Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.06.2015
CLASA: a III-a B
Unitatea de învăţământ : Scoala Gimnazială „ŞTEFAN PROTOPOPESCU”, Slatina
Propunător: Mărgărit Iuliana
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
DISCIPLINA : MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea, scăderea, inmulţirea şi împărţirea
SUBIECTUL: Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul şi pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili să:

O1 – să rezolve corect probleme care presupun mai multe operaţii;


O2 – să rezolve rapid şi corect exerciţii de calcul oral şi scris;
O3 – să opereze cu noţiunile „măriţi”, „micşoraţi”, „cu atât mai mic”, „cu atât mai mare”, „de n ori mai mic”, „de n ori
mai mare”
O4 – să găsească termenul necunoscut;
O5 – să - şi cultive spiritul de competiţie şi de iniţiativă.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Mod de abordare a învăţării: frontal, individual.
b) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, munca independentă, problematizarea, jocul didactic, explicaţia.
c) Material didactic: manual, fişă de lucru,
DESFASURAREA LECTIEI

Secventele lectiei Ob Activitatea invatatorului Activitatea elevilor


STRATEGII Evaluarea
op DIDACTICE
I. Moment - Se asigură ordinea şi se pregătesc - Elevii îşi pregătesc cele Conversaţia
organizatoric cele necesare lecţiei necesare şi răspund *frontal
II.Verificarea  Se verifică tema scrisă; se fac comenzilor Conversaţia Observaţia
temei aprecieri, se corectează eventualele *frontal sistematică
greşeli. *individual

III. Captarea Conversaţia Evaluare


atenţiei Joc didactic orală
*frontal
IV.Anuntarea - Se scrie titlul pe tablă şi în caiete şi se Scriu titlul pe caiete:
temei si a enumeră câteva ob. de referinţǎ. „Probleme care se rezolvă
obiectivelor prin mai mult de două
operaţii”
V.Reactualizarea O1 Conversaţia
cunoştinţelor  Se adresează clasei următoarele
întrebări: - Elevii răspund la întrebări *frontal
- Prin câte operaţii se pot dovedind că si-au
rezolva problemele? însuşit cunoştinţele teoretice
- Care sunt aceste privind rezolva- rea
operaţii? problemelor
- Ce expresii matematice
întâlniţi în probleme? Evaluare
Care sunt etapele de rezolvare a orală
problemelor? (citire, înţelegere,
analizare, plan, verificare)
VI.Dirijarea O2  Calcul oral
învǎţǎrii - Află un nr. cu 17 mai
mare decât 18.
- Află câtul numerelor Evaluare
200 şi 2. *frontal orală
- Află produsul
numerelor 7 şi 100. - rezolvă oral exerciţiile *individual
- Află un nr. cu 25 mai cerute de învăţător Problematizarea
mic decât 100.
 Calcul scris.
 Se propune spre rezolvare o problemă: Evaluare
O3 Într-un tren sunt 168 de călători. - găsesc soluţia problemei scrisă
La prima staţie coboară un sfert din ei
şi urcă un nr. dublu de persoane decât
cele coborâte. Câţi călători sunt acum
în tren?
 Se prezintă elevilor un săculeţ din Exercţiul
care vor extrage bilete cu diferite - rezolvă exerciţiile din Săculeţ
exerciţii şi probleme. săculeţ
 Sunt solicitaţi elevii să rezolve la tablă
şi individual următoarele exerciţii *fontal
şi probleme:
1. Calculaţi:
O4 a) 913:3-
(2+484:4):3+17=
b) 896:a=4
c) a ¿ 3=372
Suma a patru numere naturale este
egală cu produsul numerelor 106 şi 7.
1. Aflaţi numerele ştiind că
primul este egal cu câtul - găsesc soluţiile problemei
numerelor 832 şi 8, al doilea
număr este cu 211 mai mare,
iar al treilea este de trei ori mai
mic decât al doilea. *individual
3. O fabrică de ciment a expediat într-o -efectuează operaţiile de
zi 624 vagoane, iar a doua zi a expediat adunare, scădere, înmulţire,
de trei ori mai puţine vagoane. Câte împărţire. Evaluarea
vagoane mai are de expediat dacă în scrisă
total trebuie expediate 901 vagoane?
4. Un gospodar are 59 de găini, de
două ori mai multe raţe şi de patru ori - rezolvă problemele
mai multe curci decât găini şi raţe la un
loc. Câte păsări are gospodarul?

VII. Obtinerea Se propune spre rezolvare următoarea


Performanţei şi a fişă de lucru: Fişă de lucru Probă
feed-back-ului O5 1. Calculaţi: scrisă
923 – 487 = - rezolvǎ cerinţele exerciţiilor. *individual
389 + 497 = *frontal
168 x 7 =
945 : 4 =
2. Calculaţi câtul dintre produsul
numerelor 440 şi 2 şi diferenţa
numerelor 92 şi 84.
3. La o florărie s-au adus 131
trandafiri, de 3 ori mai multe garoafe,
iar lalele cât numărul trandafirilor şi
garoafelor la un loc.
Câte flori s-au adus?
VIII. Ỉncheierea  Se dă tema pentru acasă - îşi notează tema pe caiete. *frontal
activitǎţii  Se fac aprecieri generale şi individuale
Fişă de lucru

1. Calculaţi:

923 – 487 =
389 + 497 =
168 x 7 =
945 : 4 =

2. Calculaţi câtul dintre produsul numerelor 440 şi 2 şi diferenţa numerelor 92 şi 84.

3. La o florărie s-au adus 131 trandafiri, de 3 ori mai multe garoafe, iar lalele cât numărul
trandafirilor şi garoafelor la un loc.
Câte flori s-au adus?