Sunteți pe pagina 1din 8

DATA: 16 11 2012

SCOALA GIMNAZIALA BREBENI


CLASA: a II-a
ÎNVĂŢĂTOARE: NICOLAE ADELA CĂTĂLINA
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
DISCIPLINA : MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR
NATURALE DE LA 0 LA 30, CU TRECERE PESTE ORDIN
TEMA : ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE 0-30, CU
TRECERE PESTE ORDIN
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor
DURATA: 45 MINUTE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
OR 1 – să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-30 fără şi cu
trecere
peste ordin;
OR 2 – să exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvării unor probleme
OR 3 – să formuleze, oral şi în scris, exerciţii şi probleme cu numere, care se rezolvă
printr-o singură operaţie ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
A. Cognitive
OO 1 – să efectueze operaţii de calcul oral;
OO 2 – să opereze cu termeni specifici matematicii;
OO 3 – să efectueze corect operaţii de adunare şi scădere fără şi cu trecere peste ordin;
OO 4 - să rezolve probleme respectând etapele de rezolvare;
OO 5 – să compună oral probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare –scădere;
B. Afective
OO 6 – să manifeste spirit de colegialitate si competitivitate;
OO 7 – să manifeste interes pentru o scriere corectă şi îngrijită;
C. Psiho – motorii
OO 8 – să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru scris;
OO 9 – să mânuiască corect instrumentul de scris.
STRATEGIA DIDACTICĂ:

A. METODE ŞI PROCEDEE :conversaţia, explicaţia, problematizarea,


exerciţiul, jocul didactic.

B. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual

C. MIJLOACE DIDACTICE : planşe, coşuleţe, fişe de muncă independentă, fişă


de lucru pe grupe

D. FORMA DE EVALUARE: aprecieri verbale, calificative.


Momentele Ob. Conţinut informaţional Strategia didactică
lecţiei Op. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode/ Mijloace Forma de Forma de
procedee didactice organizare evaluare
1.Moment Asigur conditiile necesare pentru Pregătesc cele necesare
organizatoric desfăşurarea optimă a lecţiei pentru lecţie
2.Verificarea Verific tema din punct de vedere Receptează Conversaţia Frontal
temei cantitativ.
Fac aprecierile şi observaţiile
necesare.
3.Reactualizarea - Află numărul cu 4 mai mare Conversaţia
cunoştinţelor decât 8 ;
- Află numărul cu 7 mai mic
decât 15 ; Efectuează calculele oral.
- Micşorează – l pe 22 cu 6;
- Măreşte-l pe 5 cu 6; Frontal Aprecieri
- Cum se numesc numerele care Problematizarea verbale
se adună?
- Cum se numeşte rezultatul
adunării?
- Cum se numeşte numărul din Răspund la întrebări.
care scădem?
- Dar numărul pe care îl Exerciţiul
scădem?
-Cum se numeşte rezultatul
scăderii? Efectuează calculele oral.
- Află suma numerelor 8 şi 9;
- Află diferenţa numerelor 24 şi 5.
4.Captarea - Se va face printr - o ghicitoare
atentiei matematică :
În grădiniţa cu flori Rezolvă ghicitoarea Problematizarea Aprecieri
Au înflorit 18 bujori Frontal verbale
Mai stau gata-mbobocite 18 + 5 = 23 flori
Cinci lalele rumenite.
Câte flori eu voi avea Conversaţia
În buchet când ţi-l voi da?
5.Anunţarea Voi anunţa tema lecţiei – Receptează
temei şi a Adunarea si scaderea cu trecere
obiectivelor peste ordin a numerelor naturale Conversaţia Frontal
de la 0 la 30 - Exerciţii
- Voi scrie titlul lectiei pe tabla
6.Dirijarea Lecţia de astăzi se va desfăşura
învăţării sub forma unui concurs, pe 3
grupe. Pentru fiecare sarcină
rezolvată corect veţi primi
puncte.
Sunt atenţi la explicaţiile Conversaţia
- JOC DIDACTIC “COŞUL CU date. Planşă Frontal
MERE”

(Anexa 1 )
Se descoperă o planşă pe care Explicaţia
este desenat un copăcel. În
copăcel sunt agăţate mai multe
mere care ascund în spatele lor Coşuleţe
exerciţii de adunare şi de
scădere. Fiecare echipă îşi Rezolvă cerinţa jocului
trimite reprezentanţii care vor Exerciţiul Pe grupe
desprinde câte un măr şi vor
rezolva exerciţiul scris pe
acesta. Dacă un elev răspunde
corect vom pune mărul în coşul
destinat echipei sale, dacă
greşeşte, cealaltă echipă are
dreptul să răspundă şi să câştige Problematizarea
punctul. Va câştiga echipa cu
mai multe mere adunate în coş.

Exerciţii propuse:

3+9= 18 – 5 = 13 + 5 =
2+6= 14 – 2 = 29 – 12 =
11 - 6 = 23 – 4 = 16 – 4 =
22 – 4 = 5+3 = 27 + 2 =
16 – 7 = 9 + 12 = 20 + 3 =
8– 7= 1 + 13 = 10 – 5 =
13 + 6 = 6–3= 9– 4=

- Atât la tablă cât şi în caiete


Frontal
elevii vor lucra următoarele
Elevii solicitaţi rezolvă
exerciţii:
exerciţiile la tablă Exerciţiul
- Care este suma numerelor 4 şi
17?
- Care este numărul cu 3 mai
mare decât 19?
Individual
- Adaugă-l pe 21 numărului 8.
- Care este diferenţa numerelor 27
şi 8?
- Micşorează-l pe 14 cu 6.
- Cu cât este mai mic 8 decât 26?

- Voi citi enunţul următoarei


probleme:
Problematizarea
“ De pe o creangă au căzut 15 de
Planşă
frunze.De pe o altă creangă au
Elevul solicitat rezolva
mai căzut încă 7 frunze.Câte
problema la tablă
frunze sunt în total ?”

- se vor scoate datele problemei şi


Conversaţia
se va rezolva la tablă.
Frontal
- oral, vor avea de înlocuit datele
problemei pentru a obţine şi ei
una asemănătoare.
7.Obţinerea Joc : Ajută buburuza să ajungă la Fişă de
performanţei ultima floare . (Anexa 2) Rezolvă fişele propuse Exerciţiul lucru Individual
- fişele de lucru vor fi cu grad
diferit de dificultate.
8.Încheierea - Vor primi tema pentru Aprecieri
lecţiei acasă şi explicaţiile Sunt atenţi la explicaţiile verbale
necesare date Conversaţia Manual Frontal
- Voi face aprecieri Calificative
generale si individuale; Ascultă
- Voi nota elevii care s-au
evidenţiat .
ANEXA 1

- JOC DIDACTIC “COŞUL CU MERE”

Se descoperă o planşă pe care este desenat un copăcel. În copăcel sunt agăţate mai multe mere care
ascund în spatele lor exerciţii de adunare şi de scădere. Fiecare echipă îşi trimite reprezentanţii care
vor desprinde câte un măr şi vor rezolva exerciţiul scris pe acesta. Dacă un elev răspunde corect vom
pune mărul în coşul destinat echipei sale, dacă greşeşte, cealaltă echipă are dreptul să răspundă şi să
câştige punctul. Va câştiga echipa cu mai multe mere adunate în coş.

Exerciţii propuse:

3+9= 18 – 5 = 13 + 5 =
2+6= 14 – 2 = 29 – 12 =
11 - 6 = 23 – 4 = 16 – 4 =
22 – 4 = 5+3 = 27 + 2 =
16 – 7 = 9 + 12 = 20 + 3 =
8– 7= 1 + 13 = 10 – 5 =
13 + 6 = 6–3= 9– 4=
ANEXA 2

Numele şi prenumele :.................................


Data:......................................

Fişă de evaluare

Joc: Ajută buburuza să ajungă la ultima floare!

1 2 3.

12 + 5 - 7 + 13 =

Numele şi prenumele :.................................


Data:......................................

Fişă de evaluare

Joc: Ajută buburuza să ajungă la ultima floare!

1 2 3.

8+1 - 4 +3 =