Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Universitatea din Petroşani


Facultatea de Științe
Str. Universităţii, Nr. 20, Petroşani, 332006, jud. Hunedoara, ROMANIA,
Tel. 0040.254.542.580
Web site: https://www.upet.ro

Ghid metodologic pentru elaborarea și


susținerea lucrărilor de finalizare
a studiilor universitare de
licență și master

2017-2018
Prezentul ghid reprezintă un instrument de lucru al Facultății de Ştiinţe începând cu anul
universitar 2017-2018 și a fost avizat în Ședința de Consiliu a Facultății de Științe din data de
28.02.2018.

Cuprins
 Introducere
 Etape privind derularea activităților legate de elaborarea lucrării de licență/ disertație
 Structura lucrării de licenţă/disertație
 Reguli generale privind susținerea lucrării de licenţă/disertaţie
 Evaluarea lucrării de licență/disertație
 Reguli generale de tehnoredactare pentru lucrarea de licenţă/disertație
 Anexe:
o Anexa nr. 1. Cerere tip pentru aprobarea temei lucrării de licență/disertație
o Anexa nr. 2. Coperta cartonată/spiralată a lucrării
o Anexa nr. 3. Pagina de titlu a lucrării
o Anexa nr. 4. Exemplu de cuprins
o Anexa nr. 5. Exemplu de bibliografie
o Anexa nr. 6. Referat de evaluare a lucrării de licență/disertație de către coordonator
o Anexa nr. 7. Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea drepturilor intelectuale
în elaborarea lucrării de licenţă / disertaţie
o Anexa nr. 8. Documente necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor
universitare de licenţă / master
o Anexa nr. 9. Atribuțiile secretarului de comisie
o Anexa nr. 10. Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitare de
licență / master
Introducere
Aceast ghid se adresează studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Ştiinţe din cadrul
Universității din Petroșani care îşi pregătesc lucrarea de licenţă/disertaţie.
La sfârşitul anilor de studiu, absolventul trebuie să realizeze o lucrare de cercetare într-un
domeniu care prezintă interes pentru el. Lucrarea de licenţă/disertaţie constituie ultima etapă a studiilor
universitare de licenţă şi de masterat. Ea reprezintă o lucrare scrisă întocmită de către absolvent, sub
îndrumarea ştiinţifică a unui cadru didactic de specialitate, pe o temă aleasă din lista de teme orientative.
Lucrarea de licenţă/disertaţie constituie o condiţie esențială pentru ca absolventul să primească
atestarea efectuării studiilor universitare de licenţă sau de masterat, de aceea ea trebuie pregătită cu cea
mai mare grijă și responsabilitate.
Lucrarea de licenţă/disertaţie este dovada nivelului și calităţii pregătirii profesionale, teoretice și
aplicative a absolventului, iar susţinerea orală, în faţa unei comisii de examinare, pune în valoare
atributele ştiinţifice esenţiale, definitorii ale absolventului.
Destinaţia lucrării de licenţă/disertație obligă la respectarea unor principii și reguli de redactare
şi susţinere cu privire la:
- conţinutul ştiinţific;
- structura lucrării;
- forma redactării;
- eleganţa și consistenţa expunerii orale etc.

Etape privind derularea activităților legate de elaborarea lucrării de licență/


disertație

1. Elaborarea temelor de licență/disertatie de către coordonatori. Cadrele didactice vor


transmite temele de licență pentru fiecare program de studii și vor fi centralizate de către Decanatul
Facultăţii de Ştiinţe până la începutul lunii noiembrie. Cadrele didactice pot coordona lucrări de
licență/disertație doar la programele de studii și formele de învățământ la care sunt titulari de
disciplină iar temele propuse sunt legate de disciplinele predate la fiecare dintre ele. Temele sunt
rezervate pe doi ani universitari consecutivi. De exemplu, o temă solicitată la începutul unui an
universitar este rezervată inclusiv pentru anul universitar următor. În acest interval
studentul/masterandul nu poate schimba coordonatorul decât cu aprobarea Decanatului.
2. Avizarea temelor de către Decanat. Împreună cu reprezentanții departamentelor, Decanatul
analizează şi aprobă temele de licență și de disertație și le afișează până cel târziu la sfârșitul lunii
noiembrie.
3. Rezervarea temei de licență/disertație. În perioada decembrie - februarie studenţii și
masteranzii iau legatura cu coordonatorii și rezervă temele de licență/disertație, după care se va întocmi
o situație a acestora. În acest sens, fiecare student/masterand va solicita tema printr-o cerere adresată
decanului și semnată de către cadrul didactic coordonator. În această perioadă poate fi modificată tema
inițială a lucrărilor. După acest termen studenții/masteranzii vor putea solicita teme de licență/disertație
sau modificarea acestora doar cu aprobarea decanatului, pentru situații deosebite.
4. Întocmirea lucrărilor de licență/disertație. În perioada decembrie - iulie
studenții/masteranzii colaborează cu cadrul didactic coordonator pentru elaborarea lucrării,
respectându-se următoarele reguli și condiții:
- dacă studentul/masterandul nu mai ia legătura cu cadrul didactic coordonator până la data de 1 mai,
cadrul didactic poate refuza coordonarea în anul universitar curent a temei iar
studentul/masterandul se va putea prezenta în examenul de licenţă doar în anul universitar următor;
- cadrele didactice trebuie să afişeze un program de întâlnire cu studenții/masteranzii și/sau stabilesc
intâlniri telefonic sau prin e-mail şi să îndrume studenții/masteranzii spre cele mai potrivite surse de
documentare;
- studenţii/masteranzii trebuie să respecte regulile de tehnoredactare și celelalte elemente ale
conținutului lucrării, iar cadrele didactice coordonatoare trebuie să verifice aceste aspecte care sunt
obligatorii și care trebuie notate în referatul de coordonare;
- cadrele didactice trebuie să verifice dacă studenții/masteranzii respectă regulile de evitare a
plagiatului prin diverse mijloace infomaționale (de ex. Scholar Google Plagiarism Software,
Grammarly, DupliChecker, PlagiarismCheck, Plagium, Paperrator, DetectarePlagiat, Plagiarisma
etc.) și îndrumă studentul/masterandul să respecte prezentul regulament. Conform Legii Educației
Naționale nr. 1/2011 art. 143, alin. 4. îndrumătorii răspund solidar cu autorii lucrărilor în ceea ce
privește asigurarea originalității conținutului acestora. Se recomandă ca: fragmentele de text
reproduse exact să fie scrise între ghilimele și să se precizeze sursa; reformularea în cuvinte proprii
a textelor scrise de alți autori impune precizarea sursei; se indică adresa de internet integrală în
cazul în care se preiau informații de pe pagini web;
- până la data de 20 iunie studenții/masteranzii trebuie să aibă finalizată lucrarea, după această dată
coordonatorul nemaifiind obligat să citească lucrările, ci are dreptul să verifice o ultimă formă și
mod de tehnoredactare a lucrării.
5. Înscrierea pentru susținerea examenului de licență/ disertație. Pentru înscriere
studentul/masterandul trebuie:
- să întocmească cererea de înscriere în care absolventul primește avizul coordonatorului de a
susține lucrarea de licență/disertație în sesiunea de vară și înscrierea la examenele de
licenţă/masterat conform calendarului anului universitar. Coordonatorul este obligat să verifice
lucrarea atât din punct de vedere al originalității conținutului cât și a respectării regulilor de
tehnoredactare și are dreptul de a nu aviza favorabil cererea de înscriere până nu se vor face
modificările necesare;
- să depună lucrarea de licență/disertație. In forma finală, lucrarea de licenţă/disertație trebuie
depusă, de către absolvent, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe, într-un exemplar, împreună cu
cererea avizată de coordonatorul lucrării, și însoțită de declarația pe propria răspundere privind
originalitatea lucrării de licență/disertație (Anexa nr. 7. – Declaraţie pe proprie răspundere privind
respectarea drepturilor intelectuale în elaborarea lucrării de licenţă / diplomă / disertaţie).
Lucrarea se tipăreşte în format A4 și va fi legată în coperți cartonate sau poate fi spiralată. Lucrarea
trebuie să respecte regulile de tehnoredactare și celelalte cerințe din prezentul regulament, în caz
contrar putând fi respinsă;
- completarea dosarului personal. Pentru înscrierea la susținerea examenului de licență/disertație,
studenții/masteranzii trebuie să aibă în dosarul personal de la secretariatul facultății documentele
din anexa 8.
6. Susținerea examenului de licență/disertație se face cu respectarea regulilor.
Studenții/masteranzii se pot prezenta și în sesiunea de licență/disertație următoare dacă din diverse
motive nu s-au înscris la sesiunea de vară de finalizare a studiilor sau nu au promovat examenele de
licență/disertație. Între sesiunea de licență de vară și sesiunea următoare absolvenții nu pot schimba
tema de licență/disertație sau coordonatorul ales. Acest lucru se poate face doar în anul universitar
următor și doar în condițiile în care solicită în scris că a renunțat la tema de licență/disertație rezervată
inițial. De asemenea ei trebuie să respecte termenele de la punctele 3 și 4, cu menţiunea că perioada de
elaborare a lucrării este prelungită până la 1 septembrie, restul termenelor respectând structura anului
universitar.

Structura lucrării de licenţă/disertație


Lucrarea de licenţă/disertație este structurată pe capitole și trebuie să cuprindă următoarele
elemente obligatorii:
a. Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă/disertație sunt
prezentate în Anexa nr. 2;
b. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de
licenţă/disertație sunt prezentate în Anexa nr. 3;
c. Cuprins – lucrarea de licenţă/disertație va avea un cuprins care să conţină cel puțin titlurile
tuturor capitolelor și subcapitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol și
subcapitol; un exemplu de cuprins este prezentat în Anexa nr. 4;
d. Capitole – lucrarea de licenţă/disertație va conţine capitole numerotate crescător. Gruparea
pe capitole a tematicii dezbătute în cadrul lucrării de licență/disertație trebuie să formeze un material
omogen, astfel încât fiecare capitol să răspundă următoarelor criterii:
- pregătirea teoretică;
- pregătirea metodologică;
- capacitatea de a efectua o aplicație în domeniul abordat în lucrare;
- capacitatea de a interpreta rezultatele obținute și de a sintetiza concluzii și propuneri de
perfecționare a domeniului abordat, din punct de vedere teoretic, metodologic sau al cercetării practice.
Se recomandă o dimensionare optimă a structurii lucrării de licență/disertație astfel încât să se
evite, pe de o parte, segmentarea excesivă a materialului elaborat, iar pe de altă parte, realizarea unor
capitole supradimensionate. Se recomandă ca un capitol al lucrării să prezinte o parte aplicativă, un
studiu de caz, în cadrul căruia să se concretizeze aspectele teoretice și metodologice utilizate pe
parcursul lucrării și să se prezinte rezultatele cercetării.
La capitolul în care se face prezentarea activităților economice ale firmei este obligatoriu a se
prezenta și evoluția principalilor indicatori financiari.
Datele statistice prezentate în lucrare trebuie să fie de actualitate, cu cel mult trei ani în urmă.
Excepție face cazul în care se face o prezentare a evoluției unor indicatori și se fac analize economice
pe diferite perioade de evoluție.
e. Concluziile și propunerile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă/disertație se
recomandă formularea de concluzii și formularea de propuneri, precum și opinia personală privind
rezultatele obţinute în lucrare, sau potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată.
Concluziile și propunerile lucrării nu se numerotează ca și capitol.
f. Bibliografie – aceasta este ultima parte a lucrării și va conţine lista tuturor surselor de
informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă/disertație. Bibliografia nu se
va numerota ca și capitol al lucrării; un exemplu de bibliografie este prezentat în Anexa nr. 5;
g. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca și
capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se numerotează fie
crescător pentru toată lucrarea: Anexa nr.1, Anexa nr.2 etc., fie pe capitole: Anexa nr.1.1, Anexa nr.2.1
etc.

Reguli generale privind susținerea lucrării de licenţă/disertaţie


Lucrarea de licență/disertație va fi prezentată în faţa unei comisii de examinare. Prezentarea
lucrării de licenţă/disertație în faţa comisiei de examinare este la fel de importantă ca și redactarea
acesteia. Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către
cadrul didactic coordonator, evaluare consemnată într-un referat semnat în original (modelul referatului
este prezentat în Anexa nr.6), cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării și susţinerii
acesteia de către absolvent.
Modul în care este prezentată lucrarea de licență/disertație este definitoriu pentru obținerea unui
rezultat favorabil la examenul de licență/disertație.
Susţinerea lucrării în faţa comisiei de examen are în vedere două componente: prezentarea
propriu-zisă a acesteia şi dialogul candidatului cu membrii comisiei.
Membrii comisiei de examinare trebuie să se edifice cu privire la următoarele aspecte:
- dacă absolventul are cunoștințe de specialitate în domeniul lucrării de licență/disertație;
- dacă absolventul este capabil să prezinte în mod sintetic și coerent lucrarea de licență/disertație;
- dacă absolventul poate susține o conversație pe tema lucrării de licență/disertație.
Pentru a putea răspunde unor asemenea exigenţe, candidatul trebuie să-şi axeze exprimarea
orală asupra principalelor aspecte abordate prin lucrare, precum şi asupra contribuţiei personale la
elucidarea unor probleme teoretice, metodologice sau practice, insistând pe utilitatea şi avantajele pe
care le reprezintă pentru activitatea economico-socială şi eficienţa ei.
În cadrul dialogului dintre candidat şi membrii comisiei, atenţia candidatului trebuie orientată
spre asigurarea unor răspunsuri competente, bine fundamentate teoretic sau metodologic şi bine
documentate din punct de vedere practic, la întrebările puse de cadrele didactice prezente în comisie.
Prezentarea lucrării de licență/disertație datorită importanței ei, necesită o pregătire prealabilă
care presupune realizarea unei sinteze a lucrării de licență/disertație, elaborarea discursului și a
materialelor de susținere a acestuia. Deoarece susţinerea lucrării este publică, în sală pot participa și
colegi, respectiv coordonatorul lucrării.
Reguli de prezentare și susţinere a lucrării de licenţă:
- absolvenţii vor fi anunţaţi prin afişare de către secretariat a momentului și locului prezentării: data,
ora şi sala în care îşi vor susţine lucrarea de licenţă/disertație în faţa comisiei);
- absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate fie în mod liber, fie cu ajutorul unei
prezentări multimedia concepute în PowerPoint. Prezentarea în format electronic se va preda
secretarului de comisie înainte de începerea examenului și va fi salvata cu numele și prenumele
absolventului, ex. popescuioan.pp;
- timpul aproximativ de prezentare: 7-10 minute;
- neprezentarea absolventului la data, ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din
examenul de licenţă;
- membrii comisiei de examinare pot adresa absolventului întrebări referitoare la lucrarea de licenţă,
metodologia şi resursele folosite.
Se recomandă susţinerea liberă a lucrării fără a citi de pe foi sau slide-uri, precum și o ţinută și o
atitudine corespunzătoare momentului. Pentru nota maximă este obligatoriu ca susținerea lucrării
să fie liberă, ajutată doar de scheme, grafice sau alte elemente semnificative pentru argumentarea
ideilor expuse. Rezultatele la examenul de licenţă/disertaţie se afişează la sfârșitul fiecărei zile de
examen.
Susţinerea lucrărilor de licenţă/disertaţie este publică și la sustinerea lucrărilor pot participa și
alţi studenţi/masteranzi și coordonatorul lucrării.
Secretarul de comisie organizează buna desfășurare a examenelor de licență/disertație și are
atribuțiile prevăzute în Anexa nr. 9.

Evaluarea lucrării de licență/disertație


În vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă/disertație trebuie avute în vedere următoarele
criterii de evaluare:
- modul în care studentul a reuşit să valorifice sursele de documentare utilizate și a inventariat și
consultat datele și informaţiile cu cea mai mare relevanţă: cărţi de specialitate, documente oficiale,
legislaţie, reviste și publicaţii de specialitate, site-uri etc.
- calitatea şi actualitatea lucrării; informaţiile prezentate în lucrare să fie tratate cu responsabilitate și
competenţă, să facă referire la gradul de acoperire al subiectului tratat. Se recomandă redactarea
lucrării într-un limbaj academic, iar ideile să fie prezentate coerent, într-o succesiune logică a
problematicii specifice temei alese. Pentru prezentarea datelor statistice din domeniul economic,
este obligatoriu ca acestea să fie dintr-o perioadă apropiată susținerii, nu mai vechi de 5 ani. Se
consideră excepții cazurile în care lucrările evidențiază analize economice pe perioade mai lungi de
timp justificate prin cuprinsul lucrării, cu condiția ca să se prezinte și date din perioada imediat
anterioară (ultimii 5 ani);
- respectarea regulilor de structurare a lucrării de licenţă/disertație conform prezentului ghid;
- se apreciază modalitatea de redactare: dacă lucrarea prezintă un aspect îngrijit, tehnoredactarea s-a
realizat cu diacritice, fără greşeli ortografice. Se recomandă ca lucrarea să fie prezentată într-o formă
îngrijită;
- calitatea şi originalitatea materialelor ilustrative: schiţe, diagrame, figuri, tabele, note de subsol.
De asemenea la evaluarea lucrării de licenţă/disertație de către comisia de examinare, se
recomandă ca media acordată să nu depășească cu 2 puncte media anilor de studii. Pentru notarea
discuției pe baza temei de licență/disertație membrii comisiei trebuie să ia în considerare:
corectitudinea răspunsurilor, cunoaşterea de către absolvent a contextului temei abordate, coerența și
seriozitatea în exprimare a absolventului, ţinuta etc.
Reguli generale de tehnoredactare pentru lucrarea de licenţă/disertație

1. FORMA DE PREZENTARE

Formatul întregii lucrări este A4 (nu Letter), numărul de pagini fiind între:
- 50-60 de pagini pentru lucrarea de licență;
- 45-50 de pagini pentru lucrarea de disertație
Formatul paginii: se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup ->
Margins):
Top: 2,5 cm;
Bottom: 2 cm;
Left: 3,5 cm;
Right: 2 cm;
Gutter: 0 cm;
Header: 1,25 cm:
Footer: 1,25 cm
Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu caractere de 14 pentru
titluri și 12 pentru text, utilizând diacriticele specifice limbii române (ă, ş, ţ, î, â - pentru limba
română).
Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii (Format-
>Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines).
Alinierea textului - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din
stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1,25 cm (Format->
Paragraph-> Indentation-> Left).
Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la
ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu pagina pe care începe capitolul 1 și
care este, de obicei, pagina cu numărul 5. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.

2. STRUCTURA LUCRĂRII

Lucrarea va fi împărţită în: părţi, capitole, subcapitole și paragrafe. Textul se scrie cu caractere
de 12 Times New Roman.
Titlul capitolului se va scrie centrat, bold, cu majuscule. Titlurile subcapitolelor şi paragrafelor
se vor scrie cu aliniat, cu litere mici, bold. Aceste titluri vor fi precedate de un simbol numeric începând
cu cifra 1, urmată de un punct; ca exemplu: 2. Capitolul; 2.1. Subcapitolul; 2.1.1. Paragraf. Fiecare
capitol, subcapitol sau paragraf trebuie să aibă cel puţin două diviziuni similare; ca exemplu: Paragraful
2.2.1. trebuie să fie continuat obligatoriu de 2.2.2., dacă nu, rămâne 2.2. simplu.

5.2. Secţiunea de prezentare generală ...............................................................................


5.2.1. Secţiunea de autentificare și acces în portal ....................................................
5.2.2. Secţiunea de transmitere a formularelor ...............................................................

Cuprinsul lucrării se va pune la începutul lucrării, imediat după pagina de titlu. Un model de
cuprins este prezentat în Anexa nr. 4

3. CONŢINUTUL LUCRĂRII

Partea de prezentare teoretică a lucrării trebuie sa fie o sinteză a materialelor studiate. În cazul
preluării unor fragmente din diferite surse bibliografice se va face trimitere la subsolul paginii cu
denumirea cărţii, a linkului etc., ca în exemplul următor, iar scrierea notei de subsol se face din meniul
Insert, Reference, Footnote, Insert .
Exemplu: „Prima abordare de sine-stătătoare a conceptului de strategie în contextul
managementului firmei aparţine lui Alfred Chandler care a definit-o drept “determinarea scopurilor şi
obiectivelor pe termen lung ale unei organizaţii, adoptarea cursurilor de acţiune şi alocarea resurselor
necesare pentru realizarea obiectivelor”1.
„Conform datelor statistice prezentate de Institutul Naţional de Statistică al României în
perioada 1.I-31.XII 2009, exporturile FOB au însumat 123478,6 milioane lei (29116,3 milioane euro).
Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2008, exporturile au scăzut cu 0,3% la valori
exprimate în lei (13,7% la valori exprimate în euro)”2.
„În prezent, diferenţa dintre stagiul minim şi cel complet de cotizare creează o diferenţă la
cunatumul pensiei. Femeile se pot pensiona acum la împlinirea vârstei de 58 de ani și 9 luni, iar bărbaţii
63 de ani și 9 luni, condiţia fiind să aibă stagiul de cotizare minim, de 12 ani și 6 luni”3.

4. FIGURI

Figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre, prima
reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv.
Sub fiecare figură se trece centrat numărul acesteia şi denumirea. Figurile (inclusiv graficele) se
numerotează pe capitole. De ex. dacă în capitolul 2, există 5 figuri acestea se vor numerota astfel: 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

Exemplu privind includerea în lucrarea de licenţă/disertație a figurilor:

Figura nr.2.1. Evoluţia de la societatea industrială la societatea conştiinţei

5. TABELE ŞI FORMULE

Tabele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua
reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are un număr aliniat la marginea
din dreapta și un titlu, care se menţionează deasupra tabelului aliniat centrat; de exemplu, dacă în
capitolul 3 sunt 2 tabele acestea se vor numerota astfel: 3.1, 3.2. Dacă este cazul, sursa datelor se
precizează sub tabel, aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified), indicând în mod obligatoriu
numele autorului (lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă;

1
A. D. Chandler, Strategy and Structure, MIT Press, 1999, p. 24-27.
2
http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsci_12.pdf
3
http://www.cabinetexpert.ro/2010-12-22/legea-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice.html
Exemplu: privind includerea în lucrarea de licenţă/disertație a tabelelor:

Tabelul nr. 3.2. Schema verticală a bilanţului

Sold la sfârşitul
Denumirea indicatorului exerciţiului financiar
Precedent Curent
A. Active imobilizate
B. Active circulante
C. Cheltuieli înregistrate în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete/Datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
I. Capital
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Rezultat reportat
VI. Rezultatul exerciţiului financiar
Capitaluri proprii

Formulele
Fiecare formulă de calcul se numerotează în partea dreaptă pe capitole. De exemplu, dacă în
capitolul 1 sunt 3 formule acestea se vor numerota astfel: 3.1, 3.2, 3.3. Toate elementele prezentate în
formule se explica la fel ca în exemplul de mai jos.

 S bi 
 
n
 12 S
mbe 
   12 

j 1 i 1

 
Pma   
(3.3)
N ascc
unde:
Pma – punctajul mediu anual realizat de asigurat;
Sbi – salariul individual brut;
Smbe – salariul mediu brut lunar pe economie;
Nascc – numărul anilor care compun stagiul complet de cotizare.

6. BIBLIOGRAFIE

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Sursele bibliografice trebuie sa fie
actuale iar în conţinutul lucrării să se facă referire la ele. Titlurile bibliografice se scriu în ordinea
alfabetică a numelor autorilor. Când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare, regula referitoare la
ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume.

1. Isac C., Dura C., Strategii investiţionale în afaceri, Editura Universitas, Petroşani, 2007
2. Nicolescu O. (coord.), Management general, Editura Economică, Bucureşti, 2007
3. *** – Tribuna Economică, colecţia 2012-2017
4. xxx, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2016
5. *** – www.insse.ro

Se recomandă utilizarea surselor bibliografice variate: materiale tipărite (cărţi și lucrări de autor
în edituri, studii și articole în reviste de specialitate sau prezentate la conferinţe), resurse în format
electronic (articole și lucrări conferinţe disponibile on-line, site-uri consultate), documente emise de
diferite organisme și instituții și acte normative. Este necesar a se evita utilizarea unor reglementări
legale care nu mai sunt în vigoare. Aceste surse bibliografice se vor ordona alfabetic şi vor respecta
următoarele reguli de redactare:

Exemple:
Carte cu unul sau mai mulți autori :
Autor (i), Titlul cărții, Editura, locul apariției, anul.
Articol dintr-o revistă care a fost consultată în forma tipărită :
Autor (i), Titlul articolului, Revista, nr., anul, paginile.
Documente ale unor organizaţii, la care s-a avut acces direct sau on-line:
Instituția, Documentul / Regulamentul, anul apariției, locul, paginile SAU site-ul de unde a fost preluată
informația.
Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces on-line :
Autor (i), Titlul articolului, Revista, nr. anul, paginile, site-ul de unde a fost preluată informația, data
când a fost accesat site-ul

7. ANEXE

Anexele trebuie să aibă titlu şi să fie numerotate, iar în cuprinsul lucrării trebuie să existe
trimiteri către acestea. Anexele se numerotează în ordinea prezentării lor în text.

„Conform datelor statistice prezentate în anexa nr.5 se observă că evoluţia şomajului în


România a avut în perioada 2013-2018 …………………………”

Anexa nr.5
Evoluţia ratei şomajului în România în perioada 2013-2018
Anexa nr.1. Cerere tip pentru aprobarea temei lucrării de licență/disertație

Universitatea din Petroșani Studii universitare de: licență □ / master □

Facultatea de Științe Forma de învățământ: IF □ / ID □

Programul de studiu: ................

Anul de studiu: ..........

Forma de finanțare: buget □ / taxă □

Nr. ............. /............................

Aviz Decan,

Doamna Decan,

Subsemnatul(a) ..........................................................................................................,
student(ă) în anul universitar 2017 - 2018, vă rog să îmi aprobaţi tema lucrării de
licență/disertație „.....................................................................................................….
....................................................................................................................................”,
cadru didactic coordonator: ..................................................................................... .

Telefon de contact: ……………………………………


Adresă de e-mail: ………………………………………

Data, Semnătura,
......................... .................................

Vizat coordonator,
.................................
Anexa nr.2. Coperta cartonată/spiralată a lucrării

Universitatea din Petroşani


Facultatea de Ştiinţe
Specializarea: FINANŢE ŞI BĂNCI

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator
__________

Absolvent
_________

Petroşani
2018
Anexa nr. 3. Pagina de titlu a lucrării

Universitatea din Petroşani


Facultatea de Ştiinţe
Specializarea: FINANŢE ŞI BĂNCI

TITLUL LUCRĂRII

Coordonator
__________

Absolvent
_________

Petroşani
2018
Anexa nr. 4. Exemplu de cuprins

Cuprins
Pag.
Capitolul 1. Titlu capitol 1
1.1. Titlu subcapitol 1
1.2. Titlu subcapitol 8
1.3. Titlu subcapitol 17
1.4. Titlu subcapitol 20

Capitolul 2. Titlu capitol 25


2.1. Titlu subcapitol 25
2.2. Titlu subcapitol 28
2.2.1. Titlu paragraf 28
2.2.2. Titlu paragraf 31
2.2.3. Titlu paragraf 36
2.3. Titlu subcapitol 40

Capitolul 3 Titlu capitol 43


3.1. Titlu subcapitol 43
3.1.1. Titlu paragraf 43
3.1.2. Titlu paragraf 45
3.2. Titlu subcapitol 47
3.3. Titlu capitol 50
3.4. Titlu capitol 54

Concluzii și propuneri 57

Bibliografie 59

Anexe 60
Anexa nr. 5. Exemplu de bibliografie

Bibliografie

1. Achim, M.V., Analiza financiară a entității economice, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2011
2. Brezeanu, P., Management financiar, Editura Universităţii Româno-Britanice, Bucureşti, 2008
3. Ciora C., Piața imobiliară și comportamentul investițional, Editura Economică, Bucureşti, 2016
4. Costică I., Lăzărescu S.A., Politici și tehnici bancare, lucrare în format electronic, site-ul
Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti, biblioteca digitală, www.ase.ro
5. Dobrotă, N. (coord.), Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999
6. Dura C., Isac C., Răscolean I., Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Sitech, Craiova,
2012
7. Griffin, M.P., MBA Fundamentals. Accounting and Finance, Kaplan Publishing, New York,
2009
8. Isac C., Dura C., Strategii investiţionale în afaceri, Editura Universitas, Petroşani, 2007
9. Needles, B.E.Jr., Powers, M., Crosson, S.V., Financial and Managerial Accounting, Houghton
Mifflin College, USA, 2007
10. Nicolescu O. (coord.), Management general, Editura Economică, Bucureşti, 2007
11. Radu R., Supravegherea strictă nu elimină corupţia din bănci?, Piaţa Financiară, nr. 9, 2015,
pp.20-37
12. Răscolean I., Dura, C., Isac, C., The Grounds of the Decision of Financing a Company, Annals
of the University of Petroșani - Economics, vol. 8(2), 2008, pp. 135-147
13. Robu, V., Anghel, I., Șerban, C. Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economică,
București, 2014
14. Zamfir Mariana, Controlul de gestiune prin sistemul de bugete, Editura Pro Universitaria,
București, 2017
15. *** - Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, Bucureşti, 2016
16. *** - Banca Naţională a României, Raport anual 2016, site-ul www.bnr.ro (8 octombrie, 2017)
17. *** - Planul strategic al firmei X S.A.
18. *** - Tribuna Economică, colecţia 2014-2018
19. *** - www.insse.ro
Anexa nr. 6. Referat de evaluare a lucrării de licență/disertație de către coordonator

Universitatea din Petroșani


Facultatea de Științe
Sesiunea: .................................
Programul de studiu: .................................
Forma de învăţământ: ...............................

FIȘĂ DE APRECIERE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

Absolvent (a): ........................................................................................................................


Tema lucrării: .........................................................................................................................

Nr. Cuantificare
Criteriul
crt. Satisfăcător Bine Foarte bine

1 Concordanța între temă și structura pe capitole

2 Conținutul științific al lucrării


Există o parte aplicativă a tematicii concretizată în
3
studii de caz
4 Datele statistice sunt de actualitate
Sursele bibliografice studiate sunt de actualitate și
5
citate la subsol
Lucrarea se finalizează cu concluzii și propuneri
6
concludente
Lucrarea îndeplinește condițiile de tehnoredactare
7
stabilite prin regulament
Lucrarea se încadrează în numărul minim și maxim de
8
pagini stabilit prin regulament
9 Colaborarea cu coordonatorul

Nota finală (se aproximează de către coordonator conform


calificativelor și nu poate fi mai mică decât nota 6)

Pentru calificative mai mici de satisfăcător se consideră că lucrarea nu îndeplinește condițiile de înscriere
la examenul de licență. Nota finală 10 se acordă cu maxim 2 calificative Bine.
În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 143, alin. 4, prin prezentul referat
îndrumătorii lucrărilor de licență, de diplomă, de disertație și de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de
asigurarea originalității conținutului acestora.

Data, Coordonator,
Anexa nr. 7. Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea
drepturilor intelectuale în elaborarea lucrării de licenţă / disertaţie

Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea drepturilor intelectuale în


elaborarea lucrării de licenţă / disertaţie

Subsemnatul/subsemnata ......................................................................................, domiciliat(ă) în


............................................................, judeţul ................................................., legitimat(ă) cu ...........,
seria .........., nr. ..............................., CNP ......................................................, declar pe proprie
răspundere şi în conformitate cu art. 292 Cod Penal, privind falsul în declaraţii, că lucrarea cu titlul:
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
elaborată în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de ............................., organizat de
către Facultatea ..................................... din cadrul Universităţii din Petroşani, sesiunea ...................... a
anului universitar ............................, având coordonator științific pe ........................................................,
reprezintă o contribuţie proprie, originală.
La realizarea lucrării am folosit doar sursele bibliografice menţionate în subsolul paginilor şi în
bibliografia prezentată la sfârşitul lucrării, cu respectarea legislaţiei române şi a convenţiilor
internaţionale privind drepturile de autor.
Lucrarea este elaborată de mine și nu reprezintă un plagiat, nu a mai fost prezentată în cadrul
vreunei instituţii de învăţământ superior din ţară sau străinătate în vederea obţinerii unui grad sau titlu
didactic ori ştiinţific.

Petroşani, Absolvent,
Data (prenume, nume)
....................................................
(semnătura în original)
Anexa nr.8. Documente necesare pentru înscrierea la examenul
de finalizare a studiilor universitare de licență/master

Dosarul de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență

 Cerere tip de înscriere, inclusiv cu avizul coordonatorului privind susţinerea lucrării de licență;
 Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă liceu în original;
 Certificatul de naştere în original și copie xerox pentru conformitate;
 Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie xerox pentru conformitate;
 Copie xerox a cărții de identitate;
 Certificat de competenţă lingvistică;
 Chitanţă taxă licenţă (unde este cazul);
 Lucrare de licenţă în format tipărit și copertată + formatul electronic pe CD (.doc, .pdf);
 Fişă de lichidare4;
 Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea drepturilor intelectuale în elaborarea
lucrării de licenţă/disertaţie (reprezintă ultima pagină a lucrării de licență).

Dosarul de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitare de master

 Cerere tip de înscriere, inclusiv cu avizul coordonatorului privind susţinerea lucrării de


disertație;
 Diplomă de bacalaureat și foaie matricolă liceu în original;
 Diplomă licenţă şi suplimentul la diplomă în original;
 Certificatul de naştere în original și copie xerox pentru conformitate;
 Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie xerox pentru conformitate;
 Copie xerox a cărții de identitate;
 Chitanţă taxă disertație (unde este cazul);
 Lucrarea de disertație în format tipărit și copertată + formatul electronic pe CD (.doc, .pdf);
 Fişă de lichidare5;
 Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea drepturilor intelectuale în elaborarea
lucrării de licenţă/disertaţie (reprezintă ultima pagină a lucrării de disertație).

4
Pentru studenții care nu sunt cazați în căminele studențești
5
Pentru masteranzii care nu sunt cazați în căminele studențești
Anexa nr.9. Atribuțiile secretarului de comisie

Atribuțiile secretarului de comisie pentru examenul de finalizar


a studiilor universitare de licență/master

Secretarul de comisie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de


licență/master are numai atribuţii de administrare a documentelor. Secretarul comisiei răspunde în
mod direct de gestionarea documentelor de examen și are următoarele atribuții:
 Să verifice existența lucrărilor, a CD-urilor și a cererii de înscriere semnată de coordonator;
 Să organizeze pe zile și ore prezentarea studenților/masteranzilor înscriși. Situația cu
programarea studenților/masteranzilor trebuie să fie afișată la avizierul Facultății de Științe cu o
zi înainte de desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență/master;
 Să pregătească sala de examen cu videoproiector și laptop și să ducă lucrările la sală;
 Să anunțe studenții/masteranzii în legătură cu prezentările electronice ale lucrărilor astfel încât
acestea să fie transmise inițial. Secretarul de comisie trebuie să salveze aceste prezentări și să le
pregătească înainte de prezentarea absolventului;
 Să pregătească pentru fiecare membru al comisiei o situație cu absolvenții, în ordinea susținerii
examenului, care să cuprindă numele absolventului și media pe anii de studiu;
 Să întocmească documentele necesare evidenței rezultatelor examenului de finalizare a studiilor
universitare de licență/master;
 Să calculeze și să verifice, împreună cu președintele de comisie, mediile finale ale examenului
de finalizare a studiilor universitare de licență/master;
 Să comunice rezultatele fiecărei probe direct, prin afişare la avizierul Facultăţii de Ştiinţe şi pe
pagina web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei;
 Să predea la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe, la finalizarea examenului de licență/disertație,
lucrările susţinute și dosarul complet cu documentele primite și cu documentele privind
evidența rezultatelor examenului de finalizare a studiilor universitare de licență/master, inclusiv
cu semnăturile membrilor comisiei.
Anexa nr.10. Cerere de înscriere la examenul de finalizare
a studiilor universitare de licență / master

Universitatea din Petroșani Studii universitare finalizate: licență □ / master □


Facultatea de Științe Forma de învățământ absolvită: IF □ / ID □
Forma de finanțare: buget □ / taxă □
Programul de studiu absolvit: ..................................
Promoția: ..................
Nr. ............. /............................
Aviz Decan,

1. CERERE pentru înscrierea la examenul de finalizare a


2. studiilor universitare de ...................................

1. Date privind identitatea persoanei: Nume naştere: ............................................................................


Nume căsătorie: .........................................................................
Prenume: ....................................................................................
2. Posesor al C.I. / Paşaport: seria ............, nr. .........................., CNP: ...........................................................
3. Data şi locul naşterii: Ziua / luna / anul: ........ / ......... / ................
Locul (localitate, judeţ): .....................................................................................
4. Prenume părinţi: Tata: ...............................................................
Mama: ...............................................................
5. Domiciliu permanent: Localitate ........................................., județ: ......................................................,
str. ..........................................................., nr. ........., bl. ..........., ap.: ........, cod poștal ..........................
6. Date de contact: Telefon: ......................................., e-mail: .....................................................................
7. Solicit înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare de ..................................., sesiunea
.............................., anul ....................
8. Am achitat taxa de înscriere: în sumă de ........................, cu chitanța nr. ...................................................
9. Titlul lucrării de licenţă/disertaţie: ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
10. Coordonator ştiinţific: .....................................................................................................
11. Am beneficiat de mobilitate Erasmus+ (perioada, ţara, localitatea, instituția):
..................................................................................................................................................................

Data, Semnătura,
.............................. .................................

Vizat coordonator științific,


.................................

Media de promovare a studiilor Verificat secretar facultate,


(ponderată cu puncte de credit): ...........................................................
......................................... (nume și prenume, semnătură)