Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

________ / ____________

Numele şi prenumele profesorului: Aviz director:...............................


Disciplina LIMBA FRANCEZĂ, L2
Clasa a VI-a
Număr de ore pe săptămână: 2
Programa aprobată prin: OM Nr. 3393 din 28.02.2017 Aviz şef de comisie:.......................................
Manual: Editura Litera

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2019-2020

SEMESTRUL I - 15 săptămâni = 30 ore


Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. ore

0 Révisions 1.1. Identificarea sensului global al Tema: Copilul despre sine 4 ore S1
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar Gramatica funcțională:
articulate - a saluta S2

2.1. Prezentarea simplă a unei - a vorbi despre programul său


persoane/a unui personaj - a descrie o persoană

2.2. Stabilirea de contacte sociale pe Elemente de construcție a


baza unor formule conversaționale comunicării:
simple - numeralul cardinal în intervalul 0–
3.2. Extragerea informațiilor dintr- 30
un text scurt, însoțit de ilustrații - verbele être/avoir/ verbe curente de
grupa I la indicativ prezent
4.2. Redactarea de mesaje simple - adjectivul (culori/descriere
despre sine și despre ceilalți personală) Test inițial

1. Unité 1 1.1. Identificarea sensului global al Tema: Copilul despre sine 8 ore S3 Le français
Le club de la mode unor mesaje și dialoguri uzuale, clar Însușiri fizice și morale en classe
articulate d’éducatio
S4
1.3. Manifestarea curiozității față de Gramatica funcțională: n à la
unele elemente specifice spațiului - a numi si a descrie haine și accesorii
- a exprima gusturi și preferințe
S5 citoyenneté
cultural al limbii studiate : l’euro
- a exprima posesia S6
2.1. Formularea unui mesaj simplu - a anunța ce voi face/ce nu voi face
în situații uzuale Proiect
final
2.2. Cererea și oferirea de informații Elemente de construcție a
referitoare la numere, prețuri, comunicării:
- Ținuta
exprimarea orei - femininul și pluralul adjectivelor de
preferată –
culoare
2.4 Manifestarea deschiderii pentru - adjectivele demonstrative (desen,
a participa la scurte interacțiuni colaj foto)
- adjectivele posesive
sociale - viitorul apropiat
3.2. Formularea unui mesaj simplu - verbele vouloir și pouvoir
in situații uzuale
evaluare
4.2. Redactarea de mesaje simple orală
despre sine și despre ceilalți
4.3. Manifestarea disponibilității
pentru schimbul de mesaje scrise
simple.
2. Unité 2 1.1. Identificarea sensului global al Tema: Copilul și universul sau 8 ore S7 Le français
Le club des unor mesaje și dialoguri uzuale, clar școala, orar, activități, camera en classe
décorateurs articulate personală, momente ale zilei de sciences
S8 physiques :
1.3. Manifestarea curiozității fata de
unele elemente specifice spațiului Gramatica funcțională:
cultural al limbii studiate - a numi și a descrie camerele unei Le système
case solaire
2.1. Formularea unui mesaj simplu - a numi și a descrie piese de mobilier S9
in situații uzuale și decorațiuni interioare
2.2. Cererea și oferirea de informații - a vorbi despre activități cotidiene Proiect
- a cere cuiva să facă/să nu facă ceva S10 final
referitoare la numere, prețuri, la
exprimarea orei - a situa în spațiu Crearea
- a întreba/a spune cât e ceasul unui album
2.4 Manifestarea deschiderii pentru cu casa
a participa la scurte interacțiuni Elemente de construcție a ideală
sociale comunicării:
3.2. Formularea unui mesaj simplu - modul imperativ
în situații uzuale - verbele faire, prendre, lire, écrire
4.2. Redactarea de mesaje simple evaluare
despre sine și despre ceilalți orală
4.3. Manifestarea disponibilității
pentru schimbul de mesaje simple
scrise
3. Unité 3 1.1. Identificarea sensului global al Tema: 8 ore Le français
Le club des sportifs unor mesaje și dialoguri uzuale, clar Domenii de interes pentru copii timp en classe
articulate liber, sporturi S11 d’EPS
1.3. Manifestarea curiozității față de
unele elemente specifice spațiului Gramatica funcțională: Proiect
S12
cultural al limbii studiate - a descoperi vocabularul din final
domeniul sport Crearea
2.1. Formularea unui mesaj simplu - a vorbi despre corpul uman și unui afiș
S13
in situații uzuale sănătate de
2.2. Cererea si oferirea de informații - a vorbi despre familie S14 promovare
referitoare la numere, prețuri, la a unui
exprimarea orei Elemente de construcție a sport
comunicării: preferat
2.3. A face descrierea simplă a unei - pluralul substantivelor
persoane/personaj - faire du/jouer au
2.4. Manifestarea deschiderii pentru - verbele devoir, venir, partir
a participa la scurte interacțiuni - vocabularul profesiilor
sociale
3.2. Formularea unui mesaj simplu
in situații uzuale
4.2. redactarea de mesaje simple evaluare
despre sine si despre ceilalți orală

4. Bilan 1 1.1. Identificarea sensului global al Recapitularea conținuturilor din 2 ore evaluare
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar unitățile 1-3 scrisă și
articulate S15 orală

2.1. Formularea unui mesaj simplu Elemente de construcție a


comunicării: 1h
în situații uzuale evaluare
- pluralul substantivelor
2.2. Cererea și oferirea de informații scrisă
- adjectivele posesive
referitoare la numere, prețuri, - viitorul simplu
exprimarea orei
2.3. A face descrierea simplă a unei
persoane/unui personaj
2.4. Manifestarea deschiderii pentru
a participa la scurte interacțiuni
sociale
3.2. Formularea unui mesaj simplu
în situații uzuale
3.3. Identificarea datelor cuprinse
într-un formular
4.2. Redactarea de mesaje simple
despre sine și despre ceilalți
4.3. Manifestarea disponibilității
pentru schimbul de mesaje scrise
simple.

SEMESTRUL II
20 de săptămâni = 38 de ore
Săptămâna „Școala Altfel”: 4-8 mai (S15)
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt Obs.
crt. ore .

1. Unité 4 1.1. Identificarea sensului global al Tema 10 S1 Le français


Le club des unor mesaje și dialoguri uzuale, clar Domenii de interes pentru copii ore en classe de
gourmands articulate alimentație, cumpărături S2 géographie
1.2. Identificarea orei și cantității
exprimate numeric Gramatica funcțională:
1.3. Manifestarea curiozității față de - a vorbi despre alimente și băuturi S3
unele elemente specifice spațiului - a cere a da informații Proiect
cultural al limbii studiate - a exprima cantități final
- a face cumpărături S4 Elaborarea
2.4. Manifestarea deschiderii pentru unui orar
a participa la scurte interacțiuni Elemente de construcție a ideal
sociale comunicării S5
3.1. Identificarea informației din - pronumele personale accentuate
panouri și semne aflate în locuri - femininul substantivelor
publice pentru facilitarea orientării - numeralul cardinal
de la 30-60
3.2. Formularea unui mesaj simplu pluralul substantivelor
în situații uzuale
4.2. Redactarea de mesaje simple
despre sine și despre ceilalți
4.3. Manifestarea disponibilității evaluare
pentru schimbul de mesaje scrise orală
simple.

2. Unité 5 1.1 Identificarea sensului global al Tema: Le français


Le club des unor mesaje și dialoguri uzuale, clar Domenii de interes pentru copii en classe
explorateurs articulate activități extrașcolare, timp liber 10 d’éducation
ore S6 civique
1.2. Manifestarea curiozității față de
unele elemente specifice spațiului Gramatica funcțională:
cultural al limbii studiate - a vorbi despre viața la țară
S7
- a vorbi despre activitățile Proiect
2.1. Formularea unui mesaj simplu extrașcolare final
în situații uzuale - a formula întrebări Realizarea
S8
2.4. Manifestarea deschiderii pentru unui album
a participa la scurte interacțiuni Elemente de construcție a cu
sociale comunicării: prezentarea
- faire du/ de la + sport S9 activităților
4.2. Redactarea de mesaje simple - jouer au/ à + sport preferate
despre sine și despre ceilalți - verbele în -er
4.3 Manifestarea disponibilității - adjectivul interogativ quel S10
pentru schimbul de mesaje simple - pronumele interogative qui, que evaluare
scrise - verbele în -ir (grupa a doua) scrisă (1 h)
și orală
3. Unité 6 Identificarea sensului global al unor Tema: 10 Le français
Le club des mesaje și dialoguri uzuale, clar Domenii de interes pentru copii, ore en classe de
voyageurs articulate anotimpuri, meteo, modalități de technologie
S11
1.3. Manifestarea curiozității față de transport :
unele elemente specifice spațiului Les
cultural al limbii studiate Gramatica funcțională: énergies
S12
- a exprima senzații
2.4. Manifestarea deschiderii pentru - a vorbi despre mijloace de transport
a participa la scurte interacțiuni - a prezenta o destinație de vacanta S13 Proiect
sociale final
3.2. Formularea unui mesaj simplu Elemente de construcție a Expoziție
comunicării S14 de afișe
în situații uzuale
- adverbele de timp pentru o
4.2. Redactarea de mesaje simple S16
- verbul descendre destinație
despre sine și despre ceilalți - aller à/aller chez de vacanță
- adverbele interogative
evaluare
orală

S15-Școala
Altfel
4. Bilan 2 1.1. Identificarea sensului global al Gramatica funcțională: 8 ore Vers le
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar - a se prezenta S17 DELF
articulate - a vorbi despre sine
- a completa un formular S18
2.1. Formularea unui mesaj simplu
in situații uzuale S19
Elemente de construcție a
4.1. Completarea de date personale comunicării:
4.2. Redactarea de mesaje simple - acordul adjectivului calificativ S20 evaluare
despre sine și despre ceilalți - negația ne ... pas orală
- verbele în -er
4.3 Manifestarea disponibilității
pentru schimbul de mesaje simple
scrise
Nr. ________ / ____________

Numele şi prenumele profesorului: Aviz director:...............................


Disciplina LIMBA FRANCEZĂ
Clasa a VI-a
Număr de ore pe săptămână: 2
Aviz şef de comisie:.......................................

PLANIFICARE ANUALĂ
An școlar 2019-2020

Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
săptămână săptămâni ore
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

15 20
VI 2 35 70 24 6 31 9
30 40

Observaţie:
Săptămâna 4-8 mai 2020 din semestrul al II-lea este dedicată Activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din Programul Național „Școala
Altfel”.