Sunteți pe pagina 1din 1

CĂTRE,

.
CASA JUDETEANĂ DE PENSII – SĂLAJ

Subsemnatul(a) _________________________legitimat(ă) cu
B.I.I C.I. seria ____nr________domiciliat/ă în localitatea ___________
str._______________________ Nr______Bloc______Sc ____Ap_____Etaj__ având
C.N.P___________________ adresă e-mail __________________
telefon________________ solicit eliberarea unei adeverințe privind datele
necesare determinării stagiului de cotizare.
Vă aduc la cunoștință că angajatorii unde mi-am desfășurat
activitatrea după 01.04.2001 aveau sediile central în județele:
1.______________
2.______________
3.______________
Declar că documentul sus menționat este necesar la:

o verificare / informare;
o obținerea unui credit bancar ;
o obținerea indemnizației pentru creșterea copilului - data nașterii copilului:
o obținerea formularului E 101 / angajare / șomaj ;
o tribunal ;

Anexez la prezenta:

- copia actului de indentitate;

 Prin prezenta solicit deschiderea unui cont on-line.


 Sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă în concordanță cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind
protecția datelor), în ceea ce privește eliberarea stagiului de cotizare în sistemul public de
pensii.

Data _____________ Semnătura,