Sunteți pe pagina 1din 5

2.

Dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina la care s-a obligat în favoarea unui


terţ:
(5 Points)
terţul beneficiar poate cere revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii;
donatorul poate cere revocarea donaţiei în termen de 3 ani de la data la care trebuia
executată.
moştenitorii donatorului pot cere executarea sarcinii în termen de cel mult un an de la data
decesului donatorului;

3.Promisiunea de donație:
(5 Points)
nu se revocă de drept dacă anterior executării sale situația materială a promitentului s-a
deteriorat într-o asemenea măsură încât executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasă
pentru acesta;
în caz de neexecutare a acesteia din partea promitentului, beneficiarul are dreptul la daune-
interese reprezentate de cheltuielile pe care beneficiarul le-a efectuat ori avantajele pe care le-a
acordat terților în temeiul promisiunii de donație;
se revocă de drept dacă beneficiarul promisiunii nu acordă promitentului alimente în cazul în
care acesta a ajuns în nevoie.

4.În materia donaţiei:


(5 Points)
Oferta de donaţie nu mai poate fi acceptată după decesul destinatarului ei;
dreptul la acţiunea prin care se solicită executarea sarcinii se prescrie în termen de 1 an de la
data la care sarcina trebuia executată.
nulitatea căsătoriei atrage caducitatea donaţiei făcute soţului de bună sau de rea-credinţă;

5.În materia moştenirii:


(5 Points)
sunt valabile actele de administrare încheiate între nedemn şi terţi, dacă aceste acte profită
moştenitorilor.
sunt lovite de nulitate relativă actele juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei
moşteniri nedeschise încă, dacă prin lege nu se prevede altfel;
efectele nedemnităţii nu sunt înlăturate prin reabilitarea nedemnului;
6.Moştenirea de cuius-ului X s-a deschis la data de 22.10.2015. Prin declaraţii
date în faţa notarului public, în cursul lunilor noiembrie şi decembrie 2015, au
acceptat succesiunea S, A, B, C, D, E, F, G şi T. S este soţia supravieţuitoare a lui
X. A este nepot de fiu al lui X şi al lui S, tatăl său O renunţând la moştenirea lui
X la data de 20 noiembrie 2015. B şi C sunt nepoţii de fiu ai lui X şi ai lui S, tatăl
lor P fiind predecedat lui X. D este nepot de fiu al lui X şi S, tatăl său R fiind
predecedat lui X şi nedemn faţă de X. E este fiul lui X şi al lui S şi a fost
condamnat prin hotărâre definitivă la data de 10.06.2014 pentru săvârşirea, la
data de 02.11.2011, a infracţiunii de tentativă de omor împotriva lui O. F este
fratele consangvin al lui O. G este bunicul matern al lui X şi care solicită să vină
la moştenirea lui X prin reprezentarea lui M (mama defunctului X, M fiind fiica
lui G şi moştenitoare rezervatară), M decedând la data de 15.06.2014. T este
tatăl lui X.
(5 Points)
T este îndepărtat de la moștenire de principiul I al devoluțiunii legale, fiind rudă din clasa a II-
a, ascendent privilegiat;
E nu moşteneşte deoarece este nedemn, conform prevederilor art. 958 alin.1 lit. b) din Codul
civil;
Cota succesorală a soţiei supravieţuitoare S este de 1/3.

7.Reprezentarea succesorală:
(5 Points)
Este admisă pentru orice fel de descendenţi, indiferent de gradul de rudenie;
nu profită reprezentantului dacă reprezentatul este nedemn faţă de de cuius.
operează numai dacă reprezentantul are vocaţie succesorală proprie la moştenirea
defunctului;

8.Acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine:


(5 Points)
Poate fi cerută dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina la care s-a obligat.
Poate fi exercitată numai împotriva donatarului, dar dacă acesta moare după introducerea
acţiiunii poate fi continuată împotriva moştenitorilor;
Poate fi introdusă de donator, dar nu poate fi continuată de moştenitorii acestuia;

9.Spre deosebire de ascendenţii ordinari, ascendenţii privilegiaţi:


(5 Points)
împart moştenirea în mod egal.
nu sunt înlăturaţi de la moştenire de către colateralii privilegiaţi;
nu sunt înlăturaţi de la de la moştenire de către soţul supravieţuitor;
10.În materie testamentară:
(5 Points)
Dolul poate atrage nulitatea testamentului doar dacă manevrele dolosive au fost săvârşite de
beneficiarul dispoziţiilor testamentare;
Manoperele frauduloase pot proveni şi de la un terţ ce nu beneficiază de testament, dacă se
dovedește că activitatea dolosivă a terțului a alterat voința testatorului.
Îndepărtarea testatorului de rude şi prieteni, cu intenţia de a câştiga încrederea testatorului şi
a înşela buna lui credinţă, pentru a-l împiedica pe acesta să întocmească un testament, atrage
nulitatea relativă a testamentului;

11.Dacă defunctul a lăsat un testament în favoarea fiului său, după ce faţă de


acesta s-a constat printr-o hotărâre judecătorească definitivă săvârşirea unor
fapte de violenţă gravă asupra părintelui său, dar pentru care a intervenit
prescripţia răspunderii penale:
(5 Points)
efectele nedemnităţii de drept sunt înlăturate prin prescripţia răspunderii penale constatată
prin hotărâre;
în lipsa declaraţiei exprese prin care cel care lasă moştenirea înţelege să înlăture efectele
nedemnităţii, nedemnul va fi înlăturat atât de la moştenirea legală, cât şi de la cea testamentară.
efectele nedemnităţii nu sunt înlăturate în lipsa declaraţiei exprese a celui care lasă
moştenirea;

12.Sub sancțiunea nulității absolute:


(5 Points)
Testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat şi semnat de mâna testatorului;
Două persoane nu pot dispune, prin același testament, în folosul unui terţ.
Testamentul este valabil numai dacă testatorul a avut discernământ şi consimțământul său
nu a fost viciat;

13.Persoana nedemnă:
(5 Points)
este considerată a exercita o posesie de rea-credinţă asupra bunurilor moştenirii;
Nu mai poate fi obligată la restituirea bunurilor înstrăinate prin acte de dispoziţie cu titlu
oneros, încheiate cu terţi dobânditori de bună-credinţă, pentru care s-au respectat regulile de
Carte funciară.
Nu are dreptul să recupereze cheltuielile necesare şi utile generate de bunurile din
moştenire;
14.Este de drept nedemnă de a moşteni:
(5 Points)
persoana condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel
care lasă moştenirea.
persoana care, cu rea-credinţă, a distrus testamentul defunctului;
Soţia celui care lasă moştenirea care, prin violenţă, l-a împiedicat pe acesta să revoce
testamentul întocmit în favoarea sa;

15.În materie de moștenire, ca regulă, locul deschiderii moștenirii îl constituie:


(5 Points)
Locul în care se află bunurile imobile din masa succesorală.
Locul în care defunctul a avut ultimul domiciliu;
Locul în care a intervenit decesul celui care lasă moștenirea;

16.Din categoria mobilierului şi bunurilor de uz casnic asupra cărora soțul


supravieţuitor are un drept special de moștenire, fac parte:
(5 Points)
Bunurile necesare exercitării profesiei defunctului;
Aparatura electrocasnică.
Fructele civile ale imobilelor;

17.Este lovită de nulitate absolută:


(5 Points)
donaţia indirectă care nu se încheie prin înscris autentic;
donaţia care impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar putea contracta în
viitor, dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donaţie;
donația care permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul
moare fără să fi dispus de acel bun.

18.Dispoziția testamentară prin care dispunătorul conferă unei persoane


vocaţia la un dezmembrământ al proprietății asupra totalității moștenirii este
calificat drept:
(5 Points)
Legat cu titlu universal;
Legat universal.
Legat cu titlu particular;
19.Moştenirea defunctului D este acceptată în termen legal de către copilul
acestuia C1, un alt copil C2 care este nedemn faţă de defunct, de nepotul Nc2
care este fiul lui C2 şi care a fost dezmoştenit prin testament de către D, de
soţia supravieţuitoare, de nepoţii Nc3.1 şi Nc3.2 care sunt fiii celui de-al treilea
copil al lui D, predecedat acestuia, precum şi de nepotul Nc4, fiu al celui de al
patrulea copil al defunctului care a renunţat la moştenire. În situaţia descrisă
mai sus, moştenirea se va împărţi după cum urmează:
(5 Points)
Nc2, copilul lui C2, nu va primi nicio cotă de moştenire, deoarece a fost dezmoştenit de către
tatăl său, iar locul său nu este util;
Nc4 nu va primi nicio cotă din moştenire.
Nc3.1 va primi o cotă de 5/32 din moştenire;

20.În concurs cu mama defunctului, cota succesorală a soţiei supravieţuitoare


este de:
(5 Points)
3/4
1/2
1/3

21.În ceea ce priveşte contractul de donaţie, acesta este:


(5 Points)
Prin excepţie, un contract cu titlu oneros;
în toate cazurile un contract cu titlu gratuit, întrucât prin intermediul său se procură un folos
material altei persoane, fără a se urmări obţinerea unui alt folos patrimonial în schimb;
un contract unilateral, născând obligaţii doar în sarcina donatorului.