Sunteți pe pagina 1din 18

AVIZAT, Inspector de specialitate

FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ


PENTRU OPŢIONAL
A. Avizul şcolii:
Denumirea opţionalului: SINTEZE MATEMATICE
Tipul: OPŢIONAL LA NIVELUL DISCIPLINEI
Clasa: a VIII-a
Durata: 1 an
Număr de ore pe săptămână: 1
Autorul: Prof. DIACONU ANA GABRIELA
Abilitarea pentru susţinerea cursului:
Instituţia de învăţământ: Şcoala Gimnaziala nr 1 Vutcani

B. Avizul şcolii: Director,

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE


DA NU DA, cu
recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei
Argument
Obiective de referinţă
Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare obiectiv)
Conţinuturi
Modalităţi de evaluare
II. Existenţa unei bibliografii
III. Elemente de calitate
Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor
Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile
comunităţii
Conţinutul argumentului
- oportunitatea opţionalului
- realismul în raport cu resursele disponibile
Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare
Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic
propus

NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin
5 "DA/DA cu recomandări" la punctul III.
Avizul conducerii școlii..................................
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 VUTCANI
ANUL ȘCOLAR 2019-2020
Proiect de programa pentru disciplina opțională

”SINTEZE MATEMATICE”

CLASA a VIII-a

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI


ȘTIINȚE ALE NATURII

PROFESOR,
Diaconu Ana-Gabriela

Disciplina: MATEMATICĂ
Model de programă pentru disciplina opţională
„SINTEZE MATEMATICE"

Durata: un an
Clasa a VIII-a
Profesor propunător: Diaconu Ana –Gabriela
Tipul optionalului:Optional la nivelul disciplinei

ARGUMENT

Scopul principal al cursului opţional „Sinteze matematice” este


recapitularea şi mai ales completarea celor mai importante
cunoştinţe studiate pe parcursul claselor V-VIII la disciplina
matematică cu rezultate teoretice şi aplicative extracurriculare,
dându-le astfel elevilor instrumente mai puternice de abordare şi
rezolvare a problemelor dificile ce por apărea la examene.
Temele luate în discuţie sunt de un real interes pentru elevii
clasei a VIII-a şi le va spori vizibil eficienţa în rezolvarea de
probleme datorită unei aprobări superioare celei oferite de
rezultatele teoretice cuprinse în programa şcolară, atât în momentul
investigării ptroblemelor cât şi pe parcursul rezolvării acestora.
Având în vedere că elevii clasei a VIII-a au de parcurs
programa şcolară la obiectul matematică şi în paralel trebuie să
reactualizeze cunoştinţele din clasele V-VII, acest curs opţional îşi
propune să-i ajute pe elevi să se pregătească eficient în vederea
promovării cu succes a clasei a VIII-a, cât şi a examenelor
ulterioare.
Se va urmări tratarea unitară a cunoştinţelor şi deprinderilor
dobândite în studiul matematicii, organizarea acestora, pentru a le
putea prezenta la nivel optim atunci când vor fi solicitaţi.
Se vor recapitula eficient cunoştinţele în sensul aducerii unor
elemente noi, realizării unor legături naturale între diverse capitole,
repetarea va fi raţională, bazată pe înţelegere şi gândire. Se va
adapta învăţarea matematicii la nevoile şi posibilităţile intelectuale
ale fiecărui elev, alegând conţinuturi esenţiale, tehnici şi strategii
de învăţare eficiente. Se va urmări formarea capacităţilor de
rezolvare a problemelor de orice tip.
Cursul de „Sinteze matematice” îşi propune să deschidă cât
mai multor elevi dorinţa de cunoaştere dincolo de limitele
manualului, îndrumându-i spre studiu individual suplimentar,
încurajându-i să abordeze probleme din ce în ce mai dificile.

I. COMPETENȚE GENERALE
1.Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii si dezvoltarea
capacitatii de transfer catre alte domenii.

2. Dezvoltarea capacităţii de explorare∕investigare şi rezolvare de probleme.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul


matematic.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea


matematicii.

II. COMPETENTE SPECIFICE


1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii si
dezvoltarea capacitatii de transfer catre alte domenii.
Competente specifice Activitati de invatare
1. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor cu - calcule cu numere reale;
numere reale în rezolvarea exerciţiilor. - extragerea rădăcinii pătrate dintr-un
număr raţional pozitiv;
- descompunerea unui număr real;
2. Utilizarea elementelor de logică şi a - identificarea ipotezei şi concluziei unei
elementelor de teoria mulţimilor. probleme;
- exersarea operaţiilor cu mulţimi;
- stabilirea proprietăţilor relaţiei de
divizibilitate;
- scrierea elementelor Da şi a Ma
3. Utilizarea elementelor de calcul algebric. - transcrierea unor situaţii-problemă în
limbaj matematic;
- calcule cu numere reale reprezentate prin
litere;
- aplicarea formulelor de calcul prescurtat;
- descompunerea numerelor reale
reprezentate prin litere;
- rezolvarea de ecuaţii, inecuaţii, respectiv
a sistemelor de ecuaţii;
- rezolvarea problemelor cu ajutorul
ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii.
4.Utilizarea proprietăţilor figurilor - identificarea, diferenţierea şi denumirea
geometrice în probleme de determinare şi figurilor geometrice;
de calcul - calcularea lungimilor unor segmente
folosind teotemele: Thales, fundamentală a
asemănării, relaţiile metrice şi criteriile de
asemănare ale triunghiurilor oarecare;
- calcularea unor măsuri de unghiuri cu
ajutorul funcţiilor trigonometrice;
- calcularea perimetrului şi a ariei unei
figuri geometrice.

2. Dezvoltarea capacităţii de explorare∕investigare şi rezolvare


de probleme.
Competente specifice Activitati de invatare
1. Identificarea situaţiei-problemă, - identificarea unor consecinţe posibile ce
transpunerea în limbaj matematic, decurg dintr-un set de ipoteze;
organizarea eficientă a modului de - transpunerea unei situaţii-problemă în
rezolvare a acesteia. limbaj matematic;
2. Investigarea valorii de adevăr a unor - verificarea validităţii unei afirmaţii;
enunţuri. - formularea unor enunţuri generale
pornind de la un enunţ.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând


limbajul matematic.
Competente specifice Activitati de invatare
1. Prezentarea în mod coerent a soluţiei - argumentarea orală a demersului de
unei probleme, corelând diverse modalităţi rezolvare;
de exprimare. - redactarea rezolvării unei probleme;

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea


matematicii.
Competente specifice Activitati de invatare
1. Manifestarea de perseverenţă şi gândire - abordarea unor situaţii-problemă;
creativă în rezolvarea unei probleme. - utilizarea unor metode variate în
rezolvarea problemelor.
PLANIFICAREA ANUALĂ LA DISCIPLINA
„SINTEZE MATEMATICE”

CLASA A-VIII-A

NR CAPITOL SEMESTRUL
CR SEM I SEM II
T
1 Mulţimea numerelor reale 9 3
2 Ecuaţii. Inecuaţii. - 5
3 Triunghiul 6 3
4 Patrulatere - 7
5 Teste propuse pentru - 2
testarea naţională
Total ore 15 20
Şcoala Gimnaziala nr 1, sat Vutcani Profesor: Diaconu Ana Gabriela
Disciplina: Sinteze matematice Clasa a VIII-a
Anul şcolar 2019-2020 Număr ore: 1 oră∕săpt

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OBIECTIVE CONŢINUTURI NR SĂPT OBS


CRT DE REF ORE
O 1.1 1. Mulţimea numerelor întregi. 2 S1,2
O 1.2 2. Mulţimea numerelor raţionale. 2 S3,4
1 Mulţimea numerelor reale O 2.1 3. Divizibilitate în N şi Z. 1 S5
12 ore O 2.2 4. Elemente de logică şi mulţimi. 1 S6
O 3.1 2 S7,8
5. Calcule cu numere reale de forma a √ b , b
O 4.1 ¿ 0. 2 S19.20
1 S21
6. Calcul algebric.
1 S9
7. Rapoarte.Proporţii.Procente.
8. Evaluare.
O 1.1 1. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul I. Ecuaţii cu
Ecuaţii.Inecuaţii O 1.3 parametru. 1 S22
2 5 ore O 2.1 2. Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor. 1 S23
O 3.1 3. Sisteme de ecuaţii. 1 S24
O 4.1 4. Rezolvarea problemelor cu ajutorul sistemelor
de ecuaţii. 1 S25
5. Evaluare. 1 S26
3. Triunghiul O 1.2 1. Congruenţa triunghiurilor. Proprietăţi ale
9 ore O 1.4 triunghiurilor. 1 S10
O 2.1 2. Linii importante într-un triunghi.Concurenţa lor. 1 S11
O 2.2 3. Segmente proporţionale.Teorema lui Thales. 2 S12,13
O 3.1 4. Triunghiuri asemenea.Teorema fundamentală a
O 4.1 asemănării. Criterii de asemănare a triunghiurilor. 2 S14,15
5. Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic. 1 S16
6. Formule pentru aria triunghiului. 1 S17
7. Evaluare. 1 S18
O 1.2 1. Patrulatere.Paralelogramul. 1 S27
4 Patrulatere O 1.4 2. Paralelograme particulare. 1 S28
7 ore O 2.1 3. Trapezul. 1 S29
O 2.2 4. Aria patrulaterelor studiate. 2 S30,31
O 3.1 5. Poligoane regulate. 1 S32
O 4.1 6. Evaluare. 1 S33
5 Teste propuse pentru testarea 1. Teste propuse pentru examenul de testare 2 S34,35
naţională
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Mulţimea numerelor reale


Număr ore:12 ore

CONŢINUTURI OB DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR RESURSE EVALUARE


REF ORE MATERIALE PROCEDURALE

1. Mulţimea numerelor O 1.1 - identificarea numerelor întregi dintr-o mulţime 2 M1 P2 E2


întregi. dată;
O 1.2 - efectuarea de operaţii cu numere întregi; M5 P4 E4
- compararea numerelor întregi;
O 2.1 M6 P5 E7
2. Mulţimea numerelor - transformarea fracţiilor zecimale în fracţiilor 2
raţionale. O 2.2 ordinare şi invers; M7 P8 E8
- efectuarea de operaţii cu numere raţionale;
O 3.1 - efectuarea de exerciţii ţinând cont de ordinea P9 E 10
efectuării operaţiilor şi de ordinea desfacerii
O 4.1 parantezelor; P11 E 11
- compararea numerelor raţionale;
P 12
3. Divizibilitate în N şi - enunţarea şi aplicarea propietăţilor relaţiei de 1
Z. divizibilitate; P 13
- determinarea mulţimii divizorilor şi a
multiplilor unui număr întreg; P 22
- determinarea unor numere întregi care
îndeplinesc nişte condiţii date; P 23

4. Elemente de logică şi - stabilirea valorii de adevăr a unui enunţ; 1 P 24


mulţimi. - utilizarea operatorilor „şi”, „dacă-atunci”, „sau”
- efectuarea operaţiilor cu mulţimi; P 25
- determinarea elementelor unei mulţimi;
P 28
5. Calcule cu numere - scoaterea factorilor de sub radical; 2
√b - introducerea factorilor sub radical; P 30
reale de forma a ,b
¿ 0. - compararea numerelor iraţionale;
- efectuarea de operaţii cu numere reale de forma
a √b , b ¿ 0;
2
6. Calcul algebric. - operaţii cu numere reale reprezentate prin litere;
- aplicarea formulelor de calcul prescurtat;
- descompunerea numerelor reale reprezentate
prin litere;

7. Rapoarte. Proporţii. - transcrierea unei probleme în limbaj matematic;


1
Procente. - calcularea raportului a două numere;
- calcularea probabilităţii realizării unui
eveniment;
- determinarea unui termen necunoscut dintr-o
proporţie;
- rezolvarea problemelor cu procente;
1 E1
8. Evaluare
Unitatea de învăţare: Ecuaţii. Inecuaţii
Număr ore: 5 ore

CONŢINUTURI OB DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR RESURSE EVALUARE


REF ORE MATERIALE PROCEDURALE

1. Ecuaţii şi inecuaţii de O 1.1 - recunoaşterea ecuaţiilor şi a inecuaţiilor; 1 M1 P2 E2


gradul I. Ecuaţii cu - aducerea ecuaţiilor, respectiv a inecuaţiilor la
parametru. O 1.3 forma a ± x=b, ax=b respectiv a ± x ¿ b, M5 P4 E4
ax ¿ b;
O 2.1 - determinarea mulţimii soluţiilor; M6 P5 E7
- discutarea soluţiei unei ecuaţii în funcţie de
O 3.1 valoarea unui parametru real; M7 P8 E8
2. Rezolvarea probleme- 1
lor cu ajutorul ecuaţiilor. O 4.1 - transcrierea unei probleme în limbaj matematic; P9 E 10
- discutarea rezultatelor obţinute;
3. Sisteme de două 1 P11-P 13 E 11
ecuaţii de gradul I cu - aducerea unui sistem de 2 ecuaţii de gradul I cu
două necunoscute. 2 necunoscute la forma generală; P 22
- determinarea mulţimii soluţiilor unui sistem de
ecuaţii; P 23-P 25
4. Rezolvarea probleme- 1
lor cu ajutorul sistemelor - identificarea necunoscutelor problemei; P 28
de ecuaţii. - transcrierea problemei în relaţii matematice;
- formarea sistemului corespunzător; P 30
5. Evaluare. - determinarea şi discutarea soluţiei:â; 1 E1
Unitate de învăţare: Triunghiul
Număr ore: 9 ore

CONŢINUTURI OB DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR RESURSE EVALUARE


REF ORE MATERIALE PROCEDURALE

1. Congruenţa triunghiu- O 1.2 - demonstrarea congruenţei a două triunghiuri 1 M2 P1 E2


rilor. Proprietăţi ale O 1.4 oarecare;
triunghiurilor. O 2.1 - aplicarea proprietăţilor triunghiurilor ( isoscel, M5 P2 E4
O 2.2 echilateral, dreptunghi ) în rezolvarea
O 3.1 problemelor; M6 P 4-P 13 E5
O 4.1
2. Linii importante într- - definirea liniilor importante într-un triunghi: 2 M7 P 15 E7
un triunghi. Concurenţa bisectoarea, mediatoarea, mediana, înălţimea;
lor. - demonstrarea concurenţei lor; M8 P 20 E8
- rezolvarea de probleme;
P 22-P 28 E9
3. Segmente proporţio- - demonstrarea proporţionalităţii dintre segmente 1
nale. Teorema lui - calcularea lungimilor de segmente folosind P30 E 10
Thales. teorema lui Thales;
- demonstrarea paralelismului unei drepte cu o E 11
latură a unui triunghi folosind recproce teoremei
lui Thales;

4. Triunghiuri asemenea. - demonstrarea asemănării a 2 triunghiri folosind 2


Teorema fundamentală a teorema fundamentală a asemănării şi criteriile
asemănării. Criterii de de asemănare;
asemănare a triunghiu- - calcularea lungimilor unor segmente;
rilor.
5. Relaţii metrice într-un - enunţarea şi aplicarea în rezolvarea 1
triunghi dreptunghic. problemelor a teoremelor: înălţimii, catetei,
Pitagora, a rapoartelor constante în triunghiul
dreptunghic;
- calcularea lungimilor laturilor unui triunghi;
- calcularea măsurilor unghiurilor unui triunghi;

6. Formule pentru aria - formule pentru calcularea ariei unui triunghi; 1


triunghiului. - calcularea ariei unui triunghi;
- calcularea diferitelor elemente când se cunoaşte
aria;
7. Evaluare. 1 E1
Unitatea de învăţare: Patrulatere
Număr ore: 7 ore

CONŢINUTURI OB DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR RESURSE EVALUARE


REF ORE MATERIALE PROCEDURALE

1. Patrulatere.Paralelo- O 1.2 - identificarea, definirea şi construirea patru- 1 M2 P1 E2


gramul. laterelor importante;
O 1.4 - calcularea măsurilor unghiurilor unui M5 P2 E4
patrulater;
O 2.1 - identificarea şi aplicarea în rezolvarea M6 P 4-P 13 E5
problemelor a proprietăţilor paralelogramului;
O 2.2 M7 P 15 E7
2. Paralelograme particu- - identificarea şi aplicarea în rezolvarea 1
lare. O 3.1 problemelor a proprietăţilor paralelogramelor M8 P 20 E8
particulare: dreptunghi, romb, pătrat;
O 4.1 P 22-P 28 E9
3. Trapezul. - construirea corectă a unui trapez; 1
- identificarea şi aplicarea în rezolvarea P30 E 10
problemelor a proprietăţilor trapezului isoscel,
dreptunghic; E 11

4. Aria patrulaterelor - calcularea ariilor patrulaterelor folosind 2


studiate. diferite formule;
- calcularea unor elemente ale patrulaterelor
atunci când se cunoaşte aria acestuia;

5. Poligoane regulate. - definirea şi construirea corectă a poligoanelor 1


regulate;
- calcularea elementelor în poligoane regulate; E1
6. Evaluare. 1
Resurse materiale ( M ) 6. Portofoliul;
7. Tema pentru acasă;
1. Manual; 8. Tema de lucru în clasă;
2. Instrumente pentru tablă; 9. Autoevaluarea;
3. Machete, modele matematice; 10. Evaluarea pe bază de referate, note matematice, seturi de
4. Corpuri geometrice; exerciţii prezentate de elevi;
5. Cretă colorată; 11. Evaluarea pe baza lucrului suplimentar efectuat de elev.
6. Culegeri de probleme;
7. Seturi de exerciţii create de profesor;
8. Fişe de lucru;
9. Instrumente geometrice.

Resurse procedurale ( P )

Tipuri de evaluare 1. Demonstraţia matematică;


2. Explicaţia;
1. Predictivă; 3. Expunerea;
2. Formativă; 4. Conversaţia individuală;
3. Sumativă. 5. Conversaţia frontală;
6. Conversaţia introductivă;
Metode; instrumente de evaluare ( E ) 7. Conversaţia în cadrul prezentării noului conţinut;
8. Conversaţia pentru fixarea noilor cunoştinţe;
Tradiţionale: 9. Conversaţia pentru recapitulare;
1. Probe scrise; 10. Conversaţia în procesul de evaluare;
2. Probe orale; 11. Conversaţia euristică;
3. Probe practice. 12. Conversaţia catihetică;
Complementare: 13. Problematizarea;
4. Observarea sistematică; 14. Algoritmizarea;
5. Investigaţia; 15. Învăţarea prin descoperire inductivă;
16. Învăţarea prin descoperire deductivă;
17. Învăţarea prin descoperire analogică;
18. Modelarea similară;
19. Modelarea analogică;
20. Demonstrarea materialului intuitiv prin desen;
21. Demonstrarea materialului intuitiv prin planşe;
22. Exerciţii de recunoaştere;
23. Exerciţii aplicative;
24. Exerciţii de fixare;
25. Exerciţii de calcul mintal;
26. Exerciţii de construcţii grafice;
27. Exerciţii analizate;
28. Munca independentă;
29. Munca cu manualul;
30. Munca cu alte surse( culegeri, fişe );
31. Învăţarea pe grupe mici;
32. Jocuri diactice;
33. Instruirea programată.
BIBLIOGRAFIE

1. Anton Negrilă şi co. – Algebră.Geometrie, clasa a VIII-a Editura Paralela


45 Piteşti 2005
2. Anton Negrilă şi co. – Algebră.Geometrie, clasa a VIII-a Editura Paralela
45 Piteşti 2006
3. Anton Negrilă şi co. – Subiecte posibile – 100 variante pentru testele
naţionale, Editura Paralela 45 Piteşti 2005
4. Artur Bălăucă şi co. – Algebră. Geometrie, clasa a VIII-a Editura Taida
Iaşi 2005
5. Artur Bălăucă şi co. – 185 de teste şi sinteze pentru testarea naţională,
Editura Taida Iaşi 2005

S-ar putea să vă placă și