Sunteți pe pagina 1din 20

MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.

06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
1-INTRODUCCIÓN Página 1 de 2

1. INTRODUCERE

1.1 Precedente
Legea 31/1995 din data de 8 noiembrie, cu privire la Prevenirea Riscurilor la Locul le Muncă, publicată în
Monitorul Oficial din data de 10 noiembrie 1995, amendată de Legea 54/2003 din data de 12
decembrie, stabilește în virtutea articolului 16 că omul de afaceri va trebui să integreze prevenirea
riscurilor la locul de muncă în sistemul general de gestiune a societății, atât în cadrul activităților sale,
cât și la nivelele ierarhice ale acesteia, prin implementarea și aplicarea unui Plan de Prevenire a
Riscurilor la Locul de Muncă.

1.2 ¿Ce este Manualul de Prevenire?


Manualul de Prevenire a Riscurilor la Locul de Muncă reprezintă descrierea unui ansamblu de acțiuni și
procese care o dată implementate, trebuie să permită atingerea obiectivului de garantare a securității și
sănătății angajaților societății. Este unealta prin care se integrează activitatea de prevenire a societății în
cadrul sistemului său general de gestiune și se stabilește politica de prevenire a riscurilor la locul de
muncă.
În acest sens, Manualul de Prevenire trebuie să includă structura organizatorică a societății,
responsabilitățile, funcțiile și resursele în vederea atingerii obiectivului indicat mai sus. De asemenea,
descrie ansamblul de procese, practici și proceduri necesare în vederea desfășurării activității de
prevenire. Pe scurt, Manualul de Prevenire definește un sistem de gestiune a prevenirii riscurilor la locul
de muncă pentru societate.

1.3 Sferă de aplicare


Tot personalul societății, indiferent de activitățile desfășurate și de nivelul ierarhic.

1.4 Structura Manualului de Prevenire


Structura Manualului de Prevenire se fundamentează pe următoarele patru nivele:
 Plan de Prevenire. Document de bază care descrie sistemul de gestiune a prevenirii riscurilor la
locul de muncă adoptat și stabilește politica și organizarea desfășurării.
 Proceduri operaționale (PRO). Stabilesc activitățile de prevenire care trebuie implementate și
desfășurate prevăzute în Planul de Prevenire.
 Instrucțiuni operaționale și norme de securitate și sănătate. Instrucțiunile dezvoltă aspecte ale
unei proceduri sau descriu în detaliu realizarea unei munci sau sarcini. Normele pot fi generale
sau specifice unui loc de muncă sau sarcini.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
1-INTRODUCCIÓN Página 2 de 2

 Registre. Sunt documente sau date care colectează rezultatele activităților de prevenire
realizate. Formularele utilizate în anumite activități de prevenire constituie ele însele un
registru.

PLAN DE PREVENIRE

PROCEDURI OPERAȚIONALE

INSTRUCȚIUNI OPERAȚIONALE ȘI NORME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE

REGISTRE

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 1 de x

2. PLAN DE PREVENIRE

2.1 Scop
Scopul prezentului Plan de Gestiune a Prevenirii Riscurilor la Locul de Muncă este acela de a stabili
structura și procesele necesare pentru asigurarea funcționării activității de prevenire în cadrul societății.

2.2 Sferă de aplicare


Prezentul Plan se aplică în cazul tuturor activităților și angajaților NUME SOCIETATE

2.3 Date Societate

DATE GENERALE

GRUP:
Denumire Societate:
Adresă: (Denumire)
Localitate: C.P:
Provincie: CIF:

ACTIVITATE

CAEN:
Activitate Societate:

Nr. total de angajați: Nr. filiale:

DATE FILIALĂ/FILIALE

Adresă: (denumire)
Localitate Nr. Ang.:
Descriere filială:

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 2 de x

2.4 Structura Organizatorică a Societății


2.4.1 Structura Organizatorică a Societății în legătură cu PRLM (prev. riscurilor la locul de muncă)
Pentru a garanta integrarea prevenirii la toate nivelele ierarhice a NUME SOCIETATE (de la conducere, la
funcțiile intermediare și până nivelul angajaților), se stabilește o structură organizatorică a Prevenirii în
cadrul societății. A se vedea Anexa A ”Structura Organizatorică în PRLM”.
În cadrul structurii organizatorice sunt definite organele de consultare și participarea angajaților în
virtutea legislației în vigoare.
NUME SOCIETATE include în structura sa organizatorică prezența resurselor de prevenire în cazurile
cerute de legislație în vigoare.

2.4.2 Funcții și Responsabilități


NUME SOCIETATE are definite în Anexa B ”Funcții și Responsabilități în PRLM” funcțiile și
responsabilitățile, în materie de prevenire, corespunzătoare fiecărui nivel al structurii organizatorice,
astfel încât prevenirea riscurilor se include în activitatea fiecărui angajat al societății, indiferent de
funcția sau nivelul ierarhic.

2.5 Modalitate de Prevenire


NUME SOCIETATE a optat pentru modalitatea Serviciu Extern de Prevenire a Riscurilor GESEME cu
număr de acreditare PS-007-B.
Activitățile de prevenire stabilite cu Serviciul Extern de Prevenire a Riscurilor GESEME sunt detaliate în
Anexa I la contractul semnat între NUME SOCIETATE și GESEME în diferitele aspecte cu privire la:
 Securitatea
 Igiena
 Ergonomia și Psihosociologia
 Monitorizarea Sănătății

2.6 Politică, Obiective și Scopuri


Obiectivul primordial al societății este acela de a garanta securitatea și sănătatea angajaților în
subordinea sa în toate aspectele cu privire la muncă, în forma stabilită în virtutea Legii de Prevenire a
Riscurilor la Locul de Muncă.
În acest sens se consideră necesar:
• Să se îndeplinească principiile esențiale indicate în politica de prevenire din cadrul societății.
• Să se dispună de un Sistem de Gestiune a Prevenirii implementat.
• Să se stabilească periodic obiective și scopuri specifice.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 3 de x

2.6.1 Politica de Prevenire a Riscurilor la Locul de Muncă


2.6.2 Conducerea NUME SOCIETATE stabilește prin Politica de Prevenire a Riscurilor la Locul de
Muncă ( a se vedea Anexa C) obiectivele și directivele generale în materie de prevenire, cu
scopul a a o integra în cadrul întregii societăți.
Politica de Prevenire definită îndeplinește următoarele cerințe:
• Este adecvată naturii și scării de riscuri la locul de muncă a organizației.
• Include angajamentul de îmbunătățire continuă.
• Include angajamentul de îndeplinire a legislației în vigoare în materie de Securitate și Sănătate la
Locul de Muncă aplicabilă societății, alături de alte posibile cerințe stabilite de către societate.
• Aprobată de către conducere, documentată la începutul prezentului Plan de Prevenire și
implementată.
• A fost comunicată tuturor angajaților, cu scopul ca aceștia să își cunoască obligațiile individuale
aferente Prevenirii Riscurilor la Locul de Muncă.
Politica va fi revizuită în mod periodic pentru a asigura că aceasta este aplicabilă și adecvată pentru
societate.

2.6.3 Sistemul de Gestiune a Prevenirii


NUME SOCIETATE consideră ca obiectiv de bază dispunerea de un sistem de gestiune a prevenirii
implementat care să garanteze integrarea activității de prevenire în cadrul întregii societăți, având în
vedere faptul că această integrare va afecta toate nivelele ierarhice ale societății și toate activitățile și
deciziile cu privire la procesele tehnice, organizarea muncii și condițiile de prestare a muncii.
Din punct de vedere formal, Sistemul de Gestiune a Prevenirii NUME SOCIETATE se reflectă în Planul de
Prevenire, unde se definește structura organizatorică a societății, responsabilitățile, funcțiile și resursele
societății, și ansamblul de procese, practici și proceduri organizatorice existente în cadrul societății, în
legătură cu prevenirea riscurilor la locul de muncă.
2.6.4 Obiective și Scopuri Specifice
Periodic se va stabili lista de obiective cu caracter specific ce trebuie îndeplinite de către societate.
Acestea se vor distribui responsabililor din cadrul organizației în funcție de competența și funcția pe care
o ocupă în cadrul societății.
Aceste obiective specifice se vor reflecta în Planificarea Activității de Prevenire, conform procedurii PRO-
03 Planificarea Activității de Prevenire.
Se va efectua monitorizarea periodică a gradului de îndeplinire a Planificării Activității de Prevenire și a
eficacității sale.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 4 de x

2.7 Resurse Disponibile


În continuare se descriu Resursele economice umane, tehnice și materiale alocate de către societate cu
scopul de a atinge obiectivele stabilite în cadrul prezentului Plan de Prevenire.

2.7.1 Resurse Economice


O parte din resursele economice ale societății sunt destinate contractului cu GESEME în conformitate cu
clauzele generale și specifice ale acestuia.
Există, de asemenea, partide economice destinate îndeplinirii Planificării Activității de prevenire (punctul
3.6.3) și care conform procedurii PRO-03 ”Planificarea Activității de Prevenire”, se vor stabili în cadrul
aceluiași document de Planificare.
Se asemenea, se vor stabili partidele economice corespunzătoare în cazul altor activități de prevenire
neprevăzute care trebuie realizate.

TABLE REZUMAT RESURSE ECONOMICE pe care societatea le va aloca :


Concept Sumă (€)
Acord cu SPA GESEME În acord figurează suma corespunzătoare
realizării Activităților de prevenire tehnice și
monitorizării sănătății
Menținerea instalațiilor de
stingere/detectare a incendiilor.
(extinctoare, guri de incendiu, detectoare
de fum)
Societatea contractată:
Realizarea instruirii în domeniul prevenirii
Realizarea și implementarea Planului de
Urgențe
Activități legate de Evaluarea riscurilor.
Sumă destinată îmbunătățirii/ introducerii
sistemelor de securitate și menținerii
acestora.
Material de protecție colectivă.
Material de protecție individuală (EPIs)
Altele:

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 5 de x

2.7.2 Resurse Umane, Tehnice și Materiale


Societatea dispune de o structură organizatorică pentru desfășurarea activității de prevenire care este
descrisă în Anexa A la Prezentul Plan de Prevenire.
Resursele tehnice și materiale se specifică în funcție de activitatea de prevenire pentru care sunt
necesare, în Planul de Prevenire corespunzător sau în același proceduri, Evaluarea Riscurilor, Planificarea
Activității de Prevenire, norme de muncă, etc.
De asemenea, în virtutea contractului cu GESEME și a activităților stabilite, dispune de următoarele
resurse:
• Un specialist în prevenirea riscurilor la locul de muncă desemnat special pentru societate, plus
specialiștii responsabili de cele 3 zone tehnice (Securitatea, Igiena și Ergonomia și Psihosociologia
aplicată) care desfășoară activități de sprijin în colaborare cu specialistul în prevenirea riscurilor la locul
de muncă desemnat.
• Medici specialiști în medicina muncii și D.U.E.S specialiști în medicina muncii, pentru activitatea de
Monitorizare a Sănătății.
• Echipamente informatice și software specifice pentru desfășurarea activităților de prevenire.
• Echipamente de măsurare a Igienei Industriale pentru realizarea evaluărilor complementare
necesare.

ECHIPAMENTE TEHNICE utilizate sau care se vor putea utiliza de către GESEME, SL în societate
Sonometru mediator- integrator
Dozimetru
Explozimetru / detector multigaz
Calibrator acustic
Luxometru
Monitor de stres termic
Anemometru
Clește amperimetric
Dinamometru
Măsurător de câmpuri elecromagnetice
Echipament de vibrație și calibrator
Radiometru
Pompe de asiprare
Măsurător de dioxid de carbon
Cronometre, curele metrice, vernier

• Echipamente de Ergonomie pentru realizarea evaluărilor complementare necesare.


• Echipamente medicale pentru realizarea consultațiilor medicale de Monitorizare a Sănătății.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 6 de x

Echipamente de Monitorizare a Sănătății utilizate sau pe care le-ar putea utiliza GESEME, SL en î
societate. (Conform Anexa III RD 843/2011.
Audiometru și cabină audiometrică omologată
Brancardă de explorare
Containere de reziduuri sanitare, conform normelor aplicabile
Electrocardiograf
Echipament de radiodiagnostic
Echipament omologat pentru control optic
Sfigmomanometru
Spirometru sau neumotacograf omologat
Fonendoscop
Laborator (stabilit)
Lanternă sau sursă de lumină externă
Ciocan de reflexe
Medicație, material și echipament suficient pentru preluarea urgențelor și pentru acordarea
primului ajutor.
Negatoscop
Răcitor cu termometru de maximă și minimă.

• Mijloace pentru realizarea formării profesionale: Sala de formare practică echipată cu echipamente
audiovizuale (laptop, proiector, material didactic și ecran), formare online prin platforma noastră
informatică, material didactic atât audiovizual, cât și pe suport de hârtie, programe de formare aplicabile
în diferite locuri de muncă, etc.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 7 de x

2.8 Procese, Practici și Proceduri


2.8.1 Proces de Implementare și Dezvoltare a Sistemului de gestiune a Prevenirii.
În următoarea schemă se descrie procedeul general de acțiune care permite implementarea și
dezvoltarea eficientă a activității de prevenire în cadrul societății:

Acest Sistem de Gestiune a Prevenirii se organizează în trei etape secvențiale care se leagă și care
formează un ciclu de bază anual de acțiuni preventive. În continuare se dezvoltă fiecare dintre etape:
1. Programare: prima fază de decizii în care se planifică activitățile de prevenire care trebuie întreprinse
în cadrul societății. Această programare se stabilește plecând de la obiectivele de prevenire fixate de
către conducerea societății în timpul acestei faze de organizare a activității și de asemenea, luând în
considerare deficiențele sau lipsa de eficacitate a Planului de Prevenire.
Conducerea va dispune în vederea realizării acestei programări de consilierea SPA, în special pentru
determinarea necesităților de prevenire și a ordinii de prioritate a acestora.
2. Executare: Faza de executare a acelor activități necesare pentru atingerea obiectivelor de prevenire
stabilite în faza anterioară. Aceste activități se vor executa urmărind criteriile exemplificate în
Procedurile Operative ale prezentului Plan de Prevenire (a se vedea punctul 3.8.2.).
3. Control: Fază de dublă verificare, pe de o parte se verifică desfășurarea activităților în conformitate cu
cele prevăzute și pe de altă parte se verifică atingerea obiectivelor stabilite și funcționarea eficientă a
Sistemului de Gestiune a Prevenirii. Această etapă este fundamentală pentru încheierea ciclului și
obținerea îmbunătățirii continue a Sistemului.

2.8.2 Proceduri Operative de Prevenire (PRO)


Diferitele procese tehnice, practicile și procedurile organizatorice existente în cadrul societății, în
legătură cu prevenirea riscurilor la locul de muncă, sunt dezvoltate prin diferite Proceduri de la PRO-01
la PRO-14 care completează prezentul manual și fac parte integrală din Planul de Prevenire.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 8 de x

ANEXE LA MANUALUL DE PRL


AnexaA: Structura Organizatorică în PRLM
Anexa B: Funcții și responsabilități în PRLM
Anexa C: Politică de Prevenire a Riscurilor la Locul de Muncă

Model 1: De bază

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 9 de x

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DE PREVENIRE A SOCIETĂȚII

OM DE AFACERI / CONDUCERE

SERVICIU EXTERN DE
PREVENIRE

LUCRATOR
ANGAJAȚI DESEMNAT

FUNCȚIE NUME SEMNĂTURĂ DATĂ

LUCRATOR DESEMNAT

Model 2: De bază cu Delegați de Prevenire CSS


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DE PREVENIRE A SOCIETĂȚII

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 10 de x

OM DE AFACERI / CONDUCERE

LUCRATOR
DESEMNAT
SERVICIU EXTERN DE
FUNCȚII
PREVENIRE
INTERMEDIARE

CONDUCATORI
ANGAJAȚI LOCURI DE
MUNCA

FUNCȚIE NUME SEMNĂTURĂ DATĂ


LUCRATOR
DESEMNAT

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA Rev: 01
ANEXO A: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN PRL Página 1 de x

Model 3: Complet cu Delegați de Prevenire și CSS


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DE PREVENIRE A SOCIETĂȚII

OM DE AFACERI / CONDUCERE

INTERLOCUTOR
DE PREVENIRE
SERVICIU EXTERN DE
FUNCȚII PREVENIRE
INTERMEDIARE

COMITET DE
SECURITATE ȘI
SĂNĂTATE

ANGAJAȚI

DELEGAȚI DE
PREVENIRE

FUNCȚIE NUME SEMNĂTURĂ DATĂ


INTERLOCUTOR
PREVENIRE

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENIRE A RISCURILOR LA LOCUL DE
MUNCĂ Ref.: PR.06-A1
NUME SOCIETATE Rev.: 01
ANEXA B: Pagina 1 de x
FUNCȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN PRLM

FUNCȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN PRLM

OM DE AFACERI / CONDUCERE
Este responsabilul maxim al prevenirii riscurilor la locul de muncă. Funcțiile și responsabilitățile sale sunt
prevăzute în capitolul II, articolul 14 și 15 al Legii 31/1995 cu privire la Prevenirea Riscurilor la Locul de
Muncă.
Este responsabilitatea omului de afaceri:
 Să se îngrijească și să garanteze Sănătatea și Securitatea angajaților.
 Să includă prevenirea în sistemul de gestiune al societății.
 Să definească, să aprobe și să revizuiască politica de prevenire a societății.
 Să aprobe și să revizuiască Planul de Prevenire stabilit în cadrul societății pentru a asigura caracterul
convenabil, corespunzător și eficiența continuă.
 Să desemneze responsabili și să determine perioada de punere în aplicare a măsurilor de corectare
propuse în desfășurarea activității de prevenire, alocând resursele umane și materiale necesare.
 Să stabilească structura organizatorică necesară și obligatorie în vederea realizării activităților de
prevenire în funcție de activitatea societății.
 Să promoveze cultura de prevenire la nivelul funcțiilor de conducere și angajaților societății.
 Să promoveze și să participe la ședințe periodice pentru analiza și discutarea temelor privind
securitatea și sănătatea și să aducă în discuție aceste teme și în cadrul ședințelor normale de lucru.
 Să dispună de informații cu privire la accidentele petrecute la locul de muncă și la măsurile
adoptate pentru evitarea repetării acestora.
 Să consulte angajații la adoptarea măsurilor care ar putea afecta securitatea, sănătatea și condițiile
de muncă.
 Să garanteze că personalul de lucru dispune de echipamentele și mijloacele de protecție adecvate.
 Să garanteze aportul de resurse materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor stabilite.
 Alte acțiuni considerate oportune de către conducere.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENIRE A RISCURILOR LA LOCUL DE
MUNCĂ Ref.: PR.06-A1
NUME SOCIETATE Rev.: 01
ANEXA B: Pagina 2 de x
FUNCȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN PRLM

LUCRATORUL DESEMNAT
Interlocutorul de Prevenire este persoana desemnată de către Omul de Afaceri să coordoneze
desfășurarea activității de prevenire în cadrul societății. Are ca misiune fundamentală:
 Să colaboreze și să coordoneze alături de Specialistul de Prevenire implementarea Planului de
Prevenire și a activităților de prevenire stabilite.
 Să monitorizeze programarea și planificare activității de prevenire a societății.
 Să informeze conducerea și delegații de prevenire cu privire la toate acțiunile realizate în cadrul
societății în domeniul prevenirii.
 Să participe la evaluarea riscurilor.
 Să realizeze sau să monitorizeze Investigarea accidentelor/ incidentelor.
 Să informeze Specialistul de Prevenire cu privire la accidentele grave sau mortale, schimbările la
locul de muncă (echipamente, unelte, etc.) și noile locuri de muncă create.
 Să asiste și să participe la ședințele Comitetului de Securitate și Sănătate atunci când au loc.
 Sa mențină actualizate procedurile de securitate șă sănătate și să organizeze documentația
(registre, instrucțiuni, etc.) de Prevenire a Riscurilor la Locul de Muncă.
 Să elaboreze și să mențină la zi lista de Echipamente de Protecție utilizate (echipamente de
protecție individuală, echipamente de protecție colectivă, etc.).
 Să păstreze un registru al documentelor generate în vederea aplicării Planului de Prevenire.
 Să îndeplinească funcțiile și responsabilitățile atribuite în virtutea funcției și descrise în procedurile
de prevenire a riscurilor la locul de muncă, derivate de la Planul de Prevenire.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENIRE A RISCURILOR LA LOCUL DE
MUNCĂ Ref.: PR.06-A1
NUME SOCIETATE Rev.: 01
ANEXA B: Pagina 3 de x
FUNCȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN PRLM

DELEGAȚI DE PREVENIRE
Delegații de Prevenire sunt reprezentanții muncitorilor cu funcții specifice în materie de prevenire a
riscurilor la locul de muncă ce se vor desemna de către și din rândul reprezentanților personalului și care
vor fi beneficiat de formare profesională necesară în vederea exercitării funcțiilor pe care le dețin.
În virtutea articolului 36 al LPRL, sunt competențe ale Delegaților de Prevenire următoarele:
 Să colaboreze cu conducerea societății în vederea îmbunătățirii acțiunilor de prevenire.
 Să promoveze și să stimuleze cooperarea muncitorilor în ceea ce privește punerea în practică a
normelor de prevenire a riscurilor la locul de muncă.
 Să fie consultați de către omul de afaceri, înainte de punerea în practică a oricărei decizii care ar
putea avea un efect considerabil asupra securității și sănătății angajaților.
 Să exercite sarcina de monitorizare și control asupra îndeplinirii normelor de prevenire a riscurilor
la locul de muncă.
 Îi vor însoți pe specialiști cu ocazia vizitelor realizate de aceștia la nivelul societății pentru a
desfășura activități de prevenire precum evaluări ale riscurilor, studii de igienă, planuri de urgență,
etc...
 Îi vor însoți pe Inspectorii de Muncă și Asigurare Socială cu ocazia vizitelor și verificărilor realizate în
centrele de muncă.
 Să aibă acces la informații și documente referitoare la condițiile de muncă necesare în vederea
exercitării funcțiilor pe care le dețin (cu limitări în virtutea Legii privind Prevenirea Riscurilor la Locul
de Muncă).
 Să fie informați de către omul de afaceri cu privire la daunele cauzate sănătății muncitorilor și cu
privire la activitățile de protecție și de prevenire din cadrul societății.
 Să facă vizite la locul de muncă pentru a exercita monitorizarea și controlul stării și condițiilor de
muncă.
 Să obțină de la omul de afaceri adoptarea măsurilor cu caracter preventiv și îmbunătățirea nivelelor
de protecție a securității și sănătății muncitorilor, putând înainta în acest scop propuneri omului de
afaceri.
 Să propună organului de reprezentare a muncitorilor adoptarea acordului de stopare a activităților
care presupun un risc grav sau iminent.
 Să îndeplinească funcțiile și responsabilitățile atribuite în virtutea funcției și descrise în procedurile
de prevenire a riscurilor la locul de muncă, derivate de la Planul de Prevenire.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENIRE A RISCURILOR LA LOCUL DE
MUNCĂ Ref.: PR.06-A1
NUME SOCIETATE Rev.: 01
ANEXA B: Pagina 4 de x
FUNCȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN PRLM

COMITET DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE (CSS)


Comitetul de Securitate și Sănătate este organul paritar și autorizat de participare destinat consultării
regulate și periodice a acțiunilor societății în materie de prevenire a riscurilor la locul de muncă.
Comitetul este obligatoriu în cazul societăților care au mai bine de 50 de angajați.
Trebuie să fie constituit din Delegații de Prevenire și din omul de afaceri și/sau reprezentanții săi în
număr egal cu Delegații de Prevenire.
Principalele sale funcții sunt următoarele:
 Să participe la elaborarea, punerea în practică și evaluarea planurilor și programelor de prevenire a
riscurilor din cadrul societății.
 Să studieze și să analizeze, înainte de punerea în practică, proiectele în materie de planificare și
organizare a muncii și introducere de noi tehnologii, organizare și desfășurare a activităților de
protecție și prevenire care trebuie puse în aplicare și dezvoltate în cadrul societății.
 Să promoveze inițiative cu privire la metodele și procedurile de prevenire eficientă a riscurilor,
propunând societății îmbunătățirea condițiilor și corectarea deficiențelor existente.
 Să stabilească o Procedură de Funcționare a CSS

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENIRE A RISCURILOR LA LOCUL DE
MUNCĂ Ref.: PR.06-A1
NUME SOCIETATE Rev.: 01
ANEXA B: Pagina 5 de x
FUNCȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN PRLM

FUNCȚII DE CONDUCERE INTERMEDIARE (RESPONSABILI SECȚIUNE SAU DEPARTAMENT)


Responsabilii diferitelor departamente sau secțiuni ale societății sunt cei care au sarcina de a
impulsiona, coordona și controla ca în toate acțiunile realizate în cadrul respectivelor secțiuni sau
departamente să se urmeze directivele stabilite de către conducere cu privire la prevenirea riscurilor la
locul de muncă.
Principalele funcții și responsabilități în materie de prevenire a riscurilor la locul de muncă la acest nivel
ierarhic sunt următoarele:
 Să colaboreze în definirea obiectivelor de prevenire în legătură cu departamentul sau secțiunea lor.
 Să promoveze și să participe la realizarea procedurilor, normelor de lucru, instrucțiunilor, etc... de
prevenire în legătură cu departamentul sau secțiunea lor.
 Să transmită procedurile, normele de lucru, instrucțiunile, etc... de prevenire în legătură cu
departamentul sau secțiunea lor și să monitorizeze îndeplinirea acestora.
 Să verifice periodic condițiile de muncă și indicatorii de situație din cadrul departamentului sau
secțiunii lor în materie de Prevenire a Riscurilor la Locul de Muncă.
 Să efectueze urmărirea și controlul acțiunilor de îmbunătățire care trebuie realizate în cadrul
departamentului sau secțiunii lor în materie de Prevenire a Riscurilor la Locul de Muncă.
 Să colaboreze cu responsabilii cu funcții de conducere intermediare din cadrul departamentului sau
secțiunii, cu scopul ca aceștia să își poată îndeplini în mod corespunzător sarcinile.
 Să îndeplinească funcțiile și responsabilitățile atribuite în virtutea funcției și descrise în procedurile
de prevenire a riscurilor la locul de muncă, derivate de la Planul de Prevenire.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENIRE A RISCURILOR LA LOCUL DE
MUNCĂ Ref.: PR.06-A1
NUME SOCIETATE Rev.: 01
ANEXA B: Pagina 6 de x
FUNCȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN PRLM

MUNCITORI
Articolul 29 al Legii privind Prevenirea Riscurilor la Locul de Muncă stipulează obligațiile muncitorilor în
materie de prevenire:
Fiecărui muncitor îi corespunde sarcina de a se îngriji, conform posibilităților și prin îndeplinirea
măsurilor de prevenire adoptate în fiecare caz, de siguranța și sănătatea la locul de muncă și a acelor
persoane care ar putea fi afectate de activitatea sa profesională, de actele sau omisiunile sale la locul de
muncă, în conformitate cu formarea sa profesională și cu instrucțiunile oferite de omul de afaceri.
Muncitorii, în conformitate cu formarea lor profesională și cu instrucțiunile omului de afaceri, vor trebui:
 Să cunoască și să îndeplinească procedurile, normele de lucru, instrucțiunile, etc. care îi afectează
munca în materie de prevenire a riscurilor la locul de muncă.
 Să utilizeze în mod corespunzător, conform naturii și riscurilor previzibile, mașinăriile, aparatele,
uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și, în general, orice alt mijloc cu
ajutorul căruia își desfășoară activitatea.
 Să utilizeze corect mijloacele și echipamentele de protecție puse la dispoziție de către societate.
 Să nu deconecteze și să utilizeze corect dispozitivele de securitate existente sau instalate în legătură
cu activitatea sau din spațiile de lucru unde are loc activitatea.
 Să își informeze imediat superiorul ierarhic direct sau delegații de prevenire (dacă există) cu privire
la orice situație care, aparent, presupune un risc pentru securitatea și siguranța muncitorilor.
 Să coopereze cu societatea pentru ca aceasta să poată garanta condiții de muncă sigure și care să
nu presupună riscuri pentru securitatea și sănătatea muncitorilor.
 Să participe la activități de formare în materie de Prevenire a Riscurilor la Locul de Muncă
organizate de către societate.
Să îndeplinească funcțiile și responsabilitățile atribuite în virtutea funcției și descrise în procedurile
de prevenire a riscurilor la locul de muncă, derivate de la Planul de Prevenire.

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B


MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ref: PR.06-A1
NOMBRE EMPRESA ANEXO C: POLÍTICA DE PREVENCIÓN Rev: 01
Página 1 de x
DE RIESGOS LABORALES

POLITICA DE PREVENIRE A RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCĂ

NUME SOCIETATE, Prin stabilirea politicii de prevenire se angajează să implementeze și să dezvolte un


sistem de prevenire a riscurilor la locul de muncă care se va include în ansamblul de activități și decizii,
atât în procesele tehnice, cât și în organizarea muncii și a condițiilor de desfășurare a acesteia, inclusiv la
toate nivelele ierarhice.
Politica de prevenire este valabilă atât pentru persoanele care muncesc în cadrul societății, cât și pentru
locurile și echipamentele de lucru.
În acest sens NUME SOCIETATE, își asumă următoarele responsabilități:
 Să respecte legislația aplicabilă în materie de prevenire a riscurilor la locul de muncă.
 Să promoveze îmbunătățirea continuă a comportamentelor și nivelelor de prevenire a riscurilor
la locul de muncă.
 Să implice întreg personalul societății în gestiunea prevenirii riscurilor la locul de muncă, inclusiv
antreprenorii și colaboratorii în angajamentul activ de îmbunătățire a condițiilor de muncă a
angajaților săi.
 Să promoveze participarea, informarea, formarea și consultarea întregului personal, inclusiv a
muncitorilor cu contract de muncă pe durată determinată și externi care își desfășoară
activitatea în sediu, pentru a menține un nivel adecvat de prevenire în cadrul societății.
Omul de afaceri va aplica măsurile care includ sarcina generală de prevenire, în conformitate cu
următoarele principii generale:
 Evitarea riscurilor și evaluarea acelora care nu se pot evita.
 Combaterea riscurilor de la sursă.
 Adaptarea muncii la persoană, în special în ceea ce privește crearea posturilor, precum și
alegerea echipamentelor și metodelor de lucru și de producție, în special cu scopul de a atenua
munca monotonă și repetitivă și de a reduce efectele acesteia asupra sănătății.
 Luând în considerare evoluția tehnicii.
 Înlocuirea sarcinilor periculoase cu cele care presupun un pericol redus sau niciunul.
 Planificarea prevenirii, căutând un întreg coerent care să includă tehnica, organizarea muncii,
condițiile de lucru, relațiile sociale și influența factorilor de mediu la locul de muncă.
 Adoptarea măsurilor care să pună protecția colectivă înaintea protecției individuale.
 Oferirea de instrucțiuni corespunzătoare angajaților.

Semnat: Conducerea NUME SOCIETATE

GESEME – www.geseme.com – SP-007-B