Sunteți pe pagina 1din 9

S.C.

REVINE IMPEX SRL

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE


ŞI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ “AGENT COMERCIAL-REPREZENTANT VANZARI”
DIN CADRUL SC REVINE IMPEX SRL

PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de munca are drept scop vanzarea,depozitare, comercializarea produselor si


materiale de constructie.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE


SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE:

 instalaţie de climatizare pentru birou;


 autoturism de serviciu;
 sistem IT,format din calculator (unitate centrala+monitor) si imprimanta.

SARCINA DE MUNCĂ
 elaborarea de oferte si transmiterea lor catre clienti cu ajutorul sistemului informatic sau
prin deplasare personala direct la client;
 depozitare si transportul materialelor de constructie
 asigurarea, curăţenia la locul de muncă;

MEDIUL DE MUNCĂ

Isi desfasoara activitatea atat indepozite, incinta magazinului, cat si in trafic prin oras;
 iluminat artificial si natural;
 sistem intern de incalzire;
 conditii de trafic auto intens in oras

Intocmit: Ing.Mihai Nicolae


SC REVINE IMPEX SRL

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE

a.Factori de risc mecanic:


 deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport - acces la
locul de muncă cu mijloace auto;
 suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare,
înţepătoare, alunecoase;
b.Factori de risc termic:
 temperatura coborâtă pe timpul sezonului rece sau temperatura foarte ridicata pe timpul
sezonului cald– suprafeţe metalice reci atinse în mod direct;
c.Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau
umedă;
 electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas; legături la instalaţia de
împământare cu grad ridicat de coroziune, fără papuci de priză;
d.Factori de risc chimic:
 substanţe inflamabile – lucrul cu vopsele diluanţi pentru spălări, degresări piese etc.;

B.FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ

a.Factori de risc fizic:


 umiditatea relativă a aerului ridicată pe timp de iarna in timpul deplasarilor;
b.Factori de risc chimic:
 gaze sau vapori inflamabili sau explozivi – vapori, diluanţi, vopseluri, lacuri etc.

C.FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ

a.Suprasolicitare fizică:
 poziţii de lucru forţate, vicioase in timpul conducerii autoturismului de serviciu;
 efort dinamic – traseu mare de lucru, deplasări repetate.

D.FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

a.Acţiuni greşite:
 cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase,
denivelate;
 utilizarea defectuoasa a echipamentelor de constructie
 accidente de circulatie datorita oboselii in timpul serviciului;
b.Omisiuni:
Nerespectarea instructiunilor interne si specifice de protectia muncii.

2
3
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 5
S.C.REVINE IMPEX SRL
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
SECŢIA: DURATA EXPUNERII: 8 h
MAGAZIN-DEPOZIT
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
VASILCIUC CEZAR
AGENT COMERCIAL MURESAN ERIMIA
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de DECES 7 1 3
PRODUCŢIE RISC MECANIC către mijloacele de transport - acces la locul de
muncă cu mijloace auto
2. Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct ITM 3-45 2 6 3
al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare zile
alunecoase;
FACTORI DE 3. Temperatura coborâtă pe timpul sezonului rece sau ITM 3-45 2 6 3
RISC TERMIC temperatura ridicata pe timpul sezonului cald– zile
suprafeţe metalice reci atinse in mod direct
FACTORI DE 4. Electrocutare prin atingere directă - conductori DECES 7 2 4
RISC ELECTRIC neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă
5. Electrocutare prin atingere indirectă sau prin DECES 7 1 3
apariţia tensiunii de pas: legături la instalaţia de
împământare cu grad ridicat de coroziune, fără
papuci de priză; izolaţii străpunse accidental ;
FACTORI DE 6. Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi pentru DECES 7 1 3
RISC CHIMIC spălări, degresări piese electronice etc.

6
MEDIUL FACTORI DE 7. Umiditatea relativă a aerului ridicată pe timp de ITM 3-45 2 6 3
DE MUNCĂ RISC FIZIC iarna in timpul deplasarilor zile
FACTORI DE DECES 7 1 3
RISC CHIMIC 8. Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi – vapori,
diluanţi, vopseluri, lacuri etc;

SARCINA SUPRASOLICITA- 9. Poziţii de lucru forţate, vicioase in timpul ITM 3-45 2 6 3


DE MUNCĂ RE FIZICA conducerii autoturismului zile
10. Efort dinamic – traseu mare de lucru, deplasări ITM 3-45 2 5 3
repetate zile
EXECUTANT ACTIUNI 11. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, ITM 45-180 3 5 4
GRESITE alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase, zile
denivelate
12. Utilizarea defectuoasa a echipamentelor IT DECES 7 2 4

DECES 7 2 4
13. Accidente de circulatie in timpul serviciului
OMISIUNI 14. Nerespectarea instructiunilor interne si specifice de DECES 7 2 4
protectia muncii

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

41

r  R i i
5  (4  4)  9  (3  3) 161
N rg  i 1
   3,42
41
5 4  93 47
r
i 1
i

7
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

LOCUL DE MUNCĂ: AGENT COMERCIAL


NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,42

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1

F5

F7

F9
F3

F13
F11

FACTORI DE RISC

8
LEGENDA

F1 Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport - acces la


locul de muncă cu mijloace auto
F2 Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare,
înţepătoare alunecoase;
F3 Temperatura coborâtă pe timpul sezonului rece sau temperatura ridicata pe timpul
sezonului cald– suprafeţe metalice reci atinse in mod direct
F4 Electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită
şi/sau umedă
F5 Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia tensiunii de pas: legături la
instalaţia de împământare cu grad ridicat de coroziune, fără papuci de priză; izolaţii
străpunse accidental ;
F6 Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi pentru spălări, degresări piese electronice etc.
F7 Umiditatea relativă a aerului ridicată pe timp de iarna in timpul deplasarilor
F8 Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi – vapori, diluanţi, vopseluri, lacuri etc;
F9 Poziţii de lucru forţate, vicioase in timpul conducerii autoturismului
F10 Efort dinamic – traseu mare de lucru, deplasări repetate
F11 Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe
alunecoase, denivelate
F12 Utilizarea defectuoasa a echipamentelor IT

F13 Accidente de circulatie in timpul serviciului


F 14 Nerespectarea instructiunilor interne si specifice de protectia muncii

11
S.C. REVINE IMPEX SRL

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCA „AGENT COMERCIAL”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCA/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. F4- Electrocutare prin atingere 4 Măsuri tehnice:-verificarea şi repararea conductorilor de alimentare;
directă -realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare;
-verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor echipamentelor electrice- electronice
Măsuri organizatorice:instruirea lucrătorilor;
-verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina
tehnologică;
- urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din dotare
2. F11- Cădere la acelaşi nivel prin 4 Măsuri organizatorice:
dezechilibrare, alunecare, -utilizarea încălţămintei de protecţie;
împiedicare – suprafeţe - menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie şi marcarea denivelărilor,
alunecoase, denivelate obstacolelor etc
3. F13 – Utilizarea defectuoasa a 4 Măsuri organizatorice:- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei
echipamnetelor IT tehnologice şi a restricţiilor de securitate – neatenţie faţă de operaţiile executate, omiterea unora dintre
operaţiile prevăzute prin sarcina de muncă, intrarea, chiar şi numai cu porţiuni ale corpului, în
interiorul zonelor de pericol etc., neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace
individuale de protecţie necorespunzătoare;
- verificarea prin control permanent, din partea şefului de depozit magazin, şi/sau prin sondaj, din
partea şefilor ierarhic superiori.
4. F14.-Accidente de circulatie in 4 Masuri organizatorice:
timpul serviciului - Interzicerea conducerii autoturismului, daca persoana in cauza prezinta semne de oboseala accentuata;
- control medical periodic;
- verificari periodice ale autoturismelor conform fiselor tehnice

13
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

 Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „agent comercial”


este egal cu 3,42, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă
cu nivel de risc mediu spre acceptabil.

 Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiaza faptul ca din totalul de 14


factori de risc identificaţi numai 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea
3:
 4 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.

 Factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F4. Electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau cu izolaţia


îmbătrânită şi/sau umedă
F11. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare –
suprafeţe alunecoase, denivelate
F12. Utilizarea defectuoasa a echipamentelor IT
F13. Accidente de circulatie in timpul serviciului
F14. Nerespectarea instructiunilor interne si specifice de protectia muncii

 Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează


în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în
“Fişa de măsuri propuse”.

 Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după cum


urmează:
 40 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 40 %, factori proprii executantului.
 10 %, factori proprii mediului de muncă;
 10 %, factori proprii sarcinii de muncă;

14

S-ar putea să vă placă și