Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

A D M I T E R E - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


sesiunea iulie 2020

Domenii și specializări pentru studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă – IF):

Domeniul Teologie:
- Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 ani
- Teologie Ortodoxă Didactică – 3 ani
- Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială – 3 ani
Domeniul Arte vizuale:
- Artă sacră – 3 ani

Număr de locuri pe specializări:


Domeniul Teologie:
- Teologie Ortodoxă Pastorală
- 73 locuri buget
- 60 locuri taxă
- 1 loc buget pentru candidati proveniţi din medii sociale defavorizate
- 6 locuri buget pentru candidaţi absolvenţi de licee din medii rurale

- Teologie Ortodoxă Didactică


- 15 locuri buget
- 15 locuri taxa

- Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială


- 20 locuri buget
- 15 locuri taxa
Domeniul Arte vizuale:
- Artă sacră
- 30 locuri buget
- 15 locuri taxa

Număr de locuri pentru candidaţii români de pretutindeni pe specializări:


Domeniul Teologie:
- Teologie Ortodoxă Pastorală - 3 loc. bursă + 15 buget fară bursă + 1 loc cu taxă
- Teologie Ortodoxă Asistenţă socială - 2 buget fară bursă
Domeniul Arte vizuale:
- Artă sacră - 2 loc. bursă + 3 buget fară bursă


În cazul în care o specializare nu întruneşte numărul de cursanţi necesari demarării activităţii
didactice, candidaţii vor fi redistribuiţi, cu locurile ocupate (buget sau taxă), la cealaltă specializare, conform
opţiunilor exprimate.


În cazul în care o specializare nu întruneşte numărul de cursanţi necesari demarării activităţii
didactice, candidaţii vor fi redistribuiţi, cu locurile ocupate (buget sau taxă), la cealaltă specializare, conform
opţiunilor exprimate.

Datele de desfăşurare a concursului de admitere
sesiunea iulie 2020

 13-24 iulie 2020 – înscrierea candidaţilor


 27-31 iulie 2020 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
 până la data de 26 august 2020 – confirmarea locurilor de către candidaţi

TAXE
Taxa de înscriere la examenul de admitere 1 (se achită la oficiile BRD în contul :
RO68BRDE240SV89534452400, cod: 28):
250 RON
Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 48 din Metodologie).

Taxa de şcolarizare valabilă în anul universitar 2020-2021 (studii universitare de licenţă):


3000 RON

OLIMPICI care vor fi admişi FĂRĂ taxă şi FĂRĂ concurs de admitere pe locuri finanţate
de la buget:
Candidaţii olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la
Olimpiade Naţionale şi Internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale și
Cercetării Ştiinţifice – care au obţinut premiile I, II şi III (pentru toate specializările).

Art. 36 (din Metodologie):


1. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în
original), următoarele categorii de candidaţi:
a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai
personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
b) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai
personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
c) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
d) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
e) candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele
şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către
facultatea la care se înscrie.
Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxei de înscriere la admitere
pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.
Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare
prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

1
Pentru fiecare din dosarele suplimentare depuse, cadidaţii vor achita 50% din taxa de înscriere.
CONCURSUL DE ADMITERE va consta din :

PENTRU SPECIALIZAREA:
TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ,
TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ,
TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ARTĂ SACRĂ

 CONCURS DE DOSARE

MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE


se calculează după următoarele formule:

I. Teologie Ortodoxă Pastorală:


- 100% – Media generală de la bacalaureat.

II. Teologie Ortodoxă Didactică; Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială şi Artă sacră:
- 70% – Media generală de la bacalaureat.
- 30% – Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă – de la
bacalaureat.

DEPARTAJARE:
În cazul obţinerii unor medii egale a candidaţilor la studii universitare de licenţă,
departajarea se va face după următoarele criterii:
1. Pentru candidaţii la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, departajarea se va
face în funcţie de:
a) Media generală din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
b) Pentru absolvenţii de Seminarii Teologice - media obţinută în timpul anilor
de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de Liceu -
media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura
română.
2. Pentru candidaţii la specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie
Ortodoxă Asistenţă Socială şi Artă sacră, departajarea se va face în funcţie de :
a) Media generală din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
b) Pentru absolvenţii de Seminarii Teologice - media obţinută în timpul anilor
de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de Liceu -
media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura
română.
ACTELE1
necesare pentru înscriere la concursul de admitere – studii universitare de LICENŢĂ
sesiunea iulie 2020
 dosar tip plic;
 certificat de naştere (copie);
 carte de identitate (copie);
 certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
(copie);
 fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 diploma de bacalaureat obţinută în România/adeverinţa de absolvire a bacalaureatului (în
cazul candidaţilor promoţia 2020) (în original şi copie) sau ATESTAT de echivalare emis de
C.N.R.E.D.
 foaie matricolă de la liceu sau seminar (în original şi copie); candidaţii care au absolvit
şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti vor prezenta şi foaia matricolă (în
original și copie) pentru aceşti ani de studiu;
 diploma universitară (dacă este cazul) (în original şi copie) ;
 olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original și copie);
 certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie);
 binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul; apartenenţa este
dată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de
resort al (Arhi)Episcopiei respective (se obţine personal);
 recomandare de la preotul din parohia în care are domiciliul stabil candidatul 2.
 adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să se menţioneze starea de
sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă
este cazul);
 4 fotografii 3 / 4;
 chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la o altă facultate: adeverinţă din
care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care
a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 Extras de cont al titularului (la o bancă agreată UAIC: BRD, BCR, BT, Raiffeisen, ING,
Alpha Bank) în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada
școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut
contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a
datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen
de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont (Art. 43 din
Metodologie).

1
Actele vor putea fi depuse online la o adresa: http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx
2
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii
comisiei.
Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii
în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului;