Sunteți pe pagina 1din 19

Modulul 5

Evaluarea activităților nonformale

 Durata: 7 ore (2h curs,4 h aplicații practice, 1 h evaluare)

 Scop:
 Evaluarea abilităţilor, aptitudinilor, talentelor, capacităţilor.

 Obiective:
 Crearea contextului educațional favorabil realizării cu succes a
inițiativelor cu valoare formativă dezirabilă.
Modulul 5
Evaluarea activităților nonformale

 I. Forme ale evaluării


 II. Instrumente de evaluare
 III. Exemple de chestionare/fișe de evaluare a
activităților nonformale
I. Forme ale evaluării

 2 ore – 1 oră teorie, 1 oră aplicații practice

 Evaluarea rezultatelor şcolare este cunoscută şi sub denumirea de


docimologie. Întemeietorul acesteia a fost în 1929 Henri Pieron.
 Evaluarea rezultatelor şcolare este un proces complex, o activitate
etapizată, desfăşurată în timp, ce presupune o pregătire specifică a
cadrului didactic.
 Deşi este confundată adeseori cu verificarea cunoştinţelor elevilor şi
cu notarea, evaluarea vizează aspecte mult mai complexe, menite
să eficientizeze procesul de învăţământ.
 Fiind una din componentele principale ale procesului de învățare
evaluarea trebuie mereu gândită în funcție de demersul pedagogic
ales și de obiectivele pe care ne propunem să le atingem la sfârșitul
lecției sau a activității de învățare.
Evaluarea – definiții
 Constantin Cucoş - evaluarea = activitatea prin care
profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază prin
note.
 Ioan Jinga - evaluarea = „barometrul” prin care este
indicată în orice moment starea pregătirii şcolarilor,
succesele şi eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu
cele proiectate prin curriculum.
 Steliana Toma - evaluarea = un proces de măsurare şi
apreciere a valorii rezultatelor sistemului de învăţământ
sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor,
condiţiilor, strategiilor folosite prin compararea
rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei
decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare.
Forme ale evaluării
 Evaluare curentă – este o modalitate de a verifica
cunoştinţele elevilor pe parcursul fiecărei activităţi
didactice.
 Evaluare periodică cu caracter de bilanţ – se
realizează la sfârşitul unei perioade de instruire
(semestru, an şcolar).
 Evaluare cu caracter de selecţie – la concursurile de
admitere în diferite forme de învăţământ.
 În funcţie de momentul în care realizăm evaluarea poate
fi:
 Evaluare iniţială.
 Evaluare continuă (de progres, formativă).
 Evaluare finală (sumativă).
II. Instrumente de evaluare

 3 ore – 1 oră teorie, 2 ore aplicații practice

 Instrumentele de evaluare pot fi:


 Tradiționale
 Moderne
 Se pot folosi atât pentru evaluările iniţiale și curente cât
şi pentru cele finale
II. Instrumente de evaluare
TRADIȚIONALE MODERNE
1. Probele orale:  Observarea sistematică a elevilor
a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi  Investigația
răspunsuri);  Proiectul
b) cu suport vizual;  Portofoliul
c) redarea (repovestirea);  Tema pentru acasă
d) descrierea şi reconstituirea;  Tema de lucru în clasă
e) descrierea / explicarea / instructajul;  Autoevaluarea
f) completarea unor dialoguri incomplete;
2. Probele scrise:
a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată);
b) activitatea de muncă independentă în
clasă;
c) lucrarea de control (anunţată);
d) tema pentru acasă;
e) testul
3. Probele practice
a) confecţionarea unor obiecte;
b) executarea unor experienţe sau lucrări
experimentale;
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice;
d) interpretarea unui anumit rol;
e) trecerea unor probe sportive etc.
II. Instrumente de evaluare

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă


la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală.
 Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un
proces de autoevaluare.
 Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu
trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să
se refere la o serie de tehnici cât mai diverse.
 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face
pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să se implice în
sarcină.
Obţinerea informaţiilor de măsură şi
control în pedagogie
Nivelul de realizare a obiectivelor pedagogice
operaţionale ce transpun în intenţie pedagogică o anumită
Ce se competenţă specifică, manifestat prin rezultatele învăţării
evaluază? (cunoştinţe, capacităţi intelectuale, deprinderi sonzorio-
motorii, valori şi atitudini) şi probat prin performanţele
şcolare (punctajele obţinute în raport cu punctajul minim
admis).

1. Formativ/sumativ/informativ (lacune,
În ce scop se ajutorare).
evaluează? 2. Notare/clasament/selecţie/plasament.
3. Consiliere/orientare/predicţie.
4. Diagnoza/ ameliorarea demersului didactic al
profesorului.
5. Decizii de politică educaţională.
Obţinerea informaţiilor de măsură şi control în
pedagogie
1. Societăţii pentru a folosi pe fiecare individ în
activitatea în care poate da randamentul maxim.
Cui
2. Elevului, pentru a-şi cunoaşte efectele propriei
serveşte acţiuni de învăţare şi a-şi regla eforturile.
evaluarea? 3. Profesorului, pentru a-şi ameliora continuu
acţiunile de proiectare şi conducere a procesului
de învăţământ.

În procesul de învăţământ al disciplinei la


Când se începutul său (testul iniţial), la încheierea
instrurii pentru un obiectiv de referinţă sau
evaluază?
o competenţă specifică (teste formative) şi
la sfârşitul instruirii (testul sumativ).
Obţinerea informaţiilor de măsură şi
control în pedagogie
1. Cu instrumente de evaluare compuse din:
- competenţa specifică de realizat/ obiectivele
de referinţă;
- obiectivele pedagogice operaţionale ce
transpun în intenţie pedagogică competenţa
Cu ce se specifică;
evaluază? - testul elevului cuprinzând itemii situaţiei de
evaluare;
- matricea de specificaţii;
- etalonul de rezolvare;
- etalonul de convertire a punctajelor elevilor în
note şcolare.
2. Cu metode complementare de evaluare
(referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul).
3. Cu tehnici de lucru complementare
(observarea sistematică a activităţii elevului,
autoevaluarea elevilor).
III. Exemple de chestionare/fișe de evaluare a
activităților nonformale
- 1 oră aplicații practice

 Activitatea de evaluare 1 – Aplicație practică


 Titlu: pizza
 Categorie de vârstă: 7-99 ani
 Număr de participanți: 15
 Materiale: carioci, coli de flipchart
 Durata: 20 de minute
 Locul de desfășurare: interior
 Ritm: alert
 Desfășurare: se desenează pe colile de flipchart un cerc, care apoi
se secționează în tot atâtea felii câți participanți au fost la activitatea
și va scrie în dreptul secțiunii numele. Fiecare participant va desena
sau va scrie un mesaj pentru toți ceilalți participanți în dreptul feliei
fiecăruia. La final animatorul va tăia fiecare felie și o va înmâna
posesorului.
III. Exemple de chestionare/fișe de
evaluare a activităților nonformale

Chestionarul nr. 1
1. Prin participarea la această activitate am învăţat: ........
2. Dificultăţi: .......................
3. Cred că mi-aş putea îmbunătăţi performanţa dacă: ....................
4. Lucrurile care mi-au plăcut la această activitate au
fost:......................
5. Activitatea mea poate fi apreciată cu calificativul ........................
III. Exemple de chestionare/fișe de
evaluare a activităților nonformale
Chestionarul nr. 2
1. Un lucru pe care l-am învăţat din această activitate este:
________________________________________________
___________________________
2. Ceea ce am vrut să spun în timpul activității, însă nu am
avut ocazia, este:
________________________________________________
__________________________
3. Un lucru pe care mi-l amintesc de la altcineva în timpul
activității este:
________________________________________________
___________________________
III. Exemple de chestionare/fișe de
evaluare a activităților nonformale
Chestionarul nr. 3
1. Consideraţi că activitatea a răspuns nevoilor dumneavoastră de
formare?
2. Consideraţi că activitatea şi-a atins obiectivele?
3. S-au folosit strategii/metode/tehnici adaptate conţinutului?
4. Mijloacele de prezentare au fost folosite eficient?
5. Evaluarea a fost corelată cu obiectivele?
6. Consideraţi eficientă comunicarea participanți-coordonator?
7. Consideraţi eficientă comunicarea între membrii grupului?
8. S-a realizat motivarea grupului?
9. Timpul alocat a fost suficient?
10. Activitatea a oferit satisfacţie participanților?
11. Ce sugestii aveţi pentru îmbunătăţirea activității?
III. Exemple de chestionare/fișe de
evaluare a activităților nonformale
Chestionarul nr. 4
Reflecția zilei
1. Astăzi am învățat ..............................................................
2. Astăzi mi-am reamintit ......................................................
3. Astăzi am descoperit ........................................................
4. Astăzi mi-am dat seama ...................................................
5. Astăzi m-a surprins ...........................................................
6. Astăzi m-am bucurat.........................................................
7. Astăzi m-a dezamăgit .........................................................
8. Astăzi eu ...........................................................................
Chestionar final de evaluare a abilităţilor dobândite de elevi

 Numele şi prenumele elevului…………………………………………


 Calificativul obţinut:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Cunoştinte despre tema activității
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Implicarea
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Deprinderi de comunicare
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Rezolvarea de probleme
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Luarea deciziilor
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Respectarea programului de lucru
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Managementul timpului
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Autocontrolul utilizării resurselor materiale
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Asigurarea calităţii activităţilor
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Iniţiativă
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Adaptabilitatea de a se face util
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Abilitatea de a se dedica în munca de echipă
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Atitudine pozitivă faţă de colegi
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Entuziasm.
Evaluarea
Bibliografie
 Cerghit, I. - Metode de învăţământ, ediția a IV-a, Editura Polirom, Iaşi, 2007
 Cerghit, I. - Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
 Cristea, S. - Dicţionar de termeni pedagogici, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998.
 Cristea, S. - Dicţionar de pedagogie, Editura Litera Educaţional, Chişinǎu, 2002
 Cristea, S. - Studii de pedagogie generală. Statutul teoriei evaluării. Evaluarea de sistem şi evaluarea de proces, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti,
1994
 Cucoş, Constantin - Pedagogie, Editura Polirom, Bucureşti, 2006
 Cucoș, Constantin - Teoria și metodologia evaluǎrii, Editura Polirom, Iași, 2008
 Cucoș, Constantin - Psihopedagogia pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași, 2008
 Ceghit, I., Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Pănişoară, O. - Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001
 Jinga, Ioan, Istrate, Elena - Manual de pedagogie. Funcţiile evaluării, Editura All, Bucureşti, 2006
 Jinga, I., Gavota, M., Petrescu, A., Ştefănescu, V. - Evaluarea Performanţelor Şcolare, Editura AFELIU, Bucureşti, 1996
 Joiţa, E., Ilie, V., Frăsineanu, E. - Pedagogie – Educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova, 2003
 Landsheere, Gilbert, Evaluarea continuă a elevilor şi examenele, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965
 Landsheere, Viviane de - L’éducation et la formation, PUF, Paris, 1992
 Lazăr, Viorel, Cărășel, Aurel - Psihopedagogia activităților extracurriculare, Editura Arves, București, 2008
 Monteil, J. M. - Educaţie şi formare, Editura Polirom, Iaşi,1997
 Muster, D. - Verificarea progresului şcolar prin teste docimologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970
 Nicola, Ioan - Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994
 Nicolescu, Rodica Mariana - Evaluarea în formarea profesională inţială şi continuă, Braşov, 2002
 Oprea, C. L. - Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2003
 Păun, E., Potolea, D. (coord.), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002
 Popescu, V. - Evaluarea rezultatelor activităţii şcolare în Bontaş, Ioan, coord. Pedagogie pentru învăţământul superior tehnic, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1984
 Radu, Ion - Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
 Stanciu, Mihai - Didactica postmodernă, Editura Universităţii Suceava, 2003
 Stoica A. coord. - Evaluare curentă şi examenele - ghid pentru profesori, Pro GNOSIS, Bucureşti, 2001.
 Stoica, A. - Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003
 Văideanu, George - Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988
 ***Legea Educației Naționale nr. 1/2011

Alte resurse:
 www.youthpeer.org
 www.fhi.org
 www.life.org
 www.gender.ro
 http://www.dppd.ro/pedagogie/209evaluare_Cristea.pdf

S-ar putea să vă placă și