Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca), instructajul periodic, trebuie sa se efectueze un timp de:
a) 6 ore;
b) 8 ore;
c) trebuie stabilit prin instructiuni proprii ale unitatii;

2. Enumerati cel putin doua acte normative in care se specifica obligativitatea realizarii evaluarii
factorilor de risc.
a) Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
b) HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
c) HG 1051 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor.
d)

3. Conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, culoarea roşu semnifică:
a) semnal de interdicţie, pericol-alarma, materiale şi echipamente de prevenire şi stingere a
incendiilor;
b) semnal de avertizare;
c) semnal de obligaţie.

4. Legea nr. 319/2006 se aplică:


a) fortelor armate;
b) organelor de politie;
c) angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.

5. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, incidentul periculos reprezintă:


a) o explozie cu mai mult de 10 victime;
b) accidentul din care au rezultat cel putin 5 victime;
c) evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile
majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de
munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat
lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost
posibil sa producă pagube materiale.

6. Care sunt cele doua componente care definesc riscul?


a) Probabilitatea riscului
b) Impactul riscului
a) Primul se concentrează asupra evenimentelor nedorite care pot aduce prejudicii sau
pierderi.
b) Al doilea punct de vedere al abordării riscului se referă la obţinerea informaţiilor
necesare luării unei decizii corecte.
7. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, planul de prevenire şi protecţie va fi revizuit:
a)anual;
b) semestrial;
c)ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor
riscuri noi.

8. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile ulterioare, reprezentanţii lucrătorilor


cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie sa aiba pregatire in
domeniu prin cursuri cu o durata de:
a) 40 ore;
b) 80 ore;
c) nu este prevazuta o astfel de preveder.

9. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, orice eveniment se comunică:


a) în 24 de ore de la data producerii;
b) de indată;
c) în 48 de ore de la data producerii.

10. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, cercetarea accidentului individual cu incapacitate
temporara de munca, se cerceteaza de catre:
a) Inspectoratul teritorial de munca
b) servicii externe de prevenire si protectie ;
c) angajator

11. În sensul Legii nr. 319/2006, afirmaţia „angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare
pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate
naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane
prezente”, este:
a) adevărată;
b) falsă.

12. Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca), periodicitatea efectuarii instructajului periodic, pentru
personalul de eecutie, nu poate depasi:
a) 3 luni;
b) 6 luni;
c) 12 luni;

13. Potrivit Legii 319/2006, coroborat cu prevederile HG 355/2007, la angajare lucratorul trebuie
sa aduca un document medical din care sa rezulte, ca acesta este apt pentru activitatea pe care
urmeaza a o desfasura. Acest document poarta denumirea de:
a) fisa de aptitudine;
b) certificat medical;
c) adeverinta medicala;

14. În sensul Legii nr. 319/2006, prin lucrător se înţelege:


a) persoana angajată de către un angajator, potrivit legii;
b) persoanele care prestează activităţi casnice;
c) persoanele care desfăşoară activităţi de regim de voluntariat;

15. Comitetul de securitate si sanatate in munca este obligatoriu a se constitui, potrivit HG


1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii securitatii si
sanatatii in munca), de la un numar mai mare de:
a) 10 lucratori;
b) 50 lucratori;
c) 100 de lucratori;

16. Legea nr. 319/2006 se aplică:


a) politiei;
b) fortelor armate;
c) în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private.

17. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele,
după cum urmează:
a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele;
b) medicului de medicina muncii ;
c) familiei victimei;

18. Conform Legii nr. 319/2006, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea
lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au obligaţii:
a) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
b) sa separe in asa fel activitatile incat acestea sa nu se poata intrepatrunde;
c) sa desfasoare activitatile succesiv, dupa ce celalalt angajator a finalizat activitatea.

19. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006,cu modificarile si completarile ulterioare,


formularul de înregistrare a accidentului de muncă FIAM se întocmeşte în:
a) un exemplar;
b) 2 exemplare;
c) 3 exemplare;
d) 4 exemplare.

20. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, planul de prevenire şi protecţie va fi revizuit:
a) anual;
b)semestrial;
c) ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor riscuri noi.

21. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, procesul verbal de cercetare a accidentului care a
produs incapacitate temporară de muncă, se întocmeşte:
a) într-un exemplar, pentru angajatorul la care s-a produs accidentul;
b) în 2 exemplare, pentru angajatorul la care s-a produs accidentul şi pentru inspectoratul
teritorial de muncă care a avizat dosarul ;
c) în 3 exemplare pentru angajatorul la care s-a produs accidentul, pentru inspectoratul
teritorial de muncă care a avizat dosarul şi pentru asigurator .
d) în 4 exemplare: pentru angajatorul la care s-a produs accidentul, pentru inspectoratul
teritorial de muncă care a avizat dosarul ,pentru asigurator si unul pentru victima.

22. Angajatorul trebuie sa realizeze instructiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în munca:
a) in mod obligatoriu pentru activitatile pe care le desfasoara;
b) numai pentru activitatile deosebit de periculoase;
c) numai pentru situatiile unde poate sa apara situatia de pericol grav si iminent.

23. În sensul Legii nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca fiecare lucrator
sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în
special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului
său, care se va realiza:
a) in afara programului de lucru;
b) in timpul programului de lucru;
c) nu este specificat expres in lege;

24. În sensul Legii nr. 319/2006, intre obligaţiile lucrătorilor figureaza si:
a) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă şi/sau
angajatorului;
b) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
c) să participe la evaluarea riscurilor;

25. În sensul Legii nr. 319/2006, prin lucrător se înţelege:


a) persoana angajată de către un angajator, potrivit legii;
b) orice persoana care se gaseste pe teritoriul persoanei juridice
c) persoanele care prestează activităţi casnice;

26. În sensul prevederilor Legii 319/2006, orice eveniment produs se comunica:


a) de indata;
b) in 48 de ore de la producere;
c) nu se specifica un anumit timp dar trebuie comunicat;
27. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, modalitatea de desemnare a reprezentanţilor
lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca va fi stabilită prin:
a) conform intelegerii pe care o fac lucratorii;
b) regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare;
c) nota emisa de ITM Brasov.

28. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006 supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se
asigura prin:
a) medic cu competenţă de medicină de intreprindere;
b)medic de medicina muncii;
c)medicul de familie;

29. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, durata instruirii introductiv-generale, este de:
a) 1 ora;
b) 16 ore ;
c) depinde de natura activitatii.

30. Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca), instructajul la locul de munca, se realizeaza de catre:
a) conducatorul direct al locului de munca;
b) lucratorul desemnat din unitatea respectiva

31 Enumerati cel putin doua acte normative in care se specifica obligativitatea realizarii evaluarii
factorilor de risc.
a) Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
b) ……………………………………………....…………………………..............…

32 Conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, culoarea galben sau galben-oranj semnifică:
a) semnal de interdicţie, pericol-alarma, materiale şi echipamente de prevenire şi stingere a
incendiilor;
b) semnal de avertizare;
c) semnal de obligaţie.

33Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, planul de prevenire şi protecţie va fi revizuit:


a) anual;
b) semestrial;
c) ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor riscuri
noi.

34.Conform prevederilor Legii 319/2006, evaluarea riscurilor la nivelul unei societati este
obligatorie:
a) da;
b) nu:
c) da dar numai pentru actvitatile cu risc ridicat;

35. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, orice eveniment se comunică:


a) în 24 de ore de la data producerii;
b) de indată;
c) în 48 de ore de la data producerii.

36. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, dosarul de cercetare a accidentului care a produs
incapacitate temporară de muncă, se întocmeşte:
a) într-un exemplar;
b) în 2 exemplare;
c) în 3 exemplare.

37. Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca), angajatorii sunt obligati, sa pregateasca prin cursuri de
formare cel putin, un reprezentant al lucratorilor, de la un numar de cel putin:
a) 10 lucratori;
b) 20 lucratori;
c) este obligatoriu, dar nu se specifica in HG numarul minim de lucratori;

38. În sensul Legii nr. 319/2006, printre obligatiile angajatorului figureaza si:
a) asigurarea securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;
b) verificarea lucratorilor de a nu veni in stare de ebrietate la serviciu;
c) sa verifice daca lucratorii se deplaseaza la serviciu pe traseul cel mai scurt;

39. În sensul Legii nr. 319/2006, printre obligatiile lucratorilor figureaza si:
a) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de
muncă şi/sau angajatorului;
b) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
c) să participe la evaluarea riscurilor;

40. Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca), instructajul periodic se realizeaza de catre:
a) conducatorul direct al locului de munca;
b) lucratorul desemnat din unitatea respectiva;
c) de un instructor special instruit;

41. Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca), periodicitatea efectuarii instructajului periodic, pentru
personalul TESA, nu poate depasi:
a) 3 luni;
b) 6 luni;
c) 12 luni;

42. Conform Legii 319/2006 si H.G. nr. 1425/2006, autorizarea din punct de vedere al securităţii
şi sănătăţii în muncă este obligatorie, a se obtine de catre angajator :
a) numai pentru activitatile care au un nivel de risc ridicat;
b) pentru toate activitatile , atat pentru sediile societatilor cat si pentru sediile secundare;
c) numai pentru unitatile stabilite expres prin lege;.

43. Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca),angajatorii sun obligati , sa pregateasca prin cursuri de
formare cel putin, un reprezentant al lucratorilor, de la un numar de cel putin:
a) 10 lucratori;
b) 20 lucratori;
c) este obligatoriu, dar nu se specifica in HG numarul minim de lucratori;

44. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, instruirea la locul de muncă se face de către:
a) conducătorul unităţii;
b) conducătorul direct al locului de muncă;
c) reprezentantul lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă;

45. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, durata instruirii introductiv-generale va fi de:
a) 6 ore;
b) 1 ora;
c) 16 ore.
(2) Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii
introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.

46. Legea nr. 319/2006 se aplică:


a) politiei;
b) fortelor armate;
c) în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private.

47. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele,
după cum urmează:
a)inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele;
b)medicului de medicina muncii ;
c)familiei victimei;

48. Conform Legii nr. 319/2006, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea
lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au obligaţii:
a)să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
b)sa separe in asa fel activitatile incat acestea sa nu se poata intrepatrunde;
c)sa desfasoare activitatile succesiv, dupa ce celalalt angajator a finalizat activitatea.

49. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006,cu modificarile si completarile ulterioare,


formularul de înregistrare a accidentului de muncă FIAM se întocmeşte în:
a) un exemplar;
b) 2 exemplare;
c) 3 exemplare;
d) 4 exemplare.

50. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, planul de prevenire şi protecţie va fi revizuit:
a)anual;
b)semestrial;
c)ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor
riscuri noi.

51. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, procesul verbal de cercetare a accidentului care a
produs incapacitate temporară de muncă, se întocmeşte:
a) într-un exemplar, pentru angajatorul la care s-a produs accidentul;
b) în 2 exemplare, pentru angajatorul la care s-a produs accidentul şi pentru inspectoratul
teritorial de muncă care a avizat dosarul ;
c) în 3 exemplare pentru angajatorul la care s-a produs accidentul, pentru inspectoratul
teritorial de muncă care a avizat dosarul şi pentru asigurator .
d) în 4 exemplare: pentru angajatorul la care s-a produs accidentul, pentru inspectoratul
teritorial de muncă care a avizat dosarul ,pentru asigurator si unul pentru victima.

52. Angajatorul trebuie sa realizeze instructiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în munca:
a) in mod obligatoriu pentru activitatile pe care le desfasoara;
b)numai pentru activitatile deosebit de periculoase;
c) numai pentru situatiile unde poate sa apara situatia de pericol grav si iminent.

53. În sensul Legii nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca fiecare lucrator
sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în
special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului
său, care se va realiza:
a) in afara programului de lucru;
b) in timpul programului de lucru;
c) nu este specificat expres in lege;

54. În sensul Legii nr. 319/2006, intre obligaţiile lucrătorilor figureaza si:
a)să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă şi/sau
angajatorului;
b)să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
c)să participe la evaluarea riscurilor;

55. În sensul Legii nr. 319/2006, prin lucrător se înţelege:


a) persoana angajată de către un angajator, potrivit legii;
b)orice persoana care se gaseste pe teritoriul persoanei juridice
c) persoanele care prestează activităţi casnice;

56. În sensul prevederilor Legii 319/2006, orice eveniment produs se comunica:


a)de indata;
b)in 48 de ore de la producere;
c)nu se specifica un anumit timp dar trebuie comunicat;

57. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, modalitatea de desemnare a reprezentanţilor


lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca va fi stabilită prin:
a)conform intelegerii pe care o fac lucratorii;
b)regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare;
c)nota emisa de ITM Brasov.

58. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006 supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se
asigura prin:
a)medic cu competenţă de medicină de intreprindere;
b)medic de medicina muncii;
c)medicul de familie;

59. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, durata instruirii introductiv-generale, este de:
a) 1 ora;
b) 16 ore ;
c) depinde de natura activitatii.

60. Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca), instructajul la locul de munca, se realizeaza de catre:
a) conducatorul direct al locului de munca;
b) lucratorul desemnat din unitatea respectiva;
c) de un instructor special instruit;

61 .Conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, culoarea verde semnifică:
a) semnal de interdicţie, pericol-alarma, materiale şi echipamente de prevenire şi stingere a
incendiilor;
b) semnal de salvare sau de prim ajutor;
c) semnal de obligaţie.

62. Potrivit Legii 319/2006 si a HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de
aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca), echipamentul individual de protectie se acorda:
a) conform normativului republican de acordare;
b) conform intelegerii dintre patronat si sindicat;
c) ca urmare a identificarii si evaluarii riscurilor de la fiecare loc de munca;
63. Conform prevederilor Legii 319/2006, evaluarea riscurilor la nivelul unei societati este
obligatorie:
a) da;
b) nu:
c) da dar numai pentru actvitatile cu risc ridicat;

64. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, planul de prevenire şi protecţie va fi revizuit:
a) anual;
b) semestrial;
c) ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor riscuri
noi.

65. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, orice eveniment se comunică:


a) în 24 de ore de la data producerii;
b) de indată;
c) în 48 de ore de la data producerii.

66. Conform prevederilor Legii 319/2006, unul din elementele care definesc accidentul de munca
este, incapacitatea temporara de munca de minim:
a) o zi;
b) 2 zile;
c) 3 zile;

67. Care sunt cele doua componente care definesc riscul?


a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………

68. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, evenimentul reprezintă:


a) accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul
procesului de munca ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data
disparuta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate
persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională
sau legată de profesiune;
b) explozia;
c) coliziune a cel putin doua autovehicule dar care nu au produs victime umane.

69. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, dosarul de cercetare a accidentului care a produs
incapacitate temporară de muncă, se întocmeşte:
a) într-un exemplar;
b) în 2 exemplare;
c) în 3 exemplare.

70. Comitetul de securitate si sanatate in munca, potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat
normele metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca), se intruneste cel
putin:
a) o data la trei luni;
b) o data la sase luni;
c) o data pe an;

71. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă se încadrează în categoria:


a) legislaţiei primare;
b) legislaţiei secundare;
c) legislaţiei terţiare.

72. Potrivit HG 1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca), instructajul periodic, trebuie sa se efectueze un timp de:
a) 6 ore;
b) 8 ore;
c) trebuie stabilit prin instructiuni proprii ale unitatii;

73. În sensul Legii nr. 319/2006, afirmaţia „reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare”, este:
a) falsă;
b) adevărată.

74. În sensul Legii nr. 319/2006, printre obligaţiile lucrătorilor figureaza si:
a) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă şi/sau
angajatorului;
b) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele
de transport şi alte mijloace de producţie;
c) să participe la evaluarea riscurilor;

75. Potrivit Legii 319/2006, coroborat cu prevederile HG 355/2007, la angajare lucratorul trebuie
sa aduca un document medical din care sa rezulte, ca acesta este apt pentru activitatea pe care
urmeaza a o desfasura. Acest document, trebuie semnat de :
a) medicul de familie;
b) medicul de medicina muncii;
c) directorul centrului medical unde s-a facut controlul;

76 Care sunt cele doua componente care definesc riscul?


a)……………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………

77.Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele,
după cum urmează:
a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele;
b) medicului de medicina muncii ;
c)familiei victimei;

78 Conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, culoarea albastru semnifică:
a) semnal de interdicţie, pericol-alarma, materiale şi echipamente de prevenire şi
stingere a incendiilor;
b) semnal de salvare sau de prim ajutor;
c) semnal de obligaţie.

79 Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, angajatorul este obligat să ţină evidenţa
evenimentelor in registre speciale :
a) da;
b) nu;
c) nu este reglementat expres;

80 Comitetul de securitate si sanatate in munca este obligatoriu a se constitui, potrivit HG


1425/2006( prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii
in munca), de la un numar mai mare de:
a) 10 lucratori;
b) 50 lucratori;
c) 100 de lucratori;

81. Conform prevederilor H.G. nr. 1425/2006, planul de prevenire şi protecţie va fi revizuit:
a ) anual;
b) semestrial;
c) ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor
riscuri noi.

82 Conform prevederilor Legii 319/2006, unul din elementele care definesc accidentul de munca
este, incapacitatea temporara de munca de minim:
a) o zi;
b) 2 zile;
c) 3 zile;

83 Cercetarea accidentelor colective se realizează de către :


a) comisia numită de către angajator;
b) inspectoratele teritoriale de muncă;
c) Inspecţia Muncii.

84 Legea nr. 319/2006 reprezintă un act normativ care se încadrează în categoria:


a) legislaţiei primare;
b) legislaţiei secundare
c) legislaţiei terţiare.

85 Locul de munca in conditii de izolare, este un loc de munca cu o singura persoana si care nu
poate avea contact vizual sau nu poate vorbi cu cine un interval mai mare de:
a) 30 minute;
b) 1 ora;
c) 2 ore;

86 Legea nr. 319/2006 transpune directiva cadru 89/391/CEE:


a) da
b) nu

87 În sensul Legii nr. 319/2006, printre obligaţiile lucrătorilor figureaza si :


a) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă şi/sau
angajatorului;
b) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele
de transport şi alte mijloace de producţie;
c) să participe la evaluarea riscurilor;

89 În sensul Legii nr. 319/2006, prin alţi participanţi la procesul de muncă se înţelege:
a) persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în
perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării,
persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de
voluntariat, precum şi someri pe durata participării la o forma de pregătire profesională
şi persoane care nu au contract individual de munca încheiat în forma scrisă şi pentru
care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice
alt mijloc de proba;
b) elevi, studenţi, ucenici în perioada efectuării stagiului de practică;
c) persoane aflate in delegatie in unitatea respectiva;

90 Echipamentul individual de protectie se acorda de catre angajator:


a) la cererea lucratorului dupa ce i s-au adus la cunostinta riscurile de la locul de munca;
b) dupa ce lucratorul a achitat 50% din valoarea lui;
c) obligatoriu si gratuit;

91 Conform prevederilor Legii 319/2006 si H.G. nr. 1425/2006, identificarea locurilor de munca
unde poate sa apara starea de pericol grav şi iminent de accidentare este in sarcina:
a) angajatorului;
b) specialistilor in domeniu;
c ) serviciilor externe;

S-ar putea să vă placă și