Sunteți pe pagina 1din 23

CAPITOLUL IV

ASPECTE FISCALE PRIVIND


MICROÎNTREPRINDERILE

4.1. Definirea microîntreprinderii

Codul fiscal defineşte o microîntreprindere ca fiind o persoană juridică română care


îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent:
a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute mai jos:

1) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;


2) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de
capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste
domenii;
3) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc. (Cod fiscal art. 1122
alin. (6));.
a^1) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în
proporţie de peste 80% din veniturile totale;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile
locale;
e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la
instanţele judecătoreşti potrivit legii. ((Cod fiscal art. 1121).
Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sau a ponderii veniturilor
realizate din consultanţă şi management în veniturile totale de peste 20% inclusiv sunt
aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 112^7 din Codul fiscal (art.
112^6).

Referitor la veniturile din consultanță și management, Normele metodologice ale


Codului fiscal precizează: Încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi
management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care
justifică natura veniturilor. (art. 1121 (4)).

În concluzie, orice entitate care desfăşoară activităţi agricole se poate încadra în


categoria microîntreprinderilor dacă îndeplineşte condiţiile de mai sus, nefăcând parte din
categoria excepţilor prevăzute de art. 1122 alin. (6).

În ceea ce priveşte încadrarea în plafonul celor 65.000 euro, cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar
precedent (Cod fiscal, Norme metodologice art. 1126 (13)).

Deci pentru aplicarea în anul 2014 a impozitului cursul de schimb va fi de 4.4847


lei/euro.

1
4.3. Calculul impozitului pe veniturile mincroîntreprinderilor

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie


veniturile din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din subvenţii;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de
întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei
în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării. (Cod fiscal art. 1127
(1)).

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza


impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
b) în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs
valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în
funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din
diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul
anului. (Cod fiscal art. 1127 (1) ((1^1))).

Totodată, dacă o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de


achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul
justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii. (Cod fiscal art.
1127 (2)).

În ceea ce priveşte cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor aceasta este


de 3% (Cod fiscal art. 1125)

Referitor la calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor acestea se


efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru
care se calculează impozitul (Cod fiscal art. 1129 (1)).

Obligaţia declarativă a microîntreprinderii este de a depune, până la termenul de


plată a impozitului, declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor (Formular
100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat) unde va declara impozitul pe
venit selectand creanța cu nr. 6 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor” din
Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat.. (Cod fiscal art. 1129 (2)) şi (OPANAF
3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.)

2
Exemplul 1: Microîntreprinderea ALFA desfăşoară activităţi în domeniul agricol
(deţine 1.000 capete vaci iar laptele obţinut îl vinde în stare naturală şi 500 tauri cumpăraţi în
scopul creşterii şi valorificării; deține 500 ha de teren pe care cultivă cereale în scopul
vânzării și furaje utilizate la hrana animalelor). În plus aceasta deţine şi o minigrădină
zoologică.
Presupunem că în trimestrul I, anul 2014 microîntreprinderea ALFA a realizat
următoarele categorii de venituri:
 Luna ianuarie: venituri din vânzarea laptelui 30.000 lei; venituri aferente costului
stocurilor de produse (spor în greutate) 24.000 lei; venituri din vânzarea biletelor pentru
intrarea în gradina zoologică 8.000 lei; venituri din diferențe de curs valutar 1.000 lei;
cheltuieli din diferențe de curs valutar 700 lei.
 Luna februarie: venituri din vânzarea laptelui 45.000 lei; venituri din subvenţii de
exploatare 12.000 lei; venituri din vânzarea biletelor pentru intrarea în gradina zoologică
6.000 lei; veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei
în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial 3.000 lei;
cheltuieli financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie
de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial 1.000 lei. Tot acum ALFA şi
– a achiziţionat o casă nouă de marcat în sumă de 5.000 lei, pusă în funcţiune în luna aprilie
2014.
 Luna martie: venituri din vânzarea laptelui 50.000 lei; venituri din vânzarea
biletelor pentru intrarea în gradina zoologică 12.000 lei; reduceri comerciale primite ulterior
facturării 4.000 lei.
În trimestrul al II-lea, ALFA obţine: venituri din valorificarea cărnii de taur 105.000
lei; venituri din vânzarea biletelor pentru intrarea în gradina zoologică 25.000 lei; venituri din
subvenții pentru investiții 4.000 lei; venituri din producția de imobilizări corporale
(construcția unui grajd) 25.000 lei.
În trimestrul al III –lea ALFA obține: venituri din vânzarea unor tauri 76.000 lei;
venituri aferente costului stocurilor de produse (obținerea de paie) 27.000 lei; veniturile din
provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 5.000 lei; venituri din
diferențe de curs valutar 2.000 lei
În trimestrul al IV-lea ALFA obține: venituri din vânzarea laptelui 60.000 lei; venituri
aferente costului stocurilor de produse (obținerea de animale tinere nou născute) 27.000 lei;
cheltuieli din diferențe de curs valutar 2.000 lei

REZOLVARE:

1.Trimestrul I:

Venituri incluse în baza impozabilă pentru luna ianuarie = 30.000 lei (venituri din
vânzarea laptelui) + 8.000 lei (venituri din vânzarea biletelor pentru intrarea în gradina
zoologică) = 38.000 lei.
Venituri incluse în baza impozabilă pentru luna februarie = 45.000 lei (venituri
din vânzarea laptelui) +6.000 lei (venituri din vânzarea biletelor pentru intrarea în gradina
zoologică) = 51.000 lei.
Conform Codului fiscal, valoarea de achiziţie a casei de marcat se va deduce din baza
impozabilă în trimestrul în care a fost pusă în funcţiune. În cazul nostru, casa de marcat este
pusă în funcţiune în luna aprilie, deci valoarea de achiziţie se va deduce din baza impozabilă
în trimestrul al II-lea.

3
Venituri incluse în baza impozabilă pentru luna martie = 50.000 lei (venituri din
vânzarea laptelui) + 12.000 lei (venituri din vânzarea biletelor pentru intrarea în gradina
zoologică) + 4.000 lei (reduceri comerciale primite ulterior facturării 4.000) = 66.000 lei
Total bază impozabilă trimestrul I = 38.000 lei + 51.000 lei + 66.000 lei = 155.000
lei.
Impozit pe venitul microîntreprinderilor trimestrul I = 3 % x 155.000 lei = 4.650
lei.
Depune declaraţia 100 până la termenul de plată, respectiv 25 aprilie 2014 inclusiv.
Impozitul de 4.650 lei va fi plătit până pe data de 25 aprilie 2014 inclusiv.

2.Trimestrul al –II-lea:

În acest trimestru valoarea de achiziţie a casei de marcat se deduce din baza


impozabilă:
Total venituri incluse în baza impozabilă pentru trimestrul al II-lea = 105.000 lei
(venituri din valorificarea cărnii de taur) + 25.000 lei (venituri din vânzarea biletelor pentru
intrarea în gradina zoologică) = 130.000 lei.
-Valoarea de achiziţie a casei de marcat = 5.000 lei
= Total bază impozabilă trimestrul III = 130.000 lei - 5.000 lei = 125.000 lei.
Impozit pe venitul microîntreprinderilor trimestrul II = 3 % x 125.000 lei = 3.750
lei.
Depune declaraţia 100 până la termenul de plată, respectiv 25 iulie 2014 inclusiv.
Impozitul de 3.750 lei va fi plătit până pe data de 25 iulie 2014 inclusiv.

3.Trimestrul al –III-lea:

Total venituri incluse în baza impozabilă pentru trimestrul al III-lea = 76.000 lei
(venituri din vânzarea unor tauri).
Impozit pe venitul microîntreprinderilor trimestrul III = 3 % x 76.000 lei = 2.280
lei.
Depune declaraţia 100 până la termenul de plată, respectiv 25 octombrie 2014
inclusiv.
Impozitul de 2.280 lei va fi plătit până pe data de 25 octombrie 2014 inclusiv.

4.Trimestrul al –IV-lea:
În acest trimestru se include în baza de impozitare diferenţa favorabilă dintre
veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a
decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care
au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile
financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

Total venituri din diferenţe de curs valutar/venituri financiare înregistrate ca urmare a


decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au
fost înregistrate iniţial înregistrate cumulat de la începutul anului = 1.000 lei (venituri din
diferențe de curs valutar luna ianuarie) + 3.000 lei (veniturile financiare înregistrate ca urmare
a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au

4
fost înregistrate iniţial luna februarie) + 2.000 lei (venituri din diferențe de curs valutar
trimestrul al III – lea) = 6.000 lei
Total cheltuieli din diferenţe de curs valutar/cheltuieli financiare înregistrate ca urmare
a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au
fost înregistrate iniţial înregistrate cumulat de la începutul anului = 700 lei (cheltuieli din
diferențe de curs valutar luna ianuarie) + 1.000 lei (cheltuieli financiare înregistrate ca urmare
a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au
fost înregistrate iniţial luna februarie) + 2.000 lei (cheltuieli din diferențe de curs valutar
trimestrul al IV-lea) = 3.700 lei
Diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare
înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar
diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs
valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului = 6.000 lei -
3.700 lei = 2.300 lei
Total venituri incluse în baza impozabilă pentru trimestrul al IV-lea = 60.000 lei
(venituri din vânzarea laptelui) + 2.300 lei (diferența calculatî mai sus) = 62.300 lei.
Impozit pe venitul microîntreprinderilor trimestrul IV = 3 % x 62.300 lei = 1.869
lei.
Depune declaraţia 100 până la termenul de plată, respectiv 25 ianuarie 2015 inclusiv.
Impozitul de 1.869 lei va fi plătit până pe data de 25 ianuarie 2015 inclusiv.

Dacă o microîntreprindere intră într-o asociere fără personalitate juridică cu o


persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula,
reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la
veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se calculează impozitul. (Cod fiscal art. 11210).

Exemplul 2: Presupunem că ALFA este o microîntreprindere agricolă care intră într-o


asociere fără personalitate juridică cu persoana fizică rezidentă Popescu, inginer zootehnic. În
contractul de asociere este prevăzută cota procentuală de participare a fiecărui asociat la
veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuţiei fiecăruia astfel:
ALFA 80 %, Popescu 20 %.
La nivel de asociere, în luna aprilie 2014 s-au obţinut următoarele venituri: venituri
din vânzarea laptelui 50.000 lei; venituri aferente costului stocurilor de produse (spor în
greutate) 25.000 lei; venituri din vânzări de roşii 15.000 lei; venituri din subvenţii de
exploatare 12.000 lei; venituri din vânzarea unor tauri 13.000 lei; venituri din vânzarea unui
tractor 55.000 lei.

REZOLVARE:

1.Calculul veniturilor incluse în baza impozabilă la nivel de asociere:

Total venituri incluse în baza impozabilă pentru trimestrul al II-lea = 50.000 lei
(venituri din vânzarea laptelui) + 15.000 lei (venituri din vânzări de roşii) + 13.000 lei
(venituri din vânzarea unor tauri) + 55.000 lei (venituri din vânzarea unui tractor) = 133.000
lei

2. Calculul venitului net distribuit din asociere:


ALFA: 80 % x 133.000 lei = 106.400 lei
5
POPESCU: 20 % x 133.000 lei = 26.600 lei

3.Reţinerea impozitul pe venitul ce revine din asociere persoanei fizice:

Venituri revenite din asociere persoanei fizice = 26.600 lei


Impozit pe venit = 3 % x 26.600 lei = 798 lei.
Impozitul de 798 lei va fi plătit de ALFA la bugetul de stat până pe data de 25 iulie
2014 inclusiv.

4.4. Menţinerea, intrarea şi ieşirea din categoria microîntreprinderilor

4.4.1.Menţinerea în categoria micorîntreprinderilor

I. În cazul societăţilor care la data de 31 decembrie 2013 au fost


microîntreprinderi, acestea sunt obligate să rămână în continuare în anul 2014 plătitoare
de impozit pe venitul microîntreprinderilor dacă la data de 31 decembrie 2013
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții prevăzute în Codul fiscal până la apariția
ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale, respectiv:

a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute mai jos:

1) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;


2) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de
capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste
domenii;
3) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, consultanței și
managementului;.
b) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile
locale;
e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la
instanţele judecătoreşti potrivit legii.

Obligaţii declarative: Depun Declaraţia 100 aferentă primului trimestru până la


25 aprilie 2014 unde declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Nu depun
declaraţii suplimentare.

Exemplul 3: ALFA a fost în anul 2013 o microîntreprindere. În anul 2013 a realizat


următoarele venituri:
 venituri din vânzarea roşiilor - 114.000 lei
 venituri din vânzarea laptelui – 8.000 lei
 venituri aferente costului stocurilor de produse (producţia obţinută) – 25.000 lei
 venituri din despăgubiri încasate în urma unei asigurări CASCO pentru un automobil
folosit de un agent de vânzări pentru livrarea laptelui la o fabrică de iaurt – 11.000 lei.

REZOLVARE:
6
Baza impozabilă = 114.000 lei (venituri din vânzarea roşiilor) + 8.000 lei (venituri
din vânzarea laptelui) = 122.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
Verificare condiţie:
122.000 lei baza impozabilă < 291.505, 5 lei plafon

Concluzie: Rămîne plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor în anul


2014.
Impozit = 3 % x 122.000 lei = 3.660 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 100 până la 25 aprilie 2014.

II. Începând cu 1 ianuarie 2014, pentru menținerea în categoria microîntreprinderilor


va trebui să analizăm și ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în total
venituri.

Exemplul 4: ALFA a fost în anul 2013 o microîntreprindere. În anul 2014 a realizat


următoarele venituri:
 venituri din vânzarea roşiilor - 114.000 lei
 venituri din vânzarea laptelui – 8.000 lei
 venituri aferente costului stocurilor de produse (producţia obţinută) – 25.000 lei
 venituri din despăgubiri încasate în urma unei asigurări CASCO pentru un automobil
folosit de un agent de vânzări pentru livrarea laptelui la o fabrică de iaurt – 11.000 lei.
 venituri din consultanță și management 2.000 lei
Presupunem la sfârșitul anului 2014 un curs de schimb de 4.5848 lei/euro

REZOLVARE:
Baza impozabilă = 114.000 lei (venituri din vânzarea roşiilor) + 8.000 lei (venituri
din vânzarea laptelui) + 2.000 lei (venituri din consultanță și management) = 124.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.5848 lei/euro= 298.012 lei
Verificare condiţie:
1.124.000 lei baza impozabilă < 298.012 lei plafon
2.Pondere venituri din consultanță și management în total venituri = 2.000 lei/124.000
lei = 1,61% <20 %
Pentru verificarea celei de a doua condiții am avut în vedere prevederile Normelor
metodologice din Codul fiscal, art 1121(4): Pentru încadrarea în condiţia privind nivelul
veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul aceleași venituri care constituie
baza impozabilă prevăzută la art. 112^7 din Codul fiscal.

Concluzie: Rămîne plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor în anul


2015.
Impozit = 3 % x 124.000 lei = 3.720 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 100 până la 25 aprilie 2015.

4.4.2.Intrarea în categoria micorîntreprinderilor

7
Sinteza reglementărilor codului fiscal este redată în tabelul de mai jos:

Categorie Tratament fiscal Baza legală Obligaţii declarative


contribuabil
Plătitor de impozit Sunt obligate la Pentru anul 2013, a) pentru perioada 1
pe profit până la 31 plata impozitului pe persoanele juridice ianuarie 2013 – 31
decembrie 2012 veniturile române plătitoare de ianuarie 2013, aceste
microîntreprinderil impozit pe profit care persoane juridice vor
or (dacă plafonul la data de 31 fi plătitoare de
veniturilor este sub decembrie 2012 impozit pe profit. Prin
65.000 euro şi îndeplinesc condiţiile urmare vor depune
presupunând că prevăzute la art. Declaraţia 101
celelalte condiţii sunt 112^1 sunt obligate pentru luna Ianuarie
îndeplinite) începând la plata impozitului 2013 până la 25
cu data de 1 reglementat de martie 2013;
februarie 2013. prezentul titlu b) Mai departe aceste
începând cu 1 persoane juridice vor
februarie 2013, depune Declaraţia
urmând a comunica 010 privind
organelor fiscale schimbarea vectorului
teritoriale fiscal din impozit pe
modificarea profit în impozit pe
sistemului de venitul
impunere, potrivit microîntreprinderilor
prevederilor Codului până la data de 25
de procedură fiscală, martie 2013
până la data de 25 c) De la data de 1
martie 2013 inclusiv. februarie 2013, aceste
Până la acest termen persoane juridice vor
se va depune şi deveni plătitoare de
declaraţia privind impozit pe venitul
impozitul pe profit microîntreprinderilo
datorat pentru profitul r;
impozabil obţinut în d) Pentru lunile
perioada 1 ianuarie februarie şi martie
2013 - 31 ianuarie se va depune
2013, prin excepţie Declaraţia 100.
de la prevederile art.
34 şi 35. (Cod fiscal
art. 1122 (3).
Codul fiscal, Normele
metodologice art.
6
112 punctul 12
prevede:
Pentru anul 2013,
veniturile luate în
calcul la stabilirea
limitei de 65.000
euro sunt cele de
8
natura celor
prevăzute la art.
112^7 din Codul
fiscal, înregistrate:
- începând cu
1 ianuarie 2013, de
către persoanele
juridice care aplică
sistemul de impunere
pe veniturile
microîntreprinderilor
de la această dată
inclusiv;
- începând cu
1 februarie 2013, de
către persoanele
juridice care aplică
sistemul de
impunere pe
veniturile
microîntreprinderilo
r de la această dată
inclusiv.
Plătitor de impozit Sunt obligate la Microîntreprinderile Nu depun declaraţia
pe profit după 1 plata impozitului pe plătitoare de impozit de schimbare a
februarie 2013 veniturile pe profit sunt obligate vectorului fiscal.
microîntreprinderil la plata impozitului
or începând cu anul reglementat de Depun declaraţia
2014. prezentul titlu 101 anual
începând cu anul
fiscal următor, dacă
îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art.
112^1 (Cod fiscal art.
1122 (2).
Plătitor de impozit Sunt obligate la (Cod fiscal art. 1122 Nu depun declaraţia
pe profit în 2014 plata impozitului pe (2) de schimbare a
veniturile vectorului fiscal.
microîntreprinderil
or începând cu anul Depun declaraţia
2015. 101 anual
Societăţi nou Nu sunt obligate să Persoanele juridice Dacă optează pentru
înfiinţate în aplice, începând cu române nou- regimul
perioada 1 ianuarie 1 februarie 2013 înfiinţate în microîntreprinderilo
2013 – 1 februarie impozitul pe venitul perioada 1 ianuarie r:
2013 care nu au microîntreprinderil - 31 ianuarie 2013
optat până la 31 or inclusiv, care nu au a) Depun Declaraţia
ianuarie pentru optat până la data de înregistrare
sistemul de de 31 ianuarie 2013 fiscală/Declaraţia de
impunere pe să aplice sistemul de menţiuni privind
9
veniturile impunere pe opţiunea pentru plata
microîntreprinderil veniturile impozitului pe
or microîntreprinderil veniturile
or, nu sunt obligate microîntreprinderilor
potrivit prevederilor Formular 010 până
legale în vigoare la data de 31
începând cu data de 1 ianuarie 2013;
februarie 2013 să
aplice acest sistem de b) Depun Declaraţia
impunere pentru anul 100 aferentă
2013. Aceste primului trimestru
persoane juridice până la 25 aprilie
urmează să verifice 2013 unde declară
condiţiile prevăzute impozitul pe
de art. 112^1 din veniturile
Codul fiscal, la data microîntreprinderilor.
de 31 decembrie
2013, în vederea 2.Dacă optează
încadrării în pentru plata
categoria impozitului pe
contribuabililor profit:
plătitori de impozit
pe veniturile Depun declaraţia
microîntreprinderil 101 până la data de
or, pentru anul 25 martie 2013.
fiscal 2014 (Cod Nu depun declaraţii
fiscal, Norme suplimentare
metodologice, art
2
112 punctul 5).

Societăţi nou Este obligată la O persoană juridică Declaraţia 100


înfiinţate după 1 plata impozitului pe română care este trimestrial.
februarie 2013 veniturile nou-înfiinţată este
microîntreprinderil obligată să plătească
or din 2013 (dacă impozit pe veniturile
îndeplineşte microîntreprinderil
condiţiile) astfel: or începând cu
a) de la data primul an fiscal,
înregistrării dacă condiţia
acesteia la registrul prevăzută la art.
comerţului, dacă are 112^1 lit. d) este
această obligaţie; îndeplinită la data
b) de la data înregistrării la
înregistrării registrul comerţului.
acesteia în registrul (capitalul social al
ţinut de instanţele acesteia este deţinut
judecătorești de persoane, altele
competente, dacă decât statul şi
are această autorităţile locale)
obligaţie; (Cod fiscal art. 1122
10
c) de la data (4).
încheierii sau, după
caz, a punerii în
aplicare a
contractelor de
asociere, în cazul
asocierilor care nu
dau naștere unei noi
persoane juridice
(Cod fiscal, Norme
metodologice, art.
1124 punctul 9).

În plus, referitor la societățile nou înființate, art. 1122 (4) din Codul fiscal prevede:

(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată
care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare
activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.
(42) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată
care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel
puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II.
Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data
înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în
care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu,
începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea
reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1121. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de
Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice."

Exemplul 5: În anul 2012 ALFA a fost o societate agricolă plătitoare de impozit pe


profit.
Presupunem că în luna ianuarie 2013 ALFA a obţinut venituri totale aferente
activităţii desfăşurate 180.000 lei şi cheltuieli totale deductibile = 20.000 lei.
În luna februarie 2013 ALFA înregistrează: venituri 150.000 lei şi cheltuieli 25.000
lei
În luna martie ALFA înregistrează: venituri 80.000 lei şi cheltuieli 19.000 lei
În trimestrele II, III, IV ALFA a înregistrat: venituri 50.000 lei şi cheltuieli 21.000
lei.

REZOLVARE:

1.Situaţia în luna ianuarie


Până la 1 februarie 2013 ALFA este plătitoare de impozit pe profit.
Venit impozabil = 180.000 lei – 20.000 lei = 160.000 lei
Impozit pe profit = 16 % x 160.000 lei = 25.600 lei

Acest impozit va figura în Declaraţia 101 care trebuie depusă până la data de 25
martie 2013.

11
2.Situaţia în luna februarie 2013:
Venituri totale = 150.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4,4287 curs pentru anul 2012= 287.865, 5 lei
Verificare condiţie: 150.000 lei baza impozabilă < 287.865, 5 lei plafon pentru intrarea
în categoria microîntreprinderilor.
De la data de 1 februarie 2013 ALFA devine plătitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor.
Ca atare până la data de 25 martie va depune declaraţia 010.
Până la data de 25 aprilie 2013 va depune declaraţia 100 unde va declara
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul I anul 2013 (doar luna
februarie şi martie) unde va figura un impozit de:

Total bază de impozitare februarie şi martie = 150.000 lei (venituri februarie) +


80.000 lei (venituri martie) = 230.000 lei
Impozit pe veniturile microîntrepriderilor = 3 % x 230.000 lei = 6.900 lei.

3.Situaţia la 31 decembrie 2013:

La 31 decembrie 2013 ALFA trebuie să verifice încadrarea în plafonul celor 65.000


euro.
Întrucât ALFA aplică sistemul de impunere pe veniturile micorîntreprinderii începând
cu data de 1 februarie 2013 va lua în calcul doar veniturile obţinute începând cu această dată.

Venit total an 2013 = 230.000 lei (februarie şi martie) + 50.000 lei (venituri trimestrele
II, III şi IV) = 280.000 lei

Plafon = 65.000 lei x curs la sfârşitul anului 2013 de 4.4847 lei/euro = 291.505,5 lei

Verificare condiţie: 280.000 lei baza impozabilă < 291.505,5 lei plafon pentru
rămânerea în categoria microîntreprinderilor.
În concluzie în anul 2014 ALFA va rămâne plătitoare de impozit pe venitul
microîntreprinderilor.

Exemplul 6: ALFA se înfiinţează la data de 8 aprilie 2014. Cursul de schimb leu/euro


comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării lui ALFA este 4,5223 lei/euro.
Cazul I: La data înfiinţării capitalul social al lui ALFA este 200.000 lei
Cazul II: La data înfiinţării capitalul social al lui ALFA este 100.000 lei
În cursul anului 2014 ALFA a obţinut venituri totale de 280.000 lei

REZOLVARE:
Cazul I:
Plafon capital social: 25.000 euro x 4,5223 lei/euro = 113.057,5 lei
Verificare condiţie: 200.000 lei capital social > 113.057,5 lei plafon capital social.
Concluzie: ALFA are 2 variante:
1) poate opta ca în 2014 să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
2) poate opta ca în 2014 să fie plătitoare de impozit pe profit.

Cazul II:
(a)La constituire:
12
Plafon capital social: 25.000 euro x 25.000 euro x 4,5223 lei/euro = 113.057,5 lei
Verificare condiţie: 100.000 lei capital social < 113.057,5 lei plafon capital social.
Concluzie: ALFA nu poate opta ca în 2014 să fie plătitoare de impozit pe profit. Ea se
va înfiinţa ca microîntreprindere.

4.4.3.Ieşirea din categoria microîntreprinderilor

Sinteza reglementărilor Codului fiscal se prezintă astfel:

Condiţie Tratament fiscal Baza legală Obligaţii declarative


îndeplinită în
cursul anului
fiscal
Depăşirea Este obligată la Dacă în cursul unui an a) Pentru trimestrul în care
plafonului de plata fiscal o nu s-a depăşit plafonul
65.000 euro impozitului pe microîntreprindere celor 65.000 euro, entitatea
profit începând realizează venituri mai este plătitoare de impozit
cu trimestrul în mari de 65.000 euro, pe veniturile
care s-a depășit aceasta va plăti microîntreprinderilor şi va
plafonul impozit pe profit luând depune declaraţia 100
în calcul veniturile şi unde va declara impozitul
cheltuielile realizate de pe venitul
la începutul anului microîntreprinderilor
fiscal. Calculul şi plata
impozitului pe profit b) Începând cu
se efectuează începând trimestrul în care
cu trimestrul în care s- plafonul celor 65.000
a depăşit limita euro este depăşit,
prevăzută în prezentul entitatea devine plătitoare
articol. Impozitul pe de impozit pe profit.
profit datorat reprezintă b1) Va comunica, în
diferenţa dintre termen de 30 de zile de la
impozitul pe profit data de la care nu mai este
calculat de la începutul îndeplinită condiţia
anului fiscal până la respectivă, organului fiscal
sfârşitul perioadei de ieşirea din sistemul de
raportare şi impozitul pe impunere pe veniturile
veniturile microîntreprinderilor prin
microîntreprinderilor depunerea unei declaraţii
datorat în cursul anului de menţiuni (Formular
respectiv.(Cod fiscal art. 010) (Cod fiscal, Norme
art. 1126 metodologice, art. 1126
(11)
b2) Va întocmi şi va
depune declaraţia 100 în
care va figura impozitul
13
pe profit de declarat
ţinând cont de impozitul
pe venitul
microîntreprinderilor
declarat în trimestrele
precedente.
c) Pentru tot anul 2014
va întocmi declaraţia
101, în care se va preciza:
 impozitul pe profit
declarat prin Declaraţia
100
 impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
declarat în Declaraţia
100.
Ponderea Este obligată la Dacă în cursul unui an a) Pentru trimestrul în care
veniturilor plata fiscal ponderea nu s-a depăşit limita de 20
realizate din impozitului pe veniturilor realizate %, entitatea este plătitoare
consultanță și profit începând din consultanță și de impozit pe veniturile
management în cu trimestrul în management în microîntreprinderilor şi va
veniturile care s-a depășit veniturile totale este depune declaraţia 100
totale este de plafonul de peste 20 % inclusiv unde va declara impozitul
peste 20 % , aceasta va plăti pe venitul
inclusiv impozit pe profit luând microîntreprinderilor
în calcul veniturile şi
cheltuielile realizate de b) Începând cu
la începutul anului trimestrul în care limita
fiscal. Calculul şi plata de 20 % este depăşită,
impozitului pe profit entitatea devine plătitoare
se efectuează începând de impozit pe profit.
cu trimestrul în care s- b1) Va comunica, în
a depăşit limita termen de 30 de zile de la
prevăzută în prezentul data de la care nu mai este
articol. Impozitul pe îndeplinită condiţia
profit datorat reprezintă respectivă, organului fiscal
diferenţa dintre ieşirea din sistemul de
impozitul pe profit impunere pe veniturile
calculat de la începutul microîntreprinderilor prin
anului fiscal până la depunerea unei declaraţii
sfârşitul perioadei de de menţiuni (Formular
raportare şi impozitul pe 010)
veniturile b2) Va întocmi şi va
microîntreprinderilor depune declaraţia 100 în
datorat în cursul anului care va figura impozitul
respectiv.(Cod fiscal art. pe profit de declarat
art. 1126 ) ţinând cont de impozitul
pe venitul
microîntreprinderilor
declarat în trimestrele
14
precedente.
c) Pentru tot anul 2014
va întocmi declaraţia
101, în care se va preciza:
 impozitul pe profit
declarat prin Declaraţia
100
 impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
declarat în Declaraţia
100.
Încep să Este obligată la Microîntreprinderile a) Pentru trimestrul în care
desfășoare plata care în cursul unui nu s-au desfășurat
activități în impozitului pe trimestru încep să activitățile prevăzute în
domeniul profit începând desfășoare activităţi de prima coloană entitatea
bancar, în cu trimestrul natura celor prevăzute este plătitoare de impozit
domeniile respectiv la art. 112^2 alin.(6) pe veniturile
asigurărilor și din Codul fiscal microîntreprinderilor şi va
reasigurărilor, datorează impozit pe depune declaraţia 100
al pieței de profit luând în calcul unde va declara impozitul
capital sau veniturile și pe venitul
activități în cheltuielile înregistrate microîntreprinderilor
domeniul începând cu trimestrul
jocurilor de respectiv. (Cod fiscal, b) Începând cu
noroc Norme metodologice, trimestrul în care a
art. 1122 (7). început să desfășoare una
dintre activitățile
prevăzute în prima
coloană, entitatea devine
plătitoare de impozit pe
profit.
b1) Va comunica, în
termen de 30 de zile de la
data de la care nu mai este
îndeplinită condiţia
respectivă, organului fiscal
ieşirea din sistemul de
impunere pe veniturile
microîntreprinderilor prin
depunerea unei declaraţii
de menţiuni (Formular
010)
b2) Va întocmi şi va
depune declaraţia 100 în
care va figura impozitul
pe profit de declarat
ţinând cont de impozitul
pe venitul
microîntreprinderilor
declarat în trimestrele
15
precedente.
c) Pentru tot anul 2014
va întocmi declaraţia
101, în care se va preciza:
 impozitul pe profit
declarat prin Declaraţia
100
 impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
declarat în Declaraţia
100.

Exemplul 7 : ALFA a fost la data de 31 decembrie 2013 o microîntreprindere.


Presupunem că, în cursul anului 2014 ea realizează următoarele venituri şi cheltuieli:
Trimestrul I: venituri 80.000 lei, cheltuieli deductibile 40.000 lei
Trimestrul II: venituri 70.000 lei, cheltuieli deductibile 35.000 lei
Trimestrul III: venituri 200.000 lei, cheltuieli deductibile 10.000 lei
Trimestrul IV: venituri 25.000 lei, cheltuieli deductibile 11.000 lei.

REZOLVARE:

1.Trimestrul I:
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
Verificare condiţie: 80.000 lei baza impozabilă < 291.505, 5 lei plafon pentru
rămânerea în categoria microîntreprinderilor.
Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3 % x 80.000 lei = 2.400 lei
Acest impozit va figura în Declaraţia 100 depusă până la data de 25 aprilie 2014
inclusiv.

2.Trimestrul II:
Venituri totale realizate în cursul anului fiscal trim I şi II = 80.000 lei + 70.000 lei =
150.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
Verificare condiţie: 150.000 lei < 291.505, 5 lei plafon pentru rămânerea în categoria
microîntreprinderilor.
Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3 % x 70.000 lei = 2.100 lei
Acest impozit va figura în Declaraţia 100 depusă până la data de 25 iulie 2014
inclusiv.

3.Trimestrul III:
Venituri totale realizate în cursul anului fiscal trim I, II şi III= 80.000 lei + 70.000 lei
+ 200.000 lei = 350.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
Verificare condiţie: 350.000 lei > 291.505, 5 lei plafon pentru rămânerea în categoria
microîntreprinderilor.
Din trimestrul al III-lea ALFA va deveni plătitoare de impozit pe profit.

În termen de 30 de zile va depune declaraţia 010.

16
Calculul impozitului pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de
la începutul anului fiscal:

Venituri totale trim I, II şi III = 80.000 lei + 70.000 lei + 200.000 lei = 350.000 lei
-Cheltuieli deductibile trim I, II şi III = 40.000 lei + 35.000 lei + 10.000 lei = 85.000
lei
= Profit impozabil = 350.000 lei - 85.000 lei = 265.000 lei
Impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal = 16 % x 265.000 lei = 42.400
lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul I = 2.400 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul II = 2.100 lei
= Impozit pe profit care va fi declarat în trimestrul III în Declaraţia 100 depusă
până la data de 25 octombrie 2014= 37.900 lei

4.La sfârşitul anului 2014:

În declaraţia 101 va figura:

Venituri totale trim I, II, III şi IV = 80.000 lei + 70.000 lei + 200.000 lei + 25.000 lei =
375.000 lei
-Cheltuieli deductibile trim I, II, III şi IV = 40.000 lei + 35.000 lei + 10.000 lei +
11.000 lei= 96.000 lei
= Profit impozabil = 375.000 lei - 96.000 lei = 279.000 lei
Impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal = 16 % x 279.000 lei = 44.640
lei
-Impozit pe profit declarat în anul de raportare prin declaraţia 100 (Rd 48 din
declaratia 101)= 37.900 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin
formularul 100 (RD 49 declaraţie 101) = 4.500 lei
= Diferenţa de Impozit pe profit datorat = 2.240 lei

Exemplul 8 : ALFA a fost la data de 31 decembrie 2013 o microîntreprindere.


Presupunem că, în cursul anului 2014 ea realizează următoarele venituri şi cheltuieli:
Trimestrul I: venituri totale 80.000 lei, din care 10.000 lei venituri din consultanță;
cheltuieli deductibile 40.000 lei
Trimestrul II: venituri 70.000 lei, din care 5.000 lei venituri din consultanță;
cheltuieli deductibile 35.000 lei
Trimestrul III: venituri 140.000 lei, din care 70.000 lei venituri din consultanță;
cheltuieli deductibile 10.000 lei
Trimestrul IV: venituri 85.000 lei, cheltuieli deductibile 11.000 lei.

REZOLVARE:

1.Trimestrul I:
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
1.Verificare condiţie: 80.000 lei baza impozabilă < 291.505, 5 lei plafon pentru
rămânerea în categoria microîntreprinderilor.
2. Verificare condiţie: 10.000 lei venituri din consultanță/80.000 lei venituri totale =
12,5 % <20 %
17
Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3 % x 80.000 lei = 2.400 lei
Acest impozit va figura în Declaraţia 100 depusă până la data de 25 aprilie 2014
inclusiv.

2.Trimestrul II:
Venituri totale realizate în cursul anului fiscal trim I şi II = 80.000 lei + 70.000 lei =
150.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
1.Verificare condiţie: 150.000 lei < 291.505, 5 lei plafon pentru rămânerea în categoria
microîntreprinderilor.
2. Verificare condiţie: 15.000 lei venituri totale din consultanță/150.000 lei venituri
totale = 10 % <20 %

Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3 % x 70.000 lei = 2.100 lei


Acest impozit va figura în Declaraţia 100 depusă până la data de 25 iulie 2014
inclusiv.

3.Trimestrul III:
Venituri totale realizate în cursul anului fiscal trim I, II şi III= 80.000 lei + 70.000 lei
+ 140.000 lei = 290.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
1.Verificare condiţie: 290.000 lei < 291.505, 5 lei plafon pentru rămânerea în categoria
microîntreprinderilor.
2. Verificare condiţie: 85.000 lei venituri totale din consultanță/290.000 lei venituri
totale = 29,31 % > 20 %, condiție îndeplinită.

Din trimestrul al III-lea ALFA va deveni plătitoare de impozit pe profit.

În termen de 30 de zile va depune declaraţia 010.

Calculul impozitului pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de


la începutul anului fiscal:

Venituri totale trim I, II şi III = 80.000 lei + 70.000 lei + 140.000 lei = 290.000 lei
-Cheltuieli deductibile trim I, II şi III = 40.000 lei + 35.000 lei + 10.000 lei = 85.000
lei
= Profit impozabil = 290.000 lei - 85.000 lei = 205.000 lei
Impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal = 16 % x 205.000 lei = 32.800
lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul I = 2.400 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul II = 2.100 lei
= Impozit pe profit care va fi declarat în trimestrul III în Declaraţia 100 depusă
până la data de 25 octombrie 2014= 28.300 lei

4.La sfârşitul anului 2014:

În declaraţia 101 va figura:

Venituri totale trim I, II, III şi IV = 80.000 lei + 70.000 lei + 140.000 lei + 85.000 lei =
375.000 lei
18
-Cheltuieli deductibile trim I, II, III şi IV = 40.000 lei + 35.000 lei + 10.000 lei +
11.000 lei= 96.000 lei
= Profit impozabil = 375.000 lei - 96.000 lei = 279.000 lei
Impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal = 16 % x 279.000 lei = 44.640
lei
-Impozit pe profit declarat în anul de raportare prin declaraţia 100 (Rd 48 din
declaratia 101)= 28.300 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin
formularul 100 (RD 49 declaraţie 101) = 4.500 lei
= Diferenţa de Impozit pe profit datorat = 16.340 lei

Exemplul 9 : ALFA a fost la data de 31 decembrie 2013 o microîntreprindere.


Presupunem că, în cursul anului 2014 ea realizează următoarele venituri şi cheltuieli:
Trimestrul I: venituri 80.000 lei, cheltuieli deductibile 40.000 lei
Trimestrul II: venituri 70.000 lei, cheltuieli deductibile 35.000 lei
Trimestrul III: venituri 60.000 lei, cheltuieli deductibile 10.000 lei. În acest
trimestru ALFA începe să desfîșoare activități în domeniul asigurărilor.
Trimestrul IV: venituri 25.000 lei, cheltuieli deductibile 11.000 lei.

REZOLVARE:

1.Trimestrul I:
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
Verificare condiţie: 80.000 lei baza impozabilă < 291.505, 5 lei plafon pentru
rămânerea în categoria microîntreprinderilor.
Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3 % x 80.000 lei = 2.400 lei
Acest impozit va figura în Declaraţia 100 depusă până la data de 25 aprilie 2014
inclusiv.

2.Trimestrul II:
Ventirui totale realizate în cursul anului fiscal trim I şi II = 80.000 lei + 70.000 lei =
150.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
Verificare condiţie: 150.000 lei < 291.505, 5 lei plafon pentru rămânerea în categoria
microîntreprinderilor.
Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3 % x 70.000 lei = 2.100 lei
Acest impozit va figura în Declaraţia 100 depusă până la data de 25 iulie 2014
inclusiv.

3.Trimestrul III:
Ventirui totale realizate în cursul anului fiscal trim I, II şi III= 80.000 lei + 70.000 lei
+ 60.000 lei = 210.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
Verificare condiţie: 210.000 lei < 291.505, 5 lei plafon pentru rămânerea în categoria
microîntreprinderilor.
Întrucât în cursul acestui trimestru ALFA începe să desfășoare activități din domeniul
asigurărilor, din trimestrul al III-lea ALFA va deveni plătitoare de impozit pe profit.

În termen de 30 de zile va depune declaraţia 010.


19
Determinarea impozitului pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile
înregistrate începând cu trimestrul respectiv:

Ventirui totale III = 60.000 lei


-Cheltuieli deductibile III = 10.000 lei
= Profit impozabil = 60.000 lei - 10.000 lei = 50.000 lei
Impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal = 16 % x 50.000 lei = 8.000 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul I = 2.400 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul II = 2.100 lei
= Impozit pe profit care va fi declarat în trimestrul III în Declaraţia 100 depusă
până la data de 25 octombrie 2014= 3.500 lei

4.La sfârşitul anului 2014:

În declaraţia 101 va figura:

Ventirui totale trim III şi IV = 60.000 lei + 25.000 lei = 85.000 lei
-Cheltuieli deductibile trim III şi IV = 10.000 lei + 11.000 lei= 21.000 lei
= Profit impozabil = 85.000 lei - 21.000 lei = 64.000 lei
Impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal = 16 % x 64.000 lei = 10.240 lei
-Impozit pe profit declarat în anul de raportare prin declaraţia 100 (Rd 48 din
declaratia 101)= 3.500 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin
formularul 100 (RD 49 declaraţie 101) = 4.500 lei
= Diferenţa de Impozit pe profit datorat = 2.240 lei

4.4.Pierderile fiscale

(1) Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din
profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va
efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit,
potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat
pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care
au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se
recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani,
respectiv 7 ani, după caz.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscală anuală realizată începând
cu anul 2009, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile
impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în
ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. (Cod fiscal, art. 26).

În plus, contribuabilii care, începând cu data de 1 februarie 2013, aplică sistemul


de impunere pe veniturile microîntreprinderilor vor respecta şi următoarele reguli de
recuperare a pierderii fiscale:
- pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit
prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de

20
plată a impozitului pe profit, anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5
sau 7 ani consecutivi;
- pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv, înregistrată de
către un contribuabilul care, în această perioadă, a fost plătitor de impozit pe profit, se
recuperează, potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul
revine la sistemul de plată a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperare a
pierderii, în sensul celor 7 ani consecutivi;
- în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la sistemul de plată a
impozitului pe profit potrivit art. 112^6 din Codul fiscal, pierderea fiscală înregistrată în
perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului
impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie - 31 decembrie 2013, înaintea recuperării
pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013, şi se recuperează potrivit art. 26 din Codul
fiscal, începând cu anul 2014, în limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1 februarie - 31
decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. (Cod
fiscal, Norme metodologice, art 26, punctul 762).

Exemplul 10: ALFA înfiinţată în noiembrie 2011, plătitoare de impozit pe profit a


înregistrat în anul 2011 venituri impozabile 20.000 lei, cheltuieli deductibile 45.000 lei. În
anul 2012 prezintă următoarele rezultate:
Trim I: venituri impozabile 4.000 lei, cheltuieli deductibile 2.500 lei;
Trim II: venituri impozabile 80.000 lei, cheltuieli deductibile 70.500 lei;
Trim III: venituri impozabile 50.000 lei, cheltuieli deductibile 45.000 lei;
Trim IV: venituri impozabile 5.000 lei, cheltuieli deductibile 1.000 lei.
În ianuarie 2013 a înregistrat venituri impozabile 2.000 lei, cheltuieli deductibile 2.900
lei. Veniturile impozabile aferente perioadelor următoare au fost:
1 februarie -31 martie 2013: 20.000 lei,
1 aprilie-30 iunie 2013 40.000 lei,
1 iulie-30 septembrie 2013 80.000 lei,
1 octombrie-31 decembrie 2013 250.000 lei.
Iar cheltuielile deductibile înregistrate de la 1 februarie 2013-31 decembrie 2013 au
fost de 230.000 lei.

REZOLVARE:
Anul 2011
Entitatea prezintă în declaraţia 101 aferentă anului 2011 o pierdere fiscală de 20.000
lei – 45.000 lei = 25.000 lei, ce poate fi recuperată din profitul următorilor 7 ani consecutivi.

Anul 2012
Trimestrul I:
Venituri impozabile 4.000 lei
- Cheltuieli deductibile 2.500 lei
= Profit fiscal = 1.500 lei
- Pierdere fiscală de recuperat din exerciţiile precedente = 25.000 lei
= Pierdere fiscală la 31.03.2012 de recuperat în exerciţiile viitoare = 23.500 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 100 cu 0 la impozit pe profit de depus până pe 25
aprilie 2012 inclusiv.

Trimestrul II:
Venituri impozabile totale: 80.000 + 4.000 = 84.000 lei
- Cheltuieli deductibile totale: 70.500 + 2.500 = 73.000 lei
21
= Profit fiscal = 11.000 lei
- Pierdere fiscală de recuperat din exerciţiile precedente = 25.000 lei
= Pierdere fiscală la 30.06.2012 de recuperat în exerciţiile viitoare = 14.000 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 100 cu 0 la impozit pe profit de depus până pe 25
iulie 2012 inclusiv.

Trimestrul III:
Venituri impozabile totale: 50.000 + 84.000 = 134.000 lei
- Cheltuieli deductibile totale: 45.000 + 73.000 = 118.000 lei
= Profit fiscal = 16.000 lei
- Pierdere fiscală de recuperat din exerciţiile precedente = 25.000 lei
= Pierdere fiscală la 30.09.2012 de recuperat în exerciţiile viitoare = 9.000 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 100 cu 0 la impozit pe profit de depus până pe 25
octombrie 2012 inclusiv.

Trimestrul IV:
Venituri impozabile totale: 5.000 + 134.000 = 139.000 lei
- Cheltuieli deductibile totale: 1.000 + 118.000 = 119.000 lei
= Profit fiscal = 20.000 lei
- Pierdere fiscală de recuperat din exerciţiile precedente = 25.000 lei
= Pierdere fiscală la 31.12.2012 de recuperat în exerciţiile viitoare = 5.000 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 101 cu 0 la impozit pe profit de depus până pe 25
martie 2013 inclusiv.
La data de 31 decembrie 2012 veniturile totale ale entităţii ALFA erau de 139.000 lei
< 287.865,5 lei (echivalentul în lei la 31.12.2012 a plafonului de 65.000 euro), ceea ce
înseamnă că începând cu data de 1 februarie 2013 va trece la microîntreprinderi.

Anul 2013
1 ianuarie-31 ianuarie 2013
Venituri impozabile 2.000 lei
- Cheltuieli deductibile 2.900 lei
= Pierdere fiscală = 900 lei
+ Pierdere fiscală de recuperat din exerciţiile precedente = 5.000 lei
Pierdere fiscală la 31.01.2013 de recuperat în exerciţiile viitoare = 5.900 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 101 cu 0 la impozit pe profit de depus până pe 25
martie 2013 inclusiv.

1 februarie-31 martie 2013


Venituri impozabile 20.000 lei
Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3%*20.000 lei = 600 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 100 cu 600 la impozit pe venitul
microîntreprinderilor de depus până pe 25 aprilie 2013 inclusiv.

1 aprilie-30 iunie 2013


Venituri impozabile 40.000 lei
Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3%*40.000 lei = 1.200 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 100 cu 1.200 la impozit pe venitul
microîntreprinderilor de depus până pe 25 iulie 2013 inclusiv.

22
1 iulie-30 septembrie 2013
Venituri impozabile 80.000 lei
Impozit pe venitul microîntreprinderilor = 3%*80.000 lei = 2.400 lei
Obligaţii declarative: Declaraţia 100 cu 2.400 la impozit pe venitul
microîntreprinderilor de depus până pe 25 septembrie 2013 inclusiv.

1 octombrie -31 decembrie 2013


Venituri totale realizate în cursul anului fiscal = 20.000 lei + 40.000 lei + 80.000 lei +
250.000 lei = 390.000 lei
Plafon = 65.000 euro x 4.4847 lei/euro= 291.505, 5 lei
Verificare condiţie: 390.000 lei > 291.505, 5 lei plafon pentru rămânerea în categoria
microîntreprinderilor, condiţie neîndeplinită.
Din trimestrul al IV-lea ALFA va deveni plătitoare de impozit pe profit.

În termen de 30 de zile va depune declaraţia 010.

Determinarea impozitului pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile


înregistrate de la 1 februarie 2013:

Venituri totale 1 februarie-31 decembrie = 390.000 lei


-Cheltuieli deductibile 1 februarie-31 decembrie = 230.000 lei
= Profit impozabil = 390.000 lei - 230.000 lei = 160.000 lei
- Pierdere fiscală de recuperat din exerciţiile precedente = 5.900 lei
= Profit impozabil la 31 decembrie 2013 = 154.100 lei
Impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal (1 februarie 2013) =
16 % x 154.100 lei = 24.656 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul I = 600 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul II = 1.200 lei
-Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în trimestrul III = 2.400 lei
= Impozit pe profit datorat care va fi declarat în Declaraţia 101 depusă până la
data de 25 martie 2014= 20.456 lei

Remarcă: Pierderea fiscală din ianuarie 2013 s-a recuperat din profitul obţinut în
perioada 1 februarie-31 decembrie 2013, potrivit art 76^2 din normele metodologice ale
Codului fiscal!
„pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv, înregistrată de
către un contribuabilul care, în această perioadă, a fost plătitor de impozit pe profit, se
recuperează, potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul
revine la sistemul de plată a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperare
a pierderii, în sensul celor 7 ani consecutivi;”
- în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la sistemul de plată a
impozitului pe profit potrivit art. 112^6 din Codul fiscal, pierderea fiscală înregistrată în
perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului
impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie - 31 decembrie 2013, înaintea
recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013, şi se recuperează potrivit art.
26 din Codul fiscal, începând cu anul 2014, în limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1
februarie - 31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani
consecutivi.”

23

S-ar putea să vă placă și