Sunteți pe pagina 1din 1

Anul XXII, nr.

2 (770) 3-9 IANUARIE 2011

PE URMELE MÂNTUITORULUI (XXIII) PUTERE PÃRINTELE IOSIF TRIFA


Iatã MArea Moartã (II) PESTE ORICE ALEGE MEREU SIBIUL
FÃPTURÃ (II)
Î nainte de a pleca
spre Iordan, eu mă
uit încă o dată, cu Bi-
Automobilele se pregătesc
să plece cu noi spre Iordan, la
locul unde S-a botezat Mântu- (urmare din nr. 1)
La 31 decembrie 1920 – deci la cumpăna dintre ani –, printr-o scrisoare
oficială dinspre Mitropolia Ardealului, Părintele Iosif Trifa este solicitat insistent
de către Mitropolitul Nicolae Bălan să vină, de la Vidra de Sus, la Sibiu, pentru

S
blia în mână, să aflu ce s-a mai itorul. De la Marea Moartă până
petrecut pe aici din istoriile bi- la locul unde S-a botezat Mân- cumpi copii ai lui a i se încredinţa o chemare duhovnicească. Redăm, în cele ce urmează,
blice. De la Marea Moartă spre tuitorul în râul Iordan, e o cale Dumnezeu şi fii ai textul acestei scrisori:
răsărit (unde e azi pustia Ara- cam de 4-5 kilometri. Plecând jertfei lui Hristos şi „Iubite părinte Trifa! Îmi aduc aminte de făgăduinţa ce ţi-am făcut-o, în
biei) a fost pustia pe unde au într-acolo cu automobilul, folo- ai harului Său unic, voi, prezenţa pr. dr. Lupaş, că bucuros te-aş aduce într-o funcţie bisericească la
venit israelitenii cu Moise, din sesc parcursul acestui drum ca care aţi avut parte de cea Sibiu. Am publicat un concurs pentru un preot misionar şi credeam că sfinţia
robia Egiptului. E o pustie fio- să spun unele amănunte de- mai mare dragoste a lui ta nu vei lipsi dintre concurenţi. Mie mi-ar părea bine să te am aici, fie în acest
roasă, plină cu munţi stâncoși. spre râul Iordan. Dumnezeu, voi, cărora Tatăl post de preot misionar, dar nu te-aş angaja bucuros în administraţie, ci la o
Muntele ce se vede având pis- Râul Iordan izvorăște din a binevoit să vă descopere pe chemare mai duhovnicească. Ne-ai da aport şi la redactarea Telegrafului,
cul cel mai înalt e muntele munţii Libanului, dintr-o stâncă Fiul, voi, cei de care Fiul S-a care va apărea iarăşi săptămânal de două ori, cum şi a Revistei Teologice,
Nebo, de unde Dumnezeu a de granit cu un izvor vestit de îndurat cu o îndurare unică
arătat lui Moise Canaanul, pre- mare. În calea sa primește apoi
care reapare cu începutul anului 1921. Cred că şi pentru dezvoltarea spirituală
şi eternă, descoperindu-vi-L
cum i se făgăduise că-l va ve- și alte izvoare și văi. Trece, după pe Tatăl, făcându-vă să de-
a frăţiei tale, Sibiul ţi-ar fi un mediu mai prielnic. Te rog să te declari ori, mai
dea, dar nu va intra în el, ci va aceea, prin Lacul Tiberiadei (Ma- veniţi astfel, prin această bine, să vii la Sibiu, ca să luăm înţelegere. Dacă ar fi să vii în persoană,
muri acolo (Deut, cap. 34). Mai rea Galileii), și de acolo o ia apoi descoperire a Lui, împre- avizează-mă din bună vreme, ca să poţi primi răspuns că sunt acasă.
spre sud, e ţara Moabiţilor, lo- în jos, pe sub Muntele Taboru- ună-părtaşi cu El la slava Sa Cu arhierească binecuvântare, Nicolae, Arhiepiscop şi Mitropolit, Sibiu,
cul unde a locuit Lot cu fiicele lui, spre Marea Moartă. Cu totul, veşnică, proslăviţi-L pe Dum- la 31 Dec. 1920”.
sale, după ce ieșise din Sodoma râul Iordanului face un drum de nezeu cu o nemărginită recu- În acelaşi an, 1920, Pr. Prof. Ioan Lupaş – celebrul profesor de istorie al
și Gomora (Fac 19, 30-38). În peste 300 de kilometri, cu toate noştinţă pentru aceste veş- Academiei Române şi cel care avea să-l susţină, necondiţionat, apoi, pe Părintele
partea vestică a Mării Moarte, că, în linie dreaptă, această cur- nice şi slăvite descoperiri faţă Iosif – îl invită la Cluj, pentru a ocupa un post administrativ la Universitatea de aici.
e pustia Iudeii, iarăși cu stânci gere abia ar fi pe jumătate. Lun- de voi! Părintele Iosif Trifa alege Sibiul. La jumătatea anului 1921, ajunge în cetatea lui
înalte, între care unele sunt de gimea o fac cotiturile cele mul- Voi acum nici nu bănuiţi Hermann, unde este numit duhovnic al Academiei Teologice.
marmură. Pe toate laturile, Ma- te ce le are Iordanul. De la Lacul ce mare este harul de care Părintele Iosif Trifa întruchipează o slujire de excepţie şi o împlinire a unei
rea Moartă e înconjurată de v-a învrednicit pe voi Dum-
ţărmuri stâncoase. Numai par-
(continuare în pg. 5) chemări ajunsă jertfelnicie deplină, confirmând amploarea unui fenomen misionar
nezeu. Voi vedeţi acum abia care avea să dăinuiască zeci de ani, apoi, cu traiectorii bine definite spre Veşnicie.
tea dinspre Iordan e deschisă. Părintele Iosif TRIFA ceva din ce v-a făcut vouă Care a fost receptarea acestui tânăr preot, de doar 32 de ani, retras într-o
Tatăl şi simţiţi atât de puţin parohie săracă de munte, pentru un spaţiu în plină expansiune, cum era cel al
din ceea ce într-adevăr aţi Mitropoliei Ardealului? Cum a reuşit el să se impună în conştiinţa teologică a
primit. Dar nici nu bănuiţi acelei perioade, de vreme ce însuşi Mitropolitul Ardealului îl cheamă să-i fie
Chemarea la propovăduire încă ce strălucită şi negră-
ită este moştenirea pentru
care aţi fost înfiaţi prin Du-
ajutor şi sfetnic pentru regenerarea duhovnicească a unui întreg Neam? Desigur,
activitatea publicistică a Părintelui Iosif Trifa – să nu uităm că, în 1920, îi apărea
la Arad deja prima sa carte, Spre Canaan, ani de-a rândul condeiul său semnând
Predică la Duminica după Botezul Domnului hul, spre viaţa veşnică.
în principalele periodice ale vremii – constituia un punct de forţă în configurarea
Bucuraţi-vă în această
nădejde strălucită şi eternă! profilului preotului pe care Mitropolitul Nicolae şi-l dorea colaborator pentru
n Evanghelia acestei Du- că s-a apropiat Împărăţia ceruri- măreţele sale proiecte misionare prin cuvânt scris. Însă de aici şi până la a-i
minici s-a vorbit mult de- lor!” – şi au pus început prin po- Umpleţi-vă de această cre-
dinţă biruitoare şi neclintită încredinţa, doar puţin mai târziu, responsabilitatea unei publicaţii cu zeci de mii
spre roade, despre propo- căinţă, toţi au datoria să propo-
văduire, despre un început nou. văduiască. Însă nu toţi în ace- şi fericiţi-vă de această iu- de abonaţi şi cu un impact de masă, lucrurile devin extrem de interesante.
Acest început binecuvântat, pe laşi fel. Tocmai de aceea, Apos- bire, preamărindu-L pe Dum- Între manuscrisele rămase de la Părintele Iosif Trifa există un caiet de note
care Domnul l-a făcut, e o pro- tolul de astăzi, din Efeseni 4, zi- nezeu în trupul şi în duhul de curs în care, cu predilecţie, se vede interesul studentului de atunci pentru
vocare pentru noi, ca să vedem, ce: „El a dat pe unii apostoli, pe vostru, care sunt pe veci ale metodele pastorale privind slujirea de preot. Te surpinde, de fiecare dată, zelul
mai ales în Lucrarea Oastei, o unii prooroci, pe alţii evanghe- Lui (I Tes 3, 13). cu care erau notate, în amănunt, zicerile profesorilor de la Academia Andreiană,
lucrare de misiune, de propovă- lişti, pe alţii păstori şi învăţători, Tot ce se petrece acum precum şi notele persoanele ale studentului, care îşi ia foarte în serios viitoarea
duire, cum putem să-L propovă- spre desăvârşirea sfinţilor la lu- şi în viitor în jurul vostru, misiune. De asemenea, ani de-a rândul după aceea, Părintele Iosif ţine să fie o
duim pe Hristos, pe Dumnezeu. crul slujirii, la zidirea trupului copii ai harului Sfânt, lu- prezenţă activă, bine conturată, în spaţiul teologic şi cultural. Demnitatea preo-
„De atunci a început Dom- lui Hristos”. Adică Biserica lui crează spre viaţa voastră ţească îl va impune, apoi, la venirea la Sibiu, duhovnic al generaţiilor de viitori
nul Iisus să propovăduiască E- Dumnezeu este un organism cu veşnică, după cuvântul ru- preoţi. Cred că în perioada aceea de şase luni – de când Părintele Iosif ajunge
vanghelia şi să spună: Pocăiţi-vă, mădulare, care au ascultat Cu- găciunii lui Hristos.
la Sibiu şi până la încredinţarea deplină a noii publicaţii, Lumina Satelor – stă acel
că s-a apropiat Împărăţia ceruri- vântul lui Dumnezeu, mădulare Nu numai bucuria ma-
lor!”. Sunt mai multe feluri de pro- vii, care fiecare lucrează partea
stadiu de creuzet, care îl va impune fără rezerve în faţa celorlalţi teologi şi
rilor adunări frăţeşti libere,
povăduire. Şi oamenii, toţi cei ca- ci şi duioşia micilor adunări condeieri din jurul Mitropolitului, pentru o misiune atât de complexă. Cu siguranţă,
(continuare în pg. 5) activitatea Părintelui din acel segment temporal va legitima unul din momentele
re au ascultat chemarea Domnu- prigonite este împreună-lu-
lui Iisus Hristos – „Pocăiţi-vă, Pr. Claudiu MELEAN crătoare la slava voastră în cele mai importante din istoria unui Neam: predania unui mijloc de luptă şi a unei
Hristos. goarne care va schimba din temelii viaţa atâtor sute de mii de oameni.
Din sumar Nu numai sănătatea, ci
şi boala voastră e spre bine.
De aceea, momentul 1921 este începutul unei misiuni care îl va consacra
pe Veşnicie pe umilul preot de ţară pentru o slujire cu vocaţie universală.
• „Biserica ne cunună pentru veşnicie” / Nu numai fraţii, ci şi vrăj- Acum, la 90 de ani de la chemarea Părintelui Iosif Trifa la Sibiu, cred că
Pr. Constantin NECULA, pg. 2 maşii vă ajută spre cunună. se cade să răspundem, fiecare dintre noi, aceleiaşi chemări, de a fi încă un an
Nu numai câştigurile, ci la Sibiu, adică în acelaşi cuget şi aceeaşi simţire cu modul acela divin de a ne
• Lumina Sfântului Cuvânt / Florin MIHOLCA, pg. 2 şi paguba vă este spre folos. înţelege misiunea, de a ne înţelege şi bucura înaintaşii. Între Cluj şi Sibiu,
Nu numai vremile de Părintele Iosif a ales Sibiul. De fapt, singura alegere. Între Sibiu şi orice altă
• Mărturii. Fratele Viorel Bar: pace, ci şi cele de frământări opţiune, Părintele Iosif nu lasă, peste timp, decât o singură alegere. Pe care el
„Tăicuţa avea... foc sub tălpi” / Viorel LUPU, pg. 3 a făcut-o deja. Şi care i-a împlinit deplin slujirea.
(continuare în pg. 6)
• Aşteptând Arătarea lui Hristos / Pr. P. RONCEA, pg. 4 Traian DORZ
Romeo PETRAŞCIUC