Sunteți pe pagina 1din 1

P-ţa Eftimie Murgu nr.

2, Timişoara, cod 300041, România


Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626
E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

LOCURI DISPONIBILE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
SESIUNEA IULIE 2020

Acreditare/Aut
Programul de studii universitare de Forma de Numărul de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat pentru cetățeni
Nr. orizare
Facultatea licenţă (locaţia geografică de învăţămâ români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând
crt. provizorie
desfăşurare şi limba de predare) nt Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene
(A/AP)
Cifra totală a locurilor Numărul de locuri Numărul de Numărul de
finanțate de la bugetul de pentru absolvenți de locuri pentru locuri
stat, din care: licee din mediul rural tineri de etnie pentru Cifra totală
3) romă 5) absolvenții locuri cu
cu diplomă taxă
de
bacalaureat
proveniți
din sistemul
de protecție
socială 6)
1 Medicină (lb. română) A IF 325 1 1 2 128
2 Asistenţă medicală generală A IF 15 - - 4 85
3 Asistență medicală generală (Lugoj) AP IF 50 2 - 2 25
MEDICINĂ
4 Asistență medicală generală (Deva) AP IF - - - - 75
5 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 40 1 - - 40
6 Nutriţie şi dietetică AP IF 10 1 - - 15
Total 440 5 1 8 368
7 MEDICINĂ Medicină dentară A IF 55 5 - 1 55
8 DENTARĂ Tehnică dentară A IF 25 - - - 30
Total 80 5 - 1 85
10 Farmacie A IF 45 5 - 1 30
FARMACIE
11 Asistență de Farmacie (Lugoj) AP IF 15 - - - 10
Total 60 5 - 1 40
Total general 580 15 1 10 493

L.L.G. 1