Sunteți pe pagina 1din 9

I

• CONTRACT DE EXECUTI E DE l UCRARI ·


( .
NR ................. DIN ....... ......... ............

Preambul
fr, ternc1ul OUG nr.34/2006 priv, nd atribuirea contractelor de ach,1i\1e publica, a contr~ctelor de
con<"es,une de lucra ri publ,ce ~i a contractelor de concesrune de servicii, aprobata cu mod,f1cari ~,
completarr prrn Lcgea nr.3 37/2006, s-a inche ,at prezentul contract de execu\1e lucr~ ri,

intre
a.,toritatea contractanta ORA$UL POGOANELE, cu ~ed,u l in Ora~ul Pogoanele, jude\ul Buzau,
telefo n/ fax 0238 / 550.001 , cod fiscal 4055866, cont t reLOrerie ....... ... .
reprczPntat a prin florin OUMITRASCU, functia Primar, in cahtat e de achizit or
pe de o pa rte
~j
S.C. MEGA EDIL S. R.L. Buzau cu sediul in l\/lumcipiul Bu1au, Bd Unini Nord, Bl 21C, Pl l, ap 6,
jude\ul Buzau, telefon/fax 0338/819007, nurnar de inmatrinilarc Jl0/940/7004, rod fiscal
A

RO16!\1~01!J, reprezentat.J pnn Constantin ISPAS, funclia Ad m inistrator, in CJhtJle de execut ant,
pe de alta parte
GO

a ,ntervenit pre1cnwl contract.


2. Definitii
2.1 . in prezcntul r.ortract urmatorii termcni vor fi interprct a\r a~tfol:
R

a. contract · repre11ntii prezentul contract ~i toate 11.nexelc sale;


b ochizitor ~i executant - par\ilc contractante, a~a cum sunt acestea num1te :n pre1entu l
A

contract,
c. pretul contractului pretul platibil cxecutJntulu1 de ciitre achi11tor, in baLa r.o111ra<1ulu1pcnt ru
B

indeplinirea 1nter,rala ~1co respunza Loare a tuturor obltga\iilor sale, asumatP prm contrJ ct;
d. amplasomentul lucriirii - locul unde executanlul executa lucrarea;
U

e forta majorii un eveniment rnai presus de conlrolul par\ilor, care nu se datoreaz;j grc>~elii sau
vinei acestora, care nu putea ti prevazut la momenLc.l incheierii con' ractului ji care face ,m posibila
ZA

executarea ~•. rf'spect,v, indeplinrrea co ntractu lui; sunt co nsiderate ascmcnea cven1mente:
razboaic, revolu\i1, ,ncendii, inu ndat ii sau orice alte calaslrofe natur.ile, re~tnqi, ap5rute ca
urmare a unci car.intine, emba rgo u, enumerarea nefiind exhaustiv;i ci enun\1ativa. Nu este
U

corisiderat fo,ta majora un evemmPnt aseme ne~ celor de mai sus care, far a a crea o 1mpo~ibr1it.1tc
dc executare. face extrcm de costisitoare execu tarea ohlig,1\iilur u~cia din par\r
f zl - z• calend;insnca; on - 365 1ile.

3. lnterpretarc
3.1 In prezentul contract , cu excep\ia unei prcvederi contrare cuv,ntele la torm.:i ~ingular vor
inc:ud e forma de piur;il ~i vice versa, acolo unde acesl lucru este perm,s de context.
3.2 Termenul "z,"sau "zile" sau orice referi re la zile reprez!nta z1le calendarrst,ce dac5 nu se
specific~ in mod drferit .

,
4. Obiectul principal al contractului
sa
4.1 - ExQcutanLul se obliga execute sa finalile1c ~1 sa ,ntretina pe parcursul penoadei de garant,e
lucrarile de "Rcabi/itare strada Mihai Eminescu, Ora$ Pogoancle, judetul Buziiu", in conformit.ite
cu oblie;. 1ide asumate prin prezentul contr.ict.
4.2 - Ad11z,torul ~I' obl,g.a sa pliiteasca executantului prct ul w ve rnt pentru execu\1a, finalizare.i ~i
intre\increJ !ucr5rilo r de "Reabilitare strada Mihai Eminescu, Ora$ Pogoanele, judetul Buzciu".

Prul1.Jr i<1 Oru$ufu1 Ponoanelc - Cont"t:.:i: <:xe<.ut,~ \uc:rt1ri,, l'eat;,fittJrf' }rr:raa M:ha, E,,-1,r,e,;cc," Pugi1~ti 1 d1~ 9
5. Prefu/ contractului
5.1 - Pre\ul convenit pentru i ndeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizi tor, 1
conform graficului de plati, cste de 2.121.166,8 lei din care T.V.A. in valoare de 353.527,8 lei.
6. Durata contractului
6.1 - Durata de executie a lucrarilor ce face obicctul prezentulu i contract estc de :l luni
calendarislicc la data erniterii ordinului de ,ncepere a lucrariloc.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrarilor ce tac obiectul prezentului contractul lncepe in tPrmen de eel mult trei
zile de la data emitcrii ordinului de incepere a lucrarilor, ~i se va termina in eel mult 3 luni
c;ilendaristice de la acesta data, urmand a se desfa$ura pe bazii de program lunar/anual,
comunicat de autoritatea contractanta, funqie de sumele alocate ~i de necesarul de lucrari.
8. Documentele cantractului
8.1 - OocumPntele contractului sunt:
a) acte adi\ionale, daca cxista;
b) grafic de execu\ie;
c) propunerea te hnica $i propunerea financiara;
d} caietul de sarcin i;
e) .ilte anexe la con tract.
A

9. Protecfia patrimaniului cultural national


GO

9.l. - TOilte fosilelc, monedele, obicctele de valoare sau orice alte vcstigii sau obiecte de intere~
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, 1n refatiile dintre par\i, ca riind
proprietatea absolula a achilitorului.
R

9. 2 - Executantu l are obliga\ia de a lua loat e prccautiile necesare penlru ca muncitorii sai sau
oricare <lite persoane sa nu 1ndeparteze sau sa deterioreze obiec1·ele preva2ute la clauza 9.1, iar
A

imediat dupa descoperirea ~i 1nainte de 1ndepartarea lor, de a in§tiirrta achizitorul despre aceasta
descoperire §i de a indeplini dispozi\iile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispoii\ii, executantul sufera intarzieri }i/sau cheltuieh suplimen tare,
B

atunci, prin consul tare, piir\ile vor stabili:


i) orice prelungire a duratei de execu\ie la care executantul are dreptul;
U

ii) totalul cheltu ielilor suplimentarc, care se va adauga la pretul contractului.


ZA

10. Obligafiile principale ale executantu/ui


10.1 - (1) Executantul are obliga\ia de a executa ~i finali2a lucr.:kile precum ~i de J remedia viciile
ascunse, cu aten\ia ~i promptitudinea cuvenita, in concordan\a cu obliga\iile asumate prin
U

contract. inclusiv de a proiecta, 1n limitele prcvazu te de prczentvl contract.


(2) Cxecuta ntul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura for\a de munca, materi~lele,
insta la tiile, echiparnentelc ~i toa te celelalte obiecte, fie de natura provizoric, fie definitive, cerute
de ~i pentru contract, in masura ,n ca re necesilatea asigurarii acestora estc prevazuta 7n contract
sau se poate deduce ,n mod rewnabil din contract.
10.2 Cxecutantul are obliga\ia de a prezenta achizitorului, inainte de 7nceperea execu;1ei lucrarii,
spre aprobare, graficul de pla\i necesar execu;iei lucra rilor, ,n ordinea teh nologica de executie.
10.3. - (1) Executantu l este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i siguranta
tuturor opera\iunilor cxecutate pe $antier precum ~i pentru procedeele de exccu\ie utilizate, cu
respectarea prevedcrilor ~i a reglementilrilor legii privind calitatea ,n construc\il.
(2) Un exempl ar din documenta\ia predata, de catre achizitor va ti pastrat de executant in vederea
consultarii de catre lnspeqia de Stat ,n Construqii, Lucrari f>ublice, Urbanism ~i AmenaJarea
Teritoriului, precum ~i de catre persoanc autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul $i ca ietele de sarcini care nu au fosl intocmite
de el. Daca, totu~i contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proie.:tata
de catre executant, accsta va fi pe deplin responsabil pcntru acea parte a lucrarilor.

Priman.1 0(asu!ui Pogodncle - Contract executiP, Jucrari "Reobi/;tare ~trado Miho1 Emmescu" Paginn? dm 9
(4) Executantul are obliga\ia de a pune la d1spot1\ia achi1itornlui, la termenele prec1zate in anexele l.
contractulu1, ca1E'tele de masuratorl (ata~amentele) ~i, d upa cal, in situa\iile convenite, desPnele. '
calculcle, verificarifc calculelor ~i once alte documentc pe care executantul trebure sii le
intocmeasdi sau care sunt cerute de ach,zitor .
10.4 (1) I xetutantul are obl1eat1a de a r!!specta ~I executa dispozi\iile achi1itorului in orice
problema, men\ronata sau nu in contract, refcntoare lil lucrare. in ca.ul in carp <?xecutantul
consrdera di disf.)oz1\lile achiz itorului sunt ncjust1ficate sau inoportune, acesta arc dreptul de a
I
ridica obrec\ii, in s~ris, fara ,a ob1cq11lc respective sa ii absolve de obliga\ia de a cxecula
dispozi\iile primite, cu excep\ia cawlui in care acestca contravin prevederrlor legate.
(2) in cazul in care re.spectarea ~i execularea dispozi\iilor prevazute la ~lin. (1) determina dificulta\i
in execu\ic carp genereaz~ costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor h acoperite pc cheltu,ala
achizitorului.
10.s (1) fxecutantul este responsab1I de trasarea corncta a lucrarilor fa\5 de reperele date de
achizitor precum ~• de asigurarea tuturor ech,pamentelor, rnstrumentelor, d1spoz1t1vclor §i
resursclor umane nccesare exccu\ic,lucrarilor
(2) In cazul in care, pe parcursul cxecu\1ei lucrarilor, su rv,ne o eroare in p0Li\ia, cotele,
dimensiunile sau aliniamcntul o rid\rei paf\i a lucrarilor, executantul are obliga\ia de a rectrflca
eroarea constatata, pc cheltuiala sa, cu excep\ia situa\iei in care eroarea rcspecliva este rewltatul
datelor incorcctP fumizate, in scris, de catre proieclant. Pentru vcrificarea trasarii de catre
A

proiectant, cxecutantul are obliga\ia de a p,oteja $i pastra tu grija toatP repPrele, bornele sa1, alte
obiecte folositc la trasarea lucrarilor.
GO

10.6 - Pe parcursul execu\iei lucrarilor $i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga\ia.
;1. de a lua toatc masurile pentru ,1sigurarea tu turor pcrsoanelor a ciiror pre,en\a pc
~antier cstP autorizata ~, de a men\ine $antierul (atiit t,mp cat acesta este sub ,ontrolul
sau) ~i lucriirile (atat limp cat acestea nu sunt finallzate ~i ocupate de catre ach11itor) in
R

starea de ordine necesara ev,tarii oricaru, pencol pentru respect,vele persoane;


A

b. de a procura ~idea intre\ine pe cheltuiala sa ;oate dispozitivele de ;1uminare, protec\1e,


ingradtre, ularma ~i paz5, cand ~i unde sunl neccsarc sau au fost solicitate de c~tn:
achizitor sau de c:atre alte autoritJ\i competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
B

asigurani confortu lui riveranilor;


c. de a lua toate masurile rezonabil neccsare pentru a proteja mediul pc ~• in afara
U

~antierulu, ~i pentru a evita oricc paguba sau ncaiuns provocate persoanPlor,


proprtctatrlor publicc sau aftora, rczultate din poluarc, zgomot sau al\i factori genera\r
ZA

de metodele sale de lucru


10.7 - Executantul cste responsabif pcntru men\ine,ea in buna stare a lucranlor, materialelor,
echipamentelor $i instala\iilor carp urmeaza a fi puse in opera de la data prlmirii ordinulu, de
U

incepere a lucrarii pana l.i data serrnarii procesufu, verbal de recep\ie a lucrA•il.
10.8 - (1) Pc parcursul execu\iel lucr~rilor $i a rcmedierii viciilor ascunse, executantul are obligJ\ia,
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjen1 inutll sau abu1iv:
•l confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosrrea ~i owparca drumurilor $1 cailor publice sau private care
deservesc proprieta\ilc aflate in poscsia achizitorului sau a oncarc, alw persoanc.
(2) Exccutantul v;i despagubi ;Khizitorul impotriva tuturor reclarna\iilor, ac\iunilor in justi\ie,
daunelor-mteresc, costunlor, taxelor ~• cheltu,elilor indilerent d e natura lor, rewltarrd din sau in
legatura cu obfiga\ia prevllwta la alin.(1), pentru care responsablhtatea rev,ne executantului.
10.9 - (1) Executantul arc obllga\ia de a utiliza 'in mod rezonabil drumuril<! sau podurile ce
comunlca cu sau sunt pe traseul $antierului $1 de a prevenr deteriorarea sau d1strugerea acestora
de catrc traficul propriu sau al oridiruia dintre subcontractan\ii sai; executantul va selecta
traseele, va alege ~i va folosi vehiculcle ~i va hmita $i repartiza inc~rcaturile, in a~a fel rnca l traficu l
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din dcplasarea materialelor, echrpamentPlor,
instala\iilor sau altora asemenea, de pc $i pc }anlier, sa fie limilat, 7n masura in care este po~1bil,

-- ____.. __-
astfel incat sa nu produca deterrorari sau distrugen ale drumur ilor $i podurrlor re~pect,ve.
- ---------- - ------- - --- --- ---
Prlrn5.rla Ofa$ului Poeooncle - Contract cxe<..i.Jt1c lucr.>r • Reobifitorr strcda Mihoi tmioe.s<..o" Pagina ) d,n 9
_,w," ,ucrarilor impune utilizarea de catre executant a transpor!ului pe
acunci prevederife de fa alin.{1) vor ft interpretate in man,era in care prin "drum· se 'inte
inclusiv ecfuw, doc, dig sau orice afta structura aferenta caii nav,gabile ~i prin •vehicul' se intel
orice ambarcatiune, iar prevedenle respective sc vor .iplica in consecin\a.
(3) in cazuf in care se produc dcteriorari sau distrugen ale oricaru1 pod sau drum care comun
cu/sau care se afla pe traseul ~ntierului, datorit5 transportului matenalelor echipamentC!f,
mstafaililor sau altora asemenca. executantuf are obliga\ia de a despagubi achizitorul impotn
tutu•or reclamat1ilor pnvmd av.increa respectivefor poduri sau drumuri
(4) Cu excep\1a unor ctauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil ~, va pl:\
consohdare.1, modiftcarea sau imbunata\irea, in scopul facihtarii transportului materialelo,
echipamentelor, instala\iilor sau aitora asemenea, a oncaror drumuri sau poduri care comunica Cl
sau care se afla pe traseul ~antierufut.
10.10 . (1) Pe parcursuf execu\1e1 fucrani. executantuf are obl1ga\ia·
3) de a evita. pe cat pos1btl, acumularea de obstacole inutile pe ~antier;
ht de a depozita sau retrage once utilaje, echipamente, instafat11, surplus de materiale;
<J de a aduna ~• iodeparta de pe iantier daramaturile. molozul sau lucrarilc provizorii de
oricc fel, care nu mai sunt necesare.
(2) becutantul are dreptul de a re\tne pe ~antier, pana la sfar~itul perioadei d,;; garantie, numai
acele materiale, ech,pamente, instalat1i sau lucr:iri provizorii, c~re ii sur.t necesare in scopul
indeplin1r:i obligafiilor sale in perioada de garant,e
A

(3) fxecutantuf arc obligatia de J transporta in locatia ind,cata de reprezentanti, achizitornlui


matenafc?le rezuftate din demoJarea/desfacerea lucranlor ex,stente la data predani
GO

amplasamcntufui.
10.11 • fxecutantul raspunde, potri~it obfiga\iilor care ii revin, pentru v1ciile ascunse ale
construqlei, iv,te intr-un interval de 5 ani de fa recep\ia lucrarii ~i, dupil imphnirea acestu, termen,
R

pe toata durata de ex1sten\a a construc\1e1, pcntru viciile structt.nt de rezisten\a, urmare a


nerespectarii proiectelor ~i detaliilor de exec1Jiie aferente execu\1e1 tucrarii
A

10.12 • (xecutantul se obhgJ de a despagubi achizitorul impotnva oricaror:


I .. , ,eclama\11 ~• 3c\ium in just1\1e, ce rezulta dm inca1ca,~:: -,nor orepturi de proprietatc
mtclectuala (bre•:~te nv,T'" ..... ~r_i inreg,strate etc.). legate de ech,pamentele,
B

matcnalele, instafa\iife sau utilaiele f ~iosite pentru sau in legatura cu execut,a lucranlor
sau incorporate on acestea: ~1
U

bJ daune-mterese, costuri, taxe ~i cheltuieh de o.ire nat1,;ra . aferente;


ZA

cu excep\1a situat1e1 7n care o astfel de inc.i!care rezulta din respectarea pro,ectului sau caietulut de
sarcm, int()(''l'l,t de c..'itre achi21tor.

1Z. Obligafiile achizitorului


U

12 l · La inceperea fucrarilor achizitoruf are obfip,a\ia de a ob\ine toate autonzatiile }i av1zefe


necesare execu\1ei lucrarifor.
12.2 · (1) Achmtorul are obliga\ia de a pune la d1spozi\ia executantufu, urmatoareie:
a) amplasamentul fucr5rii, fiber de orice sarcina;
b) suprafeiefe de teren necesare pentru depozitare ~• pentru organizarea de ~ant,er;
I
c) catle de .icces rutier $1 racordunle de cale ferata;
~
d) racordurlle pentru utilita\i (apa, gal, energie, canalizare etc). pan.\ la lim,ta l
ampfasamentului ~ntierufui •'
(2) Costurife pentru consumul de u:ifitati precum ii eel al contoarelor sau al altor aparate de !E
masurat se suporta de catre executant. f,
12.3 · Achizitorul are obfiga\1a de a punc la dispozi\ia executantufu, ,ntreaga documenta\1e f
neces<1ra pcntru execu\ia lucr~rifor contractat<:, Iara plata. r.
l2.4 · Achiz1toru1 are obhga\ia de a examma )' masura lucrarile care devin ascun~e in eel mult S 21lc
de ta not1f1carea executantulu1. I-
-·-
~
~

----- --------------------------
p,1rna~,;\ Ora$ufui Po1toz~~<!' - Contra-ct txe-cutle ba~"i · Reab1t,rarr .<trade: M,l'tai fmmescU- Pai,itta.: d,n 9 I
12 5 Ach121torul este pe deplin responsab,I de exactitatea documPntPlor }I a oricaror alte
,nforma\ii furnizate executantului precum ~• pentru dispoziyile s1 l,vrar• P ,ale

13. Sanqium pentru neindeplinirea cu/pabi/a a abligatiilor


13.l - in cazul in care, din v,na sa exclus,va, executantul nu reu~e~te s~ ~, ind<:!plineasca ob/iga\1ilc
asumate prm contract, atunci achizitorul cstc indreptlilit de a dedu,e. p,:ntru fiecarc zi de
,ntarzierc, dm pre\ul contractulu,, ca penahta\1, o sum~ echivalcnta cu o cota procentuala de 0.1 %
dm contravaloarea partii neexecutate
13.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazli facturile in termen de 28 de zile de la exp1rarea
penoade, convenite la dauza 19.2 atunci acesta are obligatia de a plat, ca penalita\i, pentru
fiec.1re zi de intaniere, o suma echivalent<i cu o cota procentuala de 0,1% zi din Plata neefectuata.
13.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre executant, in mod
culpab1I ~• repetat, d5 dreptul ach1zitorului de a considera contractul de d•ept reziliat Si de a
pretmde plata de daune-interese, cu obliga;,a de a not1fica acest fapt cu eel pu\m 15 z1le in
prealabil.
13.4 . Achiz,torul i~, rezerv~ dreptul de a renun\a oricand la contract, printr-o rlotificare scnsJ
adresata executantului fara nict o compensa\ie. dad acesta din urma da 'aliment, cu condit1a ,a
aceasta renun\are s:i nu prejudiciezc sau sa afocte?C dreptul la aq1unc sau despagubire pentru
executant in acest caz, executantul are dreptul de a preti-1de numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract executat5 panJ IJ data denun\3rii unilaterale a contractului
A

14. Gorantio de buna execuJie a contractului


GO

14.l - (ll Executantul se obliga sa const,tu•e p,arantia de bun3 exew\1e a C' ,ntrac~lu, in c1,antum
de 88.381,95 lei, pentru penoada de 36 luni calendaristicc prin retineri succesive din situatiilc de
lucrari, respect,v pnn retinerea unui procent de s,.din valoarea far a TVA a facturilor accept ate la
pfata [xecutantul are obhga\ia de a vira mi\1al. la deschiderca contului, in eel mutt 5 zile de la
R

perfectarea contractulu,, o sumj de 8.838,19 lei cu titlul de garan\1e de buna execut,e.


A

14 2 • Achizitorul se obliga sa elibereze garan\ia pentru participare numai dupa ce executantu' a


facut dovada const1tu1rii garan\ici de buna execu\ie potriv1t art. 14.1.
14.3 Achizitorul are dreptul de a em,te preten\11 asupra garant1e1 de buna execu\1e. 'n lim•ta
B

pre1udiciului crcat, daca executantul nu i~i executa, executa cu fntarz,ere sJu executJ
necorcspunzator obhga\iile asumate prin prezentul contract. Anteno, em,tcri, unei preten\••
U

asupra garan11e1 de bun~ execu\1e, achiz1torul .ire obligatja de a notifica Jcest lucru cxecutar,tului,
precizand totodati!! obliga\iile care nu au 'ost respectate.
ZA

14.4 Achizitorul se obligli sa rest,tu,e garan\io de buna executie in termen de .36 luni de la
executarf'a obliga\iilor asumate astfel:
c) in proccnt de 70% in maxim 14 z1le de la pcrfectarea procesului verbai de receptie :a
U

terminarea lucrarilor,
di restul de 30% in eel mai scurt timp dupa pcrfectarea procesu1u· verbal de recept1c f1nala.
la expirare., penoade, de garant,c acordata lucranlor, daca nu a em,s prctcnti1 .isupra
aceste,a potrivit art 14 3
15. inceperea ii execuJia lucrarilor
15.1 · (1) Executantul are obliga\ia de a efectua opera\iunile spec1fice prcvawLe m ca,etuf de
sarcini in termen de eel mull 5 zile de la data primirii ordinului de ·.,cepcre a 1ucranlor ~i a
perfectarn procesulu, verbal de predare a .implasamentului ~i se va desfa~ura pe baz5 de program
h,1nar/anual, comunicat de autoritatea contractanta, funct1e de sumele alocate ~i de necesarul de
fucrari.
(2) Executantul trebuie sa notihce achi11torulu ~• lnspectic1 de Stat in Construq,i, Lucran Publice,
Urbanism $i Amen~jarea Teritonulu, data inceperii efective a lucrarilor
:~-~ • in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregat,nlor sau dad) nu
1~ 1 mdepline~te indatoririle prevazute la 10.1. alin (1), achizitorul este inrlrept.,\it sa i f1xe1e

--------~--- --- ----------------


Primdr,',;1 Ora$t.:lui Poeoanele - Contract fu< rim '"ReolJ;/i,ore strado Mlhol Fmmescu''
eX€CtJ\1r
-------
P;igma 'i din 9
J executantulu1 un termen pana la care act,vitatea sa intre in normal ~• sa n avert1zeze ca, in ca,ul
nl'conformarii, la expirarea terrnenului stabilit ii 11;1 rezilia contractul.
15.3 (1) Achizitoruf are drcptul de a suproveghea desfa~urarea cxecut1ei lucrarilor ~idea stab,li
contorn,,tatea lor cu specificat•ile dm anexele la contract. Pa,tile tontractante au obligd\ia de a
not1f1ca, in ~ens, un~ ccleila lte, identitatea reP'ezentan\ilor lor atcsta\1 profcs1onal pentru acest
scop, ~• anuml' responsab1lul tchnic cu executia din partea executantulu1 ~• d1ngmtele de ~ant,er
sau, daca este cazul, alta persoana f1zica sau juridica atestata potrovit legi,, din partea ach1zitorulu1.
(2) Executantul are obligat ra de a as1gura acw sul reprezentantulu, ach121torului fa locul de munca,
in atehcre. depozite ~; oriunde i~i desfa~ara act1vita\1le legate de indeplinirea obliga\iilor asumatc
prm contract, inclusiv penLru verificarea lucrarilor ascunse.
15 4 (lJ MJteriafele trebu,e sa fie de cahtatea prevazuta in da cumenta\1a de execu\1e; venf,canle
~• testarile materialelor fofosite la execu\ia lucranlor precum ~i cond1\iile de trecere a recep1ie1
pravizoni $i a recep11e1 finale (cahtat1ve) sun t descrise in anexa/anexcle la contract.
(2) Executantul are obliga11a de a as,gura rnstrumentele, ut:laiefe ~• matenalele necesare pcntru
veriticarca. masu rarea ~i testarea lucrarilor. Costul probefor ~i incercarilor. indus,v manopera
afercnta acestora, rev,n executantulu1.
(3) Probcle neprevazute ~i comandate de ach,zitor pentru venf,carea unor lucran sau materiale
puse in aper~ va r fi suportate de cxecutant daca se dovede~te ca materialele nu sunt
corespunzatoare cafrtativ sau ca manopera nu este in canformitate cu prevcdcrile contractufur. in
A

caz contrar, achizilorul va suparta aceste cheltu,eli


GO

16. intorzierea Si sistarea fucr6rilor


16 1 In CJZUI in care:
i) volumul sau natura lucrar,lor neprevawtc, sau
ii) cond1\iile cfimaterice excep\1onal de nefava rabife; sau
R

iii) orrca,e alt motiv de intarziere care nu se datareaia executantului }1 nu a surven,t


prin inca lcarea contractului de catre acesta
A

indrepta\esc executantul de a soficita prelung1rea terrnenL1lu1 de execu\ie a lucrarilor sau a oricare,


part, a acestara, atunci, prin consultare partile vor stab,li:
B

,) once prelungire a durate1 de executie la ca re executantul are dreptuf,


11) totalul cheltuielilor suphmentare, care se va adauga la pretul contractufui,
U

16.2 · Executantuf are dreptul de a s1sta !ucrarile sau de a dimmua rrtmu! execut1ei daca achizrtorul
nu plate}te in lermen de 28 de zile de la exp,rarea termenului preva,ul IJ cfauza 19.2, in acest caz
ZA

va notrfica, in scris, acest fapt achi,rtorulu,


17. Finalizarea lucriirilor
17 1 - An~amblul lucr~ri/or sau, dac6 estc cazu l, oricare parte a lor, preva1ut a fi f!nalizat ir.tr-un
U

termen stab,frt pnn graf,cul de execu\re, trebu,e fmafizat in tcrm enul convcnit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucr~rilor
17.2 - (1) La finahzarea lucrarilor, execut antuf arc obl1ga\ia de a not1fica, in scris, ach1z1torului ca
sunt indeplinitc candi!rile de recep\ie solic,tand acesturd convocarea comi~re, de recep\1e
(2) Pe baza s,tua\iifor de lucr~ri executate confirrnate ~i a constat~nlar efectuate pe teren,
ach1z1t orul va aprccra dacii sunt intrunrte condittile pent ru a convoca com1s1a de recep\1e.
17.3 - Comisia de recep\ie are obliga\ia de a corstata stadiul indeptrnrr• contractului pnn corelarea
prevederilar acestuia cu docurne nta\ia de execu\1e ~i cu regle mentarile in vigoare . In func\ie de
constatarile facute. achiz,torul are dreptul de a aproba sau de a respinge recep\ra.
18, Perioada de goranfie acardotii /ucrorilor
18.1 - (l) Penaad~ de ga ran\1e decurgc de la data recep\ie1 la terminarea lucrlirilor ~r pana la
recep\1a finalli ~' este de 36 lunJ.
(2) in perioada de garan\ie, execu:antul are obl,gatia, in urma d1spov\1e1 date de ach111tor, de a
executa toate lucdirrle de modif,care, reca nstruqie ~i re med,ere a viciilor, contractirlor ~i altar
defecte a c5ror cauza este nerespcctarea clauzelar contractuale.
- -
Pnmari.a Or;:tsului P,,i;_:,:lnt!le -Contract exPCUt:e 1ucr~r1 ·Reobi!,tare strodo Jvtrho, Fmu1t$CU" P~c1nc1 6 din S
(3) ~xeculantuf arP obfigatia de ii executa toate activita\1ie prev5Lute la ahn.(l ), pe chclt u1ala
pro pne, in cazul in care ele sunt necesare datorita·
1) utilizarii de materialc, de instala[ii s.u a unei manopcre neronforme cu prevcderile
contractului; sou
11) unui v,ciu dP concep\ie, Jcolo unde executantuf este responsabd de proiectarea une,
parti a lucrarilor; sau
Iii) neglijen\ei sau neindepltnirii de catre cxecutant a oricareia d1ntre obliga\i1lc explic1te
sau implicl te care ii rcvin in ba,a contractului
(~) in ca,ul in care defe<:11unile nu se datorea,a executanlulu;, lucranle fiind executatc de c~tre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedicrilor va f, evalu.it ~i pl~tit ca lucrari
suplimentare
18.2 - in cazul 1n care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.1, alin.(2), ach ,zi toru l
este indreptii\il sa angajezc ~i sa plateasca Jlte persoane care sa le execute Cheltu,elilc aferente
acestor lucran vor f, recuperate de catre achizitor de la executant sau re!1nute din sumele cuven ,te
acestu,a.

19. Modalitafi de pfata


19.J - Ach1z1torul are obl,gatia de a efectua plata ditre executant ,n termen dP eel mult 30 zile de
la em,terea fJcturii de c~tre acesta. Factura se emite de catrc lider in numcle intregii asociatii.
A

19.2 Daca achimorul nu o noreaza ractu rilc in tcrmenul convenit la clauza 19.l, atunci
executantul ;ire dreptul de a sista executarea lucrarrlor sau de a dimtnua ritmu l execu\ie, $i de a
GO

bencficia de reactualizarea sumci de plata la nivelul corespunzator zilel de efectuare a plii\1i.


lmedi,1t cc ach izito rul ,~i o noreaz~ re~tan\a, cxPcutantul va relua executarea lucranlor in ~el mal
scurt t,mp posibd.
19.3 - AchiLitorul are dreptul de a acorda avans cxecutantulu,, daca acesta solicita, numai contra
R

unei scrisori de rcturriare a avansulu1 ~, numa, in limita va lorica prevazuta de lege


19.4 (1) Platife partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantulu, (antreprenorului), la
A

valoarea lucrarilor executate conform contractului ~i in eel ma, scurt t1mp pos,bil lucrarile
executate trebuic sa fie dovedite ca atare printr-o situa\ie de lucrari provizoni, ,ntocm ita astfe l
B

incat sa asigure o rapida ~i sigura verlficare a lor. Din situa\iile de lucran provizorii achiz,torul va
putea lace scazaminte pentru serv1eii facute executantulu i ~i convenite cu acesta. Aile sc5zAminte
U

nu se pot face decal in cazunle ,n ca re ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor
prevederi legalc
ZA

(2) Silua\dle de plata provizon, se confirma in termenuf stab1llt: 15 zile, daca nu au fost ridicate
ob1ec\i1 cu pnvire la acestea. factura nu va fi emisa pina nv se va prim, acreptul pe s1tuatia de
plata ce face o b,ectul ace.ste ia.
U

(3) Pla\ile paq,ale se efect ueaza, de regula, la intervale lunare dar nu mfluen\eaza
responsabilitatea ~i garan\1a de bunA exccu\ie a execut.intului; ele nu sc considera, de catre
achizitor, ca rccep\1e a lucr~rilor executatc.
19.S - Plata f.icturii finale se va face, dupa venf1earea ~• acccptare;,1 s1tua\1e1 de plat~ definitive de
catre ach1£itor. Dae~ verificarea se prelunge}te din diferite motive, dar, in special, datorit~ unor
eventuale lit,g,i, contravaloarea lucrarilor care nu sunl in litigiu va fi platila imcdiat.
19.6 - Conlractul nu vat, cons1derat tcrminnt pana dlnd procesul-vcrbal de recep\ie rmala nu va f,
semnat de comisia de recep\ie, care confirm~ ca /ucrarile au fest executate conform contractului.
Recep\ia flnafa va fi efectuata conform prevedenlor legafe, d upa cxpirarea penoadci de garan\ie.
Plata ultimelor sume datorate executantulu,, pentru lucranle executate, nu va fi condi\ionata de
eliberarea certificatului de recep\ie finala.
20. Ajustarea prefufui contractului
2o.1 - Pentru lu crarile executate, platile datorate de ach,zitor executantulu, sunt celc declarate in
propunerea f,nanciara, anexa la contract.
20.2 - l'retul contractulu l este ferm si nu se ajusteaza

-----
Primana Or;i"?ului Pop,cn1nele -Contract flxccutlc lucr~u ~ Rtatxlrtore suoda Mihoi fmjne>Cu Pagina 7 din 9
21. Asigurifri
211 (1) Fxecutantul arP obliga\ia de a inchcia. inaonte de inccperea lucrarilor, o a~igurarP ce va
cuprinde toatc riscurile ce ar putea aparc privind lucrarile cxecutate, utilJJele, in$tala\iile dP lucru,
echipamentcle, materivlele pe st oc, pcrsonalul propriu ji reprezentan\ii imputernic1ti sa verif,ce,
sa testeze sau sil reccp\1oneze lucranle prccum $• daunde sau pre1udiciilc aduse catre tPrte
persoane fiz,cc sau juridice
(2) Aslgurarca sc va incheia cu o agen\ie de asigurare. Contravaloarea pnmelor de .isigurare VJ fl
suportata de catrc e>wcutant din capitolul "Cheltuieh indirecte"
(3) Executantuf are obllga\ia de a prezenta achizitorului, ori de cate on , sc va cPre, pol1\a sau
politele de as,gurarP ~i recip,sele pcntru pla ta primelor curente (actuahzale).
(4) Executantul Jre obligat,a de a $e asigura ca su bantrcprcnorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va sohcita subantreprenorilor s5 prezintP ach,zitoru lui, la cerere.
poli\ele de asigurare $i recipisele pentru plata pnmelor cu rente (actual,1.ate)
21.2 Ach1z1torul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interesc, compen~a\11 pl~tibile prin
lege, m privm\a sau ca urma re a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau alte,
pcrsoanc angaJate de executant, cu excep\ia unui accident sau prejudiciu rczultand din vona
persoanei ach1Litorului, a agen\1lor sau a angaJa\ilor ace stora.

21. Amendamente
A

22.l - Par!ile contractante au dreptul. pe durnta indeplinirii contractului, de a conveni modificareJ


clauzelor contractulu1, prin act ad,tmnal, numa , in cazul aparitlei unor circumstan\e care lcze.iza
GO

interesele comerciah~ legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
(2) Executantul are o bliga\ia de a notifica prompt achiz,torului despre toate crorile, om ,siunile,
R

viciile sau allele asemenea descopcrite de el 'in proiect sau in ca,etul de sarc111i pe durnta
indephnini contractulu,.
A

23. Subcontractanti
23.1 - Executantul are obliga~ia de a incheia contracte cu subcontractan\11 desemna\1, ,n acelea~•
B

condi\11 in care el a semnat contractu l cu ach izitorul.


23.2 • (lt Exccutantul are obhga\1a de a prezenta la lncheierea contractului, toate contractele
U

incheiate cu subcontractan\li desemna\1.


(2) lisLa subcontractan\ilor, cu datele de recunoasterc ale acestora, ciit ~i contractele incheiate cu
ZA

acc~tia se constituie in anexe la contract.


23.3 - (1) Cxer.utantul PSte pe deplin raspunzator fa\5 de achizitor de modul in care indepflne$te
contractul.
U

(2) Subcontractantul cstc pc deplin r5~punzator fata de execu tant de modul in care 1$1 indcpline$tP
partea sa din contract.
/3t Executantul ~re dreptul de a prctinde daunc intercse subcontractan tilor daca ace~tia nu i$i
indepflncsc parte.t lor din contract
23.4 - Executantuf poatc schim ba oricare subcontractant nurnai daca acesta nu ~1-a indcplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractan tului nu va mod1fica prc\ul contractului ~• va fi
notificata ach,zitorului.
24, Cesiunca
24.1 - Executantuf are dreptuf de a cesiona exclusiv crcan\elor nascute din prczentul contract,
obliga\iile nascute ramanand in sarc,na partilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.

25. Forro majorii


2s.1. Fo(\a majora este constatata de o autontate competenta .
25 2
- - Forta majora exonereaz5 piir\ile contractante de indepli nirea obfigatiilor asumate pnn
prezentul contracL, pe toata penoada in care aceasta aq,oneaza.

-;--: - ------------- --------------


nm;inn Orcl)ulu1 Pogcar.~I~ - Contr<11ct execut,e 1ucran "'R<:ob,htorr srroda /v'lihot Emtne!>CU"
.-
.,ag,na 8 ain c;
25.3. indeplinirea contractulu1 va fi suspendala in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partiior pana la apar~ia acesteia.
25 4 P.irtea contractanta care mvoca forta majora are obliga\1a de a notifica celeilalte parti.
imediat ~i in mod complct, producerea acestc1a ~i sa ia orice masuri care II stau la dispoz1tie in
vedcrea hm1tarii consecmtelor.
25.5. OJca for\a ma1ora aqroneaz,\ sau ~c estrmeaza ca va ac\iona o pcrioada mai mare de 6 luni,
fiecarP pa•te va avca drcptul sa not1hce celeilalte parti incetarca de phn drept a preZe'ltu'u r
contract, fiira ca vreuna drn par\• sa poata pretrnde celcrlafte daune-1nterese.

26. Solufionorea litigiilor


76 1 . Ach,z1torul ~i executantuf vor face toate eforturife pentru a rezofva pe cale amiabila. prin
tratat1ve directe, orice nein\efegere sau disputa care se poate ,vr intre ei in cadrul sau in legiitura
cu indepfrnirea contractulu1.
26.7 . Daca, dupa 1S z1le de fa rnceperea acestor tratat,ve neofrciafe, achiz,torul ~• executantul nu
reu~esc sa rezofve in mod am,ab,I o d1vergenta concractuala, fiecare poate solic,ta ca disputa sa se
solutioneze de cat re rnstan\elc judecatoreFt drn Romania.

27. Limbo care guverneazi'i contractul


27.l · Limba care guverneaza contractul este limba romanii.
A

28. Comunicari
27.1 - (1) Once comunicare intrP p~~ rPferito.:ire la indeplinirea prezentului contra,t, trebuie sa
GO

fie transm,s5 in scris.


(2) Oricc document sens trcbuie inregistrat atat in momentul tr,msm,teru cat ~• in momen,ul
prnn1ri1
28.2 · ComunicarilP intre pa~i se pot face $i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-ma,I cu
R

condi\ia cont,rmani in sens a primirir comonicarii.


A

29. Legea ap/icobili'i controctului


29 1 · Contractul va fi rnterpretat conform legilor din Romania.
B

P,c,enru! ru11trocr H' pefedeo1iI osr6n ~ · ~h,,,nt-nC!JI cor.trocr in dOU¢ e,:ernp1ore, c6tc unut {)t'Mtu /u:corc pr:tlP
U

A~hizitQr, Executal!!,
-t >
ZA

z;:.::
? s.c. MEGA EOIL S.R.L. Buzau
c Prim~·'-'-
Administrator,
FI ori n OUM ITR" ~....a~:=
..::;,,""""- ~ntinlSPAS
U

bf.MEGA ~..,
!~~ EDiL, ~)1
\~~_k.#~
-- ---

Pti~rfd Or~, Pogoa.,t-fe - Contract exec1,;t1e Ju-:i Jrt,. Reobilftore sr,cdo M,hai (mfr.es~ - 0 a~tro 9 ·&;-