Sunteți pe pagina 1din 12

SFINŢII – PRIETENII LUI DUMNEZEU

ŞI AI COPIILOR
-durata 1 an-

AN ŞCOLAR 2020-2021

PROFESOR: BUD PETRU VASILE


DOCUMENTAREA

Tipul opţionalului: Opţional cross curicular (opţional la nivelul mai multor arii curiculare)
Ariile curiculare: Om şi societate; Limba și comunicare; Arte
Ciclul curricular: ciclul primar
Durata: 1 an

I. Notă de prezentare. Argument

Omul nu a fost o întâmplare pe acest pământ şi apariţia sa nu se datorează hazardului,


ci a fost creat de o forţă ce stăpâneşte Universul şi-l menţine într-un echilibru nemaipomenit.
Această forţă este DUMNEZEU.
Faptul că am fost creaţi de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui scoate în
evidenţă acea tânjire a omului lăuntric după ceva ce uneori nu îţi poţi explica. Există un gol
lăuntric în fiecare om, gol ce nu îl poate umple nici bogăţiile, nici distracţiile, ci numai
Dumnezeu.
Am văzut interesul elevilor faţă de Dumnezeu şi faţă de prietenii Lui, sfinţii, când le
vorbeam despre dragostea Lui, despre purtarea Lui de grijă faţă de noi, când le citeam din
vieţile sfinţilor, din minunile făcute de ei se făcea o linişte de nedescris. Şi cei mai
neastâmpăraţi elevi, care nu erau atraşi de nimic, ascultau cu guriţa căscată. Văzând această
foame spirituală la aceşti copii, m-am hotărât să-i „hrănesc”.
Cercetările ştiinţifice de psihologie şi pedagogie au arătat că valoarea educaţiei din
copilărie pune o amprentă pe care individul o poartă toată viaţa. De aceea, prin intermediul
acestui opţional, aş dori să le pun o temelie solidă privitoare la morala creştină (indiferent de
religie).
Nicio acţiune sau constrângere nu-l poate determina pe copil să acţioneze pozitiv în
fiecare domeniu al vieţii, aşa cum îl poate determina puterea divină, implantată în fiinţa lui
din fragedă copilărie. În faţa nimănui nu ne simţim atât de ocrotiţi, de iubiţi, de iertaţi, de
eliberaţi şi de încredinţaţi ca în prezenţa lui Dumnezeu.
De aceea, noi, cei maturi, avem obligaţia creştină de a le oferi copiilor noştri privilegiu
de a gusta şi de a vedea cât de bun este Domnul nostru, în aşa fel încât cunoştinţele religioase
dobândite de elevi să contribuie la schimbarea comportamentului lor.
Un astfel de opţional este foarte util într-o lume secularizată, în care familia nu are
timpul necesar sau dispoziţia de ai învăţa credinţa străbună. De multe ori copiii devin în
familie „mici apostoli”, transmiţând învăţătura Bisericii şi celor mari.
Acest curs opţional se poate desfăşura prin respectarea următoarelor condiţii:
 Acceptul conducerii Colegiului Naţional Mihai Eminescu, Baia Mare;
 Aprobarea I.Ş.J. Baia Mare;
 Opţiunea elevilor şi a părinţilor acestora.
II. Competențe generale

 Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii


omului
 Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
 Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament
moral – religios
 Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte
credinţe şi convingeri
 Descoperirea legăturii dintre Dumnezeu şi oameni
 Identificarea unor elemente care definesc portretul spiritual al omului
credincios
 Cunoaşterea învăţăturii Sfintelor Scripturi prin intermediul povestirilor
biblice, accesibile vârstei copiilor, precum şi prin povestiri, cântece, poezii cu mesaj moral -
creştin

III. Competențe specifice

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul anului elevul va fi capabil Pe parcursul anului se recomandă urmăoarele
activităţi
1.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în - dialog pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a
împrejurările concrete ale vieţii modurilor în care Acesta Se manifestă în lume;
1.2 să prezinte importanţa iubirii ca mod de - dialog pe tema necesităţii iubirii;
manifestare a lui Dumnezeu în lume - descrierea unor situaţii concrete de viaţă din
1.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de care să reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de
Dumnezeu oameni;
- participarea la activităţi caritabile;

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul anului elevul va fi capabil Pe parcursul anului se recomandă urmăoarele
activităţi
2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect - exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi
cuvintele şi expresiile noi din temele studiate din textele date;
- exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte
diverse;
- utilizarea dicţionarelor, a glosarelor, a listelor de
termeni;
- alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând
cuvintele date, plan dat sau compuneri libere pe
teme religioase
2.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor - lecturarea de texte cu mesaj moral-creştin
texte cu caracter religios

3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul anului elevul va fi capabil Pe parcursul anului se recomandă urmăoarele
activităţi
3.1 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca - relatarea, în succesiune logică, a evenimentelor
Mântuitor al lumii şi Om adevărat din viaţa Mântuitorului;
- lecturarea unor fragmente scripturistice din care
să reiasă dumnezeirea şi umanitatea
Mântuitorului ţi comentate cu ajutorul
profesorului;
- exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte:
indicarea localităţilor şi zonele geografice legate
3.2 să cunoască evenimentele din viaţa de viaţa Mântuitorului;
Mântuitorului - discuţii, exerciţii de meditaţie pentru
autocunoaştere;
3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul - vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a
de rugăciune al creştinilor elementelor specifice acesteia;
- reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei
biserici;
3.4 să descrie clădirea bisericii - exerciţii de observare a părţilor şi a destinaţiei
acestora;
- discutarea unor texte morale cu privire la
importanţa clădirii bisericii pentru creştini;
3.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin - prezentarea calendarului creştin ortodox;
sărbătorile închinate lor

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-


religios

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul anului elevul va fi capabil Pe parcursul anului se recomandă urmăoarele
activităţi
4.1 să identifice faptele bune şi pricipalele calităţi - povestirea unor fapte bune, proprii sau ale
ale unui bun creştin altora;
4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de - exerciţii de caracterizare a unui bun creştin;
comportament creştin - prezentarea icoanei sfinţilor;
4.3 să respecte regulile de comportament moral- - povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor
religios în familie şi societate studiaţi;
- dialog despre regulile de comportament creştin
4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a în familie, în societate şi în clasă;
credinţei prin gesturi liturgice - organizarea de jocuri de rol;
- exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei
Cruci;
4.5 să-şi formeze deprinderea de a se ruga - învăţarea de colinde şi cântece religioase;
- participarea la unele slujbe în zilele de
sărbătoare;
- învăţarea unor rugăciuni;
- exersarea rugăciunii în comun;

5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi


convingeri

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul anului elevul va fi capabil Pe parcursul anului se recomandă urmăoarele
activităţi
5.1 să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi - rezolvarea unor sarcini alături de colegi
colegii aparţinând altor religii sau confesiuni;
- organizarea de jocuri, concursuri pe teme
religioase;
5.2 să manifeste atenţie, înţelegere şi sensibilitate - discuţii şi dezbateri pentru identificarea
faţă de problemele celor din jur cazurilor de comportament pozitiv/negativ
petrecute în imediata lor apropiere;
5.3 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi - exersarea milosteniei, prin activităţi îndreptate
colegii, indiferent de credinţa lor spre cei aflaţi în lipsuri din alte confesiuni, în
mediul social apropiat (rude, colegi, vecini).
IV. Conţinuturi (Tematica şedinţelor)

I. Noțiuni de morală creștină

1. Rugăciunea – vorbirea omului cu Dumnezeu

2. Rugăciunea lui Iisus

3. Milostenia – manifestare a dragostei pentru aproapele

4. Postul în viaţa creştinului

5. Postul Paştilor – pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului

6. Biserica – casa lui Dumnezeu

II. Sfinții- prietenii și ocrotitorii copiilor

1. Sf. Ierarh Nicolae, prietenul copiilor

2. Sf. Filofteia – model de milostenie

3. Sf. Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Mântuitorului Iisus Hristos

4. Cuviosul Siluan Athonitul, model de iubire şi de rugăciune

5. Sf. Ioan Iacob de la Neamţ

6. „Lăsaţi copiii să vină la Mine”

III. Prin muzică mai aproape de Dumnezeu

1. Muzica bisericească, o altfel de muzică

2. Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”

3. Colinde de Crăciun

4. Cântări din Postul Mare

5. Cântările Învierii

6. Cântarea „Apărătoare Doamnă”

7. Cântările Sfintei Liturghii

IV. Icoana din sufletul copilului

1. Icoanele, ferestre deschise spre Rai

2. Icoana bizantină şi tabloul religios


3. Cum se pictează o icoană?

4. Realizarea unei icoane pe sticlă

5. Prin muzică şi icoană mai aproape de Dumnezeu


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

An şcolar: 2020-2021 Nr. total de ore: 34, din care:


Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Baia Mare -predare-învăţare: 28;
Disciplina: Opţional Religie -recapitulare şi evaluarea: 4;
Liceu -la dispoziţia profesorului:2;
Nr. ore⁄săpt.: 1
Profesor: Bud Petru Vasile

Semestrul I

REPARTIZAREA ORELOR Nr. ore Total CONŢINUTUL VIZAT


ore
Predare-învăţare 14 De la tema: Lecţie introductivă
Recapitulare şi evaluare 2 17
La dispoziţia profesorului 1 La tema: Cuviosul Siluan Athonitul, model
de iubire şi de rugăciune

Semestrul al II-lea

REPARTIZAREA ORELOR Nr. ore Total CONŢINUTUL VIZAT


ore
Predare-învăţare 14 De la tema: Sfântul Ioan Iacob Românul
Recapitulare şi evaluare 2 17
La dispoziţia profesorului 1 La tema: Realizarea unei icoane
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ

Semestrul I

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Baia Mare
Disciplina: Opţional Religie
Nr. ore⁄săpt.: 1
Nr. total de ore⁄semestru:17
Profesor: Bud Petru Vasile

Nr. Unitatea de învăţare Obiective de Conţinuturi Nr. Perioada Obs.


crt. referinţă ore calend.
1. Noţiuni introductive 1.1; 1.3; Lecţie introductivă 1 S. 1
2.2
De ce un opţional la
Religie? 1 S. 2

2. Noţiuni de morală 1.3; 2.1; Rugăciunea – vorbirea 1 S. 3


creştină 2.2; 4.1; omului cu Dumnezeu
4.4;4.5;
5.1 Rugăciunea lui Iisus 1 S. 4

Milostenia – manifestare a 1 S. 5
dragostei pentru aproapele

Postul în viaţa creştinului 1 S. 8

Tema de evaluare 1 1 S. 9

3. Sfinţii, prietenii şi 1.2; 2.1; Sf. Ierarh Nicolae, prietenul 1 S. 11


ocrotitorii copiilor 2.2; 3.5; copiilor
4.1; 4.2;
4.3 Sf. Filofteia – model de 1 S.12
milostenie

Sf. Ioan Botezătorul, 2 S. 14-15


Înaintemergătorul
Mântuitorului Iisus Hristos

Cuviosul Siluan Athonitul, 1 S. 16


model de iubire şi de
rugăciune

Tema de evaluare 2 1 S. 17
4. Prin muzică mai 2.1; 2.2; Muzica bisericească, o altfel 1 S. 6
aproape de Dumnezeu 4.5 de muzică

Rugăciunea „Cuvine-se cu 1 S. 7
adevărat”

Colinde de Crăciun 2 S. 10 şi 13
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ

Semestrul II

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Baia Mare
Disciplina: Opţional Religie
Nr. ore⁄săpt.: 1
Nr. total de ore⁄semestru:17
Profesor: Bud Petru Vasile

Nr. Unitatea de învăţare Obiective de Conţinuturi Nr. Perioada Obs.


crt. referinţă ore calend.
1. Noţiuni de morală 2.1; 2.2; Postul Paştilor – pregătire 1 S. 1
creştină 3.1; 3.2; pentru sărbătoarea Învierii
3.3; 3.4; Domnului
4.4; 4.5;
Biserica – casa lui Dumnezeu 2 S. 2-3
5.2; 5.3
2. Sfinţii, prietenii şi 1.1; 1.3; Sf. Ioan Iacob de la Neamţ 1 S. 4
ocrotitorii copiilor 3.1; 3.5;
4.1; 4.2; „Lăsaţi copiii să vină la 1 S. 5
4.3 Mine”

3. Prin muzică mai 2.1; 2.2; Cântări din Postul Mare 1 S. 6


aproape de Dumnezeu 4.4; 4.5;
5.1 Cântările Învierii 2 S. 7-8

Cântarea „Apărătoare 1 S. 9
Doamnă”

Cântările Sfintei Liturghii 2 S. 11-12

Tema de evaluare 1 1 S. 10

4. Icoana din sufletul 1.1; 1.2; Icoanele, ferestre deschise 1 S. 13


copilului 4.4; 5.3 spre Rai

Icoana bizantină şi tabloul 1 S. 14


religios

Cum se pictează o icoană? 1 S. 15

Realizarea unei icoane pe 1 S. 16


sticlă

Prin muzică şi icoană mai 1 S. 17


aproape de Dumnezeu
Obiectivele de referinţă
La sfârşitul anului elevul va fi capabil:
1.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii;
1.2 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume;
1.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu;
2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate;
2.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios;
3.1 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat;
3.2 să cunoască evenimente din viaţa Mântuitorului;
3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor;
3.4 să descrie clădirea bisericii;
3.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor;
4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin;
4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament creştin;
4.3 să respecte regulile de comportament moral-religios în familie şi societate;
4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice;
4.5 să-şi formeze deprinderea de a se ruga;
5.1 să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi colegii;
5.2 să manifeste atenţie, înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur;
5.3 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii, indiferent de credinţa lor;