Sunteți pe pagina 1din 155

AMY MARIE SANDRIN

S`rut \n z`pad`

ALCRIS
Capitolul 1
– Singur`?
Formulele de abordare sigur se schimbaser` de când ea
renun]ase la \ntâlniri, gândi Ginger Thompson. O parte din ea era
flatat` de faptul c` frumosul brunet din spatele ei chiar o obser-
vase. Cealalt` parte respinse o \ntrebare atât de direct`.
– Nu-i treaba ta, r`spunse ea, expirând un norule] alb \n aerul
r`coros al dimine]ii. Se \ntreba dac` nu cumva se va interesa \n
continuare [i de preferin]ele ei sexuale.
Replica lui se l`s` a[teptat` [i ea \nfipse be]ele schiurilor \n
z`pada dens`, \ncepând s` \nainteze.
B`rbatul râse u[or, un sunet profund care-i pl`cu imediat.
– Nu m` refeream la statutul t`u matrimonial, de[i n-ar fi r`u
de aflat. O urm` imediat \n spate, cu gra]ia unui schior \nn`scut.
M` \ntrebam doar dac` urci singur`. Dac`-i a[a, am s` \mpart
telescaunul cu tine.
– Eu... nu, \nc` nu urc. A[tept pe cineva. Jenat`, Ginger se
\ndep`rt` un pic lateral.
– E[ti sigur`?
– Foarte sigur`.
– Ei bine, oricine ar fi, e un tip norocos. B`rbatul f`cu un
6 AMY MARIE SANDRIN

semn cu ochiul [i plec`, l`sând cuvintele s`-[i fac` efectul.


Ea se opri privindu-l. Steven disp`ruse din via]a ei pentru
totdeauna. Avea tot dreptul la un flirt cu oricine \[i dorea. Deci,
de ce n-ar putea? Dac` nu-[i schimba curând atitudinea fa]` de
b`rba]i, avea s` sfâr[easc` prin a fi singur` pentru tot restul vie]ii,
[i \n nici un caz nu voia s` devin` asemenea mamei ei. Nu c` ar fi
avut ceva s`-i repro[eze.

*
* *

– |nsenineaz`-te, Ginger. Te-am luat la schi pentru distrac]ie [i


deconectare. |nc` mai [tii s` te distrezi, nu-i a[a?
Ginger o privea pe prietena ei, Robyn, pe deasupra sticlelor de
bere de pe mas`.
– Bine\n]eles! pufni ea. Dar oare mai [tia? Reac]ia ei la b`rba-
tul acela ar`tos \ntâlnit de diminea]` pe pârtie, o f`cea s` nu mai
fie atât de sigur`.
Robyn se opri cu sticla maronie la jum`tatea drumului c`tre
buzele rujate ]ip`tor.
– Atunci dovede[te-o, femeie! {tii, nu \n fiecare zi câ[tig bilete
gratuite la concurs. Trebuie s` profit`m de ocazie. Vreau s-o v`d
pe vechea Ginger, cea pe care o [tiu eu. Puse sticla pe mas` [i se
aplec` pu]in, o [uvi]` din p`rul ei castaniu \ncol`cindu-se \n jurul
cercelului de aur. Am avut ni[te momente minunate, tu [i cu
mine.
Scânteierea din ochii lui Robyn era evident` [i Ginger trebui
s` surâd`.
– Din câte-mi amintesc eu, obi[nuiam s` intr`m \ntr-o
gr`mad` de necazuri.
– Necaz... distrac]ie. Nu-i nici o diferen]`. N-am f`cut niciodat`
ceva ilegal. {i dac` e rândul meu s`-mi amintesc, \]i pl`ceau micile
noastre escapade la fel de mult ca [i mie.
|[i aminti prima \ntâlnire cu Robyn de mult, \n gimnaziu.
Ginger se mutase \n zona Denver dup` \nceputul anului [colar.
S~RUT |N Z~PAD~ 7

Profesoara o trimisese \napoi \n clas` s`-i aduc` un pulov`r.


Imediat ce a intrat \n clas`, a remarcat-o pe Robyn \ndesând o
broasc` \n cutia cu prânzul unei colege care o tachinase. Robyn a
convins-o pe Ginger s` pretind` c` nu v`zuse nimic [i de atunci
au r`mas prietene loiale.
– Nu te uita acum dar doi tipi ne privesc insistent.
Ginger \ncepu s` se \ntoarc` \n scaun. Nu c` ar fi crezut c`
vreun b`rbat ar fi interesat de o femeie care nu [tia s` se distreze.
Probabil erau interesa]i de Robyn.
– Unde?
– Nu acum! Nu vrem s` [tie c` ne-am dat seama c` se uit` spre
noi. Chiar c` e[ti ruginit`. Cinci ani \ntr-o rela]ie anost` nu te-au
favorizat deloc.
Inima lui Ginger se strânse [i un nod \n gât amenin]a s`-i
\n`bu[e cuvintele.
– Mi-ai promis s` nu-l aminte[ti pe Steven \n aceast` excursie.
Era \nc` dureros s` se gândeasc` la el, chiar dac` ea era cea care
pusese cap`t rela]iei.
– Consider` c` nu l-am amintit. Prietena ei se \ntinse peste
mas` [i-i strânse mâna.
– Nu e[ti mama ta, [tii asta.
Privirea lui Ginger o \ntâlni pe a lui Robyn.
– Ce ar trebui s` \nsemne asta?
– E doar a[a, ei bine... am auzit-o pe mama ta de o mie de ori
predicând despre relele mâr[avilor de b`rba]i [i cât de bine ne-ar
fi tuturor f`r` ei.
– Tat`l meu chiar c` i-a f`cut-o.
– Nu l-ai \ntâlnit niciodat`, nu-i a[a? \ntreb` Robyn.
– Nu. A plecat \nainte s` afle c` mama e \ns`rcinat`. Ea a
refuzat s`-l caute. Mândria a f`cut-o s` p`streze secretul numai
pentru sine.
Robyn cl`tin` din cap.
– Un tip r`u n-ar trebui s`-i fac` putrezi pe to]i ceilal]i.
Confeseaz`-te. De asta a durat atât de mult \ntre tine [i Steven,
nu-i a[a? El e sigur [i previzibil.
8 AMY MARIE SANDRIN

– Steven e un tip extraordinar! spuse Ginger ap`rându-se cu


hot`râre.
– Daa, daa, daa, fu de acord Robyn leg`nându-[i mâinile prin
aer. E extraordinar. Dar nu e pentru tine. Tu ai nevoie de cineva
mai activ, mai provocator, mai viu. Trebuie s` te aba]i de la
direc]ia asta plictisitoare pe care te afli. Se opri pentru un
moment. Hei! Am o idee m`rea]`.
Ridicându-[i privirea, Ginger v`zu lucirea din ochii prietenei
sale [i [tiu c` era momentul s` intre \n panic`.
– Robyn Jeffries, am mai v`zut privirea asta. Nu [tiu la ce te
gânde[ti, dar [tiu sigur c` n-o s`-mi plac`.
– La dracu’, Ginger! Te por]i de parc` via]a ta s-a sfâr[it când
de fapt abia a \nceput. Te-ai descotorosit \n cele din urm` de D-l
Plictisitor [i ar trebui s` te distrezi pu]in.
Plictisitor? A[a \l vedea cea mai bun` prieten` a ei pe Steven?
Ginger \l considera mai mult o rela]ie constant`.
– Dar...
– Nici un dar. |n acest weekend vei face tot ce \]i spun eu. E[ti
la ordinele mele. Ai \n]eles?
Ginger se mai \nveseli pu]in. Robyn era irezistibil`.
– Da, st`pâne. Cu un zâmbet pe fa]`, ea ridic` sticla de bere.
– Un toast... pentru distrac]ie.
|[i ciocnir` b`uturile [i Robyn ad`ug`:
– Nu vei regreta, drag` prieten`. Dar mai \ntâi – regulile.
Ginger morm`i.
– Reguli?
– Dac` vrei s` intri \n acest joc, va trebui s` te supui regulilor.
– Regulile sunt prea complicate.
– Nu [i astea. Regula num`rul unui. Vei da num`rul t`u de
telefon oric`rui tip care ]i-l cere.
Pe Ginger o cuprinse panica.
– Cred c` e[ti nebun`. Tu nu cite[ti ziarele?
– Bine\n]eles c` le citesc. Calmeaz`-te. Am solu]ia perfect`. |ntinzân-
du-se spre po[et`, Robyn scotoci un moment [i scoase un stilou.
– E umplut cu cerneal` simpatic`. Am luat-o de la fratele
S~RUT |N Z~PAD~ 9

meu mai mic. Tu doar trebuie s` dai oric`rui tip num`rul t`u
de telefon. N-am spus c` vor [i ajunge cu el acas`.
– Niciodat` nu \ncetezi s` m` uime[ti, cl`tin` Ginger din cap.
Sunt de acord. Care-i regula num`rul doi?
– Suntem atente, da? Robyn arunc` stiloul \n po[et` [i se
instal` \n scaun. Regula num`rul doi... trebuie s` avem cariere
nemaipomenite.
– Dar avem cariere nemaipomenite. Tu ai propria ta companie, iar eu...
– Am o firm` de \ntre]inere. Cur`] cl`diri \nalte pline de
birouri. Cu toate c` am muncit mult pentru afacerea mea [i sunt
mândr` de cât de departe am ajuns, s` cure]i mizeriile altora nu
este chiar fermec`tor. |ntotdeauna mi-am dorit s` fiu... \nso]itoare
de zbor.
– Cu un metru [i cincizeci de centimetri ai t`i?
– Da, sunt cam scund`. Oricum, cei mai mul]i dintre tipii `[tia
sunt pe jum`tate ame]i]i. Nu vor observa \n veci un mic detaliu
tehnic cum ar fi \n`l]imea. {i acum e rândul t`u. Robyn \[i aplec`
\ntr-o parte capul [i \[i studie cea mai bun` prieten` cu ni[te ochi
scrut`tori.
Mi[cându-se nervoas` \n scaun, Ginger se sim]ea ca un gândac
\n vârful unui ac.
– Termin`! M` enervezi.
– Cum e[ti secretara unei agen]ii de modele, nici nu trebuie
s`-]i modific`m prea mult cariera.
Ginger trânti u[or sticla pe mas`. Berea se r`spândi pe
suprafa]a de plastic.
– |n nici un caz. Nu voi pretinde c` sunt model.
– De ce nu? |ntotdeauna am fost de p`rere c` e[ti mai
dr`gu]` decât majoritatea lor. Cu perfectul t`u p`r blond [i
albastrul du-m`-n pat al ochilor t`i, e[ti tr`snet.
Ginger [tia c` n-o poate face. {i nu avea nici o leg`tur` cu felul
\n care ar`ta.
– N-a[ putea s-o scot la cap`t. Nu am... \mm... tempera-
mentul unui model.
Robyn \ncepu s` râd` zgomotos.
10 AMY MARIE SANDRIN

– Temperament? reu[i s` articuleze.


– Bine. Nu era chiar un secret. |]i aminte[ti porecla mea din
anii de [coal`: Bolovan – probabilitatea unei coliziuni m` va
urm`ri pân` la sfâr[itul zilelor.
– Aici doar pretindem, Gin.
– Chiar trebuie s`-]i aduc aminte ce s-a \ntâmplat ultima dat`
când am pretins c` sunt model? Amintirea acelui moment \nc` o
mai stânjenea.
– Nu-i vina ta c` aproape i-ai distrus aparatele acelui fotograf.
Doar el ]i-a spus s` te \nvârte[ti.
– {i acum \mi mai ard urechile de la blestemele lui fran]uze[ti,
se strâmb` Ginger.
– Doamne, a[ vrea s` fi fost de fa]`. Oftatul lui Robyn umplu
spa]iul dintre ele. Ei bine, \]i promit, nu vei fi nevoit` s` pozezi \n
fa]a unui aparat sau s` mergi de-a lungul unei scene de
prezentare.
– Nu conteaz`. Asta n-are s` ]in` oricum.
– Sigur c` va ]ine. To]i cei o sut` [aptezeci [i cinci de cen-
timetri de pe vertical`, \mpreun` cu ceilal]i 90-60-90 pe care \i
de]ii pe orizontale, vor deveni model \n acest weekend. Ascul]i [i
te supui?
O, Doamne! Robyn numai c` nu-i cere s` stea \n genunchi. Ar
putea la fel de bine s` renun]e acum. Ginger fu de acord, de[i nu
era prea sigur` c` o f`cea din tot sufletul.
– |n regul`, \n regul`, \[i flutur` ea mâinile prin aer. |nche-
ietura unei mâini \ntâlni o sticl` de bere [i, parc` pentru a-i
pecetlui soarta, o trimise \n zbor jos de pe mas`. Era un semn,
gândi ea \n timp ce Robyn izbucnea \n alte hohote de râs.
– Am s` apuc s` tr`iesc clipa când voi regreta asta. Mama
\ntotdeauna a spus c` mincino[ii nu prosper`.
– Mama ta spune o mul]ime de lucruri. {i noi nu min]im, noi
doar... \nfrumuse]`m. Apropo de \nfrumuse]are, trebuie s` ne
schimb`m numele de familie... pentru protejarea inocen]ilor,
bine\n]eles.
– Sigur, la ce te-ai gândit pentru mine?
S~RUT |N Z~PAD~ 11

– Po]i s` folose[ti numele de domni[oar` al mamei mele. Cooper.


– Ginger Cooper. Iar tu po]i fi... Robyn Banks. Dac` numele ei
trebuia s` sune rafinat, al prietenei sale trebuie s` sune a
criminal`.
Robyn \[i ]inu capul \n palme.
– E atât de dr`gu]. |mi place la nebunie! |ncepi s` prinzi gus-
tul acestei \nfrumuse]`ri.
– Minunat. Pot s` \ndr`znesc s` \ntreb de regula num`rul trei?
– |mi pare r`u. Nu vei avea regula num`rul trei decât mâine.
Nu vreau s`-]i [ochez sistemul dincolo de orice limit`.
Ginger avu deodat` o senza]ie de apartenen]` la rela]ia
confortabil` pe care o \mp`r]ise cu Steven \nainte ca ea s`-i
spun` c` vrea s` se despart`. |ntâlnirea cu noi b`rba]i o speria
pu]in.
– Sunt prea b`trân` pentru asta, Robyn.
– Dou`zeci [i nou` de ani nu \nseamn` prea b`trân`.
Relaxeaz`-te. Prive[te-i pe to]i ace[ti b`rba]i. Ar trebui s` te
distrezi tot atât cât un c`]el \ntr-o fabric` de hidran]i.
Numai Robyn ar fi putut sintetiza totul \ntr-un mod atât de
elocvent.
– Ia te uit`. Provocarea num`rul unu tocmai a ap`rut. Eram
la recep]ie când s-a \nregistrat. Sigur e genul t`u. |]i pl`ceau
tipii brune]i \n liceu [i la facultate. Cum a spus c` se nume[te?
|[i trosni degetele. Vince nu [tiu cum. Era un nume italian. E
dintre cei care stau la ultimele niveluri, deci trebuie s` fie
bogat.
|ntorcându-se \n scaun, Ginger observ` mul]imea cu
non[alan]`. |l v`zu pe el aplecat la cap`tul tejghelei de bar.
Inspir` cu nesa], inima b`tându-i rapid, asemenea aripilor
unor p`s`ri Colibri. Era b`rbatul care-i vorbise la telescaun,
ar`tând mortal \mbr`cat \n gin[i [i \ntr-un pulov`r negru. P`rea
extrem de sigur pe sine, debordant de senzual [i foarte str`in de
lumea ei.
Se roti \napoi \n scaun [i lu` o \nghi]itur` rapid` din bere.
Robyn [uier` r`ut`cios:
12 AMY MARIE SANDRIN

– Sexy, nu-i a[a?


– Da. {i amândou` [tim ce obi[nuia mama s` spun` despre
b`rba]ii sexy.
– Un b`rbat sexy este un b`rbat periculos! izbucnir` amân-
dou` la unison.
M`car o dat` \n]elese la ce se referea mama ei. El \i amintea de
o panter` c`utându-[i prada. O sim]ise de diminea]`. O putea
sim]i din nou, acum, din cel`lalt cap`t al s`lii. Nu f`cuse altceva
decât s`-l priveasc` [i deja avea respira]ia \ntret`iat`.
|ncercând s` se poarte normal, se \ntoarse p`rând interesat` de
cuplurile ce se mi[cau \n ritm de country pe ringul de dans. Neputând
s-o opreasc`, privirea ei reveni la b`rbatul de la cap`tul barului
Era tenta]ia \ntruchipat`. {i dac` mama ei s-ar fi a[ezat pe locul
de al`turi, ar fi putut s-o aud` [optindu-i: „O, nu, Ginger. El e
prea mult pentru un b`rbat. Stai departe de el. Nu va face altceva
decât s` te r`neasc`. To]i b`rba]ii sfâr[esc prin a r`ni femeile. }ine
minte cuvintele mele. E inevitabil.”
Dar, asemenea unei femei \nfometate dup` o cur` de sl`bire
prea lung`, Ginger \i devora din ochi \ntreg corpul. Privirea ei
urm`rea linia picioarelor lui bine conturate, terminându-se \n
vârful cizmelor de cowboy.
Urcând, descoperi pieptul larg ascuns \n spatele
pulov`rului negru. Mai sus, ea studie o pereche de buze sen-
zuale [i o gropi]` \n obraz. Deasupra, ochii, de care \[i aminti
c` erau verzi. B`rbatul ridic` b`utura c`tre ea schi]ând un
salut.
Jenat` de faptul c` a fost surprins` studiindu-l atât de evident,
se \ntoarse c`tre prietena ei, cu obrajii arzând.
– O, Doamne, m-a prins uitându-m` la el. Asta s` fi fost partea
\n care trebuia s` se distreze?
– Sunt sigur` c` nu e[ti prima care l-a privit \n acest fel, spuse
Robyn t`r`g`nat.
– Nu. Nu \n]elegi. Vreau s` spun c` \ntr-adev`r m-a prins
uitându-m` la el, la fiecare parte a corpului lui.
– O, adic` te holbai la...
S~RUT |N Z~PAD~ 13

Lui Ginger nu-i pl`cea zâmbetul pe care-l afi[a prietena sa.


Iritarea o \ndemn` la sarcasm.
– Cite[ti prea multe pove[ti de dragoste.
– Iar tu nu cite[ti destule. Regula num`rul unu tocmai s-a
schimbat. |n loc s` oferi num`rul t`u de telefon oric`rui tip,
trebuie s`-l determini numai pe acesta s` te invite mâine pe
pârtie.
Ginger \[i frec` tâmplele.
– M` doare capul.
Robyn c`ut` \n po[et` din nou [i puse pe mas` o cutie de
tablete.
– Ia ni[te aspirine. Ai ceva de rezolvat acum.
Scaunul de lâng` Ginger fu tras \napoi [i un [aten atr`g`tor se
a[ez`.
– Bun`, dr`gu]` doamn`, \i spuse lui Robyn. Te-am observat
din cealalt` parte a \nc`perii [i nu m-am putut ab]ine s` nu vin
\ncoace. Ar`t` c`tre ringul de dans.
– Dansezi?
|[i \ntinse mâna spre Robyn [i aceasta i-o lu`.
– Cu pl`cere. Ridicându-se de pe scaun, se aplec` spre Ginger.
Preg`te[te-te, \i [opti \n ureche. Vine \ncoace.
Ginger \[i sim]i sângele p`r`sindu-i fa]a, \nchise ochii [i \[i
\nghi]i teama. Când \i deschise din nou, \l putu sim]i \n apropiere.
Prezen]a lui era atât de puternic` \ncât avea impresia c`-l atingea.
Pielea gâtului ei se \nfior`. Se \ntoarse \ncet [i privi \n ochii lui
verzi, surâz`tori.
– Danseaz` cu mine!
Nu era o \ntrebare, observ` ea. Era o provocare – una pe care
nu se sim]ea \n stare s-o refuze.
F`r` nici un alt cuvânt, Ginger se ridic` [i \l urm` \n mijlocul
ringului de dans. O melodie lent` se rev`rsa din difuzoarele
plasate \n jurul s`lii. Cântecele lente \nseamn` un singur lucru,
gândi Ginger.
Apropiere direct`.
El o trase spre sine atât cu privirea cât [i cu mâinile. Un bra]
14 AMY MARIE SANDRIN

musculos \i \nf`[ur` talia. O cuprinse jena. Ginger \i privi fix


b`rbia. O conduse prin sal`, cu corpul ei strâns lipit de al lui.
Mult prea strâns.
Ginger râse \n sinea ei. Lua chestia asta prea \n serios, nu-i a[a?
Era doar un dans. La sfâr[itul weekendului, acest b`rbat va
disp`rea din via]a ei pentru totdeauna [i \l va uita.
Surprinse privirea lui Robyn. Aceasta \i f`cu cu ochiul [i un
zâmbet \nflori pe buzele lui Ginger.
– Ar trebui s` faci asta mai des.
– S` fac, ce? \ntreb` ea ridicându-[i privirea.
– S` zâmbe[ti.
C`ldura \i invad` obrajii [i \[i \ntoarse ochii de la privirea lui
\ndr`znea]` care parc` o evalua. Chiar [i vocea lui \i d`dea fiori.
Ce se \ntâmpla cu ea?
– Cum te cheam`?
– Ginger. |mm... Care era noul ei nume de familie? Ginger
Cooper. Nu mi-l spune pe al t`u, zise ea, amintindu-[i deodat` c`
Robyn \l aflase mai devreme. Las`-m` s` ghicesc.
– Ghice[te-l!
|[i \nclin` capul ca [i cum studiul minunatelor lui tr`s`turi i-ar
fi dat un indiciu.
– Sigur nu po]i fi un Bill sau un George.
– Adev`rat \n ambele cazuri.
– Ce spui de Larry sau Frank?
– Nici vorb`.
– Atunci, Sam. Sau poate... Vince.
O lucire \i ap`ru \n ochi.
– Cum ]i-ai dat seama?
– O femeie are propriile ei c`i.
Râse gutural [i o trase [i mai aproape; apoi \[i odihni b`rbia pe
cre[tetul ei.
Dansar` \n lini[te câteva momente \n care Ginger se bucur` de
c`ldura \mbr`]i[`rii lui Vince. Se sim]ea ca [i cum ar fi fost \n
bra]ele lui de foarte mult timp. |nchise ochii [i \[i l`s` obrazul pe
pieptul lui, lini[tit` de b`t`ile ritmice ale inimii.
S~RUT |N Z~PAD~ 15

– Crezi \n destin, Ginger?


|ntrebarea direct` o f`cu s` se \ndep`rteze. Profit` de ocazie ca
s`-l priveasc` fix \n ochi. Destin? Ca [i cum l-ar fi cunoscut pe
acest b`rbat dinainte? Ca [i cum soarta i-ar fi unit din nou? Chiar
c` nu era posibil.
– Nu, nu cred.
– Ai s` crezi.
P`rea atât de sigur pe sine, \ncât Ginger realiz` c` de fapt el
chiar credea \n ceea ce spusese. |[i \nghi]i cu greu nodul din
gât.
{tiu c` urma s` o s`rute, \nainte ca el s` fac` prima mi[care. {i
ea \[i dorea; \[i dorea s`-i simt` buzele ap`sându-le pe ale ei.
Trebuia s` afle dac`-i va sim]i s`rutul la fel de familiar ca
\mbr`]i[area. Se oprir` \n timp ce muzica \nc` se auzea. St`teau
nemi[ca]i \n mijlocul celorlal]i dansatori.
Capul lui cobor\ \ncet pân` ce buzele le g`sir` pe ale ei. Mai
\ntâi delicat, limba lui ajunse la gura ei deschis`.
Ginger \nchise ochii, la fel de neajutorat` ca un animal prins
\n strânsoarea unui [arpe. Genunchii i se \nmuiar`. Dac` el n-ar fi
]inut-o atât de strâns, probabil c` s-ar fi pr`bu[it.
Vince \ntrerupse s`rutul [i se retrase.
Ginger continu` s`-[i mi[te degetele prin p`rul lui negru [i des
[i \[i apropie din nou buzele de gura lui fierbinte. |l privi \n ochi,
o pasiune mistuitoare arzând \n adâncimile lor. De ce se oprise?
Sim]ea c` \i pl`cuse la fel de mult ca [i ei. Se \ntreba ce fel de
amant ar putea fi.
Jenat` de firul imagina]iei ei, renun]`. {ocul lucrului pe care
tocmai \l f`cuse o lovi cu putere. Era pe cale s` devin` o alt`
crest`tur` pe t`blia patului lui, numai pentru c` nu putuse s-o
refuze pe Robyn? Nu era sigur` c` ar fi capabil` s`-l refuze pe el.
A venit.
A v`zut.
A cucerit.
Nu c` ea ar fi avut ceva \mpotriv`!
Revenir` la dans. |ncurcat`, Ginger \l c`lc` ap`sat pe vârful cizmei.
16 AMY MARIE SANDRIN

– |mi pare r`u, se scuz` ea aruncându-i o privire. Nu p`rea s`-l


fi deranjat câtu[i de pu]in.
– N-ai vrea s` ne a[ez`m? \ntreb` el.
Ginger aprob` cu o mi[care a capului, nemaiavând \ncredere
\n propria voce.
Vince \i ]inu scaunul, dup` care se a[ez` pe cel de lâng` ea.
Spre marea ei u[urare, nu-l trase prea aproape de al ei. P`rea
s`-[i fi dat seama c` ea are nevoie de spa]iu [i hot`râse s` i-l
acorde.
Cu tactul s`u bine cunoscut, Robyn alese exact acest moment
ca s` se \ntoarc` la mas`. |ntinse mâna c`tre Vince peste mas`.
– Bun`. Eu sunt Robyn.
Vince \i strânse mâna.
– Eu sunt Vince. N-a]i vrea ceva de b`ut?
– Dou` beri ar fi nemaipomenite, zise Robyn.
– S` nu dispari! spuse el c`tre Ginger. M` \ntorc imediat.
Ea \l urm`ri pierzându-se \n mul]imea din jurul barului.
Acela[i lucru \l f`cu [i Robyn.
– |mm! E o priveli[te de p`strat. Se \ntoarse c`tre Ginger. Hei!
Voi doi p`rea]i \ncin[i ca o casc` de pompier \n timp ce dansa]i.
Credeam c` se va topi podeaua sub voi.
C`ldura reveni \n obrajii lui Ginger. Oare \i observase to]i din jur?
– Eu... eu nu pot s`-mi dau seama ce mi se \ntâmpl`, se bâlbâi
ea, jenat` de pasionala sa manifestare \n public.
– Dorin]a te-a cople[it. Pariez c` niciodat` nu te-ai sim]it a[a
cu \nvechitul de cum-\l-cheam`.
Nu, Steven n-o f`cuse niciodat` s` se simt` a[a. Nu se sim]ise
a[a cu nimeni. |l cuno[tea pe acest b`rbat de numai cinci minute
[i nu putea s` se adune. Sim]ea o stare confuz`, fl`c`ri peste tot.
Nebunia aceasta trebuia s` se sfâr[easc` aici [i acum.
– Te-a invitat s` schia]i \mpreun` mâine?
Ginger ridic` din umeri.
– N-am prea vorbit.
|nainte ca Robyn s` apuce s` fac` vreo remarc` de o oarecare
causticitate, Vince reveni [i puse trei beri pe mas`.
S~RUT |N Z~PAD~ 17

– {i cu ce ocazie v` afla]i \n Stemboat?


– O repriz` de schiat [i...
– O repriz` de schiat [i atât, o \ntrerupse Ginger, trimi]ându-i
o privire r`ut`cioas`. Era evident cum inten]iona s` continue.
– Locuie[ti \n Colorado, Vince? \ntreb` Robyn.
Pe Ginger n-o deranja c` prietena ei \ntre]inea toat` con-
versa]ia. Cu piciorul lui Vince atingându-l pe al ei, gânditul
coerent [i vorbitul i se p`reau de domeniul suprana-
turalului.
– M` mut din Washington D.C. \n Denver peste câteva
s`pt`mâni.
– O, dar cu ce te ocupi? E[ti senator, sau ceva de genul `sta?
– Nu, spuse el râzând. Doar manager. Dar tu?
Ginger \[i ridic` privirea pentru a-i g`si ochii verzi a]inti]i
asupra ei. Era bucuroas` c` ea [i Robyn aveau minciuni deja
preg`tite. O scutea de c`utarea uneia acum.
– Sunt model. Nici m`car nu-i tremurase vocea, de[i sim]ea un
gust nepl`cut.
Robyn \i f`cu un semn cu degetul mare ridicat, pe partea mesei
ascuns` de ochii lui Vince; semn pe care Ginger prefer` s`-l
ignore.
– Cu o \nf`]i[are ca a ta, ar fi trebuit s`-mi dau seama. Te voi
vedea pe coperta vreunei reviste? El \i cânt`rea \ndr`zne] trupul
din ochi, dându-i fiori \n tot trupul.
– Nu. Abia am \nceput... cu pu]in timp \n urm`. Mai exact
acum zece minute, gândi Ginger, ferindu-[i privirea.
– Vai, cum a trecut timpul! exclam` Robyn. Simt nevoia
somnului de frumuse]e. Se ridic` târ[âindu-[i scaunul. Mi-a f`cut
pl`cere, Vince. Ne vedem mai târziu, Gin.
|nainte ca Ginger s` schi]eze vreo obiec]ie, prietena ei disp`ru.
Panica o cuprinse din nou. Lu` o \nghi]itur` s`n`toas` din bere,
doar ca s`-[i ascund` nervozitatea. Robyn nu avusese m`car
decen]a s` mai r`mân` prin preajm` [i s-o ajute s` dep`[easc`
aceast` \ncurc`tur`. Ar fi vrut s`-i strige c` r`splata \i va fi iadul,
dar Robyn era deja dus`.
18 AMY MARIE SANDRIN

Cum ar putea spune ceva inteligent, dac` propria limb` nu era


altceva decât o succesiune de noduri? Dumnezeule! \[i reveni ea.
E doar un om. Pot s` fac conversa]ie. Trase cu ochiul la el printre
gene. Nu \nc`pea nici o \ndoial`. Ea era o biat` muritoare. Iar el
era un zeu.
– Nu mu[c.
Un zeu extrem de sigur pe el.
– Promi]i?
El râse r`gu[it, sunetul f`când-o s` tremure \ntr-un mod delicios.
– Poate foarte pu]in, pe ici, pe colo.
Coapsa lui musculoas` ateriz` lâng` a ei. Cu toate c` Ginger i
se opunea, un [uvoi de excitare \i str`b`tea tot trupul. El
reprezenta tot ce mama ei \i spusese s` evite, [i \nc` ceva \n plus.
Luându-[i po[eta, gata de plecare, Ginger \i mai arunc` o ultim`
privire. Ochii aceia blestema]i o ]intuir` \n loc \mpotriva voin]ei ei.
O mu[c`turic` sau dou` n-au cum s`-i fac` r`u.
El se r`suci s` studieze dansatorii. Ginger profit` de ocazie [i
\i studie fa]a. Linii angulare clare defineau un maxilar puternic.
Buzele lui pline se deschiser` \ntr-un zâmbet [i ochii aceia
periculo[i o privir` din nou. Vince \ndrept` spre ea un zâmbet
atât de devastator de sexy, \ncât aproape o trânti de pe scaun.
Dac` n-ar fi atât de sigur` de contrariu, ar crede c` mama ei l-a
trimis special.
Era un test.
Al sistemului de urgen]` pentru inimile frânte.
O clipire a genelor, o zvâcnire inocent` a inimii, indicau
pr`bu[irea. Trebuia s` fug` de zâmbetul lui provocator, de
gropi]a lui bun` de s`rutat [i de ochii aceia magnetizan]i, \nainte
s` fie prea târziu. |[i puse mâinile pe marginea mesei ca s`-[i trag`
scaunul.
– |mi pare bine c` te-am \ntâlnit, Vince, dar trebuie s` m` duc
la culcare.
– E o invita]ie?
Era deja prea târziu?
– Uite, e[ti un tip dr`gu]. Un tip dr`gu], foarte atr`g`tor,
S~RUT |N Z~PAD~ 19

sexy, de dorit [i \mi voi da pumni mai târziu pentru c` te-am


refuzat, continu` ea \n gând. Numai c` nu sunt genul `la
de fat`.
Ochii lui se \ngustar`. Lu` o gur` de bere parc` numai pentru
a-[i amâna r`spunsul.
– Bine. Vom juca acest joc dup` regulile tale.
Ginger se opri. Joc? Ura jocurile. Suferise mult pân` s` câ[tige.
– Regulile mele?
– |]i voi face curte.
Sigur avea o p`rere prea bun` despre el. Dac` ea nu voia ca el
s-o curteze?
– Ascult`, domnule...
– Danelli. Dar spune-mi Vince.
– Ascult`, domnule Danelli, eu nu joc nici un fel de jocuri.
Nu-mi doresc s` fiu v`zut` cu, curtat` de, sau... sedus` numai de
dragul t`u. Mincinoaso! gândi ea.
Privirea lui o fixa de dincolo de mas`.
– Uneori nu ob]ii ceea ce vrei. Ob]ii lucrurile de care ai
nevoie. Cuvintele lui r`s`reau lene[, ca [i cum se bucura de
fiecare moment al demersului s`u verbal.
Indignarea \[i f`cu loc.
– Din toate...
– Recunoa[te, Ginger Cooper! El \i lu` mâna [i \[i plimb`
seduc`tor degetul \n palma ei.
– Exist` ni[te lucruri \n via]` c`rora chiar nu po]i s` li te opui.
Ce se \ntâmpl` \ntre noi – ce s-ar putea \ntâmpla \ntre noi – e
unul dintre acestea.
Ea vru s`-i nege cuvintele, dar cu electricitatea ce i se scurgea
\n palm` din degetele lui, apoi \n bra], de acolo inundându-i
\ntregul sistem nervos, nu avea nici un rost. St`tea nemi[cat` \n
acel loc, privindu-l \n ochi. B`rbatul avea dreptate. Nu putea s` i
se \mpotriveasc`.
– Ne vedem mâine diminea]` la nou`. Consider` c` e prima
noastr` \ntâlnire. Buzele lui calde depuser` un s`rut pe mâna ei,
apoi plec`.
20 AMY MARIE SANDRIN

N-a \ntrebat, observ` Ginger, m`car dac` ea vrea s` se \ntâl-


neasc` cu el. Pentru a doua oar` \n acea sear` sim]i c` se
confrunta cu o provocare. Ei bine, va accepta blestemata de
provocare, murmur` ea. {i va \nvinge.
B`rbatul o urm`rea din col]ul s`u, de cealalt` parte a s`lii.
Pân` acum e bine. Dar era capabil s` fac` mai mult decât s` spere.
Vince Danelli era aproape la fel de talentat ca [i el. Aproape. Dar
nimeni nu-l \ntrecuse pe Renard Duchaine de dou` ori.
Nimeni.
– Hei, [efu’! Evolueaz` mai bine decât ne-am a[teptat.
– Vorbe[te mai \ncet, spuse el \ntorcând o privire furioas`
c`tre b`rbatul blond care-[i strecura trupul pirpiriu \n scaunul
liber. Vrei s` afle toat` lumea ce punem la cale, Johnson?
– Nimeni nu va [ti, [opti blondul.
Avea dreptate. Planul progresa mai bine decât se a[teptau sau
speraser`. El vrusese ca aceast` Jeffries s` fie v`zut` de Danelli.
Nici \n vis nu-[i imaginase c` Danelli va fi atras de prietena ei.
Femeile contribuiser` ele \nsele, f`r` m`car s` o [tie.
Privi \n oglinda de deasupra barului [i \[i strânse buzele \ntr-un
zâmbet sub]ire. |[i dorea s` râd`. R`splata pentru faptul c` Vince
\i furase familia [i femeia \ncepea s` prind` contur. La dracu’, era
atât de fericit \n acest moment, \ncât ar fi putut s` urle.
– Pleac`, [efu’.
– Urm`re[te-o! {i, Johnson...
– Da?
– N-o l`sa s` te vad`.
Capitolul 2
– Sunt eu paranoic`? Sau individul `la m` urm`re[te? Ginger
privi peste um`r spre un col] \ntunecos al holului, panica punând
st`pânire pe ea.
– Unde? Cine? \ntreb` Robyn.
– Acolo, ar`t` ea. Acum s-a dus. Ginger se \ncrunt`. Oare
imagina]ia \i juca feste?
– Cum arat`?
– Nu [tiu. Mai slab, cred. N-am apucat s`-l v`d prea bine. De
câte ori m` \ntorc, \i v`d spatele disp`rând dup` un col]. Cred c`
m-a urm`rit [i asear`. Un fior de anxietate \i cobor\ prin coloan`.
– Ei bine, [tii c` nu poate fi Vince. ~sta e orice altceva \n afar`
de un tip solid. Când v` \ntâlni]i?
Ginger sim]i cum stomacul i se contract`.
– Nu ne \ntâlnim, insist` ea. M` duc s` schiez. Dac` se \ntâm-
pl` s` fie acolo, bine. Dac` nu, oricum \mi petrec ziua pe pârtia
pentru \ncep`tori. Unde \l \ntâlne[ti pe cum-\l-chema?
– Rick? La centrul de \nchirieri. Robyn \[i privi ceasul. Vrei s`
ne \ntâlnim la prânz?
– Sigur. Ce zici de restaurantul hotelului?
– Bine.
22 AMY MARIE SANDRIN

Aerul tare al dimine]ii de decembrie le \ntâmpin` la ie[irea din


hotel. Un strat proasp`t de z`pad` str`lucea sub soarele dimine]ii.
Ginger \[i puse ochelarii de schi pentru a sc`pa de lumina
deranjant`.
Dup` ce \[i \nchirie schiuri, \i f`cu cu mâna prietenei sale [i se
a[ez` \n rândul format la telescaun.
|n spatele ei, un schior se opri brusc, \mpro[cându-i pulov`rul
ro[u cu pulbere de z`pad`.
– Hei! strig` el privind peste um`rul ei.
Vince Danelli st`tea foarte aproape de ea. Purta un pulov`r
negru [i gin[i care-i scoteau \n eviden]` fiecare mu[chi. Zâmbetul
s`u \ncerca s` destrame hot`rârea ei ferm` de a r`mâne deta[at`
de evidentul lui farmec.
Felul \n care inima \i tres`rise numai la vederea lui, o irit`. |l
privi cu duritate. |nc` nu era preg`tit` s` admit` c` se bucura de
prezen]a lui acolo.
– Nu aveam o \ntâlnire? \ntreb` el.
– Singura \ntâlnire pe care o am, Danelli, este cu acest deal
pentru \ncep`tori. Refuz` s` se \ntoarc`. El ar`ta prea bine pentru
un b`rbat [i prea bine pentru propria ei lini[te.
– Atunci cu dealul s` fie. Se strecur` \n spatele ei.
Ginger \i rânji. Tipul chiar nu \n]elegea nici o aluzie. |n vârf, se
felicit` c` nu s-a \mpiedicat \n propriile schiuri la coborârea din
telescaun. O rafal` de aer rece cu miros de pin o biciui. |ncepu s`
tremure. Nu fusese niciodat` prea bun` la schiat. Robyn o c`rase
\n aceast` vacan]`, cu toate c` ura vremea rece [i viteza. Oricum,
ce dracu’ c`uta ea \n vârful unui munte?
Vince se opri lâng` ea [i \[i aranj` ochelarii.
– Vrei s` ne \ntoarcem?
Luându-[i privirea de la gropi]a din obrazul lui, Ginger se uit`
\n josul dealului. Ceea ce ar`tase de jos ca o banal` pârtie pentru
\ncep`tori, ar`ta acum ca Everestul. {i ea trebuia s-o coboare?
F`r` s` cad`?
– Sigur. |]i voi da un avans.
– |ntâi doamnele, zise el.
S~RUT |N Z~PAD~ 23

– Nu. Insist. Te rog, gândi ea, nimeni, dar absolut nimeni nu


simte nevoia s` fie martorul minunatelor mele abilit`]i de
schioare.
– Atât de bun` e[ti?
– N-ai v`zut niciodat` a[a ceva. Ginger \l urm`ri coborând
dealul cu priceperea unui expert. Figuri! morm`i ea. |mpinse
be]ele \nfipte \n pudra alb` [i \ncepu coborârea. La \nceput se
deplas` cu vitez` mic`. Consider` c` nu e atât de r`u, având \n
vedere cuno[tin]ele ei. Probabil c` va trece u[or [i peste asta. Apoi,
copacii de pe ambele p`r]i \ncepur` s` dispar` cu vitez` \ntr-o
mas` verde. Frica \i cre[tea \n piept pe m`sur` ce cobora dealul.
Vince se opri la jum`tatea pantei [i privi \n sus.
– Plugul! strig` el.
Plugul? Ce dracu’ mai \nsemna [i asta? O, Dumnezeule! Era
unul pe urmele ei? N-ar fi reu[it s` elibereze traseul. Cu inima
b`tându-i s`lbatic [i vârfurile schiurilor \ndreptate c`tre el, nu
avea alt` [ans` decât s` se lase condus` de schiuri. |n câteva
secunde avea s`-l doboare cu sânge rece.
D`-te la o parte, ar fi vrut ea s`-i strige, dar cuvintele \i \nghe]ar`
pe buze. Ginger v`zu surpriz` \n ochii lui, chiar \nainte s`-l
loveasc`. Impactul \i rostogoli la p`mânt, \ncol`cindu-se \ntr-o
amestec`tur` de bra]e, picioare [i schiuri, ca un bulg`re de
z`pad` uman.
Când \n final se oprir`, Ginger r`mase \ntins` pe spate, f`când
eforturi s` respire. Ochelarii \i alunecaser` \ntr-o parte,
acoperindu-i nasul [i un ochi. Vince era deasupra, \ncercând s`
inspire ni[te aer.
– E[ti r`nit`? \ntreb` el.
– Doar mândria mea.
– Tot \ncerc s`-]i spun c` mi-ai t`iat picioarele, Cooper. Acum
m` crezi?
Ea privi frumoasa fa]` aflat` la câ]iva centimetri de a ei. |[i
mu[c` buza. Refuza s` cad` prad` farmecelor lui.
– Nu. Nu te cred. D`-te jos de pe mine acum, bu[tean imens.
|mpinse \n masivii lui umeri.
24 AMY MARIE SANDRIN

Neluându-[i privirea de la Ginger, el se eliber` [i se sprijini pe


picioare. Ochii lui verzi erau mai reci decât bulg`rele de z`pad`
ce \[i croia drum pe sub pulov`rul ei.
– |mi pare r`u, spuse el. Te-am confundat cu o femeie care mi-a
r`spuns seara trecut`. Nu [tiu dac` am f`cut ceva ce te-ar putea
ofensa, dar [tiu când nu sunt dorit.
Cu o mi[care precis`, \[i rea[ez` cl`parii pe schiuri.
– Ai nevoie de lec]ii de schi. Reprezin]i un pericol. F`r` s`
priveasc` \napoi, \[i continu` coborârea.
– Eu sunt periculoas`? strig` ea, luând un pumn de z`pad` [i
aruncându-l \n direc]ia lui. Tu e[ti cel care-mi amenin]` s`n`tatea.
Cu un icnet, c`zu \napoi \n z`pad` [i \[i acoperi ochii cu mâna.
Ce-am f`cut? Ce r`u mi-ar putea face petrecerea zilei cu un b`rbat
de care m` simt s`lbatic atras`?
– A]i p`]it ceva, doamn`?
Ginger privi pe lâng` mâna ce-i acoperea ochii [i descoperi un
individ \ntre dou` vârste, \mbr`cat cu o jachet` alb-ro[ie a
patrulelor de schi, uitându-se la ea cu \ngrijorare.
– Da. Am p`]it. Se ridic`. Sunt o proast`, o idioat`. B`rbatul o
privea fix. L-am l`sat s` schieze departe de mine. De ce l-am l`sat
s` plece?
– Nu [tiu.
– Spune-mi c` ar trebui s` m` duc dup` el!
– Ar trebui s` v` duce]i dup` el.
Putea vedea scepticismul din ochii lui. O credea nebun`, dar
ei nu-i p`sa ce cred ceilal]i. Voia ca el s`-i r`spund`, chiar dac`
deja [tia care va fi r`spunsul.
– De ce ar trebui s` m` duc dup` el?
– Pentru c` v` place?
– Ai dreptate. |mi place, [i m` voi duce dup` el. Imediat dup`
ce m` aju]i s` cobor muntele `sta nenorocit.

*
* *
S~RUT |N Z~PAD~ 25

Blestemat` femeie! gândi Vince. Acum m` prive[te cu ochii


aceia de un albastru adânc, parc` invitându-m` s-o duc \n dormi-
tor, iar \n clipa urm`toare \mi \ntoarce spatele. Ar trebui s` se
nasc` toate cu o etichet` de avertizare.
Dup` ceea ce p`timise de pe urma minciunilor [i \n[el`ciu-
nilor fostei sale so]ii, era de mirare c`-[i mai dorea s` aib` de-a
face cu femeile.
Sco]ându-[i schiurile, le \nfipse \n z`pad` [i \[i zâmbi \n barb`.
|nv`]ase ceva din \ncercarea lui de mariaj. |nv`]ase cum s` se
foloseasc` de femei [i cum s` le \ndep`rteze \nainte s` aib` de
suferit de pe urma lor. |[i scoase [i m`nu[ile [i se aplec` s`-[i
aranjeze cl`parul.
– Hei! Fere[te-te!
Dou` mâini i se \nfipser` \n spate [i \l trântir` la p`mânt. Cu o
bufnitur`, un corp c`zu peste el. Un corp u[or. Un corp de
femeie. Vince \[i privi peste um`r agresorul.
Ginger \l fixa cu o uit`tur` confuz`.
– Imagineaz`-]i c` iar am intrat \n tine. Cu un geam`t, Vince
se ridic` [i-i sim]i forma u[oar`, feminin` rostogolindu-se peste
el. Schiurile ei se desprinser` \n c`dere [i Ginger ateriz` peste
ele.
– E[ti sigur hot`rât` s` rupi o parte din mine, nu-i a[a?
– A fost un accident. Sincer. |[i \mpreun` degetele f`când
salutul cerceta[ilor. Schiurile astea au o voin]` indepen-
dent`.
Ar`ta atât de nevinovat` stând pe terenul \nghe]at \n pulov`rul
ei ro[u, p`rul pân` la umeri aranjându-i-se parc` \ntr-un halou
s`lbatic \n jurul fe]ei.
Nevinovat` [i irezistibil`. |i \ntinse o mân` ca s-o ajute. Dup`
o scurt` ezitare, Ginger \[i puse degetele \nm`nu[ate \n ale lui.
Dintr-o mi[care, Vince o trase \n \mbr`]i[area lui [i o pulbere
delicat` le dans` pe obraji.
Nu te vrea, b`iete, gândi el. Chiar trebuie s` te resping` de
dou` ori \ntr-o zi s`-]i intre chestia asta \n ]easta ta groas`?
Ea se potrivea perfect \n cercul f`cut de bra]ele lui [i \mpotri-
26 AMY MARIE SANDRIN

va tuturor emo]iilor, el o eliber`. Recuperându-i be]ele, Vince i le


puse \n m`nu[`.
– Dac` te gr`be[ti, mai e \nc` timp s` semnezi pentru lec]ia de
diminea]`.
– Sunt gata când e[ti [i tu.
Vince se \ncord`. Un mu[chi se \ncord` pe maxilarul lui.
Revela]ia nea[teptat` \l [oc`. O dorea mai mult decât dorise
vreodat` o femeie.
– Nu m` intereseaz`. Da, sigur c` nu, continu` el \n gând.
– Nu sunt... uite, am \nceput cu stângul. |mi pare r`u. E numai
vina mea, recunosc. Nu putem s-o lu`m de la cap`t? F`r` s`-i mai
a[tepte r`spunsul, ea \ntinse mâna. Salut! Eu sunt Ginger.
El st`tea cu mâinile \n [olduri, ignorând bra]ul \ntins. Dac` o
atingea, ar fi \nsemnat anularea lui. Dându-[i agitat cu mâna prin
p`r, \ncuviin]`.
– |n regul`, \]i voi da o lec]ie. Dar asta numai pentru c` e mai
sigur s` te v`d \n fa]`, decât s` te simt \n spate.
Zâmbetul ei de r`spuns \i ilumin` fa]a, \n timp ce Vince \[i
sim]i respira]ia oprindu-i-se \n gât. Femeia asta ar putea tenta [i
diavolul. Iar el era departe de a fi un sfânt. |[i puse schiurile \n
picioare.
– Crezi c` po]i s` ajungi \n vârf f`r` s` r`ne[ti pe nimeni \n
calea ta? \ntreb` el, sarcasmul picurându-i din voce. Poate dac`
era nepoliticos, o va determina s` plece.
Ea ridic` o sprâncean` perfect arcuit`.
– Bine\n]eles. Urcarea e floare la ureche. La coborâre am eu
probleme.
– A[a mi s-a p`rut [i mie.
Punându-[i schiurile, Ginger execut` o \ntoarcere jalnic` [i
Vince trebui s`-[i mu[te buza, ca s` se ab]in` s` nu râd`. Cum a
putut s` ajung` un model o femeie cu ni[te mi[c`ri atât de pu]in
coordonate? G`si r`spunsul urmând-o c`tre telescaun. Datorit`
corpului ei. Silueta ei de clepsidr` [oca, ie[ind \n eviden]` chiar [i
prin hainele groase. Sim]ea ap` \n gur` la gândul gustului buzelor
ei. Picioarele i se \ncordau \n nevoia de a o poseda.
S~RUT |N Z~PAD~ 27

Cu atitudinea ei, gen prive[te, dar nu atinge, oferirea unei


lec]ii de schi era similar` cu o excursie la por]ile iadului.
Prea preocupat de urm`rirea buzelor ei, Vince \[i observ`
schiurile care se \ncruci[au când deja era prea târziu. Mi[carea \l
surprinsese nepreg`tit [i se v`zu aruncat \nainte, cu fa]a \ntr-o
pulbere rece.
O auzi pe Ginger râzând undeva deasupra. Vince \ncerc` s-o
s`geteze cu privirea, dar pân` [i el vedea umorul situa]iei. Râse
r`gu[it.
– Cooper, sigur \mi vei aduce moartea.
– Nici m`car nu te-am atins, Danelli. {i, te rog, nu-mi spune
Cooper.
Iubito, gândi el, tu nici n-ai nevoie s` m` atingi ca s`-mi pierd
orice urm` de ra]iune.
– M` tot gândesc la chestia asta cu lec]ia de schi. Poate totu[i
am nevoie de asisten]a unui profesionist.
Poate e o idee bun`. Dispari din fa]a mea, din minte mea.
Vince \i expedie una dintre cele mai bune mi[c`ri ale gropi]ei lui;
cea care, \n trecut, \ntotdeauna câ[tiga inimile celor mai pu]in
susceptibile femei.
– Nici s` nu-]i treac` prin cap, Cooper. Nici un profesionist \n
via]` nu te poate \nv`]a ce [tiu eu. {i i-ar mai fi spus c` nu se
referea la schiat.
Se ridic` ajutându-se de be]e.
– Prima manevr` pe care trebuie s-o \nve]i este oprirea; pen-
tru siguran]a mea [i a oric`rui individ care-i destul de nebun s`
schieze \n apropierea ta.
Ea se \ncrunt`.
– Nu sunt chiar atât de rea.
El \i arunc` o privire scrut`toare, dar nu coment`. Faptele ei
oricum spuneau mai multe decât cuvintele.
– Cea mai u[oar` mi[care de oprire pentru un \ncep`tor este
plugul.
– Plugul se refer` la oprire?
– Bine\n]eles. Tu ce credeai c` \nseamn`?
28 AMY MARIE SANDRIN

O ro[ea]` str`lucitoare care sigur nu se datora frigului, \i


cuprinse obrajii.
– N-are importan]`, morm`i ea.
El veni lâng` ea.
– Tot ceea ce trebuie s` faci este s` apropii vârfurile schiurilor
\n acest fel, \i ar`t` el.
M`nu[a ei \i scutura z`pada de pe obraz cu o mi[care u[oar`,
delicat`.
El c`ut` \n privirea ei un r`spuns, o cheie c`tre adev`ratele ei
sentimente. Sim]i c` \ncepe s` se excite doar de la acea simpl`
mângâiere. Dumnezeule, o dorea atât de mult!
– Mul]umesc, Vince.
|[i dorea s-o s`rute. Nu, nu doar s-o s`rute, s` o devoreze. Ea
\l f`cea s` se simt` timid [i incapabil s` se controleze, asemenea
unui licean de [aisprezece ani. Sângele i se zb`tea \n vene. |l
ignor`.
– E[ti atent` la mine?
Ginger \i zâmbi.
– Am auzit fiecare cuvânt. Tot ceea ce trebuie s` fac este s`
apropii vârfurile, cam a[a. Alunec` scurt [i ateriz` \n fund. Poate
c` ar fi bine s`-mi mai ar`]i o dat` mi[carea.
Dup` o or` [i multe alte \ncerc`ri, ajunser` \n sfâr[it la baza
dealului.
– Am reu[it, Vince! Am reu[it.
El zâmbi.
Ea \i r`spunse tot cu un zâmbet.
Trebuia s`-i recunoasc` meritele. Oricine altcineva ar fi
renun]at cu mult timp \n urm`. Femeia nu se plânsese de nimic.
Sigur era \nghe]at` de la atâtea ateriz`ri \n z`pad`, dar nu scosese
niciodat` nici un sunet de protest.
– Cred c` meri]i o recompens`.
O apuc` de cap`tul fularului [i cu propriile schiuri dep`rtate,
o trase u[or peste el, centimetru cu centimetru.
Ochii ei devenir` mari, iar buzele i se deschiser`.
{i ea \l dorea, realiz` Vince; la fel de mult cât o dorea [i el.
S~RUT |N Z~PAD~ 29

O va face s` admit` acest lucru \nainte ca ziua s` se termine.


Având-o atât de aproape, putea s` jure c` \i auzise inima b`tând.
Vince \ntinse mâna [i, apucând-o pe a ei, o scutur`.
– Bun` treab`, zise el. Acum hai s` ne \ntoarcem \n vârf [i s`
\ncepem lec]ia num`rul doi.

*
* *

– Trebuie s` te apleci \n curbe, \i spuse Vince pentru a suta


oar`.
B`rbatul avea, decise Ginger, r`bdarea unui sfânt.
– |mi dau toat` silin]a.
– Mi[c`-]i [oldurile. Imagineaz`-]i c` e[ti pe o scen`, la o
prezentare de mod`. Cam a[a. |[i mi[c` [oldurile cu exagerare.
Ginger râse.
– Vai! Ai un real poten]ial. Poate tu e[ti cel care ar fi trebuit s`
devin` model.
– Foarte amuzant. Mai \ncearc`. Mi[c`-]i [oldurile.
Leg`nându-se \ntr-un fel care nu sem`na deloc cu ce ar fi
trebuit s` fac`, oft` exasperat`.
– Nu reu[esc s` prind chestia asta. Ar fi trebuit s`-i spun` acum
c` nu exist` nici o speran]`, c` posed` o coordonare similar` cu
a unui pe[te pe patine cu role? C` la un moment dat, \n [coal`, a
primit titlul de Bolovan al Clasei?
Vince veni \n spatele ei, schiurile sale cuprinzându-le pe ale ei.
Mâini largi, masculine \i cuprinser` [oldurile. Ginger sim]i c` se
tope[te la atingerea lor.
– Mi[c`-te a[a, [opti el, respira]ia \nc`lzindu-i gâtul, iar piep-
tul lui tare presându-i spatele.
|i conduse mi[c`rile \ntr-un fel care nu avea nici o leg`tur` cu
schiatul. Ginger \[i linse buzele [i privi minunata f`ptur` aflat` \n
spatele ei.
– E[ti sigur c` a[a se face? murmur` ea.
– Ai \ncredere \n mine.
30 AMY MARIE SANDRIN

Ea observ` o lucire \n ochii lui [i o expresie b`ie]easc`


irezistibil`. A vrut s` spun` c` ar trebui s` se \ncread` \n el ca
b`rbat. Chiar ar trebui? Dar are ea acest curaj? Ginger \[i \n`bu[i
nervozitatea.
– Dumnezeule, cât s-a f`cut ceasul! Nu avea nici un sens s`-i
mai spun` [i lui c` de fapt ea nu purta ceas. I-am promis lui Robyn
c` ne vom \ntâlni la mas`. Ni te al`turi?
– Pui.
– Ce ai spus?
– Sper c` servesc pui. Gropi]a \i ap`ru când zâmbi c`tre ea. Mi-e
foame.
Ginger f`cu plugul \n panta mai lent` de la baza dealului, cu
Vince urmând-o la o distan]` sigur`. |nc` refuza s` treac` \n fa]a
ei. Dup` ce \[i rezemar` schiurile de un cadru special, atingerea
mâinii lui Vince pe spate o propuls` c`tre intrare.
Apucând un loc lâng` [emineu, \[i dezbr`car` puloverele.
Picioarele lui lungi le f`cur` prizoniere pe ale ei sub mas` [i frigul
instalat \n oase se evapor`. C`ldura, datorat` mai mult apropierii
lui decât fl`c`rilor din c`min, o \nv`lui.
– S` lu`m un aperitiv cât o a[tept`m pe Robyn?
– Nu prea sunt genul care apreciaz` aperitivele.
Ea \l privi \n ochi. De ce \ntotdeauna cuvintele lui p`reau s`
aib` [i un \n]eles ascuns?
– Prefer mai degrab` felul principal.
O, Doamne! Ginger se sim]ea ca un miel de sacrificiu. Iar
Vince ar`ta fl`mând, cu adev`rat fl`mând.
Agita]ia de la intrare \i re]inu aten]ia. Robyn \i f`cu cu mâna
din cealalt` parte a s`lii. B`rbatul numit Rick o \nso]ea. Când
Robyn ar`t` spre Ginger [i Vince, o mimic` nelini[tit` ap`ru pe
fa]a acestuia. Din locul \n care se afla Ginger, p`reau c` se ceart`.
Dur` cam o secund` pân` ce, cu un salut schi]at prin aer de
Robyn, cei doi plecar`.
– E ciudat, [opti Ginger mai mult pentru sine \nainte s` se
\ntoarc` spre Vince.
– Ce?
S~RUT |N Z~PAD~ 31

Atitudinea lui Rick \i l`s` lui Ginger o senza]ie nepl`cut` \n


stomac. |ncerc` s` scape de ea.
– Robyn [i prietenul ei...
– Da?
– Am crezut c` ni se vor al`tura, dar apoi au plecat.
– Foarte bine. Rânjetul ca de lup dezv`lui adev`ratele lui
inten]ii. Asta \nseamn` c` te am numai pentru mine.
Dup` prânz se \ntoarser` \n vârful pârtiei pentru a continua
lec]ia num`rul doi. |n momentul \n care soarele de iarn` \ncepu
s` dispar` printre mun]i, Ginger vru s` renun]e. Nu-[i mai sim]ea
nici degetele, nici vârfurile picioarelor, dar cu toate c` era
obosit`, nu le acorda prea mare aten]ie.
I-ar fi fost mai u[or s` se târasc` pân` la camer`, decât s`
mearg` \n picioare. Vince trebuie s`-i fi sim]it extenuarea.
Strecur` un bra] puternic \n jurul taliei ei [i numai c` nu o c`r`
pân` la hotel. Apropierea lui \i t`ie r`suflarea mai mult decât
exerci]iul fizic.
– Doar trimite-m` \n direc]ia camerei mele. Am de gând s` m`
arunc \n pat [i s` r`mân acolo o s`pt`mân`.
– O, nu, nici nu te gândi!
– Te rog! implor` ea, prea extenuat` [i sec`tuit` ca s` con-
tinue.
– Dac` te \ntinzi acum, mu[chii ]i se vor contracta [i mâine te
vei sim]i ca dracu’.
– Deja m` simt ca dracu’!
– Se va \nr`ut`]i.
Liftul \i l`s` la etajul lui Ginger [i Vince se opri la u[a camerei ei.
– Pune-]i costumul de baie [i ne \ntâlnim la bazin \n zece
minute.
– Dar...
– Nici un dar. |i aranj` o [uvi]` rebel` \n spatele urechii. Te-ai
descurcat de minune ast`zi. Sunt mândru de tine. Aplecându-[i
buzele, le atinse pe ale ei \ntr-un s`rut u[or.
Un tremur str`b`tu trupul lui Ginger. Inima \i bubuia \n piept.
Voia mai mult.
32 AMY MARIE SANDRIN

– Zece minute, [opti el. Atingând-o u[or pe obraz, se \ntoarse


[i o lu` spre lift.
|nc` \nconjurat` de mirosul de mosc l`sat de el, Ginger \[i
duse degetele la buze [i se rezem` de u[`. Pierdut` \n gânduri,
nici nu sesiz` deschiderea brusc` a u[ii [i se trezi aruncat` \n
camer`.
– M-am gândit eu c` aud pe cineva dincolo de u[`, zise Robyn
uitându-se \n jos la prietena ei.
De pe podea, Ginger \i arunc` o privire furibund`. Aterizarea
\n fund pentru a doua suta oar` nu-i calma deloc mu[chii dureros
de obosi]i.
– Ajut`-m`, morm`i ea.
Robyn \i lu` mâna.
– Ce-i cu tine?
– Chestia asta cu schiatul e munc` grea. M` doare peste tot, se
v`it` ea.
– Trebuie s` te scufunzi \ntr-un bazin fierbinte. Robyn o ridic`
de pe covorul bej de plu[.
– M` \ntâlnesc cu Vince \n zece minute. Sprâncenele i se
\ntâlnir`. Ce s-a \ntâmplat la prânz? De ce a]i plecat, tu [i
prietenul t`u?
– Rick e atât de romantic. Robyn r`mase cu o expresie
vis`toare \n ochii ei c`prui. A spus c` nu vrea s` m` \mpart` cu
nimeni. Ce tip! Cred c`-l voi p`stra un timp.
– Minunat! exclam` Ginger. Se duse c`tre valiza ei [i scoase un
costum de baie dintr-o singur` pies`.
Robyn o urm`.
– Doar n-ai de gând s` \mbraci chestia aia, sau ai?
Costumul alb-albastru avea o croial` modest`.
– Dar ce-i r`u la el? \ntreb` Ginger. Indignarea din vocea ei o
f`cu pe Robyn s` afi[eze un zâmbet de cunosc`toare.
– Bunica mea are antichit`]i mai noi decât `sta.
– |n afar` de a merge goal`, \ntreb` Ginger sec, ce-mi mai
propui?
O scânteie lic`ri \n ochii lui Robyn.
S~RUT |N Z~PAD~ 33

– Sunt bucuroas` c` ai \ntrebat. Cred c` asta va deveni


regula num`rul trei.
– Ce?
– Vei purta costumul meu. Cu o expresie de satisfac]ie, Robyn
\l scoase din bagaj.
– Chestia aia? pufni Ginger. Chestia aia nu e costum. Sunt
numai ni[te sfori... sus]inute de alte sfori.
– Hei! Nu-]i cer s` te \mbraci \n [ireturi de piele sau altceva de
acest gen. F`-mi pl`cerea. |ncearc`-l. Prob` banda aceea aproape
inexistent` pe bazinul lui Ginger.
– Alb? Dar pentru ce ai ales culoarea asta? Totul, dar absolut
totul se vede prin alb când se ud`.
Robyn zâmbi cu inocen]a unei c`lug`ri]e.
– Bine\n]eles c` se vede. De ce crezi c` mi l-am cump`rat?
– O, Doamne! De ce te las s` m` atragi \n asemenea lucruri?
Era ultima dat` când se lua dup` Robyn.
– Fiindc` pentru asta exist` prietenii.
Ginger \[i scoase hainele de schi [i \[i puse pe ea cele dou`
piese revolt`toare \n baie. Uitându-se \n oglind`, sim]i cum
c`ldura \i invadeaz` fa]a. Sânii i se rev`rsau din sutien. Dup`
p`rerea ei, era cu zece numere mai mic.
– Nu pot s` fac asta! ]ip` ea prin u[a \nchis`.
– Nu ai de ales, veni r`spunsul.
Cu un oftat, Ginger p`r`si baia.
– Oh! Mi-a[ dori s`-i am [i eu a[a mari ca ai t`i, zise Robyn,
privind nemul]umit` la propriul tricou.
– Nu ]i-ai dori.
– Ba da, mi-a[ dori. Robyn \[i puse \n eviden]` sânii
strângându-[i bluza. Crede-m`! Mi-a[ dori.
Luând un tricou, Ginger \[i ignor` prietena [i \l trase peste
cap.
– Voi purta stupida [i indecenta ta inten]ie de costum, dar
nimeni nu spune c`-mi voi da tricoul jos.
O expresie \ngrozit` \[i f`cu loc pe fa]a lui Robyn \n timp ce se
holba la tricoul cu inscrip]ia „Schiorii o fac pe pârtii”.
34 AMY MARIE SANDRIN

– Ba da, ]i-l vei da!


– Ba nu mi-l voi da! Ginger st`tea hot`rât` \n mijlocul camerei.
– Ba ]i-l vei da!
– Ba nu!
– Ginger!
– Robyn!
– Ai face bine s`-l dai jos, altfel nu te voi ierta niciodat`. Un
zâmbet copil`ros \i ap`ru pe buze.
– Ne vedem mai târziu. Cu o fluturare de mân` [i cu un surâs
gen „nu vei [ti niciodat`”, Ginger \nh`]` un prosop [i ie[i.
Coborând cu liftul, sim]i cum stomacul i se \ngreuneaz`. Pa[ii i se
mic[orau pe m`sur` ce se apropia de locul \ntâlnirii. Se str`dui s`
se lini[teasc` [i \[i [terse palmele transpirate pe tricoul alb.
O u[` cu inscrip]ia aurie „Bazin” o anun]` c` e timpul s` intre.
Inspirând puternic, o deschise. Mirosul de clor [i aburii ce se
ridicau din ap` \i asaltar` sim]urile. |nc`perea era goal`.
Se sim]i dintr-o dat` u[urat`, puternic` [i binevenit`. Dac` [i-ar
scoate acum tricoul [i ar intra \n bazin, Vince n-ar vedea jalnica ei
inten]ie de costum. |l scoase [i-l arunc` pe bancheta de lemn de
lâng` perete.
Test` pentru un moment apa fierbinte cu vârful piciorului [i
sim]i deodat` un fluid electric ce o avertiza c` e privit`. Se
\ntoarse c`tre u[`.
Vince st`tea sprijinit de tocul u[ii, purtând nimic altceva decât
un [ort marin`resc albastru. Bra]ele lui \ncadrau ni[te pectorali ce
puteau fi descri[i doar ca spectaculo[i. Chiar [i \n mijlocul iernii
avea un bronz u[or. Mu[chii \nconjurau un piept pres`rat cu p`r
negru. Aprecierea pâlpâia \n privirea lui fix`.
Ginger \nghi]i \n sec.
Ca un animal de prad`, el avans` neluându-[i ochii de la ea.
Trecu prin spatele ei atât de aproape \ncât ea \i putu sim]i
c`ldura trupului, \nconjur` bazinul [i se opri de partea cealalt`.
Aburii se rostogoleau \ntre ei.
Cu toate c` protestul s`u \mpotriva \mbr`c`rii peticului de
material alb nu d`duse rezultate, nimeni n-o va convinge s` fac`
S~RUT |N Z~PAD~ 35

ceva \mpotriva voin]ei ei. Voia ca Vince s-o priveasc`; voia s` vad`
foamea din ochii lui; voia ca el s-o doreasc`. Un torent excitant \i
str`b`tu trupul acoperit sumar.
Dar un b`rbat atât de sigur pe sine ca acesta era periculos.
Ginger nu-[i permitea s`-i dea de \n]eles c` \l dorea, c` fiecare
fibr` a trupului ei tânjea s` \nl`n]uie trupul lui devastator de sexy
[i s` nu-l mai elibereze vreodat`. Nu, era treaba lui s`-[i imagineze
acest lucru.
– Hai s` stabilim un lucru, Danelli.
Sprâncenele lui se arcuir` deasupra ochilor verzi ce exprimau
mai mult decât un interes trec`tor.
– Eu nu sunt, declar` ea, felul principal.
– Ai dreptate, Cooper. Nu e[ti.
Capitolul 3
Vocea adânc` a lui Vince se rostogolise deasupra aburilor ce
ie[eau din vârtejurile apei.
– E[ti aperitivul, felul principal [i desertul, toate reunite \ntr-un
preparat delicios.
Vince o contempla din cealalt` parte a bazinului. Dac` s-ar da
mai aproape de ea, emo]ia l-ar cople[i. Ghicise c` straturile
hainelor ei ascundeau un trup frumos, dar nici \n visurile cele
mai \ndr`zne]e nu \ntrez`rise \ntruchiparea perfec]iunii aflate
acum \n fa]a lui. |[i strânse \n pumni degetele ce tânjeau s-o
ating`. Sâni fermi, plini [i bine rotunji]i, o talie \ngust` ce se
curba \n jos dând na[tere unor picioare lungi, atât de lungi.
Bikini-ul alb, aderând ca un al doilea strat de piele, amplifica
albea]a pielii ei. Simpla vedere a femeii putea scoate din min]i un
b`rbat. Iar el se sim]ea numai bun [i preg`tit pentru o c`dere a
s`n`t`]ii sale mentale.
|i privi reflexia \n adâncimile agitate ale apei. Modestia ei
natural` [i neafectat` \i intensifica dorin]a. Dându-[i seama c` ar
face bine s`-[i scufunde anumite p`r]i ale trupului \nainte ca [i
ea s` observe cât de mult o dorea, Vince intr` \n bazin.
S~RUT |N Z~PAD~ 37

– Haide \n`untru! o invit` el. Erau singuri. Exact cum \[i


dorise [i cum pl`nuise.
– Unde sunt ceilal]i? se mir` ea. Credeam c` locul `sta va fi
aglomerat.
– I-am pl`tit s` nu ne deranjeze. Nu-[i putea lua ochii de la
ea. Blestemat de frumoas` era singurul mod de a o descrie, a[a
cum blestemat de norocos erau singurele cuvinte ce i se
potriveau lui.
– Da, sigur. Ar trebui s` [i cred asta? râse Ginger.
– Draga mea, \n via]a mea n-am fost mai serios. Exist` un
lucru, relativ la mine, pe care ar trebui s`-l afli chiar acum, zise
el, ochii \ngustându-i-se. Nu tolerez minciuna. Din partea
nim`nui, continu` numai pentru sine. Mai ales dup` ce am
p`timit de pe urma lui Liz.
Ea \ncuviin]` caraghios din cap [i \[i feri privirea.
Vince se \ntreba de ce, dar \[i aminti c` nu toate femeile
ascundeau motive ulterioare \n ceea ce f`cea. Nu toate femeile ar
fi putut face cu sânge rece ceea ce f`cuse Liz. Femeia pe care cre-
dea c` o iube[te mai mult decât \ns`[i via]a, \[i cl`dise o carier`
bazat` pe minciuni. Scrâ[ni din din]i [i alung` viziunea chipului
ei frumos, dar plin de ur`. Era momentul s` se mi[te \nainte, nu
\napoi.
– Hai \n`untru! repet` el.
Ezitând, Ginger se a[ez` pe marginea bazinului, picioarele ei
lungi leg`nându-se \n agita]ia bulelor. |ncet, centimetru cu
centimetru, \[i afund` trupul, apa acoperindu-i fiecare curb`
voluptuoas`. Când toat` pielea de la gât \n jos fu ascuns` de
privirea lui, ea \nchise ochii. Odihnindu-[i capul pe marginea
bazinului, oft` cu buzele abia deschise.
– Ah! E ca-n rai.
Vince gândi c` sem`na mai degrab` cu iadul. Sângele \i curgea
prin vene mai fierbinte decât apa \n care se afla. Zâmbi mali]ios.
De ce \ntotdeauna când cineva \[i dorea un lucru, dar nu-l
putea avea, dorin]a de a poseda acel lucru se \nzecea? St`pânit
de ideea de a ob]ine ceea ce ea pretindea atât de evident a nu fi
38 AMY MARIE SANDRIN

atins, Vince p`trunse \n teritoriul ei. Asemenea animalului de


prad` cu care fusese asem`nat de Ginger, se a[ez` lâng` ea. Nu
atât de aproape cât s` reprezinte o amenin]are, dar destul de
aproape cât s-o poat` atinge la o eventual` invita]ie. Sau chiar [i
neinvitat. {i numai Dumnezeu [tia cât de mult \[i dorea s-o
ating`.
– Te dor mu[chii? \ntreb` el plimbându-[i ar`t`torul de-a
lungul bra]ului ei m`t`sos.
Ginger deschise brusc ochii, surpriza apropierii lui fiind
evident` \n albastrul lor. Ar`ta speriat`, ca [i cum s-ar fi cl`tinat pe
marginea unei pr`p`stii de unde orice mi[care gre[it` ar fi trimis-o
\n gol.
Vince sim]i nevoia ciudat` de a o \mbr`]i[a pe Ginger pentru
a o proteja. Era cel pu]in ridicol, fiindc` s-ar fi trezit protejând-o
chiar de el \nsu[i. Propriile conflicte emo]ionale \l \mp`r]eau \n
dou`. O parte din el \l \ndemna s-o ia u[or [i \ncet. Era diferit`
de restul femeilor \ntâlnite de el. Cealalt` parte, animalul
desc`tu[at din el, voia s` o posede chiar acolo unde st`tea.
B`t`lia \ntre dorin]` [i decen]` urla \n interiorul lui. Având \n
vedere ritmul agitat al respira]iei sale [i felul \n care \[i sim]ea
partea inferioar` a corpului trezindu-se la via]`, el ar fi fost
primul care s-ar fi ab]inut de la un eventual pariu asupra
\nving`toarei din aceast` aprig` b`t`lie.
– Simt un pic de durere, spuse ea frecându-[i gâtul cu
degetele sub]iri.
Vince se apropie [i \[i puse mâinile pe gâtul lui Ginger. Zâmbi
la tres`rirea ei. Nu mai \ntâlnise niciodat` o femeie atât de
nervoas`. Dar ea se sim]ea atât de bine; \i era atât de cald, atât de
pl`cut. Vince n-ar fi putut s` se ab]in` s-o ating` nici dac` \ntrea-
ga cl`dire ar fi ars \n jurul lor.
– |ntoarce-te! \i ordon` el. |]i voi face un masaj.
Ea ezit`, aruncându-i o c`ut`tur` speriat`, apoi se \ntoarse cu
spatele c`tre el.
Cu pricepere, Vince \i mas` mu[chii \ncorda]i. Rigid` la
\nceput, ea se relax` pe m`sur` ce degetele lui lucrau cu mi[c`ri
S~RUT |N Z~PAD~ 39

magice. Din spate el \i putea vedea rotunjimile sânilor, aureolele


\ntunecate distingându-se prin costumul chinuitor de transparent.
Nevoia lipsit` de ru[ine, deja \ntins` la limite asemenea unei
benzi de cauciuc, tindea c`tre punctul de rupere. Vince \[i pier-
du controlul. Dorin]a câ[tig` rapid avantaj. Incapabil s` se
ab]in`, \[i puse buzele pe gâtul lui Ginger.
Ea se trase \napoi, dar \[i aplec` pu]in capul, permi]ându-i
accesul c`tre gât.
Gura lui r`t`cea pe pielea m`t`soas` a liniei obrazului ei.
Mu[când-o u[or de ureche, \[i strecur` mâinile sub ap` [i-i
\mbr`]i[` talia sub]ire. Dumnezeule, de ce trebuise s` treac`
atâta timp pân` s` ajung` aici? S`rutul nu era de ajuns. Voia s-o
simt` sub el, s-o aud` repetându-i numele \n extaz, s` o duc`
spre \n`l]imile pasiunii.
Ca [i cum i-ar fi citit gândurile, ea se \ntoarse \n \mbr`]i[are [i
\[i puse mâinile frem`tânde pe pieptul lui. Respira]ia \i era
haotic`, iar privirea ei exprima o team` evident`. Dar \l ]inea
strâns. Buzele i se \ndep`rtar` u[or; singura invita]ie de care
Vince mai avea nevoie.
Cu sângele pulsându-i \n urechi, o trase c`tre el [i \i strivi
trupul de al s`u. Buzele li se atinser`. Sim]i un u[or gust de clor
pe gura ei plin`.
Ea \i r`spunse \ncol`cindu-[i bra]ele \n jurul gâtului [i
plimbându-[i mâna prin p`rul lui umed.
|[i promisese solemn s` o fac` s` admit` c` [i ea \l dorea. De[i
nu se spuseser` cuvinte, nu exista nici o \ndoial` c` [i ea \l dorea
la fel de mult. Dovada era chiar \n buzele ei, \n degetele ei, \n
\ntreg corpul ei ud ap`sându-l pe al lui. |n subcon[tientul min]ii
sale, binele [i r`ul se preg`teau de lupt`.
„Nu face asta, Vince! Femeia merit` mai mult decât s` fie
posedat` \ntr-un bazin public.
Dumnezeule, ajut`-m`, dar nu m` pot opri!”
Cuprinzându-i talia cu mâinile, o ridic` pe marginea bazinului,
nepierzând nici un moment contactul cu buzele sau pielea ei.
– Apa e mult prea fierbinte, [opti el.
40 AMY MARIE SANDRIN

Vince se ruga s`-[i fi amintit s` \ncuie u[a, fiindc` \n


urm`toarele momente amândoi urmau s` fie la fel de goi ca
Adam [i Eva. }inându-i spatele cu o mân` [i coborând-o pe par-
doseal`, el o urm` afar` din bazin. Acoperind-o asemenea unei
p`turi, \i privi inocen]ii ochi alba[tri. Citea \n ei dorin]`, dar [i
nesiguran]`.
Un mu[chi al maxilarului i se contract` violent. Dac` ar fi un
domn, ar trebui s` se opreasc` acum, \nainte de a fi prea târziu.
Era convins numai de faptul c` trebuia s` continue s-o s`rute.
Ecoul b`t`ii \n u[` umplu mica \nc`pere.
– Cine-i acolo? Descuie imediat u[a!
– La dracu’! pufni Vince. |[i puse fruntea pe a lui Ginger
pentru un moment, dorindu-[i ca b`t`ile inimii s`-i \ncetineasc`.
Minunate momente! De ce a trebuit s` se \ntâmple chiar acum?
Era evident c` supraveghetorul de zi nu-l informase [i pe
schimbul lui de noapte de aranjamentul lor. Nu glumise când \i
spusese lui Ginger c`-i pl`tise pe ceilal]i s` nu-i deranjeze.
Supraveghetorul pâlpâise ca o reclam` luminoas` la suma
primit` pentru placheta cu inscrip]ia „Defect” pe care Vince o
ag`]ase de u[` \nainte s` intre. Revoltat, se desprinse din
\mbr`]i[area lui Ginger. De foarte mult timp, o femeie nu-i mai
afectase \n felul acesta mintea [i inima. Vince nu era atât de sigur
c`-i pl`cea acest lucru.
– Strânge-]i lucrurile, morm`i el f`r` s-o priveasc`. Nu era \n
stare s` se uite la ceea ce aproape c` posedase. Nu [i dac` voia s`-[i
p`streze s`n`tatea mental`. Plec`m.
Lupta pentru victorie dintre minte [i trup se sfâr[ise. Alegerea
nu mai depinsese de el. B`t`lia se sfâr[ise, dar r`zboiul era
departe de final.
|n loc s` fie bucuros, un puternic sentiment de frustrare
amenin]a s`-l devoreze de viu.

*
* *
S~RUT |N Z~PAD~ 41

Dup` un du[ extrem de rece, Ginger se \ntinse pe saltea abia


auzind [tirile de la televizor. Gândurile la Vince \i dansau \n cap
[i apa rece nu f`cuse decât s` le atenueze foarte pu]in. |nc` \i mai
sim]ea trupul robust lipit de al ei; \nc` mai vedea pasiunea
arzând \n ochii lui verzi. O senza]ie de dor [i confuzie \i
str`pungea corpul.
Nervoas`, \[i mai aranj` perna cu o lovitur` de pumn. Ginger
nu putea \n]elege atitudinea lui Vince. Dup` ce \i spuseser`
supraveghetorului c` u[a trebuie s` se fi \ncuiat accidental, se
\ndreptaser` c`tre camere \ntr-o lini[te jenant`. Cu un salut
brusc ce o f`cuse s` se simt` mizerabil, el o p`r`sise \n fa]a
camerei refuzând s-o priveasc` \n ochi. El regreta ce se \ntâm-
plase? Dar ea?
Ar trebui s` aib` con[tiin]a \nc`rcat`. {tiind ce a trebuit s`
\ndure mama sa care fusese nevoit` s-o creasc` singur`, ar trebui
s` [tie mai bine cum s` se fereasc` de a deveni aventura de week-
end a oric`rui b`rbat. Nu avusese probleme \n a-i urma sfaturile
mamei sale pân` acum. De ce g`sea c` \i este atât de greu de data
asta? O b`taie \n u[` \i \ntrerupse gândurile chinuitoare.
Robyn s`ri din patul unde \[i f`cea pedichiura folosind o
nuan]` de ro[u-aprins.
– Era [i timpul ca serviciul de camer` s` ajung` [i aici. Mor de
foame. Se \ndrept` c`tre u[` numai pe tocuri, astfel \ncât s` nu-[i
zgârie lacul proasp`t aplicat.
Ginger o privi. |mbr`cat` \ntr-un capot de m`tase \n alb cu
negru [i deplasându-se cu greu, Robyn sem`na mai degrab` cu
un pinguin decât cu o femeie matur`. Buzele ei schi]ar` primul
zâmbet adev`rat din ultimele ore.
– Ia te uit`! Robyn reveni \n camer` aducând o cutie lung` [i
alb`.
– }i-a trimis Rick flori? Sigur nu puteau fi pentru ea. Vince \i
d`duse de \n]eles c` nu mai dorea s` se apropie de ea.
Privirea lui Robyn deveni r`ut`cioas`.
– Nu sunt pentru mine.
Inima lui Ginger tres`ri. Nu avea cum s` fie din partea lui
42 AMY MARIE SANDRIN

Vince. S`ri din pat cu gra]ia unei gazele [i \n[f`c` cutia din
mâinile lui Robyn. Sco]ându-i capacul cu grij`, se uit`
\n`untru. |ndep`rt` un strat de hârtie verde [i descoperi dou`
duzini de trandafiri galbeni cu tulpin` lung`. Respira]ia i se
opri undeva \n gât [i cu o mân` nesigur`, lu` biletul ce \nso]ea
trandafirii.
Scrisul ferm, masculin al lui Vince acoperea cartonul cu un
mesaj simplu [i direct.
„Scuze pentru purtarea mea de animal egoist. Ne \ntâlnim s`
cin`m la opt?... Te rog. Vince.”
– Robyn! strig` ea uitându-se c`tre [ifonier. Ai ceva cu care m-
a[ putea \mbr`ca?

*
* *

– Mergem? Limuzina ne a[teapt`. Vince o lu` de bra].


Apropierea de el, atingerea lui, erau mai mult decât putea
\ndura. F`r` suflare, cu furnic`turi \n tot trupul, ea realiz` c` se
\ndr`gostise de el prea repede [i prea tare. Dar nu exista absolut
nimic care s` opreasc` emo]iile puternice care-i invadau fiin]a.
Mu[chii masivi ai bra]ului lui se \ncordar` sub mâna ei când
Vince deschise u[a. Nimeni nu avea dreptul s` arate atât de bine,
gândi ea privindu-l. P`rul lui piept`nat pe spate ar`ta la fel de
\ntunecat ca [i smochingul negru pe care-l purta. Ginger \[i
aminti cât de moale era [i sim]i nevoia s` se joace din nou cu
mâinile printre firele lui dese.
|[i plimb` palma pe moliciunea catifelei negre a rochiei pe
care o purta. |i venea ca o m`nu[` [i se oprea la jum`tatea coap-
sei, expunându-i picioarele probabil mai mult decât s-ar fi cuvenit.
– S` nu faci nimic din ceea ce eu n-a[ face, o sf`tuise Robyn
când Ginger p`r`sise camera \mpreun` cu Vince.
|n spatele limuzinei, el p`stra o distan]` corect`, r`mânând
pe partea dreapt` a canapelei. Dezam`girea o acoperi pe Ginger
ca o mantie grea, confirmându-i c` el regreta ce se \ntâmplase
S~RUT |N Z~PAD~ 43

\ntre ei mai devreme. |ncerca oare doar s` fie amabil? Ce voia de


la ea? Ginger \i admira profilul ferm conturat. Dar ea ce voia de la el?
La restaurant, el ocup` locul opus locului ei. Lumina
lumân`rii pâlpâia \ntre ei. Ginger se l`s` pe spate [i-i zâmbi.
Tensiunea din aer era la fel de prezent` ca [i piciorul lui ce-l
atingea pe al ei.
El \i r`spunse tot cu un zâmbet, dar ochii \i r`maser` serio[i.
– Trebuie s` vorbim.
Inima ei o porni asemenea unui lift \n c`dere liber`. Asta era.
Venise momentul când el o informa c` se distraser`... dar... Ea
oft`. Era bine [i a[a.
Inspirând puternic, Ginger \[i umplu pl`mânii de aer, apoi
\l d`du afar` \ncet printre buzele \ntredeschise. |[i ridic` ochii
[i \l privi fix \n adâncimile ochilor lui verzi. Era preg`tit` pen-
tru orice. El putea s` provoace tot ce era mai r`u, iar ea va
suporta.
– |mi pare r`u pentru ce s-a \ntâmplat mai devreme.
Inima ei tres`ri puternic. |i p`rea r`u c` s-a \ntâmplat sau c`
au fost \ntrerup]i?
– M-am purtat ca un animal. N-o meritai. Sunt sigur c`
prime[ti mai mult` aten]ie din partea cuiva. Reprezin]i mai mult
decât o fa]` frumoas` [i un trup mortal. N-ar trebui s` te afi[ezi
cu oricine \]i \ntinde o mân`. Zâmbi, dar seriozitatea era \nc`
prezent` \n ochii lui.
Jenat`, Ginger \[i feri privirea de ochii lui scrut`tori [i studie
]es`tura fe]ei de mas`. Era timpul s` pun` c`r]ile pe mas`,
\nainte de a fi prea târziu.
– Trebuie s`-]i spun ceva.
– Nu.
Ea \i arunc` o privire.
– Nu?
Mâna mare [i cald` a lui Vince acoperi mâna ei aflat` pe mas`.
Tres`ri amintindu-[i atingerile de mai devreme. C`ldura \i umplu
obrajii. {tia c` \[i c`uta singur` necazuri, dar nu se putea ab]ine.
Voia s` simt` din nou atingerea lui cald`.
44 AMY MARIE SANDRIN

Lumina lumân`rii dansa \n ochii lui, \mprumutându-i o


\nf`]i[are diabolic`.
– Te doresc [i tu m` dore[ti, [opti el. Dar refuz s` profit de tine.
Plec mâine dup`-amiaz`. Pân` atunci ne vom bucura fiecare de
compania celuilalt. Nimic mai mult, nimic mai pu]in. F`r`
revela]ii... f`r` surprize. Numai dac`... nu ai cumva un so] ascuns pe
undeva?
Ginger cl`tin` din cap.
– F`r` so]. Doar un fost logodnic.
– Fost? Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` el.
Privirile li se \ntâlnir`.
– Cred c` inima mea a [tiut c` tu vei veni. Cuvintele sc`paser`
\nainte ca ea s` le poat` opri. Spontaneitatea nu-i st`tea \n obi-
cei. Faptul c`-[i m`sura cu grij` cuvintele \nainte de a le rosti, o
]inuse departe de multe situa]ii nedorite. Ast`zi se ab`tuse de la
codul autoimpus dup` care se conducea. Nu o dat`, ci de mai
multe ori, \[i aminti ea.
Ochii lui Vince dansau din mai multe motive decât lumina de
pe mas`.
– |]i mai aminte[ti când te-am \ntrebat seara trecut` dac`
accep]i s` crezi \n destin?
Ea d`du din cap. A fost doar cu o sear` \n urm`? Avea impre-
sia c`-l [tia pe acest b`rbat de secole.
– Acum crezi? \ntreb` el.
Ginger lu` paharul de vin din cristal [i pretinse c` studiaz`
lichidul ro[u.
– Ai putea s` m` convingi. S-a conving`? Ce mai glum`! Tot
ce avea de f`cut era s`-i arate o direc]ie [i l-ar fi urmat imediat,
asemenea unui pu[ti care se joac` de-a solda]ii.
– Poveste[te-mi despre tine, \i ceru ea vrând s` schimbe
subiectul \nainte s`-[i exteriorizeze toate emo]iile. Chelnerul le
puse \n fa]` farfuriile \nc`lzite.
Vince lu` un cu]it [i t`ie friptura suculent`.
– Ce ai vrea s` [tii?
Ginger \[i proptise b`rbia \n palm` [i-l urm`rea savurând mâncarea.
S~RUT |N Z~PAD~ 45

– Ce-]i place s` faci când nu munce[ti?


– Ei bine, când am timp, sunt fratele mai mare al copiilor mai
pu]in privilegia]i.
Ginger [tiu atunci c` mama sa nu avea dreptate. Orice b`rbat
care se deranja s` se ocupe de copiii altora n-ar putea s-o lase
balt` vreodat`. Cel pu]in nu acesta. {tia deja cât` r`bdare are, din
ziua petrecut` pe pârtie. Acum [tia [i c` \i p`sa de ceilal]i.
|n limuzin`, \ndreptându-se spre hotel, Vince \i \nl`n]ui
degetele cu ale sale [i o lini[te pl`cut` \i \nso]i tot drumul. Era
târziu când p`trunser` \n holul de marmur` al hotelului. Un
grup pestri] de petrec`re]i umplu holul cu ecourile râsetelor lor.
O dat` cu \nchiderea lin` a u[ilor liftului, toate zgomotele
disp`rur`. Ginger st`tea lâng` Vince, cu degetele \ntr-ale lui. Nici
unul nu scoase vreun cuvânt. Amândoi urm`reau schimbarea
lumini]ei o dat` cu succesiunea etajelor, de parc` se aflau \n fa]a
celei mai fascinante ma[in`rii inventate vreodat`.
Un sunet \i anun]` c` au ajuns la destina]ie. |ntr-o lini[te
ap`s`toare, merser` c`tre camera lui Ginger. Vor relua ceea ce
\ncepuser` mai devreme la bazin? O parte din ea \[i dorea.
Cealalt` parte se temea c` se va \ntâmpla.
Nevoia ei pentru Vince o \nsp`imânta. Deschiderea ei pentru
orice fel de emo]ie o expunea la acela[i tip de durere cu care se
confruntase [i mama ei. Nu era sigur` c` e preg`tit`.
La u[`, Vince o prinse de umeri [i o \ntoarse cu fa]a c`tre el.
Ginger inspir` adânc.
El n-o s`rut`, dar o \mbr`]i[`. Ginger \[i rezem` b`rbia de
um`rul lui [i \l prinse \n bra]e. Ar fi putut sta \n \mbr`]i[area lui
pentru o eternitate. |nchise ochii [i \[i puse fa]a \n curbura
gâtului lui savurând mirosul de mosc al after-shave-ului, c`ldura
fiin]ei lui. Un oftat \i sc`p` de pe buze.
– Obosit`? \ntreb` el.
– Mai degrab` mul]umit`, r`spunse ea.
Imediat ce rosti cuvintele, o ciudat` presim]ire o cuprinse.
Ceva nu era \n regul`. Ochii i se deschiser` brusc. La cap`tul
\ntunecat al holului, un individ \i urm`rea din umbr`.
46 AMY MARIE SANDRIN

– Ce se \ntâmpl`? \ntreb` Vince scuturându-i umerii.


– U... un b`rbat ne prive[te, spuse ea ar`tând \n direc]ia
cap`tului coridorului.
– Stai aici, insist` el \ndep`rtându-se.
Ginger \l apuc` de mânec`. Panica \i cuprinse \ntreg corpul.
– E[ti nebun? Nu r`mân aici singur`. |l urm` repede.
D`dur` col]ul [i nu g`sir` altceva decât un hol gol.
– E[ti sigur` c` era cineva acolo?
Putea vedea \ndoiala din ochii lui.
– Bine\n]eles. Tonul ei indignat \l f`cu s` se \ncrunte. Cred c`
m` urm`re[te \nc` de ieri.
– De ce te-ar urm`ri cineva? Te-o fi v`zut la o prezentare, sau
ceva de genul `sta?
– O, Doamne! N-am nici un indiciu. N-am f`cut nimic r`u. De
ce m-ar urm`ri cineva? Nu-mi place. Devine tot mai ciudat.
Vince \i puse un bra] protector \n jurul umerilor. Ea \[i dorea
s` se piard` \n \mbr`]i[area lui [i s` r`mân` acolo o ve[nicie.
Frica disp`ru \ncet la atingerea lui cald`.
Ajun[i din nou la u[a lui Ginger, Vince \i ceru cheia.
Descuind, \mpinse u[or u[a [i o trase din nou \n bra]ele sale.
Cum buzele lui coborau c`tre ale ei, ea \nchise ochii pentru un
s`rut arz`tor pe care-l sim]i pân` \n c`lcâie.
– Mai vrei o lec]ie mâine?
– Da, [opti ea sub influen]a bra]elor ce o \nconjurau, visând
la ce urma s` se \ntâmple.
El \i s`rut` vârful nasului.
– M` refeream la o lec]ie de schi.
Ginger avu bunul sim] s` ro[easc`, dar oricum se ag`]` de el
f`r` ru[ine.
Cu o atingere tandr`, el \i desprinse mâinile.
– Refuz s` profit de tine, nu-]i mai aminte[ti?
– Da, \mi amintesc. Cum ar fi putut s` uite? Sim]i o greutate
enorm` \n stomac. Ne \ntâlnim la nou` \n hol?
– Bine. Cu o mân` pe spatele ei, o gr`bi \n camer`. Somn
u[or, spuse el [i \nchise u[a dup` ea.
S~RUT |N Z~PAD~ 47

*
* *

– Somn u[or, pe dracu’! morm`i Ginger pentru a zecea oar`,


\ntorcându-se pe salteaua incomod` de hotel. Forn`itul u[or ce
se auzea dinspre cel`lalt pat o irita [i era un pic tentat` s`-i
arunce o pern` \n cap lui Robyn. Nu era cinstit ca restul lumii s`
doarm` \n timp ce ea nu putea decât s` se gândeasc` la Vince.
Vince zâmbind cu expresia aceea diabolic`. Vince s`rutând-o.
Vince urcându-se \n ma[in` [i disp`rând din via]a ei pentru
totdeauna. St`tea \ntins` pe spate, urm`rind dansul umbrelor pe
tavan. Nu-l putea l`sa s` plece f`r` a afla cum este cu el... \n toate
sensurile cuvântului. Zâmbi \n \ntuneric, f`cându-[i un plan \n
minte.

*
* *

– E[ti deja \n picioare? Robyn st`tea rezemat` \ntr-un cot [i \[i


\ndep`rta buclele negre ce-i acopereau ochii. {i de unde dracu’
ai luat chestia aia?
Ginger privi combinezonul din m`tase de culoarea pielii pe
care-l purta, apoi se uit` la prietena ei.
– |nchide-]i gura, Robyn! S` nu prinzi mu[te.
Robyn se ridic` \n genunchi, holbându-se [ocat`.
– Ai dou` secunde ca s` m` pui la curent cu ce se \ntâmpl`.
{i s` nu sari peste nici un detaliu. Dumnezeule! Ar`]i ca [i goal`
\mbr`cat` \n `la. De unde \l ai, de ce l-ai ]inut ascuns, [i pot s`-l
\mprumut [i eu din când \n când?
Luându-[i pantalonii ro[ii de schi, Ginger \i trase peste
aproape inexistentul combinezon, \ncercând s`-l ascund` cumva.
Mâinile \i tremurau, dar nimic nu o mai putea opri acum c` se
hot`râse.
– L-am convins pe manager s` deschid` magazinul de
48 AMY MARIE SANDRIN

cadouri mai devreme. I-am spus c` e o problem` de via]` [i de


moarte. Se cutremur` la amintirea scepticismului din privirea
individului când \l pl`tise. Nu-i st`tea \n obicei s` fac` astfel de
lucruri. Trebuia s`-[i demonstreze c` mama ei gre[ea. Ginger \[i
dorea s` \ntre]in` o rela]ie cu un b`rbat, chiar [i numai pentru
un weekend, [i totu[i s` supravie]uiasc`. Oare doar se ]inea de
[otii?
– Vei face pneumonie numai cu lenjerie intim` pe sub
costumul de schi.
– N-am de gând s` schiez ast`zi.
– O, Doamne! Robyn \[i acoperi gura cu mâinile. Se ridic` din
pat [i se post`, cu lacrimi \n ochi, \n fa]a lui Ginger. N-am fost
niciodat` mai mândr` de tine.
Stând \n fa]a u[ii apartamentului, Ginger se \ntreba dac` ceea
ce f`cea era lucrul cel mai bun. Nu era nimic r`u sau con-
damnabil \n faptul s`-[i petreac` timpul cu Vince. Chiar dac`-l
cuno[tea numai de dou` zile, nu \nsemna c` este o femeie lipsit`
de orice moral`.
Era, cu toat` sinceritatea, o problem` a unei inimi c`utând-o
pe alta. O fiin]` uman` c`utând alt` fiin]` de care s`-i pese. {i
chiar \i p`sa de Vince. Dac` ar avea mai mult timp s`-l cunoasc`,
sigur ar g`si cheia c`tre inima lui.
Capitolul 4
Corpul lui bronzat contrasta puternic cu pielea ei alb`. U[or
ca o [oapt`, el \[i cobor\ o mân` pe curbura gâtului ei, printre
sânii genero[i, pe plaja pântecului ei, pân` la locul unde
coapsele se \ntâlneau.
Era goal`.
P`rul ei blond c`dea ca o cascad` peste m`tasea alb` a
cear[afurilor.
– O, Vince! gâfâi ea, [oldurile frem`tându-i la atingerea
lui. Ia-m`! Te vreau acum.
Vince descoperi c` era deja gol. Când se \ntâmplase? N-avea
importan]`. Era gata s`-i \mplineasc` fanteziile. Hainele
oricum n-ar fi f`cut decât s` \ncetineasc` lucrurile. O cuprinse
[i \i \ndep`rt` coapsele.
O b`taie persistent` \n u[` \l trezi pân` la urm`.
– La dracu’! Vince \njur`, cu o lovitur` \n cuverturile
r`v`[ite. Nu d` niciodat` gre[, morm`i el dându-[i seama c`
fusese doar un vis. Frecându-[i fa]a cu o mân`, se \nf`[ur` \ntr-un
cear[af luat de pe pat.
P`[ind descul] pe plu[ul covorului, ajunse la u[` [i o
deschise, preg`tit s`-l pedepseasc` pe nenorocitul care a
50 AMY MARIE SANDRIN

\ndr`znit s`-i \ntrerup` visul. Femeia din fantezia sa se afla


chiar \n cadrul u[ii.
|[i strânse mai bine cear[aful de satin, \ncercând s`-[i
ascund` erec]ia matinal` [i \[i trecu o mân` prin p`r.
– Dumnezeule, m-am uitat dormind. |[i privi \ncheietura,
realizând c`-[i l`sase ceasul pe noptier`.
– Nu. Am venit eu mai devreme. Pot s` intru?
Vince se d`du \ntr-o parte.
– Bine\n]eles. Clopote de alarm` i se dezl`n]uir` \n cap la
vederea fe]ei ei palide [i a ochilor care priveau oriunde numai
la el nu. O team` inexplicabil` \l cuprinse.
– S-a \ntâmplat ceva?
– Nu... eu...
– Ce e, Ginger? Ce vrei? Ce s-a \ntâmplat? Cu un deget sub
pielea fin` a b`rbiei ei, o for]` s`-l priveasc` \n ochi.
Ea ezit` trecând nervos de pe un picior pe altul.
– Vreau s` profi]i de mine, anun]` ea f`r` s` clipeasc`. |l
privea \n ochi, afi[ând t`ria convingerilor sale [i o dorin]`
arz`toare.
Vince n-ar fi putut fi mai surprins nici dac` o bomb` ar fi
explodat \n apartamentul foarte scump pe care-l ocupa. |nchise
ochii [i \nghi]i \n sec. |n mod normal accepta tot ce \i oferea o
femeie. Dar Ginger nu avea nimic \n comun cu Liz sau cu alte
femei cu care se mai \ntâlnise. Ea merita mai mult decât spera
el s` poat` fi capabil s` ofere.
Nu putea s-o ia pentru o t`v`leal` rapid` prin fân, dup`
care s-o lase balt`. Chiar dac` ea spusese c` \l dorea.
Dumnezeule, nu tocmai spusese exact acest lucru?
Dac` s-ar culca cu ea, ar trebui s-o p`streze. Transpira]ia \i
inund` palmele. Nu era sigur c` era preg`tit pentru un astfel de
angajament. Trebuia s` p`streze distan]a dintre ei.
– Numai pu]in, s` m` \mbrac, spuse el trecându-[i mâna prin
p`rul ciufulit. Vin imediat. Vince \[i trase pe el o pereche de
gin[i [i o c`ma[` de bumbac pe care nu se mai obosi s-o [i
\ncheie.
S~RUT |N Z~PAD~ 51

Când reveni, Ginger st`tea exact \n locul \n care o l`sase,


proasta dispozi]ie fiind vizibil` \n fiecare linie a fe]ei ei. Se
sim]ea cel mai mare dobitoc de pe p`mânt. Nu voia s`-i
provoace suferin]`. Nu voia s-o resping`, dar se p`rea c` ori-
care ar fi fost cursul evenimentelor, ea ar fi suferit. Era ea oare
con[tient` de consecin]e? |i p`sa oare de ele?
– Te deranjeaz` dac`-mi scot pulov`rul? \ntreb` Ginger. Se
face tot mai cald aici.
Foarte bine. Schimbarea subiectului era binevenit`.
Poate reu[eau s` evite [i \ntreaga problem` a culcatului
\mpreun`.
– F`-te comod`. Oricum am de gând s` comand ceva \nainte
de a ie[i pe pârtie. Cu spatele la Ginger, lu` telefonul [i form`.
La sunetul icnetelor ei u[oare, se \ntoarse.
Ginger se lupta cu fermoarul. Cu o for]are a degetelor ei,
acesta se desf`cu. Pulov`rul ro[u \i alunec` de pe umeri
dezvelind fragilul ei combinezon [i mult`, mult` piele alb` [i
goal`.
{ocul \l lovi cu for]a unui uragan.
– Ce dracu? Receptorul \i alunec` din mân`. Pune-]i
pulov`rul la loc chiar acum! izbucni el. Articolul pe care-l purta
o acoperea mai mult decât costumul de baie din seara trecut`,
dar din cauza culorii sale apropiate de cea a pielii, ar`ta ca [i
cum ar fi fost goal`. Iar corpul lui Vince r`spunse cu un impuls
primar pe care nu avea nici o speran]` s`-l controleze. C`ldura
\l cuprinse ca un foc alimentat cu benzin`. Inima \i b`tea ca un
ciocan. Se str`dui s` se controleze.
– Ia-m`! ceru ea cu o [oapt` r`gu[it`, ochii arzându-i.
El [tia c` dac` o atingea nu mai exista cale de \ntoarcere.
|nchise ochii [i num`r` pân` la zece.
– Fii atent`, Ginger! [uier` el printre din]i, o ven` a gâtului
pulsându-i necontrolat.
– Am obosit s` tot fiu atent`.
Ochii lui se deschiser` la sunetul unui alt fermoar.
De fapt, femeia \[i dezbr`ca pantalonii de schi. Abandonând
52 AMY MARIE SANDRIN

materialul ro[u, ea p`[i c`tre el cu seduc`toarele ei picioare


lungi. Mai lungi decât ar fi trebuit Dumnezeu s` permit` vre-
unei femei s` aib`.
Vince se d`du \napoi, \ncercând s` p`streze distan]a dintre
ei, pentru binele s`n`t`]ii sale mentale. Spatele \i \ntâlni
peretele. Se v`zu for]at s` se opreasc`. Ea continu` s` \nain-
teze [i se opri foarte aproape de el. Mâinile ei delicate
alunecar` pe pieptul lui gol, trimi]ându-i valuri de dorin]` \n
tot corpul.
Vince se blestem` pentru c` nu-[i f`cuse timp s` se \ncheie
la c`ma[`. Respira]ia i se accelera haotic. Mintea lui c`uta un
motiv pentru care n-ar fi \nh`]at-o [i n-ar fi f`cut dragoste cu ea,
s`lbatic [i pasionat.
Recurgând la ultimele resurse de autocontrol, \[i ridic`
mâinile \n aer, refuzând s-o ating`. Dumnezeule, dar mâinile ei
erau atât de pl`cute pe pieptul lui!
– Nu vreau s` te fac s` suferi, Ginger.
– Nu-]i cer s` m` faci s` suf`r. |]i cer... te implor... s` faci
dragoste cu mine. |[i punct` cuvintele cu mici s`rut`ri pe piep-
tul lui.
Parfumul ei \i umplu n`rile, sabotându-i voin]a.
– E acela[i lucru. Continua s` se uite \n tavan. Tenta]ia ar fi
fost prea mare.
– Nu \ncerc s` smulg un angajament de la tine. Ginger \[i
puse mâinile pe obrajii lui, for]ându-l s-o priveasc`. Vreau doar
ceva care s`-mi aminteasc` de tine. Doar atât. E prea mult ceea
ce-]i cer?
– Da! Uitând de hot`rârea lui de a n-o atinge, Vince o apuc`
de umeri [i privi adâncimile ochilor ei alba[tri ca oceanul.
Femeia asta era cumva nebun`? Poate nu-[i dorea un angaja-
ment, dar dac` se culca cu ea, era nevoit s`-i ofere unul.
– Nu \n]elegi? Nu este chiar atât de simplu. Nimic nu este
atât de simplu!
O sim]i b`tând \n retragere. Ochii i se transformar` \n
cristale de ghea]`.
S~RUT |N Z~PAD~ 53

– Bine. Am \n]eles aluzia. Dac` nu m` vrei, voi pleca.


|ncerc` s` se desprind`.
N-ar fi l`sat-o. Doamne, oare inten]ionat interpreta gre[it? Nu-i
ar`tase din momentul \n care s-au \ntâlnit cât de mult o dorea? Ce-i
mai trebuia... o reclam` luminoas` care s` declare dorin]a lui?
– Nu te vreau? Nici nu-]i po]i imagina cât de tare te doresc.
L`sând orice prevedere deoparte, hot`rât s`-i arate ceea ce
cuvintele nu puteau spune, \i strivi trupul de pieptul s`u
dezgolit.
– Dumnezeule, nu mai pot lupta. Sunt doar un om, apuc`
el s` spun` [i buzele sale le posed` pe ale ei cu o foame pe care
nu o putea controla.
{tiuse c` dac` o atinge, nu se va mai putea opri. Avusese
dreptate.
S`rut`rile lor devenir` febrile [i arz`toare, ca [i cum amân-
doi [i-ar fi dorit s` recupereze timpul pierdut. Vince \[i plimba
mâinile de-a lungul spatelui ei, \n timp ce degetele lui Ginger,
lungi [i fragile, \i mângâiau pieptul \ntr-o atingere u[oar` ca un
fluture. El se abandon` senza]iei ce-i invada tot trupul.
Când limba ei se strecur` atingându-i buza superioar`, Vince
o captur` \n gur` antrenând-o \ntr-un dans cu propria sa limb`.
– E atât de bine! murmur` el, sim]indu-i p`rul moale pe
obraz, atingerea inocent` excitându-l [i mai tare.
Ea r`spunse cu mici scâncete, \n timp ce-[i plimba degetele
prin smocurile \ntunecate de pe pieptul lui. Pl`cerea radia prin
fiecare termina]ie nervoas`.
– Am nevoie de tine, Ginger. Cu un deget, Vince \ndep`rt`
bretelu]a de pe um`rul ei [i trase \n jos combinezonul dezvelindu-i
un sân. Ridicând generoasa rotunjime cu mâna, buzele lui
cuprinser` mamelonul roz, \ncercuindu-i sfârcul cu limba [i
mu[cându-l u[or.
Scâncetele ei se transformar` \n gemete.
– Ar trebui s-o lu`m mai u[or, \i respir` el \n piele.
– De ce? suspin` ea frecându-[i mâna de umfl`tura ap`rut`
pe gin[ii lui.
54 AMY MARIE SANDRIN

Toate urmele de ra]iune disp`rur`. El nu putea gândi


limpede ]inând-o \n bra]e, cu trupul ei lipit de al lui.
– M` dep`[e[te. Gura lui o c`ut` din nou pe a ei, o mân`
f`cându-[i loc spre pântecele ei. Ginger \i deschise fermoarul [i
el \nchise ochii [i icni când sim]i atingerea ei tandr` pe mem-
brul \nt`rit.
Era cea mai minunat` [i cea mai torturant` senza]ie pe care o
experimentase vreodat`. Nu se mai sim]ise niciodat` a[a.
– N-am de gând s-o fac \n pat, bolborosi el cu fa]a \ntre
ridic`turile sânilor. Ea mirosea a proasp`t [i el inspir` cu nesa]
parfumul pielii ei.
– Paturile sunt dep`[ite.
Un zâmbet \i travers` fa]a. Unde fusese ea toat` via]a lui? Nu
se mai sim]ise niciodat` atât de viu, atât de dorit. Vince \[i \ndoi
genunchii [i o trase dup` el, \nl`turând [i cealalt` bretelu]` de
pe um`rul ei gol. Neluându-[i ochii de la ea, o dezbr`c` pân`
la talie.
Dorin]a desc`tu[at` str`lucea \n ochii ei.
Vince \i linse buzele uscate ca de[ertul. Sim]ise nasturii
combinezonului ei mai devreme, [i-i desf`cu cu o mi[care a
degetului, ajutat de o \ntoarcere a [oldurilor ei.
Ochii ei se l`rgir`, apoi se \nchiser` când degetele lui \i
p`trunser` despic`tura cald`. Capul \i c`zu languros pe spate.
Vince profit` de ocazie [i \[i strecur` limba de-a lungul delicio-
sului arc al gâtului ei \n timp ce degetele lui o penetrau.
Respira]ia ei rapid` \i \nfior` urechea, iar unghiile \i l`sar`
urme pe bra]. {oldurile ei se mi[cau \n ritm cu el.
– Dac` n-a[ [ti, a[ spune c` \]i place mai mult decât s`
schiezi. El \[i ridic` privirea exact la timp ca s` surprind` un
zâmbet pe buzele ei când gemu adânc confirmându-i spusele.
Ginger se aplec` peste el [i alunecând cu tot trupul peste
erec]ia lui, \i trase gin[ii de pe coapse. Vince scoase degetul din
c`ldura ei [i o ajut`. Liber de orice obstacol, el \ngenunche \n
fa]a ei, preg`tit [i mai mult decât dornic.
Tr`gând-o spre corpul s`u gol, o mângâie \ncercând s`-[i
S~RUT |N Z~PAD~ 55

st`pâneasc` nevoia ce-i cre[tea \n interior. Ginger \i lu` mâna [i \i


s`rut` interiorul \ncheieturii. Senza]ia smulse un geam`t din gâtul
lui. Cum putea o atingere simpl` s`-l afecteze atât? P`strându-i
mâna \n ale ei, Ginger se \ntinse pe covor [i \l trase imediat dup`
ea.
El \[i strecur` corpul lâng` al ei, desf`tându-se la atingerea
pielii ei satinate. Nici o femeie nu-l inundase vreodat` cu atâta
pl`cere. Dumnezeule, ce-i f`cuse? Cu toate astea, de ce nu-i
p`sa c` se afla total sub vraja ei?
Ca un \nfometat devorându-[i ultima mas`, Vince \i atac`
buzele. O dat` cu asaltul s`u, ea \i mas` s`lbatic carnea tare a
feselor.
Gata s` explodeze, el \i \ndep`rt` picioarele cu genunchiul.
Ea se deschise pentru el [i \[i \nf`[ur` picioarele \n jurul lui ca
[i cum nu i-ar mai fi dat drumul niciodat`.
El nici nu-[i dorea s` evadeze vreodat`.
Cu o mân` tremurând`, Vince se ghid` c`tre c`ldura
m`t`soas` dintre picioarele ei. Ea \l dorea. Convingerea c` era
dorit \l invad` ca o miere cald` [i realiz` c` [i el o dorea. Nu,
nu o dorea, tânjea dup` ea cu o intensitate care-l zguduia. |[i
]inea mâinile pe fiecare parte a fe]ei ei, \n timp ce o s`ruta. Se
\mpinse \n centrul ei dulce cât de mult putu.
Ea era strâns` [i delicat` [i fierbinte.
Tot ceea ce el avea nevoie.
Tot ce el \[i dorea.
Ochii lui se \nchiser` cu pasiune [i pl`cere. Mâinile ei \i
alunecar` pe piept [i \i \nconjurar` gâtul, tr`gându-i buzele
\napoi c`tre ale ei. Gura lui prindea cuvintele ei calde.
– Vince! O, Doamne! Vince! De ce am a[teptat atâta timp? O,
Doamne, murmura ea. Mai repede. Vreau... Vince... te rog... O,
Doamne, da... mai tare.
Vince se retr`gea [i revenea iar [i iar \n ritm cu [oldurile ei
unduitoare. |mpreun`, \mbr`]i[au furtuna pasiunii lor.
Transpira]ia \i [iroia pe spate. Intensitatea orgasmului \l
devast`. Mintea [i trupul s`u \i sc`par` de sub control [i
56 AMY MARIE SANDRIN

explodar` \n jerbe de pl`cere. Strig` numele ei, apoi o sim]i pe


Ginger atingându-[i punctul culminant, cu o contrac]ie a
corpului \n jurul lui. Degetele ei i se \nfipser` \n bicep[i.
R`maser` \ncle[ta]i \ntr-un binecuvântat final. |n cele din
urm`, Vince se r`sturn` pe spate [i o trase \n \mbr`]i[area sa.
R`maser` t`cu]i un lung moment, fiecare \ncercând s`-[i
]in` respira]ia.
– Am o singur` \ntrebare, zise Ginger plimbându-[i un deget
pe buzele lui [i apoi \n jos, pe b`rbie.
– Ce? Doamne, era atât de frumoas` cu p`rul \nconjurându-i
\n dezordine fa]a. Ar`ta ca [i cum fusese iubit`, iar Vince era al
dracului de bucuros c` el era cel care o f`cuse.
– E \ntotdeauna a[a pentru tine? Vreau s` spun... oh!
Mirarea r`zb`tea prin [oaptele sale.
Vince [tia exact la ce se referea. F`cuse dragoste cu o
gr`mad` de femei, dar niciodat` nu experimentase o asemenea
pasiune ie[it` de sub orice control.
– Nu. N-a fost niciodat` a[a. M` faci s` m` simt ca un ado-
lescent \nfometat de sex. Faci dragoste tot a[a cum schiezi...
total haotic. Sim]i c` se \nt`re[te din nou numai la gândul de a
se afla \n interiorul ei. N-am \ntâlnit \n toat` via]a mea pe cine-
va ca tine. Se r`suci [i ]intui de covor corpul ei voluptuos.
Ochii ei alba[tri se m`rir`, apoi un zâmbet \i travers` fa]a.
Când mâna ei \l g`si, el \nchise ochii [i gemu de pl`cere.
– }ine-o tot a[a, doamn`, [i va trebui s` devin dur. Vince \[i
\nso]ea cuvintele cu mici s`rut`ri pe buzele ei, pe gât [i apoi \n
jurul sânilor.
– Cred c`, [opti ea mi[cându-[i mâna \ntr-un ritm lent, \mi
va pl`cea duritatea ta.

*
* *
S~RUT |N Z~PAD~ 57

Ginger \[i ridic` mâinile deasupra capului [i \[i \ntinse


mu[chii obosi]i. Dup` ore de dragoste, ajunseser` \n sfâr[it pe
cear[afurile de m`tase ale patului. |l privi pe Vince stând \ntins
lâng` ea. O [uvi]` din p`rul lui negru i se r`sucise pe frunte. |[i
dorea s-o ating`, dar \[i p`stra mâna la locul ei.
Ginger \nghi]i nodul ce i se formase \n gât. Vince avea s`-i
lipseasc`. N-ar putea uita niciodat` aceast` zi, timpul petrecut
cu el. O va p`stra \n memorie pentru totdeauna. Lacrimi i se
formar` \n ochi [i clipi re]inându-le.
– De ce plângi?
Surprins`, Ginger \l privi. Dumnezeule, ar fi trebuit s`
doarm`. Nu trebuia s-o vad` plângând. De ce nu-[i st`pânise
emo]iile m`car pân` adormea el? Avusese impresia c` doar \[i
dorea ceva care s`-i aduc` aminte de el. Ei bine, ob]inuse ce-[i
dorise. Atunci de ce, acum când totul era aproape terminat, se
sim]ea atât de mizerabil?
El \i [terse o lacrim` r`t`cit`.
|ntorcându-[i capul, ea \i s`rut` interiorul palmei.
– Mul]umesc pentru amintiri, [opti ea.
Sprijinit \ntr-un cot, corpul lui suplu, masculin, o domina cu
ochii verzi plini de mânie.
– S` stabilim un lucru de pe acum. Nu e vorba numai de
ast`zi. Ne vom iubi cât timp vom tr`i.
{i mai multe lacrimi izvorâr` din ochii ei, scurgându-i-se pe
obraji.
– Ce? Inima ei amenin]a s`-i evadeze din piept. Un râs ner-
vos \i zbur` de pe buze. Eu... tu... noi... ce? „O, Doamne, nu
sunt decât o idioat` bâlbâit`.”
Vince râse, un sunet plin, de bariton, ca o muzic` \n urechile
ei.
– De ce plâng femeile când sunt fericite?
Ea \nc` refuza s` cread` ceea ce tocmai auzise. Aplecându-se
\ntr-un cot, \l privi \n ochi. Trebuia s` afle, s` fie sigur` c`
\n]elesese bine ce \i spusese el.
– Sunt oare fericit`?
58 AMY MARIE SANDRIN

– La dracu’! Bine\n]eles c` e[ti.


– De ce sunt fericit`? \ntreb` ea \n [oapt`, f`r` s` respire.
Vince se aplec` [i-i s`rut` col]ul gurii.
– Pentru c`, dac` e[ti [i tu de acord, bine\n]eles, vom
vedea unde ne va duce aceast` rela]ie. Nu m` mut la Denver
peste dou` s`pt`mâni, dar a[ vrea s` te sun \n fiecare sear`.
Mi-ar pl`cea s` petrecem Cr`ciunul \mpreun`. Mi-ar pl`cea s`
fac dragoste cu tine pân` când voi deveni prea b`trân ca s`
mai fiu \n stare.
Fiecare emo]ie tr`it` vreodat` de Ginger, se lupta s` ias` la
iveal`. |[i dorea s` plâng`, \[i dorea s` râd`, \[i dorea s`-l
loveasc` pentru c` o f`cuse s` cread` c` nu voia altceva decât o
aventur` de o noapte. |n loc de asta, \l \mpinse \n pat [i se
\ntinse [i ea peste perfectul lui corp.
F`r` nici o rezisten]` din partea lui, se sprijini \n mâini [i se
aplec` atât de aproape \ncât sânii ei \i atinser` din nou pieptul.
– Amice, tocmai am petrecut [apte ore f`când dragoste.
Cred c` „a nu fi \n stare” nici nu exist` \n vocabularul t`u.
Ochii lui se m`rir` brusc.
– {apte ore? Isuse, cât e ceasul? Arunc` o privire c`tre ceasul
de pe noptier` [i c`zu \napoi pe pern`. Dumnezeule, e ora dou`!
– De ce? Ce se \ntâmpl` la dou`? Te transformi \ntr-un
dovleac? |[i ondul` corpul peste al lui, coapsele ei presându-i
erec]ia \n \ncercarea de a-l face s` uite de timp [i de restul
lumii.
Vince \i mângâie sânul, apoi, apucând-o de talie, o \ndep`rt`
de deasupra lui.
– Am comandat o limuzin` peste o jum`tate de or`. Trebuie
s` prind un avion. |mi pare r`u, \ngerul meu! Se d`du jos din
pat [i \ncepu s`-[i caute lucrurile.
Asta era. |nceputul sfâr[itului. Golul din stomac o asigura de
acest lucru. El chiar pleca. Ginger \nchise ochii [i \ncerc` s`
re]in` furtuna de lacrimi. Luptase \mpotriva oric`rei emo]ii de
atâta vreme, \ncât acum nu mai era capabil` s` le fac` fa]`.
Ginger deschise ochii când Vince o \mbr`]i[`.
S~RUT |N Z~PAD~ 59

– Sunt un om de cuvânt, Ginger. Nu mint niciodat`. |i s`rut`


tâmpla [i-i \ndep`rt` din ochi o [uvi]` de p`r. Te voi suna \n
fiecare sear`, \]i promit. La dracu’, doamn`, dac` te consoleaz`
cumva, am atâta nevoie de tine \ncât m` sperii chiar eu de
acest lucru.
Obrazul ei cobor\ pe pieptul lui [i c`ldura acestuia o lini[ti,
r`mânând strâns \mbr`]i[a]i \n mijlocul patului enorm.
– Mi-e team`, admise ea.
– Te voi sim]i aproape tot drumul. Ca [i cum am face
c`l`toria \mpreun`. O s`rut` pe cre[tet [i o trase mai aproape.
{i acum pune ni[te haine pe corpul `sta sexy, \nainte s` m` faci
s` ratez plecarea. O plesni \n joac` peste fesele goale.
Când Ginger se \mbr`c` \n cele din urm`, Vince o \nso]i spre
camera ei. St`teau \n cadrul u[ii deschise. Ginger nu se sim]ise
niciodat` mai confuz. Fericirea amenin]a s-o invadeze, dar
triste]ea desp`r]irii lor for]ate o urma \ndeaproape.
– |]i g`sesc num`rul de telefon \n carte?
– Da. Adic` nu! Era \nregistrat` cu numele ei real, Ginger
Thompson, nu Ginger Cooper. Nu sunt trecut`. |[i \ncruci[`
degetele la spate pentru ca minciuna s` nu-i poarte ghinion. |i
va explica adev`rul când se vor \ntâlni peste dou` s`pt`mâni.
Se vor amuza copios pe chestia asta, era sigur`. }i-l scriu pe o
bucat` de hârtie.
|n camer`, ea auzi du[ul curgând \n baie. Robyn trebuie s`-
[i fi terminat por]ia zilnic` de schi. Ginger cerceta interiorul
camerei \n c`utarea unui stilou. Hotelurile au \ntotdeauna
obiecte de scris \n fiecare camer`. De ce nu g`sea unul atunci
când \i trebuia? Nu-i era de nici un folos faptul c` Vince o urma
pas cu pas, \mbr`]i[ându-i talia de fiecare dat` când se oprea s`
caute \ntr-un sertar.
– Nu m` aju]i deloc, \l acuz` ea când \i sim]i limba lipindu-i-se
de ureche, senza]ii deloc cumin]i cuprinzându-i trupul. Robyn
\[i va termina du[ul [i va intra goal` \n camer`.
– Ar fi jenant.
– Mai mult pentru noi decât pentru ea, crede-m`. Descoperi
60 AMY MARIE SANDRIN

po[eta lui Robyn \n cuier. Dac` un obiect nu putea fi g`sit \n


geanta acestei femei, erau foarte pu]ine [anse ca acesta s` fi
existat vreodat`. C`ut` [i scoase un stilou argintiu \n timp ce
gura lui Vince \i cobora pe gât c`tre pulov`r. Din]ii lui albi
mu[car` vârful unui sân prin materialul gros. |n[f`când un
carne]el, Ginger \[i scrise num`rul [i eliberându-se din
\mbr`]i[area lui, se \ntoarse [i i-l d`du.
– }ine. S` nu-l pierzi.
El privi hârtia, o \mp`turi cu grij` [i o b`g` \n portofel.
– Nu \n aceast` via]`. Bra]ele lui puternice o cuprinser` din
nou. Buzele li se unir` \ntr-un s`rut final care explod` \n toate
termina]iile nervoase din corpul lui Ginger. Ea \l prinse de c`ma[`
[i se ridic` pe vârfuri, nedorindu-[i ca s`rutul s` se termine
vreodat`.
Vince se desprinse, regretul fiind vizibil \n ochii s`i.
– Asta te va p`stra cald` pân` ne vom \ntâlni din nou. Te sun
mâine sear`. Cu o atingere de deget pe vârful nasului ei, se
\ntoarse [i p`r`si camera. Uitându-se \napoi, f`cu cu ochiul \n
timp ce u[a se \nchidea \n urma lui.
– O, Doamne, [opti Ginger cu degetele pe buzele ei ce
ardeau. A[a te sim]i când e[ti \ndr`gostit din cap pân`-n
picioare?
Capitolul 5
– Am \ntâlnit pe cineva special, mam`. Ginger lu` o
\mbuc`tur` de salat` [i o cercet` printre gene pe femeia din fa]a
ei.
– Da?
Era uluitor cum mama ei putea s` condenseze atâtea \n]elesuri
\ntr-un cuvânt de dou` litere. Nu era nici o \ndoial` din felul cum
\[i strânse buzele, din felul \n care [i-a \ndreptat spatele, din
lucirea ochilor ei, c` Eva Thompson nu era mul]umit`.
Ginger trase aer \n piept [i continu` oricum, [tiind c` spusele
ei vor avea efectul unui m`sc`rici la o \nmormântare.
– |mi place. Cred c` [i el m` place. Ar vrea s` petreac`
Cr`ciunul cu noi.
Punându-[i calm` tacâmul lâng` farfurie, mama sa \[i aranj` o
[uvi]` de p`r argintiu \n spatele urechii [i \[i \mpreun` mâinile \n fa]`.
– Chiar crezi c` e \n]elept? Ce [tii despre el? Cu ce se ocup`?
Cum sunt p`rin]ii lui? Lucrurile astea conteaz`, \]i spun cum este
el de fapt.
„Ei bine, mam`, el este tot ceea ce tu dispre]uie[ti. E sexy [i
viril [i mult mai b`rbat decât poate o femeie s`-[i imagineze. Arat`
atât de bine \ncât a[ putea s`-l privesc ziua \ntreag`. O, [i apropo,
62 AMY MARIE SANDRIN

e periculos. O privire c`tre el [i uit toate sfaturile pe care mi le-ai


dat vreodat`. Sunt complet neajutorat`. {i \mi place asta.”
Inundat` de \ntreb`ri, Ginger nu putu decât s`-i r`spund`:
– E foarte dr`gu]. O s`-]i plac`. „Da, sigur. Continu` s` visezi,
Gin. Mamei tale \i plac numai b`rba]ii pe jum`tate mor]i [i care
nu ar putea sub nici o form`, inten]ionat` sau nu, s` atenteze la
visurile [i speran]ele unei femei.”
– Da, doar c` s`rb`torile sunt pentru familie.
Cum pofta ei de mâncare disp`ruse, Ginger puse furculi]a jos.
„Familiile trebuie s` creasc`. De ce nu [i a noastr`?”
– Dar... dac` el vrea s` fac` parte din familie?
Eva o privi surprins`. Muzica festiv` ce izvora din difuzoarele
restaurantului umplu lini[tea. Aplecându-se, ea cercet` mul]imea
de la mesele al`turate ca [i cum ar fi vrut s` se asigure c` nu trag
cu urechea.
– Te-a cerut \n c`s`torie? \ntreb` ea aplecându-se mai
aproape, astfel \ncât [oaptele s` nu i se piard`.
Ginger [tia c` va veni [i acest moment.
– Nu chiar cu cuvintele astea. Se mi[ca nervoas` \n scaun, ca
o [col`ri]` prins` cu minciuna. Nu mai era la fel de sigur` de
rela]ia ei cu Vince, cum fusese cinci minute mai devreme.
Pentru asta existau mamele, nu-i a[a? S` te fac` s` te sim]i din
nou nesigur`, ca [i cum ai avea iar zece ani. Ea [tia c` Vince o
dorea, nu numai pentru o aventur` de o noapte al`turi de trupul
ei, ci pentru ceea ce reprezenta toat` fiin]a ei. Dar trecuser` dou`
zile f`r` nimic asem`n`tor cu un mesaj din partea lui. Promisese
c` e un om de cuvânt.
Ginger se condamn` pentru aceste gânduri. Nu se putea l`sa
cuprins` de pesimismul mamei sale. Totul era \n regul`. Erau
numai dou` zile. El era om de afaceri. Era probabil ocupat cu
afacerile lui. Va suna când va putea.
– O, draga mea. Mama ei plesc`i dezaprobator din limb` [i \i
arunc` o privire gen „]i-am spus eu”. De câte ori trebuie s` mai
discut`m acest subiect? Dac` un b`rbat nu cere nici un fel de
angajament, nu dore[te decât un singur lucru. Te-ai culcat cu el?
S~RUT |N Z~PAD~ 63

– Mam`! Cum putea s` r`spund` unei astfel de \ntreb`ri?


„Da, mam`. M-am culcat. {i a[ face-o din nou \ntr-o clipit`.”
– |ncerc doar s` te protejez. Nu vreau s` suferi \n felul \n care
am suferit eu. }i-am mai spus [i pân` acum c` un b`rbat sexy este
un b`rbat periculos.
Ginger \[i d`du ochii peste cap. Cum ar fi putut s` uite ceva ce
era s`pat \n creierul ei asemenea cuvintelor pe o piatr` de
mormânt?
– {tiu, [tiu. Un b`rbat sexy este un b`rbat periculos. Vince nu
este a[a. De[i sunt de acord c` arat` extrem de bine, de asemenea
te po]i baza pe el.
– E[ti sigur` de asta? Nu-l cuno[ti de foarte mult timp, nu-i
a[a?
Vorbise cu toat` convingerea de care dispunea.
– Intui]ie.
– O femeie, o inform` Eva, nu se poate ghida dup` intui]ie
dac` e implicat un b`rbat. B`rba]ii au tendin]a s`-]i suceasc`
min]ile. {tiu din experien]` c` nu vei mai auzi vreodat` de el. Ai
face bine s`-l ui]i chiar acum, Ginger. Cred c` ar trebui s` vorbe[ti
cu Steve [i s` \ncerci s` reiei rela]ia cu el. |[i ridic` tonul ca [i cum
inten]iona s` r`neasc` cu cuvintele ei. Dac` te va mai vrea dup`
ce l-ai p`r`sit!
– Steven nu era pentru mine, mam`. Ginger lu` furculi]a [i
mânc` din nou din salat`. Nu mai era o feti]`, cu toate c` mama
ei o f`cea s` se simt` a[a. |ncordându-[i mâna atât de puternic
\ncât furculi]a se \ndoi \n strânsoarea ei, izbucni:
– De ce s` m` ag`] de cineva cu care [tiu c` nu voi fi fericit`?
De ce? N-a[ putea niciodat` s` fiu mul]umit` cu Steven. Cu Vince,
nu [tiu, m` simt atât de diferit. S`-l compari pe Vince cu Steven
era ca [i cum ai compara sp`l`tura de vase cu cea mai bun`
[ampanie.
Eva râse; un sunet sup`r`tor care o enerv` pe Ginger.
– Nici un b`rbat nu-i bun pentru o femeie. Cine spune c` dife-
rit \nseamn` bun? Pe Steven te puteai bizui. |n vremurile de ast`zi
e greu s` g`se[ti pe cineva pe care s` te po]i bizui. Un b`rbat dife-
64 AMY MARIE SANDRIN

rit va sfâr[i prin a te face s` suferi. Flutur` furculi]a \n direc]ia lui


Ginger. }ine minte cuvintele mele.
– Ei bine, poate eu trebuie s` hot`r`sc. Poate o dat` \n via]`
mi-ar pl`cea s` fiu capabil` s` simt emo]ia. De asta nu l-ai sunat
niciodat` pe tata, nu-i a[a? Un nod i se form` \n gât când se gândi
la b`rbatul pe care nu-l \ntâlnise niciodat`, la anii pierdu]i când
sim]ea nevoia s`-l cunoasc`. }i-e fric` s` sim]i. Nu vreau s`
sfâr[esc singuratic` [i acr`, asemenea ]ie. Ginger \[i regreta cuvin-
tele imediat ce v`zu fa]a \ncruntat` a mamei sale.
|mpingându-[i scaunul, Eva \[i lu` po[eta [i se ridic`.
– |mi pare r`u c` am avut o influen]` atât de nefast` asupra ta.
Buzele i se strânser` \ntr-o linie sub]ire. |mi pare r`u c` nu-mi
doresc nimic altceva decât binele feti]ei mele. M` voi duce acas`
[i-mi voi vedea de propria mea via]` jalnic`, \n loc s` \ncerc s-o fac
[i pe a ta la fel de mizerabil`. |ntorcându-se, \[i f`cu drum printre
mese.
– Mam`, a[teapt`! Prea târziu. Eva Thompson plecase. Ginger
[tia c` va dura mult pân` ce va trece peste asta. „Dumnezeule, cum
am putut fi atât de proast`?” |[i puse cotul pe mas` proptindu-[i
fruntea \n palm`.
– S` v` aduc nota, domni[oar`?
Ginger se uit` la zâmbetul plin de complezen]` al chelnerului.
Evident c` savurase mica scen` la care fusese martor.
– Da! pufni ea.
Dup` ce pl`ti, Ginger se gr`bi c`tre ma[in` [i se arunc`
\n`untru pentru a sc`pa de vântul t`ios de decembrie. Se gândi
\ndelung la cuvintele mamei sale \n drumul \napoi c`tre slujb`.
Sigur nu se putea \ntoarce la Steven. Nu acum. {i niciodat`.
Steven era bun [i atent [i plictisitor. Vince era orice altceva \n
afar` de plictisitor. El d`dea un nou sens cuvântului „incitant”.
D`dea un nou sens vie]ii ei.
Intr` pe u[ile agen]iei Tyler Modeling [i se \ndrept` spre masa
ei de la recep]ie cu un pas hot`rât ce parc` spunea „[tiu ce vreau
[i voi ob]ine ceea ce-mi doresc”.
– Am primit un telefon ciudat cât timp ai fost plecat`, Gin, \i
S~RUT |N Z~PAD~ 65

spuse Tracy, cea care o \nlocuia \n timpul pauzei de mas`. A sunat


un tip care se interesa de un model care lucreaz` aici [i poart`
numele Ginger Cooper. Mi-a [i descris-o. I-am spus c` avem pe
cineva la recep]ie care se potrive[te descrierii, dar c` numele de
familie e diferit.
Ginger \[i sim]i inima \n gât. Respira]ia i se opri [i genunchii i
se \nmuiar` atât de tare \ncât trebui s` se sprijine de birou ca s`
r`mân` \n picioare.
– A spus cum se nume[te? \ntreb` ea cu un ton slab. Trebuie
s` fi fost Vince. Nimeni n-ar mai fi putut s-o caute pe Ginger
Cooper. Pentru c` Ginger Cooper nu exista.
– Nu, dar [tiu c` avea o voce sexy, spuse Tracy cu o scânteie
\n ochi. A insistat spunând c` femeia pe care o c`uta era frumoas`,
sigur era model. I-am spus c` ar`]i foarte bine, dar a r`mas de
neclintit. Oricine ar fi aceast` mortal` Ginger, \l are pe tip la
degetul mic.
Aranjându-[i p`rul dup` ureche, Ginger se pref`cu indiferent`
[i luând un teanc de mesaje, frunz`ri prin ele \n timp ce inima \i
b`tea atât de tare \ncât se temu c` \i va s`ri din piept.
– Sunt sigur` c` e doar o coinciden]`. La degetul ei mic?
Vince?
– Da. {i totu[i mi s-a p`rut ciudat. Tracy \[i lu` po[eta dintr-un
sertar. M` duc la mas`. Ne vedem mai târziu.
– Bine. Pierdut` \n gânduri, Ginger abia reu[i s`-i fac` cu
mâna. De ce \ncerca Vince s`-i dea de urm`? |i d`duse num`rul de
acas`. De ce nu-l folosise? O cuprinse nelini[tea. Aflase oare de
minciuna ei? Telefonul sun` [i ea \[i sim]i palmele transpirate
când se \ntinse c`tre receptor. Era oare Vince? O suna ca s`-i
spun` c` rela]ia lor luase sfâr[it?
– Agen]ia Tyler. Cu ce pot s` v` ajut?
O senza]ie de u[urare o cuprinse când auzi o voce de femeie.
F`cu leg`tura [i \[i petrecu restul dup`-amiezii \ntr-o stare de
nervozitate. De fiecare dat` când ridica receptorul spera [i se
temea c` va auzi la cel`lalt cap`t timbrul grav al vocii lui Vince.
66 AMY MARIE SANDRIN

*
* *

– Au trecut deja dou` s`pt`mâni. Cât timp mai ai de gând s`


stai lâng` telefon [i s` a[tep]i un apel de care orice nebun [i-ar da
seama c` nu va veni? Robyn st`tea \n fa]a lui Ginger ]inându-[i
mâinile \n [olduri cu un aer autoritar.
– Va suna. De câte ori nu-[i spusese Ginger acest lucru de
când reveniser` de la munte? |n[f`c` o pern` de pe canapea [i o
strânse la piept. |n fiecare sear` se gr`bise spre cas`, sperând din
tot sufletul c` va auzi sunetul vocii lui Vince. {i \n fiecare sear`
mersese la culcare cu lacrimi \n ochi [i cu speran]ele spulberate
de fiecare zi ce trecea \n a[teptarea telefonului. |nc` nu \n]elegea
cum \i g`sise urma la birou. Ceva nu era \n regul`. Nimic nu avea sens.
Robyn era al`turi de ea.
– {tiu cât de mult ]ii la el. De dragul t`u sper c` va suna. Dar,
Gin, nu po]i s`-l a[tep]i tot restul vie]ii. Trebuie s` faci ceva!
– Dar dac`...
– Doar ai un robot telefonic!
Simpatia din ochii prietenei sale era evident`. „Dumnezeule,
ar`t la fel de jalnic precum m` simt?”
– Nu cred c` sunt \nc` preg`tit` s` ies.
Robyn st`tea la cel`lalt cap`t al canapelei, cu picioarele
\ncruci[ate sub ea.
– N-aveam de gând s`-]i cer asta, dar cred c` ar fi cea mai bun`
solu]ie. Vei ie[i din cas` [i, mai ales, te vei dezlipi de telefonul `la
nenorocit. |i arunc` o privire cu sub\n]eles.
– Ce vrea s` \nsemne asta?
– |]i aminte[ti de Rick, tipul pe care l-am \ntâlnit \n Steamboat?
– Bine\n]eles. Ginger \[i amintea de b`rbatul care o intimida,
dar pe care Robyn p`rea c` \ntr-adev`r \l place. Dup` ce se certase
cu mama ei, cum ar fi putut ea s` conteste alegerea cuiva \n acest
domeniu?
– A \nchiriat o camer` la Broadmoor, Colorado Springs. Vrea
s` mergem acolo mâine sear`.
S~RUT |N Z~PAD~ 67

– {i vrei s` vin cu tine?


– Nu neap`rat, spuse Robyn, cu o privire gen „doi \nseamn` o
pereche, trei o aglomera]ie”. |]i repet c` nu aveam de gând s`-]i
cer asta, dar vei \nnebuni dac` mai stai mult \n cas`. A[ vrea s`
m` \nlocuie[ti mâine. E chestie de o sear`. Nu vei fi nevoit` s`
vezi pe nimeni [i vei putea s` te \mbraci cât vrei tu de aiurea. Ce
spui? Mi-ai face un real serviciu.
Ginger \i v`zu privirea rug`toare.
– Chiar \]i place Rick, nu-i a[a?
– Mai mult decât mi-a pl`cut cineva de o bun` bucat` de timp.
„Da, [i mie \mi place Vince mai mult decât mi-a pl`cut
vreodat` cineva \n via]a mea.”
– Bine. Ce nu fac eu pentru tine? Zâmbi când v`zu fa]a
prietenei sale luminându-se.
Robyn \[i lu` po[eta de pe m`su]` [i scoase un inel plin cu
chei de forme [i m`rimi variate.
– Cum ai mai f`cut asta pentru mine, nu e nevoie s`-]i mai
spun nimic. A! Bine c` mi-am amintit. O nou` firm` \[i deschide
un birou. Totul e aranjat, dar pre[edintele companiei vine abia
luni. Vor ocupa tot etajul zece. N-am avut pl`cerea s`-l \ntâlnesc
pe tip, dar managerul cl`dirii spune c` e cam dificil. S` te asiguri
c` e totul lun`, astfel \ncât s` fie mul]umit. B`nuiesc c` face o
gr`mad` de nazuri, se strâmb` ea.
Minunat, exact ce-i trebuia, un mofturos. La cum se sim]ea ea,
dac` vreun individ ar avea tupeul s` fie impertinent, probabil i-ar
zbura capul.
– Totu[i, nu vine pân` luni, nu-i a[a?
– Nu. N-ai de ce s`-]i faci griji.

*
* *

Seara urm`toare, Ginger p`trunse \n cl`direa de birouri,


\mbr`cat` \ntr-un costum larg de bumbac gri [i cu p`rul ne\ngri-
jit legat cu o e[arf` ro[ie. Era fericit` c` datul cu aspiratorul [i
68 AMY MARIE SANDRIN

golitul co[urilor de gunoi nu presupuneau o toalet` mai elabo-


rat`. La cât de jalnic se sim]ea, oricum nu-i p`sa cum ar`ta.
Dup` ce cur`]` dou` etaje cu ajutorul oamenilor lui Robyn,
ajunse [i la etajul zece. Prietena ei nu avusese dreptate. Ie[irea
din cas` nu-i ab`tuse mintea de la problemele pe care le avea.
Cur`]atul nu-i solicita creierul, ba mai mult, permitea gân-
durilor sale s` r`t`ceasc` aiurea. Se gândea numai la Vince. La
cum ar`ta el \n gin[i; la cum ar`ta \n smoching; la cum ar`ta
f`r` nici un fel de haine. Era chiar mai r`u decât dac` ar fi stat
acas`.
– Blestematul! morm`i ea oprind aspiratorul. |narmat` cu o
cârp`, atac` ]â[nitoarea cromat` de lâng` lifturi, lustruind-o pân`
ce str`luci. Va putea vreodat` s` [i-l scoat` din cap? Putea jura c`
\i simte parfumul. Avea senza]ia c` \nnebune[te.
Ginger tres`ri la zgomotul unei u[i trântite. Se sim]ea ciudat \n
cl`direa uria[`, neavând pe nimeni prin preajm`. |i veneau \n
minte imagini sinistre [i pove[ti cu fantome. Inima aproape c` i
se opri când se \ntoarse [i v`zu un b`rbat stând \n fa]a liftului, cu
spatele la ea. Fusese atât de pierdut` \n gânduri, c` nici nu-i
observase prezen]a? Neaten]ia ei devenea periculoas`.
|i mai arunc` o privire b`rbatului. P`rul negru de deasupra
gulerului \i amintea de Vince, doar c` era un pic mai lung. Alura
costumului s`u \i amintea, de asemenea, de el. Dac` n-ar fi [tiut
c`... inima i se opri. Cârpa din mân` \i c`zu pe podea. Cu un
sunet, u[ile liftului se deschiser` [i b`rbatul se \ntoarse astfel
\ncât Ginger \i putu vedea profilul. Buzele sale sc`par` un
geam`t. La auzul lui, el privi c`tre ea. Ginger avu prezen]a de
spirit s`-i \ntoarc` spatele [i s` se prefac` ocupat`.
Era chiar Vince!
Dumnezeu s-o aib` \n paz`, el era aici, la câ]iva metri de ea [i
nu putea nici m`car s` alerge la el. Nu mai conta c` era \mbr`cat`
ca o epav`. El nu o dorea. Faptul c` n-o sunase demonstra acest
lucru. |[i duse \n grab` lucrurile dup` un col] [i se rezem` de zid,
palid` [i tremurând`. Scuzele pe care le inventase pentru el erau
departe de realitate. Era evident c` el nu z`cea muribund \ntr-un
S~RUT |N Z~PAD~ 69

[an]. Se afla chiar aici, \n Denver, [i ar`ta absolut minunat.


Tic`losul!
Atunci de ce n-o sunase? La dracu’, nu el era prostul, ci ea.
Lovi cu pumnul \n zid. Istoria se repet`. Era aceea[i poveste spus`
de mama ei de nenum`rate ori. O aventur` de o noapte pentru
un playboy sexy [i arogant. Avusese dreptate [i ea, ca o proast`,
n-o ascultase.
Ginger se for]` s` inspire puternic. Sim]ea c` nu mai are aer [i c`
e \n pragul unui atac de cord. De nic`ieri, o mân` \i atinse um`rul.
Un ]ip`t \i sc`p` de pe buze r`sunând puternic \n cl`direa goal`. |[i
duse mâna la piept ca s` domoleasc` b`t`ile s`lbatice ale inimii.
Uitându-se \n sus, \l descoperi pe unul din angaja]i privind-o
\ngrijorat. |i \ndep`rt` mâna de pe um`rul ei ca pe un p`ianjen
p`ros [i râse isteric. Crezuse pentru o clip` c` Vince era cel care
o g`sise ascuns` dup` col].
– Ai p`]it ceva?
– Nu... da... o s`-mi revin. Las`-m` s`-mi trag sufletul. M-ai
speriat. |ntotdeauna te furi[ezi a[a? \l acuz` ea.
– Te-am strigat de dou` ori. Nu m-ai auzit.
Ginger sim]i c` se \nro[e[te u[or. Fusese atât de ocupat` s`-[i
plâng` de mil`, c` nu mai auzise nimic.
– |mi pare r`u, reu[i ea s` spun`.
– Nu ar`]i bine deloc, \i spuse el. Nu vrei s` iei o pauz` [i s`
m` la[i pe mine s` termin etajul?
– Nu, e-n regul`. Nu-i nevoie. Ginger se uit` \n sus. Privirea \i
fu atras` de o plachet` montat` pe o u[` masiv` de stejar, având
inscrip]ia „Vince Danelli – Pre[edinte”. Ce ar g`si dac` ar intra [i
i-ar cur`]a biroul? Oare \[i ]inea pe mas` fotografia ultimei sale
cuceriri? Ginger era sigur` c` \n fotografie trebuie s` fie o femeie
frumoas`, cu zâmbetul pe buze [i ochii str`lucind de iubire. Sau
poate ar g`si pe scaunul lui câte o scrijelitur` pentru fiecare
cucerire. Blestem` \n gând.
De[i Robyn o delegase s`-i conduc` oamenii, era atât de str`in`
de situa]ie, \ncât nu putea nici s` gândeasc` limpede. Cinci minute
erau tot ce-i trebuia ca s`-[i revin`; cinci am`râte de minute.
70 AMY MARIE SANDRIN

– |n regul`, termin` tu.


– Am nevoie de chei.
Ginger b`g` mâna \n buzunar [i sim]i greutatea inelului plin
de chei. R`ceala o]elului contrasta puternic cu mâna ei transpi-
rat`. De unde [tia c` poate avea \ncredere \n individul `sta?
– Cum te nume[ti?
– Johnson. John Johnson.
– De cât timp lucrezi aici?
– Nu de foarte mult, dar destul. Stai lini[tit`. Robyn nu m-ar fi
angajat dac` n-a[ fi [tiut ce trebuie s` fac, zâmbi el. P`rea sincer.
Ginger privi din nou placheta de pe u[`. Nu putea intra \n
biroul lui Vince. Cu un clinchet, Ginger scoase cheile din buzunar
[i le puse \n palma \ntins` a lui John.
– Bine, dar ocup`-te mai \ntâi de biroul acesta. Ar`t` cu o
mân` tremurând` c`tre u[a lui Vince. {i f` o treab` ca lumea. Mi
s-a spus c` tipul e... greu de mul]umit.

*
* *

– De ce nu mi-ai spus? \ntreb` Ginger cu o voce destul de


domoal`, având \n vedere furia care-i pulsa \n vene asemenea
lavei unui vulcan.
– O, Dumnezeule, Ginger! Chiar crezi c` te-a[ fi trimis acolo
dac` a[ fi [tiut c` pre[edintele companiei este tocmai Vince al t`u?
Robyn m`sura agitat` podeaua buc`t`riei lui Ginger.
– Nu este Vince al meu. {i nici nu mai [tiu ce s` cred. Ginger
st`tea cu fruntea pe sticla rece a ferestrei. Z`pada c`dea \n t`cere,
acoperind col]ul lor de lume cu o p`tur` de un alb imaculat.
– N-am [tiut niciodat` cel`lalt nume al iubi... pardon... al lui
Vince. E o coinciden]` prea ciudat`.
Inima i se strânse \n piept lui Ginger. „Crezi \n destin?”
Cuvintele lui Vince \i revenir` brusc \n minte \n timp ce fiori \i
coborau pe coloan`.
– Nu exist` coinciden]e, [opti ea.
S~RUT |N Z~PAD~ 71

Robyn \ncet` s` se mai plimbe prin buc`t`rie [i se opri lâng` ea.


– Ce tot spui acolo?
– Soart`, râse Ginger. Destin, cum ]i-e scris. Spune-i cum vrei.
Totul se \ntâmpl` cu un motiv.
– M` adormi cu chestiile astea.
Ginger se \ntoarse [i \[i privi prietena \n ochi.
– Gânde[te-te! Mama \ntâlne[te un b`rbat frumos, se
\ndr`goste[te de el [i sfâr[e[te prin a r`mâne singur` [i \ns`rci-
nat`. Eu \ntâlnesc un b`rbat frumos, m` \ndr`gostesc [i...
– E[ti \ns`rcinat`? strig` Robyn.
Cu ochii \nchi[i, Ginger se imagin` ]inând \n bra]e copilul lui
Vince. Cu p`rul negru [i ochii verzi, str`lucitori, ar fi un copil
minunat.
– Nu. Am fost precau]i. Era regret ceea ce sim]ea \n propria
voce?
Robyn \i zgudui um`rul.
– Nu e destinul. E doar ce ]i-a b`gat maic`-ta \n cap \mpotriva
b`rba]ilor... a oric`rui b`rbat, \nc` de când erai \n scutece. M` mir
c` te-ai logodit [i cu Steve. Robyn se \ndep`rt` de fereastr`, apoi
se \ntoarse [i atac` din nou.
Ochii \i sclipeau de mânie, fa]a \i era neclintit`, dar cuvintele
r`sunar` calm, lini[tit.
– {tiu c` suferi. Suf`r [i eu pentru tine. Dar, bine ai venit \n
lumea real`, Ginger. Tocmai ai experimentat ceea ce majoritatea
femeilor afl` la o vârst` mult mai fraged`. Dac` ]i-ai fi permis
vreodat` s`-]i recuno[ti tr`irile, ai fi aflat mult mai devreme.
S`-[i permit` ei \ns`[i s`-[i recunoasc` tr`irile? N-o acuzase pe
mama ei de acela[i lucru cu câteva s`pt`mâni \n urm`? Sem`na
mult mai mult cu Eva Thompson decât \[i imaginase vreodat`. Cu
pumnul strâns de mânie, Ginger \[i \nghi]i nodul din gât.
Cuvintele lui Robyn o r`neau, dar refuza s` accepte ceea ce
spunea prietena ei. Fusese logodit` cu Steve, deci trebuie s`-l fi
iubit. Iubirea e o emo]ie. Prin urmare, Robyn gre[ea.
– Sper doar s` nu-l mai v`d pe Vince vreodat`, spuse ea rar.
– {tiu, pu[toaico, [tiu.
72 AMY MARIE SANDRIN

*
* *

Cr`ciunul sosi [i trecu. Fusese \ntotdeauna s`rb`toarea prefe-


rat` a lui Ginger. Anul acesta nu se bucur` deloc de el. Tot ceea
ce-[i putea aminti, era Vince spunându-i c` vrea s` petreac`
Cr`ciunul cu ea.
Cu toate acestea, \l petrecu mai mult singur`.
Vizita la mama ei fusese o tortur`. Ginger \[i dorea cu dispe-
rare alinarea pe care numai o mam` o poate oferi. Dar de team`
c` mama ei va riposta cu acela[i „]i-am spus eu”, dac` i-ar povesti
cum Vince a p`r`sit-o exact a[a cum prezisese ea, nu reu[i s`
scoat` nici un cuvânt despre asta. |n cele din urm`, plecase acas`
mai devreme, pretextând o r`ceal`. Ghemuindu-se \n pat ca un
animal r`nit, Ginger plânsese strângând perna la piept pân` ce
adormise.
Dup` o alt` s`pt`mân` de iad, Ginger [tiu c` trebuia s`
accepte adev`rul a[a cum era [i s`-[i continue via]a.
Vince nu se mai \ntorcea la ea.
Refuzase când Robyn \i aranjase o \ntâlnire de Revelion, dar
apoi s-a r`zgândit. Hot`rârea lui Ginger pentru noul an era nu
neap`rat s`-i arate mamei sale c` gre[ea, ci mai mult s`-[i de-
monstreze ei \ns`[i c` exista [i un alt b`rbat care ar fi putut s-o
fac` s` se simt` la fel cum f`cuse Vince.

*
* *

– Dragul meu, \mi mai aduci o b`utur`?


Vince privi c`tre minunata ro[cat` de la bra]ul s`u [i
zâmbi.
– Bine\n]eles, Cynthia. Lu` un pahar de [ampanie de pe tava
unui chelner [i \l puse \n mâna ei atent \ngrijit`.
Uite o femeie care [tie cum s` mul]umeasc` un b`rbat, gândi
S~RUT |N Z~PAD~ 73

Vince. Cynthia nu se contrazicea cu el. Cynthia nu-l sup`ra.


Cynthia era de acord cu tot ce spunea Vince.
Cynthia era cam plictisitoare.
Dar era tot ceea ce putea fi mai diferit de Ginger, iar Vince nu
avea nevoie de nimic altceva decât s` uite. Trebuia s` [tearg`
amintirea celei mai incredibile femei pe care o \ntâlnise \n via]a
lui. Dup` trei s`pt`mâni, tot nu putea s`-[i imagineze ce nu fusese
\n regul`. Când vrusese s-o sune pe Ginger, hârtia cu num`rul de
telefon fusese complet goal`.
La Informa]ii nu era \nregistrat` nici o Ginger Cooper. Sunase
toate agen]iile de modele din ora[, f`r` vreun rezultat. Era ca [i
cum ea n-ar fi existat, ca [i cum ar fi fost doar rodul imagina]iei
lui, un vis care pierise când el revenise la realitate.
– Mi-ai promis un dans, dragule, se pisici Cynthia cu un
plesc`it din buzele ei rujate ]ip`tor, dându-se mai aproape.
Vince credea c` ie[irea de Revelion \l va ajuta s` se reg`seasc`.
Dar când o conduse pe femeia abundent parfumat` c`tre ringul
de dans, nu se putu gândi decât la Ginger. Hot`rât s` ignore dorul
de ea, o trase mai aproape pe Cynthia. Rochia din lamé auriu \i
expunea anatomia generoas` mai mult decât ar fi fost normal.
Ca s` uite, avea nevoie s` simt` o alt` femeie zvârcolindu-se
sub el. Ginger nu era prima femeie care-l excitase [i spera s` nu
fie nici ultima.
– Ce ai spune dac` am pleca de aici? \i [opti el \n ureche.
Femeia \l privi printre genele de care el era sigur c` sunt false.
– Dar nu e nici miezul nop]ii.
El \i puse o mân` pe spate strângând-o u[or.
– Nu avem nevoie de sute de oameni ca s` s`rb`torim, nu-i a[a?
– O! f`cu ea, acceptarea lic`rind \n cele din urm` \n ochii ei de
un verde [ters. Cynthia \l lu` de bra], \l trase afar` de pe ringul de
dans [i \[i f`cu loc prin gr`mada de oameni de la garderob`.
Vince \[i zâmbi \n barb`. O femeie \ndr`znea]`, hot`rât`, era
exact ceea ce \i trebuia. Punându-i haina de blan`, Vince \[i l`s`
mâinile s` alunece pe marginile sânilor ei, dar nu sim]i nimic. Nu
se excitase, nu i se t`iase respira]ia, nici nu sim]ise dorin]`. Nimic.
74 AMY MARIE SANDRIN

Deta[at, o privea \n ochii plini de dorin]`. Poate c` era doar


atmosfera. Era sigur c` va sim]i ceva când o va duce \n aparta-
mentul lui. Spera s` fie [i \n pat la fel de hot`rât` precum p`rea.
Protejând-o, o conduse dincolo de u[ile restaurantului [i mai
departe pe str`zile aglomerate din Denver. Gata s` fac` semn
unui taxi, ecoul unui râs cunoscut \i capt` aten]ia. Pentru un
moment \n care i se opri [i inima, crezu c` a auzit vocea lui
Ginger. Cercetând aglomera]ia de petrec`re]i de pe trotuare, \i
descoperi fa]a surâz`toare de cealalt` parte a mul]imii.
– Ginger, [opti el sco]ând un nor alb \n aerul \nghe]at. O l`s`
pe Cynthia [i \ncepu s` traverseze strada, dar blonda intrase \ntr-o
limuzin` la bra]ul unui alt b`rbat.
– Ginger! strig` el. Dar era prea târziu. Limuzina neagr` o
purtase din nou afar` din via]a lui. Inima lui \ncetini pân` la un
ritm lent, dureros. Se rug` s` se opreasc` de tot. Nu avea nevoie
de inim`.
– Viiince! \l strig` Cynthia. Mi-e frig. Mergem? |[i frec` sânii de
bra]ul lui; un gest de care lui \i fu sil`.
Ducându-[i mâinile la buze, fluier` dup` un taxi. Când acesta
se opri \n fa]a lui, \[i \mpinse partenera \n`untru. Arunc` o hârtie
de cincizeci pe locul din fa]` [i \i spuse [oferului:
– Du-o unde vrea.
– Vince, ce se \ntâmpl`? Unghiile ei ro[ii [i lungi i se \nfipser`
\n mânec` asemenea ghearelor unei pisici.
Vince \i strânse mâna dezgustat.
– Credeam c` mergem s`... s`rb`torim? Cynthia \[i l`s` haina
s` cad`, expunându-[i sânii abia acoperi]i.
Vince \nchise ochii [i \[i aminti o alt` femeie care purta un
pulov`r ro[u de schi [i un combinezon bej pe sub el.
– M-am r`zgândit, r`spunse el. Trânti u[a [i r`mase ]intuit \n
timp ce taxiul se \ndep`rta. Cynthia, cu fa]a ei de copil obraznic,
se holba la el prin fereastra din spate.
Un ceas b`tu miezul nop]ii deasupra lui. Toat` lumea \[i ura
„La mul]i ani!” \n timp ce confetti c`deau ca o ninsoare din cerul nop]ii.
Mul]imea forfotea \n jurul lui, dar Vince se sim]ea ca [i cum ar
S~RUT |N Z~PAD~ 75

fi fost ultima persoan` r`mas` pe fa]a p`mântului. Pe cine dracu’


\ncerca el s` p`c`leasc`? se \ntreb` \ndesindu-[i mâinile \n
buzunare. Nimeni nu va putea vreodat` s` umple golul l`sat de
Ginger; nu anul acesta, nici anul viitor, niciodat`.

*
* *

– ~sta este cel mai prost an din via]a mea! exclam` Robyn
intrând \n camera de zi a lui Ginger.
– Cu toate cele trei zile ale lui? \ntreb` Ginger \ncercând s`-[i
ascund` un zâmbet.
– Nu-i deloc amuzant. Robyn se opri doar cât s`-[i pun` haina
pe scaun. Flutur` o bucat` de hârtie \mp`turit` [i deschise gura,
dar nu reu[i s` articuleze nici un cuvânt. Se arunc` pe canapea [i
\[i puse mâinile \n cap disperat`.
– Ce-i cu tine? Ginger \i lu` documentul din mân`. |[i plimb`
ochii peste pagin`. Cuvântul „cita]ie” \i atrase aten]ia.
– Ce se \ntâmpl`?
Robyn se uit` c`tre Ginger cu lacrimi \n ochi.
– Sunt dat` \n judecat`, râse ea nervos.
– De ce? Ginger se scufund` \n perne al`turi de prietena ei.
Nu \n]eleg.
– N-o s`-]i vin` s` crezi. Robyn cl`tin` din cap, o [uvi]` cu
z`pad` pe ea lipindu-i-se de obraz.
– |ncearc`-m`!
Ea inspir` adânc.
– Se pare c`, neconfirmat bine\n]eles, ad`ug` ea sarcastic, am
furat nu [tiu ce documente dintr-un birou.
– Ei bine, amândou` [tim c` n-ai f`cut niciodat` a[a ceva.
Robyn râse amar.
– E clar c` [tim, fiindc` \n seara aia am fost \n Colorado
Springs \mpreun` cu Rick. E seara \n care ai fost acolo, Ginger. {i
nu e altul decât biroul lui Vince Danelli.
Capitolul 6
Chiar [i cu aerul condi]ionat dat la maximum, bluza lui
Ginger i se lipea de spate din cauza c`ldurii ce intra prin gea-
mul ma[inii \n ziua aceea de august. Autostrada I-25 devenise o
mare parcare.
|ntârziase, [i Ginger nu ura nimic mai mult decât s` \ntârzie.
Reu[ind s` ias` din aglomera]ie, g`si un loc de parcare, \[i
lu` po[eta [i se gr`bi s` traverseze c`tre sala de judecat`. Lui
Ginger tot nu-i venea s` cread` c` fostul ei logodnic acceptase
s-o reprezinte pe Robyn \n acest proces. |n mod sigur nu era
obligat, mai ales dup` ce Ginger \l p`r`sise cu un an \nainte. Cu
toate c` ea \ncercase s`-l menajeze, el tot suferise.
Când intr` \n biroul lui Steven, secretara acoperi microfonul
receptorului la care vorbea [i \i [opti ar`tându-i o u[` \nchis`:
– V` a[teapt`, d-r` Thompson.
Ginger intr` \n birou [i sim]i imediat fulgerele aruncate spre
ea de dou` perechi de ochi.
– Ai \ntârziat! o acuzar` Steven [i Robyn \ntr-un glas.
– Traficul, replic` Ginger luând loc lâng` prietena ei.
Niciodat` nu s-au pl`cut ace[ti doi oameni. S`-i la[i singuri
\ntr-o camer` era ca [i cum ai fi l`sat un [oarece \mpreun` cu
o pisic`.
S~RUT |N Z~PAD~ 77

– Procesul \ncepe \ntr-o jum`tate de or`, Ginger. Nu avem


prea mult timp s` recapitul`m, spuse Steve.
O jum`tate de or`. Era greu de crezut c` dup` numai atât de
pu]in timp \l va revedea pe Vince.
– Totu[i, cum a reu[it s`-l pun` pe rol numai \n opt luni? Am
crezut c` sunt necesari ani pentru ca un asemenea proces s`
ajung` \n instan]`. Ginger \[i dorea s` se termine, dar gândul c`
\l va revedea pe Vince \i f`cea stomacul ghem.
– Se cheam` r`uf`c`toriu, r`spunse Robyn.
Steven sc`p` un oftat. |[i d`du cu mâna prin p`rul impeca-
bil tuns [i Ginger gândi c` mai degrab` [i-ar fi folosit mâna ca
s-o stranguleze pe Robyn.
– }i-am mai spus de atâtea ori c` se cheam` rechizitoriu,
rosti Steven printre din]i. |[i l`sase capul pe spate [i privea
tavanul.
– Ei bine, scuza]i-m`! Cred c` m-am ab`tut de la Limbajul
Avoc`]esc art. 101, replic` Robyn cu o strâmb`tur`.
Traficul, c`ldura [i starea de \ncordare de dinaintea eveni-
mentelor o f`cur` pe Ginger s`-[i piard` [i bruma de control care-i
mai r`m`sese.
– Hei! strig` ea. S`rind de pe scaun, b`tuse cu palmele \n
mas`.
Steven [i Robyn tres`rir`, apoi se uitar` spre ea cu ni[te fe]e
surprinse. Era exact reac]ia la care sperase.
– Acum c` v-am atras aten]ia, haide]i s` amân`m lupta pân`
\n sala de judecat`, nu crede]i c` e cazul? Ginger se sim]ea ca o
profesoar` \n fa]a a doi elevi indisciplina]i. Am crezut c` sun-
tem to]i de aceea[i parte? Se poate, v` rog, s` ne comport`m ca
atare? V`zu privirile furibunde pe care [i le aruncar` Steven [i
Robyn, dar prefer` s` le ignore.
– Eu sunt cea care va sfâr[i \n \nchisoare. Pe tine ce te
deranjeaz` atât? \ntreb` Robyn.
Steven se \nclin` cu scaunul, cu un zâmbet pe buze, ca [i
cum s-ar fi bucurat la gândul timpului petrecut de femeia din
fa]a lui \n spatele gratiilor.
78 AMY MARIE SANDRIN

– Nu vei sfâr[i \ncarcerat`, admise el. Dac` vei fi g`sit` vino-


vat`, vei beneficia, probabil, de o suspendare [i vei fi nevoit` s`
juri c` nu se va mai \ntâmpla.
– Nu am f`cut-o nici prima dat`, sublinie Robyn cu sarcasm
fiecare cuvânt. {i crede-m`, nimeni nu-mi va da [ansa s` o fac
vreodat`. S` de]ii o companie cu un proces ag`]at de coad` nu
este chiar o chestie care s` atrag` poten]iali clien]i.
Erau cele mai bune prietene, dar cu toate astea, Ginger nu
realizase niciodat` c` Robyn trecea printr-o perioad` atât de
grea. Se sim]ea la fel de vinovat` ca [i cum ea era cea care
furase proiectele din biroul lui Vince. Se a[ez` la loc pe scaun
[i o privi \n ochi.
– Nu mi-ai spus niciodat` c` lucrurile au devenit atât de
complicate.
Robyn râse [i o scutur` de umeri.
– Nu-i chiar atât de r`u. |nc` mai am câteva mici contracte
de onorat. Oricum, \ncerc s` m` obi[nuiesc cu macaroanele [i
cu brânza. Ai fi surprins` s` vezi câte po]i scoate din ele cu
pu]in` imagina]ie. Privi pierdut` pe fereastr`.
Ginger se sim]ea vinovat`. Se presupunea c` furtul avusese
loc \n timp ce ea fusese responsabil` de cur`]enie. {tia c`
Robyn avea \ncredere \n ea. Dar uneori toat` \ncrederea din
lume nu era de ajuns. Trebuia ca ei to]i s` demonstreze nevi-
nov`]ia lui Robyn. Sau s` moar` \ncercând.
– Haide]i s` revenim la treburile noastre [i s` câ[tig`m
cazul.
– Minunat. Nimic nu m-ar face mai fericit`. {i când vom
câ[tiga, \n afar` de macaroane [i brânz`, se vor g`si friptur` [i
homar pentru to]i.
Spaima \i pusese un nod de neclintit \n gât, [i Ginger voia
s` se \ntoarc` [i s` fug`. Dar nu putea. Viitorul lui Robyn
depindea de m`rturia ei. Mai hot`rât` decât s-ar fi crezut \n
stare, Ginger \[i \ndrept` umerii [i \mpinse u[a masiv` din fa]a
ei.
Plin` de oameni, sala de judecat` zumz`ia de zgomotul lor.
S~RUT |N Z~PAD~ 79

– Ia uit`-te aici, spuse Robyn. Ce circ! Trecu \n fa]a lui


Ginger [i se \ndrept` spre locul ei de la masa ap`r`rii.
Ginger vru s-o urmeze, dar picioarele n-o ajutar`. Un al
[aselea sim] o avertiz` c` el e prezent, un radar invizibil pe care
\[i dorea s` nu-l fi avut.
Vince era acolo.
|l v`zu pe deasupra capetelor mul]imii ce forfotea \n sal`.
Sim]i c`-[i pierde suflul [i b`t`ile inimii i se \nte]ir`. Cu spatele
la ea, p`rul lui negru c`dea peste c`ma[a alb`; umerii i se
l`rgeau sub costumul elegant.
Când ajunse la porti]a care separa mul]imea de avoca]i,
juriu [i judec`tor, se opri. Trecuser` nou` luni de când \l
v`zuse ultima dat`. Nou` luni \n care \ncercase s`-[i [tearg` din
minte amintirea lui. Nou` luni foarte lungi de timp pierdut.
Era exact cum [i-l imagina \n fiecare noapte \nainte s`
adoarm`. Frumos, musculos, sexy, \ntruchiparea masculinit`]ii.
|ntorcându-[i \ncet capul, privirea lui o \ntâlni pe a ei.
– Ginger! \i v`zu ea buzele [optind. F`cu un pas [ov`ielnic
c`tre ea.
Ginger puse o mân` pe porti]a batant`, gata s-o deschid`.
Voia s` i se arunce \n bra]e. La dracu’ cu faptul c` nu sunase.
Era acum aici [i privirea lui arz`toare \i spunea c` e fericit s` o
vad`. Pentru Ginger era mai mult decât destul.
O mân` rece o apuc` de bra] [i o \ndep`rt` de Vince.
– Haide! Trebuie s` ne ocup`m locurile. Robyn o trase pe
Ginger \mpotriva voin]ei ei, c`tre primul rând din spatele lui
Steven.
Când se uit` din nou la Vince, fa]a lui p`lise. Ne\ncrederea
rece luase locul privirii fericite din ochii lui. Nu exista nici o
\ndoial` c` ea st`tea \n spatele avocatului ap`r`rii. Iar el era
reclamantul. Ea \l urm`rea \n timp ce un zid de indiferen]` se
ridica \n jurul lui. |n afara mu[chiului care i se zb`tea necon-
trolat \n maxilar, el p`rea relaxat, deta[at; un b`rbat neafectat
de \mprejur`ri.
Ginger ar fi dorit s`-i fac` fa]`, dar nu putea. Corpul i se
80 AMY MARIE SANDRIN

transformase \ntr-o mas` de nervi. De ce alesese Robyn exact


acel moment ca s-o trag` spre masa ap`r`rii? |nc` dou` secunde
[i Ginger s-ar fi aflat \n \mbr`]i[area lui Vince.
Ea oft` dezgustat`. De ce s` simt` un gust de care nu putea
avea parte? Indiferent dac` se \ntâmpla acum, peste cinci
minute sau când ea va depune m`rturia, el tot ar fi aflat. Ea era
de cealalt` parte, de partea du[manilor, chiar dac` era nevino-
vat`. Ginger reprezenta o persoan` care trebuia evitat` cu
orice pre].
– Cine e individul? \ntreb` Robyn strângând-o de bra] [i
ar`tând \n direc]ia lui Vince.
– E Vince, spuse Ginger f`r` s` se uite.
– Nu el. Tipul de lâng` el.
– Nu [tiu, r`spunse ea, \nc` refuzând s` priveasc` spre
Vince.
Auzindu-le discu]ia, Steven se \ntoarse c`tre ele.
– Individul este nimeni altul decât David Michaels,
Facultatea de Drept a Universit`]ii DePaul, [ef de promo]ie. A
pierdut un singur caz \n \ntreaga sa carier`. E bun, doamnele
mele, extrem de bun.
– Arat` bine. Incredibil de... bine. Vocea lui Robyn avea tim-
brul vis`tor al unei femei gata s` se \ndr`gosteasc`.
Ginger izbucni dezgustat`:
– Te gânde[ti vreodat` [i la altceva?
– Hei! |nc` n-am murit.
– Vince Danelli trebuie s` aib` rela]ii sus-puse, continu`
Steven. David Michaels nu accept` chiar orice client. Are repu-
ta]ia de tip crud, autoritar. |i place s` câ[tige.
Ginger se gândi c` descrierea se potrivea cu Vince.
– Ceea ce ai spus e valabil numai \n sala de judecat` sau [i
\n afara ei? \ntreb` Robyn.
Ginger se s`turase. Cum puteau ei s` continue \n acela[i stil,
ca [i cum nu se \ntâmpla nimic? Lumea din jurul ei se pr`bu[ea,
iar `[tia doi se comportau ca [i cum s-ar fi plimbat duminica
prin parc.
S~RUT |N Z~PAD~ 81

– Mi se face r`u, se plânse ea sim]indu-[i stomacul \ncordat.


– {tiu ce vrei s` spui, zise Robyn. {i eu m` simt cam ciudat.
Cu o mân` la gur`, Ginger se ridic` de pe scaun [i se gr`bi
c`tre toaleta femeilor.

*
* *

Vince intrase \ntr-o lupt` [i \[i pierduse suflul; nu-[i putea


rec`p`ta respira]ia. Luptându-se pentru aer, gândurile i se
\nv`lm`[au \n minte. De ce era Ginger aici? Ce leg`tur` avea ea
cu furtul proiectelor? Era evident c` e amestecat`, din moment
ce st`tea \n spatele ap`r`rii.
Sunetul unui scaun târ[âit \i atrase aten]ia. Cu toate c` \ncerc`,
Vince nu se putu ab]ine s` n-o priveasc` pe Ginger alergând afar`
din sal`, cu o mân` \ncle[tat` la gur` [i palid` ca hârtia. Merita s`
fie bolnav`. |nchise ochii, scufundându-se \n scaun.
Suferea. |l durea tot corpul. Nu mai avusese parte niciodat`
de un atât de puternic sentiment de pierdere, tr`dare [i sin-
gur`tate. Nici m`car atunci când \ncercase s`-i dea de urm` lui
Ginger [i nu o g`sise. Acum era mult mai r`u. S` [tie c` e aici,
dar s` n-o poat` atinge. Speran]ele sale de a continua ce \nce-
puser` se sf`râmar` \n mii de buc`]ele.
Blestemat` femeie.
Blestemat` pân` \n iad [i \napoi! N-ar mai fi trebuit s` se
\ndr`gosteasc` de orice femeie, dup` câte p`timise dup`
desp`r]irea de Liz. Dar Ginger p`rea atât de diferit`.
Vulnerabil` cumva.
|[i dorea s`-[i lase capul pe spate [i s` râd` \n hohote.
Vulnerabil`? Femeia [i-a b`tut joc de el \nc` din primul
moment. Dumnezeule, dar se pricepea. |[i aminti \ntâlnirea
lor. El \i f`cuse avansuri, iar ea se retr`sese. Ce mi[care! Ea [tia
de fapt c` refuzându-l, \l va face s-o doreasc` [i mai mult. |i
mersese. Un b`rbat nu putea dori o femeie mai mult decât o
dorise Vince.
82 AMY MARIE SANDRIN

Dar nimic nu explica ceea ce f`cuse. De ce [i-ar dori un


proiect de arhitectur` ultrasecret? A f`cut-o pentru bani? Pentru
cine lucra?
S-ar fi a[teptat la ceva de acest gen din partea lui Renard
Duchaine, vechiul s`u du[man. Gândul la acest nume \l f`cu s`-[i
\ncle[teze pumnii. Tipul \ncerca de foarte mult timp s`-l
saboteze pe Vince. De obicei licitau pentru acelea[i contracte.
Vince câ[tiga, l`sându-l pe Duchaine s`-[i promit` solemn c` se
va revan[a, dar acesta e[ua la fiecare nou` \ncercare. Da,
proiectul se evaporase c`tre Duchaine. Indiferent cât va dura,
Vince va dovedi c` acesta e amestecat.
Sim]i cum i se zburle[te p`rul de pe ceaf`. Ginger se \ntorsese.
{tia f`r` s` se uite, ceea ce oricum refuza s` fac`. Nu i-ar fi dat
satisfac]ia de a [ti c` \nc` putea s` ajung` la el. Blestemate femei!
– Curtea se ridic` pentru onorabilul judec`tor Winston!
strig` aprodul. Un fream`t str`b`tu mul]imea [i vocile se
stinser`.
– Asta este. E[ti preg`tit? \l \ntreb` David Michaels pe Vince.
– Mai preg`tit decât voi fi vreodat`, replic` el. |mpingându-[i
scaunul, se ridic`.
Judec`toarea intr` \n sal` purtându-[i roba lung` [i neagr`
cu un aer hot`rât. O femeie! Judec`torul era o femeie. Destinul
lui depindea \nc` o dat` de o femeie. Vince \nchise ochii [i \[i
frec` fruntea.

*
* *

Ginger opri du[ul, \[i trase pe ea un halat [i \[i \nf`[ur` un


prosop \n jurul p`rului umed.
– Imediat, imediat! strig` ea l`sând o urm` de ap` de la baie
pân` la u[`. Soneria suna insistent. Robyn plecase de dou`zeci
de minute dup` \nghe]at`. De ce nu folosea propria cheie ca s`
intre? Descuie u[a [i o deschise cu o r`sucire a clan]ei.
– Las` soneria, Robyn! Te-am auzit deja.
S~RUT |N Z~PAD~ 83

Ginger se sperie când u[a se deschise brusc [i se trânti de


perete. Vince st`tea \n cadrul u[ii, cu o privire mai rece decât
ghea]a din Antarctica.
– De ce? [uier` el printre din]i.
Ea se trase \napoi din fa]a furiei ce r`zb`tea din cele dou`
cuvinte, pân` când peretele o opri. Nu mai avea unde s` se
duc`, unde s` se ascund`.
– Nu am nici o leg`tur` cu furtul, Vince. Trebuie s` m`
crezi.
– P`streaz`-te pentru proces! pufni el. F`cu un pas [i trânti
u[a \n spatele lui.
Inima lui Ginger b`tea nebune[te. |l privea cercetând
\nc`perea. Ce c`uta aici? Cum o g`sise?
– Ai o cas` dr`gu]`.
Dup` tonul lui sarcastic, \[i d`du seama c` nu-i f`cea un
compliment.
– M` \ntreb cum ]i-o po]i permite dintr-un salariu de
secretar`.
Cum putea [ti cu ce se ocup` [i ce salariu are? O verificase
ca pe un criminal?
– Ce ai f`cut, ai angajat un detectiv particular?
El \ntoarse \ncet capul [i ochii lui verzi str`lucitori \i \ntâl-
nir` privirea. Ea v`zu ne\ncrederea ce se reflecta \n c`ut`tura
lui str`in` [i goal`.
– Merit` s` [tii tot despre adversarii t`i, spuse el aproape \n
[oapt`.
Lovitura \[i atinsese ]inta [i Ginger o sim]i. Dar ar fi o
proast` dac` i-ar da satisfac]ie. Ridicându-[i b`rbia, lupt` cu
lacrimile ce erau gata s` curg`. Furia \[i f`cu loc \ncet. Ani de
zile strânsese moned` cu moned` pentru casa visurilor sale. La
dracu’, nu avea nici o vin`.
– Nu trebuie s`-]i dau nici o explica]ie. Am muncit din greu
pentru ceea ce am.
Vince st`tea atât de aproape, c` Ginger \i putea sim]i c`ldura
trupului.
84 AMY MARIE SANDRIN

– Da, sigur. S` te \ntinzi pe spate te solicit` foarte mult, nu-i a[a?


C`ldura umilin]ei \i invad` obrajii.
– Tic`losule! Din instinct, mâna \i plec` fulger`tor c`tre fa]a
lui. El o prinse ferm chiar \nainte de impact. N`rile i se dilatau
de furie, dar nu spuse nimic. |i \ndep`rt` mâna, ca [i cum atin-
gerea ei i-ar fi ars pielea.
Cu inima b`tându-i nebune[te, \l urm`ri pe Vince cum se
\ndep`rt` cu pumnii strân[i. Era ca [i cum n-ar fi avut \ncredere
s` se apropie mai mult de ea. C`ut`tura s`lbatic` a ochilor lui
o speria. Ginger \[i strânse halatul \n jurul pieptului, cu mâna
tremurând de spaim`.
– Pentru cine lucrezi?
– Pentru Agen]ia Tyler.
– Isuse! Vince \[i trecu o mân` prin p`r. Nu. Vreau s` spun,
cine te-a pl`tit s` furi plan[ele din biroul meu?
Când o va crede c` n-a f`cut-o ea?
– Nu lucrez pentru nimeni. Nu m-a pl`tit nimeni. N-am
f`cut niciodat` un lucru ilegal. Nu-mi place nici m`car s` mint.
Ginger \nchise ochii, dându-[i seama prea târziu de gre[eala
f`cut`. Timpul petrecut cu el la Steamboat nu fusese altceva
decât o serie de adev`ruri trunchiate.
El [tia asta [i o [tia [i ea.
Cât despre adev`ratele ei sentimente pentru Vince, oricum
el nu o va vedea decât ca ceea ce p`rea a fi – o mincinoas`. {i
asta, \[i aminti ea, era singurul lucru pe care el \l g`sea de neier-
tat la o fiin]`.
Când ea deschise ochii, el se afla chiar \n fa]a ei. |i sim]i
mirosul masculin [i \l inspir` adânc. Era atât de aproape, c` l-ar
fi putut atinge dac` ar fi \ndr`znit.
– |n seara când ne-am \ntâlnit am min]it pentru prima dat`
\n via]a mea. Cum te pot face s` \n]elegi c` nu are nici o leg`tur`
cu tine? |l privi adânc \n ochi, implorându-l s` accepte ce \ncer-
ca s`-i spun`.
El o \nfrunta cu o expresie rece, str`in`, care o p`trundea
pân` \n oase.
S~RUT |N Z~PAD~ 85

– Eu [i Robyn \ncercam doar s` ne distr`m, continu` ea. M`


acuza c` sunt prea retras` [i am vrut s`-i demonstrez c` gre[ea.
{i asta mai mult pentru c` [tiam cât` dreptate avea. Via]a mea a
fost \ntotdeauna plat`, ordonat` [i precis` [i... foarte plictisi-
toare. Când \ndr`zni s`-l priveasc` din nou, el st`tea cu mâinile
\n [olduri, cu buzele strânse ne\ncrez`tor.
„Ei bine, Ginger, acum sigur nu te mai plictise[ti.”
– A fost ideea lui Robyn s` ne invent`m alte nume [i alte
cariere. Nu o condamn. Cred c` mi-a pl`cut [i mie. Aveam
impresia c`... nu [tiu... c` ne distr`m. |[i strânse cordonul \n
jurul taliei [i atinse inten]ionat turbanul de prosop de pe
cap. Dac` a[ fi [tiut c` o minciun` atât de nevinovat` va
provoca atâtea necazuri, n-a[ mai fi spus-o vreodat`. Ginger
\l privi cu ni[te ochi care implorau. Chiar sup`rat, era din
cale afar` de frumos. Inima i se strânse \n piept, parc` furân-
du-i tot aerul.
Foarte ar`tos.
{i foarte departe, afar` din via]a ei.
– Am \ncercat s`-]i spun adev`rul despre cine eram de fapt,
[opti ea trecându-[i limba peste buzele uscate.
– Când? râse el cu r`utate. Când ]i-am spus c` n-am mai
\ntâlnit o femeie ca tine? Când te \mbr`]i[am, când te for]ai s`
r`spunzi s`rut`rilor mele, sau atunci când ai ajuns \n patul
meu?
– Eu... Ginger \[i re]inu un [uvoi de lacrimi. N-a fost nevoie
s` m` for]ez, Vince. Mi-au pl`cut s`rut`rile tale.
– Care s`rut`ri ]i-au pl`cut, Ginger? Vince \i \ncol`ci un bra]
\n jurul taliei [i o strânse cu duritate la piept. O s`rut` delicat pe
gur`. Atingerea tandr` atenu` strânsoarea de o]el a bra]ului s`u.
– S`rutul `sta ]i-a pl`cut?
|nainte ca ea s` poat` r`spunde, el \i mu[c` u[or buza [i
apoi o s`rut` zgomotos \n timp ce mâna r`mas` liber` \i
desf`cu cordonul [i se strecur` \n`untrul halatului ei. |i
mângâie pielea sensibil` a pântecului, \nc` umed` dup` du[.
Dorin]e \ndelung \nfrânate \i cotropir` \ntreg corpul.
86 AMY MARIE SANDRIN

– Sau poate ]i-a pl`cut mai mult `sta? Buzele lui o posedar`
cu cruzime. Prosopul \i alunec` de pe cap [i ateriz` la
picioarele ei goale.
Ginger [tia c` ar fi trebuit s` opun` rezisten]`. Dar era ca [i
cum ultimele nou` luni nici n-ar fi existat. Parc` se \ntorseser`
\n hotelul din Steamboat Springs [i ea era hot`rât` s` fac`
dragoste cu b`rbatul visurilor ei.
Cu un oftat, deschise gura [i limba lui se strecur` \n`untru.
Nu putea nega pasiunea, nici m`car nu dorea acest lucru.
Trupul ei ardea din cap pân`-n picioare [i \napoi. Mâna lui
Vince \i cuprinse sânul [i ea \l trase mai aproape \n timp ce lim-
bile li se \ntâlnir`. R`spunse la s`rutul lui cu aceea[i dorin]`
arz`toare.
La fel de brusc cum \ncepuse, Vince o \ndep`rt`. Halatul lui
Ginger atârna deschis [i el \i privi sânii ce frem`tau, \n timp ce
se [tergea la gur` cu dosul palmei.
– Sau poate \]i place stilul dur. Dezgustat, se \ntoarse [i ie[i,
trântind u[a \n urma lui.
Casa i se p`rea ciudat de t`cut` \n timp ce-[i strângea halatul
cu mâini tremurânde. Se scurse \ncet spre podea de-a lungul
peretelui [i \[i \mbr`]i[` genunchii.
– Mi-au pl`cut toate s`rut`rile tale, Vince, murmur` ea
printre suspine. Mi-au pl`cut toate.
Capitolul 7
Vince r`mase \n fa]a u[ii ei. Un vânt puternic sufla printre
copaci, sunetul lui mohorât potrivindu-se perfect cu sentimentul
de singur`tate ce-l cuprinsese. Gre[ise când o s`rutase. Vrusese
s`-[i demonstreze c` sim]ea doar dezgust [i indignare, dar [tia
acum c` gre[ise.
Vince o dorea pe Ginger la fel de mult ca \nainte. Cum dracu’
putea dori o femeie \n care nu avea \ncredere? Disperat, lovi
furios \n zidul de c`r`mid`, doar ca s` mai adauge un motiv de
suferin]` la lunga sa list`.
|i putea auzi suspinele prin u[a \nchis`. |[i dorea s` se
\ntoarc` la ea, s-o ia \n bra]e, s`-[i cer[easc` iertarea. Ezitând,
puse piciorul pe [terg`torul din fa]a u[ii. Se trase imediat \napoi
schi]ând un zâmbet. Ar fi la fel de binevenit ca o lad` plin` cu
[erpi. {i el oricum era sigur c` nu f`cuse nimic pentru care s`
cear` iertare. Strângându-[i pumnii, rezist` neclintit la suspinele
ei.
Ea juca teatru. Era o actri]` mincinoas` [i lipsit` de scrupule;
merita un Oscar. Dac` ar face rost de o statuet`, i-ar expedia-o
prin po[t`.
Având re]ineri s` plece, dar nedorind nici s` r`mân`, Vince
88 AMY MARIE SANDRIN

cobor\ cele câteva trepte [i ie[i din lumina verandei. Cu timpul,


o va uita [i pe Ginger, \[i spuse el. Va uita cum li se contopiser`
trupurile când f`cuser` dragoste. Va uita gustul de miere al
buzelor ei. Va uita linia zâmbetului ei fermec`tor [i dorin]a ce
ardea \n frumo[ii ei ochi alba[tri.
„Ai avut nou` luni la dispozi]ie s` o ui]i, amice. Ce te face s`
crezi c` vei reu[i acum?” Dar m`car acum [tia adev`rul despre ea.
Cea care plângea de cealalt` parte a u[ii nu era acea Ginger pe
care o [tia el. Era o impostoare, o copie palid` a femeii de care
se \ndr`gostise.
Va fi u[or s` o uite. La urma urmelor, nu fusese ea doar o
aventur` de o noapte, o distrac]ie de un weekend? |[i blestem`
propria sl`biciune. O ma[in` parc` \n fa]a casei. Vince r`mase
nemi[cat, ascuns \n umbra \ntunecat` a copacilor. |[i sim]ea
b`t`ile inimii. Era un alt amant al lui Ginger, care sosea deja?
Cineva care s-o cuprind` \n bra]e, s`-i oblojeasc` eul r`nit? Nu c`
i-ar fi p`sat, \[i aminti el, dar \i p`sa.
U[a ma[inii se trânti [i se auzir` pa[i pe alee. Când se apro-
piar`, Vince ie[i din umbr` \n lumina puternic` a verandei.
Femeia brunet` din fa]a lui se sperie [i sc`p` punga pe care o
]inea \n bra]e, cump`r`turile r`spândindu-se \n toate direc]iile.
O cutie metalic` se rostogoli pe alee [i se opri pe prima treapt`.
Ecoul zgomotului str`b`tu \ntunericul.
– Ce dracu’ faci aici? \ntreb` ea cu o mân` \n dreptul inimii.
Ignorând u[urarea sim]it` când v`zuse c` e doar Robyn, prietena
lui Ginger, [i nu un b`rbat, Vince \nfrunt` privirea ei acuzatoare.
– Dracu’ s` m` ia dac` [tiu. Se aplec` [i culese o cutie de pe
jos. Ridic` o sprâncean` când citi, apoi \ntinse \nghe]ata cu
ciocolat` c`tre Robyn.
– Nu crezi c` e prea devreme s` s`rb`tori]i?
Ea \n[f`c` \nghe]ata din mâna lui [i o puse \napoi \n pung`.
– N-ar trebui s` te afli aici. Privi c`tre u[a prin care \nc` se mai
putea auzi plânsul \nfundat. Pupilele i se m`rir`, buzele i se
strânser` cu un [uierat ce nu prevestea nimic bun. Avans` c`tre
Vince ca o ursoaic` ap`rându-[i puiul.
S~RUT |N Z~PAD~ 89

– Ce i-ai f`cut? Ai r`nit-o? Ochii i se mic[orar` ca \naintea unui


atac.
Vince \[i p`str` pozi]ia, \n ciuda degetului ascu]it \nfipt \n
pieptul s`u.
– Singur` [i-a provocat toate r`nile. Se strecur` atent printre
cump`r`turile risipite [i plec` f`r` s` mai priveasc` \napoi.

*
* *

– A]i putea s` spune]i Cur]ii cum le-a]i cunoscut pe aceste


dou`... doamne?
Ezitarea dinainte de cuvântul „doamne” fusese aproape
imperceptibil`. Dar Vince a sesizat-o [i [tia c` au sesizat-o [i
judec`toarea [i juriul [i to]i ceilal]i.
– Le-am \ntâlnit \n timpul unei excursii de schi \n Steamboat
Springs.
– {i merge]i des s` schia]i acolo?
– Niciodat`. Am câ[tigat biletele la un concurs.
– Concurs? \ntreb` David Michaels, avocatul acuz`rii. Vre]i s`
spune]i c` a]i fost, s` spunem, al zecelea care a sunat la o
emisiune de radio?
– Nu. Biletele au sosit prin po[t`. Cu toate acestea, nu-mi
amintesc s` fi participat vreodat` la o extragere. Am crezut c` e o
glum` a cuiva.
– Atunci, de ce v-a]i dus?
– {tiam c` urma s` m` mut \n Denver \n scurt timp. Am vrut
s` vizitez [i restul statului. S` v`d cum m` simt aici.
– |n]eleg. {i cum le-a]i \ntâlnit pe acestea dou`? Avocatul
ar`t` c`tre Robyn [i Ginger.
Vince refuz` s` priveasc` spre ele. Tr`sese cu ochiul la Ginger
mai devreme [i-i era de ajuns. Ochii \i erau ro[ii [i \ncerc`na]i,
fa]a \i era palid`. Nici costumul de un roz-pal pe care \l purta nu
reu[ise s`-i mai pun` ni[te culoare \n obraz.
– |n seara \n care am sosit, \ncepu el, m-am cazat [i am
90 AMY MARIE SANDRIN

coborât la bar s` beau o bere. Imediat ce am intrat, am sim]it c`


cineva m` prive[te insistent.
– V` prive[te insistent? |n ce mod?
– {ti]i, ca [i cum m-ar identifica. Era Ginger. Era foarte
atr`g`toare. Am invitat-o la dans. Vince \ncerc` s` alunge
amintirea trupului ei \n bra]ele sale. „Cum te cheam`?” o
\ntrebase el. „Nu-mi spune numele t`u. Las`-m` s`-l ghicesc.” |[i
d`du dintr-o dat` seama c` ea \i [tiuse numele.
– Dumnezeule! Tocmai mi-am amintit. |mi [tia numele. N-a
fost nevoie s` i-l spun. Mi-a spus c` vrea s`-l ghiceasc` [i a f`cut-o.
Trebuie s` fi [tiut cum m` numesc. C`]eaua! continu` el \n gând.
Doamne, de ce nu-[i d`duse seama de asta \nc` de atunci? Cum
a putut fi atât de prost, \ncât s` se lase din nou p`c`lit de o
femeie?
Vince se uit` la Ginger. |l privi [i ea cu ochi mari, asemenea
unui ho] prins \n propria capcan`.
– Ca s` scurt`m povestea, când i-am f`cut avansuri, a pretins
c` nu este interesat`. Când am renun]at, ea era peste mine. Vince
nu-[i luase nici o clip` ochii de la Ginger, de[i ea \[i coborâse
privirea pref`cându-se interesat` de suprafa]a mesei.
– A]i putea, v` rog, s` explica]i Cur]ii ce \nseamn` exact „era
peste mine”?
– Exact cum sun`. Am f`cut sex. Un mu[chi i se zb`tu din nou
\n maxilar. Fusese trezirea, con[tientizarea a ceea ce trebuie s` se
petreac` \ntre un b`rbat [i o femeie. O explozie a sim]urilor, o
senza]ie necunoscut` lui [i de care [tia c` nu va mai avea parte.
Ginger ridic` privirea, ochii ei \nl`crima]i \ntâlnindu-i pe ai
lui. Dac` n-ar fi [tiut mai multe, aproape c` ar fi crezut c` lacri-
mile ei sunt adev`rate. Nu mai putea s` o priveasc` nici o
secund`; cel pu]in nu acum. Nu când [tia c` ea \[i juca scena \n
afara serviciului, f`r` a mai putea trage foloase materiale de pe urma
lacrimilor sale. Nu când [tia c` nu fusese decât o partid` de sex.
– {i apoi ce s-a \ntâmplat? \l \ntreb` avocatul.
– I-am cerut num`rul de telefon. Mi l-a scris pe o bucat` de
hârtie, dar când am ajuns acas`, num`rul nu mai era.
S~RUT |N Z~PAD~ 91

– Sunte]i sigur c` l-a scris?


– Foarte sigur. M-am uitat la numere \nainte s` pun hârtia \n
portofel. Era ca [i cum ar fi folosit o cerneal` simpatic`, sau ceva
de acest gen. Am verificat la Informa]ii apoi, dar nu era nimeni
\nregistrat cu numele ei. Am \ncercat s`-i dau de urm` la
agen]iile de modele, dar Ginger Cooper nu exista. Vince \[i
aminti durerea pe care o sim]ise când realizase c` nu o va g`si.
Chiar [i acum, când [tia ce fel de poam` este, \nc` suferea. Toate
m`runtaiele sale p`reau c` se adun` \ntr-un mare nod.
– Am crezut c` era doar o pl`smuire a imagina]iei mele, c` nu
fusese real`. Dar am v`zut-o apoi \n seara de Revelion. Era cu un
alt b`rbat, râzând [i bucurându-se de s`rb`tori. O femeie foarte
fericit`. Ob]inuse ceea ce-[i dorise de la mine [i trecuse la alt`
prad`.
– {i ce crede]i c` dorea de la dumneavoastr`?
– Obiec]ie! strig` avocatul ap`r`rii. Ceea ce dumnealui crede
c` \[i dorea este doar o specula]ie.
– Onorat` Instan]`, interveni Michaels, femeia nu era \n
c`utarea dragostei. Cred c` r`spunsul d-lui Danelli poate arunca
o nou` lumin` asupra lucrurilor.
– Obiec]ia se respinge, spuse judec`toarea.
– Din nou, ce dorea de la dumneavoastr`? \ntreb` David.
– Cred c` este destul de evident. Voia informa]ii \n leg`tur`
cu afacerea mea. Voia s` afle cât de u[or va fi s`-mi deschid` sei-
ful [i s`-mi fure plan[ele. Voia s`-mi ruineze via]a.
– Obiec]ie!
– Se accept`. D-le Danelli, v` rog s` v` rezuma]i r`spunsurile la
fapte, nu la presupuneri. Judec`toarea \l fix` cu o privire autoritar`.
– Da, Onorat` Instan]`. |n acest moment, Vince nu era sigur c`
poate face diferen]a \ntre fic]iune [i realitate. Mintea \i spunea s`-[i
tr`iasc` via]a, s` se \ntâlneasc` [i cu o mie de femei, dac` asta era
necesar ca s-o uite pe Ginger. Dar inima lui r`nit` nu era dispus`
s` asculte de ra]iune. Cât de u[or va fi s-o uite, cu excep]ia fap-
tului c` de câte ori \nchidea ochii, o vedea, o sim]ea, o gusta? {i
o dorea mai mult decât o dorise vreodat`.
92 AMY MARIE SANDRIN

– Nu mai am \ntreb`ri, Onorat` Instan]`.


– V` pute]i retrage, d-le Danelli.

*
* *

– Jura]i s` spune]i adev`rul [i numai adev`rul, a[a s` v` ajute


Dumnezeu?
– Jur, r`spunse Ginger cu mâna tremurând` pe Biblie.
– Lua]i loc, v` rog, \i spuse judec`toarea.
– D-r` Thompson, a]i putea, v` rog, s` ne spune]i numele
dumneavoastr` complet?
Ginger privi \n ochii avocatului. De[i nu vedea nici urm` de
compasiune, nu p`rea atât de \nsp`imânt`tor cum \[i
\nchipuise.
– M` numesc Ginger Ann Thompson.
– A]i folosit vreodat` un alt nume?
– Nu.
– Sigur? David Michaels se \ntoarse c`tre jura]i [i apoi din nou
c`tre ea. Zâmbetul de pe buzele lui \i d`dea fiori.
– Nu a]i folosit niciodat` numele de Ginger Cooper?
– Eu... mi...
– L-a]i folosit sau nu?
– A fost un joc prostesc. Degetele ei nervoase nu-[i g`seau
locul.
– Un joc?
– Da.
– Nu a fost mai degrab` o slujb`? O slujb` s`-l p`c`li]i pe
clientul meu, Vince Danelli, s` se \ndr`gosteasc` de dumneav-
oastr`, \n speran]a c` \n momentele pasionale v` va furniza
informa]ii?
– Nu! strig` Ginger \ngrozit`.
– Atunci, ce a fost, d-r` Thompson?
– Nu [tiu. Nu-mi amintesc acum nici m`car de ce am f`cut-o.
Dar [tiu c` ne-am propus s` ne schimb`m numele \nainte ca Vince
S~RUT |N Z~PAD~ 93

Danelli s` intre \n bar. Jur c` nu auzisem de el \nainte de acea


sear`.
Avocatul se sprijini cu ambele mâini de blatul din fa]a ei [i se
aplec` atât de aproape \ncât Ginger \[i putu vedea propria refle-
xie \n pupilele lui.
– Atunci, cum se face c` \i [tia]i numele?
– Robyn se afla la recep]ie când el s-a \nregistrat. I-a auzit
numele.
– Ce convenabil trebuie s` fie pentru dumneavoastr`.
|ntotdeauna trage cu urechea când oamenii se \nregistreaz`?
– Nu. A fost doar o coinciden]`, sunt sigur`.
Avocatul se plimb` tacticos [i reveni \n fa]a ei.
– Din ce motiv v` afla]i \n Steamboat?
– La schi.
– Schia]i des acolo?
– Nu. Nu [tiu s` schiez deloc. Sala se amuz` [i un ro[u u[or
\i urc` \n obraji.
– Dac` nu v` place s` schia]i, de ce a]i mers la schi?
{tia c` nimeni nu va crede partea aceasta, dar era adev`rat.
– Robyn a câ[tigat biletele.
– Exact ca d-l Danelli?
Putea vedea \n ochii lui c` era surprins.
– Da.
– Acest lucru v-a convenit, nu-i a[a?
– Nu, deloc. A[a cum am spus, nu-mi place s` schiez, dar
Robyn m-a rugat s` merg. E prietena mea cea mai bun`. Nu
puteam s-o refuz.
– Deci, de ce v-a]i culcat cu el?
Ginger \nghi]i \n sec. Individul se repezea direct la jugular`.
Privirea i se opri asupra lui Vince. {tia c` sub jur`mânt, era obli-
gat` s` spun` adev`rul, dar sim]ea adev`rul \n]epenit undeva \n
gât.
– D-r` Thompson, trebuie s` r`spunde]i la \ntreb`ri, insist`
politicos judec`toarea, de undeva de deasupra ei.
Ginger \nchise ochii [i se lini[ti tr`gând adânc o gur` de aer.
94 AMY MARIE SANDRIN

– M-am sim]it foarte atras` de el. Deschizând ochii, \i v`zu pe


ai lui Vince \ngustându-se oarecum ne\ncrez`tori. Credea c` ea
min]ea. Ginger \[i privi \ndelung mâinile. Am crezut c` sunt
\ndr`gostit` de el.
– V` a[tepta]i ca aceast` Curte s` cread` c` v-a]i \ndr`gostit de
un b`rbat \n mai pu]in de dou` zile?
– Da, [opti ea.
– Ce a fost asta, d-r` Thompson?
Ginger \l privi insistent pe avocatul acuz`rii, furia sco]ând la
iveal` ultimele ei resurse.
– Da, spuse ea r`spicat. M-am \ndr`gostit de el foarte rapid. E
fermec`tor, bun, decent [i r`bd`tor. E frumos [i sexy [i atât de
atr`g`tor \ncât nu i-am putut rezista [i crede]i-m`, am \ncercat.
Dându-[i seama c` spusese ceea ce voise doar s` gândeasc`,
continu` \ncurcat`. Orice femeie s-ar fi \ndr`gostit de el.
– {i l-a]i iubit atât de tare, \ncât l-a]i p`r`sit cu prima ocazie.
Nu este adev`rat?
– Nu l-am p`r`sit eu, oft` ea exasperat`.
– Haide]i s` fim serio[i, d-r` Thompson. V-a]i scris num`rul
de telefon cu cerneal` simpatic`, astfel \ncât clientul meu s` nu
v` g`seasc`. Dac` n-a fost o mi[care care s`-l scoat` din via]a
dumneavoastr`, ce a fost?
Ginger [tia c` avocatul \[i f`cea doar meseria, dar ar fi vrut s`
sar` din scaunul pe care st`tea [i s`-l sfâ[ie bucat` cu bucat`. |l
s`get` cu ceea ce credea c` e una din cele mai dure priviri ale ei.
– Nu mi-am dat seama c` am folosit un stilou cu cerneal`
simpatic`.
– V` rog, explica]i-ne cum a ajuns \n posesia dumneavoastr`.
Cu un nou oftat, Ginger continu`:
– C`utam un stilou [i nu g`seam. Robyn are \n geant` toate
lucrurile inventate vreodat`, a[a c` am luat de acolo ceva de
scris.
– {i nu v`zuser`]i niciodat` acel stilou?
Ea se mi[c` nervos \n scaun.
– De fapt, da, \l v`zusem.
S~RUT |N Z~PAD~ 95

– Dar l-a]i folosit oricum, chiar [tiind c` de fapt con]inea


cerneal` simpatic`.
– Nu eram atent`. Nu puteam gândi limpede. Am uitat.
– Ne pute]i spune ce v` distr`gea aten]ia?
C`ldura \i invad` fa]a. Privi c`tre Vince, dar renun]`. Nu voia
s` \ndure c`ut`tura lui plin` de ur`.
– Vince se afla \n spatele meu, mu[cându-mi... \[i cobor\
vocea pân` când bolborosi \n [oapt`... sânul.
– |mi cer scuze, d-r` Thompson. Vorbi]i mai tare. Nu cred c`
v-am auzit cu to]ii.
Ginger \[i drese vocea [i se \ndrept` \n scaun. Nu urâse
niciodat` pe nimeni a[a cum \l ura pe acest individ.
– |mi mu[ca u[or sânul, d-le Michaels.
– V` a[tepta]i ca juriul s` cread` c` acest lucru a determinat
pierderea oric`rei urme de ra]iune?
Un zâmbet involuntar \i ridic` col]urile gurii la amintirea
momentului.
– Evident c` n-a]i avut parte ca Vince Danelli s` v` mu[te
sânul.
Avocatul renun]`. Veselia erupse \n sal`.
– V` pute]i retrage, d-r` Thompson.

*
* *

– M` bucur c` m-ai invitat la cin`, Steven. Nu cred c` a[ fi


putut merge \ntr-o cas` goal`. Chiar am dat-o \n bar` ast`zi, nu-i
a[a? \ntreb` Ginger cu un sentiment mizerabil.
– Ai spus adev`rul, asta-i tot ce conteaz`. Vom avea o alt`
[ans` mâine, când Robyn va depune m`rturie. |i acoperi mâna
aflat` pe fa]a de mas`. }i-am spus c` David Michaels e dur, nu-i
a[a?
– Da, mi-ai spus. Cred c` n-am fost preg`tit` s`-i fac fa]`.
– Chiar \l iube[ti pe acest tip, Vince, nu-i a[a?
Un nod i se form` \n gât, \ngro[ându-i vocea.
96 AMY MARIE SANDRIN

– Da, \l iubesc, murmur` ea \ncercând s`-[i opreasc` lacrimi-


le. Putem s` schimb`m subiectul? Ri[ti s`-mi strici rimelul, spuse
ea \ncercând s` glumeasc`.
– Bine\n]eles. De fapt, ar exista un motiv pentru care te-am
invitat la cin`. A[ vrea s` discut ceva cu tine.
Ea surprinse privirea lui cercet`toare. O, Dumnezeule! Te rog
nu-l l`sa s`-[i doreasc` s` relu`m rela]ia noastr`.
– Steven, eu chiar nu...
El ridic` o mân` \ntrerupând-o.
– Ascult`-m`, \nainte de a spune ceva.
– Bine. Spera s` sune calm pe din afar`. {tia c` nu-[i dore[te
\n nici un caz s`-l r`neasc` \nc` o dat`. Steven era un om bun.
Un om pe care te puteai baza. Dar dragostea ei apar]inea altuia.
Cu toate c` Vince o detesta, inima ei \nc` \i apar]inea. Nu mai
putea s-o d`ruiasc` altuia. N-ar mai fi putut niciodat`.
– La dracu’! schi]` Steven un zâmbet, p`rea mai u[or când
am f`cut repeti]ie. |[i drese vocea [i \[i trecu mâna prin p`r.
– Eu... Chelnerul veni s` le umple paharele de vin [i o senza]ie
de u[urare \i str`b`tu fa]a la \ntreruperea creat`. Ce crezi dac` m-a[
c`s`tori? se gr`bi el s-o \ntrebe când r`maser` singuri.
O, Doamne, era mai r`u decât \[i imaginase. Cum ar putea s`
evite politicos acest subiect de discu]ie? Era un prieten drag, dar
cam atât.
– Steven, am mai \ncercat deja. N-a mers prima dat`, nu va
merge nici acum.
Când Steven \ncepu s` râd`, ea \l privi \n ochi.
– Ce-i atât de distractiv? \ntreb` ea, \ncurcat` de reac]ia lui.
– Nu m` refeream la c`s`toria cu tine, ci cu altcineva. Am
\ntâlnit o femeie extraordinar`, Gin. De fapt extraordinar` nu
este de ajuns pentru a o descrie. El \i cuprinse mâinile. Ne
potrivim perfect. I-am cerut s` se m`rite cu mine. |]i vine s`
crezi c` a spus da?
Lacrimi se scurgeau din ochii lui Ginger.
– Bine\n]eles c` \mi vine s` cred. Trebuie s` fie o femeie
minunat`. „De ce n-am putut s` m` \ndr`gostesc de tine,
S~RUT |N Z~PAD~ 97

Steven?” M` bucur foarte tare pentru tine. {i chiar se bucura,


dar sim]ea [i un gust amar. Se \ntreba dac` goliciunea interioar`
pe care o sim]ea, va fi vreodat` \nlocuit` de atâta fericire.
Dar era momentul lui Steven, nu al ei. |ncet` s`-[i mai plâng`
de mil` [i ajungând lâng` Steven, depuse un s`rut prietenesc pe
buzele lui.
– Când e ziua cea mare?
O lumin` \i str`luci \n ochi.
– Imediat ce termin`m cu acest proces. Nu ne dorim o nunt`
mare. Doar vrem s` fim so] [i so]ie.
– E o femeie norocoas`.
Un chelner ap`ru la masa lor.
– |mi cer scuze c` v` \ntrerup. Sunte]i Steven James? \ntreb`
el.
– Da, eu sunt, r`spunse el oarecum \ngrijorat.
– Sunte]i c`utat la telefon.
– Mul]umesc. Scuz`-m`, Ginger. I-am spus secretarei unde
m` poate g`si. Nu ar suna dac` n-ar fi ceva important. M` \ntorc
imediat.
Ginger \i zâmbi [i se juc` distrat` cu paharul de vin \n timp ce-l
a[tepta. Observ` cu coada ochiului un cuplu ce str`b`tea
\nc`perea. Ceva din \nf`]i[area b`rbatului \i atrase aten]ia. Era
Vince \nso]it de o brunet` focoas`.
|i [optea ceva femeii de la bra]ul s`u. Ginger prinse cuvintele
„... ne \ntâlnim \n fa]`...”, \n vacarmul muzicii ce inunda
\nc`perea. |ntr-un acces de gelozie, \[i mu[c` interiorul obrazu-
lui pân` când sim]i gustul sângelui. Perechea se desp`r]i cu o
prelung` atingere a degetelor.
Un tremur necontrolat \i cobor\ pe [ira spin`rii. Pe lâng`
gelozie, invidia \i rodea \ntregul trup. Ar fi putut fi ea la bra]ul
lui Vince, bucurându-se de mângâierile [i privirile lui calde. Dar
din cauza unei gre[eli proste[ti [i a unor minciuni nevinovate,
totul era pierdut pentru totdeauna.
Femeia care-l \nso]ea purta o rochie neagr` atât de strâns`
pe trupul ei voluptuos, \ncât te a[teptai s` se rup` \n orice
98 AMY MARIE SANDRIN

moment. Dup` ce aceasta trecu prin spatele ei [i p`r`si


\nc`perea, Vince se opri \n dreptul lui Ginger. Avea pe buze
un zâmbet plin de r`utate. |[i puse mâinile pe mas` [i se
aplec` pân` când fa]a lui ajunse la câ]iva centimetri de a ei.
Ca de obicei, ar`ta impecabil \n ]inuta de sear`. Ginger \[i
dorea s`-l ating`, s`-[i treac` mâinile prin p`rul lui, s`-i mângâie
gura senzual`.
– Ce s-a \ntâmplat cu declara]ia ta de dragoste etern` pen-
tru mine? o \ntreb` el ridicând o sprâncean`.
Inima lui Ginger se opri pentru un moment [i apoi con-
tinu` s` bat` haotic. |ncurcat`, \l privi \n ochi f`r` a g`si vreun
r`spuns.
– Ce vrei s` spui?
– Ai declarat ast`zi sub jur`mânt c` m` iube[ti. Râse ironic.
Nu ]i-a trebuit prea mult s` cau]i dragostea \n alt` parte.
– La ce te referi?
– Scena dintre tine [i avocatul t`u, la care tocmai am fost
martor, mi s-a p`rut emo]ionant`. Crezi c` e bine s`-]i ar`]i
afec]iunea \n public, pe durata procesului?
Ea nu avea nevoie de tonul lui sarcastic ca s`-[i dea seama
c` nu credea nici el ceea ce spunea.
– |l felicitam pe Steven pentru ni[te ve[ti foarte bune. F`r`
s` vrea, \l mângâie pe obraz, bucurându-se de atingerea
pl`cut` a pielii lui [i sim]indu-i \n vârful degetelor sângele ce
pulsa. Era o tortur` dumnezeiasc` s`-l ating`.
– Dar tu nu vei \n]elege niciodat`, nu-i a[a? Tu crezi doar
ceea ce vrei. Dac` ai trece pe lâng` adev`r, nici n-ai avea cum
s`-]i dai seama.
Ochii lui Vince str`lucir` ciudat; tandre]ea [i c`ldura lor \i
amintir` lui Ginger de momentele magice petrecute \mpreun`
\n Steamboat. El reveni la c`ut`tura t`ioas`, f`când-o s` se
\ntrebe dac` nu cumva doar i se p`ruse.
– O, hai s` fim serio[i, domni[oar`... Thompson. Amândoi [tim
care e adev`rul. Sunt sigur c` te-ai gândit c` doar cu câteva atin-
geri, poate [i cu ceva s`rut`ri bine plasate, ]i-ai reduce considerabil
S~RUT |N Z~PAD~ 99

datoria c`tre avocatul t`u. {i dac` nu merge, po]i oricând s`-l bagi
\n patul t`u. Se pare c` e[ti specialist` \n a[a ceva.
Furia \i invad` fiecare fibr` a corpului. B`rbatul acesta n-o
va \n]elege niciodat`, nu va crede adev`rul, indiferent ce ar
spune sau ar face ea. Apuc` paharul de vin cu o mân`
tremurând`. Plin` de indignare, i-l arunc` \n fa]`.
– Tic`losule!
Vinul ro[ul picura de pe fa]a lui \nm`rmurit`. F`cându-[i
loc pe lâng` el [i ie[ind din restaurant, Ginger \[i d`du seama
c` devenise un obicei s` foloseasc` acest epitet la adresa lui
Vince.
Capitolul 8
– Ginger, a[teapt`! Steven se gr`bi c`tre ea, sunetul pa[ilor
s`i r`sunând \n holul tribunalului. Unde ai disp`rut asear`? M-am
\ntors de la telefon [i tu nu mai erai. Mi-am f`cut o mie de griji.
|[i trecu servieta \n cealalt` mân` [i o privi, a[teptând un
r`spuns.
– |mi pare r`u, Steven. Eu... E prea complicat s`-]i explic.
Nici m`car ea nu \n]elegea rela]ia cu Vince. Cum ar fi putut s-o
\n]eleag` altcineva?
– E \n leg`tur` cu Danelli, nu-i a[a? Ochii i se \ngustar`. L-am
v`zut \n restaurant.
Ginger privea \n jos, sigur` c` ochii ei exprimau numai
durere.
– Da.
– }i-a f`cut ceva?
– Da. Adic` nu. Bine\n]eles c` nu mi-a f`cut nimic. Cel pu]in
nu fizic, continu` ea \n gând, dar r`nile f`cute de cuvintele lui
nu contau? Uite! {tiu c` mi-am f`cut un obicei din asta \n ultima
vreme, dar nu putem schimba subiectul?
– Da, desigur. Am \ncheiat subiectul. {tiu c` ]i-e greu. Hei! A[
S~RUT |N Z~PAD~ 101

vrea s`-]i prezint pe cineva. Se uit` prin holul aglomerat. Uite-o.


Penny! Sunt aici! Fluturându-[i mâna ca [i cum ar fi dirijat
avioane, \i atrase aten]ia femeii.
O blond` micu]` se apropie [i \[i puse mâinile \n jurul lui
Steven. Avea o fa]` comun`, dar dragostea ce str`lucea \n ochii
ei o transformau \ntr-o femeie frumoas`.
– Ginger, ea este logodnica mea, Penny. Penny, ea e Ginger.
– Deci tu e[ti cea care i-a furat inima lui Steven. Ginger \i
strânse mâna.
Penny râse.
– Cred c`, de fapt, e tocmai invers. El mi-a furat inima. Parc`
te-a[ cunoa[te de o ve[nicie. Steven vorbe[te foarte des despre
tine. Ceea ce \ncepuse printr-o strângerea de mân`, se trasform`
rapid \ntr-o \mbr`]i[are.
Ginger \[i [terse o lacrim` ce-i ap`ruse \n col]ul ochiului.
Spera c` vor fi prietene. Când se desprinser` din \mbr`]i[are,
Ginger fu sigur` c` zâmbetul lui Penny era tot o invita]ie la
prietenie.
– Arat`-mi inelul, \i ceru ea.
Penny ridic` mâna. Lumina de deasupra lor se reflecta \n
diamant [i un curcubeu dans` pe peretele de lâng` ei.
– O, Doamne! exclam` Ginger la vederea remarcabilei pietre.
Trebuie s` aib` cel pu]in trei carate. E absolut minunat. Nu-]i
obose[te mâna? Ai putea trage [i cu pra[tia cu el. Felicit`ri!
S`rut` mai \ntâi obrazul \mbujorat al lui Penny [i apoi pe cel al
lui Steven. Sunt fericit` pentru voi amândoi.
– A[ vrea s` lu`m masa \mpreun` odat`, Ginger. Mi-ar pl`cea
s` fim prietene. Steven vorbe[te atât de frumos despre tine.
Dup` ce-l p`r`sise, \nc` o mai considera prieten`? De ce nu
g`sea [i Vince resurse s` poat` fi atât de iert`tor?
– Mi-ar pl`cea foarte mult. {i câte pove[ti pot s`-]i spun
despre tipul `sta... Ginger \[i d`du ochii peste cap.
– Hei! S` nu-i dezv`lui toate secretele mele. Nu c` a[ avea
prea multe, dar las-o pe ea s`-mi descopere defectele. Cuplul
schimb` ni[te priviri pline de dragoste, ca [i cum ar fi fost
102 AMY MARIE SANDRIN

amândoi \ntruchiparea perfec]iunii. Dar putem vorbi despre


asta [i mai târziu, spuse Steven. Acum trebuie s` intr`m, \nainte
ca procesul s` \nceap`.
– Vin \ntr-un moment. Trebuie s` merg pân` la toalet`.
Ginger le zâmbi pân` ce ace[tia disp`rur` \n spatele u[ilor s`lii
de judecat`. Mul]imea din hol se mai r`rise [i Ginger \l v`zu pe
Vince privind-o fix, cu o c`ut`tur` \ncurcat` sub sprâncenele lui
\ncruntate. Zâmbetul de pe fa]a ei pieri. Inima \i b`tea din nou
ca unui animal \n ghearele mor]ii.
El f`cu un pas ezitant c`tre ea [i se opri. Ginger se \ntreba
dac` el realizase c` ceea ce v`zuse fusese continuarea bucuriei
pe care o \ntrerupsese cu o sear` \n urm`, [i nu aventura sor-
did` la care se gândise. De ce trebuie el s` se gândeasc` la cele
mai urâte lucruri \n privin]a ei?
S`-i demonstreze c` gre[ea nu i-ar fi adus nici o consolare.
Ginger \i \ntoarse spatele [i plec`. Gre[ise foarte tare tratând-o
\n acel fel. Chiar dac` n-o exprimase niciodat`, nu avea decât s`
se \nece \n propria p`rere de r`u. Mândria ei \nc`p`]ânat` o
re]inu de la a g`si cuvintele cu care s`-l ierte.

*
* *

– Numele meu complet este Robyn Marie Jeffries. {i \nainte


de a m` \ntreba, d-le Michaels, pentru c` [tiu c` o ve]i face, da,
am folosit [i un alt nume. Acel nume este Robyn Banks. L-am
folosit \n Steamboat. Nu, n-am avut motive premeditate, nu-l
cuno[team pe Vince Danelli [i nici nu i-am furat nimic din
birou. Robyn st`tea dreapt` \n scaunul martorilor, cu un zâmbet
de satisfac]ie pe fa]`.
Ginger schimb` privi \ngrijorate cu Steven. Nu putea decât s`
se \ntrebe dac` stilul neobi[nuit de a depune m`rturie adoptat
de Robyn, va ajuta sau nu \n cazul ei.
– Mul]umesc foarte mult, d-r` Jeffries, pentru inten]ia de a
prelua din atribu]iile mele. O expresie stupefiat` ap`ru pe fa]a
S~RUT |N Z~PAD~ 103

lui Michaels, ca [i cum n-ar mai fi \ntâlnit niciodat` pe cineva ca


Robyn. |nainte de a v` declara nevinovat` [i de a v` retrage, v`
deranjeaz` dac` v` pun câteva \ntreb`ri?
– A[tept, d-le avocat.
– Din curiozitate, numele de Banks, pe care l-a]i \mprumu-
tat, indic` \n vreun fel tendin]ele dumneavoastr` de a jefui o
banc` sau altceva?
– Nu. Indic` doar un sim] al umorului foarte dezvoltat.
– |n]eleg.
Ginger nu crezu c` el o \nghi]ise. Vinov`]ia lor p`rea destul
de clar`.
– Unde v` afla]i \n noaptea de nou` decembrie?
– Eram cu prietenul meu \n Broadmoor, Colorado Springs.
Am avut un weekend romantic, dac` \n]elege]i ce poate s`
\nsemne asta? Robyn clipi languros c`tre avocat.
Sala se umplu de hohote de râs.
David Michaels ro[i.
Ginger \[i l`s` fruntea \n palme [i oft`.
– Scuti]i-m` de detaliile intime, o rug` avocatul, ridicând
ambele mâini \n aer ca pentru a opri [uvoiul de cuvinte.
Spune]i-ne pe cine a]i l`sat s` se ocupe de serviciile dumnea-
voastr` de \ntre]inere, \n absen]a dumneavoastr`?
– Pe Ginger, spuse Robyn.
– Ave]i impresia c` pute]i avea \ncredere \n ea? \ntreb` el cu
scepticism, ridicându-[i sprâncenele stufoase.
Ginger \[i ]inu respira]ia, nefiind sigur` nici de propriul
r`spuns, dac` s-ar fi aflat \n locul lui Robyn.
– Garantez cu via]a mea, amice, spuse ea zâmbind c`tre
Ginger.
Ginger zâmbi [i ea, u[urat`.
– Dar ceilal]i angaja]i? Ave]i \ncredere \n ei?
– Verific fiecare nou angajat. To]i lucreaz` pentru mine de
ceva timp. Nu am nici un motiv s`-i suspectez de vreo neregul`,
prin urmare, am \ncredere \n ei.
|n timp ce avocatul o chestiona pe Robyn, Ginger \ndr`zni s`
104 AMY MARIE SANDRIN

trag` cu ochiul la Vince. Privirile li se \ntâlnir` [i ea se uit`


repede \n alt` parte. De ce o fixa el? Se mi[c` nervos \n scaun,
deranjat` de faptul c` el o urm`rea. |ncercând s`-i ignore
prezen]a, Ginger se concentr` asupra m`rturiei lui Robyn.
– |ntotdeauna ave]i \n po[et` un stilou cu cerneal` simpa-
tic`? \ntreb` Michaels.
– Da, am. Orice femeie ar trebi s` aib` unul. Uneori poate fi
folositor.
– A]i putea s` ne explica]i \n ce mod?
– |ntâlne[ti un tip de care nu e[ti sigur`, dar ar putea s` te
intereseze.
– {i?
– Ei bine, \]i scrii num`rul de telefon cu astfel de cerneal` [i
el crede c-a dat lovitura. N-ai de ce s`-]i faci griji dac` se
dovede[te c`, de fapt, nu-]i place. Numai c` ne-am ars [i noi \n
Steamboat. De! N-am [tiut de reversul medaliei pân` când
Ginger n-a folosit exact acel stilou ca s`-i dea num`rul lui Vince.
Vreau s` spun c` [ansele erau aproape inexistente.
Robyn \l privi insistent pe Vince [i-i adres` lui urm`toarele
cuvinte.
– De fapt, a fost ca o revela]ie. Asta explic` de ce n-a mai
auzit de tine, Vince. Dumnezeule! Era devastat` de faptul c` nu
sunai. Nu credeam c`-[i va reveni vreodat`. {tia c` ceva nu e \n
regul`, dar nu [tia exact ce. Eu eram sigur` c` te lovise vreun
camion sau ceva de acest gen.
Cu o paloare cadaveric`, Ginger se scufund` \n scaun,
refuzând s` priveasc` spre cineva, mai ales c`tre Vince.
– Când Ginger te-a v`zut \n cl`dire, nu i-a venit s` cread`.
Aproape c` a f`cut atac de cord.
Michaels vru s` profite de informa]ia pe care Robyn i-o
d`duse f`r` s` vrea.
– Ea l-a v`zut? Vorbi]i despre noaptea de nou` decembrie?
Capul lui Robyn se roti [i ea se uit` la avocat ca [i cum o
uimea prezen]a lui acolo.
– Se discut` aici despre vreo alt` noapte?
S~RUT |N Z~PAD~ 105

Avocatul o fulger` cu privirea pe Ginger. Ea se \mbujor`.


Tipul `sta avea un fel de a se uita care ar fi f`cut-o [i pe Maica
Teresa s` se simt` vinovat`. Apoi se \ntoarse c`tre Robyn [i-i
arunc` ceea ce Ginger era sigur` c` era una din cele mai bune
priviri gen nu-e[ti-altceva-decât-un-gândac-sub-microscop.
– D-ra Thompson l-a v`zut pe clientul meu, Vince Danelli, [i
nu [i-a f`cut sim]it` prezen]a? Nu g`si]i c` e un pic cam ciudat
pentru cineva care pretinde c` era atât de \ndr`gostit`?
– Nu pretinde, chiar este \ndr`gostit` de el. Nu mi se pare un
comportament ciudat la o femeie, se ap`r` Robyn.
– D-r` Jeffries, haide]i s` fim serio[i, ea nu-l mai v`zuse [i nu
mai auzise de el de cât timp, dou` s`pt`mâni? {i cu toate astea,
când \l vede, se ascunde? Trebuie s` ne \ntreb`m care a fost
adev`ratul motiv pentru care s-a ascuns d-ra Thompson. O
pauz` dramatic` umplu sala, apoi el continu`. Permite]i-mi s`-mi
expun teoria [i s`-mi spune]i dac` am dreptate. David Michaels
se sprijini \n cot \n fa]a lui Robyn [i \[i petrecu gleznele una
peste cealalt`.
Ginger [i-ar fi dorit s`-i pun` o piedic`, s`-i lipeasc` limba, s`
fac` orice ar fi putut s` pun` punct arogan]ei sale.
– |n noaptea de nou` decembrie, v` afla]i \mpreun` cu
prietenul dumneavoastr` \n Colorado Springs, ceea ce v` con-
fer` un alibi destul de slab. D-ra Thompson v-a \nlocuit. Nu se
a[tepta s`-l \ntâlneasc` pe Vince Danelli, deoarece [tia c` acesta
urma s` vin` la birou dup` \nc` o s`pt`mân`. Când l-a v`zut, [i-a
dat seama c` era \n pericolul de a-[i pierde acoperirea, a[a c` s-a
ascuns. Nu a[a s-au \ntâmplat lucrurile?
– Interesant` teorie, d-le avocat. Robyn se aplec` mai
aproape de el. Adev`rul este c` d-l Danelli nu a sunat-o pe
Ginger, de[i \i promisese c` o va face. Arunc` o privire urât` \n
direc]ia lui Vince. Ginger a crezut c` pentru el totul fusese doar
o aventur` de o noapte. Suferea, era sup`rat` [i umilit`. Stare
justificat`, având \n vedere evenimentele. Când l-a v`zut,
emo]iile ei doar au crescut \n intensitate. A f`cut ceea ce ar fi
f`cut orice femeie normal`, s-a ascuns dup` un col] [i a \ncercat
106 AMY MARIE SANDRIN

s`-[i revin`. |n afar` de asta, ad`ug` Robyn, era \mbr`cat` \n


ni[te cârpe. Ce femeie care se respect` [i-ar dori ca b`rbatul pe
care-l iube[te [i pe care nu l-a mai v`zut de s`pt`mâni \ntregi, s`
o vad` \mbr`cat` \n ni[te vechituri? O femeie are mândria ei, [ti]i
[i dumneavoastr`.

*
* *

Dup` ce umplu pân` la refuz dou` boluri cu \nghe]at` cu


ciocolat`, Ginger ad`ug` fri[c`, alune [i câte o cirea[` \n fiecare.
Umilirea \n public era greu de \nghi]it, dar parc` se ducea mai
repede cu ajutorul acestui amestec delicios.
– Pentru a suta oar`, \mi pare r`u, Ginger. Uneori gura \mi
lucreaz` mai repede decât creierul. Robyn, stând picior peste
picior pe canapea, lu` unul din boluri [i \nfipse linguri]a \n el.
Vorbea doar \n pu]inele momente când nu avea gura plin`. Cred
c` totul ne-a ie[it bine ast`zi, nu-i a[a?
Ginger se strâmb`.
– A[a cum spunea [i Steven, tot ceea ce putem face este s`
spunem adev`rul. Bine c` mi-am amintit. Ceva m-a fr`mântat
toat` dup`-amiaza. Ai spus c` to]i angaja]ii sunt cu tine de mult
timp.
– A[a este.
– Tipul cu care am vorbit spunea c` lucreaz` pentru tine de
pu]in timp.
– Ce tip?
Ginger lu` o gur` de \nghe]at` [i o l`s` s`-i alunece pe gât.
– Cel pe care l-ai angajat \n decembrie.
Robyn se opri cu linguri]a la jum`tatea drumului spre gur`.
– N-am angajat pe nimeni de un an de zile.
– Ba da, ai angajat. Cum zicea c`-l cheam`? Ginger l`s` capul
pe spate [i privi \n tavan de parc` r`spunsul era scris acolo.
John... cumva sau altcumva... John... John... Johnson. Asta e!
S~RUT |N Z~PAD~ 107

– N-am auzit niciodat` de vreun John Johnson. Robyn


\ntoarse o pereche de ochi c`prui plini de \ngrijorare c`tre
Ginger.
Punându-[i desertul pe jum`tate mâncat pe m`su]a de sticl`,
Ginger se ridic` [i f`cu câ]iva pa[i, dup` care reveni.
– Trebuie s` fi auzit de el.
– N-am auzit.
– Spune-mi c` ai auzit, se rug` ea frângându-[i mâinile.
– Nu am cum [i nici nu voi avea, dar spune-mi, de ce?
– Pentru c`... Sentimentul de vinov`]ie o cuprinse pe Ginger.
|nchise ochii dorindu-[i degeaba s` fi schimbat trecutul. I-am
dat cheile de la biroul lui Vince.
– Ce ai f`cut? Robyn se ridic` cu bolul de \nghe]at` \n mân`.
– I-am dat cheile.
Furioas`, Robyn \[i \ndesa linguri]` dup` linguri]` \n gur`.
Ginger se apropie de ea, smulse bolul din strânsoarea de o]el
a mâinii prietenei sale [i \l puse pe mas` lâng` al ei.
– Hei! M` descurc cu ciocolata mea, strig` Robyn deranjat`.
De ce nu mi-ai spus toate astea pân` acum? \ntreb` ea uitând
deja de \nghe]at`.
– E unul dintre angaja]ii t`i, insist` Ginger. Chiar tu ai spus
c` ai \ncredere \n el. Pe lâng` asta, i-am dat cheile de la birou,
nu de la seif.
– Sp`rg`torii nu au nevoie de chei. Oricum, de ce l-ai l`sat
pe acest John \n cl`dire?
– De idioat` ce sunt!
– A[ avea un motiv diferit de cele evidente.
Suferind, dar con[tient` c` o merita din plin, Ginger se ridic`
brusc [i \ncepu s` m`soare \nc`perea cu pa[i len]i.
– Cred c` eram cuprins` de panic`. Gândul c` voi intra \n
biroul lui Vince m` speria \ngrozitor. Ar fi \nsemnat s`-mi
amintesc din nou de el, de obiectele lui, de lumea \n care \[i
ducea via]a. {i nici nu voiam s` dau de poza ultimei lui iubite
zâmbindu-mi din col]ul mesei. M` \n]elegi, nu-i a[a?
Robyn clipi \n semn c` da.
108 AMY MARIE SANDRIN

– Hai, renun]` la fa]a aia care doar m` condamn`! {tii foarte


bine c` [i tu ai fi f`cut la fel. Se uit` c`tre Robyn, implorând
pu]in` \n]elegere pentru ceea ce f`cuse. Când tipul `sta s-a
oferit s` cure]e \n locul meu, i-am spus doar da, f`r` s` m` gân-
desc prea mult.
– Cu toate c` nu era angajatul meu? se mir` Robyn.
– De unde era s` [tiu?
– |n]elegi ce \nseamn` toate astea, nu-i a[a?
Ginger [tia c` exista un singur r`spuns logic.
– Am fost victimele unei \nscen`ri.
– Te-ai prins. Robyn \[i trecu degetele prin p`r. Asta e mai
ceva ca un film de groaz`. Numai ca ne-am fi distrat mai tare
dac` s-ar fi \ntâmplat altcuiva. O apuc` pe Ginger de umeri scu-
turând-o u[or. Trebuie s`-i \nfund`m pe nenoroci]ii `[tia. Crezi
c` po]i s`-l identifici pe tip?
Ginger \nchise ochii chinuindu-se s`-[i aminteasc`.
– Probabil. Era corpolent. Nu avea tr`s`turi aparte, dar \mi
amintesc cum ar`ta.
– Foarte bine. Ne urc`m \n ma[in` [i nu ne oprim decât la
poli]ie. Te vei uita prin toate dosarele sp`rg`torilor, pân` când
\l g`sim. Chiar dac` va dura toat` noaptea.
Luându-[i gen]ile, ie[ir` gr`bite [i s`rir` \n ma[ina lui
Robyn. Dup` câteva blocuri, Ginger observ` c` Robyn arunc`
priviri \ngrijorate \n oglinda retrovizoare. Se aplec` [i \nchise
radioul.
– Ce se \ntâmpl`?
– M` crezi sau nu, dar suntem urm`rite?
Ginger sim]i un gol \n stomac.
– Suntem urm`rite? Frica \i sugruma vocea. Privi nervoas`
prin geamul din spate. Farurile ma[inii din urma lor o orbir`
pentru un moment.
– Bingo!
– Ce vrei s` faci?
Rotind brusc volanul spre stânga, Robyn f`cu o \ntoarcere
nea[teptat`, trimi]ând-o pe Ginger \n portier`. Ea prinse din
S~RUT |N Z~PAD~ 109

zbor mânerul, mul]umind lui Dumnezeu c`-[i amintise s`-[i


pun` centura.
– |i pierdem!
– Pentru numele lui Dumnezeu! Voiai s` mergem la poli]ie.
Nu puteam s` mergem direct acolo? |n acel moment, Ginger ar
fi dat orice s` se poat` \ntoarce la via]a ei normal` [i plictisi-
toare. Te rog! Acolo sunt poli]i[ti [i tot ce trebuie. Ar putea s`
ne ajute.
– Nu intra \n panic`! Robyn lu` o curb` strâns` la dreapta,
l`sând urme de cauciuc pe asfalt, apoi f`cu din nou la stânga. E
mai bine s` sc`p`m de ei. Am auzit de oameni \mpu[ca]i chiar
\n fa]a sec]iei de poli]ie.
La auzul cuvintelor lui Robyn, Ginger se scufund` \n scaun,
imaginea gloan]elor [uierând pe lâng` ele l`sând-o f`r` pic de vlag`.
– Sunt \nc` \n spatele nostru? \ntreb` ea printre scâr]âituri
de ro]i [i miros de cauciuc ars.
– Da. |nc` vreo dou` curbe [i cred c` sc`p`m de ei.
Ginger nu mai avu timp s` se prind` de nimic când ma[ina
vir` la urm`torul col] [i se v`zu aruncat` peste Robyn.
– Hei, \ncerc s` conduc aici!
Iritat`, Ginger ]ip` [i ea:
– Fii atent`!
– Sunt atent`. Nu mai da atâta din clan]`! Robyn \[i lu` o
clip` ochii de la drum pentru a-i arunca lui Ginger o privire
indignat`.
Ginger mârâi frustrat` [i privi peste um`r. Ma[ina p`rea s` se
\ndep`rteze.
– Numai s` ajungem \ntrege la sec]ia de poli]ie, da?
– ~sta era [i planul. }ine-te bine! Dup` \nc` dou` curbe
intrar` pe o alee. Luminat de farurile ma[inii, un zid de
c`r`mid` se ridica \n fa]a lor.
Robyn ap`s` frânele la câ]iva metri de zid. Ginger ]ip` [i \[i
propti mâinile \n bord. Ma[ina se opri. Cu mi[c`ri gr`bite,
Robyn stinse farurile [i opri motorul. Respira]iile lor precipitate
se auzeau \n lini[tea ap`s`toare.
110 AMY MARIE SANDRIN

Se privir` \n ochi, apoi imediat se uitar` prin geamul din


spate. Ma[ina urm`ritorilor trecu pe lâng` alee, cu motorul
zumz`ind \n aerul lini[tit al nop]ii.
– Crezi c` ne-au v`zut? \ntreb` Ginger \n timp ce \nc` mai
supraveghea strada.
– Nu par s` ne fi v`zut, dar oricum, hai s` mai st`m aici câte-
va minute. Robyn r`sufl` u[urat`. A fost ceva ac]iune, nu?
Ginger privi c`tre prietena sa. Scânteia din ochii lui Robyn
era molipsitoare. Acum c` frica trecuse, trebui s` recunoasc` [i
ea c` fusese destul de incitant. |[i ]uguie buzele [i amândou`
izbucnir` \ntr-un râs care le u[ura.
– Cine crezi c` a fost?
– Nu [tiu. Crezi c` sunt microfoane la tine \n cas`? Poate cel
care a fost [tia c` mergem s` verific`m dosarele sp`rg`torilor [i
a vrut s` ne opreasc`.
Un tremur necontrolat \i cobor\ lui Ginger pe [ira spin`rii la
gândul c` cineva neinvitat ar putea s`-i intre \n cas`. Zidurile ce
str`juiau aleea p`reau c` se apropie strângând-o ca \ntr-o men-
ghin`. Tremur` din nou.
– Hai s` plec`m de aici.
Cu o \ntoarcere a cheii, ma[ina porni cu un zgomot u[or.
Robyn ie[i de pe alee \n \ntuneric. Aprinse farurile numai dup` ce
se asigur` c` nu era nimeni prin preajm`. |[i continuar` \n lini[te
drumul c`tre sec]ia de poli]ie. Robyn parc`, dup` care intrar` [i \i
explicar` situa]ia unui poli]ist moroc`nos care era de serviciu.
– A[tepta]i aici, doamnelor. |l chem pe detectiv. Le ar`t` un
birou cu pere]i f`cu]i din panouri.
– Crezi c` o s` ne cread`? \ntreb` Ginger. Frecându-[i tâm-
plele, se a[ez` pe marginea unui scaun.
– Nici nu m` intereseaz` dac` ne crede sau nu. Nu ne poate
interzice s` ne uit`m prin dosarele sp`rg`torilor [i s`-l g`sim pe
nenorocitul care s-a dat drept unul din angaja]ii mei. Robyn se
a[ez` pe un scaun lâng` Ginger.
– Sper c` n-o s` dureze toat` noaptea. Ginger b`tu m`runt
cu degetele \n masa din fa]a ei.
S~RUT |N Z~PAD~ 111

Dincolo de u[` se auzeau zgomote de tastaturi, telefoane


sunau [i oamenii intrau [i ie[eau \ntr-o forfot` continu`.
Doamne, sec]ia de poli]ie chiar c` era un loc zgomotos. Ginger
trase cu urechea la o discu]ie de dincolo de panou.
– {tiam c` te voi g`si aici, spuse o voce b`rb`teasc`. |mi pare
r`u, dar le-am pierdut. Eram chiar \n spatele lor, dar fusta aia
conduce ca o nebun`. Le-am pierdut, Danelli.
{ocat` ca [i cum ar fi fost lovit` \n fa]`, Ginger privi c`tre
Robyn. Prietena ei r`m`sese cu gura c`scat`.
|ngânar` \n acela[i timp:
– Danelli!
Nu putea fi decât un om cu acest nume. Asta era prea de tot.
S`rir` amândou` ca arse de pe scaune [i merser` \n spatele
panoului.
Vince Danelli era acolo. Ochii lui Ginger se \ngustar` la
vederea lui.
– Ne-ai urm`rit? \l acuz` ea. Avu satisfac]ia s`-i vad` expre-
sia surprins`, \nainte ca el s-o poat` ascunde. Ochii lui adân-
ci [i verzi o f`cur` s` bat` \n retragere. Cu toate c` era
sup`rat`, Ginger observ` ce bine ar`ta el \n gin[i [i \ntr-un tri-
cou ro[u. Era destul ca s-o fac` s`-[i piard` firul gândurilor.
Aproape.
– Nu-mi vine s` cred c` ai f`cut-o! Cum l-ai putut trimite pe
n`tângul `sta s` ne urm`reasc`? Ar`t` c`tre b`rbatul \nalt [i
sl`b`nog care st`tea t`cut lâng` Vince. Cu o pat` de cafea pe
c`ma[a alb` [i pantalonii [ifona]i, era clar c`-[i petrecuse ziua \n
ma[in`, urm`rind fiecare mi[care a lor.
– Ne-ai speriat al dracului. |i arunc` individului o privire
furioas`, dup` care se \ntoarse la Vince. Dumnezeule, am crezut
c` o s` ne \mpu[te.
– Nu port arm`, doamn`.
Ginger \l ignor` [i-l fix` \n continuare pe Vince.
– Ce ai sperat s` descoperi f`când asta?
Ar`ta oarecum ru[inat.
– Nu [tiu, spuse el dup` o lung` t`cere. Chiar c` nu mai [tiu.
112 AMY MARIE SANDRIN

Vocea \i era slab` [i r`gu[it`, iar \n ochi i se putea citi emo]ia


care o mi[c` [i pe Ginger. Observ` mi[c`rile nervoase ale
mâinilor lui.
– Oricum, ce cau]i aici? \l \ntreb` ea reg`sindu-[i vocea \n cele
din urm`.
Dup` o scurt` ezitare, el r`spunse:
– Verific posibilit`]ile de a asigura securitatea biroului meu.
– Sunt detectivul Miller. Ce se \ntâmpl` aici? Un ofi]er sosise
\n spatele lor, oprind-o pe Ginger de a g`si un r`spuns la remar-
ca lui Vince.
– Aresta]i-i pe ace[tia doi! ceru Robyn ar`tând c`tre Vince [i
tipul de lâng` el.
Ofi]erul se uit` la ea ca la o nebun`.
– Sub ce acuza]ii?
– Sub acuza]ia de h`r]uire. Robyn privi c`tre Ginger a[tep-
tând un sprijin.
Ginger [i Vince continuau s` se priveasc` \n ochi, neaducându-[i
nici o contribu]ie la conversa]ia din jurul lor.
Ginger \nghi]i nodul din gât, revenindu-[i, [i se uit` \n alt`
parte. Nu putea suporta c`ut`tura prigonit`, torturat` pe care i
se p`rea c` o vede \n ochii lui.
Nu mai voia s` lupte.
– Las`, Robyn! spuse ea. Au f`cut ce am fi f`cut [i noi \n
acelea[i \mprejur`ri.
– Dar, Ginger, tu e[ti cea care...
Ginger cl`tin` din cap.
– Las`!
– Bine! pufni Robyn [i \[i \ncruci[` mâinile pe piept.
Ginger se \ntoarse spre poli]ist. Era \nalt [i slab, iar ridurile
din col]ul ochilor lui ar`tau c` recuno[tea o glum` bun`, dac` o
auzea. Dup` expresia fe]ei lui, era clar c` [tia despre ce e vorba,
lucru de care Ginger profit` imediat.
– D-le detectiv Miller, s` \n]eleg c` sunte]i familiarizat cu
cazul nostru?
– Da, sunt.
S~RUT |N Z~PAD~ 113

– Bine. Eu [i Robyn presupunem c` am fost victimele unei


\nscen`ri. Credem c`-l cunoa[tem pe unul din cei implica]i. A[
dori s` m` uit prin dosare, s` v`d dac`-l pot identifica. |l sim]i
pe Vince când se ridic` \n spatele ei. Parfumul lui torturant com-
binat cu c`ldura trupului s`u o f`cur` s` treac` de pe un picior
pe altul, \ncercând s` ignore prezen]a lui de necontestat.
– Cine v-a \nscenat [i ce? Vocea lui grav` \i mângâie urechea.
Cum \l cheam`? De ce nu mi-ai spus pân` acum?
– John Johnson, r`spunse ea. Dar nu cred c` e adev`ratul lui
nume. {i nu ]i-am spus [i ]ie pentru c` nu prea ne-am vorbit,
dac`-]i aminte[ti. Refuz` s`-l priveasc`. Nu era \n stare. {tia c`
ceea ce sim]ea i se citea pe fa]`. Dorul de el, suferin]a, spe-
ran]ele tr`date. |n ciuda lucrurilor pe care el credea c` ea le
f`cuse, de ce a trebuit s` angajeze un detectiv s-o urm`reasc`? O
f`cea s` se simt` mizerabil [i ieftin. O f`cea s` se simt` aseme-
nea unei hoa]e, a[a cum o credea el.
Tensiunea plutea \n aer.
– Dosarele, d-le detectiv? \i aminti Ginger ofi]erului.
– Da, sigur. Urma]i-m` la Biroul de Investiga]ii. Ginger [i
Robyn \l urmar`, cu Vince imediat \n spatele lor.
– De ce vine [i el cu noi? [opti Robyn \n urechea lui Ginger.
– Pentru c` e [i treaba mea, r`spunse Vince ca [i cum
\ntrebarea i-ar fi fost adresat` lui.
Avea tot dreptul s` se afle acolo. Lui \i fuseser` furate acele
proiecte de arhitectur`. Avea tot dreptul s` [tie cine o f`cuse, tot
dreptul s` fie furios, tot dreptul s` angajeze un detectiv.
– Pofti]i! Miller ar`t` c`tre o mas` plin` de dosare. Sunt sor-
tate dup` ras`, culoare a p`rului, p`r facial etc. Alege]i-l pe cel
care v` trebuie. Vân`toare pl`cut`!
A[ezându-se pe un scaun, Ginger trase un volum \n fa]a ei.
– Face]i-v` comozi, prieteni! S-ar putea s` dureze ore \ntregi.
– Vrei ni[te cafea? \ntreb` Robyn.
Ginger sufl` puternic peste [uvi]ele de p`r ce-i acopereau fruntea.
D`du prima pagin` [i descoperi o duzin` de fe]e serioase care o priveau.
– Da. Ar fi minunat.
114 AMY MARIE SANDRIN

Dup` dou` ce[ti de cafea [i trei registre parcurse, Ginger


sim]i c` i se taie respira]ia când Vince se aplec` pe col]ul mesei,
cu coapsa numai la câ]iva centimetri de ea. |ncerc` s` se con-
centreze asupra delicven]ilor din fa]a ei, dar piciorul masculin \i
atr`gea aten]ia. Vince \l mi[ca \nainte [i \napoi asemenea unui
pendul. Ginger era hipnotizat`. Cât timp trecuse de când nu
mai atinsese acel picior, de când nu-[i mai plimbase mâinile pe
el mângâindu-l?
Pentru a se uita mai bine la fotografii, Vince se aplec` spre
Ginger, influen]ându-i [i mai tare gândurile.
– Chiar trebuie s` stai aici? \l privi ea iritat` de reac]ia la
apropierea lui, la mirosul lui, la cât de mult \l dorea.
El ridic` o sprâncean`.
– Scuz`-m`. Alunecând de pe mas`, se a[ez` pe un scaun.
– O! Nu arat` r`u de loc. Robyn tr`sese cu ochiul peste
um`rul lui Ginger [i acum ar`ta c`tre o fotografie.
– Pentru Dumnezeu, Robyn. E un infractor.
– Nu vreau s` m` \ntâlnesc cu el. Doar... m` uitam prin
vitrine.
Iritat`, Ginger v`rs` f`r` s` vrea cea[ca de cafea peste
registru. Lu` un [erve]el din po[et` [i cur`]` mizeria f`cut`.
Puse cea[ca de plastic \n mâna lui Robyn.
– |mi aduci \nc` o cea[c`? spuse ea cu o voce sc`zut`.
– Sigur.
{tergând ultimele r`m`[i]e de cafea, Ginger era convins` c`
nu-l va g`si niciodat` pe misteriosul John Johnson. Dezam`git`,
trecu la urm`torul registru. Dup` dou` pagini, una dintre fe]e \i
atrase aten]ia. |l mai v`zuse pe acest om. Nu era tipul care se
numea John Johnson. Era altcineva... cineva foarte cunoscut.
– Dumnezeule!
Capitolul 9
Vince s`ri de pe scaun [i veni lâng` ea.
– Ce e? L-ai g`sit?
Punând degetul pe fotografie, Ginger se uit` c`tre Vince.
– |]i aminte[ti de tipul `sta? \ntreb` ea.
El puse o mân` pe sp`tarul scaunului ei [i se aplec`.
– Mi se pare cunoscut, dar nu-mi dau seama cine e. O privi \n
ochi.
Stând numai la câ]iva centimetri de el, Ginger se v`zu nevoit`
s` se ridice [i s` se \ndep`rteze. Apropierea lui o sufoca. Nu
putea s` gândeasc`, nici s` respire.
Robyn intr` cu o cea[c` \n mân`.
– Am pierdut ceva? \ntreb` ea privind când la Ginger când la
Vince cu o min` \ncurcat`.
Dumnezeule, cum s`-i spun`?
– Robyn, \nc` te mai \ntâlne[ti cu Rick?
– |ntr-un fel, da. |n ultima vreme, atitudinea lui a devenit
mai rece decât cealalt` fa]` a pernei. De ce m` \ntrebi? Ochii i se
\ngustar`. Ce leg`tur` are Rick cu toate astea?
F`r` s` spun` vreun cuvânt, Ginger se \ntoarse spre registru
[i puse degetul pe fotografia lui Rick.
116 AMY MARIE SANDRIN

Robyn f`cu un pas nesigur \n fa]`. Un suspin aproape


imperceptibil sc`p` buzelor ei când privi fotografia. Sângele i se
scursese din obraji.
– M` pricep s`-i aleg, nu-i a[a? zâmbi ea, dar durerea era
vizibil` \n ochii ei c`prui.
– |mi pare r`u, Robyn. Ginger puse o mân` pe bra]ul pri-
etenei sale, \ncurajând-o.
– Unde l-am mai v`zut? \ntreb` Vince.
Privindu-l peste um`r, Ginger \i r`spunse:
– |n Steamboat. L-am \ntâlnit \n timpul acelei excursii. Nu-]i
aminte[ti? Trebuia s` ia masa cu noi. Acum \mi dau seama c`
atunci când te-a v`zut pe tine, Vince, a refuzat s` vin` la masa
noastr`.
El se \ncrunt`.
– De unde [tii c` prezen]a mea l-a ]inut departe?
– Da, chiar, se amestec` [i Robyn. Rick mi-a spus c` nu voia s` m`
\mpart` cu nimeni. M` voia numai pentru el. Nu e implicat \n asta.
Nu are cum. Nu are cum. Vocea i se stinse pân` la un tânguit slab.
– Ginger privi \n tavan c`utând un r`spuns [i \[i trecu o
mân` prin p`r.
– Fi]i serio[i! Uita]i-v` la fapte! Robyn a câ[tigat bilete gratu-
ite la Steamboat. Vince, tu ai câ[tigat bilete gratuite la
Steamboat. Seiful t`u e jefuit. Firma lui Robyn e acuzat` de acest
furt. Un tip pe care Robyn l-a \ntâlnit \n Steamboat apare
\nregistrat ca infractor. De câte coinciden]e ave]i nevoie ca s` v`
da]i seama de adev`r?
Robyn \[i drese vocea.
– Deci, ceea ce \ncerci tu s` spui este c` Rick nu s-a \ntâlnit
cu mine pentru c` sunt o minunat` brunet` cu un trup superb,
ci ca s` pun` mâna pe blestematele alea de plan[e ale lui
Danelli.
Ginger privea \n podea. Nu voia s` se uite \n sus. Nu voia s`
vad` suferin]a din ochii prietenei sale. Un nod i se form` \n gât.
R`nile sufletului se vindecau mult mai greu. {tia asta mai bine
decât oricine altcineva.
S~RUT |N Z~PAD~ 117

– A]i g`sit ceva? Detectivul Miller intr` pe u[`.


Cum nimeni nu r`spunse, Ginger se \ntoarse c`tre poli]ist.
– Am g`sit ceva, dar nu exact ceea ce c`utam. |i ar`t`
fotografia lui Rick.
Miller lu` creionul pe care-l ]inea dup` ureche [i not` ceva
pe o fi[`.
– L`sa]i-m` s` caut \n datele de pe computer. Vin imediat.
Ginger se uit` c`tre Vince. St`tea cu spatele la ea, lâng`
fereastr`, cu privirea pierdut` \n \ntunericul nop]ii. |[i sim]i din
nou inima b`tând. El \nc` n-o credea. Chiar acum când avea
probele \n fa]`, el \nc` o considera o hoa]`.
Cele mai lungi zece minute din via]a ei se scurser` \n lini[te.
Vince nu se mi[c` de la fereastr`. Din profil, obrazul s`u p`stra
o linie rigid`.
Detectivul se \ntoarse \n \nc`pere.
– Se pare c` Rick Dugan, alias Rick Flanders, alias Richard
Milman are un cazier impresionant, anun]` el.
– Nenorocitul! Robyn se ridic` furioas` [i cu pumnii
\ncle[ta]i. Am s`-i rup capul `la gras de pe gâtul [i mai gras [i am
s` hr`nesc cu el porumbeii de pe Strada 16.
Robyn d`du s` ias`, dar detectivul st`tea \n cadrul u[ii
blocându-i calea.
– Unde crede]i c` v` duce]i, doamn`?
– M` duc direct acas` la Rick Dugan Milman Flanders, s`
m` r`zbun pentru toate mizeriile prin care am trecut din
cauza lui.
Poli]istul r`mase neclintit. Mai mult, p`ru s` umple [i mai
tare cadrul u[ii.
– Este o problem` de competen]a Poli]iei. Spune]i-ne doar
ultima adres` cunoscut` [i ne vom ocupa noi de asta. Vorbea cu
o voce calm`, blând`, de parc` ar fi \ncercat s` domoleasc` o
nebun`.
{i Robyn sim]ea cum o cuprinde nebunia. St`tea cu mâinile
\ncruci[ate pe piept, imitându-l pe b`rbatul din fa]a ei. Un zâm-
bet r`ut`cios \i dans` pe buze.
118 AMY MARIE SANDRIN

– Nu v` voi spune adresa, dar a[ fi mai mult decât bucuroas`


s` v` ar`t unde st`.
– |mi pare r`u. Individul e cunoscut ca fiind foarte violent.
Nu ne putem permite s` expunem un civil la un asemenea pericol.
– Nu m` face]i s` trec peste dumneavoastr`, \l \nfrunt`
Robyn.
– Doamn`, nu m` obliga]i s` v` leg cu c`tu[ele de un scaun.
Ochii poli]istului se \ngustar`. Robyn nu p`rea s` \n]eleag`.
Ginger \[i d`du seama c` situa]ia \ncepea s` scape de sub
control. Trebuia s` fac` ceva.
– Robyn, spune-i adresa [i las`-l s`-[i fac` meseria, o rug` ea.
Robyn se uit` spre ea cu o c`ut`tur` urât`, dar Ginger r`mase
ferm` pe pozi]ie.
– Cu cât \i spui mai devreme, cu atât mai repede \l vor b`ga
dup` gratii.
– Bine. Robyn \[i arunc` mâinile \n aer \ntr-un gest de
exasperare. Cu un oftat, scrise adresa pe hârtia pe care i-o d`du
Ginger [i o \nmân` detectivului \mpotriva voin]ei ei.
– Mul]umesc. Nu are sens s` v` mai pierde]i vremea pe
aici. V` vom suna imediat ce-l interog`m, dac` vom mai
avea \ntreb`ri r`mase f`r` r`spuns. |i salut` [i p`r`si
\nc`perea.
Robyn a[tept` dou` secunde, dup` care \[i \n[f`c` geanta de
pe mas`.
– Gr`be[te-te! Trebuie s` ajungem acolo \naintea lor.
{ocat`, Ginger o apuc` de bra] \ncercând s-o opreasc`.
– Ce tot spui acolo? Doar nu vorbe[ti serios. L-ai auzit pe
detectiv spunând c` Rick ar putea deveni periculos.
– O, crede-m`! Nu are cum s` fie la fel de periculos cum m`
simt eu acum. |[i eliber` bra]ul. Vii sau nu? o \ntreb` cu ni[te
ochi ca ghea]a.
Ginger r`mase nemi[cat`, gândindu-se dac` s-o opreasc` pe
Robyn sau s` mearg` cu ea.
– Bine. M` duc singur`. F`r` s` a[tepte vreun r`spuns, Robyn
disp`ru.
S~RUT |N Z~PAD~ 119

– A[teapt`! strig` Ginger. Dumnezeule! Ce m` fac acum? Nici


m`car nu am ma[ina cu mine. Se \ntoarse c`tre Vince [i deschise
gura gata s`-i cear` ajutorul, dar se opri. La cine apela ea! La cel
care o considera o hoa]`. {i chiar \[i dorea ajutorul lui? Da,
sigur, când or zbura porcii.
Vince o prinse de mân` [i o scoase din camer`.
– Haide! spuse el. Dac` ne gr`bim, o putem prinde din
urm`.
Ginger \l privi \n ochi, mirat` de schimbarea atitudinii lui.
– Ai face asta pentru mine? De ce?
Vince se opri brusc [i ea intr` \n el lovindu-l \n spate. |l apuc`
de bra], de fric` s` nu cad`. Corpul lui puternic \nc` avea
puterea s-o lini[teasc`.
– Nu-mi pune \ntreb`ri la care n-am de gând s` r`spund.
Ochii lui verzi o privir` topindu-i inima.
Cu un zâmbet ezitant, Ginger aprob` din cap. Pentru
moment era de ajuns c` voia s-o ajute.
– Mai bine ne-am gr`bi, \i aminti ea sco]ându-l din
nemi[carea \n care se afla, privind-o fix cu o expresie mirat`.
– Da. Vince o lu` de mân`. S` mergem!
|i ar`t` direc]ia spre apartamentul lui Rick dup` care se
cufundar` \ntr-o t`cere mai dens` decât cea]a din Denver.
Ginger \[i f`cea griji pentru Robyn.
Sentimentul pericolului iminent \i fulger` tot trupul. Dac`
Rick era chiar un psihopat? Dac` o r`nea pe prietena ei? Dac`
poli]ia sosea \nainte ca ei s` aib` timp s-o ia pe Robyn de
acolo, [i ar fi to]i aresta]i pentru obstruc]ionarea unei inves-
tiga]ii?
– Mergi mai repede! \l zori ea pe Vince.
El sim]i \ngrijorarea din vocea ei. F`r` s` spun` vreun cuvânt,
ap`s` pedala de accelera]ie. Ea se \ntoarse c`tre el [i \i studie
profilul. Dumnezeule! Pierduse ocazia de a fi lâng` el. De a-i
mângâia gropi]a care-i ap`rea când zâmbea. Era atât de frumos,
chiar [i cu expresia serioas` de pe fa]a lui. Numai Dumnezeu [tia
de când nu-i mai v`zuse zâmbetul. De prea mult timp. Era ca [i
120 AMY MARIE SANDRIN

cum rela]ia lor se consumase \ntr-un alt timp [i un alt spa]iu, \ntr-o
alt` lume.
Un u[or rid \i br`zd` fruntea. Dac` n-ar fi [tiut cum stau
lucrurile, ar fi putut crede c` \[i f`cea griji pentru Robyn. Sau
poate se \ntreba de ce acceptase s-o ajute. Vru s`-l \ntrebe de ce
o f`cuse, dar deja ajunseser` \n parcarea blocului.
– Isuse! Ce are de gând s` fac`? spuse Vince oprind brusc ma[ina.
– Ce? Unde? Ginger cercet` \mprejurimile [i \i v`zu pe Rick
[i Robyn undeva la etajul doi. |nainte ca ea s` aib` timp s`
deschid` portiera, Vince urcase deja jum`tate din sc`ri.
Luptându-se cu centura de siguran]` care refuza s` se desfac`,
ea strig` dup` el:
– A[teapt`-m`!
Dac` Vince a auzit-o, oricum i-a ignorat cererea de a o
a[tepta. Dup` ce sc`p` de centur`, Ginger se gr`bi pe mica zon`
de iarb` [i apoi pe sc`ri. Când ajunse la ei \n sfâr[it, se opri zâm-
bind la ceea ce se petrecea.
Robyn \l ]inea pe cunoscutul Rick Dugan-Flanders-Milman,
sau cum l-o fi chemând, lipit de un perete. Sudoarea \i curgea
peste tot individului, l`sându-i [uvi]ele dezordonate de p`r
umed pe frunte.
– Cum ai \ndr`znit s`-mi faci una ca asta? Cum ai \ndr`znit?
Cine te crezi? Vreau s` [tiu pentru cine lucrezi, nenorocitule, [i
vreau s` [tiu chiar acum, c` altfel!... Robyn striga fluturându-i un
deget prin fa]`.
– Nu [tiu despre ce vorbe[ti. E numai faptul c` nu mai vreau
s` ie[im \mpreun`? |ncerc` s` se mi[te, dar Robyn \l \mpinse
\napoi \n zid cu ambele mâini. Tipul era de dou` ori mai mare
decât Robyn. Dac` ar fi vrut s` fac` uz de for]`, ar fi aruncat-o ca
pe o a[chie.
Ginger se sprijini de cel`lalt perete, lâng` Vince.
– Trebuie s-o scoatem pe Robyn de aici, \i [opti ea, \nainte ca
el s-o r`neasc` sau s-o aresteze poli]ia.
El zâmbi c`tre Ginger [i inima \i tres`ri la vederea gropi]ei
din obrazul lui.
S~RUT |N Z~PAD~ 121

– Numai un minut. Las-o s`-[i descarce nervii pe el.


– Ascult`, Robyn, ce a fost \ntre noi a fost... dr`gu], dar s-a
terminat. Gata.
– O s` afli tu când voi termina eu cu tine, gunoi ce e[ti!
Robyn \l lovi pe fostul ei prieten cu pumnul strâns \n stomac,
f`cându-l s` icneasc` de durere. Rick \ncerc` s` se protejeze
cu mâinile.
– De ce mi-ai f`cut asta? \ntreb` Robyn. De ce mi-ai folosit
firma ca acoperire? Ce ]i-am f`cut eu? Am de gând s` te mai
\ntreb \nc` o dat` pentru cine lucrezi, dup` care am s`-l las pe
tipul `sta s` se ocupe de tine. Robyn ar`t` c`tre Vince.
Vince \i f`cu cu mâna.
– Spune! {tiu c` n-ai f`cut-o de unul singur. Nu e[ti destul
de de[tept. |l prinse de p`r [i-i scutur` capul.
Prinzându-i bra]ul, Rick \l r`suci pân` când Robyn c`zu \n
genunchi de durere.
– Ah! M` doare, ]ip` ea.
Vince f`cu un pas c`tre el.
– Nimic nu m-ar bucura mai tare decât s` te zdrobesc bucat`
cu bucat`, spuse el cu o voce calm`. Nu-mi oferi nici un motiv
s` fac asta.
Cu frica \n ochi, b`rbatul d`du drumul bra]ului lui Robyn ca
[i cum i-ar fi ars carnea.
Ginger auzi sunetul \ndep`rtat al sirenelor. |l atinse pe
Vince. Pielea \i era cald`, mu[chii \ncorda]i.
– Trebuie s` plec`m de aici acum.
– N-avem cum, spuse Vince f`r` s`-[i ia privirea de la Rick.
Dac` plec`m, o s` dispar`. Vreau s`-l v`d dup` gratii, acolo unde
\i e locul. Mai vreau s` mai [tiu [i cine e [eful lui. Poli]i[tii \l vor
face s` spun`... \ntr-un fel sau altul. Rick p`li.
– Mai l`sa]i-mi cinci minute cu el, spuse Robyn frecându-[i
bra]ul. Veni lâng` Ginger [i se sim]i \n siguran]`. O s` ob]in
toate informa]iile de care am nevoie.
Mul]imea se adunase \n jurul lor, evident plictisit` de lipsa
de activitate.
122 AMY MARIE SANDRIN

– D`-te la el, dr`gu]o! strig` cineva dintre ei.


– Ooo, chiar m` sperii, Robyn! rânji Rick. Asemenea unor
lupt`tori, cei doi se rotir` \n cerc de câteva ori, pân` când Vince
puse o mân` pe fiecare desp`r]indu-i.
|n zgomotul sirenelor, dou` ma[ini ale poli]iei parcar` \n
fa]`, girofarurile sclipind \n \ntuneric.
Ginger oft` u[urat` [i vinovat` \n acela[i timp [i o prinse pe
Robyn de mân`. Li se specificase s` nu mearg` la apartamentul
lui Rick. Poate c` dac` se amestecau \n mul]ime, detectivul
Miller nu le va observa.
Robyn se desprinse din strânsoare [i se uit` urât c`tre ea.
– Termin`, Ginger! Nu plec nic`ieri.
O c`ut`tur` s`lbatic` ap`ru \n ochii lui Rick [i, \ntr-o
desc`tu[are de energie, se arunc` spre mul]ime sperând s`
scape. Ginger \ntinse piciorul \n fa]` [i Rick se \mpiedic` de el
pr`v`lindu-se la podea.
Vince \i r`suci mâinile [i-l ]intui \n locul \n care c`zuse. |i
arunc` un zâmbet lui Ginger.
– Bun` mi[care!
Ea \i \ntoarse zâmbetul, cu inima gata s` explodeze la cuvin-
tele lui. Un simplu compliment era mai mult decât suficient ca
s` i se \nmoaie genunchii.
– Mul]umesc. Am f`cut doar ce trebuia f`cut.
Poli]i[tii deja urcau sc`rile, cu Miller \n frunte. |nainte s` se
ocupe de b`rbatul \ntins pe ciment, o privi dezaprobator pe
Ginger.
Zgomotul c`tu[elor se auzi \n timp ce Miller \i lua locul lui
Vince.
– Te c`ut`m de mult` vreme, spuse el ridicându-l pe Rick.
|mpingându-l \n zid, \l perchezi]ion` rapid. Duce]i-l la ma[in`!
{i nu uita]i s`-i citi]i drepturile.
Rick d`du drumul unei serii de \njur`turi pline de culoare \n
timp ce era condus nu tocmai politicos pe sc`ri.
– Tic`losule! strig` Robyn \n urma lui. Sper s` te condamne
pe via]`.
S~RUT |N Z~PAD~ 123

Privirea pe care Rick o arunc` peste um`r o f`cu s` tremure


pe Ginger. Fuseser` noroco[i c` nu le f`cuse nimic. Tipul era
mai mult decât periculos.
– N-o s` scoat` nimeni nimic de la mine. M` auzi]i? Nimeni.
Nici un cuvânt. Nici un nenorocit de cuvânt. Ofi]erul \i smuci
bra]ul [i Rick râse. O s` ies pe cau]iune peste câteva ore. O s` te
caut imediat, dr`gu]o. |[i ]uguie buzele [i s`rut` aerul \n direc]ia
lui Robyn.
– |ncearc`, amice! Fa]a \i era palid`, dar ridic` un pumn c`tre
el, refuzând s`-i arate c` era \nsp`imântat`. Te a[tept.
Miller veni spre ei.
– Ce c`uta]i aici, când v-am spus \n mod special c` nu vreau
s` v` amesteca]i \n nici un fel?
– C`ut`m s` ne facem dreptate, pufni Robyn.
Poli]istul o privi dezgustat.
– Doamn`, felul \n care v` face]i dreptate de obicei duce la
oameni uci[i. Le ar`t` o arm` pe care tocmai o confiscase de la
Rick. Luminile ma[inilor se reflectau \n o]elul rece.
– O, Doamne! suspin` Robyn, fa]a ei pierzând orice culoare.
|mi pare r`u. |[i duse o mân` tremurând` la gur`. |mi pare r`u.
Eu... Eu trebuie s` plec de aici. Cobor\ treptele gr`bit`.
Detectivul o privi pe Ginger, o sprâncean` ridicându-i-se
\ntreb`tor.
– Ea era... interesat` de el, r`spunse Ginger \ntreb`rii ce nu
mai trebuia pus`. E greu s` descoperi c` cineva la care ]ii nu este
ceea ce ai crezut despre el. Vince se uita la ea cu o privire care
ridica [i ea \ntreb`ri. Ginger nu putu s`-l priveasc`.
Dup` o t`cere ap`s`toare, Vince se \ntoarse c`tre detectiv.
– Rick [tie cine e responsabil de toat` treaba asta, spuse el.
Miller d`du din cap aprobator.
– Ce ave]i de gând s` face]i \n leg`tur` cu asta? Vince st`tea
cu picioarele dep`rtate, ]inându-[i mâinile \n [olduri. Furia \i
ie[ea prin fiecare por.
O urm` de zâmbet ap`ru \n col]urile gurii ofi]erului.
– Vom lua m`surile necesare, \i asigur` el. |l vom interoga [i
124 AMY MARIE SANDRIN

imediat ce afl`m ceva, ve]i fi primii pe care-i vom suna. Se


\ntoarse c`tre trepte. M` scuza]i, dar am de \nregistrat un
arestat.
|n câteva secunde, Ginger va r`mâne singur` cu Vince. Un
tremur interior o avertiz` c` nu-[i dorea deloc asta. Nu acum.
Nu când sentimentele ei erau atât de r`v`[ite.
– D-le detectiv, eu am cam r`mas f`r` ma[in`. Ar putea
oamenii dumneavoastr` s` m` conduc` [i pe mine acas`?
– Trebuie s` mergem la sec]ie cu arestatul. S` v` chem un
taxi, d-r` Thompson?
– Nu v` deranja]i, se auzi vocea hot`rât` a lui Vince din
spatele ei. O duc eu acas`.

*
* *

St`tea \n spatele mul]imii, urm`rind arestarea lui Rick. Era


atât de aproape. Atât de aproape de a-l elimina pe Danelli de pe
pia]a de arhitectur`. Atât de aproape de a-l \ndep`rta pentru tot-
deauna din via]a [i din amintirile lui.
Renard Duchaine \[i frec` absent firele de barb` abia vizibile.
Investise prea mult timp [i prea mul]i bani, ca s`-l mai opreasc`
cineva \n acest moment.
|l privi cu ochi mic[ora]i pe Vince Danelli. P`rea invincibil,
dar Renard [tia c` nu era a[a. |l \ngenunchiase o dat`. Fosta lui
so]ie fusese atât de u[or de manipulat. Tot ce avusese de f`cut
fusese s`-i fluture banii pe sub n`sucul obraznic [i ea executase
tot ce-i ceruse Renard. O cuno[tea pe Liz mai bine decât pro-
priul ei b`rbat.
„De ce nu po]i tu s` semeni cu Vince? El e atât de de[tept,
atât de bun. E atât de dr`gu] [i politicos cu noi. Tu de ce nu po]i
s` fii respectuos? |n fond suntem p`rin]ii t`i.” |ntr-adev`r,
Renard era ca un str`in fa]` de familia lui. Vince era
\ntruchiparea fiului perfect, ceea ce el n-ar fi putut fi niciodat`.
Dup` un timp, a [i renun]at s` tot \ncerce. Oricum nu conta.
S~RUT |N Z~PAD~ 125

Chiar dac` le-ar fi oferit lumea \ntreag`, Vince tot ar fi fost un fiu
mai bun \n ochii lor.
Nu le mai vorbise p`rin]ilor lui de zece ani. Nu le sim]ea
lipsa. Nu avea nevoie de dragostea lor. Nu avea nevoie de
nimeni, nici m`car de Liz. N-o iubise cu adev`rat. |l deranjase
ideea c` Vince ar putea s` i-o fure, a[a cum furase [i dragostea
p`rin]ilor. Dar tot el râsese la urm`. I-o furase \napoi, chiar dac`
fusese nevoie s`-i ofere bani.
Danelli \nvinsese totu[i. |n loc s` se scufunde \n durere [i
disperare, el revenise mai puternic, proiectele lui deveniser` [i
mai complex elaborate decât \nainte. Nimeni nu va lua vreodat`
\n serios proiectele lui Renard Duchaine, atâta timp cât Vince
exista pe pia]`.
Singura lui [ans` era s` \ndep`rteze concuren]a lui Vince
Danelli.
O dat` pentru totdeauna.
Capitolul 10
Luna rev`rsa o lumin` blând` \n interiorul ma[inii lui Vince,
aruncând o aur` alb`strie \n jurul lui Ginger. Ea st`tea cu mâinile
\n poal`, privind drept \nainte. P`rea nervoas`. La dracu’, el era
nervos. De ce se oferise s` o duc` acas`? |i era oare predestinat s`
se \ndr`gosteasc` de femei care mai degrab` l-ar tr`da, decât s`-l
sus]in`?
Vince \[i dorea s` se \ntoarc` \n scaun [i s`-i admire chipul
angelic. Dar, \[i aminti el furios pe propria sl`biciune de moment,
era doar un truc al luminii. Frumuse]ea [i tr`darea mergeau
adesea mân` \n mân`.
Ce-l apucase s` se ofere s` o duc` acas`? se \ntreb` el din nou.
Nu se mai s`tura privind-o. |nc` o privire, \[i apuse el. |nc` o
privire [i ar fi renun]at. O devorase din ochi de câte ori avusese
ocazia. La tribunal, la sec]ia de poli]ie, \n mintea lui când \ncerca
s` adoarm`.
Ginger scoase un oftat care-i p`trunse \n inim` [i Vince \i privi
gura umed` \n lumina lunii. Era ca [i cum tocmai [i-ar fi trecut
limba peste buze, sau ca [i cum tocmai ar fi fost s`rutat`.
Strânse atât de tare de volan, \ncât crezu c` i se va rupe \n
mâini. Un geam`t i se zb`tea \n gât. De ce, se \ntreb` el a suta
S~RUT |N Z~PAD~ 127

oar`, de ce avea nevoie de ea cu o intensitate care-i cutremura


corpul cu 8,5 grade pe scara Richter. Cu piciorul pe frân`, Vince
se opri la un semafor.
– Mul]umesc pentru c` m-ai condus. Vocea ei, care-i suna \n
urechi ca o [oapt` seduc`toare, se r`spândi \n interiorul ma[inii
chinuindu-i toate sim]urile.
– Nici o problem`, morm`i el. „Pe dracu’ nici o problem`!
Cum ar trebui s` m` descurc cu tine \n ma[in`? Coapsa ta e atât
de aproape c` a[ putea s-o ating, s`-i mângâi pielea m`t`soas`.”
O ma[in` claxon` \n spatele lor.
– E verde, \l anun]` Ginger.
Vince ap`s` puternic pe accelera]ie. Cauciucurile scrâ[nir` ca
un protest. Jenat, el mai \ncetini. Se purta ca un licean. Oricât [i-ar
fi dorit el, condusul nebune[te nu-i va \ndep`rta nici gândurile de
la Ginger, nici dorin]a care-i tortura trupul.
|n cele din urm`, când oricum el credea c` nu va mai rezista,
ajunser` la ea acas`. Luând curba, Vince opri motorul. Se \ntoarse
c`tre ea [i \i privi profilul.
– Te deranjeaz` dac` intru? \ntreb` el.
Ea \i arunc` o privire surprins`.
– Ce motiv ai avea s` intri? |[i aranj` o [uvi]` de p`r blond
dup` ureche.
– Trebuie s` st`m de vorb`.
– Eu... nu cred c` e cazul. Nu mai vreu s` intri \n casa mea; nu
dup` ce s-a \ntâmplat ultima dat` când ai fost. Amândoi am sfâr[it
prin a spune lucruri regretabile.
Ultima dat` o s`rutase. Chiar [i prin \ntunericul din ma[in`,
Vince putea vedea cum obrajii ei palizi prinseser` pu]in` culoare.
– Bine. O s` st`m de vorb` chiar aici. Se \ntoarse c`tre ea.
– Despre ce vrei s` discut`m?
– Despre \ncredere. O putu vedea cum se \ndreapt` \n
scaunul de piele alb`.
– Mi-ai spus deja c` nu ai \ncredere \n mine, c` m`
dispre]uie[ti [i c` ]i-ai dori s` nu m` fi \ntâlnit niciodat`. Se
\ntoarse [i \l privi \n ochi. Vrrei s` mai r`suce[ti cu]itul \n ran`?
128 AMY MARIE SANDRIN

Vedea durerea reflectat` \n ochii ei alba[tri, dar continu`


netulburat.
– Dumnezeule! Vreau s` am \ncredere \n tine, Ginger. Dar
deocamdat` nu pot. Vince \[i trecu degetele tremurânde prin
p`r. Nu-mi pot permite mie \nsumi, gândi el.
Ea puse mâna pe mânerul portierei, dar el o opri prinzând-o
de bra].
– Nu vrei s` auzi [i de ce?
– Ar fi vreo diferen]`? Ochii \i sclipir` de mânie.
Vince \i strânse \ncheietura. Era o tortur` s` o ating`, dar nu o
putea l`sa s` plece. Nu \nainte ca ea s` \n]eleag`.
– Te rog? Nici el nu [tia de ce trebuia s`-i explice, dar trebuia.
– Bine, murmur` ea l`sând mânerul.
Vince sl`bi strânsoarea. Pielea ei avea culoarea perlelor \n
lumina lunii. Ar fi vrut s`-i mângâie obrazul fin. N-ar fi trebuit s`
doreasc` atât de tare o femeie care \l tr`dase. |njurând \n gând, el
\[i puse dezam`git mâna pe volan. Sunetul claxonului umplu
aerul lini[tit al nop]ii, f`cându-i pe amândoi s` tresar`.
– Trebuie s` mai fac ceva \nainte s` discut`m. Vince o v`zu
cum \[i \nghi]ea nervoas` nodul din gât.
– Ce?
– S` te s`rut. Privirile li se \ntâlnir`. Ochii ei se m`rir`, dar el
nu era sigur dac` motivul era frica, bucuria sau surpriza. Cu o
mi[care tandr`, \i a[ez` o [uvi]` dup` ureche [i apoi degetele \i
alunecar` pe curbura gâtului ei, tr`gând-o spre el. Dumnezeule, se
sim]ea atât de bine. Ea nu era o femeie c`reia trebuia s`-i reziste.
Ea nu se opuse, dar nici nu-i r`spunse.
– De ce faci asta? \ntreb` Ginger cu o voce sc`zut` care nu f`cu
decât s` sporeasc` dorin]a lui.
– Pentru c` am nevoie de tine.
– Nu ai \ncredere \n mine [i totu[i vrei s` m` s`ru]i?
El se aplec` [i \[i plimb` nasul pe gâtul ei.
– Nici nu pot s`-mi dau seama ce se \ntâmpl`.
Cuvintele lui Vince \i r`sunar` \n minte l`sându-i un gol \n stomac.
– Poate c` eu nu simt nevoia s` s`rut pe cineva care nu are
S~RUT |N Z~PAD~ 129

\ncredere \n mine. |l \mpinse puternic cu mâinile \n piept. Ce u[or


ar fi s`-l ating`, s` se cuib`reasc` \n \mbr`]i[area lui cald`, s`-[i sa-
tisfac` foamea \ndelung refuzat`. Dar nu-[i mai dorea s` repre-
zinte numai o aventur` de o noapte pentru nimeni, mai ales
pentru el.
Cu o mi[care a mânerului, portiera se deschise [i Ginger
aproape c`zu, \n graba ei de a pleca. Alerg` pe trotuar c`utându-[i
cheile \n po[et`.
– Ginger, a[teapt`!
S` deschid` u[a [i s`-[i st`pâneasc` suspinele se dovedi a
fi prea mult pentru ea. Inelul de chei c`zu din mâna
tremurând`.
– La dracu’! De ce tocmai acuma? murmur` ea cu lacrimi \n
ochi. Nici m`car nu vedea unde au c`zut.
O mân` cald` o prinse r`sucind-o. Era blocat` \ntre u[a rigid`
[i la fel de neclintitul Vince Danelli.
– Nu [tiu de ce m` tulbur` atât prezen]a ta. Respira]ia lui \i
mi[ca [uvi]ele de pe tâmple.
Ginger lupt` din r`sputeri \mpotriva unei nevoi irezistibile de
a se arunca \n bra]ele lui.
– {tiu doar c` m` tulburi [i nu sunt capabil s` neg acest lucru.
Nu m` po]i min]i. {i tu sim]i acela[i lucru. {tiu asta. Se vede \n
felul \n care m` prive[ti. |]i simt corpul tremurând când sunt
lâng` tine. {i acum tremuri. Nu sim]i electricitatea dintre noi?
Vince \i mângâie bra]ele [i \[i l`s` un deget s`-i ating` sânul.
Fiori \i coborâr` pe [ira spin`rii. Ginger \nchise ochii [i \[i
mu[c` buza. Se for]a s` reziste fream`tului ce-i cuprinsese trupul
la atingerea lui. Nu, nu-l putea min]i; cel pu]in nu cu inten]ie. |[i
trecu limba peste buze.
– {i dac` simt acela[i lucru? Nu \nseamn` nimic. |ncercase s`
pun` toat` ura de care era capabil` \n vocea sa, dar, \n loc de asta,
cuvintele sunar` ca ni[te [oapte seduc`toare.
– Sigur nu \nseamn` nimic? Se aplec` [i ridic` inelul de chei
lipindu-[i trupul musculos de al ei. B`g` o cheie \n u[` [i o
deschise. Nu ne putem opune, a[a c` hai s` nu mai \ncerc`m s`
130 AMY MARIE SANDRIN

ne lupt`m. Nu m` pricep la jocuri. Nu m-am priceput niciodat`. O


ridic` \n bra]e. Unde e dormitorul? \ntreb` el \nchizând u[a cu piciorul.
Ginger \i privi ochii verzi \ntuneca]i de dorin]`.
– Eu... \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gâtului lui. Eu nu pot face
asta, Vince.
– Nu m` min]i.
– |n regul`, [opti ea, dând drumul cuvintelor pe care voia s`
le spun` de nenum`rate luni. Te vreau. Te doresc atât de mult
\ncât m` doare. Am nevoie s`-]i simt trupul lâng` al meu. Mi-e dor
s` te simt \n`untrul meu. Asta voiai s` auzi? Te sim]i bine acum?
– Nu \nc`.
Ginger \i sim]ea inima b`tând la unison cu a ei.
– Pe hol [i apoi la stânga. V`zându-se \nfrânt`, ea \[i puse
capul pe um`rul lui, \n timp ce Vince parcurgea coridorul spre
dormitorul ei. De ce f`cea asta? De ce n-a putut s` spun` nu? Nu
era nici o speran]` c` asta va dura vreodat`. S` fac` dragoste cu
Vince nu putea decât s-o \ndurereze. Mâine s-ar putea s` se urasc`
pentru sl`biciunea ei, dar acum dorin]a luase locul ra]iunii.
Vince o depuse pe cuvertura alb` [i \i acoperi corpul cu al s`u.
Mâini calde o blocar` de fiecare parte.
– Te doresc, Ginger. Cu toate c` era \mbr`cat, umfl`tura
erec]iei sale, pe care o sim]ea presând-o, \i spunea cât de mult era
dorit`.
Inima lui Ginger b`tea s`lbatic. |l dorea. Tânjea dup` el. Nu
mai conta decât momentul de aici [i de acum. Mâine va veni \n
curând. Regretele puteau s` a[tepte pân` atunci.
– Atunci, ia-m`! \l rug` ea \n [oapt`. El o auzise.
Buzele lui coborau \ncet [i sigur c`tre ea. Ginger \nchise ochii
[i suspin`. Asta a[teptase atâta timp. S`rutul lui Vince o f`cea s`
se simt` \mplinit`, vie, satisf`cut`. Trebuia s` fac` acest moment
s` dureze o via]`, pentru c` era ultima dat` când avea parte de el.
El \[i lu` buzele de pe ale ei [i \i g`si sânul. |i mu[c` u[or
sfârcul prin bluza de bumbac.
Ea gemu [i se arcui spre el oferindu-i-se f`r` inhibi]ii. |[i
plimb` degetele prin p`rul lui tr`gându-l mai aproape. El \i
S~RUT |N Z~PAD~ 131

descoperi din nou gura [i s`rutul deveni s`lbatic. |ntr-o


amestec`tur` de bra]e [i de picioare, se ajutar` unul pe altul s`
scape de hainele nedorite. Ultima ei f`râm` de ra]iune disp`ru
când sim]i corpul lui gol frecându-se de al ei. Piele pe piele.
Dorin]` peste dorin]`.
Mâini \nfometate care o atingeau peste tot o f`cur` s` piard`
orice leg`tur` cu lumea. Era gata. Avea nevoie de el.
– Acum, Vince! Te vreau acum! |[i mu[c` buzele [i \[i \ncol`ci
picioarele \n jurul lui, deschizându-se. Cu o voce plin` de pasiune
\l gr`bi, \mplorând eliberarea pe care numai el i-o putea oferi.
Vince o p`trunse [i ea ]ip` la minunata senza]ie.
Luând-o de [olduri, Vince se l`s` pe spate [i o trase deasupra
lui. {oldurile lui \mpinser` \n ale ei. Ginger se sprijini cu mâinile
de pieptul lui, potrivindu-[i ritmul cu Vince. Se l`s` p`truns` cu
o intensitate ce aproape o \nsp`imânt`.
Eliberându-i [oldurile, mâinile lui \i mângâiar` pântecele [i \i
cuprinser` sânii. Când el \i strânse u[or sfârcurile excitate, ea \[i
d`du capul pe spate l`sându-se prad` torturii lui dulci. Ginger \i
repet` frenetic numele atingând orgasmul \n timp ce trupul lui
Vince se zvârcolea \n propria eliberare.
Alunecând \n \mbr`]i[area lui, ea i se cuib`ri la piept \n fericita
oboseal` a finalului. Vince o s`rut` pe cre[tet [i Ginger, \nchizând
ochii, se l`s` cuprins` de o stare euforic`. |l iubea pe acest b`rbat.
Pentru totdeauna.
Vince \[i eliber` picioarele [i se ridic`. Ginger deschise ochii [i
\[i sim]i din nou inima b`tând.
– Unde te duci? \ntreb` ea v`zându-l c` \[i ia gin[ii. |[i linse
buzele care se uscaser` brusc.
Vince nu-i promisese nimic. |i spusese \n fa]` c` nu are
\ncredere \n ea. Nu f`cuse presiuni s` ajung` \n patul ei. Ea \l
implorase cu o intensitate c`reia nici un b`rbat s`n`tos nu-i putea
rezista.
– Ai spus c` vrei s` discut`m, \i reaminti Ginger privindu-i
spatele gol. Ochii i se umplur` de lacrimi. Venise deja momentul
„dimine]ii de dup`”, de[i noaptea \nc` mai \nnegrea cerul.
132 AMY MARIE SANDRIN

Vince se ridic`, \[i trase gin[ii pe el [i \[i \ncheie fermoarul. Se


\ntoarse [i \[i plimb` privirea peste goliciunea ei.
Ginger tremura. Con[tient` de nuditatea ei, trase un col] al
p`turii [i o \nf`[ur` \n jurul trupului. Nuditatea pe care mâinile
lui o mângâiaser` cu atâta dragoste. Nuditatea pe care i-o oferise
cu atâta libertate. Ginger st`tea pe marginea patului, \mbujorat`
[i r`v`[it`, dar sim]ind r`ceala peste tot.
Vince se a[ez` pe balansoarul de lâng` pat, ca [i cum nu
avusese nici un efect asupra lui [i nu avea nevoie de ea decât
pentru pl`cerea fizic`. Cu pieptul gol, nu avea pe el decât gin[ii.
Tricoul z`cea pe undeva la picioarele ei.
Ginger privea umbrele ce dansau pe tavan.
– Am impresia c` te cunosc de o ve[nicie, spuse ea [i se uit`
\n ochii lui. Dar acum am impresia c` nu te cunosc deloc. De ce,
Vince? De ce trebuie s` fie a[a?
El nu r`spunse. Nici nu era obligat. {tia care e motivul.
Amândoi [tiau care e motivul.
Tr`darea [i minciunile ei. Minciuni nevinovate, care le
schimbaser` \n r`u vie]ile amândoura.
Ea se obi[nuise cu \ntunericul atât cât s` observe ridurile ce-i
ap`ruser` pe frunte [i ochii lui mari, surprin[i. Vince putea s`
pretind` c` nu-i p`sa, dar ea [tia c` fusese la fel de tulburat de
cele \ntâmplate.
– Am crezut c` vrei s` discut`m despre... \ncredere.
T`cerea se \ntinse minute bune, spart` numai de tic`itul
ceasului de pe noptier`.
– N-am nici o [ans` când sunt lâng` tine, [opti el \n lini[tea nop]ii.
Inima ei b`tu amenin]ând s`-i rup` coastele.
– Ce vrei s` spui?
– Dup` divor]ul meu de Liz, am fost atât de distrus. Puteam s`
m` feresc de oricine, dar se pare c` de tine nu m` pot feri. Ironia
este c` nici nu pot s` r`mân cu tine. |ncredere. F`r` ea nu avem
nimic. F`r` ea, indiferent cât te-a[ dori, indiferent cât de bine ne
sim]im \mpreun`... nu pot s` r`mân.
Ginger ar fi vrut s` dea drumul lacrimilor care-i sc`ldau ochii,
S~RUT |N Z~PAD~ 133

dar se for]` s` reziste. Trebuia s` ]in` la mândria ei.


– |ntr-o zi, Vince Danelli, \]i vei da seama c` ai fi putut avea
\ncredere \n mine tot timpul.
– Nu pot conta pe asta.
Lacrimi de indignare \i inundar` ochii. Clipi rapid,
\ndep`rtându-le.
– De ce, Vince?
El se ridic` din balansoar [i se duse descul] la fereastr`.
|ntorcându-se c`tre ea, cu umerii curba]i ca [i cum s-ar fi ap`rat
de o durere invizibil`, \[i \ndes` mâinile \n buzunare.
Ar`t`, pentru un moment, ca un b`ie]el r`t`cit. Ginger \[i
dorea s`-l \mbr`]i[eze, s`-i rezeme capul de sânul ei [i s`-l
mângâie cu cuvinte de dragoste. Dar [tia c` era mai bine s`-l lase
s` vorbeasc`.
– M-am c`s`torit cu Liz când eram amândoi tineri [i naivi.
Credeam c` avem o rela]ie care va dura la nesfâr[it. La dracu’.
Eram genul de oameni care \[i terminau propozi]ia unul altuia.
Schi]` un zâmbet spre Ginger [i se \ntoarse din nou c`tre
fereastr`.
– Am prins o slujb` la o prestigioas` firm` de arhitectur`,
imediat dup` facultate. Le pl`ceau tare schi]ele mele. M` sim]eam
ca pe acoperi[ul lumii. Atunci a \nceput s` [chioapete rela]ia mea
cu Liz. Dar, ca un prost, am ignorat toate semnele. Râsul lui era
un pic indiferent. Am \ncercat s-o p`strez cump`rându-i cadouri,
cu cât mai scumpe, cu atât mai bine. Bijuterii, ma[ini. |n curând
n-a mai fost de ajuns. Ea cheltuia mai mult decât produceam eu.
Banii o hipnotizau. Dumnezeule, parc` era posedat`. |ntr-una din
nop]i, \n timp ce dormeam, s-a furi[at \n biroul meu [i mi-a furat
un proiect. L-a vândut concuren]ei. Nu m` iubea cum iubea
culoarea banilor. Am iubit-o pe Liz. Am avut \ncredere \n ea. Ea
mi-a tr`dat \ncrederea.
Ginger deschise gura [ocat`. Cum putea cineva s`-i fac` a[a
ceva b`rbatului pe care-l iubea? Lui Vince? Se for]` s` r`mân`
acolo unde era.
– Eu nu sunt Liz, \i aminti ea.
134 AMY MARIE SANDRIN

– Nu, dar e[ti acuzat` de acela[i lucru. O fulger` cu o privire


acuzatoare.
B`rbia ei se ridic` \ndr`zne].
– Sunt nevinovat`, Vince.
– Mi-ar pl`cea s` cred asta mai mult decât orice pe lume. Dar
pân` când nu apare vinovatul, nu pot.
Inima ei se frânse \n o mie de buc`]i pe care ar fi vrut s` le
m`ture sub covor [i s` uite de ele. Dar nu exista uitare când era
vorba de Vince.
– Când nevinov`]ia mea va fi demonstrat` – [i crede-m`, va fi
– ce se va \ntâmpla data urm`toare, [i data urm`toare? Ce se va
\ntâmpla dac` voi veni târziu de la serviciu? Dac`, Dumnezeu s`
m` ierte, \]i r`t`ce[ti vreuna din plan[e? Tot eu voi fi cea pe care
vei da vina? Ginger \[i strânse p`tura pe ea, \ncercând degeaba s`
alunge durerea.
– {i dac` nu sunt eu, ce se va \ntâmpla cu femeia care va fi
dup` mine, [i cea care va fi dup` ea? Mi-e mil` de cea pe care o
vei alege, Vince. Ea niciodat` nu va fi la \n`l]imea a[tept`rilor tale,
indiferent cât ar \ncerca. Indiferent cât te-ar iubi sau ai iubi-o tu.
|ncrederea... apare numai \n ambele sensuri. Gândul la o alt`
femeie care l-ar avea o r`ni [i nu putu s` ascund` asta. Cred c`
\nainte s` ai din nou \ncredere \ntr-o femeie, ar trebui mai \ntâi s`
\ncerci s` ai \ncredere \n tine \nsu]i. Ginger trase o gur` de aer.
Cred c` e mai bine s` pleci. {i continu` numai pentru sine: Te
rog, Vince, r`mâi. Hai s-o rezolv`m cumva. Hai s` salv`m ce ne-a
mai r`mas.
Privirea pe care el i-o arunc` o f`cu s` cread` c` ceea ce spu-
sese atinsese ]inta. P`[i descul] pe covor. St`tea \n fa]a ei, cu
mâinile atârnându-i, cu o privire \nfrânt`. Ar`ta de parc` ar fi vrut
s-o ating`, dar nu o f`cu.
– Nu vreau ca `sta s` fie sfâr[itul.
Vocea lui r`gu[it` o \ncuraj` pe Ginger.
– Cum poate fi sfâr[itul când tu refuzi s` \ncepi vreodat` ceva?
– Ginger, eu...
Ea \[i feri privirea.
S~RUT |N Z~PAD~ 135

– Du-te, Vince! Te rog, suspin` ea.


|njurând \n gând, \[i lu` hainele de pe podea [i se \ndrept`
spre u[`. Tr`gându-[i pe el tricoul, Vince se \ntoarse [i o privi.
– Vreau s` cred c` e[ti nevinovat`, spuse el r`gu[it. Vreau s`
am \ncredere \n tine, dar...
– Asta este, Vince. |ntotdeauna va exista un dar, nu-i a[a?
El \[i b`g` picioarele \n pantofi.
– Ne vedem mâine la tribunal. Se \ntoarse [i plec`.
Capitolul 11
Plin de antichit`]i [i obiecte de colec]ie, biroul judec`toarei
Winston radia un aer prietenos [i confortabil. Dar, cu toate c`
atmosfera era atât de pl`cut`, Ginger nu-[i g`sea locul \n scaun.
Toate p`r]ile implicate \n proces fuseser` convocate \n biroul
judec`toarei. Vince nu sosise \nc`. Era ultima persoan` pe care \[i
dorea s-o vad` dup` noaptea trecut`.
– Nu te mai mi[ca atât, insist` Robyn. M` enervezi. Se aplec`
mai aproape de fa]a lui Ginger. Ar`]i la fel de r`u cum m` simt
eu.
– Oo! Mul]umesc, se strâmb` Ginger.
{tia c` nu putea s` ias` din starea asta mizerabil` decât
uitându-l pe Vince. Tipul nu inten]iona s` aib` vreodat` \ncredere
\ntr-o femeie. Nu acum. Niciodat`. Nimeni nu putea spera s`
treac` de zidul pe care-l ridicase \n jurul lui.
U[a se deschise [i Ginger tres`ri. Steven intr` \n \nc`pere [i ea
r`sufl` u[urat`. Dumnezeule, trebuia s` r`mân` calm`. Nu putea
s`-i dea de \n]eles lui Vince cât de mult o afecta prezen]a lui. Nu
voia nici ea s` fie con[tient` de asta.
– Doamnelor, spuse Steven a[ezându-se de cealalt` parte a mesei,
S~RUT |N Z~PAD~ 137

bucuria dansându-i \n ochi, sunt zvonuri referitoare la o amânare.


Robyn se aplec` atât cât putu peste masa de stejar.
– Spune! Vreau detalii. Despre ce e vorba?
Ginger \nghi]i \n sec, [tiind c` ve[tile aduse de Steven aveau
leg`tur` cu arestarea din seara trecut`.
– Nu sunt sigur. Trebuie s` a[tept`m s` vedem ce spune
judec`toarea, replic` Steven.
U[a se deschise din nou [i Ginger trase câteva guri de aer. Apoi
\[i ridic` ochii uitându-se fix la Vince Danelli. Inima b`tu atât de
tare \ncât, pentru un moment, avu impresia c` toat` lumea din
\nc`pere o putea auzi. Nu mai era nici o speran]` s` r`mân` calm`.
El se strecur` \ntr-un scaun departe de Ginger, cu o c`ut`tur` \n
ochi ce nu prevestea nimic bun. |n costumul lui albastru-\nchis,
Vince ar`ta extrem de sexy, ca de obicei. Jucându-se nervos cu bare-
ta gen]ii, Ginger \l privi printre gene. Pentru a mia oar`, \[i aminti
cuvintele mamei sale: „Un b`rbat sexy e un b`rbat periculos”.
{i Vince era cel mai sexy.
Cel mai periculos.
„Un b`rbat irezistibil ar trebui evitat cu orice pre].”
De acum \ncolo, Ginger \[i propuse s` fac` tot posibilul s`-l
scoat` din via]a ei. Dac` ar fi urmat sfatul mamei sale, ar fi scutit-o
de mult` suferin]`.
Blestematul!
Nu [tia el oare c` se aflau la dou` poluri opuse – poluri care
nu aveau leg`tur` cu tribunale, judec`tori [i avoca]i – poluri care
desp`r]ite de cuvinte ca angajament, dragoste [i \ncredere? De ce
nu-i d`duse nici o [ans`? Dar, de fapt, el \i d`duse toate r`spun-
surile noaptea trecut`.
Nu avea \ncredere \n femei.
Ginger era femeie.
De aceea, ei erau du[mani.
U[a \nc`perii se deschise pentru a treia oar` [i judec`toarea
Winston \[i f`cu apari]ia. Aranjându-[i roba lung` [i neagr`, se
a[ez` pe scaunul din cap`tul mesei de conferin]e cu un aer de
superioritate elegant`.
138 AMY MARIE SANDRIN

– V` mul]umesc pentru c` a]i r`spuns invita]iei mele. Femeia


\nc`run]it` deschise mapa din fa]a ei. A[tept un telefon de confir-
mare, dar se pare c` litigiul dumneavoastr` a c`p`tat o \ntors`tur`
drastic`. Se uit` pe deasupra ochelarilor s`i bifocali la fiecare din
cei prezen]i.
– |n func]ie de acest telefon, s-ar putea s` descoperim partea
responsabil` de furtul proiectului ce apar]ine d-lui Danelli.
U[a se deschise [i un grefier intr`.
– D-n` judec`tor, sunte]i c`utat` la telefon de detectivul
Miller.
– Este ceea ce a[teptam. V` rog s` m` scuza]i. Vin imediat.
T`cerea umplu \nc`perea. Ginger \nchise ochii [i num`r` \n
gând b`t`ile pendulei de pe perete.
– E o vreme splendid`, nu-i a[a? \ntreb` Robyn. Nu-i r`spunse
nimeni. Ce p`rere ave]i, retrogradeaz` Broncos?
– Pentru Dumnezeu, Robyn! spuse Steven, suntem \n plin
sezon de baseball.
Ginger deschise ochii la timp ca s` observe fruntea \ncre]it` a
lui Steven.
– |ncercam doar s` fac conversa]ie, amice.
Ginger se uit` c`tre Vince. O privea fix, cu o expresie plictisit`.
D-l Calm, Rece [i Controlat. Indignarea fierbea \n`untrul ei. Cum
putea el s` se poarte de parc` nu s-ar fi \ntâmplat nimic \ntre ei?
{tia c` noaptea trecut` nu fusese un vis. O s`rutase a[a cum orice
femeie viseaz` s` fie s`rutat`. F`cuse dragoste cu ea ca un b`rbat
\ndr`gostit.
Ginger blestema destinul care o aruncase \ntr-o situa]ie atât de
imposibil`. De ce se \ndr`gostise de un om care reprezenta toate
lucrurile de care se ferise \n via]a ei? De ce?
Ginger \ncerca s` g`seasc` r`spunsuri studiindu-i linia ferm` a
obrazului, gura senzual`, p`rul negru ce-i c`dea pe frunte. Cu
excep]ia faptului c` ar`ta cum nu se poate mai bine, \[i ascundea
adev`rata fire. Dar Ginger nu putea uita b`rbatul tandru, sensibil,
plin de umor, care se ascundea \n spatele acestei fe]e, oricât de
indiferent ar fi \ncercat el s` par`.
S~RUT |N Z~PAD~ 139

Judec`toarea reveni la fel de calm` cum ie[ise. Ginger


renun]` s` mai priveasc` indiferen]a studiat` afi[at` de Vince.
– D-le Danelli, i se adres` judec`toarea lui Vince, se pare c`
individul arestat noaptea trecut` de detectivul Miller s-a hot`rât s`
vorbeasc`. A divulgat numele persoanei care l-a angajat. V` spune
ceva numele Duchaine?
– Renard Duchaine? \ntreb` Vince nevenindu-i s` cread`.
Judec`toarea deschise un dosar [i \ncuviin]` din cap.
– Nimeni altul decât el.
Ginger \l v`zu pe Vince ridicându-se \ncruntat.
– Am crescut \mpreun` cu Duchaine. Familia lui era ca o a
doua familie pentru mine. Cred c` am petrecut mai mult timp \n
casa lor decât la mine acas`. Am fost cei mai buni prieteni pân`
când proiectele mele au \nceput s` fie mai apreciate decât ale lui.
Vince \[i frec` absent b`rbia. Nici acum nu [tiu de ce, dar a
\nceput s` m` discrediteze \n fa]a profesorilor. Când asta nu i-a
mers, a \ncercat s`-i \ntoarc` pe [efii mei \mpotriva mea. Când a
e[uat [i cu acest lucru, a reu[it s`-mi mituiasc` fosta so]ie. Se
\ntoarse [i o fulger` pe Ginger cu o privire plin` de ur`. Mi-e
ciud` c` nu mi-am dat seama mai devreme c` lucrezi pentru
nenorocitul `la.
Tr`gându-[i scaunul, Ginger se ridic` \nfigându-[i unghiile \n
palmele transpirate.
– Nici nu-l cunosc pe Renard Duchaine. Nu ]i-am furat eu
proiectele [i nici nu lucrez pentru cel care le-a furat. Vocea \i suna
mai tare cu fiecare silab` rostit`. }i-am spus de nenum`rate ori c`
nu am nici o leg`tur` cu nimic din toate astea.
Ginger ocoli masa [i se opri \n fa]a lui Vince.
– Ce trebuie s` fac ca s` te conving c` sunt nevinovat`? \ntreb`
ea \mpungându-l \n piept cu degetul ar`t`tor.
Vince o privea cu o deta[are care o mânie [i mai tare.
– Nu te uita a[a la mine! strig` ea. Enerveaz`-te! Url` la mine!
Arat`-mi c` te afecteaz` cumva.
– De ce? \ntreb` el cu o voce ciudat de calm`.
– Ca s` ar`]i c` tr`ie[ti.
140 AMY MARIE SANDRIN

– Cine spune c` tr`iesc?


– Eu! Naiba s` te ia! Ginger lovi furioas` cu pumnii \n pieptul
lui tare. Am v`zut pasiune \n ochii t`i. De ce distrugi tot ce e \ntre
noi? De ce pretinzi c` rela]ia nostr` nu exist`? De ce?
– Ginger, termin`! o avertiz` Steven.
– |ndep`rta]i-o de clientul meu! spuse avocatul lui Vince
intrând.
– E nevoie s` chem grefierul? \ntreb` judec`toarea cu o voce
autoritar`.
– Spune-i [i lui Ginger, se auzi vocea lui Robyn acoperindu-le
pe celelalte.
O mân` o apuc` ferm de bra], dar Ginger se desprinse furioas`.
– Ce trebuie s` fac, \l \ntreb` \nc` o dat` pe Vince, ca s`-]i
demonstrez c` sunt nevinovat`? S`-mi dau via]a pentru tine? râse
amar printre suspine. Dumnezeule, \n clipa asta aproape c`-l ura.
Ce vrei, Vince? Spune-mi doar ce vrei. {iroaie de lacrimi i se
scurgeau pe obraji.
Vince nu p`rea mi[cat de izbucnirea ei sentimental`.
– Nu vreau... nimic... de la tine.
Ginger sim]i cuvintele lui ca un cu]it \nfipt \n piept, dar dup`
durere nu mai sim]i nimic.
– Haide, Ginger!
De data asta nu se opuse când Steven o trase de lâng` Vince.
Nu mai putea. Nu-i mai r`m`sese decât triste]ea.
– D-n` judec`tor, cu permisiunea dumneavoastr`, a[ vrea s`
amân`m pentru o alt` zi, spuse Steven peste um`r \n timp ce o
conducea afar` pe Ginger.
– Cred c` e o idee minunat`. Ave]i permisiunea mea. Suna]i
mâine la biroul meu. Acum ar fi cel mai bine s` v` scoate]i clienta de
aici.
Ginger \l urma pe Steven \n t`cere, asemenea unei oi r`t`cite.
Respira greu [i vocea \i tremura când vorbea.
– Unde m` duci?
– Acas`.
– Las`-m` s` merg la toalet` mai \ntâi. A[ vrea s`-mi dau cu
S~RUT |N Z~PAD~ 141

ni[te ap` pe fa]` [i s`-mi revin. Ginger \l privi \n ochii \ngrijora]i.


Te rog. Mi-e bine, serios.
– Bine, bine, \ncuviin]` el. Robyn, du-te cu ea!
– Nu sunt un bebelu[, oft` Ginger. Pot s`-mi port [i singur` de
grij`.
– Nimeni n-a zis c` nu po]i, ad`ug` Robyn. Dar eu chiar tre-
buie s` merg, dac` \n]elegi ce vreau s`-]i spun. Am b`ut prea
mult` cafea de diminea]`, a[a c` vei avea parte de compania mea,
indiferent dac` vrei sau nu.
Fa]a care o privea pe Ginger din oglind` nu sem`na deloc cu
ceea ce-[i amintea despre propria persoan`. Lacrimile \i l`saser`
dâre umede pe obrajii palizi. Ochii \i erau ro[ii [i umfla]i, iar p`rul
i se lipise de tâmple. Schi]` un zâmbet.
– {tii, Ginger, se auzi Robyn dintr-una din cabine, cred c`
avem nevoie de o vacan]`.
Ginger nu se putu ab]ine s` nu râd`. Cu cât \[i d`dea silin]a s`
se ab]in`, cu atât râdea mai tare. }inându-se cu mâinile de
stomac, reu[i s` articuleze:
– Din cauza unei vacan]e am intrat \n toate astea.
– Nu v`d nimic amuzant \n propunerea mea, spuse Robyn.
Ie[ind din cabin`, se opri \n fa]a unei oglinzi. Asta, f`r` nici o
\ndoial`, ar trebui s` fie o vacan]` f`r` b`rba]i. Doar noi dou`.
Scoase un ruj din po[et` [i \[i mai aplic` un strat de ro[u str`luci-
tor pe buze.
Cu cât Ginger se gândea mai mult, cu atât \ncepea s`-i plac` ideea.
– {tii, a[ avea \n curând ni[te timp liber. Hai s` plec`m cât mai
departe posibil. Am auzit c` \n Vermont e foarte frumos \n perioa-
da asta a anului.
Robyn puse rujul \napoi \n po[et`, o \nchise [i apoi o scutur`
pe Ginger.
– S-a f`cut partenere!
Cu un zâmbet ce-i ascundea durerea interioar`, Ginger o urm`
pe Robyn \n hol. Steven era acolo, a[teptându-le \ncruntat.
– Ce tot râde]i acolo? Am fost gata s`-mi risc reputa]ia [i s`
intru peste voi.
142 AMY MARIE SANDRIN

– Ei bine, d-le avocat, dac` tot v` intereseaz`, discutam


despre vacan]a pe care ne-am propus s` ne-o lu`m, \l inform`
Robyn.
Se uit` c`tre Ginger cu scepticism.
– Cred c` glumi]i! Cineva s`-mi spun` c` e o glum`.
– Ce e r`u \n faptul c` vrem s` plec`m? \ntreb` Ginger
ne\n]elegând ce-l deranjeaz`.
– Doamnele mele, acest caz nu este \nchis. {i nici una dintre
voi nu p`r`se[te ora[ul pân` nu va fi. |n]elege]i? Cu degetul
\ntins c`tre ele, le vorbise ca unor copii, accentuând fiecare
cuvânt.
Robyn \l b`tu pe spate.
– Relaxeaz`-te, avocate. Vom da dovad` de r`bdare [i vom
a[tepta pân` când \l prind pe nemernicul responsabil de ruinarea
vie]ilor noastre. |i f`cu cu ochiul. Intui]ia mea de femeie \mi
spune c` lucrurile se vor sfâr[i curând.
– M` bucur c` ai atâta \ncredere, spuse Steven sarcastic.
– Hei! Voi doi, am avut parte de destul` ceart` ast`zi. A[ vrea
doar s` merg acas` [i s` uit c` aceast` diminea]` a existat
vreodat`, suspin` Ginger.
Steven avea m`car bunul sim] s` se arate ru[inat.
– Ai dreptate, spuse el luând-o de bra]. Hai s` plec`m de aici.

*
* *

Vince sim]i o strânsoare ciudat` \n piept când Ginger p`r`si


\nc`perea. |ntr-un fel straniu, o admira. Indiferent ce se \ntâmpla,
ea r`mânea \n picioare.
Numai Dumnezeu [tia c` [i Vince se s`turase de lupt`, dar nu
se putea ab]ine. Ginger era sl`biciunea lui. Lupta era singurul
mijloc de a se proteja pe care-l cuno[tea.
– O s` sun mâine la biroul judec`toarei, s` v`d când e noul
termen. David Michaels, avocatul lui, st`tea sprijinit \n cot ca o
ultim` m`rturie a ceea ce se \ntâmplase.
S~RUT |N Z~PAD~ 143

Cum a putut spune acele cuvinte oribile? De ce nu-l oprise


nimeni? Dar [i mai r`u, cum nu se putuse opri el \nsu[i? Ginger \l
detesta acum. La dracu’, Vince se ura pe sine mai mult decât \l ura
pe Renard Duchaine.
– Sun`-m` [i pe mine, reu[i el s`-i mai spun` avocatului
\nainte s` ias` pe u[`.
Treptele de marmur` ale tribunalului reflectau soarele
str`lucitor al acelei zile de august, deranjându-l \n acel moment.
Cu coada ochiului, o v`zu pe Ginger ie[ind.
|[i dorea s` se duc` la ea, dar picioarele \i erau ]intuite \n acel loc.
Ea st`tea numai la câ]iva metri, p`rul blond str`lucindu-i \n
lumina soarelui, iar fa]a exprimându-i durerea purtat` \n suflet.
S` se duc` la ea?
S` \ndr`zneasc` s` \ncerce?
O iubea pe Ginger. Avea nevoie de ea \n via]a lui. Totu[i, parc`
exista o linie invizibil` care-i separa [i el trebuia s` fac` efortul s-o
treac`. Ea \ncercase s` treac` de bariera dintre ei. Acum era
rândul lui. P`[i c`tre ea avându-i numele pe buze.
– Danelli!
|nainte ca el s` poat` spun` ceva, cineva \l strigase. Vince \[i
duse o mân` la ochi ap`rându-se de razele soarelui care-l orbeau.
V`zu o sclipire metalic` \nainte s` se fi obi[nuit cu lumina
sup`r`toare.
Renard Duchaine st`tea \n capul treptelor, strângând \n mân`
o arm` \ndreptat` c`tre el.
– Spune-]i rug`ciunea, Danelli! Nu vei mai fi niciodat` mai
bun ca mine.
Fruntea \i transpir`, o pic`tur` scurgându-i-se \n ochi. Ar fi
vrut s` se [tearg`, dar ra]iunea \i dict` s` nu fac` nici o mi[care.
|n spatele lui, mul]imea vocifera speriat`.
– O, Doamne! Are o arm`. Pa[i repezi se auzir` pe trepte, pe
m`sur` ce to]i se \mpr`[tiau.
Gura i se uscase.
– Renard, fi serios! |[i ]inea palma ridicat` \ncercând s` se
protejeze. Hai s` discut`m!
144 AMY MARIE SANDRIN

Ochii lui Duchaine se m`rir` \ntr-o c`ut`tur` dement` [i Vince


v`zu degetul ap`sat pe tr`gaci.
Moartea era aproape.
Vince o sim]ea, \i sim]ea gustul.
– De ce? Ce ]i-am f`cut eu? Credeam c` suntem prieteni.
Duchaine clipi dând din cap [i \[i linse buzele.
– Nu! N-am fost niciodat` prieteni. Mi-ai luat totul. Totul.
P`rin]ii. Liz. Orice [ans` de afirmare pe care am avut-o vreodat`.
Dumnezeule, chiar credea c`-i f`cuse toate astea? Odinioar`
fuseser` ca fra]ii.
– Proiectele tale erau bune, Renard.
– Dar ale tale au fost \ntotdeauna mai bune, nu-i a[a?
Duchaine râse cu am`r`ciune. Nu voi permite s` se mai \ntâmple.
Ia-]i adio!
– Nu!
Cineva se aruncase peste el chiar când arma se desc`rcase
asurzindu-l. C`zur` \mpreun` la p`mânt.
Vince se uit` \n sus [i o v`zu pe Ginger p`lind din ce \n ce mai
tare.
– |mi pare r`u, [opti ea \nainte s` \nchid` ochii.
Sudoarea \i acoperi c`ma[a. Privi \n jos.
– Isuse! Sânge proasp`t se rev`rsa \n jurul lor. Uluit, Vince o
ridic` pe bra]e ]inând-o ca pe un nou n`scut.
Nu putea gândi.
Nu sim]ea nimic.
Doar st`tea acolo leg`nând-o u[or.
Cineva ajunse la el [i \l scutur` de bra]. Vince \l ignor` [i
continu` s` priveasc` fa]a ei palid`.
– Danelli, vino-]i \n fire! \l \ndemn` Steven \ngrijorat.
Ambulan]a trebuie s` vin`. Ajut`-m` s`-i opresc hemoragia!
Vince tres`ri ca dup` o palm`. Isuse! St`tea \ncremenit,
l`sând-o pe Ginger s` moar`. Adrenalina \i crescu brusc.
Rupându-[i haina, o pres` peste rana din piept. Cu mâini
tremurânde, \i c`ut` pulsul la gât. Se sim]ea. Slab, dar se sim]ea.
Sângele trecu prin haina de pe ran`.
S~RUT |N Z~PAD~ 145

– O, Dumnezeule, de ce? Inima \i zvâcni \n piept.


Nu fusese niciodat` mai neajutorat.
Sau mai disperat.
Haosul continua s` domneasc` \n jurul lui. O privire peste
um`r \l asigur` c` Duchaine avea c`tu[ele la mâini [i era \nconju-
rat de poli]i[ti.
Steven o prinse de \ncheietur` [i \[i privi ceasul.
– Unde dracu’ e ambulan]a aia?
„...s`-mi dau via]a pentru tine?
...via]a pentru tine?
...via]a pentru tine?”
Vince pres` mai tare pe ran` \n timp ce cuvintele lui Ginger \i
r`sunau \n minte. Lacrimi \i n`p`dir` ochii.
– Rezist`, iubito! Nodul din gât \l sugruma. Nu m` l`sa! S` nu
\ndr`zne[ti s` m` la[i!
Capitolul 12
Nu avea voie. Nu aici. U[a se \nchise \n spatele lui Vince,
blocând mirosul de antiseptic. Personalul spitalului alerga \n
costume verzi, iar interfonul cerea prezen]a imediat` a unui
doctor la camera de urgen]e. Lambriul gros de stejar \i suport`
greutatea când se rezem` de el, refuzând s` mearg` mai departe
\n \nc`perea lini[tit`.
Lumân`ri pâlpâiau \n capela mic` a spitalului. Un nedorit
sentiment de senin`tate \l cuprinse. |nchizând ochii, Vince lupt`
cu senza]ia asemenea unuia care lupta pentru ultima r`suflare.
Nu merita senin`tate.
Imaginea lui Ginger, palid`, fragil`, conectat` la fire [i tuburi
ce duceau c`tre aparate care tic`iau [i bâzâiau, \i reveni \n minte.
Pieptul \l strângea. Respira]ia \l durea. Cu toate astea, Vince \[i
dorea durerea, \n locul calmului pe care i-l inspira capela.
|[i merita agonia.
Suferin]a.
Tortura.
Merita s` zac` \ntins \n acel pat de spital \n locul lui Ginger.
Ea era o victim` nevinovat` a \mprejur`rilor. O victim` a urii [i
dorin]ei de r`zbunare care-l st`pâniser` pe Renard
S~RUT |N Z~PAD~ 147

Duchaine. De ce nu putuse s` vad` adev`rul mai devreme?


Nu ascultase. V`zuse lucrurile numai cum \[i dorea el s` vad`.
Nu existase nici o persoan` \n care ar fi putut s` aib` \ncredere mai
mult` decât \n Ginger. Acum o [tia [i el, dar nu-l mai ajuta cu nimic.
Din cauza lui, fusese \mpu[cat` [i acum se lupta cu moartea.
Dac` ar supravie]ui acestei nop]i, ar fi un miracol.
Un miracol? Ce glum`. Imaginea lui Isus p`rea s`-l vegheze.
Compasiune [i \n]elegere iradiau din ochii statuii de marmur`.
Vince p`trunse \n capel`. O f`cea pentru Ginger, \[i reaminti el.
Numai pentru Ginger. Nu pentru c` Dumnezeu ar interveni. Dac`
ar fi existat un Dumnezeu, [i avea multe rezerve \n aceast`
privin]`, nu s-ar fi \ntâmplat toate astea. P`[i pe covor [i se
strecur` pe al doilea rând de banchete. Un p`c`tos ca el nu avea
ce s` caute \n primul rând. Renun]ase cu mult timp \n um` la
religie [i Dumnezeu. Oricum rug`ciunile sale nu fuseser`
niciodat` auzite.
Vince \ngenunche cu mi[c`ri nesigure. |[i \mpreun` mâinile
pentru rug`ciune. Era din nou un b`ie]el – mergând \n fiecare
duminic` la biseric` \nso]it de p`rin]ii s`i – sigur de faptul c`
Dumnezeu exista [i putea rezolva orice.
Totul.
„Dumnezeule mare, salveaz-o pe Ginger. Dac` o faci, \]i
promit c` am s-o iubesc [i am s-o protejez din toat` inima, din tot
sufletul... toat` via]a mea. Pentru tot ceea ce reprezint` ea, o
iubesc, Doamne.”
Vince tres`ri sim]ind o mân` pe um`r. Inima \i b`tu cu putere
\n piept. Privi fa]a zbârcit` a omului care-l speriase.
– Nu te-am auzit venind, p`rinte, reu[i el s` spun`.
Preotul \i surâse cu bun`tate.
– |mi pare r`u, sunt p`rintele O’Donnell. Ar`ta]i tulburat. M`
\ntrebam dac` nu cumva ai nevoie de cineva cu care s` vorbe[ti?
Vince \l privea uluit, neputând s` scoat` vreun cuvânt.
– Mi s-a spus c` [tiu s` ascult. |i zâmbi din nou.
Vince \[i sim]i pieptul strâns [i \[i l`s` capul \n jos.
– M` aflu aici pentru... cineva foarte iubit. M` aflu aici numai
148 AMY MARIE SANDRIN

pentru ea – nimic mai mult. Privi \n jur. Nu am mai fost \ntr-o


biseric` de ani \ntregi.
– Desigur. |n]eleg. Asta se \ntâmpl` cu mul]i care intr` \n
aceast` capel`. Ochii alba[tri ai preotului parc` \l hipnotizau. Dar
ceea ce cau]i tu se afl` \n inima ta – \n iubirea pe care o po]i oferi
[i o po]i primi. Ai \ncredere \n Dumnezeu, fiule! Restul va veni de
la sine. Punându-i din nou mâna pe um`r, preotul plec` la fel de
t`cut cum venise.
Vince st`tea cu capul plecat, sim]ind \nfrângerea. Muncise din
greu s` ridice un zid \n jurul lui, destul de \nalt [i puternic ca s`-l
fereasc` de suferin]`. Sau cel pu]in a[a crezuse.
Ginger d`râmase zidul \ncet, \ncet, strat dup` strat. {i acum un
str`in, un om \n sutan`, \i amintea adev`rul pierdut – puterea
binef`c`toare a dragostei. Dragoste pe care ea i-o oferise din
suflet, dar pe care el o refuzase din team`.
Cople[it de emo]ie, r`mase cu capul plecat.
Dar dac` Ginger nu reu[ea s` supravie]uiasc`...? Inima aproape
c` \ncet` s`-i mai bat`. Cum ar mai putea s` tr`iasc` f`r` ea?
„Ai \ncredere \n Dumnezeu.”
Putea fi atât de simplu?
„Ai \ncredere \n Dumnezeu [i restul va veni de la sine.”
Privea c`tre statuia de marmur`, rugându-se \n t`cere. Se ridic`
[i p`[i spre ie[ire. Trebuia s` cread` c` Ginger va supravie]ui
acestei nop]i. Când se va trezi, \i va spune cât` nevoie are de ea.
Dac` \l va vrea.
Dar acum nu exista decât un mare „dac`”.
Vince se \ntoarse pe coridorul spitalului. Interfonul url` din nou:
– Cod albastru la Reanimare. Cod albastru la Terapie Intensiv`.
Teama \l lovi cu puterea unui tren.
Inima \i b`tu s`lbatic [i sângele \i puls` \n cap, dându-[i seama
c` Ginger se afla la Terapie Intensiv`.
Alergând pe coridor cât putea de repede, Vince se \ndrept`
c`tre salonul ei. Evit` cu greu dou` scaune pe ro]i [i un pacient
care se plimba \ncet, cu un perfuzor dup` el.
Ca \ntr-un co[mar, picioarele \i erau de plumb. Cu cât voia s`
S~RUT |N Z~PAD~ 149

alerge mai repede, cu atât membrele sale refuzau s` se mi[te.


Ajungând \n sfâr[it la Terapie Intensiv`, trase adânc aer \n piept [i
\nchise ochii. Ar fi vrut s` se pr`v`leasc` pe podea [i s` plâng` ca
un copil.
Nu era Ginger cea care avea nevoie de resuscitare. Sim]i mil`
pentru cel care avea nevoie, dar fu infinit recunosc`tor c` Ginger,
cel pu]in pentru moment, rezista, cu ajutorul aparatelor la care
era conectat`.
Prin peretele de sticl`, \i privi corpul imobil \ntins \n patul de
spital. Prietena ei, Robyn, st`tea pe un scaun lâng` ea, vorbindu-i
cu toate c` Ginger n-o auzea.
– Cum se simte? \ntreb` detectivul Miller care ap`ruse lâng` Vince.
|ntorcându-se c`tre el, Vince se sprijini cu spatele de geam.
– Nici o schimbare. Cu o or` \n urm`, nu i-ar fi convenit s`
spun` asta, dar dup` spaima tras` la auzul Codului Albastru, „nici
o schimbare” suna ca un dar ceresc. Via]a putea s-o p`r`seasc` \n
orice clip`.
– Renard Duchaine a m`rturisit c` nici una dintre ele nu are
nici o leg`tur` cu furtul, \l anun]` Miller. Este acuzat [i de tenta-
tiv` de omor. Dac` d-ra Thompson nu supravie]uie[te, Duchaine
va fi condamnat pe via]`. Au fost prea mul]i martori.
Vince se cutremur` la gândul mor]ii.
– Va supravie]ui, reu[i el s` spun`.
– Sigur c` va supravie]ui. |mi puneam numai problema „dac`”.
Detectivul \l b`tu pe um`r [i plec`.
Sim]ind nevoia s-o ating`, s` se asigure c` respir`, Vince
deschise u[a salonului ei.
O sor` \i bloc` imediat calea.
– |mi pare r`u, o ducem jos pentru analize. Nu pute]i intra acum.
|n ciuda staturii ei mici, Vince o sim]ea ca pe o for]` care se
va impune. {i \n acest moment nu avea energia s-o \nfrunte. Era
sleit. V`zându-se \nfrânt, arunc` o privire c`tre Ginger, se
\ntoarse [i plec` \n c`utarea s`lii de a[teptare [i a unei cafele.
Gustând din lichidul amar cump`rat de la automat, Vince se
a[ez` pe o canapea de plastic. |nchise ochii [i capul \i cobor\ pe
150 AMY MARIE SANDRIN

speteaza tare. Oboseala \i cuprindea oasele asemenea ce]ii


mi[cându-se \ncet, \n rotogoale. O s` \nchid` ochii doar un
minut, nu mai mult.
Respira]ia i se adânci.
Imagini \i ap`rur` \n minte. O femeie, departe, \i f`cea cu
mâna chemându-l. St`tea pe marginea unei stânci, p`rul blond [i
rochia alb` fluturându-i \n briza u[oar`. Era oare Ginger? Vince se
apropie vrând s` fie sigur. Femeia \l chema cu mâna ridicat`,
privindu-l cu tandre]e.
Era Ginger. |i zâmbi [i zâmbi [i ea, dragostea str`lucindu-i \n
ochii alba[tri. Ginger tr`ia [i-l \ntâmpina. |l dorea \n via]a ei. Vince
ar fi dorit s` alerge la ea, dar picioarele \i r`mâneau nemi[cate.
|ncurcat, privi \n jos. Dou` mâini ce r`s`riser` din p`mânt \l
strângeau de glezne.
Un nor negru acoperi soarele. Vântul [uiera \n jurul lor,
]inându-i departe unul de cel`lalt. Vince \i f`cu semn s` vin` spre
el. De nic`ieri, Renard Duchaine ap`ru lâng` ea. De[i era \ntune-
ric, arma din mâna lui sclipea amenin]`tor.
Vince voia s-o salveze, s`-i spun` s` fug`. Ca [i cum trupul i s-ar
fi transformat \ntr-o statuie, nu se putea mi[ca, nu putea vorbi, nu
putea face nimic. Trebui s` r`mân` acolo [i s` priveasc` paralizat
cum Duchaine ridic` arma ]intind-o pe Ginger [i, f`r` nici o
remu[care, ap`s` pe tr`gaci.
Vince se trezi brusc, v`rsându-[i cafea rece pe mân`.
– La dracu’! morm`i el scuturându-[i capul parc` pentru a
sc`pa de co[mar.
– |mi pare r`u, n-am vrut s` v` trezesc.
Vince \[i ridic` privirea. |n fa]a lui, pe cealalt` canapea, st`tea
o femeie \nc`run]it`.
– Ginger? Femeia sem`na incredibil de mult cu ea, dar era mai
\n vârst`. {uvi]e argintii \i br`zdau p`rul. Riduri \i ap`ruser` \n
col]urile ochilor [i \n jurul gurii.
– Nu. Sunt mama ei.
– Cum se simte? \l cuprinse teama. Retr`irea ororilor \n vis \l
speriase. Viitorul \l speria.
S~RUT |N Z~PAD~ 151

– E \nc` jos pentru analize. Vom afla mai multe peste câtva timp.
Vince \[i \ndrept` p`rul ce-i acoperea fruntea. Sim]i un gol \n
stomac. Cum putea aceast` femeie s` stea \n aceea[i \nc`pere cu
el f`r` s`-l omoare pentru ceea ce f`cuse?
– Doamn` Thompson, probabil c` m` dispre]ui]i.
Femeia \[i l`s` capul pe o parte \ntr-un fel care amintea de
Ginger [i el sim]i o durere \n inim`.
– Ai dreptate. Ar trebui s` te ur`sc.
Vince trase aer \n piept. Se a[teptase la asta, dar era surprins
cât de mult \l dureau cuvintele ei.
– Totu[i, nu te ur`sc. Nu mi-am dat seama cât timp am pierdut,
pân` când nu mi-am v`zut fiica \ntins` pe un pat de spital. Ochii i
se umplur` de lacrimi. |l privea pe Vince, cu mâinile strânse \n
poal`, ca [i cum amintirile erau mai mult decât ar fi putut suporta.
– De ce \mi spune]i toate astea? \ntreb` el \ncurcat.
Ea vorbea atât de \ncet \ncât Vince trebui s` se aplece ca s-o aud`.
– Nu vreau ca fiica mea s` aib` parte de singur`tatea [i
suferin]ele pe care eu am fost nevoit` s` le \ndur. |]i cer iertare.
Despre ce vorbea?
– S` v` iert? Pentru ce? Totul s-a \ntâmplat din vina mea. |i
sc`pase o parte din conversa]ie \n vreun moment? Prefer` s`
priveasc` \n tavan mai degrab` decât spre ochii care sem`nau atât
de mult cu ai lui Ginger.
Femeia se ridic` [i veni c`tre Vince. A[ezându-se lâng` el, \l
mângâie prietenoas`.
– Singura persoan` vinovat` este cea care a ap`sat pe tr`gaci. Nu
aveai de unde s` [tii c` toate astea se vor \ntâmpla. Nimeni nu putea [ti.
Vince se r`suci [i privi \n ochii Evei, dincolo de simpatie [i
\n]elegere, dincolo de durere. |ncerc` s` p`trund` \n suflet – \n
adev`ratele ei sentimente. Dac` ar fi fost fiica lui... la dracu’, nu
[tia ce ar fi f`cut. Se lupt` cu cuvintele.
– Acel glon] \mi era destinat mie.
– Poate. Poate nu. D`du din umerii ei firavi.
Vince o privi cu ne\ncredere. De ce \ncerca s` r`st`lm`ceasc` adev`rul?
– Era du[manul meu, spuse el ar`tând cu degetul spre
152 AMY MARIE SANDRIN

propriul piept. Ginger nici m`car nu-l \ntâlnise vreodat`.


– O! Dar eu nu neg c` individul \]i voia r`ul. Numai c`
Dumnezeu lucreaz` pe c`i misterioase. Poate c` lucrurile nu
evoluau \n acela[i fel dac` ai fi fost tu \mpu[cat.
Era pentru a doua oar` \n câteva ore, când era invocat`
prezen]a divin`. Nu era sigur c` era preg`tit pentru a[a ceva.
– Despre ce vorbi]i? Avea din nou impresia c` \i sc`pase ceva.
Ce ar fi fost diferit? Nu \n]eleg.
– Dac` ai fi fost tu \mpu[cat, ]i-ai fi dat seama c` o iube[ti pe
fiica mea?
Vince \nchise ochii [i-i deschise imediat ce rev`zu \n minte
trupul \nsângerat al lui Ginger. O iubea mai mult decât iubise
vreodat` pe cineva \n via]a lui.
– A[ vrea s` fi fost eu \n locul ei.
– Bine\n]eles c` ai vrea. Doar o iube[ti pe Ginger. N-ai fi aici
dac` n-ai iubi-o. {i ea te iube[te.
|[i sim]i b`t`ile inimii pulsându-i \n urechi. Ginger \l iubea?
– V-a spus ea asta?
Eva \[i plec` din nou capul \ntr-o parte. O inten]ie de surâs i
se juca pe buze.
– Nu chiar cu cuvintele astea. Trebuie s` o \n]elegi pe feti]a
mea, iar noi ne \n]elegem perfect una pe alta. Poate c` nu suntem
\ntotdeauna de acord, dar fiecare [tie ce gânde[te cealalt`. Uneori
comunic`m f`r` s` ne vorbim. De Cr`ciunul trecut, mi-a spus c`
exist` cineva special pe care ar vrea s`-l \ntâlnesc. Acel b`rbat nu
a mai ap`rut. Ginger s-a perpelit s`pt`mâni \ntregi, ca un c`]el
p`r`sit. Mâna ei o acoperi pe a lui Vince.
– Am dreptate când presupun c` tu e[ti acel b`rbat?
Cu lacrimi \n ochi [i având un nod \n gât, Vince nu reu[i decât
s` \ncuviin]eze din cap.
– |mi pare r`u c`-]i spun asta, dar la momentul respectiv m-am
bucurat. Nu voiam ca ea s` sufere. Ce proast` am fost, oft` ea.
Absen]a ta din via]a ei i-a f`cut mai mult r`u decât i-ar fi putut face
vreodat` prezen]a ta. Nu [tiu ce s-a \ntâmplat \ntre voi doi, dar
las`-m` s`-]i \mp`rt`[esc din experien]a mea, nu l`sa mândria s`
S~RUT |N Z~PAD~ 153

stea \n calea dragostei. Demnitatea nu te va \nc`lzi \n timpul nop]ii.


Cu cât \i vei ad`uga mai multe straturi, cu atât mai frig \]i va fi.
Vince se gândea la cât \i era de dor de Ginger, la dorin]a lui de a
se strecura \n patul ei de spital [i de a o \mbr`]i[a pentru totdeauna.
– Nu mi-a mai r`mas nici un pic de mândrie, murmur` el.
– Foarte bine. E un sentiment total nefolositor. D-na
Thompson se ridic` si-i \ntinse mâna. Hai s` vedem ce mai face
fiica mea, mergem?
Când Vince se ridic`, Eva \l lu` de bra] ca [i cum ar fi fost cel
mai natural lucru pe care l-ar putea face.
Intrar` \mpreun` pe u[ile duble ce separau Terapia Intensiv`
de restul spitalului. |n spatele geamurilor, o cohort` de medici [i
asistente mi[unau \n jurul lui Ginger, ascunzând-o de privirea lui
Vince. Sim]i \n coaste b`t`ile inimii. Robyn st`tea \n fa]a u[ii.
Lacrimi i se scurgeau \n voie pe obraji.
– O, Dumnezeule! D-na Thompson se desprinse de Vince [i
alerg` la Robyn. Ce s-a \ntâmplat?
Din spate, Vince o ]inu de umeri, gata s` intervin` dac` ar fi
le[inat. Robyn \i privi [i \ncepu din nou s` plâng`.
– {i-a mai revenit? o \ntreb` Vince scuturând-o u[or de bra].
– Nu. |nceputul unui zâmbet \i lumin` fa]a. S-a trezit izbucni
Robyn. |n sfâr[it s-a trezit.
Vince se sim]i atât de u[urat, c` aproape se pr`v`li. Se sprijini
cu fruntea de sticla rece, cu gustul propriilor lacrimi pe buze.
– Ce a fost mai r`u a trecut.
Vince v`zu un doctor \n costum verde stând \n fa]a mamei lui
Ginger. Se apropie [i el cu pa[i nesiguri.
– O vom mai ]ine [i peste noapte la Terapie Intensiv`, doar
ca s` fim siguri, dup` care o vom muta mâine diminea]` \n aripa
principal`. Pute]i intra, câte unul, doar cinci minute fiecare. E
\nc` foarte sl`bit`. Orice a]i face, n-o solicita]i prea mult!
|l privir` to]i \ndep`rtându-se [i intrând \n camera asistentelor.
Lu` o foaie de observa]ie [i \ncepu s` scrie cu gesturi rapide.
– Dumnezeule! Du-te tu primul, Vince. Eva \l \mpinse u[or c`tre u[`.
Teama \l asalt`. |[i \ncle[t` mâinile tremurânde [i d`du din
154 AMY MARIE SANDRIN

cap. Ce i-ar putea spune? Cum ar putea s` \ndrepte lucrurile?


– Nu am dreptul.
– Ai toate drepturile. |]i aminte[ti ce ]i-am spus despre
mândrie? Inima mea \mi spune c` Ginger vrea s` te vad` – vrea s`
[tie c` \]i pas`. {i acum intr`, \nainte s` m` r`zgândesc!
– Bine, reu[i el s` articuleze. Intr` [i se uit` c`tre pat. Doi ochi
alba[tri \l priveau. Un zâmbet slab, tremurând, ap`ru pe fa]a lui
Ginger. Vince ezit`, apoi f`cu un pas spre ea. |i mul]umi fiin]ei de
existen]a c`reia se \ndoise pân` acum.
– |]i r`mân dator, Doamne!

*
* *

Nelini[tit`, Ginger \l urm`rea pe Vince a[ezându-se pe scaunul


de lâng` pat. Mâna care o cuprinse pe a ei era rece [i umed`. Era
chiar Vince sau era doar un vis?
– Cum te sim]i? [opti el, ochii lui verzi cercetându-i fiecare
centimetru al fe]ei.
Nu avea puterea s`-[i ridice capul de pe pern`, dar s`-l aib` pe
Vince lâng` ea, cu ceea ce p`rea a fi dragoste str`lucindu-i \n ochi,
era de ajuns.
– M` simt minunat, murmur` ea printre buzele uscate.
Aplecându-se, el o s`rut` pe frunte cu infinit` tandre]e.
– Vince, [opti Ginger.
– Ce e? El \i lu` mâna \ntr-ale sale [i \[i lipi buzele de ea.
– M` vei putea ierta vreodat`?
O umbr` trecu peste ochii lui.
Teama \i str`b`tu corpul lui Ginger [i buza de sus \ncepu s`-i
tremure. El nu putea. {i de ce ar ierta-o? Nu-i adusese decât
necazuri de când se cunoscuser`. Nu fusese decât o mincinoas`.
– Nu putem vorbi despre asta acum, Ginger. Nu ai destul`
putere. Doctorul a zis...
– Nu-mi pas` ce a zis doctorul. Trebuie s` [tiu acum. M` ier]i
pentru c` te-am min]it când ne-am \ntâlnit? Lacrimi i se scurser`
S~RUT |N Z~PAD~ 155

pe fa]` udând perna. El nu o iubea. Probabil se sim]ea doar


vinovat pentru c` ea \ncasase glon]ul ce \i era destinat lui.
– Lini[te[te-te, iubito. Te-am iubit \nc` de la prima ta min-
ciun`. Pe lâng` asta, nu e nimic de iertat. Cel pu]in din partea ta.
Vince \[i trase scaunul mai aproape de ea. M` \ntreb dac` tu m`
vei putea ierta vreodat`?
Bine\n]eles c` putea.
– Pentru ce? Spusese el oare c` o iube[te?
– Pentru c` m-am \ndoit de tine, pentru c` n-am avut \ncredere
\n tine, pentru c` nu ]i-am propus din seara \n care ne-am \ntâlnit.
|n ciuda sl`biciunii, inima \i zvâcni \n piept.
– S`-mi propui? Ce s`-i propun`? S` nu se mai vad` vreodat`?
S` uite amândoi c` s-au \ntâlnit?
– S`-]i propun... \i arunc` zâmbetul diavolesc ce o f`cea s` se
\nfioare \ntr-un fel despre care [tia c` nu are nici o leg`tur` cu
medicamentele pe care i le administraser` doctorii.
– S`-mi propui? \ntreb` ea din nou.
Vince \[i trecu degetul pe buzele ei.
– Gr`be[te-te s` te faci bine. Cred c` o nunt` de Cr`ciun ar fi
frumoas`, tu nu?
Pleoapele i se \ngreunar`.
– Oh, [opti ea, `[tia mi-au dat ceva medicamente. Am haluci-
na]ii. Chicoti. Visez c` tu vrei s` te c`s`tore[ti cu mine. Nu e chiar
un [ut \n spate?
– Numai c` tu nu sim]i acela[i lucru.
Ginger \ncerc` s` deschid` ochii. Printre pleoapele ei,
imaginea lui Vince devenea confuz` [i \ndep`rtat`.
– Am vrut s` m` c`s`toresc cu tine \nc` de când m-ai s`rutat
prima dat`. Dar toat` lumea [tie c` nu ob]ii \ntotdeauna ceea ce
vrei. Un râs slab sc`p` buzelor sale \nainte s` o cuprind` somnul.
{tiu c` urm`torul lucru pe care mi-l vei propune va fi s` mergem
s` schiem \n luna de miere.
Capitolul 13
Un vânt rece \i lipea lui Ginger p`rul de fa]`. Mirosul brazilor
\i gâdila nasul. |[i [terse cu m`nu[a z`pada de pe gene.
Potrivindu-[i cl`parii, Ginger trase adânc aer \n piept, \mpinse
cu be]ele \n z`pad` [i \[i \ncepu coborârea. Trebuia s` recunoasc`
faptul c` se pricepea din ce \n ce mai bine la schiat. Dar, chiar
când \ncrederea \n priceperea ei \ncepuse s` creasc`, un copil o
dep`[i trimi]ându-i un nor de z`pad` cristalin` \n fa]`.
Ginger, dezechilibrat`, se aplec` u[or pe o parte, apoi se
pr`bu[i. St`tea \ntins` pe z`pada rece, privind la cerul \nnorat,
când un b`rbat se opri deasupra ei.
– Nu sta degeaba, spuse \ntinzând mâna, ajut`-m`!
B`rbatul \n costum negru de schi \[i scoase cl`parii din schiuri.
Le \nfipse cu vârfurile \n z`pad` ca s` nu alunece, le scoase [i pe
ale ei, apoi o prinse de mân` [i o ridic` \n bra]ele lui.
– D-n` Danelli, spuse el t`r`g`nat, un zâmbet sexy jucându-i
pe buze. Cum poate o femeie atât de necoordonat` pe pârtie s`
se... coordoneze a[a bine \n dormitor? Ridic` o sprâncean` \n
a[teptarea r`spunsului.
– Chiar nu [tiu, D-le Danelli, chicoti Ginger \n timp ce \ncerca
s`-[i frece corpul de al lui \ntr-un mod cât mai sugestiv. Când \[i
S~RUT |N Z~PAD~ 157

pierdu echilibrul, se prinse de jacheta so]ului ei ca s` nu cad`.


Vince râse [i o trase mai aproape. Cu o mân` \i cuprinse talia,
iar cu cealalt` \i ridic` b`rbia aplecându-se. Buzele sale le atinser`
pe ale ei \ntr-un s`rut care-i \nc`lzi [i picioarele, amenin]ând s`
topeasc` z`pada de sub ea.
– Mmm, murmur` ea. Spune-mi D-le Danelli, ce c`ut`m noi
pe pârtia asta \nghe]at` când ne a[teapt` un pat foarte mare [i
cald \n apartamentul matrimonial?
– Bun` \ntrebare. Cine ajunge ultimul e un ou clocit! Dintr-o
mi[care rapid`, Vince se desprinse de ea, s`ri pe schiuri [i disp`ru
\n vale.
Gr`bit`, Ginger se str`dui s`-[i pun` schiurile.
– Ah! Cl`parii \i intraser` \n leg`turi [i \ncepu s` coboare.
Ateriz` din nou pe fund. B`rba]ii, bolborosi ea \ncercând s` se
ridice cu o oarecare gra]ie. Nu po]i schia cu ei. Nu po]i schia nici
f`r` ei.
Reu[ind \n cele din urm` s` coboare toat` pârtia, Ginger \[i
pred` echipamentul [i urc` cu liftul c`tre apartamentul lor.
Strecurând cartela \n \ncuietoare, deschise u[a [i v`zu o sut` de
lumân`ri sclipind \n \ntunericul \nc`perii. O c`rare de boboci de
trandafiri albi [i ro[ii o conduceau c`tre dormitor.
Ginger o urm`. Vince st`tea pe pat, rezemat de o gr`mad` de
perne. Era acoperit de la brâu \n jos cu un cear[af alb de m`tase,
cu excep]ia unui picior \ndoit pe care \[i sprijinea bra]ul.
Lui Ginger \i l`s` gura ap` la vederea lui. Era atât de frumos,
atât de devastator de sexy, atât de al ei [i numai al ei.
Ochii lui verzi sclipir`.
– De ce ]i-a trebuit atâta timp? \ntreb` el \ntr-o [oapt`
seduc`toare.
Ginger se hot`r\ s` nu-i spun` c` se oprise la magazinul de
cadouri. Ca s`-l chinuiasc`, desf`cu u[or fermoarul pulov`rului ei
ro[u. Urm`rindu-i fa]a, ea \[i l`s` costumul s`-i cad` de pe umeri,
apoi pe podea. {tiu exact momentul \n care el \[i d`duse seama
c` purta sub costum un combinezon de m`tase de culoarea pielii.
Cu un zâmbet pe buze, Ginger descheie [i fermoarul
158 AMY MARIE SANDRIN

pantalonilor, l`sându-i s` alunece pe podea lâng` pulov`r.


– Iubito, dac` nu vii \n pat \n dou` secunde, voi fi obligat s`
vin dup` tine.
Alergând prin camer`, Ginger zbur` peste marginea patului [i
ateriz` peste el. O lu` de talie [i schimbar` pozi]iile, el ajungând
deasupra ei.
– {tii ce-mi faci, doamn`?
– Bine\n]eles c` [tiu, [opti ea jucându-se cu un deget printre
firele de p`r de pe pieptul lui. Nu ai \ncredere \n mine?
– Pe via]`, iubito. Pe via]`.

Sfâr[it