Sunteți pe pagina 1din 454

ACATISTUL

NAŞTERII MAICII DOMNULUI

După rugăciunile începătoare:

Troparul
Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a
vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii,
Hristos, Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul a dat
binecuvântare şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă
veşnică.

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Astăzi uşa vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui celui
înţelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre
mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi cu
credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa: Bucură-te, dumnezeiască

1
Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea
a toată lumea!

Icosul 1
Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să
se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea
aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi lăudând-o, aşa să-i
zicem:
Bucură-te, că viaţa şi bucuria prin tine lumii se vor trimite;
Bucură-te, steaua dimineţii cea înţelegătoare;
Bucură-te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a
veşnicului Soare;
Bucură-te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică
nemurire;
Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a
înşelat;
Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;
Bucură-te, floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc;
Bucură-te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei;
Bucură-te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a
bucuriei;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 2-lea
Adam şi Eva să se veselească împreună cu tot neamul
omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat
şi Maica milei la noi a sosit; pentru care, slavă dăm lui
Dumnezeu, aşa: Aliluia!

2
Icosul al 2-lea
Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieţii a
numit-o, ca la plinirea vremii prin Eva cea tainică şi
duhovnicească, viaţa lumii s-a înnoit şi bucuria în locul întristării
a răsărit pe care, cu credinţă, din inimă o lăudăm aşa:
Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat;
Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;
Bucură-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arşiţa
păcatului se răcoreşte;
Bucură-te, lăcaş preasfânt şi raiul cel gândit al desfătării;
Bucură-te, fântâna darurilor şi izvor al mângâierii;
Bucură-te, stâlparea cea înţelegătoare din rădăcină
împărătească;
Bucură-te, floare duhovnicească din sămânţă arhierească;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor şi scară cerească;
Bucură-te, raiule cu totul înflorit;
Bucură-te, raiule cuvântător şi preaîmpodobit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 3-lea
Bucurie a luat de la Dumnezeu, Ana, pentru naşterea lui
Samuel, dar şi mai mare a fost bucuria dumnezeieştilor părinţi
pentru naşterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă şi
mulţumită din toată inima au adus lui Dumnezeu, cântând:
Aliluia!

Icosul al 3-lea
După îndelungată vreme de nerodire şi de mâhnire a
dumnezeieştilor tăi părinţi, ca un soare preafrumos ai răsărit şi
3
noaptea întristărilor ai risipit-o prin naşterea ta, şi bucurie la
toată lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie şi cu umilinţă te
lăudăm aşa:
Bucură-te, că naşterea ta îngerul Domnului a
vestit-o;
Bucură-te, că numele tău de înger s-a proorocit;
Bucură-te, că la naşterea ta cerul şi pământul s-au bucurat;
Bucură-te, că numele de Maria ca taină de la Dumnezeu ţi s-
a dat;
Bucură-te, că cele cinci slove ale numelui tău pe unele din
darurile tale le-a arătat:
Bucură-te, că tu cu fecioria şi cu proorocia ai covârşit-o pe
Mariam;
Bucură-te, căci cu milostenia şi cu smerenia ai strălucit mai
mult ca Abigail;
Bucură-te, că frumuseţea Rahilei ai întrecut-o fără de
asemănare;
Bucură-te, că frumuseţea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a
lunii de soare;
Bucură-te, că pe Iudita cea înţeleaptă, cu înţelepciunea ai
întrecut-o;
Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, ai covârşit-o prin
rugăciunea cea stăruitoare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 4-lea
Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare, că iată,
semnul bucuriei în lume a strălucit şi Fecioara Maria, Maica lui
Emanuel, la noi a sosit, de al cărei venire, cerul şi pământul se
bucură şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
4
Icosul al 4-lea
Înaintea Soarelui Dreptăţii, steaua dimineţii celei
duhovniceşti a răsărit şi raza zilei celei de taină nouă ne-a
strălucit. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi pe dumnezeiasca
Pruncă ce s-a născut, cu bucurie mare să o lăudăm aşa:
Bucură-te, Preasfântă dumnezeiască Pruncă şi odor
preacinstit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care la noi ai sosit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, pe care mai înainte, cu
duhul, proorocii te-au văzut;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce te-ai născut spre
mântuirea lumii;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce din pântece
neroditor ai răsărit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin a cărei naştere a venit
în lume mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin care soseşte
împăcarea cu Dumnezeu în lume;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, de a cărei naştere se
veseleşte toată lumea;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce ai izgonit
întristarea cea veche din lume;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce prin naşterea ta
ne izbăveşti de osândă;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce înlături de la uşa
Edenului sabia cea de foc păzitoare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care ne aduci iarăşi
desfătarea raiului;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

5
Condacul al 5-lea
Nazaretul cel mic şi nebăgat în seamă să se veselească şi să
se bucure, căci cu slavă şi cu cinste s-a îmbrăcat prin naşterea
ta, Pruncă a lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te
laudă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
„Înflorit şi sfinţit" tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-
a arătat Fecioară, cea înflorită cu frumuseţea fără de asemănare
şi împodobită cu felurimea darurilor Preasfântului Duh. De a ta
gândită şi simţită frumuseţe foarte minunându-ne, cu
nevrednicie îndrăznim a te lăuda aşa:
Bucură-te, floarea darurilor cea înflorită şi frumuseţea cea
fără asemănare;
Bucură-te, Fecioară, cea împodobită cu sfinţenia
nemuritoare;
Bucură-te, floare care din tulpină uscată ai înflorit;
Bucură-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit;
Bucură-te, floarea care ai covârşit toate florile raiului cu
frumuseţea ta;
Bucură-te, floarea darurilor cea preaaleasă;
Bucură-te, Fecioară peste care Duhul lui Dumnezeu s-a
odihnit;
Bucură-te, Fecioară preasfântă şi preafrumoasă;
Bucură-te, floare duhovnicească, cea care ai împodobit
pământul;
Bucură-te, floare care cu slavă nemuritoare pururea
înfloreşti;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

6
Condacul al 6-lea
Porumbiţa lui Noe, oarecând, semn spre încetarea potopului
a adus în corabie, iar tu, porumbiţă cuvântătoare născându-te
astăzi, semnul milei şi al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în
lume. Pentru aceasta toţi ne bucurăm şi pe Dumnezeu îl
lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Pe tine, porumbiţa lui Dumnezeu văzându-te sosind la noi,
frica potopului păcatelor ne părăseşte, căci toată lumea prin
naşterea ta se izbăveşte de osândă, pentru care cu bucurie te
lăudăm:
Bucură-te, porumbiţă a lui Dumnezeu, care la noi astăzi ai
sosit;
Bucură-te, porumbiţa darului, care ai vestit încetarea morţii
păcatului;
Bucură-te, porumbiţă de aur cu totul preastrălucită;
Bucură-te, porumbiţă duhovnicească şi preasfinţită;
Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare şi preafrumoasă;
Bucură-te, porumbiţă preasfântă şi preaaleasă;
Bucură-te, porumbiţă, prin care lumea s-a izbăvit de
întristare;
Bucură-te, porumbiţă, prin care ne-am izbăvit de rana
morţii;
Bucură-te, porumbiţă, peste care Duhul Sfânt a venit;
Bucură-te, porumbiţă, pe care puterea Celui Preaînalt te-a
umbrit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

7
Condacul al 7-lea
Avraam Patriarhul şi Sarra s-au slăvit de demult pentru
naşterea lui Isaac, dar, cu cât este mai înaltă slava ta, Preacurată
Fecioară, decât a lui Isaac? Cu cât slava dumnezeieştilor tăi
părinţi a covârşit pe cea a lui Avraam, pentru care, slavă se
cuvine lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Scara lui Iacob, pe tine, Preasfântă Fecioară te-a închipuit,
căci pe aceea îngerii s-au văzut suindu-se şi pogorându-se, iar
prin tine, scara cea înţelegătoare, Ziditorul îngerilor până la noi
S-a pogorât şi firea noastră prin tine s-a suit de-a dreapta
Tatălui, pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, scară duhovnicească, pe care Dumnezeu până la
noi S-a pogorât;
Bucură-te, scară înţelegătoare, prin care cerul şi pământul s-
au unit;
Bucură-te, scară de taină, care de la pământ ne-ai ridicat;
Bucură-te, scara cea tainică, care pe cer te-ai rezemat;
Bucură-te, scara lui Dumnezeu cea preaminunată;
Bucură-te, scara cerului cea preaînfricoşată;
Bucură-te, scară gândită a tainelor mântuirii;
Bucură-te, scară gândită spre desăvârşire;
Bucură-te, scară, prin care s-a pogorât la noi mila lui
Dumnezeu şi îndurarea;
Bucură-te, scară, prin care noi ne suim la Dumnezeu şi luăm
iertarea;
Bucură-te, scară vie, care toate treptele duhovniceşti ţi le-ai
agonisit;
Bucură-te, scara Duhului, prin care firea oamenilor până la
cer s-a suit;
8
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 8-lea
Preafericiţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana, după a lor făgăduinţă,
dar sfânt, cu totul fără prihană, te-au adus pe tine lui
Dumnezeu. Copilă a darurilor, adusă ai fost Lui în Biserică şi ca
un serafim ai iubit pe Dumnezeu şi ca un înger îl lăudai pe El,
cântând aşa: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Vieţuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfântă Fecioară a fost
asemenea îngerilor lui Dumnezeu, căci tu pururea spre
Dumnezeu cu privirile minţii erai şi în slavoslovia Lui pururea
zăboveai, pentru care şi noi smeriţii te lăudăm:
Bucură-te, căci cu ochii minţii de-a pururea înaintea ta pe
Dumnezeu ai văzut;
Bucură-te, căci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut;
Bucură-te, căci cu gura ta pe Domnul pururea îl slăveai;
Bucură-te, căci prin tăcere ai stăruit în luarea aminte;
Bucură-te, că stăruind în rugăciune de Duhul Sfânt te-ai
luminat;
Bucură-te, căci cu smerenia cea preaînaltă te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, că prin smerenia ta, spre tine Domnul a căutat;
Bucură-te, căci prin adâncimea smereniei tale, cu înălţime
de slavă şi de dar te-ai încununat;
Bucură-te, căci Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ţi
vesti;
Bucură-te, că de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste
de bucurie;

9
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 9-lea
Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul şi L-ai născut mai presus
de firea naşterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar
Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Cortul lui Moise cu meşteşug oarecând s-a împodobit, iar tu,
Preasfântă Fecioară, cort sfânt şi înţelegător spre încăperea lui
Dumnezeu Cel necuprins te-ai făcut şi întru tine L-ai încăput,
pentru care te lăudăm:
Bucură-te, cort al Legii Darului preafrumos lucrat;
Bucură-te, chivot al lui Dumnezeu preaînfrumuseţat;
Bucură-te, chivot viu şi de mână neîmpletit;
Bucură-te, chivot prealuminat şi preasfinţit;
Bucură-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfinţit;
Bucură-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit;
Bucură-te, cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii;
Bucură-te, cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat;
Bucură-te, cort care spre sfinţirea şi mântuirea lumii te-ai
făcut;
Bucură-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput;
Bucură-te, cortul cel cu frumuseţe duhovnicească
împodobit;
Bucură-te, cort viu şi înţelegător întru care Cuvântul a locuit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

10
Condacul al 10-lea
Împăratul Solomon, biserică preafrumoasă lui Dumnezeu a
zidit, iar Împăratul cerului şi al pământului pe tine, Preasfântă
Fecioară, biserică vie şi înţelegătoare spre a Sa sălăşluire te-a
pregătit. Pentru care, toate popoarele prin tine îl lăudăm şi-I
cântăm laudă: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Adusu-te-ai pe tine lui Dumnezeu ca o haină de aur cu toată
podoaba faptelor bune împodobită şi ca o biserică vie şi
înţelegătoare, a cărei frumuseţe gândită pe ceruri le-a întrecut;
iar cetele îngerilor mult minunându-se, pe tine te laudă:
Bucură-te, biserică mai desfătată decât cerurile;
Bucură-te, biserică preasfântă şi înfrumuseţată;
Bucură-te, biserică în care a încăput Dumnezeu;
Bucură-te, biserică preaîmpodobită, care pe biserica lui
Solomon ai întrecut-o;
Bucură-te, biserică a cărei slavă dinăuntru străluceşte;
Bucură-te, biserică înţelegătoare în care Dumnezeu se
odihneşte;
Bucură-te, biserică însufleţită şi cuvântătoare;
Bucură-te, biserică întru care pururea luminează neînseratul
Soare;
Bucură-te, biserică mai înaltă decât cerurile;
Bucură-te, biserică a Preasfântului Duh, cea prealuminată;
Bucură-te, biserică ce cu darurile Sfântului Duh străluceşti
foarte;
Bucură-te, biserica milei şi a milostivirii, care pe toţi îi
adăposteşti;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
11
Condacul al 11-lea
Mai înainte te-a văzut pe tine, Sfântă Fecioară,
dumnezeiescul Prooroc Iezechiel, ca pe o uşă încuiată şi
pecetluită cu Duhul, prin care a intrat şi a ieşit Hristos
Dumnezeu, nestricând peceţile fecioriei tale, pe Care îl lăudăm
şi îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Prin tine, uşa vieţii celei de taină, a venit în lume
Mântuitorul şi uşile cerului s-au deschis pentru toţi cei ce vor
crede în El şi pe tine te vor avea mijlocitoare preabună, pentru
care te lăudăm aşa:
Bucură-te, uşa lui Dumnezeu prin care Viaţa a intrat;
Bucură-te, uşa cea înţelegătoare a cerescului Împărat;
Bucură-te, uşă prin care mila şi iertarea pentru noi a venit;
Bucură-te, uşa raiului celui preasfinţit;
Bucură-te, uşa luminii şi a bucuriei;
Bucură-te, uşa cea pecetluită a fecioriei;
Bucură-te, uşa Împărăţiei cerurilor cea preafrumoasă;
Bucură-te, uşa mântuirii cea preaaleasă;
Bucură-te, uşa vieţii şi a îndurării;
Bucură-te, uşa milei şi a mângâierii;
Bucură-te, uşă gândită a slavei celei nemuritoare;
Bucură-te, uşa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul
Soare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 12-lea
David proorocul şi împăratul după cuviinţă se bucură, că din
neamul lui pe pământ, vlăstar preasfânt a răsărit, care Rodul
12
vieţii prin Duhul Sfânt îl va aduce în lume; pe Care îngerii şi
oamenii îl laudă şi îi cântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Dumnezeiescul Părinte David, pe tine mai înainte te-a văzut,
prin Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împărăteasă a cerului şi a
pământului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcată în
haină aurită şi împodobită, pe care noi smeriţii robii tăi, cu
credinţă din inimă te lăudăm:
Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului;
Bucură-te, Împărăteasa cerului cea preaslăvită;
Bucură-te, Împărăteasa cea fără de asemănare, mai slăvită
decât serafimii;
Bucură-te, Împărăteasa îngerilor şi a tuturor cetelor celor
înţelegătoare;
Bucură-te, Împărăteasă preasfântă şi preafrumoasă;
Bucură-te, Împărăteasă preabună şi preaaleasă;
Bucură-te, Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur
ceresc;
Bucură-te, Împărăteasa cea cu frumuseţe duhovnicească
împodobită;
Bucură-te, Împărăteasa zilei, care în ziua Judecăţii celei de
Apoi vei sta lângă divanul cel de fulger;
Bucură-te, Împărăteasă preaîndurată, care la vremea
Judecăţii celei de Apoi mare îndrăzneală către Judecătorul vei
avea;
Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă şi preafolositoare;
Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă, nădejdea
preaticălosului meu suflet la Judecata cea viitoare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai
născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!
13
Condacul al 13-lea
O, Preacurată şi Preasfântă, dumnezeiască Pruncă Maria,
care te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea,
ascultă rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, care, cu credinţă şi
cu evlavie, din inimă lăudăm naşterea ta cea preacinstită şi
cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertarea păcatelor noastre,
pace şi mare milă, cântându-I: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice Icosul 1: Soborul îngeresc... şi


Condacul 1: Astăzi uşa vieţii...

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă, Preacurată şi Preanevinovată dumnezeiască
Pruncă şi Fecioară Maria, care te-ai născut din părinţi drepţi şi
fără prihană, spre bucuria şi mântuirea a toată lumea.
O, Preasfântă Fecioară, floarea firii omeneşti, preafrumoasă
şi preaînţeleaptă, care din tulpină uscată şi neroditoare ai răsărit
şi care, prin a ta naştere, întristarea preafericiţilor tăi părinţi şi a
toată lumea ai risipit-o, nu ne lăsa pe noi, păcătoşii şi
nevrednicii, care întru întristări şi scârbe ne aflăm din pricina
păcatelor noastre.
O, roadă preasfinţită a rugăciunii şi a înfrânării, ascultă
rugăciunea neputincioşilor robilor tăi şi, cu darul preasfintelor
tale rugăciuni, ajută-ne nouă şi ne învaţă a ne ruga lui
Dumnezeu din inimă, fără de răspândire şi nu de formă.
Pe tine, chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să
mijloceşti pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul
Său la adevărata pocăinţă. Pe tine, Maica bucuriei, te rugăm,
veseleşte cu darul tău sufletele noastre cele mâhnite şi cuprinse
de întristare. Tu, Maica luminii, mijloceşte la Preabunul
Dumnezeu pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre. Tu,
14
raiule cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne
curăţim de întinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la
dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însufleţit al Cuvântului, ajută-
ne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu,
Mireasa cea Preasfântă şi cu totul fără de prihană a lui
Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem şi noi, cei neputincioşi,
Ierusalimul cel ceresc pe Mireasa Mielului şi Maica celor întâi
născuţi.
Tu, căruţa luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei care de-a
pururea este strălucitoare celor drepţi şi sfinţi, pentru Împărăţia
lui Dumnezeu. Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur,
umbreşte-ne pe noi de acea fierbinţeală a poftelor trupeşti şi de
aprinderea mâniei şi a iuţimii. Pe tine, ceea ce eşti starea
fulgerului dumnezeirii şi raza cea strălucită a Soarelui celui de
gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că şi
noi suntem biserici ale lui Dumnezeu şi să nu întristăm cu
păcatele noastre Duhul lui Dumnezeu, Care locuieşte în noi. Tu,
noian al darurilor celor duhovniceşti, ajută-ne să dobândim şi
noi nevrednicii, darul lui Dumnezeu în veacul de acum şi în cel
viitor. Tu, sălaş al Duhului Sfânt, mijloceşte cu darul tău la
Dumnezeu, ca inimă curată să zidească în noi şi cu duh drept să
înnoiască cele dinlăuntru ale noastre.
Pe tine, Maica îndurării şi a mângâierii, te rugăm cu adâncă
umilinţă a inimii să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urmă al
vieţii noastre, ca să ne ajuţi şi să ne mângâi sufletele în vremea
despărţirii de acest trup stricăcios şi de veacul acesta trecător.
Pe tine, porumbiţă înţelegătoare cu aripi de aur şi cu străluciri
de fulger, te rugăm din toată inima să călătoreşti cu noi până ce
vom trece toate vămile cele înfricoşătoare ale văzduhului şi
toată puterea întunericului celui de sub cer.

15
Pe tine, uşa vieţii, a luminii şi a bucuriei, te rugăm să ne ajuţi
să intrăm pe porţile cele sfinte ale Împărăţiei cerurilor şi să
ajungem, cu darul preasfintelor şi preaputernicelor tale
rugăciuni, la lumina veseliei celei neasemănate şi neapropiate.
Pe tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, care pururea
stai de-a dreapta Preasfintei Treimi şi care ai născut pe Ziditorul
serafimilor şi i-ai întrecut întru cinstire pe heruvimi, te rugăm,
noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele
noastre în ziua cea mare şi înfricoşătoare a Judecăţii de Apoi şi
să îmblânzeşti mânia cea sfântă şi dreaptă a Domnului
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca să
miluiască şi să mântuiască sufletele noastre. Amin!

16
ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ
A MAICII DOMNULUI

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă care
se aduce astăzi de sfinţii săi părinţi în biserica Domnului şi se
aşează în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului tuturor,
cu cântări de laudă şi cu mulţime de făclii să o întâmpinăm. Iar
tu care ai milostivire nemărginită, slobozeşte-ne din toate
nevoile pe noi care îţi cântăm: Bucură-te, bucuria noastră,
Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Icosul 1
Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credinţă, iar credincioşii
o fericesc pururea şi cu bucurie cântă laudele acestea:

17
Bucură-te, Sfântă Pruncă, care astăzi eşti adusă în Sfânta
Sfintelor;
Bucură-te, că Sfinţii tăi Părinţi astăzi iau roada făgăduinţei;
Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu
Zaharia;
Bucură-te, că el te-a aşezat în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că Sfântul Zaharia apărând cinstea ta, de evrei a
fost omorât;
Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu;
Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregăteşte azi sălăşluirea
ta;
Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră;
Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 2-lea
Veniţi cetele creştineşti să ne adunăm la Sfânta Pruncă, care
lăsând toate bucuriile din lume, se aduce ca o jertfă în Biserica
Domnului de către sfinţii săi părinţi, pentru mântuirea noastră,
şi ca o mulţumire să o cinstim cu cântări prăznuind
duhovniceşte, iar lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea
În vârstă de trei ani fiind Sfânta Pruncă, iar mai târziu
Născătoare de Dumnezeu, s-a adus Domnului, împlinind
făgăduinţa părinţilor săi, şi marele arhiereu Zaharia o primeşte şi
o aşează în Sfânta Sfintelor, pentru a noastră mântuire, pentru
aceasta să-i cântăm:
Bucură-te, că de fecioare cu făclii ai fost adusă;
Bucură-te, vasul cel sfinţit;
Bucură-te, biserica Împăratului tuturor;
18
Bucură-te, Fecioară de Dumnezeu aleasă;
Bucură-te, că David mai înainte a proorocit despre intrarea
ta în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, pâine cuvântătoare;
Bucură-te, cămara Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost hrănită de îngeri;
Bucură-te, că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a
Sa;
Bucură-te, cortul lui Dumnezeu;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 3-lea
David Proorocul te-a lăudat de demult, Fiică a lui Dumnezeu
numindu-te, iar tu născând Prunc pe Hristos Domnul nostru, l-ai
hrănit cu lapte, ca o Maică Sfântă a Lui; pentru această mare
taină eşti adusă în Biserica Domnului şi aşezată în Sfânta
Sfintelor, unde neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Ana cea neprihănită s-a bucurat că împlinind făgăduinţa sa,
aduce pe ceea ce s-a născut din făgăduinţa lui Dumnezeu, ca dar
de mare preţ şi Ioachim prăznuieşte luminat, iar noi te fericim,
Sfântă Pruncă, cu această jertfă de cântare:
Bucură-te, singura binecuvântată între femei;
Bucură-te, propovăduirea proorocilor;
Bucură-te, slava apostolilor;
Bucură-te, lauda mucenicilor;
Bucură-te, înnoirea lumii;
Bucură-te, împăcarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, scaunul Stăpânului;
Bucură-te, sălăşluirea luminată a Mântuitorului;
19
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 4-lea
Împodobită de nuntă se arată astăzi Biserica, frumoasa
cămară primind pe cămara cea însufleţită a lui Dumnezeu, pe
cea curată şi fără de prihană şi mai luminată decât toată
făptura, petrecând copilăria sa în Sfânta Sfintelor şi cu îngerii
împreună cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Saltă astăzi toate oştirile îngereşti şi mulţimea creştinilor
înaintea feţei tale, Preacurată Pruncă, purtătorii de făclii aleargă
împreună cântând şi grăind acestea:
Bucură-te, uşă dinspre răsărituri;
Bucură-te, Sfântă Pruncă, primită în Biserică cu mare cinste;
Bucură-te, uşa Domnului;
Bucură-te, vistierie preacurată a înţelepciunii;
Bucură-te, izvorul darului;
Bucură-te, mieluşea curată;
Bucură-te, porumbiţă neîntinată;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 5-lea
Mieluşeaua lui Dumnezeu, curată, porumbiţă neîntinată,
cortul lui Dumnezeu cel neîncăpător, sfinţenia slavei, prăznuind
petrecerea ta, Sfântă Pruncă, întru cele ce nimenea nu intră,
astăzi ne veselim cu fecioarele, care cu făclii aprinse te-au
petrecut în Sfânta Sfintelor unde cu bucurie cântai: Aliluia!

20
Icosul al 5-lea
Pe cea de trei ani cu trupul şi de mulţi ani proorocită, pe cea
mai desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât puterile cele de
sus, cu cântări să o lăudăm pe Dumnezeiasca Pruncă:
Bucură-te, solitoarea mântuirii noastre;
Bucură-te, cea înconjurată de îngeri;
Bucură-te, cea cinstită de oamenii credincioşi;
Bucură-te, liman cu bună linişte;
Bucură-te, zid nesurpat;
Bucură-te, Maica luminii;
Bucură-te, mai înainte rânduită a fi Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, Pruncă cu trupul;
Bucură-te, desăvârşită cu sufletul;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 6-lea
Pe tine te-au propovăduit proorocii mai înainte, numindu-te
sicriu sfinţit, cădelniţă de aur, sfeşnic, masă, scară şi turn,
mieluşea curată, cămară neîntinată; iar noi, ca pe un cort de
Dumnezeu încăpător, care ne-a mântuit pe noi, cântând
strigăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Pe uşa cea neumblată, casa lui Dumnezeu primind-o, astăzi a
încetat umbra legii, căci s-a arătat darul şi adevărul, muntele cel
umbrit pe care mai înainte l-a văzut Avacum şi a vestit pe ceea
ce a intrat înăuntrul celor neumblate ale Bisericii, pentru care îi
cântăm:
Bucură-te, cea plină de lumină;
Bucură-te, mângâierea noastră în necaz;
Bucură-te, doctorul tuturor bolilor;
21
Bucură-te, sfărâmarea morţii;
Bucură-te, râu de viaţă nedeşertat;
Bucură-te, carte pecetluită cu Duhul;
Bucură-te, cămara cea însufleţită a lui Hristos Domnul;
Bucură-te, locul bucuriei;
Bucură-te, că ai stricat blestemul Evei;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 7-lea
Tot pământul vede astăzi lucruri străine şi preamărite, cum
Pruncă fiind, aşezată în Sfânta Sfintelor, primeşte hrană de la
îngeri, şi purtând chipul rânduielii împreună cântă totdeauna:
Aliluia!

Icosul al 7-lea
Preaslăvită sfinţenie, sfinţită dăruire, astăzi Preasfânta
Pruncă, punându-se în Biserica lui Hristos, Împăratul a toate, se
păzeşte a fi locaş luminat Celui ce a ales-o pentru frumuseţea
sufletului ei curat, iar noi cântăm acestea:
Bucură-te, mântuirea noastră;
Bucură-te, bucuria robilor tăi;
Bucură-te, chemarea noastră;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împăratul tuturor;
Bucură-te, cămara curăţiei;
Bucură-te, crin cu dulce miros;
Bucură-te, mirul cel de mult preţ;
Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă;
Bucură-te, că întorci întristările noastre în bucurie;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

22
Condacul al 8-lea
Astăzi ai strălucit în casa Domnului ca un sfeşnic luminos,
Sfântă Pruncă, şi ne luminezi cu cinstitele tale daruri ale milelor
şi minunilor tale, că ele sunt mai presus de minte, străină este
naşterea ta, străin este chipul naşterii tale, străine şi preaslăvite
sunt toate ale tale, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Cela ce poartă toate cu cuvântul a auzit rugăciunea drepţilor
şi sterpiciunea a dezlegat-o, ca un îndurat, şi le-a dăruit pricina
bucuriei, locuinţa harului, întru care sunt puse vistieriile
tainelor, pentru care şi noi cu mulţumire îi cântăm:
Bucură-te, holdă nearată;
Bucură-te, spic Dumnezeiesc;
Bucură-te, izvor nedeşertat al apei celei vii;
Bucură-te, mieluşeaua care ai născut pe Mieluşelul lui
Dumnezeu;
Bucură-te, curăţitoarea cea caldă;
Bucură-te, luceafărul dimineţii;
Bucură-te, că ai purtat pe Soarele Hristos;
Bucură-te, locaşul luminii;
Bucură-te, că ai stricat întunericul;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 9-lea
Pe tine, steaua cea împărătească, primindu-te Biserica lui
Dumnezeu, unde te-ai împărtăşit dulceţii celei nesfârşite şi la
cele mai bune ai trecut, văzând în Fiul tău împlinirea celor mai
înainte zise; pentru aceasta noi, cântând acest mare praznic,
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

23
Icosul al 9-lea
Astăzi ne-a strălucit primăvara veselă, luminând sufletele
noastre, gândul şi mintea, cu darul prăznuirii intrării în Biserică a
Sfintei Prunce, pentru un trai sfânt, pregătindu-se a fi sălaş
Împăratului Celui Ceresc, pentru aceasta primeşte de la noi
aceste laude:
Bucură-te, uşa prin care a trecut Cuvântul;
Bucură-te, că ai sfărâmat uşile iadului;
Bucură-te, că ai alungat pe diavolii cei întunecaţi;
Bucură-te, cea cu totul lăudată;
Bucură-te, curăţirea lumii;
Bucură-te, scara care înalţi pe cei de pe pământ la cer;
Bucură-te, pod care treci de la moarte la viaţă;
Bucură-te, că fără de osteneală ai purtat în pântecele tău, pe
Cel ce poartă toate;
Bucură-te, că ai născut pe Dătătorul Legii;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 10-lea
Daruri aduc azi cerul şi pământul Preasfintei Prunce, cetele
îngereşti, mulţimea creştinilor şi toată suflarea, căci legea a
trecut ca umbra şi razele Darului au strălucit, intrând în Biserică
Sfânta Pruncă, pentru a slăvi pe Dumnezeu cu viaţă sfântă şi cu
cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul al 10-lea
În Biserică aducând Ana pe ceea ce avea să fie casă a
Domnului, strigând, grăia: „Prunca cea dată mie de la Dumnezeu
o aduc în Biserica Ziditorului, primeşte-o, Sfinte Zaharia, şi o
aşează unde o va primi Dumnezeu şi să fie spre sălăşluirea
Mântuitorului". Iar noi minunându-ne de acestea cântăm aşa:
24
Bucură-te, păzitoarea robilor tăi;
Bucură-te, sfinţită scăpare a păcătoşilor;
Bucură-te, minunarea oamenilor;
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, grabnic ajutătoare a celor ce se roagă ţie;
Bucură-te, adâncul cel nemăsurat;
Bucură-te, chemarea proorocilor;
Bucură-te, podoaba apostolilor;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 11-lea
"Roaba Domnului am fost eu", a spus Sfânta Ana, Sfântului
Zaharia, chemându-L pe Dumnezeu cu credinţă în post şi în
rugăciune ca să i-au rodul durerii mele şi după naştere să o aduc
Celui ce mi-a dat-o. Pentru aceasta mă veselesc astăzi, împlinind
făgăduinţa mea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Veseliţi-vă astăzi luminat, sfinţilor părinţi ai Preacuratei
Prunce, pe care o aduceţi jertfă sfântă, căci a fost dată vouă din
făgăduinţă, pentru curăţia vieţii voastre pe pământ cea plină de
fapte bune, din care s-a născut Mântuitorul nostru, care şi-a
ales-o cort însufleţit, căruia îi cântăm:
Bucură-te, întărirea mucenicilor;
Bucură-te, scăpare şi liniştea robilor tăi;
Bucură-te, că prin tine moştenim viaţa cea veşnică;
Bucură-te, că ne îmbraci cu haina nestricăciunii;
Bucură-te, că prin tine am văzut lumina;
Bucură-te, că ne ridici de la întuneric la lumină;
Bucură-te, că ne ajuţi a nu iubi desfătările pământeşti;
Bucură-te, cea pururea binecuvântată de robii tăi;
25
Bucură-te, stea neapusă;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 12-lea
Prin harul dat ţie de la Dummezeu, Sfântă Pruncă, te-ai făcut
uşă de mântuire, munte înţelegător, scară însufleţită, pe care
proorocii te-au vestit de demult, apostolii te-au propovăduit,
mucenicii te-au mărturisit, cuvioşii te-au slăvit, îngerii şi
pământenii slavoslovesc înaintea lui Dumnezeu pentru tine,
cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea
În Biserică te-au adus pe tine, dumnezeiască Fiică, bătrânii
tăi părinţi, cei ce te-au născut ca pe o jertfă curată şi străin
lucru, te sălăşluieşti întru cele neumblate, ca mai înainte să
găteşti locaş lui Dumnezeu-Cuvântul, Căruia închinându-ne,
strigăm ţie:
Bucură-te, că ai născut pe Cel Milostiv;
Bucură-te, că ne-ai adus pe Soarele cel Mare;
Bucură-te, că ai deschis raiul cel închis;
Bucură-te, lauda cuvioşilor;
Bucură-te, cununa mucenicilor;
Bucură-te, podoaba drepţilor;
Bucură-te, mântuirea credincioşilor;
Bucură-te, vasul mirului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, folositoarea lumii;
Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!

Condacul al 13-lea
O, cea mai cinstită şi mai sfântă decât toţi sfinţii,
dumnezeiască Pruncă, Fecioară şi Maica Dumnezeului celui de
26
sus, în ziua intrării tale în Sfânta Sfintelor pe care o prăznuim
astăzi cinstindu-te, primeşte acest dar al nostru şi ne izbăveşte
pe noi din toate nevoile, necazurile şi primejdiile şi ne
învredniceşte Împărăţiei celei Cereşti, ca întotdeauna cu
mulţumire să cântăm: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Îngerii lui Dumnezeu... şi


Condacul 1: Pe cea mai aleasă...

27
ACATISTUL BUNEIVESTIRI

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne
din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci
ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate
nevoile, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea
Fecioară!

Icosul 1
Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să zică
Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Şi împreună cu glasul lui
cel netrupesc, văzându-Te pe Tine Doamne întrupat, s-a
spăimântat şi i-a stat înainte grăindu-i unele ca acestea:

28
Bucură-te, cea prin care răsare bucuria;
Bucură-te, cea prin care piere blestemul;
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut;
Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei;
Bucură-te, înălţime, întru care cu anevoie se suie gândurile
omeneşti;
Bucură-te, adâncime, care nu te poţi vedea lesne nici cu ochii
îngereşti;
Bucură-te că eşti scaun Împăratului;
Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate;
Bucură-te, steaua care arăţi Soarele;
Bucură-te, pântecele dumnezeieştii întrupări;
Bucură-te, cea prin care se înnoieşte făptura;
Bucură-te, cea prin care prunc se face Făcătorul;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al 2-lea
Ştiindu-se pe sine Sfânta întru curăţie, a zis lui Gavriil cu
îndrăznire: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit
sufletului meu, că naştere cu zămislire fără sămânţă, cum îmi
spui, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Înţelegerea cea neînţeleasă căutând Fecioara să o înţeleagă,
a grăit către cel ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putinţă
să se nască fiu, spune-mi? Către care el a zis cu frică, însă grăind
aşa:
Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus;
Bucură-te, încredinţarea celor ce au trebuinţă de tăcere;
Bucură-te, începătura minunilor lui Hristos;
Bucură-te, capul poruncilor Lui;
29
Bucură-te, scara cerului pe care S-a pogorât Dumnezeu;
Bucură-te, pod care treci la cer pe cei de pe pământ;
Bucură-te, minune mult slăvită de îngeri;
Bucură-te, ceea ce le eşti diavolilor rană de mult plâns;
Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă;
Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip s-a
petrecut;
Bucură-te, ceea ce întreci mintea înţelepţilor;
Bucură-te, ceea ce luminezi gândul credincioşilor;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire, pe
ceea ce nu ştia de nuntă şi pântecele ei cel cu bună roadă, ca o
ţarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,
când vor cânta aşa: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la
Elisabeta, iar pruncul acesteia îndată cunoscându-i închinarea, s-
a bucurat şi cu săltări în pântece ca şi cum ar fi cântat, a grăit
către Născătoarea de Dumnezeu:
Bucură-te, viţa mlădiţei celei neveştejite;
Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte;
Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieţii noastre;
Bucură-te, brazdă care ai dospit înmulţirea milelor;
Bucură-te, masă care porţi îndestularea milostivirilor;
Bucură-te, ceea ce înfloreşti ca raiul desfătării;
Bucură-te, ceea ce găteşti adăpostire sufletelor;
Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită;
30
Bucură-te, curăţia a toată lumea;
Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori;
Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al- 4-lea


Vifor de gânduri necredincioase având întru sine înţeleptul
Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta,
gândind că eşti furată de nuntă, tu, ceea ce eşti fără de prihană;
iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis:
Aliluia!

Icosul al 4-lea
Au auzit păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui
Hristos şi alergând spre Acesta ca spre un Păstor, văzutu-L-au ca
pe un Miel fără prihană hrănindu-se în braţele Mariei, pe care
lăudând-o, au zis:
Bucură-te, Maica Mielului şi a Păstorului;
Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare;
Bucură-te, chinuirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi;
Bucură-te, deschizătoarea uşilor raiului;
Bucură-te, că cele cereşti împreună se bucură cu cele
pământeşti;
Bucură-te, că cele pământeşti împreună dănţuiesc cu cele
cereşti;
Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută;
Bucură-te, nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri;
Bucură-te, temeiul cel tare al credinţei;
Bucură-te, cunoştinţa cea luminoasă a darului;
Bucură-te, prin care s-a golit iadul;
Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă;
31
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al 5-lea
Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzând-o înţelepţii,
mers-au pe urma luminii ei şi ţinând-o ca pe o făclie, cu ea
căutau pe marele Împărat şi ajungând pe cel neajuns, s-au
bucurat strigându-I: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Au văzut pruncii haldeilor în braţele Fecioarei pe Cel ce a
zidit pe om cu mâna şi cunoscându-L a le fi Stăpân, deşi luase
chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-L sluji şi a-i cânta celei
binecuvântate:
Bucură-te, Maica stelei celei neapuse;
Bucură-te, raza zilei celei de taină;
Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înşelăciunii;
Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii;
Bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de
omenie;
Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de
oameni;
Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească;
Bucură-te, ceea ce ne curăţeşti de lucrurile cele necurate;
Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc;
Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor;
Bucură-te, îndreptătoarea înţelepciunii celor credincioşi;
Bucură-te, veselia tuturor neamurilor;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

32
Condacul al 6-lea
Mărturisitori şi purtători de Dumnezeu fiind filosofii, s-au
întors în Babilon împlinindu-şi proorocia şi tuturor mărturisindu-
Te pe Tine, Hristoase, lăsatu-l-au pe Irod ca pe un mincinos, că
nu ştia să cânte: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Strălucind în Egipt Tu, Lumina adevărului, gonit-ai întunericul
minciunii, că idolii lui nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au
căzut, iar cei ce de ei au scăpat, îi cântau Născătoarei de
Dumnezeu:
Bucură-te, îndreptarea oamenilor;
Bucură-te, căderea demonilor;
Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înşelăciunii;
Bucură-te, ceea ce ai vădit înşelăciunea idolească;
Bucură-te, mare care ai înecat pe netrupescul faraon;
Bucură-te, piatră care ai adăpat însetaţii de viaţă;
Bucură-te, stâlp de foc care călăuzeşti pe cei dintru întuneric;
Bucură-te, Acoperământul lumii cel mai lat decât norul;
Bucură-te, hrană şi cupă cu mană;
Bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte;
Bucură-te, pământul făgăduinţei;
Bucură-te, izvorâtore de miere şi lapte;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al 7-lea
Vrând Simeon să se mute din veacul acesta înşelător, Te-ai
dat lui ca un prunc, dar Te-ai făcut lui cunoscut şi ca Dumnezeu
desăvârşit. Pentru aceea, s-a mirat de înţelepciunea Ta cea
nespusă, cântând: Aliluia!

33
Icosul al 7-lea
Arătat-a făptură nouă, arătându-Se Făcătorul nouă, celor ce
suntem făcuţi de Dânsul, răsărind din pântecele cel fără de
prihană şi păzindu-l întreg precum a fost ca noi văzând minunea,
să o lăudăm grăind:
Bucură-te, floarea nestricăciunii;
Bucură-te, cununa înfrânării;
Bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii;
Bucură-te, ceea ce ai arătat viaţa îngerească;
Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc
credincioşii;
Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care
mulţi se adumbresc;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Îndreptătorul celor rătăciţi;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul celor robiţi;
Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept;
Bucură-te, iertarea a multor greşiţi;
Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală;
Bucură-te, dragostea care biruieşte toată dorirea;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul 8-lea
Văzând naştere străină, să ne înstrăinăm de lume, mutându-
ne mintea la cer, că pentru aceasta Preaînaltul Dumnezeu pe
pământ S-a arătat om plecat, vrând să tragă întru înălţime pe cei
ce-I cântă: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicidecum nu
S-a depărtat Cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorâre

34
a fost, iar nu mutare din loc, şi naştere din Fecioară primitoare
de Dumnezeu, care aude acestea:
Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput;
Bucură-te, uşa tainei celei de cinste;
Bucură-te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioşi;
Bucură-te, lauda cea fără de îndoire a celor credincioşi;
Bucură-te, purtătoarea cea Preasfântă a Celui ce este pe
heruvimi;
Bucură-te, sălaşul cel preamărit al Celui ce este pe serafimi;
Bucură-te, ceea ce ai unit lucruri potrivnice întru una;
Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria şi naşterea;
Bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii;
Bucură-te, prin care s-a deschis raiul;
Bucură-te, cheia Împărăţiei lui Hristos;
Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor veşnice;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al
întrupării Tale, că pe Cel neapropiat ca Dumnezeu L-au văzut om
apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi şi auzind de la toţi
aşa: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de
Dumnezeu, că-ţi stau înainte ca nişte peşti fără de glas, că nu se
pricep să spună în ce chip şi Fecioară ai rămas şi ai putut naşte,
iar noi, de o taină ca aceasta minunându-ne, cu credinţă
cântăm:
Bucură-te, sălaşul înţelepciunii lui Dumnezeu;
Bucură-te, comoara rânduielii Lui;
35
Bucură-te, ceea ce pe filozofi îi arăţi neînţelepţi;
Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meşteri la cuvânt a fi
necuvântători;
Bucură-te, că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliţi;
Bucură-te, că s-au veştejit făcătorii de basme;
Bucură-te, ceea ce ai rupt vorbele cele încâlcite ale
atenienilor;
Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor;
Bucură-te, ceea ce ne-ai ridicat dintru adâncul necunoştintei;
Bucură te, ceea ce pe mulţi i-ai luminat la minte;
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieţi;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al 10-lea
Vrând împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a
venit precum i se făgăduise şi Păstor fiind, ca un Dumnezeu
pentru noi S-a arătat om ca noi. Căci cu asemănarea chemând
pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi
tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului şi al
pământului te-a gătit pe tine, curată, sălăşluindu-Se în pântecele
tău şi învăţându-i pe toţi să cânte ţie:
Bucură-te, turnul fecioriei;
Bucură-te, uşa mântuirii;
Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înţeles;
Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliţi întru ruşine;
Bucură-te, că tu ai învăţat pe cei lipsiţi de minte;
36
Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe semănătorul curăţiei;
Bucură-te, cămara nunţii celei fără de sămânţă;
Bucură-te, ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioşi;
Bucură-te, ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de
prunc;
Bucură-te, cămara cea împodobită a sufletelor sfinţilor;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al 11-lea
Împărate Sfinte, de Ţi-am aduce cântări şi psalmi la număr
întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se
biruieşte toată cântarea care va să tindă spre mulţimea milelor
Tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-Ţi cântă: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru
întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine
focul cel netrupesc, pe toţi îi îndreptează spre cunoştinţa cea
dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei şi se cinsteşte cu
chemarea aceasta:
Bucură-te, raza Soarelui celui înţelegător;
Bucură-te, raza luminii celei neapuse;
Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele;
Bucură-te, ceea ce pe vrăjmaşi îi îngrozeşti ca un tunet;
Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă
lumină;
Bucură-te, că ai izvorât râul care curge cu ape multe;
Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniţei;
Bucură-te, ceea ce curăţeşti urmele păcatului;
Bucură-te, baie care speli conştiinţa;
37
Bucură-te, cupă care dai gust bucuriei;
Bucură-te, adierea mirosului celui bun al lui Hristos;
Bucură-te, viaţa veseliei celei de taină;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul al 12-lea
Vrând să dea har datoriilor celor de demult, Dezlegătorul
tuturor datoriilor omeneşti, venit-a singur la cei ce se
îndepărtaseră de harul Lui şi rupând zapisul, aude de la toţi aşa:
Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând naşterea ta, te lăudăm toţi ca pe o biserică
însufleţită, Născătoare de Dumnezeu, că locuind în pântecele
tău Domnul, Care ţine toate cu mâna, a sfinţit, a slăvit şi a
învăţat pe toţi să-ţi cânte:
Bucură-te, locaşul lui Dumnezeu Cuvântul;
Bucură-te, Sfântă care eşti mai mare decât sfinţii;
Bucură-te, chivot poleit cu Duhul;
Bucură-te, comoara vieţii cea nedeşertată;
Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraţilor celor
credincioşi;
Bucură-te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi;
Bucură-te, stâlpul Bisericii cel neclintit;
Bucură-te, zidul Împărăţiei cel nebiruit;
Bucură-te, prin care se ridică biruinţele;
Bucură-te, prin care se surpă vrăjmaşii;
Bucură-te, tămăduirea trupului meu;
Bucură-te, mântuirea sufletului meu;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

38
Condacul al 13-lea:
O, Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este
mai Sfânt decât toţi sfinţii, primind acest dar de acum,
mântuieşte de toată ispita şi scoate din chinul ce va să fie pe toţi
cei ce-ţi cântă: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Îngerul cel mai întăistătător... şi


Condacul 1: Apărătoare Doamnă...

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Stăpână,
ceea ce eşti mai înaltă şi mai presus decât îngerii şi arhanghelii şi
mai cinstită decât toată făptura, mirarea cea mare a îngerilor,
propovăduirea proorocilor, podoaba cea aleasă a arhanghelilor,
întărirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a
apostolilor, povăţuitoarea cea tare a călugărilor, înfrânarea cea
tare a postitorilor, curăţia şi mărirea fecioarelor, veselia cea lină
a maicilor, înţelepciunea şi învăţătura pruncilor, cârmuitoarea
săracilor şi a văduvelor; îmbrăcăminte celor goi, sănătate celor
bolnavi, izbăvire celor robiţi; linişte celor de pe mare, liman bun
celor înviforaţi, povăţuitoare neostenită celor rătăciţi, mergere
uşoară celor călători, odihnă bună celor osteniţi, acoperământ şi
scăpare celor asupriţi; nădejde celor fără de nădejde, ajutătoare
celor lipsiţi; celor săraci, bogăţie neîmpuţinată; celor întristaţi,
de-a pururea mângâiere; celor pe care nu-i iubeşte nimeni,
iubire cu smerenie; celor păcătoşi, mântuire către Dumnezeu;
tuturor creştinilor îngrădire tare, ajutătoare nebiruită şi
folositoare. Prin tine Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care
aducem rugăciune ţie, noi robii tăi, Doamna noastră. O,
preamilostivă Împărăteasa luminii celei înţelegătoare şi
preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos
39
Dumnezeu, Cel ce dă viaţă tuturor, ceea ce eşti mărită de cele
cereşti, minte îngerească, stea cu totul luminoasă şi mai sfântă
decât toţi sfinţii, Împărăteasa împăraţilor, Stăpâna tuturor
făpturilor, Fecioară încuviinţată de Dumnezeu, Mireasă
nestricată, palat al Preasfântului Duh, scaun de foc al
nevăzutului Împărat, chivot ceresc purtător al Cuvântului lui
Dumnezeu, căruţa cea în chipul focului, odihna Dumnezeului
celui viu, zămislirea negrăită a trupului lui Hristos, cuibul
Vulturului ceresc, turtureaua cea cu bună glăsuire, porumbiţa
cea preabună, lină şi fără de răutate; Maică iubitoare de fii,
adâncul milelor, picătura care risipeşte mânia lui Dumnezeu,
adâncimea cea nemăsurată, taina cea negrăită, minunea cea
neştiută, minune nespusă; Biserică nefăcută de mână
omenească a însuşi Împăratului tuturor veacurilor; tămâia cea
cu bun miros, veşmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu ţesută, rai
sufletesc, odrasla pomului celui de viaţă purtător, floarea cea
preafrumoasă, care ai înflorit nouă veselia cerească, strugurele
mântuirii noastre, paharul Împăratului Ceresc, întru care s-a
dres de la Duhul Sfânt vinul harului celui neîmpuţinat; solitoarea
legii, începătura credinţei celei adevărate a lui Hristos, turnul cel
neclintit, pieirea ereticilor, sabia mâniei lui Dumnezeu împotriva
tuturor celor nelegiuiţi; îngrozire diavolilor, biruinţă în războie,
păzitoare adevărată a tuturor creştinilor şi lumii încredinţată
mântuire. O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stăpână
Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ţie şi
arată mila ta poporului drept credincios; roagă pe Fiul tău să ne
izbăvească de tot răul şi păzeşte locaşul acesta şi toate oraşele,
satele şi părţile creştineşti şi tot poporul cel binecredincios, care
scapă şi cheamă numele tău cel sfânt de toate năpăstiile, de
boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor
neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi, de toate
40
durerile şi de toată îmbulzeala. Ca să nu fie împuţinaţi robii tăi
nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta
mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzeşte şi îi mântuieşte cu mila ta,
Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi şi pentru buna întocmire a
văzduhului, spre vremi aducătoare de roadele cele de folos, pe
care nouă le dăruieşti. Uşurează, ridică şi miluieşte, Stăpână
preamilostivă, Născătoare de Dumnezeu prealăudată, de toate
nevoile pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ţi aminte de robii tăi şi
nu trece cu vederea lacrimile şi suspinarea lor, ci ne înnoieşte pe
noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mulţumire aflându-
te pe tine ajutătoare. Milostiveşte-te, Doamnă preacurată, spre
ajutorul poporului celui binecredincios. Nădejdea noastră,
adună pe cele risipite; pe cei rătăciţi, pe cale povăţuieşte-i; pe
cei căzuţi de la dreapta credinţă, iarăşi la credinţă întoarce-i; pe
cei bătrâni, sprijineşte-i; pe cei tineri, îi învaţă; pe prunci
hrăneşte-i şi preamăreşte pe cei ce te preamăresc, dar mai ales
păzeşte Sfântă Biserica Fiului tău şi o fereşte întru lungime de
zile. O, milostivă şi preaîndurată Împărăteasă a cerului şi a
pământului, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară,
miluieşte cu mijlocirea ta poporul dreptcredincios şi toată drept
credincioasa creştinătate. Păzeşte-o sub acoperământul milei
tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău Acoperământ şi roagă pe
Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai
întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem
apăra împotriva vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi ce se oştesc
asupra noastră. Miluieşte şi mântuieşte cu rugăciunile tale,
Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române *pe (Înalt) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi
Mitropolitul) nostru (N)+ şi pe toţi ortodocşii arhierei, părinţi
arhimandriţi, preoţi şi diaconi şi pe tot clerul bisericesc şi pe tot
poporul dreptcredincios care se închină icoanei tale. Caută spre
41
noi toţi cu folosinţa ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din
adâncul păcatelor şi ne luminează ochii inimii spre căutarea
mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoşata Judecată, pe
Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei ce s-au mutat întru bună
credinţă din această viaţă în cea veşnică, împreună cu îngerii, cu
arhanghelii şi cu toţi sfinţii, împărtăşeşte-i ca să stea de-a
dreapta Fiului tău şi Dumnezeu; şi cu rugăciunea ta
învredniceşte pe toţi ortodocşii creştini să vieţuiască cu Hristos
şi cu bucurie în locaşurile îngereşti să se desfăteze. Că tu eşti,
Doamnă, mărirea celor cereşti şi ajutătoarea pământenilor; tu
eşti nădejdea şi folositoarea tuturor celor ce aleargă la tine şi
cer ajutorul tău cel sfânt; tu eşti rugătoarea cea fierbinte către
Fiul tău şi Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre
îmblânzirea Stăpânului. Şi cu a ta mijlocire îndrăznim să ne
apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor şi de viaţă
făcătoarelor Taine, deşi suntem nevrednici. Pentru aceea şi pe
icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit şi pe Cel Atotţiitor
cu mâna ţinând, ne bucurăm noi păcătoşii şi cu umilinţă căzând,
pe Acesta cu dragoste şi cu frică îl sărutăm, aşteptând Doamnă,
prin sfintele şi de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să
ajungem la cele cereşti ale vieţii celei fără de sfârşit şi să stăm
fără de ruşine în ziua Judecăţii de-a dreapta Fiului tău şi
Dumnezeului nostru, slăvindu-L pe El împreună cu Cel fără de
început al Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă
Făcătorul Lui Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

42
ACATISTUL
ADORMIRII MAICII DOMNULUI

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu,
Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu
cucernicie, pentru preacinstita ta Adormire, aducem ţie
Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruinţă peste
moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzeşte
pe noi, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har,
care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi!

43
Icosul 1
Îngerul întâistătător, din cer a fost trimis, să spună
Născătoarei de Dumnezeu, mutarea ei la cer, fără de grijă şi mai
înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Şi
luminat strălucind înaintea ei, a zis aşa:
Bucură-te, preaveselă Maică a Împăratului;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa cerului şi a
pământului;
Bucură-te, preamărită, că vine cu slavă la tine Fiul lui
Dumnezeu să te ia la cer;
Bucură-te, ceea ce eşti preamărită, prin vestirea ducerii tale
către Fiul tău şi Dumnezeu;
Bucută-te, cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile;
Bucură-te, sfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, plinirea vestirii profeţilor;
Bucură-te, preacinstită cunună a apostolilor;
Bucură-te, podoaba şi stăpânirea ocârmuitorilor;
Bucură-te, înfrumuseţarea arhiereilor şi podoaba preoţilor;
Bucură-te, povăţuitoarea monahiilor, celor înţelepţite de
Dumnezeu, către Împărăţia cea de sus;
Bucură-te, ceea ce deschizi uşile raiului neamului creştinesc,
care pururea te fericeşte pe tine;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 2-lea
Marii ierarhi: Dionisie tainicul ceresc, Irotei cel minunat şi
Timotei cel încuviinţat cu dumnezeiască arhierie, văzând ceata
apostolilor adusă cu voia ta de faţă pe nori de la marginea lumii
la preacinstită Adormirea ta, preanevinovaţi cântau lui
Dumnezeu: Aliluia!
44
Icosul al 2-lea
Toată făptura cea înţelegătoare, împreună cu căpeteniile
cetelor cereşti, au venit cu Împăratul lor, Care, în mâinile cele
începătoare de viaţă, a luat sufletul Mamei Sale. Iar Petru, cel cu
credinţă fierbinte, cu multe lacrimi a zis către ea aşa:
Bucură-te, Maica Făcătorului lumii, care te-ai suit la cele fără
de grijă;
Bucură-te, ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mari ale
cerului;
Bucură-te, că prin suirea ta, ai sfinţit cele patru stihii;
Bucură-te, că prin mergerea ta, ai veselit cele cereşti;
Bucură-te, ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim de
sus;
Bucură-te, ceea ce cu bucurie ai intrat în locaşurile cele
nefăcute de mâini omeneşti;
Bucură-te, Împărăteasa heruvimilor şi a serafimilor;
Bucură-te, Stăpâna îngerilor şi a arhanghelilor;
Bucură-te, mângâierea şi izbăvirea credincioşilor;
Bucură-te, ajutorul şi sprijinirea moştenirii tale;
Bucură-te, solitoarea către Dumnezeu, pentru tot neamul
creştinesc;
Bucură-te, întru tot bună şi dătătoarea tuturor bunătăţilor;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui de sus a răpit din India pe Toma, care prin
oarecare voire a lui Dumnezeu nu s-a întâmplat la preacinstită
Adormirea Maicii lui Dumnezeu şi a fost dus la mormântul cel
primitor de viaţă. Deci pentru Toma fiind desfăcut mormântul,
plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălţată la cer şi
45
crezând vedeniei sale celei din călătorie prin văzduh, a cântat:
Aliluia!

Icosul al 3-lea
A înţeles astfel ucenicul, că din iconomia lui Dumnezeu i-a
fost rânduit să nu se întâmple la înmormântarea Maicii
Domnului împreună cu ceilalţi. Pentru aceea, bucurându-se
pentru Adormirea ei cea fără de moarte, a zis aşa:
Bucură-te, că ai fost luată de la pământ de Fiul tău;
Bucură-te, că te-ai suit la cele înalte, spre a te îndulci de
slava lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai suit la cele de sus, înconjurată de toate
căpeteniile îngereşti şi i-ai aruncat lui Toma omoforul tău în
văzduh, ca o adeverire spre mărturie;
Bucură-te, că ai fost purtată de heruvimi la cele mai presus
de ceruri;
Bucură-te, că ai fost înălţată cu cântări de mare cuviinţă prin
porţile cereşti, de mai marii puterilor îngereşti;
Bucură-te, că eşti înconjurată şi fericită de toţi locuitorii
cerurilor;
Bucură-te, cer pământesc, care eşti înălţată la locuinţa Celui
de sus;
Bucură-te, tronul Domnului, care eşti înălţată de la pământ la
Împărăţia cerească;
Bucură-te, solitoarea noastră şi tare sprijinire la Fiul tău;
Bucură-te, chezăşia noastră către Dumnezeu, spre mântuire;
Bucură-te, Împărăteasa creştinilor şi ajutătoare pentru
dobândirea Împărăţiei cereşti;
Bucură-te, Maica Vieţii şi după Dumnezeu, nădejdea vieţii
noastre celei veşnice;

46
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 4-lea
Vifor de gânduri netrebnice şi necredincioase, având în sine
evreul Atonie şi văzând pe purtătorii de Dumnezeu apostoli,
ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel preacurat al Maicii
lui Dumnezeu, s-a pornit ca să-l răstoarne. Dar fără de veste,
odată cu orbirea, i s-au tăiat şi mâinile ce au rămas lipite de pat.
Acela apoi, prin credinţă, Mamă a lui Dumnezeu te-a mărturisit
pe tine, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind tainicii apostoli şi singurii văzători ai Cuvântului pe
îngeri cântând înalte cântări la înmormântarea trupului celui de
Dumnezeu purtător şi vrând să-i dea cinstea cea plăcută lui
Dumnezeu, s-au nevoit cu un glas a cânta aşa:
Bucură-te, ceea ce ai luat bunavestire pentru mergerea ta la
Împărăţia cea de sus;
Bucură-te, ceea ce de la binevestitorul Gavriil ai primit
ramura cea de bucurie a raiului;
Bucură-te, că ai luminat mulţimea heruvimilor cea
preacinstită;
Bucură-te, că ai luminat firea serafimilor cea preamărită;
Bucură-te, ceea ce ai fost de patriarhii Avraam, Isaac şi Iacob
mai înainte închipuită;
Bucură-te, ceea ce ai fost de profeţi mai înainte vestită;
Bucură-te, că ai înfrânt semeţia cea rea a evreului;
Bucură-te, că ai dat lui vindecare;
Bucură-te, ceea ce ai întors necredinţa lui Atonie la credinţă;
Bucură-te, ceea ce ai primit pocăinţa lui;
47
Bucură-te, că înalţi la cer pe cei ce au iubire şi credinţă către
tine;
Bucură-te, că eşti izbăvitoarea celor ce cu credinţă tare
cheamă numele tău în ajutor;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 5-lea
Sfinţii apostoli ca nişte stele conduse de Dumnezeu fiind în
lume împrăştiaţi pentru predicarea Evangheliei, răpiţi au fost pe
nori prin văzduh şi aduşi spre înmormântarea Maicii Domnului,
pe care cu laude şi cu cântări petrecând-o, împreună cu îngerii
cântau: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând văzătorii de Dumnezeu pe Stăpânul lor luând în
mâini sufletul Maicii Sale şi cunoscând că El este Domnul, s-au
nevoit cu cântări sfinţite a lăuda pe cea binecuvântată şi au
cântat ei aşa:
Bucură-te, Împărăteasă care ai purtat pe Cel ce împărăţeşte
peste toate;
Bucură-te, ceea ce şi tu însăţi eşti purtată de mâinile Fiului
tău;
Bucură-te, sceptru împărătesc, din dreapta lui Hristos;
Bucură-te, stâlparea porumbiţei, cea din mâna lui Noe;
Bucură-te, toiagul lui Aaron, care a odrăslit neputreziciunea;
Bucură-te, crinul cel neveştejit, care a înflorit nemurirea;
Bucură-te, chivotul însufleţit de Dumnezeu, al
dumnezeiescului părinte David;
Bucură-te, psaltire şi alăută preafrumoasă, ce ai ridicat
mărirea profeţiei;
48
Bucură-te, chivot însufleţit, al sfinţeniei Domnului;
Bucură-te, viaţă care ne-ai adus pe noi întru bucurie
Domnului;
Bucură-te, cortul cel umbrit de heruvimi;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor, cea grăită de serafimi;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 6-lea
Apostolii purtători ai cuvântului lui Dumnezeu în lume, după
ducerea Maicii Domnului la cele de sus, fiind aşezaţi la obişnuita
masă comună şi luând o parte de pâine şi înălţând-o în numele
Domnului, deodată au văzut de sus pe Împărăteasa,
Născătoarea de Dumnezeu, împreună cu îngerii purtători de
lumină şi auzind-o, dându-le lor pace de la Fiul ei şi Dumnezeu,
au cântat: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Strălucit-a nouă de voie Hristos, Soarele dreptăţii, din
preacuratele tale coapse şi prin buna înţelepciune a predicii
apostolilor lumea s-a luminat, iar pe tine, Maica Lui, din neam în
neam te-a preamărit. Pentru aceasta şi noi te fericim cântând
ţie:
Bucură-te, pururea Fecioară, că de toate neamurile în veci
eşti mărită;
Bucură-te, preabună şi preaîndurată, asupra oamenilor mare
ajutătoare;
Bucură-te, că ai împlinit făgăduinţa cetei ucenicilor;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta, dai pace lumii de la Fiul tău şi
Dumnezeu;
Bucură-te, privire preadorită şi dulce a sfinţilor;
49
Bucură-te, bucuria cea întru tot veselitoare, a
preacuvioaselor maici şi a sfintelor fecioare;
Bucură-te, că treci peste corturile drepţilor din rai;
Bucură-te, că îndreptezi pe toţi spre dumnezeiasca slavă
cerească;
Bucură-te, plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune;
Bucură-te, începutul mântuirii omeneşti;
Bucură-te, Împărăteasa celor ce împărățesc după Dumnezeu
pe pământ;
Bucură-te, Doamna şi Stăpâna celor ce domnesc după
Domnul şi Stăpânul cerului;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 7-lea
Pe toţi, cei ce vor să intre cu credinţă în sfânta ta biserică,
Născătoare de Dumnezeu, pururea îi miluieşti, iar pe cei ce te
măresc, de toate asupririle şi supărările îi izbăveşti. Pentru
aceea şi binecredinciosului nostru popor, care pururea te
fericeşte, învingere asupra potrivnicului îi dăruieşte şi toate cele
de mântuire ne dă nouă, care ne rugăm ţie, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Arătat-a făptură nouă, arătându-Se nouă Domnul, Făcătorul
tuturor, prin tine Născătoare de Dumnezeu, iar tu, având
purtare de grijă pentru noi, rudenia ta, care cu cinste serbăm
Adormirea ta, primeşte să cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, cea aleasă dintre
pământeni;
Bucură-te, ceea ce eşti mai presus de cele pământeşti şi de
cele cereşti;
50
Bucură-te, că te-ai suit mai sus de heruvimi şi de serafimi;
Bucură-te, că ai adunat prin nori ceata apostolilor la
înmormântarea ta;
Bucură-te, căci cu puterea lui Dumnezeu, dovedire
învederată după înmormântarea ta, înaintea lui Toma te-ai
arătat în văzduh, când venea pe nori;
Bucură-te, că prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la
cer;
Bucură-te, că ai dat lui Toma omoforul tău ca o podoabă de
încredinţare a mutării tale;
Bucură-te, ceea ce eşti împodobită cu frumuseţea tuturor
virtuţilor;
Bucură-te, ceea ce ai primit în pântecele tău pe Fiul lui
Dumnezeu spre mântuirea oamenilor;
Bucură-te, ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul;
Bucură-te, că te-ai înălţat ca un cedru în slava cea cerească;
Bucură-te, pomul vieţii, cel sădit în mijlocul raiului celui de
sus;
Bucură-te, corabia cea înţelegătoare, ce te-ai înălţat din
potopul morţii la cele de sus;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 8-lea
Ca pe un soare întru cele de sus, ştiindu-te pe tine, Stăpână
aleasă, suită de Fiul tău înăuntrul frumuseţilor celor mai presus
de fire şi a bunătăţilor celor nespuse din ceruri, fiind ţinută cu
plăcere în mâinile Lui şi cu bucurie stând la dreapta Lui cea
începătoare de viaţă, pururea cântăm Lui: Aliluia!

51
Icosul al 8-lea
Cu totul fiind ridicată la cele cereşti, iar pe cele pământeşti
nelăsându-le Maica lui Dumnezeu, de mâinile Fiului tău ai fost
purtată întru cele nepătrunse, la Ierusalimul cel de sus, la
cetatea cea frumoasă şi cu totul luminată ai intrat, de heruvimi
şi de toate puterile cereşti fiind înconjurată şi cântându-ţi-se
unele ca acestea:
Bucură-te, al cărei sfânt suflet se sălăşluieşte în Sionul cel de
sus şi prealuminat;
Bucură-te, al cărui trup nestricăcios se preamăreşte
împreună cu sufletul;
Bucură-te, ceea ce ai intrat în cetatea cea Împărătească a
Atotţiitorului;
Bucură-te, ceea ce te-ai înălţat în raiul cel frumos, sădit sus în
ceruri;
Bucură-te, ceea ce te-ai mutat în cetatea cea împodobită cu
pietre strălucitoare;
Bucură-te, ceea ce eşti dusă în cetatea cea înconjurată de
oştile cele preaînalte;
Bucură-te, că eşti luată mai presus de ceruri de Fiul tău, cu
bunăcuviinţă dumnezeiască;
Bucură-te, că eşti mai cinstită decât toate minţile cele
nematerialnice ale îngerilor;
Bucură-te, ceea ce duci rugăciunea celor credincioşi la Fiul
tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce te rogi neîncetat pentru noi la scaunul
Fiului tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, solitoarea către Dumnezeu pentru mântuirea
lumii;
Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesc, dăruită de
Dumnezeu;
52
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească te înalţă pe tine, Născătoare de
Dumnezeu, iar neamurile omeneşti te măresc, ca pe o Maică a
lui Dumnezeu şi serbează preacinstită Adormirea ta,
Împărăteasă. Căci pământenii prin tine se împreună cu cele
cereşti, iar noi într-un glas cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Cuvintele înaripate ale profeţilor, cele de Dumnezeu
insuflate, acum le vedem împlinite întru tine, Născătoare de
Dumnezeu. Căci, cu adevărat ai născut nouă pe Dumnezeu cu
trup. Pentru aceea, crezând taina cuvântului lui Dumnezeu,
cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, începutul cel deplin al legii şi al profeţilor;
Bucură-te, steaua lui Iacob, cea prevestită de Varlaam;
Bucură-te, patul marelui Împărat, cel vestit de Solomon;
Bucură-te, lâna cea rourată de Iisus, preînchipuită de
Ghedeon;
Bucură-te, rugul cel nears, mai înainte văzut de primitorul
Legii, Moise;
Bucură-te, munte sfânt, privit de bărbatul doririlor;
Bucură-te, scară cerească, văzută de Iacob;
Bucură-te, uşă pecetluită şi neumblată, mai înainte văzută de
Iezechiel;
Bucură-te, soarele locuirii lui Hristos, cel mai înainte arătat
de psalmistul David;
Bucură-te, taina ce s-a prezis de profeţi în multe chipuri;

53
Bucură-te, că întru tine s-au închipuit cuvintele prezise, ale
tuturor profeţilor;
Bucură-te, că ai primit toată iconomia Celui de sus, pentru
mântuirea lumii;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 10-lea
Vrând să mântuiască lumea, Domnul tuturor, din neamul
pământenilor te-a ales pe tine Maică pentru Sine. Făcându-Se
om pentru noi, S-a suit la cer, de unde Se pogorâse şi cu Sine te-
a ridicat şi pe tine, spre a petrece în slava cea veşnică împreună
cu Dânsul fără de sfârşit. Pentru aceea, ca un Dumnezeu, aude
de la toţi: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti credincioşilor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară şi
apărătoare tuturor celor ce aleargă la tine, Preacurată, căci tu
te-ai mutat la ceruri, ca să fii solitoarea cea mai de aproape,
pentru toţi care cântă ţie:
Bucură-te, cetatea marelui Împărat, aşezată deasupra
munţilor cereşti;
Bucură-te, zid şi acoperământ, ce nu te ascunzi de la a
noastră stăruinţă;
Bucură-te, că ajuţi pe cei credincioşi să biruiască uneltirile
duşmanilor;
Bucură-te, că ai înfrânt mulţimea agarenilor;
Bucură-te, păzitoarea cea neclintită a ortodocşilor;
Bucură-te, împrăştierea ereticilor;
Bucură-te, că ne eşti pace şi bucurie;
Bucură-te, că ai călcat iadul cel atotpierzător;
54
Bucură-te, cunună aleasă a celor ce cu minte întreagă luptă
împotriva pornirilor trupului;
Bucură-te, preamărirea cea mult preţuită a nevoitorilor
mucenici;
Bucură-te, solitoarea odihnei celei fericite a ostenitorilor
cuvioşi;
Bucură-te, dătătoarea bucuriei celei veşnice a monahilor
celor ce bine au vieţuit;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 11-lea
Toată cântarea cetelor îngereşti, celor însufleţite de
Dumnezeu, laudă Adormirea ta cea preacinstită, ceea ce eşti cu
totul lăudată, Stăpână Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare.
Iar noi din inimă aducem ţie, care eşti Maica tuturor, smerita
noastră rugăciune împreună cu oştile cereşti, cântând unuia
Dumnezeu, Celui ce după vrednicie te-a preamărit pe tine:
Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie primitoare de lumina cea adevărată te-ai arătat nouă
celor de pe pământ. Căci tu luminezi sufletele şi le îndreptezi
spre cunoştinţa de Dumnezeu, ale celor ce serbează mutarea ta
cea cu totul cinstită. Pentru aceasta cântăm ţie unele ca
acestea:
Bucură-te, făclia cea nestricată a focului celui nematerialnic;
Bucură-te, aurora cea netrecătoare a luminii celei
neînserate;
Bucură-te, lună strălucitoare din Soarele dreptăţii;
Bucură-te, lumină ce luminezi şi în întuneric;
55
Bucură-te, făclie pusă în sfeşnicul cel preaînalt;
Bucură-te, izvorul vieţii cel răsărit din mormânt la lumină;
Bucură-te, Maica luminii care călăuzeşti sufletele celor
evlavioşi;
Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor care mângâi sufletele
celor întristaţi;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti sfârşit bun celor ce nădăjduiesc
spre tine;
Bucură-te, ceea ce la Judecata Fiului tău, găteşti
credincioşilor tăi moştenirea celor din dreapta Lui;
Bucură-te, preafericită, că prin tine vom fi şi noi fericiţi
avându-te pe tine ajutătoare şi sprijinitoare în rugăciuni;
Bucură-te, preabinecuvântată din neam în neam, că Domnul
este cu tine şi prin tine cu noi;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 12-lea
Văzând mulţimile îngereşti harul măririi în slăvitul Tron
ceresc, dăruit Maicii lui Dumnezeu celei cinstite cu şederea de-a
dreapta Fiului ei şi Dumnezeu, i s-au închinat ei Scaunele şi
Puterile, au înconjurat-o Începătoriile şi Căpeteniile, i s-au plecat
înfricoşaţi: Heruvimii, Serafimii şi Domniile împreună cu
Arhanghelii şi Îngerii, care smeriţi preamăreau cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând întru tot cinstita ta Adormire, lăudăm toţi înălţarea
ta la ceruri, Împărăteasă Maică a lui Dumnezeu. Iar tu, sfinţeşte,
măreşte şi miluieşte pe toţi cei ce cu dragoste te laudă aşa:
Bucură-te, ceea ce ai curăţit pământul, cu paşii preacuratelor
tale picioare;
56
Bucură-te, ceea ce ai sfinţit văzduhul cu suirea ta la cer;
Bucură-te, ceea ce te-ai suit la înălţimea cerească;
Bucură-te, ceea ce priveşti toată frumuseţea cea negrăită;
Bucură-te, că şezi întru slava Fiului tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, că te bucuri în veci cu Fiul tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, frumuseţea din dreapta Domnului, care
înfrumuseţezi pe toţi cei ce în ceruri te fericesc pe tine;
Bucură-te, bucuria tuturor pământenilor care nădăjduiesc
spre tine;
Bucură-te, ceea ce eşti îmbrăcată în soare, care străluceşti cu
harul şi cu mărirea toată lumea;
Bucură-te, că ai făgăduit a păzi şi a mântui pe toţi care te
cheamă din toată inima;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, ceea ce eşti mai cinstită şi
«de Dumnezeu Născătoare» numită;
Bucură-te, care de la răsărit şi până la apus, eşti preamărită
de toţi credincioşii ortodocşi;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta,
nu ne laşi pe noi!

Condacul al 13-lea
O, Maică prealăudată a Împăratului cerului şi a pământului, a
lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui nemuritor, Care vieţuieşte şi
după moarte, primeşte de la noi, la cinstită Adormirea ta,
această rugăciune de acum şi în viaţa aceasta şi la vremea morţii
noastre, scapă-ne de toată nenorocirea şi chinul şi Împărăţiei
celei cereşti ne învredniceşte Împărăteasă pe noi, cei care
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice Icosul 1: Îngerul întăistătător... şi


Condacul 1: Celei alese...
57
RUGĂCIUNE
Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de
la mine păcătosul şi nevrednicul robul tău, trândăvirea, uitarea,
necunoştinţa, lenevirea şi toate gândurile cele rele şi viclene,
urâte şi defăimătoare. Alungă-le de la inima mea cea ticăloasă şi
de la sufletul meu cel întinat şi de la mintea mea cea întunecată.
Stinge văpaia patimilor mele şi mă ajută, că neputincios sunt.
Fereşte-mă de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene şi
de toate faptele cele rele, din noapte şi din zi şi mă izbăveşte de
ele. Că preabinecuvântat şi preamărit este numele tău cel sfânt,
în cer şi pe pământ, în vecii vecilor. Amin!

58
ACATISTUL
SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Împărătesei celei alese mai înainte de veci, Împărătesei
celei mai înalte decât toată făptura cerului şi a pământului, care
a venit oarecând la rugăciune la Biserica din Vlaherne şi se ruga
pentru cei din întuneric, acesteia şi noi, cu credinţă şi cu
umilinţă îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea
ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca
să grăim ţie: Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de
tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

59
Icosul 1
Mulţimea arhanghelilor şi a îngerilor, cu Înaintemergătorul,
cu Teologul şi cu soborul tuturor sfinţilor, împreună cu tine,
Împărăteasa lor, stând în Biserica din Vlaherne şi ascultând
rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântau ţie:
Bucură-te, bunăvoinţa Tatălui celui mai înainte de veci;
Bucură-te, încăperea preacurată a lui Dumnezeu, a Fiului
celui fără de ani;
Bucură-te, locuinţă umbrită de puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngereşti;
Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate
ale iadului;
Bucură-te, ceea ce eşti întâmpinată în văzduh de heruvimii
cei cu ochi mulţi;
Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă serafimii cei cu câte
şase aripi;
Bucură-te, preabunule Acoperământ, căruia cu credinţă ne
închinăm şi noi neamul creştinesc;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 2-lea
Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în Biserică, în
văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creştini, au cunoscut
că eşti Maica lui Hristos Dumnezeul nostru şi căzând la pământ,
cu credinţă s-au închinat sfântului tău Acoperământ, cântând:
Aliluia!

Icosul al 2-lea
Înţelegere neînţeleasă eşti Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, întru apărarea poporului celui dreptcredincios pentru
60
aceasta vrăjmaşii noştri nu pricep cât de puternică este
rugăciunea Maicii lui Dumnezeu; însă noi, bineştiind
atotputernica ta apărare, cu umilinţă grăim către tine:
Bucură-te, preamilostivă, mângâierea tuturor celor scârbiţi
şi împovăraţi;
Bucură-te, povăţuitoare neadormită a tuturor celor orbiţi şi
rătăciţi;
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale degrabă potoleşti
mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce cu atotputernică ameninţarea ta
potoleşti patimile noastre cele rele;
Bucură-te, puternică deşteptare a conştiinţelor adormite;
Bucură-te, prin care iadul suspină şi duhurile răutăţii
tremură;
Bucură-te, prin care se deschid nouă credincioşilor, porţile
raiului;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt umbreşte pe cei ce cu credinţă şi cu
evlavie scapă la preaputernicul tău Acoperământ, căci numai ţie,
uneia, Preasfântă şi Preacurată Maica lui Dumnezeu, s-a dat a
împlini toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioşii de toate
vârstele te măresc pe tine şi pe Fiul tău, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având bogăţie de milostivire neîmpuţinată, tuturor până la
marginile pământului le întinzi mână de ajutor, Născătoare de
Dumnezeu, Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce

61
pătimesc alinare, orbilor vedere şi tuturor le dai toate, fiecăruia
după a lui trebuinţă. Pentru, aceasta cu mulţumire grăim ţie:
Bucură-te, tărie nesurpată şi ocrotirea tuturor creştinilor;
Bucură-te, cea dintâi înfrumuseţare a sfintelor locaşuri şi
altare;
Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărăteşti;
Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpeteniilor de oraşe;
Bucură-te, arhistrategă nebiruită a oştilor creştineşti;
Bucură-te, oglindă sfântă a dreptăţii pentru judecătorii cei
nemitarnici;
Bucură-te, minte desăvârşită a învăţătorilor;
Bucură-te, binecuvântarea caselor şi a familiilor celor
evlavioase;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 4-lea
Fiind cuprinşi de viforul multor nevoi, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, tu ajută-ne nouă. Şi stând înaintea feţei
altarului Domnului şi ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul,
Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să
asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt şi cântă
Fiului tău: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugându-se şi
a poruncit soarelui de a stat până ce a biruit pe vrăjmaşii lui. Şi
acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, Împărăteasă aleasă a
Duhului Sfânt. Pentru aceasta şi noi păcătoşii, nădăjduind la
Acoperământul tău, îndrăznim a cânta ţie ca Maicii lui
Dumnezeu:
62
Bucură-te, ceea ce eşti luminată de Soarele cel veşnic, care
ne luminezi pe noi cu Lumina cea neînserată;
Bucură-te, ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea
preacuratului tău suflet;
Bucură-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăţia
trupului tău;
Bucură-te, Acoperământul şi păstrarea sfintelor locaşuri ale
lui Hristos;
Bucură-te, luminarea şi înţelepţirea păstorilor celor
credincioşi ai Bisericii;
Bucură-te, povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor care
neîncetat slujesc lui Dumnezeu;
Bucură-te, liniştea cea netulburată a bătrânilor celor
evlavioşi;
Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor şi a văduvelor ce
trăiesc în curăţie;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 5-lea
Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptând oarecând asupra
lui Amalec, când ridica mâinile, Israel biruia; iar când le lăsa în
jos atunci Amalec învingea; însă ajutat de cei ce-l sprijineau, a
biruit pe vrăjmaşi. Tu însă, o, Maică a lui Dumnezeu, ridicând
mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, deşi nesprijinită de
nimeni, totdeauna biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor şi eşti scut
nebiruit nouă celor ce cântăm Fiului tău: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzutu-te-au pe tine cetele sfinţilor, stând în văzduh, în
Biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul
63
tău şi Dumnezeu, iar arhanghelii cu îngerii cântau ţie cântare de
mulţumire. Deci, prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui
Moise, întăreşte-ne şi pe noi cei ce cu umilinţă cântăm ţie:
Bucură-te, cea ale cărei mâini sunt ţinute la rugăciune de
însăşi dragostea şi milostivirea ta cea către noi;
Bucură-te, că înaintea ta nu pot să stea vrăjmaşii noştri
văzuţi şi nevăzuţi;
Bucură-te, ceea ce izgoneşti din sufletul nostru patimile şi
poftele cele rele şi spurcate;
Bucură-te, ceea ce fără de ardere ţii pe mâinile tale focul cel
dumnezeiesc al lui Hristos şi pe noi cei reci ne aprinzi cu el;
Bucură-te, aleasă încununare a celor ce cu întreagă
înţelepciune se luptă împotriva patimilor;
Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se
nevoiesc în post şi în tăcere;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor obosiţi de mâhnire şi
de întristare;
Bucură-te, ceea ce ne dai harul umilinţei şi al răbdării;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 6-lea
Propovăduitor al harului tău celui neîmpuţinat şi al milelor
tale s-a arătat Sfântul Romano, dulce cântătorul, când în vis a
primit de la tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care
înţelepţindu-se, a început a cânta cu înţelepciune întru mărirea
ta şi a scris laude sfinţilor, cântând cu credinţă: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Strălucit-ai Fecioară a lui Dumnezeu din aurora dreptăţii, pe
Soarele cel adevărat, Fiul tău, Care a luminat pe toţi cu
64
înţelepciune de la Dumnezeu şi a adus la cunoştinţa adevărului
pe cei ce cu credinţă îţi cântă ţie:
Bucură-te, ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea şi
înţelepciunea dumnezeiască;
Bucură-te, ceea ce ai ruşinat înţelepciunea cea deşartă a
lumii acesteia şi pe cei orbiţi de dânsa îi povăţuieşti la calea
mântuirii;
Bucură-te, păstrarea dreptei credinţe şi învăţătoarea
dogmelor celor ortodoxe;
Bucură-te, ceea ce tai eresurile şi rătăcirile cele pierzătoare;
Bucură-te, ceea ce ştii cele cu anevoie de prevăzut şi la
vreme le spui celor ce au nevoie de ele;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei mincinoşi şi ghicitorile
cele deşarte;
Bucură-te, ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte
gândul cel bun;
Bucură-te, ceea ce ne opreşti de la deprinderile cele
vătămătoare şi de la poftele cele rele;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 7-lea
Domnul Atotvăzătorul şi îndelung răbdătorul, voind să arate
adâncul cel nemărginit al iubirii Sale de oameni, te-a ales pe tine
pentru a fi Lui Maică şi te-a făcut pe tine creştinilor apărătoare
nebiruită. Că după judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva
vrednic de osândă, totuşi, prin Acoperământul tău cel puternic,
capătă vreme de pocăinţă şi cântă: Aliluia!

65
Icosul al 7-lea
Minunate a arătat Domnul faptele Sale, întru tine,
Preacurată Maica Sa, când S-a arătat preaminunatul
Acoperământ în mâinile tale, luminând mai mult decât razele
soarelui şi acoperind poporul ce era în Biserica din Vlaherne.
Deci văzând ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinşi de
spaimă şi de bucurie, toţi au cântat ţie:
Bucură-te, Acoperământ nefăcut de mână, care ca norul te-
ai întins peste toată lumea;
Bucură-te, ceea ce ai ţinut pe mâinile tale pe Fiul tău şi
Arhiereul cel veşnic;
Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi milă şi har nouă în
Biserica Ortodoxă;
Bucură-te, stâlp de nor care ne acoperi pe noi credincioşii,
ferindu-ne de toate ispitele şi de smintelile lumii;
Bucură-te, stâlp de foc care ne arăţi nouă tuturor calea
mântuirii, chiar şi în mijlocul întunecimii păcatelor;
Bucură-te, vădită întărire a creştinilor nevoitori;
Bucură-te, înţelepţire tainică a robilor lui Dumnezeu celor
tăinuiţi în mijlocul lumii;
Bucură-te, ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu mă
părăseşti, ci cu Acoperământul şi cu harul tău mă miluieşti;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 8-lea
Pe tine, ceea ce te-ai arătat din cer în Biserica din Vlaherne,
îngerii te-au cântat, apostolii te-au preamărit, soborul ierarhilor
şi al cuvioşilor şi ceata sfintelor femei te-au lăudat,
Înaintemergătorul şi cu Teologul s-au închinat, iar poporul ce
era în biserică cu veselie a cântat: Aliluia!
66
Icosul al 8-lea
Domnul, Cel ce stăpâneşte toate cele de sus şi cele de jos,
văzându-te pe tine, Maica Sa, stând în Biserică şi cu umilinţă
rugându-te Lui, a zis: Cere, o, Maica Mea, că nu Mă voi întoarce
de la tine, ci voi îndeplini cererile tale şi voi milui pe toţi care
cântă ţie:
Bucură-te, chivot al Legii întru care se păstrează sfinţirea a
tot neamul omenesc;
Bucură-te, năstrapă preasfântă întru care se păstrează
pâinea vieţii celei veşnice pentru cei flămânzi de dreptate;
Bucură-te, vasule cu totul de aur, întru care s-a gătit pentru
noi Trupul şi Sângele Mielului celui Dumnezeiesc;
Bucură-te, ceea ce iei în atotputernicile tale mâini pe cei
părăsiţi de doctori;
Bucură-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slăbiţi cu
trupul, dar nu cu duhul şi cu credinţa;
Bucură-te, ceea ce dai înţelegere şi lumină celor ce sunt
întunecaţi la minte;
Bucură-te, ceea ce cu înţelepciunea ta ne împiedici din
calea cea rea a păcatelor şi a patimilor;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească îţi aduce laudă, pentru că eşti cu
adevărat Maica lui Dumnezeu şi apărătoarea tuturor celor ce se
roagă ţie. Tu, cu Acoperământul tău cel Dumnezeiesc, pe cei
drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, pe cei din primejdii îi
izbăveşti şi te rogi pentru toţi credincioşii care cântă: Aliluia!

67
Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult-vorbitori, ca nişte peşti fără de glas nu se
pricep cum să laude după vrednicie praznicul cel mare al
preacinstitului tău Acoperământ, căci toate cele grăite de dânşii
nu sunt în stare a număra îndurările tale. Dar noi, văzând
nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie cântăm ţie:
Bucură-te, ceea ce ne păzeşti de molimă şi de bolile cele
aducătoare de moarte;
Bucură-te, ceea ce păzeşti oraşele şi satele de cutremurul
cel năprasnic al pământului;
Bucură-te, ceea ce cu mână tare ne izbăveşti pe noi din
revărsarea apelor şi din cufundare;
Bucură-te, ceea ce cu roua rugăciunilor tale ne izbăveşti pe
noi de arderea focului;
Bucură-te, ceea ce ne scapi de foametea cea duhovnicească
şi trupească, hrănindu-ne cu pâinea vieţii;
Bucură-te, ceea ce abaţi de la capul nostru loviturile
fulgerului şi ale trăsnetului;
Bucură-te, ceea ce ne mântuieşti pe noi de năvălirea celor
de alt neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi;
Bucură-te, ceea ce prin pace şi prin dragoste, ne izbăveşti
de vrăjmaşii cei de o credinţă cu noi şi de vrăjmăşia casnică;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 10-lea
Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea
vrăjmaşului, Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine să
fii Maică nouă pământenilor. Tu să fii nouă ajutor, acoperământ
şi scutire; celor întristaţi mângâiere, celor mâhniţi bucurie, celor

68
asupriţi apărătoare şi să scoţi din adâncul păcatelor pe toţi cei
care cântă: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Preasfântă Împărăteasă, cu îngerii stai împreună şi te rogi
zicând: „Împărate Ceresc primeşte pe tot omul ce se roagă Ţie şi
cheamă numele meu întru ajutor, ca să nu plece nimeni de la
faţa mea neajutat şi neascultat". Această rugăciune auzind-o
adunarea sfinţilor, cu mulţumire grăiesc ţie:
Bucură-te, ceea ce dăruieşti roade binecuvântate, celor ce
lucrează cu dreptate şi cu inimă curată;
Bucură-te, ajutătoarea şi răsplătirea tuturor celor ce fac
neguţătorie cu dreptate;
Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ şi a
celor ce agonisesc cu nedreptate;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în primejdii
pe uscat şi pe ape;
Bucură-te, ceea ce veseleşti cu roadele credinţei pe părinţii
cei fără de copii;
Bucură-te, hrănitoarea cea nevăzută a celor sărmani;
Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor ce sunt robiţi şi
izgoniţi;
Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în
legături şi în temniţe;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 11-lea
Cântarea noastră cea cu umilinţă auzind-o, ia aminte la
smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
că pe tine te rugăm, nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La
69
tine năzuim în năpaste, în mâhniri şi în necazurile noastre şi
înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm şi cântăm ţie: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie primitoare de lumină văzându-te pe tine la rugăciune
în văzduh, în Biserica din Vlaherne, poporul ce era de faţă a
strigat: „De unde este nouă aceasta ca să vină Maica Domnului
nostru aici"? Iar Sfântul Andrei, cu Epifanie, cu smerenie către
tine se rugau zicând:
Bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistie a tuturor
darurilor celor pământeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, credinciosă solitoare a păcătoşilor celor ce pun
început de pocăinţă;
Bucură-te, pururea împreună ajutătoare a celor ce se luptă
împotriva patimilor şi a curselor diavoleşti;
Bucură-te, nevăzută îmblânzire a stăpânilor celor tirani şi cu
nărav de fiară;
Bucură-te, odihnă şi bucurie tainică a robilor celor blânzi şi
primitori;
Bucură-te, liniştea preadorită a căsătoriţilor celor
credincioşi;
Bucură-te, grabnică şi fără suferinţă dezlegare a maicilor
celor născătoare de prunci;
Bucură-te Maică ajutătoare a noastră în ceasul sfârşitului
nostru;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 12-lea
Harul cel dumnezeiesc cere-l nouă de la Fiul tău şi
Dumnezeul nostru şi întinde nouă mână de ajutor. Depărtează
70
de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, împacă viaţa noastră ca
să nu pierim cumplit şi fără de pocăinţă şi primeşte-ne în
sălaşele cele veşnice, ocrotitoarea noastră, ca bucurându-ne să
cântăm: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând puternicul tău Acoperământ, te lăudăm ca pe o
mare solitoare a noastră şi ne închinăm ţie, ceea ce te rogi
pentru creştini. Noi credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul
tău şi Dumnezeul nostru, bucuria cea vremelnică şi cea veşnică,
pentru noi toţi, cei ce cu dragoste cântăm ţie:
Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea;
Bucură-te, sfinţirea tuturor stihiilor cereşti şi pământeşti;
Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului;
Bucură-te, călcarea curselor şi ispitelor ce vin de la trup, de
la lume şi de la diavol;
Bucură-te, preaputernică împăcare a celor învrăjbiţi;
Bucură-te, ceea ce te înduri de cei dispreţuiţi şi lepădaţi;
Bucură-te, ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei
deznădăjduiţi;
Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu
cinstitul tău Acoperământ!

Condacul al 13-lea
O, Preacântată Stăpână, Preacurată Fecioară, Născătoare
de Dumnezeu, la tine ridicăm ochii sufletului şi ai trupului
nostru, către tine întindem mâinile noastre cele slabe şi din
adâncul inimii strigăm ţie: caută la credinţa şi la umilinţa
sufletelor noastre. Acoperă-ne cu atotputernicul tău
Acoperământ şi ne izbăveşte de toate nevoile, iar în ceasul
sfârşitului nostru să stai lângă noi, o, întru tot bună Săpână şi să
71
ne izbăveşti de chinurile cele gătite pentru păcatele noastre, ca
mântuindu-ne, pururea să cântăm: Aliluia! (de 3 ori)
Apoi Icosul 1: Mulţimea arhanghelilor... şi
Condacul 1: Împărătesei celei alese...

RUGĂCIUNEA ÎNTÂI
O, Preacurată Maica Domnului, a puterilor celor de sus,
Împărăteasa cerului şi a pământului, atotputernică, apărătoarea
şi tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de
mulţumire de la noi nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile
noastre la tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău, ca să fie milostiv
nedreptăţilor noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce
cinstesc preacinstit numele tău şi cu credinţă şi cu dragoste se
închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici
să fim miluiţi de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi
asupra noastră. Ţie toate sunt cu putinţă de la Dânsul şi pentru
aceasta năzuim la tine că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică
ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie; ocroteşte-ne pe
noi cu atotputernicul tău Acoperământ şi cere de la Dumnezeu,
Fiul tău, să dea păstorilor noştri sfinţenie ca să privegheze şi să
ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe,
înţelepciune şi putere; judecătorilor, dreptate şi necăutare la
faţă; învăţătorilor, minte şi smerită înţelepciune; soţilor,
dragoste şi înţelegere; fiilor, ascultare; asupriţilor, răbdare;
asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniţi, răbdare şi
bucurie duhovnicească; neînfrânaţilor, înfrânare; şi nouă tu-
turor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al
blândeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii.
Aşa, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-te asupra noastră şi
asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe
calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijineşte, pe prunci îi păzeşte
72
şi pe noi pe toţi, ne apără şi ne ocroteşte cu milostivirea ta. Pe
toţi scoate-ne din adâncul păcatului şi ne luminează ochii inimii
noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici în această
viaţă, iar la înfricoşătoarea Judecată să te rogi pentru noi către
Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, eşti mărirea celor
cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti după Dumnezeu,
nădejdea şi apărătoarea noastră a tuturor celor ce ne rugăm ţie
cu credinţă. Deci ne rugăm ţie atotputernică ajutătoarea noastră
şi ţie ne predăm pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa
noastră, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNEA A DOUA
Preacurată Doamnă şi Stăpână, de Dumnezeu Născătoare
Fecioară, care poţi face tot binele, primeşte aceste cinstite
daruri, care se cuvin numai ţie, de la noi nevrednicii robii tăi,
ceea ce eşti aleasă din toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă
decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Căci pentru tine a
fost cu noi Domnul puterilor şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui
Dumnezeu şi ne-am învrednicit de Sfântul Trup şi de preacuratul
Lui Sânge. Pentru aceasta fericită eşti în neamurile neamurilor,
ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii
şi mai cinstită decât serafimii. Şi acum Preasfântă Stăpână, de
Dumnezeu Născătoare, Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a
te ruga pentru nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul
celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi
de toată lovirea cea înveninată a diavolului şi până în sfârşit cu
rugăciunile tale păzeşte-ne pe noi neosândiţi. Ca prin paza şi cu
ajutorul tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumită şi
închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime
Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!
73
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«BUCURIE NEAŞTEPTATĂ»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Ţie, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei alese din toate
neamurile, care te-ai arătat oarecând unui om fărădelege, ca să-
l întorci pe el de la calea nelegiuirii, cântare de mulţumire îţi
aducem, Născătoare de Dumnezeu, iar tu ca ceea ce ai negrăită
îndurare, de toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să strigăm ţie:
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

74
Icosul 1
Îngerii şi sufletele drepţilor s-au mirat când ai stat înaintea
Fiului tău şi Dumnezeu şi cu multă rugăciune ai mijlocit pentru
omul ce petrecea pururea în păcate, însă noi văzând cu ochii
credinţei, milostivirea ta cea atât de mare, cu umilinţă strigăm
ţie aşa:
Bucură-te, ceea ce primeşti rugăciunea tuturor creştinilor;
Bucură-te, ceea ce nu lepezi rugăciunile păcătoşilor celor mai
deznădăjduiţi;
Bucură-te, ceea ce mijloceşti pentru ei înaintea Fiului tău;
Bucură-te, ceea ce le dai bucuria cea neaşteptată a mântuirii;
Bucură-te, ceea ce prin mijlocirea ta mântuieşti pe toată
lumea;
Bucură-te, ceea ce potoleşti întristările;
Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor care mângâi sufletele
celor necăjiţi;
Bucură-te, ceea ce rânduieşti viaţa noastră;
Bucură-te, ceea ce tuturor oamenilor ai adus izbăvire de
păcate;
Bucură-te, ceea ce ai născut bucuria pentru toată lumea;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 2-lea
Văzând Preasfântă pe omul care deşi era în fărădelege, dar în
fiecare zi cădea cu credinţă înaintea cinstitei tale icoane, ai luat
aminte la slavoslovia şi a unui astfel de păcătos, ca toţi văzând
îndurarea ta de Maică în cer şi pe pământ, să-I strige lui
Dumnezeu: Aliluia!

75
Icosul al 2-lea
Dragostea ta faţă de neamul creştinesc într-adevăr întrece
înţelegerea omenească, căci şi atunci n-ai încetat mijlocirea ta
pentru omul cel fărădelege, când Fiul tău ţi-a arătat ţie rănile
cuielor pricinuite Lui de păcatele oamenilor. Văzându-te o astfel
de mijlocitoare neobosită pentru noi păcătoşii, cu lacrimi
strigăm ţie:
Bucură-te, apărătoare sârguitoare a neamului creştinesc
dăruită nouă de la Dumnezeu;
Bucură-te, povăţuitoarea noastră care ne duci pe noi spre
patria cerească;
Bucură-te, îngrădirea şi apărarea celor credincioşi;
Bucură-te, ajutorul tuturor celor ce cheamă ajutorul tău cel
sfânt;
Bucură-te, ceea ce scoţi din groapa pierzării pe cei urâţi de
toţi şi lepădaţi;
Bucură-te, ceea ce îi întorci pe aceia la calea cea dreaptă;
Bucură-te, ceea ce alungi neîncetata îngrijire de multe şi
întunericul sufletului;
Bucură-te, ceea ce dai o înţelegere nouă şi mai bună celor ce
din neputinţă şi-au pierdut minţile;
Bucură-te, ceea ce ai luat întru atotputernicele tale mâini pe
cei părăsiţi de doctori;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 3-lea
Puterea harului a rodit preaîmbelşugat acolo unde s-a
înmulţit păcatul, ca să se bucure în cer îngerii toţi pentru un
păcătos care s-a pocăit cântând înaintea scaunului lui Dumne-
zeu: Aliluia!
76
Icosul al 3-lea
Având faţă de neamul creştinesc o îndurare de Maică,
tuturor celor ce aleargă către tine cu credinţă şi cu nădejde le
dai mână de ajutor Stăpână, ca toţi cu o gură şi o inimă să-ţi
aducă slavoslovia aceasta:
Bucură-te, că prin tine se coboară la noi bunăvoinţa lui
Dumnezeu;
Bucură-te, că prin tine noi avem cea mai mare îndrăzneală
către Dumnezeu;
Bucură-te, că în toate nevoile şi înconjurările noastre aduci
rugăciuni sârguitoare pentru noi Fiului tău;
Bucură-te, că şi rugăciunile noastre le faci plăcute lui
Dumnezeu;
Bucură te, ceea ce depărtezi de la noi pe vrăjmaşii cei
nevăzuţi;
Bucură-te, că şi de vrăjmaşii cei văzuţi ne izbăveşti pe noi;
Bucură-te, că inimile oamenilor răi le îmblânzeşti;
Bucură-te, că din clevetire, întristare şi ocară ne scoţi pe noi;
Bucură-te, că prin tine toate dorinţele cele bune se
înfăptuiesc;
Bucură-te, că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău şi
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 4-lea
Vifor de gânduri păcătoase având omul cel fărădelege, se
ruga înaintea cinstitei tale icoane şi văzând sângele din rănile
Preaveşnicului tău Fiu curgând şiroaie ca şi pe Cruce, a căzut cu
frică şi cu plângere a strigat aşa: Miluieşte-mă, o, Maică a
îndurărilor, ca să nu biruiască răutatea mea, negrăita bunătate
77
şi îndurarea ta, că tu eşti singura nădejde şi scăpare a tuturor
păcătoşilor. Pleacă-te însă spre îndurare, Maică bună şi roagă
pentru mine pe Fiul tău şi Ziditorul meu, ca neîncetat să strig
Lui: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind cei din ceruri despre minunata scăpare pentru
rugăciunile tale, a fratelui lor pământesc care pierea, te-au
proslăvit pe tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, cea cu
bună îndurare, şi noi păcătoşii cunoscând o astfel de apărare a
unui păcătos asemenea nouă, deşi nu se pricepe limba noastră
cum să te laude după vrednicie, din adâncul inimii noastre
umilite, cântăm ţie acestea:
Bucură-te, chezăşia mântuirii noastre a păcătoşilor;
Bucură-te, căutarea celor pierduţi;
Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor;
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;
Bucură-te, rugătoarea către Dumnezeu care scapă lumea din
nevoi;
Bucură-te, că de glasul rugăciunilor tale demonii se
cutremură;
Bucură-te, că de aceasta îngerii se bucură;
Bucură-te, că şi pe noi pământenii, puterea rugăciunilor tale
ne umple de veselie;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, din tina păcatelor ne
scoţi;
Bucură-te, că stingi văpaia patimilor noastre;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

78
Condacul al 5-lea
Stea cu dumnezeiască mergere ne-ai arătat nouă, Doamne,
icoana Maicii Tale cea făcătoare de minuni, căci privind la chipul
ei cu ochi trupeşti, cu mintea şi cu inima ne înălţăm la cel dintâi
chip al ei şi suspinând către Tine cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând îngerii păzitori ai creştinilor, cum Maica lui
Dumnezeu dă ajutor, îi povăţuieşte pe oameni, îi apără şi îi
mântuieşte, se sârguiesc a-i striga celei mai cinstite decât
heruvimii şi mai slăvite fără de asemănare decât serafimii
acestea:
Bucură-te, ceea ce veşnic împărăţeşti cu Fiul tău şi
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce pururea îi aduci Lui rugăciuni pentru
neamul creştinesc;
Bucură-te, povăţuitoare în credinţa creştinească şi evlavie;
Bucură-te, dezrădăcinătoarea eresurilor celor stricătoare şi
dezbinărilor;
Bucură-te, ceea ce ne păzeşti de smintelile cele ce prihănesc
sufletul şi trupul;
Bucură-te, ceea ce din înconjurările cele primejdioase şi de
moartea cea năprasnică, cea fără de pocăinţă şi fără de sfânta
împărtăşanie, ne izbăveşti;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti celor ce nădăjduiesc în tine,
sfârşit neruşinat al vieţii;
Bucură-te, ceea ce neîncetat te rogi Fiului tău pentru sufletul
cel ce după moarte merge la Judecata Domnului;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta de Maică îl izbăveşti pe
acesta din munca cea veşnică;

79
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 6-lea
Propovăduitor al minunatei tale îndurări ce a fost dăruită
unui om oarecare, fărădelege, s-a arătat Sfântul Dimitrie al
Rostovului, care adunând lucrările cele mari şi slăvite şi prea
alese, arătate întru tine, a dat scrisului şi această lucrare a
îndurării tale, spre povăţuirea şi mângâierea tuturor
credincioşilor, ca şi aceştia fiind întru păcate, nevoi, necazuri şi
întristări de multe ori, în fiecare zi să plece genunchii în
rugăciune cu credinţă înaintea chipului tău şi scăpând de acelea
să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Răsărit-a nouă ca zorile cele prealuminoase, icoana ta cea
făcătoare de minuni, Maica lui Dumnezeu, alungând întunericul
nevoilor şi necazurilor de la toţi care cu dragoste strigă ţie
acestea:
Bucură-te, tămăduitoarea noastră în bolile noastre trupeşti;
Bucură-te, mângâierea cea bună în întristările noastre
sufleteşti;
Bucură-te, ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie;
Bucură-te, ceea ce veseleşti pe cei deznădăjduiţi cu o
nădejde fără de îndoială;
Bucură-te, hrănitoarea celor flămânzi;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-te, mângâietoarea văduvelor;
Bucură-te, îngrijitoarea cea nevăzută a orfanilor celor fără de
mamă;

80
Bucură-te, sprijinitoarea celor prigoniţi pe nedrept şi
obijduiţi;
Bucură-te, răzbunătoarea cea cu dreaptă judecată asupra
celor ce prigonesc şi obijduiesc;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 7-lea
Vrând Dătătorul de Lege, Domnul cel cu dreaptă judecată,
Însuşi să fie împlinitor al legii şi să arate adâncul milostivirii Sale,
S-a plecat spre rugăciunea ta cea cu osârdie, preabinecuvântată
Maică Fecioară, pentru omul cel fărădelege, zicând: „Legea
porunceşte ca fiul să cinstească pe mamă. Eu sunt Fiul tău, iar
tu, Maica Mea. Eu sunt dator să te cinstesc ascultând
rugăciunea ta, fie deci precum voieşti, i se iartă acum păcatele
pentru tine". Iar noi văzând o astfel de putere a rugăciunii ce se
face de către Mijlocitoarea noastră pentru iertarea păcatelor, să
proslăvim îndurarea şi negrăita ei bunătate, strigând: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Semn nou, minunat şi slăvit, s-a arătat tuturor credincioşilor,
căci nu numai Maicii Tale, ci şi preacuratului ei chip, zugrăvit pe
icoană, i-ai dăruit, Doamne, putere de a face minuni, iar noi de
taina aceasta minunându-ne strigăm către dânsa întru umilinţă
unele ca acestea:
Bucură-te, descoperirea înţelepciunii şi bunătăţii lui
Dumnezeu;
Bucură-te, întărirea credinţei;
Bucură-te, arătarea harului;
Bucură-te, dăruirea cunoştinţelor celor folositoare de suflet;

81
Bucură-te, doborârea învăţăturilor celor stricătoare de
suflet;
Bucură-te, învingerea lesnicioasă a deprinderilor celor fără
de lege;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor ce-l
cer;
Bucură-te, ceea ce dai înţelegere copiilor celor greoi la
învăţătură;
Bucură-te, povăţuitoarea cea bună şi păzitoarea tinereţii;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 8-lea
Străină şi înfricoşată vedenie a fost unui om oarecare
fărădelege, arătându-i lui prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu,
bunătatea Domnului, care îi ierta păcatele, pentru care
îndreptându-şi de atunci viaţa, a trăit plăcut lui Dumnezeu, iar
noi văzând lucrurile slăvite şi înţelepciunea lui Dumnezeu cea de
multe feluri în lume şi viaţa noastră, să ne înstrăinăm de grijile
lumeşti peste măsură şi mintea şi inima noastră spre ceruri să o
ridicăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Cu totul petreci întru cele de sus şi de cele de jos nicidecum
nu te-ai despărţit Preamilostivă Împărăteasă a cerului şi a
pământului, că şi după adormirea ta pământul cel păcătos nu l-
ai părăsit arătându-te părtaşă la purtarea de grijă a Fiului tău
pentru neamul creştinesc pentru aceasta te fericim după datorie
strigând:
Bucură-te, ceea ce prin strălucirea preacuratului tău suflet
tot pământul l-ai luminat;
82
Bucură-te, ceea ce prin curăţia trupului tău toate cerurile le-
ai veselit;
Bucură-te, slujitoarea sfântă a îngrijirii Fiului tău pentru
neamul creştinesc;
Bucură-te, solitoarea cea cu osârdie pentru toată lumea;
Bucură-te, ceea ce pe noi pe toţi ne-ai luat de fii lângă
Crucea Fiului tău;
Bucură-te, ceea ce pururea ne arăţi dragostea cea de mamă;
Bucură-te, dătătoarea cea nepizmuită a tuturor darurilor
duhovniceşti şi trupeşti;
Bucură-te, solitoarea bunătăţilor celor vremelnice şi a celor
veşnice;
Bucură-te, ceea ce deschizi celor credincioşi uşile Împărăţiei
lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce pe pământ umpli inimile lor de veselia cea
curată;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească s-a minunat de bogăţia îndurării Tale,
Doamne, că ne-ai dăruit nouă tare şi caldă sprijinitoare şi
ocrotitoare neamului creştinesc, pe Maica Ta, care nevăzut
petrece cu noi, drept aceea auzi de la noi cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Ritorii cei mult vorbitori neluminaţi de Dumnezeu, vorbesc
cele deşarte, cum că închinarea la preacuratul tău chip ar fi o
închinare la idoli, însă nu înţeleg că cinstirea ce se dă sfântului
chip se ridică la chipul cel dintâi. Noi însă nu numai că ştim bine
lucrul acesta, dar şi de la oamenii cei credincioşi auzind despre
83
multe faceri de minuni de la chipul tău, o, Maica lui Dumnezeu,
şi noi ne închinăm chipului tău şi cele trebuincioase pentru viaţa
vremelnică şi veşnică primim, şi cu veselie strigăm ţie,
Născătoare de Dumnezeu:
Bucură-te, că de la sfântul tău chip minuni se lucrează;
Bucură-te, că s-a ascuns înţelepciunea şi harul acesta de la
cei înţelepţi şi pricepuţi ai veacului acesta;
Bucură-te, că aceasta s-a descoperit celor prunci în ale
credinţei;
Bucură-te, că proslăveşti pe cei ce te proslăvesc pe tine;
Bucură-te, că înaintea tuturor ruşinezi pe cei ce se leapădă
de tine;
Bucură-te, că pe cei ce aleargă la tine îi izbăveşti de potop,
de foc, de sabie, de toată rana aducătoare de moarte şi de tot
răul;
Bucură-te, că toate bolile sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor,
cu milostivire le tămăduieşti;
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale grabnic potoleşti
mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra noastră;
Bucură-te, că tu eşti limanul cel lin, celor înviforaţi pe marea
vieţii;
Bucură-te, că şi după sfârşitul călătoriei vieţii noastre, cu
bună nădejde ne duci în latura cea neînviforată a Împărăţiei lui
Hristos;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti pe un oarecare om fărădelege de la
rătăcirea căii lui, i-ai arătat o minunată vedenie de la preacurata
ta icoană, preabinecuvântată, ca văzând minunea să se
84
pocăiască şi din adâncul păcatelor să se ridice, prin purtarea ta
de grijă cea milostivă şi să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară şi
tuturor celor ce aleargă la tine, căci Făcătorul cerului şi al
pământului, Care S-a sălăşluit în pântecele tău şi S-a născut din
tine, te-a arătat pe tine pururea Fecioară, strajă fecioriei,
curăţiei şi a întregii înţelepciuni şi vas al oricărei lucrări bune şi
pe toţi i-a învăţat să strige ţie:
Bucură-te, stâlpul şi îngrădirea fecioriei;
Bucură-te, păzitoarea cea nevăzută a curăţiei şi a întregii
înţelepciuni;
Bucură-te, frumoasă povăţuitoare a fecioarelor;
Bucură-te, împodobitoarea cea bună şi chezăşia mireselor;
Bucură-te, desăvârşirea cea întru tot dorită a căsniciilor celor
bune;
Bucură-te, grabnică dezlegare a mamelor născătoare de
prunci;
Bucură-te, creşterea pruncilor şi paza lor cea plină de har;
Bucură-te, ceea ce veseleşti cu roadele credinţei şi a duhului
pe părinţii cei fără de copii;
Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate;
Bucură-te, veselia cea de taină a fecioarelor şi a văduvelor ce
trăiesc în curăţie;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 11-lea
Cântarea cea cu totul plină de umilinţă aducând ţie noi
nevrednicii, te rugăm Fecioară de Dumnezeu Născătoare, nu
85
trece cu vederea glasul robilor tăi, căci către tine alergăm în
năpaste şi în necazuri şi înaintea ta, în nevoile noastre, lacrimi
vărsăm cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie dătătoare de lumină, care s-a arătat celor ce sunt întru
întunericul păcatelor şi în valea plângerii, vedem pe Preasfânta
Fecioară, căci focul cel duhovnicesc al rugăciunilor sale, al
povăţuirii şi al mângâierii aprinzându-l, trece la lumina cea
neînserată pe toţi cei ce o cinstesc cu chemările acestea:
Bucură-te, raza Soarelui dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru;
Bucură-te, ceea ce luminezi conştiinţa cea necurată;
Bucură-te, ceea ce cunoşti toate cele ascunse şi greu de
prevăzut şi le spui celor ce au nevoie;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe proorocii cei mincinoşi şi
ghicitorile lor nedrepte;
Bucură-te, ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte
gândul cel bun;
Bucură-te, ceea ce pururea petreci cu cei ce se nevoiesc în
post, în rugăciune şi cugetare la Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce îmbărbătezi şi înţelepţeşti pe păstorii cei
credincioşi ai Bisericii;
Bucură-te, mângâierea cea de-a pururea a călugărilor celor
temători de Dumnezeu şi a călugăriţelor;
Bucură-te, sprijinitoarea neînfruntată a păcătoşilor care se
căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor;
Bucură-te, rugătoarea caldă pentru toţi creştinii;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

86
Condacul al 12-lea
Dumnezeiescul har cere-l nouă de la Fiul tău şi Dumnezeu,
întinde nouă mână de ajutor, depărtează de la noi pe tot
vrăjmaşul şi pizmaşul, împacă viaţa noastră ca să nu pierim
cumplit şi primeşte-ne pe noi în corturile cele veşnice,
Născătoare de Dumnezeu, ca bucurându-ne, Celui ce prin tine
ne mântuieşte, să-I strigăm: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând negrăită milostivirea ta cea de Maică spre omul cel
fărădelege, te lăudăm pe tine toţi ca pe o sprijinitoare tare
pentru noi cei păcătoşi şi ne închinăm ţie, care te rogi pentru
noi. De aceea credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi
Dumnezeu, bunătăţile cele vremelnice şi cele veşnice tuturor
celor care cu dragoste strigăm ţie acestea:
Bucură-te, călcarea tuturor îndemnurilor şi ispitelor ce ne vin
de la lume, de la trup şi de la diavol;
Bucură-te, împăcarea cea fără de veste a celor ce cumplit se
duşmănesc;
Bucură-te, îndreptarea păcătoşilor care se pocăiesc;
Bucură-te, grabnică mângâietoare a celor ce slăbesc de griji
multe şi de întristare;
Bucură-te, ceea ce ne îndestulezi pe noi cu darul smereniei şi
al răbdării;
Bucură-te, mustrarea înaintea a toată lumea a călcătorilor de
jurăminte şi a celor ce agonisesc cu nedreptate;
Bucură-te, ceea ce îi îngrădeşti prin pace şi dragoste pe cei
de un sânge, de ceartă casnică şi de vrăjmăşie;
Bucură-te, ceea ce nevăzut ne fereşti pe noi de îndemnurile
cele pierzătoare şi de poftele cele nechibzuite;

87
Bucură-te, sprijinitoarea noastră cea de-a pururea întru
gândurile noastre cele bune;
Bucură-te, ajutătoarea noastră a tuturor în ceasul sfârşitului;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor
credincioşi!

Condacul al 13-lea
O, Maică întru tot lăudată, care ai avut în pântece pe
Dumnezeu cel neîncăput şi ai născut bucurie la toată lumea,
primind cântarea noastră cea de acum, toate întristările noastre
în bucurie le întoarce şi din munca cea viitoare scapă pe toţi cei
ce pentru tine strigă lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Îngerul şi sufletele... şi


Condacul 1: Ţie Maicii lui Dumnezeu...

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Fecioară, Preabună Maică, Acoperământul a
toată lumea creştină, credincioasă solitoare şi sprijinitoare a
tuturor celor ce sunt în păcate, necazuri, nevoi şi dureri.
Primeşte această cântare de rugăciune, ce se înalţă de la noi
nevrednicii robii tăi şi precum de demult pe cel păcătos, care în
fiecare zi, de mai multe ori se ruga înaintea cinstitei tale icoane,
nu l-ai trecut cu vederea, ci i-ai dăruit lui bucuria cea fără de
veste a pocăinţei şi l-ai plecat pe Fiul tău cu multă stăruitoare
rugăciune spre iertarea acestui păcătos şi rătăcit, aşa şi acum nu
trece cu vederea rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor tăi şi
roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru ca şi nouă tuturor, celor
ce ne închinăm cu credinţă şi umilinţă înaintea icoanei tale celei
de vindecări purtătoare, să dăruiască bucurie neaşteptată după
trebuinţa fiecăruia: păcătoşilor celor afundaţi în adâncul
88
răutăţilor şi al păcatelor şi al patimilor, înţelepciune
atotlucrătoare, pocăinţă şi mântuire; celor din necazuri şi
întristări, mângâiere; celor ce se află în nevoi şi asupriri,
desăvârşită scăpare de acestea; celor slăbiţi cu duhul şi
deznădăjduiţi, nădejde şi răbdare; celor ce trăiesc în bucurie şi
belşug, neîncetată mulţumire Binefăcătorului; celor nenorociţi,
îndurare; celor din boli şi neputinţe îndelungate şi celor părăsiţi
de doctori, vindecare neaşteptată şi întărire; celor cu mintea
pierdută din boală, întoarcerea şi reînnoirea minţii; celor ce
pleacă la viaţa cea veşnică şi nesfârşită, amintire a morţii,
umilinţă şi zdrobirea minţii pentru păcate, duh treaz şi nădejde
tare spre îndurarea Judecătorului.
O, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-te spre toţi cei ce
cinstesc întru tot Sfânt numele tău şi tuturor arată-le
atotputernicul tău Acoperământ şi sprijin. Păzeşte în bunătate
pe cei ce până la sfârşitul lor cel mai de pe urmă vieţuiesc în
dreaptă credinţă şi arată cinstită petrecere, pe cei răi, buni îi fă;
pe cei rătăciţi, pe calea cea dreaptă povăţuieşte-i şi la orice lucru
bun şi plăcut Fiului tău, ajută-i; orice lucru rău şi potrivnic lui
Dumnezeu, strică-l; celor ce se află în nedumerire trimite-le lor
din cer ajutor nevăzut şi înţelepţire, de ispită, sminteli şi de
pierzare scapă-i; de toţi oamenii cei răi şi de vrăjmaşii cei văzuţi
şi nevăzuţi apără-i şi păzeşte-i; cu cei ce călătoresc împreună
călătoreşte; celor din lipsuri şi din foamete fii hrănitoare; celor
ce nu au acoperământ şi adăpost fii acoperământ şi scăpare;
celor goi dă-le îmbrăcăminte; celor obijduiţi pe nedrept şi
prigoniţi, sprijineală; pe cei ce rabdă clevetire, batjocură şi hulă,
îndreptează-i în chip nevăzut; pe clevetitori şi hulitori, mustră-i
înaintea tuturor; celor ce se duşmănesc cu înverşunare,
dăruieşte-le pace fără de veste şi nouă tuturor dragoste unuia
către altul, pace, evlavie şi sănătate cu îndelungare de zile.
89
Căsniciile în dragoste şi unire le păzeşte, pe soţii care se află în
duşmănie şi despărţire împacă-i, uneşte-i unul cu altul şi pune-le
lor dragoste nestricată; maicilor născătoare de fii dăruieşte-le
grabnică dezlegare, pe prunci îi creşte, pe cei tineri înţelepţeşte-
i şi deschide-le lor mintea spre primirea oricărei învăţături
folositoare, povăţuieşte-i spre frica de Dumnezeu, înfrânare şi
iubire de osteneli; pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste îi
izbăveşte de ceartă şi de vrăjmăşii; pentru orfanii cei fără de
mamă fii Maică, de tot păcatul şi de toată spurcăciunea îi
îndepărtează şi spre toate cele bune şi plăcute lui Dumnezeu îi
învaţă, iar pe cei înşelaţi şi căzuţi în păcat şi necurăţie,
curăţindu-i de spurcăciunea păcatului, scoate-i din adâncul
pierzării; văduvelor fii mângâietoare, toiag bătrâneţilor fii, de
moartea cea fără de veste şi fără de pocăinţă pe noi, pe toţi ne
izbăveşte şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc vieţii
noastre, fără de durere, neruşinat, cu pace şi răspuns bun la
Judecata Înfricoşătoare a lui Hristos.
Pe cei mutaţi întru credinţă şi căinţă din viaţa aceasta a
noastră, să locuiască împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii; pentru
cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, roagă-L pe Fiul tău,
milostiv să fie şi pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care
să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată şi
caldă rugătoare, ca toţi, în cer şi pe pământ să te cunoască pe
tine ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi
cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău,
împreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Cel de o
fiinţă Duhul Său cel Sfânt, acum pururea şi în vecii vecilor. Amin!

90
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«GRABNICĂ ASCULTĂTOARE»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Celei alese din toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi
Împărătesei, care ia aminte şi degrab ascultă rugăciunile celor
smeriţi şi care varsă râuri de tămăduiri prin icoana sa cea sfântă
peste sufletele credincioşilor, îi aducem cântare şi mulţumire,
iar tu, apărătoarea noastră cea atotmilostivă, pleacă-te cu
bunăvoinţă la glasurile noastre de laudă şi din toate nevoile ne
slobozeşte pe noi, cei care te chemăm: Bucură-te, atotbună,
grabnică ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le
împlineşti!

91
Icosul 1
Mulţimile îngerilor îţi slujesc cu evlavie şi toate puterile
cereşti cu tăcute glasuri te fericesc, Născătoare de Dumnezeu,
Fecioară, ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor, pe Hristos
Dumnezeu, iar noi păcătoşii îndrăznim să-I urmăm şi neputând
să te lăudăm cu vrednicie, cu cuget smerit cântăm ţie acestea:
Bucură-te, sălăşluirea Dumnezeirii celei neapropiate;
Bucură te, mirarea neîncetată a îngerilor;
Bucură-te, masă sfântă care ne hrăneşti pe noi cu Pâinea
vieţii;
Bucură-te, măslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu
untdelemnul milei;
Bucură-te, comoară neîmpuţinată a darurilor harului lui
Dumnezeu;
Bucură-te, din care pururea curg râuri de tămăduiri;
Bucură-te, mângâietoarea celor întristaţi;
Bucură-te, ajutătoarea celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi;
Bucură-te, întărirea celor slăbănogi;
Bucură-te, slobozirea celor robiţi;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 2-lea
Văzând milostivirea ta cea neurmată, Stăpână şi multele tale
minuni ce pururea se arată prin sfânta ta icoană, cu care ca şi cu
nişte stele de Dumnezeu luminate, toată lumea ai înfrumuseţat-
o, te mărim pe tine ceea ce ai mărit tot neamul nostru cu
bunăvoinţa ta şi cu dragoste ne închinăm preacuratului tău chip,
cântând Fiului tău, Hristos Dumnezeu: Aliluia!

92
Icosul al 2-lea
Descoperind cereasca înţelegere, Născătoare de Dumnezeu,
ai binevoit ca în grădina ta cea pământească, în Sfântul Munte al
Athosului cu multe minuni să preaslăveşti icoana ta, pe care cu
glas dumnezeiesc ce din ea s-a auzit, singură ai numit-o
„Grabnică ascultătoare". Iar noi toţi cunoscând milostivirea ta
cea mare să-ţi cântăm ţie:
Bucură-te, Maica noastră, milostivă tuturor în Hristos;
Bucură-te, locuinţa Duhului Sfânt;
Bucură-te, dragostea lui Dumnezeu spre oameni arătată;
Bucură-te, înălţarea neamului omenesc;
Bucură-te, palat luminos al cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea mult cântată;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mielul cel Dumnezeiesc;
Bucură-te, ceea ce ne-ai crescut nouă pomul vieţii;
Bucură-te, hrana cea nepieritoare din chivotul cel cu totul
din aur;
Bucură-te, ceea ce ai hrănit pe Cel ce hrăneşte toată zidirea;
Bucură-te, prin care noi toţi nădăjduim să ne mântuim;
Bucură-te, prin ale cărei rugăciuni aşteptăm să primim
moştenirea cea cerească;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 3-lea
Lucrând cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil, care
umbla fără evlavie în faţa icoanei tale din Mănăstirea Dochiar,
cu orbirea şi cu slăbănogirea trupului l-ai pedepsit, de
Dumnezeu Născătoare, Fecioară, ca să nu mai îndrăznească să
ocărască preacuratul tău chip, pe care l-ai dăruit cu milostivire,
ca pe un zălog de evlavie întregului munte al Athosului, ca toţi
93
cei care locuiesc aici, cu glasuri preacuvioase să cânte lui
Dumnezeu-Cuvântul, Cel ce S-a născut din tine: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având mare dragoste pentru oamenii răscumpăraţi prin
sângele Fiului tău şi Dumnezeu, Stăpână preabună, pocăinţa
trapezarului Nil cu milostivire ai primit-o şi i-ai dăruit tămăduire
de orbirea şi slăbănogirea lui, ca să slujească neîncetat şi să-ţi
aducă rugăciuni netăcute în faţa mult tămăduitoarei tale icoane,
zicând acestea:
Bucură-te, sfânta zămislire a lui loachim şi Ana;
Bucură-te, ceea ce prin naşterea ta, capul şarpelui l-ai
zdrobit;
Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei;
Bucură-te, ceea ce ai născut fără ardere pe Mântuitorul
sufletelor noastre;
Bucură-te, ceea ce fecioria şi naşterea le-ai unit în chip
minunat;
Bucură-te, ceea ce în amândouă, neprihănită te-ai păstrat;
Bucură-te, ceea ce eşti minunea întregii lumi;
Bucură-te, ceea ce eşti mirarea tuturor neamurilor
pământului;
Bucură te, ceea ce eşti îndreptarea celor ce păcătuiesc;
Bucură te, ceea ce eşti întărirea în fapte bune a celor ce se
pocăiesc;
Bucură-te, ceea ce fără de răutate pedepseşti;
Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti înţelepciune cu inimă bună;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

94
Condacul al 4-lea
Fugind de furtuna vieţii şi adăpostindu-se în limanul liniştit
de mântuire din muntele Athos, cei ce aleargă la tine dobândesc
aici mângâiere plină de dar şi ajutor dumnezeiesc de la sfânta ta
icoană, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce străluceşti dintr-însa
raze de minuni şi râu de milostivire reverşi cu neîmpuţinare.
Pentru aceasta toţi cei ce doresc ca în pustietatea Athosului să
dobândească mântuire, mărind îndurările tale de Maică, îi cântă
cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind glasul dumnezeiesc din sfânta ta icoană, trapezarul
Nil te-a cunoscut pe tine ca pe o degrabă ascultătoare a tuturor
celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă la chipul tău cel
făcător de minuni şi primind înţelepţirea prostiei sale şi vederea
ochilor săi, ţi-a cântat ţie cu mulţumire, din tot sufletul aşa:
Bucură-te, ceea ce cu o vremelnică pedeapsă înţelepţeşti pe
cei proşti;
Bucură-te, ceea ce pocăinţa celor ce păcătuiesc cu milostivire
o primeşti;
Bucură-te, ceea ce îndrepţi pe calea mântuirii pe cei ce
rătăcesc;
Bucură-te, ceea ce rănile păcatelor le tămăduieşti cu
bunăvoinţă;
Bucură-te, ceea ce dai pe faţă cu multă dragoste, pe cei
împietriţi cu inima;
Bucură-te, ceea ce cu amărăciunea suferinţelor trupeşti de
veşnicele chinuri ne izbăveşti;
Bucură-te, ceea ce tulburarea patimilor o potoleşti;
Bucură-te, ceea ce întinzi mână de ajutor tuturor celor ce
pier;
95
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, bucuria celor scârbiţi;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-te, adăpostirea sărmanilor;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 5-lea
Graiurile tale de Dumnezeu vestitoare auzindu-le călugării
din Mănăstirea Dochiar, ţie, ceea ce eşti dumnezeiască grabnică
ascultătoare, au zidit o Biserică lângă trapeză, unde icoana ta
făcătoare de minuni se află, preacurată Fecioară, şi unde pe toţi
credincioşii îi mângâi cu semnele tale, de care să nu ne lipseşti
nici pe noi smeriţii, care după datorie te lăudăm şi cântăm lui
Dumnezeu Creatorul: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând râurile de minuni din sfânta ta icoană izvorând,
„Grabnică ascultătoare", toţi călugării muntelui Athos au alergat
spre ea ca să se închine, iar tu, Maica lui Dumnezeu, după
trebuinţa fiecăruia, darurile milostivirii tale dăruindu-le din
belşug din icoana ta cea făcătoare de minuni, ai făcut ca toţi să-
ţi cânte cu mulţumire, aşa:
Bucură-te, Maica milostivirii şi a îndurărilor;
Bucură-te, atotţiitoarea, ceea ce i-ai împrumutat trup Fiului
lui Dumnezeu;
Bucură-te, palat al buneivestiri, fără de sămânţă;
Bucură-te, ceea ce L-ai întrupat pe Cel ce este fără de trup;
Bucură-te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-te, vederea doritoare a preacuvioşilor;
Bucură-te, dumnezeiasca bucurie a celor ce postesc;
96
Bucură-te, veselia cea lină a vieţuitorilor în pustie;
Bucură-te, nădejdea cea tare a călugărilor;
Bucură-te, ceea ce biruieşti taberele demonilor;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii mântuirii neamului
omenesc;
Bucură-te, atotbună grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 6-lea
Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile tale,
preabinecuvântată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos şi se
împodobeşte frumos cu multele tale icoane făcătoare de
minuni, în mijlocul cărora icoana ta, „Grabnică ascultătoare",
numită de tine, străluceşte ca luna plină cu razele neînserate ale
minunilor, îndemnându-ne să cântăm laude Celui ce te-a
preaslăvit pe tine, Dumnezeului Celui ce este Unul în Treime:
Aliluia!

Icosul al 6-lea
Ai strălucit în preacurata ta icoană Marie, de Dumnezeu
Născătoare, lumina mântuirii tuturor celor ce rătăcesc în
întunericul păcatelor şi al patimilor şi ai numit-o pe aceasta
„Grabnică ascultătoare", celor ce se roagă cu credinţă şi evlavie
din tot sufletul, dându-le grabnicul tău ajutor, celor care îţi
cântă unele ca acestea:
Bucură-te, fulger care luminezi sufletele;
Bucură-te, tunet care înspăimânţi pe cei ce ispitesc;
Bucură-te, adăpost bine liniştit al celor osteniţi de întreitele
valuri ale mării vieţii;
Bucură-te, liman fără furtună al celor înviforaţi de valurile
patimilor;
97
Bucură-te, ceea ce povăţuieşti pe cei tineri spre curăţire;
Bucură-te, acoperământul şi îngrădirea fecioriei;
Bucură-te, ceea ce răceala sufletească o încălzeşti cu darul
tău;
Bucură-te, ceea ce povăţuieşti pe calea mântuirii pe cei
credincioşi;
Bucură-te, ceea ce abaţi din căile pierzării pe cei ce se
poticnesc;
Bucură-te, chezăşia noastră în faţa Fiului tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce pururea Îl rogi ca să ne miluiască pe noi
păcătoşii;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 7-lea
Vrând să arăţi marea ta dragoste neamului creştinesc,
Născătoare de Dumnezeu preabună, ai ales muntele Athosului şi
într-însul ai înmulţit sălăşluirea călugărilor, ca toţi cei înviforaţi
de deşertăciunea lumească să poată dobândi aici un liman de
mântuire liniştită şi uşoară, şi ajutaţi de tine să se
învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte cu sfinţii,
Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Un nou semn al milostivirii tale ai arătat, Stăpână, în
minunata proslăvire a sfintei tale icoane “Grabnică
ascultătoare”, nu numai călugărilor din muntele Athosului, ci
tuturor creştinilor dreptmăritori, care cu evlavie cinstesc
preasfântă icoana ta, pentru ca toţi să cânte:
Bucură-te, Maica Dumnezeului nostru;

98
Bucură-te, ceea ce întru naştere şi după naştere Fecioară ai
rămas;
Bucură-te, căci pe tine te fericesc toate neamurile;
Bucură-te, căci te-a preamărit Cel Atotputernic;
Bucură-te, căci Domnul a căutat spre smerenia ta;
Bucură-te, căci Împăratul împăraţilor a dorit bunătatea ta;
Bucură-te, binecuvântată Fiică a Împăratului Ceresc;
Bucură-te, Născătoarea Fiului Celui mai înainte de veci,
neispitită de bărbat;
Bucură-te, Mireasă neprihănită a Duhului Sfânt;
Bucură-te, tăinuitoarea harului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, frumuseţea lumii celei de sus;
Bucură-te, apărătoarea lumii celei de jos;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 8-lea
Străini şi călători suntem noi pe pământ şi după cuvântul
apostolului, nu avem aici cetate stătătoare. Către cine dar vom
alerga Stăpână, în scârbele călătoriei noastre, dacă nu către tine,
atotbună? Nu ne lepăda pe noi, Maica lui Dumnezeu. Nu ne
spune nouă: nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci
ne miluieşte pe noi cei sărmani şi fără ajutor şi primeşte-ne în
veşnicele lăcaşuri, ceea ce eşti Acoperământul nostru, şi cu
dragoste să cântăm în patria cerească, Împăratului slavei,
Hristos: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Tuturor credincioşilor o mare mângâiere este a căuta spre a
ta icoană, Stăpână, în care vedem ţinând pe mâna ta pe Pruncul
cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia ne
99
închinăm cu evlavie ca unui Mântuitor şi Dumnezeu al nostru,
iar ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă îţi
cântăm:
Bucură-te, pururea Fecioară, ceea ce te-ai bucurat de
bunavestire a arhanghelului;
Bucură-te, Mireasă nenuntită;
Bucură-te, Maica luminii, înţelegere care luminezi toate
sufletele;
Bucură-te, prestol însufleţit al Făcătorului cerului şi al
pământului;
Bucură-te, blândă porumbiţă;
Bucură-te, mieluşea neprihănită;
Bucură-te, pahar plin de bucurie;
Bucură-te, vas nesecat plin de apa vieţii;
Bucură-te, alabastru cu mir, plin de mireasma lui Hristos;
Bucură-te, cu care se izgoneşte puterea patimilor noastre;
Bucură-te, prin care am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, prin care ne-am învăţat a ne închina lui
Dumnezeu, Cel ce este Unul în Treime;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 9-lea
Toate neamurile te fericesc: Bucură-te, atotbună, grabnică
ascultătoare, ceea ce toate cererile noastre spre bine le
împlineşti! Toate neamurile te fericesc după datorie: „Marie,
binecuvântată Născătoare de Dumnezeu", căci de la răsărit şi
până la apus este lăudat numele tău, iar cetele călugăreşti
Acoperământ al lor te numesc, mai ales cele ce se nevoiesc în
muntele Athosului, pe care cu deosebită bunăvoinţă i-ai umbrit,

100
făcând multe minuni şi milele tale cele bogate arătându-le lor, şi
aşa cu mulţumire îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult grăitori nu se dumiresc să cunoască taina
fecioriei tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să
lămurească puterea de minuni făcătoare, care din icoana ta se
revarsă spre tămăduirea celor neputincioşi, spre toată folosinţa
sufletească şi trupească a creştinilor. Iar noi întru adevăr te
slăvim şi fără îndoială te mărturisim pe tine Fecioară,
închinându-ne cu credinţă în faţa sfintei tale icoane şi îţi cântăm
acestea:
Bucură-te, mirarea celor plini de îndoială;
Bucură-te, lauda cunoscută a celor credincioşi;
Bucură-te, ceea ce din coapse curate, fără de prihană, pe
Iisus Hristos L-ai născut;
Bucură-te, ceea ce întru naşterea ta nu ţi-ai vătămat cheile
fecioriei;
Bucură-te, preaproslăvită Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, mărirea fecioarelor;
Bucură-te, curată bucurie a mamelor;
Bucură-te, ceea ce eşti singura neprihănită şi bună;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Cel ce, potrivit făgăduinţei, a
zdrobit capul şarpelui;
Bucură-te, ceea ce ai izbăvit din osândirea cea de demult pe
strămoşii cei căzuţi;
Bucură-te, ceea ce prin naşterea ta ai deschis Edenul cel
sfânt;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

101
Condacul al 10-lea
Întocmind mântuirea oamenilor, care poartă numele lui
Hristos, ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să rânduieşti
muntele Athosului spre vieţuire călugărilor şi ai grăit în vedere
celui dintâi pustnic al Athosului, cuviosului Petru, ca să fie
muntele acesta spre locuinţă călugărilor, mângâindu-i cu bunele
tale făgăduinţe, că vei fi ajutătoarea şi acoperământul tuturor
celor care se nevoiesc cu plăcere de Dumnezeu, îndestulându-i
cu darurile cele trebuincioase şi dintru toate nevoile mântuindu-
i, ca fără de împiedicare să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid de apărare eşti Fecioară, călugărilor şi tuturor
nevoitorilor fecioriei şi curăţiei, drept aceea, grădina ta
pământească, muntele Athosului, l-ai făcut neapropiat femeilor,
ca fără sila păcatului să vieţuiască într-însul călugării, spre tine
după Dumnezeu, punându-şi singura lor nădejde de mântuire şi
să-ţi cânte ţie acestea:
Bucură-te, neveştejita floare a fecioriei;
Bucură-te, crin de cerească curăţie;
Bucură-te, pridvor ceresc de lumină purtător, care luminezi
pe nevoitorii curăţiei;
Bucură-te, cartea înţelepciunii dumnezeieşti care înţelepţeşti
pe cei ce se luptă cu întreagă înţelepciune;
Bucură-te, ceea ce eşti mijlocitoarea mântuirii călugărilor
celor ce bine se nevoiesc;
Bucură-te, ceea ce eşti acoperământul şi îngrădirea
vieţuitorilor din pustia muntelui Athos;
Bucură-te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor
amărâte;

102
Bucură-te, ceea ce reverşi bucurie plină de dar în inimile
iubitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce hrăneşti pe micile fecioare şi pe orfanii
fără mamă;
Bucură-te, ceea ce cu dragostea Mirelui Celui fără de moarte
îi îndulceşti pe cei ce stau în ceata feciorelnicilor;
Bucură-te, ceea ce eşti puternică ajutătoare celor ce duc
luptă grea împotriva atacurilor patimilor trupeşti;
Bucură-te, ceea ce eşti neadormită veghetoare a lăcaşurilor
călugăreşti;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 11-lea
Cântarea noastră smerită, din plinătatea dragostei şi osârdiei
adusă ţie, nu o lepăda Curată, şi nu te întoarce dinspre noi, cei
ce suntem spurcaţi cu multe păcate, ci ajută-ne nouă, atotbună,
ca prin pocăinţă să ne curăţim de întinăciunea păcatelor şi să
păşim în viaţa curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe tine
îndemnătoare la nevoinţă şi ajutătoare, ca să putem cânta cu
vrednicie şi cu dreptate: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Cu luminoasele raze ale minunilor, sfânta ta icoană
luminează pururea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi umple
toată lumea cu lumina ei cea plină de dar, alungând orice
lucrare vrăjmaşă cu puterea dumnezeiască ce dintr-însa
izvorăşte. Pentru aceasta, ne bucurăm noi păcătoşii, care avem
un zălog aşa de scump al bunăvoinţei tale pentru noi şi pe tine
Grabnică ascultătoare a rugăciunilor noastre, cu mulţumită te
cântăm:
103
Bucură-te, luceafărul soarelui celui neapus;
Bucură-te, zorile zilei celei neapuse;
Bucură-te, ceea ce ne-ai luminat dimineaţa mântuirii;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mirele Cel nemuritor al
sufletelor noastre;
Bucură-te, ceea ce dorinţele noastre cele plăcute lui
Dumnezeu, le împlineşti;
Bucură-te, ceea ce în scârbele şi năpastele noastre cu
bunăvoinţă te grăbeşti să ne ajuţi nouă;
Bucură-te, rai înţelegător, plin de toată mângâierea
duhovnicească;
Bucură-te, ceea ce din plinătatea ta şi nouă ne izvorăşti
picături de mângâiere;
Bucură-te, ceea ce răcoreşti patimile noastre;
Bucură-te, ceea ce dai nepătimirea cea plină de dar celor ce
te laudă pe tine;
Bucură-te, ceea ce iubeşti foarte pe toţi cei ce trăiesc în
iconomia întregii înţelepciuni;
Bucură-te, ceea ce îi cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu în
somnul de noapte şi în vedenii;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 12-lea
Darul lui Dumnezeu, cel ce se revarsă din sfânta ta icoană,
„Grabnică ascultătoare", numită de tine Maica lui Dumnezeu,
Stăpână, îi atrage spre ea pe toţi cei scârbiţi şi împovăraţi şi care
nu pleacă deşerţi de la acest izvor al milelor tale şi al îndurărilor,
în necazuri bucurie, în năpaste apărătoare, în boli tămăduitoare,
fără împuţinare primind faceri de bine de la chipul tău cel de

104
minuni făcător, atotbună, şi cu mulţumită cântând lui
Dumnezeu, Dătătorului de bunătăţi: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând minunile tale, Stăpână, şi marea ta milostivire spre
neamul creştinesc, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi
mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, nădăjduim şi noi
spre negrăită bunătatea ta şi cu cuget smerit îţi aducem unele
cântări ca acestea:
Bucură-te, ceea ce eşti o dulce vorbitoare cu cei ce se
nevoiesc în tăcere;
Bucură-te, ceea ce eşti bucuria cea plină de dar a celor ce se
ostenesc în pustietăţi şi prin munţi;
Bucură-te, ceea ce înţelepţeşti în chip tainic pe robii lui
Dumnezeu cei tăinuiţi în mijlocul lumii;
Bucură-te, ceea ce eşti împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor
şi a celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, ceea ce eşti cârmuitoarea cea mai de seamă a
muntelui Athos;
Bucură-te, ceea ce pe Petru cel iubitor de pustie cu
cercetarea ta l-ai luminat;
Bucură-te, ceea ce pe Atanasie cel de Dumnezeu înţelepţit,
cu starea de faţă aici l-ai umplut de dar;
Bucură-te, ceea ce pe mulţi preacuvioşi ai Athosului i-ai
proslăvit cu slava cea cerească;
Bucură-te, ceea ce vieţuitorilor acestui munte le-ai arătat o
deosebită dragoste;
Bucură-te, ceea ce eşti tămăduitoare fără de plată a
trupurilor noastre;
Bucură-te, ceea ce conduci sufletele noastre spre Împărăţia
cea de sus;
105
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, ceea ce toate
cererile noastre spre bine le împlineşti!

Condacul al 13-lea
O, întru tot cântată Maică, numită în sfânta ta icoană
„Grabnică ascultătoare", Născătoare de Dumnezeu, Marie,
primeşte cu milostivire, această puţină rugăciune a noastră, pe
care din osârdie o aducem ţie cu credinţă şi cu dragoste şi roagă
Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena
focului, de întunericul cel mai dinafară şi de muncile cele
veşnice, ca prin mijlocirea ta, să moştenim Împărăţia cea
cerească şi să ne învrednicim să cântăm cu sfinţii lui Dumnezeu:
Aliluia! (de 3 ori)
Apoi Icosul 1: Mulţimea îngerilor... şi
Condacul 1: Celei alese dintre toate neamurile...

RUGĂCIUNE
Stăpână binecuvântată, pururea Fecioară Născătoare de
Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, mai
presus de cuvânt, spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus
decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri
dumnezeieşti şi un râu de minuni pururea curgător, revărsând
bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine! Căzând
la icoana ta, de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot
înduratei Maici a Iubitorului de oameni. Stăpână revarsă asupra
noastră preabogate milele tale şi cererile noastre aduse ţie, celei
„Grabnică ascultătoare", grăbeşte spre a le împlini, întocmindu-
le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire. Cercetează-
ne preabună, pe noi robii tăi cu darul tău şi dă celor neputincioşi
tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi şi
mântuire tuturor, ca să te slăvim în vecii vecilor. Amin!
106
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«BUCURIA TUTUROR CELOR NECĂJIŢI»

După rugăciunile începătoare:

RUGĂCIUNE
O! Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de
Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus Hristos,
cad înaintea ta şi mă rog ţie, Maicii Împăratului, mai înainte
îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe
care şi primind-o Maica Împăratului Aceluia ce împărățeşte cerul
şi pământul, o du la Împăratul împăraţilor, Domnul tuturor, la
Fiul şi Dumnezeul tău, şi cere iertare de toate păcatele mele.
Vieţii mele dă-i îndreptare şi la sfârşitul meu trecere neîngrozită
de vrăjmaşii cei din văzduh; fii mie povăţuitoare, să-mi deschizi
dumnezeiasca intrare a Împărăţiei şi acolo să mă îndulcesc de
dulceaţa raiului şi de veselia acelei cetăţi înalte, a Ierusalimului

107
de sus cel preafrumos şi de frumuseţile lui cele nespuse, de
strălucirea luminii Treimii celei cu trei străluciri, şi de dulcele
glas al cântărilor îngereşti, cărei slave şi bucurii mă fă moştean şi
părtaş cu toţi sfinţii, că toate le poţi ca Maica Împăratului Celui
Atotputernic. Şi acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe
mine cel ce stau înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă, ia
aminte Doamnă Împărăteasă spre mine, care aduc ţie cântare
de rugăciune aşa:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne
din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine,
Hristos Dumnezeul nostru, şi prin mijlocirea ta cea de Maică
înaintea Lui, aducem ţie noi robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi
suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar,
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor
necăjiţi!

Icosul 1
Îngerul cel mai înainte stătător, din cer a fost trimis să zică
ţie, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te, vestind prin
Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria care avea să se
nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru
aceasta şi noi cei împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire
prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă strigăm ţie:
Bucură-te, bunăvoinţă a lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi;
Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui
Dumnezeu pentru păcatele lor;
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut;
108
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei;
Bucură-te, ceea ce ne curăţeşti de întinăciunea păcatelor;
Bucură-te, baie care speli cugetul nostru;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, care în dar curăţă
fărădelegile noastre;
Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către
Dumnezeu;
Bucură-te, pod care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte
la viaţă;
Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului;
Bucură-te, scară cerească pe care S-a pogorât la noi Domnul;
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 2-lea
Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană,
Născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau şi
cu credinţă se roagă ţie; că tu, fiind bună, eşti grabnic ajutătoare
tuturor; apărătoarea celor asupriţi; nădejdea celor
deznădăjduiţi; mângâierea celor întristaţi; hrănitoarea celor
flămânzi; celor goi, îmbrăcăminte; celor feciorelnici, curăţie;
celor străini, bună povăţuitoare; celor osteniţi, sprijinitoare;
orbilor vedere; celor surzi, bună auzire; celor bolnavi, grabnică
vindecare. Pentru aceasta după cuviinţă, cu mulţumire cântăm
pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Pricina cea neînţeleasă a chinurilor cumplite, care vin asupra
noastră, căutând noi să o înţelegem, către tine alergăm, o,
Maică şi Fecioară, mângâiere şi mântuire cerând. Iar tu, ca ceea
109
ce eşti bună, învaţă-ne pe noi a înţelege dintr-însele purtarea de
grijă cea cu milostivire a Fiului tău şi Dumnezeului nostru Celui
bun, spre mântuirea sufletelor noastre, şi spre curăţirea
păcatelor noastre cele de multe feluri şi cu bucurie strigăm ţie:
Bucură-te, adăpostire bună a celor înviforaţi;
Bucură-te, întărire a celor ce slăbesc în credinţă;
Bucură-te, ceea ce eşti singura Maică a milostivirii;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi şi în
necazuri;
Bucură-te, ceea ce prin necazuri curăţeşti păcatele noastre;
Bucură-te, ceea ce prin întristări vindeci neputinţele noastre
cele sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, ceea ce ne înveţi pe noi a nu iubi bunătăţile
acestei lumi deşarte şi trecătoare;
Bucură-te, ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea
deşartă, la cele mai presus de lume;
Bucură-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea
pământească, către dragostea lui Dumnezeu cea cerească;
Bucură-te, ceea ce, chiar şi în suferinţele noastre ne dai nouă
mângâiere şi viaţă plină de dar;
Bucură-te, făgăduinţa bunătăţilor celor cereşti;
Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 3-lea
Cu putere de sus mă întăreşte Stăpână preabună, pe mine
robul tău care sunt neputincios sufleteşte şi trupeşte şi mă
învredniceşte de cercetarea şi de purtarea ta de grijă, alungând
negura mâhnirii şi a întristării de care sunt cuprins, ca prin tine
fiind mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu: Aliluia!
110
Icosul al 3-lea
Având nespusă bogăţie de milostivire, tuturor celor necăjiţi
le întinzi mână de ajutor, tămăduind neputinţele, vindecând
bolile şi patimile. Pentru aceasta, Stăpână preabună, nu trece cu
vederea pe robii tăi care zac pe patul durerii şi strigă ţie:
Bucură-te, comoară de mult preţ a milei tale;
Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, tămăduirea trupurilor noastre;
Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, puternică ajutătoare a celor neputincioşi;
Bucură-te, apărătoare şi întărire a celor ce slăbesc în
credinţă;
Bucură-te, ceea ce mânia lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale,
degrab o potoleşti;
Bucură-te, ceea ce cu puterea rugăciunilor tale, patimile
noastre le potoleşti;
Bucură-te, vederea orbilor şi auzul surzilor;
Bucură-te, umblare a şchiopilor şi glasul muţilor;
Bucură-te, vindecare prin credinţă a celor bolnavi;
Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei se dau
vindecările;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 4-lea
De felurite necazuri, de ispite şi de nevoi sunt cuprinşi robii
tăi, ale căror greutăţi nu le mai pot răbda, dar tu, fiind Maică
milostivă a Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, ridică mâinile
tale către Fiul tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii
robilor tăi şi din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu
credinţă cântăm Lui: Aliluia!
111
Icosul al 4-lea
Auzind Preasfânta Fecioară şi Maică cele spuse mai înainte
de dreptul Simeon, că «prin însuţi sufletul tău va pătrunde
sabia», ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, ştiind că bucuria de
Maică pentru fiu este împletită cu multe necazuri în lumea
aceasta. De aceea tu, ca ceea ce ştii necazul şi suferinţa întru
toate, cunoşti şi întristarea noastră şi ca ceea ce eşti singura
Maică a tuturor, auzi-ne şi pe noi care cu credinţă strigăm ţie:
Bucură-te, ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos
Mântuitorul nostru;
Bucură-te, ceea ce izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile
tale;
Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocările şi clevetirile asupra Fiului
tău;
Bucură-te, ceea ce cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit;
Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate;
Bucură-te, ceea ce ne păzeşti cu darul Fiului tău;
Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile;
Bucură-te, îndreptarea şi povăţuitoarea celor rătăciţi;
Bucură-te, hrana şi păzitoarea pruncilor;
Bucură-te, povăţuitoarea tinerilor;
Bucură-te, Maica celor sărmani;
Bucură-te, sprijinul şi mângâierea văduvelor;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 5-lea
Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău vărsându-se pe
Cruce pentru mântuirea noastră, ca o slugă a Domnului, cu
smerenie plecându-te voii Tatălui Care este în ceruri, ne-ai
arătat nouă chipul pătimirii şi al răbdării, ca şi noi când suntem
112
în cuptorul ispitelor şi al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui
Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzându-te pe tine Fiul tău şi Dumnezeul nostru stând lângă
Cruce cu ucenicul Lui cel iubit şi cu inima sfâşiată de durere şi
suferind asemenea Lui, a zis: «Femeie, iată fiul tău» şi
ucenicului: «Iată mama ta», făcându-ţi ţie fii pe toţi cei ce cred
în El. Iar noi ca nişte părtaşi ai necazurilor şi ai patimilor Fiului
tău, spre tine mijlocitoare Maică toată nădejdea având-o, cu
credinţă strigăm ţie:
Bucură-te, Maica neamului creştinesc;
Bucură-te, ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-te, ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioşi;
Bucură-te, mieluşeaua care ai născut pe Mielul cel ce a
ridicat păcatele lumii;
Bucură-te, vas care ne scoţi nouă bucurie din izvorul
nemuririi;
Bucură-te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoşi;
Bucură-te, scularea celor căzuţi în păcate;
Bucură-te, ceea ce eşti vindecarea tuturor neputincioşilor;
Bucură-te, că eşti căutarea celor pierduţi;
Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor;
Bucură-te, potolirea a toată întristarea;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 6-lea
Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate
marginile lumii, căci cu cinstitul tău Acoperământ acoperi pe tot
neamul creştinesc, pentru care totdeauna te rogi lui Hristos
113
Mântuitorul lumii şi izbăveşti din toate nevoile pe robii tăi cei
temători de Dumnezeu, care cu credinţă cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 6-lea
Strălucind darul cu raze luminoase de la sfântă icoana ta,
Maica lui Dumnezeu, noi cu credinţă plecăm genunchii înaintea
ei şi cu lacrimi ne rugăm ţie; alungă norul ispitelor ce vine
asupra robilor tăi, şi cu bucurie să strigăm ţie:
Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioşilor, Fiului tău
şi Dumnezeului nostru;
Bucură-te, ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii şi te
rogi pentru noi;
Bucură-te, mijlocitoare între Dumnezeu şi om, care ne
izbăveşti pe noi din nevoi;
Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesc, de la Dumnezeu
dăruită nouă;
Bucură-te, pom înfrumuseţat, cu care se acopăr mulţi;
Bucură-te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc
credincioşii;
Bucură-te, Acoperământul lumii, cel mai lat decât norii;
Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate
bunătăţile cereşti şi pământeşti;
Bucură-te, soare luminos care neîncetat luminezi pe cei
credincioşi;
Bucură-te, stâlp de foc care povăţuieşti pe cei aleşi către
cereasca Împărăţie;
Bucură-te, brazdă care creşti mulţimea îndurărilor;
Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti toate bunătăţile;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!
114
Condacul al 7-lea
Vrând să arăţi izvoare de minuni de la sfântă icoana ta,
“Bucuria tuturor celor necăjiţi”, ai poruncit Stăpână, bolnavei
Eftimia să săvârşească înaintea sfintei tale icoane cântări de
rugăciune, şi primind vindecare să vestească tuturor milele tale
pe care le-ai dăruit prin sfânta ta icoană, pentru ca să nu fie
tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar tuturor celor ce au
nevoie de ele. Pentru aceasta şi noi nu tăinuim minunile şi
facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulţumire
preaslăvim pe Dumnezeu şi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Scăldătoarea Siloamului vindecă bolile, însă mai presus s-a
arătat, Preasfântă Stăpână, biserica ta, în care ne închinăm
icoanei tale celei făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta nu numai
o dată într-un an, şi nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc
sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi
trupească a celor ce cu bună credinţă şi cu dragoste vin către
tine. Pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, scăldătoare în care se afundă toate durerile
noastre cele sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, pahar cu care se primesc bucuria şi mântuirea;
Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă;
Bucură-te, lemn care îndulceşti apele cele amare ale mării
lumeşti;
Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă;
Bucură-te, ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare;
Bucură-te, baie care speli întinăciunea păcatului;
Bucură-te, potolirea întristărilor noastre;
Bucură-te, vindecarea bolilor noastre;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti din nevoi;
115
Bucură-te, ceea ce calci puterea demonilor;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii noştri;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 8-lea
Nemernici şi străini de credinţa creştinească sunt acei care
nu se închină chipului tău celui întru tot sfânt, căci tu Stăpână,
ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de
minuni asupra sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care
sunt chinuiţi de duhurile cele necurate şi se închină cu credinţă
sfintei tale icoane îi vindeci şi sănătoşi îi faci pe ei. Pe toţi cei
bolnavi sufleteşte şi trupeşte care se roagă ţie îi tămăduieşti şi
cele de folos pentru dânşii le rânduieşti. Pentru aceste multe ale
tale faceri de bine, cu mulţumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Toată viaţa noastră pe pământ este plină de durere şi de
întristare. Sufletul bolnav de păcate, trupul de dureri se
chinuieşte, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele
noastre ne pedepseşte. Către tine dar alergăm Maica lui
Dumnezeu, şi înaintea preacinstitei tale icoane căzând, ne
rugăm; umple de bucurie şi de veselie inima noastră cea întrista-
tă şi cu bucurie să strigăm ţie:
Bucură-te, povăţuitoarea care ne duci pe noi în patria
cerească;
Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului, care ne
deschizi nouă uşile raiului;
Bucură-te, cea preamilostivă care ne miluieşti pe noi;
Bucură-te, chivernisitoarea casei care bine rânduieşti viaţa
noastră;
116
Bucură-te, cea preafericită care de prooroci ai fost vestită;
Bucură-te, fericit pântece care ai născut pe Fiul lui
Dumnezeu;
Bucură-te, rugul cel nears;
Bucură-te, zid nestricat;
Bucură-te, izvor purtător de viaţă;
Bucură-te, floarea cea pururea neveştejită;
Bucură-te, îmblânzirea inimilor celor răi;
Bucură-te, neîncetată bucurie a credincioşilor;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi.

Condacul al 9-lea
Toată dulceaţa cea lumească în lumea aceasta este
amestecată cu întristare. Mărirea şi bogăţia trec, frumuseţea şi
sănătatea se veştejesc, prietenii cei de aproape se răpesc de
moarte, îndulceşte dar necazurile robilor tăi, pricinuitoarea
bunătăţilor şi bucuria ta cea nestricată dă-ne-o nouă celor ce
strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte să
mângâie pe cei necăjiţi. Ci tu singură, Stăpână, dăruieşte inimii
noastre mângâiere cu razele darului tău. Alungă norul
necazurilor noastre şi negura mâhnirii, ca să strigăm ţie:
Bucură-te, că eşti nădejde de bucurie pentru toţi creştinii;
Bucură-te, bucuria şi împăcarea lumii;
Bucură-te, dătătoarea bunătăţilor cereşti şi pământeşti;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, limanul celor ce înoată pe marea vieţii acesteia;
117
Bucură-te, singura păzitoare a celor ce după Dumnezeu, spre
tine nădăjduiesc;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală pentru
mulţimea păcatelor;
Bucură-te, păzitoarea şi întărirea tuturor;
Bucură-te, ocrotire şi sfântă adăpostire a tuturor
credincioşilor;
Bucură-te, ajutătoarea tuturor celor ce cu credinţă se roagă
ţie;
Bucură-te, luminoasă cunoştinţă a darului;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 10-lea
Domnul cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea
din chinul veşnic şi din neîncetata suferinţă, S-a sălăşluit în
pântecele tău cel pururea fecioresc şi pe tine, Maica Sa, te-a
dăruit celor pieritori spre ajutor, spre Acoperământ şi apărare,
ca să fii celor mâhniţi mângâiere, celor necăjiţi bucurie, celor
deznădăjduiţi nădejde, ceea ce ne izbăveşti de chinul cel veşnic
prin mijlocirea ta şi către veşnica veselie aduci pe toţi care cu
credinţă strigă Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu şi tuturor celor
ce aleargă către Acoperământul tău. Pentru aceasta ne rugăm
ţie, apără, acoperă şi păzeşte pe toţi cei săraci şi fără de ajutor şi
izbăveşte din ispite, din necazuri şi din nevoi pe cei care cu
credinţă strigă ţie:
Bucură-te, stâlpul fecioriei;
Bucură-te, vas ales al curăţiei şi al întregii feciorii;
118
Bucură-te, cununa cea mărită a celor care cu nevoinţă se
luptă împotriva poftelor;
Bucură-te, ceea ce dai veşnică bucurie celor ce se ostenesc în
viaţa călugărească;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de văpaia patimilor;
Bucură-te, ceea ce goneşti negura ispitelor;
Bucură-te, povăţuitoarea întregii feciorii;
Bucură-te, sprijinitoarea curăţiei;
Bucură-te, îndreptarea oamenilor;
Bucură-te, cea prin care din cădere ne-am sculat;
Bucură-te, întărirea cea tare a credinţei;
Bucură-te, tămâia cea plăcută a rugăciunii;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 11-lea
Cântarea cea cu totul de umilinţă aducem ţie noi robii tăi,
Născătoare de Dumnezeu, apărătoarea cea atotputernică a
neamului creştinesc. Potoleşte bolile robilor tăi celor ce suspină,
îmblânzeşte mânia lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra
noastră pentru păcatele noastre. Izbăveşte-ne din toate
necazurile pe noi robii tăi, care strigăm pentru tine lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie primitoare de lumină, din cărbunele darului lui
Dumnezeu aprinsă, s-a arătat nouă preacinstită icoana ta,
Stăpână, spre sfinţirea şi mângâierea noastră. Iar noi, cu
dragoste cinstind-o şi cu credinţă îngenunchind înaintea ei,
strigăm ţie:

119
Bucură-te, ceea ce cu puternica ta apărare, din toate nevoile
ne scoţi pe noi;
Bucură-te, ceea ce din foamete sufletească şi trupească ne
izbăveşti pe noi;
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale stingi focul patimilor
noastre;
Bucură-te, ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea veşnică;
Bucură-te, tare ajutătoare în războaie;
Bucură-te, ceea ce ne acoperi pe noi de năvălirea altor
neamuri;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de războiul cel dintre noi;
Bucură-te, ceea ce păzeşti pe cei ce călătoresc pe pământ şi
pe ape;
Bucură-te, ceea ce izbăveşti pe cei robiţi;
Bucură-te, grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu,
care cu dreptate vine asupra noastră;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 12-lea
Zălog din darurile tale, voind să dai neamului creştinesc
icoana ta, cea făcătoare de minuni, ai dăruit-o nouă, Maica lui
Dumnezeu, de la care, celor ce vin cu credinţă, izvoare de
minuni se revarsă, neputinţele se vindecă şi necazurile se
potolesc. Pentru aceasta cu bucurie strigăm pentru tine lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând milele şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, toţi te lăudăm ca pe o tare stătătoare a noastră şi cu
umilinţă venim la tine, ceea ce te rogi pentru noi şi cerem ca să
120
înalţi mâinile către Fiul tău, rugându-L ca pururea în viaţa
aceasta şi după moartea noastră să nu se depărteze milostivirea
Lui de la noi, cei ce strigăm ţie:
Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moartea
noastră;
Bucură-te, ceea ce rânduieşti sfârşit dulce şi cu pace din viaţa
aceasta, tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine;
Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea şi apărarea noastră în ziua
Judecăţii;
Bucură-te, îmblânzirea Dreptului Judecător;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti din gheena cea veşnică;
Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor;
Bucură-te, cheia Împărăţiei lui Hristos;
Bucură-te, uşa raiului;
Bucură-te, pod care duci la ceruri;
Bucură-te, adăpostire şi bună apărătoare a tuturor
păcătoşilor care se căiesc de păcatele lor;
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, mărirea şi mângâierea tuturor drepţilor;
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 13-lea
O, întru tot lăudată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce spre
bucuria cerului şi a pământului, ai născut pe Împăratul Hristos,
Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriţilor robilor tăi. Primeşte
această puţină rugăciune a noastră şi ne izbăveşte pe noi din
toate nevoile. Vindecă neputinţele noastre cele sufleteşti şi
trupeşti. Alungă de la noi toată răutatea şi întristarea. Dăruieşte-
ne sănătate şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte din munca cea

121
veşnică pe noi care cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!
(de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Îngerul cel mai întâi... şi


Condacul 1: Apărătoare Doamnă...

RUGĂCIUNE
O! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce
eşti mai presus decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii,
Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi, dă-
ne mângâiere şi nouă celor ce suntem în necazuri, că afară de
tine, altă scăpare şi ajutor nu avem. Tu singură eşti mijlocitoarea
bucuriei noastre şi ca Maica lui Dumnezeu şi Maica milostivirii,
stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi
nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ţie cu credinţă nu este
ruşinat. Auzi-ne şi acum în ziua necazului nostru, pe noi cei ce
cădem înaintea icoanei tale şi cu lacrimi ne rugăm ţie. Alungă de
la noi toate necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră, întru
această vremelnică viaţă şi prin atotputernica ta mijlocire, nu ne
lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie, întru Împărăţia
Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin!

122
ACATISTUL MAICII DOMNULUI,
«POTOLEŞTE ÎNTRISTĂRILE NOASTRE»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Aleasă şi minunată izbăvire ni s-a dăruit nouă, chipul tău cel
cinstit, preabinecuvântată Fecioară Stăpână, de Dumnezeu
Născătoare, ca cei ce ne-am izbăvit de cele rele prin arătarea lui.
Şi privind spre el, cele de mulţumire aducem ţie, noi robii tăi, de
Dumnezeu Născătoare, şi ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, din
toate nevoile ne slobozeşte pe noi, cei ce-ţi strigăm ţie: Bucură-
te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte
întristările noastre!

123
Icosul 1
Mulţimea îngerilor şi toate oştile cereşti te laudă pe tine,
Împărăteasa tuturor, de Dumnezeu Născătoare, căci tu ai
umplut de bucurie sufletele noastre, când ne-ai arătat nouă cu
milostivire chipul tău cel sfânt, de Dumnezeu aleasă Fecioară,
Stăpână, închinându-ne înaintea lui, înălţăm ţie rugăciuni de
umilinţă, strigând cu frică sprijinelii tale celei milostive faţă de
noi, unele ca acestea:
Bucură-te, binecuvântarea Tatălui Celui fără de început;
Bucură-te, locaşul Fiului Celui mai înainte de veci;
Bucură-te, petrecerea Duhului Celui Sfânt;
Bucură-te, pe care te laudă heruvimii cei cu ochi mulţi;
Bucură-te, că laudă îţi aduc serafimii cei cu câte şase aripi;
Bucură-te, că pe tine toate oştile cereşti te măresc;
Bucură-te, că pe tine toate seminţiile pământului te
mărturisesc Maică a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin tine toată lumea se umple de veselie;
Bucură-te, că prin tine toate durerile noastre se vindecă;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale întristările noastre se
potolesc;
Bucură-te, că prin mijlocirile tale toate cererile noastre se
împlinesc;
Bucură-te, că ţie şi Fiului tău din cinstită icoana ta, cu
mulţumită ne închinăm;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 2-lea
Te văd pe tine, de Dumnezeu aleasă Fecioară, toate puterile
cereşti stând întotdeauna înaintea scaunului celui de slavă al
Împăratului Ceresc şi rugându-te pentru creştini către Fiul tău şi
124
Dumnezeu, Împărăteasa cerului, iar noi păcătoşii, pe pământ
privind la sfânta icoană şi căzând înaintea ei, cu bucurie ne
închinăm ţie, strigând: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Dă-ne nouă înţelegere, întru tot sârguitoare, protectoarea
noastră, Împărăteasa cerului, căci din buzele noastre cele
întinate, cum se poate cânta numelui tău? Pentru că eşti
mijlocitoarea celor bune pentru noi, că ştii să ne sprijineşti
oricând ţi-am cere ajutor, ca să-ţi strigăm cu umilinţă aşa:
Bucură-te, ceea ce aduci prinos de rugăciune pentru noi
către Fiul tău şi Dumnezeu spre mângâiere;
Bucură-te, ceea ce cu sfintele tale rugăciuni izbăveşti ochii
noştri de tânguirea cea veşnică;
Bucură-te, ceea ce prin rugăciunile tale cele de Maică
îndupleci pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru spre milă faţă de noi;
Bucură-te, ceea ce cu molitfele tale potoleşti dreapta mânie
a lui Dumnezeu, cea pornită asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce cu mijlocirile tale ierţi păcatele noastre;
Bucură-te, ceea ce cu ajutorul tău nimiceşti pătimirile
noastre;
Bucură-te, ceea ce cu mijlocirea ta, risipeşti toate necazurile
noastre vremelnice;
Bucură-te, ceea ce ne ajuţi pe noi în toate nevoile şi
trebuinţele;
Bucură-te, ceea ce pururea proslăveşti pe cei ce te slăvesc
pe tine;
Bucură-te, ceea ce cu bucuria ta potoleşti întristările
noastre;
Bucură-te, ceea ce ne dai nouă veselie neîncetată;
Bucură-te, ceea ce ne deschizi nouă uşile raiului;
125
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt te-a însemnat pe tine spre grabnică
şi caldă sprijinire a celor ce aleargă la tine cu credinţă şi se
închină cinstitului tău chip, căci numai ţie celei fără de prihană şi
Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, ţi s-a dat har să împlineşti
toată cererea cea bună şi numai tu ne poţi ajuta precum voieşti.
Pentru aceasta, toată obştea binecredincioşilor slavosloveşte pe
Fiul tău şi Dumnezeul nostru, strigând: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având bogăţie nesecătuită de îndurări, tuturor marginilor
pământului le întinzi mână de ajutor şi dăruieşti tuturor
bolnavilor vindecare, celor ce pătimesc slobozenie, orbilor
vedere şi tuturor le împlineşti pe toate după trebuinţa lor, iar
noi cu umilinţă îţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, singura Maică ce ne arăţi nouă milostivire;
Bucură-te, ceea ce ne deschizi nouă comoara cea de mult
preţ a milei;
Bucură-te, ceea ce dai tuturor daruri nenumărate;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor
care-l cer;
Bucură-te, ceea ce dai celor tineri sporire priceperii;
Bucură-te, ceea ce nimiceşti rănile noastre cele păcătoase;
Bucură-te, ceea ce sădeşti pe cei drepţi în locaşurile raiului;
Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor viitoare şi întărirea
celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, ceea ce restabileşti grabnic în har pe toţi cei
căzuţi;
126
Bucură-te, ceea ce foloseşti pe toţi în orice ajutor ţi-ar cere;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 4-lea
Viforul multor necazuri cuprinzându-ne pe noi, totdeauna
ajuţi, Împărăteasa cerului, pe cei ce cu credinţă aleargă la tine şi
se închină icoanei tale celei purtătoare de tămăduiri, despre
care ai zis cândva, după ce a fost zugrăvită pentru întâia dată:
"Cu această icoană va fi harul meu şi puterea". Şi noi într-
adevăr, credem că auzi cererile celor ce cheamă sfânt numele
tău şi strigă Fiului tău: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind Domnul în ceruri mijlocirile tale cele pentru noi,
palatule ales al Duhului Sfânt, împlineşte toate cererile tale, iar
noi păcătoşii, pe pământ văzând sfântă icoana ta strălucind
nouă ca un soare luminos, ţie, ca unei Maici a lui Dumnezeu,
îndrăznim a grăi:
Bucură-te, ceea ce ne arăţi nouă Soarele cel înţelegător;
Bucură-te, ceea ce ne luminezi pe noi cu lumina cea
neîntunecată;
Bucură-te, ceea ce ne faci vii pe noi cei omorâţi cu păcatele;
Bucură-te, ceea ce deschizi pântecele maicilor celor fără de
rod;
Bucură-te, ceea ce grabnic goneşti pe vrăjmaşii cei răi care
năvălesc fără de veste asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce totdeauna ne îndulceşti pe noi de
bunătăţile cele dorite;
Bucură-te, ceea ce cu grăbire ne mângâi pe noi în necazuri şi
întristări;
127
Bucură-te, ceea ce scapi de moartea cea năpraznică pe cei ce
cheamă cu credinţă numele tău;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti viaţă fără de sfârşit celor ce
nădăjduiesc întru tine;
Bucură-te, ceea ce ridici la cer pe cei ce au credinţă şi
dragoste către tine;
Bucură-te, sprijinitoarea noastră cea tare;
Bucură-te, ceea ce ne aperi pe noi în toate împrejurările;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 5-lea
Stea cu dumnezeiască mergere ne-ai arătat nouă cinstită
icoana ta, Stăpâna lumii, iar noi privind la ea şi cu credinţă din
inimă rugându-ne ţie, Născătoare de Dumnezeu, zicem: tu ne
eşti scut nebiruit şi zid nedoborât, nouă, celor ce strigăm:
Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzut-au puterile cereşti în mâinile tale pe Cel ce a zidit pe
om cu mâinile Sale şi au priceput că este Stăpân, iar noi
păcătoşii, văzându-te zugrăvită Preacurată Maica Lui, care cu
dragoste ne întinzi mâinile, cu mulţumită strigăm ţie:
Bucură-te, ceea ce ţii în mâinile tale fără de ardere Focul cel
dumnezeiesc, prin care se ard păcatele noastre;
Bucură-te, ceea ce ai purtat în braţele tale Lumina cea
nestinsă, prin care se luminează sufletele noastre;
Bucură-te, ceea ce biruieşti pe vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi
nevăzuţi;
Bucură-te, ceea ce ne întinzi nouă dragoste şi milostivire;

128
Bucură-te, ceea ce înalţi lui Dumnezeu mâinile tale chezăşie
pentru noi;
Bucură-te, ceea ce ne deschizi nouă intrarea întru Împărăţia
cerurilor;
Bucură-te, ceea ce ne aperi pe noi cu ajutorul tău;
Bucură-te, ceea ce cu mijlocirea ta ne ierţi păcatele noastre;
Bucură-te, ceea ce potoleşti întristările noastre prin
rugăciunea ta;
Bucură-te, că prin sprijinirea ta ne desfătăm cu toate
bunătăţile;
Bucură-te, că prin tine toate dorinţele noastre cele spre bine
se împlinesc;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 6-lea
Propovăduitorii purtători de Dumnezeu apostoli, după
înălţarea Domnului, la sfinţirea bisericii tale, aflând pe zid chipul
tău zugrăvit cu vopsele de mână neomenească, Stăpână, s-au
grăbit a cânta lui Dumnezeu Cel născut din tine: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Strălucit-ai cu înţelepciune de la adevăratul Soare al
dreptăţii, de Dumnezeu aleasă Fecioară şi slobozind raze de
adevărată cunoştinţă de Dumnezeu, luminezi prin acelea pe toţi
cei ce te mărturisesc pe tine a fi adevărata Maică a lui
Dumnezeu, strigând acestea:
Bucură-te, ceea ce luminezi în ceruri pe toţi cu slava ta;
Bucură-te, ceea ce întocmeşti începutul mântuirii omeneşti;
Bucură-te, chivotul vieţii noastre care ne păzeşti de potopul
morţii;
129
Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti ca să petrecem în locaşurile
raiului;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră către Dumnezeu, care
mântuieşti lumea;
Bucură-te, ceea ce grabnic sprijineşti pe cei ce sunt întru
necazuri;
Bucură-te, ceea ce vindeci toate bolile trupeşti şi sufleteşti
ale oamenilor;
Bucură-te, ceea ce dezlegi cuvintele celor muţi şi gângavi;
Bucură-te, dătătoarea a tot binele celor care-l cer de la tine;
Bucură-te, ceea ce tuturor izvorăşti din învăţătura harului;
Bucură-te, ceea ce îndulceşti cu acelea orice stare şi vârstă;
Bucură-te, ceea ce împlineşti cele bune ale tuturor;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 7-lea
Vrând Domnul Cel îndelung răbdător şi Atoatevăzător să
arate adâncul îndurărilor şi al iubirii de oameni, te-a ales pe tine
Lui Maică, izvorul cel nesecat al milostivirii, că dacă cineva după
dreapta judecată a lui Dumnezeu este vrednic de osândă, prin
mijlocirea ta cea atotputernică păzit va fi şi Fiului tău şi
Dumnezeului nostru îi va striga cu mare glas: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Minunate ai arătat lucrurile Tale întru Preacurată Maica Ta,
Doamne şi ne-ai dăruit nouă minunata ei icoană, care mai mult
decât razele soarelui luminează pe oamenii care o privesc ca şi
pe Născătoarea de Dumnezeu şi cu credinţă şi cu dragoste din
suflet îi strigăm acestea:

130
Bucură-te, ceea ce ca pe un nor întinzi icoana ta tuturor pe
pământ;
Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi mai presus de nădejde
sprijinul tău cel milostiv către noi;
Bucură-te, ceea ce pretutindeni izvorăşti izvoare de minuni
prin icoana ta;
Bucură-te, ceea ce prin arătarea icoanei tale luminezi pe toţi
oamenii;
Bucură-te, că prin aceasta arăţi în biserică un nou semn al
harului;
Bucură-te, că privind la icoana ta, ne închinăm ţie însăţi,
adevăratei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce prin icoana ta goneşti întunericul
păcatului ca printr-un stâlp de foc;
Bucură-te, că prin aceasta potoleşti întristările noastre;
Bucură-te, ceea ce ai sfinţit biserica prin arătarea acesteia;
Bucură-te, că noi păcătoşii suntem păziţi prin sprijinirea ta;
Bucură-te, ceea ce sfâşii îmbrăcămintea cea de sac a
necazului nostru;
Bucură-te, ceea ce ne îmbraci pe noi cu bucuria cea veşnică;
Bucură te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 8-lea
Străină şi preaslăvită, sfântă icoana ta, ce s-a arătat în
biserică, îngerii au proslăvit-o, ceata ierarhilor i s-a închinat, iar
noi păcătoşii căzând, aşteptăm mila ta cea mare şi bogată
strigând cu veselie: Aliluia!

131
Icosul al 8-lea
Domnul, Cel ce stăpâneşte cele de sus şi cele de jos,
văzându-te pe tine, Maica Sa, pururea stând înaintea Lui şi cu
umilinţă aducându-I Lui rugăciune pentru noi păcătoşii,
făgăduit-a să-ţi împlinească toate cererile tale, iar noi păcătoşii
nădăjduind întru rugăciunile tale cele de Maică pentru noi, cele
de mulţumire aducem ţie aşa:
Bucură-te, ceea ce împărățeşti veşnic cu Fiul tău şi
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce îi aduci Lui întotdeauna rugăciuni pentru
noi;
Bucură-te, ceea ce cu mila ta acoperi pe toţi cei ce aleargă la
tine;
Bucură-te, bucuria tuturor, care potoleşti întristările noastre;
Bucură-te, ceea ce ai lucrat împăcarea noastră cu
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-te, ceea ce ai întocmit mântuirea oamenilor;
Bucură-te, ceea ce ai stricat blestemul păcatului strămoşesc;
Bucură-te, ceea ce ai luminat firea noastră cea muritoare
prin nemurire;
Bucură-te, ceea ce ai umilit învârtoşarea inimii noastre;
Bucură-te, ceea ce ridici spre Dumnezeu pe cei
deznădăjduiţi;
Bucură-te, ceea ce ai sfărâmat uneltele morţii cele gătite
asupra noastră;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

132
Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească aduce cântări de laudă ţie, Maicii lui
Dumnezeu şi ocrotitoarea tuturor celor ce cad către tine şi cer
ajutorul tău, căci prin mijlocirea ta cea tare şi puternică, pe cei
drepţi îi veseleşti, pe cei păcătoşi îi întăreşti şi din toate nevoile
îi izbăveşti şi întristările le potoleşti şi te rogi pentru toţi cei ce
cu credinţă strigă: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei cu multă faimă, ca nişte peşti fără de glas, nu se
pricep a slăvi prăznuirea slăvită a icoanei tale, nici laudele aduse
ţie prin întinatele noastre buze nu sunt vrednice, însă văzând
nenumăratele binefaceri arătate nouă de la icoana ta,
bucurându-ne cu sufletul şi cu inima, grăim către tine:
Bucură-te, ceea ce potoleşti foamea noastră cu pâinea vieţii;
Bucură-te, ceea ce ne păzeşti pe noi de pierzarea morţii prin
nemurire;
Bucură-te, ceea ce ne fereşti pe noi de înfiorarea păcatului;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti pe noi cu mână tare din urgia
morţii;
Bucură-te, ceea ce ne răpeşti pe noi din foc prin roua
rugăciunilor tale;
Bucură-te, ceea ce ne aperi pe noi de nevoi prin puternica ta
sprijinire;
Bucură-te, ceea ce ne păzeşti pe noi de sabie prin puterea
ta;
Bucură-te, ceea ce ne scapi pe noi de năvălirea celor de alt
neam;
Bucură-te, ceea ce ne îngrădeşti pe noi cu adevărata pace de
războiul cel dintre noi;

133
Bucură-te, ceea ce vindeci de rană aducătoare de moarte pe
cei ce aleargă către tine;
Bucură-te, ceea ce ne slobozeşti pe noi cu molitfele tale de
mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu, cea pornită asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce ne scoţi pe noi din orice boală cu cinstită
mijlocirea ta;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 10-lea
Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea
vrăjmaşului, Domnul Cel iubitor de oameni, te-a dăruit pe tine,
Maica Sa, pământenilor spre ajutor, zicând: Fiilor omeneşti, iată,
Maica Mea va fi vouă acoperământ şi ocrotire, celor întristaţi
mângâiere, celor scârbiţi bucurie, celor obijduiţi protectoare, ca
să ridice din adâncul păcatului pe toţi cei ce strigă: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Împărate Ceresc - astfel se roagă pentru noi pururea
Împărăteasa cerului - "primeşte pe tot omul care Te slăveşte pe
Tine şi cheamă numele Tău, unde se cinsteşte pomenirea
sfântului Tău nume şi mă proslăveşte pe mine pentru numele
Tău şi nu-i lepăda pe ei de la faţa Ta şi binevoieşte întru ei şi
primeşte de la ei orice rugăciune şi din toate nevoile izbăveşte-i".
Iar noi păcătoşii, nădăjduind spre rugăciunile tale cele de Maică,
strigăm aşa:
Bucură-te, că tu eşti rugătoarea noastră cea caldă către
Dumnezeu;
Bucură-te, că rugăciunea ta cea de Maică mult poate
milostivind pe Stăpânul;

134
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde, care potoleşti
întristările noastre;
Bucură-te, ceea ce străluceşti nevrednicia noastră cu harul
tău;
Bucură-te, ceea ce curăţeşti întinăciunea noastră cu curăţia
ta;
Bucură-te, ceea ce îndreptezi rugăciunile noastre cu bună
mireasmă;
Bucură-te, ceea ce prefaci întru nestricăciune tina noastră
cea stricăcioasă;
Bucură-te, ceea ce tămăduieşti neputinţa noastră;
Bucură-te, ceea ce vindeci durerile noastre cele trupeşti şi
sufleteşti;
Bucură-te, ceea ce degrab împrăştii norul patimilor,
scârbelor şi întristărilor venite asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti toate cele de folos prin cererea
ta cea puternică;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 11-lea
Cântarea cea cu toată umilinţa primeşte-o de la noi,
Împărăteasa cerului şi ascultă rugăciunea noastră ce ţi se aduce
ţie, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, căci mereu către tine
alergăm întru năpăstuiri, scârbe şi întristări şi înaintea ta întru
necazurile noastre vărsăm lacrimi şi ne rugăm: potoleşte
întristările noastre şi primeşte această jertfă a robilor tăi, celor
ce strigăm: Aliluia!

135
Icosul al 11-lea
Făclie primitoare de Lumina cea adevărată, arătându-te
celor ce sunt pe pământ, luminezi sufletele celor ce cinstesc
arătarea icoanei tale şi povăţuieşti către înţelegerea cea
dumnezeiască pe cei ce-ţi cântă acestea:
Bucură-te, făclie nestinsă a Focului celui nematerialnic, ce ne
luminează pe noi;
Bucură-te, zorile Luminii dumnezeieşti cele neapuse, care ne
străluceşte pe noi;
Bucură-te, Soarele dreptăţii care ne învălui cu strălucire;
Bucură-te, ceea ce ne izvorăşti nouă izvorul vieţii celei din
rai;
Bucură-te, Maica Luminii celei adevărate, care luminezi
sufletele celor binecredincioşi;
Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor care mângâie
sufletele tuturor celor înrăiţi;
Bucură-te, ceea ce mântuieşti pe cei ce te cheamă întru
ajutor şi slăvesc numele tău;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti sfârşit nedefăimat al vieţii celor
ce nădăjduiesc întru tine;
Bucură-te, ceea ce neîncetat ajuţi tuturor neamurilor, celor
ce te socotesc Maică a Domnului şi te numesc de Dumnezeu
Născătoare;
Bucură-te, ceea ce goneşti de la noi nălucirile duhurilor celor
rele ale închipuirii, prin adumbrirea sfintelor tale icoane;
Bucură-te, ceea ce grabnic ne mângâi pe noi întru scârbele şi
întristările noastre ce ne vin fără de veste;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bucurie la toată lumea;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

136
Condacul al 12-lea
Harul cel dumnezeiesc cere-l nouă de la Stăpânul cerului,
Fiul tău şi Dumnezeu şi ne întinde nouă mână de ajutor şi prin
rugăciunile tale potoleşte întristările noastre; acoperă-ne pe noi
cu acoperământul aripii tale, depărtează de la noi pe tot
vrăjmaşul şi pizmaşul; împacă viaţa noastră ca să nu pierim
cumplit şi primeşte-ne pe noi în corturile cele veşnice,
sprijinitoarea noastră, ca bucurându-ne de tine să strigăm:
Aliluia!

Icosul al 12-lea
Te cântăm pe tine, Împărăteasă ajutătoare, te lăudăm
rugându-ne ţie cu umilinţă, credem şi mărturisim, că tu ceri
bunătăţile cele veşnice şi cele vremelnice, celor ce te laudă pe
tine:
Bucură-te, ceea ce cu molitfele tale mântuieşti toată lumea;
Bucură-te, ceea ce cu mijlocirea ta sprijineşti toată lumea;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti popoarelor celor
dreptcredincioase, biruinţă asupra barbarilor;
Bucură-te, ceea ce înfrângi năvălirile celor de alt neam
asupra creştinilor;
Bucură-te, ceea ce în credinţă pe cei blagocestivi îi păstrezi;
Bucură-te, ceea ce spulberi de la faţa pământului pe cei ce
nu cinstesc sfântă icoana ta;
Bucură-te, ceea ce ajuţi grabnic pe cei ce se închină icoanei
tale şi te cheamă pe tine în ajutor;
Bucură-te, ceea ce ne povăţuieşti pe noi păcătoşii spre
mântuire şi primirea bunătăţilor celor veşnice;
Bucura-te, ceea ce ne ceri nouă tuturor de la Fiul tău şi
Dumnezeul nostru Împărăţia cea fără de sfârşit;
Bucură-te, ceea ce drepţilor viaţă veşnică le dăruieşti;
137
Bucură-te, ceea ce ne dai tuturor cele bune şi de folos spre
orice trebuinţă;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi
potoleşte întristările noastre!

Condacul al 13-lea
O, întru tot lăudată Maică, Împărăteasa cerului şi Stăpână,
Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe
Cuvântul Cel ce este mai Sfânt decât toţi sfinţii. Primind acest
dar de acum, potoleşte întristările noastre şi ne izbăveşte pe noi
de toate năpăstuirile, necazurile, scârbele şi osânda cea veşnică
şi scoate-ne din chinul ce va să fie şi învredniceşte-ne să ne
sălăşluim în corturile cele veşnice ale raiului, pe noi robii tăi care
strigăm: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Mulţimea îngerilor ... şi


Condacul 1: Aleasă şi minunată izbăvire...

RUGĂCIUNE
CĂTRE PEASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
A SFÂNTULUI EFREM SIRUL

Fecioară, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, care pe


Cuvântul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu, pe Făcătorul şi
Stăpânul a toată zidirea cea văzută şi gândită, pe Unul în Treime
Dumnezeu, Dumnezeu şi Om, mai presus de fire şi de cuvânt L-
ai născut, sălăşluirea Dumnezeirii, încăperea a toată sfinţenia,
întru care a locuit trupeşte toată plinirea Dumnezeirii, cu
bunăvoinţa lui Dumnezeu-Tatăl şi cu lucrarea Sfântului Duh, cea
care eşti mai înaltă şi mai covârşitoare decât toată zidirea, fără
asemănare încununată cu împărătească şi de Dumnezeu
138
încuviinţată vrednicie, slava şi desfătarea şi veselia cea negrăită
a îngerilor; cununa împărătească a apostolilor şi a proorocilor;
bărbăţia cea mai presus de fire a mucenicilor, sprijinitoarea
nevoinţelor lor şi dătătoarea de biruinţă; pregătitoarea
încununărilor pentru lupte şi a răsplătirilor lor celor veşnice
datorate cu cuviinţă lui Dumnezeu; cinstea şi slava cea mai
presus de cinste a cuvioşilor; povăţuitoarea cea nerătăcită a
liniştii şi învăţătoare; uşa descoperirilor şi a tainelor celor
duhovniceşti; izvorul luminii; poarta vieţii celei veşnice; râul
nesecat al milei; marea cea nesfârşită a tuturor Dumnezeieştilor
daruri şi minuni; de tine avem trebuinţă şi pe tine te rugăm
Maica cea preamilostivă a Stăpânului Celui Iubitor de oameni,
milostiveşte-te spre noi smeriţii şi nevrednicii robii tăi! Caută cu
milostivire spre robirea şi smerenia noastră! Vindecă zdrobirea
sufletelor şi ale trupurilor noastre! Pe vrăjmaşii cei văzuţi şi
nevăzuţi risipeşte-i! Turn de tărie, armă de război, tabără tare şi
voievod şi înainte-luptătoare nebiruită, fă-te nouă nevrednicilor
în faţa vrăjmaşilor noştri. Arată spre noi, astăzi, milele tale şi
minunile cele de demult. Arată vrăjmaşilor noştri celor nelegiuiţi
că singurul Împărat şi Stăpân este Fiul tău şi Dumnezeu şi tu,
Născătoare de Dumnezeu, cea care pe adevăratul Dumnezeu
după trup L-ai născut, cu adevărat toate le poţi şi ai putere să
lucrezi toate câte le voieşti în cer şi pe pământ. Dăruieşte
Stăpână, tuturor, cererile cele spre folos fiecăruia: celor bolnavi
sănătate; celor de pe mare alinare şi ocârmuire; cu cei ce
călătoresc, împreună călătoreşte şi îi păzeşte. Pe cei robiţi, de
amara robie izbăveşte-i. Pe cei scârbiţi mângâie-i. Sărăcia şi
orice altă necăjire trupească uşureaz-o. Pe toţi îi izbăveşte de
bolile şi patimiile cele sufleteşti, cu ocrotirea şi cu mijlocirile tale
cele nevăzute. Pentru ca bine şi fără de poticnire săvârşind calea

139
vieţii acesteia vremelnice, bunătăţile cele veşnice, prin tine, în
Împărăţia cerurilor să le dobândim.
Pe dreptcredincioşii cei cinstiţi cu înfricoşătorul nume al
Unuia-Născut, Fiului tău, cei care la darul şi ocrotirea ta
nădăjduiesc şi în toate te pun înainte mijlocitoare şi apărătoare,
întăreşte-i asupra vrăjmaşilor care năvălesc asupră-le nevăzut.
Risipeşte norul mâhnirii pus asupra sufletelor lor, răpeşte
durerea sufletului lor, dă-le strălucită bunăvoire şi veselie,
aşează-le lor paşnică şi netulburată linişte inimii lor. Izbăveşte,
Stăpână, cu solirile tale, turma aceasta, care mai ales, ţie-ţi este
afierosită şi toată cetatea şi laturile ei, de foamete, de cutremur,
de potop, de foc, de sabie, de năvălirea celor de altă seminţie şi
de războiul cel dintre noi. Şi toată urgia, care cu dreptate este
pornită asupra noastră, întoarce-o cu bunăvoirea şi cu harul
Unuia-Născut Fiului şi Dumnezeului tău, Căruia I se cuvine toată
slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început
al Lui Părinte şi cu Cel veşnic şi de Viaţă Făcătorul Lui Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

140
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
PREACINSTITA EGUMENĂ A MĂNĂSTIRILOR
DIN TOATĂ LUMEA

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Celei alese de la întemeierea lumii, Preasfintei Fecioare,
Născătoarea de Dumnezeu, ca celeia ce cu adevărat a născut pe
Iisus Hristos Mântuitorul şi Domnul nostru, ca Stăpână a toată
lumea, care mult iubeşte neamul cuvioşilor lui Hristos şi care ia
sub acoperământul ei cel stăpânitor sfintele mănăstiri, îi
aducem cântări de laudă. Iar tu, Preacinstita Egumenă a
mănăstirilor, păzeşte-ne şi ne mântuieşte, ca să-ţi strigăm:
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

141
Icosul 1
Îngeri în trup fiind toţi cuvioşii părinţi şi cuvioasele maici, care
din veac au strălucit întru sfinţenie pe calea ortodoxiei, au păşit
la locaşurile cereşti sub strălucirea cinstitei şi de viaţă făcătoarei
Cruci a lui Hristos, au străbătut calea pământească, valea
plângerii şi a durerii, sub Acoperământul stăpânitor al Maicii
Domnului nostru Iisus Hristos, Egumenă a vieţii monahale,
căreia împreună cu aceştia cu bucurie îi cântăm:
Bucură-te, Preacinstita Egumenă a mănăstirilor;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;
Bucură-te, păzitoarea Muntelui Athos;
Bucură-te, bucuria şi slava celor ce-L urmează pe Hristos;
Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a pustnicilor;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta oamenii se mântuiesc;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale lumea se sfinţeşte;
Bucură-te, cea întru Dumnezeu Stăpâna limbilor nenumărate;
Bucură-te, călăuzitoare spre lăcaşurile raiului;
Bucură-te, începutul bun şi sfârşitul slăvit al vieţii tuturor
sfinţilor;
Bucură-te, curgerea dumnezeiască a bucuriei sfinte;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 2-lea
Văzând îngreunată calea mântuirii pentru toţi cuvioşii Săi,
Domnul nostru Iisus Hristos a binevoit şi a binecuvântat-o pe
Maica Sa să-şi întindă dumnezeiescul Acoperământ al egumeniei
peste toate mănăstirile Sfântului Munte Athos şi peste toţi
monahii şi monahiile din toată lumea care caută mântuire, ca
văzând aceasta, toţi cei ce se mântuiesc întru cuvioşie şi

142
sfinţenie, neîncetat să-I cânte Mântuitorului şi Dumnezeului
nostru, cu mulţumire şi credinţă: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Având minte dumnezeiască toţi preacuvioşii părinţi şi
preacuvioasele maici, din tot sufletul au iubit slava cerească, iar
lumea aceasta cu toate lucrurile ei au dispreţuit-o, urmând
numai lui Hristos, călăuziţi de-a pururea de Fecioara Egumenă
cerească pe care, văzând-o prin credinţă în chipul icoanelor ei
sfinte, cu umilinţă o mărim aşa:
Bucură-te, mijlocitoarea mântuirii noastre;
Bucură-te, bucuria noastră în viaţa aceasta şi în cea de apoi;
Bucură-te, a tuturor mănăstirilor minunată ziditoare;
Bucură-te, iconoama milostivă a obştilor călugăreşti;
Bucură-te, floarea înfloririlor dumnezeieşti;
Bucură-te, bucuria învierii a toată lumea;
Bucură te, podoaba monahismului ortodox;
Bucură-te, Maică a Mântuitorului nostru;
Bucură-te, că L-ai născut cu trupul tău pe Biruitorul iadului;
Bucură-te, că pe Athos ai plantat grădină duhovnicească;
Bucură-te, că ai călăuzit la rai pe cei ce trăiau în cuvioşie;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui de sus umbreşte pe toţi cei ce trăiesc în
cuvioşie, sfinţenie, dreptate, şi care au fugit la sfintele mănăstiri,
iar acolo în chipul îngeresc au luat jugul cel lin al lui Hristos,
ducând întru sfinţenie toată viaţa lor, cântând neîncetat către
Dumnezeul cel întreit: Aliluia!

143
Icosul al 3-lea
Având dorinţă mare de mântuire mulţimea cuvioşilor şi a
cuvioaselor, săvârşeşte acum sub scutul minunat al
dumnezeieştii egumenii a Maicii lui Dumnezeu, faptele mântuirii
în mănăstirile vieţii de obşte, în lavre, în schituri, în chinovii, în
chilii, în peşteri şi în toată lumea ortodoxă, cântându-i celei ce
străluceşte între sfinţi, cu laudă, unele ca acestea:
Bucură-te, că din mijlocul lumii celei rele ne aduni;
Bucură-te, ziditoare duhovnicească a mântuirii noastre;
Bucură-te, că mântuirea neamului celui căzut al lui Adam prin
tine a venit;
Bucură-te, că ai născut pe Mântuitorul Iisus în chip negrăit;
Bucură-te, preacinstit chip al călugăriei sfinte, care şi pe noi
ne mântuieşti;
Bucură te, neprihănită Egumenă a cinului călugăresc;
Bucură-te, biruinţa credinţei ortodoxe şi tăria cea
duhovnicească;
Bucură-te, Maica Domnului şi după dar şi a noastră;
Bucură-te, că eşti către toţi sfinţii binevoitoare;
Bucură-te, uşa milostivirii pentru cei ce se căiesc;
Bucură-te, nădejdea celor ce cu Domnul trăiesc;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 4-lea
Părăsind viforul valurilor iubirii de păcate, cuvioşii părinţi şi
cuvioasele maici au iubit mai mult calea spinoasă a mântuirii,
trăind în suferinţe şi lipsuri de tot felul pentru Împărăţia lui
Dumnezeu cea cerească, împodobind cu viaţa lor plăcută lui
Dumnezeu multe părţi ale lumii, unde au întemeiat sfintele

144
chinovii obşteşti pentru mântuire, pururea cântându-I lui
Hristos, Dumnezeul nostru: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind cuvintele sfinte ale lui Hristos din Evanghelie, aleşii
cerului au urât toate cele deşarte ale lumii acesteia şi având pe
Egumena cea milostivă acoperitoare a toate sfintele mănăstiri
din toată lumea, au pornit pe calea cea strâmtă, au purtat jugul
lin al lui Dumnezeu Mântuitorul nostru şi prin viaţa lor s-au
asemănat sfinţilor îngeri luminând ca stelele cerului; pentru
aceasta pururea strigă Maicii Preacurate:
Bucură-te, Preaînţeleaptă Egumenă a monahismului ortodox;
Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, stâlpul fecioriei şi oceanul milei;
Bucură-te, veşnica trăire a bucuriei raiului;
Bucură-te, scăparea păcătoşilor ce se căiesc;
Bucură-te, comoara săracilor pustnici;
Bucură-te, că acoperi cu dragoste toată lumea;
Bucură-te, că prin curăţia ta lacrimi ai adus demonilor pe
veci;
Bucură-te, bucuria dumnezeiască a îngerilor şi a oamenilor;
Bucură-te, a credinţei ortodoxe bună nădejde;
Bucură-te, Maica Domnului şi a noastră mângâiere;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 5-lea
Petrecând drepţii o viaţă strâmtorată pentru Dumnezeu cu
gândul la Împărăţia cerească, se bucură în Domnul cu sfinţii
îngeri în veci. Noi însă ai lor confraţi şi împreună lucrători pe

145
calea mântuirii, prin mila lui Dumnezeu ne mântuim în sfintele
mănăstiri, cântând cântare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzut-au aleşii Domnului că mărirea şi fericirea lumii acesteia
sunt repede trecătoare, bogăţia e nestatornică, frumuseţea
vestejitoare, iar suferinţele, deznădejdile, strâmtorările şi toată
întâmplarea cea rea şi la sfârşit moartea cea de neocolit,
însoţesc totdeauna viaţa aceasta. Prin lumina credinţei au privit
veşnicele locaşuri ale raiului şi au iubit calea îngustă şi
anevoioasă a vieţii monahale, unde Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu întru Domnul veghează ca Egumenă, conducându-şi
la mântuire fii duhovniceşti şi pe toţi ce-i cântăm:
Bucură-te, bună ajutătoare a mântuirii sufletelor noastre;
Bucură-te, bucuria raiului pentru cei din necaz şi întristare;
Bucură-te, a Sfântului Munte Athos luminătoare;
Bucură-te, apărătoarea tuturor bunurilor pământeşti;
Bucură-te, sigură scăpare a celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, liman lin care pe cei din primejdii îi mântuieşti;
Bucură-te, a mănăstirii şi a bisericii Lavrei Pecerska
întemeietoare şi a Mănăstirii Poceaevului ocrotitoare;
Bucură-te, iconoama Mării Lavre şi a lui Atanasie din Athos;
Bucură-te, Testamentul Noului Sion, carte a lui Hristos;
Bucură-te, că dreptcredincioşilor calea spre rai le-ai arătat;
Bucură-te, că pe toţi sfinţii într-o unire i-ai adunat;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 6-lea
Propovăduitori ai vieţii harice şi îngereşti arătându-se în trup
Cuvioşii Părinţi: Antonie cel Mare, Pahomie, Macarie, Teodosie
146
şi toţi ceilalţi cuvioşi, părinţi şi maici, pilda vieţii lor urmând,
multe cete de cuvioşi au devenit moştenitori ai locaşurilor
cereşti împreună cu toţi sfinţii. Şi noi urmând lor şi trăind în
trupuri stricăcioase, îngereşte îi cântăm Mântuitorului lumii cu
glas de laude: Aliluia!

Icosul al 6-lea
A răsărit chipul vieţii îngereşti pentru toţi cei ce caută
mântuirea departe de toate deşertăciunile lumii cu marea pildă
a lui Hristos Mântuitorul şi Dumnezeul nostru şi a Preacuratei
Sale Maici, a Înaintemergătorului Ioan şi a mulţimii de sfinţi.
Această pildă a vieţii lor o urmează toţi cuvioşii sub puternica
îndrumare a Preacinstitei Egumene, Stăpâna lumii, Născătoarea
de Dumnezeu, pururea Fecioara Maria pe care cu toţii o lăudăm
împreună cu sfinţii:
Bucură-te, minunată Egumenă a clerului dreptcredincios;
Bucură-te, veşnica mântuire a vieţii celor fără de prihană;
Bucură-te, călăuza cea bună pe calea vieţii lor sfinte;
Bucură-te, că orfanilor şi bolnavilor scut puternic le eşti;
Bucură-te, că celor ce se nevoiesc în viaţă sfântă cununi le
găteşti;
Bucură-te, că pe cei drepţi îi iubeşti şi pe cei ce se pocăiesc de
păcate îi miluieşti mereu;
Bucură-te, că iubirea ta de oameni se aseamănă cu iubirea lui
Dumnezeu;
Bucură-te, că prin tine, în Domnul, toată făptura se
mântuieşte;
Bucură-te, că prin tine toată întinăciunea se curăţeşte;
Bucură-te, bucuria dumnezeieştii bucurii;
Bucură-te, acoperământul şi mântuirea lumii întregi;

147
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 7-lea
Vrând să lămurească calea către cer, Domnul nostru Iisus
Hristos a dat binecuvântare Maicii Sale să fie Egumenă peste
toate mănăstirile ortodoxe din toată lumea, călăuzind mulţimile
lor, în care cu adevărat se caută mântuirea şi se cântă
Izbăvitorului nostru: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Viaţă nouă în chipul vieţii îngereşti, au arătat cuvioşii părinţi
şi cuvioasele maici, pentru că lepădând lucrurile diavoleşti şi
urâte, au păşit pe calea ce duce la cer, calea Împăratului slavei, a
lui Iisus Hristos Dumnezeul nostru, calea Crucii. Conduşi fiind ei
pe această cale de Maica Domnului, îndrumătoarea vieţii lor
cuvioase, ca nişte mucenici fără vărsare de sânge au suferit
toate pentru Împărăţia lui Dumnezeu pe care dobândind-o,
laudă aduc Preacinstitei şi Preaslăvitei lor Egumene cântând
împreună cu noi:
Bucură-te, Maica Domnului, a Judecătorului, a Atotdreptului;
Bucură-te, cea aleasă din veci pentru egumenie;
Bucură-te, că ai preaînălţat toată făptura prin a trupului
curăţie;
Bucură-te, că ai împodobit cerurile prin sfinţenia sufletului;
Bucură-te, a Împărăţiei cereşti sfântă evlavie;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară, crinul cel duhovnicesc
al monahismului ortodox;
Bucură-te, ceea ce pentru toţi creştinii te rogi cu osârdie;
Bucură-te, că aleşilor sfinţi le eşti puternică temelie;
Bucură-te, limanul cel lin pentru toţi călătorii;
148
Bucură-te, odihna bătrânilor cu viaţa fericită;
Bucură-te, că în cer, pe pământ şi în iad eşti cunoscută;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 8-lea
Viaţă minunată au avut aleşii lui Hristos, lepădând lucrurile şi
plăcerile trupeşti, au iubit mai mult calea spinoasă a Crucii,
trăind întocmai ca îngerii şi împreună cu fiarele, în locuri pustii,
în ostroave, în crăpăturile munţilor şi în peşteri, unde au şi zidit
cu voia lui Dumnezeu sfinte mănăstiri în care au înălţat glas
heruvimic lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Dumnezeul cel Atotputernic întru totul a locuit în minţile şi
inimile celor aleşi ai Săi. Domnul i-a scos din mijlocul lumii
păcătoase, sălăşluindu-i în sfintele mănăstiri, ca în ele să laude
numele Său cel sfânt împreună cu sfinţii îngeri şi cu Stăpâna
Născătoare de Dumnezeu în vecii vecilor. Preabuna Maică a
Domnului cu înţelepciune veghează ca Egumenă, scăpând din
nevoi şi întristări pe cei ce cu umilinţă îi cântă:
Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât toate făpturile
lumii;
Bucură-te, că eşti mai dulce decât toate şi că eşti Maica lui
Dumnezeu;
Bucură-te, acoperământul sfânt al vieţii noastre;
Bucură-te, izvorul dumnezeiesc al dulceţii raiului;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre şi pacea noastră;
Bucură-te, că după Dumnezeu eşti nădejdea noastră în viaţa
pământească;
Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a lumii îngereşti;
149
Bucură-te, că pe tine te laudă toate oştile cereşti;
Bucură-te, că de toţi sfinţii după vrednicie eşti lăudată;
Bucură-te, că eşti uşa pocăinţei de toţi căutată;
Bucură-te, că eşti grabnică ajutătoare a mântuirii mele;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 9-lea
Toţi sfinţii au nesocotit cu totul înţelepciunea cea lumească,
arătându-se unii nebuni pentru Hristos, fugind, rătăcind, în lume
neavând nicăieri odihnă pentru trup, şi aceasta numai pentru
câştigarea Împărăţiei cerului pe care au şi dobândit-o. Şi noi
urmându-le lor în viaţă, în fapte şi în dragoste către Domnul, îi
lăudăm îngereşte cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritori ai înţelepciunii dumnezeieşti s-au arătat Cuvioşii:
Antonie cel Mare, Pahomie, Macarie Egipteanul, Onufrie,
Eftimie, Sava cel Sfinţit şi toţi stareţii osârduitori şi sfinţi ai
tuturor sfintelor mănăstiri ortodoxe care au strălucit cu mare
sfinţenie prin viaţa lor pilduitoare, îngereşte vieţuind pe pământ
şi călăuzind spre mântuire, prin viaţa şi cuvintele lor, mulţimea
ucenicilor, adevăraţi robi ai lui Hristos, adunaţi din toată lumea
prin bunăvoinţa Sfintei Treimi sub puternica egumenie a
Stăpânei Născătoare de Dumnezeu, pe care o lăudăm cu tărie şi
credinţă:
Bucură-te, Fiică întru tot iubită a Părintelui Ceresc;
Bucură-te, că pentru sfinţenia ta te-ai învrednicit să fii Maica
Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Preafrumoasă Mireasă pururea Fecioară;

150
Bucură-te, că eşti cea mai bogată în dragoste, în cer şi pe
pământ;
Bucură-te, că iubeşti monahismul, fiind mai cinstită decât
heruvimii;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, că eşti mai presus decât
serafimii;
Bucură-te, privind răbdarea cea minunată a sfinţilor
Mucenici;
Bucură-te, pentru preaînţeleapta ceată a sfinţilor Apostoli;
Bucură-te, a tuturor sfinţilor oblăduitoare;
Bucură-te, în străduinţele cele bune, puternică ajutătoare;
Bucură-te, nădejde de întărire şi zid de mântuire;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 10-lea
Vrând să mântuiască neamul omenesc, Domnul nostru Iisus
Hristos S-a pogorât din cer în valea plângerii şi a durerilor, iar cu
viaţa Sa şi cu Patimile Sale este pildă pentru sfinţii care doresc să
ajungă la odihna cea veşnică, cerească, întru cuvioşie, sfinţenie
şi dreptate, lăudându-L cu glasuri îngereşti: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Dumnezeiesc zid s-a arătat Preacinstita Egumenă ocrotind,
mântuind şi acoperind toate mănăstirile din Muntele cel Sfânt al
Athosului şi din toată lumea până la ziua Judecăţii înfricoşate a
lui Hristos, miluind cu mila sa cea de Maică pe cuvioşii care
pururea îi laudă milele cu smerenie, cântându-i aşa:
Bucură-te, Preasfântă Maică Egumenă;
Bucură-te, izvorul învierii duhovniceşti;

151
Bucură-te, că toată lumea o acoperi şi din primejdii pe toţi cei
ce te cheamă îi izbăveşti;
Bucură-te, că bisericii lui Hristos, bucurie preacurată eşti;
Bucură-te, slava şi cununa proorocilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că eşti mai dulce decât raiul şi mai frumoasă decât
cerurile;
Bucură-te, că eşti pildă pentru viaţa sfântă;
Bucură-te, că ai dragoste către alesul prin sorţi, Sfântul
Munte Athos;
Bucură-te, podoaba Ierusalimului şi a Sionului ceresc;
Bucură-te, Maica Milostivului Judecător în ziua Judecăţii;
Bucură-te, că pentru lume ai vărsat râuri de lacrimi;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 11-lea
Cântare de umilinţă îţi aduc ţie toţi sfinţii în locaşurile cereşti
ale raiului împreună cu sfinţii îngeri, lăudând şi preamărind
Sfânta Treime, cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfinte Dumnezeule...
şi Aliluia! Şi noi trăitorii creştini, văzând acestea şi înţelegând cu
ochii minţii şi ai sufletului nostru, cu umilinţă şi credinţă
neîncetat strigăm Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Luând lumina dătătoare de viaţă a creştinătăţii şi strălucind
din veacuri împreună cu toţi sfinţii, precum la început, aşa
păşesc şi acum soboarele preacuvioşilor pe calea cea cerească a
vieţii lor plăcute lui Dumnezeu, strigând atotputernicei lor
Egumene cu bucurie, laudele acestea:
Bucură-te, că în mănăstirea mântuirii ne aduni pe noi;
Bucură-te, că acoperitoare şi ocrotitoare te avem în nevoi;
152
Bucură-te, că adevăratul chip al smereniei ne dăruieşti;
Bucură-te, că ne îmbraci cu virtuţile cele cereşti;
Bucură-te, conducătoarea tuturor mănăstirilor;
Bucură-te, că vieţile monahilor şi ale monahiilor cu iubirea şi
cu binecuvântarea ta le cinsteşti;
Bucură-te, că pentru ceata monahilor şi în lupta cu satana
eşti grabnică ajutătoare;
Bucură-te, eliberarea celor robiţi;
Bucură-te, mângâierea plăcută a celor întristaţi;
Bucură-te, Maica bună a orfanilor;
Bucură-te, dumnezeiesc ocean de îndurare;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 12-lea
Preadulcele nostru Mântuitor pururea dă harul Său sfinţilor
Săi robi, care în cuvioşie şi în sfinţenie se ostenesc pe calea vieţii
pământeşti. Căci acum adunarea sfinţilor şi a sfinţiţilor cuvioşi
ierarhi ai bisericii ortodoxe, cântă neîncetat în locaşurile cereşti
Preasfintei Treimi împreună cu toate puterile cereşti, iar noi,
urmând pildele lor, îi strigăm lui Dumnezeu cel minunat întru
sfinţii Săi cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând toate milele şi îndurările arătate nouă de Domnul
Iisus Hristos şi de Preasfânta Sa Maică, Marea Egumenă trimisă
ca cinstită apărătoare a mănăstirilor, a monahilor şi monahiilor
din toată lumea, ne bucurăm dumnezeieşte şi ne veselim pentru
cuvioşii şi cuvioasele care s-au învrednicit să intre în cetele care
au ajuns în Împărăţia cerească. Cu sfintele lor rugăciuni,
nădăjduim să vieţuim şi noi în curăţie desăvârşită sub
153
Acoperământul Sfânt al Maicii Egumene cereşti, ca să ajungem
la uşa raiului pe care din milă să ne-o deschidă Preamilostiva
Maică. Pentru aceasta nu vom tăcea şi pururea laude ca acestea
îi vom aduce:
Bucură-te, că ai născut mântuirea cea veşnică;
Bucură-te, a mântuirii noastre ajutătoare;
Bucură-te, a mănăstirilor Egumenă preaîndurătoare;
Bucură-te, că eşti preamilostivă şi tare apărătoare;
Bucură-te, că acoperi toată lumea cu Acoperământul tău;
Bucură-te, hrănitoarea orfanilor, văduvelor şi săracilor;
Bucură-te, că porţi grijă de toţi oamenii;
Bucură-te, bucuria strămoşilor noştri Adam şi Eva;
Bucură-te, liman lin al mântuirii tuturor;
Bucură-te, ocrotitoarea şi izbăvitoarea din orice nevoi şi
primejdii;
Bucură-te, că îngerii şi oamenii te laudă în cor;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a
mănăstirilor din toată lumea!

Condacul al 13-lea
O, Prealăudată Maică a lui Dumnezeu şi a noastră Egumenă,
Preamărită Stăpână Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste
fierbinţi rugăciuni ale noastre, pe care din tot sufletul ţi le
aducem acum şi ne învredniceşte ca vieţuind noi cu bună
cuviinţă în cinul călugăresc cel după chipul îngeresc, să ajungem
în Împărăţia cerului şi împreună cu cetele îngereşti şi cu cele ale
tuturor sfinţilor, neîncetată cântare de laudă să aducem
Preasfintei Treimi, Dumnezeului nostru, în vecii vecilor strigând:
Aliluia!
(de 3 ori)

154
Apoi se zice Icosul 1: Fiind îngeri în trup... şi
Condacul 1: Celei alese de la întemeierea lumii...

RUGĂCIUNE
CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
ŞI A NOASTRĂ EGUMENĂ
O, Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Maica
noastră, Egumenă a tuturor sfintelor mănăstiri ortodoxe din
toată lumea şi din Sfântul Munte, primeşte smeritele noastre
rugăciuni şi le du la Atotmilostivul nostru Dumnezeu, ca să
mântuiască sufletele noastre cu harul Său; caută cu ochiul tău
cel milostiv şi cere de la Domnul mântuirea noastră, că fără
mijlocirea ta la îndurarea şi purtarea de grijă a Mântuitorului
nostru şi Fiului tău, noi smeriţii şi nevrednicii, nu putem ajunge
la adevărata mântuire, căci am pângărit viaţa noastră în
deşertăciuni lumeşti. Iată, se apropie timpul secerişului lui
Hristos şi vine ziua Judecăţii celei înfricoşate. Noi însă păcătoşii,
pierim în adâncul păcatelor pentru fărădelegile noastre cele
rele, trăind în viaţa aceasta ca şi cum noi nu am muri niciodată.
Preamilostivă Stăpână şi Egumena noastră, arată-te nouă
chezăşuitoare a binelui şi a mântuirii noastre şi nu ne lăsa pe
noi, că diavolul urmăreşte în fiecare zi pierzarea sufletelor
noastre, ca să ne arunce în prăpăstiile şi întunecimile iadului, în
infernul clocotitor, în focul cel nestins. Toată nădejdea noastră
la tine o punem, Maica lui Dumnezeu, ca prin bine primită
rugăciunea ta către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, să dobândim
Împărăţia cea cerească, unde împreună cu sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil, cu toate puterile cereşti şi cu toţi sfinţii cei ce
au bineplăcut Milostivului Dumnezeu, să ne bucurăm şi să ne
veselim în veci. Amin!

155
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«PANTANASSA»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
În faţa icoanei tale celei nou descoperită stând noi
credincioşii, îţi cântăm ţie cu umilinţă, Împărăteasa tuturor.
Trimite vindecare robilor celor bolnavi care te roagă cu umilinţă,
ca plini de bucurie să-ţi cânte ţie: Bucură-te, Împărăteasa
tuturor, ceea ce vindeci cu har neputinţele noastre!

Icosul 1
Îngerul cel înaintestătător, din cer venind, a zis Împărătesei
Fecioarei Maria: Bucură-te! Şi văzându-Te pe Tine întrupat,
Doamne, cu glas dumnezeiesc a strigat către dânsa, zicând:
Bucură-te, începutul mântuirii tuturor;
Bucură-te, împlinirea planului Ziditorului;
156
Bucură-te, că dintru tine Dumnezeu S-a întrupat;
Bucură-te, că Cel Nevăzut, întru tine S-a zămislit;
Bucură-te, că mila păcii întru sine ai primit;
Bucură-te, că îmbrăcăminte Cuvântului i-ai împletit;
Bucură-te, slava cerului de minte necuprinsă;
Bucură-te, mană cerească, ce întăreşti inima în credinţă;
Bucură-te, stea care aduci a harului strălucire;
Bucură-te, izvorul apei celei vii şi nemuritoare;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, între femei
binecuvântată;
Bucură-te, că ai născut pe Domnul, Fecioară Preacurată;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 2-lea
Cuvântul Cel fără de-nceput, prin tine a venit Prunc tânăr,
făcându-te vindecătoare celor ce cinstesc nespusă naşterea Sa,
cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Taina cea neînţeleasă, căutând Fecioara să o înţeleagă, a zis
către înger: Cum, Fecioară curată fiind, voi fi Maica Celui
Preaînalt? Iar Arhanghelul Gavriil, cu frică i-a răspuns cântându-
i:
Bucură-te, aleasa sfatului celui de sus;
Bucură-te, că pe cei ce se roagă ţie, degrab îi asculţi;
Bucură-te, a mirului lui Hristos, cinstită încăpere;
Bucură-te, a robilor tăi bolnavi, nădejde şi putere;
Bucură-te, că a cancerului eşti minunată nimicitoare;
Bucură-te, că şi de alte boli eşti grabnică vindecătoare;
Bucură-te, a întregii lumi ajutor şi mijlocire;
157
Bucură-te, că din scârbe, doar tu ne eşti izbăvire;
Bucură-te, că plânsului şi lacrimilor eşti alinătoare;
Bucură-te, că uşilor mântuirii eşti tuturor deschizătoare;
Bucură-te, sceptru şi stăpânire celor ce pe Sfântul Munte
Athos trăiesc;
Bucură-te, toiagul mirenilor şi al cinului călugăresc;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui de sus te-a umbrit pe tine Fecioară, zămislind
mai presus de fire şi te-ai arătat ca o ţarină bogată, tuturor celor
ce doresc să secere mântuire, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Minunat s-a proslăvit icoana ta numită Pantanassa, căci s-a
arătat chipul tău, Născătoare de Dumnezeu, purtător de
vindecări, iar celor ce se roagă ţie cu credinţă în faţa ei, le dai
vindecare ca să-ţi cânte aşa:
Bucură-te, Maica Soarelui ce nu apune;
Bucură-te, biruinţa celor ce rabdă şi rele şi bune;
Bucură-te, celor în suferinţe şi boli vindecare;
Bucură-te, orfanilor şi văduvelor, zid şi apărare;
Bucură-te, că uşile raiului ni le descui şi ni le arăţi;
Bucură-te, apărătoarea celor trudiţi şi împovăraţi;
Bucură-te, mântuirea celor credincioşi și mijlocitoare;
Bucură-te, pentru neamul omenesc aleasă rugătoare;
Bucură-te, scară ce duci la ceruri pe toţi şi pe toate;
Bucură-te, apă vie ce ne speli de păcate de moarte;
Bucură-te, mieluşea ce inimile bune le păstrezi;
Bucură-te, Acoperământ ce pe fii bisericii îi luminezi;
158
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 4-lea
Ca să dăruiască tuturor viaţă, Stăpânul lumii S-a sălăşluit în
pântecele tău mai presus de fire, arătându-te Maica celor
credincioşi, pe care i-a îndemnat să cânte în pace: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Minuni multe s-au făcut de către tine, o, cetate a Domnului,
care de la sfântă icoana ta curg ca nişte izvoare de tămăduire
trupească şi sufletească spre mângâierea tuturor. De aceea cu
mulţumire cântăm ţie:
Bucură-te, alifie ce alinezi durerile;
Bucură-te, răcoare care potoleşti arsurile;
Bucură-te, că rana cancerului o stingi ca pe o flacără;
Bucură-te, că pe cei părăsiţi de doctori îi ridici din paturi;
Bucură-te, că preacuratul tău Chip, doar unora îl descoperi;
Bucură-te, că din lanţul păcatului pe mulţi îi dezlegi;
Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de moarte;
Bucură-te, că prin tine se mântuieşte a drepţilor ceată;
Bucură-te, înălţime necunoscută de cugetul omenesc;
Bucură-te, adâncime aflată de Cuvântul Dumnezeiesc;
Bucură-te, profeţie a celor de mai înainte Patriarhi;
Bucură-te, că ai învăţat pe toţi sfinţii Ierarhi;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

159
Condacul al 5-lea
Preacurată Fecioară, noi cei care te ştim biserică a Domnului,
la tine cădem rugându-te, să ne faci temple ale dumnezeirii, pe
cei ce-I cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând cetele îngereşti în braţele tale pe Cel ce a făcut cu
mâinile Sale pe oameni şi cunoscându-te a fi Stăpână, deşi te-ai
numit «roaba Domnului», s-au grăbit să-ţi slujească ţie celei
binecuvântate şi să-ţi cânte acestea:
Bucură-te, că mai presus de puterile cereşti ai fost înălţată;
Bucură-te, că lumea ai umplut-o cu vindecări minunate;
Bucură-te, că cerurile îţi înalţă slavă şi mărire;
Bucură-te, că de pe pământ primeşti mulţumire;
Bucură te, că ai nimicit din inimi sămânţa stricăciunii;
Bucură-te, că ai surpat năvălirea demonilor şi jugul minciunii;
Bucură-te, că valea plângerii ai umplut-o de bucurii;
Bucură-te, că prefaci scârbele în cereşti veselii;
Bucură-te, a lui Dumnezeu mireasmă plăcută;
Bucură-te, a păcătoşilor îndreptaţi, veselie recunoscută;
Bucură-te, arma dreptăţii împotriva ispitelor mari;
Bucură-te, scut şi îngrădire de duşmani şi tâlhari;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 6-lea
Cuvântătorii de Dumnezeu, ucenicii Mântuitorului s-au
strâns minunat în jurul tău, Maică Fecioară, când te-ai mutat la
cele veşnice, şi cu o gură şi cu o inimă au cântat lui Dumnezeu:
Aliluia!

160
Icosul al 6-lea
Minunat har a strălucit de la icoana ta Pantanassa, când
tânărul acela întunecat de amăgirile satanei a căzut înaintea ei
stând neclintit. În chip minunat a fost dezlegat de legăturile
întunericului, apoi cu frică şi cu dragoste ţi-a cântat aşa:
Bucură-te, îndreptătoarea vieţii nelegiuite;
Bucură-te, mângâierea sufletelor celor chinuite;
Bucură-te, izgonirea cetelor celor demoniceşti;
Bucură-te, că ceaţa păcatului din suflet o nimiceşti;
Bucură-te, că ispitele vicleanului tu le îndepărtezi;
Bucură-te, învingătoarea farmecelor vrăjitoreşti;
Bucură-te, făclie de lumină ce luminezi pe cei întunecaţi;
Bucură-te, nor ce acoperi de rele pe cei nevinovaţi;
Bucură-te, culme, ce cu mană cerească ne îndestulezi;
Bucură-te, oază sfântă care spre smerenie ne îndreptezi;
Bucură-te, temelia Împărăţiei cereşti;
Bucură-te, strălucirea luminii Dumnezeieşti;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 7-lea
Vrând să Te dai pe Sine hrană credincioşilor, ai binevoit a Te
naşte din Sfânta Fecioară. Iar ei primind Preacuratul Tău Trup şi
Sânge, să Te cunoască pe tine Dumnezeul Cel adevărat. De
aceea, minunându-ne de nespusa Ta înţelepciune cântăm:
Aliluia!

Icosul al 7-lea
Nouă şi slăvită minune ne-a arătat Făcătorul, când a săvârşit
cina cea de taină împreună cu ucenicii Săi. Iar noi, rugând pe

161
Împărăteasa tuturor să ne învrednicească de tainele cele
dumnezeieşti, îi cântăm acestea:
Bucură-te, dătătoarea pâinii celei cereşti;
Bucură-te, născătoarea vieţii celei de veci;
Bucură-te, potir ce cu Hristos ne împărtăşeşti;
Bucură-te, că sufletul şi trupul cu Dumnezeu ni-l uneşti;
Bucură-te, linguriţă de aur, plină de dumnezeiască mană;
Bucură-te, sfânt Chivot, locaş al sfintelor Taine;
Bucură-te, îndemnătoare spre sfânta Euharistie;
Bucură-te, Stăpână ce ne hrăneşti cu pâinea cea vie;
Bucură-te, că pe cei ce cu vrednicie se împărtăşesc îi
mântuieşti;
Bucură-te, că pe trăitorii Sfintei Liturghii, de iad îi izbăveşti;
Bucură-te, că celor muritori le eşti izvor de nemurire;
Bucură-te, că fiilor tăi le eşti paşnică îngrădire;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 8-lea
Naştere străină văzând, să părăsim toată grija cea lumească,
sus având inimile, căci pentru aceasta a venit Cel de sus, ca să
ne mântuiască pe noi cei ce cântăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea
N-a lipsit din sânurile Părinteşti, Cuvântul Cel necuprins când
pe pământ Trup S-a făcut. Marele Dumnezeu a făcut mărire
Fecioarei Maria şi a căutat la smerenia roabei Sale, care aude
acestea:
Bucură-te, încăperea Dumnezeului celui Neîncăput;
Bucură-te, că pe Făcătorul lumii minunat L-ai născut;
Bucură-te, că s-a zdrobit a morţii stăpânire;
162
Bucură-te, a ranei lui Adam tămăduire;
Bucură-te, alifie ce tămăduieşti rănile sufleteşti;
Bucură-te, untdelemn sfânt care vindeci suferinţele trupeşti;
Bucură-te, alinarea durerilor femeilor la naştere;
Bucură-te, celor în agonie şi-n chinuri uşurare;
Bucură-te, că puterile iadului le-ai zdrobit;
Bucură-te, că boldul morţii, doar tu l-ai nimicit;
Bucură-te, nădejdea învierii tuturor;
Bucură-te, mântuirea dreptcredincioşilor;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească şi omenească s-a minunat de taina
întrupării Tale Hristoase şi slăvind negrăită milostivirea Ta, cu
frică şi cutremur, plini de bucurie îţi cântă: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Fiind cuprinşi de multe neputinţe, o, Împărăteasa tuturor, la
tine alergăm şi de la sfintele tale icoane primim vindecare.
Pentru aceea cu credinţă şi cu umilinţă îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că pe cei sănătoşi pururea îi păzeşti;
Bucură-te, că celor bolnavi sănătate le dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce copiilor bolnavi le eşti vindecătoare;
Bucură-te, că celor suferinzi le eşti mamă ocrotitoare;
Bucură-te, vindecarea celor de pe patul suferinţei;
Bucură-te, liniştea celor înspăimântaţi de frica morţii;
Bucură-te, că iei aminte la plânsul şi vaietele lumii;
Bucură-te, că priveşti cu milă la ale noastre suspine;
Bucură-te, că în bolile noastre ne dai bucurie cerească;
163
Bucură-te, că celor tulburaţi le dai pace sufletească;
Bucură-te, că celor ce plâng le găteşti bucurie;
Bucură-te, că pe cei blânzi îi ocroteşti pe vecie;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 10-lea
Ziditorul tuturor, voind să mântuiască firea omenească cea
stricată de păcat, S-a pogorât întru tine ca roua pe lână şi ca
focul în rug, păstrându-te nearsă. Şi Dumnezeu fiind, S-a făcut
Om, iar noi îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti fecioarelor, Preacurată Fecioară şi tuturor celor ce
petrec în curăţie, că întru tine S-a sălăşluit Dumnezeu, curăţind
făpturile Sale cele cuvântătoare şi izbăvindu-le de toată
întinăciunea, îţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, convorbire cu cei ce se nevoiesc în post şi în
tăcere;
Bucură-te, cununa celor ce petrec întru feciorie şi viaţă
curată;
Bucură-te, începutul şi sfârşitul desăvârşirii sufleteşti;
Bucură-te, că dumnezeiasca descoperire o păzeşti;
Bucură-te, păstrătoarea luminii din Sfânta Treime;
Bucură-te, mântuirea întregii lumi creştine;
Bucură-te, înălţime necuprinsă de trufaşele minţi;
Bucură-te, adăpostirea celor asupriţi şi smeriţi;
Bucură-te, Preacurată, decât cerurile mai înaltă;
Bucură-te, decât heruvimii şi serafimii mai cinstită;
Bucură-te, Fecioară că ai primit de la înger bunavestire;
Bucură-te, că pe Hristos Cel înviat L-ai atins cu mâinile tale;
164
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 11-lea
Cântare de mulţumire ne grăbim a aduce Mântuitorului,
Stăpână, noi nevrednicii robii tăi. Dar cine poate cânta cu
vrednicie lui Dumnezeu pentru nenumăratele Sale binefaceri?
Pentru aceasta îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Lumină ne-a strălucit celor din întuneric, cercetându-ne
Domnul Dumnezeu, Răsăritul cel de Sus, Cel ce te-a arătat pe
tine Fecioară, sfeşnic purtător de lumină. Iar noi, fii bisericii Sale
celei sfinte îţi aducem ţie laude ca acestea:
Bucură-te, raza Soarelui celui înţelegător;
Bucură-te, locaşul focului celui îndumnezeitor;
Bucură-te, lumină care străluceşti celor din întuneric;
Bucură-te, Fecioară că ceata demonilor ai izgonit-o;
Bucură-te, celor slabi la minte luminătoare;
Bucură-te, că inimilor păcătoase le eşti îndreptătoare;
Bucură-te, mână tare ce scapi din marea deşertăciunii;
Bucură-te, stea ce ne arăţi calea mântuirii;
Bucură-te, fulger ce îngrozeşti pe cei păcătoşi;
Bucură-te, tunet care pe cei răi îi înfricoşezi;
Bucură-te, luminătoarea conştiinţei adormite;
Bucură-te, la înfricoşata Judecată, caldă mijlocitoare;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

165
Condacul al 12-lea
Vrând să dea har Dătătorul Vechiului Testament, ne-a dăruit
pe cel Nou. Iar noi, primind acest har, nu prin faptele Legii, ci
prin credinţă am căpătat mântuire, pentru care Îi cântăm:
Aliluia!

Icosul al 12-lea
Precum oarecând poporul ales întâmpina cu chimvale cortul
mărturiei, şi noi poporul cel nou ales, cântând naşterea ta, te
lăudăm ca pe un adevărat cort al lui Dumnezeu şi strigăm aşa:
Bucură-te, a celor din ceruri neîncetată cântare;
Bucură-te, celor suferinzi grabnică vindecare;
Bucură-te, că numai lui Dumnezeu cu drag i-ai slujit;
Bucură-te, că pe cei bolnavi i-ai tămăduit;
Bucură-te, tron al Celui ce ţine lumea;
Bucură-te, lecuitoarea bolilor ce nu le cunosc medicina;
Bucură-te, nădejde tare a celor ce sufăr în tăcere;
Bucură-te, că prin minuni le aduci mângâiere;
Bucură-te, de Dumnezeu aleasă, vas al milostivirii;
Bucură-te, a înţelepciunii casă şi inimă plină de iubire;
Bucură-te, că mila ta tuturor vindecări împarte;
Bucură-te, întăritoarea celor ce sunt pe patul de moarte;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har
neputinţele noastre!

Condacul al 13-lea
O, Împărăteasa tuturor şi Maică, ceea ce ai născut pe Cel mai
sfânt decât toţi sfinţii, primeşte rugăciunile noastre şi ne
vindecă de toate rănile şi bolile aducătoare de moarte şi ne
izbăveşte de osânda cea veşnică pe noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia!
(de 3 ori)
166
Apoi Icosul 1: „Îngerul cel înainte stătător..." şi
Condacul 1: „În faţa icoanei tale... "

RUGĂCIUNE ÎNTÂI
O, Preabună şi multmilostivă Născătoare de Dumnezeu,
Împărăteasa tuturor! Nu sunt vrednic să intri sub
acoperământul meu! Dar ca Maica cea multîndurătoare a
Mântuitorului nostru Cel milostiv, zi un cuvânt ca să se vindece
sufletul meu şi să se întărească neputinciosul meu trup! Vezi
boala mea şi chinul meu, alinează-mi durerile şi-mi trimite
vindecare. Numai tu poţi face aceasta prin iubirea ta de Maică şi
nici un cuvânt la tine nu este peste putinţă, tu ai stăpânire
nebiruită, o, Împărăteasa noastră a tuturor! Roagă pentru mine
pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca vindecat fiind, să
proslăvesc măritul tău nume, acum şi în nesfârşiţii veci. Amin!

RUGĂCIUNE A DOUA
O, Preacurată Maică a Domnului! Ascultă suspinele noastre
îndurerate în faţa icoanei tale făcătoare de minuni de la
Muntele Athos, Pantanassa. Caută la fiii tăi cei ce îndură
suferinţe fără leac şi cad înaintea icoanei tale. Precum pasărea
îşi acoperă cu aripile puii săi, aşa şi tu pe noi acoperă-ne cu mult
vindecătorul tău omofor... Acolo unde suferinţele întrec puterile
noastre, vino şi ne dă răbdare şi alinare. Acolo unde disperarea
se furişează în suflete, luminează-ne cu dumnezeiască lumină!
Pe cei slabi la suflet îi mângâie, pe neputincioşi îi întăreşte,
încălzeşte inimile împietrite şi le înmoaie cu lumina ta. Vindecă
pe robii tăi cei bolnavi, atotmilostivă Împărăteasă.
Binecuvintează mintea şi mâinile celor ce îngrijesc de bolnavi, ca
să servească drept unelte în mâna Atotputernicului Doctor,
Hristos Mântuitorul nostru. Ca şi cum ai fi aici cu noi, ne rugăm
167
ţie în faţa icoanei tale, Stăpână! Tinde-ţi mâinile tale pline de
doctorie şi vindecare, bucuria celor scârbiţi, mângâierea celor
întristaţi, vindecarea celor bolnavi, vindecă-ne, ca primind de la
tine grabnică tămăduire să proslăvim Treimea cea de o Fiinţă şi
Nedespărţită: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor.
Amin!

Troparul, gl. 4
Prin Chipul tău aducător de bucurie, Pantanassa,
Preacurată, vezi dorinţa fierbinte a celor ce aşteaptă ajutorul
tău, mântuieşte-i Stăpână pe cei ce aleargă la tine, scapă-i de
boli, de năpaste şi de orice rea întâmplare, că pe tine te cheamă
în ajutor pururea.

168
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«PORTĂRIŢA»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu
Născătoare, cântările cele de laudă aducem ţie noi robii tăi, ca
cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am agonisit armă tare,
zid nebiruit şi strajă nebiruită. Acoperă-ne şi ne apără pe noi toţi
de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi de toată vătămarea
sufletească şi trupească, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Portăriţă
bună, care deschizi credincioşilor uşile raiului!

Icosul 1
Îngerul cel mai întâistătător trimis a fost să zică Născătoarei
de Dumnezeu, când a căzut ei sorţii slujirii apostoleşti în

169
pământul Iviriei: De Ierusalim nu te depărta şi nu te despărţi, iar
sorţul ce ţi-a căzut ţie, se va arăta luminat în zilele cele mai de
apoi, că te vei osteni în pământul întru care Dumnezeu va voi
pentru tine, pentru aceea zicem:
Bucură-te, prin care lumii se va aduce mântuirea;
Bucură-te, prin care înşelăciunea idolească se va surpa;
Bucură-te, prin care puterea stăpânitorului întunericului se
va ruşina;
Bucură-te, prin care Împărăţia lui Hristos se va întări;
Bucură-te, chemarea la lumina Evangheliei a celor căzuţi în
întunericul slujirii idoleşti;
Bucură-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia
diavolului;
Bucură-te, slujitoare a Fiului tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai
vindecat;
Bucură-te, înălţimea faptelor bune;
Bucură-te, adâncimea smeritei cugetări;
Bucură-te, prin care necredincioşii cunosc pe Făcătorul;
Bucură-te, prin care credincioşii se fac fii Tatălui;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 2-lea
Văzând Sfânta Fecioară minunata voie a lui Dumnezeu,
pentru Sine, ca o roabă a Domnului pururea s-a supus să facă
voia Lui, strigând: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Înţelegerea cea neînţeleasă a graiului îngerului, Domnul
făcând-o înţeleasă ţie, Preacurată, a îndreptat mergerea ta către
170
Muntele Athosului, unde s-a gătit de tine celor ce se nevoiesc
întru neamul duhovnicesc. Deci noi cu bucurie strigăm către
tine:
Bucură-te, ceea ce ai sfinţit Athosul cu venirea ta;
Bucură-te, ceea ce ai surpat idolii;
Bucură-te, ceea ce ai sădit acolo credinţa cea adevărată;
Bucură-te, ceea ce ai izgonit de acolo pe cei necredincioşi;
Bucură-te, ceea ce ţi-ai ales grădină ţie Muntele acesta;
Bucură-te, ceea ce locului acestuia darul tău l-ai făgăduit;
Bucură-te, dătătoarea bunătăţilor pământeşti tuturor
credincioşilor ce locuiesc pe el;
Bucură-te, chezăşuitoarea mântuirii celei veşnice;
Bucură-te, mijlocitoare caldă celor ce locuiesc în grădina ta;
Bucură-te, înfricoşarea tuturor vrăjmaşilor;
Bucură-te, ceea ce ai făgăduit mila Fiului tău locului acestuia,
până la sfârşitul veacurilor;
Bucură-te, ceea ce ai prevestit că darul Lui nu se va depărta
de la Sfântul Munte;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt cu apărarea Maicii lui Dumnezeu a
umbrit Sfântul Munte, surpăturile şi văile lui, ca un sălaş prea
larg l-a arătat tuturor celor ce în viaţa călugărească doresc să
culeagă mântuire şi vor cânta: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având purtare de grijă pentru grădina ta şi pentru poporul
din pământul Iviriei, ai binevoit a se zidi în locul unde însăţi ai
stătut când ai venit la Athos, un lăcaş neamului lor ca un liman
171
celor ce caută mântuirea şi ai voit a le da icoana ta, ca toţi să
zică ţie:
Bucură-te, ceea ce ai fost aleasă ocrotitoarea pământului
Iviriei;
Bucură-te, că ţara aceasta s-a întors de la înşelăciunea
idolească la lumina lui Hristos;
Bucură-te, odrasla mlădiţei celei neveştejite care ai odrăslit
acum viaţă luminată;
Bucură-te, ceea ce ai crescut strugurii minunilor şi ai bunei
credinţe;
Bucură-te, livadă duhovnicească pe Athos sădită;
Bucură-te, ceea ce ai izvorât curgere cu duhovnicească
luminare pentru pământul Iviriei;
Bucură-te, gura lui Eftimie cea cu cuvinte de aur;
Bucură-te, a lui Ioanichie cetate nebiruită;
Bucură-te, a călugărilor îngrădire;
Bucură-te, liman lin celor ce caută mântuire;
Bucură-te, ceea ce făgăduieşti acelora odihnă veşnică;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 4-lea
Izvor de gânduri de nedumerire având întru sine, cinstita
văduvă cea din Niceea, s-a tulburat văzând sfânta şi prealăudata
icoană a Maicii lui Dumnezeu, împunsă cu suliţa ostaşului celui
stricător de icoane, dintru care îndată a curs sânge şi ea de frică
fiind cuprinsă, ca să nu fie batjocorită sfânta icoană, cu rugăciuni
şi lacrimi vărsând a aruncat-o în mare, iar ea văzând-o mergând
spre apus, cu veselie a strigat: Aliluia!

172
Icosul al 4-lea
Văzând călugării Sfântului Munte, flacăra ce se arăta pe mare
ca un stâlp de foc, a cărui înălţime ajungea până la cer şi
strălucea ca un soare şi venind noaptea la malul mării, au văzut
sfânta icoană a Maicii lui Dumnezeu purtându-se pe mare cu
putere dumnezeiască şi au strigat celei pline de dar:
Bucură-te, Rug nears ce te-ai văzut de puitorul de lege;
Bucură-te, stâlp de foc care povăţuieşti pe cei din întuneric;
Bucură-te, scară care ajungi până la cer, pe care s-a pogorât
Dumnezeu;
Bucură-te, pod care treci la cer pe cei de pe pământ;
Bucură-te, raza zilei celei de taină;
Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă;
Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip a fost;
Bucură-te, ceea ce eşti îmbrăcată în soare, care străluceşti cu
darul şi cu slava în toată lumea;
Bucură-te, stea care arăţi soarele;
Bucură-te, fulger care luminezi sufletele şi străluceşti
gândurile celor credincioşi;
Bucură-te, strălucire care luminezi pe cei din întuneric;
Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă
lumină;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 5-lea
Icoana ta cea cu dumnezeiască mergere vrând să o dai
lăcaşului mănăstirii Ivirului, zis-ai dumnezeiască Maică
Arhimandritului Gavriil: „Mergi cu ceata călugărilor la malul
mării şi te pogoară în luciul apei şi primeşte icoana mea". Deci,
el întraripat cu credinţă şi cu dragoste, a mers pe apă ca pe
173
uscat şi a luat icoana în braţele sale şi dobândind acea vistierie,
s-a bucurat cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzut-au călugării mănăstirea Ivirului de multe ori icoana
Maicii lui Dumnezeu din biserică scoasă cu putere nevăzută
stând deasupra porţii, pe zidul curţii şi spăimântându-se au zis
unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce bine ai voit a ne da sfântă icoana ta;
Bucură-te, ceea ce ne-ai făgăduit-o acoperământ a fi nouă;
Bucură-te, ceea ce ai arătat dragostea ta către lăcaşul nostru;
Bucură-te, ceea ce ai arătat purtarea ta de grijă pentru el;
Bucură-te, ajutorul nostru în ţară străină;
Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi;
Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu;
Bucură-te, izbăvitoarea lacrimilor noastre;
Bucură-te, apărarea noastră a celor sărmani;
Bucură-te, îngrădirea noastră;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 6-lea
Propovăduitor al voii tale făcând pe Gavriil, ai zis către el,
Stăpână: „N-am venit să fiu păzită de voi, ci ca să vă fiu eu
păzitoare vouă, nu numai în veacul acesta de acum ci şi în cel
viitor. Iată, dau semn vouă, până când veţi vedea icoana mea în
mănăstire nu va lipsi de la voi darul şi mila Fiului meu”, ca toţi să
strige Lui: Aliluia!

174
Icosul al 6-lea
Bucurie mare s-a făcut la toţi cei ce au auzit făgăduinţele
tale, Maica lui Dumnezeu şi ţie, Portăriţei cereşti, biserică ţi-au
ridicat călugării în poarta mănăstirii, strigând aşa:
Bucură-te, stătătoarea înainte pentru noi, în cele viitoare;
Bucură-te, ceea ce frica Domnului ne înveţi pe noi;
Bucură-te, ceea ce ne îndreptezi pe calea cea bună;
Bucură-te, îndrăznirea şi nădejdea noastră;
Bucură-te, aşteptarea noastră şi acoperământul;
Bucură-te, ceea ce ai plecat către noi milostivirea Fiului tău;
Bucură-te, ceea ce ne vesteşti că darul Lui va fi cu noi;
Bucură-te, ceea ce icoana ta cea sfântă ne-ai dat-o nouă
arvună a milei;
Bucură-te, ceea ce ai dat ei darul facerii de minuni;
Bucură-te, ceea ce depărtezi de la noi tot răul;
Bucură-te, ceea ce deschizi intrarea a tot binele;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 7-lea
Vrând rău credinciosul Amira să strice lăcaşul mănăstirii
Ivirului şi obştea de călugări ce era adunată acolo să o
risipească, degrabă au cunoscut apărarea lăcaşului de către
Maica lui Dumnezeu, văzând corăbiile sale în adâncimea mării
înecate şi pe ostaşii pierduţi prin valurile mării. Deci
înfricoşându-se ei şi venind cu smerenie, au dat la mănăstire aur
şi argint cerând iertare. Iar călugării văzând acestea au cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!

175
Icosul al 7-lea
Multe şi nenumărate minuni ai arătat, Maica lui Dumnezeu,
plinind în mănăstire lipsa de vin, de făină şi de untdelemn, pe
cei îndrăciţi vindecând, şchiopilor dăruind umblare, orbilor
vedere şi toată neputinţa vindecând, ca văzând aceste minuni
să-ţi cântăm ţie:
Bucură-te, Apărătoare Doamnă care biruieşti pe vrăjmaşi;
Bucură-te, cea grabnică spre ajutor celor ce te cheamă pe
tine;
Bucură-te, ceea ce nu treci cu vederea rugăciunea noastră;
Bucură-te, ceea ce de la făgăduinţă nu te întorci;
Bucură-te, ceea ce întristarea întru bucurie o prefaci;
Bucură-te, ceea ce lipsa din mănăstire tu o acoperi cu
îndestulare;
Bucură-te, a orbilor vedere;
Bucură-te, a şchiopilor umblare;
Bucură-te, a tuturor scârbiţilor mângâietoare;
Bucură-te, că nu încetezi a ne purta de grijă şi a ne mântui pe
noi;
Bucură-te, că dintru atâtea rele ne izbăveşti pe noi;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 8-lea
Auzind Patriarhul Nifon de lăcaşul mănăstirii Ivirului cel
minunat, acoperit de icoana Maicii Domnului, a dorit ca şi ţara
lui să aibă împărtăşire de darul ei. Pentru aceasta zidind lăcaş în
cinstea acelei preaslăvite icoane, cu osârdie a cerut închipuirea
sfintei icoane cea făcătoare de minuni a Maicii lui Dumnezeu, ca
prin acoperământul ei, acoperiţi fiind, să cânte lui Dumnezeu:
Aliluia!
176
Icosul al 8-lea
Cu totul întru cei de sus fiind şi de cei de jos nedespărţindu-
te, ai binevoit Maica lui Dumnezeu, să dăruieşti aceeaşi
binecuvântare a Athosului şi peste lăcaşul mănăstirii Pecerska, al
robului tău Antonie, prin asemănarea cinstitului tău chip cu care
ai binecuvântat Athosul. Pentru aceea strigăm ţie:
Bucură-te, acoperământul cel mai lat decât norul;
Bucură-te, îngrădirea şi întărirea dreptcredincioşilor;
Bucură-te, stâlp nemişcat al bisericii dreptmăritoare;
Bucură-te, înfruntarea eresurilor şi dezbinărilor;
Bucură-te, ceea ce mulţimea credincioşilor o luminezi cu
strălucitoarele raze ale icoanei tale celei făcătoare de minuni;
Bucură-te, ceea ce izvorăşti de la ea, darurile vindecărilor şi
ale minunilor tale;
Bucură-te, îngrozirea vrăjmaşilor;
Bucură-te, veselia arhiereilor şi a preoţilor;
Bucură-te, povăţuitoarea călugărilor şi mântuirea a tot
neamul creştinesc;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 9-lea
Toată osârdia având-o adunarea pustnicilor mănăstirii Ivirul
pentru zugrăvirea Preacinstitului chip al milostivei Portăriţe,
săvârşind cântări de rugăciune şi cu apă de la minunata icoană
spălând scândura pe care voiau să zugrăvească cinstitul ei chip,
au sfinţit pe cuviosul Iamvlih, care nevoindu-se cu toată obştea
părinţilor, în post şi rugăciuni, au zugrăvit închipuirea icoanei
Maicii lui Dumnezeu, pentru care noi pururea strigăm: Aliluia!

177
Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu,
ca nişte peşti fără de glas, că nu se pricep după vrednicie să
laude toate minunile tale care le-ai arătat neamului omenesc,
de la sfântă icoana ta. Căci încă pe cale fiind spre ţara rusească,
s-au făcut minuni, poruncind binecredinciosului Emanoil să dea
preţul răscumpărării celor necredincioşi care împiedicau
mergerea sfintei icoane şi îndoit după aceea întorcându-i lui. Iar
noi pentru aceasta cu credinţă strigăm aşa:
Bucură-te, izvorul minunilor cel nedeşertat;
Bucură-te, că totdeauna eşti mijlocitoare către Dumnezeu;
Bucură-te, scăparea celor din nevoi;
Bucură-te, mângâierea celor scârbiţi;
Bucură-te, vindecarea bolnavilor;
Bucură-te, Maică milostivă a celor sărmani;
Bucură-te, întoarcerea la calea adevărului a celor robiţi;
Bucură-te, chemarea păcătoşilor la pocăinţă;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti mulţi oameni din nevoi şi din tot felul de
scârbe, izvor de milă neîmpuţinată izvorăşti dumnezeiască
Maică de la icoana ta, neamului nostru. Că iată eşti grabnică
ajutătoare în lăcaşul Ivirului celui nou, înmulţind darurile tale şi
în alte oraşe, mănăstiri şi sate, celor ce te cinstesc pe tine toate
cererile le împlineşti, pentru aceea slăvim pe Dumnezeu, care
ne-a dat nouă un aşa dar şi strigăm: Aliluia!

178
Icosul al 10-lea
Zid eşti Născătoare de Dumnezeu, cinului călugăresc şi
tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului şi al
pământului sălăşluindu-se în Feciorescul tău pântece, a învăţat
pe toţi râvnitorii de curăţie şi de întreagă înţelepciune să strige
către tine:
Bucură-te, vas ales al curăţiei;
Bucură-te, cununa fecioriei;
Bucură-te, cămara nunţii celei fără de sămânţă;
Bucură-te, Mireasă nenuntită;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe semănătorul curăţiei;
Bucură-te, ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioşi;
Bucură-te, grabnică ajutătoare în viforul ispitelor;
Bucură-te, ceea ce izgoneşti asupririle vrăjmaşilor;
Bucură-te, ceea ce risipeşti întunecarea patimilor celor de
suflet pierzătoare;
Bucură-te, ceea ce curăţeşti gândurile;
Bucură-te, ceea ce ne înveţi a urâ dulceţile cele pământeşti;
Bucură-te, ceea ce îndreptezi minţile şi inimile către cele de
sus;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 11-lea
Se biruieşte toată cântarea care vrea să tindă către mulţimea
milelor tale celor multe, că de-ţi vom aduce cântări la număr
tocmai ca nisipul mării, Stăpâna noastră de Dumnezeu
Născătoare, nimic nu plinim cum se cade, pentru aceasta
cântăm ţie: Aliluia!

179
Icosul al 11-lea
Făclie primitoare de lumină arătată celor ce sunt în mulţimea
necazurilor, vedem pe Preasfânta icoană a Maicii lui Dumnezeu
că primind focul cel nematerialnic al darului, luminează pe toţi
cu razele minunilor, învăţându-i a cânta aşa celei
preabinecuvântate:
Bucură-te, că eşti grabnică ajutătoare;
Bucură-te, ceea ce ne aperi pe noi de foc, de sabie şi de
năvălirea altor neamuri;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti pe noi de foamete şi de
moarte năprasnică;
Bucură-te, ceea ce ne păzeşti pe noi de toate relele cele
aducătoare de moarte;
Bucură-te, ajutătoare pe cale, pe uscat şi pe ape, a celor
necăjiţi;
Bucură-te, vindecarea durerilor celor sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, milostivă mângâietoare a celor scârbiţi şi
împovăraţi;
Bucură-te, ceea ce pe cei deznădăjduiţi îi întorci din groapa
pierzării;
Bucură-te, ceea ce nici pe mine nu mă laşi fără ajutorul şi
apărarea ta;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 12-lea
Vrând să dea har datoriilor celor omeneşti, Dătătorul de bine
venit-a singur la cei ce se depărtaseră de harul Lui, şi rupând
zapisul a dăruit nouă puternică mijlocire pe cea de Dumnezeu cu
dar dăruită, pe Maica lui Dumnezeu, ca prin rugăciunile ei să
strigăm pururea: Aliluia!
180
Icosul al 12-lea
Cântând minunile tale cele arătate în viaţa aceasta, te
lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe un izvor
nesfârşit al milei. Deci, căzând către tine înaintea icoanei tale
celei făcătoare de minuni, cu smerenie te rugăm, fi nouă
acoperământ în ziua sfârşitului nostru, când vom sta la
înfricoşatul scaun de judecată al Fiului tău, ca să cântăm ţie:
Bucură-te, ceea ce întru slavă stai lângă scaunul Fiului tău şi
acolo îţi aduci aminte de noi;
Bucură-te, ceea ce dimpreună cu Fiul tău şi Dumnezeu
împărăţeşti în veci şi pentru noi mijloceşti;
Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc la tine le dăruieşti sfârşit
vieţii fără durere şi paşnic;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de rănile cele amare;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de duhurile cele din văzduh;
Bucură-te, ştergerea păcatelor prin pocăinţă;
Bucură-te, după Domnul, nădejdea noastră a vieţii celei
fericite;
Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc spre tine le rânduieşti
starea de-a dreapta Fiului tău;
Bucură-te, că fericitul glas care ne făgăduieşte moştenirea
Împărăţiei cerurilor, a-l auzi ne învredniceşti;
Bucură-te, nădejdea cea tare a veşnicei mântuiri a tuturor
creştinilor;
Bucură-te, Portăriţă bună, care deschizi credincioşilor uşile
raiului!

Condacul al 13-lea
O, Maică prealăudată, Preasfântă Doamnă, Fecioară
Născătoare de Dumnezeu, caută spre noi cei ce cu smerenie şi
cu lacrimi aducem aceste rugăciuni înaintea preacuratei icoanei
181
tale şi toată aşteptarea şi nădejdea spre tine o punem.
Izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile şi ispitele acestei vieţi şi ne
scoate din munca ce va să fie, ca prin tine să fim mântuiţi şi să
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Îngerul mai întâi... şi


Condacul 1: Apărătoare Doamnă...

182
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«PRODROMIŢA»

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-
ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii
tăi. Ci, ca ceea ce ne-ai dăruit nouă icoana în care chipul tău şi al
Pruncului tău s-au zugrăvit prin minune dumnezeiască,
slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te,
slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Icosul 1
Îngerii şi arhanghelii şi soborul cuvioşilor athoniţi cu mare
cinste te-au lăudat, Născătoare de Dumnezeu, şi prooroceşte i-a
văzut Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul. Căci
palatele tale de aur, pe care le văzuse în părţile Viglei, au
închipuit Schitul Prodromului, care mai apoi în acel loc s-a

183
ridicat. Şi prin venirea icoanei tale făcătoare de minuni
Prodromiţa, adică Înaintemergătoarea, ni l-ai arătat grădină a
binecuvântărilor tale, pentru care îţi zicem cu mare glas:
Bucură-te, că Prodromiţă eşti cu dreptate numită;
Bucură-te, a schitului înaintemergătoare smerită;
Bucură-te, roadă pe care Sfântul Munte a cules-o;
Bucură-te, al Schitului Prodromu chivot ales;
Bucură-te, Egumenă care sufletele în obştea ta cu grijă le
aduni;
Bucură-te, trâmbiţă care spre trezirea din patimi suni;
Bucură-te, că în icoană te schimbi la faţă, pe privitori uimind;
Bucură-te, că uneori chipul ţi se întunecă, mustrător
devenind;
Bucură-te, că icoana strălucitoare la praznicele tale devine;
Bucură-te, că închinătorii credincioşi vie în icoană te văd pe
tine;
Bucură-te, că faţa ta cea preafrumoasă ni s-a descoperit;
Bucură-te, că şi chipul Pruncului tău prin minune a fost
zugrăvit;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 2-lea
Vrând stareţul Nifon să dobândească o icoană făcătoare de
minuni pentru Schitul românesc Prodromu, a căutat un iconar
care să vrea să păzească o rânduială aspră de nevoinţă şi
rugăciune când picta, şi bucurându-se că a aflat un zugrav
râvnitor, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Întristându-se părinţii Nifon şi Nectarie că iconarul nu reuşea
să isprăvească de zugrăvit icoana ta, pe neaşteptate au fost
184
chemaţi: „Să trimiteţi degrabă să ia sfânta icoană, care singură
s-a zugrăvit, căci lume multă s-a adunat privind la minunea
sfintei icoane”. Şi pentru aceasta îţi zicem:
Bucură-te, că iconarul sfintele feţe să le picteze nu a reuşit;
Bucură-te, că osteneala i-ai primit şi nevoinţa i-ai răsplătit;
Bucură-te, că neterminând să picteze icoana, a aflat-o
desăvârşită;
Bucură-te, că de lucrarea ta mintea noastră este covârşită;
Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip a fost;
Bucură-te, că tainelor tale inimile noastre le faci adăpost;
Bucură-te, că iconarul a scris minunea care s-a întâmplat;
Bucură-te, că mărturia lui până astăzi ni s-a păstrat;
Bucură-te, că de cuvintele sale credincioşii nu s-au îndoit;
Bucură-te, că în casa lui, lume multă să ţi se închine a venit;
Bucură-te, lumină, a părintelui Nifon sfântă dorire;
Bucură-te, a nădejdii sale neclintită răsplătire;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 3-lea
Precum s-a mirat Sfântul Alipie de la Pecerska când în chilia
sa a venit îngerul şi a pictat în chip minunat icoana Adormirii
Maicii Domnului, aşa s-a mirat şi iconarul Iordache văzând cum
chipul Maicii Domnului şi cel al Fiului ei, pe care nu le terminase,
fuseseră plinite nu de mână omenească, şi uimindu-se I-a cântat
lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Auzind mitropolitul marea minune care se făcuse în Iaşi, a
venit cu preoţii să ţi se închine cu evlavie şi a mărturisit: „Cu
adevărat, mare dar ne-a dăruit Maica Domnului prin această

185
minunată şi slăvită icoană a sa”, şi pentru aceasta cu mulţumire
cântăm ţie:
Bucură-te, că apa cea vie şi fără de moarte ai revărsat-o;
Bucură-te, că boierul pentru fiul său care zăcea ţi s-a rugat;
Bucură-te, că bolnavul luând agheasmă s-a vindecat;
Bucură-te, că fiul împreună cu tatăl său ţi s-au închinat;
Bucură-te, că pe lepros l-ai tămăduit când agheasmă a băut;
Bucură-te, că îndată lepra de pe el ca nişte solzi a căzut;
Bucură-te, că omul care avea albeaţă pe ochi vedere a
dobândit;
Bucură-te, că şirul tămăduirilor tale nici până astăzi nu s-a
oprit;
Bucură-te, că pe cei părăsiţi de doctori, din paturi îi ridici;
Bucură-te, că neputinţele noastre cu prisos de har le vindeci;
Bucură-te, luminarea preoţilor şi cinstea ierarhilor;
Bucură-te, că îi înţelepţeşti pe urmaşii apostolilor;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 4-lea
Neputând părinţii să scrie minunile pe care le auziseră,
pentru că erau covârşiţi de credincioşii care le cereau să se
roage pentru ei, au mărturisit însă noianul minunilor cu glas de
bucurie, şi pregătindu-se de călătoria spre Sfântul Munte, I-au
cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Mult au avut de mers părinţii prodromiţi, dar multe au fost şi
minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, că în fiecare oraş în
care a ajuns icoana, poporul a venit să ţi se închine cu credinţă şi
cei care au primit ajutor în nevoile lor au devenit apostoli ai
harului tău, cântându-ţi:
186
Bucură-te, bucuria noastră, nădejde neînfruntată;
Bucură-te, că celor ce te cinstesc le găteşti răsplată;
Bucură-te, că împreună cu icoana ta ai călătorit;
Bucură-te, că la fiecare popas semnele tale au strălucit;
Bucură-te, că după plecarea icoanei, ele nu se împuţinau;
Bucură-te, că în minţile oamenilor minunile vii rămâneau;
Bucură-te, că celor trudiţi şi împovăraţi le eşti apărătoare;
Bucură-te, că de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi le eşti
îngrăditoare;
Bucură-te, că ai surpat jugul minciunii şi năvălirea diavolilor;
Bucură-te, roabă aleasă a Domnului şi Stăpâna tuturor;
Bucură-te, Fecioară, a Împărăţiei cerurilor mireasmă;
Bucură-te, pecete pusă pe a inimilor noastre mahramă;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 5-lea
S-a mâhnit femeia cea bolnavă că nu putea să meargă să se
închine icoanei care izvora tămăduiri, dar Fecioara preaslăvită i
s-a arătat în vis, poruncindu-i să se scoale degrabă şi să meargă
să ia binecuvântarea mult dorită. Şi, pornind la drum, îndată s-a
arătat desăvârşit sănătoasă, pentru care I-a cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Tămăduindu-se femeia cea bolnavă, nu s-a lenevit să meargă
să se închine sfintei tale icoane, vrând să mărturisească tuturor
că se vindecase. Iar ajungând la icoana ta, a dat mărturie că o
văzuse de mai înainte în vis şi a vestit mulţimii cum a dobândit
tămăduire, iar preoţii şi credincioşii ţi-au cântat:
Bucură-te, ceea ce credinţa femeii bolnave ai răsplătit-o;
Bucură-te, ceea ce de visele înşelătoare ne-ai ferit;
187
Bucură-te, că prin icoana ta multe şi felurite minuni ai
săvârşit;
Bucură-te, că în casa învăţătorului puţin credincios să fie
dusă nu ai primit;
Bucură-te, că el de două ori a trimis trăsura după odor, dar
părinţii să i-l dea nu au voit;
Bucură-te, că mai potrivit să vină închinătorul la icoană au
socotit;
Bucură-te, că a treia oară trimiţând acela trăsura s-a arătat
minunea ta;
Bucură-te, că oricât s-au străduit părinţii nu au reuşit să ia
icoana ta;
Bucură-te, că până la trăsură patru oameni să o ducă cu greu
au putut;
Bucură-te, că împotrivirea ta s-a cunoscut când tocul icoanei
s-a desfăcut;
Bucură-te, că de la zgomotul mare, oamenii şi caii s-au
spăimântat;
Bucură-te, că l-ai smerit pe învăţătorul care avea cugetul de
necredinţă întunecat;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 6-lea
În biserica Sfinţilor Împăraţi din Galaţi, zugravul care nu
credea că icoana a fost pictată prin minune dumnezeiască a
început a-i batjocori pe creştinii care nu se îndoiau de aceasta,
dar s-a îngrozit când a văzut-o pe Maica Domnului privindu-l cu
asprime din icoană, şi pocăindu-se, I-a cântat lui Dumnezeu:
Aliluia!

188
Icosul al 6-lea
Nimeni să nu se îndoiască, nimeni să nu fie necredincios
minunii dumnezeieşti, ca să nu îşi agonisească osândă, ci toţi să
îi cânte cu veselie Maicii lui Dumnezeu, nădăjduind că vor primi
luminarea minţii şi întărire în credinţă:
Bucură-te, că risipind tu cursele diavoleşti agonisim folos;
Bucură-te, că nu ai răbdat hulele zugravului necredincios;
Bucură-te, că prin schimbarea feţei tale din icoană l-ai
mustrat;
Bucură-te, că pricepându-şi greşeala minunile tale le-a
trâmbiţat;
Bucură-te, că nu i-ai îngăduit să semene îndoială în popor;
Bucură-te, că ai venit în apărarea credincioşilor;
Bucură-te, că din îndreptarea sa şi alţii s-au folosit;
Bucură-te, că nu pierderea, ci înţelepţirea lui ai dorit;
Bucură-te, a hulitorilor chemare la pocăinţă;
Bucură-te, a binecredincioşilor slăvită biruinţă;
Bucură-te, că celor ispitiţi de necredinţă le ajuţi;
Bucură-te, că cei ce vestesc minunile tale îţi sunt bineplăcuţi;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 7-lea
Pentru a lua averea hangiului răposat, sluga cea vicleană a
încercat să o omoare pe văduva evreică, şi i-a pregătit
spânzurătoarea, dar femeia şi-a adus aminte de vestea
minunilor Prodromiţei şi rugându-se a făgăduit că, dacă va
rămâne în viaţă, se va boteza împreună cu toţi cei din casa ei, şi
Îi va zice lui Dumnezeu cu mulţumire: Aliluia!

189
Icosul al 7-lea
Pregătind laţul pentru femeie, fără să vrea sluga cea
netrebnică s-a spânzurat pe sine, iar evreica a văzut lucrarea
Maicii Domnului şi a crezut cu toţi cei din casa ei, făcându-se
pildă pentru toţi cei din neamul evreiesc, pentru păgâni şi
pentru necredincioşi. Şi prin Sfântul Botez a intrat în Biserica lui
Hristos, iar pentru aceasta noi te lăudăm pe tine, care eşti
nădejdea celor deznădăjduiţi:
Bucură-te, că vestea minunilor tale şi printre evrei s-a
răspândit;
Bucură-te, că la necaz văduva hangiului de ele şi-a amintit;
Bucură-te, că ai primit rugăciunea ei deznădăjduită;
Bucură-te, că ai vrut să lepede credinţa ei cea greşită;
Bucură-te, că viaţa i-ai salvat în ceasul de pe urmă;
Bucură-te, că prin tine a intrat în a Bunului Păstor turmă;
Bucură-te, că împreună cu copiii ei a primit botezul;
Bucură-te, că datorită ţie peste casa ei a strălucit harul;
Bucură-te, că dreapta credinţă prin tine se întăreşte;
Bucură-te, că gura păgânilor care nu se închină icoanei tale
amuţeşte;
Bucură-te, spre Biserica lui Hristos far călăuzitor;
Bucură-te, ceea ce calci şerpii rătăcirilor şi eresurilor;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 8-lea
Din rânduială dumnezeiască a venit icoana la Schitul
românesc Prodromu, pentru că domnitorul vroia să păstreze
icoana în ţara în care s-a făcut minunea, dar Maica Domnului a
adus-o în grădina ei duhovnicească, ferindu-i pe părinţi de
ispitele drumului, iar ei i-au cântat celei ce îi păzise în călătorie:
Aliluia!
190
Icosul al 8-lea
Ai binecuvântat prin venirea ta schitul athonit şi aşezând-o
pe ea nu departe de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan
Botezătorul, i-ai acoperit cu sfântul tău acoperământ pe toţi cei
ce au venit să se închine ţie, monahi, preoţi, ierarhi şi mireni de
toate neamurile, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, că schitul românesc l-ai umplut de binecuvântare;
Bucură-te, că obştile athonite cinstesc icoanele tale de
minuni făcătoare;
Bucură-te, că din numele date icoanelor tale cunoaştem
lucrarea lor;
Bucură-te, că prin icoana Portăriţa eşti poartă a mănăstirii
ivirilor;
Bucură-te, că icoana Dulcea sărutare este cununa
Filotheiului;
Bucură-te, că eşti Călăuzitoarea obştii Xenofontului;
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, lauda Vatopedului;
Bucură-te, Grabnică ajutătoare a închinătorilor Dochiarului;
Bucură-te, că în icoana de la Hilandar semnul milostivirii tale
e vădit;
Bucură-te, a Marii Lavre podoabă, că sfântul Ioan Cucuzel
glasul ţi l-a auzit;
Bucură-te, că în faţa icoanei ţi-au cerut ajutor stareţii
Pantocratorului;
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, comoară a
Prodromului;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 9-lea
Zăcând de trei săptămâni topit de boală şi nemâncat, ca
dintr-un somn s-a trezit schimonahul Inochentie când icoana
191
Prodromiţa a fost adusă în schit şi, cerând să fie dus în faţa ei, s-
a rugat cu zdrobire de inimă, cântându-I Domnului: Aliluia!

Icosul al 9-lea
„Maica lui Dumnezeu, dacă îmi este de folos să mai trăiesc,
însănătoşeşte-mă, iar dacă nu, fie voia ta”, s-a rugat părintele
Inochentie şi, întorcându-se cu bucurie la chilia sa, după un ceas
a trecut la cele veşnice. Şi noi, învăţându-ne de la el să ne
punem toată nădejdea în Dumnezeu şi în puterea rugăciunilor
tale, îţi zicem cu umilinţă:
Bucură-te, că schimnicului i-ai ascultat cererile;
Bucură-te, că degrabă i-au încetat suferinţele;
Bucură-te, că plin de bucurie Sfintele Taine a primit;
Bucură-te, că având sufletul împăcat s-a săvârşit;
Bucură-te, că voia noastră să o lepădăm ne-ai învăţat;
Bucură-te, că evlavioşii tăi robi au sfârşit binecuvântat;
Bucură-te, că prin tine de moartea năprasnică suntem feriţi;
Bucură-te, că pe tine te-au cinstit părinţii întru Domnul
adormiţi;
Bucură-te, că dascăl al cugetării la moarte pe tine te
dobândim;
Bucură-te, că, pregătindu-ne de moarte, în Domnul Hristos
trăim;
Bucură-te, a cărţilor Cuvioşilor Părinţi tainică tâlcuire;
Bucură-te, a treptelor căii împărăteşti propovăduire;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 10-lea
Crezând minţii sale şi lepădând ascultarea, monahul Serghie
a căzut în înşelare, iar prin arătarea drăcească s-a îmbolnăvit,
zăcând ca un mort, şi abia după trei zile s-a sculat, slăbit fiind şi
192
rămânând fără auz. Dar, aducându-l părinţii la icoana făcătoare
de minuni, îndată s-a tămăduit de surzenie, şi atunci toată
obştea I-a cântat Domnului într-un glas: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Ascultătoare a Fiului tău ai fost, Născătoare de Dumnezeu, şi
pe calea smereniei i-ai călăuzit pe monahi, cerându-le ascultare
de povăţuitorii lor. Izbăveşte-i de înşelări şi de ispite pe monahii
şi pe mirenii iubitori de nevoinţă, ca să îţi cânte ţie aşa:
Bucură-te, că părinţii au nădăjduit că monahul Serghie va fi
tămăduit;
Bucură-te, că de surzenie l-ai scăpat şi de mândrie l-ai
izbăvit;
Bucură-te, că pătimind el pentru mândria sa, nu l-ai lepădat
de la faţa ta;
Bucură-te, că ridicându-se din iadul înşelării şi-a înţeles
greşeala;
Bucură-te, că din suferinţe a înţeles osânda neascultării;
Bucură-te, învăţătoare a ascultării şi Maică a îndurării;
Bucură-te, a celor apăsaţi de ispitele pierzătorului de suflete
alinare;
Bucură-te, a celor legaţi de lanţurile diavolului dezlegare;
Bucură-te, că meşterul care se îndrăcise a fost izbăvit de
duhul care îl muncea;
Bucură-te, că în faţa icoanei tale i s-au citit rugăciuni şi el a
simţit mijlocirea ta;
Bucură-te, că pe cuviosul Nectarie protopsaltul din ghearele
diavolului l-ai scăpat;
Bucură-te, că văzându-te cel numit privighetoarea Muntelui
Athos ţi s-a închinat;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!
193
Condacul al 11-lea
Mergând părinţii să prindă peşte pentru praznicul icoanei
Maicii lui Dumnezeu, unul din ei a zis cu îndrăzneală: „Dacă
icoana aceasta s-a zugrăvit prin minune, apoi să facă să se
prindă peşte pentru sărbătoarea ei”, dar văzând mulţimea
peştilor prinşi în mreje a lepădat îndoiala şi I-a cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Credem mijlocirii tale, Maică Sfântă, că aşa cum ai purtat de
grijă praznicului tău, aşa porţi de grijă şi acum, dând cele de
trebuinţă nu numai monahilor, ci şi mirenilor care se roagă ţie
cu credinţă:
Bucură-te, că peştii de la praznic milostivirea ta au vădit;
Bucură-te, că mulţimea darurilor tale au închipuit-o;
Bucură-te, a flămânzilor îndestulătoare;
Bucură-te, a lipsurilor noastre curmare;
Bucură-te, mângâiere a celor aflaţi în nevoi;
Bucură-te, îmbrăcăminte şi acoperământul celor goi;
Bucură-te, cunună a celor care duc crucea necazurilor;
Bucură-te, încurajare a celor aflaţi la capătul puterilor;
Bucură-te, că ne înveţi să rânduim toate cu chibzuinţă;
Bucură-te, că sărmanilor le dai cele de trebuinţă;
Bucură-te, iconoamă a schiturilor şi a mănăstirilor;
Bucură-te, chivernisitoare a caselor creştinilor;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 12-lea
Pictându-se în schitul prodromiţilor o icoană după izvodul
celei minunate, a fost aşezată cu mare cinste într-o biserică de
lemn, şi nu s-a stricat când o mână blestemată a dat foc bisericii.
194
Şi după ce focul mistuise totul, creştinii au găsit icoana
nestricată sub un morman de jar, de care minune uimindu-se I-
au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Nu numai icoana Prodromiţei a primit dumnezeiesc dar, ci şi
cele făcute după izvodul ei, spre bucuria credincioşilor. Şi vestea
despre ele s-a răspândit în lumea întreagă, şi chiar în casele
creştinilor au fost aşezate cu evlavie icoanele Maicii Domnului,
căreia mulţimile îi aduc laude ca acestea:
Bucură-te, binecuvântată Maică a dreptcredincioşilor;
Bucură-te, că minunile le însemnezi pe tablele inimilor;
Bucură-te, predanie scumpă a rugăciunii şi nevoinţei;
Bucură-te, praznic neîncetat, candelă nestinsă a credinţei;
Bucură-te, a celor ce aleargă la tine nădejde neruşinată;
Bucură-te, ceresc omofor şi milostivire neîmpuţinată;
Bucură-te, frumuseţe de nespus şi a sufletului dulceaţă;
Bucură-te, rug aprins care încălzeşti inimile de gheaţă;
Bucură-te, pridvor al Împărăţiei cereşti;
Bucură-te, scară a darurilor dumnezeieşti;
Bucură-te, pregustare a bucuriilor mult râvnite;
Bucură-te, Împărăteasă a bisericilor athonite;
Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 13-lea
O, Maică preacurată, ocroteşte-i pe toţi cei care cu cununi
de laudă împodobesc icoana ta, prodromiţilor arată-le calea
mântuirii, pe închinători acoperă-i cu harul tău, pe cei care din
locuri îndepărtate aleargă spre icoană ajută-i şi casa lor fereşte-
o de relele întâmplări, ca să Îi cânte împreună cu tine
Dumnezeului celui Viu: Aliluia! (de 3 ori)
195
Apoi Icosul 1: Îngerii şi arhanghelii... şi
Condacul 1: Apărătoare Doamnă…

RUGĂCIUNE
O, Fecioară preamărită, înfrumuseţarea prodromiţilor şi
lauda închinătorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că
„Muntele Athosului l-am ales, din toate părţile pământului, şi
am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuinţă
monahilor şi pustnicilor”, şi în acest munte ai voit a aduce icoana
ta. O, împăcare a noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul
praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din
cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credinţe. Tu, care
împleteşti cununi după vrednicie celor ce te laudă şi dăruieşti
cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviinţă, din negura
patimilor mântuieşte-ne, curăţind necurăţia noastră.
Neadormita noastră păzitoare, care degrabă îi întâmpini pe
cei ce te cheamă, dat-ai robilor tăi chipul feţei tale cel
preacinstit şi cu totul luminos, pe care îl sărutăm mulţumind şi
cu dragoste şi credinţă închinându-i-ne. Arată-ţi milele tale,
Născătoare de Dumnezeu, primind cererile de folos ale robilor
tăi. Depărtează de la noi norul patimilor şi al ispitelor, izbăveşte-
ne de toată vătămarea trupească şi sufletească şi fii mijlocitoare
a mântuirii noastre. Ajută-i pe cei ce cu dragoste se închină
chipului tău nefăcut de mână omenească, ca să cinstească
înfricoşatele minuni, semnele mai presus de fire ale icoanei tale.
O, pavăză tare a clerului bisericesc şi sprijin al celor din cinul
monahicesc, miluieşte şi mântuieşte cu rugăciunile tale pe
ortodocşii arhierei, preoţi şi diaconi, pe toţi monahii şi pe tot
poporul dreptcredincios care ţi se închină. Ocroteşte obştea
părinţilor prodromiţi şi pe toţi închinătorii care aleargă la icoana
ta făcătoare de minuni. Caută spre noi cu milostivirea ta şi cu
196
rugăciunea ta învredniceşte-i pe toţi creştinii să vieţuiască cu
Hristos şi în locaşurile cereşti să se desfăteze. Cercetează-ne,
Maică iubitoare de fii, pe noi robii tăi, cu darul tău şi dăruieşte
celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte
celor înviforaţi şi mântuire tuturor, în vecii vecilor. Amin!

197
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«IZVORUL TĂMĂDUIRII»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe
izvorul cel dumnezeiesc care izvorăşte apele darului mai presus
de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce
izvorăşte tămăduiri în toate zilele. Pentru aceasta după datorie
apropiindu-ne cu dragoste, să scoatem apă cu credinţă şi să
zicem: „rugămu-ne, rourează-ne cu darul tău", ca să strigăm ţie:
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Icosul 1
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce ai născut fără de
sămânţă pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, deschide-

198
mi gura mea spre lauda ta, ca să te slăvesc strigând către izvorul
tău unele ca acestea:
Bucură-te, ocean înţelegător care asemenea norilor reverşi
minuni peste toată lumea;
Bucură-te, Siloame al doilea, care covârşeşti curgerile Nilului
cu revărsarea darului;
Bucură-te, apa care izvorăşti ca dintr-o piatră cu preaslăvire
şi a Iordanului lucrare ai primit;
Bucură-te, mană de mântuire care te faci arătată spre
trebuinţa celor ce cer bogata ta apă cu adevărat îndestulătoare;
Bucură-te, izvor din care curge toată bunătatea şi
îndestularea de tămăduire;
Bucură-te, că din tine izvorăsc din destul facerile de bine;
Bucură-te, că tuturor le dai celor ce cer, întărire sufletelor şi
sănătate trupurilor;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 2-lea
Stăpânul cerului şi al pământului, lucruri minunate şi prea
slăvite a săvârşit întru tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană,
pentru că de sus a picurat, arătat, ca o ploaie în pântecele tău,
dumnezeiască Mireasă, arătându-te pe tine izvor de tămăduiri,
care vindeci pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Dumnezeiesc izvor al raiului Fecioară şi Maică cerească pe
tine te numim după vrednicie, căci curgerea şi darul izvorului
tău au străbătut în cele patru părţi ale pământului, care se
acoperă pururea cu străine minuni, din apa ce se dă spre
băutură tuturor celor ce cer. Pentru aceasta bucurându-ne toţi

199
creştinii, cu credinţă alergăm la izvorul tău, scoţând totdeauna
apă cu sfinţenie şi cu dulceaţă zicând:
Bucură-te, izvorul curgător de tămăduiri;
Bucură-te, că în dar reverşi din destul bogate vindecări celor
bolnavi;
Bucură-te, că pe cei orbi ce aleargă la tine, a vedea lămurit îi
faci;
Bucură-te, că pe mulţi şchiopi i-ai îndreptat;
Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai întărit;
Bucură-te, că prin turnarea apei de trei ori pe cel mort, l-ai
vindecat;
Bucură-te, minune străină, acoperită pururea de slava Celui
Preaînalt;
Bucură-te, că pe tine te numim rai cugetător;
Bucură-te, căci ca o ploaie pe pământ uscat căzând, adăpi
sufletele cele însetate de viaţă;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 3-lea
Puterile tale cele mari şi pline de minuni nedeşertate şi mai
presus de fire pe care tuturor le reverşi, cine le va putea spune,
o, izvorule dătător de daruri? Că nu numai că goneşti bolile cele
cumplite de la cei ce aleargă la tine cu dragoste, ci şi patimile
cele sufleteşti le speli, curăţindu-le la toţi cei ce-ţi cântă ţie:
Aliluia!

Icosul al 3-lea
Pe norul cel ceresc cu cântări minunate să-l lăudăm
credincioşii, care pe picătura Hristos, Dătătorul de viaţă, pe
pământ L-a plouat, pe apa cea dumnezeiască şi vie, cea

200
săltătoare, izvorâtoare şi fără de moarte, a dăruit-o nouă
credincioşilor care cântăm:
Bucură-te, vasul băuturii celei dumnezeieşti, ceea ce după
băutură niciodată nu se deşartă;
Bucură-te, ceea ce alungi setea care topeşte sufletele;
Bucură-te, că din pântecele minţii cei ce beau înţelepţeşte,
revarsă râuri dumnezeieşti;
Bucură-te, că tuturor le izvorăşti darul din destul;
Bucură-te, izvor de viaţă primitor care pururea izvorăşte
daruri;
Bucură-te, fântâna tămăduirilor, care toată tăria bolilor o
arată a fi slabă şi neputincioasă;
Bucură-te, vederea orbilor;
Bucură-te, dumnezeiască curăţie a celor leproşi;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 4-lea
Izvorăşte-mi mie Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
darurile cuvântului, ca să laud izvorul tău, care izvorăşte viaţă şi
dar credincioşilor, că tu pe Cuvântul Cel într-un Ipostas L-ai
izvorât nouă şi izvor de tămăduire, de obşte, te-ai arătat tuturor
celor ce-I cântă: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Biserica ta, Preacurată Fecioară se arată tuturor casă de
doctorie mai presus de fire, că din moarte văzută, ridică arătat
pe credincioşii cei ce aleargă la dânsa şi tuturor izvorăşte
dulceaţă din destul. Pentru care şi noi nevrednicii cu cântări
duhovniceşti, veselindu-ne zicem:
Bucură-te, apa izvorului celui dătător de viaţă;
Bucură-te, norul care aduci ploaie de mântuire;
201
Bucura-te, vindecarea celor bolnavi;
Bucură-te, slobozirea celor din primejdii;
Bucură-te, răcoreala celor înfierbântaţi de arşiţa păcatelor;
Bucură-te, luminarea ochilor orbiţi de neştiinţă;
Bucură-te, auzul celor surzi;
Bucură-te, că pe cei ce zăceau în pat bolnavi, numai cu
atingerea i-ai scăpat;
Bucură-te, loc de tămăduire sfinţit cu adevărat;
Bucură-te, că ne izvorăşti din cer daruri fără împuţinare;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 5-lea
Daruri din destul curg din tine, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, că izvorăşti apă de tămăduiri din care se adapă
sufletele credincioşilor celor însetaţi de viaţă şi goneşti arşiţa
păcatelor celor ce cântă: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Neamul omenesc te laudă pe tine Preacinstită, că tuturor le
izvorăşti din ceruri daruri fără încetare, arătându-te pe tine izvor
nemuritor, dumnezeiască Mireasă, celor ce-ţi aduc aceste
cântări de laudă:
Bucură-te, izvorâtoarea apei, Hristos, din care se adapă toată
lumea;
Bucură-te, că Făcătorul tuturor întru tine ca o picătură s-a
pogorât arătat;
Bucură-te, că pe cel orb l-ai făcut a vedea lumina;
Bucură-te, izvorule care ai dezlegat prin apă firea pietrei cea
înfricoşată;
Bucură-te, curăţirea leproşilor şi sugrumarea diavolilor;
Bucură-te, că pe împăraţi i-ai făcut credincioşi desăvârşiţi;
202
Bucură-te, înţelepciunea celor simpli;
Bucură-te, bogăţie de daruri a săracilor;
Bucură-te, că prin revărsarea apei, tămăduiri de multe feluri
le-ai dăruit;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 6-lea
Lucru cu adevărat necuprins şi mai presus de fire este Cel ce
s-a lucrat întru tine, Născătoare de Dumnezeu, că apa izvorului
tău tămăduiște bolile cele de moarte aducătoare, ceea ce firea
cu adevărat nu a văzut. Pentru care şi noi cu umilinţă ne rugăm:
nu ne trece cu vederea, sârguieşte ajutătoarea noastră grabnică
şi ne izbăveşte din cursele vrăjmaşilor ca să te lăudăm zicând
aşa: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Măririle minunilor izvorului tău, Fecioară Preacurată, cine le
va putea spune, ca ceea ce cu adevărat ai înspăimântat gândul
omenesc prin picăturile izvorului tău, de care povestesc limpede
lâna, mana, Siloamul, piatra care a izvorât şi pridvorul lui
Solomon. Darul tău este mai presus de cuvânt şi de gând, drept
aceea şi noi într-o unire de gânduri şi glasuri cântăm laudele
acestea:
Bucură-te, Fecioară că din tine se revarsă apa care vindecă
patimile cele de moarte aducătoare;
Bucură-te, că din izvorul tău a curs apa care a vindecat sânul
femeii cel cuprins de cangrenă;
Bucură-te, grabnică vindecătoare a bolilor celor cumplite;
Bucură-te, că prin stropirea apei, credincioşii se sfinţesc;
Bucură-te, fântâna bucuriei celei neîncetate;
Bucură-te, izvorule al frumuseţii celei negrăite;
203
Bucură-te, dezlegarea tuturor bolilor;
Bucură-te, înnecarea tuturor patimilor;
Bucură-te, râul cel prea limpede care faci sănătoşi pe cei
credincioşi;
Bucură-te, apa care dai tămăduiri celor bolnavi de felurite
boli;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 7-lea
Apa înţelepciunii şi a vieţii izvorând lumii, pe toţi chemi,
Născătoare de Dumnezeu, să scoată apele cele de mântuire şi cu
ea să stingă cărbunii înşelăciunii şi ai necurăţiei. Drept aceea şi
noi credem cuvintele Fiului tău, Stăpână, care a zis: „Că în veci
nu vor înseta, cei ce cu credinţă vor bea din ea" zicând: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Pântece mai înainte sterp ai dezlegat arătat, cu curgerile
izvorului tău, că şi naşteri dăruieşti, ca ceea ce ai născut pe
Stăpânul tuturor, pentru care şi noi bucurându-ne zicem:
Bucură-te, curgerea înţelepciunii care curăţeşte
necunoştinţa;
Bucură-te, amestecare care picură dumnezeiască dulceaţă
inimii;
Bucură-te, paharul manei cel de viaţă turnător;
Bucură-te, baie de Dumnezeu izvorâtă;
Bucură-te, ceea ce izvorăşti liniştea neputinţelor;
Bucură-te, ceea ce stingi văpaia bolilor;
Bucură-te, ceea ce ai liniştit frigurile şi ai stins aprinderea
înfocării;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

204
Condacul al 8-lea
Minunile tale cele neauzite Stăpână, fac pe toţi credincioşii
cei ce le aud a se minuna de apa izvorului tău; pe cei muţi şi
surzi ca şi cum ar fi grăitori îi face, iar pe cei ce pătimesc cumplit,
îi vindecă şi tămăduieşte desăvârşit pe cei ce cântă cu credinţă:
Aliluia!

Icosul al 8-lea
Pe toate apele le covârşeşte Fecioară, Curată, apa izvorului
tău, care dăruieşte arătat izbăvirea de boli cumplite şi dă
sufletelor toată sănătatea, ca ceea ce se revarsă mai presus de
fire tuturor celor ce cântă:
Bucură-te, că pe cei ce aleargă la tine îi scoţi din cuptorul
necazurilor;
Bucură-te, uşa prin care străbate razele luminii şi luminează
ochii trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, ceea ce singură eşti mângâierea pământenilor;
Bucură-te, izvor preacinstit;
Bucură-te, că prin curgerea izvorului tău, diavolii s-au
înfricoşat;
Bucură-te, că pe Leon l-ai făcut călăuză orbului neştiutor spre
al tău izvor;
Bucură-te, că a fi împărat l-ai încredinţat;
Bucură-te, că el spre mulţumire biserică în numele tău a
ridicat;
Bucură-te, că tu, dar făcător de minuni de la Dumnezeu ai
primit;
Bucură-te, că pătimaşii ce cu credinţă năzuiesc la izvorul tău
se tămăduiesc;
Bucură-te, vas de apă neîmpuţinată şi de boli vindecătoare;
Bucură-te, că izvorul tău tuturor este îndeajuns îndestulător;
205
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 9-lea
Lumină şi tămăduire tuturor mădularelor omeneşti făcându-
te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care ai născut pe
Făcătorul şi Ziditorul tuturor, din amestecarea tinei şi a apei ai
luminat negrăit ochii orbului, cel ce se născuse orb şi care
nicicum nu vedea soarele cel dulce, care dobândind vederea şi
văzând lumina şi marea minune izvorâtă din milostivirea ta cea
negrăită a zis: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Siloamul vindeca bolile, însă mai presus s-a arătat,
Preasfântă Stăpână, izvorul tău făcător de minuni, fiindcă acesta
nu numai odată într-un an şi nu numai celor ce intră mai întâi
dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana
sufletească şi trupească a celor ce cu bună credinţă şi cu
dragoste vin către tine strigând:
Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate durerile
noastre cele sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, vas cu care primim bucuria şi mântuirea;
Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă;
Bucură-te, lemn care îndulceşti apele cele amare ale mării
lumeşti;
Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă;
Bucură-te, ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare;
Bucură-te, apa care curăţeşti spurcăciunea păcatului;
Bucură-te, încetarea întristărilor noastre;
Bucură-te, vindecarea bolilor noastre;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

206
Condacul al 10-lea
Vrând să vădeşti minunile cele de la izvorul tău, ai poruncit
Stăpână lui Leon să ducă orbul în partea cea mai dinlăuntru a
pădurii şi să-i stingă setea cea trupească cu apă, iar cu tină să-i
ungă ochii lui cei întunecaţi, pentru ca să cunoască puterea ta şi
să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor care îl dai în dar tuturor
celor ce au nevoie. Pentru aceasta şi noi nu tăinuim minunile şi
facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulţumire
preaslăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Viaţa noastră pământească este afundată în tina păcatelor,
sufletul de păcate îmbolnăvit, trupul de dureri chinuit, pentru că
mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte.
Către tine dar alergăm, Maica lui Dumnezeu şi înaintea izvorului
tău cădem, rugându-te: spală tina păcatelor, vindecă sufletele
îmbolnăvite şi trupurile chinuite le îndreptează, ca noi cu
bucurie să strigăm ţie:
Bucură-te, vindecarea patimilor sufleteşti;
Bucură-te, izbăvirea durerilor şi chinurilor trupeşti;
Bucură-te, voinţa cea bună a lui Dumnezeu către noi cei
păcătoşi;
Bucură-te, adevărata îndreptare a celor ce se căiesc înaintea
lui Dumnezeu, pentru păcatele lor;
Bucură-te, baie care speli cugetele noastre murdare de
fărădelegi;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul care în dar curăţă
fărădelegile noastre;
Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei se dau
vindecări;
Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice;
207
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 11-lea
S-a înălţat apa izvorului tău, Curată, mai presus de ceruri,
aceasta fiind hrana sufletului, miere din piatră şi dăruire de
mană, slobozitoare de boli şi mântuitoare, pentru aceasta
mulţimea credincioşilor veselindu-se saltă cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Fântână izvorâtoare de viaţă plină de daruri dumnezeieşti s-a
arătat nouă preacinstit izvorul tău, Stăpână, spre băutura,
sfinţirea şi mângâierea noastră, iar noi cu dragoste cinstindu-l şi
cu credinţă îngenunchind înaintea lui strigăm ţie:
Bucură-te, chezăşuitoarea mântuirii păcătoşilor;
Bucură-te, vindecarea a toate neputinţele;
Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi
Dumnezeului nostru;
Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate
bunătăţile cereşti şi cele pământeşti;
Bucură-te, ceea ce adăpi brazdele pe care cresc mulţimile
îndurărilor;
Bucură-te, ceea ce ne povăţuieşti pe noi către patria
cerească;
Bucură-te, roua florilor celor neveştejite;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 12-lea
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, fă-ne vrednici de darurile
tale şi te rugăm, treci cu vederea păcatele noastre, dând
tămăduire celor ce cu credinţă se apropie de izvorul tău şi cer
binecuvântare şi iertare de păcate cântând: Aliluia!
208
Icosul al 12-lea
Nu cerem mai multă îndurare de la tine, Stăpână, decât
precum te-ai milostivit şi ai dat tuturor acelora care mai înainte
de noi au ajuns la izvorul tău şi au dobândit cele de folos, aşa te
milostiveşte deci şi spre noi, cei ce suntem cuprinşi de faptele
cele rele ca să te slăvim pe tine, zicând unele ca acestea:
Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moarte;
Bucură-te, cununa cea slăvită a celor ce au credinţă şi se
luptă împotriva ispitelor;
Bucură-te, ceea ce dai veşnică mântuire celor ce se ostenesc
în viaţa călugărească;
Bucură-te, ceea ce izbăveşti omenirea din foametea
sufletească şi trupească;
Bucură-te, tare ajutătoare în războaie;
Bucură-te, ceea ce ne păzeşti pe noi de năvălirea altor
neamuri;
Bucură-te, păzitoarea celor ce călătoresc pe pământ, pe apă
şi prin aer;
Bucură-te, comoara legii noastre creştineşti;
Bucură-te, că în orice vreme secetoasă cerem ajutorul tău îl
şi dobândim;
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii;
Bucură-te, că prin minunile tale ai bucurat tot neamul
creştinesc;
Bucură-te, ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul al 13-lea
O, întru tot cântată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, izvorul cel nedeşertat al îndurărilor, noianul cel
necurmat al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al
bunătăţii, nădejdea şi mântuirea tuturor creştinilor, la tine
209
ridicăm ochii sufletelor şi ai trupurilor noastre, către tine tindem
mâinile noastre cele slabe şi din adâncul inimii strigăm ţie: caută
spre noi dintru înălţimea ta cea sfântă, vezi credinţa şi umilinţa
sufletului nostru, ascultă rugăciunea noastră care o facem către
tine din inima noastră cea împietrită şi depărtează de la noi
toate nevoile, toată răutatea şi toată întristarea ce vine asupra
noastră, întru această vremelnică viaţă. Vindecă toate bolile şi
neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti, dăruieşte-ne
sănătate şi ne izbăveşte de veşnica muncă prin rugăciunile tale
ca să cântăm neîncetat: Aliluia!
(de 3 ori)
Apoi Icosul 1: Născătoare de Dumnezeu... şi
Condacul 1: Pe fântâna cea pururea...
şi se face otpustul.

210
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«POTIRUL NESECAT»
(Izbăvitoare de beţie)

După rugăciunile începătoare:

Troparul
Veniţi dreptslăvitorilor creştini, la dumnezeiescul şi
minunatul chip al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care
satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii
sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. Acestea
văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să-i grăim:
Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile
noastre, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să
mântuiască sufletele noastre!

211
Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a
fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin
descoperirea lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi
trupeşti şi de întâmplările cele mâhnicioase; pentru aceasta
laudă de mulţumire îţi aducem, apărătoare preamilostivă. Tu
dar, Stăpână, numită de noi şi „Potirul Nesecat", aplecându-te
cu bunăvoinţă către suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte
din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca
să-ţi cântăm cu credinţă:
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Icosul 1
Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat,
Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea mult
păcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în
nelegiuiri şi în păcate, îi dăruieşti milostivire spre mângâiere şi
mântuire, prin deosebitele tale icoane făcătoare de minuni,
care, precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul.
Căzând noi către aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din
adâncul sufletului te chemăm astfel:
Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns;
Bucură-te, mirarea neîncetată a oamenilor;
Bucură-te, ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre;
Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele
noastre;
Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale
făcătoare de minuni;

212
Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile
noastre cele mâhnite;
Bucură-te, împăcarea preaminunată a tuturor cu Dumnezeu;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 2-lea
Văzând Preasfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile
duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi
patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului
celui plăcut lui Dumnezeu Serpuhov, milostivirea ta, prin
descoperirea icoanei tale prea minunate, „Potirul Nesecat”,
pentru ca toţi cei care cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită,
dobândind vindecare de cumplita lor boală, să strige din adâncul
inimii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Înţelegând prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam,
porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov,
un oarecare om supus patimii beţiei, a aflat acolo în mănăstire
sfântă icoana ta, numită „Potirul Nesecat". Drept aceea, văzând
atâta purtare de grijă pentru noi păcătoşii, cu evlavie îţi grăim
unele ca acestea:
Bucură-te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea
minunilor tale;
Bucură-te, călăuză clarvăzătoare, care le arăţi unora ca
aceştia calea mântuirii;
Bucură-te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu
dragoste ne apropii de tine;
Bucură-te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru
binefacerile tale;
213
Bucură-te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie;
Bucură-te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită;
Bucură-te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un
oarecare om cuprins de patima beţiei atunci în oraşul Serpuhov,
împlinind astfel porunca Maicii Domnului, vestită lui în vis de
către cuviosul Varlaam, stareţul mănăstirii de acolo. Ajungând el
în acest oraş, a aflat icoana Preacuratei care l-a vindecat îndată
de suferinţa sa duhovnicească şi trupească şi plecându-şi
genunchii aşa striga din adâncul sufletului, cu mulţumire, lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având ca izvor pururea curgător potirul cel nesecat al
râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi
dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către
minunatul tău chip, numit „Potirul Nesecat”, primind înaintea lui
tămăduiri, ţi s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca
acestea:
Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate necazurile
noastre;
Bucură-te, potirul prin care primim bucuria mântuirii;
Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti
şi trupeşti;
Bucură-te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor
tale;
Bucură-te, că dai cele de folos celor care îţi cer ajutorul;
214
Bucură-te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate;
Bucură-te, că ne deschizi comoara milostivirii;
Bucură-te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 4-lea
Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu
pocăinţă sinceră venind la nespusa ta milostivire, cei cuprinşi de
patima beţiei capătă tămăduire şi din adâncul inimii, spun Celui
născut din tine, Mântuitorului nostru: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaietele şi plânsul soţiilor,
mamelor, copiilor şi al rudelor celor tulburaţi cu firea de patima
beţiei, le-a dăruit Stăpână, icoana ta, prin care toţi cei care se
apropie, capătă mângâiere sufletească şi îţi grăiesc cu lacrimi
unele ca acestea:
Bucură-te, potir care pentru noi te umpli de bucurie din
izvorul Cel fără de moarte;
Bucură-te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de
mâhnire;
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la tine;
Bucură-te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi;
Bucură-te, ceea ce potoleşti patimile izvorâte din beţie;
Bucură-te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul tău;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

215
Condacul al 5-lea
Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare, ne-ai arătat
nouă, o, Împărăteasă a lumii, preacinstita ta icoană, pe care
văzându-o, ne rugăm din inimă cu credinţă, grăindu-ţi:
Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală
sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei
credincioşi învaţă-i să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă:
Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile
preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana ta
cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite
întocmai cu această icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem:
Bucură-te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă
la tine cu sârguinţă;
Bucură-te, ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre;
Bucură-te, ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu
binecuvântarea ta;
Bucură-te, că împrejurimile Moscovei au arătat slava
minunilor tale;
Bucură-te, comoară nesecată de tămăduiri pentru toţi cei
aflaţi întru nevoi;
Bucură-te, ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează
pentru dobândirea trezviei;
Bucură-te, bună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva
lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei;
Bucură-te, apărătoare grabnică a dreptcredincioşilor care
trăiesc în lume;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!
216
Condacul al 6-lea
Propovăduind Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite
prin icoana ta cea numită „Potirul Nesecat”, te rugăm cu lacrimi:
O, Preacurată, izbăveşte-ne pe toţi de patima băuturii fără de
măsură a vinului, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe
noi, cei ce ne sârguim să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară Pruncă
Dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu Cel mai
înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos stă în cupă ca într-
un potir nesecat, precum te vedem zugrăvită în icoana „Potirul
Nesecat” care este sortită, ca în chip tainic să dăruiască izbăvire
de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. De
aceea, cu lacrimi îţi aducem aceste rostiri neîncetate:
Bucură-te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte
neamul omenesc;
Bucură-te, că slava ta este mai mare decât ţi-o pot aduce
laudele celor pământeşti şi celor cereşti;
Bucură-te, că prin chipul tainic al Fiului în potir, ne descoperi
taina dumnezeieştii Euharistii;
Bucură-te, ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul Cel ce se
mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte;
Bucură-te, potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile
vieţii veşnice;
Bucură-te, că adăpi sufletele noastre cele însetate din izvorul
nestricăciunii şi al bucuriei;
Bucură-te, căci în bunătatea ta nemărginită nu îndepărtezi
pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi;
Bucurate, că prin milostivirea ta îi răpeşti din groapa pieirii
pe cei fără de nădejde;
217
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 7-lea
Vrând un oarecare om să-ţi mulţumească Stăpână, Maică a
lui Dumnezeu, pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a
împodobit icoana ta preaminunată ce se găseşte în oraşul
Serpuhov, cântând din toată inima sa: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Minune nouă vedem Stăpână, prin sfânta ta icoană căci un
oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu
Ştefan, venind la mijlocirea ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala
cea grea. Pentru aceasta, ca mulţumire ţi-a împodobit icoana cu
daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca
acestea:
Bucură-te, că eşti izvorul cel dătător de viaţă al vindecărilor;
Bucură-te, potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti;
Bucură-te, râul de vindecare cel de-a pururea curgător;
Bucură-te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre;
Bucură-te, ceea ce cu mâinile tale de Maică ridici pe cei ce
cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei;
Bucură-te, că primeşti darurile recunoştinţei;
Bucură-te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi;
Bucură-te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 8-lea
Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este celor necredincioşi
să audă că la sfânta ta icoană „Potirul Nesecat” se săvârşesc
218
minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. Noi însă bineştiind cuvântul
tău, ce l-ai rostit către întâia icoană ce te înfăţişa, că: „Harul
Celui ce s-a născut din mine şi al meu vor fi cu această icoană”,
credem că şi cea numită „Potirul Nesecat” izvorăşte harul tău.
De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Toată nădejdea lor în tine şi-o pun Stăpână, cei ce suferă de
patima beţiei. Pogoară-te spre neputinţele şi patimile noastre,
căci cine ne va scoate pe noi păcătoşii din groapa pieirii, a
sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai tu Stăpână. De
aceea, plecându-ne genunchii în faţa Preacuratului tău chip, îţi
grăim unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile
păcătoşilor;
Bucură-te, că trimiţi ajutorul tău ceresc celor ce te cheamă în
ajutor;
Bucură-te, ceea ce arăţi adâncimea milostivirii tale către toţi
păcătoşii;
Bucură-te, ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu
totul deznădăjduiţi;
Bucură-te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor
pricinuite de beţie;
Bucură-te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce
suferă cu răbdare;
Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi
trupeşti;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile
cele deşarte ale acestei lumi;

219
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească se minunează Doamne, de lucrarea Ta
cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam
omenesc o apărătoare şi ajutătoare preaputernică. Ea se pleacă
spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a
beţiei, învăţându-i pe cei credincioşi să cânte lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei înţelepţi nu ştiu Stăpână, să laude după cuviinţă
slăvita descoperire a icoanei tale. Cu atât mai mult noi păcătoşii,
cu buzele noastre întinate nu vom putea să aducem apărătoarei
noastre laude după cuviinţă, însă văzând nenumăratele minuni
înfăptuite prin icoana ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, îţi
zicem:
Bucură-te, ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul tău chip;
Bucură-te, că degrabă ne izbăveşti de nenorociri şi de
întristări;
Bucură-te, că îi ruşinezi pe cei ce nu te primesc;
Bucură-te, că îi păzeşti de orice rău pe cei ce cad la tine cu
credinţă;
Bucură-te, ceea ce cu blânda ta strălucire izgoneşti
întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre;
Bucură-te, ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru
tine şi pentru Fiul tău;
Bucură-te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea
pocăinţei;

220
Bucură-te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul
cel bun înaintea Dreptului Judecător;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condaculal 10-lea
Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce
suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit icoana ta cea prea minunată,
pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la
chipul tău făcător de minuni şi primind vindecare, cu umilinţă
să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă
de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la tine cu grăbire şi cinstesc
cu evlavie sfânta ta icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul, Dătătorul
bunătăţilor, spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de
moarte, îndemnându-ne astfel să îţi cântăm acestea:
Bucură-te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor
deznădăjduiţi;
Bucură-te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi
trupeşti;
Bucură-te, ceea ce prin curăţia ta, cureţi întinăciunea
noastră;
Bucură-te, căci prin harul tău luminezi nemernicia noastră;
Bucură-te, că îmbraci în nestricăciune trupul nostru cel
stricăcios;
Bucură-te, ceea ce prin mijlocirea ta ne întăreşti în
rugăciune;
Bucură-te, că întăreşti toată neputinţa noastră;

221
Bucură-te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne
înconjoară;
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 11-lea
Cântarea noastră, cea cu smerită dragoste şi osârdie o
aducem ţie, n-o trece cu vederea Preacurată, şi nu-ţi întoarce
faţa de la cei fără de nădejde ce pătimesc din pricina beţiei, ci
ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea
păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui
Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie dătătoare de lumină te vedem, Preasfântă Fecioară,
căci sfântul tău chip goneşte cu razele harului tău ceaţa
păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţilor pe noi,
cei ce cu credinţă îţi grăim acestea:
Bucură-te, căci prin acoperământul tău ne izbăveşti de
deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite;
Bucură-te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor
trupeşti;
Bucură-te, ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune;
Bucură-te, că aduci lumină în cugetul cel întinat;
Bucură-te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa
chinuitoare a beţiei;
Bucură-te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică şi la
înţelepciune;
Bucură-te, ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi;
Bucură-te, că mântuieşti pe cei ce te cheamă în ajutor şi
slăvesc numele tău;
222
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 12-lea
Harul lui Dumnezeu care este dăruit prin icoana ta, „Potirul
Nesecat”, îi apropie de ea Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi
oropsiţi: văduve, bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de boala
beţiei care niciodată nu pleacă deşerţi de la tine Preacurată, de
la Potirul Nesecat al darurilor tale dumnezeieşti, o,
Preamilostivă, ci vindecare deplină primind de la chipul tău
făcător de minuni, îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând minunile şi marea ta milostivire arătată celor
cuprinşi de patima beţiei, te rugăm Stăpână, mântuieşte,
miluieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa
pe noi, cei ce căutăm ocrotirea ta şi îţi zicem acestea:
Bucură-te, ceea ce chemi pe toţi la înfrânare de la beţie;
Bucură-te, că prin roua milostivirii tale îi slobozeşti pe aceştia
de patima băutului fără de măsură a vinului;
Bucură-te, ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă
din pricina greului păcat al beţiei;
Bucură-te, ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din
pricina patimilor;
Bucură-te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu
duhul;
Bucură-te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet;
Bucură-te, că îi smereşti pe cei trufaşi;
Bucură-te, ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor
mântuire;

223
Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat", care ne potoleşti setea
cea duhovnicească!

Condacul al 13-lea
O, Preamilostivă Maică a Preadulcelui nostru Domn, Iisus
Hristos! Ascultă această rugăciune a noastră şi ne izbăveşte de
toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe
cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii tăi, ca să nu piară
cuprinşi de rău, ci mântuiţi fiind prin tine, să aducă lui
Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Ostile îngereşti şi cetele... şi


Condacul 1: Cinstitul tău chip...

RUGĂCIUNE
O, Preamilostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea ta
cădem acum la tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu
milostivire pe noi: soţiile, copiii, maicile celor împătimiţi de
boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile noastre, care din această
pricină sunt căzuţi de la maica noastră, biserica lui Hristos, şi
deci de la mântuire, şi îi tămăduieşte pe aceştia ce pătimesc. O,
milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor şi
scoate-i degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea
mântuitoare. Roagă-L pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru să
ne ierte greşelile, să nu îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi
să ne întărească în trezvie şi înţelepciune. Primeşte Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce varsă pâraie
de lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor ce plâng pentru soţii lor,
ale copiilor, orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre, ale
tuturor celor ce cădem la icoana ta, pentru ca să ajungă prin
224
rugăciunile tale, acest strigăt al nostru la tronul Celui Preaînalt.
Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de
toate cursele vrăjmaşilor; ajută-ne în ceasul cel cumplit al
morţii, ca prin rugăciunile tale să trecem vămile văzduhului.
Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea
lui Dumnezeu să ne acopere acum şi pururea şi în vecii cei
nesfârşiţi. Amin!

225
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«POVĂŢUITOAREA COPIILOR»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai
ascultat de atâtea ori dumnezeieştile învăţături pe care le-a
propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii
binecredincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea
sufletească şi trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de
putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte
copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te
cinstesc!

226
Icosul 1
Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate
decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca
nişte făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste
cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe
copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei:
Povăţuieşte copiii, să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie
Împărăţia cerurilor;
Povăţuieşte copiii, să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că
aşa se vor sătura;
Povăţuieşte copiii, să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul;
Povăţuieşte copiii, să fie milostivi, că aşa se vor milui;
Povăţuieşte copiii, să fie curaţi cu inima, că aşa îl vor vedea
pe Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui
Dumnezeu se vor chema;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 2-lea
Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu şi
minunate sunt virtuţile pe care le dobândesc credincioşii, virtuţi
pe care le cerem şi pentru părinţii şi pentru copiii care îi înalţă
lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Tu Fecioară, sălaş al virtuţilor şi ocrotitoare a celor ce duc
lupta cea grea cu patimile şi cu diavolii, ascultă rugăciunile
noastre, ale celor ce ne rugăm ţie:
Povăţuieşte copiii, să iubească cele bune şi toate virtuţile
creştineşti;
227
Povăţuieşte copiii, să împlinească cu smerenie poruncile
Domnului;
Povăţuieşte copiii, hrănindu-i cu laptele înţelepciunii
dumnezeieşti;
Povăţuieşte copiii, să asculte îndrumările bune pe care le
primesc;
Povăţuieşte copiii, să fie înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca
porumbeii;
Povăţuieşte copiii, să vadă în toţi oamenii chipul lui
Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 3-lea
Mulţi copiii au rămas orfani şi nu are cine să le arate
dragostea părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor
din jurul lor pentru a-i creşte cu dragostea pe care numai tu le-o
poţi insufla, pentru ca ei să îi cânte lui Dumnezeu cântarea:
Aliluia!

Icosul al 3-lea
Pentru toţi copiii orfani sau părăsiţi de părinţi, care plâng
după dragostea părintească, răbdând foame, sete şi frig şi pe
care vrăjmaşul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca şi
pentru copiii noştri, ne rugăm ţie Preasfântă Maică, ştiind cât de
puternică este ocrotirea ta:
Povăţuieşte copiii, să caute dragostea la Cel ce este
Dragoste;
Povăţuieşte copiii, să înţeleagă că Părintele Ceresc este
adevăratul lor Părinte;

228
Povăţuieşte copiii, tămăduindu-le rănile şi mângâindu-le
prea multele dureri;
Povăţuieşte copiii, trimiţând o rază de lumină peste sufletele
lor suferinde;
Povăţuieşte copiii, alinându-le tristeţea şi dăruindu-le să
cunoască bucuria;
Povăţuieşte copiii, ca să afle calea mântuirii;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 4-lea
„Femeie, iată fiul tău!", ţi-a zis de pe Cruce Mântuitorul,
arătând spre sfântul apostol Ioan, ucenicul iubit, dar şi spre
fiecare din creştinii care lupta cea bună ducând, nu se lasă
biruiţi, ci îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Să se bucure credincioşii şi să se veselească şi nimeni să nu le
stea împotrivă, ştiind că mare ajutor au de la Maica Domnului
nostru, Maica rugăciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare
cererile înălţate din adâncul inimii:
Povăţuieşte copiii să-ţi cânte: Bucură-te, cea plină de har,
Domnul este cu tine!
Povaţuieşte copiii, aducându-i la cunoştinţa minunilor tale;
Povaţuieşte copiii, vădindu-te Maică a lor şi a celor ce te
laudă;
Povaţuieşte copiii, să îl iubească pe Hristos, Mântuitorul
lumii;
Povaţuieşte copiii, să facă voia Fiului tău şi Dumnezeului
nostru;

229
Povaţuieşte copiii, crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui
Ceresc;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 5-lea
De tine se bucură toată făptura, cerul şi pământul, îngerii şi
sfinţii care stau împrejurul tău şi îi ocrotesc pe aleşii tăi, fiindu-le
zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să îi cânte lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
În această lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri
ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuţi lui
Dumnezeu care au mers pe calea cea îngustă şi au primit
răsplata mult dorită şi noi, ştiind aceasta, te rugăm:
Povaţuieşte copiii, cu sfinţii cei din veac care s-au învrednicit
a vedea slava lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, cu soborul apostolilor care au răspândit
Evanghelia până la marginile pământului;
Povăţuieşte copiii, cu sfinţii Ierarhi care dascăli ai dreptei
credinţe au fost şi minuni au săvârşit;
Povăţuieşte copiii, cu cetele Mucenicilor care prin botezul
sângelui au luat cununa nemuririi;
Povăţuieşte copiii, cu sfinţii Preacuvioşi care prin nevoinţă
îngeri în trup s-au arătat;
Povăţuieşte copiii, cu toţi sfinţii la care alergăm pentru
rugăciune şi ajutor;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

230
Condacul al 6-lea
Cine nu va înţelege frumuseţea Bisericii? Cine va voi să se
afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândeşte? Numai cei
ce aleg întunericul, întunecaţi de mândrie diavolească, şi nu vor
să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit
mădulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfântă Fecioară
Maria, Maică a Domnului, ca să-i înveţi să nu se lipsească de
binefacerile acestui dar, ne rugăm ţie aşa:
Povăţuieşte copiii, să rămână până la sfârşitul vieţii în
dreapta credinţă;
Povăţuieşte copiii, ca vieţuind în ea, roade bineplăcute lui
Dumnezeu să-i aducă;
Povăţuieşte copiii, să iubească slujbele Sfintei Biserici şi să nu
se lipsească de dulceaţa lor;
Povăţuieşte copiii, să citească Sfintele Scripturi şi cărţile de
folos duhovnicesc;
Povăţuieşte copiii, să respingă sfaturile mincinoase ale
necredincioşilor;
Povăţuieşte copiii, să stea tari împotriva învăţăturilor urâte
lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 7-lea
Preasfântă Fecioară, roagă-L pe Iubitorul de oameni,
Dumnezeu, să trimită peste copiii darurile Duhului Sfânt: duhul
înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii,

231
duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei
credinţe, ca să te cinstească şi să cânte împreună cu noi: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Având poruncă şi putere de la Dumnezeu să ducem o viaţă
de sfinţenie şi înţelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi,
îndrăznim a ne ruga ţie:
Povăţuieşte copiii, să primească darurile Mângâietorului;
Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui
Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să urce în fiecare zi pe scara virtuţii;
Povăţuieşte copiii, să se arate vrednici ca să fie număraţi în
ceata aleşilor tăi;
Povăţuieşte copiii, ca din tinereţe să se gândească la moarte,
pentru a gusta adevărata viaţă;
Povăţuieşte copiii, ca prin rugăciune şi purtarea crucii să se
sfinţească;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 8-lea
Mulţi dintre cei care şi-au pus nădejdea în puterile lor, şi nu
în Dumnezeu, au căzut în patimi şi şi-au întinat sufletele, dar noi
nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ţie să păzeşti curăţia
copiilor, ca să cânte lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Ştiind că vrăjmaşul diavol nu conteneşte a căuta să-i rupă pe
oameni de trăirea duhovnicească, încercând să spurce până şi
curăţia sufletească a copiilor asupra cărora stă binecuvântarea
lui Dumnezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu:
232
Povăţuieşte copiii, cum să trăiască pentru ca la
înfricoşătoarea Judecată să fie izbăviţi de veşnicele chinuri;
Povăţuieşte copiii, să deosebească ce este bine de ce este
rău în faţa lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să urască păcatul şi toată fărădelegea;
Povăţuieşte copiii, să se ferească de necuratele şi
ucigătoarele patimi;
Povăţuieşte copiii, să fie preaîntelepţi împotriva
meşteşugirilor diavoleşti;
Povăţuieşte copiii, să privegheze şi să se roage ca să nu cadă
în ispită;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 9-lea
Ştiind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care
se pocăieşte, ne rugăm ţie, Maică Preasfântă, degrabă să-i ridici
cu milostivirea ta pe copiii care din lucrarea vrăjmaşului vor
aluneca în păcat, ca să îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de
inimă: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl
său, şi-a risipit viaţa departe de casa sa şi mult s-a veselit când a
fost primit înapoi cu braţele deschise. Te rugăm, Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu ca ori de câte ori vor cădea în păcat,
să îi ridici pe copiii pentru care cădem la milostivirea ta:
Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să se ferească de cursele
vrăjmaşului;
Povăţuieşte copiii, ca de vor cădea în ispite, fără şovăială să
se ridice;
233
Povăţuieşte copiii, ca de se vor rătăci, fără zăbovire să se
întoarcă la Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, ca de se vor întina, prin botezul lacrimilor
de pocăinţă să-şi curăţească sufletele;
Povăţuieşte copiii, ca prin spovedanie curată să ia dezlegare
de păcate;
Povăţuieşte copiii, ca după fiecare poticnire să pună iarăşi
început bun mântuirii;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 10-lea
Nu poate mintea omenească să priceapă cu uşurinţă pentru
ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală şi
suferinţă. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică
ajutătoare, alergăm la tine şi te rugăm să le alini suferinţele cu
darul tău, ca să nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Dumnezeu, Cel ce rânduieşte toate spre mântuirea
oamenilor şi nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile
să întunece bucuria copiilor şi să o preschimbe în întristare, iar
noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu-ţi poţi arăta
puterea, Maică Preamilostivă, strigăm către tine:
Povăţuieşte copiii, să primească încercările cu nădejde în
Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, să ceară vindecarea de la Doctorul
sufletelor şi al trupurilor;
Povăţuieşte copiii, să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă
aceasta este voia lui Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, cum să dobândească cununa răbdării;
234
Povăţuieşte copiii, să nu se lase biruiţi de deznădejde;
Povăţuieşte copiii, să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 11-lea
Nepricepuţi şi lipsiţi de darul povăţuirii ştiindu-ne, ne
îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca luminaţi de
tine să-i învăţăm pe copii să ducă o viaţă curată şi sfântă, o viaţă
în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea
de slavă: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Nu dorim pentru copii doar bunătăţile degrab trecătoare ale
lumii acesteia, ci mai ales bunătăţile cele duhovniceşti, care nu
se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie:
Povăţuieşte copiii, să-L iubească pe Dumnezeu ca pe
Părintele lor;
Povăţuieşte copiii, să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor;
Povăţuieşte copiii, să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor;
Povăţuieşte copiii, să mărturisească prin fapte bune dreapta
credinţă;
Povăţuieşte copiii, să fie temple vii ale Duhului Sfânt;
Povăţuieşte copiii, ca lumina lor să lumineze înaintea
oamenilor astfel încât aceştia să se îndrepte spre Dumnezeu;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 12-lea
Deşartă este lumea aceasta cu toate plăcerile ei cele
amăgitoare şi deşarte sunt gândurile celor care nu însetează
235
după Împărăţia cea veşnică, după raiul unde nu este durere, nici
întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu
umilinţă: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Maică iubitoare de fii, care străluceşti cu putere lângă tronul
Fiului tău, mijloceşte pentru toţi copiii care nu au fost botezaţi,
ca să primească lumina naşterii celei de sus, iar cei care au
primit-o să trăiască o viaţă de evlavie, pentru ca să le fie
deschisă poarta spre Împărăţia cerurilor:
Povăţuieşte copiii, să dorească moştenirea vieţii veşnice;
Povăţuieşte copiii, să meargă pe calea cea strâmtă a
poruncilor, spre Ierusalimul cel ceresc;
Povăţuieşte copiii, să caute bucuria celor scrişi în Cartea
Vieţii;
Povăţuieşte copiii, să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să
fie părtaşi fericirii raiului;
Povăţuieşte copiii, să se nevoiască pentru dobândirea
mântuirii;
Povăţuieşte copiii, să ducă o viaţă aleasă pentru a pregusta
bunătăţile vieţii veşnice;
Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a
celor care te cinstesc!

Condacul al 13-lea
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat
făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine,
acoperă-i cu sfântul tău Acoperământ pe copiii pentru care ne
rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu
Sfinţii: Aliluia! (de 3 ori)

236
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA CU ŞAPTE SĂGEŢI»
(Pentru potolirea inimii)

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Celei alese dintre toate fiicele neamurilor, Fecioarei Maria,
Maica Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea lumii, cu
umilinţă îi strigăm: caută la viaţa noastră cea plină de scârbe, ştii
scârbele şi durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu
noi după mila ta cea mare ca să-ţi cântăm aşa: Bucură-te, Maică
a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Icosul 1
Îngerul ce a vestit păstorilor din Betleem naşterea
Mântuitorului lumii, împreună cu puterile cereşti au cântat:

237
«Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între
oameni bunăvoire». Iar tu, Maică, n-ai avut unde să-ţi pleci
capul şi ai născut pe Fiul tău în staul, înfăşându-L în scutece şi
punându-L în iesle. Cunoscând tristeţea sufletului tău îţi cântăm
aşa:
Bucură-te, că pe Fiul tău, cu glasul gurii tale L-ai mângâiat;
Bucură-te, că Pruncul Cel veşnic cu scutece L-ai înfăşat;
Bucură-te, că pe Cel ce ţine lumea, cu lapte L-ai hrănit;
Bucură-te, că staulul dobitoacelor ca un rai s-a arătat;
Bucură-te, că tron de heruvimi, pe pământ te-ai arătat;
Bucură-te, că în naştere şi după naştere, tu Fecioară ai
rămas;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 2-lea
Văzând Dumnezeiescul Prunc culcat în iesle, au venit păstorii
să se închine, vestind cele spuse de înger despre Acesta. Iar
Maria păstra cuvintele acestea în inima ei. Şi după opt zile
Pruncul a primit numele Iisus ca Om, după Lege. Văzând
smerenia ta, Maică şi Fecioară, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Având credinţă statornică în Dumnezeu şi împlinind Legea,
într-a 40-zi au adus la templu pe Iisus părinţii Săi şi L-au pus
înaintea Domnului, împreună cu jertfele de curăţire cum era
scris în Lege. Noi însă cântăm aşa:
Bucură-te, că pe Făcătorul lumii, în templu L-ai adus îndată;
Bucură-te, că de dreptul Simeon cu bucurie ai fost
întâmpinată;
Bucură-te, una curată, între femei binecuvântată;
238
Bucură-te, că scârba ca pe o cruce în smerenie ai purtat-o;
Bucură-te, că voia lui Dumnezeu totdeauna ai ascultat-o;
Bucură-te, că pildă de răbdare şi de smerenie ne-ai arătat;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 3-lea
Cu putere de sus ai fost întărită, Maica Domnului, când ai
auzit cuvintele dreptului Simeon: «Acesta este spre căderea şi
ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni
împotrivire şi prin sufletul tău va trece sabie ca să descopere
gândurile multor inimi». Mare scârbă a străpuns atunci inima ta,
o, Maica Domnului şi cu durere ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Plănuind Irod să nimicească pe Prunc, a trimis să ucidă pe
toţi copiii Betleemului, de doi ani şi mai jos, după timpul care-l
aflase de la magi. Dar după porunca lui Dumnezeu dată prin
înger lui Iosif în vis, toată sfânta familie a fugit în Egipt şi a rămas
acolo şapte ani până la moartea lui Irod. De aceea îţi cântăm
aşa:
Bucură-te, că greul călătoriei cu dragoste l-ai suferit;
Bucură-te, că idolii au căzut de puterea Fiului tău biruiţi;
Bucură-te, că între necredincioşi şapte ani ai petrecut;
Bucură-te, că din Egipt cu Pruncul şi cu Iosif în Nazaret ai
venit;
Bucură-te, că aici la Iosif dulgherul, în sărăcie ai trăit;
Bucură-te, că în toată viaţa ai muncit foarte cinstit;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

239
Condacul al 4-lea
Vifor de tristeţe a cuprins pe Maica lui Dumnezeu,
întorcându-se din Ierusalim şi neaflând în cale pe Pruncul Iisus.
S-au întors şi L-au aflat după trei zile, şezând în templu,
ascultând şi întrebând pe cărturari. Deci i-a zis Lui Maica: «Fiule,
de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat
îngrijoraţi». Iar El a zis către ei: «De ce era să Mă căutaţi? Oare
nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu»? Şi Maica
păstrând aceste cuvinte în inimă, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Domnul Iisus a străbătut toată Galileea, învăţând prin
sinagogi şi propovăduind Evanghelia împărăţiei vindecând orice
boală şi orice neputinţă în popor. A mers vestea despre Dânsul
prin toată Siria încât i-au adus pe toţi bolnavii, demonizaţii şi
neputincioşii de i-a vindecat. Iar tu, Maică, văzând profeţia
împlinindu-se, cu durere ai cunoscut că se apropie timpul când
Fiul tău va fi adus jerfă pentru păcatele lumii. De aceea te
fericim Maică şi-ţi cântăm:
Bucură-te, că pe Fiul tău în slujba poporului L-ai dat;
Bucură-te, căci cu inima înfrântă lui Dumnezeu te-ai jertfit;
Bucură-te, că de potopul păcatelor lumea ai mântuit-o;
Bucură-te, că ai zdrobit capul şarpelui celui vechi;
Bucură-te, că pe sine jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;
Bucură-te, că tristă ai fost Maica Domnului Iisus;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 5-lea
Propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu, Iisus a mustrat
mândria fariseilor ce se credeau drepţi şi care ascultând pildele
240
Lui, înţelegeau că despre dânşii vorbea şi căutau ca să-L prindă,
dar se temeau de popor care-L socotea Prooroc. Ştiind acestea,
Maica Domnului scârbită pentru Fiul ei, se temea să nu-L
omoare şi întristată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazăr, au mers la farisei
şi le-au spus ce a făcut Iisus. Caiafa care era mare preot în anul
acela, a zis: «Ne este mai de folos să moară un om pentru popor,
decât să piară tot neamul» şi de atunci căutau cum să-L omoare.
Noi însă Preacurată îţi cântăm:
Bucură-te, că ai născut pe Mântuitorul lumii întregi;
Bucură-te, Maica Domnului că suferinţele le înţelegi;
Bucură-te, Împărăteasa cerurilor, cea binecuvântată;
Bucură-te, că doar tu te rogi pentru lumea toată;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 6-lea
Iuda - unul din cei doisprezece, la început apostol apoi
vânzător, s-a dus la mai marii preoţi să-şi vândă Învăţătorul. Iar
ei auzind, s-au bucurat şi i-au făgăduit arginţi ca plată. Tu însă,
Maica Domnului, mâhnită pentru iubitul tău Fiu, ai cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Stând la cină cu ucenicii Săi, Domnul Hristos, a spălat
picioarele acestora, dând pildă de smerenie şi le-a zis lor: «Unul
dintre voi Mă va vinde». Noi însă, Maica lui Dumnezeu, suferind
împreună cu Fiul, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, Maica Domnului de ale inimii dureri chinuită;
241
Bucură-te, că în valea plângerii, ai suferit mult scârbită;
Bucură-te, că în rugăciune ţi-ai găsit bun adăpost;
Bucură-te, că celor scârbiţi într-una bucurie le-ai fost;
Bucură-te, potolirea întristărilor noastre;
Bucură-te, că ne izbăveşti din păcate;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 7-lea
Vrând să arate iubirea Sa de oameni şi mulţimea milei Sale,
Domnul Hristos la cina cea de taină, împărtăşind pe ucenicii Săi
cu Sfânt Trupul Său şi Preacuratul Său Sânge, le-a poruncit să
facă pururea aceasta în numele Său. Iar ei cu bucurie au cântat
lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Nouă minune a arătat Domnul ucenicilor Săi, prin făgăduinţa
că le va trimite pe Duhul Său cel Sfânt, Mângâietorul, Care de la
Tatăl purcede şi Care va mărturisi despre Dânsul şi-i va învăţa
tot adevărul. Iar noi, cu Duhul Sfânt, îţi cântăm:
Bucură-te, a Duhului celui Sfânt cămară;
Bucură-te, palat atotluminos şi preaînfrumuseţat;
Bucură-te, largă încăpere a lui Dumnezeu-Cuvântul;
Bucură-te, că ai adus din ceruri pe Mărgăritarul-Sfântul;
Bucură-te, că prin naştere, uşile raiului ni le-ai deschis;
Bucură-te, că semn al milei cereşti, nouă ni te-ai arătat;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

242
Condacul al 8-lea
Străin lucru şi dureros este, că Iuda cu un sărut şi-a vândut
Învăţătorul. Ostaşii şi comandantul lor L-au prins pe Iisus şi
legându-L L-au dus la arhiereul Ana mai întâi, apoi la Caiafa.
Maica Domnului aştepta hotărârea pentru iubitul său Fiu,
cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Iudeii toţi L-au dus pe Iisus de la Caiafa la Pilat în pretoriu,
pârându-L că este un făcător de rele. Pilat L-a cercetat şi le-a
spus lor că nici o vină n-a aflat într-Însul. Noi însă îţi cântăm
acestea:
Bucură-te, că ai avut inima de durere zdrobită;
Bucură-te, că pentru Fiul tău ai plâns preascârbită;
Bucură-te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut la judecată;
Bucură-te, că fără cârtire ai răbdat durerea toată;
Bucură-te, roaba Domnului, ce plângi şi te tânguieşti;
Bucură-te, Împărăteasa lumii, ce rugăciunile noastre le
primeşti;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 9-lea
Toate neamurile te fericesc, ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii,
Stăpână şi Maica Răscumpărătorului nostru; cu naşterea ta ai
adus bucurie la toată lumea, apoi ai avut mare scârbă, văzând
pe Fiul tău batjocorit la chinuri şi la moarte vândut. Noi însă,
cântare de umilinţă îţi aducem, o, Preacurată, cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!

243
Icosul al 9-lea
Cei mai vestiţi ritori nu pot să spună Mântuitorule,
suferinţele ce le-ai purtat, când ostaşii Ţi-au împletit cunună de
spini şi Ţi-au pus-o pe cap, îmbrăcându-te în haină roşie. Noi
cunoscând suferinţa Ta şi a Maicii Tale celei Preacurate, îi
cântăm aşa:
Bucură-te, că ai văzut pe Fiul tău, scuipat şi bătut;
Bucură-te, că pe Cel ce L-ai hrănit la sân, dispreţuit L-ai
văzut;
Bucură-te, că în haină roşie şi cu spini încununat L-ai văzut;
Bucură-te, că împreună cu El ai pătimit;
Bucură-te, că L-ai văzut pe Dânsul de ucenici părăsit;
Bucură-te, că de judecătorii cei fărădelege L-ai văzut osândit;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 10-lea
Vrând să-L scape pe Iisus, Pilat a zis poporului iudeilor: «Este
obiceiul de a vă elibera un întemniţat de Paşte. Vreţi să vă
eliberez pe Împăratul iudeilor?» Atunci toţi au strigat: «nu pe El,
ci pe Baraba!» Lăudând milostivirea lui Dumnezeu care a dat pe
Unicul Său Fiu la moarte pe Cruce, ca să ne izbăvească pe noi de
moartea cea veşnică, Îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid şi scăpare fii nouă, Stăpână, celor căzuţi în scârbe şi boli,
că însăţi ai suferit, auzind pe iudei strigând: «Răstigneşte-L,
răstigneşte-L!» Acum auzi-ne şi pe noi cei ce-ţi cântăm ţie:
Bucură-te, Maica milostivirii, ce ne-ai şters plânsul cel de
durere;
Bucură-te, a păcătoşilor căzuţi, grabnică mântuire;
244
Bucură-te, a creştinilor mijlocitoare neruşinată;
Bucură-te, că de patimile cele rele ne mântuieşti îndată;
Bucură-te, că inimii înfrânte îi dăruieşti veselie;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 11-lea
Cântare de umilinţă aducem Mântuitorului lumii, Care de
bunăvoie a mers la patimi şi moarte pe Cruce. Ostaşii L-au dus la
Golgota şi L-au răstignit. Lângă crucea lui Iisus stăteau Maica Lui
şi mironosiţele femei. Deci, Iisus văzând pe Maica Sa şi pe
ucenicul pe care-l iubea, i-a zis Maicii Sale: «Femeie, iată fiul
tău!», apoi ucenicului Său: «Iată Maica ta!» şi din ceasul acela a
luat-o ucenicul la sine. Iar tu, Maica Domnului, văzând pe Fiul
tău pe Cruce murind, ai cântat cu amărăciune lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 11-lea
«Fiul meu şi Dumnezeule veşnic, Creatorul a toată făptura,
cum rabzi chinuri pe Cruce?» zicea, plângând Curata Fecioară.
Prin străină naşterea Ta, am fost mai fericită decât toate
maicile, dar vai mie, că văzându-Te acuma răstignit, sabia îmi
străpunge inima. Noi amintindu-ne de durerea ta, plângând îţi
cântăm acestea:
Bucură-te, că de bucurie şi veselie n-ai avut parte;
Bucură-te, că ai văzut a Fiului tău moarte de pe cruce;
Bucură te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut răstignit;
Bucură-te, mieluşea care pe Mielul junghiat L-ai văzut;
Bucură-te, că pe Doctorul sufletesc şi trupesc L-ai văzut rănit;
Bucură-te, că pe Fiul tău înviat din morţi L-ai privit;

245
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 12-lea
«O, Lumina mea cea dulce, nădejdea şi viaţa mea, o, bunule
Doamne, cum Te stingi pe Cruce?» Fecioara suspinând grăia:
«Grăbeşte-te Iosife la Pilat şi cere trupul Învăţătorului tău!» Iar
pe Tine văzându-Te gol şi fără slavă zicea: «Fiul meu, sabie a
trecut prin sufletul meu, după spusele dreptului Simeon». Iar noi
suferind împreună cu Maica Ta, Milostive Mântuitorule, Cel ce
Te-ai săvârşit pe Cruce, rupând zapisul păcatelor noastre, Te
rugăm dă-ne har ca să-Ţi cântăm cu dragoste: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, mă închin
îndurărilor Tale, Stăpâne. Că vrând să mântuieşti făptura Ta ai
primit moartea, zicea Preacurata. Ci cu învierea Ta,
Mântuitorule, miluieşte-ne şi pe noi cei ce cântăm:
Bucură-te, că ai văzut mort pe Domnul Cel slăvit;
Bucură-te, că ai sărutat Trupul Fiului tău adormit;
Bucură-te, că Lumina cea dulce, pe Domnul, în mormânt L-ai
aşezat;
Bucură-te, că pe Fiul tău cu atâta jale L-ai îngropat;
Bucură-te, căci cu giulgiu, Trupul Sfânt L-ai înfăşurat;
Bucură-te, că sabia tristeţii te-a îndurerat;
Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, ceea ce prefaci scârba în
bucurie!

Condacul al 13-lea
O, Prealăudată Maică, cea căzută de scârbă şi de durere sub
crucea Fiului tău şi Dumnezeu, ascultă suspinele şi plânsul
246
nostru şi ne scapă de scârbe, de dureri şi de moartea cea
veşnică pe toţi cei ce nădăjduim în nespusa ta milostivire şi
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: „Îngerul ce a vestit... " şi


Condacul 1: „ Celei alese dintre toate... "

RUGĂCIUNE
O, mult îndurerată Maica Domnului, ceea ce eşti mai presus
decât toate fiicele neamurilor pentru curăţia ta şi mulţimea
suferinţelor ce le-ai răbdat pe pământ, primeşte rugăciunile şi
suspinarea noastră şi ne păzeşte sub acoperământul milostivirii
tale, că alt adăpost şi caldă mijlocire afară de tine nu avem. Ca
ceea ce ai îndrăzneală spre Cel născut din tine, ajută-ne şi ne
miluieşte cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgeţile urii,
vrăjmăşiei şi dezbinării dintre noi.
Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea
frăţească, pentru ca iubindu-ne unii pe alţii, să ne trăim viaţa în
pace şi bună înţelegere şi astfel, să ajungem cu toţii în Împărăţia
cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta slavă Unui
Dumnezeu în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
totdeauna acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin!

Troparul
Potoleşte pornirile cele rele din inimile noastre, Născătoare
de Dumnezeu, stinge săgeţile urii şi toată tristeţea din suflete o
izgoneşte. Privind la chipul tău ne umilim de suferinţa ta şi
sfânta ta haină o sărutăm. Săgeţile vrăjmaşului cele pornite
asupra noastră ne înfricoşează. Nu ne lăsa, Maica îndurărilor, să
pierim împietriţi la inimă, nici noi, nici semenii noştri, căci tu eşti
îmblânzirea inimilor rele.
247
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«SPORITOAREA GRÂNELOR»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Maicii lui Dumnezeu celei alese dintru toate neamurile, ţie
Stăpânei cerului şi a pământului, care ne izbăveşti pe noi din
toată nevoia, cântare de mulţumire îţi aducem. Preamilostivă
Doamnă de Dumnezeu Născătoare, primeşte rugăciunea
noastră cea fierbinte, apără-ne de foamete şi de pagube,
dăruieşte pământului nostru rodnicie, hrănitoare şi sporitoare a
ţarinilor şi grânelor noastre, ca bucurându-ne pururea să
strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu
tine! Dă-ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

248
Icosul 1
Făcătorul îngerilor te-a ales pe tine, Stăpână, spre mântuirea
oamenilor şi te-a dăruit pe tine ajutătoare a poporului
creştinesc, care ne izbăveşti de foamete şi de toate necazurile,
viaţa noastră bine rânduindu-o întru toată pacea şi îndestularea.
Drept aceea, cu umilinţă strigăm ţie:
Bucură-te, a oamenilor izbăvire din toată nevoia;
Bucură-te, ajutorul şi ocrotirea moştenirii tale;
Bucură-te, ceea ce mântuieşti din nevoi pe iubitorii de
Hristos;
Bucură-te, hrănitoarea celor flămânzi;
Bucură-te, acoperitoarea celor orfani;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-te, ceea ce ne-ai odrăslit nouă rodul vieţii;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul sufletelor
noastre;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 2-lea
Văzând Fiul tău, o, Maică a lui Dumnezeu, marea ta
milostivire către oameni, grăieşte către tine: „Cere Maica Mea,
că nu Mă voi întoarce de la tine, ci voi plini toate cererile tale”.
Iar noi, preaslăvind această minunată purtare de grijă faţă de
neamul omenesc, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Cerească înţelegere s-a dăruit binecredinciosului stareţ
Ambrozie, povăţuindu-l să facă, în mănăstirea de către el zidită,
o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi s-o numească
249
„Sporitoarea grânelor”. Că tu, Preasfântă Fecioară, mântuieşti
pe poporul tău de foamete, dăruieşti pământului rodnicie,
trimiţi ploaie timpurie şi ploaie târzie asupra ţarinilor şi
câmpurilor noastre, ocroteşti pe poporul tău de paguba şi
vătămarea aducătoare de moarte. Drept aceea, strigăm ţie
unele ca acestea:
Bucură-te, Fecioară, lauda creştinilor;
Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile;
Bucură-te, că tu blagosloveşti şi sporeşti grânele noastre;
Bucură-te, că tu ne izbăveşti de foamete;
Bucură-te, ceea ce ne hrăneşti cu pâinea vieţii;
Bucură-te, ceea ce ai hrănit cu lapte pe hrănitorul lumii;
Bucură-te, agonisirea rodului fără de moarte;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieţii noastre;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 3-lea
Cu putere de sus ne întăreşte, Stăpână plină de har, în zilele
de foamete şi pagubă, ca să nu pierim rău, lipsiţi de pocăinţă, în
trândăvie şi deznădejde, ci întăreşte-ne şi ne învaţă să răbdăm şi
să bineplăcem lui Dumnezeu, ca să pricepem în nevoi şi în
necazuri voia Lui cea desăvârşită, necurmat lăudând pe
Dumnezeu şi strigând Lui: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având dragoste mare către oamenii ce sunt răscumpăraţi cu
cinstitul Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău, ai primit de la
Dânsul, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, stăpânire a face
rânduială în neamul omenesc şi a-l ocroti, că tu celor necăjiţi
250
eşti grabnică ajutătoare, cetăţilor, satelor, ogoarelor, ţarinilor şi
lumii întregi acoperitoare. Ţie, milostivei şi de Dumnezeu
iubitoarei noastre Maici ce rânduieşti şi îndrepţi către mântuire
viaţa noastră pământească îţi grăim cu smerită cugetare:
Bucură-te, buna Maică a Fiului Celui Bun;
Bucură-te, ceea ce te rogi neîncetat pentru mântuirea şi
miluirea noastră a păcătoşilor;
Bucură-te, pentru întreaga lume creştinească, mijlocitoare
către Dumnezeu;
Bucură-te, a bunătăţilor de tot felul Preabună dătătoare;
Bucură-te, a celor robiţi şi închişi în temniţe hrănitoare;
Bucură-te, sănătatea trupului meu şi mântuirea sufletului
meu;
Bucură-te, că rai al desfătării înfloreşti;
Bucură-te, că liman sufletelor găteşti;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 4-lea
O, când va veni asupra noastră fără de veste vifor de vânturi
potrivnice, cu tunete şi fulgere, iar grindină şi apă multă se vor
abate asupra pământului, atunci Preamilostivă Doamnă,
grăbeşte de ajută nouă, celor lipsiţi de ajutor, apără-ne şi
izbăveşte-ne de potopirea ploii, de care ne-am făcut vrednici
pentru păcatele noastre, şi să fie câmpurile şi ţarinile
nevătămate de acestea şi să nu ne potopească viforul cel de
apă, fiindcă pe tine, noi păcătoşii, te avem ocrotitoare
neruşinată, nădejdea noastră la tine o punem şi preaslăvind
puterea rugăciunilor tale, Celui născut din tine, Mântuitorului
lumii, Îi strigăm: Aliluia!
251
Icosul al 4-lea
Auzind şi văzând împreună pătimirea ta, Stăpână, faţă de
oamenii necăjiţi şi care pier, noi păcătoşii, la tine alergăm şi ne
rugăm. O! Preasfântă Fecioară, auzi-ne pe noi păcătoşii şi în ziua
când soarele va usca pământul şi de uscăciune va fi secetă, şi
roadele pământului vor prinde a se veşteji, atunci, Stăpână,
trimite roua harului tău asupra celor care se roagă cerând milă,
veseleşte faţa pământului pentru săracii tăi, pentru prunci,
pentru dobitoace şi pentru toţi cei ce aşteaptă să li se dea lor
hrană la bună vreme, şi din sfântă icoana ta „Sporitoarea
grânelor”, arată mila ta celor ce strigă ţie unele ca acestea:
Bucură-te, neadormită rugătoare către Hristos Dumnezeu,
care Îl pleci spre milă către noi;
Bucură-te, ceea ce abaţi de la capetele noastre pedeapsa lui
Dumnezeu pentru păcate;
Bucură-te, ceea ce de toate nenorocirile ne păzeşti cu
acoperământul tău de Maică;
Bucură-te, ceea ce câmpurile şi ţarinile noastre le mântuieşti
de arşiţa soarelui şi de secetă;
Bucură-te, Preamilostivă ascultătoare a rugăciunilor noastre
celor dintru necazuri şi restrişti;
Bucură-te, ceea ce mântuieşti de foc casele noastre;
Bucură-te, Stăpânitoare, grabnica noastră ajutătoare în zilele
de grele încercări;
Bucură-te, din toate nevoile grabnică izbăvire;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

252
Condacul al 5-lea
Ca o stea de la Dumnezeu purcezătoare, străluceşte
neînserat icoana ta, o, Maică a lui Dumnezeu, celor care cer
pâinea cea spre fiinţă, că păzeşti cu acoperământul milostivirii
tale câmpurile şi ţarinile noastre şi bine le rânduieşti ca să aducă
roadă, mişcând pe credincioşi să strige lui Hristos Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzându-te pe tine Fiul tău stând lângă Cruce dimpreună cu
ucenicul cel iubit, a grăit ţie: “Femeie, iată Fiul tău!” şi
ucenicului: „Iată Maica ta!” Înfiind ţie pe toţi cei care cred într-
Însul, iar noi, copii ai tăi fiind, spre acoperământul tău
nădăjduind, ţie, ca Maicii noastre, cutezăm a grăi:
Bucură-te, înduplecarea Dreptului Judecător;
Bucură-te, iertarea păcatelor noastre;
Bucură-te, nădejdea noastră neîndoielnică;
Bucură-te, încredinţarea noastră cea neruşinată;
Bucură-te, risipirea necazurilor noastre;
Bucură-te, alinarea întristărilor noastre;
Bucură-te, ceea ce potoleşti văpaia patimilor;
Bucură-te, veselia tuturor neamurilor;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 6-lea
Propovăduieşte biserica lui Hristos minunile tale, de
Dumnezeu Născătoare, că de la răsărit până la apus este lăudat
numele tău şi nu e ţară sau cetate unde să nu se fi săvârşit de
tine vreo lucrare a puterii lui Dumnezeu spre izbăvirea şi
253
mântuirea, luminarea şi vindecarea poporului celui numit cu
numele lui Hristos. Și mai ales obişnuieşti a face minuni prin
sfintele tale icoane, revărsând din ele undele milei şi a
îndurărilor omenirii necăjite şi care cere ajutor. Drept aceea,
slavoslovindu-te pe tine, Fiului tău şi Dumnezeului nostru, Îi
strigăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Răsărit-ai zori din adevăratul Soare, Fecioară, dumnezeiască
Pruncă, luminând sufletele tuturor celor munciţi de sufletească
foamete, că a zis Domnul: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu
tot graiul care iese din gura lui Dumnezeu”. Dar s-au întunecat
ochii noştri şi s-au împietrit inimile noastre, şi cu ochii noştri nu
vedem şi cu inimile noastre nu înţelegem judecăţile lui
Dumnezeu. Chinuiţi de foametea sufletească, la tine alergăm,
Fecioară Preacurată şi cerem să potoleşti cu Cuvântul Vieţii
foametea sufletelor noastre, ale celor ce strigăm unele ca
acestea:
Bucură-te, ceea ce ne ridici din sărăcia sufletească;
Bucură-te, ceea ce ne hrăneşti cu Cuvântul Vieţii;
Bucură-te, Preasfântă masă, ce porţi Pâinea Vieţii;
Bucură-te, năstrapă primitoare de mană;
Bucură-te, pământ bun care ne-ai odrăslit Spicul cel
Dumnezeiesc;
Bucură-te, ţarină care răsări roadă multă de îndurări;
Bucură-te, piatră care adăpi pe cei însetaţi de viaţă;
Bucură-te, ceea ce ne dai îndoită milă;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

254
Condacul al 7-lea
Celor ce voiesc să secere mântuire, ca o ţarină dulce te-ai
arătat, Stăpână, din care mâncând, avem hrană veşnică şi
nestricăcioasă. Iar noi, pământeşti fiind, te rugăm Fecioară
Preacurată: arată puterea ta asupra secerişului ţarinilor şi
câmpurilor noastre când va veni vremea lor, şi toate grânele să
prisosească spre mângâierea noastră, a celor ce cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Minunat te-ai preaslăvit, o, Maică a lui Dumnezeu, apărând
poporul cel dreptslăvitor, că cei care se scoală împotriva lui
Dumnezeu nu ştiu cât de puternică e rugăciunea Maicii Lui. Iar
noi, bine ştiind atotputernica ta ocrotire, ajutorare şi
binecuvântare, astfel strigăm cu umilinţă către tine:
Bucură-te, ceea ce încununezi cu roade binecuvântate pe
lucrătorii pământului ce sunt curaţi cu mâinile şi cu inima;
Bucură-te, ajutătoare fără de veste a celor ce se necăjesc în
nevoi şi în osteneli;
Bucură-te, ceea ce creşti în chip nevăzut pe orfanii lipsiţi de
mamă;
Bucură-te, ajutătoarea tuturor neajutoraţilor;
Bucură-te, hrănitoarea văduvelor şi a orfanilor;
Bucură-te, ceea ce dai putere, hrană şi mângâiere bolnavilor
şi slăbănogiţilor;
Bucură-te, veşmântul de îndrăznire a celor goi;
Bucură-te, iertarea multor greşeli;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

255
Condacul al 8-lea
Precum ai împreună lucrat oarecând la pogorârea pe pământ
a Mântuitorului lumii, aşa şi acum, ca un soare strălucitor, răsări
peste ţarina ce se pârguieşte, înaintemergând venirii Domnului
cu secerătorii, Căruia şi noi Îi strigăm cu frică: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Toată nădejdea noastră la tine o punem, Maica lui
Dumnezeu, şi în necazurile noastre la sfânta ta icoană
„Sporitoarea grânelor” cu osârdie alergăm şi aşteptând să
primim de la tine harul mângâierii şi ajutor în vremea restriştii şi
a sărăciei noastre, strigăm ţie:
Bucură-te, preamare vistierie a milostivirii;
Bucură-te, hrana şi mângâierea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, pâine ce nu se termină a celor flămânzi;
Bucură-te, grabnică auzire a celor săraci;
Bucură-te, a celor ce pătimesc de foamete şi de nevoi,
plăcută purtare de grijă;
Bucură-te, ceea ce ne atragi către Lumina Cea neînserată;
Bucură-te, cheia împărăţiei lui Hristos;
Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor veşnice;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 9-lea
Toţi oamenii se minunează de măreţia minunilor tale,
Preasfântă Fecioară, revărsate de tine din sfintele tale icoane, că
tuturor le dăruieşti după cererea fiecăruia, bine orânduieşti
casele noastre, trimiţi blagoslovenie lucrătorilor pământului şi

256
dai oamenilor toată îndestularea. Drept aceea, strigăm Fiului
tău: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei multgrăitori nu pot cânta minunile tale, o, Maică a
lui Dumnezeu Stăpână, că tuturor marginilor pământului le
întinzi mână de ajutor şi trimiţi credincioşilor bună rodire a
pământului, bună întocmire a văzduhului şi toată îmbelşugarea
roadelor şi bunătăţilor pământului. Iar noi, întru smerenia
noastră mărturisind marea ta ocrotire arătată asupra noastră, a
păcătoşilor şi neîncetatul ajutor dat în nevoile noastre, îţi
strigăm:
Bucură-te, cea după cuviinţă lăudată de arhangheli şi de
îngeri;
Bucură-te, cea mărită de toate puterile cereşti;
Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii;
Bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită fără de asemănare decât
serafimii;
Bucură-te, Stăpâna cerului şi a pământului;
Bucură-te, născătoare a Împăratului Celui Mare; '
Bucură-te, roaba Domnului cea credincioasă;
Bucură te, cea fericită în cer şi pe pământ;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 10-lea
Liman mântuitor în necazuri şi nevoi eşti de Dumnezeu
Născătoare. Drept aceea, cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru
milă pentru noi păcătoşii care cântăm: Aliluia!

257
Icosul al 10-lea
Zid eşti celor ce laudă minunile tale, de Dumnezeu
Născătoare Fecioară şi tuturor celor ce cu credinţă aleargă şi se
închină ţie şi icoanei tale numite „Sporitoarea grânelor” grăind:
Bucură-te, nesecat izvor al milelor şi al îndurărilor;
Bucură-te, arătarea dragostei lui Dumnezeu;
Bucură-te, săvârşire de minuni slăvite;
Bucură-te, odihnă dulce a celor osteniţi şi împovăraţi;
Bucură-te, ceea ce miluieşti cu daruri bogate pe cei ce cu
răbdare pătimesc;
Bucură-te, ceea ce mângâi cu bucurie duhovnicească pe cei
ce poartă grijă de bisericile lui Dumnezeu;
Bucură-te, nădejdea noastră cea neîndoielnică;
Bucură-te, liman lin şi bun;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 11-lea
Nu trece cu vederea cântarea noastră, Preasfântă Fecioară şi
vistieria iubirii tale n-o zăvorâ de noi. Tinde nouă mâna ta cea
darnică, ca proslăvind milele şi minunile tale să cântăm lui
Dumnezeu, Celui întreit în Unime: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Cu razele cele strălucitoare ale minunilor tale luminezi toată
lumea creştinească şi ocroteşti poporul cel drept slăvitor,
răscumpărat cu Sângele Fiului tău. Drept aceea, căzând la sfântă
icoana ta, în care te vedem, o, Maică a lui Dumnezeu, în văzduh,
deasupra câmpurilor şi ţarinilor noastre, blagoslovind snopii de
grâne adunaţi, rugămu-te, Stăpână atotmilostivă: miluieşte şi
258
apără cu îndurare neamul omenesc cel osândit să mănânce
pâine întru sudoarea feţei, să nască în dureri şi întru întristări să
crească pe copiii lor. Dăruieşte-ne sănătate şi tărie ca hrăniţi
fiind de tine, să creştem din putere în putere şi să ne umplem
toţi de bucurie şi mângâiere de la darnica dreaptă a iubirii tale,
strigând ţie:
Bucură-te, hrănitoarea pruncilor,
Bucură-te, ceea ce prin gurile pruncilor săvârşeşti lui
Dumnezeu laudă;
Bucură-te, rouă din cer pogorâtoare asupra celor ce sunt în
arşiţa ostenelilor;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti bună orânduială celor care o
cer;
Bucură-te, ceea ce pregăteşti îmbelşugare celor care se
roagă;
Bucură-te, ceea ce de multe ori dăruieşti înainte de a fi
rugată;
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;
Bucură-te, veselia celor necăjiţi;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 12-lea
Ajutor grabnic trimite-ne, Maică a lui Dumnezeu şi când va
ieşi semănătorul să semene, să nu cadă seminţele lângă cale sau
între mărăcini sau pe piatră, ci în pământ bun. Fă să răsară în
aşa fel, ca pământul să odrăslească rod însutit şi noi toţi întru
bucuria inimii să strigăm lui Dumnezeu cu guri mulţumitoare:
Aliluia!

259
Icosul al 12-lea
Cântând minunile şi milele tale, Stăpână de Dumnezeu
Născătoare, te lăudăm pe tine toţi, că întru adevăr eşti
ajutătoarea, acoperitoarea, hrănitoarea şi iconoama noastră,
viaţa noastră spre mântuire bine orânduindu-o. Drept aceea,
strigăm ţie:
Bucură-te, ceea ce ne dai bogăţie nestricăcioasă;
Bucură-te, mâncare nestricăcioasă a celor ce flămânzesc de
dreptate;
Bucură-te, băutură nesecată a celor ce însetoşează de viaţă;
Bucură-te, că rai al desfătării înfloreşti;
Bucură-te, al credincioşilor liman de mântuire;
Bucură-te, acoperământul lumii cel mai larg decât norii;
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, mântuirea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-
ne şi nouă nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă
milostivirea ta!

Condacul al 13-lea
O! Maică Prealăudată, care ai născut Cuvântul Cel mai Sfânt
decât toţi sfinţii! Primind prinosul nostru de acum, izbăveşte pe
oamenii care la tine aleargă de toată nevoia, de foametea
sufletească şi trupească, de bolile cele aducătoare de moarte şi
de tot răul şi scapă-i de muncile cele veşnice, ca împreună cu
cetele îngereşti neîncetat să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
(de 3 ori)
Apoi Icosul 1: Făcătorul îngerilor... şi
Condacul 1: Maicii lui Dumnezeu...

260
RUGĂCIUNE
O! Preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare,
Preamilostivă Stăpână, Împărăteasa cerului şi a pământului,
binerânduitoarea a toată casa şi familia creştinească,
blagoslovenia celor ce se ostenesc, bogăţia necheltuită a celor
nevoiaşi, hrănitoarea orfanilor, a văduvelor şi a tuturor
oamenilor! Hrănitoarea noastră, ceea ce ai născut pe Hrănitorul
lumii şi sporitoare a grânelor noastre, tu, Stăpână, trimiţi
blagoslovenia ta de Maică cetăţilor şi satelor noastre,
câmpurilor, ţarinilor şi fiecărei case ce are nădejde către tine.
Drept aceea, cu evlavie şi inimă înfrântă te rugăm cu smerenie:
fii şi nouă păcătoşilor şi nevrednicilor robilor tăi, iconoamă
înţeleaptă, binerânduind viaţa noastră, iar toată obştea, toată
casa şi familia păzeşte-o întru cucernicie şi dreaptă slăvire, întru
unire de cuget, ascultare şi îndestulare. Pe săraci şi nevoiaşi
hrăneşte-i, bătrâneţile sprijină-le, pe copii creşte-i şi pe toţi
înţelepţeşte-i să strige fără încetare către Domnul: „Pâinea
noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi”. Păzeşte, Maică
Preacurată, pe poporul tău de toată nevoia, boala, foametea,
pierzarea, grindina, focul, de toată întâmplarea cea rea şi toată
neorânduiala. Mănăstirii noastre (satului nostru), caselor şi
familiilor şi oricărui suflet creştinesc şi întregii noastre ţări
mijloceşte pace şi mare milă, ca să te slăvim pe tine,
Preamilostiva noastră hrănitoare şi îndestulătoare, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!

261
IMNUL ACATIST
LA RUGUL APRINS AL MAICII DOMNULUI

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul I
(Preludiul acatist, Fecioara zaconul de transfigurare)

Cine este aceasta ca zorile de albă şi curată?


Este Împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată.
Stăpână Porfirogenetă şi Doamnă a dimineţii,
Logodnica Mângâietorului, Preschimbător al vieţii,
spre tine noi alergăm, arşi, mistuiţi de dor!
Ia-ne şi pe noi părtaşi ai Sfântului Munte Tabor,
Şi fă-te şi nouă, umbră şi rouă,
tu, adumbrirea de dar,
să-şi afle şi firea noastră înnoirea

262
dintru plămadă de har.
Ca să-ţi strigăm cu toată făptura
într-o deplină închinăciune:
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Icos I
(Ipostasul rugăciunii, Sfânta Fecioară)

Cincizeci de veacuri să-mplinească,


prin Avraam şi prin David,
spiţa ta proorocească
cerurile au obosit,
cu lacrimi şi plecăciune
hărăzind neprihănit
carnea ta din rugăciune,
vajnic Rug nemistuit.
Focul Sfânt în tine cântă
ca-ntr-o floare de slăvire,
Firea prin tine cuvântă
dorul ei de izbăvire.
Şi eşti, Doamnă, ipostasul
laudelor suprafireşti;
încât noi prinşi de extasul
dragostei Dumnezeieşti
aşa să ne sune glasul:
Bucură-te, rod învăluit cu sinaitic soroc;
Bucură-te, ce-ai zămislit Zălogul de foc;
Bucură-te, vohod de Scripturi, al Unicului-Cuvânt;
Bucură-te, organ muzical al Duhului Sfânt;
Bucură-te, meşteşugul ceresc de mânecată mântuire;
Bucură-te, filozofia cea vie, de dreaptă îndumnezeire;
263
Bucură-te, rug al răpirii, cum altul nu se mai poate;
Bucură-te, unitate şi salbă a simbolurilor toate;
Bucură-te, strună şi sunet, arcuş şi alăută;
Bucură-te, trup şi întrupare de veselie neîncăpută;
Bucură-te, încântare ce ai învins a lumii deşertăciune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac II
(Vovidenia inimii)

Precistă prea mângâioasă,


Doamnă, Pruncă Cuvioasă!
Cu străină cuviinţă a cuvântului tău cald,
şi chemarea cu credinţă dintr-a minţii rugăciune,
cea dintâi tu ai intrat la prestolul de minune,
Sfânta-Sfintelor din om, locul nostru de smarald.
Cu îndrăznită înţelepciune,
tu ai spart cercul robirii, cerc de moarte, cerc de somn,
biruind blestemul firii, greul vieţii noastre domn,
prin puterea curăţiei, pentru care pururea
Celuia ce ni te-a dat, să-I rostim înflăcărat: Aliluia!

Icos II
(Muzica Ierihonului, Ieşirea din blestem)

Fecioară a neînseratului veac,


Sfântă Maică a Luminii!
Ascultă-ne şi pe noi cei din păcat
netrebnicii fii ai tinei!
Preablândă, bună, Preasfântă Fecioară,
polata Domnului Iisus!
264
Dezleagă-ne blestemul ce ne-nzăvoară,
deschide-ne „calea de sus”.
Ca prin aprinsă descoperire,
arcana doritului Mire
şi noi să putem aşijderi cânta
aşa cum Moise dezlegat de sanda,
cu faţa în văpaia de rug
fierbinte de har ţie îţi striga
unele ca acestea-n amurg:
Bucură-te, tulpină de lumină a Rugului nemistuit;
Bucură-te, pridvorule de smirnă, prin care Dumnezeu s-a ivit;
Bucură-te, inel al unui foc ce-i mai presus de cer;
Bucură-te, lacrimă care topeşti tot lăuntricul ger;
Bucură-te, toiag cu floare, întru a inimii călătorie;
Bucură-te, fir de răcoare, izvorât în lăuntrica pustie;
Bucură-te, parafă de jar, până în suflet pătrunsă;
Bucură-te, zăpadă a minţii, de nici o patimă ajunsă;
Bucură-te, măsura a opta, a împărăţiei din noi;
Bucură-te, învăţătura scoasă din bucuria de apoi;
Bucură-te, uimire sărutată cu duhovnicească minune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac III
(Numele de mărire, proorocească dăruire)

Peste veacuri, Fecioară, eu te aud,


prin gura lui Isaia, proorocul de jar.
Şi-n cerul Scripturii vorba ta sună
cu toate înălţimile de dar:
„Că iată, Prunc ni se va naşte
şi un Fiu nouă s-a dat.
265
Pe umăr, cu semnul stăpânitor
iar numele Lui: Minunat,
Îngerul Marelui Sfat, Dumnezeul cel biruitor,
Domnul păcii depline şi Părinte al veacului viitor.”
Acesta este numele Lui,
numele celor cinci cuvinte,
Sfânt numele Domnului
pe care Iisus îl va purta,
Suflete al meu, ia aminte,
cu toţi să putem striga: Aliluia!

Icos III
(Invitaţia la călătoria inimii. Hristosul lăuntric)

Dintr-o Maică de-a pururi Fecioară


aşa S-a zămislit, S-a întrupat,
Cel ce a păzit nevătămat
trupul Rugului de pară.
Cuvânt de rostit S-a făcut
Numele Domnului de slavă
Dumnezeul cel nevăzut
ce-n inima focului s-a ghicit,
Faţa Frumuseţii cereşti
Chipul cel nemărginit
pe Sine S-a încăput
cu măsură S-a măsurat
şi aievea Cel nenumit
aici, printre noi S-a arătat
în biruitor smerit
călare pe o asină.
Cercaţi dar şi voi, calea Numelui de Lumină
266
Călătoria cea preaînaltă.
Şi de la moarte la viaţă veţi trece
cu firea îndumnezeită
ca toţi să cântăm laolaltă
limpede şi fără de ispită:
Bucură-te, temeiul prin care şi în noi Dumnezeu se încape;
Bucură-te, putere prin care umblăm cu Iisus peste ape;
Bucură-te, milostivire, prin care Hristos ni s-a dăruit;
Bucură-te, umblare prin care Aminul în noi a venit;
Bucură-te, răgazul în care Logosul în noi se ascultă;
Bucură-te, pătrundere şi împăcare cu firea noastră tăcută;
Bucură-te, blândeţe prin care ajungem Emanuelului frate;
Bucură-te, călătorie prin care Duhul în sânge ne bate;
Bucură-te, însingurare în care cerul din inimă izbucneşte;
Bucură-te, limpezime în care îngerul în trup ni se urzeşte;
Bucură-te, curăţie prin care numele de slavă este în lume;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac IV
(Fecioara Sfânta Apatie. Rugăciunea curăţitoare)

Cum să ne aflăm odihnă de la gânduri?


Maică Fecioară, Preasfântă Fecioară!
Cum să ne rupem de-ale patimilor rânduri,
necovârşitele ispite ce ne-nfăşoară?
Fă-te tu nouă de taină râvnită,
„măiestria cea bună a-nduhovnicirii”.
Cu ea să ne biruim firea robită,
până în scrumul despătimirii.
Şi furaţi întru tine, „Apatie luminoasă”,
să putem şi noi ridica
267
dintr-o laudă întreagă şi nemincinoasă
un psaltiric şi adevărat: Aliluia!

Icos IV
(Pasărea de foc - răsuflarea)

Aprinsă floare a necovârşitei Văpăi,


De Dumnezeu Născătoare,
tu chip al păcii văzut în foc, într-un ocol de răcoare,
apleacă-te, acum, Preabună peste noi,
Şi sub blânda ta îndurare
darnic ne dă să putem afla,
darul cel rar, al Sfântului Fior,
răsuflul cel larg al odihnitului zbor
din pieptul porumbiţei de argint,
pe care şi împăratul prooroc o vedea
pe culmile Vasanului plutind.
Şi ne trece în făptură, fiecăruia în parte
acest aprins tain de bunătate,
rupt chiar de la suflarea ta.
Şi ne pune pe buzele noastre întinate
măsura pâlpâirii celei curate
ca să putem învăpăiaţi a-ţi cânta:
Bucură-te, salt isihast cu zbor de binecuvântare;
Bucură-te, răsuflul cel cast de paşnică înfiorare;
Bucură-te, lancie de cuvânt în cugetatul văzduh;
Bucură-te, întoarcere cu avânt a porumbiţei de duh;
Bucură-te, zare arcuită cu heruvice aripe;
Bucură-te, vecie oprită în încăperea unei clipe;
Bucură-te, vâslă uriaşă întru suişul cel ales;
Bucură-te, sorbire a cerului, cu subţiatic înţeles;
268
Bucură-te, fântână acoperită cu unduiri de Apă Vie;
Bucură-te, căldură iscusită crescută din Filocalie;
Bucură-te, măiestrită aflare a tâlcului de-nchinăciune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac V
(Aprinderea Duhului - neîncetata zicere)

"Foc am venit să cobor pe pământ"


zice Hristos cu arzător cuvânt.
Şi Preacurată, furtuna dragostei Lui,
să ne cuprindă cu tot răscolul pârjolului
şi să ne umple de lumină nemăsurat
ca pe tine, Fecioară care L-ai purtat.
Dragostea Lui să ne fie de nelipsit
cu Numele de slavă de suflet lipit.
Şi cu fiecare fir smerit de răsuflare,
să se aprindă în noi a Numelui chemare.
Să ne ardem de pară în Dumnezeu,
din toată dragostea Numelui Său.
Şi-nvăpăiaţi de sărbătoare în Domnul aşa,
ca flăcările dragostei să strigăm: Aliluia!

Icos V
(Monologisma ulciorului. Puterea preschimhătoare
a litaniei - repetarea)

De la tine înţelegem Fecioară,


stăruinţa cea neînţeleasă
şi puterea pomenirilor line,
din ruga smerită şi ştearsă.
269
Da, firea apei e moale;
a pietrei - nespus de vârtoasă.
Dar ulciorul de deasupra de piatră
cu prelingerea lui din atârnare,
prin picul boabei de apă,
găureşte piatra cea tare.
Fecioară, stăruieşte aşadar,
şi peste a noastră împietrire.
Şi biruieşte-ne cu picurul de har,
ca să-ţi cântăm în imn de slăvire:
Bucură-te, îndrăzneala gingăşiei din „zicerea” Sfântului
Nume;
Bucură-te, ulcior al picăturii cu stăruinţă anume;
Bucură-te, statornicie luminoasă din piatra albă a Domnului;
Bucură-te, fagure preadulce, a lui Iisus Fiul Omului;
Bucură-te, cuib de gând, cel al Hristosului meu;
Bucură-te, împărtăşanie de cuvânt din chemarea lui
Dumnezeu;
Bucură-te, revărsare de mireasmă pe care Fiul ne-o dă;
Bucură-te, metania cea în fir a Lui „miluieşte-mă";
Bucură-te, iureş ce mă răpeşte şi pe mine păcătosul;
Bucură-te, noian de pomenire, care-şi sporeşte prinosul;
Bucură-te, harică depănare a unei grăiri de minune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac VI
(Mintea curată, cer lăuntric)

Fecioară Preasfântă, în faţa ta


pururi peste veac de ruşine se vor da,
cugetarea şi ritorii înţelepciunii.
270
Că tu eşti sigiliul nestricăciunii,
Poartă -pentru cei isteţi - încuiată,
şi oglindă vie de trăirea minunii.
Tu cunoşti că viaţa nu ne-a fost dată
să fie numai răstălmăcită.
Că ea se cere cu mult mai bogată
decât să fie numai trăită.
Ea e a minţii de dincolo de gând şi de loc
de dincolo de şirul clipelor dăinuirii.
Este vădirea unui cer lăuntric de foc,
peste fântânile inimii şi-nfăptuirii.
E a Cuvântului lumii ce pentru ea se vrea
cale şi întrupare spre veşnicie: Aliluia!

Icos VI
(Trezia)

Fecioară şi Maica noastră Preacurată


Tu eşti într-adevăr trezia,
voinţa frunţii, în mir adunată,
ochiul cel din lăuntru deschis
în rotundul zărilor toate,
inima cu centrul învins,
de străvezimea stărilor curate.
Tu eşti cea mai dreaptă luare aminte,
care uneşte în puterea agerimii, dincolo de cuvinte,
într-un fulger al minţii:
ascuţimea gândului de gheaţă,
cu arsura iureşului de viaţă,
caldul şi recele puse-n cruce,
care pe înţelesul cel înalt Îl aduce.
271
Dar trezia aceasta e trezie de prunc,
clară cheie de adânc
cu repeziş iute şi străin,
ce cu nimic nu clinteşte sufletul tău cel lin;
ci dimpotrivă, îţi dă sfânta mare simplitate,
de care noi pururea ne uimim
şi faţă de care pe cât se poate, ne plecăm
întreaga suflare să-ţi cântăm:
Bucură-te, cruce a înflăcărării şi agerimii alesului;
Bucură-te, osia cerului, cu luceafărul înţelesului;
Bucură-te, spargerea gândurilor cu al lor zadarnic stup;
Bucură-te, oglindirea cea nevăzută, de dincolo de trup;
Bucură-te, cleştarul cel mai dinlăuntru al sufletului meu;
Bucură-te, străpungerea strălucită a pomenirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, psaltirion al inimii, sub arcuş de gând;
Bucură-te, strigăt de cinci strune, tot una zicând;
Bucură-te, muzică negrăită a celei de-a doua naşteri;
Bucură-te, înălţime unică a desăvârşitei cunoaşteri;
Bucură-te, logodnă la Numele cel de înţelepciune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac VII
(Învăţătura de taină - arcana iniţierii creştine)

La iscusinţa ta cea sfântă, Maică, noi venim,


sub palmele tale să ne primenim.
Fiindcă la slăvita nuntă a Marelui Mire
este cerută o grijă de întreagă neprihănire.
Nu este îngăduită necuraţia ochilor şi a hainelor.
Nimeni dar, dintre cei ce sunt „ne-nvăţaţii tainelor”
de unele ca acestea să nu se atingă.
272
Cine va lăsa porcii din mărgăritare să se hrănească,
şi în vasele sfinte, câinii să lingă?
Îndemnarea, ca şi primirea, este duhovnicească.
Numai de la tine, Maica noastră cerească.
Vino, dar suflete smerit, împăcat şi curat.
Şi aşa cu toţii laolaltă ne vom avânta
din bucuria cea curată şi întreagă a unui: Aliluia!

Icos VII
(Binecuvântarea - adopţiunea şi zestrea duhovnicească)

Preasfântă, preamărită, preafrumoasă,


preafilocalică Mireasă!
A nimburilor toate Împărăteasă!
Tu eşti Maica binevoitoare
şi dăruitoare
a tuturor celor sfinte:
zestrea cea vie, a bunelor haruri
celor din Taine, celor din Daruri,
din odoare, din palme şi din cuvinte.
Eşti marea Predanie îmbietoare
şi mult strălucitoare
a toată iconomia de binecuvântări,
ca un policandru cu şapte lumânări,
înaintea marelui Tron Dumnezeiesc,
pentru care toţi îngerii şi sfinţii te preamăresc:
Bucură-te, binecuvântare pascală a împlinirilor noi;
Bucură-te, virtute patriarhală în creştet pusă peste noi;
Bucură-te, înfiere iscusită spre îndumnezeirea tuturor;
Bucură-te, scumpătate dăruită cu atingerea de har curăţitor;
Bucură-te, lumină miruită peste minţile cele smerite;
273
Bucură-te, hărăzire cumplită de puteri sufleteşti negrăite;
Bucură-te, sporire vitează ce se dă inimilor întemeiate;
Bucură-te, unire în cuget a toate bisericile împăcate;
Bucură-te, adevăr de safir întru simţirea noastră încrustat;
Bucură-te, sechină însufleţită, ce ne dai liniştea de Sabat;
Bucură-te, voroavă înveşnicită peste tăcerea de minune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac VIII
(Ornicul inimii, harisma imnului interior)

Împărăteasă, Doamnă Preasfântă,


Maică neispitită de nuntă,
tu eşti singura inimă de om, întru care nescăzut
Numele de mărire cântă,
din tot rostul lui cel viu şi neprefăcut.
Cununa laudelor o ai pentru aceasta Preacurată
fiindcă în tine doar, ca niciodată
inima omului
cu inima Domnului
au bătut şi bat laolaltă.
Rugăciunea ca un ornic al gândului şi al cerului
curge la lăuntrul tău,
şi se-ngeamănă cu limpedea
ectenie a misterului
lângă dragostea lui Dumnezeu.
O, tu, lumină neîntinată
ne-ntrecută, ne-nserată
îmbunează-ne şi pe noi cu darurile
inimii, binecuvântată!
Şi aşa înzestraţi şi vrednici,
274
ca unei biserici,
din toată fiinţa ţie ne vom da
ca drept şi sfânt să putem cânta: Aliluia!

Icos VIII
(Inimă de har, Inimă de piatră)

Maică a Domnului, Inimă de Lumină,


Maică a Domnului, Inima pământului,
Maică a Domnului, Inimă fără vină,
Maică a Domnului, Inima Cuvântului.
Către tine venim ruşinaţi şi scăzuţi
cu sufletul apus şi genunchii frânţi.
Că de atâta pacoste de păcat,
inima ni s-a învârtoşat
cum este steiul cremenii albastre,
mohorâtă nespus.
Lăsatu-ne-a pe căile minţii noastre
Domnul să umblăm.
Ne atârnă prin pâclă gândul răpus.
Dar iată acum către tine ne plecăm
Maica lui Iisus,
îmbrăţişează-ne ca pe nişte pietre ale vieţii
dornice de izvoarele dimineţii,
dimineţii neînserate,
şi înviază-ne cu inimi noi şi curate,
ca să-ţi cântăm:
Bucură-te, arcă de alianţă a sufletului meu;
Bucură-te, cufăr ferecat cu numele lui Dumnezeu;
Bucură-te, corabie vie ce pluteşti peste talazurile lumii;
Bucură-te, sicriaş ferit de toate zădărniciile lumii;
275
Bucură-te, tronule pe care viaţa se întemeiază;
Bucură-te, cutie de cântec prin care sună o rază;
Bucură-te, naos cuprinzător al tuturor slujitorilor de har;
Bucură-te, chivot de gând al prea duhovnicescului altar;
Bucură-te, hram al cerurilor, în care mintea-i liturghisitor;
Bucură-te, sipet de foc în pieptul nostru al tuturor;
Bucură-te, biserică prea doritoare treimic să se cunune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac IX
(Obrazul rugăciunii)

Doamne Iisuse Hristoase, Mirele inimii noastre cel blând


sunt şi eu din neamul Preacuratei, vlăstar înfiat de curând
Către Tine mă aplec cu fruntea
şi mâna mi-o pun ca Toma în locul cel sfânt
strâns, adunat în mine, aşezat fără cuvânt
aştept ca orbul puntea
„Luminii din adânc, cea fără de înserare”
şi care-i pusă-n om, ca un lăuntric soare
să lumineze întreagă, în încăperea fiinţei.
Cum nu te văd de noaptea grosimii de păcate,
Te pipăi cu sfială,
cu degetul nădejdii, cu degetul credinţei,
cu deget de bănuială, cu deget de dorire şi chiar de îndoială.
Şi neajuns aş pune încă şi cealaltă mână;
dar inima străpunsă de fulger de arsură,
îndurerat de dulce, cu răsuflarea-ngână
chemarea ta întreagă şi fără voia mea
bătaia rugăciunii aleargă spre lumină, într-un: Aliluia!

276
Icos IX
(Maica Domnului, însuşi meşteşugul isihiei)

Preasfântă Fecioară atotfolositoare,


tu eşti mai înalt-străvăzătoare
decât tot vârful minţilor cereşti
şi cunoşti şi tot chipul rânduielii suprafireşti
pentru schimbarea la faţă cea izbăvitoare.
Tu eşti măiestria, eşti meşteşugul, eşti hărnicia
şi toată sfânta migală omenească,
care la un loc ne face stihia,
prielnică să ne mântuiască.
Şi pentru care gura noastră stăruie
atâta să te proslăvească:
Bucură-te, încuviinţată cunoştinţă a sfinţeniei la amănunt;
Bucură-te, sofianică ştiinţă a lucrării prin lăuntric cuvânt;
Bucură-te, dumnezeiască îndulcire a Numelui ca mirul
vărsat;
Bucură-te, monahicească iscusire în cântecul de lacrimi udat;
Bucură-te, măsură de picătură pentru o serafimică pruncie;
Bucură-te, asprimea cea de aur de pe rogojina din pustie;
Bucură-te, cununa de litanii din nodul mătăniilor de păr;
Bucură-te, anahoree de ungher, sub al candelei sfielnic
adevăr;
Bucură-te, izvod de scăunel pentru isihia rugătoare;
Bucură-te, zborul palmelor la răpirea cea drept în picioare;
Bucură-te, surâs de engolpion, pentru a inimii uscăciune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

277
Condac X
(Geneza pnevmatică)

O, Doamna cea harică fără cusur


Fecioara cu înariparea Marelui Vultur,
Semnul de apocalipsă al neprihănitului pântec
Biserică născătoare a omului lăuntric!
Ajută-mă să mă zidesc în negrăita fire
din depănarea litaniei cu chemare subţire
şi dă-mi naşterea cea luminoasă, Duhovnica mea
ca din măsura învierii să strig şi eu: Aliluia!

Icos X
(Blagoslovenia lacrimilor, nesfârşita pocăinţă)

Tu, Darnica Maică, Povăţuitoare de taină,


Doamna nădejdii, a înserării albastre,
Stăpâna cu trei luceferi pe haină,
şi Sfântă Anghiră a neputinţelor noastre!
Către tine din nou, iată am silit!
Răpus sunt de lume, de gânduri zdrobit.
Că după sfatul cel sfânt şi binecuvântare
părtaş m-am făcut la mântuirea mea;
Hotărâre am pus, îndreptată şi tare,
să nevoiesc, toată clipa, în a mă ruga.
Dar idol de ţărână, cugetul meu
nu-mi lasă răgazul să mă cuceresc,
să fac din rugăciune, cristelniţa lui Dumnezeu
întru zdrobirea inimii, spre care râvnesc.
Ajută-mă dar, Ajutătoarea mea
şi dă-mi darul de lacrimi, sarea pocăinţei
278
ca să-mi spăl cu ele duhul neputinţei
şi învrednicit iară să îţi pot cânta:
Bucură-te, trandafirul cel plâns al întoarcerii de taină;
Bucură-te, duioşia pocăinţei ce ai lumina drept haină;
Bucură-te, binecuvântarea lacrimii, dezvăluirea înţelepciunii;
Bucură-te, discernământ potrivit la suspinele lumii;
Bucură-te, raiule dăruit cu toate ploile izbăvirii;
Bucură-te, uimirea umezită din privirea copilăriei;
Bucură-te, porfira sudorilor împărăteşti ale Aminului;
Bucură-te, cristalul cel de har, din lacrimile Spinului;
Bucură-te, bunăvoinţa de rouă ce pe credincioşi îi întăreşti;
Bucură-te, ajutorinţă şi-n cădere a celor neduhovniceşti;
Bucură-te, acoperământ ce te aşterni peste orice slăbiciune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac XI
(Prin Umbra cea albă la Theosis)

Mulţumesc ţie, Preamilostivă Maică Fecioară


că mai scăpat de moartea cea de-a doua oară.
Primejdia şi ispita sunt doar spre încercare,
şi prin chemările cele fără de încetare
ale prealuminosului Nume de putere,
simţurile şi voia inimii mele
au intrat în praguri de tăcere.
Slobod de ele
aştept să mă năpădească
auzul, văzul şi graiul cel dumnezeiesc.
În mine de acum doar acestea să se rostească.
Şi iubitul meu însuşi, Iisusul ceresc
să vadă, să vorbească şi să înţeleagă
279
prin chiar văzul, auzul şi voia mea întreagă.
Hristos să vieţuiască aşa
prin toată vlaga mea.
Ca Domnul însuşi să strige prin mine: Aliluia!

Icos XI
(Scara teofonică a roadelor)

O, tu inimă şi minte şi cugete al meu!


Răneşte-te cu întrebările la Faţa lui Dumnezeu:
Oare ce semn de-adeverire au roadele cereşti?
Şi ce răspuns să auzi şi tu, în răspicări duhovniceşti
de rourează peste tine chipul vederii nezărite,
întru lărgimea cea de aur, a închipuirilor sfinţite,
adânc cu duhul tu vei fi pe strălucire adunat,
cum a fost duhul Precistei în Sfânta Sfintelor curat;
Şi-ai să ajungi atât de înalt răsunător şi potrivit
cum e o trâmbiţă de laudă în care îngeri s-au rostit.
Şi-ntru simţiri gingaş vei fi ca floarea dreptului Iesei
care tresare-n patru zări în aşteptarea Celor Trei;
Spre acest semn flămânzi suntem şi Sfânta Doamnă să ni-l
dea
ca-n mijlocirea-i milostivă toţi să-i strigăm cu un stih aşa:
Bucură-te, tu scară cu pragul în inima ce se închină;
Bucură-te, ascetică neprihănire de rugăciune senină;
Bucură-te, căldură de har ce până în carne năpădeşti;
Bucură-te, străină lucrare ce din urzeli ne sfinţeşti;
Bucură-te, tu apa cerească, izvorâtă la gene din fund;
Bucură-te, pace dezlegată de toată puzderia de gând;
Bucură-te, luminiş suitor al unei minţi desţărmurite;
Bucură-te, vedere în duh a tainelor necovârşite;
280
Bucură-te, ciudată străfulgerare spre capul scării negrăit;
Bucură-te, iluminarea din inimă, ce eşti de nedestăinuit;
Bucură-te, nemărginirea desăvârşirii cu trup de
nestricăciune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!

Condac XII
(Modul paradoxal al isihiei)

Tu eşti Amma împărătească a sufletului meu,


Odihneşte-mă sub adăpostul chipului tău;
ca sub privirile tale de auriu cărbune
să ard şi eu nemistuit,
din plămada arcanei de negrăit
a trăirii de rugăciune.
Şi dintru inelul tău de răcoare,
izvorule pecetluit,
din nou, mereu, să-mi pot împrospăta
cu unda harului tău de nelipsit,
marea pace, a odihnei săltătoare.
Şi mă încinge Sfântă Amma aşa
cu veselia cea vie a biruinţei
ca învăpăiat la alb să pot cânta
din toată isihia cunoştinţei: Aliluia!

Icos XII
(Sfânta Predanie. Gnoza întrupată)

Maică a Domnului, Duhovnică iubitoare a pământului!


Odrăsluitoarea predaniei de taină a Cuvântului!
Tu eşti dumnezeieşte de lină şi smerită,
281
dar precum vorbeşte cântarea cântărilor,
tu eşti şi nespus de dreaptă şi cumplită
„ca nişte oştiri sub steagurile lor”.
Eşti clară, eşti senină, eşti ascuţită,
ca un paloş neîmblânzitor.
Şi ai la Ierusalimul cerului, grabnici ajutători,
pe toţi cei ce sunt ai „lepădării de sine” fiii tăi sârguitori,
toţi cei ai cetelor de asceţi, de pustnici, de anahoreţi,
spiţa ta toată de duhovnici înţelepţi,
ce au în grija lor comori de binecuvântare,
toate cele lămuritoare, curăţitoare şi îndreptătoare
ale neprihănirii şi milostivirii tale neţărmurite,
toate cele ce la un loc sunt numite
„Gnoza cea curată” sau Moştenirea Sfinţilor
şi pe care ni le pui la îndemână vădite
prin slovele, palmele şi vorbele Părinţilor,
pentru care de-a pururi nu vom şti a te lăuda
a te cinsti, a te preamări, decât numai cântându-ţi aşa:
Bucură-te, spadă oblăduitoare a predaniei isihaste;
Bucură-te, garanta nemuritoare a înfierilor noastre;
Bucură-te, năstrapă unde odihneşte binecuvântarea
Domnului;
Bucură-te, zadă care străjuieşti sfânta prefacere a omului;
Bucură-te, destoinică lucrătoare a măiestriilor tăcute;
Bttcură-te, arhistratega cea mare a războaielor nevăzute;
Bucură-te, ochiul care ocroteşti dintru dulcea asprime;
Bucură-te, canon care rânduieşti cu ascuţită agerime;
Bucură-te, pavăză ce păzeşti pământul celor vii;
Bucură-te, portal care opreşti tot chipul de necurăţii;
Bucură-te, roată de spulberare a duhului de urâciune;
Bucură-te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune!
282
Condac XIII
(Cele 24 de alăute şi năstrape)
O, Maică a Domnului, de-a pururi curată
şi Maică a Omului binecuvântată!
Ca douăzeci şi patru de alăute şi potire
această închinăciune a noastră să fie
în revărsarea ei neîncetată.
Şi către Preasfânta Treime, suită bucurie,
aducerea ei prea binemiresmată
de pe palmele tale, către Hristosul Mire,
să-şi treacă prinosul de dreaptă slăvire.
Ca să putem cu cerurile toate a striga,
dintr-o îmbrăţişată necovârşire cel mai presus: Aliluia!
(de 3 ori)
Apoi Icos 1: Cincizeci de veacuri... şi
Condac 1: Cine este aceasta...

283
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«IZBĂVITOAREA»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Apărătoare Doamnă apără-ne de vrăjmaşii noştri, care se
îndârjesc cu tărie să ne îndepărteze de Domnul nostru Iisus
Hristos şi învaţă-ne să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te,
Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mântuieşti!

Icosul 1
Mulţimi de îngeri vin la porunca ta, Maică a noastră, să ne
izbăvească din nevoi. Tu, însă, primeşte de la noi această
rugăciune:

284
Bucură-te, cea care pe îngeri îi trimiţi spre mântuirea
noastră;
Bucură-te, Împărăteasa cetelor de sus, al căror ajutor ceresc
îl dăruieşti nouă;
Bucură te, cea care porunceşti îngerilor să ne păzească pe
noi;
Bucură-te, cea care cu oştire îngerească îi biruieşti pe
vrăjmaşii noştri;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 2-lea
Văzând cei izbăviţi din necazuri marele tău ajutor ce l-au
primit când s-au rugat ţie cu toată inima şi pe noi ne învaţă să
cântăm Fiului tău, neîncetat: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Mulţime multă de credincioşi au înţeles, Izbăvitoare
Doamnă, că Fiul tău te-a dăruit lumii şi celor din nevoi grabnică
ajutătoare, de aceea îţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, Maica celor din nevoi;
Bucură-te, mângâierea celor ce pătimesc;
Bucură-te, vindecarea celor bolnavi;
Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt te-a dăruit pe tine spre mântuirea
lumii şi nouă celor ce pierim în necazuri, ajutor. Şi cine nu a fost
izbăvit prin tine şi cine nu cântă Fiului tău: Aliluia?
285
Icosul al 3-lea
Având iubire nemărginită către neamul omenesc, ce
suspinuri nu ai ascultat şi ce lacrimi nu ai şters ale celor care te
cheamă pe tine, cântând:
Bucură-te, celor din necazuri grabnică ascultătoare;
Bucură-te, celor întristaţi şi necăjiţi mângâietoare;
Bucură-te, celor ce pier grabnică mântuire;
Bucură-te, celor legaţi slobozire;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 4-lea
Din viforul necazurilor care vine asupra noastră, ne
mântuieşte, Izbăvitoarea noastră, pe noi cei ce pierim. Potoleşte
furtuna şi alungă necazurile ca să cântăm: Aliluia!

Icosul al 4-lea
A auzit neamul omenesc de iubirea ta minunată faţă de
creştini şi de grabnica ta izbăvire a celor ce sunt în primejdii şi
care se învaţă a-ţi cânta:
Bucură-te, Izbăvitoarea din nevoi a neamului omenesc;
Bucură-te, ceea ce potoleşti furtunile acestei vieţi;
Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti bucurie în necazurile noastre;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 5-lea
Asemănându-te stelei celei călăuzitoare, izgoneşte bezna şi
întunericul din inimile noastre păcătoase, ca văzând pe Domnul
în lumina iubirii tale, să-I cântăm Lui: Aliluia!

286
Icosul al 5-lea
Au văzut oamenii că le eşti grabnică ajutătoare în multe
feluri de necazuri şi cu bucurie îţi cântă acestea:
Bucură-te, ajutorul nostru în necazuri;
Bucură-te, că ne scoţi din scârbe;
Bucură-te, izgonitoarea întristărilor noastre;
Bucură-te, mângâierea sufletelor noastre;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 6-lea
Propovăduiesc ajutorul tău şi iubirea ta, Maică, cei vindecaţi,
cei mângâiaţi, cei bucuraţi şi cei mântuiţi din necazuri şi cântă
Fiului tău Atotputernic: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Ne-a răsărit, nouă, lumina mântuirii, în întunericul păcatelor
ce ne înconjoară, Maică şi ne-a învăţat să-ţi cântăm:
Bucură-te, ceea ce izgoneşti întunericul păcatelor;
Bucură-te, ceea ce alungi norul mâhnirii;
Bucură-te, ceea ce luminezi întunericul sufletului;
Bucură-te, ceea ce trezeşti sufletele noastre cu lumina
bucuriei;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 7-lea
Noi, cei căzuţi în grea deznădejde din pricina necazurilor ce
ne apasă, cugeta-t-am la tine, Izbăvitoare, şi am căpătat întărire
şi mângâiere, cântând Fiului tău: Aliluia!

287
Icosul al 7-lea
Minunată şi neaşteptată ni s-a arătat nouă mila ta cea mare,
pe care am primit-o din mâna ta puternică, de aceea
pretutindeni îţi cântăm:
Bucură-te, Împărăteasă preaputernică;
Bucură-te, cea care ne primeşti sub ocrotirea ta;
Bucură-te, cea care ne dăruieşti apărarea ta;
Bucură-te, cea care biruieşti pe vrăjmaşii noştri;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 8-lea
Minune neînţeleasă văd cei sortiţi morţii şi cei ce se află în
felurite nevoi, că fără de veste mântuire şi izbăvire de la tine,
atotiubitoare primesc şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Toţi cei ce vă găsiţi în întunericul necazurilor, toţi cei
învolburaţi de furtuna suferinţelor, alergaţi la limanul cel blând
şi la ajutorul acoperământului Fecioarei Izbăvitoare şi-i cântaţi:
Bucură-te, izvorul bucuriei;
Bucură-te, alungarea tristeţilor;
Bucură-te, micşorarea necazurilor;
Bucură-te, dătătoarea tihnei;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 9-lea
Toată firea omenească te laudă pe tine Maică şi-ţi cântă ţie,
celei ce ne aduci nenumărate bunătăţi în locul întristării şi
slăvesc pe Fiul tău, strigând: Aliluia!
288
Icosul al 9-lea
Cei înţelepţi şi neiscusiţi la minte, văzând grabnica şi
minunata izbăvire a celor din nevoi, s-au mirat şi ţi-au cântat ţie
aşa:
Bucură-te, ceea ce uimeşti lumea cu minunile tale;
Bucură-te, ceea ce ne întăreşti cu minunile tale;
Bucură-te, ceea ce strici nedumnezeirea cu minunile tale;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşi cu puterea
dumnezeirii;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 10-lea
Mântuieşte şi miluieşte tot sufletul omenesc, cel necăjit şi
întristat, tu, cea care cu toată dragostea îi porţi de grijă, măcar
că nu s-a învăţat să cânte Fiului tău: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid tare de apărare creştinilor eşti şi oricărui suflet îngrădire
s-a arătat icoana ta, Izbăvitoare şi cu minuni s-a preamărit în
lume, iar noi îţi cântăm:
Bucură-te, Povăţuitoarea noastră, care prin sorţi ţi-ai ales
Sfântul Munte Athos;
Bucură-te, izbăvirea noastră, care cu binecuvântarea ta ai
binecuvântat noul Athos;
Bucură-te, bucuria noastră, ceea ce ne-ai dăruit icoana ta
semn al unităţii plaiurilor noastre;
Bucură-te, veşnica noastră bucurie, care prin minunata ta
purtare de grijă ne ocroteşti cu icoana ta;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!
289
Condacul al 11-lea
Cântare neîncetată îţi aduc ţie cei care prin tine iarăşi au
dobândit izbăvire şi bucurie şi dumnezeiescului tău Fiu îi cântă:
Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie luminoasă strălucind în negura păcatelor, s-a arătat
nouă icoana ta, Izbăvitoare şi ne-a învăţat să cântăm:
Bucură-te, cea care ne izbăveşti de foamete;
Bucură-te, cea care izgoneşti firea cea aducătoare de pagube
în lumea plantelor;
Bucură-te, cea care izbăveşti de la pieire câmpurile, pădurile
şi toată verdeaţa;
Bucură-te, mângâierea ţăranilor întristaţi şi binecuvântarea
muncii lor;
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 12-lea
Har izvorând de la icoana ta, Izbăvitoare, râu îmbelşugat de
vindecări ne-ai dăruit şi inimile noastre le-ai întărit cu veselie şi
prin aceasta pe toţi i-ai învăţat să-ţi cânte ţie, Maică şi Fiului tău
şi Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Vestim mulţimea vindecărilor tale, vestim mai presus de
toate învierea copilului Anastasie şi cu glas de bucurie cântăm:
Bucură-te, celor morţi înviere;
Bucură-te, celor omorâţi cu inima însufleţire;
Bucură-te, ceea ce ne scoţi din veşnicul foc şi din moarte;
Bucură-te, apărare şi nădejde după moartea noastră;
290
Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din
nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condacul al 13-lea
O, Preacântată şi Preaiubită Maică, milostiveşte-te şi acum şi
ne miluieşte, izbăveşte-ne pe noi cei ce suntem în dureri şi
suferinţe şi ne învaţă pe noi să cântăm din toată inima lui
Dumnezeu, celui Atoateiertător: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Mulţimi de îngeri... şi


Condacul 1: Apărătoare Doamnă apără-ne...

RUGĂCIUNE
O, Maică a lui Dumnezeu, ajutorul şi apărarea noastră, te
rugăm, fii Izbăvitoarea noastră, căci la tine am nădăjduit
întotdeauna şi cu toată inima te chemăm: milostiveşte-te şi ne
ajută, fie-ţi milă de noi şi ne izbăveşte, apleacă urechea ta şi
primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi şi
precum vei vrea linişteşte-ne şi ne bucură pe noi, cei ce iubim pe
Fiul tău cel fără de început şi Dumnezeul nostru. Amin!

291
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA DIN CRASNA»

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de toate neamurile
pururea fericită, primeşte laudele nevrednicelor buzelor
noastre, care-ţi cântă minunile, şi-ţi strigă: Bucură-te, lauda
Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru
pământ!

Icosul 1
De cetele îngereşti eşti înconjurată Împărăteasă, care în
cântări de laudă te fericesc, că pe Hristos Lumina cea neînserată
L-ai purtat în pântecele tău cel fecioresc. Iar noi păcătoşii cu
sârguinţă, cântări îţi aducem şi cu umilinţă strigăm:

292
Bucură-te, locaşul lui Dumnezeu Celui neapropiat, că în
pântecele fecioresc pe Izvorul Vieţii ai purtat;
Bucură-te, a îngerilor neîncetată mirare, că te-ai învrednicit
de Dumnezeiasca întrupare;
Bucură-te, lucrare neînţeleasă cu gândul, căci cu milele tale
ai acoperit pământul;
Bucură-te, stea strălucitoare de la răsărit, că lumea spre
mântuire ai povăţuit-o;
Bucură-te, luceafăr al zilei viitoare, din care izvorăşte Lumina
veşnicului Soare;
Bucură-te, leagăn ceresc, dumnezeiască alinare;
Bucură-te, că în el dispare orice întristare;
Bucură-te, bună călăuză către locaşurile cele cereşti;
Bucură-te, vindecarea de boli şi de răni sufleteşti;
Bucură-te, grabnică alinătoare a rănilor de suflet
vătămătoare;
Bucură-te, căci cu Fiul tău şi Dumnezeul nostru ne împaci;
Bucură-te, mângâietoarea celor cu duhul săraci;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 2-lea
Toată obştea creştinească se minunează, văzând cum
luminezi întregul pământ şi mulţime de milostiviri reverşi pe
acest binecuvântat ţinut. Văzând această minunată
binecuvântare, aducem lui Dumnezeu cu umilinţă cântare:
Aliluia!

Icosul al 2-lea
Văzând a creştinilor din Crasna amara durere, fiind prea mică
a bisericii încăpere, cugetul parohului l-ai luminat cu neînţeleasă
293
minune, îndemnându-l să zidească un nou lăcaş de rugăciune.
Pentru multa ta îndurare, Maică Preacurată îţi aducem această
cântare:
Bucură-te, purtătoarea luminii cereşti, că darul profeţiei
celor aleşi împărţeşti;
Bucură-te, că gândul cel bun îl luminezi şi cu o mână
nevăzută îl plineşti;
Bucură-te, izvor de apă cristalină, în care se oglindeşte
puterea divină;
Bucură-te, că bune planuri descoperi în gând şi cuvânt, apoi
le înfăptuieşti, pe toţi minunând;
Bucură-te, că pentru a Dumnezeiescului Cuvânt semănare,
desţeleneşti a sufletului împietrire;
Bucură-te, că în al sufletului ogor cu sârguinţă răsădeşti
sămânţă de umilinţă;
Bucură-te, scut care de viforul învolburării lumeşti, frageda
mlădiţă ocroteşti;
Bucură-te, bună a conştiinţei mustrare celor ce se abat de la
calea mântuirii;
Bucură-te, dreaptă povăţuitoare a celor ce călătoresc pe
cărarea cea îngustă;
Bucură-te, că din al patimilor ocean, luminezi calea la al
mântuirii liman;
Bucură-te, tainică scară de ridicare, din ale deznădejdii
cumplite gheare;
Bucură-te, luceafăr minunat de călăuzire, ce luminezi calea
celor din rătăcire;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

294
Condacul al 3-lea
Voind creştinii din Crasna să-şi zidească biserică şi fiind
încercaţi de ispititorul, au căzut. S-au rugat către tine
Născătoare de Dumnezeu, citind cu evlavie Acatistul sfântului
tău Acoperământ, iar tu, Maică, umbrind cu sfântul tău
Acoperământ plaiul nostru, de primejdie i-ai păzit şi le-ai dat
spor la lucru. Văzând minunile tale se bucurau şi cântări de
laudă lui Dumnezeu înălţau: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Săvârşind lucrarea zidirii bisericii şi închinându-o
preasfântului tău Acoperământ, au întâmpinat credincioşii pe
fraţii ce veneau să împărtăşească bucuria împreună. Atunci tot
poporul a văzut minune, smulgându-se prosopul de pe Sfânta
Cruce din procesiune şi înălţându-se către cer, cu mâna ta
nevăzută l-ai aşezat pe el pe icoana cu Acoperământul tău.
Pentru nemăsurata ta binecuvântare, aducem ţie, Măicuţă,
această cântare:
Bucură-te, Apărătoare mult iubită, de Dumnezeu dăruită
creştinilor;
Bucură-te, pom ce ai rodit Lumină strălucitoare, adăpostul
lumii de a ispitei vâltoare;
Bucură-te, limanul mângâietor al lumii, ce potoleşti urgia
furtunii;
Bucură-te, că sub sfântul tău Acoperământ, ai pus pocăinţă
sufletului înfrânt;
Bucură-te, rază cu strălucire neapusă, de harul Sfântului Duh
adusă;
Bucură-te, corabie sfântă nefăcută de mână, însoţitoare
celor ce merg în ţară străină;

295
Bucură-te, că ai voit ca şi în Bucovina, să binecuvintezi locul
ca pe a ta grădină;
Bucură-te, potir de mireasmă bună, mântuirea celor ce în
jurul tău se adună;
Bucură-te, grabnică îndreptătoare a celor ce pornesc pe căi
înşelătoare;
Bucură-te, nor luminos ce ai umbrit pământul;
Bucură-te, zare senină ce luminezi gândul;
Bucură-te, că prin a ta mijlocire ocroteşti de urgie întreaga
omenire;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 4-lea
Aducând pentru cei adormiţi parastase şi rugăciuni, în sobor
de preoţi şi de creştini şi ieşind la sfinţirea apei în zi senină, s-a
văzut pe cer o mare minune. Iar dreptcredincioşii văzând
cercetarea dumnezeiască, cu lacrimi au cântat lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 4-lea
Având dragoste către sufletele creştinilor celor răposaţi, prin
rugăciunile tale şi prin milostivirea lui Dumnezeu, ziua în amiaza
mare, între turnurile Bisericii s-au arătat sufletele răposaţilor în
multicoloră zare. Pentru a ta Stăpână către Dumnezeu solire, îţi
aducem aceste cântări de mulţumire:
Bucură-te, al înţelepciunii cuvânt, ce stai mijlocire între cer şi
pământ;
Bucură-te, Maică ce locuieşti între sfinţi, dar porţi grijă şi de
cei adormiţi;

296
Bucură-te, că ale noastre smerite rugăciuni ca într-un potir
lui Dumnezeu le aduni;
Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare, pentru cei adormiţi la
Dumnezeu rugătoare;
Bucură-te, rază dulce de curcubeu, prin care continuă
legământul cu Dumnezeu;
Bucură-te, ramură a porumbelului lui Noe vestire, simbol al
neamului creştinesc de mântuire;
Bucură-te, că după Sfânta Treime, cel mai mult ajuţi
omenirii;
Bucură-te, că la vămi, de demonul înfricoşător, pe credincioşi
îi acoperi cu al tău Sfânt Acoperământ;
Bucură-te, că în clipa morţii, din potirul milei tale reverşi
mângâiere;
Bucură-te, că pe cei răposaţi întru fapte bune, îi înalţi la
tronul de slavă;
Bucură-te, că prin tine, în rai se revarsă lumina
Dumnezeiescului Soare;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 5-lea
În chip minunat ai fost înălţată la cer Preacurat Chivot al
Dumnezeieştii întrupări, iar celor de pe pământ ai rămas
mijlocitoare şi ne cercetezi cu bogatele tale îndurări. Pentru mila
ta cea nemărginită faţă de noi, înălţăm Domnului minunata
cântare: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, tu părăseşti a raiului
mărire şi cobori pe pământ, lumii spre mântuire. Din mila Fiului
297
tău ai venit în a Crasnei vale prin icoana făcătoare de minuni şi
de mir izvorâtoare. Cu nemărginită bucurie şi recunoştinţă, cu
lacrimi la tine cădem, cântând cu umilinţă:
Bucură-te, Împărăteasă, ce stai de-a dreapta Fiului tău, în
haine aurite împodobită;
Bucură-te, între fecioare Unica Născătoare, ce îţi pleci
genunchii spre încoronare;
Bucură-te, Fecioară aleasă, că Dumnezeirea cu cununa slavei
te încoronează;
Bucură-te, a Tatălui Fiică mult iubită şi a Fiului Măicuţă mult
dorită;
Bucură-te, a Duhului Mireasă nenuntită, de toate neamurile
pururea fericită;
Bucură-te, că desfătarea raiului ai părăsit şi cu mila ta
pământul l-ai umbrit;
Bucură-te, că a creştinilor din Crasna locuinţă ai cercetat;
Bucură-te, că în cutremur, icoana ta cea sfântă bisericii ai
dat;
Bucură-te, împărţitoare de milă şi binecuvântări;
Bucură-te, din care pururea curg izvoare de vindecări;
Bucură-te, că în potirul milei tale, cu zel afunzi orice
întristare;
Bucură-te, izvor de bună mireasmă şi scânteie ce sufletele le
luminează;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 6-lea
Pe spatele icoanei Maicii sfinte în chip minunat, din lacrimile
izvorâtoare de mir, capul Mântuitorului s-a pictat şi ca un izvor
nesecat de îndurări, din belşug revărsa creştinilor vindecări.
298
Privind, Doamne, la izvorul milei Tale îţi aducem din suflet umilă
cântare: Aliluia!

Icosul al 6-lea
O, Măicuţă sfântă, lumină preacurată, vindecări reverşi din
mila ta cea bogată. Orice durere a celor ce suspină, o alinezi cu
nevăzuta şi sfânta ta mână. Pentru nespusa ta milostivire, cu
inimi curate îţi aducem mărire şi cântăm:
Bucură-te, dogmă nouă, că în chip minunat, din lacrimi s-a
pictat capul Domnului Hristos;
Bucură-te, minune de lacrimi izvorâtoare;
Bucură-te, izvor de mir, nemărginită îndurare;
Bucură-te, biserică însufleţită ce în chip luminos ai arătat căci
Capul Bisericii este Hristos;
Bucură-te, izvor nesecat de teologie, zare strălucită a
ortodoxiei;
Bucură-te, necuprinsă de cuvânt comoară, ce te descoperi
celor ce te preacinstesc;
Bucură-te, lumină neînserată, ce luminezi pe cei cu inima
curată;
Bucură-te, celor mândri împotrivire, lăsându-i să cadă în
rătăcire;
Bucură-te, hrănitoarea celor umiliţi, că le desfătezi sufletul
ca şi la sfinţi;
Bucură-te, că în această lume trecătoare, îndulceşti viaţa cu
a ta alinare;
Bucură-te, rouă curată a dimineţii, care împrăştie negura
tristeţii;
Bucură-te, izvor de miere şi lapte, pentru sufletul rănit de
păcate;

299
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 7-lea
Ne-ai auzit, Maică Preacurată rugăciunile şi ne-ai ocrotit de
revărsările apelor, iar în vreme de secetă ne-ai rourat câmpiile,
fiindu-ne totdeauna mijlocitoare către Domnul. Noi slăvind
îndurările tale de Maică cu mulţumire cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 7-lea
Binecuvântarea anotimpurilor eşti, că în feciorescul tău
pântece ai purtat Rodul Vieţii neveştejit, adică pe Cel ce poartă
toate. De toată suflarea, în cer şi pe pământ, eşti preaslăvită şi
lăudată în rugă şi-n cânt:
Bucură-te, a primăverii revenire, ce trezeşti sufletele din
amorţire;
Bucură-te, că prin nespusa ta îndurare, ai ocrotit câmpiile de-
a apelor revărsare;
Bucură-te, umbră mângâietoare ce potoleşti a arşiţei
dogoare;
Bucură-te, că pământul însetat cu roua milei tale l-ai adăpat;
Bucură-te, Bunavestire, căci cununa anului se încheie prin a
ta Adormire;
Bucură-te, linişte în viscol şi în furtună, iar în necazuri
adăpostire bună;
Bucură-te, mână salvatoare şi-n calea vieţii bună
povăţuitoare;
Bucură-te, scară a Cuvântului Sfânt, ce faci legătură între cer
şi pământ;

300
Bucură-te, crin nesupus veștejirii, din care izvorăşte lumii
mântuire;
Bucură-te, viţă a Vlăstarului Sfânt ce ne-a izbăvit pe noi cei
de pe pământ;
Bucură-te, pom de Dumnezeu îngrijit, care fruct dătător de
viaţă la toţi ne-ai rodit;
Bucură-te, că firea cea căzută din nou o ridici şi o faci fericită
şi în cer şi aici;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 8-lea
Călători şi trecători suntem pe acest pământ şi viaţa trece
cum s-ar scutura o floare, iar moartea ne culege pe toţi la rând.
La cine să alergăm şi cui să spunem noi necazurile, greutăţile şi
lipsurile noastre dacă nu la tine Maică Sfântă. Nu ne părăsi
pentru păcatele noastre, ci ne primeşte ca pe nişte orfani, că tu
eşti bucuria celor sărmani, care cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Pe toţi credincioşii cu milă îi priveşti şi tuturor cu
îmbelşugare vindecări le împarţi. Sufletele întristate cu bucurie
le alini şi veghezi de-a pururi pe acei buni creştini, care-ţi cântă
ţie aşa:
Bucură-te, scară văzută de Iacov, pe care îngerii coboară şi
iar pleacă;
Bucură-te, tron însufleţit şi sfânt a Celui ce a făcut totul, cer
şi pământ;
Bucură-te, vas curat cu Duhul poleit şi de prooroci vestit;
Bucură-te, că darurile date la îngeri, făptura ta toate le
strânge;
301
Bucură-te, chip luminos şi vioi, ajutor tuturor în nevoi;
Bucură-te, milă Dumnezeiască, ce petreci şi-n lumea
pământească;
Bucură-te, Maică a milostivirii, ce reînvii sufletele din
amorţire;
Bucură-te, că atunci când greşim, tristă ne priveşti, iar când
ne îndreptăm te înveseleşti;
Bucură-te, că a sufletului întristare, la privirea chipului tău
dispare;
Bucură-te, izvor nesecat al desfătării celei cereşti;
Bucură-te, că în nimbul razelor Duhului Sfânt străluceşti;
Bucură-te, biserică a milostivirii, care pe toţi îi aduci la
mântuire;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 9-lea
Toate cetele îngereşti slăvesc revărsarea minunilor tale pe
pământ, iar toţi cei care primesc ocrotirea ta şi facerile tale de
bine, te binecuvintează şi înalţă pururea către Domnul cântarea:
Aliluia!

Icosul al 9-lea
Pe ritorii cei mult vorbitori îi arăţi, Născătoare de Dumnezeu,
lipsiţi de pricepere, că nu înţeleg puterea făcătoare de minuni ce
vine de la sfântă icoana ta. De boli fiind vindecătoare şi în necaz
grabnică ajutătoare, noi, cu dreptate Maica Domnului te
mărturisim şi chipul tău prin cântări îl cinstim aşa:
Bucură-te, sălaş necuprins cu gândul, că la înţelepţi le
îndrepţi cuvântul;

302
Bucură-te, lumină în veci neînserată, ce luminezi a sfinţilor
ceată;
Bucură-te, mărgăritar de-o frumuseţe rară, că inimile
împietrite le prefaci în ceară;
Bucură-te, piatră scumpă, nestemată, de cei buni la suflet
binecuvântată;
Bucură-te, că aduci la pocăinţă pe cei mândri prin suferinţă;
Bucură-te, că pe cei mult vorbitori, în faţa minunii îi faci
necuvântători;
Bucură-te, că prin ruga către Fiul tău scapi pe credincioşi din
păcat şi din rău;
Bucură-te, că cei dornici de cereasca Împărăţie, cu credinţă
multă se roagă ţie;
Bucură-te, că din ispite tu eşti mântuire, iar celor slabi la
suflet le eşti luminare;
Bucură-te, adiere răcoritoare, că doar tu potoleşti a ispitei
dogoare;
Bucură-te, că celor smeriţi le împărtăşeşti har, iar cei ce sunt
mândri cerşesc în zadar;
Bucură-te, că înţelepciunea cea înşelătoare, o risipeşti ca pe
o umbră trecătoare;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 10-lea
Familiilor evlavioase le eşti sfântă binecuvântare şi le
sporeşti roadele iubirii, iar celor curaţi le eşti model de
neprihănire. Ocrotindu-i pe toţi de orice ispită, roagă-te Maică
Sfântă şi du rugăciunile noastre Fiului tău, ale celor ce cântăm
cântare lui Dumnezeu: Aliluia!

303
Icosul al 10-lea
Liman de adăpostire eşti Preacurată Fecioară, celor ce
plutesc pe marea acestei vieţi şi valurile tulburi ce se ridică
asupra lor le potoleşti. Pentru aceasta, Preacurată Fecioară, îţi
aducem cântare aşa:
Bucură-te, uşă prin care doar Domnul a trecut odată;
Bucură-te, că El trecând ai rămas Fecioară curată;
Bucură-te, lână plină de roua Duhului Sfânt;
Bucură-te, mană cerească ce ai rourat pe pământ;
Bucură-te, munte umbrit în care a locuit Dumnezeu;
Bucură-te, chivot aurit că i-ai slujit Lui mereu;
Bucură-te, crin neprihănit, care eşti Domnului mult preaiubit;
Bucură-te, pajişte aleasă plină cu flori duhovniceşti;
Bucură-te, că Sfintei Treimi i-ai slujit şi-n rugă pentru creştini
te-ai trudit;
Bucură-te, povăţuitoarea celor ce trăiesc în curăţie;
Bucură-te, binecuvântarea familiilor ce trăiesc cu dreptate;
Bucură-te, duhovnicească bucurie, celor ce te cheamă cu
credinţă vie;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 11-lea
Nu vom înceta să proslăvim noianul milostivirii tale ce se
revarsă, Preasfântă Născătoare, din icoana ta cea făcătoare de
minuni. Că din lacrimile îndurării tale, împleteşti cununi de
vindecare, împărţindu-le tuturor celor ce aleargă la tine cu
credinţă şi primind vindecare cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

304
Icosul al 11-lea
Preacuratul tău chip, zugrăvit în icoană, cu raze de minuni
luminează şi din comoara cea neîmpuţinată a îndurărilor tale
tuturor cu îmbelşugare daruri revarsă. Celor bolnavi, prin
atingerea de icoana ta le dăruieşti vindecări şi pe toţi ce te
cheamă îi uşurezi de poveri. Mâna ta nevăzută, durerile le
alinează şi de puterea ta se cutremură duhul cel rău şi oftează.
De aceea noi ne bucurăm că te avem Apărătoare şi căzând
înaintea ta îţi aducem aceste rugăciuni de mulţumire;
Bucură-te, luceafărul zilei celei neînserate, care în încercări
alinezi sufletele întristate;
Bucură-te, mângâietoarea celor ce sunt în suferinţă, că prin
glasul tău cel blând îi întăreşti în credinţă;
Bucură-te, că păcatul - pricina bolii, îl pliveşti şi prin
mărturisire sufletul îl curăţeşti;
Bucură-te, că prin atingerea de sfântă icoana ta, pe măsura
credinţei se vindecă orice boală;
Bucură-te, doctor fără de arginţi, că de tine credincioşii sunt
tămăduiţi;
Bucură-te, că furturile le descoperi, iar pe fur de ruşine îl
acoperi;
Bucură-te, că prin mustrare de conştiinţă, furul redă ce-a
furat cu ştiinţă;
Bucură-te, Maica milostivirii ce îndemni pe toţi spre limanul
mântuirii;
Bucură-te, că pe cei robiţi de patimi îi curăţeşti prin pocăinţă
cu lacrimi;
Bucură-te, Maică Preacurată şi iubită care în mulţimea
minunilor eşti proslăvită;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!
305
Condacul al 12-lea
La tine şi înaintea Chipul tău celui sfânt, aleargă totdeauna
cei scârbiţi şi împovăraţi şi nu rămân neajutaţi. Că tu, Fecioară,
ca ceea ce eşti plină de har pe toţi îi mângâi. Celor întristaţi le
eşti alinare, celor năpăstuiţi le eşti apărătoare, celor bolnavi
vindecare şi tuturor sufletelor de cele rele izbăvitoare. De aceea
aducem cântare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând minunile tale, Preasfântă Stăpână, şi mila ta faţă de
creştini, te lăudăm, măcar că nu suntem vrednici să te cinstim
cum se cuvine pe tine, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii
şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Pe tine te laudă
toate cetele cereşti, iar noi te rugăm, Măicuţă Sfântă, să ne
ocroteşti. Chipul tău cel sfânt noi îl cinstim şi cu umilinţă acestea
îţi cântăm:
Bucură-te, diamant strălucitor, ce descătuşezi pe cei ce în
păcate mor;
Bucură-te, împăcarea cu Împăratul ceresc, a celor ce cu
lacrimi se căiesc;
Bucură-te, necontenită desfătare a celor ce merg pe-a
mântuirii cărare;
Bucură-te, rază sfântă care trezeşti pe toţi cei orbi sufleteşte;
Bucură-te, că suspinul îl primeşti cu blândeţe şi îi alini pe cei
în tristeţe;
Bucură-te, a raiului uşă deschisă, ce chemi pe toţi să vină cu
credinţă;
Bucură-te, că cei ce bat la poarta milostivirii tale, primesc
binecuvântare;
Bucură-te, ceea ce cu smerenie, împreună cu El, ai suferit la
răstignirea Fiului tău;
306
Bucură-te, că şi ale noastre dureri, cu milostivire le vindeci
mereu;
Bucură-te, vas ales cel mult aşteptat, ce Mirul cel de preţ în
tine ai purtat;
Bucură-te, că mireasma ce Dânsul a dat, tu pe tot pământul
ai revărsat-o;
Bucură-te, cea mai înaltă treaptă a unirii, între Ziditor şi
zidire;
Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a
întregului nostru pământ!

Condacul al 13-lea
O, mult cântată şi prealăudată Născătoare de Dumnezeu,
uşurează poverile noastre ce le purtăm în călătoria vieţii.
Primeşte rugăciunile noastre şi le înalţă la tronul Fiului tău şi
Domnului nostru Iisus Hristos, izgonind de la noi toate ispitele
vrăjmaşului, iar la plecarea noastră din lume, fii nouă
mijlocitoare, călăuzeşte-ne pe cărarea cea strâmtă şi ne scapă
de muncile cele veşnice, ca să cântăm în veci lui Dumnezeu:
Aliluia!
(de 3 ori)
Apoi Icosul 1: „Preacurată Născătoare... " şi
Condacul 1: „Precum Rugul ce ardea... "

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară şi
Doamnă! Primeşte de la noi nevrednicii rugăciunile acestea şi ne
apără pe noi robii lui Dumnezeu de toate vicleşugurile
oamenilor răi şi de moartea cea năpraznică şi ne dăruieşte,
înainte de sfârşit, pocăinţă adevărată, îmblânzind inimile cele
rele, întăreşte întru noi credinţa cea ortodoxă şi pune în inimile
307
noastre duhul fricii de Dumnezeu, duhul evlaviei, al smereniei, al
răbdării şi al dragostei, ca şi noi să sporim în virtuţile cele
creştineşti şi în faptele cele bune, şi să ne izbăveşti pe noi robii
lui Dumnezeu de toată rătăcirea şi de pieirea cea veşnică.
Învredniceşte-ne să fim şi noi număraţi între cei de-a dreapta
Fiului tău, Hristos Dumnezeul nostru, întru cea de-a doua Sa
venire şi părtaşi să fim Împărăţiei cerurilor şi vieţii celei veşnice,
împreună cu toţi sfinţii cei ce bine i-au plăcut Lui din veac, în
vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica îndurării şi a
milostivirii, către tine cădem noi smeriţii şi păcătoşii, plecând
genunchii trupului nostru celui împovărat de grijile acestui veac
înşelător, şi cu lacrimi, cu inimă înfrântă te rugăm să ai milă de
noi, încredinţându-ţi fiecare clipă a vieţii noastre.
Când, pentru prima dată, după zămislire, inima noastră bate,
Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când primul glas va străpunge văzduhul, prevestind prin
naştere ceasul morţii, şi ochii noştri pentru prima dată vor
vedea lumina zilei, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi
Dumnezeu pentru noi.
Când picioarele noastre vor face primii paşi în viaţă pe
cărarea spinoasă, Maică Preacurată, călăuzeşte-ne şi te roagă
Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când călătorind vom cădea, împiedicându-ne de cursele
puse în cale de vrăjmaşul mântuirii noastre sau ne vom abate de
la cărarea cea strâmtă, ascultând glasurile ispititoare, Maică
Preacurată, ridică-ne, îndreptându-ne şi te roagă Fiului tău şi
Dumnezeu pentru noi.

308
Când norii negri vor acoperi soarele sufletului nostru,
încercând să ne arunce în deznădejde şi şoapte înşelătoare se
vor strecura în cuget, că nu suntem auziţi şi zadarnică este
credinţa noastră, Maică Preacurată, străpunge negura cu lumina
ta mângâietoare şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când vom cădea sub povara crucii, părându-ne calea
anevoioasă, iar mărăcinii vor zgâria picioarele noastre şi rănile
sângerânde ne vor opri, Maică Preacurată, îmbărbătează-ne,
arătându-ne calea pe care a mers iubitul tău Fiu şi suferinţele
Lui cele multe, şi roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când îngerul va vesti sfârşitul călătoriei noastre şi coasa
morţii va despărţi sufletul de trup, Maică Preacurată, fii lângă
noi în ceasul înfricoşat al despărţirii şi te roagă Fiului tău şi
Dumnezeu pentru noi.
Când sufletul nostru îşi va lua rămas bun de la viaţa aceasta,
îndreptându-se spre dreapta Judecată, dând răspuns straşnicilor
vameşi pentru faptele săvârşite, Maică Preacurată, nu ne părăsi
în clipa cea înfricoşată, ci acoperă-ne cu sfântul tău
Acoperământ de urgia lor infernală şi te roagă Fiului tău şi
Dumnezeu pentru noi;
Când ruşinaţi vom sta înaintea Dreptului Judecător, pentru
răspuns de faptele săvârşite, şi conştiinţa noastră ne va osândi,
Maică Preacurată, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu, să facă
hotărâre milostivă pentru noi.
Dar până atunci, Măicuţă Sfântă, dă-ne har şi putere să
vieţuim după voia lui Dumnezeu, slăvindu-L pe Tatăl, pe Fiul şi
pe Sfântul Duh, în veci. Amin!

309
Troparul, gl. 4
Precum rugul ce ardea şi nu se mistuia, aşa şi sfânta ta
icoană făcătoare de minuni, Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, luminează părţile Crasnei, izvorând din belşug
minuni şi arătând lumii a ta mijlocire către Dumnezeu, pentru
poporul nostru creştinesc.

310
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
ICOANA «PLÂNGĂTOARE» DE LA BOIAN

După rugăciunile începătoare:

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Apărătoare Doamnă, pentru descoperirea sfintei icoanei tale
celei din Boian, mulţumire îţi aducem ţie noi nevrednicii robii
tăi, că ne-ai cercetat prin curgerea lacrimilor din ochii tăi de pe
icoană şi aceasta pentru că ai voit să ne întăreşti în credinţa cea
adevărată, ca izbăviţi fiind de tot răul, cu lacrimi să-ţi cântăm
ţie: Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Icosul 1
Arhanghelul Gavriil, în Nazaret ţi-a adus cântare: Bucură-te!
Domnul este cu tine! Iar tu primind bunavestire, te-ai aplecat în

311
faţa lui cu mulţumire şi i-ai răspuns: «Iată, roaba Domnului, fie
mie după cuvântul tău». Şi noi, după milenii, stând în faţa
icoanei tale nou-descoperite, cu umilinţă îţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, Maica Domnului că ne-ai descoperit icoana ta;
Bucură-te, că printr-însa, Domnul ne-a dat mila Sa;
Bucură-te, că prin ale tale lacrimi, ne trezeşti şi nouă
conştiinţa;
Bucură-te, că ne-ai aprins iubirea şi ne-ai întărit credinţa;
Bucură-te, că ne dai nădejde că nu suntem în părăsire;
Bucură-te, că din păcate şi patimi, ne duci pe calea mântuirii;
Bucură-te, că nu ne părăseşti aici în a plângerii vale;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 2-lea
Ştiind că noi toţi suntem păcătoşi şi nevrednici de
milostivirea ta, ai binevoit să izvorăşti lacrimi din ochi, care se
preling pe obrajii chipului tău din iconostasul bisericii din Boian,
ca văzând parohul şi credincioşii minunea aceasta, să cânte cu
umilinţă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Pricina plânsului icoanei tale, vrând să o înţeleagă parohul, a
vestit pe arhiereu, care de îndată a cercetat icoana şi
încredinţându-se de adevăr, a hotărât că este făcătoare de
minuni şi i-a alcătuit cântări de laudă, binecuvântând şi
îndemnând pe toţi să-ţi cânte ţie aşa:
Bucură-te, că ţinutul nostru cu atâta milă l-ai cercetat;
Bucură-te, că pentru noi păcătoşii lacrimi din icoană ai
vărsat;
Bucură-te, că lângă Cruce, ai plâns la moartea Fiului tău;
312
Bucură-te, Măicuţa noastră că de atunci tot plângi mereu;
Bucură-te, că glasul şi plânsul spre biserică ne cheamă;
Bucură-te, că toţi primim mângâierea ta de Mamă;
Bucură-te, că pe toţi ne îndreptezi pe a mântuirii cale;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 3-lea
Cu putere de sus ne întăreşti şi cu lacrimile tale ne vindeci de
bolile cele trupeşti şi sufleteşti. Cercetează-ne mereu, Maică
Preacurată, ca izbăviţi fiind de negura necredinţei şi a rătăcirii,
pururea să slăvim minunile tale, cântând din toată inima lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Având o purtare de grijă deosebită de creştinii din Bucovina,
ai binevoit să descoperi icoana ta plângătoare şi făcătoare de
minuni, ca să trezeşti şi în noi umilinţă şi lacrimi pentru păcatele
noastre, remuşcări şi mustrări de conştiinţă pentru răcirea
credinţei şi a dragostei faţă de tine, Maică a noastră a tuturor,
chemându-ne pe toţi la Fiul tău şi Domnul nostru Iisus Hristos şi
să-ţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, căci tu cu plânsul tău, ne întorci din păcat şi din
rău;
Bucură-te, că vrei cu lacrimi să ne chemi la Dumnezeu;
Bucură-te, ţi-a zis Arhanghelul, la acea sfântă bunăvestire;
Bucură-te, că Simeon ţi-a profeţit şi a inimii zdrobire;
Bucură-te, îţi zicem astăzi, cei ce în jurul tău ne strângem;
Bucură-te, că privind icoana, ne rugăm toţi şi plângem;
Bucură-te, că ai plâns pentru noi, peste vremuri mereu;

313
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 4-lea
Vifor de necredinţă şi erezie bântuie şi acest colţ de ţară, ca
de altfel şi alte părţi ale lumii, însă tu, Maică Preacurată,
cunoscând slăbiciunile şi neputinţele noastre, ne-ai descoperit
icoana ta plângătoare şi de minuni făcătoare, ca să rămânem
întru adevărata credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind dreptcredincioşii Bucovinei că icoana ta lăcrimează,
au alergat cu multă râvnă la biserica din Boian, unde părintele
paroh le lămurea împrejurările în care s-au descoperit lacrimi pe
sfânta ta icoană şi, spunându-şi şi ei durerile şi necazurile lor,
primeau mângâiere şi îndemn ca să-ţi cânte aşa:
Bucură-te, Maică a Domnului, umilită şi plângătoare;
Bucură-te, mângâierea noastră, celor ce plâng îndurătoare;
Bucură-te, că doar tu ne sfătuieşti ca să ne rugăm plângând;
Bucură-te, că plângi de-a pururi, pentru cei de pe pământ;
Bucură-te, că mânia şi pedeapsa o prefaci în îndurare;
Bucură-te, că rugăciunea ta aduce peste noi a Domnului
îndurare;
Bucură-te, că de orice boală, tu ne eşti vindecătoare;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 5-lea
Luceafăr aducător de lumină, s-a arătat icoana ta, Maică
Fecioară, copilului cu tumoare canceroasă la ochi, care după trei
rugăciuni la icoana ta, s-a vindecat şi împreună cu părinţii săi ţi-
314
au înălţat mulţumire şi cu credinţă şi recunoştinţă au cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând copiii corişti din Tighina, că în timpul Sfintei Liturghii,
a început din nou să lăcrimeze icoana ta, s-au umilit pentru
îndoielile unora şi cu pocăinţă au mărturisit minunea, iar tu,
alungând neîncrederea i-ai învăţat să-ţi cânte ţie printre lacrimi
astfel de cuvinte de laudă:
Bucură-te, Măicuţa noastră că de adevăr ne încredinţezi;
Bucură-te, că orice îndoială şi slăbire o luminezi;
Bucură-te, că nu-ţi este greu să întorci pe cel păcătos;
Bucură-te, că întotdeauna tuturor ne eşti de folos;
Bucură-te, Fecioară Sfântă, începutul mântuirii;
Bucură-te, că tu ai născut pe Mesia mai presus de fire;
Bucură-te, că eşti călăuză, către cer îndrumătoare;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 6-lea
Mărturisitori ai milostivirii tale către lumea creştină care
nădăjduieşte în ajutorul tău, s-au arătat bolnavii de boli fără de
leac, ce şi-au cheltuit tot ce aveau cu doctorii de tot felul fără a
dobândi tămăduire şi care, când s-au rugat cu lacrimi în faţa
icoanei tale făcătoare de minuni, s-au vindecat şi plini de
bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Rugăciunile înălţate în biserica ta, Născătoare de Dumnezeu,
au fost ascultate. Bolnava s-a vindecat de boala cea grea de care
suferea şi, astfel s-a întărit trupeşte şi sufleteşte, sporindu-şi
315
credinţa în Dumnezeu şi în mijlocirea ta către Fiul tău, încât,
plină de bucurie şi mulţumire sufletească ţi-a cântat ţie:
Bucură-te, îndreptătoare spre sănătate şi mântuire;
Bucură-te, că de la noi primeşti rugăciuni de cerere şi de
mulţumire;
Bucură-te, că suferinţele noastre, pe toate ni le înţelegi;
Bucură-te, că ne dai vindecare şi de păcate ne dezlegi;
Bucură-te, Stăpâna noastră că ai plâns cu suspine;
Bucură-te, că de la cele rele, ne întorci pururea spre bine;
Bucură-te, că pe toţi ne mântuieşti, din orice groaznică stare;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 7-lea
Vrând Domnul să-şi arate milostivirea Sa către ţinutul nostru
bântuit de erezii, necredinţă şi schismă, a binevoit să descopere
icoana Maicii Sale, din ochii căreia curg lacrimi, ca văzând
credincioşii această minune să se îndrepte la credinţa cea
ortodoxă şi să cânte cântare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Minune nouă a făcut Domnul prin descoperirea icoanei tale,
reînnoind credinţa apostolească de secole, ca să se împlinească
profeţia, rostită când Arhanghelul ţi-a adus Bunavestire. Că
atunci ai zis: «Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile». Și
noi îţi aducem: Bucură-te, cântându-ți acestea:
Bucură-te, Stăpâna noastră, că ale tale lacrimi din rătăcire
ne-au întors;
Bucură-te, că cei ce în jurul tău se strâng, te fericesc;
Bucură-te, că ne întorci din calea pierzării, iar noi te fericim
între neamuri;
316
Bucură-te, că la aceasta minunile tale ne îndeamnă;
Bucură-te, că în bolile noastre ne mângâi, ne vindeci şi ne
întăreşti;
Bucură-te, că ne ajuţi să creştem şi să sporim în cele
duhovniceşti;
Bucură-te, că pentru noi ai vărsat lacrimi din icoană;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 8-lea
Străină minune s-a săvârşit de către icoana ta, atunci când un
prunc, îndată după naştere se sfârşea. Dar rugăciunile
îndreptate către tine în sfântă biserica ta, l-au adus iarăşi la
viaţă, şi mama lui îndepărtându-i perfuzia, l-a hrănit la sân şi
bucurându-se că a revenit la viaţă, a cântat cu bucurie lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Toată biserica te laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca
pe o pricinuitoare a tuturor minunilor, că începând din Cana
Galileei şi până astăzi, în toate împrejurările, când este nevoie
de ajutor pentru împlinirea dorinţelor celor bune ale
credincioşilor, tu totdeauna intervii şi îndemni pe toţi: «Să faceţi
tot ce vă va porunci El». Minunându-ne de mijlocirea ta te
lăudăm aşa:
Bucură-te, Maică Preacurată că pentru noi minuni săvârşeşti;
Bucură-te, că plânsul tău ne arată, cât de mult ne iubeşti pe
noi;
Bucură-te, că pe noi ne înveţi să facem ce Domnul
porunceşte;
Bucură-te, că ne chemi cu lacrimi ca să trăim creştineşte;
317
Bucură-te, că binecuvântare cerească la toţi ne aduci;
Bucură-te, că ne ajuţi să creştem în fapte bune şi în virtuţi;
Bucură-te, că ne aduci la Domnul, să împlinim poruncile Sale;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească şi omenească, te laudă Stăpână, că
porţi de grijă neamului nostru, mijlocind neîncetat către Fiul tău
şi Mântuitorul nostru lisus Hristos, pentru toţi cei în necazuri şi
în supărări care îţi înalţă rugăciuni şi cereri. Şi împlinite fiind
rugăciunile lor, tu ne chemi pe toţi să înălţăm cântare de
rugăciune lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei ce se cred înţelepţi nu pot spune mulţimea
minunilor ce le-ai săvârşit de-a lungul vremurilor, faţă de
credincioşii robii tăi. Noi te fericim, Stăpâna noastră, că ai născut
pe Mântuitorul, suferind împreună cu El toate urmările
necredinţei iudeilor şi ne-ai învăţat pe noi credinţa creştină, ca
să-ţi cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, Maica Păstorului bun, ce ne-ai chemat în slujba
Sa;
Bucură-te, că ne-ai dăruit tuturor pace cu Dumnezeu şi
iertare în dar;
Bucură-te, mană cerească şi dulce, că ne hrăneşti cu Pâinea
Vieţii;
Bucură-te, în boli vindecătoare şi sprijinitoarea bătrâneţii;
Bucură-te, izvorul mângâierii celor care în chinuri plâng;
Bucură-te, că trudiţii şi împovăraţii în jurul milei tale se
strâng;
318
Bucură-te, că în clipe grele ne eşti călăuză şi îndreptătoare;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 10-lea
Vrând să aduci fericirea în familiile creştinilor, Maică
Preacurată, ai trimis vindecări minunate; pe cei din moarte i-ai
întors la viaţă, celor ologi le-ai dat tămăduire, celor orbi vedere,
pe cei stăpâniţi de duhuri necurate i-ai curăţit şi pe cei bolnavi
de boli fără de leac i-ai vindecat, îndemnând pe toţi să se roage
lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti cinstitorilor de Dumnezeu, Fecioară, că cei ce
cinstesc pe Fiul, cinstesc şi pe Maica. Iar tu îi ocroteşti de
căderea în erezie sau necredinţă şi îi îndemni pe toţi să se lupte
pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna, trăind o
viaţă curată şi cântându-ţi cântare de laudă:
Bucură-te, că rugăciunile tale ne fac Domnului bineplăcuţi;
Bucură-te, că pe cei în necazuri cu milostivire îi ajuţi;
Bucură-te, mijlocitoare prin har către Fiul tău Cel iubit;
Bucură-te, că cei ce se roagă ţie, nu vor muri niciodată de
moarte năpraznică;
Bucură-te, că ne dai mângâiere în negrăita-ţi bunătate;
Bucură-te, că cine cere cu credinţă, primeşte de la tine toate;
Bucură-te, Maică preabună, de orice rele apărătoare;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

319
Condacul al 11-lea
Cei ce nădăjduiesc întru tine, Stăpână îndurată, nu se vor
teme de vrăjmaşi şi nu vor rămâne ruşinaţi, căci prin Apostolul
Ioan, Fiul tău, ni te-a dat tuturor Maică, zicându-i: „Iată Mama
ta!” Şi din ceasul acela ucenicul te-a luat la sine. Şi noi, din
pruncie, prin taina sfântului Botez, am fost înfiaţi ţie, te socotim
Maica noastră şi plini de recunoştinţă cântăm Fiului tău şi
Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Lumină cerească ne-a strălucit nouă, Maică Preacurată, că
prin tine ne-a cercetat răsăritul cel de sus, Domnul. Credem
aceasta şi mărturisim cu tărie că tu luminezi în întunericul
deşertăciunilor pământeşti, că tu eşti mijlocitoarea spre
mântuire a tuturor păcătoşilor ce se pocăiesc, eşti
preabinecuvântată în neam şi în neam, Domnul este cu tine şi
prin tine cu noi, învăţându-ne laudele acestea:
Bucură-te, Maica Doctorului celui Mare, ce vindecă trupeşte
şi sufleteşte;
Bucură-te, mană din ceruri, ce pe toţi flămânzii îi hrăneşte;
Bucură-te, suiş prea uşor a celor credincioşi către Dumnezeu;
Bucură-te, scut şi apărătoare de toate săgeţile celui rău;
Bucură-te, rază de soare că ne-ai adus lumină multă;
Bucură-te, că nu te întorci nici de la aceia care nu cred şi nu
ascultă;
Bucură-te, o, Fecioară, că ai primit de la înger bunavestire;
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

320
Condacul al 12-lea
Har Dumnezeiesc, scut şi apărare, dă-ne nouă, Stăpână şi
ocrotitoarea noastră, celor ce cădem înaintea icoanei tale
făcătoare de minuni. Ridică-ne din somnul păcatelor şi păzeşte
acest colţ de ţară de toată rătăcirea şi necredinţa, învredniceşte-
ne să rămânem în biserica Fiului tău în toată viaţa noastră,
lăudându-te pe tine şi pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos,
cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând milostivirile şi minunile tale, ce le faci printre noi în
ultimul timp, ne închinăm ţie în faţa icoanei tale, prin care
mântuieşti pe toţi cei ce te cinstesc cu bunăcuviinţă şi te
cheamă într-ajutor, cântându-ţi din toată inima acestea:
Bucură-te, triumful dreptei credinţe de aici din Bucovina;
Bucură-te, că Boianul a ajuns a ta veselă grădină;
Bucură-te, că icoanele tale sunt minunate predici spre
mântuire;
Bucură-te, că din înălţimea cerurilor spre noi îţi întorci
privirile;
Bucură-te, că la fapte bune pe noi toţi ne-ai îndemnat;
Bucură-te, că de toată neputinţa şi de boli ne-ai vindecat;
Bucură-te, îţi cântă Biserica ţie şi Fiului tău: Osana!
Bucură-te, Maică Preacurată, că noi suntem rodul lacrimilor
tale!

Condacul al 13-lea
O, Maică Prealăudată, Stăpâna noastră de Dumnezeu
Născătoare, primeşte aceste laude şi rugăciuni din gurile noastre
întinate. Apără biserica şi ţara noastră de toate nevoile şi ne
învredniceşte ca uniţi într-un cuget şi o simţire, să te slăvim de-a
321
pururea pe tine Maica noastră şi pe Fiul tău şi Dumnezeul
nostru, cântându-I cântarea: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: „Arhanghelul Gavriil..." şi


Condacul 1: „ApărătoareDoamnă... "

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Fecioară, Maica lui Hristos, Domnul şi
Dumnezeul nostru, ascultă suspinele noastre cele din adâncul
inimilor, caută din înălţimea cerurilor spre noi cei ce cu credinţă
şi cu dragoste ne închinăm preacuratei icoanei tale celei
făcătoare de minuni. Că iată, tulburaţi de grijile vieţii şi
cufundaţi în păcate, privim la chipul tău, şi ca şi cum ai fi de faţă,
îţi aducem rugăciunile noastre. Caută din cer şi ne mântuieşte
de toată reaua întâmplare, de orice boală şi primejdie şi de
toată bântuiala duhului celui rău. Păzeşte-ne tari în credinţă ca
să nu ne clatine furtunile acestei lumi.
Că n-avem alt ajutor şi altă mijlocitoare, nici mângâiere, ci
numai pe tine Maica tuturor scârbiţilor şi a celor împovăraţi de
greutăţile şi necazurile acestei vieţi. Ajută-ne nouă
neputincioşilor, alină durerile şi scârbele noastre, pe cei rătăciţi
povăţuieşte-i la calea cea dreaptă care duce la mântuire,
vindecă inimile noastre cele bolnave şi mântuieşte pe cei
deznădăjduiţi. Dăruieşte-ne nouă ca să trăim restul vieţii
noastre în pace şi întru pocăinţă. De sfârşit creştinesc ne fă
parte, iar la înfricoşata Judecată a Fiului tău şi Dumnezeului
nostru, fii nouă mijlocitoare ca să fim socotiţi între cei de-a
dreapta Sa, ca totdeauna să te cântăm şi să te slăvim ca pe buna
Apărătoare a neamului creştinesc, împreună cu cei ce bine au
plăcut lui Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin!

322
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«EU SUNT CU VOI ŞI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ»

Bogorodicina, gl. 6
Stăpână Curată, Născătoare de Dumnezeu, caută şi vezi
durerile rănilor noastre şi milostiveşte-te, Preacurată, vindecă
chinurile inimii, răcorind cu mila ta pe robii tăi, zicându-le: „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră".
Caută spe noi Preacântată Născătoare de Dumnezeu,
străluceşte lumină inimilor celor întunecate şi povăţuieşte
turma ta, Preacurată, că toate le poţi câte le voieşti, Maică fiind
a Ziditorului tău şi spune-le celor ce se roagă ţie: „Eu sunt cu voi
şi nimeni împotriva voastră".

Mărire
Mărimu-te pe tine Preasfântă Fecioară, Pruncă de Dumnezeu
aleasă şi cinstim chipul tău cel sfânt prin care reverşi vindecări
tuturor celor ce aleargă cu credinţă.

323
Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Celei alese dintre toate neamurile, Stăpânei lumii, Fecioarei
Născătoare de Dumnezeu, să-i aducem daruri de laude, că şi
acum, precum mai înainte, pe cei căzuţi îi ridici, pe cei slabi îi
întăreşti, pe bolnavi îi vindeci, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi
izbăveşti, pe cei slabi în credinţă îi înţelepţeşti, celor mâhniţi le
dai tărie să creadă în puterea plină de har a sfintelor tale icoane,
învăţându-i cu inima şi buzele pline de mulţumire şi de umilinţă
să-ţi cânte ţie: Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu
cuvintele tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră",
dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Icosul 1
Îngerii în ceruri cântă măreţia şi desăvârşirea ta, o, Maică şi
Fecioară, că pe Atotmilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul ne-ai
născut nouă, iar noi pe pământ îndrăznim cu buze păcătoase să-
ţi cântăm, slăvindu-te, unele ca acestea:
Bucură-te, neîncetată uimire a celor cereşti;
Bucură-te, a pământenilor închinare cu multă bucurie;
Bucură-te, gonirea răutăţii şi a întunericului duhovnicesc;
Bucură-te, că îi umpli de pace şi dragoste pe cei ce vin la tine;
Bucură-te, că pentru miluirea noastră a păcătoşilor, îl rogi pe
Fiul tău;
Bucură-te, că izvorăşti nouă milă de la icoana ta;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

324
Condacul al 2-lea
Văzând cu ochi duhovniceşti apropierea vremurilor luptei
crâncene cu dreptmăritoarea credinţă, sfântul şi dreptul Ioan
din Kronstadt a binecuvântat zugrăvirea sfintei tale icoane,
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca sprijin şi ocrotire
pentru toţi cei aflaţi în necazuri care căzând şi cu nădejde de
mântuire, cântă Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Spre luminarea minţii omeneşti este această icoană că nu
cu puterea noastră gonim pe vrăjmaşi, ci cu Atotputernicia lui
Dumnezeu şi cu mijlocirea Maicii lui Dumnezeu care revarsă
minuni de la sfintele sale icoane, cântând Preaputernicei
noastre Apărătoare:
Bucură-te, grabnică întărire a neputincioşilor şi a celor ce
cad;
Bucură-te, scut de nădejde împotriva dracilor şi a oamenilor
răi;
Bucură-te, că ne înţelepţeşti în ceasul ispitei şi al
nedumeririi;
Bucură-te, găsirea căii adevărate pentru cei rătăciţi;
Bucură-te, stârpirea eresurilor şi a dezbinărilor;
Bucură-te, alungarea grabnică a întunericului necredinţei;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 3-lea
Puterea prigonitoare a păgânilor s-a ridicat asupra
creştinilor, batjocorindu-le bisericile şi icoanele lor, dar, primind
sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, părintele Serafim
325
din Vâriţa, a păstrat-o pe ea. Ca, alergând sub Acoperământul
Împărătesei cerurilor, călugării şi toţi drept măritorii creştini,
întăriţi de ajutorul dumnezeiesc, cu frică şi cu dragoste să cânte
lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Mari şi nenumărate minuni făcând, Preasfânta Fecioară, prin
sfânta sa icoană, ajutorul său îl revărsa tuturor celor ce aleargau
cu credinţă, grăindu-i aşa:
Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului;
Bucură-te, Maica Domnului celui Preaînalt;
Bucură-te, că izvorăşti bogăţie de minuni;
Bucură-te, că descoperi fărădelegea luptei împotriva lui
Dumnezeu;
Bucură-te, auzirea grabnică a rugătorilor credincioşi;
Bucură-te, pacea sufletelor tulburate;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 4-lea
Furtuna nelegiuită a prigoanei asupra dreptmăritoarei
credinţe a trecut, pângărind sfinţeniile, şi prin îngăduinţa lui
Dumnezeu au venit vrăjmaşii asupra creştinilor ca prin necazuri
să se cureţe şi cu lacrimi să se spele, ca înţelepţindu-se, să se
pocăiască, iar, pocăindu-se, să strige Mântuitorului Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 4-lea
Cunoscând scârbele omeneşti, părintele Serafim a înfăptuit
în chilia sa nevoinţa cuviosului Serafim din Sarov, strigând cu
326
osârdie ziua şi noaptea în faţa icoanei Născătoarei de
Dumnezeu:
Bucură-te, că pe păcătoşi îi pregăteşti de pocăinţă;
Bucură-te, că nu îi goneşti pe cei ce se pocăiesc;
Bucură-te, că pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru îl milostiveşti;
Bucură-te, că scârba noastră în bucurie o prefaci;
Bucură-te, că de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi ne izbăveşti;
Bucură-te, că ne mântuieşti de moartea cea fără de veste;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 5-lea
Văzând harul revărsat de Dumnezeu prin sfânta icoană a
Maicii Domnului, au început să vină la Vâriţa credincioşii care,
primind tămăduiri trupeşti şi sufleteşti, cu veselie au cântat
Fiului Preasfintei, Preacuratei, Preabinecuvântatei: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Primind de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru puterea plină de
har a vindecării şi ajutorării, Preabună Maică, cu dărnicie o
trimiţi tuturor celor ce vin la tine şi-ţi grăiesc aşa:
Bucură-te, învierea pruncului răposat;
Bucură-te, tămăduirea bolilor fără de leac;
Bucură-te, sănătatea trupurilor noastre;
Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, slobozirea noastră din lanţurile păcatelor;
Bucură-te, înălţare la viaţa cea de sus;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!
327
Condacul al 6-lea
Propovăduind grabnica sa plecare din această vale a
plângerii plină de necazuri şi zbucium, stareţul a prezis noul loc
al aflării sfintei tale icoane, Născătoare de Dumnezeu, unde vor
striga cu dragoste Atotmilostivului Dumnezeu în Treime slăvit:
Aliluia!

Icosul al 6-lea
Strălucind bucurie egumenei mâhnite că a primit vechea
mănăstire a Sfântului Gheorghe zăcând în ruine şi nu are puteri
să o înnoiască, i-ai dăruit ei mare milă, arătându-i sfântă icoana
ta, ca să-i cânte cu dragoste şi cu frică unele ca acestea:
Bucură-te, că niciodată nu ne lipseşti pe noi de dragostea ta
de Maică;
Bucură-te, că pe cei ce te iubesc pe tine îi acoperi cu
dumnezeiască dragoste;
Bucură-te, că îndrepţi grabnic neorânduielile mării vieţii;
Bucură-te, Eu sunt cu voi, celor ce vin la tine le vesteşti;
Bucură-te, Şi nimeni împotriva voastră, ne îmbărbătezi;
Bucură-te, că pe cei aflaţi în mâhnire şi durere nu îi părăseşti;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 7-lea
Oamenii cei râvnitori de mântuire au primit icoana ca pe
însăşi Împărăteasa cerurilor, care a venit împreună cu sfinţii
apostoli Ioan şi Iacob în locaşul Sfântului Gheorghe la
sărbătoarea laudei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi cu
umilinţă au cântat Domnului: Aliluia!

328
Icosul al 7-lea
O nouă faptă a milei ne-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, prin icoana ta făcătoare de minuni, ajutând tuturor
celor ce cu credinţă cad la ea şi te cheamă cu bucurie aşa:
Bucură-te, că pe Fiul tău şi Dumnezeu îl rogi pentru noi;
Bucură-te, că pe păcătoşii ce se pocăiesc îi iubeşti mult;
Bucură-te, că pedepseşti cu asprime pe vrăjmaşii lui
Dumnezeu;
Bucură-te, că pe fiii nesupunerii îi înţelepţeşti neaşteptat;
Bucură-te, că goneşti hoardele drăceşti din ţara noastră;
Bucură-te, apărătoarea fiilor tăi iubitori de Dumnezeu;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 8-lea
Minunea străină văzând, a purtării de grijă pentru
mănăstirea Sfântul Gheorghe, atât pe muncitorii şi nevoitorii ei,
cât şi pe cei ce vin la rugăciune aici i-ai primit, întărindu-i în
nevoinţele călugăreşti, izbăvindu-i de nevoi şi necazuri şi pe toţi
învăţându-i să cânte Celui ce ne mântuieşte prin tine, lui Hristos
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Fost-a spre înţelepţirea tuturor aspra pedepsire a călugăriţei
ce se pregătea să fugă tainic din locaşul sfânt, iar când s-a pocăit
a câştigat mila ta, ca toţi să înţeleagă că în ceasul încercărilor
grele, să alerge în grabă la sfânta ta icoană şi cu umilinţă să te
cheme aşa:
Bucură-te, curmarea faptelor necugetate;
Bucură-te, ajutătoarea celor ce vor să secere mântuirea;
329
Bucură-te, că îi întăreşti pe cei ce se nevoiesc în călugărie;
Bucură-te, grabnică ridicare a celor căzuţi;
Bucură-te, mijlocitoarea mântuirii noastre;
Bucură-te, pavăza şi ajutorul nostru în faptele bune;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 9-lea
Toată făptura te laudă pe tine, Doamne. De Tine, Ziditorul,
Izbăvitorul, Împăratul şi viitorul Judecător ne bucurăm că ne-ai
dăruit-o pe Maica Ta, adăpost de nădejde şi scut celor ce-Ţi
strigă Ţie, adevăratului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei multgrăitori pot numai să se minuneze când aud
glasul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului: „Eu sunt cu voi şi
nimeni împotriva voastră". Noi, însă, predându-ne voii sfinte şi
desăvârşite a Domnului, te cinstim pe tine, Preacurată:
Bucură-te, Maica bună a bunului Împărat;
Bucură-te, că te nevoieşti să aduni oile lui Hristos;
Bucură-te, apărătoarea orfanilor şi a străinilor;
Bucură-te, acoperitoarea tuturor necăjiţilor;
Bucură-te, dulceaţă izvorâtoare de miere tuturor celor ce se
roagă;
Bucură-te, dătătoarea darurilor şi a veşnicelor bunătăţi;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

330
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti lumea, minunea cea negrăită a aflării
sfintei tale icoane, Stăpână, s-a vestit în toate oraşele şi satele,
ca, văzându-te pe tine venind în mărire şi slavă, să strige lui
Dumnezeu celui în Treime slăvit: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti şi curăţie de negrăit, milă nemăsurată şi nebiruită
biruinţă, Pruncă de Dumnezeu aleasă, caută spre noi cei ce cu
smerenie ne rugăm întotdeauna în faţa icoanei tale şi-ţi cântăm
ţie, celei pline de har aşa:
Bucură-te, izvor nesecat de milă;
Bucură-te, că tuturor le potoleşti setea duhovnicească;
Bucură-te, mijlocitoare plină de îndurare pentru noi
păcătoşii;
Bucură-te, rugătoare neîncetată către Hristos pentru noi;
Bucură-te, adăpostul şi nădejdea noastră de mântuire;
Bucură-te, milostivă mijlocitoare pentru noi în faţa lui
Dumnezeu;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 11-lea
Cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, noi, păcătoşii şi netrebnicii robii tăi, că tu îi aperi pe
toţi cei ce vin la tine şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie dătătoare de lumină, avându-te pe tine, Preasfântă
Maică şi Fecioară, ne luminezi pe noi cu lumina Fiului tău şi ne-ai
331
dăruit nouă icoana ta purtătoare de biruinţă, ca să nu ne
poticnim în noaptea vremurilor de pe urmă, ci, ocrotiţi de tine,
să lucrăm lui Dumnezeu în lumina Lui, nădăjduind de la tine
acestea:
Bucură-te, vindecarea rănilor noastre din păcate;
Bucură-te, călăuză în Împărăţia lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai purtat în braţe pe Cel ce poartă totul;
Bucură-te, poartă de aur a Împărăţiei cereşti;
Bucură-te, că ne luminezi cu lumina Fiului tău;
Bucură-te, că ne îndulcim privind sfânta ta icoană;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 12-lea
Vrând să dai har oamenilor tăi, ne-ai dăruit nouă, Stăpână,
icoana ta şi cu ea făgăduinţa „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva
voastră" pe care nimeni dintre duşmanii noştri nu o va putea
încălca vreodată, ca, fiind ocrotiţi de atâta milă dumnezeiască,
să cântăm Atotmilostivului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând minunile tale, Atotputernică Stăpână, te ştim pe
tine, apărătoare caldă şi plină de dragoste, ca cei ce aleargă la
tine să nu rămână ruşinaţi, ci, apăraţi întotdeauna de tine, să-ţi
cânte unele ca acestea:
Bucură-te, bucuria celor ce se află în scârbe;
Bucură-te, îngrădire a celor ce nădăjduiesc în Dumnezeu;
Bucură-te, că de tine tremură duşmanii noştri;
Bucură-te, că cei ce au icoana ta saltă de bucurie;
Bucură-te, că îi proslăveşti pe cei ce te slăvesc pe tine;
332
Bucură-te, că ţara noastră şi pe toţi creştinii cu tărie îi
ocroteşti;
Bucură-te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele tale „Eu
sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”, dăruieşti putere plină
de har sufletelor noastre!

Condacul al 13-lea
O, Preasfântă, Preacurată, Preabinecuvântată Născătoare de
Dumnezeu Fecioară Marie, multmilostivă Maică a lui Dumnezeu
şi a oamenilor, caută spre sufletele noastre îndurerate şi te
milostiveşte Preacurată, înalţă preaputernica ta rugăciune către
dreptul Judecător, ca să ne miluiască pe noi păcătoşii. Caută
spre noi atotcântată Născătoare de Dumnezeu, străluceşte
lumină inimilor noastre întunecate şi luminează turma ta,
Preacurată, ca mântuiţi prin tine, cu bucurie să cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
(de 3 ori)
Apoi Icos 1: Îngerii în ceruri ... şi
Condac 1: Celei alese...

RUGĂCIUNE
O, Preabună Apărătoare a neamului creştinesc, Maica Celui
ce ţine toate cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru!
Revarsă asupra noastră milele şi darurile Lui ca să nu ne
înfricoşăm noi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, că celor ce
nădăjduiesc spre tine ai zis: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva
voastră". Păzeşte adevărata şi sfânta noastră dreptmăritoare
biserică şi locaşul acesta de dezbinări şi eresuri şi pune început
de pocăinţă poporului nostru, întoarce Rusia şi ţara noastră pe
calea de Domnul dăruită a credinţei nevătămate, ca să se umple
de tămâia rugăciunilor şi să înflorească precum crinul; ca să
333
trăim în bunăcuviinţă şi curăţenie, păziţi de tine fiind
întotdeauna de ispitirile lui Antihrist, de venirea asupra noastră
a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de cutremur, de foc,
de foame şi de molimă, de moarte năprasnică, de robiile şi
dezbinările din familie; viaţa călugărească o întăreşte şi ne
mântuieşte pe noi, Preacurată, că spre tine nădăjduim după
cuvântul tău: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră".
Roagă-te pentru noi, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu
Născătoare, Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, Celui ce ne miluieşte şi ne mântuieşte pe noi ca să
nu ne lipsească pe noi de apărare şi să ne învrednicească a fi
părtaşi Împărăţiei Sale, precum El însuşi a zis: „Eu sunt cu voi şi
nimeni împotriva voastră". Că Lui i se cuvine toată slava,
stăpânirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

334
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«SPORIREA MINŢII»

Tropar, gl. 4
O, Preasfântă Maică a lui Hristos Dumnezeul nostru, a
dătătorului de binefaceri. Păzeşte întreaga lume cu milostivirea
ta şi dăruieşte-ne nouă, robilor tăi, minte şi înţelepciune.
Luminează sufletele noastre cu lumina Fiului tău, tu, una
atotlăudată, Preaslăvită de heruvimi şi de serafimi.

Condac, gl. 2
Ceea ce cu mintea lui Hristos ne luminezi, pe tine te lăudăm,
Maică Preacurată a Domnului, a Ţiitorului întregii făpturi, al
frumuseţilor lumii văzute şi nevăzute, ceea ce cu razele Vieţii pe
noi ne luminezi.

335
Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu,
Împărătesei cerului şi a pământului, celei ce întregii lumi
vindecare duhovnicească îi dăruieşte, cântare de mulţumire îi
aducem pentru comoara dumnezeiască ce ne-a dăruit-o,
făcătoarea de minuni a ei icoană, numită „Sporirea minţii”, cu
care îngrădiţi fiind, cu bucurie slăvim şi cu dragoste glăsuim:
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune
credincioşilor tăi le dăruieşti!

Icosul 1
Îngerul vestitor, în cetatea Nazaret a fost trimis către
Preacurata Pruncă Maria, ca să-i grăiască: Bucură-te! Iar
Preacurata, auzind a Arhanghelului bunavestire, în smerenia
inimii ei, aşa i-a răspuns: “Iată roaba Domnului, fie mie după
cuvântul tău.” Atunci Dumnezeu-Cuvântul în pântecele ei S-a
întrupat. Iar noi păcătoşii, pe Maica lui Hristos Dumnezeul
nostru cu evlavie cinstind-o, aşa cum îngerul ne-a învăţat, cu
smerenie să-i cântăm celei pline de har:
Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei;
Bucură-te, ceea ce de la Domnul har ai aflat;
Bucură-te, cea adumbrită de puterea Celui Preaînalt;
Bucură-te, ceea ce de Duhul Sfânt ai fost sfinţită;
Bucură-te, roaba credincioasă a Domnului;
Bucură-te, Pruncă de Dumnezeu aleasă;
Bucură-te, ceea ce pe Mântuitorul lumii ai născut;
Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce pe toţi îi luminezi;
Bucură-te, ceea ce întreci mintea celor înţelepţi;
Bucură-te, ceea ce rosturile credincioşilor le desluşeşti;
Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului;
336
Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 2-lea
Văzând preaneprihănită dorirea poporului celui nou, pe
binevestitorul evangheliceştilor taine, Apostolul Luca, l-ai
blagoslovit, Preacurat chipul tău să-l zugrăvească şi privind la
aceasta, cu putere ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi harul
meu şi puterea. De aceea, în faţa sfintelor tale icoane, cu care
întreaga lume creştină ai împodobit, cu evlavie ne închinăm şi
mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru tine, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Ceea ce cereasca înţelepciune o desluşeşti, Fecioară
Preacurată, tuturor credincioşilor ai binevoit a le descoperi că în
lume lucrează voia lui Dumnezeu, bună, bineplăcută şi
desăvârşită, care depăşeşte orice minte. Caută spre noi,
Născătoare de Dumnezeu atotlăudată şi cu lumina adevărului
luminează-ne, mângâie-ne ca o Maică, pe calea cea dreaptă ne
călăuzeşte, ca astfel să-ţi strigăm, cei ce ne rugăm ţie:
Bucură-te, ceea ce pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi
înţelepciunea lui Dumnezeu o ai născut;
Bucură-te, ceea ce pe Dumnezeu cu omul L-ai unit;
Bucură-te, ceea ce sufletele noastre cu lumina minţii le
luminezi;
Bucură-te, vas negrăit al slavei lui Dumnezeu;
Bucură-te, începătoare a cinstirii sfintelor icoane;
Bucură-te, dătătoarea comorilor duhovniceşti;
Bucură-te, ceea ce sfintelor tale icoane har le dăruieşti;
Bucură-te, căci privind la icoanele tale, ţie ne închinăm;
337
Bucură-te, ceea ce prin sfintele tale icoane, întregii lumi
vindecări dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce minţile şi inimile noastre la cer le ridici;
Bucură-te, ceea ce întreaga zidire cu raza harului tău ai
luminat;
Bucură-te, ceea ce împreună cu Fiul tău şi Dumnezeu de-a
pururi împărăţeşti;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 3-lea
Adumbriţi fiind de puterea harului, nişte creştini evlavioşi în
cetatea Nazaretului au ajuns şi acolo casa Născătoarei de
Dumnezeu au aflat, unde Preacurata s-a născut şi binevestirea
arhanghelului a primit, şi au mutat sfânta casă în pământul
Italiei, în oraşul Loreto. Până în zilele noastre, icoana
Născătoarei de Dumnezeu, din lemn făurită, se păstrează în
sfânta casă, pe care puterile cereşti nevăzut o înconjoară, cu
cucernicie o cinstesc şi cu bucurie Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Milostivire de Maică având spre tot neamul creştinesc, toate
colţurile lumii le chemi la mântuire, Preacurată Născătoare de
Dumnezeu, de aceea în casa ta felurite neamuri din multe ţări
sosesc şi în faţa icoanei tale îşi mărturisesc păcatele. De aceea,
de la răsărit şi până la apus icoana ta se slăveşte şi credincioşii
izbăviţi de boli, de dureri şi de necazuri, mulţumire îţi aduc
strigând către tine:
Bucură-te, casă pe care înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi şi-
a zidit;

338
Bucură-te, cetate dumnezeiască, ce din mica cetate a
Nazaretului ai venit;
Bucură-te, ceea ce prin naşterea ta casa lui Dumnezeu ai
luminat;
Bucură-te, Pruncă mai înaltă decât Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, ceea ce cu dumnezeiescul Prunc de dinainte de
veci în Nazaret ai sosit;
Bucură-te, ceea ce tainei mântuirii neamului omenesc ai
slujit;
Bucură-te, scară pe care de la pământ la cer ne suim;
Bucură-te, minunat acoperământ al întregii lumi;
Bucură-te, căci cu credinţă, preacuratului tău chip zugrăvit
ne închinăm;
Bucură-te, căci de la el daruri pline de har pentru mântuirea
sufletelor noastre luăm;
Bucură-te, ceea ce semne minunate prin icoanele tale
săvârşeşti;
Bucură-te, puternică apărătoare a neamului creştinesc;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 4-lea
Un oarecare zugrav de urgia unei boli cumplite fiind stăpânit
şi la tulburarea minţii ajungând, de la doctorii pământeşti niciun
folos nu a aflat. Atunci Preacurata Născătoare, bolnavului i s-a
arătat şi să-i zugrăvească icoana, care sfinţeşte casa ei din oraşul
Loreto i-a poruncit. Acestea împlinind, zugravul s-a vindecat şi
din acea zi, icoana pictată „Sporirea minţii” a numit-o, cântând
în faţa ei cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

339
Icosul al 4-lea
Creştinii auzind că, spre bucuria şi mângâierea lor,
Preacurata Născătoare să le dea icoana sa numită „Sporirea
minţii” a binevoit, cu multe chipuri ale ei bisericile şi casele şi-au
împodobit, de la care mulţime de semne negrăite şi minuni din
belşug se săvârşeau pentru toţi cei ce cu credinţă se apropiau şi
îi cântau Preabinecuvântatei Născătoare aşa:
Bucură-te, ceea ce cinstita icoană a chipului tău spre
mângâiere şi sfinţire ne-ai dăruit;
Bucură-te, ceea ce durerile sufleteşti şi trupeşti cu icoana ta
grabnic le tămăduieşti;
Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei cu acoperământul
milostivirii tale l-ai adumbrit;
Bucură-te, ceea ce pe iubitorii şi cinstitorii icoanei tale, de
toate necazurile îi izbăveşti;
Bucură-te, ceea ce în chip nevăzut, împreună cu sfintele tale
icoane, în casele noastre pătrunzi;
Bucură-te, ceea ce binecuvântare şi bucurie astfel ne
dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce pe cei părăsiţi de doctori în
preaputernicele tale braţe îi primeşti;
Bucură-te, vindecătoare a celor ce minţile din pricina bolii şi-
au rătăcit;
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, luminarea cugetelor noastre;
Bucură-te, oglindă curată a cunoştinţei adevărului;
Bucură-te, căci de la răsărit până la apus, numele tău se
slăveşte;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

340
Condacul al 5-lea
Asemeni unei stele călăuzite de Dumnezeu s-a arătat icoana
ta, Maică a Domnului: ţara noastră şi oraşele ei le sfinţeşte, pe
cei aflaţi în întunericul neştiinţei cu lumina cunoştinţei
dumnezeieşti îi luminează, mintea noastră cea întunecată de
păcate o limpezeşte, pe cei rătăciţi pe calea poruncilor Fiului tău
şi Dumnezeu îi îndrumă, Căruia spre mulţumire Îi cântăm:
Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând comoara dumnezeiască, icoana minunată a Maicii
Domnului, către aceasta cu sârguinţă să alergăm, pentru ca în
neputinţe vindecare, în mâhniri mângâiere, în necazuri izbăvire
să primim şi cu bucurie să-i cântăm Apărătoarei noastre:
Bucură-te, ceea ce cu ivirea icoanei tale pe credincioşi i-ai
luminat;
Bucură-te, căci prin tine Soarele dreptăţii Dumnezeul nostru
în întuneric a strălucit;
Bucură-te, Maică a Luminii Minţii, care cu harul tău întreaga
lume ai luminat-o;
Bucură-te, ceea ce cu zorile harului ne înţelepţeşti;
Bucură-te, ceea ce cu lumina ta întunericul neştiintei
noastre îl risipeşti;
Bucură-te, Fecioară, căci prin tine lumina cunoştinţei
dumnezeieşti tuturor le-a strălucit;
Bucură-te, candelă nestinsă, ceea ce flacăra credinţei o
aprinzi;
Bucură-te, ceea ce calea virtuţilor o desluşeşti;
Bucură-te, izvorul sfinţeniei;
Bucură-te, puternica noastră Apărătoare de necazuri şi de
urgii;
341
Bucură-te, făclie neostoită a iubirii dumnezeieşti;
Bucură-te, ceea ce prin strălucirea minunilor tale primăvara
mântuirii o binevesteşti;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 6-lea
Întreaga lume propovăduieşte milostivirea ta, o, Maică a
Domnului nostru, căci în toate oraşele şi satele de pe pământul
Rusiei, icoana ta, cea numită “Sporirea minţii” cu raze de minuni
străluceşte, luminând sufletele noastre cu lumina harului
dumnezeiesc şi îndemnându-ne să-i cântăm lui Dumnezeu, Celui
ce te-a proslăvit: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Strălucit-a în cinstita ta icoană, Preacurată, lumina mântuirii
celor rătăciţi în bezna păcatelor şi a patimilor şi toţi cei ce cu
credinţă şi evlavie se roagă în faţa ei, grabnic ajutor primesc,
întunecimea minţilor noastre cu lumina ta risipeşte-o,
atotlăudată şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor
ce cu dragoste îţi cântă aşa:
Bucură-te, stea neapusă, ceea ce Soarele dreptăţii în lume l-
ai adus;
Bucură-te, Maica Luminii celei adevărate, care luminează
sufletele credincioşilor;
Bucură-te, povăţuitoarea învăţăturii celei pline de har;
Bucură-te, ceea ce cu luminosul tău acoperământ, mintea
noastră tulburată o luminezi;
Bucură-te, zare neînserată, ce risipeşti pâcla păcatelor
noastre;

342
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de întuneric şi de veşnicele
cazane;
Bucură-te, ceea ce de cursele vrăjmaşului ne slobozeşti;
Bucură-te, ceea ce nebunia lumii acesteia o biruieşti;
Bucură-te, doborârea învăţăturilor stricătoare de suflet;
Bucură-te, dăruitoarea învăţăturilor folositoare;
Bucură-te, ceea ce mângâiere cu icoana ta ne dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce cu lumina bucuriei sufletele ni le
întăreşti;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 7-lea
Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa
adevărului să vină, Preamilostivul Dumnezeu şi Ziditorul nostru
i-a dăruit Maicii Sale pentru noi icoana „Sporirea minţii", pentru
ca toţi cei ce cu credinţă se roagă în faţa ei, să primească
puterea cuvântului, minte şi înţelepciune şi în liniştea cugetului
lor să-I cânte Domnului şi Împăratului nostru: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Noi şi preaslăvite minuni, credincioşilor le descoperi, Maică
a lui Dumnezeu, prin sfânta ta icoană, cu puterea harului lui
Hristos, pe cei cu mintea tulburată îi luminezi, de nebunie ne
fereşti, slăbiciunile le întremezi şi tuturor ce aleargă la
tămăduitoarea ta icoană, grabnică vindecare le dăruieşti,
îndemnându-i să-ţi cânte:
Bucură-te, ceea ce ne scoţi din adâncul neştiinţei;
Bucură-te, ceea ce mintea multora o luminezi;
Bucură-te, ceea ce cuvântul înţelepciunii celor ce-l cer, îl
dăruieşti;
343
Bucură-te, ceea ce minţile celor fără de minte le întregeşti;
Bucură-te, izgonirea cugetelor păcătoase;
Bucură-te, îmblânzitoare a inimilor învârtoşate;
Bucură-te, ceea ce mintea spre Dumnezeu ne-o înalţi;
Bucură-te, înţelepţitoarea neînţelepţilor;
Bucură-te, povăţuitoarea noastră spre evlavie;
Bucură-te, ceea ce veşnica bucurie ne-o hărăzeşti;
Bucură-te, ceea ce rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul
tău şi Dumnezeu le aduci;
Bucură-te, ceea ce însăţi neîncetat pentru noi toţi te rogi la
prestolul Atotţiitorului;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 8-lea
Nespus este a privi la icoana ta pe lemn zugrăvită,
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care, cu
dumnezeiasca ta putere, duhurile întunericului le risipeşti şi
celor slabi la minte şi cu greutate la învăţătură minte le
dăruieşti. Şi noi, cei ce pierim în păcate, cu lacrimi te rugăm,
izbăveşte-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, de întunericul
nechibzuinţei, pentru ca întotdeauna să-I cântăm Domnului şi
Mântuitorului nostru: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Tot pământul Rusiei este plin, ca de nişte aştri luminaţi de
Dumnezeu, de făcătoarele de minuni ale tale icoane, Născătoare
de Dumnezeu Fecioară, printre care şi icoana „Sporirea minţii”,
care cu har străluceşte şi inimile noastre îngheţate cu semnele
milostivirii tale faţă de noi, păcătoşii, le încălzeşte. Pentru

344
aceasta în faţa sfânt chipului tău genunchii plecându-ne, ţie îţi
cântăm Preacurată, aşa:
Bucură-te, ceea ce necazurile noastre în bucurii le prefaci;
Bucură-te, ceea ce de săgeţile aprinse ale vicleanului ne
ocroteşti;
Bucură-te, învăţătoarea pruncilor şi păzitoarea lor cea plină
de har;
Bucură-te, ocrotitoarea şi călăuzitoarea preaînţeleaptă a
tinereţii;
Bucură-te, ceea ce copiilor cu greutăţi la învăţătură minte le
dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce strici cursele vrăjmaşului;
Bucură-te, ceea ce luminezi cugetele credincioşilor;
Bucură-te, ceea ce-i ruşinezi pe necredincioşi;
Bucură-te, vindecătoarea celor stăpâniţi de întunecarea
minţii;
Bucură-te, că harul icoanei tale alungă pe demoni;
Bucură-te, Maica milostivirii şi a bunătăţilor;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 9-lea
Toate fiinţele îngereşti, ţie cu evlavie îţi slujesc, o, Crăiasă a
cerului şi a pământului, iar neamul omenesc laudă îţi aduce şi
sfânta ta icoană o cinsteşte, pe care spre bucurie şi mângâiere
ne-ai dăruit-o. Învaţă-ne, Preabună, cu vrednicie să te slăvim şi
Mântuitorului lumii, Celui din tine născut să-I cântăm: Aliluia!

345
Icosul al 9-lea
Ritorii omeneşti nu se pricep a cunoaşte taina slujirii tale
neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nici nu
pot înţelege puterea minunată de la icoanele tale izvorâtă
pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar
noi, creştinii dreptslăvitori, cu lacrimi de bucurie în ochi, în faţa
sfintei tale icoane stând, te slăvim, Fecioară plină de har şi
grăim:
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, cea căreia arhanghelii i se închină;
Bucură-te, ceea ce de heruvimi în văzduh eşti întâmpinată;
Bucură-te, cea căreia laudă îi aduc serafimii;
Bucură-te, podoabă strălucitoare a bisericii cereşti şi
pământeşti;
Bucură-te, ceea ce eşti mai înaltă decât toate puterile
cereşti;
Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de oştirile cereşti;
Bucură-te, slava tuturor pământenilor;
Bucură-te, ceea ce minţile noastre cu icoana ta spre Cel
Preaînalt le ridici;
Bucură-te, călăuzitoarea noastră spre patria cerească;
Bucură-te, ceea ce cu lumina sufletului tău tot pământul îl
îmbrăţişezi;
Bucură-te, ceea ce în faţa Crucii Fiului tău pe toţi ne-ai înfiat;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 10-lea
Dorind să mântuiască lumea de nebunia şi de amăgirea
vrăjmaşului, Domnul Cel iubitor de oameni ne-a dăruit minunata
ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, în faţa ei cei tulburaţi la
346
minte se tămăduiesc, cei chinuiţi de demoni se izbăvesc,
suferinzii mângâiere şi bucurie dobândesc. Pentru aceasta
slăvind pe Dumnezeu, Cel ce astfel de milostiviri ne dăruieşte,
să-I cântăm cântare de mulţumire: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid nebiruit şi Acoperământ fii nouă, Preacurată, împotriva
năvălirii vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, ocrotindu-ne de orice
boală şi năpastă. Pentru aceasta, cu credinţă căzând la icoana ta
,,Sporirea minţii”, pentru ajutor şi tămăduirea tuturor
neputinţelor trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie îţi cântăm aşa:
Bucură-te, păzitoarea noastră de căile pierzării;
Bucură-te, îndrumătoarea credincioşilor spre tot lucrul cel
adevărat;
Bucură-te, izgonirea duhului bolii şi al leneviei;
Bucură-te, dobândirea duhului înţelepciunii şi al puterii;
Bucură-te, ceea ce pe vrăjmaşi cu puterea lui Dumnezeu îi
ruşinezi;
Bucură-te, ceea ce destrami sfaturile necinstitorilor;
Bucurâ-te, ceea ce sănătate demonizaţilor le dăruieşti;
Bucură-te, tămăduitoarea cumplitelor neputinţe;
Bucură-te, izbăvitoarea noastră de moarte duhovnicească;
Bucură-te, ceea ce cu lacrimile tale păcatele noastre le
curăţeşti;
Bucură-te, ceea ce cu bucurie duhovnicească în chip
minunat ne îndestulezi;
Bucură-te, ceea ce şi în veacul viitor veşnice bucurii ne
hărăzeşti;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

347
Condacul al 11-lea
Cântare de mulţumire îţi aducem în faţa preacinstitului tău
chip, o, Preacurată, pentru negrăita ta milostivire către noi şi ne
rugăm, ceea ce eşti plină de har, păzeşte minţile şi inimile
noastre de învăţăturile stricătoare, de necredinţă şi de
superstiţii, apără de toată neorânduiala patria noastră, de
potrivnicii credinţei şi învredniceşte-ne cu inimă curată să-L
slăvim pe Ziditorul nostru, cântându-I cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Ca pe o făclie purtătoare de lumină vedem icoana ta, Maică
a Domnului, cu strălucirea minunilor tale pământul nostru
luminându-l, pe calea mântuirii îndrumându-ne şi inimile
noastre către tine, Preacurată, cu dragoste aprinzându-le. Iar
noi, cunoscând puterea harului tău, cu cântări de bucurie te
proslăvim aşa:
Bucură-te, ceea ce îl întreci cu înţelepciunea pe Solomon;
Bucură-te, ceea ce ascunsele taine dumnezeieşti le
descoperi credincioşilor;
Bucură-te, ceea ce pe neînţelepti, preaînţelepţi îi arăţi;
Bucură-te, fulger ce luminezi sufletele;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi înţelepciunea cea deşartă a
veacului acesta înşelător;
Bucură-te, ceea ce pe cei orbiţi de aceasta, pe calea
dreptăţii îi povăţuieşti;
Bucură-te, ceea ce înnoieşti minţile celor ce din tot sufletul
se pocăiesc;
Bucură-te, ceea ce în ceasul descumpănirii, gândul cel bun în
inimă ni-l dăruieşti;
Bucură-te, descoperirea înţelepciunii şi a bunătăţii lui
Dumnezeu;
348
Bucură-te, frumuseţea lumii de sus;
Bucură-te, ceea ce minunata ta icoană ca pe un dar ceresc
ne-ai descoperit;
Bucură-te, izvorul bucuriei neîncetate;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 12-lea
O, Preabună, cere pentru noi harul dumnezeiesc de la Fiul
tău şi Dumnezeu, întinde-ne o mână de ajutor, ca să nu murim
nepocăiţi; cu iubirea ta încălzeşte-ne, curăţeşte minţile noastre
de gândurile păcătoase, limpezeşte ochii inimii noastre ca să
vadă calea mântuirii şi învredniceşte-ne ca şi în viaţa aceasta şi
în Împărăţia cerească să-I cântăm Ziditorului şi Făcătorului
nostru: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând minunile tale, prin icoana ta săvârşite, pe tine te
lăudăm, Crăiasă, te slăvim şi te preamărim, ceea ce cu adevărat
eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare
decât serafimii. Caută din cer, Născătoare de Dumnezeu, către
cei ce stau în faţa sfintei tale icoane şi harul tău trimite-l nouă,
izbăveşte de tot necazul şi ispitele vrăjmaşilor pe cei ce te cântă
pe tine, ca pe apărătoarea şi ocrotitoarea noastră, aşa:
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale întreaga lume o
mântuieşti;
Bucură-te, mângâierea amarnicului veac de acum;
Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce cu lumina curăţiei tale pe
toţi îi luminezi;
Bucură-te, ceea ce ne descoperi tainele voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei ca moştenire ţi l-ai ales;
349
Bucură-te, ceea ce cu icoanele tale făcătoare de minuni,
pământul Rusiei l-ai binecuvântat;
Bucură-te, ceea ce în chip minunat prin icoana ta, în chip
nevăzut ne acoperi;
Bucură-te, ceea ce bucurie verşi în inimile iubitorilor de
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce uşile milostivirii dumnezeieşti cu
mijlocirea ta le deschizi;
Bucură-te, ceea ce darurile Sfântului Duh ne ajuţi a le
dobândi;
Bucură-te, una curată şi binecuvântată între femei;
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi
înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

Condacul al 13-lea
O, Maică Atotlăudată a Luminii peste tot fiitoare şi a
Părintelui înţelepciunii, tu eşti lumina mâhniţilor, sporirea minţii
şi bucuria inimilor noastre; auzi-ne pe noi şi primeşte rugăciunea
noastră a păcătoşilor, înţelepţeşte-ne pe noi, neînţelepţii şi
povăţuieşte-ne să cântam şi să ne rugăm în faţa icoanei tale
„Sporirea minţii” numită. Nu înceta a te ruga pentru noi
nevrednicii robii tăi, cei ce te slăvim şi Fiului tău şi Dumnezeu îi
cântăm: Aliluia!
(de 3 ori)
Apoi Icosul 1: Îngerul vestitor... şi
Condacul 1: Celei alese...

RUGĂCIUNE
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care
înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi şi-a zidit-o, dătătoarea
darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte
350
de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa
înţelepciunii îi ridici! Primeşte această cântare de rugăciune de
la noi nevrednicii robii tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne
închinăm în faţa preacinstitei tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul tău
şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi
putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului,
păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună pază a
sufletelor noastre, învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor
ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul
smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi acum,
Maică Prealăudată, dă-ne bună sporirea minţii, pe cei aflaţi în
vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei legătură
de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i
spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i frica de
Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul înţelepciunii şi
cunoştinţe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu
bucuria cea nepieritoare, ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai slăvită decât serafimii.
Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita
înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne
înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele
griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer,
pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul tău, mărire, laudă,
mulţumire şi închinăciune pentru toate să-I aducem întreit
slăvitului Dumnezeu şi Ziditorului tuturor, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin!

351
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ARĂTĂTOAREA CĂII»

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Închis şi părăsit îmi este altarul inimii, dar Chipul lui
Dumnezeu pecetluit pe fiinţa mea mă arde cu dor nestins. Nu
am altă scăpare din iadul deznădejdii fără numai pe tine,
Fecioară: luminează-mi întunericul, descoperă-mi lumina feţei
Fiului tău, ca să aflu raiul smereniei şi cu mulţumire să strig:
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Icosul 1
Nu-mi pot găsi liniştea, nu-mi pot afla chipul, nu pot să-mi
îndrept viaţa decât privind spre Pruncul dumnezeiesc din braţele
tale, Preacurată, spre Care pururi arăţi cu iubire de Maică şi
doar aşa, cu închinare, uşile altarului de taină iarăşi se deschid:

352
Bucură-te, arătătoarea chipului dumnezeiesc;
Bucură-te, arătătoarea iubirii Tatălui;
Bucură-te, arătătoarea dragostei Preasfântului Duh;
Bucură-te, arătătoarea dăruirii Fiului;
Bucură-te, arătătoarea întrupării lui Hristos;
Bucură-te, arătătoarea Cinei celei de Taină;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 2-lea
Nimica sunt eu, făptura, abia ca o frunză purtată de vântul
patimilor şi valurile ispitelor; dar din nimic a făcut Dumnezeu
lumea şi aşa nu deznădăjduiesc, ci cred iubirii Sfintei Treimi care
m-a creat. Şi către icoana naşterii tale, Fecioară, îmi tind cugetul
inimii, strigând împreună cu tine: Fie mie, Doamne, după cu-
vântul Tău: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Toate simţurile şi mădularele îmi sunt rănite de patimi şi zac
în nelucrare. Arată-mi mie, Fecioară, nu calea cea plină de
amăgiri a simţurilor şi cugetelor amestecate ale lumii, ci calea
rugăciunii şi închinării neîncetate către Hristos, prin care inima
se face iarăşi altar al prefacerii duhovniceşti:
Bucură-te, arătătoarea înfricoşatei Jertfe;
Bucură-te, arătătoarea luminatei învieri;
Bucură-te, arătătoarea Trupului şi Sângelui lui Hristos;
Bucură-te, arătătoarea alegerii celei bune;
Bucură-te, arătătoarea sfintelor nevoinţe şi voii
dumnezeieşti;
Bucură-te, arătătoarea închinării şi prefacerii duhovniceşti;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

353
Condacul al 3-lea
Cine ar putea zugrăvi iubirea dintre Dumnezeu şi creaţia Sa
mai bine decât sfântă icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, în
care pe Cel ce toate le ţine cuprinzând, Îl faci arătat mai presus
de minte celor ce cântă: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Pacea dumnezeiască ce se coboară în lume este însuşi Iisus
cel întrupat din tine, Preacurată Fecioară, în împreună
îmbrăţişarea Preasfântului Duh. Şi aşa icoana naşterii tale e
însăşi icoana isihiei creştine, Chipul Liturghiei lui Hristos, prin
care Biserica urcă în iubirea Tatălui Dumnezeiesc:
Bucură-te, arătătoarea iubirii dumnezeieşti;
Bucură-te, arătătoarea iubirii de creaţie;
Bucură-te, arătătoarea chemării de Sus;
Bucură-te, arătătoarea Numelui lui Iisus;
Bucură-te, arătătoarea crucii de viaţă izvorâtoare;
Bucură-te, arătătoarea crucii de unire între creaţie şi
Dumnezeire;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 4-lea
Cât de uşor încolţesc în firea slăbită de păcat seminţele
vrăjmaşului şi cât de adânc pătrund rădăcinile relelor
deprinderi! Şi din afară şi din lăuntru mă împresoară întunericul,
ci tu, Stăpână, degrabă mântuieşte-mă, arată-mi calea spre
Lumină, să pot iarăşi cânta: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Lumea se cerne în tot felul de ispite, iar întru boli şi
neputinţe însuşi Dumnezeu lucrează spre mântuirea noastră.
354
Arată-mi, Fecioară, rostul dumnezeiesc al încercărilor ce mă
învăluie ca să-mplinesc voia Fiului tău şi să strig:
Bucură-te, arătătoarea binecuvântării Tatălui;
Bucură-te, arătătoarea rugăciunii Preasfântului Duh;
Bucură-te, arătătoarea închinării Fiului;
Bucură-te, arătătoarea Bisericii, Trupul lui Hristos;
Bucură-te, arătătoarea hotarului veşniciei;
Bucură-te, arătătoarea Rugului aprins al isihiei;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 5-lea
La dreapta se-nalţă piscul ucigaş al mândriei şi deşertăciunii, la
stânga se cască prăpastia fără fund a deznădejdii; cum voi păzi dar
calea cea strâmtă ce trece prin focul conştiinţei şi al pătimirii de
bună voie pentru dragostea lui Hristos, de nu-mi vei călăuzi tu paşii,
Preacurată? Numai aşa, sub sfântul tău Acoperământ, voi avea şi eu
îndrăznire a cânta: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Înfiază-mă, Fecioară, pe mine, cel ce stau cu închinare înaintea
Crucii de viaţă dătătoare a Fiului tău, şi descoperă inimii mele Rugul
aprins al Bisericii în care să-mi sfinţesc trupul şi sufletul şi să strig:
Bucură-te, arătătoarea tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, arătătoarea iertării şi împăcării;
Bucură-te, arătătoarea tămăduirii şi luminării;
Bucură-te, arătătoarea chipului cel fără umbra păcatului;
Bucură-te, arătătoarea chipului de taină al învierii;
Bucură-te, arătătoarea dragostei ce nu mai cade;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

355
Condacul al 6-lea
Viaţa mi se-apropie de răscrucea veşniciei şi iată, nu am rod în
care să se-ntrupeze iubirea lui Dumnezeu. Nu am asemănarea cu
Hristos, nici haina Sfântului Duh prin care să pot primi şi eu
înfierea cea de sus. Tot darul l-am risipit şi pângărit din neştiinţă,
negrijă şi neiubire, iar acum deznădăjduit mă aflu înaintea
hotarului înfricoşat. Arată-mi, însă tu, Fecioară, covârşirea milei
lui Hristos, ca înaintea Lui să m-arunc şi să strig ca desfrânata,
vameşul şi tâlharul: Miluieşte-mă, Doamne: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Deschide-mi mie, celui orb, Preacurată, ochii inimii să pot
vedea lumea în icoana veşniciei, icoana iubirii celei mai tari
decât păcatul şi moartea, şi cu mulţumire să strig:
Bucură-te, arătătoarea icoanei veşniciei;
Bucură-te, arătătoarea chipului împărăţiei;
Bucură-te, arătătoarea Pomului Vieţii;
Bucură-te, arătătoarea venirii lui Hristos;
Bucură-te, arătătoarea Paştilor de taină;
Bucură-te, arătătoarea Judecăţii iubirii;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 7-lea
Arată-mi pururea, Stăpână, pe Fiul tău şi Dumnezeu, ca să
pot urâ desăvârşit păcatul ce mă desparte de dragostea Lui, şi să
pot cânta: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Străluceşte-mi, Fecioară, frumuseţea mântuitoare a Chipului
lui Hristos, ca alungând urâciunea pustiirii să odihnească în
inima mea ca într-o icoană de pururea închinare şi să strig:
356
Bucură-te, arătătoarea comorii din ţarina inimii;
Bucură-te, arătătoarea mărgăritarului ascuns;
Bucură-te, arătătoarea bunăvoirii Tatălui;
Bucură-te, arătătoarea liturghiei Cuvântului;
Bucură-te, arătătoarea mângâierii Preasfântului Duh;
Bucură-te, arătătoarea sălăşluirii Sfintei Treimi;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 8-lea
Târât de patimi cumplite, strig către tine, Fecioară: nu mă lăsa
pierzării, ci degrab mă acoperă cu lumina smereniei tale, întru care
iubirea dumnezeiască înfloreşte şi Trupul lui Hristos se plineşte, în
cântarea: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Arată-mi, Preacurată, chipul pocăinţei şi mărturisirii adevărate,
ca să păşesc eu, cel ce am lepădat tot darul dumnezeiesc, în hotarul
împărtăşirii cu Hristos, prin care inima se face locaş al Împărăţiei
cerurilor:
Bucură-te, arătătoarea dorului curăţitor;
Bucură-te, arătătoarea pocăinţei înveselitoare;
Bucură-te, arătătoarea mărturisirii dezlegătoare;
Bucură-te, arătătoarea bunătăţii firii;
Bucură-te, arătătoarea altarului împărtăşirii;
Bucură-te, arătătoarea Schimbării la faţă;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 9-lea
Viforul patimilor şi al suferinţelor ce vin asupră-mi potoleşte-l,
Fecioară, arătându-mi mie calea răbdării şi închinării a toate către

357
milostivirea lui Dumnezeu, prin care Crucea iubirii mai presus de
lume se-nalţă, în cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Cum a fost năpădit de neghină grâul cel curat sădit de Dumnezeu
în inima mea şi cum voi mai discerne acum voia lui Dumnezeu, de nu
mi-o vei lumina tu, Stăpână, cu rugăciunile tale de Maică către Fiul
tău şi Dumnezeu?
Bucură-te, arătătoarea darului dumnezeiesc;
Bucură-te, arătătoarea frumuseţii fecioriei;
Bucură-te, arătătoarea rodniciei ascultării;
Bucură-te, arătătoarea comorilor sărăciei;
Bucură-te, arătătoarea secerişului de taină;
Bucură-te, arătătoarea urmării lui Hristos;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 10-lea
Toate ale lumii le-am gustat, dar n-am aflat bucurie, nici lumină
netrecătoare, ci doar cădere în gol şi în lanţurile deprinderilor
pătimaşe, iar suflarea vrăjmaşului caută fără odihnă să stingă
candela inimii mele. Ci nu lăsa, Fecioară, în întuneric viaţa mea, ci
păzeşte-o întru lumină ca să pot cânta pururea: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Nu am nimica vrednic, nici cuget curat, nici simţire fără
meteahnă să aduc la altar. Ca un osândit stau înaintea icoanei tale,
Împărăteasă, şi înaintea ei îmi aduc cu închinare toate ale mele, să le
prefacă Fiul tău aşa cum însuşi ştie, ca un Dumnezeu, în prinos de
liturghie, prescure de cuget şi simţire prin care să mă sfinţesc şi eu şi
să cânt:
Bucură-te, arătătoarea cugetului ascuns;
358
Bucură-te, arătătoarea înşelării ucigătoare;
Bucură-te, arătătoarea păcatului nemărturisit;
Bucură-te, arătătoarea crucii de moştenire şi închinării de fiu;
Bucură-te, arătătoarea iubirii de Dumnezeu peste toate;
Bucură-te, arătătoarea iubirii aproapelui cu dragostea lui Hristos;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 11-lea
Aşează Născătoare de Dumnezeu, cuvântul viu şi lucrător al
Fiului tău în inima mea, ca să secere neghina păcatului ce-mi înăbuşă
chipul şi să pot sta înaintea Lui cu închinarea întregii mele fiinţe,
cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Arată-mi Preacurată, chipul împărtăşirii de tainele dumnezeieşti,
prin care să ardă zestrea suferinţei şi morţii câştigată prin păcat şi
aşa să-mi pot purta crucea ce odrăsleşte rodul învierii:
Bucură-te, arătătoarea împărtăşirii lui Hristos, Rodul veşniciei;
Bucură-te, arătătoarea pogorârii Sântului Duh, chipul minunatei
prefaceri;
Bucură-te, arătătoarea slavei Tatălui, chipul Împărăţiei cerurilor;
Bucură-te, arătătoarea credinţei lucrătoare;
Bucură-te, arătătoarea nădejdii văzătoare;
Bucură-te, arătătoarea dragostei simţitoare;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 12-lea
Nu voi putea zbura peste abisul morţii fără aripile smereniei
şi dragostei, nici nu voi afla lumina feţei Fiului tău fără a ta
mijlocire preabună, Maica lui Dumnezeu, prin care întunericul se
risipeşte şi tot darul lui Hristos se înnoieşte, în cântarea: Aliluia!
359
Icosul al 12-lea
Ca una ce pururi Îl vezi pe Fiul tău, Preacurată, ajută-mă să
am neîncetat înainte icoana iubirii dumnezeieşti, prin care să nu
mai fiu o sămânţă a stricăciunii în ţarina lumii, ci o mlădiţă vie a
Trupului lui Hristos, întru pacea şi bucuria luminatei învieri:
Bucură-te, arătătoarea chipului lui Hristos;
Bucură-te, arătătoarea umbririi Preasfântului Duh;
Bucură-te, arătătoarea întâmpinării Tatălui;
Bucură-te, arătătoarea biruinţei iubirii;
Bucură-te, arătătoarea îndumnezeirii firii;
Bucură-te, arătătoarea Adevărului şi a Vieţii nestricăcioase;
Bucură-te, Arătătoarea Căii!

Condacul al 13-lea
Nu va putea cineva să-şi lumineze cugetul şi simţirea de nu
va cunoaşte dragostea lui Hristos ce preface inima în cer nou şi
pământ nou. Călăuzeşte-mi dar, Preacurată Fecioară, voirea cea
slăbănogită la limanul voii dumnezeieşti, ca întărită în har să se
înalţe spre cerul nepătimirii şi să vadă prealuminat Chipul Fiului
tău întru slava Tatălui Ceresc şi odihna Preasfântului Duh,
cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icos 1: Nu-mi pot găsi liniştea... şi


Condac 1: Închis şi părăsit...
Si se face otpustul.

360
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA DE LA VĂRZĂREŞTI»

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
O, Preacurată Fecioară, ceea ce eşti plină de daruri, Maica
creştinilor şi ocrotitoarea mănăstirii noastre, stăm acum în faţa
cinstitei tale icoane şi tu fiind de faţă, ajută-ne cu mila ta, ca noi
cu inimă curată, cu sufletul smerit, cu minte plecată şi dragoste
adevărată să-ţi cântăm ţie cu credinţă: Bucură-te, Preamilostivă
Maică, nădejdea şi ocrotitoarea mănăstirii noastre!

Icosul 1
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Împărăteasa cerului şi a
pământului, podoaba bisericii şi nădejdea neamului omenesc,
lăudat este numele tău între toate neamurile, precum ai
binevestit tu singură după zămislirea dumnezeiască. Pe acestea

361
descoperindu-ni-le Dumnezeu din mila Lui, încercăm şi noi cu
buze întinate să strigăm:
Bucură-te, ceea ce stai la tronul Dumnezeirii;
Bucură-te, Împărăteasa heruvimilor şi a serafimilor;
Bucură-te, îţi spun toate puterile cereşti şi toţi sfinţii;
Bucură-te, îţi cântă ţie toţi ierarhii, cuvioşii şi mucenicii;
Bucură-te, că ei se minunează de dragostea ta cea către noi;
Bucură-te, mireasmă cerească de care nu ne putem sătura;
Bucură-te, desfătarea bisericii cereşti;
Bucură-te, ocrotitoarea şi ajutătoarea bisericii pământeşti;
Bucură-te, că înaintea ta se pleacă tot genunchiul ceresc şi
pământesc;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 2-lea
Cerească Împărăteasă, primeşte de la noi această umilită
cântare şi pleacă urechea ta către rugăciunile noastre. Căci la
tine alergăm în scârbele şi întristările noastre, vărsând lacrimi şi
ne rugăm: linişteşte sufletele noastre cele zbuciumate ca să
putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Din înălţimile cereşti arhanghelii şi toate puterile cereşti,
stând înaintea ta, îţi strigă ţie: bucură-te, ceea ce eşti plină de
har, şi împreună cu ei te slavosloveşte toată făptura, zicând:
Bucură-te, mirarea cea mare a îngerilor;
Bucură-te, propovăduirea proorocilor;
Bucură-te, podoaba cea aleasă a arhanghelilor;
Bucură-te, întărirea cea tare a călugărilor;
Bucură-te, lauda cea proslăvită a apostolilor;
362
Bucură-te, povăţuitoarea cea tare a călugărilor;
Bucură-te, înfrânarea pustnicilor;
Bucură-te, curăţenia şi slava fecioarelor;
Bucură-te, celor întristaţi de-a pururea mângâiere;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 3-lea
O, Preacinstită Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu,
priveşte şi spre noi nevrednicii şi păcătoşii şi neprivind la
fărădelegile noastre, trimite-ne ajutor şi mângâiere în necazurile
şi suferinţele noastre. Caută spre necunoştinţele şi neputinţele
noastre şi ne luminează inimile ca să cunoaştem şi să facem voia
Fiului tău şi Dumnezeului nostru cu bucurie, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Văzând marea ta iubire de oameni şi fiind noi nevrednici
pentru a-ţi mulţumi, te rugăm să primeşti măcar această
cântare:
Bucură-te, ceea ce eşti slăvită de cetele îngereşti;
Bucură-te, că te veseleşti împreună cu toate puterile cereşti;
Bucură-te, că toţi în cer şi pe pământ te preamăresc;
Bucură-te, că din adâncul inimilor te cinstesc;
Bucură-te, ceea ce eşti floare binemirositoare;
Bucură-te, ceea ce eşti piatră fără de preţ;
Bucură-te, că toţi îţi strigăm cu bucurie;
Bucură-te, că noi nu încetăm a-ţi cânta ţie;
Bucură-te, că ochii tăi cei senini, pururea sunt plini de lacrimi
pentru păcatele noastre;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!
363
Condacul al 4-lea
Plini fiind de rănile păcatelor noastre şi neputând a răbda
durerea lor, cerem de la tine ajutor, zicând: Stăpână,
tămăduieşte sufletele noastre cele putrezite de mulţimea
păcatelor, pentru a cânta lui Dumnezeu cu pace şi dragoste:
Aliluia!

Icosul al 4-lea
Porumbiţa cea preabună, lină şi fără de răutate, Stăpâna
tuturor făpturilor, ce cununi am putea pune pe capul tău plecat
în faţa lui Dumnezeu când te rogi pentru păcatele noastre? Cu
ce-am putea să te mulţumim, afară de rodul buzelor noastre?
Dar vedem că şi ele nu sunt curate pentru a-ţi mulţumi. Şi
pentru ca să nu ne aflăm nemulţumitori, iartă-ne, Maică, aşa
cum ştii tu şi primeşte de la noi acestea:
Bucură-te, cea neobosită de a cere milă pentru oameni;
Bucură-te, că îndepărtezi mânia lui Dumnezeu ce vine asupra
noastră;
Bucură-te, ceea ce aperi mereu de vrăjmaşii cei văzuţi şi
nevăzuţi;
Bucură-te, că cererile tale sunt ascultate de Dumnezeu;
Bucură-te, că ceri îndurarea Fiului tău şi Dumnezeului nostru
pentru noi ticăloşii;
Bucură-te, picătură ce risipeşti mânia lui Dumnezeu;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a noastră;
Bucură-te, că te milostiveşti spre neputinţele noastre;
Bucură-te, scăparea noastră de toate necazurile;
Bucură-te, ceea ce cu multă răbdare ne aştepţi când noi ne
depărtăm de tine;
Bucură-te, că ne este de ajuns doar o privire a ochilor tăi
senini de pe sfânta ta icoană ca să ne liniştim;
364
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 5-lea
Te-ai arătat şi nouă, Stăpână, cu adevărat făcătoare de
minuni, căci icoana ta, pe când se afla la mănăstirea Rudi,
nimerind în foc a rămas nevătămată. Aşadar te-ai făcut şi nouă
cunoscută, binecuvântându-ne pe noi şi sfânta mănăstire prin
această icoană a ta, pentru care ne grăbim şi noi a-ţi aduce ţie
laude, iar lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
A sosit şi ziua cea de mare bucurie când tu, Preacurată, ai
binevoit a veni şi în mănăstirea noastră prin această icoană a ta,
aducând tuturor maicilor şi surorilor bucurie mare şi ajutor. Căci
ele des se adunau ca şi astăzi, aducând înaintea cinstitei icoanei
tale bucurii şi mulţumiri, lacrimi şi dureri. Însă noi cu bărbăţie
spargem zidul neputinţei noastre, glăsuind:
Bucură-te, făcătoare de minuni;
Bucură-te, că stăpâneşti şi asupra focului;
Bucură-te, că ne întăreşti pe noi în credinţă şi răbdare;
Bucură-te, cu mulţumire îţi zicem ţie, pentru că te-ai întors în
mănăstirea noastră;
Bucură-te, că primeşti lacrimile noastre;
Bucură-te, că suferi împreună cu noi;
Bucură-te, că te bucuri împreună cu noi;
Bucură-te, căci cu multă răbdare ne aştepţi când noi ne
depărtăm de tine;
Bucură-te, că ne este de ajuns doar o privire a ochilor tăi
luminaţi de pe sfânta ta icoană, ca să ne liniştim;

365
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 6-lea
Venind în mănăstirea noastră ai adus pace şi linişte, căci tu
ne eşti scut de nădejde şi mântuire tuturor. Acestea au fost
atâta timp, cât tu Stăpână, te-ai aflat la noi. Căci au venit şi
timpuri grele şi pline de mâhnire, când mănăstirea fu închisă, iar
sfânta ta icoană a început a pribegi. Acele cumplite vremuri au
sfâşiat inimile maicilor şi surorilor din mănăstirea noastră şi
atunci ele strigau către tine, cerând ajutor şi lui Dumnezeu
cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea
În timpuri de prigoană, când s-a închis mănăstirea, iar
sfintele icoane erau distruse şi prefăcute în cenuşă, tu Maică
milostivă, ai dat curaj şi bărbăţie la maici şi la surori pentru a
salva această sfântă icoană a ta, în faţa căreia noi stăm acum şi-
ţi cântăm:
Bucură-te, că nu ne-ai părăsit în timpurile cele grele;
Bucură-te, că ne dai la toţi bărbăţie şi curaj atunci când avem
nevoie;
Bucură-te, că prin acestea ne arăţi a ta dragoste către noi;
Bucură-te, că în toată vremea ne spui: Eu sunt cu voi;
Bucură-te, că nu ne laşi pe noi să fim munciţi de diavoli;
Bucură-te, luminătoarea minţii noastre împânzite de
întristare;
Bucură-te, sprijinitoare şi toiag;
Bucură-te, şi iarăşi zicem: bucură-te, căci cu tine biruim;
Bucură-te, Maică, celeia ce îţi aducem mulţumiri noi robii tăi;

366
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 7-lea
Ai arătat şi alte semne, Stăpână Preacurată, căci iată de-a
lungul anilor, venit-au asupra noastră, pentru ticăloşia tuturor
vremuri secetoase. Şi atunci din nou au alergat la tine maicile şi
surorile, plângând: „Stăpână Maica noastră, ai milă de prunci şi
de bătrâni.” Şi aşa rugându-se, o minune! Deschisu-sa cerul şi
mană a plouat, pământul răcorind şi iarăşi odrăsliră câmpiile şi
luncile. Şi oamenii văzând, ţi-au mulţumit ţie, Maica noastră
scumpă, cântând lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Din multele tale minuni sunt şi unele ca acestea, că atunci
când Dumnezeu pedepsea pământul cu multă ploaie, tu, luând
aminte la rugăciunea maicilor îndurerate ce o înălţau în faţa
sfintei tale icoane, îmblânzeai inima Fiului tău şi Dumnezeului
nostru şi ploile încetau. Aşijderea ne-ai arătat puterea ta prin
această icoană, când pe vremea unui cutremur de pământ s-au
aprins singure candelele ce erau în faţa ei. Acestea vorbesc
despre prezenţa Maicii Domnului prin această icoană în
mănăstirea noastră, pentru care şi noi cu bucurie îi cântăm ei:
Bucură-te, că ţie ţi se supun fulgerele şi ploile;
Bucură-te, că cerul se închide şi se deschide la rugăciunea ta;
Bucură-te, că prin aceasta ne înveţi să vedem că avem
păcate, pentru care trebuie să suferim şi să ne rugăm;
Bucură-te, că nu ne laşi în încercările noastre ca să ne înghită
focul deznădejdii;
Bucură-te, că prin minunile făcute de tine ne arăţi puterea
ta;
367
Bucură-te, că ne înveţi să strigăm mai des la tine;
Bucură-te, că unde stau doi sau trei la rugăciune eşti şi tu;
Bucură-te, că tu eşti grabnică ajutătoare celor ce se roagă ţie
cu credinţă;
Bucură-te, îţi strigăm ţie pentru toate minunile tale;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 8-lea
Îndrăznind oamenii să ia în ascuns icoana ta din mănăstire,
tu, Stăpână, ai arătat şi aici minuni, lăsându-i să pătimească
mult. În urma suferinţelor s-au trezit din somnul necunoştinţei şi
smerindu-le îndrăzneala, i-ai făcut să cunoască puterea ta,
pentru care au hotărât să înapoieze icoana ta în al tău lăcaş şi
împreună cu toţi să te slăvească, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Ce bucurie se naşte-n sufletele noastre, căci din nou ne-a
venit mama acasă. Şi maicile plângând, după atâta amar de
vreme, o întâmpină cu lacrimi în ochi la poarta mănăstirii,
glăsuind:
Bucură-te, Maica noastră că iarăşi ai venit la noi;
Bucură-te, bucuria noastră fără de margini;
Bucură-te, tămăduirea rănii adânci sufleteşti, ce a sângerat
de-a lungul vremii;
Bucură-te, căci ochii maicilor nu văd de lacrima iubirii tale;
Bucură-te, alinarea durerilor şi a zbuciumului nostru;
Bucură-te, bucurie ce nu se poate descrie în cuvinte;
Bucură-te, că iarăşi te vedem aceeaşi;
Bucură-te, că tu priveşti cu aceiaşi ochi la noi;

368
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 9-lea
Ard nestins candelele la icoana ta, de când te-ai întors la
mănăstire, Stăpâna noastră. Tu iarăşi eşti cu noi, pentru că nici
nu ne-ai părăsit. Ce bine ne este nouă împreună cu Maica
noastră cea cerească şi pentru această cântare îi aducem
Ziditorului, zicând: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Această grea încercare pe care am simţit-o în ale noastre
inimi s-a petrecut sub ochiul cel Atotvăzător şi Bunul Dumnezeu
nimic n-a şters din cartea vieţii. Fiind, deci, luminaţi la minte, noi
cu toţii îţi aducem laude în semn de recunoştinţă, glăsuind:
Bucură-te, că scârba despărţirii noastre s-a prefăcut în
bucurie;
Bucură-te, că tu ne-ai învăţat prin ea a fi mai curajoşi;
Bucură-te, că ai tămăduit ale noastre răni;
Bucură-te, că ai pus pe ele alifie de alinare;
Bucură-te, altar de jertfă din nou deschis;
Bucură-te, candelă ce ai strălucit în întuneric;
Bucură-te, inimă deschisă către Dumnezeu;
Bucură-te, pagină din cartea vieţii ce eşti acum scrisă cu
slove de argint;
Bucură-te, îţi zicem toţi cei ce astăzi stăm aici;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

369
Condacul al 10-lea
Văzându-te pe tine venită acasă, noi toţi îţi aducem, Stăpână,
cântări şi mulţumire pentru binefacerile şi ajutorul tău şi te
rugăm să nu ne mai părăseşti până în sfârşit şi să ne dai darul
pocăinţei, nouă celor ce cu nădejde îi cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 10-lea
Noi nevrednicii, suntem cu totul plini de păcate, lăsându-ne
cu totul pradă grijilor lumeşti şi neîngrijindu-ne de suflet. Dar
privind la sfânta ta icoană, Stăpână, şi văzând ajutorul ce se dă
la mulţimea de oameni ce vine aici, să pornim din nou pe calea
pocăinţei şi cu bucurie în inimă să cântăm acestea:
Bucură-te, comoara curăţeniei;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a credincioşilor;
Bucură-te, mângâierea maicilor şi a surorilor mănăstirii
noastre;
Bucură-te, ajutătoare în ispitele noastre;
Bucură-te, împăcarea celor învrăjbiţi;
Bucură-te, că prin tine căpătăm linişte în suflet;
Bucură-te, că ne înveţi să iertăm pe cei ce ne scârbesc pe noi;
Bucură-te, mustrătoarea noastră atunci când greşim;
Bucură-te, ceea ce ne povăţuieşti pe calea mântuirii;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 11-lea
Văzând, Preasfântă Stăpână întristarea inimilor noastre,
chinurile sufleteşti şi trupeşti, pocăinţa nemincinoasă a celor ce
sunt supuşi patimilor, ai binevoit ca să te întorci la locul tău de
mai înainte prin venirea icoanei tale preaminunate, pentru ca
370
toţi ce cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită să dobândească
vindecarea de boli sufleteşti şi trupeşti şi să strige lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 11-lea
Având către neamul omenesc dragoste de mamă, le dai
ajutor, Stăpână, tuturor celor ce aleargă cu credinţă şi cu
nădejde la sfânta ta icoană şi îţi aduc aceste laude:
Bucură-te, că prin tine se pogoară peste noi mila lui
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce mijloceşti la Dumnezeu pentru noi
păcătoşii, în faţa tronului dumnezeiesc;
Bucură-te, baie ce speli sufletele noastre de fărădelegi;
Bucură-te, cheie ce dai veşnică mântuire celor ce se nevoiesc
în viaţa călugărească;
Bucură-te, că în orice vreme secetoasă cerem ajutorul tău, îl
şi dobândim;
Bucură-te, slobozirea celor din primejdii;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, sufletele noastre se ridică
la Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ne-ai lăsat a ta icoană care ne îndrumează
spre mântuire;
Bucură-te, nădejdea mănăstirii noastre;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 12-lea
Te lăudăm toţi, Stăpână şi slăvim numele tău în toate zilele,
dar mai ales în ziua praznicului tău, căci mult ne-ai mângâiat pe
toţi. Pentru această mare facere de bine nu uităm şi noi a-ţi

371
aduce nevrednicile noastre mulţumiri, cântând lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 12-lea
Fiind cuprinşi de viforul patimilor, cu inimă înfrântă şi cu
umilinţă cădem la sfânta ta icoană făcătoare de minuni, de unde
primind cele de folos, cu mulţumire îţi cântăm ţie:
Bucură-te, ceea ce ne-ai adus mare bucurie;
Bucură-te, vrednică de lauda cerească;
Bucură-te, bucuria călugărilor şi a călugăriţelor;
Bucură-te, tămăduitoarea tuturor bolilor;
Bucură-te, întărirea noastră în credinţă;
Bucură-te, că ne înveţi să avem nădejde neîndoită;
Bucură-te, că ne îndestulezi cu toate bunătăţile;
Bucură-te, descoperitoarea tuturor tainelor;
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor;
Bucură-te, Preamilostivă Maică, nădejdea şi ocrotitoarea
mănăstirii noastre!

Condacul al 13-lea
O, Preasfântă Fecioară Marie, Împărăteasa cerului şi a
pământului, care te-ai născut din sfinţii tăi părinţi, Ioachim şi
Ana, nu avem cununi de aur cu care am putea încununa cinstitul
tău cap şi nu putem să înălţăm atâtea biserici şi altare după
vrednicia pe care o ai. Sufletul nostru să fie biserică, iar inima –
altarul, unde va arde tămâia rugăciunilor noastre şi îţi vom cânta
cu toţii: Aliluia!
(de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Născătoare de Dumnezeu... şi


Condacul 1: O, Preacurată Fecioară…
372
RUGĂCIUNE

O, Preabinecuvântată, Preacurată Doamnă Stăpână


Născătoare de Dumnezeu Fecioară, primeşte aceste rugăciuni
pe care cu lacrimi le aducem ţie noi, nevrednicii robii tăi,
alergând cu umilinţă la chipul tău cel feciorelnic, că tu însăţi
fiind de faţă şi auzind rugăciunile noastre ne împlineşti cererile,
fiecăruia după credinţa lui. Tu uşurezi necazurile celor scârbiţi,
neputincioşilor le dai sănătate, pe cei slabi şi bolnavi îi vindeci,
pe cei demonizaţi îi izbăveşti de puterea duhurilor necurate, pe
cei asupriţi îi izbăveşti de asuprire, pe cei împilaţi îi mântuieşti,
pe păcătoşii care se pocăiesc îi ierţi, pe cei leproşi îi curăţeşti, pe
prunci îi miluieşti, pe cei închişi în legături şi în temniţe îi
slobozeşti şi toate patimile le vindeci! Ţie Stăpână, Preasfântă
Doamnă Născătoare de Dumnezeu, toate îţi sunt cu putinţă,
prin mijlocirea ta către Fiul tău. O, Preabună Maică, Preasfântă
Fecioară Maria, nu înceta a te ruga pentru toţi arhiereii şi preoţii
ţării noastre, pentru părinţi, copii, pentru toate rudeniile
noastre, pentru cei vii şi răposaţi. Roagă-te, Stăpână şi pentru
întreaga noastră ţară, conducătorii ei şi pentru noi, nevrednicii
robii tăi, care te slăvim, te cinstim şi ne închinăm Preacuratului
tău chip, având nădejde şi credinţă neîndoielnică în tine, ceea ce
eşti pururea Fecioară, Preaslăvită şi Prealăudată, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!

373
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«CAUTĂ LA SMERENIA»

Troparul, gl. 4
Zid nebiruit - chipul tău şi izvor de minuni, precum demult
prin el ocrotirea ta oraşului Pskov i-ai dăruit, aşa şi acum cu
milostivire izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile şi scârbele şi
mântuieşte sufletele noastre ca o mult iubitoare Maică.

Condacul, gl. 3
Preacurată Fecioară, de la cei ce cinstesc oglindirea chipului
tău daruri de mulţumire primind, celor vii şi celor răposaţi le
ajuţi, oraşul şi ţara noastră le aperi şi înaintea Fiului tău
rugăciuni aduci şi ne mântuieşti pe noi toţi.

Mărimuri
Mărimu-te pe tine Preasfântă Fecioară Pruncă de Dumnezeu
aleasă şi cinstim a sfintei tale icoane minunata oglindire.

374
Condacele si Icoasele
Condacul 1
Apărătoarei Doamne, Stăpânei noastre de Dumnezeu
Născătoarei, care prin preaslăvita arătare a sfintei sale icoane,
pe oamenii oraşului Kiev minunat i-a cercetat, cântare de
mulţumire să-i înălţăm. Tu însă, Preabună Apărătoare a
neamului creştinesc, izbăveşte-ne din toate nevoile şi de toţi
vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ne acoperă, pe cei ce te cheamă cu
credinţă: Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu
Născătoare “Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor
cauţi la smerenia robilor tăi!

Icosul 1
Împărăteasă a îngerilor şi Stăpână a tuturor făpturilor,
Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, prin milostiva
arătare a chipului tău sfânt, în vremurile de demult ai mântuit
oraşul Pskov, iar acum oraşul Kiev l-ai luminat cu har şi mulţime
de minuni ai izvorât celor credincioşi. Pentru aceasta cu osârdie
şi cu dragoste căzând în faţa Preacuratului tău chip, rugăciuni de
umilinţă aducem milosârdei tale apărări şi cu frică grăim:
Bucură-te, primitoarea celor orfani şi ajutătoarea celor
străini;
Bucură-te, bucuria celor scârbiţi şi acoperitoarea celor
necăjiţi;
Bucură-te, că vezi nevoia noastră, vezi necazul nostru;
Bucură-te, că ne ajuţi nouă ca unor neputincioşi, ne hrăneşti
ca pe nişte străini;
Bucură-te, că nu avem alt ajutor afară de tine, nici altă
folositoare degrabă;

375
Bucură-te, că nu avem altă mângâietoare bună, ci numai pe
tine, o, Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne acoperi şi ne aperi în vecii vecilor;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 2-lea
Văzând mila ta nemărginită, Preacurată Stăpână,
nenumăratele minuni de tine arătate şi din totdeauna revărsate
de la sfintele tale icoane, cu ele precum ca nişte stele de
Dumnezeu luminate toată lumea creştină ai împodobit-o, te
mărim pe tine, ceea ce ai preamărit neamul nostru cu
bunăvoinţa ta şi cu dragoste căzând la sfântul şi de minuni
făcătorul tău chip, cântăm Fiului tău, lui Hristos Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 2-lea
Văzând credincioşii din oraşul Kiev căci chipul sfânt al Maicii
lui Dumnezeu s-a oglindit pe sticla chivotului, s-au mirat foarte
şi cu adâncă evlavie, privind cu ochii trupeşti la icoana dătătoare
de tămăduiri, cu osârdie au strigat celei mai cinstite decât
heruvimii şi mai slăvite fără de asemănare decât serafimii:
Bucură-te, că cinstitul tău chip, preaminunat fără amestecul
mâinilor omeneşti pe sticla chivotului s-a oglindit;
Bucură-te, că pe toţi credincioşii foarte i-ai bucurat şi i-ai
înduioşat cu această arătare;
Bucură-te, Preacurată, care căutând la smerenie, auzi glasul
nostru şi cureţi toate fărădelegile noastre;
Bucură-te, Fecioară care prin naşterea ta purtătoare de Viaţă
pe şarpe l-ai omorât;
376
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, care prin rugăciunile
tale ne ajuţi să dobândim viaţa cea neîmbătrânitoare;
Bucură-te, Născătoarea Cuvântului Tatălui, care stingi focul
patimilor noastre cu roua rugăciunilor tale;
Bucură-te, mângâietoare bună, ceea ce cu rugăciunile tale de
Maică, furtunile inimilor noastre le domoleşti;
Bucură-te, cea care îndrepţi rugăciunile robilor tăi şi le
dăruieşti dezlegarea multor păcate;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui de Sus te-a făcut pe tine, cea plină de har, izvor
nesecat de mângâieri pentru cei dintru nevoi. Fiindcă multe
scârbe răbdând, poţi şi celor ce se ispitesc să le ajuţi. Iar
oamenilor noştri, care rău se chinuiesc de necredinţă şi rătăcire,
ai binevoit cu milă să le arăţi această comoară plină de har -
chipul tău făcător de minuni în biserica intrării tale - ca semn al
milei tale către pământul nostru, pentru apărarea de duşmanii
văzuţi şi nevăzuţi ca fiind întăriţi de ajutorul dumnezeiesc, lui
Hristos Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Aşa precum de demult ţarul a poruncit fraţilor să se aşeze cu
traiul lângă icoana Maicii Domnului din Tihvinsk şi ţie celei
Preacurate, măriri să-ţi cânte şi pentru toată lumea să se roage,
aşa şi acum mitropolitul Vladimir a poruncit să se facă mănăstire
şi fraţilor adunaţi sub chipul tău făcător de minuni, arătat de
curând, rugăciuni să înalţe pentru toţi oamenii şi să-ţi cânte:

377
Bucură-te, că prin arătarea ta, tot pământul Kievului ai
sfinţit;
Bucură-te, eliberatoarea celor strâmtoraţi;
Bucură-te, a celor nepedepsiţi, pedepsitoare milostivă;
Bucură-te, preaînţeleaptă povăţuitoare a celor neînţelepţi;
Bucură-te, pentru cei ce obijduiesc, înspăimântătoare
groaznică;
Bucură-te, celor obijduiţi preabună apărătoare;
Bucură-te, gonitoarea duhului mâhnirii şi al fricii;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 4-lea
Ca o stea strălucitoare, ca un nou semn al milei sale a arătat
Preacurata Fecioară, credincioşilor din de Dumnezeu păzitul
oraş Kiev, cinstită icoana sa "Caută la Smerenia" pentru întărirea
dreptmăritoarei credinţe în vremuri de grele încercări,
neorândueli şi rele desfrânări, pornite de duşmanii credinţei şi ai
patriei noastre. Noi însă, văzând în această arătare semnul unei
mari purtări de grijă a lui Dumnezeu pentru aceste meleaguri, cu
frică şi cu cutremur grăim către tine, Împărăteasa cerului şi a
pământului: tu eşti scut nebiruit şi zid nesurpat pentru toţi cei
ce te laudă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Auzind despre minunata arătare a sfintei tale icoane în
oraşul Kiev, Preabinecuvântată Împărăteasă a cerului şi a
pământului, mulţime de oameni au venit la biserica ta pentru a
vedea şi a se mira de această minune, pentru a se închina cu

378
bucurie şi cu evlavie icoanei tale făcătoare de minuni,
chemându-te cu laude:
Bucură-te că ai aflat har la Dumnezeu şi eşti mai preamărită
decât toţi îngerii şi sfinţii;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Născătoarea lui Hristos, Cel
puternic în războaie, care ne izbăveşti pe noi de mâhnire şi de
năvălirile cele rele ale duşmanilor;
Bucură-te, că ai născut negrăit pe de Viaţă Dătătorul Hristos
şi ne învii pe noi cei morţi cu sufletul;
Bucură-te, Stăpână, sfinţitoarea inimilor noastre pângărite,
ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Preasfânt;
Bucură-te, milostivă, care ne întinzi nouă o mână de ajutor,
ca mântuiţi fiind, neîncetat să te fericim;
Bucură-te, Fecioară de Dumnezeu bucurată, care cu
stropirea milei tale stingi cărbunii patimilor noastre;
Bucură-te, ceea ce aprinzi luminătorul cel stins al inimilor
noastre;
Bucură-te, ceea ce milostiveşti pe Judecătorul, Fiul tău;
Bucură-te, că ne slobozeşti de patimile noastre cele necurate
şi ne învredniceşti de veşnica mărire;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 5-lea
Arătându-se minunea de la icoana ta, credincioşii s-au
bucurat, iar cei necredincioşi s-au mirat "cum poate fi una ca
aceasta"? Şi căutând să înţeleagă au priceput puterea
Preacuratei, recunoscând după o vreme înaintea poporului, că
oglindirea de pe sticla chivotului nu este de mână omenească
făcută, iar noi, iară şi iară minunându-ne de mila ta, ne rugăm ca
379
Domnul, Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră
rugăciune şi să asculte cererile noastre ale tuturor care cu
credinţă cheamă numele tău sfânt, cântându-i Fiului tău: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Răsărit-a nouă harul cel strălucitor de la sfânta ta icoană
făcătoare de minuni, Pruncă de Dumnezeu aleasă şi în faţa ei
căzând cu lacrimi ne rugăm: goneşte norul ispitelor şi al
necazurilor venit asupra noastră ca să-ţi cântăm cu bucurie:
Bucură-te, Preacântată poartă cerească, care ne deschizi
nouă calea mântuirii;
Bucură-te, Preacurată, care ne întinzi nouă o mână de ajutor
şi din adâncul suferinţelor ne scoţi;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare a Luminii nezidite, care din
bezna patimilor ne slobozeşti;
Bucură-te, bucuria îngerilor, bunătatea drepţilor, nădejdea
credincioşilor şi ocrotitoarea noastră;
Bucură-te, pod care duci la Viaţa cea neîmbătrânitoare pe cei
ce cu credinţă şi cu dragoste te preamăresc;
Bucură-te, ceea ce înalţi cornul credincioşilor, a celor ce te
cântă şi se închină preacinstitului tău chip;
Bucură-te, călăuzitoarea către bunătăţile Împărăţiei cereşti şi
către pacea dumnezeiască;
Bucură-te că ne întinzi o mână de ajutor şi ne îndrepţi spre
limanul mântuirii;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

380
Condacul al 6-lea
Propovăduitoare a negrăitelor tale minuni, Maică a lui
Dumnezeu, s-a arătat sfânta ta biserică din oraşul Kiev, pentru
că în ea s-a împlinit prin tine, curată Fecioară, minunata purtare
de grijă a lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când am avut dorinţa
tainică a inimii de a împodobi preaminunatul tău chip cu o
cunună preţioasă de pietre scumpe, cu milostivire ne-ai auzit. Şi
acum ne auzi pe noi, cei păcătoşi şi nevrednici, care cu osârdie
venim spre chipul tău cel preaslăvit şi cu glas de pocăinţă
strigăm din adâncul sufletului: Stăpână, mântuieşte-ne că pierim
de mulţimea fărădelegilor noastre, ca întotdeauna să-ţi
mulţumim şi să te preamărim pe tine ajutătoarea noastră
grabnică şi minunată, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Aşa precum de demult iudeii au adus pentru chivot argint şi
aur, aşa şi acum toţi cei ce au primit prin tine vindecări, cu
mulţumire îţi aduc argint şi aur, chivotule preacurat şi astfel
împodobind cu multe daruri, veşmânt scump şi cunună de
pietre scumpe, preasfântul tău chip, ne închinăm ţie şi cu lacrimi
strigăm:
Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care naşti şi
după naştere curată te afli;
Bucură-te, preabună, ceea ce dăruieşti inimilor noastre
duhul umilinţei şi al smereniei, al curăţenie minţii şi îndreptarea
vieţii;
Bucură-te, preanevinovată, lăsarea greşelilor noastre şi
dăruirea izvoarelor de lacrimi;
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale vindeci rănile
sufletelor noastre;

381
Bucură-te, potirul vieţii şi al nemuririi, care ne aduci pe noi la
porţile veşniciei;
Bucură-te, izbăvitoarea noastră din nevoi şi necazuri şi de
straşnica Judecată ce va să fie;
Bucură-te, izvor de viaţă purtător al bucuriei şi neputrejunii,
care adăpi sufletele noastre însetate;
Bucură-te, preamilostivă, care cu lumina ta blândă goneşti
întunericul patimilor şi al păcatelor noastre;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 7-lea
Domnul cel îndelung răbdător, vrând să arate iubirea Sa de
oameni plină de daruri şi nemărginita beznă, te-a ales pe tine
una pentru a-i fi lui Maică şi te-a făcut pentru oameni apărare
nesurpată; ca cel ce după Judecata lui Dumnezeu vrednic de
osândă se va afla, scăpând sub Acoperământul tău împărătesc,
pocăinţei să se dea, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea
O nouă scăldătoare Siloam, precum cea de demult, ni s-a
arătat nouă Biserica intrării tale, pentru că toţi credincioşii se
închină icoanei tale făcătoare de minuni şi cântări de rugăciune
în faţa ei întotdeauna săvârşesc ca să nu rămână tăinuit izvorul
cel plin de har al vindecărilor pentru toţi cei ce au nevoie. De
aceea noi nu tăinuim binefacerile tale, Preacurată, ci cu
mulţumire cântăm:
Bucură-te, mieluşea, Născătoarea Mielului Celui ce a luat
păcatele lumii;

382
Bucură-te, frumoasă la suflet, frumoasă la trup, frumoasă la
gânduri, Fecioară Preacurată, ceea ce cureţi necurăţia sufletului;
Bucură-te, sfinţitoarea a toate, ceea ce reverşi neîncetat din
mâinile tale tămăduiri;
Bucură-te, viţă dumnezeiască, care ai crescut strugurele cel
preafrumos, dându-ne nouă băutura nezavistnică;
Bucură-te, una fără de prihană, care în viaţa pământească ne
acoperi cu Acoperământul milei tale;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti cu rugăciunile tale de Maică,
de venirea bolilor şi de orice vătămare sufletească sau
trupească;
Bucură-te, preabuna noastră povăţuitoare, care ne înveţi să
aducem mulţumiri pentru toate binefacerile tale;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 8-lea
Toată viaţa noastră pământească este plină de dureri,
scârbe, clevetiri, supărări, mustrări şi de alte feluri de nevoi şi
necazuri. Slăbeşte trupul, slăbeşte şi duhul nostru. Către tine
alergăm, cea plină de har şi cădem în faţa chipului tău
preacurat; umple de veselie şi de bucurie inimile noastre
scârbite, ca întotdeauna să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Minunata arătare a fost dată unui om atunci când, stând la
rugăciune, se ruga pentru răposata sa rudă care fără de pocăinţă
a adormit, însă deodată văzu apărut pe perete sfântul tău chip,
Stăpână, iar după aceea o văzu în acelaşi loc şi pe răposată,
strălucind de bucurie cerească. Pricepând că în această arătare
383
ai fost tu, Maica luminii, care întru cele de sus locuieşti şi
întotdeauna mijlociri pentru cei vii şi cei morţi aduci Fiului tău,
inima lui se umplu de bucurie duhovnicească şi grăi acestea:
Bucură-te, ceea ce uşurezi soarta de după mormânt a
rudelor noastre şi nu-ţi întorci faţa ta de la cei ce-ţi aduc daruri
de mulţumire;
Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc întru tine le dăruieşti
sfârşit bun;
Bucură-te, că şi după moarte mijloceşti pentru sufletul
înfăţişat Judecăţii Domnului;
Bucură-te, că mângâi cu ajutorul tău cel plin de har pe
părinţii îndureraţi de pierderea copiilor;
Bucură-te, neobosită rugătoare, care ne trimiţi sfârşit paşnic
şi fără de dureri din această vale a plângerii şi a scârbei;
Bucură-te, că în ceasul groaznic al morţii mijloceşti pentru cei
ce te cinstesc cu credinţă şi de vămile văzduhului îi izbăveşti;
Bucură-te, milostivă, care ne arăţi mila ta în ziua încercării,
atunci când se vor vădi toate lucrurile noastre bune şi rele;
Bucură-te, milosârdă, că nu respingi pocăinţa păcătoşilor şi
din groapa pieirii îi răpeşti cu mila ta;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească cântări de laudă îţi aduce ţie,
adevăratei Maici a lui Dumnezeu şi ocrotitoarea celor ce vin la
tine şi-ţi cer ajutorul, căci cu mijlocirea ta puternică şi neclintită
pe cei drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, scârbele le
domoleşti, rudelor noastre răposate soarta de după moarte le-o

384
uşurezi şi te rogi pentru noi toţi cei ce cu credinţă îi cântăm
Fiului tău: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Ritorii cei rătăciţi în deşarta înţelepciune nu pot să priceapă
taina dumnezeiască a Fecioriei tale, Născătoare de Dumnezeu,
nici a lămuri nu pot puterea minunată care se revarsă
necontenit de la sfintele tale icoane întru vindecarea bolnavilor
şi pentru orice folos sufletesc şi trupesc al oamenilor. Noi însă,
cu evlavie te mărturisim pe tine, Maică şi Fecioară, lăudând
după vrednicie sărbătoarea icoanei tale, Stăpână, cu credinţă ne
închinăm chipului tău sfânt şi cu dragoste strigăm:
Bucură-te, Mireasa lui Dumnezeu, care ai născut Lumina cea
dumnezeiască şi mai înainte de veci;
Bucură-te, bucuria neîncetată a maicilor;
Bucură-te, una cea fără de prihană şi cea mai bună între
femei;
Bucură-te, slava îngerilor, stâlpul întăririi şi comoara
mântuirii;
Bucură-te, Împărăteasa cerului, izvor nepieritor şi uşa
pocăinţei;
Bucură-te, Maica milostivă a celor scârbiţi şi împovăraţi;
Bucură-te, apărătoare împărătească a neamului creştinesc;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 10-lea
Omenirii decăzute ai născut Mântuitor şi ca pe un Prunc în
braţe L-ai purtat. Şi dumnezeiasca Lui oglindire pe icoana ta cea
sfântă ne-o arăţi, dăruindu-ne prin ea multă milă şi bunătăţi.
385
Pentru aceasta cu credinţă şi cu dragoste cinstim chipul tău
făcător de minuni, Stăpână, şi cu osârdie ne rugăm ţie: fii nouă
acoperământ şi apărare în ziua Judecăţii ca prin mijlocirea ta de
Maică să ne miluiască pe noi Judecătorul cel drept, Fiul tău şi să
ne învrednicească de starea de-a dreapta Sa ca să-I cântăm cu
toţi cei aleşi: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid şi Acoperământ pentru oraşul Pskov a fost dată sfânta ta
icoană, Împărăteasă şi Stăpână, ocrotind de multe ori de
distrugeri acest oraş. Acum şi pe noi păcătoşii şi nevrednicii robii
tăi cu milostivire ne-ai cercetat prin arătarea minunată a
preacuratului tău chip şi ne primeşti cu bunăvoinţă rugăciunile
înălţate în faţa lui din inimi mulţumitoare, cântându-ţi:
Bucură-te, că precum de demult cu icoana Adormirii ai salvat
de numeroase ori oraşul Kiev, aşa şi acum ne îngrădeşti de toate
nevoile cu preaminunata ta icoană;
Bucură-te, a Lavrei Peşterilor slăvită ziditoare şi a bisericilor
ei preacinstită înfrumuseţătoare;
Bucură-te, preaminunată custode şi a altor lăcaşuri sfinte,
pentru că prin harul tău se zidesc ele şi înfloresc în evlavie;
Bucură-te, ceea ce ai proslăvit acest loc al arătării sfintei tale
icoane prin slăvite minuni şi tuturor vădeşti mila ta îmbelşugată;
Bucură-te, Mireasă preacurată a lui Dumnezeu, care pe cei
ce cinstesc sfântul tău chip îi izbăveşti de osândirea la muncile
cele de multe feluri;
Bucură-te, acoperitoarea noastră preamilostivă, care
neîncetat ne izvorăşti milă de la icoana ta preaminunată;
Bucură-te, Stăpână, care cu rugăciunile tale de Maică trezeşti
din somnul cel greu, sufletele noastre spre doxologie ţie;

386
Bucură-te, bucuria lumii, că se bucură întru tine soborul
îngeresc şi neamul omenesc;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 11-lea
Cântarea noastră de rugăciune, înălţată cu credinţă şi
dragoste ţie, Stăpână şi Doamnă, cu milă o auzi şi comoara
darurilor tale să nu ne-o închizi, binefăcătoarea noastră, de
Dumnezeu Născătoare, pentru că am sărăcit foarte în fapte
bune şi alergând cu osârdie la comoara milei tale, minunata
icoană a ta, cădem şi ne rugăm: păzeşte-ne de învăţăturile cele
rătăcite, de răzvrătirile viclene, mântuieşte patria noastră de
neorânduieli şi de relele năvăliri ale vrăjmaşilor, ca
învrednicindu-ne cu dragoste şi într-un singur gând cu toţi fiii
credincioşi ai sfintei biserici a lui Hristos, cu bunăcuviinţă să-I
cântăm Ziditorului nostru: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Cu razele luminoase ale minunilor străluceşte neîncetat
sfânta ta icoană, neprihănită Născătoare de Dumnezeu Fecioară,
luminându-ne pe noi, cei întunecaţi de negura păcatelor şi
îndreptându-ne către slavoslovia neîncetată a preasfânt numelui
tău. Drept aceea ne bucurăm noi păcătoşii, având aşa arvună a
bunăvoinţei tale către noi şi ţie grabnicei noastre ajutătoare cu
mulţumire grăim:
Bucură-te, Împărăteasă şi Stăpână, care cu lumina ta
cerească ne luminezi şi sub Acoperământul tău întotdeauna ne
adăposteşti;

387
Bucură-te, blagoslovită şi preaproslăvită Maică neispitită de
bărbat, care înviezi sufletele noastre omorâte de păcat;
Bucură-te, curată şi fără de prihană Fecioară, că tu ai născut
pe Fiul Cel ce ne izbăveşte de ispite;
Bucură-te, preaslăvită Stăpână de Dumnezeu Născătoare,
care ne scoţi pe noi din toate relele şi scârbele şi aşezi picioarele
noastre pe piatra dumnezeieştii mântuiri;
Bucură-te, mieluşea curată, Fecioară Maică, Pruncă, care ne
cureţi de patimile trupeşti;
Bucură-te că toţi cei ce te slăvesc pe tine, de Dumnezeu
aleasă, se izbăvesc de mrejele cele mincinoase;
Bucură-te, munte înalt, văzut încă de Daniel, din ea - cinstita
piatră - Hristos în trup S-a îmbrăcat;
Bucură-te, Fecioară curată, toiag din rădăcina lui Ieseu, care
ne-ai înflorit pe Domnul cel Atotputernic;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 12-lea
Cămară sfântă şi neprihănită a lui Dumnezeu, Stăpână, nu te
îngreţoşa de noi păcătoşii şi nevrednicii cei ce cântăm milele
arătate nouă de la preacinstită icoana ta şi cu lumina ta cea
neînserată luminezi sufletele noastre întunecate, aducându-le la
Lumina Triipostatică a Dumnezeirii, întăreşte-ne în dreapta
credinţă, o, preabună, şi ne învredniceşte până la ultima suflare
să cântăm neîncetat Atotţiitorului: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând slăviri de laudă şi mulţumire ţie, de Dumnezeu
fericită Fecioară, propovăduim cu glas tare măreţia minunilor şi
388
bogăţia milei tale arătate asupra noastră şi a patriei şi din
adâncul inimii îţi aducem cu smerenie aceste daruri cu laude:
Bucură-te, nesurpată cetate şi zid al ortodoxiei;
Bucură-te, nebiruită conducătoare a voievozilor şi armatelor
creştine;
Bucură-te, mântuire nemincinoasă şi mijlocitoare lumii, care
ai născut pe Ziditorul, prin care s-a izbăvit lumea de boli şi de
năpaste;
Bucură-te, uşa vieţii, care uşile pocăinţei ne deschizi;
Bucură-te, una binecuvântată, ceea ce în ceasul morţii
goneşti de la noi întunecatele chipuri ale viclenilor demoni;
Bucură-te, una preamilostivă, care în ziua straşnică a
Judecăţii de muncile iadului ne izbăveşti şi ne arăţi moştenitori
ai negrăitei slave a Fiului tău;
Bucură-te, preanevinovată, care neîncetat ne arăţi iubirea ta
de oameni, slobozindu-ne de ispitele şi de mrejele diavoleşti;
Bucură-te, preacurată, care faci cu noi semn spre bine, ca să
vadă cei ce ne urăsc pe noi şi să se ruşineze pentru că ai auzit
rugăciunile noastre şi ne-ai mângâiat;
Bucură-te, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare
“Caută la Smerenia”, care din înălţimea cerurilor cauţi la
smerenia robilor tăi!

Condacul al 13-lea
O, atotcântată Maica Domnului nostru Iisus Hristos,
Preasfântă Fecioară, tu eşti nesecată mare a darurilor
dumnezeieşti. Ca spre o candelă luminoasă plină cu
untdelemnul milei, privim la tine cu ochii credinţei, fiind
luminaţi de blânda ta strălucire, fiind încălziţi de dragostea ta,
ţie ca bunei noastre apărătoare cu umilinţă îţi grăim: primeşte
cu bunăvoinţă cântarea noastră de rugăciune pe care ţi-o
389
înălţăm cu credinţă în faţa minunatei tale icoane şi cu
atotputernicile tale rugăciuni roagă-te, Stăpână, ca să ne
mântuim noi păcătoşii, de nevoile vremelnice şi cele veşnice, ca
mântuiţi de tine în viaţa ce va să fie, să proslăvim întru tot sfânt
numele Fiului tău şi Dumnezeului nostru, cântându-I cu
credinţă: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1 si Condacul 1.

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare,
ceea ce eşti mai mărită decât heruvimii şi mai cinstită decât
serafimii, Pruncă de Dumnezeu aleasă! Caută din înălţimea
cerului cu ochiul tău blând spre noi nevrednicii robii tăi, care cu
umilinţă şi cu lacrimi ne rugăm înaintea preacinstitului tău chip,
nu ne lipsi pe noi de ocrotirea ta şi de Acoperământul tău
împărătesc în călătoria noastră pământească plină de scârbe şi
de nelinişti. Mântuieşte-ne pe noi cei aflaţi în pierzare şi nevoi,
ridică-ne din adâncul păcatelor, luminează mintea noastră
întunecată de patimi şi tămăduieşte rănile sufletelor şi ale
trupurilor noastre.
O, atotmilostivă Maică a Stăpânului celui iubitor de oameni!
Revarsă peste noi bogăţia milei tale, întăreşte voinţa noastră
neputincioasă spre îndeplinirea poruncilor lui Hristos, topeşte
împietrirea inimilor noastre cu dragostea către Dumnezeu şi
aproapele, dăruieşte-ne nouă zdrobire inimii şi pocăinţă
adevărată, ca fiind curăţiţi de scârnăvia păcatelor, să ne
învrednicim de sfârşit creştinesc cu pace şi de răspuns bun la
straşnica şi nefăţarnica Judecată a Domnului nostru Iisus Hristos,
Căruia împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Preasfântul şi
Bunul şi de Viaţă Făcătorul Duh, i se cuvine toată slava, cinstea şi
închinăciunea acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

390
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA DE LA HÂRBOVĂŢ»

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Apărătoarei şi conducătoarei neamurilor creştineşti,
călăuzitoarei şi izbăvitoarei, cântări de laudă aducem noi,
credincioşii care ne-am adunat înaintea sfintei tale icoane, iar
tu, Sfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ca ceea ce ai
îndurări nespuse, primeşte rugăciunea noastră ce o aducem
înaintea sfintei tale icoane făcătoare de minuni, ca în umilinţa
inimii să-ţi cântăm: Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei
Ocrotitoare!

Icosul 1
Stăpână! Primul care ţi-a adus această laudă a fost
Arhanghelul Gavriil, când ţi-a binevestit că vei zămisli pe Fiul lui

391
Dumnezeu. Iar după preamărita ta adormire, toate puterile
cereşti îţi aduc pururea această laudă în ceruri. Deci, cum să
cutezăm noi păcătoşii, a împreuna glasurile noastre cu ale celor
fără de trupuri? Însă, amintindu-ne de îndurarea ta către toţi
câţi se pocăiesc, cu frică şi cu dragoste îţi grăim unele ca
acestea:
Bucură-te, ceea ce eşti adâncul milei;
Bucură-te, ceea ce eşti mare nesecată de iubire;
Bucură-te, buna solitoare a neamului creştinesc;
Bucură-te, ceea ce eşti în Hârbovăţ cetate mare;
Bucură-te, care pe oamenii pravoslavnici la mănăstirea
Hârbovăţului îi atragi cu legământurile iubirii;
Bucură-te, care toată scârba din sufletele lor o goneşti;
Bucură-te, ceea ce prin icoana ta de minuni făcătoare, ca
printr-o stea ne conduci pe noi;
Bucură-te, care cu rugăciunile tale, năvălirile patimilor
degrabă le alungi;
Bucură-te, care eşti pentru cei ce se îndoiesc întărire în cele
bune;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul al 2-lea
Toate puterile cereşti te văd, de Dumnezeu aleasă Fecioară,
Împărăteasă, Maică a Împăratului Ceresc, rugându-te Fiului tău
şi Dumnezeului nostru pentru creştini. Iar noi păcătoşii, văzând
pe pământ sfânta ta icoană şi îngenunchind în faţa ei, cu bucurie
ne închinăm ţie, cântând: Aliluia!

392
Icosul al 2-lea
Mijlocirea cea osârdnică cerească dăruieşte-ne-o nouă,
Împărăteasă, căci cum am putea lăuda numele tău cu gurile
noastre? Tu ne eşti solitoare bună şi puternică ca să ne ajuţi în
toate nevoile, spre a-ţi cânta cu umilinţă acestea:
Bucură-te, ceea ce ne mângâi prin rugăciunile ce le aduci
Fiului tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, căci cu rugăciunile tale ne izbăveşti de veşnicile
suspinuri;
Bucură-te, căci cu rugăciunile tale de Maică, îl faci pe Fiul tău
şi Dumnezeu îndurător spre noi;
Bucură-te, căci cu rugăciunile tale linişteşti dreapta mânie a
lui Dumnezeu cea pornită asupra noastră;
Bucură-te, căci cu solirile tale ni se iartă păcatele;
Bucură-te, căci cu ajutorul tău patimile noastre se nimicesc;
Bucură-te, ceea ce ne ajuţi în toate necazurile şi nevoile
noastre;
Bucură-te, că pe cei ce te preamăresc, întotdeauna îi slăveşti;
Bucură-te, căci cu bucuria ta linişteşti întristările noastre;
Bucură-te, ceea ce mereu ne dăruieşti bucurie;
Bucură-te, ceea ce ne deschizi uşile raiului;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul al 3-lea
Stăpână, arătat-ai îndoită putere a darului tău pe pământul
Moldovei, când în locul pe care te-ai arătat, întreit ai înmulţit
averile cu icoana ta cea făcătoare de minuni, care cu mâna
ierarhului Pahomie primită a fost de la Moscova, fiind dăruită de
mama lui Nicolae Albaduev, care a jertfit-o sfintei mănăstiri
Hârbovăţ, pentru care cu bucurie cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
393
Icosul al 3-lea
Având nesecată bogăţie de îndurări, întinzi mână de ajutor
tuturor marginilor pământului, dând vindecare celor bolnavi,
uşurare celor suferinzi, vedere orbilor şi tuturor de toate,
împlinind trebuinţa fiecăruia. Deci, noi cu mulţumire îţi cântăm
acestea:
Bucură-te, că numai tu ne eşti Maica milostivirii;
Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chemarea de mult preţ a
milei;
Bucură-te, că dăruieşti tuturor îndurări fără de număr;
Bucură-te, ceea ce vindeci rănile păcatelor noastre;
Bucură-te, că pe cei drepţi îi aşezi în locaşurile raiului;
Bucură-te, că eşti nădejdea primirii bunurilor celor aşteptate;
Bucură-te, că pe toţi cei căzuţi, îi pui iarăşi în starea de dar în
curând;
Bucură-te, care ajuţi tuturor celor ce au nevoie de ajutorul
tău;
Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne de toate nevoile,
bolile şi linişteşte întristările noastre;
Bucură-te, ceea ce uneşti pravoslavnicii din Moldova prin
sfânta ta icoană;
Bucură-te, că eşti bucuria călugărilor din Hârbovăţ;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul al 4-lea
Împărăteasă cerească! Tu ne ajuţi întotdeauna în viforul
multor nevoi ce se năvalesc spre noi, care cu credinţă scăpăm la
tine şi ne închinăm icoanei tale purtătoare de vindecări, căci
despre cea dintâi icoană a ta ai zis cândva: Această icoană este

394
harul meu şi puterea mea. Astfel noi credem cu adevărat cum că
tu ne ajuţi nouă celor ce cântăm: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Cămară aleasă a Duhului Sfânt, primind Dumnezeu în cer
mijlocirea ta pentru noi, îţi împlineşte cererea, iar noi păcătoşii,
pe pământ văzând sfânta ta icoană ce ne luminează ca un soare,
cu îndrăzneală îţi cântăm, ca Maicii Domnului, astfel:
Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat pe Soarele Cel văzut numai
de îngeri;
Bucură-te, ceea ce ne luminezi cu lumina care nu se stinge;
Bucură-te, ceea ce ne înviezi pe noi cei morţi de păcate;
Bucură-te, ceea ce pe mamele cele sterpe le faci născătoare
de prunci;
Bucură-te, ceea ce curând goneşti pe duşmanii cei răi, care
pe neaşteptate năvălesc asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce întotdeauna ne îndulceşti cu bunătăţile
cele dorite;
Bucură-te, ceea ce degrabă ne mângâi în necazurile şi
scârbele noastre;
Bucură-te, că pe cei ce cheamă numele tău îi scapi de moarte
năprasnică;
Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc spre tine le dăruieşti viaţă
fără de sfârşit;
Bucură-te, că pe cei care au către tine credinţă şi iubire, îi
duci la cer;
Bucură-te, ceea ce ne eşti puternică solitoare şi ne aperi de
toate împrejurările;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

395
Condacul al 5-lea
Stea dumnezeiască şi cale aleasă către Soarele Dreptăţii te-ai
arătat, Stăpână, celor ce te preamăresc. Precum în viaţa
pământească ai fost către Fiul tău solitoare pentru oamenii din
Cana Galileii, tot aşa şi după slăvita ta plecare la ceruri,
rugăciunile credincioşilor din toate părţile pământului, ce se
aduc Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos şi aici pe
pământul Moldovei, în mănăstirea Hârbovăţului, le înalţi la
scaunul lui Dumnezeu, dăruindu-i lumii felurite vindecări, celor
ce cântă: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând oamenii în mănăstirea Hârbovăţului în vremurile de
demult şi în zilele mai de pe urmă, icoana trecând prin satele
Moldovei, mulţime de vindecări şi minuni dăruite de tine, Maica
lui Dumnezeu, ei îşi întăreau sufletele în dorinţa mântuirii,
aducând călduroasă pocăinţă de păcatele lor şi aşa îţi cântau ţie:
Bucură-te, ceea ce le eşti orbilor vedere şi şchiopilor
umblare;
Bucură-te, că eşti izbăvitoare de demoni a celor îndrăciţi prin
frică şi spaimă;
Bucură-te, ceea ce ai întors cu minune para focului de la
lăcaşul tău şi ai înviat pe pruncul Simeon prin rugăciunile
stareţului;
Bucură-te, că prin acestea ai arătat din nou oamenilor
puterea vechilor tale minuni;
Bucură-te, că vindecările de la sfânta ta icoană s-au înmulţit
până-n zilele mai de pe urmă;
Bucură-te, ceea ce în toată lumea dăruieşti izvoare de
vindecări de la sfânta icoană;

396
Bucură-te, ceea ce mai mult decât aceste daruri, îmbogăţeşti
duhovniceşte pe cei ce ţi se roagă ţie;
Bucură-te, căci cu tine se laudă neamurile creştineşti;
Bucură-te, că şi cei cu puţină credinţă aleargă la ajutorul tău;
Bucură-te, că eşti nădejdea pământenilor şi ajutătoare în
nevoi;
Bucură-te, bucuria celor cereşti şi a celor pământeşti;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul al 6-lea
Biserica lui Hristos propovăduieşte minunile tale, Născătoare
de Dumnezeu, care-s ca nisipul mării şi ca stelele cerului. De la
răsărit până la apus minunile tale sunt lăudate, căci nu există
oraş sau ţară unde tu să nu fi lucrat cu puterea lui Dumnezeu
spre izbăvirea, mântuirea, luminarea şi vindecarea celor numiţi
cu numele lui Hristos, adică a creştinilor. Mai cu seamă prin
sfintele tale icoane faci minuni, revărsând de la ele râuri de
tămăduiri, milostiviri şi îndurări oamenilor care se chinuiesc în
necazuri şi boli. Drept aceea te mărim cu glasuri de cântări
duhovniceşti şi cântăm Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Dumnezeiască Pruncă, Fecioară, răsărit-ai în dumnezeiasca
revărsare de lumină a slavei, ţinând în braţe pe veşnicul Prunc
Iisus Hristos, înconjurat de cetele puterilor arhangheliceşti,
precum te vedem zugrăvită pe icoana ce se numeşte Tainicul
Rug Nears al lui Moise prin care dăruieşti credincioşilor daruri
pline de îndurări, izbăvindu-i de foc şi de trăsnete. Vindecând pe
cei slăbănogi, mângâind pe cei scârbiţi şi trimiţând tuturor cele

397
bune şi folositoare de suflet spre a-ţi cânta cu glasuri netăcute
unele ca acestea:
Bucură-te, că de tine se bucură în triumf soborul îngeresc şi
neamul omenesc;
Bucură-te, că slava ta este mai presus decât laudele cereşti şi
pământeşti;
Bucură-te, că de la înălţimea cerească, cu dragoste de mamă
priveghezi peste toată lumea;
Bucură-te, cea care pe cei scârbiţi de pe pământ îi cercetezi
cu binefacerile tale;
Bucură-te, ceea ce nu treci cu vederea în nenumăratele tale
binefaceri, pe cei dispeţuiţi şi lepădaţi;
Bucură-te, ceea ce în bunătatea inimii tale, scoţi din groapa
pierzării pe cei deznădăjduiţi;
Bucură-te, ceea ce eşti alabastru ce porţi vindecări de orice
neputinţă;
Bucură-te, ceea ce eşti purtătoare de mir binemirositor al lui
Hristos, care ai umplut de bună mireasmă omenirea cea căzută;
Bucură-te, ceea ce dezlegi legătura păcatelor la păcătoşii
care se pocăiesc;
Bucură-te, ceea ce zdrobeşti capcana patimilor celor ce se
nevoiesc în curăţie;
Bucură-te, ceea ce eşti bucurie lină pentru tinerele mame,
care îşi alăptează pruncii;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul al 7-lea
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, vrând să încălzeşti
inimile cu dorinţa vieţii veşnice prin minunile tale, vindeci pe cei
bolnavi, izgoneşti dracii, slobozeşti pe cei robiţi, înviezi pe cei
398
morţi, pentru ca noi, înţelegând puterea lui Dumnezeu, să
dispreţuim cele ce sunt în deşert şi să adăugăm cele
dumnezeieşti în sprijinirea sufletelor noastre, cântând neîncetat
lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Mănăstirea Hârbovăţului suferind din nou cele mai grele
prigoniri, când împreună cu întreaga ţară, prin viclenie, a fost
despărţită de pravoslavnica credinţă şi dată sub stăpânirea
ereticească, după un timp îndelungat a fost reîntoarsă
creştinilor pravoslavnici. Apoi, fiind chemaţi călugării care erau
împrăştiaţi, venind, au scos din cenuşă sfânta icoană a Maicii
Domnului, care de trei ori a fost în foc, dar au găsit-o neatinsă,
nearsă, stând cu faţa în jos. Atunci toţi au îngenuncheat înaintea
Stăpânei, cântând:
Bucură-te, apărarea Hârbovăţului;
Bucură-te, mustrarea ereticilor agareni;
Bucură-te, că lăcaşul tău nu pentru totdeauna l-ai părăsit;
Bucură-te, ceea ce ne înveţi frica lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci cu solirea ta, mulţi turci s-au întors la credinţa
ortodoxă;
Bucură-te, că din vremuri vechi, mulţi eretici s-au îndreptat
cu înţelepciunea ta;
Bucură-te, ceea ce chemi din nou pe credincioşi la rugăciune
în sfântul tău lăcaş;
Bucură-te, că pe cei necredincioşi îi înveţi să se închine
sfinţeniei de aici;
Bucură-te, ceea ce eşti pururea lăudată de drepţi şi de
cuvioşi;
Bucură-te, că la tine năzuiesc cu pocăinţă cei căzuţi;

399
Bucură-te, ceea ce eşti întoarcerea la credinţă a celor
lepădaţi;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul al 8-lea
Voind Domnul cel îndelung răbdător şi Atoateştiutor să arate
iubirea Sa de oameni din adâncul îndurărilor Sale, te-a ales de a
fi Lui Maică, izvorul nesecat al milei, fiindcă, după dreapta
judecată a lui Dumnezeu, chiar de-ar fi cineva vrednic de
osândă, să fie totuşi păstrat cu puternica ta mijlocire şi să cânte
Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Dumnezeule, bucuriile Tale cele minunate le-ai arătat în
Preacurata Maica Ta şi cu minuni ne-ai dăruit icoana ei care
luminează pe oameni mai mult decât razele soarelui, fiindcă ei
ca şi cum ar vedea pe Născătoarea de Dumnezeu, cu căldura
credinţei şi cu dragoste cântă:
Bucură-te, ceea ce peste pământul Moldovei întinzi icoana ta
ca pe un nor;
Bucură-te, că pe aceasta ne-o arăţi drept milă şi apărare ca
pe un veşmânt;
Bucură-te, că prin icoana ta izvorăşti pretutindenea o
mulţime de minuni;
Bucură-te, că prin arătarea icoanei tale luminezi pe toţi
oamenii;
Bucură-te, căci cu aceasta arăţi în biserică un nou semn de
dar;
Bucură-te, că noi privind la icoana ta, ne închinăm ţie,
adevăratei Născătoare de Dumnezeu;
400
Bucură-te, căci cu icoana ta, ca un stâlp de foc, alungi
întristările şi întunericul păcatelor;
Bucură-te, căci cu icoana ta luminezi mintea noastră asupra
păcatului;
Bucură-te, căci cu aceasta, biserica ai înramat-o;
Bucură-te, că prin apărarea ta suntem păziţi noi păcătoşii şi
goneşti de la noi haina cea neagră a întristărilor noastre;
Bucură-te, ceea ce ne îmbraci cu veşnica bucurie;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul al 9-lea
Străină minune vedem despre tine, Maica lui Dumnezeu,
precum de bolile trupeşti, prin sărutarea sfintei tale icoane şi
prin stropirea apei sfinţite, se vindecau cei ce cu credinţă cereau
vindecare, aşa şi patimile sufleteşti şi cele trupeşti ale roabei
tale Elena s-au vindecat. Prin vederea şi prin purtarea sfintei tale
icoane prin sate şi prin casele oamenilor credincioşi, cei ce cu
dragoste o primeau se întăreau în credinţă, umplându-şi inimile
de umilinţă, lăudându-te şi cântându-ţi: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Eu, nevrednicul, sunt cu totul plin de păcate, în deşertăciuni
lumeşti mă pierd, iar pentru sufletul meu nimic nu agonisesc.
Dar, privind la sfânta ta icoană, Stăpână şi luminare de la dânsa
primind, iarăşi pe calea mântuirii mă îndrept şi în bucuria inimii,
îţi cânt ţie:
Bucură-te, comoara curăţiei;
Bucură-te, adâncul milelor;
Bucură-te, ceea ce pururi către Fiul tău rugăciuni adânci
pentru cei credincioşi înalţi;
401
Bucură-te, ceea ce nu respingi rugăciunile păcătoşilor;
Bucură-te, că deznădăjduirea suferinţei Elenei ai
acoperit-o, odată cu vindecarea bolii negre;
Bucură-te, că cei ce cheamă numele tău se ridică din căderea
cea străină;
Bucură-te, prin care eresurile luptătoare împotriva icoanelor,
în toată lumea au fost ruşinate;
Bucură-te, prin care credinţa adevărată pe pământul
Moldovei s-a reîntors;
Bucură-te, ceea ce înalţi sufletele la nevoinţa întregii
înţelepciuni, la viaţa în feciorie;
Bucură-te, ceea ce înveţi pe cei ce ne obijduiesc;
Bucură-te, a inimilor noastre umilinţă şi a sufletelor nădejde;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul al 10-lea
Domnul cel iubitor de oameni, voind să mântuiască neamul
omenesc de înşelăciunea vrăjmaşului, ni te-a dăruit pe tine,
Maică pământenilor, spre ajutor, zicând: „Fii ai oamenilor, iată
Maica Mea, ea va fi Acoperământ şi scăpare celor obijduiţi”, ca
prin tine să-i ridice din adâncul păcatelor pe toţi cei care cântă:
Aliluia!

Icosul al 10-lea
Împărate ceresc! - aşa se roagă întotdeauna pentru noi
Împărăteasa cerească - primeşte pe tot omul care Te
preamăreşte şi cheamă numele Tău, unde se face pomenirea
Sfântului Tău Nume şi pentru numele Tău mă pomeneşte şi pe
mine. Nu-i îndepărta de la faţa Ta, ci să fie peste ei bunăvoinţa
Ta, primeşte de la dânşii toată cererea şi pe toţi îi izbăveşte din
402
nevoi. Noi însă păcătoşi fiind, nădăjduim în rugăciunile tale de
Maică şi grăim acestea:
Bucură-te, că tu eşti rugătoarea noastră cea fierbinte către
Dumnezeu;
Bucură-te, că rugăciunile tale de Maică au multă putere
pentru a-L face îndurat pe Stăpânul;
Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi şi le
linişteşti durerile;
Bucură-te, ceea ce luminezi nevrednicia noastră cu darul tău;
Bucură-te, ceea ce cu curăţia ta ne curăţeşti întinăciunile
noastre;
Bucură-te, ceea ce cu mireasma ta faci rugăciunile noastre
drepte;
Bucură-te, ceea ce pulberea trupului nostru stricăcios o
schimbi în nestricăciune;
Bucură-te, ceea ce contra slăbiciunilor noastre ne dai
întărire;
Bucură-te, ceea ce vindeci bolile noastre sufleteşti şi
trupeşti;
Bucură-te, ceea ce degrabă împrăştii norul patimilor, al
scârbelor şi al întristărilor ce vin asupra noastră;
Bucură-te, ceea ce prin stăruitoarele tale rugăciuni, ne
dăruieşti toate cele de folos;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare.

Condacul al 11-lea
Toată firea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea ta
cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam
omenesc, o apărătoare şi ajutătoare puternică. Plecându-se spre

403
neputinţele noastre, prin minunata sa icoană, ea ne dăruieşte
mângâieri nespuse, celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Te-ai milostivit, Stăpână, cu lumina vieţii vremelnice şi
nădejdea vieţii veşnice, pentru un oarecare om din Moldova
care era să moară, dar chemând sfânta icoană în casa lui,
gustând apă sfinţită de la icoana ta şi spălându-se cu ea, îndată
s-a făcut sănătos. Această minune văzând-o rudeniile şi
credincioşii, cu frică şi cu umilinţă, ţi-au strigat:
Bucură-te, ceea ce eşti vindecătoarea celor bolnavi;
Bucură-te, ceea ce asculţi pe creştini în scârbe şi în boli;
Bucură-te, căci cu tine a fost alungată moartea de la omul
care o aştepta;
Bucură-te, căci cu tine ni s-a dăruit neclintită credinţă;
Bucură-te, că bunăvestirea arhanghelului Gavriil se
împlineşte în faţa ochilor noştri;
Bucură-te, că după graiul lui eşti pururea fericită;
Bucură-te, că mănăstirea Hârbovăţului ţi-ai ales-o drept loc
de permanenţă petrecere;
Bucură-te, că fiind purtată prin sate, multe semne şi minuni
ai făcut;
Bucură-te, ceea ce n-ai respins nădejdea celor ce te-au primit
cu credinţă în casele lor;
Bucură-te, ceea ce primeşti cererile cele fierbinţi ale tuturor
creştinilor ce se roagă ţie;
Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti sănătate şi ne conduci spre
mântuire;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare.

404
Condacul al 12-lea
Darul vindecărilor şi umilinţă rugătoare de la a ta icoană,
Stăpână izvorând, să nu fie în deşert sufletelor noastre, dacă
pentru păcate în nesimţire împietrită am căzut, însă, ca una ce ai
putere de a învia morţii, trezeşte şi a noastră sufletească
amorţire şi cu gând bun inimile noastre le luminează, ca
linguşirea păcatului urând, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând puternicul tău ajutor, te lăudăm toţi ca pe o mare
solitoare a noastră şi ne închinăm ţie, celei ce te rogi pentru noi,
căci credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeu,
bunătăţile cele veşnice şi cele vremelnice tuturor celor ce cu
dragoste strigă astfel:
Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea;
Bucură-te, sfinţirea tuturor celor cereşti şi pământeşti;
Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului;
Bucură-te, călcarea tuturor curselor şi a ispitelor ce vin de la
lume, de la trup şi de la diavol;
Bucură-te, neaşteptată împăcare a celor cumplit învrăjbiţi;
Bucură-te, neştiuta îndreptare a păcătoşilor celor nepocăiţi;
Bucură-te, ceea ce nu lepezi pe cei nebăgaţi în seamă de toţi
şi părăsiţi în lume;
Bucură-te, ceea ce răpeşti din groapa pierzării pe cei cu totul
căzuţi în deznădejde;
Bucură-te, ceea ce ai lăsat să se aducă în locaşul tău icoana
ta, ca pe o propovăduitoare a mântuirii, de către mama lui
Nicolai Albaduev;
Bucură-te, ceea ce din înălţimea cerului priveşti la robii tăi
apăsaţi de păgâni;

405
Bucură-te, ceea ce pe cei credincioşi îi scapi din orice
nenorocire şi îi îndemni spre fapte bune;
Bucură-te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare.

Condacul al 13-lea
O, Maică prealăudată a lui Hristos Dumnezeul nostru, care ai
înfiat prin iubirea ta toate neamurile creştineşti! Noi
pământenii, nu ne pricepem a te lăuda precum se cuvine. Dar,
fiind biruiţi de dragostea ta şi ridicându-ne privirile la sfânta ta
icoană de minuni făcătoare, te rugăm să nu ne lipseşti pe noi
toţi fiii tăi, de îndurarea ta şi de apărarea ta fierbinte în scârbele,
bolile şi toate nevoile noastre şi îţi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)
Apoi Icosul 1 si Condacul 1.

RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce
eşti mai presus decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii.
Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi, dă-
ne nouă mângâiere, tuturor celor ce suntem în necazuri şi boli,
că afară de tine altă scăpare şi ajutor nu avem. Tu una eşti
mijlocitoarea bucuriei noastre. Ca Maica lui Dumnezeu şi Maica
milostivirii, stând înaintea prestolului Preasfintei Treimi, poţi să
ne ajuţi nouă, că nimeni dintre cei ce se roagă ţie cu credinţă nu
este ruşinat. Auzi-ne şi acuma, în ziua necazului nostru, pe noi
cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu lacrimi ne rugăm ţie.
Alungă de la noi toate necazurile, bolile şi nevoile care vin
asupra noastră în această vremelnică viaţă, prin atotputernica ta
mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie
întru Împărăţia Fiului tău şi Dumnezeului nostru în vecii vecilor.
Amin!
406
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA RĂDĂCINII DIN KURSK»

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Conducătoare nebiruită şi bună îndrumătoare, care ne
călăuzeşti spre Împărăţia cerească, vino la noi cei care nu avem
aici lăcaş veşnic şi cu plecăciune adâncă, te rugăm fierbinte să
ne dăruieşti ajutorul tău atotputernic şi să faci o minune şi cu
noi, cei care strigăm către tine: Bucură-te Stăpână, milostiveşte-
te asupra noastră şi a lumii întregi!
Icosul 1
Preacurată, îngerii au văzut cu uimire cum ai mers înaintea
tuturor, călăuzindu-i cu lumina ta cea sfântă pe oamenii din
Kursk care s-au retras din calea cotropitorilor tătari, iar noi cu
mulţumire, strigăm către tine astfel:
407
Bucură-te, binecuvântată îndrumătoare;
Bucură-te, Maică a căii celei adevărate;
Bucură-te, că faci să izvorască râuri de milă din icoana ta;
Bucură-te, că ai întipărit în adâncul inimilor noastre, Legea
Fiului tău, Domnul Iisus Hristos;
Bucură-te, că stingi arşiţa mistuitoare a patimilor noastre;
Bucură-te, ocrotire cerească pentru cei pribegi şi orfani;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 2-lea
Am văzut şi vedem mereu, Stăpână, semnele şi minunile
tale. Mărturisim mila ta şi nu ascundem binefacerile tale ci
strigăm cu glas mare: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Cine poate înţelege gândirea lui Dumnezeu şi poate spune
taina judecăţilor Sale? Pentru că El înalţă sau dărâmă, smereşte
sau slăveşte, face lumea să sufere sau o vindecă. Şi cine este
interesat de sfatul Său? Iar atunci când se porneşte mânia lui
Dumnezeu asupra noastră din cauza mulţimii păcatelor ce le-am
făptuit, alergăm cu toţii sub ocrotirea ta, Maica lui Dumnezeu,
întindem mâinile către tine Preacurată şi cu inimile pline de
pocăinţă strigăm către tine:
Bucură-te, că potoleşti mânia Fiului tău împotriva noastră;
Bucură-te, cea care alini urgia lui Dumnezeu cea dreaptă;
Bucură-te, cea care cureţi păcatele noastre;
Bucură-te, că te rogi pentru iertarea celor păcătoşi;
Bucură-te, lumină nestinsă a nădejdii noastre;
Bucură-te, că acoperi totul cu sfântul tău Omofor;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
408
Condacul al 3-lea
Minunate lucruri faci cunoscute, binecuvântată Fecioară, de
la icoana ta cea sfântă, din care izvorăsc râuri de milă pentru
noi, cei care strigăm către tine: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Fiind nespus de iubitoare, Preabună Maică, trimiţi cu putere
lumina milei tale acolo unde sporeşte întunericul păcatelor şi se
înmulţesc necazurile oamenilor. De aceea, vii în mod nevăzut cu
ajutorul icoanei tale la noi, robii tăi, care slăvind bunăvoinţa ta,
strigăm către tine astfel:
Bucură-te, adâncime a milei;
Bucură-te, fântână nesecată de vindecări;
Bucură-te, că schimbi întristarea noastră în veselie;
Bucură-te, că preschimbi plânsul şi suspinele noastre în
bucurie duhovnicească;
Bucură-te, că schimbi în câştig suferinţa noastră;
Bucură-te, că îi înveseleşti pe cei care pe tine te
preaslăvesc;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 4-lea
Atunci când ne copleşesc ispitele, când necazurile şi
durerile ne cuprind, când ne pierdem răbdarea şi avem sufletul
întristat, alergăm la icoana ta, Preacurată Fecioară Maria şi cu
lacrimi de pocăinţă strigăm din adâncul inimii: Întinde asupra
noastră mâinile tale, Născătoare de Dumnezeu, şi scoate-ne din
adâncul răului, ca să strigăm cu recunoştinţă către tine: Aliluia!

409
Icosul al 4-lea
Demult, locuitorii Rusiei au auzit zvonul despre apariţia
sfintei tale icoane în mijlocul stejarilor din Kursk şi plini de
evlavie s-au grăbit să ajungă la ea strigând cu mustrare de cuget:
De unde această bunăvoinţă a Maicii Domnului de a veni la noi?
Şi văzând, Stăpână, icoana ta aşezată lângă rădăcina unui copac,
au ridicat-o ca pe o minunată comoară şi au strigat către tine:
Bucură-te, rai strălucitor care ai crescut Arborele Vieţii;
Bucură-te, grădină cerească în care a răsărit Copacul
Bisericii;
Bucură-te, floare plăcut mirositoare care parfumezi întreaga
lume;
Bucură-te, culme a mântuirii noastre;
Bucură-te, că stârpeşti din rădăcină patimile noastre cele
rele;
Bucură-te, că ne îngădui să fim părtaşi ai vieţii cereşti;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 5-lea
Sfânta icoană a străbătut provinciile şi oraşele Rusiei ca o
stea călăuzită cereşte. Ţarii s-au plecat cu evlavie înaintea ei,
ţarinele au împodobit-o cu dragoste, mai marii bisericii ortodoxe
au primit-o cu adânc respect, iar mulţimile de credincioşi au
întâmpinat-o sărbătoreşte strigând: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Preacurată Fecioară, văzând zădărnicită de tine nelegiuita
uneltire a necredincioşilor, ce voiau să distrugă icoana ta şi
recuperând sfânta icoană neatinsă, călugării şi mirenii ţi-au
strigat astfel:

410
Bucură-te, că ai împiedicat uneltirea cruzilor atei;
Bucură-te, că ai pecetluit gurile hulitorilor;
Bucură-te, că ai păstrat neatinsă icoana ta cea sfântă;
Bucură-te, că nu îţi întorci sfânta faţă de la cei sărmani;
Bucură-te, că ne fereşti de cursele celui rău;
Bucură-te, că rugăciunile tale deschid porţile milei lui
Dumnezeu;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 6-lea
De când slăvita icoană a părăsit prin grija ta, Preacurată,
teritoriul Rusiei, nu a existat oraş ori sat în care să nu îţi faci
cunoscută puterea ta. De aceea, toţi cei care sunt mântuiţi prin
sfânta icoană strigă cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu aprinde în noi lumina
nădejdii şi nu ne lăsa nicidecum în mâinile duşmanilor noştri. Fă
ca mila să înflorească în sufletele noastre, să ne întărim în
credinţă şi să slăvim ajutorul primit strigând către tine astfel:
Bucură-te, că luminezi întreaga lume cu dragostea ta;
Bucură-te, că ai înfiat neamul omenesc prin îndemnul Fiului
tău;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu şi Maica tuturor creştinilor;
Bucură-te, lumină veşnic neapusă pentru cei aflaţi în
închisori;
Bucură-te, Apărătoarea celor prigoniţi pentru dreptate;
Bucură-te, răbdarea celor ce pătimesc pentru credinţă;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!

411
Condacul al 7-lea
Dumnezeu a îngăduit ca pe pământ să aibă loc războaie,
unde popoarele se înfruntă, împărăţiile se clatină, iar moartea şi
groaza mătură faţa pământului. Cei ce şi-au pus nădejdea în
tine, Născătoare de Dumnezeu, au găsit refugiu la tine şi au
strigat către Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Noi semne şi minuni ai făcut să izvorească cu putere de la
icoana ta, atunci când s-au auzit zgomotele de bătălie. Şi chiar
dacă oraşele au ars, pământul s-a cutremurat, palatele au fost
distruse şi lăcustele au umplut văzduhul, ai păstrat neatinsă
biserica în care era păstrată icoana ta, Preacurată. Şi văzând
această minune, cei ce se rugau la sfânta icoană au strigat către
tine astfel:
Bucură-te, că în tine toţi oamenii şi-au pus nădejdea;
Bucură-te, stâlp şi întărire a Bisericii;
Bucură-te, ocrotirea şi apărarea fiecărui altar;
Bucură-te, mântuitoarea celor fără de nădejde;
Bucură-te, că prin ajutorul icoanei tale ne întăreşti pe noi;
Bucură-te, că ne păzeşti pe noi cu sfântul tău Acoperământ;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 8-lea
Preasfântă Fecioară, minune a fost atunci când o casă fiind
distrusă, ai păstrat neatinsă cămăruţa sfinţită prin prezenţa
icoanei tale, scăpând nevătămaţi bătrâna şi copilul ascunşi
acolo. Şi toţi cei care au auzit de această întâmplare au strigat
plini de bucurie: Aliluia!

412
Icosul al 8-lea
Cu adevărat îmbrăţişezi cu dragostea ta întreaga lume,
pururea Fecioară, şi-i cercetezi pe toţi cei care preaslăvesc
icoanele tale. Toţi credincioşii cu smerenie cântă către tine,
Preacurată, astfel:
Bucură-te, mângâietoarea celor nefericiţi;
Bucură-te, cea plină de har, care intri nevăzut în casele
noastre prin icoanele tale;
Bucură-te, că odată cu icoanele ne dăruieşti binecuvântare
şi veselie;
Bucură-te, că sfinţeşti chiliile monahale cu chipul tău;
Bucură-te, că locuieşti în mod nevăzut în casele celor care
te slăvesc pe tine;
Bucură-te, Stăpână ce dezvălui mereu semnele milostivirii
tale în lume;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 9-lea
Credincioşii vin la tine cu grăbire, Stăpână, ca să ridici
mâinile tale, care l-au purtat pe Dumnezeu, şi să te rogi pentru
toţi. Tu ne luminezi, ne mângâi şi ne dăruieşti pururea cele de
trebuinţă, Preacurată. De aceea, bucurându-ne întru tine,
strigăm către Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Cei mai înzestraţi ritori rămân tăcuţi atunci când doresc să
te slăvească după cuviinţă, o, Marie Născătoare de Dumnezeu,
căci mintea lor nu găseşte cuvintele potrivite pentru aceasta.
Noi, chiar dacă suntem nevrednici, cu buze întinate îndrăznim să
strigăm către tine:

413
Bucură-te, sabia înflăcărată a proorocilor;
Bucură-te, vorbire răspicată a apostolilor;
Bucură-te, tăria şi cutezanţa duhovnicilor;
Bucură-te, linişte cerească pentru cei virtuoşi;
Bucură-te, fiică din neamul lui Adam, purtătoare de
Dumnezeu;
Bucură-te, că străluceşti lângă Dumnezeu cu nespusă slavă;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 10-lea
Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru mântuirea lumii,
că cel rău a stârnit o furtună de ispite împotriva bisericii lui
Dumnezeu. Roagă Preacurată, pe Fiul tău, Domnul Iisus Hristos,
să Se milostiveasvă asupra lumii, ca neîncetat să-I cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Fi pentru noi cetate nebiruită, o, Preacurată, împotriveşte-
te armatelor de duşmani, văzute şi nevăzute, luptând curajos
pentru noi, ca să-ţi cântăm cu dragoste astfel:
Bucură-te, că întinzi mâinile pentru a te ruga lui Dumnezeu;
Bucură-te, că goneşti mâhnirea din sufletele noastre;
Bucură-te, cea care-i călăuzeşti cu milă pe cei greu încercaţi
sufleteşte;
Bucură-te, că îi scoţi pe oameni din adâncul răului;
Bucură-te, milostivă Fecioară, că îi salvezi pe cei aflaţi în
pragul pieirii,
Bucură-te, că ne călăuzeşti paşii pe calea mântuirii;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!

414
Condacul al 11-lea
Primeşte din partea noastră, Preasfântă Fecioară, imnuri de
slavă precum a primit Fiul tău bănuţul văduvei şi ne călăuzeşte
pe drumul vieţii dăruindu-ne iertare de păcate, pentru ca în
acest fel să ajungem în locaşurile cereşti şi să-I putem cânta lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Preabună Maică, nevăzut întinzi peste întregul pământ
sfântul tău Omofor, risipind nelegiuirea şi luminând întreaga
creaţie cu strălucirea ta, pentru care îţi strigăm neîncetat:
Bucură-te, că eşti înveşmântată în raze de soare;
Bucură-te, că eşti încoronată cu o cunună de stele;
Bucură-te, frumuseţe neasemuită;
Bucură-te, strălucire mai luminoasă decât luceafărul
dimineţii;
Bucură-te, lumina cea neapusă a îngerilor şi a oamenilor;
Bucură-te, că alungi oştirile întunecaţilor vrăjmaşi;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 12-lea
Toţi cei care s-au apropiat cu credinţă de icoana ta, au
primit fiecare după nevoie, har de la Dumnezeu şi plini de
bucurie au strigat Domnului: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântări de slavă îţi aducem Preacurată Fecioară şi ne
plecăm cu smerenie înaintea ta şi îngenunchind înaintea icoanei
tale cu mustrare de cuget strigăm către tine astfel:
Bucură-te, slavă nepieritoare;
Bucură-te, bunătate nemărginită;
415
Bucură-te, cea cu adevărat binecuvântată;
Bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită decât întreaga creaţie;
Bucură-te, ocrotitoare milostivă a credincioşilor, în clipa
despărţirii de cele pământeşti;
Bucură-te, că la înfricoşătoarea Judecată îi vei mântui pe cei
care şi-au pus nădejdea în tine;
Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii
întregi!
Condacul al 13-lea
O, Preaslăvită Maică a tuturor creştinilor, în dragostea ta
pentru oameni eşti plină de milostivire precum Fiul tău, Domnul
Iisus Hristos. Cu blândeţe strigi către noi: Nu te teme turmă
mică! Eu sunt cu voi şi nimeni nu este împotriva voastră! De
aceea aşezăm dragostea noastră înaintea ta şi te rugăm pogoară
pacea asupra ţării noastre şi în sufletele noastre multă milă şi cu
umilinţă îţi mulţumim strigând cu tărie către tine: Aliluia!
(de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Preacurată, îngerii au văzut... şi


Condacul 1: Conducătoare nebiruită...

416
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«MIJLOCITOAREA»

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Pe cea care ne-a adus bucurie în locul întristării, pe
salvatoarea noastră, care a născut în chip tainic pe Fiul lui
Dumnezeu, unind fecioria cu naşterea, să o lăudăm noi
credincioşii şi văzând cât de grabnic ne ascultă rugăciunile şi ne
ajută în nevoile noastre să îi cântăm: Bucură-te, Maica
Domnului, Mijlocitoarea neamului omenesc!

Icosul 1
Ai venit ca o stea luminoasă în negura vremurilor pline de
păcat, să ne aduci Lumina lumii, întrupată din trupul tău cel
fecioresc, şi luminându-ne să ne suim la cer. Pentru aceasta te
rugăm să ne ajuţi să urcăm spre Înviere, ca ajungând în raiul cel
dorit să-ţi cântăm cu îngerii:

417
Bucură-te, rază sfântă de lumină;
Bucură-te, că eşti a cerului Regină;
Bucură-te, că toţi în lume azi te preamăresc;
Bucură-te, că eşti Mama Fiului Ceresc;
Bucură-te, că Lumina lumii din tine s-a întrupat;
Bucură-te, că de la sânul tău cel fecioresc s-a alăptat;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-2-lea
Ai fost din veci aleasă să fii Mama Dumnezeului nostru,
pentru că în marea Sa bunătate, voia să ne salveze sufletele din
pierzare prin întruparea şi jertfa Sa, de aceea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-2-lea
Prin smerenia ta, te-ai înălţat, pentru că primind să fii
Născătoare de Dumnezeu ai fost ridicată şi cinstită mai presus
de îngeri, dar tu nu ai uitat rudenia ta de pe pământ, pe noi
oamenii supuşi ispitelor, mijlocind la tronul sfânt, de aceea îţi
cântăm:
Bucură-te, că îngerul Gavriil, ţie cu vestea bună ţi s-a arătat;
Bucură-te, că Împăratului slavei te-ai făcut sfinţit palat;
Bucură-te, că ai primit cu smerenie crucea cea cerească;
Bucură-te, că prin tine, Domnul a luat fire omenească;
Bucură-te, îţi strigăm şi te rugăm fii mereu cu noi;
Bucură-te, şi nu ne lăsa să pierim în necazuri şi nevoi;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc;

418
Condacul al-3-lea
Pe tine Stăpână Preacurată te lăudăm, pentru că tu ai fost şi
ai rămas Fecioară, binecuvântată eşti tu între femei şi
binecuvântat este Rodul pântecelui tău, căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-3-lea
Tot neamul omenesc aduce laudă celeia care prin naştere
feciorească, a adus mântuire la toată lumea. Ei i s-au închinat
magii şi păstorii, la icoana sa îngenunchează bogaţii şi săracii,
drepţii şi păcătoşii, iar ea ascultă rugăciunile tuturor şi trimite
mulţime de binecuvântări pentru care îi grăim:
Bucură-te, că tu ai născut pe Dumnezeu;
Bucură-te, că ai purtat ca un nor sfânt pe Fiul tău;
Bucură-te, că spre Egipt, lung drum ai străbătut;
Bucură-te, că la venirea ta, capiştele idolilor au căzut;
Bucură-te, că te-ai întors la Nazaret, Copilul Sfânt să creşti;
Bucură-te, că tu pe toţi cu rugăciunea ta ne miluieşti;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-4-lea
Ai străbătut lung drum în Egipt la îndemnul îngerului, pentru
ca să fereşti Pruncul Sfânt de mânia lui Irod, dar murind acesta
te-ai întors la Nazaret, iar acolo cu multă grijă şi iubire i-ai
călăuzit paşii, uimindu-te de înţelepciunea şi minunile pe care le
săvârşea de mic, pentru care noi îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-4-lea
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră s-a
pogorât din ceruri, s-a întrupat din Duhul Sfânt şi din tine
419
Preacurată Fecioară, iar noi minunându-ne de această taină îţi
grăim:
Bucură-te, că în lume multe lipsuri ai răbdat;
Bucură-te, că prigoniri nedrepte, cu Fiul tău ai îndurat;
Bucură-te, că tu cu multă dragoste şi dăruire L-ai crescut;
Bucură-te, că văzând minunile Lui, ca Dumnezeu L-ai
cunoscut;
Bucură-te, că la inima de Mamă, vorbele şi faptele Lui le-ai
pus;
Bucură-te, că şi tu ai chemat în rugăciune ajutorul cel de sus;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-5-lea
Cât de tare s-a întristat inima ta de Mamă atunci când ai
simţit lipsa Fiului tău cel Dumnezeiesc care avea 12 ani,
crezându-L pierdut, iar dacă l-ai găsit vorbind învăţătorilor
templului din Ierusalim te-ai mirat, iar noi Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-5-lea
Întreaga ta viaţă a fost o jertfă adusă lui Dumnezeu, ai suferit
lipsuri, necazuri, umilinţe, ai plâns mult când L-ai văzut judecat,
bătut şi osândit la moarte pe cruce, dar acum te bucuri în
Împărăţia cea cerească, iar noi îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, că tu cea atât de bună, mult ai suferit;
Bucură-te, cea prin care Legea nouă s-a împlinit;
Bucură-te, că mult ai îndurat văzând pe Fiul tău bătut şi
chinuit;
Bucură-te, că prin suflet ţi-a trecut sabia durerii când era
răstignit;
Bucură-te, că suferind, te-ai lăsat în voia lui Dumnezeu;
420
Bucură-te, că mult ai plâns pe Cel dorit al tău;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-6-lea
“Iată Mama ta!” i-ai spus apostolului Ioan, atunci când erai
pe cruce, încredinţându-ne odată cu el şi pe noi toţi ocrotirii
Maicii Tale, pentru care Ţie Mântuitorul nostru îţi cântăm:
Aliluia!

Icosul al-6-lea
Prin păcatele noastre am mâniat pe Tatăl Ceresc, am
nesocotit poruncile Lui şi am umblat după voile noastre, dar tu,
Stăpâna lumii, fii pururi mijlocitoare şi roagă-L să ne ierte, iar noi
având nădejde în tine îţi cântăm:
Bucură-te, că tu la tronul sfânt pentru noi ai îngenunchiat;
Bucură-te, că pentru lume rugându-te la Dumnezeu, ai
lăcrimat;
Bucură-te, că mijloceşti neîncetat la Fiul tău ;
Bucură-te, că milă ai de noi, poporul Său;
Bucură-te, că doar tu poţi îndupleca pe Domnul să ne ierte;
Bucură-te, că te pui chezaş pentru creştini şi-L rogi să îi
îndrepte;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-7-lea
Cine poate spune că a făcut rugăciune către tine, Fecioară
Preacurată şi a rămas neajutat, pentru că eşti grabnică
ajutătoare şi aduci bucurie în locul întristării, fiind puternică

421
mijlocitoare la Dumnezeu, Căruia şi noi Îi cântăm cu cei de sus:
Aliluia!

Icosul al-7-lea
Cine poate mărturisi slava ta în cer, îngerii îţi slujesc, sfinţii te
preamăresc, Fiul tău se bucură de vederea feţei tale, iar noi
pământenii închinându-ne ţie îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, cea mai cinstită între fecioare;
Bucură-te, a smereniei dulce şi preasfântă floare;
Bucură-te, slăvită de toţi, cerească Împărăteasă;
Bucură-te, a Soarelui Hristos, Mamă din veci aleasă;
Bucură-te, că prin proorocii, venirea ta a fost vestită;
Bucură-te, că eşti comoară sfântă, ca dar nepreţuită;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-8-lea
Deşi cu trupul ai plecat în locaşurile cereşti să locuieşti cu Fiul
tău, nu ne laşi singuri buna noastră Mamă, că vii printre oameni,
să-i întăreşti, să le dăruieşti sănătate şi ajutor în necazuri, iar noi
mulţumind Domnului Iisus că ne-a dat în grija ta, Îi cântăm:
Aliluia!

Icosul al-8-lea
Ai venit în lume ca o ploaie înmiresmată să ude pământul
însetat de Dumnezeu, ai venit ca un nor apărător să acoperi
lumea ce mergea din rău în mai rău pentru aceea îţi cântăm:
Bucură-te, că-n zorii dimineţii tu răsari;
Bucură-te, că reverşi peste lume mila Domnului şi har;
Bucură-te, că în toată vremea spre bine ne călăuzeşti;

422
Bucură-te, că prin sfânt Acoperământul tău de tot răul ne
păzeşti;
Bucură-te, că începutul mântuirii noastre eşti;
Bucură-te, că pe tine te laudă oştile cereşti;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-9-lea
Ne-am născut în această vale a plângerii în păcat şi greşim
mereu Ziditorului nostru, de accea văzând neputinţele sufleteşti
şi trupeşti alergăm la tine care vii grabnic în ajutor, rugându-te
pentru noi Fiului tău, Căruia cutezăm să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al-9-lea
Vremurile sunt tulburi, căile vieţii sunt întortocheate, dar noi
în tine ne punem nădejdea că nu ne vei lăsa Împărăteasă
cerească şi mijlocind la Dumnezeu ne vei scăpa din tot necazul,
de aceea îţi aducem această laudă:
Bucură-te, şi pentru noi mijloceşte neîncetat;
Bucură-te, şi te roagă pentu cei robiţi de mult păcat;
Bucură-te, şi nu ne lăsa departe de Fiul tău;
Bucură-te, şi ne ajută când te chemăm şi ne este greu;
Bucură-te, şi roagă-L să ne mai lase pe pământ şi să ne ierte;
Bucură-te, şi ne ajută să mergem pe căile ce sunt drepte;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-10-lea
Păcătuim cu bună ştiinţă şi supărăm pe Cel ce ne-a zidit după
chipul şi asemănarea Sa, dar te rugăm înduplecă pe Domnul ca
să nu îşi întoarcă Faţa de la noi, ci să ne primească iarăşi ca un
423
Păstor între oile Sale cuvântătoare, pentru ca şi noi să-I aducem
cântare: Aliluia!

Icosul al-10-lea
Cât poate Dumnezeu cu puterea, atât poţi tu cu rugăciunea
Preaslăvită Fecioară pentru iertarea păcatelor şi mântuirea
noastră, de aceea simţind ajutorul tău şi îndeplinirea cererilor
noastre cele bune îţi aducem acestea:
Bucură-te, şi ca pe o tămâie ruga ne-o primeşte;
Bucură-te, şi pe robii tăi îi miluieşte;
Bucură-te, strigăm că suntem fii tăi;
Bucură-te, şi nu ne lăsa în mâna celor răi;
Bucură-te, îţi cântăm Măicuţa Stăpânului ceresc;
Bucură-te, şi apară poporul creştinesc;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-11-lea
Dacă nu ai fi fost tu să mijloceşti pentru noi la Fiul lui
Dumnezeu, am fi pierit pentru păcatele noastre, dar ca un
Milostiv ascultă rugăciunile Preacuratei Sale Maici pentru
poporul Său, de aceea Îi aducem cântarea: Aliluia!

Icosul al-11-lea
Nu ne pricepem să lăudăm minunile tale pe care le-ai făcut
cu noi oamenii în toată vremea, câte boli nu ai vindecat, pe câţi
nu i-ai scăpat din primejdii, necazuri şi nevoi, pentru această a ta
purtare de grijă îţi cântăm aşa:
Bucură-te, şi de patimi sau ispite ne fereşte;
Bucură-te, şi de toată primejdia şi necazul ne păzeşte;
Bucură-te, şi nu ne uita în rugăciune;
424
Bucură-te, că tu pe toţi ne ştii pe nume;
Bucură-te, că vezi nevoia şi dorinţa tu ne-o ştii;
Bucură-te, şi nu ne lăsa, că noi suntem ai tăi copii;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-12-lea
Scară către cer eşti Preacurată Fecioară, pentru că tu ne
călăuzeşti paşii în întunericul lumii ca să putem urca spre Lumina
cerească, Împaratul slavei, Căruia îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-12-lea
Greşim în toată vremea, zilele vieţii ni se scurg în păcate,
timpul mântuirii îl risipim, facem voia trupului, a lumii şi a celui
rău, dar tu nu ne lăsa Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ci
ajută-ne să punem început bun vieţii noastre, ca având nădejde
de mântuire să te lăudăm aşa:
Bucură-te, preascumpă a lumii mijlocitoare;
Bucură-te, că eşti a omenirii nădejde tare;
Bucură-te, că binecuvântată eşti între femei;
Bucură-te, că eşti al mântuirii preasfânt temei;
Bucură-te, că ruga ta nu rămâne neascultată;
Bucură-te, că umplii de bucurie lumea toată;
Bucură-te, Maica Domnului, Mijlocitoarea neamului
omenesc!

Condacul al-13-lea
O, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, primeşte
aceste cinstite laude care se cuvin numai ţie, care eşti Mama
Împăratului ceresc şi te rugăm fi pururi mijlocitoare la Fiul tău,
pentru ca să ne dăruiască izbăvire de boli şi necazuri, iertare de
425
păcate şi viaţa veşnică în Împărăţia Sa, unde cu îngerii
bucurându-ne, să-I cântăm neîncetat: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi din nou Icosul 1: Ai venit ca o stea... şi


Condacul 1: Pe cea care ne-a adus...

RUGĂCIUNE
Preasfântă Fecioară, Împărăteasă cerească care ai născut pe
Fiul lui Dumnezeu, priveşte cu milă spre noi care ne aflăm
pururea în scârbe, boli, necazuri şi nevoi. Prin păcatele noastre
cele multe şi grele am mâniat pe Împăratul slavei şi sufletul ne
este tulburat. Unde să alergăm şi la cine ne vom duce? Doar la
tine avem nădejde, că tu eşti mijlocitoarea neamului omenesc.
Ştim că rugăciunea ta de Mamă mult poate spre milostivirea
Fiului şi nimeni din cei ce te-au chemat în ajutor nu a rămas fără
răspuns. De aceea ne plecăm genunchii rugându-te să nu ne
părăseşti pentru păcatele noastre cele multe şi grele, ci ajută-ne
să ne îndreptăm viaţa, acoperă-ne cu sfântul tău Acoperământ,
dă-ne putere să putem birui uneltirile vrăşmaşilor văzuţi şi
nevăzuţi. Dă-ne sănătate să putem lucra cele de folos spre
mântuire. Mijloceşte la Stăpânul cerului şi al pământului să ne
dăruiască timp de pocăinţă şi virtuţiile creştineşti, pentru ca să
umplem candelele sufleteşti asemeni fecioarelor celor înţelepte
şi să putem intra înăuntru cămării Mirelui ceresc, iar acolo
bucurându-ne veşnic să slăvim pe Dumnezeul nostru. Amin!

426
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA DE LA KAZAN»

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Celei alese dintre toate neamurile, Apărătoarei neamului
creştinesc, cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de
Dumnezeu, pentru sfânta ta icoană. Iar tu, ca o milostivă şi
ajutătoare a celor ce aleargă spre tine, apără-ne pe noi de tot
necazul şi de toată nevoia, ca să strigăm ţie: Bucură-te,
Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Icosul 1
Îngerul cel înainte stătător a fost trimis să zică “Bucură-te”
Născătoare de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu-Cuvântul s-a
sălăşluit în pântecele Fecioarei şi noi păcătoşii preamărind
arătarea cea minunată a icoanei ei şi a Dumnezeiescului Prunc,
Hristos Mântuitorul, cu umilinţă strigăm celei pline de har:

427
Bucură-te, Copilă de Dumnezeu aleasă;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului;
Bucură-te, podoaba cea strălucitoare a Bisericii cereşti şi
pământeşti;
Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de îngeri;
Bucură-te, ceea ce eşti cântată de serafimi;
Bucură-te, plinirea cea luminoasă a proorocilor;
Bucură-te, lauda apostolilor;
Bucură-te, mărturisirea mucenicilor;
Bucură-te, cununa cuvioşilor;
Bucură-te, bucuria drepţilor;
Bucură-te, nădejdea păcătoşilor;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 2-lea
Din înălţimea lăcaşului ceresc al slavei Fiului tău, Preacurată,
ai căutat spre necazurile robilor tăi din cetatea Kazan, în care
răucredincioşii agareni necinsteau credinţa în Hristos, ai binevoit
să le arăţi lor această icoană proslăvită prin facerea de minuni,
ca cei iubitori de Hristos să se încredinţeze în semnele harului şi
să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Fiind înţelepţită prin întreita arătare a Maicii lui Dumnezeu, o
fecioară înţeleaptă a mărturisit mai marilor cetăţii despre
această minunată arătare şi despre mustrarea ta cea
înfricoşătoare, iar noi minunându-ne de cele auzite, cu evlavie
cântăm celei Preabinecuvântate:
Bucură-te, ceea ce dai slavă lui Dumnezeu prin buze
nevinovate;
428
Bucură-te, ceea ce descoperi credincioşilor tainele lui
Dumnezeu;
Bucură-te, lauda vestită a credincioşilor;
Bucură-te, fulger care înfricoşezi pe cei necredincioşi;
Bucură-te, ceea ce luminezi mintea credincioşilor prin
măreţia minunilor tale;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi credinţa cea rea a agarenilor;
Bucură-te, zdrobirea trufiei necredincioşilor;
Bucură-te, întărirea credinţei creştineşti;
Bucură-te, ceea ce sfinţeşti cinstirea sfintelor icoane;
Bucură-te, ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie;
Bucură-te, ceea ce ne înveseleşti prin nădejde neîndoielnică;
Bucură-te, ceea ce ne încurajezi prin făgăduinţe
neamăgitoare;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt prin harul Născătoarei de Dumnezeu
a încurajat pe fecioara cea preaînţeleaptă spre aflarea darului lui
Dumnezeu cel fără de preţ, care cu încredere în Domnul s-a
străduit a găsi îngropată în pământ comoara – sfânta icoană a
Maicii lui Dumnezeu, pentru care a strigat cu bucurie lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Râuri de minuni ai izvorât credincioşilor din cetatea Kazan
din preacurata ta icoană, Stăpână. Celor orbi le-ai dat vederea,
pe cei întunecaţi la suflet i-ai luminat cu lumina cunoaşterii lui
Dumnezeu, iar cei feciorelnici au aflat liman liniştit la umbra
icoanei tale. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm ţie:

429
Bucură-te, ceea ce ai împrăştiat întunericul necredinţei cu
arătarea icoanei tale;
Bucură-te, ceea ce luminezi pe toţi prin strălucirea minunilor
tale;
Bucură-te, vederea celor orbi;
Bucură-te, luminarea celor întunecaţi cu mintea;
Bucură-te, mărirea ortodoxiei,
Bucură-te, liman liniştit al celor dornici de mântuire;
Bucură-te, Maica fecioriei;
Bucură-te, Acoperământul şi îngrădirea celor neprihăniţi;
Bucură-te, că de tine se bucură mulţimea credincioşilor;
Bucură-te, că de tine se înfricoşează mulţimea demonilor;
Bucură-te, ajutătoarea tuturor creştinilor;
Bucură-te, bucuria tuturor scârbiţilor;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 4-lea
Vrând să potolească viforul tulburărilor ridicat de agareni,
fericitul Erghemon, scriitorul minunilor icoanei tale, Fecioară, cu
lacrimi s-a rugat şi a avut descoperire că această sfântă icoană,
scut de biruinţă este, pentru care întărit fiind în credinţă, până
la sfârşitul vieţii sale a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Având descoperire de la Cuviosul Părinte Serghie că prin
această icoană a Maicii Domnului avea să se izbăvească
pământul rusesc de cotropirea celor de alt neam, Sfântul Ierarh
Arsenie a vestit oastei celei iubitoare de Hristos despre această
taină. Şi purtând ostaşii sfânta icoană ca pe un steag aducător
de izbândă, au curăţat cetatea de păgâni, cântând Apărătoarei
tuturor creştinilor:
430
Bucură-te, Maica Celui Preaînalt;
Bucură-te, ceea ce rogi pe Hristos Dumnezeu pentru toţi;
Bucură-te, ceea ce mântuieşti pe cei care aleargă spre
atotputernicul tău omofor;
Bucură-te, Apărătoarea celor ce se află în necazuri şi în boli;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti cele de folos celor ce se roagă cu
inima înfrântă înaintea cinstitei tale icoane;
Bucură-te, ceea ce izbăveşti de rele pe cei ce au în tine
încredere tare;
Bucură-te, liman bun şi liniştit;
Bucură-te, ajutătoare grabnică;
Bucură-te, Acoperământul cel cald al mântuirii;
Bucură-te, izvorul cel nesecat al milei;
Bucură-te, ceea ce nu întârzii spre ajutor;
Bucură-te, ceea ce izbăveşti de toate nevoile;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 5-lea
Stea cu dumnezeiască mergere s-a arătat icoana ta de
Dumnezeu Născătoare, care înconjurând pământul rusesc a
luminat cu razele sale pe cei ce rătăceau pe marea vieţii. Bezna
necazurilor şi negura bolilor ai împrăştiat şi la calea cea
mântuitoare ai îndreptat pe cei ce alergau la tine cu credinţă şi
strigau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văzând minunile care se făceau prin harul lui Dumnezeu, la
icoana Maicii Domnului, ţarul Petru a luat această icoană
conducătoare oastei sale în lupta cu duşmanii, pe care cu
ajutorul Născătoarei de Dumnezeu învingându-i, a cinstit sfânta

431
icoană şi a aşezat-o în mijlocul cetăţii de scaun, drept temelie,
scut şi îngrădire. Pentru aceasta strigăm celei Preacurate:
Bucură-te, locaş şi templu a lui Hristos, Dumnezeul nostru;
Bucură-te, vas al slavei Lui necuprinse;
Bucură-te, cetate împărătească pururea însufleţită;
Bucură-te, palat preaînfrumuseţat;
Bucură-te, bucuria oraşelor şi a satelor;
Bucură-te, Apărătoare şi îngrădire a creştinilor în necaz;
Bucură-te, lauda bisericii ortodoxe,
Bucură-te, întărirea pământului rusesc;
Bucură-te, ajutătoarea oastei celei iubitoare de Hristos;
Bucură-te, biruinţă asupra duşmanilor;
Bucură-te, izbăvire în necazuri;
Bucură-te, ceea ce ne cercetezi cu îndurările tale de Maică;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 6-lea
Cinul arhieresc, călugării şi mirenii, rugându-se înaintea
cinstitei tale icoane, binevestesc mila ta cea mare, Stăpână de
Dumnezeu Născătoare, căci tu îngrădeşti oraşele, acoperi
mănăstirile şi păzeşti satele şi ştiindu-te pe tine Apărătoare
nebiruită, cu lacrimi aduc ţie rugăciuni, ca să-ţi înalţi către Fiul
tău mâinile tale cele de Dumnezeu purtătoare pentru robii tăi şi
să izbăveşti de toată nevoia şi necazul pe cei care cu mulţumire
cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Răsărit-ai de demult lumina adevărului şi ai alungat
înşelăciunea agarenilor din cetatea Kazanului, iar acum
străluceşti cu lumina minunilor în toate oraşele ruseşti. Cei ce
aleargă cu credinţă la icoana ta, primesc vindecare de boli şi
432
izbăvire de necazuri şi învrednicindu-se de toată bucuria îţi
cântă stăruitor aşa:
Bucură-te, izvor nesecat al sfinţeniei;
Bucură-te, râu curgător al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, împăcarea celor păcătoşi cu Dumnezeu;
Bucură-te, curăţirea păcătelor noastre;
Bucură-te, călăuza cucerniciei;
Bucură-te, ajutor şi întărire în lucrurile cele bune;
Bucură-te, ceea ce primeşti făgăduinţele cele bune;
Bucură-te, ceea ce înlesneşti începuturile cele frumoase;
Bucură-te, ceea ce distrugi pornirile cele rele;
Bucură-te, ceea ce împrăştii cursele vrăjmaşului;
Bucură-te, ceea ce nu întârzii a ajuta pe oameni;
Bucură-te, ceea ce din plin reverşi asupra noastră milele lui
Dumnezeu;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 7-lea
Minunată biserică a zidit poporul rusesc cel drept credincios
în cinstea sfintei icoane, spre vestirea milelor
Preabinecuvântatei Împărătese a cerului şi a pământului, căreia,
după putinţă, a adus cântare de mulţumire pentru izbăvire de
venirea asupra sa a celor de alt neam, ca toţi să-şi amintească
de minunile Maicii lui Dumnezeu şi să cânte lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 7-lea
Apărătoare neînfricată s-a arătat cetăţii de scaun icoana ta,
Născătoare de Dumnezeu, ca şi oarecând în Constantinopol, căci
către tine aleargă oamenii la vreme de necaz cerându-ţi ajutor şi
ţie îţi aduc mulţumiri pentru izbândă. Înaintea cinstitei tale
433
icoane se roagă şi pe tine ajutătoare şi apărătoare tare te
mărturisesc. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm cu mulţumire:
Bucură-te, Acoperământul Rusiei;
Bucură-te, întărirea şi îngrădirea ortodoxiei în pământul
rusesc;
Bucură-te, scut nezdruncinat al oastei iubitoare de Hristos;
Bucură-te, platoşă tare a ostaşilor;
Bucură-te, ceea ce descoperi uneltirile vrăjmaşilor;
Bucură-te, ceea ce sfâşii urzeala duşmanilor;
Bucură-te, mustrarea necinstei;
Bucură-te, distrugerea vicleşugurilor;
Bucură-te, ceea ce izbăveşti de rătăcire pe cei tineri;
Bucură-te, mângâierea bătrânilor;
Bucură-te, ceea ce destrami învăţăturile cele păgubitoare;
Bucură-te, dăruirea învăţăturilor celor de suflet folositoare;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 8-lea
Străin este celor necredincioşi să priceapă minunile care
izvorăsc de la cinstita ta icoană. Iar noi, ca unii ce cunoaştem că
harul tău şi puterea ta este asupra sfintelor tale icoane,
mărturisim despre harul şi puterea icoanei tale din Kazan, pe
care o sărutăm cu evlavie şi prin ea ne închinăm ţie, căci darul
tău face semne şi minuni celor ce aleargă la tine cu credinţă şi
cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Ceea ce ai fost înălţată la cer şi în cele de sus locuieşti,
Născătoare de Dumnezeu, pe cei de pe pământ nu-i părăseşti
prin mijlocirile tale, ca una ce ai îndrăznire de Maică către
Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru aceasta te rugăm: îngrădeşte
434
cu pace viaţa celor dreptcredincioşi şi cele de folos pururea
dăruieşte robilor tăi, ca mărindu-te pe tine să-ţi cântăm:
Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cel
neîncăput;
Bucură-te, ceea ce eşti umbrită cu puterea Celui Preaînalt;
Bucură-te, că din tine a răsărit Spicul cel Ceresc;
Bucură-te, că tu izbăveşti lumea de foamea cea păgubitoare
a sufletelor;
Bucură-te, ceea ce pururea mijloceşti pentru neamul nostru;
Bucură-te, că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău şi
Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ne-ai înfiat pe noi lângă Crucea lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce pururea ai către noi dragoste de Maică;
Bucură-te, mijlocirea veşnicelor bunătăţi;
Bucură-te, ceea ce nu ne lipseşti nici de bunătăţile cele
pământeşti;
Bucură-te, scăparea noastră la vreme de încercare;
Bucură-te, mângâierea noastră în necazuri;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 9-lea
Mai înaltă decât toată firea îngerească te-ai arătat,
Preasfântă Fecioară, căci tu ai purtat în pântecele tău pe
Dumnezeul tuturor şi cu trupul L-ai născut. Pe braţe ai purtat pe
Cel ce poartă în palma Sa întreaga lume, ceea ce eşti mai cinstită
decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii,
pe tine te mărim şi lui Dumnezeu îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem tăcând, ca pe nişte peşti
fără de glas, despre tine, Născătoare de Dumnezeu, căci cu
435
neputinţă este oamenilor să te mărească pe tine după cuviinţă,
Stăpână, ci ca ceea ce eşti bună, primeşte de la noi, cei ce-ţi
cântăm ţie, glasul arhanghelului:
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har;
Bucură-te, căci cu tine este Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei;
Bucură-te, ceea ce ai aflat har înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul lumii;
Bucură-te, Maica Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Născătoarea Împăratului Celui Veşnic;
Bucură-te, că din tine a crescut rodul vieţii;
Bucură-te, ceea ce eşti sfinţită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, ceea ce eşti umbrită de puterea Celui Preaînalt;
Bucură-te, slugă credincioasă a Domnului;
Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti pe mulţi de tot răul, de necaz şi de
durere, ne-ai dăruit nouă sfânta ta icoană, Născătoare de
Dumnezeu, prin care orbii văd, şchiopii umblă, slăbănogii se
ridică, cei stăpâniţi de duhuri necurate se vindecă, oamenii se
izbăvesc de rănile cele aducătoare de moarte, pământului se dă
roadă la bună vreme, casele şi oraşele sunt păzite de foc. Pentru
aceasta preamărim pe Dumnezeu, Cel ce varsă asupra noastră
milele Sale şi-I cântăm cu stăruinţă: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Zid eşti Născătoare de Dumnezeu pământului rusesc,
oraşelor eşti slavă şi îngrădire, oastei celei dreptmăritoare eşti

436
izbândă asupra vrăjmaşilor. Pentru aceasta, multumindu-ţi, îţi
cântăm:
Bucură-te, ceea ce preamăreşti pe cei ce te preamăresc pe
tine;
Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei ce te necinstesc pe tine;
Bucură-te, înfricoşarea duşmanilor;
Bucură-te, izbăvire de venirea asupra noastră a celor de alt
neam;
Bucură-te, tăria ostaşilor;
Bucură-te, îngrădirea celor ce luptă;
Bucură-te, livadă purtătoare de viaţă, care înveseleşti inimile
credincioşilor;
Bucură-te, arma de care se cutremură demonii;
Bucură-te, mir mântuitor, ceea ce ungi rănile păcătoşilor
care se pocăiesc;
Bucură-te, nădejdea noastră cea fierbinte;
Bucură-te, aşteptarea noastră cea neîndoielnică;
Bucură-te, liman bun şi liniştit;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 11-lea
Căntare de laudă şi de mulţumire aducem ţie, Stăpână,
înaintea icoanei tale cădem şi cu dragoste o sărutăm. Sub
atotputernicul tău Omofor, cinurile feciorelnicilor viaţă paşnică
petrec şi spre tine nădăjduiesc, iar lui Dumnezeu îi cântă: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie primitoare de lumină vedem icoana ta cea
preacinstită, Stăpână, care aprinzând în sine focul cel
nematerialnic al harului tău, împrăştie lumină celorlalte multor
chipuri asemănătoare, din care lumină împărtăşindu-se acestea,
437
strălucesc cu minunile, povăţuind la calea mântuirii pe toţi care
te laudă aşa:
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară;
Bucură-te, Maică, Fecioară de Dumnezeu aleasă;
Bucură-te, călăuza cea bună a fecioriei;
Bucură-te, paza celor doritori de curăţie;
Bucură-te, lauda femeilor;
Bucură-te, mărirea fecioarelor;
Bucură-te, apărătoarea văduvelor;
Bucură-te, mângâierea orfanilor;
Bucură-te, hrănitoarea sărăcilor;
Bucură-te, veşmântul celor goi;
Bucură-te, bucuria celor scârbiţi;
Bucură-te, veselia celor întristaţi;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 12-lea
Vrând să dai har celor ce te cinstesc cu dragoste, Născătoare
de Dumnezeu, ai revărsat puterea harului tău asupra sfintelor
tale icoane. Acest har dumnezeiesc dăruieşte vindecare
neputinţelor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi se roagă ţie
cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând minunile tale cele de demult şi cele de acum, te
lăudăm pe tine, ca ceea ce eşti izvor purtător de viaţă al harului
şi râu nesecat al minunilor. Spre tine adâncul milei şi al
îndurărilor, punem după Dumnezeu toată nădejdea noastră şi
preamărindu-te pe tine în această viaţă şi în viaţa viitoare îţi
cântăm:
Bucură-te, aşteptarea cea neruşinată a creştinilor;
438
Bucură-te, scăparea mântuitoare a credincioşilor;
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, mântuirea celor mâhniţi;
Bucură-te, baie care speli conştiinţa;
Bucură-te, roua care înviezi sufletele;
Bucură-te, vindecarea cea fără de plată a bolilor;
Bucură-te, izbăvirea cea grabnică din nevoi;
Bucură-te, ceea ce ne scoţi din adâncurile pieirii;
Bucură-te, bucuria noastră în ziua morţii;
Bucură-te, nădejdea noastră de după moarte;
Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc!

Condacul al 13-lea
O, Maică Prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este
mai Sfânt decât toţi sfinţii, primeşte acum de la noi această
puţină rugăciune şi pentru măreţia bunătăţilor şi îndurărilor
tale, să nu pomeneşti păcatele noastre cele multe, ci plinind
spre bine cererile noastre, dăruieşte-ne sănătate trupului,
mântuire sufletului, izbăvire de tot necazul şi durerea şi ne fă
moştenitori ai Împărăţiei cerurilor pe noi, cei ce cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
(de 3 ori)
Apoi Icosul 1:”Îngerul cel înainte stătător….” şi
Condacul 1: “Celei alese…”

439
RUGĂCIUNE
O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Cu frică, cu
credinţă şi cu dragoste căzând înaintea sfintei tale icoane, te
rugăm: nu întoarce faţa ta de la noi, cei ce ne cucerim ţie, Maică
milostivă, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, să
dăruiască pace ţării noastre. Sfânta Sa Biserică să o păzească
neclintită de necredinţă, de eresuri şi de dezbinare, căci nu
avem alt ajutor, nici altă nădejde afară de tine, Născătoare de
Dumnezeu. Tu eşti ajutătoarea şi apărătoarea cea atotputernică
a neamului creştinesc. Izbăveşte pe cei care se roagă ţie de
căderea în păcat, de asuprirea oamenilor răi, de toată nevoia şi
ispita, de tot necazul şi de moartea cea năprasnică. Dăruieşte-ne
nouă duhul smereniei, inimă înfrântă, curăţia cugetelor, ca
lăudând cu mulţumire măreţia ta, să ne învrednicim toţi de
Împărăţia cerurilor şi acolo împreună cu toţi sfinţii să preamărim
Preacinstitul şi de mare cuviinţă nume al Tatălui şi al Fiului, şi al
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

440
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«APĂRĂTOAREA NOASTRĂ
ÎN ZIUA JUDECĂŢII DE APOI»

Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Apărătoare Doamnă, de Dumnezeu aleasă, ajutătoare
grabnică cu osârdie pentru toată lumea în ziua Judecăţii, a
celor ce cu dragoste te laudă pe tine, ca pe Împărăteasa cerului
şi a pământului. Caută din a ta sfântă înălţime şi nu ne lăsa pe
noi în ziua cea grozavă a Judecăţii Domnului. Căci tu, Maică, te
rogi pururea către Fiul tău şi Dumnezeul nostru să ne miluiască
pe noi, cu mila Sa. Drept aceea, şi noi te rugăm, Preasfântă
Maică şi mult milostivă, să ierţi păcatele noastre şi să ne
îndreptezi pe calea pocăinţei, pe cei ce cu lacrimi ne rugăm ţie,
strigând: Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

441
Icosul 1
Arhanghelii şi îngerii, heruvimii şi toate puterile cereşti,
văzându-te pe tine, o, Preasfântă Maică, în ziua Judecăţii, se
roagă Domnului Dumnezeu să ne miluiască pe noi cu mila Sa
pentru a ta mare milostivire şi dragoste ce o ai spre noi. Drept
aceea, noi cu mulţumire îţi strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, atotmilostivă, ceea ce cu mare bunătate pe noi ne
miluieşti;
Bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită decât oştile cereşti;
Bucură-te, candelă cerească ce luminezi înaintea Sfintei
Treimi;
Bucură-te, Maica Împăratului ceresc, care în cer împărăţeşti;
Bucură-te, acoperământ dumnezeiesc, care acoperi tot
pământul şi toată făptura;
Bucură-te, Aparătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 2-lea
Stând noi cu frică şi cu cutremur la Judecata Domnului şi
văzând pe Maica Precistă cum se milostiveşte spre noi păcătoşii
şi se roagă Fiului ei şi Dumnezeului nostru să ne ierte şi să ne
miluiască; căci noi, în fărădelegi fiind afundaţi, nu ne-am îngrijit
de sufletele noastre. Drept aceea, ea ne învaţă a striga cu
umilinţă către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Înţelegerea cea neînţeleasă de mintea omenească este de
necuprins asupra dreptei Judecăţi a Domnului, de aceea noi
nepregătiţi fiind a răspunde pentru toate câte am făcut
Dreptului Judecător, te rugăm pe tine, Împărăteasa cerului şi
Maica Judecătorului, să ne ajuţi în ziua aceea care va să fie după
442
cuvântul Domnului, căci se va arăta ca fulgerul în miezul nopţii,
iar noi am adormit în somnul păcatului şi nu auzim cuvântul
sfintei Scripturi care zice: “Iată, Mirele vine în miezul nopţii şi
fericită va fi sluga pe care o va afla priveghind.” Deşi toată
lumea pământească s-a scufundat în mare mândrie, în desfătări,
în destrăbălare şi în toate fărădelegile, dar tu milostiveşte-te
spre noi, Împărăteasa cerului şi cheamă la pocăinţă pe cei ce-ţi
strigă aşa:
Bucură-te, Împărăteasă aurită, ceea ce ne scoţi pe noi din
adâncul păcatelor;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră către Domnul Dumnezeu în
ziua Judecăţii;
Bucură-te, lăcaş ceresc al Dumnezeului Celui Preaînalt;
Bucură-te, munte strălucit, ceea ce eşti mai înaltă decât
cerurile;
Bucură-te, Maica Mântuitorului nostru;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 3-lea
Cu puterea Celui de sus se apropie Judecata Domnului, căci
lumea cea pământească cu mare necredinţă şi cu multe răutăţi a
mâniat pe bunul Dumnezeu. Pentru aceasta se scurtează zilele şi
ne apropiem de sfârşit, când Împăratul Cel ceresc îşi va abate
mânia Sa pe pământ, ca să piardă toată răutatea de pe faţa
pământului şi să aşeze o viaţă veşnică şi fericită, pe care o vor
moştenii drepţii lui Dumnezeu împreună cu Maica Domnului,
cântând neîncetat lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

443
Icosul al 3-lea
Având Preasfânta Maică a lui Dumnezeu mare milă pentru
toată lumea, aşa zicea: Lume pământească, oare tu nu vezi şi nu
auzi cele de Domnul grăite, că în zilele cele din urmă cine are să
stăpânească lumea, fără decât potrivnicul lui Dumnezeu şi al
poruncilor Lui? De aceea a spus Dumnezeu că va scurta zilele
pentru cei aleşi ca dimpeună cu ei să facă o lume nouă în slava
lui Dumnezeu. Iar tu, Preasfântă Doamnă de Dumnezeu
Născătoare, izbăveşte-ne pe noi de înşelăciunea lumii acesteia,
ca să-ţi strigăm ţie:
Bucură-te, zid nebiruit pentru toţi credincioşii;
Bucură-te, Stăpână, că de tine se bucură toată făptura;
Bucură-te, apărătoarea şi ajutătoarea tuturor credincioşilor;
Bucură-te, Acoperământ dumnezeiesc, care acoperi tot
pământul;
Bucură-te, bucuria tuturor drepţilor;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 4-lea
Vifor de gânduri necredincioase având toată lumea
pământească, nu se gândeşte la cele ce o aşteaptă în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului şi la muncile cele veşnice
pregătite diavolului şi la toţi slujitorii lui care s-au lepădat de
slava lui Dumnezeu. Iar noi păcătoşii, ne rugăm Preasfintei
Împărătese a cerului şi Stăpânei noastre să ne îndrepteze la
pocăinţă ca să-I strigăm cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Neauzind cuvântul Domnului, tu, lume pământească, în
mare deşertăciune fiind, îl superi pe Ziditorul şi Dumnezeul tău.
444
Dar degrabă Îl vei vedea cu slavă dumnezeiască venind pe norii
cerului ca să judece toate noroadele pământului şi atunci se vor
descoperi toate faptele cele spurcate ale fiecăruia cu care au
întinat pământul. Atunci toţi vor plânge şi vor suspina, văzând
slava lui Dumnezeu, dar târziu va fi atunci să te pocăieşti, căci
toţi vor tremura ca frunza în vreme de furtună, văzând
răsplătirea lor cea amară. Iar noi păcătoşii, strigăm către
Preacurata Maică a lui Dumnezeu unele ca acestea:
Bucură-te, Maica milostivirii şi ne izbăveşte pe noi de
muncile cele veşnice;
Bucură-te, bucuria noastră şi nu întoarce faţa ta de către noi
în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii Domnului;
Bucură-te, mir bine mirositor, care ungi sufletele noastre;
Bucură-te, ceea ce eşti calea cea strălucită cu pietre scumpe,
pentru cei ce merg în Împărăţia cerească;
Bucură-te, că multe minuni arăţi acum pe pământ, adeverind
că degrab va veni Judecata Domnului;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 5-lea
Văzând Preasfânta Fecioară că va pierde Dumnezeu toată
lumea cea înrăutăţită şi va pedepsi pământul şi îl va umple cu
trupurile morţilor, cu lacrimi suspinând, a zis: Dar cine va face
voia Ta, Doamne? Căci atunci lume puţină va rămâne pe
pământ, după cuvântul proorocului Iezechia şi aceia vor avea
viaţă veşnică, căci Tu ai zis, Doamne, că nu vei schimba cuvântul
Tău şi vei găti pe cei credincioşi, ca pe o mireasă spre
întâmpinarea Mirelui, că Tu eşti Dumnezeu Atotputernic şi
grabnic vei arăta slava Ta celor ce-Ţi strigă pururea cu umilinţă:
Aliluia!
445
Icosul al 5-lea
Văzând Împărăteasa cerului, Stăpâna a toată făptura, trufia
şi toată deşertăciunea pământească, ne previne că lumea
singură porneşte mânia lui Dumnezeu asupra ei pentru
neascultarea poruncilor, pentru care cu mânie va arde Domnul
tot pământul. Dar tu, Maică milostivă, păzeşte-ne pe noi, cei ce
slăvim măreţia Fiului tău şi ajută-i pe cei ce aşteaptă ajutorul tău
de Maică, păzindu-i în ziua cea groaznică pe toţi cei ce strigă ţie
unele ca acestea:
Bucură-te, trâmbiţă cerească, ceea ce versuieşti mântuirea
sufletelor noastre;
Bucură-te, chimval bine răsunător, care vesteşti Judecata lui
Dumnezeu cea de Apoi;
Bucură-te, lumină cerească, ceea ce luminezi tot pământul;
Bucură-te, ceea ce eşti armă nebiruită asupra vrăjmaşilor;
Bucură-te, corabie cerească, care ne izbăveşti din valurile
mării lumeşti;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 6-lea
Mărturisirea ta, Maică milostivă, cu ce-o putem asemăna, că
nu este nimeni pe pământ, nici în cer mai slăvită decât mărirea
ta. Arhanghelii cu îngerii, serafimii cu heruvimii şi toate puterile
cereşti te preaslăvesc, Maică pururea Fecioară, ceea ce stai
înaintea Sfintei Treimi, rugându-te pentru tot neamul omenesc.
Iar noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, strigăm ţie şi lui
Dumnezeu: Aliluia!

446
Icosul al 6-lea
Milostivirea ta cea de Maică în toată lumea o străluceşti, dar
te întristezi amarnic, văzând pierzania neamului omenesc, care
degrab va fi judecat de Fiul tău, Domnul Iisus Hristos, fiindcă toţi
s-au lepădat de crucea Domnului cea de viaţă făcătoare şi în
locul crucii au primit pecetea lui Antihrist. Domnul întru mânia
Sa le va zice păcătoşilor cuvânt înfricoşător: “Duceţi-vă de la
Mine blestemaţilor, în focul cel nestins, care este pregătit
diavolului şi la toţi păcătoşii.” Dar tu, Maică, milostiveşte-te spre
noi, cei ce ne rugăm ţie aşa:
Bucură-te, Maică Preasfântă şi ne ajută să ducem crucea
Fiului tău şi să scăpăm de pecetea Antihristului;
Bucură-te, cetate dumnezeiască, ceea ce alungi duhurile cele
necurate;
Bucură-te, pâine cerească, ceea ce hrăneşti pe toţi cei ce
flămânzesc de dreptate;
Bucură-te, pomul vieţii, ce umbreşti tot pământul;
Bucură-te, izvor viu, ce adăpi pe cei însetaţi de viaţă;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 7-lea
Vrând să ne mântuieşti pe noi de răutăţile şi amăgirile lui
Antihrist, mai înainte de Judecata Domnului, tu, Maică milostivă,
pentru mântuirea neamului omenesc multora te-ai arătat,
mărturisind despre ziua Judecăţii Domnului nostru Iisus Hristos
şi chemând pe toţi la pocăinţă, ca să nu cădem în muncile cele
veşnice ale iadului, de care izbăveşte-ne pe toţi cei ce-ţi strigăm
ţie şi lui Dumnezeu: Aliluia!

447
Icosul al 7-lea
Arătatu-s-a Maica lui Dumnezeu neamului omenesc şi a zis:
Lumea pământească nu este veşnică, ci repede se sfârşeşte şi va
fi o lume nouă şi o viaţă veşnică, întru care vor împărăţii drepţii
lui Dumnezeu. Deci, învredniceşte-ne şi pe noi, Maică Sfântă, de
bunătăţile cereşti cele veşnice, ca să strigăm către tine laudele
acestea:
Bucură-te, privighetoare cerească, ceea ce cânţi cu versuri
dumnezeieşti, trezindu-ne din somnul păcatului;
Bucură-te, lumină, ceea ce luminezi sufletele noastre;
Bucură-te, foc dumnezeiesc, ce arzi fărădelegile noastre;
Bucură-te, măslin înfrunzit, ce umbreşti pe cei credincioşi şi îi
răcoreşti de arşiţa păcatelor;
Bucură-te, luceafărul dimineţii, ce ne povăţuieşti la calea
pocăinţei celei adevărate;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 8-lea
Străini şi nemernici suntem noi în lumea aceasta, aflându-ne
în mare tulburare, nesimţind sfârşitul vieţii noastre şi amăgindu-
ne unul pe altul, că nu vor fi chiar adevărate toate proorociile
despre sfârşitul lumii. Pentru aceea, lepădându-le la o parte, ne
adâncim în atomică şi în tot felul de armătură. Dar noi, o,
Preamilostivă Maică, ne rugăm să ne miluieşti şi să ne luminezi
mintea, ca să cunoaştem în ce vreme ne găsim şi păzeşte-ne de
moartea cea năprasnică şi de toate primejdiile, ca să-I cântăm
pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

448
Icosul al 8-lea
Cu totul ajuns-au în rătăcire toate noroadele şi cine poate să
ne înveţe cum să ne îndreptăm viaţa pe pământ şi să ne izbăvim
de munca cea veşnică, fără numai tu, o Preamilostivă Maică, că
timpul s-a scurtat pentru îndreptarea noastră, iar noi suntem cu
totul departe de pocăinţă, iar zilele până la Judecata Domnului
sunt numărate. Precum David a proorocit, zicând: De la venirea
lui Antihrist până la sfârşitul lumii au mai rămas 1290 de zile
pentru muncile păcătoşilor, însă pentru aleşii lui Dumnezeu se
vor scurta zilele acelea şi cu bucurie vor striga Maicii
Domnului:
Bucură-te, mare apărătoare pentru noi înaintea lui
Dumnezeu;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a mântuirii noastre;
Bucură-te, izbăvirea noastră în zilele de necaz;
Bucură-te, ceea ce pururea plângi pentru noi înaintea Fiului
tău Celui iubit;
Bucură-te, ceea ce alungi furtuna cea grozavă a ispitelor;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 9-lea
Toată lumea pământească vede că zilele trec şi Judecata se
apropie, iar noi ne depărtăm de Dumnezeu tot mai mult şi nici
chemarea dumnezeiască nu ne poate opri. Şi iată că iadul şi-a
deschis gura lui ca să ne înghită pe noi păcătoşii, dar
nădăjduindu-ne în ajutorul tău de Maică milostivă, strigăm ţie şi
lui Dumnezeu: Aliluia!

449
Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult grăitori nu înţeleg ajutorul Maicii Domnului şi
a tuturor sfinţilor pentru noi, ca să ne izbăvim de pierzanie şi de
veşnica muncă. Drept aceea, dăruieşte-ne nouă înţelepciune, o,
Preasfântă Maică, ca să ne rugăm ţie aşa:
Bucură-te, lumină cerească, ceea ce luminezi tot pământul
şi-l curăţeşti pe el de toată spurcăciunea;
Bucură-te, floare cu bun miros, ceea ce umpli tot pământul
de mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, scară cerească, care duci la cer pe cei credincioşi;
Bucură-te, turn înalt de la pământ până la Prestolul lui
Dumnezeu;
Bucură-te, năstrapă de aur, de mana cea cerească
primitoare;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 10-lea
Vrând să ne mântuieşti pe noi, oare cu ce cuvinte ne vom
ruga ţie, Împărăteasă a cerului, că tu singură vezi, o, Maică
Sfântă, câte boli de tot felul, molime groaznice, mulţime de
nevoi şi moarte năpraznică vin asupra noastră, căci iubirea lui
Dumnezeu pentru neamul omenesc s-a întors spre mânie şi
răsună în urechile noastre cuvântul lui Dumnezeu cel
înfricoşător: Voi pedepsi pământul şi-l voi umple cu trupurile
morţilor. Deci văzând că vremea aceasta s-a apropiat, iar noi nu
suntem pregătiţi, pentru aceea ne rugăm Maicii Preciste să
întoarcă mânia cea dumnezeiască de la noi şi să ne dăruiască
vreme de pocăinţă, ca să strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

450
Icosul al 10-lea
Ziditoare nebiruită eşti, Preasfântă Fecioară, pentru cei
credincioşi, că mare întuneric a cuprins tot universul şi lumina
lui Hristos Dumnezeul nostru, s-a stins din pricina răutăţilor
lumii ce găteşte multe arme nemaiauzite din veac, pentru
pierzania neamului omenesc, căci cu îngăduinţa lui Dumnezeu
se vor tulbura toate neamurile şi ţările şi se vor răscula
noroadele pământului unul contra altuia, dar tu, o,
Preamilostivă Maică, milostiveşte-te spre noi şi primeşte
plângerea cea cu umilinţă a celor ce-ţi strigă ţie aşa:
Bucură-te, că prin tine a venit mântuirea lumii şi prin tine
Domnul se milostiveşte spre noi;
Bucură-te, cunună de aur, ferecată cu pietre scumpe,
pregătită pentru drepţii lui Dumnezeu;
Bucură-te, moştenirea cerească a celor săraci cu duhul;
Bucură-te, mântuirea celor ce plâng pentru dreptate;
Bucură-te, porumbiţă strălucitoare, ceea ce luminezi
sufletele noastre;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 11-lea
Împărate ceresc, cu trâmbiţă vei trâmbiţa, ca să trezeşti
toate noroadele pământului din somnul păcatelor, că trâmbiţa
aceea ce o trâmbiţezi în taină, se înfundă cu tulburări lumeşti.
Iar tu, Împărăteasa noastră, trâmbiţa cea cerească, trâmbiţează
toate noroadele pământului cu tunet puternic ca să se
cutremure tot pământul până la iadul cel mai dedesubt şi să se
înfunde trâmbiţa cântărilor celor lumeşti şi a tuturor
desfătărilor, căci se apropie Judecata Domnului cea

451
înfricoşătoare, când fiecare va primi plată după faptele lui, iar
cei drepţi se vor bucura, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Făclie luminoasă eşti, Preasfântă Fecioară, luminând pe toţi
cei care zac întru adâncul păcatelor şi ajutându-i să se întoarcă
la pocăinţă, căci gura Domnului strigă: “Veniţi toţi cei trudiţi şi
împovăraţi întru odihna cea veşnică.” De aceea, fericiţi cei ce vor
scăpa de sminteli, de amăgiri şi de înşelăciunile lui Antihrist, căci
aceia vor avea viaţă veşnică. Deci tu, Maică Sfântă şi
îndurătoare, ajută-ne şi nouă să scăpăm de toate vicleşugurile
lui Antihrist şi să strigăm către tine:
Bucură-te, luceafăr dumnezeiesc, care ai răsărit înaintea
Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, smirnă binecuvântată, care sfinţeşti sufletele
credincioşilor;
Bucură-te, mărgăritar de mult preţ, că prin tine dobândim
fericirea raiului;
Bucură-te, mană cerească, ce hrăneşti toată făptura;
Bucură-te, sfeşnic purtător de lumină, care luminezi calea
adevărului;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 12-lea
Harul lui Dumnezeu umbreşte bunătăţile cele pământeşti,
căci Dumnezeu aşteaptă pocăinţa noastră şi ne arată mila Lui ca
să-L cunoaştem, că El este Tatăl nostru Cel ceresc, dar învăţaţii
veacului acestuia din urmă, dovedesc că nu este nici un
Dumnezeu, ci prin tehnică toate se fac şi toate bunătăţile vin de
la pământ. Dar tu, o, Maică Milostivă, milostiveşte-te spre noi şi
452
ne ajută ca să scăpăm de înşelăciune şi să nu cădem până-n
sfârşit, ci să cântăm cu dragoste ţie şi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Te slăvim şi te mărim pe tine, Maică Sfântă, ceea ce stai
înaintea tronului lui Dumnezeu, a Fiului tău şi Domnului nostru
Iisus Hristos, înconjurată de puterile cereşti şi pe pământ slăvită
de neamul omenesc. Deci, dintru înălţimea cea cerească
priveşte spre noi, cei păcătoşi, cei ce nădăjduim spre tine şi
primeşte rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie aşa:
Bucură-te, soare ceresc, care luminezi mintea şi inimile
noastre;
Bucură-te, Maică Fecioară, de Dumnezeu aleasă spre
mântuirea neamului omenesc;
Bucură-te, Maică milostivă a cărei milostivire se va revărsa
peste noi păcătoşii şi peste tot pământul;
Bucură-te, Apărătoare osârdnică pentru noi în ziua cea
înfricoşătoare a Judecăţii Domnului!

Condacul al 13-lea
O, Maică Prealăudată, ceea ce stai înaintea tronului
Împăratului ceresc al slavei şi priveşti spre noi cei împovăraţi cu
multe păcate, acoperă-ne pe noi în ziua cea înfricoşătoare a
Judecăţii Domnului, izbăvindu-ne de veşnicele chinuri, ca să
putem cânta cântarea de biruinţă: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1: Arhanghelii şi îngerii... şi


Condacul 1: Apărătoare Doamnă...

453
RUGĂCIUNE
Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare,
Împărăteasa cerului şi a pământului, milostiveşte-te spre noi
păcătoşii robii tăi şi spre tot neamul omenesc şi ne curăţeşte de
toată răutatea şi de înşelăciunea lui Antihrist, ca să putem ieşi
cu candela aprinsă întru întâmpinarea Mirelui şi Dreptului
Judecător, când va veni pe norii cerului înconjurat de sfinţii
îngeri. Viteaz suflet va fi acela care va păzi credinţa dreaptă şi va
scăpa de ispitele lui Antihrist în zilele acelea. Căci cu puterea lui
Dumnezeu se va cutremura tot pământul cu groază şi cu frică
mare toţi pământenii vor vedea mânia Lui asupra lor. Amar vor
plânge şi se vor tângui toate noroadele, când vor auzi glasul
Fiului lui Dumnezeu, zicând către îngeri: Deschideţi cartea
dreptăţii şi fiecare să-şi vadă faptele sale. Şi atunci va despărţi
de-a dreapta drepţii şi de-a stânga păcătoşii. Şi va zice Dreptul
Judecător către cei drepţi: “Veniţi, blagosloviţii Tatălui Meu, de
moşteniţi Împărăţia cea veşnică, care este gătită vouă de la
începutul lumii.” Iar celor păcătoşi le va zice: „Duceţi-vă de la
Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolilor
şi la toţi păcătoşii.” Drepţii, văzând frumuseţea cea nespusă, se
vor bucura cu bucurie mare, iar păcătoşii, văzând muncile cele
veşnice şi amare, vor plânge şi vor suspina pentru viaţa lor
petrecută în păcate şi fără de Dumnezeu, Cel slăvit în Tatăl şi în
Fiul şi în Duhul Sfânt. Amin!

454