Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN BRAȘOV

DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL DE


OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR, SE REALIZEAZĂ ÎN PERIOADA

09 – 16 IULIE 2020

Online la adresa de email: titularizare@isjbrasov.ro

1. Dosarul cuprinde: cererea de înscriere (semnată în cele două zone destinate


urmată de
semnăturii candidatului – vă rugăm treceți și numărul de telefon pe cerere ),
documentele solicitate pe ultima pagină a cererii (în ordine), la secțiunea:
ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE:……
1. Fișa de înscriere (semnată pe fiecare pagină în zona "L.S. Candidat")
2.
3
4
.
.

2. Se va utiliza un singur fișier pdf., denumit:


disciplina concurs (conform Centralizatorului)_nume_prenume (candidat)

Ex. 1: LIMBA FRANCEZĂ_POPESCU_ION


Ex. 2: LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA
DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII_
POPESCU_ION

Notă:
Următoarele pagini ale prezentului anunț conțin:

a. Cererea de înscriere ( 4 pagini) și


b. Fișa de înscriere (4 pagini) pentru Concursul național din data de 29.07.2020

Șirul Gheorghe Dima nr. 4, 500123 Brașov www.isjbrasov.ro


Tel: +40-268-415104 info@isjbrasov.ro
Fax: +40-268-475621
Anexa nr. 1 la Nota nr. 31305/25.06.2020
Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020

Nr. ___________ /_______2020


Se certifică exactitatea datelor
Secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului
Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
___________________________________________________
(Numele şi prenumele) (pentru cadrele didactice titulare participante la concurs
Viza Consilierului Juridic provenite din alte judeţe)
__________________________________________

Domnule Inspector Şcolar General,

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)__________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________nascut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ___/____/19___.

COD NUMERIC PERSONAL:

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:


a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă
durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă
durată)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____
ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea principală_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________, secundară
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă
durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă
durată)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____
ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea principală_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________, secundară
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă
durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă
durată)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____
ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea principală_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, secundară
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________.

2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată/de masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, un alt masterat în cadrul ciclului II de studii
universitare), după cum urmează:
a) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
c) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;

3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează:
a) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
b) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
c) Instituţia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ .

4) SPECIALITATEA / MODULUL (INSTRUMENT, MODUL DE INSTRUMENT, MUZICA VOCALA, CANTO / CANTO CLASIC, FOLCLOR / CANTO POPULAR,
MUZICA VOCALA TRADITIONALA ROMANEASCA, PREGATIREA SPORTIVA DE SPECIALITATE)_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

5) La 1 septembrie 2019 am avut o vechime efectivă în învăţămant de _____ ani întregi.

6) La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media _____________, obţinut în anul __________, gradul didactic II cu media
_____________, obţinut în anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media _____________, obţinut în anul
__________.

7) Legitimat(ă) cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat(ă) la data de ________ de Poliţia_____________________________, cu
domiciliul în localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____, bl. _____, ap. _______, judeţul
(sectorul)___________________, telefon _______________.

8) În anul şcolar 2019/2020 am următorul statut în învăţământ:

a) Titular(ă) pe/la postul/ catedra_________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unităţile de
învăţământ____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea__________________________________________________________________ judeţul (sectorul) _______________________________.

b) Angajat(ă) pe perioada viabilității postului pe/la postul/catedra_______________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unităţile de
învăţământ____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea__________________________________________________________________ judeţul (sectorul) _______________________________.

c) Angajat pe perioadă determinată pe/la postul/catedra_______________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
_________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unităţile de
învăţământ______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea_____________________________________________________________________________________________________ judeţul (sectorul)
_______________________________.

d) Salariat(ă) la ____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________, localitatea
____________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul)_______________, cu care am
contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată ________________________________________________, având funcţia
de___________________________________________________________________________________________________________________________ __
________________________________________________________________________________________________________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs/testare în vederea ocupării unui post/catedră de______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________, pe perioadă
nedeterminată/determinată din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a mediilor la concurs,
urmând a susţine următoarele probe:
proba intensiv/bilingv _________________________________________________________________________________________________;

proba orală la limba de predare 1 ________________________________________________________________________________________________


2 ________________________________________________________________________________________________;

lucrarea scrisă la disciplina ______________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________.

Vă rog să asigurați traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba _________________________________________________________________.

Menționez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul______________________________________
_____________________________________________, prin Decizia nr. ____________________________________________________________, conform
art. _______, din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. _____ / ______2020 emis(ă) de ___________________ prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în
învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi declar, pe proprie răspundere că
nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că am capacitatea de exercitare deplină a drepturilor şi o conduită morală conformă
deontologiei profesionale, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare
penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

9) În perioada 01.09.2010 – 31.08.2020 am fost detaşat(ă) astfel (*):

- An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra


de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
- An şc. 2015-2016 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2016-2017 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An şc. 2017-2018 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An şc. 2018-2019 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An şc. 2019-2020 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
(*) Se completează numai de cadrele didactice titulare în învăţământ, participante la concurs.

Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea. Răspund de exactitatea datelor înscrise
în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.
Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar, precum şi cu
repartizarea conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).*

Data _____________________ Semnătura___________________

*Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal: MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării
atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele
şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului naţional curent de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire la
pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic,
unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și
rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării
la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.
ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul
unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2019-2020 sau scanate color, după actele originale**:
1)Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;
2)Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal),
certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
1') Absolvenţii promoţiei 2020 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au
susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită,
media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
3)Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
4)Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
5)Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
6)Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
7)Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
8)Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
9)Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior
anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
10) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
11) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
12) Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar
în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
13) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ
pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat
într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
14) Cazier judiciar din care reiese faptul că nu am antecedente penale***;
15) Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală***;
16) Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului
(structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de
detaşare din perioada 01.09.2010 – 31.08.2020 (dacă este cazul).
**) Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a
unei copii a acestuia. În situaţia în care documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele originale,
lizibil, la minimum 150 dpi.
***) Dacă Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală și Cazierul judiciar nu pot fi prezentate la dosar, din motive obiective, acestea vor fi prezentate,
obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de
muncă.
Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea
2020, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită obligatoriu de:
1)Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;
2)Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
3)Copii ale avizelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul);
4)Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
5)Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
6)Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în
curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
7)Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ
pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-
o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
8)Cazier judiciar din care reiese faptul că nu am antecedente penale***;
9)Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală***;
10) Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului
(structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de
detaşare din perioada 01.09.2017 – 31.08.2020 (dacă este cazul).
**) Dacă Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală și Cazierul judiciar nu pot fi prezentate la dosar, din motive obiective, acestea vor fi prezentate,
obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de muncă.
Notă: În situaţia în care au apărut modificări faţă de documentele depuse la dosar în anii anteriori, candidații care au depus dosare de înscriere la
concursul național în ultimii 3 ani, mai depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere, anexat la cererea-tip,
documente în completarea dosarelor depuse în anii anteriori:
1)Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal),
certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
2)Copie de pe ultimul document de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar;
3)Copii de pe ultimul certificat de obţinere a unui grad didactic;
4)Copii ale atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul).
Semnătura candidat___________________________

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI

Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________________, obținând nota ________ la


concurs, accept transferul/numirea/detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2020 pe/la postul/catedra obţinut(ă):

Unitatea de învăţământ Localitatea Post/catedra


Sectorul Nr. ore

Data_______________ Semnătura candidat_____________________________________

Verificat,
Secretar comisie judeţeană/a municipiului Bucureşti
de organizare şi desfăşurare a concursului
Anexa nr. 2 la Nota nr. 31305/25.06.2020
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
Centrul de concurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Județ:___
FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2020)

Codul numeric personal: Sexul: (M/F)


Iniţiala
Numele: tatalui: Prenumele:

Telefonul / adresa de e-mail:____________ /________________


Domiciliul:
Codul judeţului: _____ Codul SIRUTA: Localitatea: ___________________

Particip la:
Concursul din 29 iulie 2020 pentru
angajare pe perioadă
nedeterminată/determinată/detaşare la
cerere:
Codul/codurile postului/posturilor propus/e pt. prelung. duratei contract. individ. de
muncă în învăţământ pe per. det./cont. detas. la cerere în anul şcolar 2020-2021:
Statutul anterior: _______________________________________________
Avize şi atestate:
Tipul avizului de culte: Aviz seminar teologic pentru judeţul de înscriere:
Tipul avizului de alternativă: Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:
Atestat educaţie specială: Atestat HIV: Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic:
Avizul/avizele unităţii/unităţilor de învăţământ
particular:____________________________________________________________________________
Din localitea/localităţile:
Din judeţul/judeţele:
Alte informaţii:
Gradul didactic: ___________________________________________ Notă grad / def:
Vechime în învăţământ: ani Nevăzător:
Codul/codurile postului/posturilor ocupat(e) în etapele anterioare:

Datele pentru concursul din 29 iulie 2020 pentru angajare pe perioadă nedeterminată/determinată:

Media de departajare: i Media absolvire/bacalaureat:


Absolvent 2020/
Absolvent DPPD
2020
Disciplina de examen: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Specialitatea/modulul*1:
Specialitatea/modulul 2:
Specialitatea/modulul 3: Rezultatul probei limbă
Proba limbă intensiv/bilingv: intensiv/bilingv: ___________________

Proba orală la limba de predare 1: Rezultatul probei de limbă 1:


Proba orală la limba de predare 2: Rezultatul probei de limbă 2:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului
naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire la
pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de învăţământ
postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor de
învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal
sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului
şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea. L.S.
Candidat
Pag.2

Nota la examenul scris:


Solicit traducerea subiectului de examen în limba maternă:_____________________________________

Am luat la cunoştinţă de faptul că nu există posturi didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată:

Unitatea/unităţile de învăţământ şi disciplina/disciplinele pe care sunt titular în învăţământul


preuniversitar/angajat pe perioada viabilităţii postului:
Din localitatea/localităţile: _________________________________________________________________
Judeţul: ____________________________

Unitatea/ _________________________________________________________________________
unităţile de înv.: _________________________________________________________________________

Disciplina/disciplinele: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Nivelul/nivelurile de înv.: _____________________________________________________________________

Informaţii suplimentare pentru detaşare la cerere:


Detaşare la cerere: 2015-2016
, 2016-2017 , 2017-2018 , 2018-2019 , 2019-2020
Îndeplinesc prevederile art. 84 (9) e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic,
aprobată prin OMEN nr. 5259/2019, cu modificările şi completările ulterioare:
Punctaj: Soţul/soţia este titular: Codul judeţului în care soţul/soţia este titular:
Localitatea în care soţul/soţia este titular:

Specializări dobândite prin studii finalizate cu diplomă de licenţă/absolvire:

Diploma 1: Țara în care am efectuat studiile:

Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:___________________________________


__________________________________________________________________________________
Studiile efectuate în limba: ___________ Studiile efectuate în limba 2: ____________________

Nivel de studii: _______________________________________________________________________________________


Profilul/domeniul: _____________________________________________________________________________________

Specializare: __________________________________________________________________________________________

Forma de învăţământ: ______________________ Tipul de învăţământ absolvit: ________________

Anul începerii studiilor: ____ Anul finalizării studiilor: ________________

Modulul psihopedagogic: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului
naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire
la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de
învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor
de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter
personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul
inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat
Pag.3

Studii universitare de masterat finalizate cu diplomă:

Diploma 2: Țara în care am efectuat studiile: _____________________________________________________

Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:___________________________________


________________________________________________________________________________________________
Studiile efectuate în limba: ___________ Studiile efectuate în limba 2: ____________________

Nivel de studii: ______________________________________________________________________________


Profilul/domeniul:

Specializare: _________________________________________________________________________________

Forma de învăţământ: _________________________ Tipul de învăţământ absolvit: ______________

Anul începerii studiilor: _____ Anul finalizării studiilor: ___________

Modulul psihopedagogic: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Studii de master asociat (considerat Ciclul II) la diploma de licenţă, declarată în secţiunea specializări dobândite:

Profil-Spec: Cu/Fără asociere:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului
naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire
la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de
învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor
de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter
personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul
inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat
Pag.4

Alte specializări dobândite prin studii finalizate cu diplomă de licenţă/master/absolvire:

Diploma 3: Țara în care am efectuat studiile:


Unitate/ Instituția de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________ Studiile efectuate în limba 2: ____________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________ Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul începerii studiilor: ___________ Anul finalizării studiilor: ____________
Modulul psihopedagogic: ____________________

Diploma 4: Țara în care am efectuat studiile:


Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________ Studiile efectuate în limba 2: ____________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________ Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul începerii studiilor: ___________ Anul finalizării studiilor: ____________
Modulul psihopedagogic: ____________________

Diploma 5: Țara în care am efectuat studiile:


Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________ Studiile efectuate în limba 2: ____________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________ Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul începerii studiilor: _____________ Anul finalizării studiilor: ____________
Modulul psihopedagogic: ____________________
____________________________________________________________
i
Ori de câte ori schimbați disciplina de examen în fișă, verificați şi dacă media de
departajare este calculată corespunzător studiilor care generează disciplina de
examen.

Data _____________________ Semnătura candidat__________________________

Verificat
Secretar comisie
(nume şi prenume)

(semnătura)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului
naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire la
pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de învăţământ
postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor de
învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal
sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2020”, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului
şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat

S-ar putea să vă placă și