Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ

privind securitatea şi sănătatea în muncă,si in situatii de urgenta

întocmita azi __________________

Subsemnatul ________________________, având funcţia de ______________________, am procedat la instruirea


unui număr de____ persoane de la _________________________, conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, masurile si activitatiile de prevenire si protectie in caz de situatii de urgenta, pentru vizita
(prezenţa) în întreprindere/unitate în zilele _________________________________________.

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale;


1.Riscurile de accidentare si imbolnaviri profesionale specifice unitatii
2.Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM
3.Instructiuni proprii de SSM
4.Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
5.Procedura de actiune in caz de cutremur
6.Procedura de actiune in caz de incendiu
7. Modul de folosire a stingatoarelor
8.Dispozitiile privind reglementarea fumatului si a lucrului cu foc deschis pe teritoriul institutiei

Prezenta fişă de instructaj a fost intocmita in doua exemplare si se va păstra la:


1.Coordonator lucrari
2. Responsabil SSM

Verificat, Semnătura celui care a efectuat instruirea

TEBEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de
instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă, situatii de urgenta şi ne obligăm să le respectăm
întocmai.

Nr. crt. Numele şi prenumele Act identitate/grupa sanguină Semnătura

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar Semnătura

_________________________________ _______________________________