Sunteți pe pagina 1din 7

Şcoala Gimnaziala nr.22” I.C.

Bratianu”

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a

Data: 19.03.2014

Profesor: Andoni Monica

Disciplina : Matematica (Algebră)

Unitatea de învăţare: Rapoarte şi proportii

Subiectul : Rapoarte, procente şi proporţii

Tipul lecţiei : Lecţie de verificare şi apreciere a cunoştinţelor

Competenţe generale:

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă

Competenţe specifice:

1. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a procentelor în enunţuri diverse


2. Rezolvarea problemelor in care interv procente, interpretarea rezultatului obtinut
3. Aflarea termenului necunoscut dintr-o proportie
4. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporţii şi procente.
5. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proporţiilor.
5. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor şi proporţiilor a unor situaţii-problemă şi interpretarea rezultatelor
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
O Să utilizeze într-o manieră clară, corectă şi concisă, oral sau scris, succesiunea operaţiilor din rezolvarea unui exerciţiu; să
1
propună soluţii sau metode alternative de rezolvare.
Să efectueze calcule cu numere raţionale;
O2
O3 Să determine termenul necunoscut al unei proporţii si să aplice corect proportiile in rezolvarea de exercitii;

O4Să utilizeze corect procentele in rezolvarea de probleme.

O5Reprezentarea unor date prin tabele sau diagrame.

Mijloace şi strategii didactice

1. Materiale suport: testul


2. Metode: conversaţia, munca individuala, exercitiul, demonstratia
3. Forme de evaluare: scrisă
4. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual
5. Tipuri de itemi folosiţi: 1.Itemi obiectivi - cu alegere duală ;
- cu alegere multiplă .
2. Itemi semiobiectivi – de completare.
3. Itemi subiectivi – rezolvare de probleme.

6. Bibliografie: www.mateinfo.ro, www.mate30.lx.ro, www.didactic.ro ,


 Manual pentru clasa a VI-a, autori:Ion Petrica, Victor Balseanu, Ioroslav Chebici, Editura Petrion
 Culegere de probleme de matematică clasa a VI- a – Dan Zaharia , Maria Zaharia, Editura Paralela 45.
RAPOARTE ŞI PROPORŢII

Clasa a VI-a

 Din oficiu se acordă 10 puncte.


 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

PARTEA I. Completaţi spaţiile libere. (30 de puncte)

b
5p 1. Dacă a=35 şi b=42 atunci valoarea raportului a este egală cu …..

a 2 5a+b
=
5p 2. Dacă b 5 atunci valoarea raportului 3 a−b este egală cu …..

6 2
=
5p 3. Dacă x 5 atunci x este egal cu …….

a b
= =2
5p 4. Dacă 2 5 , atunci suma a+b este egală cu …...

1
5p 5. Scris ca raport procentual numărul 4 este egal cu ...

5p 6. 15% din 80 km este egal cu ...

PARTEA a II-a. Încercuiţi litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (20 de puncte)

5p 1. Dacă 6 cărţi costă 150 lei, atunci 4 cărţi vor costa …….lei.
A.140 B.125 C.100 D.80

8
6
15p 2. În diagrama alaturată sunt prezentate notele la teza la matematică.
4
numar elevi a) În clasă sunt ... elevi.
2
0
3 4 5 6 7 8 9 10 b) Au obţinut nota 5 un număr de ... elevi.
nota la teza
c) Media clasei este egală cu ...

x y z
= =
5p 3. Dacă 1 2 5 şi z=10 , atunci x+ y=. .. .. . .

A.3 B.4 C.5 D.6

5p 4. Dacă a⋅2=b⋅3 şi a+b=15 atunci a = ……

A.3 B.6 C.9 D.10

PARTEA a III-a. La următoarele probleme se cer rezolvările complete. (30 de puncte)

1. La începutul anului, o pereche de pantofi care costă 150 lei se scumpeşte cu 10%.
La sfârşitul anului, preţul aceleaşi perechi de pantofi se ieftineşte cu 10%.

10p a) Care este preţul perechii de pantofi după scumpire?

10p b) Care este preţul perechii de pantofi la sfârşitul anului?

10p 2. Mihai cheltuie o sumă de bani astfel: în prima zi cheltuie 40% din sumă, a doua zi cheltuie 60% din rest iar a treia zi cheltuie ultimii 60
de lei. Aflaţi suma iniţială de bani.
BAREM DE CORECTARE SI NOTARE
Partea I
SUBIECTUL 1. 2. 3. 4. 5. 6.
REZULTATUL 1,2 15 15 7 25 % 12

Partea aII-a
1. C
2. a) 30
b) 5
c)6,96
3. D
4. C
Partea a III-a
10
1. a) ∙ 150=15 lei........................4p
100
150+15= 165 lei..............................6p
10
b) ∙ 165=16,5 lei....................5p
100
165-16,5=148,5lei...........................5p
2. Notam cu x suma initiala de bani
40
Izi : ∙ x ........................................2p
100
60 60 36 x
IIzi : ∙ ∙ x= ...............................2p
100 100 100
III zi:60 lei
40 x 36 x
X= + +60..........................2p
100 100
X=250lei........................................6p
.