Sunteți pe pagina 1din 715

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

STUDIU PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM UNITAR ACTUALIZAT DE


PROCEDURI OPERAȚIONALE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII
MANAGEMENTULUI LA NIVELUL C.N.P.P. ȘI AL INSTITUȚIILOR DIN
SUBORDINE

MANUAL DE PROCEDURI AL SISTEMULUI DE PENSII PUBLICE DEZVOLTAT ÎN CADRUL


C.N.P.P. ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE

- CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE -

- Volumul 2, Partea II -
2014

               
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL  Structurale
ROMANIEI 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE
AFERENTE ACTIVITĂȚILOR GENERALE

             
843/3534
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Instrumente
UNIUNEA EUROPEANĂ Administrației PubliceGUVERNUL  Structurale
ROMANIEI 2007-2013

             
844/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 01 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND REALIZAREA, DE CĂTRE DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE,


A ACTIVITĂŢILOR CE DECURG DIN ROLUL CNPP DE INSTITUŢIE COMPETENTĂ ÎN
DETERMINAREA LEGISLAŢIEI APLICABILE LUCRĂTORILOR MIGRANŢI, ÎN APLICAREA
REGULAMENTELOR EUROPENE ÎN VIGOARE ŞI A ACORDURILOR BILATERALE DE
SECURITATE SOCIALĂ LA CARE ROMÂNIA ESTE PARTE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

             
845/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigurarea îndeplinirii, în condiţii optime, a sarcinilor ce revin CNPP, în calitate de instituţie competentă
pentru determinarea legislaţiei aplicabile, în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării
sistemelor de securitate socială şi a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte
b) Stabilirea modului de realizare a activităţii de emitere a documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile, în
cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale
c) Îndeplinirea, în numele CNPP, rolul de instituţie competentă pentru determinarea legislaţiei aplicabile în
implementarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială şi a acordurilor
bilaterale de securitate socială la care România este parte, inclusiv în ceea ce priveşte obţinerea de
informaţii şi documente necesare pentru determinarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor migranţi.
d) Certificarea, în situaţia lucrătorilor migranţi, legislaţia naţională aplicabilă conform regulamentelor comunitare
în vigoare şi a acordurilor bilaterale la care România este parte.
e) Soluționarea, în colaborare cu alte instituţii şi autorităţi din România şi străinătate, probleme comune vizând
aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială, şi a acordurilor
bilaterale la care România este parte, în domeniul determinării legislaţiei aplicabile

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale
Procedura se aplică de către personalul din cadrul direcției sus menționate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare;

             
846/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de
stabilire a conţinutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009;
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanţii ţărilor
terţe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012;
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările şi completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71;
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor
independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităţilor Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul
dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003;

             
847/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente şi decizii în domeniile
liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a persoanelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă,
agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică,
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica
comună şi de securitate şi instituţii, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006;
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispoziţiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispoziţiile Regulamentului de bază şi ale
Regulamentului de aplicare, precum:
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce priveşte stabilirea unei proceduri de dialog şi conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislaţiei aplicabile şi acordarea de prestaţii în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la legislaţia aplicabilă lucrătorilor
salariaţi detaşaţi şi lucrătorilor independenţi care lucrează temporar în afara statului competent,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detaşare realizate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149
din 8 iunie 2010;
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 şi a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului pentru acordarea prestaţiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă şi de urmaş, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;

             
848/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanţii unui stat membru în temeiul unei convenţii bilaterale privind securitatea
socială cu o ţară terţă trebuie să fie acordate şi lucrătorilor care sunt resortisanţi ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalităţile practice aferente perioadei de tranziţie pentru
schimbul de date pe cale electronică menţionat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106
din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care
se aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi incluse în repertoriul electronic care este
parte integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie
2010;
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziţia de la Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 şi (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi (CE) nr. 987/2009
ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi aplicarea deciziilor şi recomandărilor Comisiei
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie
2010;
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei şi a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010;
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea
perioadelor în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12
februarie 2011;
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea

             
849/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

Acorduri bilaterale de securitate socială la care România este parte:


 Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în
domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 29
octombrie 2002;
 H.G. nr. 1311 din 13 noiembrie 2003 privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Bucureşti la
30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale,
semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 11 decembrie 2003;
 Legea nr. 326 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în
domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 817
din 30 noiembrie 2007;
 Lege nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în
domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 744 din
2 noiembrie 2009;
 H.G. nr. 405 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 21
ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale,
semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 20 mai 2010;
 Legea nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre
România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, publicată în M. OF. nr. 719 din 28 octombrie
2010;
 H.G. nr. 204 din 2 martie 2011 pentru ratificarea Acordului administrativ dintre Guvernul României şi
Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada,
semnat la Bucureşti la 1 iunie 2010, publicată în M. OF. nr. 173 din 11 martie 2011;
 Legea nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Moldova în domeniul
securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 456 din 29 iunie 2011;
 H.G. nr. 752 din 8 august 2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie
2012, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securităţii sociale,
semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, publicat în M.Of.nr. 561 din 8 august 2012;
 LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statul Israel în domeniul
securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, publicat M. Of. nr. 548 din 6 august 2012.

             
850/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
3.2 Legislație primară:
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;
 Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată;
 Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Instrucţiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Preşedintelui CNPP nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată şi completată prin Decizia
Preşedintelui CNPP nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNPP;
 Regulamentul de ordine interioară al CNPP;
 Fişele de post.

             
851/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
CNPP – Casa Națională de Pensii Publice;
DRI – Direcția Relații Internaționale;
A1 - Certificat privind legislaţia în materie de securitate socială care se aplică titularului;
E 101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă;
E 102 - Prelungirea detaşării;
E 103 - Exercitarea dreptului la opţiune;
R/TR1 - Formular privind legislaţia aplicabilă;
RO/KR 101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă;
RO/MD 101- Certificat privind legislaţia aplicabilă;
RO/CAN 101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă;
RO/PM 101- Certificat privind legislaţia aplicabilă;
RO/IL 101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

În vederea îndeplinirii rolului de instituţie competentă pentru determinarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor migranţi,
în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială şi a acordurilor
bilaterale la care România este parte, Direcţia Relaţii Internaţionale desfăşoară următoarele activităţi:
 Emite documentele de atestare a legislaţiei aplicabile (A1, E101, E102, E103, R/TR 1, RO/KR 101, RO/MD
101, RO/PM 101, RO/CAN 101, RO/IL 101);
 Determină legislaţia aplicabilă lucrătorilor migranţi stabiliţi în România, în caz de pluriactivitate salariată
şi/sau independentă;
 Certifică, în situaţia lucrătorilor migranţi, legislaţia naţională aplicabilă conform regulamentelor europene în
vigoare şi a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte;
 Soluţionează, în calitate de instituţie competentă în domeniul legislaţiei aplicabile, în colaborare cu instituţii
şi autorităţi din România şi din străinătate, probleme comune vizând aplicarea regulamentelor europene de
coordonare a sistemelor de securitate socială şi a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România

             
852/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
este parte, în domeniul determinării legislaţiei aplicabile, inclusiv în ceea ce priveşte obţinerea de informaţii
şi documente necesare pentru determinarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor migranţi;
 Elaborează instrucţiuni de aplicare a dispoziţiilor legislaţiei in domeniul determinării legislaţiei aplicabile.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt următoarele:
 Documentele puse la dispoziţie de către angajatori, lucrători independenţi, instituţii publice interne şi
internaţionale;
 Bazele de date ale CNPP;
 Registrul de Evidenţă al Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 Registrul de audienţe la sediul CNPP al Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 Registrul de audienţe telefonice al Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 Documentul portabil A1 - Certificat privind legislaţia în materie de securitate socială care se aplică titularului
- pentru atestarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor salariaţi şi independenţi care desfăşoară activităţi
profesionale în statele membre ale Uniunii Europene, persoanelor care desfăşoară activităţi salariate sau
independente în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene (persoane aflate în situaţie de pluri
– activitate), în aplicarea Regulamentelor 883/2004 şi 987/2009, precum şi în alte situaţii prevăzute de
Regulamentul 883/2004;
 Formularul E 101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă - pentru atestarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor
salariaţi şi independenţi, în aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 574/72;
 Formularul E 102 – Prelungirea detaşării, pentru persoanele detaşate în România, a căror perioadă de
detaşare depăşeşte perioada de 12 luni calendaristice, autorizată iniţial, şi pentru care este necesară
obţinerea acordului CNPP pentru autorizarea menţinerii la sistemul de securitate socială din statul de
trimitere pentru o perioadă de încă 12 luni, în aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 574/72;
 Formularul E 103 – Exercitarea dreptului la opţiune, pentru personalul încadrat în misiunile diplomatice sau
oficiile consulare, personalul casnic aflat în serviciul funcţionarilor acestor misiuni sau oficii şi pentru agenţii
auxiliari ai Comunităţilor Europene şi care au posibilitatea de a opta între două, respectiv mai multe sisteme
de securitate socială, în aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 574/72;
 Formularul R/TR 1 – Formular privind legislaţia aplicabilă, utilizat în aplicarea Acordului între România şi
Republica Turcia în domeniul securităţii sociale;

             
853/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
 Formularul RO/KR 101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă, utilizat în aplicarea Acordului între România
şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale;
 Formularul RO/MD 101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă, utilizat în aplicarea Acordului între România
şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale;
 Formularul RO/CAN 101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă, utilizat în aplicarea Acordului între România
şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale;
 Formularul RO/PM 101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă, utilizat în aplicarea Acordului dintre România
şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale;
 Formularul RO/IL 101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă, utilizat în aplicarea Acordului dintre România
si Statul Israel în domeniul securităţii sociale.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Emiterea documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile de către Direcţia Relaţii Internaţionale se face în baza
cererii completate şi depuse, în acest sens de către angajator, în cazul detaşării unuia/mai multor lucrători salariaţi,
respectiv de către lucrătorul independent care intenţionează să desfăşoare o activitate cu caracter temporar pe
teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi Elveţia/stat cu care România aplică
un acord în domeniul securităţii sociale, însoţită de documentele necesare emiterii documentului de atestare a
legislaţiei aplicabile.

             
854/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
1. Dacă dosarul se depune personal, la sediul instituţiei, acesta va fi preluat de către reprezentantul Direcţiei
Relaţii Internaţionale, care asigură respectiva audienţă, ocazie cu care:
 se verifică conţinutul dosarului, documentele depuse, se completează un proces–verbal referitor la
documentele depuse la dosar, se comunică documentele nedepuse la dosar sau a celor care nu
sunt corect şi/sau legal întocmite;
 se înregistrează în „Registrul de Evidenţă” al Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 se înmânează un exemplar al cererii solicitantului, cu număr de înregistrare;
 dosarul este preluat de către responsabilul de dosar în vederea soluţionării;
 în cazul unui dosar nou, acesta se predă la registratura direcţiei; ulterior, se va prezenta directorului
direcţiei în vederea repartizării dosarului unui responsabil de dosar.
2. Dacă dosarul se trimite prin poştă se înregistrează în „Registrul de Evidenţă” al Direcţiei Relaţii Internaţionale
şi se repartizează responsabilului de dosar, respectiv se prezintă directorului Direcţiei Relaţii Internaţionale
în vederea repartizării unui responsabil de dosar, în cazul dosarelor noi.
3. Dacă se solicită emiterea documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile române, în condiţii excepţionale,
potrivit art. 16 din Regulamentul 883/2004, respectiv art. 17 din Regulamentul 1408/71, sau prevederilor
similare din acorduri bilaterale, CNPP face demersuri pe lângă instituţia competentă din celălalt stat în
vederea convenirii unor excepţii pentru cazuri speciale, aplicabile lucrătorilor salariaţi/independenţi care
desfăşoară activităţi în România şi/sau statele respective.
4. În caz de convenire, a unor situaţii de excepţie de la regulile generale şi specifice de determinare a legislaţiei
aplicabile, angajatorul va prezenta documente suplimentare prin intermediul cărora să se facă dovada
necesităţii emiterii documentului de atestare a legislaţiei aplicabile
5. În caz de convenire a unor situaţii de excepţie de la regulile generale şi specifice de determinare a legislaţiei
aplicabile, lucrătorul independent va prezenta documente suplimentare prin intermediul cărora să se facă
dovada necesităţii emiterii de certificate de atestare a legislaţiei aplicabile
6. În cazul persoanelor aflate în situaţie de pluri – activitate, se vor prezenta documente suplimentare (contracte
civile sau comerciale) prin intermediul cărora să se facă dovada desfăşurării de activităţi simultane sau
alternative pe teritoriul a două sau mai multor state membre (în original şi/sau în copie lizibilă).
7. CNPP verifică îndeplinirea condiţiilor de emitere a documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile şi
temeinicia solicitării de aplicare a situaţiei excepţionale;
8. În situaţia în care se constată că solicitarea privind emiterea documentului de atestare a legislaţiei aplicabile
în condiţii excepţionale este justificată, Direcţia Relaţii Internaţionale contactează autoritatea competentă
sau instituţia desemnată pentru gestionarea excepţiilor, în baza articolelor menţionate, din statul de ocupare,

             
855/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
respectiv angajare/de trimitere, în vederea obţinerii acordului pentru emiterea documentului de atestare a
legislaţiei aplicabile pentru perioada solicitată, respectiv în condiţiile solicitate;
9. Dacă autoritatea sau instituţia din statul de ocupare, respectiv angajare /trimitere îşi dă acordul, Direcţia
Relaţii Internaţionale emite documentul de atestare a legislaţiei aplicabile în trei/două exemplare, unul pentru
angajator şi unul pentru lucrătorul detaşat, respectiv unul pentru lucrătorul independent, înscriind pe formular
referinţele acordului dintre CNPP şi autoritatea sau instituţia competentă a celuilalt stat.
10. După primirea Declaraţiei pe proprie răspundere pentru determinarea legislaţiei aplicabile în caz de pluri –
activitate, completată de persoana în cauză, Direcţia Relaţii Internaţionale informează persoana în cauză
dacă legislaţia aplicabilă este stabilită cu titlu provizoriu, precum şi instituţiile desemnate din fiecare stat
membru în care persoana desfăşoară activitate.
11. Direcţia Relaţii Internaţionale întocmeşte documentul de atestare a legislaţiei aplicabile în care precizează
dacă determinarea legislaţiei este stabilită cu titlu provizoriu.
12. În cazul în care exisă incertitudini cu privire la determinarea legislaţiei aplicabile, situaţie care impune o
analiză suplimentară, DRI face demersuri către statele membre implicate, în vederea determinării de comun
acord a legislaţiei aplicabile persoanei în cauză.
13. Instituţia competentă din statul membru a cărui legislaţie este determinată ca fiind aplicabilă, fie provizoriu,
fie definitiv, informează de îndată persoana respectivă cu privire la concluziile sale.

La emiterea documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile se respectă următoarele etape:


1. Verificarea dosarului în vederea emiterii documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile:
2. Responsabilul de dosar analizează în detaliu dacă cererea şi documentele depuse de solicitant respectă
condiţiile necesare emiterii documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile.
3. Dacă se constată că dosarul depus de solicitant nu este complet se va trimite o notificare oficială: fax, e –
mail, poştă, reprezentantului firmei/lucrătorului independent, cu privire la (urgentarea) completarea dosarului
depus.
4. În situaţia în care se constată că dosarul este complet şi sunt îndeplinite condiţiile legale se întocmesc
documentele de atestare a legislaţiei aplicabile.
5. În vederea emiterii documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile A1, E 101 se utilizează aplicaţia
informatică MERCUR.
6. Pentru emiterea documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile, utilizate în aplicarea acordurilor bilaterale
de securitate socială la care România este parte nu se va utiliza aplicaţia informatică MERCUR, ci
formularele convenite în Aranjamentul Administrativ.
7. Se înregistrează cererea în aplicaţia MERCUR, utilizându – se Ghidul aplicaţiei MERCUR.

             
856/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
8. Se creează şi se completează ataşamentele pentru persoanele pentru care se emit documentele menţionate
şi care pot fi lucrători salariaţi, lucrători independenţi, funcţionari publici sau persoane asimilate acestora,
personal încadrat în misiuni diplomatice sau oficii consulare, personalul casnic aflat în serviciul funcţionarilor
acestor misiuni sau oficii, agenţi auxiliari ai Comunităţilor Europene, persoanele aflate în situaţie de pluri –
activitate salariată şi/sau independentă.
9. Se imprimă ataşamentele în două sau trei exemplare, după caz şi se verifică informaţiile înregistrate în
formular cu documentele utilizate în vederea completării ataşamentelor
 Un exemplar se remite/transmite solicitantului
 Un exemplar se păstrează în evidenţa Direcţiei Relaţii Internaţionale
 Un exemplar se transmite, după caz, instituţiilor competente în determinarea legislaţiei aplicabile din
statele în care vor desfăşura activităţi profesionale persoanele pentru care s – au emis documentele
de atestare a legislaţiei aplicabile.
10. Se întocmeşte situaţia societăţii/lucrătorului independent care solicită emiterea documentelor de atestare a
legislaţiei aplicabile, precum şi adresa de înaintare.
11. Se înaintează dosarul directorului Direcţiei Relaţii Internaţionale în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor
necesare emiterii documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile.
12. În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor necesare atestării menţinerii la legislaţia de securitate
socială în vigoare în România, se semnează documentele de atestare a legislaţiei aplicabile de către
directorul direcţiei, în caz contrar se efectuează demersuri pentru completarea dosarului/întocmirea unui
răspuns negativ.

DRI poate primi din partea autorităţilor sau instituţiilor competente din celelalte state solicitări de convenire a
excepţiilor pentru situaţii speciale, pentru salariaţii străini detaşaţi în România.
1. Solicitările se primesc oficial, se inregistrează în „Registrul de Evidenţă” al Direcţiei Relaţii Internaţionale şi
se repartizează, de către directorul direcţiei, spre soluţionare, unui salariat al direcţiei.
2. În vederea convenirii excepţiilor se solicită informaţii suplimentare instituţiei solicitante din
străinătate/angajatorului din România la care se desfăşoară activitatea.
3. După primirea şi analizarea informaţilor solicitate, se transmite, după caz, acceptul de emitere a
documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile în condiţii excepţionale de către instituţia competentă din
celălalt stat.
4. Direcţia Relaţii Internaţionale determină care este legislaţia aplicabilă persoanei respective; această
determinare iniţială a legislaţiei aplicabile poate fi, după caz, cu titlu provizoriu

             
857/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
5. În vederea determinării legislaţiei aplicabile lucrătorului salariat/independent în caz de pluri-activitate,
Direcţia Relaţii Internaţionale transmite solicitantului un model de Declaraţie pe proprie răspundere pentru
determinarea legislaţiei aplicabile în caz de pluri – activitate.

Note:
 Documentele necesare emiterii certificatului de atestare a legislaţiei aplicabile sunt prezentate în Anexa 5.
 Determinarea cu titlu provizoriu a legislaţiei aplicabile devine definitivă în termen de două luni de la
informarea instituţiei desemnate de autorităţile competente ale statelor membre în cauză cu privire la această
determinare, cu excepţia situaţiei în care legislaţia a fost deja determinată definitiv sau când cel puţin una
dintre instituţiile în cauză informează instituţia desemnată de autoritatea competentă a statului membru de
domiciliu, până la sfârşitul perioadei de două luni, asupra faptului că nu poate accepta încă determinarea
respectivă sau are un punct de vedere diferit în această privinţă.
 Formularul E 102 se descarcă de pe site – ul CNPP şi se completează de către solicitant.
 Formularul E 103 se descarcă de pe site – ul CNPP şi se completează de către solicitant.

7. RESPONSABILITĂȚI

Activităţile reglementate de prezenta procedură se aplică de către toţi salariaţii Direcţiei Relaţii Internaţionale, inclusiv
de către directorul direcţiei.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

             
858/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 01 – DRI
Ediția 3
9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 - Documentele necesare emiterii certificatului de atestare a legislaţiei aplicabile

             
859/3534
 

 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              860/3534
 

 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind realizarea, de către Direcţia Relaţii Internaţionale, a activităţilor ce decurg din rolul CNPP de instituţie competentă în determinarea
legislaţiei aplicabile lucrătorilor migranţi, în aplicarea regulamentelor europene în vigoare şi a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este
parte
(PI - 01 - DRI ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              861/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PI – 01 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)
către Direcţia Relaţii Internaţionale, a activităţilor ce decurg din rolul CNPP de
instituţie competentă în determinarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor migranţi, în
aplicarea regulamentelor europene în vigoare şi a acordurilor bilaterale de securitate
socială la care România este parte

tradusCerere privind
determinarea legislației
aplicabile

NU stat?Dosar depus
B personal, la
sediul instituţiei?

DA
dosarul de către
reprezentantul DRI

NU Dosar depus
A prima dată?

DA
Se asigură audiență de
către reprezentantul DRI

responsabileSe verifică
documentele

proces–verbal referitor la
documentele depuse la
dosar

documentele nedepuse la
dosar sau a celor care nu
sunt corect și/sau legal
întocmite

direcţieiSe înregistrează în
Registrul de evidenta DRI

un exemplar al cererii
solicitantului, cu număr de
înregistrare

                862/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PI – 01 – DRI
Ediția 3

primește dosarul prin poștă,


B se înregistrează la
Registratura generala
CNPP

Se înregistrează in registrul
DRI

NU Dosar depus
prima dată?

DA
directorului direcţiei în
vederea repartizării
dosarului

DirectorDosarul este
A preluat de către
responsabilul de dosar

respecta Schema Logica


pentru emiterea
documentelor de atestare a
legislației aplicabile

În cazul condițiilor
excepționale privind
determinarea legislației
aplicabile, angajatorul/
lucrătorul independent
prezintă documente
suplimentare

                863/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PI – 01 – DRI
Ediția 3
2

verifică îndeplinirea
condiţiilor de emitere a
documentelor de atestare a
legislaţiei aplicabile şi
temeinicia solicitării de
aplicare a situaţiei
excepţionale

NU Condiţii
excepţionale
justificate?

DA
reciprocitateDRI
contactează autoritatea
Se anuntă solicitantul cu competentă/ instituţia
privire la decizie desemnată pentru
gestionarea excepţiilor în
vederea obţinerii acordului
pentru emiterea
Stop documentului de atestare a
legislaţiei aplicabile

Autoritatea/
NU instituția din statul
de ocupare,
respectiv angajare
/trimitere își dă
acordul?

DA
DRI emite documentul de
atestare a legislaţiei
aplicabile

respecta Schema Logică


pentru emiterea
documentelor de atestare a
legislației aplicabile

Stop

                864/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PI – 01 – DRI
Ediția 3

În situația de pluriactivitate

Start

informează persoana în
cauză precum şi instituţiile
desemnate dacă legislaţia
aplicabilă este stabilită cu
titlu provizoriu

DRI întocmeşte documentul


de atestare a legislaţiei
aplicabile în care
precizează dacă
determinarea legislaţiei
este stabilită cu titlu
provizoriu. Se va respecta
Schema Logica pentru
emiterea documentelor de
atestare a legislației
aplicabile

În cazul în care exisă


incertitudini cu privire la
determinarea legislaţiei
aplicabile, DRI face
demersuri către statele
membre implicate, în
vederea determinării de
comun acord a legislaţiei
aplicabile persoanei în
cauză

Instituţia competentă din


statul membru a cărui
legislaţie este determinată
ca fiind aplicabilă,
informează de îndată
persoana respectivă cu
privire la concluziile sale

Stop

                865/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PI – 01 – DRI
Ediția 3

Emiterea documentelor de atestare a legislației aplicabile

Responsabilul de dosar
analizează dacă cererea şi
documentele depuse
respectă condiţiile
necesare emiterii
documentelor de atestare a
legislaţiei aplicabile

DA Dosarul este
complet?

NU
Se trimite o notificare
oficială reprezentantului
firmei/lucrătorului
independent, cu privire la
completarea dosarului
depus

Se emit documente
pentru determinarea
legislatiei aplicabile NU
conform
regulamentelor
europene?

DA
Se înregistrează cererea în
aplicaţia MERCUR

Pentru emiterea
documentelor de atestare a
legislaţiei aplicabile,
utilizate în aplicarea
acordurilor bilaterale de C
securitate socială la care
România este parte, se
utilizează formularele
convenite în Aranjamentul
Administrativ

                866/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PI – 01 – DRI
Ediția 3
5

Se creează şi se
completează ataşamentele

Se imprimă ataşamentele

Se verifică informaţiile
înregistrate în formular

Se întocmeşte situaţia
societăţii/lucrătorului
independent care solicită
C emiterea documentelor de
atestare a legislaţiei
aplicabile, precum şi
adresa de înaintare

Se înaintează dosarul
directorului DRI în vederea
verificării îndeplinirii
condiţiilor necesare emiterii
documentelor de atestare a
legislaţiei aplicabile

În situaţia în care se
constată îndeplinirea
condiţiilor necesare, se
semnează documentele de
atestare a legislaţiei
aplicabile de către
directorul direcției

Se expediază exemplarele
imprimate

Un exemplar se păstrează
în evidența DRI
Un exemplar se transmite
solicitantului
Un exemplar se transmite,
după caz, instituțiilor
competente

Stop

                867/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PI – 01 – DRI
Ediția 3

competente din celelalte state, solicitări de convenire a excepţiilor pentru situaţii


speciale, pentru salariaţii străini detaşaţi în România

Start

Se înregistrează în
„Registrul de Evidență” al
DRI

Se repartizează de către
directorul DRI unui salariat
al direcţiei

Se solicită direcției de
specialitate din cadrul
CNPP informații referitoare
la calitatea de asigurat a
persoanei în cauză în
sistemul public de pensii
din Romanaia

După caz în vederea


convenirii excepţiilor se
solicită informaţii
suplimentare instituţiei
solicitante din
străinătate/angajatorului din
România la care se
desfăşoară activitatea

Se analizează informațiile
primite

Se transmite, după caz,


acceptul sau refuzul de
emitere a documentelor de
atestare a legislaţiei
aplicabile în condiții
excepţionale de către
instituția competentă din
celălalt stat

Stop

                868/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
Preluarea cererii
și documentelor
aferente, în cazul
00 00 10 00 00 00 20 00 00 00 15 00
în care dosarul se
depune personal
la sediul instituției
2. Înregistrarea
00 00 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00
dosarului
3. Repartizarea
către persoana 00 00 05 00 01 00 00 00 00 04 00 00
responsabilă
2. Analiză și
verificare
îndeplinire
condiții de 00 00 10 00 00 08 00 00 00 04 00 00
emitere a
documentelor de
atestare
3. Formalități
necesare pentru
corespondență
00 00 20 00 00 08 00 00 00 04 30 00
cu solicitanții/alte
instituții naționale
sau internaționale

                869/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
4. Întocmire
document de
atestare (prin
utilizarea
00 00 15 00 00 00 60 00 00 00 37 30
aplicației
informatice
MERCUR/1
certificat)
6. Întocmire situație
societate/lucrător
independent și a
adresei privind 00 00 30 00 00 16 00 00 00 08 15 00
determinarea
legislației
aplicabile
7. Verificarea și
avizarea
îndeplinirii
condițiilor privind
obținerea
00 00 10 00 00 00 30 00 00 00 20 00
documentelor
referitoare la
determinarea
legislației
aplicabile
8. Expedierea și
arhivarea 00 00 10 00 00 00 30 00 00 00 20 00
documentelor
9. Întocmire,
verificare, 00 00 20 00 00 02 00 00 00 01 10 00
corectare,

                870/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
modificare
răspuns negativ

                871/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
 
Anexa 5 – Documentele necesare emiterii
certificatului de atestare a legislaţiei aplicabile

Certificatul de atestare a legislației aplicabile

Documentele necesare emiterii certificatului de atestare a legislației aplicabile sunt următoarele:


1. În cazul lucrătorilor salariaţi:
 cerere de emitere a documentului portabil A1
 certificatul de înregistrare a societăţii, eliberat de către oficiul teritorial al registrului comerţului
 certificatul de atestare fiscală, eliberat de unitatea teritorială competentă a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, din care să rezulte că angajatorul în cauză nu are datorii la bugetul general
consolidat, la data depunerii solicitării privind determinarea legislaţiei aplicabile;
 dacă agentul comercial în cauză deţine filiale, sucursale, puncte de lucru, certificatul de
atestare fiscală va fi eliberat de autorităţile care colectează contribuţiile sociale pentru
salariaţii pe care angajatorul intenţionează să-i detaşeze
 declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului din care să rezulte numărul
total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă la data solicitării determinării legislaţiei
aplicabile, însoţită de alte documente doveditoare
 certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis de oficiul teritorial al registrului comerţului
pentru luna în curs
 situaţii financiare actuale ale comerciantului, din România sau din străinătate, verificate, aprobate şi
publicate potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul, în care să fie înregistrate
informaţii privind veniturile realizate în România şi în statul de angajare/ocupare temporară;
 se vor prezenta ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, precum
şi cele mai recente două balanţe de verificare analitice, semnate şi ştampilate, din care să
reiasă veniturile realizate în România şi cele realizate pe teritoriul altor state membre;
 declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de
angajator în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state, într-o perioadă tipică
corespunzătoare, respectiv în ultimul an sau de la înfiinţare, în cazul societărilor înfiinţate de mai puţin
de un an
 contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită
atestarea legislaţiei aplicabile

              872/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
 
 contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul României în perioada pentru care se solicită
atestarea legislaţiei aplicabile
 contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de
angajare/ocupare temporară, precum şi traducerea autorizată a acestuia, din care să reiasă drepturile
şi obligaţiile părţilor contractante, misiunea de îndeplinit de către salariaţii detaşaţi, precum şi perioada
de execuţie a contractului
 declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate (anexa 1.1 – anexă angajator şi anexă 1.2 - anexă asigurat pe care
angajatorul intenţionează să-l detaşeze)
 actul de identitate din România al salariatului pe care angajatorul intenţionează să-l detaşeze temporar
pe teritoriul altui stat membru
 contractul individual de muncă al salariatului pe care angajatorul intenţionează să-l detaşeze pe
teritoriul altui stat membru, din care să rezulte inclusiv
 durata perioadei de activitate ce urmează a fi prestată pe teritoriul altui stat membru
 moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată
 prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate
 condiţiile de climă
 reglementările principale din legislaţia muncii din statul membru de angajare/ocupare
temporară
 obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa
personală
 condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
 adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa teritorială
de pensii competentă pentru fiecare salariat pe care angajatorul intenţionează să-l detaşeze pe
teritoriul altui stat membru
 declaraţie pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care
persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat sau nu de formulare E 101,
E 102, R/TR 1, RO/KR 101, RO/MD 101, RO/PM 101, RO/CAN 101, RO/IL 101, respectiv de
documente portabile A1; dacă persoanele în cauză au beneficiat de formulare E 101şi/sau E 102,
R/TR 1, RO/KR 101, RO/MD 101, RO/PM 101, RO/CAN 101, RO/IL 101 sau de documente portabile
A1, se vor prezenta, suplimentar, la cerere, copii ale formularelor/documentelor respective.

2. În cazul lucrătorilor independenţi:

              873/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
 
 cerere de emitere a documentului portabil A1
 certificatul de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării, eliberat de oficiul teritorial
al registrului comerţului
 certificatul de atestare fiscală, eliberat de unitatea teritorială competentă a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, din care să rezulte că lucrătorul independent în cauză nu are datorii la bugetul
general consolidat, la data depunerii solicitării privind determinarea legislaţiei aplicabile
 certificatul constatator, emis de oficiul teritorial al registrului comerţului pentru luna în curs
 situaţii financiare actuale ale comerciantului din România sau din străinătate, verificate, aprobate, şi
publicate potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul, în care să fie înregistrate
informaţii privind veniturile brute realizate în România şi în statul de angajare/ocupare temporară
 se vor prezenta documente financiare, precum decizia de impunere şi/sau registrul de încasări şi plăţi,
semnate şi ştampilate
 contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită
atestarea legislaţiei aplicabile
 contractul/ele sau antecontractul/ele încheiat/e de lucrătorul independent privind activitatea din statul
de angajare/ocupare temporară, precum şi traducerea autorizată a acestuia, respectiv acestora, din
care să reiasă drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, misiunea de îndeplinit de către lucrătorul
independent în cauză, precum şi perioada de execuţie a contractului, respectiv contractelor
 dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, dacă
este cazul
 dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate
 dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj, dacă este cazul;dovezi privind
asigurarea la sistemul de securitate socială din România
 actul de identitate din România al lucrătorului independent în cauză
 declaraţie pe proprie răspundere prin care să se ateste eventualele perioade pentru care lucrătorul
independent în cauză a beneficiat sau nu de formulare E 101, E 102, R/TR 1, RO/KR 101, RO/MD
101, RO/PM 101, RO/CAN 101, RO/IL 101, respectiv de documente portabile A1; dacă lucrătorul în
cauză a beneficiat de formulare E 101 şi/sau E 102, R/TR 1, RO/KR 101, RO/MD 101, RO/PM 101,
RO/CAN 101, RO/IL 101 sau de documente portabile A1, se va prezenta, suplimentar, la cerere, o
copie a formularelor/documentelor respective.

3. În cazul funcţionarilor publici sau personalului asimilat acestora:


 cerere de emitere a documentului portabil A1

              874/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
 
 certificatul de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
 ordinul sau decizia conducătorului instituţiei publice de numire în funcţia publică deţinută sau în funcţia
asimilată funcţiei publice
 ordinul sau decizia conducătorului instituţiei publice de aprobare a detaşării pe teritoriul altui stat
membru
 documente din care să reiasă misiunea ce urmează a fi îndeplinită pe teritoriul statului membru de
angajare/ocupare temporară (invitaţie adresată de instituţia gazdă, corespondenţa preliminară dintre
instituţiile implicate ale celor două state membre în legătură cu misiunea ce urmează a fi implementată
pe teritoriul statului membru de ocupare)
 cartea de identitate din România a funcţionarului public sau personalului asimilat
 adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa teritorială
de pensii competentă pentru fiecare funcţionar public sau pentru personalul asimilat ce urmează a fi
trimis pe teritoriul altui stat membru sau un document emis de instituţia publică angajatoare care să
ateste calitatea de asigurat la sistemul de securitate socială din România a funcţionarului public sau a
personalului asimilat.

4. În cazul personalului contractual al Comunităţilor Europene


 cerere de emitere a documentului portabil A1
 contractul încheiat cu autoritatea împuternicită a Comunităţilor Europene, în cazul în care cererea este
depusă de persoana în cauză
 cartea de identitate valabilă la data depunerii/transmiterii cererii.

5. Pentru convenirea unor situaţii de excepţie în cazul lucrătorilor salariaţi, în aplicarea art. 16 al Regulamentului
883/2004, respectiv a art. 17 al Regulamentului 1408/71, respectiv a articolelor corespondente din acordurile
bilaterale în domeniul securităţii sociale la care România este parte sunt:
 Documentele menţionate la pct. 1.
 În caz de convenire a unor situaţii de excepţie de la regulile generale şi specifice de determinare a
legislaţiei aplicabile, angajatorul va prezenta documente suplimentare prin intermediul cărora să se
facă dovada necesităţii emiterii documentului de atestare a legislaţiei aplicabile, în aceste condiţii.

6. Pentru convenirea unor situaţii de excepţie în cazul lucrătorilor independenţi, în aplicarea art. 16 al
Regulamentului 883/2004, respectiv a art. 17 al Regulamentului 1408/71, respectiv a articolelor corespondente
din acordurile bilaterale în domeniul securităţii sociale la care România este parte sunt:

              875/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
 
 Documentele menţionate la punctul 2.
 În caz de convenire a unor situaţii de excepţie de la regulile generale şi specifice de determinare a
legislaţiei aplicabile, lucrătorul independent va prezenta documente suplimentare prin intermediul
cărora să se facă dovada necesităţii emiterii de atestare a legislaţiei aplicabile, în aceste condiţii în
aceste condiţii.

7. În vederea aplicării Înţelegerii româno - norvegiene prevăzută în Instrucţiuni (doar în aplicarea


Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72):
 actul de identitate specific personalului navigant, eliberat de Autoritatea Navală Română
 adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa
judeţeană de pensii competentă pentru fiecare persoană în cauză
 dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru
fiecare persoană în cauză
 dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate pentru fiecare persoană în
cauză
 dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj pentru fiecare persoană în cauză (dacă
este cazul)
 certificatul de înregistrare al armatorului norvegian, la bordul căruia îşi desfăşoară activitatea
persoanele în cauză, în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor - „Safe Manning Certificate”
 contractul individual de muncă al fiecărei persoane în cauză, încheiat cu armatorul norvegian sau cu
reprezentantul său legal în România, dacă este cazul
 un contract individual de îmbarcare al fiecărei persoane în cauză, încheiat cu armatorul norvegian sau
cu reprezentantul său legal în România
 actul de identitate din România al persoanelor în cauză
 contractul încheiat între agenţia de personal navigant şi armatorul norvegian înscris în Registrul
Norvegian Internaţional al Navelor.
 alte documente necesare, solicitate de responsabilul dosarului, după caz.

8. În caz de prelungire a detaşării:


 În aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 574/72, Direcţia Relaţii Internaţionale emite Formularul E 102
– Prelungirea detaşării:
 formularul E 102 completat în partea A, în 4 exemplare pentru fiecare lucrător;

              876/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente
GUVERNUL ROMANIEI
Structurale
2007-2013
 
PI – 01 – DRI
Ediția 3
 
 formularul E 101, în original şi copie, emis la detaşarea iniţială în statul din care provine lucrătorul în
cauză;
 documente justificative prin care se motivează solicitarea privind prelungirea perioadei iniţiale de
detaşare pe teritoriul altui stat membru de 12 luni;
 actul de identitate al lucrătorilor în cauză;
 documente suplimentare, dacă este cazul.În aplicarea acordurilor în domeniul securităţii sociale la
care România este parte, se vor utiliza formularele: R/TR 1, RO/KR 101, RO/MD 101, RO/PM 101,
RO/CAN 101.
 Modalităţile de emitere a formularelor în caz de prelungire a detaşării autorizate iniţial sunt convenite
cu fiecare Parte Contractantă.

9. În cazul personalului încadrat în misiuni diplomatice sau oficii consulare, personalul casnic aflat în serviciul
funcţionarilor acestor misiuni sau oficii şi agenţi auxiliari ai Comunităţilor Europene – Direcţia Relaţii
Internaţionale emite formularul E 103 – Exercitarea dreptului la opţiune, în aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi
574/72(utilizate în Relaţia cu statele Spaţiului Economic European şi Elveţia):
 formularul E 103 completat în partea A, în 4 exemplare ;
 copia actului de identitate;
 ordinul sau decizia care atestă numirea în funcţie/angajarea;
 documente suplimentare, dacă este cazul.

10. În cazul persoanelor aflate în situaţie de pluri – activitate:


 În aplicarea Regulamentelor 883/2004, 987/2009, 1408/71 şi 574/72 se vor prezenta documentele
menţionate la punctul 1
 În plus, se vor prezenta documente suplimentare (contracte civile sau comerciale) prin
intermediul cărora să se facă dovada desfăşurării de activităţi simultane pe teritoriul a două
sau mai multor state membre (în original şi/sau în copie lizibilă).

              877/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 02 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE COORDONARE, MONITORIZARE ȘI


ÎNDRUMARE A CASELOR TERITORIALE DE PENSII ÎN DOMENIUL PENSIILOR
INTERNAȚIONALE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              878/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) De a descrie activitățile care trebuie îndeplinite în cadrul Direcţiei Relații Internaționale, în aplicarea
prevederilor corespunzătoare din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.N.P.P..
 Activitatea aparține domeniului referitor la îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din statutul României de
stat membru al Uniunii Europene și de Parte Contractantă a unui instrument juridic bilateral încheiat
cu un alt stat non membru UE , în domeniul specific de activitate referitor la stabilirea și plata pensiilor
și ajutoarelor de deces de către instituțiile competente din România, casele teritoriale de pensii
b) De a descrie acordarea de consultanta de specialitate, la nevoie, altor instituții competente din România în
ceea ce privește stabilirea și plata pensiilor internaționale și ajutoarelor de deces, în limitele proprii de
competentă.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcţiei Relații Internaționale.
Procedura se aplică de către personalul din cadrul direcției sus menționate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de
stabilire a conținutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țârilor

              879/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările și completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor
independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările și completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanții unor țări terțe care nu fac obiectul
dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente și decizii în domeniile
liberei circulații a bunurilor, liberei circulații a persoanelor, a legislației companiilor, politicii de concurență,
agricultură (inclusiv legislația veterinară și fitosanitară), politica transporturilor, taxe și impozite, statistică,
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne, uniunea vamală, relații externe, politica
comună și de securitate și instituții, ca urmare a aderării Bulgariei și României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a

              880/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispozițiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului de bază și ale
Regulamentului de aplicare, precum:
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce privește stabilirea unei proceduri de dialog și conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislației aplicabile și acordarea de prestații în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la legislația aplicabilă lucrătorilor
salariați detașați și lucrătorilor independenți care lucrează temporar în afara statului competent,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detașare realizate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149
din 8 iunie 2010
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 și a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului pentru acordarea prestațiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă și de urmaș, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țara terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru
schimbul de date pe cale electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106
din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care
se aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și incluse în repertoriul electronic care este

              881/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
parte integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie
2010
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziția de la Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009
ale Parlamentului European și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie
2010
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei și a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea
perioadelor în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12
februarie 2011
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

Acorduri bilaterale de securitate socială la care România este parte:


 Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Turcia în
domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din
29 octombrie 2002
 H.G. nr. 1311 din 13 noiembrie 2003 privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la București
la 30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității
sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 11 decembrie 2003
 Legea nr. 326 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Macedonia
în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial
nr. 817 din 30 noiembrie 2007

              882/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
 Lege nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în
domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 744
din 2 noiembrie 2009
 H.G. nr. 405 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la București la
21 ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității
sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 20 mai 2010
 Legea nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre
România și Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, publicată în M. OF. nr. 719 din 28 octombrie
2010
 H.G. nr. 204 din 2 martie 2011 pentru ratificarea Acordului administrativ dintre Guvernul României și
Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Canada,
semnat la București la 1 iunie 2010, publicată în M. OF. nr. 173 din 11 martie 2011
 Legea nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Moldova în
domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 456 din 29
iunie 2011
 H.G. nr. 752 din 8 august 2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iași la 3 martie
2012, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securității sociale,
semnat la București la 27 aprilie 2010, publicat în M. Of. nr. 561 din 8 august 2012
 LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statul Israel în domeniul
securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, publicat M. Of. nr. 548 din 6 august 2012

Convenții bilaterale de reciprocitate


 Convenția între R.P.R. și U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la
București, 24 decembrie 1960, aprobată prin Decretul nr. 165/1961, publicată în B.O.nr.7/1961
 Convenția interguvernamentală între R.P.R. și R.P. Albania privind colaborarea în domeniul problemelor
sociale și Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la București, 3 mai 1961, aprobată prin
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.865/1962, publicată în Culegerea de Hotărâri și Decrete ale
Consiliului de Miniștri nr.1/1965.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare

              883/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011
 Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările și
completările ulterioare
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată.
 Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Instrucțiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
adoptat la 14 iunie 1971 și a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunității, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Președintelui C.N.P.P. nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată și completată prin Decizia
Președintelui C.N.P.P. nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009
 Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor și altor drepturi de
asigurări sociale nr. 96/23.04.2008/ 2072/21.04.2008, încheiată între C.N.P.P., C.T.P. și Citi Bank România
S.A.
 Actul adițional nr. 2 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 138/04.XII.2009, încheiat între C.N.P.P., C.T.P. și Citi Bank Europe
plc., Dublin – sucursala România.
 Actul adițional nr. 3 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 5441/01.04.2010, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M. și
Citi Bank Europe plc., Dublin – sucursala România.
 Actul adițional nr. 4 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 1411/14.04.2011, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M. și
Citi Bank Europe plc., Dublin – sucursala România.

              884/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
 Actul adițional nr. 5 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 115/27.07.2011, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M. și
Citi Bank Europe plc., Dublin – sucursala România.
 Actul adițional nr. 6 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 136/I.C./26.07.2013, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M.
și Citi Bank Europe plc., Dublin – sucursala România.
 Regulamentul de organizare și funcţionare al C.N.P.P.
 Regulamentul de ordine interioară al C.N.P.P.
 Fişele de post

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
C.N.P.P. – Casa Națională de Pensii Publice;
DRI – Direcția Relații Internaționale;
I.N.E.M.R.C.M. – Institutul Naţional de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacităţii de Muncă;
MMFPSPV – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
MOR – Monitorul Oficial al României.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Procedura îşi propune să surprindă aspectele generale ale activităţii de îndrumare, coordonare și monitorizare a
caselor teritoriale de pensii/I.N.E.M.R.C.M. desfăşurată de salariaţii Direcţiei Relații Internaționale din cadrul C.N.P.P.
în vederea îndeplinirii atribuțiilor proprii.

              885/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt reprezentate de:


 Bazele de date ale Direcţiei Relații Internaționale;
 Note, rapoarte, sinteze, materiale informative;
 Adresele emise de Direcţia Relații Internaționale conţin următoarele elemente de identificare:
 Antetul Direcţiei Relații Internaționale;
 Numărul de înregistrare la registratura Direcţiei Relații Internaționale sau, după caz, la Cabinet
Preşedinte;
 Semnătura persoanei/persoanelor care aprobă Nota.

5.3. Resurse necesare

5.3.1.Resurse materiale
 spațiu amenajat pentru audiențe;
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici ai Direcţiei Relații Internaționale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici ai Direcţiei Relații Internaționale;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura urmărește realizarea următoarelor etape:


 Elaborarea de instrucţiuni de aplicare a dispozițiilor legislației in materie de pensii și ajutoare de deces:
1. Direcţia Relații Internaționale poate elabora instrucţiuni cu caracter de norme de aplicare a dispozițiilor
legislației europene în domeniul pensiilor și al ajutoarelor de deces, precum și a dispozițiilor acordurilor și
convenţiilor bilaterale din domeniul asigurărilor/securității sociale la care România este parte.

              886/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
2. Instrucțiunile sunt transmise direcţiilor de specialitate/compartimente ale C.N.P.P..
3. Conținutul este vizat, se formulează observaţii, propuneri de completare și avizare, în limitele proprii de
competentă.
4. După caz, poate fi solicitat avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacităţi
de Muncă, în limitele proprii de competentă.
5. Versiunea finală este transmisă spre aprobare conducerii C.N.P.P..
6. Instrucțiunile devin obligatorii odată cu aprobarea de către conducerea C.N.P.P., în cazul în care acestea
nu se vor publica în MOR.
7. În situaţia în care se consideră necesar, după aprobarea Instrucţiunilor de către conducerea C.N.P.P.,
DRI întreprinde demersurile necesare în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României.
8. Instrucțiunile sunt transmise caselor teritoriale de pensii, cu adresă de înaintare, atât în format electronic,
cât și pe hârtie.
9. Instrucțiunile se actualizează ori de câte ori apar modificări legislative semnificative.
10.Pentru reglementarea unor aspecte suplimentare celor prevăzute în Instrucţiuni, de importanţă mică și
medie, se respectă modul de lucru pentru elaborarea de note și puncte de vedere

 Elaborarea de note și puncte de vedere cu caracter general sau specific:


1. Ca urmare a solicitărilor transmise Direcţiei Relații Internaționale de către casele teritoriale de pensii, sunt
formulate răspunsuri punctuale conţinând precizări cu privire la modul de interpretare a dispozițiilor
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, respectiv a instrumentelor
juridice bilaterale la care România este parte sau a Instrucţiunilor emise în aplicarea acestora.
2. În funcţie de caracterul speţei soluţionate și de gradul de repetabilitate la nivelul caselor teritoriale de
pensii, a situaţiei prezentate în răspunsul specific, se apreciază asupra necesităţii informării tuturor
caselor teritoriale de pensii cu privire la soluţia identificată de Direcţia Relații Internaționale.
3. De asemenea, se pot elabora note cu caracter general care să reglementeze aspecte specifice legate de
aplicarea sau modul de interpretare ale dispozițiilor regulamentelor europene de coordonare a sistemelor
de securitate socială, ale instrumentelor juridice bilaterale la care România este parte sau ale
Instrucţiunilor emise în aplicarea acestora.
4. În funcţie de importanţa și caracterul informaţiilor conţinute în nota respectivă, aceasta poate fi prezentată
spre aprobare conducerii C.N.P.P..
5. În situaţii specifice, când aspectele cuprinse în nota în cauză depăşesc domeniul de competentă al
Direcţiei Relații Internaționale, se solicită, anterior aprobării, punctul de vedere sau avizul, după caz, al
unor direcţii de specialitate din cadrul C.N.P.P. sau al direcţiei de specialitate din cadrul MMFPSPV. În

              887/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
caz de divergenţă, punctul de vedere al DRI prevalează asupra punctelor de vedere al celorlalte
direcţii/compartimente de specialitate din cadrul C.N.P.P., respectiv MMFPSPV.
6. După semnare și, respectiv, aprobare, notele și punctele de vedere sunt comunicate caselor teritoriale
de pensii.

 Asigurarea comunicării între instituțiile competente din România și alte state, în calitate de organism de legătură
1. La sesizarea caselor teritoriale de pensii, DRI întreprinde demersuri către organismele de legătură sau
instituțiile competente din alte state, în vederea soluţionării unor situaţii/cazuri specifice, respectiv a
obţinerii unor informaţii cu caracter general sau a reglementării unor aspecte de principiu.
2. În cadrul DRI sunt formulate solicitările
 după caz, sunt traduse într-o altă limbă de circulaţie internaţională.
3. La primirea răspunsului, în funcţie de informaţiile transmise:
 se continuă corespondenţa cu respectivele instituții sau organisme de legătură din străinătate,
eventual cu implicarea autorităţilor competente din România și statul membru respectiv
 se comunică respectivele informaţii casei de pensii corespunzătoare, răspunsul fiind eventual
completat cu precizări punctuale sau cu caracter general.
4. În funcţie de conţinutul corespondenţei purtate, DRI emite Note de informare a tuturor caselor teritoriale
de pensii

Note:
 Corespondenţa este purtată fie prin poştă, fie pe cale electronică
 Solicitarea de statistici periodice și de date cu caracter relevant din partea caselor teritoriale de pensii,
referitoare la situaţia dosarelor de pensii internaționale instrumentate sau în curs de instrumentare, în
aplicarea Regulamentelor 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574 /72, și eventual, a acordurilor și convenţiilor
la care România este parte, pentru monitorizarea activităţii desfăşurate de aceste instituții și a fenomenului
migraţiei, din punctul de vedere al obţinerii de prestații
1. DRI solicită transmiterea periodică a unor informaţii referitoare la aplicarea regulamentelor, respectiv
a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte, referitoare la:
 Numărul de dosare de pensii internaționale constituite (pe tara/tip prestaţie/instrument juridic);
 Numărul de dosare de pensii internaționale soluţionate (pe tara/tip prestaţie/instrument
juridic), prin:
 Acordarea drepturilor de pensie
 Emiterea deciziei de respingere a acordării drepturilor de pensie
 Numărul de recalculări, revizuiri

              888/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
 Numărul de demersuri intermediare întreprinse
 Numărul de dosare de pensii internaționale nesoluţionate (pe tara/tip prestaţie/instrument
juridic) din următoarele motive:
 Lipsa documentelor de vechime/certificarea stagiului de cotizare
 Lipsa documentelor care să ateste CNP – ul
 Lipsa documentelor de confirmare a stagiului de cotizare
 Alte cauze
 Numărul de dosare de pensie puse în plată, din care
 Achitate în România
 Achitate în străinătate
 Numărul de dosare de pensie nepuse în plată din următoarele motive:
 Lipsa detaliilor bancare;
 Netransmiterea certificatului de viaţă;
 Restanţe de reglementat;
 Alte motive.
 Numărul solicitărilor de confirmare a perioadelor de asigurare, din care:
 Solicitări soluţionate
 Solicitări nesoluţionate
 Din cauze independente de C.T.P.
 Din cauze dependente de C.T.P.
 Probleme întâmpinate în soluţionarea dosarelor respective;
 Probleme întâmpinate în utilizarea aplicaţiei informatice MERCUR;
 Probleme întâmpinate în relaţia cu instituțiile similare C.N.P.P. din celelalte state, vizavi de
dosarele de pensii internaționale instrumentate la nivel bilateral cu statele respective, etc.
2. Pentru monitorizarea activităţilor respective, casele teritoriale de pensii vor avea obligaţia de a transmite,
periodic, informaţiile solicitate.
3. La solicitarea C.T.P., precum și pentru a sprijini activitatea acestora în ceea ce privește instrumentarea
dosarelor de pensie internaţională, DRI, în virtutea rolului său de instituţie care asigură coordonarea,
monitorizarea și îndrumarea caselor teritoriale de pensii în domeniul pensiilor internaționale, desfăşoară
activităţi de organizare de reuniuni tehnice ale organismelor de legătură din statele membre cu care
C.T.P./C.N.P.P. întâmpină probleme în instrumentarea dosarelor de pensie internaţională.

              889/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
 Elaborarea de note, puncte de vedere, proiecte de convenţie/acte adiţionale ale convenţiei privind exportul
prestațiilor
1. În cazul solicitărilor transmise de către casele teritoriale de pensii:
 sunt formulate răspunsuri punctuale conţinând precizări cu privire la modul de interpretare a
dispozițiilor convenţiei bancare privind exportul prestațiilor, precum și a prevederilor actelor adiţionale
ale convenţiei bancare menţionate:
 de către DRI
 de către alte direcţii de specialitate/compartimente din cadrul C.N.P.P., la solicitarea DRI
2. În cazul în care este necesar, DRI solicită punctul de vedere al instituţiei bancare care asigură serviciile
de export de prestații.
3. În funcţie de caracterul speţei soluţionate și de gradul de repetabilitate, la nivelul caselor teritoriale de
pensii, a situaţiei prezentate în răspunsul specific, se apreciază asupra necesităţii informării tuturor
caselor teritoriale de pensii.
4. De asemenea, se pot elabora note cu caracter general care să reglementeze aspecte specifice legate de
exportul prestațiilor.
5. În funcţie de importanţa și caracterul informaţiilor conţinute în nota respectivă, aceasta poate fi prezentată
spre aprobare conducerii C.N.P.P..
6. În situaţii specifice, când aspectele cuprinse în nota în cauză depăşesc domeniul de competentă al DRI,
se solicită, anterior aprobării, punctul de vedere sau avizul, după caz, al direcţiilor/compartimentelor de
specialitate din cadrul C.N.P.P. sau al direcţiei de specialitate din cadrul MMFPSPV, respectiv al instituţiei
bancare, cu privire la domeniul propriu de competentă.
7. După semnare și, respectiv, aprobare, notele și punctele de vedere sunt comunicate caselor teritoriale
de pensii.
8. Modificarea convenţiei are loc:
 la iniţiativa instituţiei bancare, cu sprijinul DRI a C.N.P.P. și al celorlalte direcţii de
specialitate/compartimente implicate din cadrul C.N.P.P.
 la iniţiativa C.N.P.P., prin DRI, cu sprijinul celorlalte direcţii de specialitate/compartimente implicate
din cadrul C.N.P.P.
9. În cazul în care convenţia bancară privind exportul prestațiilor este denunţată de una dintre părţile
semnatare, DRI/alte direcții de specialitate/compartimente implicate din cadrul C.N.P.P. vor solicita DEEB
din cadrul C.N.P.P. întreprinderea demersurilor necesare, în vederea demarării procedurilor de achiziţie
publică pentru asigurarea serviciilor bancare necesare efectuării exportului prestațiilor în străinătate.

              890/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
10.După semnarea convenţiei/actelor adiţionale ale convenţiei privind exportul prestațiilor de către instituţia
bancară și direcţiile, respectiv compartimentele de specialitate, acestea sunt comunicate caselor
teritoriale de pensii.

7. RESPONSABILITĂȚI

Activitatea de coordonare și îndrumare a caselor teritoriale de pensii se asigură de către toţi funcţionarii DRI,
respectiv de către direcţiile/compartimentele de specialitate din cadrul C.N.P.P..

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurale. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              891/3534
 

    
   
   
  UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
  Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
   
   
PI – 02 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Data luării la


Denumirea postului Numele și prenumele Semnătura
Crt. cunoștință
1.
2.

              892/3534
 

    
   
   
  UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
  Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
   
   
PI – 02 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de coordonare, monitorizare și îndrumare
a caselor teritoriale de pensii în domeniul pensiilor internaționale
(PI - 02 - DRI ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              893/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Procedură privind activitatea de coordonare, monitorizare și


îndrumare a caselor teritoriale de pensii în domeniul pensiilor
internaționale

Elaborarea de instrucțiuni de aplicare a dispozițiilor legislației


in materie de pensii și ajutoare de deces
Norme pentru aplicarea:
Start -dispozițiilor legislației
europene în domeniul
pensiilor și al ajutoarelor de
DRI elaborează instrucţiuni deces
cu caracter de norme de -dispozițiilor acordurilor și
aplicare convenţiilor bilaterale din
domeniul asigurărilor/
securității sociale la care
România este parte
Instrucțiunile sunt
transmise direcţiilor de
specialitate/compartimente
ale CNPP

Conținutul este vizat sau se


formulează observaţii,
propuneri de completare, în
limitele proprii de
competenta

Se transmite spre aprobare


conducerii CNPP versiunea
finală

Conducerea CNPP aproba


instrucțiunile

DRI face demersurile


necesare în vederea
publicării instrucțiunilor în
Monitorul Oficial al
României după caz

Instrucțiunile sunt
transmise la CTP

                894/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
1

Instrucțiunile se
actualizează ori de câte ori
apar modificări legislative
semnificative

Pentru reglementarea unor


aspecte suplimentare celor
prevăzute în instrucţiuni, de
importanţă mică și medie,
se respectă modul de lucru
pentru elaborarea de note
și puncte de vedere

Stop

Elaborarea de note și puncte de vedere cu caracter general


sau specific

Start

CTP solicită la DRI


precizări cu privire la modul
de interpretare a
instrumentelor juridice
internaționale

DRI formulează răspuns

Domeniul de
NU competență DRI
este depățit?

DA

                895/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

Se solicită punct de vedere/


avizul unor direcţii de
specialitate din cadrul
CNPP sau al direcţiei de
specialitate din cadrul
MMFPSPV

Divergență
NU între penctele
de vedere?

DA
Ramâne valabil punctul de
vedere DRI

DRI Redactează Note și


A Puncte de vedere, Note de
aplicare

Aprobare și Semnare Note


și Puncte de vedere

Prezentare spre aprobare


către conducerea CNPP,
după caz

Informații repetabile/
NU de interes general/ DA Informarea tuturor CTP
specifice/ despre
aplicarea legislației?

competenteComunicare
către CTP

Stop

                896/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

Elaborarea de note și puncte de vedere cu


caracter general fără solicitarea CTP

Start

Se elaborează nota de
către DRI

După caz se solicita


punctul de vedere unor
direcții de specialitate din
cadrul CNPP/ MMFPSPV

În funcție de importanta și
caracterul informațiilor
conținute nota poate fi
prezentată spre aprobare
conducerii CNPP

Se transmite nota către


toate CTP-urile

Stop

                897/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

Asigurarea comunicării între instituțiile competente din


România și alte state, în calitate de organism de legătură

Start

CTP solicită informații,


reglementari în vederea
soluţionării unor
situaţii/cazuri specifice

DRI Formulează solicitările

DRI Traduce solicitările


într-o alta limbă de
circulație internațională,
după caz

DRI Trimite solicitarea către


organismele de legătură
sau instituțiile competente
din alte state

DRI Primește răspuns

DA Speța este
lamurită
complet?

NU
Se continuă
corespondența, eventual se
implică autorităţile
competente din România și
statul membru respectiv

                898/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

DRI Completează
răspunsul cu precizări
punctuale sau cu caracter
general, după caz

Se comunică respectivele
informaţii casei de pensii
corespunzătoare

DRI emite Note de


informare către toate CTP,
în funcţie de conţinutul
corespondenţei purtate

Stop

Solicitarea de statistici periodice și de date cu


caracter relevant din partea CTP

Start

DRI solicită periodic CTP-


urilor transmiterea unor
informaţii referitoare la
aplicarea regulamentelor,
respectiv a acordurilor
bilaterale de securitate
socială

Casele Teritoriale de Pensii


transmit periodic
informaţiile solicitate

centralizează datele și
elaborează diverse statistici

Stop

                899/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

Elaborarea de note si puncte de vedere cu privire la exportul


prestației

Start

CTP transmite solicitarea

DRI solicită răspunsuri/


precizări de la alte direcţii
de specialitate/
compartimente din cadrul
CNPP/ MMFPSPV, dacă
este cazul

DRI solicită punctul de


vedere al instituţiei bancare
care asigură serviciile de
export de prestații, după
caz

DRI formulează răspunsuri/


precizări/ note

Se prezintă spre aprobare


către conducerea CNPP,
după caz

Informații
NU repetabile/ de DA Informarea tuturor CTP
interes
general?

Comunicare către CTP-ul


care a solicitat punctul de
vedere

Stop

                900/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

Modificare convenție/ acte adiționale privind


exportul prestațiilor

Start

Instituția bancară, CNPP


cer modificarea convenției

Se elaborează modificările
după caz de către instituția
bancară, DRI, și alte direcții
de specialitate/
compartimente implicate
din cadrul CNPP

Semnarea convenţiei/
actelor adiţionale ale
convenţiei privind exportul
prestațiilor de către
instituţia bancară și
direcţiile/ compartimentele
de specialitate

Se comunică către CTP


convențiile/ actele
adiţionale ale convenţiei

Stop

                901/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

Denunțarea convenției privind exportul


prestațiilor

Start

DRI solicită DEEB din


cadrul CNPP întreprinderea
demersurilor necesare în
vederea demarării
procedurilor de achiziţie
publică pentru asigurarea
serviciilor bancare
necesare efectuării
exportului prestațiilor în
străinătate

Semnarea convenţiei/
actelor adiţionale ale
convenţiei privind exportul
prestațiilor de către
instituţia bancară și
direcţiile/ compartimentele
de specialitate

Comunicarea către CTP a


convenţiei/ actelor
adiţionale ale convenţiei

Stop

                902/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr.
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt
activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
.
1. Elaborarea/atu
40 00 00 00 pe capitol de 80 00 00 00 pe capitol de 60 00 00 00 pe capitol de
alizarea de
reglementare reglementare reglementare
instrucţiuni
2. Formulare de 20 00 00 00 pe capitol de 40 00 00 00 pe capitol de 30 00 00 00 pe capitol de
observații reglementare reglementare reglementare
3. Demersuri
pentru
20 00 00 00 40 00 00 00 30 00 00 00
publicare la
MOR
4. Elaborarea de
note și puncte 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
de vedere
5. Formulare
solicitări către
00 01 00 00 00 08 00 00 00 04 30 00
organisme
internaționale
6. Analize și 05 00 00 00
prelucrări 00 01 00 00 (pt. toate statele membre
02 04 00 00
statistice (statistică un singur stat) UE și/sau state cu care
aplicăm acorduri)
8. Elaborarea de
note, puncte de
vedere, 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
proiecte de
convenţie/acte

              903/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3
Nr.
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt
activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
.
adiţionale ale
convenţiei
privind exportul
prestațiilor

              904/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 02 – DRI
Ediția 3

              905/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 03 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND INSTRUMENTAREA DOSARELOR DE PENSIE LA NIVELUL


DIRECŢIEI RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN CADRUL C.N.P.P., ÎN CALITATE DE
ORGANISM DE LEGĂTURĂ ÎN MATERIE DE PENSII, ÎN APLICAREA REGULAMENTELOR
EUROPENE ÎN DOMENIUL COORDONĂRII SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ, A
ACORDURILOR BILATERALE DE SECURITATE SOCIALĂ, RESPECTIV A CONVENŢIILOR
DE RECIPROCITATE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              906/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) Instrumentarea dosarelor de pensie la nivelul DRI, în calitate de organism de legătură în materie de pensii
şi ajutoare de deces, în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării sistemelor de securitate
socială, a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv a convenţiilor de reciprocitate

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale
Procedura se aplică de către personalul din cadrul direcției sus menționate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare;
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de
stabilire a conţinutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009;
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanţii ţărilor
terţe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010;

              907/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012;
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările şi completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71;
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor
independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităţilor Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul
dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente şi decizii în domeniile
liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a persoanelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă,
agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică,
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica
comună şi de securitate şi instituţii, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006;
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispoziţiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispoziţiile Regulamentului de bază şi ale
Regulamentului de aplicare, precum:

              908/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce priveşte stabilirea unei proceduri de dialog şi conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislaţiei aplicabile şi acordarea de prestaţii în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la legislaţia aplicabilă lucrătorilor
salariaţi detaşaţi şi lucrătorilor independenţi care lucrează temporar în afara statului competent,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detaşare realizate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149
din 8 iunie 2010
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 şi a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului pentru acordarea prestaţiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă şi de urmaş, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanţii unui stat membru în temeiul unei convenţii bilaterale privind securitatea
socială cu o ţară terţă trebuie să fie acordate şi lucrătorilor care sunt resortisanţi ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalităţile practice aferente perioadei de tranziţie pentru
schimbul de date pe cale electronică menţionat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106
din 24 aprilie 2010
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care
se aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi incluse în repertoriul electronic care este
parte integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie
2010
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziţia de la Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 şi (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi (CE) nr. 987/2009
ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi aplicarea deciziilor şi recomandărilor Comisiei
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010

              909/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie
2010
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei şi a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea
perioadelor în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12
februarie 2011
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

Acorduri bilaterale de securitate socială la care România este parte:


 Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în
domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 29
octombrie 2002;
 H.G. nr. 1311 din 13 noiembrie 2003 privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Bucureşti la
30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale,
semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 11 decembrie 2003;
 Legea nr. 326 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în
domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 817
din 30 noiembrie 2007;
 Lege nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în
domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 744 din
2 noiembrie 2009;
 H.G. nr. 405 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 21
ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale,
semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 20 mai 2010;

              910/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
 Legea nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre
România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, publicată în M. OF. nr. 719 din 28 octombrie
2010;
 H.G. nr. 204 din 2 martie 2011 pentru ratificarea Acordului administrativ dintre Guvernul României şi
Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada,
semnat la Bucureşti la 1 iunie 2010, publicată în M. OF. nr. 173 din 11 martie 2011;
 Legea nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Moldova în domeniul
securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 456 din 29 iunie 2011;
 H.G. nr. 752 din 8 august 2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie
2012, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securităţii sociale,
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, publicat în M. Of. nr. 561 din 8 august 2012;
 LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statul Israel în domeniul
securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, publicat M. Of. nr. 548 din 6 august 2012.

Convenţii bilaterale de reciprocitate:


 Convenţia între R.P.R. şi U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la
Bucureşti, 24 decembrie 1960, aprobată prin Decretul nr. 165/1961, publicată în B.O.nr.7/1961;
 Convenţia interguvernamentală între R.P.R. şi R.P. Albania privind colaborarea în domeniul problemelor
sociale şi Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucureşti, 3 mai 1961, aprobată prin Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr.865/1962, publicată în Culegerea de Hotărâri şi Decrete ale Consiliului de Miniştri
nr.1/1965.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;
 Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi
completările ulterioare;

              911/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată;
 Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Instrucţiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Preşedintelui C.N.P.P. nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată şi completată prin Decizia
Preşedintelui C.N.P.P. nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009;
 Convenţia privind prestarea de servicii bancare aferente plăţii în străinătate a pensiilor şi altor drepturi de
asigurări sociale nr. 96/23.04.2008/ 2072/21.04.2008, încheiată între C.N.P.P., C.T.P. şi Citibank România
S.A.;
 Actul adiţional nr. 2 la Convenţia privind prestarea de servicii bancare aferente plăţii în străinătate a pensiilor
şi altor drepturi de asigurări sociale nr. 138/04.XII.2009, încheiat între C.N.P.P., C.T.P. şi Citibank Europe
plc., Dublin – sucursala România;
 Actul adiţional nr. 3 la Convenţia privind prestarea de servicii bancare aferente plăţii în străinătate a pensiilor
şi altor drepturi de asigurări sociale nr. 5441/01.04.2010, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M. şi
Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România;
 Actul adiţional nr. 4 la Convenţia privind prestarea de servicii bancare aferente plăţii în străinătate a pensiilor
şi altor drepturi de asigurări sociale nr. 1411/14.04.2011, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M. şi
Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România;
 Actul adiţional nr. 5 la Convenţia privind prestarea de servicii bancare aferente plăţii în străinătate a pensiilor
şi altor drepturi de asigurări sociale nr. 115/27.07.2011, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M. şi
Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România;
 Actul adiţional nr. 6 la Convenţia privind prestarea de servicii bancare aferente plăţii în străinătate a pensiilor
şi altor drepturi de asigurări sociale nr. 136/I.C./26.07.2013, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M.
şi Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România. Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.N.P.P.;
 Regulamentul de ordine interioară al C.N.P.P.;
 Fişele de post.

              912/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
C.N.P.P. – Casa Națională de Pensii Publice;
DRI – Direcția Relații Internaționale;
C.T.P. – Casa Teritorială de Pensii;
I.N.E.M.R.C.M. - Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura îşi propune să surprindă aspectele generale ale activităţii de instrumentare a dosarelor de pensie în
aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, a acordurilor bilaterale
de securitate socială, respectiv a convenţiilor de reciprocitate, desfăşurată de salariaţii Direcţiei Relaţii Internaţionale
din cadrul C.N.P.P. în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt următoarele:


 Baza de date electronică referitoare la situaţia dosarelor de pensii europene – "Formulare transmise în
teritoriu";
 Baze de date electronice pentru evidenţa dosarelor de pensii depuse în aplicarea convenţiilor/acordurilor
bilaterale;
 Bazele de date proprii fiecărui salariat, care se ocupă de procesarea dosarelor de pensii europene,
referitoare la acele dosare pentru care ultimul loc de asigurare nu a putut fi identificat;
 Aplicaţia informatică MERCUR - Modulul Pensii;
 Ghidul de utilizare al aplicaţiei informatice MERCUR pentru modul de calcul al pensiei comunitare;
 Aplicaţia informatică DIAFIX, constituită la nivelul C.N.P.P., care asigură schimbul de date interinstituţional;
 Adrese de înaintare către C.T.P. competente respectiv către alte instituţii competente din România;
 Tabele cu informaţii referitoare la conţinutul dosarelor;
 Adrese către alte instituţii/instituţii similare din străinătate utilizate în instrumentarea dosarelor de pensii;
 Formulare de legătură utilizate în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării sistemelor de
securitate socială, a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv a convenţiilor de reciprocitate;

              913/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
 Adresele emise de Direcţia Relaţii Internaţionale conţin următoarele elemente de identificare:
 Antetul Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 Numărul de înregistrare la registratura Direcţiei Relaţii Internaţionale sau, după caz, la Cabinet
Preşedinte;
 Semnătura persoanei/persoanelor care aprobă Nota.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale:
 alocarea funcţionarilor pe acest tip de activitate se face în funcţie de statul cu care se
instrumentează dosarul respectiv, conform modelului de mai jos:
 Grecia, Cipru: funcţionarul 1;
 Italia, Spania, Portugalia: funcţionarul 2.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura de instrumentare a dosarelor de pensii în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării


sistemelor de securitate socială şi a celor în aplicarea acordurilor bilaterale de securitate socială.
1. Se primesc dosarele de pensii internaţionale de la Registratura Generală a C.N.P.P., transmise de către
instituţiile competente ale statelor membre UE, ale Spaţiului Economic European şi de către instituţiile
competente ale Elveţiei, precum şi a celor transmise de către instituţiile competente ale statelor cu care
România a încheiat acorduri bilaterale de securitate socială.
2. Se sortează dosarele în funcţie de statul de provenienţă.
3. Se repartizează dosarele către persoanele responsabile.

              914/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
4. Se înregistrează dosarele, de către funcţionarii desemnaţi, în „Registrul de evidenţă al DRI”, cu numărul şi
data de înregistrare, numele instituţiei solicitante, statul de provenienţă, tipul documentului.
5. Se analizează dosarele:
 verificare conţinut în funcţie de documentele de vechime anexate dosarului şi/sau în funcţie de înscrierile
anterioare în bazele de date ale DRI;
 introducerea în baza de date a DRI a informaţiilor referitoare la solicitant şi la conţinutul dosarului (număr
de înregistrare, numele şi prenumele solicitantului şi/sau asiguratului decedat, C.T.P. competent, statul
de provenienţă, tipul documentelor, CNP, dacă există);
 sortarea dosarelor în funcţie de C.T.P. competentă conform ultimului loc de asigurare din România.
6. Se transmit dosarele:
 Se întocmesc adresele de înaintare către C.T.P.-ul competent, la care se anexează tabelele cu informaţii
referitoare la conţinutul dosarului Transmiterea dosarelor de pensii internaționale;
 Se înaintează adresele și documentele anexate, către coordonatorul pe pensii internaționale în vederea
asigurării unei duble verificări a corectei identificări a casei teritoriale de pensii competente în procesarea
dosarelor;
 Se semnează adresele de către director;
 Se semnează tabelele anexate cu informaţii referitoare la conţinutul dosarului de către funcţionarul
responsabil şi de către funcţionarul verificator, dacă există;
 Se expediază plicurile cu dosarele corespunzătoare fiecărui C.T.P. competent.
7. Asigurarea permanentă a unei baze de date actualizate referitoare la situaţia dosarelor de pensii
internaţionale:
 arhivare în bibliorafturi a exemplarului propriu al adreselor de înaintare;
 actualizare baza de date electronice a DRI;

Instrumentarea dosarelor de pensii în aplicarea acordurilor încheiate de România cu alte state cu respectarea
principiilor de securitate socială, în cazul depunerii dosarelor la C.T.P.-uri de către persoane care domiciliază în
România:
1. Se primesc dosarele de pensii internaţionale de la Registratura Generală a C.N.P.P., transmise de către
C.T.P.-uri în vederea redirecţionării acestora organismelor de legătură ale statelor cu care România a
încheiat acorduri bilaterale de securitate socială, în calitate de organism de legătură în aplicarea
respectivelor acorduri.
2. Se urmează pașii 2, 3 și 4 descriși anteriori respectiv pentru sortare, repartizare și înregistrare dosare.
3. Se verifică formularele utilizate în aplicarea acordurilor şi a documentelor conţinute în dosare, pentru
asigurarea respectării procedurilor convenite în aplicarea acordurilor bilaterale.

              915/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
4. Se întocmesc formularele de comunicare pentru transmiterea dosarului organismului de legătură din cealaltă
parte contractantă.
5. După primirea formularelor de răspuns şi/sau a deciziilor din partea organismului de legătură a celeilalte părţi
contractante, se întocmește adresa de înaintare a dosarului către instituţia competentă din România, în
evidenţa căreia se află dosarul.
6. Se verifică și se semnează fiecare adresă/ formular de comunicare de către directorul direcţiei.
7. Se expediază adresele/ formularele/ dosarele.
8. Asigurarea permanentă a unei baze de date actualizate referitoare la situaţia dosarelor de pensii
internaţionale:
 arhivare în bibliorafturi a exemplarului propriu al adreselor de înaintare;
 actualizare baza de date electronice a DRI.

Procedura de instrumentare a dosarelor de pensii în aplicarea convenţiilor de reciprocitate.


1. În cazul depunerii dosarelor la C.T.P.-uri de către persoane care domiciliază în România:
 Înregistrare dosare în „Registrul de evidenţă al DRI”;
 Se repartizează dosarele;
 Se verifică dosarele sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de înscriere la pensie în România;
 Se elaborează adrese către unităţile teritoriale de poliţie pentru a se verifica dacă solicitantul locuieşte
efectiv la adresa declarată în dosar:
 dacă răspunsul primit este afirmativ:
 se face adresă către organismul de asigurări sociale din celălalt stat pentru solicitarea
confirmării stagiului de cotizare realizat pe teritoriu acelui stat;
 la primirea răspunsului se verifică dacă datele comunicate corespund cu cele existente
la dosar.
 În caz afirmativ se trece la pasul următor. În caz, negativ se reia primul pas.
 Se elaborează o adresă către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice prin care solicită echivalarea, din punct de vedere salarial, a
funcţiilor deţinute de solicitant pe teritoriul celuilalt stat.
 după primirea răspunsului se întocmeşte adresa de înaintare către C.T.P. a dosarului
cu elementele metodologice necesare stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public
de pensii din România.
 în caz negativ, se întocmeşte adresă către organismul de asigurări sociale din celălalt stat prin
care se solicită sprijin pentru a se verifica dacă persoana în cauză locuieşte efectiv pe teritoriul
acelui stat:

              916/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
 în cazul în care se confirmă că solicitantul locuieşte efectiv pe teritoriul celuilalt stat, se
restituie dosarul C.T.P. în vederea emiterii deciziei de respingere pentru neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute de convenţia de reciprocitate;
 în cazul în care nu se confirmă că solicitantul locuieşte efectiv pe teritoriul celuilalt stat,
se continuă procedura prin trecerea la pasul 1.
 Se verifică și se semnează adresele de către director direcţiei.
 Se expediază adresele.
 Se înregistrează în baza de date a direcţiei a fiecare etapă din procedura de soluţionare.

2. În cazul transmiterii dosarelor de către organismul de asigurări sociale al celuilalt stat pe teritoriul căruia
persoanele îşi au domiciliul:
 Înregistrare dosare în „Registrul de evidenţă al DRI”;
 Se repartizează dosarele;
 Se întocmește adresă pentru transmiterea dosarului către C.T.P.-ul din raza ultimului loc de asigurare
în vederea confirmării stagiului de cotizare realizat pe teritoriul României de către solicitant;
 După primirea răspunsului, se întocmește adresă de înaintare a acestuia către organismul de securitate
socială din celălalt stat;
 Se verifică și se semnează adresele de către directorul direcţiei;
 Se expediază adresele;
 Se înregistrează în baza de date a direcţiei a fiecare etapă din procedura de soluţionare.

Tratarea cazurilor excepţionale în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării sistemelor de


securitate socială, a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv a convenţiilor de reciprocitate.

1. Dacă pe parcursul analizei dosarelor nu poate fi identificat ultimul loc de asigurare al solicitanţilor, se va
efectua corespondenţă cu instituţia de contact/organismul de legătură din celălalt stat implicat în vederea
obţinerii documentelor sau informaţiilor necesare.
2. Dacă pe parcursul analizei dosarelor sunt întâmpinate greutăţi în identificarea obiectului solicitării, acesta
fiind formulat într-o limba greu accesibilă, se va proceda la traducerea documentelor, cu respectarea
procedurii referitoare la asigurarea serviciilor de traducere şi interpretare.
3. În situaţia în care se solicită sprijinul DRI pentru soluţionarea unei situaţii la nivelul unei case teritoriale de
pensii, funcţionarul DRI contactează compartimentul de specialitate al instituţiei menţionate, pentru obţinerea
de lămuriri suplimentare sau pentru soluţionarea solicitării respective/transmiterea unui punct de vedere sau
în vederea contactării organismelor/instituțiilor corespondente din alte state.

              917/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3

7. RESPONSABILITĂȚI

Activitatea de instrumentare a dosarelor de pensii, în calitate de organism de legătură, se asigură de către funcţionarii
DRI desemnaţi în acest sens de către directorul direcţiei

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              918/3534
 

  
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              919/3534
 

  
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind instrumentarea dosarelor de pensie la nivelul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul C.N.P.P., în calitate de organism de legătură în
materie de pensii, în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, a acordurilor bilaterale de securitate socială,
respectiv a convenţiilor de reciprocitate
(PI - 03 - DRI ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              920/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Procedura de instrumentare a dosarelor de pensii în calitate de organism de legatură în


materie de pensii în aplicarea regulamentelor europene în domeniul coordonării sistemelor
de securitate socială şi a celor în aplicarea acordurilor bilaterale de securitate socială,
respectiv a convențiilor de reciprocitateDRI poate primi din partea autorităţilor sau instituţiilor

StartStart

Dosare din partea Se primesc dosarelor de


instituţiile competente pensii internaţionale de la
internaționale Registratura Generală a
CNPPSe prezintă

Se sortează dosarele în
funcţie de statul de
provenienţăSe preia

Se repartizează dosarele
către persoanele

Se înregistrează dosarele
în Registrul de evidenţă al
DRISe comunică

Se verifică conținutul
dosaruluiDRI

Se introduce în baza de
date DRI a informaţiilor
referitoare la solicitant şi
la conţinutul dosarului

Analizarea și sortarea
dosarelor în funcţie de
CTP competentă conform
ultimului loc de asigurare
din România sau a
domiciliului valabil în
România, atestat cu
documente eliberate de
autoritațile române

                921/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3
1

La analiza dosarului
DA poate fi identificat
ultimul loc de asigurare
al solicitanţilor?

NU
Se solicită informații de la
instituţia de contact/
organismul de legătură din
celălalt stat implicat în
vederea obţinerii
documentelor sau
informaţiilor necesare

Dosarul este
formulat într-o NU
limbă greu
accesibilă?

DA
Se realizează traducerea
documentelor, cu
respectarea procedurii
referitoare la asigurarea
serviciilor de traducere şi
interpretare

Se întocmesc adresele de
înaintare către CTP-ul
competent, precum și
tabelele cu informații
referitoare la conținutul
dosarului

Funcţionarul responsabil
și funcţionarul verificator
dacă există semnează
tabelele

                922/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3

22

Se înaintează adresele,
tabelele și documentele
aferente, către
coordonatorul pe pensii
internaționale DRI

Verificare coordonator
pensii internaționaleCNPP

Verificare si semnare
adrese de către

Actualizare bază de date


electronică a DRI

Se expediază plicurile cu
dosarele corespunzătoare
fiecărui CTP competentSe

Arhivare în bibliorafturi a
exemplarului propriu al
adreselor de înaintare

Stop

                923/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3
Instrumentarea dosarelor de pensii în aplicarea acordurilor încheiate de
România cu alte state cu respectarea principiilor de securitate socială, în cazul
depunerii dosarelor la CTP-uri de către persoane care domiciliază în România

Start

din partea Se primesc dosarelor de


CTP-urilor pensii internaţionale de la
Registratura Generală a
CNPP

Se sortează dosarele în
funcţie de statul de
provenienţă

Se repartizează dosarele
către persoanele
responsabile

Se înregistrează dosarele
în Registrul de evidenţă al
DRI

Se verifică formularele
utilizate în aplicarea
acordurilor şi a
documentelor conţinute în
dosare

Se întocmesc formularele
de comunicare

Se verifica si se
semnează fiecare adresă/
formular de comunicare
de către Directorul DRI

documenteTransmiterea
formularelor de
comunicare și a
documentelor aferente
către organismul de
legătură a celeilalte părți
contractante

                924/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3

Se primesc formularele de
răspuns şi/sau a deciziilor
din partea organismului de
legătură a celeilalte părţi
contractante

Se întocmește adresa de
înaintare a dosarului către
instituţia competentă din
România în evidenţa
căreia se află dosarul

Se verifică și se
semnează adresa de
înaintare de către
directorul direcţiei

Actualizare baza de date


electronice a DRI

Se expediază adresele/
formularele / dosarele

Arhivare în bibliorafturi a
exemplarului propriu al
adreselor de înaintare

Stop

                925/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3
Procedura de instrumentare a dosarelor de pensii în aplicarea
convenţiilor de reciprocitate
Dosarul depus la CTP-uri de persoane care domiciliază în România

Start

Se primesc dosarele la
registratura generală a
CNPP

Înregistrare dosare în
Registrul de Evidenţă al
DRI

Se repartizează dosarele

Se verifică dosarele sub


aspectul îndeplinirii
condiţiilor de înscriere la
pensie în România

Adresă către unitatea


teritorială de politie pentru a
G confirma că solicitantul
locuieşte efectiv la adresa
declarată

NU Locuiește la
C adresa
declarată?

DA
Adresă către organismul de
asigurări sociale din celălalt
stat pentru solicitarea D
confirmării stagiului de
cotizare

                926/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3
6

Se primește răspunsul

Se verifică dacă datele


comunicate corespund cu
cele existente la dosar

Datele NU
corespund? D

DA
Se elaborează o adresă
către Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice
solicitând echivalarea, din
punct de vedere salarial, a
funcţiilor deţinute de
solicitant pe teritoriul
celuilalt stat

Primirea răspunsului

Se întocmeşte adresa de
înaintare către CTP a
dosarului cu elementele
metodologice necesare E
stabilirii drepturilor de
pensie în sistemul public de
pensii din România

Se întocmeşte adresă către


organismul de asigurări
sociale din celălalt stat
C solicitând sprijin pentru a se
verifica dacă persoana în
cauză locuieşte efectiv pe
teritoriul acelui stat

                927/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3
71

Se primește răspunsul

Solicitantul
NU locuieşte efectiv
G
pe teritoriul
celuilalt

DA
Se întocmește adresa către
CTP prin care se restituie
dosarul în vederea emiterii
deciziei de respingere
pentru neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute de
convenţia de

Se verifică și se semnează
adresele de către director EA

Se expediază adresele

Se înregistrează în baza de
date a direcţiei fiecare
etapă din procedura de
soluţionareSe înmânează

Stop

Dosar transmis de organismul de asigurări sociale al statului pe teritoriul


căruia persoanele îşi au domiciliul

Start

Se primesc dosarele la
registratura generala a
CNPP

                928/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3

Se înregistrează dosarul în
Registrul de evidenţă al
DRI

Se repartizează dosarele

Se întocmește adresă
pentru transmiterea
dosarului către CTP-ul din
raza ultimului loc de
asigurare în vederea
confirmării stagiului de
cotizare

Se verifică adresa și se
semnează de către
Directorul DRI

Se transmite adresa către


CTP

Se primește răspunsul de
la CTP

Se întocmește adresă de
înaintare a răspunsului
către organismul de
securitate socială din
celălalt stat

Se verifică și se semnează
adresa de către director
direcţiei

                929/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 03 – DRI
Ediția 3

Se expediază adresele

Se înregistrează în baza de
date a direcţiei fiecare
etapă din procedura de
soluţionare

Stop

                930/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Sortare și
repartizare, în
00 00 00 30/dosar 00 00 00 60/dosar 00 00 00 45/dosar
funcție de statul
de proveniență,
2. Înregistrare
dosare în 00 00 02 00/dosar 00 00 05 00/dosar 00 00 03 30/dosar
registrul direcției
3. Analiză dosare
(verificare
conținut;
introducere în
00 00 10 00/dosar 00 00 30 00/dosar 00 00 20 00/dosar
baza de date;
sortare, în funcție
de C.T.P.
competentă)
4. Transmitere
dosare (întocmire
adrese de
înaintare și tabele
cu informații ref.
La conținutul 00 00 05 00/dosar 00 00 15 00/dosar 00 00 10 00/dosar
dosarului,
verificarea
corectitudinii,
semnarea,
expediere)
5. 00 00 01 00/dosar 00 00 05 00/dosar 00 00 03 00/dosar

              931/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
Arhivarea
exemplarului doi
al adreselor și
tabelelor anexate
acestora
6 Întreprindere
demersuri în
străinătate pentru
00 00 10 00/dosar 00 00 20 00/dosar 00 00 30 00/dosar
completarea
dosarului de
pensie

              932/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 03 – DRI
Ediția 3

              933/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 04 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE INSTITUȚIILOR UNIUNII


EUROPENE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CREAREA ȘI ACTUALIZAREA CADRULUI
LEGISLATIV ȘI PROCEDURAL ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENTĂ

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              934/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) să stabilească un set unitar de reguli cu caracter general, cu privire la desfășurarea activității, în vederea
realizării următoarelor atribuții:
 participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene în ceea ce privește crearea și actualizarea
cadrului legislativ și procedural în domeniul propriu de competentă;
 îndeplinirea, în numele CNPP, a rolului de organism de legătură în ceea ce privește stabilirea
pensiilor și acordarea ajutoarelor de deces, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială, a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv a convențiilor
de reciprocitate;
 îndeplinirea, în numele CNPP, a rolului de instituție competentă pentru determinarea legislației
aplicabile în implementarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate
socială, inclusiv în ceea ce privește obținerea de informații și documente necesare pentru
determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migrați;
 participarea la acțiuni cu caracter național și internațional, în legătură cu aspecte referitoare la
legislația comunitară în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, în ceea ce privește
acordarea și plata pensiilor și ajutoarelor de deces, precum și în domeniul determinării legislației
aplicabile lucrătorilor migrați;
 actualizarea, în mod periodic, a rapoartelor și chestionarelor referitoare la activitatea de aplicare a
legislației europene de coordonare a sistemelor de securitate socială în domeniul pensiilor și
ajutoarelor de deces;
 propunerea și coordonarea măsurilor de aplicare a prevederilor regulamentelor europene de
coordonare a sistemelor de securitate socială, inclusiv din punctul de vedere al întăririi capacității
administrative și al formării personalului;
 colaborarea cu instituții de asigurări sociale din străinătate, precum și cu organizații internaționale,
pe linia documentării, a schimburilor de experiență și de informații reciproce, în vederea aplicării
legislației europene în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială în ceea ce privește
acordarea și plata pensiilor și ajutoarelor de deces, precum și în domeniul determinării legislației
aplicabile lucrătorilor migrați;
 soluționarea, în colaborare cu alte instituții și autorități din România și străinătate, a problemelor
comune vizând regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială în
domeniul pensiilor, ajutoarelor deces și al determinării legislației aplicabile;

              935/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
 îndeplinirea oricăror alte atribuții referitoare la implementarea regulamentelor europene de
coordonare a sistemelor de securitate socială și a instrumentelor juridice bilaterale în domeniul
asigurărilor sociale de stat/securității sociale, în ceea ce privește acordarea și plata pensiilor și
ajutoarelor de deces, precum și în domeniul determinării legislației aplicabile lucrătorilor migrați.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcției Relații Internaționale
Procedura se aplică de către personalul din cadrul direcției mai sus menționate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare;
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de
stabilire a conținutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009;
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țârilor
terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010;

              936/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012;
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările și completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71;
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor
independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările și completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanții unor tari terțe care nu fac obiectul
dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente și decizii în domeniile
liberei circulații a bunurilor, liberei circulații a persoanelor, a legislației companiilor, politicii de concurență,
agricultură (inclusiv legislația veterinară și fitosanitară), politica transporturilor, taxe și impozite, statistică,
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne, uniunea vamală, relații externe, politica
comună și de securitate și instituții, ca urmare a aderării Bulgariei și României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006;
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispozițiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului de bază și ale
Regulamentului de aplicare, precum:

              937/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce privește stabilirea unei proceduri de dialog și conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislației aplicabile și acordarea de prestații în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la legislația aplicabilă lucrătorilor
salariați detașați și lucrătorilor independenți care lucrează temporar în afara statului competent,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detașare realizate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149
din 8 iunie 2010;
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 și a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului pentru acordarea prestațiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă și de urmaș, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o tara terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru
schimbul de date pe cale electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106
din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care
se aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și incluse în repertoriul electronic care este
parte integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie
2010;
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziția de la Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009
ale Parlamentului European și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei

              938/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie
2010;
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei și a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010;
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea
perioadelor în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12
februarie 2011;
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;
 Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările și
completările ulterioare;

              939/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
 Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Instrucțiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
adoptat la 14 iunie 1971 și a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunității, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Președintelui CNPP nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată și completată prin Decizia
Președintelui CNPP nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009;
 Materiale publicate pe site-uri specializate (www.ec.europa.eu, www.circa.europa.eu, www.curia.europa.eu);
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Regulamentul de ordine interioară al CNPP;
 Fișele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
CNPP – Casa Națională de Pensii Publice;
DRI – Direcția Relații Internaționale;
CASSTM – Comisia Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să surprindă aspectele generale ale unui domeniu de maximă importantă, cel vizând
participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europe desfășurată de salariații Direcției Relații Internaționale din cadrul
CNPP.

              940/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Documentele utilizare în cadrul procedurii sunt:
 Note, rapoarte, sinteze, materiale informative;
 Adresele emise de Direcția Relații Internaționale conțin următoarele elemente de identificare:
 Antetul Direcției Relații Internaționale;
 Numărul de înregistrare la registratura Direcției Relații Internaționale sau, după caz, la Cabinet
Președinte;
 Semnătura persoanei/persoanelor care aprobă Nota.

5.3. Resurse necesare

5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 funcționarii publici ai Direcției Relații Internaționale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcționarilor publici ai Direcției Relații Internaționale;
 cheltuielile cu deplasările externe;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Participarea la activitățile organizate de CASSTM în ceea ce privește crearea și actualizarea cadrului legislativ și
procedural în domeniul propriu de competentă.
În vederea reprezentării României în Grupul de Lucru al CASSTM, funcționarii Direcției Relații Internaționale
desemnați de directorul direcției:
În cazul participării directe:
1. Analizează agenda de lucru a Grupului de lucru al CASSTM

              941/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
2. Studiază punctele de vedere ale altor state membre referitor la subiectele aflate pe ordinea de zi
3. Elaborează punctul de vedere al CNPP:
 Consultă materiale publicate pe site-urile specializate ale UE;
 Se consultă cu conducerea direcției;
 Elaborează eventuale comentarii referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi;
 În funcție de subiectele aflate pe ordinea de zi, solicită exprimarea punctului de vedere altor
direcții/compartimente din cadrul CNPP, respectiv al persoanelor care reprezintă CNPP în cadrul altor
comisii, comitete, grupuri de lucru care își desfășoară activitatea sub egida CASSTM.
4. Întocmește raportul de deplasare externă:
 Dacă este cazul, formulează propuneri în scris conducerii CNPP, în vederea adoptării unor eventuale
decizii cu privire la cele discutate în cadrul reuniunii, respectiv cu privire la sarcinile stabilite în cadrul
acesteia.

În cazul participării indirecte - comunică informațiile relevante direcției de specialitate din cadrul Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care asigură reprezentarea României în CASSTM:
1. Urmează pașii 1., 2. și 3. descriși mai sus;
2. Solicită avizarea conducerii DRI pentru punctele de vedere transmise de către direcțiile/compartimentele din
cadrul CNPP, respectiv ale persoanelor care reprezintă CNPP în cadrul altor comisii, comitete, grupuri de
lucru care își desfășoară activitatea sub egida CASSTM și le transmite pentru aprobare către Președintele
CNPP;
3. Pe baza punctelor de vedere transmise de DRI din cadrul CNPP, direcția de specialitate din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice elaborează Note din partea
României.
În cazul în care se primesc, în vederea comunicării operative a punctului de vedere al CNPP, direct din partea
Secretariatului CASSTM, solicitări pe adresa electronică a reprezentantului CNPP în Grupul de lucru al CA
1. După analizarea solicitării, se formulează răspunsul care este expediat, pe cale electronică, secretariatului
CASSTM.

Note:
 În temeiul prevederilor regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială s-a înființat
și funcționează Comisia Administrativă pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi, în prezent Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, care are următoarele atribuții:

              942/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
 tratează orice chestiune administrativă sau de interpretare care decurge din dispozițiile
regulamentelor sau din orice acord ori înțelegere încheiată în conformitate cu acestea, fără a
aduce atingere dreptului autorităților, instituțiilor și persoanelor în cauză să recurgă la procedurile
și jurisdicțiile prevăzute de legislațiile statelor membre, de regulamente sau de tratat;
 facilitează aplicarea uniformă a dreptului european, în special prin promovarea schimbului de
experiențe și de bune practici administrative;
 promovează și dezvoltă cooperarea dintre statele membre și instituțiile acestora în materie de
securitate socială, având drept scop, între altele, să ia în considerare problemele speciale ale
anumitor categorii de persoane; facilitează realizarea acțiunilor de cooperare transfrontalieră în
domeniul coordonării sistemelor de securitate socială;
 încurajează utilizarea cât mai extinsă de noi tehnologii, pentru a facilita libera circulație a
persoanelor, în special prin modernizarea procedurilor necesare schimbului de informații și prin
adaptarea fluxului informațional interinstituțional la schimburile electronice, luând în considerare
evoluția prelucrării de date din fiecare stat membru. Comisia administrativă adoptă regulile
structurale comune pentru serviciile de prelucrare electronică a datelor, în special cu privire la
securitate și la utilizarea standardelor, și stabilește modalitățile de funcționare a pârții comune a
serviciilor respective;
 îndeplinește orice altă funcție care este de competenta sa în temeiul regulamentelor sau al
oricărui acord sau al oricărei înțelegeri încheiate în cadrul acestora;
 face propuneri relevante Comisiei Europene cu privire la coordonarea sistemelor de securitate
socială, în vederea îmbunătățirii și modernizării acquis-ului comunitar, prin elaborare de
regulamente ulterioare sau prin intermediul altor instrumente prevăzute de tratat;
 Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, constituită pe lângă Comisia
Europeană, este compusă dintr-un reprezentant al guvernului din fiecare dintre statele membre, asistat, în
cazul în care acest lucru este necesar, de consilieri de specialitate.
 Un reprezentant al Comisiei Europene participă la întrunirile CASSTM în calitate de consultant.
 La adoptarea măsurilor de eficientizare a activității de aplicare a regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială la nivelul CNPP și al CTP, se tine cont de punctele de vedere exprimate în
cadrul CASSTM.
 Participarea CNPP la activitățile CASSTM se realizează:
 Direct: prin reprezentarea României în Grupul de Lucru al CASSTM, sau la reuniunile CASSTM, un
reprezentant al Direcției Relații Internaționale fiind desemnat membru titular la respectivul Grup;

              943/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
 Indirect: prin transmiterea punctelor de vedere, observațiilor, inițiativelor, informațiilor relevante
direcției de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, care asigură reprezentarea României în CASSTM, în calitate de autoritate competentă în
România în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legislației europene în domeniul coordonării
sistemelor de securitate socială.
 Reprezentarea CNPP la reuniunile Grupului de Lucru al CASSTM este obligatorie:
 În acest sens, la propunerea directorului DRI, conducerea CNPP avizează participarea a unuia sau
a doi reprezentanți ai direcției care să ia parte la respectivele reuniuni.

7. RESPONSABILITĂȚI

Activitatea de actualizare a cadrului legislativ și procedural în domeniul propriu de competentă se asigură de


funcționarii desemnați de conducerea Direcției Relații Internaționale.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurale. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii   

              944/3534
 

 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
 
 PI – 04 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              945/3534
 

 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
 
 PI – 04 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene
în ceea ce privește crearea și actualizarea cadrului legislativ și procedural în domeniul propriu de competentă
(PI - 04 - DRI ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              946/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Procedură privind participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene în ceea


ce privește crearea și actualizarea cadrului legislativ și procedural în domeniul
propriu de competentă
Participarea la activitățile organizate de CA în ceea ce privește crearea și
actualizarea cadrului legislativ și procedural în domeniul propriu de competentă

În cazul participării directe Start

Directorul DRI Desemnează


funcționarii în vederea reprezentării
Romaniei la Grupul de lucru al CA

Funcționarii Analizează agenda de


lucru a Grupului de lucru al CA

Funcționarii Studiază punctele de


vedere ale altor state membre
referitor la subiectele aflate pe
ordinea de zi

Consultă materiale publicate pe


site-urile specializate ale UE

Consultă conducerea Direcției

Elaborează eventuale comentarii


referitoare la subiectele aflate pe
ordinea de zi

Solicită punctul de vedere al altor


direcții/ compartimente din cadrul
CNPP, al persoanelor care
reprezintă CNPP în cadrul altor
comisii, comitete, grupuri de lucru
care își desfășoară activitatea sub
egida CA

                947/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3

Elaborează punctul de vedere al


CNPP

Formulează propuneri în scris


conducerii CNPP, în vederea
adoptării unor eventuale decizii cu
privire la cele discutate în cadrul
reuniunii, respectiv cu privire la
sarcinile stabilite în cadrul
acesteia, după caz

utilizează procedura privind


îndeplinirea formalităților necesare
efectuării deplasărilor externe și a
activității de protocol internațional

Întocmește raportul de deplasare


externă

Stop

În cazul participării indirecte Start

Directorul DRI desemnează


funcționarii

Funcționarii Analizează agenda

Funcționarii Studiază punctele de


vedere ale altor state membre
referitor la subiectele aflate pe
ordinea de zi

Consultă materiale publicate pe


site-urile specializate ale UE

Consultă conducerea Direcției

                948/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3

Elaborează eventuale comentarii


referitoare la subiectele aflate pe
ordinea de zi

Solicită punctul de vedere al altor


direcții/ compartimente din cadrul
CNPP, al persoanelor care
reprezintă CNPP în cadrul altor
comisii, comitete, grupuri de lucru
care își desfășoară activitatea sub
egida CA

Elaborează punctul de vedere al


CNPP

Solicită avizare conducerii DRI


pentru punctele de vedere
transmise de către
direcțiile/compartimentele din cadrul
CNPP, respectiv ale persoanelor
care reprezintă CNPP în cadrul
altor comisii, comitete, grupuri de
lucru care își desfășoară activitatea
sub egida CA

Transmite pentru aprobare punctele


de vedere către Președintele CNPP

Elaborează Note din partea


României de către Direcția de
specialitate din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice

Stop

                949/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3

În cazul în care se primesc, în vederea comunicării operative a punctului de


vedere al CNPP, direct din partea Secretariatului CA, solicitări pe adresa
electronică a reprezentantului CNPP în Grupul de lucru al CA

Start

Directorul DRI desemnează experții

Experții Analizează solicitarea

Experții formulează răspunsul

Experții consultă conducerea


Direcției pentru avizarea
răspunsului

Răspunsul se Expediază pe cale


electronică, secretariatului CA

Stop

                950/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr.
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt
activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
.
1. Analiză agenda de
lucru a grupului 00 04 00 00 03 00 00 00 00 14 00 00
CA/a reuniunilor CA
2. Studiere puncte de
vedere ale altor
state membre cu
privire la agenda de
00 08 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
lucru a reuniunii
(note, rapoarte,
minute de şedinţă,
etc)
3. Consultarea
meterialelor
publicate pe site – 00 04 00 00 02 00 00 00 00 10 00 00
urile specializate ale
UE
3. Elaborare punct de
vedere CNPP cu
consultarea
directorului
DRI/solicitarea de
01 00 00 00 30 00 00 00 15 04 00 00
puncte de vedere
altor
direcţi/compartiment
e/persoane din
cadrul CNPP,

              951/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3
Nr.
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt
activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
.
elaborarea de
rapoarte, statistici,
traduceri
4. Solicitări informații
din partea altor 01 00 00 00 30 00 00 00 15 04 00 00
entități
5. Întocmire raport de
deplasare externă
şi, după caz,
formularea de
propuneri conducerii
CNPP, în vederea 00 01 00 00 00 08 00 00 00 04 30 00
adoptării unor
eventuale decizii
referitoare la
aspectele din cadrul
reuniunii
6. Comunicarea
informaţiilor relevate
direcţiei de
specialitate din
00 01 00 00 05 00 00 00 02.04 00
cadrul MMFPSPV,
care asigură
reprezentarea
Românie la CA.

              952/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 04 – DRI
Ediția 3

              953/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 05 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE NEGOCIERE A


INSTRUMENTELOR JURIDICE BILATERALE ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
ŞI COLABORARE CU INSTITUŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DIN STRĂINĂTATE ŞI CU
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              954/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de realizare a activităților de:


 participare, pe baza mandatului acordat de către conducerea C.N.P.P., la negocierea instrumentelor juridice
bilaterale în domeniul asigurărilor sociale de stat/securităţii sociale;
 formulare de observaţii asupra proiectelor de instrumente juridice bilaterale de cooperare în domeniul
pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;
 soluţionare, în colaborare cu alte instituţii şi autorităţi din România şi străinătate, a problemelor comune
vizând aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială şi a prevederilor
instrumentelor juridice bilaterale în domeniul asigurărilor sociale de stat/securităţii sociale la care România
este parte în domeniul determinării legislaţiei aplicabile, al pensiilor şi ajutoarelor de deces;
 colaborare cu instituţiile de asigurări sociale din străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale, pe linia
documentării, a schimburilor de experienţă şi de informaţii reciproce, în vederea aplicării legislaţiei europene
în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială şi a prevederilor instrumentelor juridice bilaterale în
domeniul asigurărilor sociale de stat/securităţii sociale la care România este parte în ceea ce priveşte
determinarea legislaţiei aplicabile, acordarea şi plata pensiilor şi ajutoarelor de deces;
 colaborare cu compartimentele de resort din cadrul instituţiilor sau autorităţilor din România şi străinătate, în
materie de relaţii internaţionale şi cooperare externă în domeniul asigurărilor sociale de stat;
 cooperare cu instituţii similare din alte state, în vederea soluţionării unor probleme din domeniul asigurărilor
sociale de stat.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare;

              955/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de
stabilire a conţinutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009;
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanţii ţărilor
terţe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012;
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările şi completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71;
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor
independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităţilor Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul
dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente şi decizii în domeniile
liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a persoanelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă,
agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică,

              956/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica
comună şi de securitate şi instituţii, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006;
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispoziţiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispoziţiile Regulamentului de bază şi ale
Regulamentului de aplicare, precum:
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce priveşte stabilirea unei proceduri de dialog şi conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislaţiei aplicabile şi acordarea de prestaţii în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la legislaţia aplicabilă lucrătorilor salariaţi detaşaţi
şi lucrătorilor independenţi care lucrează temporar în afara statului competent, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detaşare realizate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din
8 iunie 2010;
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 şi a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului pentru acordarea prestaţiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă şi de urmaş, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care
beneficiază resortisanţii unui stat membru în temeiul unei convenţii bilaterale privind securitatea
socială cu o ţară terţă trebuie să fie acordate şi lucrătorilor care sunt resortisanţi ai altor state membre,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalităţile practice aferente perioadei de tranziţie pentru
schimbul de date pe cale electronică menţionat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al

              957/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din
24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care se
aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi incluse în repertoriul electronic care este parte
integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie 2010;
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziţia de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71
şi (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi (CE) nr. 987/2009 ale
Parlamentului European şi ale Consiliului şi aplicarea deciziilor şi recomandărilor Comisiei
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie
2010;
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei şi a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010;
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea
perioadelor în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12 februarie 2011;
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care
beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state membre,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

Acorduri bilaterale de securitate socială la care România este parte:


 Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în
domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 29
octombrie 2002;
 H.G. nr. 1311 din 13 noiembrie 2003 privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Bucureşti la
30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale,
semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 11 decembrie 2003;

              958/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
 Legea nr. 326 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în
domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 817
din 30 noiembrie 2007;
 Lege nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în
domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 744 din
2 noiembrie 2009;
 H.G. nr. 405 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 21
ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale,
semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 20 mai 2010;
 Legea nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre
România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, publicată în M. OF. nr. 719 din 28 octombrie
2010;
 H.G. nr. 204 din 2 martie 2011 pentru ratificarea Acordului administrativ dintre Guvernul României şi
Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada,
semnat la Bucureşti la 1 iunie 2010, publicată în M. OF. nr. 173 din 11 martie 2011;
 Legea nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Moldova în domeniul
securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 456 din 29 iunie 2011;
 H.G. nr. 752 din 8 august 2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie
2012, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securităţii sociale,
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, publicat în M. Of. nr. 561 din 8 august 2012;
 Legea nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statul Israel în domeniul
securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, publicat M. Of. nr. 548 din 6 august 2012;

Convenţii bilaterale de reciprocitate:


 Convenţia între R.P.R. şi U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la
Bucureşti, 24 decembrie 1960, aprobată prin Decretul nr. 165/1961, publicată în B.O.nr.7/1961;
 Convenţia interguvernamentală între R.P.R. şi R.P. Albania privind colaborarea în domeniul problemelor
sociale şi Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucureşti, 3 mai 1961, aprobată prin Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr.865/1962, publicată în Culegerea de Hotărâri şi Decrete ale Consiliului de Miniştri
nr.1/1965.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

              959/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;
 Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Instrucţiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Preşedintelui C.N.P.P. nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată şi completată prin Decizia
Preşedintelui C.N.P.P. nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.N.P.P.;
 Regulamentul de ordine interioară al C.N.P.P.;
 Fişele de post. 
 
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
C.N.P.P. – Casa Națională de Pensii Publice
DRI – Direcția Relații Internaționale
I.N.E.M.R.C.M. – Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
DGAMBP – Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale

              960/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Procedura urmăreşte descrierea activităţilor pe care personalul Direcţiei Relaţii Internaţionale trebuie să le
îndeplinească, în vederea participării la negocierile instrumentelor juridice bilaterale în domeniul asigurărilor sociale
şi asigurării relaţiilor de colaborare cu instituţiile de asigurări sociale din străinătate şi cu organizaţii internaţionale.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul acestei proceduri sunt:


 Adresele MMFPSPV şi ale altor instituţii publice din România conţin menţiuni cu privire la:
 desfăşurarea şi desemnarea, de către conducerea C.N.P.P., a reprezentanţilor care participă la
negocierile unui acord de securitate socială/unui aranjament administrativ de aplicare a unui acord de
securitate socială, precum şi la negocierea şi convenirea formularelor necesare aplicării unui acord în
domeniul asigurărilor sociale;
 desemnarea se face la propunerea directorului Direcţiei Relaţii Internaţionale şi eventual, cu
avizul directorilor sau şefilor altor compartimente implicate din cadrul C.N.P.P.;
 formularea observaţiilor şi propunerilor C.N.P.P., în domeniul propriu de competenţă, asupra textului
proiectului unui acord de securitate socială/unui aranjament administrativ de aplicare a unui acord de
securitate socială/ unor proiecte de formulare necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor
sociale;
 desemnarea, de către conducerea DRI sau a C.N.P.P., a reprezentanţilor care participă la întâlniri cu
reprezentanţi ai instituţiilor de asigurări sociale din străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale,
pe linia documentării, a schimburilor de experienţă şi de informaţii reciproce, în vederea aplicării
legislaţiei europene în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială şi a prevederilor
instrumentelor juridice bilaterale în domeniul asigurărilor sociale de stat/securităţii sociale la care
România este parte în ceea ce priveşte determinarea legislaţiei aplicabile, acordarea şi plata pensiilor
şi ajutoarelor de deces;
 desemnarea se face de către/ la propunerea directorului Direcţiei Relaţii Internaţionale şi
eventual, cu avizul directorilor sau şefilor altor compartimente implicate din cadrul C.N.P.P.;
 propuneri de colaborare cu instituţii de asigurări sociale din străinătate;
 termenul pentru elaborarea răspunsului.

              961/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3

 Adresele instituţiilor de asigurări sociale din străinătate şi/sau ale organizaţiilor internaţionale conţin menţiuni
cu privire la:
 organizarea şi participarea la negocierea şi convenirea formularelor necesare aplicării unui acord în
domeniul asigurărilor sociale, în domeniul propriu de competenţă;
 formularea observaţiilor şi propunerilor C.N.P.P., în domeniul propriu de competenţă, asupra
proiectelor de formulare necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale;
 iniţierea sau dezvoltarea relaţiilor de colaborare inter-instituţională:
 în vederea aplicării legislaţiei europene în domeniul coordonării sistemelor de securitate
socială şi a prevederilor instrumentelor juridice bilaterale în domeniul asigurărilor sociale de
stat/securităţii sociale la care România este parte în ceea ce priveşte determinarea legislaţiei
aplicabile, acordarea şi plata pensiilor şi ajutoarelor de deces;
 în alte scopuri, cu respectarea domeniului propriu de competenţă;
 Proiectul de acord în domeniul asigurărilor sociale poate fi elaborat de MMFPSPV sau de ministerul
corespondent din celălalt stat cu care România a demarat negocieri, în vederea semnării unui astfel
de instrument juridic bilateral şi conţine, în principal, dispoziţii cu privire la:
 părţile semnatare;
 termenii şi expresiile utilizate;
 domeniul material de aplicare;
 domeniul personal de aplicare;
 principiile care stau la baza instrumentului juridic bilateral;
 legislaţia aplicabilă;
 categoriile de prestaţii de asigurări sociale;
 măsurile administrative şi de cooperare pentru aplicarea acordului în domeniul asigurărilor
sociale;
 convenirea aranjamentului administrativ de aplicare a acordului în domeniul asigurărilor
sociale;
 intrarea în vigoare şi durata de valabilitate a acordului în domeniul asigurărilor sociale.
 Proiectul de aranjament administrativ pentru aplicarea unui acord în domeniul asigurărilor sociale
poate fi elaborat de MMFPSPV sau de ministerul corespondent din celălalt stat cu care România a
negociat/semnat acordul respectiv şi conţine, în principal, dispoziţii cu privire la:
 termenii şi expresiile utilizate;

              962/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
 organismele de legătură desemnate pentru aplicarea aranjamentului administrativ şi sfera
lor de competenţă;
 reguli de aplicare a dispoziţiilor acordului în domeniul determinării legislaţiei aplicabile;
 reguli de aplicare a dispoziţiilor acordului în domeniul asigurărilor sociale privind acordarea
prestaţiilor de asigurări sociale;
 reguli de aplicare a dispoziţiilor acordului în domeniul asigurărilor sociale privind modalitatea
de plată a prestaţiilor de asigurări sociale;
 circuitul formularelor utilizate în aplicarea acordului în domeniul asigurărilor sociale;
 intrarea în vigoare şi durata de valabilitate a aranjamentului administrativ.
 Proiectele de formulare necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale pot fi elaborate
de:
 Direcţia Relaţii Internaţionale din cadrul C.N.P.P. pentru domeniul privind determinarea
legislaţiei aplicabile şi cel al acordării pensiilor şi ajutoarelor de deces;
 Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale din cadrul C.N.P.P., pentru
domeniul propriu de competenţă;
 I.N.E.M.R.C.M. pentru domeniul privind expertizarea medicală;
 instituţia/instituţiile de asigurări sociale din celălalt stat cu care România a negociat/semnat
un acord în domeniul asigurărilor sociale;
 conţin, în principal, menţiuni referitoare la:
 instituţiile competente;
 solicitanţii prestaţiilor de asigurări sociale;
 data depunerii cererii de acordare a prestaţiilor;
 perioadele de asigurare realizate potrivit legislaţiei celeilalte părţi contractante;
 îndeplinirea condiţiilor de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale;
 modalităţile de plată a prestaţiilor de asigurări sociale;
 alte informaţii utile pentru stabilirea şi plata drepturilor de asigurări sociale.
 Adresele şi notele Direcţiei Relaţii Internaţionale, ale celorlalte direcţii/ compartimente de specialitate ale
C.N.P.P. conţin menţiuni cu privire la:
 observaţiile şi propunerile C.N.P.P., în domeniul propriu de competenţă, asupra textului proiectului
unui acord de securitate socială/unui aranjament administrativ de aplicare a unui acord de securitate
socială/unor proiecte de formulare necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale;

              963/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
 coordonatele reprezentanţilor C.N.P.P. care participă la negocierea unui acord de securitate
socială/unui aranjament administrativ de aplicare a unui acord de securitate socială, precum şi la
negocierea şi convenirea formularelor necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale;
 coordonatele reprezentanţilor care participă la întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor de asigurări
sociale din străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale, pe linia documentării, a schimburilor
de experienţă şi de informaţii reciproce, în vederea aplicării legislaţiei europene în domeniul
coordonării sistemelor de securitate socială şi a prevederilor instrumentelor juridice bilaterale în
domeniul asigurărilor sociale de stat/securităţii sociale la care România este parte, în ceea ce priveşte
determinarea legislaţiei aplicabile, acordarea şi plata pensiilor şi ajutoarelor de deces;
 propuneri de proiecte/teme de colaborare cu instituţii de asigurări sociale din străinătate.

 Mandatul conducerii C.N.P.P. reprezintă documentul prin care reprezentanţii instituţiei menţionate sau ai DRI
sunt împuterniciţi să participe la negocierea unui acord de securitate socială/unui aranjament administrativ
de aplicare a unui acord de securitate socială/formularelor necesare aplicării unui acord în domeniul
asigurărilor sociale şi conţine, în principal, menţiuni cu privire la:
 locul de desfăşurare a negocierii;
 coordonatele reprezentanţilor C.N.P.P./ DRI care participă la negocierea unui acord de securitate
socială/unui aranjament administrativ de aplicare a unui acord de securitate socială, precum şi la
negocierea şi convenirea formularelor necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale
 conţinutul proiectului de document care este supus negocierii;
 obiectul mandatului de reprezentare a C.N.P.P. (eventualele observaţii, propuneri, comentarii cu
privire la textul proiectului ce va face obiectul negocierilor bilaterale).

 Minuta întâlnirii reprezintă documentul prin care se consemnează rezultatul discuţiilor dintre reprezentanţii
C.N.P.P./DRI şi cei ai instituţiilor similare din străinătate.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 spațiu special amenajat corespunzător;
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

              964/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 funcţionarii publici din cadrul celorlalte direcţii/ servicii/ compartimente ale C.N.P.P.;
 funcţionarii publici din cadrul caselor teritoriale de pensii.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 cheltuielile cu deplasările;
 cheltuieli de protocol;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura urmărește realizarea următoarelor etape:


1. C.N.P.P. primeşte, fie prin intermediul conducerii C.N.P.P., fie prin intermediul DRI adrese transmise de către
MMFPSPV, instituţii publice din România, instituţii de asigurări sociale din străinătate, organizaţii
internaţionale, precum şi proiectul de acord în domeniul asigurărilor sociale/de aranjament administrativ
pentru aplicarea unui acord în domeniul asigurărilor sociale/proiectele de formulare necesare aplicării unui
acord în domeniul asigurărilor sociale.
2. În cazul în care adresele sunt transmise conducerii C.N.P.P., acestea sunt redirecţionate către DRI.
3. DRI formulează răspunsuri, observaţii, propuneri asupra textului de proiect de acord în domeniul asigurărilor
sociale/de aranjament administrativ pentru aplicarea acordului în cauză/proiectele de formulare necesare
aplicării unui acord
4. În funcţie de conţinutul adreselor, DRI transmite direcţiilor/compartimentelor de specialitate din cadrul
C.N.P.P. adrese prin care solicită comunicarea informaţiilor specifice domeniului propriu de
competenţă/coordonatele persoanelor care vor participa la întâlnirile precizate în adrese, cu indicarea
termenului de răspuns.
5. Ulterior primirii informaţiilor solicitate de la direcţiile/compartimentele de specialitate din cadrul C.N.P.P., DRI
elaborează un răspuns care să integreze punctele de vedere ale tuturor direcţiilor/compartimentelor de
specialitate implicate.
6. După avizarea, de către directorul DRI, respectiv aprobarea, de către conducerea C.N.P.P., dacă este cazul,
a răspunsului elaborat/integrat la nivelul DRI, acesta este comunicat instituţiilor solicitante

              965/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
7. Proiectele de formulare necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale sunt transmise de
instituţia/instituţiile de asigurări sociale din celălalt stat cu care România a negociat/semnat un acord în
domeniul asigurărilor sociale fie conducerii C.N.P.P., fie DRI
8. În cazul în care adresele sunt transmise conducerii C.N.P.P., acestea sunt redirecţionate către DRI
9. DRI formulează observaţii şi propuneri asupra formularelor pentru domeniul privind determinarea legislaţiei
aplicabile, al acordării pensiilor şi al ajutoarelor de deces
10. În cazul în care există şi formularele specifice domeniului de reglementare al asigurării pentru accidente de
muncă şi boli profesionale şi/sau expertizei medicale, acestea sunt înaintate DGAMBP şi/sau
I.N.E.M.R.C.M., în vederea formulării observaţiilor în domeniul propriu de competenţă, cu menţiunea că
propunerile direcţiei/instituției respective vor fi comunicate DRI
11. Ulterior primirii informaţiilor solicitate, DRI elaborează un răspuns integrat
12. După avizare de către directorul DRI, respectiv aprobare de către conducerea C.N.P.P., dacă este cazul, a
răspunsului elaborat la nivelul DRI, acesta este comunicat instituţiilor solicitante
13. În situaţia în care au loc întâlniri între specialişti din cadrul C.N.P.P. şi reprezentanţi ai instituţiilor din
străinătate în vederea negocierii unui acord de securitate socială/unui aranjament administrativ de aplicare
a unui acord de securitate socială/formularelor necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale,
DRI întreprinde demersurile necesare în vederea elaborării unui mandat de reprezentare la aceste întâlniri,
la nivelul DRI/al instituției
14. Mandatul este supus aprobării conducerii C.N.P.P./conducerii DRI, după caz
15. Ulterior aprobării conducerii C.N.P.P./DRI, mandatul este transmis/prezentat şefului delegaţiei care va
participa la întâlnire
16. Negocierea acordului de securitate socială/a unui aranjament administrativ de aplicare a unui acord de
securitate socială/a formularelor necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale se face prin
rotaţie atât în România, cât şi în străinătate
17. În cazul în care runda de negocieri va avea loc în străinătate, DRI întocmeşte formalităţile necesare deplasării
în străinătate a delegaţiei C.N.P.P., la negocierea în cauză
18. Negocierea acordului de securitate socială/a unui aranjament administrativ de aplicare a unui acord de
securitate socială/a formularelor necesare aplicării unui acord în domeniul asigurărilor sociale presupune
parcurgerea următoarelor etape:
 negocierea fiecărui articol al propunerii de acord de securitate socială/unui aranjament administrativ
de aplicare a unui acord, precum şi a fiecărui formular în parte;
 în caz de divergenţe de opinii, şeful delegaţiei române decide în numele întregii delegaţii varianta
finală a aspectelor negociate;

              966/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
 întocmirea şi negocierea Minutei întâlnirii, document în care se consemnează rezultatul discuţiilor
dintre reprezentanţii români şi cei ai instituţiilor similare din străinătate.

7. RESPONSABILITĂȚI

În cadrul DRI, activitatea privind desfăşurarea activităţilor de negociere a instrumentelor juridice bilaterale în domeniul
propriu de competenţă, colaborare cu instituţiile de asigurări sociale din străinătate şi cu organizaţii internaţionale se
asigură de către toţi funcţionarii acestei direcţii, inclusiv de către directorul direcţiei.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              967/3534
 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 05 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              968/3534
 

  

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 05 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind desfăşurarea activităţilor de negociere a instrumentelor juridice bilaterale în domeniul propriu de competenţă şi colaborare cu instituţiile
de asigurări sociale din străinătate şi cu organizaţii internaţionale
(PI - 05 - DRI ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              969/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 05 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Procedură privind desfăşurarea activităţilor de negociere a instrumentelor juridice


bilaterale în domeniul propriu de competenţă şi colaborare cu instituţiile de
asigurări sociale din străinătate şi cu organizaţii internaţionale

Formularea de observații, propuneri, modificări asupra proiectelor de acord,


aranjament administrativ/ formulare utilizate in aplicarea acordului

Adrese și/ sau proiecte de Start


acord/ aranjament
administrativ/ formulare
utilizate în aplicarea Înregistrare in registrul DRI
acordului

DRI formulează răspunsuri,


observaţii, propuneri

După caz, DRI solicită


punct de vedere, direcțiilor/
compartimentelor de
specialitate din cadrul
CNPP și /sau coordonatele
persoanelor care vor
participa la întâlniri

DRI elaborează un răspuns


integrat

Se avizează de către
Directorul DRI

Se avizează de către
conducerea CNPP dacă
este cazul

Se comunică răspunsului
către instituțiile solicitante

Stop

              970/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 05 – DRI
Ediția 3

Participarea la negocierea acordului/ aranjamentului


administrativ/ formulare utilizate în aplicarea acordului

Start

Se respectă SL anterioară

DRI întreprinde demersurile


necesare pentru elaborarea
unui mandat de
reprezentare la întâlnirile
bilaterale

Mandatul este supus


aprobării conducerii CNPP
sau conducerii DRI după
caz

Mandatul este transmis/


prezentat şefului delegaţiei
care va participa la întâlnire

Negocierea se face prin


rotaţie atât în România, cât
şi în străinătate

Atunci când runda de


negocieri va avea loc în
străinătate, DRI întocmeşte
formalităţile necesare
deplasării în străinătate a
delegaţiei CNPP

              971/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 05 – DRI
Ediția 3

Se respectă procedura
privind îndeplinirea
formalităților necesare
efectuării deplasărilor
externe și a activităților de
protocol internațional

Se negociază

În caz de divergenţe de
opinii, şeful delegaţiei
române decide în numele
întregii delegaţii varianta
finală a aspectelor
negociate

Se întocmește şi se
negociează Minuta Întâlnirii

Se întocmește Raportul de
Deplasare

Stop

              972/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr.
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt
activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
.
Înregistrarea
1. 00 00 01 00 00 00 05 00 00 00 02 30
adreselor
Elaborarea și
transmiterea
adreselor
direcțiilor/
compartimentelo
r din cadrul
C.N.P.P. privind
formularea
2. punctelor de 00 00 20 00 00 00 60 00 00 00 40 00
vedere specifice
domeniului
propriu de
competență/coor
donatele
persoanelor care
vor participa la
negocieri
3. Elaborare
răspunsuri,
observaţii,
propuneri asupra 01 00 00 00 10 00 00 00 05 04 00 00
textului de
proiect de acord,
aranjament

              973/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3
Nr.
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt
activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
.
administrativ,
formulare
4. Activități
prealabile 02 00 00 00 04 00 00 00 03 00 00 00
negocierilor
5. Negocieri (o
02 00 00 00 05 00 00 00 03 04 00 00
rundă)
6. Întocmire minuta
întâlnirii, când 01 00 00 00 02 00 00 00 01 04 00 00
este cazul

              974/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 05 – DRI
Ediția 3

              975/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 06 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR, PRECUM ȘI


ACTIVITATEA DE REDIRECȚIONARE A DOCUMENTELOR EUROPENE, RESPECTIV
EMISE ÎN APLICAREA INSTRUMENTELOR JURIDICE BILATERALE, CARE EXCED
SFEREI DE COMPETENTĂ A DIRECȚIEI RELAȚII INTERNAȚIONALE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              976/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) de a descrie activitățile care trebuie îndeplinite în cadrul DRI, în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin conform
Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.N.P.P., în legătură cu soluționarea petițiilor, memoriilor,
sesizărilor, precum și pentru redirecționarea documentelor europene sau a altor documente emise în
aplicarea instrumentelor juridice bilaterale la care România este parte, care exceda sferei de competentă a
DRI.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcției Relații Internaționale.
Procedura se aplică de către personalul din cadrul direcției sus menționate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare;
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de
stabilire a conținutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009;
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țârilor
terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii

              977/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012;
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările și completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71;
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor
independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările și completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanții unor tari terțe care nu fac obiectul
dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente și decizii în domeniile
liberei circulații a bunurilor, liberei circulații a persoanelor, a legislației companiilor, politicii de concurență,
agricultură (inclusiv legislația veterinară și fitosanitară), politica transporturilor, taxe și impozite, statistică,
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne, uniunea vamală, relații externe, politica
comună și de securitate și instituții, ca urmare a aderării Bulgariei și României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006;
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispozițiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate

              978/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului de bază și ale
Regulamentului de aplicare, precum:
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce privește stabilirea unei proceduri de dialog și conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislației aplicabile și acordarea de prestații în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European și al Consiliului referitor la legislația aplicabilă lucrătorilor salariați detașați
și lucrătorilor independenți care lucrează temporar în afara statului competent, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detașare realizate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din
8 iunie 2010;
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 și a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului pentru acordarea prestațiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă și de urmaș, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care
beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o tara terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state membre,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru
schimbul de date pe cale electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din
24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care se
aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și incluse în repertoriul electronic care este parte
integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie 2010;
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71
și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale
Parlamentului European și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei

              979/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie
2010;
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei și a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010;
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea
perioadelor în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12 februarie 2011;
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care
beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state membre,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

Acorduri bilaterale de securitate socială la care România este parte:


 Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Turcia în
domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din
29 octombrie 2002;
 H.G. nr. 1311 din 13 noiembrie 2003 privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la București
la 30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității
sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 11 decembrie 2003;
 Legea nr. 326 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Macedonia
în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial
nr. 817 din 30 noiembrie 2007;
 Lege nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în
domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 744
din 2 noiembrie 2009;
 H.G. nr. 405 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la București la
21 ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității
sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 20 mai 2010;

              980/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
 Legea nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre
România și Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, publicată în M. OF. nr. 719 din 28 octombrie
2010;
 H.G. nr. 204 din 2 martie 2011 pentru ratificarea Acordului administrativ dintre Guvernul României și
Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Canada,
semnat la București la 1 iunie 2010, publicată în M. OF. nr. 173 din 11 martie 2011;
 Legea nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Moldova în
domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 456 din 29
iunie 2011;
 H.G. nr. 752 din 8 august 2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iași la 3 martie
2012, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securității sociale,
semnat la București la 27 aprilie 2010, publicat în M. Of. nr. 561 din 8 august 2012;
 LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statul Israel în domeniul
securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, publicat M. Of. nr. 548 din 6 august 2012.

Convenții bilaterale de reciprocitate:


 Convenția între R.P.R. și U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la
București, 24 decembrie 1960, aprobată prin Decretul nr. 165/1961, publicată în B.O.nr.7/1961;
 Convenția interguvernamentală între R.P.R. și R.P. Albania privind colaborarea în domeniul problemelor
sociale și Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la București, 3 mai 1961, aprobată prin
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.865/1962, publicată în Culegerea de Hotărâri și Decrete ale
Consiliului de Miniștri nr.1/1965.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;

              981/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
 Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată;
 Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Instrucțiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
adoptat la 14 iunie 1971 și a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunității, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Președintelui C.N.P.P. nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată și completată prin Decizia
Președintelui C.N.P.P. nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009;
 Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor și altor drepturi de
asigurări sociale nr. 96/23.04.2008/ 2072/21.04.2008, încheiată între C.N.P.P., C.T.P. și Citi Bank România
S.A.;
 Actul adițional nr. 2 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 138/04.XII.2009, încheiat între C.N.P.P., C.T.P. și Citi Bank Europe
plac., Dublin – sucursala România;
 Actul adițional nr. 3 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 5441/01.04.2010, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M și
Citi Bank Europe plac., Dublin – sucursala România;
 Actul adițional nr. 4 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 1411/14.04.2011, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M și
Citi Bank Europe plac., Dublin – sucursala România;
 Actul adițional nr. 5 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 115/27.07.2011, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M și Citi
Bank Europe plac., Dublin – sucursala România;
 Actul adițional nr. 6 la Convenția privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor
și altor drepturi de asigurări sociale nr. 136/I.C./26.07.2013, încheiat între C.N.P.P., C.T.P., I.N.E.M.R.C.M
și Citi Bank Europe plac., Dublin – sucursala România;

              982/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
 Regulamentul de organizare și funcționare al C.N.P.P.;
 Regulamentul de ordine interioară al C.N.P.P.;
 Fișele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
C.N.P.P. – Casa Națională de Pensii Publice;
C.T.P. - Casele Teritoriale de Pensii;
I.N.E.M.R.C.M. - Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;
DRI – Direcția Relații Internaționale;
OG – Ordonanță de guvern.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Procedura are în vedere asigurarea securității și confidențialității datelor utilizate in cadrul direcției, conform Legii
nr. 677/2001
Procedura își propune să surprindă aspectele generale ale activității de soluționare a petițiilor, memoriilor, sesizărilor,
precum și activitatea de redirecționare a documentelor europene, respectiv a documentelor emise în aplicarea
instrumentelor juridice bilaterale, care exceda sferei de competentă a Direcției Relații Internaționale desfășurată de
salariații direcției menționate în vederea îndeplinirii atribuțiilor proprii.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt următoarele:


 Bazele de date ale Direcției Relații Internaționale;
 Registrul de evidentă al Direcției Relații Internaționale;
 Răspunsuri în scris;
 Răspunsuri în format electronic furnizate portalului C.N.P.P., însoțite, după caz, de adrese de înaintare și
copii imprimate ale răspunsurilor;
 Adresele emise de Direcția Relații Internaționale conțin următoarele elemente de identificare

              983/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
 Antetul Direcției Relații Internaționale;
 Numărul de înregistrare la registratura Direcției Relații Internaționale sau, după caz, la Cabinet
Președinte;
 Semnătura persoanei/persoanelor care aprobă Nota.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 funcționarii publici ai Direcției Relații Internaționale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcționarilor publici ai Direcției Relații Internaționale;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Elaborarea de răspunsuri la memorii, petiții, sesizări, întrebări și interpelări în domeniul de competentă al DRI
formulate de persoane fizice sau juridice
1. Se face înregistrarea solicitării în „Registrul de evidentă al Direcției Relații Internaționale”. Solicitarea în formă
scrisă poate fi adresată C.N.P.P. (înregistrată la Registratura generală, la Cabinet Președinte sau la Cabinet
Secretar General) sau în mod direct Direcției Relații Internaționale.
2. După înregistrarea solicitării, aceasta este repartizată de conducerea direcției, spre soluționare,
funcționarului desemnat din cadrul compartimentului de specialitate al DRI, cu precizarea datei la care a fost
repartizată.
3. În funcție de conținutul petiției, poate fi precizat un termen de soluționare diferit de cel precizat în OG nr.
27/2002.
4. În cazul în care solicitarea face obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, se iau măsuri în vederea respectării termenului de soluționare, funcționarul care trebuie să formuleze
răspunsul precizând temeiul legal în cazul în care solicită informații specifice din partea altor direcții de
specialitate.

              984/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
5. Funcționarul căruia i s-a repartizat memoriul/petiția/sesizarea semnează de primire în „Registrul de evidentă
al petițiilor”.
6. Conținutul petiției este analizat de funcționarul care a primit, spre soluționare, memoriul/petiția/sesizarea,
urmând ca, după caz, să fie inițiate următoarele demersuri:
 solicitarea unor informații punctuale direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.P.P., prin întocmirea
unei adrese în care se face referire la solicitarea adresată sau repartizată DRI și la datele care
trebuie comunicate acesteia;
 solicitarea de informații sau a unei note de prezentare din partea casei teritoriale de pensii în
evidenta căreia titularul memoriului figurează cu o cerere de pensie internațională sau în calitate de
beneficiar al unor drepturi de pensie;
 în cazul unor memorii/petiții/sesizări al căror conținut necesită consultarea, de către DRI, a unor alte
instituții sau autorități, se solicită informații, în formă scrisă;
 după caz, sunt consultate informațiile din bazele de date gestionate de Direcția Relații Internaționale
(Evidenta solicitărilor de pensie primite din partea altor state membre, aplicația MERCUR, aplicația
DIAFIX, etc.).
7. După primirea datelor și informațiilor solicitate, comunicate în formă scrisă, se formulează răspunsul la
petiție, cu respectarea legislației în vigoare,
8. Răspunsul este înaintat conducerii DRI, în vederea analizării, modificării și/sau completării, versiunea finală
urmând a fi semnată de directorul Direcției Relații Internaționale.
 Răspunsul este elaborat în două exemplare originale, având semnătură și ștampilă. În anumite
cazuri, răspunsul poate fi formulat într-o limbă de circulație internațională, cunoscută de funcționarii
publici ai Direcției Relații Internaționale sau tradusă cu sprijinul firmei de traduceri care asigură
serviciile de traducere și interpretare.
 În situația în care răspunsul formulat conține informații ce au fost verificate personal de către
funcționarul căruia i s-a repartizat memoriul/petiția/sesizarea în bazele de date ale DRI/C.N.P.P.,
acesta se contrasemnează de către respectivul funcționar.
9. Un exemplar al răspunsului este transmis petiționarului, prin posta sau după caz, prin posta electronică,
scanat.
10. În cazul solicitărilor primite prin intermediul unor instituții din România sau străinătate (Avocatul Poporului,
Președinția României, Guvernul României, Comisia Europeană, Parlamentul European, Centrul SOLVIT din
cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene), cu atribuții în urmărirea modului de soluționare a
respectivei petiții, răspunsurile sunt însoțite de o adresă de înaintare semnată de conducerea DRI.

              985/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
11. În cazul în care sunt formulate răspunsuri ce trebuie semnate de Președintele C.N.P.P., acestea vor fi
depuse la cabinet Președinte. În acest caz, unul dintre exemplarele răspunsului va conține un tabel în care
sunt menționate următoarele elemente:
 numele funcționarului care a întocmit și/sau asumat, după caz, conținutul răspunsului,
 numele persoanei din conducerea Direcției Relații Internaționale care a verificat/asumat, după caz,
conținutul răspunsului, data întocmirii și semnătura persoanelor responsabile.
12. În cazul în care se constată că soluționarea respectivei petiții excedă domeniului de competentă al Direcției
Relații Internaționale, respectiva adresă se redirecționează, în termenul legal, spre competentă soluționare,
către compartimentul de specialitate din cadrul C.N.P.P., respectiv către instituția sau autoritatea vizată.
13. Corespondența este depusă la Registratura generală a C.N.P.P., în vederea expedierii, însoțită de un
borderou în care sunt evidențiate numărul de înregistrare la Registratura generală/la Cabinet Președinte sau
Secretar General, numărul de înregistrare la registratura DRI, numele destinatarului, adresa de
corespondență, fiind semnat atât de funcționarul care a formulat răspunsul, cât și de persoana responsabilă
care a primit borderoul. De asemenea, în „Registrul de evidentă al petițiilor” este înregistrată data expedierii
răspunsului.
14. După expedierea răspunsului, se face mențiune în „Registrul de evidentă al Direcției Relații Internaționale”.

Elaborarea de răspunsuri la solicitări adresate pe portalul C.N.P.P., respectiv pe adresa electronică


dre.cnpas@cnpas.org
1. În cazul solicitărilor adresate pe cale electronică, procedura de soluționare este similară cu cea prezentată
la punctul 1 cu următoarele modificări:
 solicitările primite din partea Direcției Comunicare și Relații Publice, cu adresă de înaintare, sunt
înregistrate la registratura Direcției Relații Internaționale și sunt repartizate spre soluționare
funcționarilor direcției, de către directorul direcției sau de către directorul direcției.
 solicitările care exceda domeniului de competentă al Direcției Relații Internaționale vor fi restituite
Direcției Comunicare și Relații Publice.
 solicitările primite pe adresa electronică a Direcției Relații Internaționale sunt înregistrate, în formă
imprimată, „Registrul de evidentă al Direcției Relații Internaționale”.
 procedura de soluționare a petițiilor primite pe adresa electronică a Direcției Relații Internaționale
este comună cu prevederile de mai sus.
 răspunsurile formulate la petițiile adresate pe portalul C.N.P.P. vor fi succinte și vor conține elemente
generale de îndrumare a solicitantului (spre exemplu, în cazul persoanelor care solicită date
referitoare la stadiul soluționării unor cereri de pensie internațională, se vor furniza date despre

              986/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
casele teritoriale de pensii competente în ceea ce privește soluționarea acestora). Ele vor fi
transmise, în format electronic, Direcției Comunicare și Relații Publice.

Elaborarea de analize, sinteze, răspunsuri la chestionare propuse de instituții din România și străinătate, în domeniul
de competentă al Direcției Relații Internaționale
1. Se elaborează răspunsuri cu privire la activitățile gestionate de DRI ca urmare a primirii unor solicitări
referitoare la efectuarea unor analize, sinteze, cereri de completare a unor chestionare adresate de instituții
din tara și străinătate
2. După caz se solicită informații din partea altor direcții de specialitate
3. Se consultă documente specializate (legislație, informații publice ale altor instituții, solicitarea unor puncte
de vedere din partea instituțiilor omoloage din străinătate)
4. Dacă solicitarea necesită un răspuns complex
 pot colabora mai mulți funcționari ai Direcției Relații Internaționale care asigură:
 colectarea și analizarea informațiilor;
 elaborarea materialului în limba română;
 traducerea acestuia într-o limbă de circulație internațională, dacă este cazul, cunoscută de
funcționarii publici ai Direcției Relații Internaționale sau tradusă cu sprijinul firmei de
traduceri care asigură serviciile de traducere și interpretare
5. Se fac verificări, modificări, completări
6. Se transmite răspunsul instituției care a solicitat materialul, respectiv, după caz, conducerii C.N.P.P.

Activitatea de redirecționare a documentelor europene, respectiv a documentelor emise în aplicarea instrumentelor


juridice bilaterale, care exceda sferei de competentă a Direcției Relații Internaționale
1. În cazul în care C.N.P.P. primește documente transmise de instituții ale altor state care nu aparțin domeniului
de competentă al altei direcții de specialitate din cadrul C.N.P.P.,
 Se înregistrează la registratura C.N.P.P.
 Se transmit DRI, în vederea redirecționării, spre instituțiile competente, unde primesc număr de
înregistrare în registrul acestei direcții.
 Se repartizează funcționarilor DRI
 Se analizează documentele
 Se întocmesc adrese de înaintare către instituțiile responsabile din România sau străinătate care
sunt competente în soluționarea acestora.
2. În cazul în care documentele sunt primite într-o limbă străină,

              987/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
 După caz, sunt direcționate pentru a fi traduse în limba română, cu respectarea Procedurii privind
asigurarea serviciilor de traducere și interpretare
 Se urmează pașii descriși anterior
3. Adresele de înaintare, elaborate în două exemplare sunt semnate de conducerea Direcției Relații
Internaționale și, împreună cu documentele aferente, sunt transmise la Registratura C.N.P.P., în vederea
expedierii.

7. RESPONSABILITĂȚI

Activitatea de soluționare a petițiilor, memoriilor, sesizărilor, precum și activitatea de redirecționare a documentelor


europene, respectiv emise în aplicarea instrumentelor juridice bilaterale, care exceda sferei de competentă a Direcției
Relații Internaționale se asigură de către toți funcționarii direcției.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurale. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              988/3534
 

  
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Structurale
Administrației Publice 2007-2013  
 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              989/3534
 

  
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Structurale
Administrației Publice 2007-2013  
 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activitatea de soluționare a petițiilor, precum și activitatea de redirecționare a documentelor europene, respectiv emise în aplicarea
instrumentelor juridice bilaterale, care exceda sferei de competentă a Direcției Relații Internaționale
(PI - 06 - DRI ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              990/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 06 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Elaborarea de răspunsuri la memorii, petiții, sesizări, întrebări și interpelări în


domeniul de competentă al DRI formulate de persoane fizice sau juridice

Start

Solicitare adresată Se înregistrează la


C.N.P.P. Registratura Generală, la
Cabinet Președinte sau la
Cabinet Secretar General

Registrul de Evidentă al
Solicitare adresată DRI Se înregistrează solicitarea DRI

Conducerea DRI
repartizează solicitarea

În funcție de conținutul
petiției, poate fi precizat un
termen de soluționare
diferit de cel precizat în OG
nr. 27/2002

Funcționarul căruia i s-a


repartizat memoriul/ petiția/ Registrul de Evidentă al
sesizarea semnează de petițiilor
primire în Registru

Se analizează conținutul
petiției

Se solicită informații
punctuale direcțiilor de
specialitate din cadrul Adresă
C.N.P.P., prin întocmirea
unei adrese

Se solicită informații sau o Solicitare de informații sau


notă de prezentare din notă de prezentare
partea C.T.P.

               
991/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 06 – DRI
Ediția 3
1

În cazul necesității
consultării, de către DRI, a
unor alte instituții sau Solicitare
autorități, se solicită
informații, în formă scrisă

După caz, sunt consultate


informațiile din bazele de
date gestionate de DRI
(Evidenta solicitărilor de
pensie primite din partea
altor state membre,
aplicația MERCUR, etc)

Se primesc datele și
informațiile solicitate

Se formulează răspunsul la Răspuns la petiție


petiție

Răspunsul este înaintat


conducerii DRI, în vederea
analizării, modificării și/sau
completării

Răspunsul este semnat de


directorul DRI

Răspunsul este elaborat în


două exemplare originale,
având semnătură și
ștampilă

Răspunsul poate fi formulat


într-o limbă de circulație
internațională, de
funcționarii DRI sau tradusă
cu sprijinul firmei de
traduceri

Dacă răspunsul conține


informații verificate
personal de către
funcționarul DRI în bazele
de date ale DRI/ C.N.P.P.,
acesta se contrasemnează

               
992/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 06 – DRI
Ediția 3

Un exemplar al răspunsului
este transmis petiționarului,
prin posta sau după caz, Răspuns la petiție
prin posta electronică,
scanat

În cazul solicitărilor primite


prin intermediul unor
instituții din România sau
străinătate răspunsurile Adresă de înaintare
sunt însoțite de o adresă de
înaintare semnată de
conducerea DRI

Dacă sunt formulate


răspunsuri ce trebuie
semnate de Președintele
C.N.P.P., acestea vor fi
depuse la cabinet
Președinte iar un exemplar
va conține un tabel cu
persoanele implicate în
redactarea răspunsului

Dacă se constată că
soluționarea petiției
depășește domeniului de
competentă al DRI,
respectiva adresă se
redirecționează către
compartimentul de
specialitate din cadrul
C.N.P.P./ instituția sau
autoritatea vizată

Se elaborează un borderou
care conține numărul de
înregistrare la Registratura
generală/la Cabinet
Președinte sau Secretar Borderou
General, numărul de
înregistrare la registratura
DRI, numele destinatarului,
adresa de corespondență

               
993/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 06 – DRI
Ediția 3
3

Borderoul se semnează de
funcționarul care a formulat
răspunsul și de persoana
responsabilă care a primit
borderoul

Se înregistrează data
expedierii răspunsului în Registrul de Evidentă al
„Registrul de evidentă al petițiilor
petițiilor”

Se face mențiune în
„Registrul de evidentă al Registrul de Evidentă al
Direcției Relații DRI
Internaționale”

Stop

Elaborarea de răspunsuri la solicitări adresate pe portalul CNPP,


respectiv pe adresa electronică dre.cnpas@cnpas.org

Start

Solicitările primite din


partea DCRP, cu adresă de Registrul de Evidentă al
înaintare, sunt înregistrate DRI
la registratura DRI

Solicitările sunt repartizate


funcționarilor direcției de
către directorul DRI

Solicitările care depășesc


domeniului de competentă
al DRI vor fi restituite
DCRP
Solicitările primite pe
adresa electronică a DRI Registrul de Evidentă al
sunt înregistrate, în formă DRI
imprimată în Registru

               
994/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 06 – DRI
Ediția 3
4

Procedura de soluționare a
petițiilor primite pe adresa
electronică a DRI este
comună cu prevederile
procedurii anterioare

Răspunsurile formulate la
petițiile adresate pe portalul
CNPP vor fi succinte și vor
conține elemente generale
de îndrumare

Răspunsurile formulate la
petițiile adresate pe portalul
CNPP vor fi transmise, în
format electronic la DCRP

Stop

Elaborarea de analize, sinteze, răspunsuri la chestionare


propuse de instituții din România și străinătate, în domeniul
de competentă al Direcției Relații Internaționale
Solicitări referitoare la
efectuarea unor analize, Start
sinteze, cereri de
completare a unor Se elaborează răspunsuri
chestionare adresate de cu privire la activitățile
instituții din tara și gestionate de DRI
străinătate
După caz se solicită
informații din partea altor
direcții de specialitate

Se consultă documente
specializate

Dacă solicitarea necesită


un răspuns complex pot
colabora mai mulți
funcționari ai DRI

Se colectează și se
analizează informațiile

               
995/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 06 – DRI
Ediția 3

Se elaborează materialul în
limba română

Dacă este cazul, se traduce


materialul într-o limbă de
circulație internațională,
cunoscută de funcționarii
publici ai DRI sau cu
sprijinul firmei de traduceri

Se fac verificări, modificări,


completări

Se transmite răspunsul
instituției care a solicitat Răspuns la solicitare
materialul, respectiv, după
caz, conducerii CNPP

Stop
Activitatea de redirecționare a documentelor europene, respectiv a
documentelor emise în aplicarea instrumentelor juridice bilaterale,
care exceda sferei de competentă a Direcției Relații Internaționale

Start

Se înregistrează la
registratura CNPP

Se transmit DRI, în vederea


redirecționării, spre
instituțiile competente,
unde primesc număr de
înregistrare în registrul
acestei direcții

Se repartizează
funcționarilor DRI

Se analizează documentele

               
996/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 06 – DRI
Ediția 3

Se întocmesc în două
exemplare adrese de
înaintare către instituțiile
responsabile din România Adrese de înaintare
sau străinătate care sunt
competente în soluționarea
acestora

Dacă documentele sunt


primite într-o limbă străină
sunt direcționate pentru a fi
traduse în limba română,
cu respectarea Procedurii
privind asigurarea
serviciilor de traducere și
interpretare
Adresele de înaintare sunt
semnate de conducerea
DRI

Adresele de înaintare
împreună cu documentele
aferente, sunt transmise la
Registratura CNPP, în
vederea expedierii

Stop

               
997/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Timpul maxim necesar, Timpul mediu necesar, în


Timpul minim necesar, în
Nr. în funcție de funcție de complexitatea
Denumirea funcție de complexitatea
Crt complexitatea solicitării solicitării
activității solicitării
.
(zile/ore/minute/secunde)
(zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Înregistrare
00 00 01 00 00 00 05 00 00 00 02 30
solicitare
2. Repartizare
00 00 01 00 00 00 06 00 00 00 03 00
solicitare
3. Analiză solicitare
(analiză conținut;
după
caz,consultare 00 00 05 00 00 00 25 00 00 00 15 00
bază de
date/statistici/apl
icație MERCUR)
4. Elaborare
solicitări de
informații din 00 00 10 00 00 04 00 00 00 02 05 00
partea altor
entități
5. Consultarea
unor documente
specializate
(legislație, 00 00 10 00 00 08 00 00 00 04 05 00
diverse informații
publice), dacă
este cazul

              998/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 06 – DRI
Ediția 3
Timpul maxim necesar, Timpul mediu necesar, în
Timpul minim necesar, în
Nr. în funcție de funcție de complexitatea
Denumirea funcție de complexitatea
Crt complexitatea solicitării solicitării
activității solicitării
.
(zile/ore/minute/secunde)
(zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
6. Formulare
00 01 00 00 00 16 00 00 00 08 30 00
răspuns
7. Verificare,
corectare,
modificare,
00 01 00 00 00 08 00 00 00 04 30 00
reverificare și
aprobare
răspuns
8. Transmitere
răspuns
(întocmirea de
borderouri,
transmitere e – 00 00 10 00 00 00 20 00 00 00 15 00
mail / uri,
elaborare adrese
de înaintare,
dacă este cazul)
9. Traduceri 01 00 00 00
documente în situația în care se
(când este cazul) 00 00 10 00 transmite firmei care 00 12 00 00
asigură traducerea
documentelor

              999/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 07 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE RELAȚII CU PUBLICUL A


DIRECȚIEI RELAȚII INTERNAȚIONALE DIN CADRUL CASEI NAȚIONALE DE PENSII
PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              1000/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) Asigurarea îndeplinirii, în condiții optime, a sarcinilor legate de relațiile cu publicul, la sediul sau a audiențelor
telefonice pe probleme legate de domeniul propriu de competentă

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcției Relații Internaționale.
Procedura se aplică de către personalul din cadrul direcției sus menționate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare;
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de
stabilire a conținutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009;
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țârilor
terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010;

              1001/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012;
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările și completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71;
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor
independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările și completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanții unor tari terțe care nu fac obiectul
dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente și decizii în domeniile
liberei circulații a bunurilor, liberei circulații a persoanelor, a legislației companiilor, politicii de concurență,
agricultură (inclusiv legislația veterinară și fitosanitară), politica transporturilor, taxe și impozite, statistică,
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne, uniunea vamală, relații externe, politica
comună și de securitate și instituții, ca urmare a aderării Bulgariei și României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006;
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispozițiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului de bază și ale
Regulamentului de aplicare, precum:

              1002/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce privește stabilirea unei proceduri de dialog și conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislației aplicabile și acordarea de prestații în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European și al Consiliului referitor la legislația aplicabilă lucrătorilor salariați detașați și
lucrătorilor independenți care lucrează temporar în afara statului competent, publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detașare realizate în
temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din
8 iunie 2010;
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 și a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
pentru acordarea prestațiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă și de urmaș, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care
beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea socială
cu o tara terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state membre, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru
schimbul de date pe cale electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din
24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care se
aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și incluse în repertoriul electronic care este parte
integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie 2010
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71
și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale
Parlamentului European și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei administrative
pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
C 106 din 24 aprilie 2010;

              1003/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei și a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010;
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea perioadelor
în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12 februarie 2011;
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care
beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea socială
cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state membre, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

Acorduri bilaterale de securitate socială la care România este parte:


 Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Turcia în
domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 29
octombrie 2002;
 H.G. nr. 1311 din 13 noiembrie 2003 privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la București la
30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității sociale,
semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 11 decembrie 2003;
 Legea nr. 326 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Macedonia în
domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 817
din 30 noiembrie 2007;
 Lege nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în
domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 744 din
2 noiembrie 2009;
 H.G. nr. 405 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la București la 21
ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale,
semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 20 mai 2010;
 Legea nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre
România și Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, publicată în M. OF. nr. 719 din 28 octombrie
2010;

              1004/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
 H.G. nr. 204 din 2 martie 2011 pentru ratificarea Acordului administrativ dintre Guvernul României și
Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Canada,
semnat la București la 1 iunie 2010, publicată în M. OF. nr. 173 din 11 martie 2011;
 Legea nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Moldova în domeniul
securității sociale, semnat la București, la 27 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 456 din 29 iunie 2011;
 H.G. nr. 752 din 8 august 2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iași la 3 martie
2012, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securității sociale,
semnat la București la 27 aprilie 2010, publicat în M. Of. nr. 561 din 8 august 2012;
 LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statul Israel în domeniul
securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, publicat M. Of. nr. 548 din 6 august 2012.

Convenții bilaterale de reciprocitate:


 Convenția între R.P.R. și U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la
București, 24 decembrie 1960, aprobată prin Decretul nr. 165/1961, publicată în B.O.nr.7/1961;
 Convenția interguvernamentală între R.P.R. și R.P. Albania privind colaborarea în domeniul problemelor
sociale și Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la București, 3 mai 1961, aprobată prin Hotărârea
Consiliului de Miniștri nr.865/1962, publicată în Culegerea de Hotărâri și Decrete ale Consiliului de Miniștri
nr.1/1965.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare;
 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002,
cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;

              1005/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
 Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată;
 Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Instrucțiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
adoptat la 14 iunie 1971 și a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunității, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Președintelui C.N.P.P. nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată și completată prin Decizia
Președintelui C.N.P.P. nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009;
 Regulamentul de organizare și funcționare al C.N.P.P.;
 Regulamentul de ordine interioară al C.N.P.P.;
 Fișele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
C.N.P.P. – Casa Națională de Pensii Publice;
DRI – Direcția Relații Internaționale.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Procedura își propune să surprindă aspectele generale ale activității de relații cu publicul desfășurată de către
salariații Direcției Relații Internaționale în vederea îndeplinirii atribuțiilor proprii.

              1006/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt următoarele:


 Bazele de date ale DRI;
 Registrul de audiențe la sediul C.N.P.P. - documentul în care se înregistrează datele de identificare ale
persoanelor care se prezintă la sediul C.N.P.P. pentru a depune documente în atenția Direcției Relații
Internaționale sau pentru a obține informații sau formulare din partea direcției menționate;
 Registrul de audiențe telefonice - documentul în care se înregistrează datele de identificare ale persoanelor
care solicită informații telefonice salariaților Direcției Relații Internaționale.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 spațiu special amenajat și corespunzător, destinat acordării audiențelor la sediu;
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 funcționarii publici ai Direcției Relații Internaționale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcționarilor publici ai Direcției Relații Internaționale;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Pentru audiențe la sediu:


1. Prezența persoanelor care se prezintă la sediul C.N.P.P. pentru a obține relații referitoare la domeniul propriu
de competentă este anunțată, prin telefon, de către agentul de pază de serviciu, cu comunicarea datelor
generale de identificare și a domeniului de interes.
2. În situația în care este vorba de informații cu caracter general, funcționarul desemnat să asigure audiența
respectivă se prezintă la biroul de audiențe pentru acordarea respectivelor informații

              1007/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
3. În situația în care se solicită informații referitoare la stadiul soluționării unui dosar de pensie internațională,
funcționarul desemnat să asigure audiența respectivă identifică situația dosarului de pensie, consultând baza
de date a DRI, situație pe care o comunică solicitantului, la biroul de audiențe
4. În situații excepționale, după identificarea dosarului și, după caz, a casei teritoriale de pensii în evidenta
căreia se află dosarul de pensie internațională în cauză, la solicitarea expresă a petentului, funcționarul
public face demersuri telefonice suplimentare pe lângă casa teritorială de pensii respectivă, în vederea
obținerii de informații referitoare la stadiul instrumentării dosarului în cauză
5. În cazul în care solicitantul depune o petiție prin care solicită comunicarea stadiului instrumentării dosarului
său de pensie internațională sau clarificarea anumitor aspecte referitoare la problemele apărute în stabilirea
drepturilor sale de pensie internațională, funcționarul public preia solicitarea, o înregistrează în „Registrul de
Evidentă al Direcției Relații Internaționale” și remite petentului un exemplar cu numărul de înregistrare
 În această situație se aplică procedura privind activitatea de soluționare a petițiilor
6. În situația în care se dorește depunerea unui dosar pentru emiterea documentelor de atestare a legislației
aplicabile (A1, E101, E102, E103, R/TR 1, RO/KR 101, RO/MD 101, RO/PM 101, RO/CAN 101), este
necesară:
 Identificarea conținutului dosarului
 Studierea documentelor depuse de solicitant
 Completarea unui proces-verbal referitor la documentele depuse la dosar
 Comunicarea documentelor nedepuse sau care nu sunt corect și/sau legal întocmite
 Înregistrarea dosarului în „Registrul de Evidentă al Direcției Relații Internaționale”
 Înmânarea unui exemplar al cererii solicitantului, cu număr de înregistrare
7. După acordarea audienței la sediu, funcționarul respectiv înscrie datele de identificare ale persoanei căreia
i-a fost asigurată audiența la sediu și timpul alocat respectivei audiențe

Note:
 Audiență la sediu
 Se acordă în zilele de luni și joi, între orele 8.30 – 16.00
 Informații solicitate
 din domeniul determinării legislației aplicabile, al pensiilor internaționale, atât în aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, cât și a
acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte;
 în ceea ce privește aplicarea convențiilor de reciprocitate la care România este parte
 Documente depuse

              1008/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
 dosare pentru determinarea legislației aplicabile, respectiv pentru emiterea de documente
care să ateste legislația aplicabilă lucrătorilor migranţi, atât în aplicarea regulamentelor
europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, cât și a acordurilor bilaterale de
securitate socială la care România este parte
 documente pentru completarea dosarelor de pensii internaționale, atât în aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, cât și în
aplicarea acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte (documente
de vechime, documente de studii, documente de identitate, etc.)
 în ceea ce privește aplicarea convențiilor de reciprocitate la care România este parte:
documente de vechime, documente de studii, documente de identitate, etc
 Audiență telefonică
 Acordate în zilele de marți, miercuri, vineri, între orele 10.00 – 14.00
 Informații solicitate:
 din domeniul determinării legislației aplicabile, al pensiilor internaționale, atât în aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, cât și al
acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte
 în ceea ce privește aplicarea convențiilor de reciprocitate la care România este parte
 Soluționarea unor spețe în colaborare cu casele teritoriale de pensii:
 În situația în care se solicită sprijinul Direcției Relații Internaționale pentru soluționarea unei situații
la nivelul unei case teritoriale de pensii, funcționarul direcției contactează compartimentul de
specialitate al instituției menționate, pentru obținerea de lămuriri suplimentare sau pentru
soluționarea solicitării respective
 Relațiile cu publicul presupun, de asemenea, primirea, prin intermediul firmelor de curierat rapid, a
corespondenței transmise de angajatorii sau lucrătorii independenți interesați și înmânarea către aceștia a
unui exemplar al cererii înregistrate la Direcția Relații Internaționale

7. RESPONSABILITĂȚI

Activitatea de relații cu publicul prin acordarea de audiențe se asigură de doi salariați ai Direcției Relații Internaționale,
desemnați de către directorul direcției.
În cazuri excepționale și la solicitarea expresă a persoanelor interesate, activitatea de relații cu publicul prin
acordarea de audiențe se asigură de către directorul direcției.

              1009/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 07 – DRI
Ediția 3
8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurale. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              1010/3534
 

    
   
   
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
  Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
  Administrației Publice 2007-2013
 
   
PI – 07 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              1011/3534
 

    
   
   
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
  Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
  Administrației Publice 2007-2013
 
   
PI – 07 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind desfășurarea activității de relații cu publicul
a Direcției Relații Internaționale din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice
(PI - 07 - DRI)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              1012/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 07 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Procedură privind desfășurarea activității de relații cu publicul a Direcției Relații


Internaționale din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice

Start

Prin telefon, agentul de


pază de serviciu, transmite
DRI datele de identificare și
domeniul de interes al
persoanei care solicită
audiența

Dacă este vorba de


informații cu caracter
general, funcționarul
desemnat să asigure
audiența respectivă se
prezintă la biroul de
audiențe pentru acordarea
respectivelor informații

Dacă se solicită informații


referitoare la stadiul
soluționării unui dosar de
pensie internațională,
funcționarul desemnat
identifică situația dosarului
de pensie și o comunică
solicitantului la biroul de
audiențe

În situații excepționale, la
solicitarea petentului,
funcționarul public face
demersuri telefonice
suplimentare pe lângă
CTP, în vederea obținerii
de informații referitoare la
stadiul instrumentării
dosarului în cauză

Dacă solicitantul depune o


petiție prin care solicită
comunicarea stadiului
oportunitateSolicitare instrumentării dosarului
său, funcționarul public
preia solicitarea

                1013/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 07 – DRI
Ediția 3

DRI înregistrează
solicitarea în „Registrul de documenteRegistrul de
Evidentă al DRI” și remite Evidentă al DRI
petentului un exemplar cu
numărul de înregistrare

procedura privind
activitatea de soluționare a
petițiilor

depune un dosar pentru


emiterea documentelor de
atestare a legislației
aplicabile (A1, E101, E102,
E103, R/TR 1, RO/KR 101,
RO/MD 101, RO/PM 101,
RO/CAN 101), se identifică
conținutul dosarului

Se studiază documentele
depuse de solicitant

Se întocmește un proces-
verbal referitor la
documentele depuse la
dosar

Se comunică documentele
nedepuse sau care nu sunt
corect și/sau legal întocmite

Înregistrarea dosarului în Registrul de Evidentă al


Registru DRI

Se predă un exemplar al
cererii solicitantului, cu
număr de înregistrare

După audiență, funcționarul


înscrie datele de
identificare ale persoanei
căreia i-a fost asigurată
audiența la sediu și timpul
alocat

Stop

                1014/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 07 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Audiențe la sediu
– informații cu 00 00 10 00 00 00 30 00 00 00 20 00
caracter general
2. Audiențe la sediu
– informații
referitoare la
00 00 15 00 00 00 45 00 00 00 30 00
stadiul
soluționării unui
dosar
3. Audiențe la sediu
– înregistrare 00 00 05 00 00 00 15 00 00.00.10.00
petiție
4. Audiențe la sediu
– primire dosar în
vederea eliberării
de documente de 00 00 15 00 00 00 45 00 00 00 30 00
atestare a
legislației
aplicabile
5. Audiență
00 00 05 00 00 00 25 00 00 00 15 00
telefonică

              1015/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 08 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ÎNDEPLINIREA FORMALITĂŢILOR NECESARE EFECTUĂRII


DEPLASĂRILOR EXTERNE ŞI A ACTIVITĂŢII DE PROTOCOL INTERNAŢIONAL

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              1016/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de realizare al următoarelor actvități:
b) îndeplinirea formalităţilor necesare realizării deplasărilor externe, în vederea participării reprezentanţilor
C.N.P.P. şi sau/INEMRCM la activităţile ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene,
în domeniul specific de activitate;
c) îndeplinirea formalităţilor necesare în vederea participării specialiştilor C.N.P.P. şi/sau INEMRCM la reuniuni,
simpozioane, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă, misiuni de specialişti/experţi, stagii având
caracter internaţional, precum şi în vederea efectuării deplasărilor în străinătate în interes de serviciu;
d) asigurarea activităţii de protocol la primirea delegaţiilor din străinătate la sediul C.N.P.P., pentru derularea
activităților specifice domeniului de competență al DRI;
e) organizarea vizitelor delegaţiilor din străinătate, ale misiunilor de funcţionari străini şi experţi internaţionali
sau ai altor state care se deplasează în România, la invitaţia sau cu acceptul C.N.P.P., pentru derularea
activităților specifice domeniului de competență al DRI;
f) informarea, în colaborare cu compartimentele funcţionale implicate, a delegaţiilor care pleacă în străinătate
şi urmărirea depunerii rapoartelor acestora referitoare la rezultatele deplasărilor.

2. DOMENIU
Activitatea se aplică de către persoanele din cadrul DRI, celelalte direcții C.N.P.P., INEMRCM.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:

 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:

 Nu este cazul.

3.3 Legislație secundară:


 Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012;
 H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 H. G. nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol;

              1017/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
 Ordinul Departamentului Afaceri Europene nr. 120/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul
intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor romani la reuniunile
consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European;
 Ordin nr. 80 din 2 martie 2011, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mecanismul intern de
rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile consiliilor
Uniunii Europene şi ale Consiliului European, aprobată prin Ordinul secretarului de stat al Departamentului
pentru Afaceri Europene nr. 120/2007;
 O. G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.N.P.P.;
 Regulamentul de ordine interioară al C.N.P.P.;
 Fişele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
C.N.P.P. – Casa Națională de Pensii Publice
DRI – Direcția Relații Internaționale
DEEB – Direcția Economică și Execuție Bugetară
I.N.E.M.R.C.M. – Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Procedura urmăreşte expunerea detaliată a activităţilor pe care personalul Direcţiei Relaţii Internaţionale, al celorlalte
direcţii/servicii/compartimente ale C.N.P.P., precum şi al INEMRCM este necesar să le îndeplinească, în vederea
participării la diverse reuniuni, simpozioane sau alte evenimente, organizate în străinătate şi asigurării activităţii de
protocol internaţional, în acest din urmă caz, pentru derularea activităților specifice domeniului de competență al DRI.

              1018/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizare în cadrul procedurii sunt reprezentate de:


 invitaţia de participare;
 nota de oportunitate;
 nota internă de deplasare;
 documente electronice (e-mail);
 nota de achiziţie directă a serviciilor turistice necesare efectuării deplasărilor externe;
 devizul estimativ al cheltuielilor aferente deplasării externe;
 ordinul de deplasare;
 cerere de rambursare;
 fişa de identificare a expertului (anexa 1);
 angajament cu privire la depunerea documentelor necesare în vederea rambursării cheltuielilor de către
Comisia Europeană;
 raportul de deplasare;
 documentele de transport: bilet de avion, factura de cazare etc.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet;
 elemente de logistică (mijloace de transport, sală de conferinţe dotată corespunzător).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale, pentru derularea activităților specifice domeniului
de competență al DRI.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 cheltuieli alocate achiziţionării serviciilor de transport, cazare, participare la evenimente cu caracter
internaţional;

              1019/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
 cheltuieli aferente asigurării protocolului internaţional, pentru derularea activităților specifice
domeniului de competență al DRI;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura urmărește realizarea următoarelor etape:


1. În cazul în care este primită o invitație de participare la o reuniune internațională:
 de către membru notificat de C.N.P.P. la reuniunile comisiilor, comitetelor, grupurilor şi sub-grupurilor
de lucru din cadrul instituţiilor Uniunii Europene;
 prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau al altor
instituţii din România sau străinătate;
 prin intermediul Direcţiei Relaţii Internaţionale sau a altor direcţii/servicii/compartimente de specialitate
din cadrul C.N.P.P..
2. În baza invitaţiilor primite potrivit modalităţilor menţionate mai sus, se întocmește, de către persoana
desemnată a lua parte la respectiva reuniune, o notă de oportunitate, care va fi avizată de conducătorul ierarhic
superior.
3. Nota de oportunitate se avizează de către conducătorul ierarhic superior
4. Se trimite, spre avizare, directorului DRI în vederea confirmării oportunităţii şi posibilităţii întocmirii formalităţilor
necesare efectuării respectivei deplasări externe
5. După avizare, nota de oportunitate se prezintă, spre aprobare, conducerii C.N.P.P.
6. Nota de oportunitate aprobată de către conducerea C.N.P.P. se transmite de către direcţia / serviciul /
compartimentul din care face parte reprezentantul nominalizat, în mod oficial, DRI, în vederea demarării
formalităţilor pe care le implică deplasarea în străinătate
7. Pe baza invitaţiei şi a notei de oportunitate, DRI întocmește nota internă de deplasare şi o depune, spre
aprobare, la cabinetul Secretarului General şi, ulterior, la cabinetul Preşedintelui C.N.P.P.

Note:
 Termenul de prezentare a notei de oportunitate conducerii C.N.P.P. este de 3 zile lucrătoare de la primirea
invitaţiei de către participantul la reuniune
 Dovada respectării termenului se va face cu numărul de înregistrare la
direcţia/serviciul/compartimentul din care face parte reprezentantul la reuniune sau cu data avizării
de către directorul DRI

              1020/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
 În caz de nerespectare a termenului de depunere a notei de oportunitate, nu se vor mai întocmi
formalităţile necesare efectuării respectivei deplasări externe, decât în situaţia în care se dispune
altfel de către conducerea C.N.P.P.
 Nerespectarea, în mod repetat, a termenului de elaborare a notei de oportunitate va conduce la
înlocuirea membrului desemnat al C.N.P.P. la respectiva reuniune cu un alt reprezentant al instituţiei
 Termenul de depunere, la DRI, a notei de oportunitate aprobate este de 1 zi lucrătoare de la aprobare.
 Dovada respectării termenului de depunere a notei se va face cu numărul de înregistrare dat în
Registrul de evidenţă al DRI.
 În caz de nerespectare a termenului menţionat, nu se vor mai întocmi formalităţile necesare efectuării
respectivei deplasări externe, decât în situaţia în care se dispune altfel de către conducerea C.N.P.P.
 Termenul de elaborare a notei interne de deplasare este de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea notei de
oportunitate la registratura DRI
 Dovada respectării termenului de elaborare a notei de oportunitate se va face cu numărul de
înregistrare dat în Registrul de evidenţă al DRI.

7. RESPONSABILITĂȚI

Persoanele responsabile cu îndeplinirea formalităţilor necesare efectuării deplasărilor externe şi a activităţii de


protocol internaţional sunt funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale, desemnaţi în acest sens de
către directorul direcţiei.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

              1021/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              1022/3534
 

   
   
   
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
  Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
  Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
   
 PI – 08 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              1023/3534
 

   
   
   
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
  Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
  Structurale  
Administrației Publice 2007-2013
   
 PI – 08 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind îndeplinirea formalităţilor necesare
efectuării deplasărilor externe şi a activităţii de protocol internaţional
(PI - 08 - DRI)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              1024/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 08 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Procedură privind îndeplinirea formalităţilor necesare efectuării deplasărilor


externe şi a activităţii de protocol internaţionalProcedură privind realizarea, de
În cazul în care este primită o invitație de participare la o reuniune internațională

Start

Se întocmește de către
persoana desemnată a lua
InvitațieSolicitare parte la respectiva Notă de oportunitateDosare
reuniune, o notă de
oportunitate

Se avizează de
conducătorul ierarhic
superiorSe completează un

Se avizează de directorului
DRI

Se prezintă spre aprobare


conducerii C.N.P.P.

Se transmite de către
direcţia/ serviciul/
compartimentul din care
face parte reprezentantul
nominalizat, în vederea
demarării formalităţilor pe
care le implică deplasarea
în străinătate

Invitație
DRI întocmește nota Nota internă de deplasare
internă de deplasare Se va
Notă de

Nota se aprobă la cabinetul


Secretarului General

Nota se aprobă la cabinetul


Preşedintelui C.N.P.P.

Stop

                1025/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Primirea și
înregistrarea
invitațiilor de
participare la
reuniuni
00 00 05 00 00 00 10 00 00 00 07 30
internaționale (în
cazul în care
acestea sunt
primite prin
intermediul DRI)
Avizarea notei de
oportunitate de
00 00 15 00 00 00 60 00 00 00 30 30
către directorul
DRI
Înregistrarea
notei de
oportunitate,
00 00 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00
aprobată de
conducerea
C.N.P.P.
Întocmirea notei
interne de
deplasare, în
vederea obținerii 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
avizării de către
conducerea
C.N.P.P.

              1026/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 08 – DRI
Ediția 3
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
Întocmirea și
transmiterea, în
vederea aprobării
de către
01 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
conducerea
C.N.P.P., a notei
de achiziție a
serviciilor turistice
Întocmirea
devizului
estimativ și a 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
ordinului de
deplasare
Selectare oferte
01 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
servicii turistice
Înregistrarea
ordinului de
01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
deplasare la
DMRU
Remiterea
ordinului de 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
deplasare
Obținerea
vaucherelor de
cazare și a 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00 00 00
biletelor de
transport
Înregistrarea și
arhivarea
00 00 02 00 00 00 10 00 00 00 06 00
raportului de
deplasare

              1027/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 09 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITĂŢILE DERULATE DE CĂTRE DIRECŢIA RELAŢII


INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA SERVICIILE DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE
CONSECUTIVĂ ŞI SIMULTANĂ

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              1028/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigurarea serviciilor de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană la nivelul C.N.P.P..

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale
Procedura se aplică de către personalul din cadrul direcției sus menționate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare;
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de
stabilire a conţinutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009;
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanţii ţărilor
terţe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii

              1029/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012;
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările şi completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71;
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor
independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităţilor Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul
dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente şi decizii în domeniile
liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a persoanelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă,
agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică,
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica
comună şi de securitate şi instituţii, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006;
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispoziţiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispoziţiile Regulamentului de bază şi ale
Regulamentului de aplicare, precum:
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce priveşte stabilirea unei proceduri de dialog şi conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislaţiei aplicabile şi acordarea de prestaţii în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;

              1030/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la legislaţia aplicabilă lucrătorilor
salariaţi detaşaţi şi lucrătorilor independenţi care lucrează temporar în afara statului competent,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detaşare realizate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149
din 8 iunie 2010;
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 şi a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului pentru acordarea prestaţiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă şi de urmaş, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanţii unui stat membru în temeiul unei convenţii bilaterale privind securitatea
socială cu o ţară terţă trebuie să fie acordate şi lucrătorilor care sunt resortisanţi ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalităţile practice aferente perioadei de tranziţie pentru
schimbul de date pe cale electronică menţionat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106
din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care
se aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi incluse în repertoriul electronic care este
parte integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie
2010;
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziţia de la Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 şi (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi (CE) nr. 987/2009
ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi aplicarea deciziilor şi recomandărilor Comisiei
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie
2010;

              1031/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei şi a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010;
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea
perioadelor în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12
februarie 2011;
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de
care beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state
membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

Acorduri bilaterale de securitate socială la care România este parte:


 Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în
domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 29
octombrie 2002;
 H.G. nr. 1311 din 13 noiembrie 2003 privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Bucureşti la
30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale,
semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 11 decembrie 2003;
 Legea nr. 326 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în
domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 817
din 30 noiembrie 2007;
 Lege nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în
domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 744 din
2 noiembrie 2009;
 H.G. nr. 405 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 21
ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale,
semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 20 mai 2010;
 Legea nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre
România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, publicată în M. OF. nr. 719 din 28 octombrie
2010;

              1032/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
 H.G. nr. 204 din 2 martie 2011 pentru ratificarea Acordului administrativ dintre Guvernul României şi
Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada,
semnat la Bucureşti la 1 iunie 2010, publicată în M. OF. nr. 173 din 11 martie 2011;
 Legea nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Moldova în domeniul
securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 456 din 29 iunie 2011;
 H.G. nr. 752 din 8 august 2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie
2012, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securităţii sociale,
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, publicat în M. Of. nr. 561 din 8 august 2012;
 LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statul Israel în domeniul
securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, publicat M. Of. nr. 548 din 6 august 2012.

Convenţii bilaterale de reciprocitate


 Convenţia între R.P.R. şi U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la
Bucureşti, 24 decembrie 1960, aprobată prin Decretul nr. 165/1961, publicată în B.O.nr.7/1961;
 Convenţia interguvernamentală între R.P.R. şi R.P. Albania privind colaborarea în domeniul problemelor
sociale şi Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucureşti, 3 mai 1961, aprobată prin Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr.865/1962, publicată în Culegerea de Hotărâri şi Decrete ale Consiliului de Miniştri
nr.1/1965.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;
 Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată;
 Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.

              1033/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
 Instrucţiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Preşedintelui C.N.P.P. nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată şi completată prin Decizia
Preşedintelui C.N.P.P. nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.N.P.P.;
 Regulamentul de ordine interioară al C.N.P.P.;
 Fişele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri
C.N.P.P. – Casa Națională de Pensii Publice;
DRI – Direcția Relații Internaționale;
DEEB – Direcția Economică și Execuție Bugetară.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura standard cuprinde elemente de ansamblu privind caracteristicile activităţii, respectiv asigură realizarea
activităţilor ce decurg din reglementările cu caracter naţional şi internaţional în domeniul propriu de competenţă.

5.2. Documente utilizate

5.2.1.Conținutul și rolul documentelor


Activităţile derulate de Direcţia Relaţii Internaţionale cu privire la serviciile de traducere şi interpretare consecutivă şi
simultană au în vedere utilizarea următoarelor documente:
 Note, rapoarte, sinteze, materiale informative;

              1034/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
 Contractul de prestări servicii încheiat între C.N.P.P. şi firma autorizată pentru asigurarea serviciilor de
traducere şi interpretare consecutivă şi simultană în baza căruia vor fi asigurate serviciile menţionate;
 Solicitările altor direcţii din cadrul C.N.P.P. şi ale compartimentelor de specialitate din cadrul caselor
teritoriale de pensii;
 Documentele ce urmează a fi traduse;
 Adresa de solicitare către firma autorizată pentru asigurarea serviciilor de traducere şi interpretare
consecutivă şi simultană şi adresele de restituire a documentele transmise în vederea traducerii, cu
traducerea aferentă;
 Note de predare cu facturile aferente.

5.3. Resurse necesare

5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici ai Direcţiei Relaţii Internaţionale;
 sume necesare acoperirii cheltuielilor aferente serviciilor de traducere şi interpretare;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura de derulare a activităţii de traducere în cazul documentelor transmise direct către Direcţia Relaţii
Internaţionale urmărește realizarea următoarelor etape:
1. Primire şi înregistrare a documentelor emise în limbi străine ce necesită traducere în Registrul de evidenţă al
Direcţiei Relaţii Internaţionale, cu numărul şi data de înregistrare, numele instituţiei solicitante, statul de
provenienţă, tipul documentului, urmând a fi completat ulterior cu numele persoanei responsabile.
2. Înregistrare documente.

              1035/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
3. Repartizare către funcționarul ce urmează a soluţiona sau procesa documentele respective sau către
persoana responsabilă din cadrul DRI, în vederea traducerii, cu precizarea datei la care a fost repartizată în
acest sens.
4. În situaţia în care documentul ce necesită traducere a fost repartizat unui funcţionar al DRI, acesta îl prezintă
directorului direcţiei pentru avizarea trimiterii la tradus, cu precizarea datei la care a fost repartizat persoanei
responsabile cu asigurarea serviciilor de traducere şi interpretare.
5. Se întocmeşte o adresă către firma care asigură serviciile de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană,
la care anexează documentele ce necesită serviciul de traducere autorizată şi stabileşte, cu aprobarea
directorului DRI, termenul de predare a documentelor respective (termenul se stabileşte în funcţie de volumul
documentelor de tradus).
6. Adresa se semnează de către directorul direcţiei, dacă este cazul, iar anexa cuprinzând datele de identificare
ale documentelor transmise în vederea asigurării traducerii se semnează de către persoana responsabilă.
7. La expirarea termenului de predare a documentelor respective, documentele sunt restituite persoanei
responsabile din cadrul DRI, însoţite de nota de predare şi factura aferentă notei de predare.
8. Notele de predare şi facturile aferente sunt predate cu avizul „BUN DE PLATĂ” al persoanei responsabile a
DRI, DEEB din cadrul C.N.P.P..
9. Persoana responsabilă din cadrul DRI sortează documentele traduse şi restituie documentele traduse,
funcţionarilor cărora le-a fost repartizată lucrarea supusă traducerii, pe bază de semnătură şi dată.
10. În situaţia în care se constată că traducerea documentelor nu respectă condiţiile şi specificaţiile tehnice din
caietul de sarcini prevăzut în contract, se returnează documentul/documentele în cauză firmei care asigură
serviciile respective, cu solicitarea de a asigura traducerea corespunzătoare, iar în cazul în care nu se
realizează scopul final, se sesizează DEEB cu privire la imposibilitatea plăţii facturii aferente
traducerii/traducerilor respective.

Procedura de derulare a activităţii de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană în cazul documentelor


transmise de alte direcţii din cadrul C.N.P.P. şi de casele teritoriale de pensii care nu au încheiat un contact de
prestări servicii în acest sens urmărește realizarea următoarelor etape:
1. Se primesc și se înregistrează documentele emise în limbi străine ce necesită traducere în Registrul de
evidenţă al Direcţiei Relaţii Internaţionale, cu numărul şi data de înregistrare, numele instituţiei solicitante,
statul de provenienţă, tipul documentului, urmând a fi completat ulterior cu numele persoanei responsabile.
2. Directorul DRI face repartizarea documentelor persoanei responsabile din cadrul DRI, în vederea traducerii,
cu precizarea datei la care a fost repartizată în acest sens.
3. Persoana responsabilă întocmeşte o adresă către firma care asigură serviciile de traducere şi interpretare
consecutivă şi simultană, la care anexează documentele ce necesită serviciul de traducere autorizată şi

              1036/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
stabileşte, cu aprobarea directorului DRI, termenul de predare a documentelor respective (termenul se
stabileşte în funcţie de volumul documentelor de tradus).
4. Adresa întocmită în atenţia firmei care asigură serviciile de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană
se semnează de către directorul direcţiei, dacă este cazul, iar anexa cuprinzând datele de identificare ale
documentelor transmise în vederea asigurării traducerii se semnează de către persoana responsabilă.
5. La expirarea termenului de predare a documentelor respective, documentele sunt restituite persoanei
responsabile din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale, însoţite de nota de predare şi factura aferentă notei de
predare.
6. Notele de predare şi facturile aferente sunt predate cu avizul „BUN DE PLATĂ” al persoanei responsabile a
DRI, DEEB din cadrul C.N.P.P..
7. Persoana responsabilă din cadrul DRI sortează documentele traduse şi restituie documentele traduse,
direcţiilor sau instituţiilor solicitante, pe bază de adresă oficială semnată de directorul direcţiei. Anexa
cuprinzând datele de identificare ale documentelor transmise în vederea asigurării traducerii se semnează de
către persoana responsabilă.
8. În situaţia în care se constată că traducerea documentelor nu respectă condiţiile şi specificaţiile tehnice din
caietul de sarcini prevăzut în contract, se returnează documentul/documentele în cauză firmei care asigură
serviciile respective cu solicitarea de a asigura traducerea corespunzătoare, iar în cazul în care nu se
realizează scopul final, se sesizează DEEB cu privire la imposibilitatea plăţii facturii aferente
traducerii/traducerilor respective.

Procedura de derulare a activităţii de interpretare consecutivă şi simultană în cazul organizării, de către DRI din
cadrul C.N.P.P., a unei reuniuni bilaterale cu primirea unei delegaţii din străinătate urmărește realizarea următoarelor
etape:
1. În procesul de organizare a vizitei unei delegaţii din străinătate, funcţionarii desemnaţi să se ocupe de
activităţile de protocol sesizează directorul direcţiei în vederea analizării oportunităţii solicitării serviciilor de
interpretare simultană şi consecutivă pentru reuniunea respectivă
2. Persoana responsabilă cu asigurarea serviciilor de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană
transmite, în mod oficial, sub semnătura directorului, solicitarea firmei colaboratoare pentru asigurarea
serviciilor de interpretare consecutivă şi simultană, cu respectarea condiţiilor contractuale
3. După furnizarea serviciului solicitat de interpretare simultană şi consecutivă, firma colaboratoare transmite
către Direcţiei Relaţii Internaţionale nota de predare şi factura aferentă
4. Notele de predare şi facturile aferente sunt predate cu avizul „BUN DE PLATĂ” al persoanei responsabile a
DRI, DEEB din cadrul C.N.P.P.

              1037/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 09 – DRI
Ediția 3
5. În situaţia în care se constată că serviciile de interpretare consecutivă şi simultană nu respectă condiţiile
contractuale, se sesizează Direcţia Economică şi Execuţie Bugetară cu privire la imposibilitatea plăţii facturii
aferente serviciului prestat în mod necorespunzător
6. Note:
 Termenele şi condiţiile de asigurare a serviciilor de traducere se regăsesc în contractul de prestări servicii

7. RESPONSABILITĂȚI

Persoanele responsabile cu asigurarea serviciilor de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană sunt


funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale, desemnaţi în acest sens de către directorul direcţiei.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              1038/3534
 

 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
 
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Structurale
Administrației Publice 2007-2013  
 
 PI – 09 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              1039/3534
 

 
 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
 
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Structurale
Administrației Publice 2007-2013  
 
 PI – 09 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind activităţile derulate de către Direcţia Relaţii Internaţionale
cu privire la serviciile de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană
(PI-09-DRI ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              1040/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)
Procedură privind activităţile derulate de către Direcţia Relaţii Internaţionale cu
privire la serviciile de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană

StartStart

Documente de Primirea documentelor

Înregistrare Registrul de evidenţă DRI

Repartizare către
funcționarul ce urmează a
soluţiona sau procesa
documenteleSe va

Se prezintă Directorului
DRI pentru avizarea Aprobare traducere
trimiterii la tradusSe

Se întocmeşte o adresă
Documente de tradus către firma care asigură Adresă
serviciile de traducere

Se semnează Anexa de
către persoana Anexă cu
responsabilă

Se semnează Adresa de
către Directorul DRI

Se predau documentele
pentru a fi traduseDacă se
Documente traduse
Se primesc documentele
Nota de predare traduse și se predau
persoanei responsabile
din cadrul DRISe aplică
FacturăProces-verbal

Notele de predare şi
facturile se predau cu
avizul „BUN DE PLATĂ” al
persoanei responsabile a
DRI, DEEB din cadrul
C.N.P.P.

12

                1041/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3
1

Persoana responsabilă din


cadrul DRI sortează
documentele

Se restituie documentele
traduse funcţionarilor cărora le-
a fost repartizată lucrarea, pe
bază de semnătură şi dată

DA Traducere
conform
caietului de
sarcini?

NU
Se solicită firmei, asigurarea
traducerii corespunzătoare Solicitare

Se returnează firmei
documentația

DA Se realizează
scopul final?

NU
Se sesizează DEEB cu privire
la imposibilitatea plăţii facturii
aferente traducerii

Stop

                1042/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3
Procedura de derulare a activităţii de traducere şi interpretare consecutivă şi simultană
în cazul documentelor transmise de alte direcţii din cadrul C.N.P.P. şi de casele
teritoriale de pensii care nu au încheiat un contact de prestări servicii în acest sens

Start
Documente de tradus
Primirea documentelor

Registratură
Înregistrare documente Registrul de evidenţă DRI

Repartizare către
funcționarul ce urmează a
soluţiona sau procesa
documentele

Se prezintă Directorului
DRI pentru avizarea Aprobare traducere
trimiterii la tradus

Se întocmeşte o adresă
Documente de tradus către firma care asigură Adresă
serviciile de traducere

Se semnează Anexa de
către persoana Anexă cu documente
responsabilă

Se semnează Adresa de
către Directorul DRI

Se predau documentele
pentru a fi traduse
Documente traduse
Se primesc documentele
Nota de predare traduse și se predau
persoanei responsabile
din cadrul DRI
Factură

Notele de predare şi
facturile se predau cu
avizul „BUN DE PLATĂ” al
persoanei responsabile a
DRI, DEEB din cadrul
C.N.P.P.

                1043/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3

Persoana responsabilă din


cadrul DRI sortează
documentele

Se întocmește adresă
oficială de predare semnată Adresă
de directorul direcţiei

Anexa cu documentele
traduse este semnată de Anexă
persoana responsabilă

Se restituie documentele
traduse direcțiilor sau
instituțiilor

Traducere
DA conform
caietului de
sarcini?

NU
Se solicită firmei,
asigurarea traducerii Solicitare
corespunzătoare

Se returnează firmei
documentația

DA Se realizează
scopul final?

NU
Se sesizează DEEB cu
privire la imposibilitatea
plăţii facturii aferente
traducerii

Stop

                1044/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3

Procedura de derulare a activităţii de interpretare consecutivă şi simultană în cazul


organizării, de către C.N.P.P., a unei reuniuni bilaterale cu primirea unei delegaţii din
străinătate

Start

Funcţionarul desemnat să
se ocupe de activităţile de
protocol sesizează
directorul direcţiei în Sesizare
vederea analizării
oportunităţii solicitării
serviciilor de interpretare

Directorul DRI analizează și


decide

A NU Aprobă?

DA
Persoana responsabilă cu
asigurarea serviciilor de
traducere efectuează o
solicitare către firma
colaboratoare

Directorul DRI semnează Solicitare


solicitarea

Se efectuează serviciul

Notă de predare
Firma colaboratoare
transmite către DRI nota de
predare şi factura aferentă Factură

Notele de predare şi
facturile aferente sunt
predate cu avizul „BUN DE
PLATĂ” al persoanei
responsabile a DRI, DEEB
din cadrul C.N.P.P.

                1045/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3

Se respectă
condițiile
contractuale?

NU
Se sesizează DEEB cu
privire la imposibilitatea
plăţii facturii aferente
serviciului

A Stop

                1046/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr.
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt
activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
.
1. Înregistrare 0 00 01 00 0 00 05 00 0 00 03 00
Analiză și
repartizare
documente/
Analizarea
oportunității
solicitării
serviciilor de
interpretare
consecutivă
0 00 05 00 0 00 25 00 0 00 15 00
șisimultană (în
cazul
organizării, de
către DRI din
cadrul
C.N.P.P., a
unei reuniuni
cu delegații din
străinătate)
2. Întocmire și
semnare
adresă către 0 00 15 00 0 00 60 00 0 00 37 30
firma de
traduceri
3. Procedură
0 00 05 00 0 00 20 00 0 00 12 30
DEEB

              1047/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3
Nr.
Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt
activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
.
4. Recepționare
documente de
la firma de
traduceri,verifi
care condiții și
specificații
0 00 15 00 0 00 60 00 0 00 37 30
tehnice din
caietul de
sarcini,
restituirea
documente
funcționarilor

              1048/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 09 – DRI
Ediția 3

              1049/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI – 10 – DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA ASISTENȚEI DE SPECIALITATE, DE TIP


BUSINESS, CONFORM COMPETENȚELOR DIRECȚIEI RELAȚII INTERNAȚIONALE, ÎN
VEDEREA REALIZĂRII, ÎN VIITOR, A SCHIMBULUI ELECTRONIC DE DATE ÎN
APLICAREA REGULAMENTELOR EUROPENE DE COORDONARE A SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIALĂ

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              1050/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) Asigurarea asistenței de specialitate (de tip business, conform competențelor Direcției Relații Internaționale)
în vederea realizării schimbului electronic de date în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Direcției Relații Internaționale
Dat fiind faptul că realizarea schimbului electronic de date implică o componentă informatică și tehnică deosebit de
complexă, care excedă competențelor Direcției Relații Internaționale, Direcția Relații Internaționale va acorda
exclusiv asistenta de specialitate, de tip business, Direcției Informatică și Evidentă Stagii de Cotizare și altor
instituții/societăți implicate și utilizatorilor aplicațiilor informatice respective, în asigurarea schimbului electronic de
date în aplicarea regulamentelor europene, toate atribuțiile tehnice și informatice revenind direcției de specialitate
din cadrul CNPP și anume Direcției Informatică și Evidentă Stagii de Cotizare.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, denumit în continuare Regulament de bază;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
denumit în continuare Regulament de aplicare;
 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de
stabilire a conținutului anexelor acestuia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30
octombrie 2009;
 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țârilor

              1051/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 344 din 29 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
338 din 22 decembrie 2010;
 Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
349 din 19 decembrie 2012;
 Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările și completările
ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71;
 Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor
independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările și completările ulterioare, denumit în
continuare Regulament 574/72;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanții unor tari terțe care nu fac obiectul
dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
124 din 20.05.2003;
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente și decizii în domeniile
liberei circulații a bunurilor, liberei circulații a persoanelor, a legislației companiilor, politicii de concurență,
agricultură (inclusiv legislația veterinară și fitosanitară), politica transporturilor, taxe și impozite, statistică,
energie, mediu, cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne, uniunea vamală, relații externe, politica
comună și de securitate și instituții, ca urmare a aderării Bulgariei și României, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 363 din 20.12.2006;
 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a

              1052/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2012;
 Deciziile Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, adoptate în
conformitate cu dispozițiile articolului 72 litera a) din Regulamentul de bază, conform cărora Comisia
Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială este responsabilă pentru toate
chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului de bază și ale
Regulamentului de aplicare, precum:
 Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce privește stabilirea unei proceduri de dialog și conciliere
privind validitatea documentelor, determinarea legislației aplicabile și acordarea de prestații în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European și al Consiliului referitor la legislația aplicabilă lucrătorilor salariați detașați
și lucrătorilor independenți care lucrează temporar în afara statului competent, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. A3 din 17 decembrie 2009 privind cumulul perioadelor neîntrerupte de detașare realizate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din
8 iunie 2010;
 Decizia nr. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul (4), a articolului 58 și a
articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului pentru acordarea prestațiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă și de urmaș, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Recomandarea nr. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care
beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state membre,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru
schimbul de date pe cale electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din
24 aprilie 2010;
 Decizia nr. E2 din 3 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri de gestionare a modificărilor care se
aplică în cazul datelor de contact ale organismelor definite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr.

              1053/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și incluse în repertoriul electronic care este parte
integrantă din EESSI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 187 din 10 iulie 2010;
 Decizia nr. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71
și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale
Parlamentului European și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie 2010;
 Decizia nr. H3 din 15 octombrie 2009 privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea
cursurilor de schimb menționate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 106 din 24 aprilie
2010;
 Decizia nr. H5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei și a erorilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 149 din 8 iunie 2010;
 Decizia H 6 din 16 decembrie 2010 cu privire la aplicarea anumitor principii privind totalizarea
perioadelor în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 45 din 12 februarie 2011;
 Recomandarea nr. H1 din 19 iunie 2013 privind hotărârea Gottardo, conform căreia avantajele de care
beneficiază resortisanții unui stat membru în temeiul unei convenții bilaterale privind securitatea
socială cu o țară terță trebuie să fie acordate și lucrătorilor care sunt resortisanți ai altor state membre,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 279 din 27 septembrie 2013.

Acorduri bilaterale de securitate socială la care România este parte:


 Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Turcia în
domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 29
octombrie 2002;
 H.G. nr. 1311 din 13 noiembrie 2003 privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la București la
30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității sociale,
semnat la Ankara la 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 11 decembrie 2003;
 Legea nr. 326 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Macedonia în
domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 817
din 30 noiembrie 2007;

              1054/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
 Lege nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în
domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 744 din
2 noiembrie 2009;
 H.G. nr. 405 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la București la 21
ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale,
semnat la Seul la 11 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 20 mai 2010;
 Legea nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre
România și Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, publicată în M. OF. nr. 719 din 28 octombrie
2010;
 H.G. nr. 204 din 2 martie 2011 pentru ratificarea Acordului administrativ dintre Guvernul României și
Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Canada,
semnat la București la 1 iunie 2010, publicată în M. OF. nr. 173 din 11 martie 2011;
 Legea nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Moldova în domeniul
securității sociale, semnat la București, la 27 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 456 din 29 iunie 2011;
 H.G. nr. 752 din 8 august 2012 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iași la 3 martie
2012, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securității sociale,
semnat la București la 27 aprilie 2010, publicat în M. Of. nr. 561 din 8 august 2012;
 LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statul Israel în domeniul
securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, publicat M. Of. nr. 548 din 6 august 2012.

Convenții bilaterale de reciprocitate


 Convenția între R.P.R. și U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la
București, 24 decembrie 1960, aprobată prin Decretul nr. 165/1961, publicată în B.O.nr.7/1961.
Convenția interguvernamentală între R.P.R. și R.P. Albania privind colaborarea în domeniul problemelor sociale și
Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la București, 3 mai 1961, aprobată prin Hotărârea Consiliului de
Miniștri nr.865/1962, publicată în Culegerea de Hotărâri și Decrete ale Consiliului de Miniștri nr.1/1965.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare;

              1055/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
3.3 Legislație secundară:
 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011;
 Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 19/2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările și
completările ulterioare;
 Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Instrucțiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității,
adoptat la 14 iunie 1971 și a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabilește modalitățile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunității, adoptat la 21 martie 1972, aprobate prin Decizia Președintelui CNPP nr. 112/01.04.2009,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/27.05.2009, modificată și completată prin Decizia
Președintelui CNPP nr. 135/04.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 913/24.12.2009;
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Regulamentul de ordine interioară al CNPP;
 Fișele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
Prin acordarea de asistenta de specialitate (de tip business, conform competențelor Direcției Relații Internaționale)
pentru asigurarea funcționării, dezvoltării și întreținerii aplicației MERCUR se înțelege:
 Menținerea contactului direct cu reprezentanții Compartimentelor de Pensii Internaționale din cadrul caselor
teritoriale de pensii;
 Menținerea contactului cu reprezentații instituțiilor similare CNPP din celelalte state membre responsabile cu
realizarea schimbului electronic de date realizat în aplicarea Regulamentelor europene 883/2004 și
987/2009;
 Menținerea contactului direct cu reprezentanții celorlalte instituții naționale implicate în aplicarea
Regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009 (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și

              1056/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
Persoanelor Vârstnice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă, Agenția Națională de Prestații și Inspecție Socială, etc.);
 Menținerea contactului direct cu reprezentanții societății care va asigura dezvoltarea și implementarea
aplicației MERCUR.

Prin acordarea de asistenta de specialitate (de tip business, conform competențelor Direcției Relații Internaționale)
pentru asigurarea implementării și funcționării, aplicației WEBIC/altei aplicații se va înțelege:
 Menținerea contactului direct cu reprezentanții Compartimentelor de Pensii Internaționale din cadrul caselor
teritoriale de pensii;
 Menținerea contactului cu reprezentații instituțiilor similare CNPP din celelalte state membre responsabile cu
realizarea schimbului electronic de date realizat în aplicarea Regulamentelor europene 883/2004 și
987/2009;
 Menținerea contactului direct cu reprezentanții celorlalte instituții naționale implicate în aplicarea
Regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009 (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă, Agenția Națională de Prestații și Inspecție Socială, etc.);
 Menținerea contactului direct cu reprezentanții societății care va asigura dezvoltarea și implementarea
aplicației WEBIC;
 Menținerea contactului direct cu reprezentanții Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de
Securitate Socială care se ocupă cu asigurarea implementarea, întreținerea și dezvoltarea aplicației
WEBIC/altei aplicații, etc.;

Abrevieri:
CNPP – Casa Națională de Pensii Publice;
DRI – Direcția Relații Internaționale;
CASSTM – Comisia Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială;
DIESC – Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare;
DGAMBP –Direcția Generală Accidente de Muncă și Boli Profesionale.

              1057/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Procedura își propune să surprindă aspectele generale ale activității de asigurare a asistenței de specialitate, de tip
business, în vederea realizării schimbului electronic de date în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Procedura utilizează următoarele documente:


 Bazele de date ale CNPP;
 Aplicația Mercur (aplicația MERCUR integrează toate formularele europene de legătură prevăzute în
aplicarea Regulamentelor 1408/71 și 574/72, utilizate de CNPP și de casele teritoriale de pensii; sistemul
Mercur va gestiona și fluxul formularelor europene de comunicare, de tip SED, de la introducerea în sistem
a informațiilor corespunzătoare acestor formulare, până la interacțiunea cu sistemele informatice existente
în instituții și transmiterea formularelor către instituțiile corespunzătoare din România și din Statele Membre
ale Uniunii Europene);
 Aplicația WEBIC (aplicație realizată de către Comisia Europeană care va îndeplini rolul de căsuță poștală
virtuală în emiterea, trimiterea, recepționarea, stocarea și imprimarea Documentelor Electronice Structurate);
 Documentele Electronice Structurate și Documentele Portabile, conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004
al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială și Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie
2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, în domeniul determinării legislației aplicabile, al stabilirii pensiilor
internaționale, al recuperării de arierate și al informațiilor orizontale;
 Dosarele de pensii internaționale ale lucrătorilor migranţi, în mod excepțional;
 Dosarele de determinare a legislației aplicabile.

              1058/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet;
 aplicații informatice: Mercur și WEBIC.

5.3.2.Resurse umane
 funcționarii publici ai Direcției Relații Internaționale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcționarilor publici ai Direcției Relații Internaționale;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura urmărește realizarea următoarelor etape:


1. Se primesc solicitări de la reprezentanții caselor teritoriale de pensii (pe e-mail, fax, posta militară, telefon).
2. Se primesc solicitări de la reprezentanții instituțiilor similare CNPP din celelalte state membre responsabile
cu realizarea schimbului electronic de date realizat în aplicarea Regulamentelor europene 883/2004 și
987/2009.
3. Se verifică și monitorizează activității de soluționare a cererilor de pensii internaționale și a dosarelor de
determinare a legislației aplicabile, prin utilizarea aplicațiilor MERCUR și WEBIC: la nevoie, se verifică în
aplicații sau periodic, prin intermediul unor raportări primite de la casele teritoriale de pensii.
4. În situația în care este vorba despre furnizarea unor informații cu caracter general, funcționarul desemnat să
asigure asistenta respectivă:
 soluționează cererea în 3 zile lucrătoare.
5. În situația în care se solicită informații complexe, referitoare la funcționarea aplicației, la soluționarea unor
erori apărute în cadrul aplicațiilor MERCUR și WEBIC, la introducerea de formulare europene de tip E sau
de tip Documente Electronice Structurate/Documente Portabile, la probleme ivite în soluționarea unui dosar
de pensie internațională sau de determinare a legislației aplicabile, funcționarul desemnat să asigure
asistenta respectivă:
 identifică situația concretă a problemei;

              1059/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
 verifică cererile, fluxurile, documentele introduse în aplicații, situația schimburilor electronice
realizate între instituțiile competente implicate;
 comunică superiorului ierarhic, împreună cu soluțiile identificate;
 după identificarea soluției, comunică, în scris, solicitantului;
6. În situația în care vor apărea modificări legislative care presupun realizarea de modificări în cadrul aplicației
MERCUR, funcționarul desemnat să asigure asistenta respectivă de specialitate (de tip business):
 identifică soluțiile adecvate;
 le comunică directorului DRI;
 consultă DIESC și societatea desemnată să asigure dezvoltarea și întreținerea aplicației MERCUR.
7. După acordarea asistenței, funcționarul înscrie datele de identificare a problemei, a solicitantului și soluția
identificată într-o bază de date special creată, pentru realizarea unei evidente a acestor solicitări.
8. Reprezentanții Direcției Informatică și Evidentă Stagii de Cotizare și ai societății desemnate să asigure
dezvoltarea și întreținerea aplicației MERCUR se îngrijesc de realizarea / actualizarea unui ghid de tip
business de operare a celor două aplicații (MERCUR și WEBIC), pentru utilizatorii aplicațiilor menționate
anterior.
9. Se asigură rolul de administrator pentru partea de business a aplicației informatice MERCUR (realizarea de
adrese pentru utilizatori, actualizarea nomenclatoarelor utilizate, realizarea de rapoarte, verificarea
funcționării aplicației, semnalarea erorilor aplicației, etc.).
10. Se asigură colaborarea cu reprezentanții societății care va asigura întreținerea și dezvoltarea aplicației
MERCUR și implementarea aplicației WEBIC, precum și cu cei ai DI și DESC, ai DGAMBP, vizavi de
funcționarea aplicațiilor MERCUR, WEBIC și a punctului de acces existent la nivelul CNPP.
11. Se realizează suportul de curs pentru partea de business cu ocazia instruirilor realizate pentru utilizatorii
celor două aplicații informatice, etc..

7. RESPONSABILITĂȚI

Activitatea de asigurare a asistenței de specialitate (de tip business, conform competențelor Direcției Relații
Internaționale) în vederea realizării schimbului electronic de date în aplicarea regulamentelor europene de
coordonare a sistemelor de securitate socială este asigurată de către funcționarii direcției, desemnați ca
administratori de business ai aplicațiilor MERCUR și WEBIC, de către directorul direcției.

              1060/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PI – 10 – DRI
Ediția 3
8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurale. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              1061/3534
 

    
   
   
   
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
  Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
  Administrației Publice 2007-2013
 
   
PI – 10 – DRI
Ediția 3
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              1062/3534
 

    
   
   
   
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
  Instrumente  
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
  Administrației Publice 2007-2013
 
   
PI – 10 – DRI
Ediția 3
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind asigurarea asistenței de specialitate, de tip business, conform competențelor Direcției Relații Internaționale, în vederea realizării, în viitor,
a schimbului electronic de date în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială
(PI - 10 - DRI ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile -
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              1063/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 10 – DRI
Ediția 3
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne
Procedură privind asigurarea asistenței de specialitate, de tip business, conform competențelor
DRI, în vederea realizării, în viitor, a schimbului electronic de date în aplicarea regulamentelor
europene de coordonare a sistemelor de securitate socială

Start

Se primesc solicitări de la
reprezentanții Caselor
Teritoriale de Pensii

Se primesc solicitări de la
reprezentanții instituțiilor
similare CNPP din
celelalte state membre

Aplicații MERCUR și Se verifică/ monitorizează


WEBIC activitățile de soluționare a
cererilor de pensii
internaționale și a
Raportări primite de la dosarelor de determinare
CTP a legislației aplicabile
Pentru informații complexe,
legate de funcționarea
aplicației, soluționarea unor
erori apărute în cadrul
aplicațiilor MERCUR/
Funcționarul desemnat să WEBIC, introducerea de
asigure asistenta Furnizare de
DA informații cu NU formulare europene de tip
respectivă soluționează E/ Documente Electronice
cererea în 3 zile caracter Structurate/ Documente
general? Portabile, probleme în
lucrătoare
soluționarea unui dosar de
pensie internațională sau
de determinare a legislației
aplicabile
Identifică situația concretă
B a problemei

Verifică cererile, fluxurile,


documentele introduse în
aplicații, situația
schimburilor electronice
realizate între instituțiile
competente implicate

                1064/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 10 – DRI
Ediția 3
1

Comunică superiorului
ierarhic propunerile de
soluții identificate

Stabilește soluțiile

Comunică în scris
solicitantului soluțiile
identificate

Modificări
B legislative duc NU
la modificări de
soft?

DA
Identifică soluțiile
adecvate

Comunică soluțiile
Directorului DRI

Consultă DI, DESC și


societatea desemnată să
asigure dezvoltarea și
întreținerea aplicației
MERCUR

Funcționarul înscrie datele


de identificare a
problemei, a solicitantului Bază de date pentru
și soluția identificată în evidența solicitărilor
baza de date special
creată

                1065/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 10 – DRI
Ediția 3
2

Reprezentanții DI, ESC și


ai societății desemnate să
asigure dezvoltarea și
întreținerea aplicației
MERCUR realizează/
actualizează ghidul de tip
Realizează adrese pentru business de operare a
utilizatori aplicației MERCUR și
WEBIC

Actualizează
nomenclatoarele utilizate

Se numește administrator
Realizează rapoarte pentru partea de business
a aplicației informatice
MERCUR
Verifică funcționarea
aplicației

Se coordonează
Semnalează erorile colaborarea cu
aplicației reprezentanții societății
care va asigura
întreținerea și dezvoltarea
aplicației MERCUR și
implementarea aplicației
WEBIC, DI, DESC,
DGAMBP, pentru aplicații
și punctul de acces
existent la nivelul CNPP

Se realizează suportul de
curs pentru partea de
business cu ocazia
instruirilor realizate pentru
utilizatorii celor două
aplicații informatice

Stop

                1066/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 10 – DRI
Ediția 1
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Primirea
00 00 01 00 00 00 05 00 00 00 03 00
solicitărilor
2. Verificarea și
monitorizarea
activității de
soluționare a
cererilor de pensii
00 00 10 00 00 00 50 00 00 00 30 00
internaționale și a
celor privind
determinarea
legislației
aplicabile
3. Soluționare -
informații 01 00 00 00 03 00 00 00 02 00 00 00
generale
4. Soluționare -
informații 02 00 00 00 05 00 00 00 03 04 00 00
complexe
5. Modificări în
cadrul aplicației
MERCUR, ca
10 00 00 00 20 00 00 00 15 00 00 00
urmare a
modificărilor
legislative
6. Introducerea
informațiilor 00 04 00 00 00 08 00 00 00 06 00 00
specifice în baza

                                                                                                                                                                 
1067/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 10 – DRI
Ediția 1
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
de date privind
evidența
solicitărilor de
acordare a
asistenței
.7. Administrarea
aplicației
MERCUR, pentru 05 00 00 00 20 00 00 00 12 04 00 00
partea de
business
8. Colaborare cu
DIESC și
DGAMBP,
precum și cu
reprezentanții
societății care
asigură 10 00 00 00 40 00 00 00 25 00 00 00
întreținerea și
dezvoltarea
aplicației
MERCUR și
implementarea
EESSI
9. Elaborare
20 00 00 00 40 00 00 00 30 00 00 00
suporturi de curs

                                                                                                                                                                 
1068/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 10 – DRI
Ediția 1

                                                                                                                                                                 
1069/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE
AFERENTE SISTEMULUI INFORMATIC

                                                                                                                                                                 

1070/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

                                                                                                                                                                 

1071/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI - 11 - DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND PRELUCRAREA CERERII RO101


PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI MERCUR

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

                                                                                                                                                                 

1072/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru prelucrarea cererii RO101 prin intermediul aplicației MERCUR;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne si externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale si a Direcției Relații Internaționale.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat sa utilizeze sistemul informatic MERCUR.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate
socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în
cadrul Comunităţi, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 pentru stabilirea modalităţilor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi,
lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 74 din 27.3.1972, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile acordurilor şi convenţiilor bilaterale de securitate socială la care România este parte.

                                                                                                                                                                 

1073/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
3.2 Legislație primară:
 Instrucţiunile CNPP pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor
salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul
Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic MERCUR.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
MERCUR - Sistem informatic care gestionează cererile de atestare a legislaţiei aplicabile, care fac obiectul
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială: Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 şi
Regulamentul (CEE) nr. 574/72, respectiv Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009.
RO101 - Cererea RO101 este un interfață informatică la care se pot atașa documente portabile A1.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de prelucrare a cererii RO101 prin intermediul aplicației MERCUR.

                                                                                                                                                                 

1074/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
 Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
 Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul Direcției Relații Internaționale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Dupa selectarea unei cereri de tipul RO101, se apasa butonul "Editeaza".

Ecranul de editare corespunzator tipului de cerere RO101 care apare, se prezinta astfel:

                                                                                                                                                                 

1075/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Operatiile ce pot fi efectuate in acest submodul sunt:


1.Salveaza
2.Reseteaza
3.Inapoi
4.Sterge
5.Schimbare stare

Pe detaliile unei Cereri CNPP de tipul RO101 sunt disponibile operatii pentru Atasamente.

Pentru detalii asupra operatiilor disponibile selectati linkul: Atasamente

6.1. Operatii
1.Salveaza 2.Reseteaza 3.Inapoi 4.Sterge 5.Schimbare stare

Salveaza permite salvarea informatiilor referitoare la campurile corespunzatoare Sectiunilor.

                                                                                                                                                                 

1076/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Sectiunile care pot fi modificate sunt:


- Sectiunea 1.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Reseteaza permite resetarea modificarilor realizate asupra cererii.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Inapoi permite intoarcerea in ecranul precedent

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.


Sterge permite stergerea cererii create anterior.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului. In urma acestei
operatiuni va aparea un mesaj de avertizare.

                                                                                                                                                                 

1077/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Daca se doreste continuarea operatiei se va apasa butonul "OK" daca nu se doreste continuarea operatiei se va
apasa butonul "Cancel".
Schimbare stare permite schimbarea starii in care se gaseste cererea.

Starile posibile ale cererii sunt:


- In lucru
- Finalizare Introducere
- Verificat
- Aprobat
- Transmis
- Anulat

Selectarea starii se face prin apasarea butonului corespunzator din partea de jos a ecranului:

6.1.1. Atasamente
Ecranul de atasamente corespunzator cererii de tipul RO101 se prezinta astfel:

Operatiile ce pot fi efectuate in acest submodul sunt:


1. Adauga Atasament
2. Deschidere atasament - se pot edita urmatoarele tipuri de formulare:

                                                                                                                                                                 

1078/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
2.1. FE001
2.2. FE101
2.3. FE102
2.4. FE103
2.5. FA1
3. Sterge atasament

6.1.1.1. Operatii
1. Adauga atasament
2. Stergere Atasament

Adauga Atasament permite adaugarea unui formular in cadrul cererii de tip RO101.
Selectarea acestei functionalitati deschide ecranul in care se vor introduce date referitoare la inregistrarea ce
urmeaza a se adauga.

Adaugarea in sistem a inregistrarilor din acest ecran se poate face apeland butonul pozitionat
in partea inferioara a ecranului.

In ecran se pot introduce informatii cu privire la:


-Tip formular - prin selectare din lista formularelor disponibile;
-Tip sursa document;
-Numar inregistrare CNPP;
-Data inregistrarii CNPP;

                                                                                                                                                                 

1079/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
-Data inregistrarii CTP;
-Numar inregistrare CTP;
-Institutia Emitenta - prin selectare din lista institutiilor disponibile.
In momentul alegerii tipului de formular se va completa automat campul "Denumire Formular".
In momentul alegerii institutiei emitente se vor completa automat campurile "Denumire Institutie" si "Tara".
Pentru a termina operatia de adaugare se apasa butonul "Adauga".
In cazul in care campurile obligatorii nu au fost completate utilizatorul va fi avertizat.
Daca utilizatorul doreste sa renunte la a salva va apasa butonul "Cancel".
Dupa adaugarea tipului de formular, utilizatorul va completa campurile din sectiunile corespunzatoare fiecarui tip de
formular.
Pentru a termina operatia se va apasa butonul "Salveaza".

Stergere atasament permite stergerea formularului creat anterior.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.


In urma acestei operatiuni va aparea un mesaj de avertizare.

Daca se doreste continuarea operatiei se va apasa butonul "OK" daca nu se doreste continuarea operatiei se va
apasa butonul "Cancel".

6.1.1.2. E001
Formularul E001 este un raport de comunicare.

Dupa selectarea unui formular de tipul E001, se apasa butonul "Deschidere atasament ".

Ecranul de editare corespunzator tipului de formular E001, se prezinta astfel:

                                                                                                                                                                 

1080/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Operatiile ce pot fi efectuate in acest submodul sunt:

1. Salveaza
2. Reseteaza
3. Inapoi
4. Sterge
5. Schimbare stare

Salveaza permite salvarea informatiilor referitoare la campurile corespunzatoare sectiunilor.

                                                                                                                                                                 

1081/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Sectiunile care pot fi modificate sunt:

Partea A:
-Sectiunea 1 - Institutia careia ii este destinat Formularul;
-Sectiunea 2 - Informatii cu privire la asigurat;
-Sectiunea 3;
-Sectiunea 4 - Date cu privire la nastere;
-Sectiunea 5 - Numar personal de identificare;
-Sectiunea 6;
-Sectiunea 7 - Informatii cu privire la dosar;

                                                                                                                                                                 

1082/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
-Sectiunea 8 - Persoana indreptatita;
-Sectiunea 9;
-Sectiunea 10 - Schimbarea situatiei : au intervenit urmatoarele modificari;
-Sectiunea 11 - Informatii diverse;
-Sectiunea 12 - Institutia care completeaza partea A;

Partea B:
-Sectiunea 13;
-Sectiunea 14;
-Sectiunea 15;
-Sectiunea 16;
-Sectiunea 17 - Institutia carecompleteaza partea B

Pentru a termina operatia se va apasa butonul pozitionat in partea superioara a ecranului.

Reseteaza permite resetarea modificarilor realizate asupra formularului.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Inapoi permite intoarcerea in ecranul precedent

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Sterge permite stergerea formularului creat anterior.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

In urma acestei operatiuni va aparea un mesaj de avertizare.

Daca se doreste continuarea operatiei se va apasa butonul "OK" daca nu se doreste continuarea operatiei se va
apasa butonul "Cancel".

                                                                                                                                                                 

1083/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Schimbare stare permite schimbarea starii in care se gaseste formularul


Starile posibile ale formularului sunt:
- In lucru
- Finalizare Introducere
- Verificat
- Aprobat
- Transmis
- Anulat
Selectarea starii se face prin apasarea butonului corespunzator din partea de jos a ecranului:

6.1.1.3. E101
Formularul E101 este un certificat privind legislatia aplicabila.
Dupa selectarea unui formular de tipul E101, se apasa butonul "Deschidere atasament".
Ecranul de editare corespunzator tipului de formular E101, se prezinta astfel:

                                                                                                                                                                 

1084/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Operatiile ce pot fi efectuate in acest submodul sunt:

1.Salveaza
2.Reseteaza
3.Inapoi
4.Sterge
5.Schimbare stare

Salveaza permite salvarea informatiilor referitoare la campurile corespunzatoare sectiunilor.

                                                                                                                                                                 

1085/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Sectiunile care pot fi modificate sunt: :


-Sectiunea 1;
-Sectiunea 2;
-Sectiunea 3 - Asigurat mentionat anterior;
-Sectiunea 4;
-Sectiunea 5;
-Sectiunea 6 - Institutia competenta a carei legislatie este aplicabila.

Pentru a termina operatia se va apasa butonul pozitionat in partea superioara a ecranului.

Reseteaza permite resetarea modificarilor realizate asupra formularului.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.


Inapoi permite intoarcerea in ecranul precedent

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Sterge permite stergerea formularului creat anterior.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului. In urma acestei
operatiuni va aparea un mesaj de avertizare.

Daca se doreste continuarea operatiei se va apasa butonul "OK" daca nu se doreste continuarea operatiei se va
apasa butonul "Cancel".

Schimbare stare permite schimbarea starii in care se gaseste formularul


Starile posibile ale formularului sunt:
- In lucru
- Finalizare Introducere
- Verificat
- Aprobat

                                                                                                                                                                 

1086/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
- Transmis
- Anulat
Selectarea starii se face prin apasarea butonului corespunzator din partea de jos a ecranului:

6.1.1.4. E102
Formularul E102 este un document privitor la o persoana rezidenta intr-un stat membru UE.
Dupa selectarea unui formular de tiul E102, se apasa butonul "Deschidere atasament".
Ecranul de editare corespunzator tipului de formular E102, se prezinta astfel:

Operatiile ce pot fi efectuate in acest submodul sunt:

1.Salveaza
2.Reseteaza
3.Inapoi

                                                                                                                                                                 

1087/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
4.Sterge
5.Schimbare stare

Salveaza permite salvarea informatiilor referitoare la campurile corespunzatoare sectiunilor:

Sectiunile care pot fi modificate sunt:


Partea A:
-Sectiunea 1 - Institutia careia ii este adresat formularul (institutia destinatara);
-Sectiunea 2;
-Sectiunea 3;
-Sectiunea 4;
-Sectiunea 5;
-Sectiunea 6;
Partea B:
-Sectiunea 7;
-Sectiunea 8 - Autoritatea competenta sau organismul desemnat din statul de ocupare;

                                                                                                                                                                 

1088/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Pentru a termina operatia se va apasa butonul pozitionat in partea superioara a ecranului.

Reseteaza permite resetarea modificarilor realizate asupra formularului.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.


Inapoi permite intoarcerea in ecranul precedent

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Sterge permite stergerea formularului creat anterior.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului. In urma acestei
operatiuni va aparea un mesaj de avertizare.

Daca se doreste continuarea operatiei se va apasa butonul "OK" daca nu se doreste continuarea operatiei se va
apas butonul "Cancel".

Schimbare stare permite schimbarea starii in care se gaseste formularul


Starile posibile ale formularului sunt:
- In lucru
- Finalizare Introducere
- Verificat
- Aprobat
- Transmis
- Anulat

Selectarea starii se face prin apasarea butonului corespunzator din partea de jos a ecranului:

                                                                                                                                                                 

1089/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
6.1.1.5. E103
Formularul E103 este un document privitor la exercitarea dreptului de optiune.
Dupa selectarea unui formular de tipul E103, se apasa butonul "Deschidere atasament".
Ecranul de editare corespunzator tipului de formular E103, se prezinta astfel:

Operatiile ce pot fi efectuate in acest submodul sunt:

1.Salveaza
2.Reseteaza
3.Inapoi
4.Sterge
5.Schimbare stare

Salveaza permite salvarea informatiilor referitoare la campurile corespunzatoare sectiunilor:

                                                                                                                                                                 

1090/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Sectiunile care pot fi modificate sunt:

Partea A: Optiune
-Sectiunea 1 - Subsemnatul;
-Sectiunea 2;
-Sectiunea 3;
-Sectiunea 4;
-Sectiunea 6 - Autoritatea Comunitatilor Europene care a incheiat contractul cu un membru al personalului
auxiliar;

                                                                                                                                                                 

1091/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

Partea B: Am luat cunostinta de faptul ca persoana mentionata la rubrica (1) este supusa legislatiei din :
-Sectiunea 7;
-Sectiunea 8 - Institutia desemnata de autoritatea competenta;

Pentru a termina operatia se va apasa butonul pozitionat in partea superioara a ecranului.

Reseteaza permite resetarea modificarilor realizate asupra formularului.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Inapoi permite intoarcerea in ecranul precedent

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Sterge permite stergerea formularului creat anterior.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.


In urma acestei operatiuni va aparea un mesaj de avertizare.

Daca se doreste continuarea operatiei se va apasa butonul "OK" daca nu se doreste continuarea operatiei se va
apasa butonul "Cancel".

Schimbare stare permite schimbarea starii in care se gaseste formularul


Starile posibile ale formularului sunt:
- In lucru
- Finalizare Introducere
- Verificat
- Aprobat
- Transmis
- Anulat
Selectarea starii se face prin apasarea butonului corespunzator din partea de jos a ecranului:

                                                                                                                                                                 

1092/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

6,1,1,6 A 1
(Documentul Portabil A 1)
Documentul Portabil A 1 este un certificat privind legislatia aplicabila.
Dupa selectarea unui formular de tipul FA1, se apasa butonul "Deschidere atasament".
Ecranul de editare corespunzator tipului de formular FA1, se prezinta astfel:

Operatiile ce pot fi efectuate in acest submodul sunt:

                                                                                                                                                                 

1093/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1

1.Salveaza
2.Reseteaza
3.Inapoi
4.Sterge
5.Schimbare stare

Salveaza permite salvarea informatiilor referitoare la campurile corespunzatoare sectiunilor.

Sectiunile care pot fi modificate sunt: :


-Sectiunea 1 – Detalii personale ale titularului;

                                                                                                                                                                 

1094/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
-Sectiunea 2 – Legislația statului membru care se aplică;
-Sectiunea 3 – Confirmarea statutului dumneavoastră;
-Sectiunea 4 – Detalii privind angajatorul / activitatea independenta in statul a carui legislatie se aplica;
-Sectiunea 5 – Detalii privind angajatorul / activitatea independenta in celalalt (celelalte) stat (e) membru (e);
-Sectiunea 6 - Institutia care completeaza formularul

Pentru a termina operatia se va apasa butonul pozitionat in partea superioara/inferioară a ecranului.

Reseteaza permite resetarea modificarilor realizate asupra formularului.

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.


Inapoi permite intoarcerea in ecranul precedent

Operatia poate fi apelata cu ajutorul butonului pozitionat in partea superioara a ecranului.

Schimbare stare permite schimbarea starii in care se gaseste formularul


Starile posibile ale formularului sunt:
- In lucru
- Aprobat
- Transmis
- Anulat
Selectarea starii se face prin apasarea butonului corespunzator din partea de jos a ecranului:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul Direcției Relații Internaționale:


 prelucrarea cererii RO101 prin intermediul aplicației MERCUR.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile/ persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.

                                                                                                                                                                 

1095/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PI – 11 – DRI
Ediția 1
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

                                                                                                                                                                 

1096/3534
 
 
  
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
  Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
  Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 11 – DRI
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii interne (PI)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

                
              1097/3534
 
 
  
 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
  Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
  Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 11 – DRI
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind prelucrarea cererii RO101
prin intermediul aplicației MERCUR
(PI - 11 - DRI ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică sau
se abrogă)
2. Idem Idem

                
              1098/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 11 – DRI
Ediția 1
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii interne (PI)

Start

Prelucrare Cerere RO101

Prelucrare Formular E001

Prelucrare Formular E101

Prelucrare Formular E102

Prelucrare Formular E103

Prelucrare Formular A1

Stop

                                                                                                                                                                          
             
1099/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 11 – DRI
Ediția 1
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii interne (PI)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Prelucrare După caz După caz După caz
Cerere RO101
2. Prelucrare După caz După caz După caz
Formular E001
3. Prelucrare După caz După caz După caz
Formular E101
4. Prelucrare După caz După caz După caz
Formular E102
5. Prelucrare După caz După caz După caz
Formular E103
6. Prelucrare După caz După caz După caz
Formular A1

                                                                                                                                                                          
             
1100/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 11 – DRI
Ediția 1

                                                                                                                                                                          
             
1101/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PI - 12 - DRI


Direcția Relații Internaționale Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND GENERAREA RAPOARTELOR


PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI MERCUR

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

                                                                                                                                                                          
             
1102/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru generarea rapoartelor prin intermediul aplicației MERCUR;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne si externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale si a Direcției Relații Internaționale.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat sa utilizeze sistemul informatic MERCUR.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate
socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în
cadrul Comunităţi, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 pentru stabilirea modalităţilor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi,
lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 74 din 27.3.1972, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30
aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009,
cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                                                                                                                          
             
1103/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1
3.2 Legislație primară:
 Nu este cazul.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic MERCUR.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
MERCUR - Sistem informatic care gestionează cererile de atestare a legislaţiei aplicabile, care fac obiectul
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială: Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 şi
Regulamentul (CEE) nr. 574/72, respectiv Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de generare a rapoartelor prin intermediul aplicației MERCUR.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
 Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
 Nu este cazul.

                                                                                                                                                                          
             
1104/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1
5.3. Resurse necesare
5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul Direcției Relații Internaționale.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Ecranul principal de Rapoarte se prezinta astfel:

Sunt disponibile urmatoarele categorii de rapoarte:


1. Rapoarte Statistice

                                                                                                                                                                          
             
1105/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1
2. Rapoarte Lista

6.1. Rapoarte Statistice


Ecranul de Rapoarte Statistice se prezinta astfel:

Sunt disponibile urmatoarele tipuri de rapoarte:

1. Numarul de formulare emise sau primite


2. Numarul de solicitanti de pensie
3. Numarul de lucratori migranti detasati
4. Numarul de formulare de tip E101 emise pe tari si domenii
5. Numarul de formulare de tip E101 emise pe angajator

6.1.1. Numarul de formulare emise sau primite


Ecranul “Numarul de formulare emise sau primite” se prezinta astfel:

                                                                                                                                                                          
             
1106/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1

                                                                                                                                                                          
             
1107/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1

Utilizatorul completeaza date cu privire la:


- Data inceput;
- Data terminare;
- Judet;

                                                                                                                                                                          
             
1108/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1
- Statul membru;
- Tipul formularului;
- Starea formularului (In lucru, finalizare introducere, verificat, aprobat, anulat);
- Starea formularului (emis, primit).
Se selecteaza datele care se doresc a fi vizualizate in raport cu ajutorul butoanelor: Mutare, Mutare globala, Eliminare
si Eliminare globala.

Se apasa butonul "Ruleaza raport" situat in partea de jos a paginii. In urma acestei operatiuni va aparea o fereastra
in care utilizatorul selecteaza daca doreste salvarea sau deschiderea formularului respectiv in format PDF.

                                                                                                                                                                          
             
1109/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1
6.1.2. Numarul de solicitanti de pensie
Ecranul „Numarul de solicitanti de pensie” se prezinta astfel:

                                                                                                                                                                          
             
1110/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1

Utilizatorul completeaza date cu privire la:


- Data inceput;
- Data terminare;
- Judet;
- Statul membru;
- Categorie de pensie;
- Tipul formularului;
- Starea formularului.

Se selecteaza datele care se doresc a fi vizualizate in raport cu ajutorul butoanelor: Mutare, Mutare globala, Eliminare
si Eliminare globala.

                                                                                                                                                                          
             
1111/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1

Se apasa butonul "Ruleaza raport" situat in partea de jos a paginii. In urma acestei operatiuni va aparea o fereastra
in care utilizatorul selecteaza daca doreste salvarea sau deschiderea formularului respectiv in format PDF.

                                                                                                                                                                          
             
1112/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PI – 12 – DRI
Ediția 1
6.1.3. Numarul de lucratori migranti detasati
Ecranul Numarul de lucratori migranti detasati se prezinta astfel:

                                                                                                                                                                          
             
1113/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013