Sunteți pe pagina 1din 585

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

STUDIU PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM UNITAR ACTUALIZAT DE


PROCEDURI OPERAȚIONALE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII
MANAGEMENTULUI LA NIVELUL C.N.P.P. ȘI AL INSTITUȚIILOR DIN
SUBORDINE

MANUAL DE PROCEDURI AL SISTEMULUI DE PENSII PUBLICE DEZVOLTAT ÎN CADRUL


C.N.P.P. ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE

- CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE -

- Volumul 2, Partea III -


2014

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
DIRECȚIA INFORMATICĂ ȘI EVIDENȚĂ STAGII COTIZARE
AFERENTE SISTEMELOR INFORMATICE

1557/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

1558/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 22 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI CONFIGURAREA


APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1559/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru administrarea și configurarea aplicației DIAFIX și gestionarea grupurilor
și utilizatorilor;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

1560/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe. Scopul principal al sistemului
DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte instituții publice cu care
interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
DIESC - Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de administrare și configurare a aplicației DIAFIX și gestionarea
grupurilor și a utilizatorilor.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1561/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU
Procedura descrie modul de lucru al administratorului aplicaţiei. Administratorul aplicaţiei se loghează la aplicaţie
cu user și parolă definite, care îi asigură accesul la operaţiunile specifice rolului său.

A. Administrare si configurare aplicație

Meniul aplicației este situat în partea stângă sus a paginii, sub sigla DIAFIX.

Zona „Meniu Admin” cuprinde:


1. Setup Instituții
2. Setup Diafix Config
3. Setup Status
4. Log Viewer Erori
5. Log Viewer Info
6. Închidere-Deschidere lună

A.1. Setup Instituții

În conformitate cu protocolul care reglemetează detaliile schimbului de date încheiat între C.N.P.P. şi o altă
instituţie, directorul DIESC dispune administratorului printr-o adresă, efectuarea operaţiunilor de adăugare,
modificare sau ştergere a unei instituţii.

Pentru a accesa ecranul de Configurare Instituții se apasă butonul „Setup Instituții” din meniul Admin:

1562/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Sistemul deschide ecranul următor:

Ecranul Setup instituții conține trei zone: Instituții, Domenii și Responsabili.

1563/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
 În tabul „Instituții” se afișează date despre instituțiile deja înregistrate în aplicație.

Administratorul poate vizualiza date referitoare la:


- Codul instituției;
- Denumirea instituției;
- Fişierul imagine cu logo-ul aferent instituţiei afişat pe pagina principală a aplicaţiei;
- Starea instituţiei pentru aplicaţie Activ/Inactiv;
- Ordinea de afișare a institutiei pe pagina principală.

 În tabul „Domenii”, administratorul poate vizualiza toate domeniile aferente instituţiilor existente în
aplicație.

1564/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Datele afișate sunt referitoare la:


- Instituție;
- Domeniu;
- Ordinea de prelucrare a fişierelor din cadrul instituţiei;
- Periodicitatea cu care se face schimbul de date;
- Tip preluare – preluare sau transmitere de date;
- Starea domeniului din cadrul instituţiei pentru aplicaţie Activ/Inactiv;

 În tabul „Responsabili” sunt afișați responsabilii pe domeniile aferente instituţiilor din aplicație:

1565/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Sistemul afișează date despre:


- Domeniu;
- Numele responsabilului;
- Adresa de E-mail a responsabilului;
- Modulul din aplicaţie.

Administratorul poate efectua următoarele operaţiuni, referitoare la instituţii, accesând tabul <Instituţii>:

 Adăugare instituție

Pentru adăugarea unei instituții noi, se apasă butonul din tabul „Instituții” al ecranului
„Config Instituții Diafix”.
Sistemul inserează o linie noua fără valori pe prima poziție din lista de înregistrări:

Administratorul completează câmpurile:


- Codul instituției;

1566/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
- Denumirea instituției;
- Fişierul imagine cu logo-ul aferent instituţiei afişat pe pagina principală a aplicaţiei;
- Starea instituţiei pentru aplicaţie Activ/Inactiv;
- Ordinea de afișare a instituției pe pagina principală.

După completarea câmpurilor, se apasă butonul din partea dreapta sus a paginii.

 Editare instituție

Pentru editarea unei instituții deja salvate în sistem, se modifica valorile din câmpurile liniei instituției dorite.

După modificarea câmpurilor se apasă butonul din partea dreapta sus a paginii.

 Ştergere instituție

Pentru ştergerea unei instituții se accesează opţiunea de pe linia aferentă instituției.

Administratorul poate efectua următoarele operaţiuni, referitoare la domeniile aferente instituţiilor,


accesând tabul <Domenii>:

 Adăugare domeniu

Pentru adăugarea unui domeniu nou aferent unei instituţii, se deschide tabul „Domenii” din ecranul „Config Instituții
Diafix”:

1567/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul .
Se inserează o linie noua pe prima poziție în lista de înregistrări:

Administratorul completează câmpurile:


- Instituție – se selectează din lista disponibilă;
- Domeniu;
- Ordine Prelucrare;
- Periodicitate;
- Tip preluare;
- Activ – se selectează una din valorile: Activ sau Inactiv;

După completarea câmpurilor se apasă butonul din partea dreaptă sus a paginii.

 Editare domeniu

Pentru editarea unui domeniu deja adăugat, se deschide lista de Domenii sș pentru înregistrarea dorită se modifică
valorile din câmpuri.

1568/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

După completarea câmpurilor se apasă butonul din partea dreapta sus a paginii.

 Ştergere domeniu

Pentru ştergerea unui domeniu aferent unei instituții, se accesează opţiunea de pe linia aferentă
domeniului.

Administratorul poate efectua următoarele operaţiuni, referitoare la responsabilii modulelor, accesând tabul
<Responsabilii>:

 Adăugare responsabil
Pentru adăugarea unui responsabil se deschide tabul „Responsabili” din ecranul „Config Instituții Diafix”:

Se apasă butonul și sistemul inserează automat o linie nouă pe prima poziție a listei:

Responsabilul reprezintă persoana desemnată pentru procesarea fișierelor din domeniul ales, ce va fi informată
prin transmiterea automatp a unui e-mail cu privire la statusul fișierului procesat.

1569/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Administratorul completează câmpurile:
- Domeniu Instituție – se selectează din lista;
- Nume responsabil;
- Email responsabil;
- Modul (instituție).

După completarea câmpurilor se apasă butonul din partea dreaptă sus a paginii.

 Editare responsabil
Pentru editarea datelor referitoare la un responsabil pe un anumit domeniu, se modifică valorile pentru linia
respectivă din listă.

După completarea câmpurilor se apasă butonul din partea dreaptă sus a paginii.

 Ştergere responsabil

Pentru ștergerea unui responsabil, se apasă butonul aferent liniei care se dorește a fi ștearsă.

A.2. Setup Diafix Config


Această opţiune îi permite administratorului să configureze detaliile unui domeniu deja existent în aplicaţie
sau să adauge un domeniu nou aferent unei instituţii, cu toate detaliile specifice.

Pentru a accesa ecranul de configurare Domenii se apasă butonul „Setup Diafix Config” din meniul Admin.

Sistemul deschide fereastra de mai jos:

1570/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

În lista sunt afișate informații despre:


- Instituții
- Domeniile aferente instituţiilor

În partea de jos a paginii, sub lista de Domenii se afișează detaliile de configurare ale domeniului:

Informațiile afișate în listă sunt legate de:


- Ziua Procesării – ziua din lună în care se procesează fişierele;
- Delta Luni – diferenţa exprimată în luni între luna în care se efectuează procesarea şi luna căreia îi sunt
aferente datele din fişier;
- Cale fișier SFTP;
- Nume fișier;
- Extensie fișier;
- Tip Fișier – poate avea valorile IN sau OUT – fişier de intrare sau de ieşire în/din DIAFIX;
- Cale fișier CTL;
- Cale fișier șablon;
- Tabela target;
- Descriere lot.
Dacă se selectează un domeniu din prima listă, lista a doua este filtrată în funcție de domeniul respectiv:

1571/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

 Adăugare configurare domeniu

Pentru a adăuga o configurare nouă pentru un domeniu nou se apasă butonul . Sistemul
deschide fereastra de adăugare:

Administratorul completează date cu privire la:


- Instituție – se selectează din lista disponibila;
- Domeniul instituției – se selectează din lista, după ce a fost selectata instituția;
- Ziua procesării – se completează cu o valoare de la 1 la 31;
- Diferența între luna curenta de procesare și luna pentru care datele au fost introduse;
- Cale fișier SFTP;
- Cale fișier CTL;
- Cale fișier șablon;

1572/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
- Nume fișier;
- Extensie fișier;
- Tabel target;
- Tip fișier;
- Descriere lot.

Toate câmpurile obligatorii sunt marcate cu * și nu se poate salva o înregistrare până când acestea nu sunt
completate.

După completarea câmpurilor se apasă butonul . Înregistrarea este salvată în baza de date.

 Editare configurare domeniu

Pentru a edita o configurare deja existentă se apasă butonul de pe linia domeniului selectat.
Sistemul deschide ecranul de modificare al configurării respective:

Administratorul modifică valorile dorite, după care apasă butonul pentru a salva înregistrarea iî baza de
date.
A.3 Setup Status

Pentru a vizualiza statusurile existente pe Loturi și pe Fișiere în aplicație se accesează secțiunea „Setup Status”
din Meniu Admin:

1573/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Sistemul deschide ecranul următor:

Datele afișate în cele două liste sunt referitoare la:


- Id Status lot;
- Status lot;
- Id Status fișier;
- Status fișier.

 Adăugare status lot

Pentru adăugarea unui status aferent unui Lot se apasă butonul din secțiunea „Status Loturi”.
Sistemul inserează pe prima poziție în lista de înregistrări o linie nouă:

1574/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Administratorul completează câmpurile:
- Id StatusLot;
- Status Lot.

După completarea câmpurilor, se apasă butonul din partea dreapta sus a paginii din secțiunea „Status
Loturi”.

 Editare status lot

Pentru editarea unui status de lot se modifică valorile din linia înregistrării dorite:

După modificarea valorilor se apasă butonul din partea dreaptă sus a paginii din secțiunea „Status
Loturi”.

 Ştergere status lot

Pentru ștergerea unui status lot, se apasă butonul aferent liniei care se dorește a fi ștearsă.

 Adăugare status fișiere

Pentru adăugarea unui status Fișier se apasă butonul din secțiunea „Status Fișiere”.

Sistemul inserează pe ultima poziție în lista de înregistrări o linie nouă:

1575/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Administratorul completează câmpurile:


- Id StatusFisier;
- Status Fișier.

După completarea câmpurilor se apasă butonul din partea dreapta sus a paginii din secțiunea „Status
Fișier”.

 Editare status fișier


Pentru editarea unui status de fișier se modifică valorile din linia înregistrării dorite:

După modificarea valorilor se apasă butonul din partea dreapta sus a paginii din secțiunea „Status
Fișier”.
 Ştergere status fişier

Pentru ștergerea unui status de fişier, se apasă butonul aferent liniei care se dorește a fi
ștearsă.

A.4. Log Viewer Erori

Prin accesarea opţiunii <Log Viewer Erori> se afişează ecranul de mai jos în care este afișat istoricul erorilor
generate la procesarea fișierelor:

1576/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Administratorul are posibilitatea de a filtra datele pentru a găsi evenimentul dorit.


După completarea câmpurilor din secțiunea de filtre, se apasă tasta Enter pentru căutare. Sistemul afișează
înregistrările conform criteriilor de filtrare introduse.
În listă există și posibilitatea de a ordona datele din pagina apăsând click pe denumirea coloanei.

A.5, Log Viewer Info

Sistemul deschide ecranul de mai jos în care este afișat istoricul evenimentelor generate la procesarea fișierelor:

1577/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Administratorul are posibilitatea de a filtra datele pentru a găsi evenimentul dorit.


După completarea câmpurilor din secțiunea de filtre, se apasă tasta Enter pentru căutare. Sistemul afișează
înregistrările conform criteriilor de filtrare introduse.
În listă există și posibilitatea de a ordona datele din pagina apăsând click pe denumirea coloanei.

1578/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
A.6. Închidere/ Deschidere Lună

1579/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Pentru deschiderea unei noi luni în aplicație, se închide sau redeschide luna anterioară:

Ulterior, se poate schimba statusul lunii curente în Deschis.

Pentru salvarea modificărilor, se apasă butonul din colțul dreapta jos al ferestrei.

B. Administrare și gestionare grupuri și utilizatori


În baza solicitărilor persoanelor desemnate din structurile Caselor Teritoriale de Pensii sau a CNPP,
transmise prin e-mail, administratorul poate efectua operaţiunile de gestionare a grupurilor şi utilizatorilor aplicaţiei
DIAFIX. Pentru aceste operații administratorul accesează Oracle Directory Service Manager la adresa
10.250.0.100/odsm.

Sistemul deschide ecranul următor:

Administratorul apasă pe secțiunea „Conect to a directory” și selectează din lista secțiunea dorită:

1580/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se deschide ecranul de mai jos:

Se introduc valori în câmpurile:


- User Name: cn=orcladmin;
- Password;
- Start Page: Data Browser.

1581/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul pentru autentificare.

Din ecranul deschis se selectează tabul „Data Browser”:

1582/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Se deschide ecranul următor:

Administratorul deschide tree-ul „dc=local” si „dc=diafix”. Sub acest tree se află zonele de Grupuri și Utilizatori.

1583/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
B.1 Gestionare grupuri

Pentru accesarea grupurilor se expandează tree-ul „cn=Groups”. În listă se pot vizualiza grupurile existente deja.

Pentru adăugarea unui grup nou există două metode:


1. Creare grup
2. Creare grup după un model

Creare grup
Pentru adăugarea unui grup nou, se apasă Click dreapta pe zona de Grup din Tree-ul expandat. Automat se
afișează lista de operații disponibile:

1584/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Se selectează din lista de opțiuni, prima linie: .
Se deschide ecranul de adăugare pentru un grup nou:

Se apasă butonul pentru a selecta Clasa. Sistemul deschide ecranul următor în care utilizatorul introduce
criteriul de filtrare:

Se selectează din listă valoarea „groupOfNames” și se apasă butonul „OK”. Se revine în ecranul anterior în care
acum valoarea clasei este completată cu valoarea selectată:

1585/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Opțional se apasă butonul „Browser” pentru a deschide selectorul de părinte:

Se selectează valoarea dorită din listă și se apasă butonul . Se revine în ecranul anterior în care valoarea
câmpului Părinte este completat:

1586/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul pentru continuarea operației de adăugare grup.

Utilizatorul completează câmpurile:


- cn – se completează denumirea grupului;
- Relative Distinguished Name – se selectează valoarea „cn” din lista de valori;
- Distinguished Name se auto completează.

Se apasă butonul pentru continuare.

1587/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul pentru finalizarea operației de adăugare. Grupul se afișează în tree-ul din stânga paginii
sub părintele selectat dacă a fost cazul la adăugare:

1588/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Pentru a vizualiza atributele grupului se selectează grupul din tree:

Creare grup după model

Pentru adăugare unui grup nou, se apasă Click dreapta pe zona de Grup din Tree-ul expandat pe grupul model.
Automat se afișează lista de operații disponibile:

Se selectează din lista de opțiuni, prima linie: .

1589/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Se deschide ecranul de adăugare pentru un grup nou:

Campurile Object Class și Parent of the entity sunt autocompletate deja cu valori.

Se apasă butonul pentru continuarea operației de adăugare grup.

Utilizatorul completează câmpurile:


- cn – se completeaza denumire grupului;
- Relative Distinguished Name – se selectează valoarea „cn” din lista de valori;
- Distinguished Name se auto completează.

1590/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul pentru continuare. Lista de membri a noului grup conține membrii grupului folosit ca
model pentru adăugare:

Pentru a șterge un utilizator din listă, se selectează înregistrarea dorita și se apasă butonul :

1591/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Utilizatorul este șters din listă:

Se apasă butonul pentru continuare.

Se apasă butonul pentru finalizarea operației de adăugare.

1592/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Adăugare utilizator în grup

Pentru a adaugă un utilizator la un grup, se selectează grupul dorit din „Data Tree”.

În tabul „Groups” se apasă butonul de adăugare din zona „Members”:

1593/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Sistemul încarcă o linie nouă, goală:

Utilizatorul apasă butonul pentru a selecta utilizatorul dorit:

Se selectează utilizatorul din tree și se apasă butonul „OK”. Utilizatorul este salvat în lista de Membri:

1594/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul Apply din colțul dreapta-sus pentru salvarea modificărilor.

Ștergere utilizator din grup

Pentru a șterge un utilizator din grup, se selectează grupul dorit din „Data Tree”.

În tabul „Groups”, în secțiunea „Members” sunt afișați utilizatorii asignați la grup:

1595/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se selectează utilizatorul care se dorește a fi șters și se apasă butonul :

Utilizatorul este șters din listă:

Se apasă butonul Apply din colțul dreapta-sus pentru salvarea modificărilor.

1596/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Ștergere grup

Pentru ștergerea unui grup, se apasă Click dreapta pe zona de Grup din Tree-ul expandat pentru grupul care se
dorește șters. Automat se afișează lista de operații disponibile:

Se selectează din lista opțiunea .


Se deschide ecranul de confirmare operație:

Utilizatorul selectează „Yes” dacă dorește ștergerea grupului și „No” dacă dorește renunțarea la operația de
ștergere.

1597/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
B.2 Gestionare utilizatori

Pentru accesarea utilizatorilor se expandează tree-ul „cn=Users”. În lista se pot vizualiza utilizatorii existenți deja.

Pentru adăugarea unui utilizator nou există două metode:


1. Creare utilizator
2. Creare utilizator după un model

Creare utilizator

Pentru adăugarea unui utilizator nou se apasă click dreapta pe zona de Users din Data Tree-ul expandat. Sistemul
afișează operațiile disponibile:

Se selectează din lista de opțiuni, prima linie: .

1598/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Se deschide ecranul de adăugare pentru un utilizator nou:

Se apasă butonul pentru a selecta Clasa. Sistemul deschide ecranul următor în care utilizatorul introduce
criteriul de filtrare:

Se selectează din lista valoarea „person” și se apasă butonul „OK”. Se revine în ecranul anterior în care acum
valoarea clasei este completată cu valoarea selectată:

1599/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Opțional se apasă butonul „Browse” pentru a deschide selectorul de părinte:

Se selectează valoarea dorită din listă și se apasă butonul . Se revine în ecranul anterior în care valoarea
câmpului Părinte este completat:

1600/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul pentru continuarea operației de adăugare utilizator.

Utilizatorul completează câmpurile:


- cn – se completează numele de utilizator (de forma nume.prenume);
- sn – se completează numele și prenumele utilizatorului;
- Relative Distinguished Name – se selectează valoarea „cn” din lista de valori;
- Distinguished Name se auto completează.

Se apasă butonul pentru continuare.

1601/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul pentru finalizarea operației de adăugare. Utilizatorul se afișează în tree-ul din stânga
paginii sub părintele selectat dacă a fost cazul la adăugare:

Se apasă butonul Apply din colțul dreapta-sus pentru salvarea modificărilor.


Pentru a vizualiza atributele utilizatorului se selectează înregistrarea din tree:

1602/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Creare utilizator după model

Pentru adăugarea unui utilizator nou se apasă click dreapta pe zona de User din Data Tree-ul expandat. Sistemul
afișează operațiile disponibile:

1603/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se selectează din lista de opțiuni, prima linie: .


Se deschide ecranul de adăugare pentru un utilizator nou:

Câmpurile Object Class și Parent of the entity sunt autocompletate deja cu valori.

Se apasă butonul pentru continuarea operației de adăugare utilizator.

Utilizatorul completează câmpurile:


- cn – se completează numele de utilizator (de forma nume.prenume);
- sn – se completează numele și prenumele utilizatorului;
- Relative Distinguished Name – se selectează valoarea „cn” din lista de valori;
- Distinguished Name se auto completează.

1604/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul pentru continuare.

Se apasă butonul pentru finalizarea operației de adăugare. Utilizatorul se afișează în tree-ul din stânga
paginii sub părintele selectat dacă a fost cazul la adăugare:

Se apasă butonul Apply din colțul dreapta-sus pentru salvarea modificărilor.

1605/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Pentru a vizualiza atributele utilizatorului se selectează înregistrarea din tree:

Ștergere utilizator

Pentru ștergerea unui utilizator, se apasă Click dreapta pe zona de User din Tree-ul expandat pentru utilizatorul
care se dorește șters. Automat se afișează lista de operații disponibile:

Se selectează din listă opțiunea .

1606/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Se deschide ecranul de confirmare operație:

Utilizatorul selectează „Yes” dacă dorește ștergerea grupului și „No” daca dorește renunțarea la operația de
ștergere.

Schimbare parolă utilizator

Se selectează utilizatorul din lista:

Se accesează tabul Attributes.


În campul “userPassword” se introduce noua parolă.

1607/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1

1608/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Se apasă butonul Apply din colțul dreapta-sus pentru salvarea modificărilor.

7. RESPONSABILITĂȚI

Administratorul aplicației DIAFIX:


 Îndeplinește sarcinile de administrare, configurare și gestionare a grupurilor/utilizatorilor aplicației DIAFIX.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1609/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1610/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedură privind administrarea și configurarea aplicației DIAFIX
(PO - 22 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1611/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ a procedurii operaționale (PO)
Administrare si configurare aplicație
Setup Instituții Start

Adresă Directorul DIESC dispune administratorului printr-o adresă, efectuarea


operaţiunilor de adăugare, modificare sau ştergere a unei instituţii

Se acceseaza ecranul de Configurare Instituții prin apăsarea butonului


„Setup Instituții” din meniul Admin

Sistemul deschide ecranul Setup instituții

Se afișează date despre instituțiile deja înregistrate în aplicație

În tabul „Domenii”, administratorul poate vizualiza toate domeniile


aferente instituţiilor existente în aplicație

În tabul „Responsabili” se pot vizualiza responsabilii pe domeniile


aferente instituţiilor din aplicație

Administratorul poate efectua următoarele operaţiuni referitoare la


instituții:

Adăugare instituție Editare instituție Ștergere instituție

Se apasă butonul “Adaugă Se modifica valorile din Se accesează opţiunea


instituție” din tabul „Instituții” câmpurile liniei instituției “Șterge” de pe linia aferentă
al ecranului „Config Instituții dorite instituției
Diafix”

Se salvează modificările
Sistemul inserează o linie făcute
nouă fără valori pe prima
poziție din lista de
înregistrări

Administratorul Se salvează
1
completează câmpurile modificările făcute

1612/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
1
Ediția 1

Administratorul poate efectua următoarele operaţiuni referitoare la domeniile


aferente instituţiilor, accesând tabul <Domenii>:

Adăugare domeniu Editare domeniu Ștergere domeniu

Se deschide tabul Se deschide lista de Se accesează opţiunea


„Domenii” din ecranul Domenii și pentru “Șterge” de pe linia
„Config Instituții Diafix” înregistrarea dorită se aferentă domeniului
modifică valorile din
â i
Se apasă butonul
“Adaugă domeniu” Se salvează modificările
făcute

Se inserează o linie
noua pe prima poziție în
lista de înregistrări

Administratorul Se salvează modificările


completează câmpurile făcute

Administratorul poate efectua următoarele operaţiuni referitoare la


responsabilii modulelor, accesând tabul <Responsabilii>:

Adăugare responsabil Editare responsabil Ștergere responsabil

Se deschide tabul Se modifică valorile Se accesează opţiunea


„Responsabili” din pentru linia respectivă “Șterge” aferentă care se
ecranul „Config Instituții dorește a fi ștearsă

Se salvează modificările
Se apasă butonul făcute
“Adaugă Responsabil”

Se inserează o linie
nouă pe prima poziție a

Administratorul Se salvează modificările


Stop
completează câmpurile făcute

1613/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

Setup Diafix Config PO – 22 – DIESC


Ediția 1
Start

Pentru a accesa ecranul de configurare Domenii se


apasă butonul „Setup Diafix Config” din meniul

Se acceseaza ecranul de Configurare Instituții prin


apăsarea butonului „Setup Instituții” din meniul

Sistemul deschide ecranul Vizualizare setări

Sub lista de Domenii se afișează detaliile de


configurare ale domeniului

Se selectează un domeniu din prima listă

Lista a doua este filtrată în funcție de domeniul


respectiv

Administratorul poate efectua următoarele


operaţiuni referitoare la configurare domenii:

Adăugare configurare Editare configurare


d i d i

Se apasă butonul “Adaugă Se apasă butonul “Ëdit”


config nou” de pe linia domeniului
selectat

Sistemul deschide
fereastra de configurare Sistemul deschide ecranul
de modificare al
configurării respective
Administratorul
completează datele Administratorul modifică
valorile
Se salvează modificările
făcute Se salvează modificările
făcute

Stop

1614/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Setup Status Ediția 1

Start

Pentru a vizualiza statusurile existente pe Loturi și pe Fișiere în


aplicație se accesează secțiunea „Setup Status” din Meniu Admin

Sistemul deschide ecranul Setup loturi și Status fișiere

Administratorul poate efectua următoarele operaţiuni referitoare la

Adăugare status lot Editare status lot Ştergere status lot

Se apasă butonul Se modifică valorile din Se accesează opţiunea


“Adaugă status lot” din linia înregistrării dorite “Șterge” aferentă liniei
tabul Status loturi” care se dorește a fi

Sistemul inserează pe Se salvează modificările


prima poziție în lista de făcute
înregistrări o linie nouă

Administratorul Se salvează modificările


completează câmpurile făcute

Administratorul poate efectua următoarele operaţiuni referitoare la


fi i

Adăugare status fișiere Editare status fișiere Ştergere status fișiere

Se apasă butonul Se modifică valorile din Se accesează opţiunea


“Adaugă status” din tabul linia înregistrării dorite “Șterge” aferentă liniei
Status fișiere” care se dorește a fi

Sistemul inserează pe Se salvează modificările


ultima poziție în lista de făcute
înregistrări o linie nouă

Administratorul Se salvează modificările


completează câmpurile făcute Stop

1615/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Log Viewer Erori Start Ediția 1

Se accesează opţiunea <Log Viewer Erori>

Se afişează ecranul „Log viewer erori”


în care este afișat istoricul erorilor generate la
procesarea fișierelor

Se completează câmpurile din secțiunea de filtre

Se apasă tasta Enter pentru căutare

Sistemul afișează înregistrările conform criteriilor


de filtrare introduse

Se pot ordona datele din pagina apăsând click pe


denumirea coloanei

Stop

Log Viewer Info Start

Se accesează opţiunea <Log Viewer Info>

Se afişează ecranul „Log viewer Info”


în care este afișat istoricul evenimentelor generate
la procesarea fișierelor

Se completează câmpurile din secțiunea de filtre

Se apasă tasta Enter pentru căutare

Sistemul afișează înregistrările conform criteriilor


de filtrare introduse

Se pot ordona datele din pagina apăsând click pe


denumirea coloanei

Stop

1616/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
Închidere/ Deschidere Lună
PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Start

Se accesează opţiunea <Închidere/ Deschidere


Lună>

Se afişează ecranul „Închidere/ Deschidere Lună”

Pentru deschiderea unei noi luni în aplicație, se


închide sau redeschide luna anterioară

Ulterior, se poate schimba statusul lunii curente în


Deschis

Se salvează modificările

Stop

Administrare și gestionare grupuri și utilizatori

Start

Se accesează Oracle Directory Service Manager la


adresa 10.250.0.100/odsm

Se apasă pe secțiunea „Conect to a directory” și


selectează din lista secțiunea dorită

Se introduc valori în câmpuri

Se apasă butonul „Conect” pentru autentificare.

Se selectează tabul „Data Browser”

Se deschide tree-ul „dc=local” si „dc=diafix”. Aici se


află zonele de Grupuri și Utilizatori

Stop

1617/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Gestionare grupuri Start Ediția 1

Pentru accesarea grupurilor se expandează tree-ul


„cn=Groups”. În listă se pot vizualiza grupurile
existente deja

Adăugarea unui grup nou:

Creare grup Creare grup după model

Se apasă Click dreapta pe zona de Se apasă Click dreapta pe zona de


Grup din Tree-ul expandat Grup din Tree-ul expandat

Se afișează lista de operații disponibile Se afișează lista de operații disponibile

Se selectează din lista de opțiuni Se selectează din lista de opțiuni


“Create Like”

Se deschide ecranul de adăugare


pentru un grup nou Se deschide ecranul de adăugare
pentru un grup nou

Se apasă butonul + pentru a selecta


Clasa Se apasă butonul “Next” pentru
continuarea operației de adăugare grup

Se selectează din listă valoarea


„groupOfNames” și se apasă butonul Utilizatorul completează câmpurile
OK”

Se apasă butonul “Next” pentru


Se revine în ecranul anterior continuare

Opțional se apasă butonul „Browser” Lista de membri a noului grup conține


pentru a deschide selectorul de părinte membrii grupului folosit ca model
pentru adăugare

Se selectează valoarea dorită din listă


și se apasă butonul “Select” Pentru a șterge un utilizator din listă, se
selectează înregistrarea dorita și se
apasă butonul X
Se revine în ecranul anterior

1618/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

1 PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul “Next”pentru Utilizatorul este șters din listă


continuarea operației de adăugare grup

Se apasă butonul “Next”pentru


Utilizatorul completează câmpurile continuare

Se apasă butonul “Next”pentru Se apasă butonul “Finish”


continuare pentru finalizarea operației de adăugare

Se apasă butonul “Finish”


pentru finalizarea operației de adăugare

Grupul se afișează în tree-ul din stânga Pentru a vizualiza atributele grupului se


paginii sub părintele selectat dacă a fost selectează grupul din tree
cazul la adăugare

Stop

Start

Operaţiuni referitoare la grupuri:

Adăugare utilizator în grup Ștergere utilizator din grup Ștergere grup

Se selectează grupul dorit Se selectează grupul dorit Pentru ștergerea unui grup,
din „Data Tree” din „Data Tree” se apasă Click dreapta pe
zona de Grup din Tree-ul
expandat pentru grupul care
În tabul „Groups” se apasă În tabul „Groups”, în se dorește șters
butonul de adăugare din secțiunea „Members” sunt
zona „Members” afișați utilizatorii asignați la
grup
Automat se afișează lista de
Sistemul încarcă o linie operații disponibile
nouă goală
Se selectează utilizatorul
care se dorește a fi șters și
Utilizatorul apasă butonul se apasă butonul X

pentru a selecta utilizatorul
1

1619/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
1 Ediția 1

Se selectează utilizatorul din Utilizatorul este șters din Se selectează din lista
tree și se apasă butonul listă opțiunea Delete
„OK”

Se apasă butonul Apply din Se deschide ecranul de


Utilizatorul este salvat în confirmare operație
colțul dreapta-sus pentru
lista de Membri
salvarea modificărilor

Se apasă butonul Apply din Utilizatorul selectează „Yes”


colțul dreapta-sus pentru dacă dorește ștergerea
salvarea modificărilor grupului și „No” dacă
dorește renunțarea la
operația de ștergere

Utilizatorul este șters din


Stop listă

1620/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC

Gestionare utilizatori Start Ediția 1

Pentru accesarea utilizatorilor se expandează tree-


ul „cn=Users”. În listă se pot vizualiza utilizatorii
existenți deja

Adăugarea unui utilizator nou:

Creare utilizator Creare utilizator după model

Se apasă Click dreapta pe zona de Se apasă Click dreapta pe zona de


Users din Tree-ul expandat Users din Tree-ul expandat

Se afișează lista de operații disponibile Se afișează lista de operații disponibile

Se selectează din lista de opțiuni Se selectează din lista de opțiuni


“Create Like”

Se deschide ecranul de adăugare


pentru un utilizator nou Se deschide ecranul de adăugare
pentru un utilizator nou

Se apasă butonul + pentru a selecta


Clasa Se apasă butonul “Next” pentru
continuarea operației de adăugare grup

Se selectează din lista valoarea


„person” și se apasă butonul „OK” Utilizatorul completează câmpurile

Câmpurile Object Class și Parent of the


Se revine în ecranul anterior entity sunt autocompletate deja cu
valori

Opțional se apasă butonul „Browse”


pentru a deschide selectorul de părinte Se apasă butonul “Next” pentru
continuare

Se selectează valoarea dorită din listă


și se apasă butonul “Select” Utilizatorul completează câmpurile

Se revine în ecranul anterior

1621/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
1
PO – 22 – DIESC
Ediția 1

Se apasă butonul “Next”pentru Se apasă butonul “Next”pentru


continuarea adăugării utilizatorului continuare

Se apasă butonul “Finish”


Utilizatorul completează câmpurile pentru finalizarea operației de adăugare

Se apasă butonul “Next”pentru Utilizatorul se afișează în tree-ul din stânga paginii


continuare sub părintele selectat dacă a fost cazul la adăugare

Se apasă butonul “Finish”


pentru finalizarea operației de adăugare
Se apasă butonul Apply pentru salvare

Utilizatorul se afișează în tree-ul din stânga paginii


sub părintele selectat dacă a fost cazul la adăugare Pentru a vizualiza atributele
utilizatorului se selectează

Se apasă butonul Apply pentru salvare

Pentru a vizualiza atributele


Stop
utilizatorului se selectează

Start

Operaţiuni referitoare la utilizatori:

Schimbare parolă utilizator Ștergere utilizator

Se selectează utilizatorul Se apasă Click dreapta pe


din lista zona de User din Tree-ul
expandat pentru
utilizatorul care se dorește
Se accesează tabul
Attributes
Automat se afișează lista
În campul “userPassword” de operații disponibile
se introduce noua parolă
Se selectează din listă
opțiunea Delete
Se apasă butonul Apply din colțul
dreapta-sus pentru salvarea
modificărilor
1

1622/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
1 Ediția 1

Se selectează din lista


opțiunea Delete

Se deschide ecranul de
confirmare operație

Utilizatorul selectează „Yes”


dacă dorește ștergerea
grupului și „No” dacă
dorește renunțarea la
operația de ștergere

Utilizatorul este șters din


Stop listă

1623/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 22 – DIESC
Ediția 1
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
Administrare si configurare aplicație
1. Setup Instituții După caz După caz După caz
2. Setup După caz După caz După caz
Diafix Config
3. Setup Status După caz După caz După caz
4. Log Viewer Erori După caz După caz După caz
5. Log Viewer Info După caz După caz După caz
6. Închidere După caz După caz După caz
/Deschidere
luna
Administrare si gestionare grupuri si utilizatori
1. Gestionare După caz După caz După caz
grupuri
2. Gestionare După caz După caz După caz
utilizatori

1624/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 23 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND SCHIMBUL DE DATE


ÎNTRE CNPP ȘI DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA
BAZELOR DE DATE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1625/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru schimbul de date între CNPP şi DEPABD prin intermediul aplicației
DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările şi
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

1626/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1
 Protocolul de cooperare nr.104/CNPAS/14.01.2010 si nr.2110030/DEPABD/06.01.2010 încheiat între Casa
Națională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale si Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date pe linia furnizării de date din Registrul național de evidentă al persoanelor.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
DEPABD - Direcția pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de schimb de date între CNPP şi DEPABD prin intermediul
aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;

1627/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

6.1 Preluare de date de la DEPABD (intrare în DIAFIX)

Utilizatorul DEPABD încarcă lunar pe serverul SFTP DIAFIX fisierele de tip IN (intrare in DIAFIX), conform
tabelului de mai jos

Utilizator
Sens care
Instituție Folder SFTP Denumire fișier Periodicitate
preluare încarcă/
descarcă
Intrare în utilizator
strazi_sectoare.txt lunar
DEPABD DIAFIX DEPABD
Intrare în utilizator
strazi.txt lunar
DIAFIX DEPABD
Intrare în utilizator
coduri_strazi.txt lunar
DIAFIX EVP
/sftp_evp/in/nomenclatoare/ Intrare în utilizator
localitati_judet.txt lunar
LUNA_aaaa/ DIAFIX DEPABD
Intrare în utilizator
den_localitati.txt lunar
DIAFIX DEPABD
Intrare în utilizator
coduri_localitati.txt lunar
DIAFIX DEPABD
Intrare în utilizator
tip_artere.txt lunar
DIAFIX DEPABD
/sftp_EVP/in/pensii_a/ Intrare în utilizator
pensii_a.cod_judet lunar
LUNA_aaaa/ DIAFIX DEPABD
/sftp_EVP/in/pensii_d/ Intrare în utilizator
pensii_d.cod_judet lunar
LUNA_aaaa/ DIAFIX DEPABD
/sftp_EVP/in/pensii_p/ Intrare în utilizator
pensii_p.cod_judet lunar
LUNA_aaaa/ DIAFIX DEPABD

1628/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Responsabilul CNPP verifică pe SFTP în locaţia stabilită la configurarea domeniului, existența fișierelor.
Responsabilul CNPP accesează aplicația DIAFIX, Instituția DEPABD.
Procesarea datelor se poate efectua la nivel de fișier sau la nivel de domeniu (ceea ce include toate loturile
și fișierele aferente lunii selectate).

6.1.1. Procesarea datelor la nivel de fișier

 Vizualizare loturi
Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele de la DEPADB se urmează pașii:
 Se selectează din ecranul de Domenii luna pentru care se doreste procesarea:

Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date.

Sistemul deschide ecranul de Loturi:

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

1629/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului, dacă este cazul.

Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:


- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP
 Pentru a procesa/reprocesa lotul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din listă, cea
care nu are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea
dorită:

1630/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

În cazul reprocesării parțiale a fișierului se pot selecta manual doar înregistrările care se doresc a fi
reprelucrate.
 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.
 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor, în care utilizatorul apasă „OK”:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de procesare/reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă

butonul din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată”, în
cazul în care nu sunt probleme:

1631/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1632/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr atenționări

validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării, se deschide ecranul cu problemele apărute:

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

1633/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

 Vizualizare date preluate

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza dacă din ecranul de Domenii se apasă butonul

aferent domeniului de preluare

Sistemul deschide ecranul următor:

Se apasă click pe denumirea oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea datelor:

1634/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe care dorește să le vadă afișate în pagină și de a le reordona
folosind opțiunile din meniul “View”:

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se apasă butonul sau se selectează opțiunea
“Detach” din meniul “View”:

1635/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul sau se selectează opțiunea “Atach’ din
meniul “View”:

6.1.2. Procesarea datelor la nivel de domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:


 Se selectează luna din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre


nomenclatoare. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

1636/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Pentru a continua operația de apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

1637/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1638/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr erori validare”,

numărul de înregistrări care au avut probleme: .


Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute:

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

1639/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

6.2 Transmiterea fișierelor de la CNPP la DEPABD

Prin aplicaţia DIAFIX se transmit lunar către DEPABD fişiere de tip OUT (ieşire din DIAFIX) care se încarcă pe
serverul SFTP DIAFIX, conform tabelului de mai jos

Utilizator
Sens care
Instituție Folder SFTP Denumire fișier Periodicitate
preluare încarcă/
descarcă
diafix_corectie_cnp Ieșire din utilizator
DEPABD /sftp_EVP/out/LUNA_aaaa lunar
_LUNA_aaaa.txt DIAFIX DEPABD

 Introducerea CNP-urilor cu probleme

Ecranul de „Introducere CNP” se referă la datele cu probleme de la Evidența populației. După introducere, datele
vor fi transmise mai departe către DEPABD pentru corecție, dintr-un domeniu de la nivelul instituției DEPABD.
Utilizatorul alege opţiunea „Introducere CNP”

Sistemul deschide ecranul următor:

1640/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Pentru adăugarea unui CNP nou se apasă butonul din pagină.


Sistemul inserează pe prima poziție din lista o linie nouă:

Utilizatorul completează valorile referitoare la:


- CNP;
- Nume;
- Prenume;
- Stare – se selectează una din valorile Viu, Mort sau Cetățenie Română;
- Adresa;
- Data înregistrării;
- Observații;
- Transmis EVP – se auto completează cu valoarea NU și după transmiterea datelor se modifică valoarea în
DA.

După completarea câmpurilor se apasă butonul din partea dreapta sus a paginii.

Transmiterea datelor de la CNPP către DEPABD se poate realiza în două modalități:


1. Din ecranul de Vizualizare loturi
2. Generare date de ieșire din ecranul de Domenii

 Vizualizare loturi pentru transmitere

Pentru a vizualiza loturile și a transmite datele de la CNPP către DEPABD se urmează pașii:

1641/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1
 Se deschide ecranul de „Selecție instituție”:

 Se selectează instituția „CNPP- DIESC”:

 Se selectează luna din ecranul de domenii:

1642/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului „Livrare către DEPABD a CNP-urilor eronate
introduse în DIAFIX”. Sistemul deschide ecranul de Loturi:

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului pentru date de ieșire. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

 Utilizatorul deschide ecranul „Fișiere OUT”:

1643/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă butonul pentru a porni reprocesarea fișierului.


Sistemul afișează ecranul următor:

Utilizatorul selectează opțiunea dorită.


 Sistemul afișează mesajul următor:

Utilizatorul apasă butonul „Confirm” pentru a continua operația sau „Renunț” pentru a anula operația de
reprocesare.
 În cazul în care se dorește continuarea operației, sistemul afișează mesajul informativ de mai jos:

Pentru a urmări starea procesării se apasă butonul din pagină. La finalizarea operației, statusul
fișierului va fi „Export finalizat”:

1644/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

 Generare date de ieșire

Pentru a genera datele de ieșire și a transmite datele către DEPABD se urmează pașii:
 Se selectează luna din ecranul de domenii:

1645/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului „Livrare către DEPABD a CNP-
urilor eronate introduse în DIAFIX”:

 Sistemul afișează ecranul următor:

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

1646/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1647/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 23 – DIESC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1648/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind schimbul de date
între CNPP și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 23 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1649/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start

Fisiere de tip IN Utilizatorul DEPABD încarcă lunar pe serverul SFTP DIAFIX fisierele
de tip IN (intrare in DIAFIX)

Operatorul CNPP lansează agentul STS care crează pe stația locală o


structură de foldere, mută fișierele txt din căsuțele de mail în această
structură și crează fișierele de log

Responsabilul CNPP verifică pe SFTP în locaţia stabilită la


configurarea domeniului, existența fișierelor

Responsabilul CNPP accesează aplicația DIAFIX, Instituția DEPABD

Procesarea datelor

Procesare date la nivel de fișier


Vizualizare loturi

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de preluare date

Sistemul deschide ecranul de Loturi

1650/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
1 Ediția 1

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Procesarea/ reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”
aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu are status
„Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației,

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

1651/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
2 Ediția 1

Dacă numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul


de înregistrări citite, la click pe numărul de înregistrări citite se
deschide un ecran de alegere tip de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme


se apasă butonul

Dacă există probleme de validare a


datelor, se afișează pe coloana „Număr
atenționări validare”, numărul de
înregistrări care au avut probleme

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării


respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute

Utilizatorul vizualizează în acest ecran datele necesare

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1652/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Vizualizare date preluate

Start

Vizualizarea datelor preluate în urma procesării prin apăsarea


butonului
aferent domeniului de preluare

Deschiderea unui ecran în care Se apasă click pe denumirea


oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea
datelor

Selectarea coloanelor care se doresc a fi afișate în pagină și


reordonarea acestora folosind opțiunile din meniul “View”

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se


apasă butonul
sau se selectează opțiunea “Detach” din meniul “View”

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul


sau se selectează opțiunea “Atach’ din meniul “View”

Stop

1653/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1
Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului de preluare date despre nomeclatoare

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

1654/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1
1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de înregistrări


DA așteptate nu coincide cu
numărul de înregistrări citite,
la click pe numărul de
înregistrări citite se deschide
un ecran de selectare a

Apăsarea butonului“Downloadează Fisier Log”


pentru a deschide fișierul log care afișează problemele
întâmpinate și detaliile despre procesare

Apăsarea butonului “Downloadează Fisier Info Erori”


pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu
probleme

În cazul în care există probleme de validare a datelor


(Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări
care au avut probleme

Prin selectarea semnului exclamării, se deschide ecranul


cu problemele apărute

Vizualizarea datelor de interes

1655/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
2 Ediția 1

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul


“Selectie Fisiere”

Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă


butonul “Detalii Status” din dreptul liniei procesate

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1656/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Transmiterea fișierelor de la CNPP la DEPABD

Start

Prin aplicaţia DIAFIX se transmit lunar către DEPABD fişiere Fişiere de


de tip OUT (ieşire din DIAFIX) care se încarcă pe serverul
SFTP DIAFIX tip OUT

Introducerea CNP-urilor cu probleme

Utilizatorul alege opţiunea „Introducere CNP”

Sistemul deschide ecranul „Introducere date CNP”

Se apasă butonul “Adaugă înregistrare”

Sistemul inserează pe prima poziție din lista o linie nouă

Utilizatorul completează valorile

Salvarea modificărilor

Stop

1657/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Vizualizare loturi

Start

Selectarea instituției „CNPP- DIESC”

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului „Livrare către DEPABD a CNP-
urilor eronate introduse în DIAFIX”

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN” si “Fișiere OUT”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

1658/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru reprocesare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Export


finalizat” în cazul în care nu sunt probleme

Vizualizarea documentului generat

Stop

1659/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Generare date iesire

Start

Se selectează luna din


ecranul de domenii dorit

Utilizatorul apasă butonul


“Generare date iesire”
din dreptul domeniului „Livrare către DEPABD a
CNP-urilor eronate introduse în DIAFIX”

Sistemul afișează un ecran


de confirmare

Confirm Pentru a continua cu Renunț


generarea datelor se apasă
butonul „Confirm”, iar pentru a
anula operația de generare
date se apasă „Renunț”

Sistemul afișează un mesaj informativ pentru care utilizatorul


apasă „OK”:

Vizualizarea documentului generat

Stop

1660/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Preluare de date de După caz După caz După caz
la DEPABD (intrare
în DIAFIX)

2. Transmiterea După caz După caz După caz


fișierelor de la
CNPP la DEPABD

1661/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 23 – DIESC
Ediția 1

1662/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 24 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND PRELUAREA DATELOR


DE LA INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1663/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru preluarea datelor de la Inspectoratul General pentru Imigrări prin
intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările şi
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Protocolul de cooperare nr. 418/CNPAS/10.02.2010 și nr. 2282057/ORI/05.02.2010 încheiat între Casa
Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale și Oficiul Român pentru Imigrări pe linia furnizării de
date din eveidențele O.R.I.;
 Actul adițional nr. 3241587/IGI/17.05.2013 și nr. 109/CNPP/06.06.2013;
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;

1664/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
IGI – Inspectoratul General pentru Imigrări.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de preluare a datelor de către CNPP de la Inspectoratul General
pentru Imigrări prin intermediul aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;

1665/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU
Procesul de preluare date de la IGI conţine două etape:
1. Preluarea în baza de date DIAFIX a datelor transmise de IGI;
2. Generarea fi;ierelor de tip DBF pentru utilizarea lor în sistemul informatic interimar CNPP.

6.1. Preluarea în baza de date DIAFIX a fişierelor transmise de IGI


Utilizatorul IGI încarcă lunar pe serverul SFTP DIAFIX fișierele de tip IN (intrare în DIAFIX), conform tabelului
de mai jos:
Sens Utilizator care
Instituție Folder SFTP Denumire fișier Periodicitate
preluare încarcă/descarcă
Intrare în
intrari.txt utilizator IGI lunar
DIAFIX
Intrare în
iesiri.txt utilizator IGI lunar
DIAFIX
Intrare în
IGI /sftp_ori/in/LUNA_aaaa decese.txt utilizator IGI lunar
DIAFIX
Intrare în
modificari_cnp.txt utilizator IGI lunar
DIAFIX
Intrare în
modificari_fara_cnp.txt utilizator IGI lunar
DIAFIX

Responsabilul CNPP verifică pe SFTP în locaţia stabilită la configurarea domeniului, existența fișierelor.
Responsabilul CNPP accesează aplicația DIAFIX, Instituția ORI.
Procesarea datelor se poate efectua la nivel de fișier sau la nivel de domeniu (ceea ce include toate loturile și
fișierele aferente lunii selectate).

1666/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

6.1.1, Procesarea datelor la nivel de fișier

Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele de la IGI se urmează pașii:

 Se selectează instituția ORI din ecranul de instituții:

 Se selectează luna din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date. Sistemul deschide ecranul
de Loturi:

1667/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului dacă este cazul.
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării

1668/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP

 Pentru a reprocesa lotul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu
are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea dorită:

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

1669/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1670/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .
În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr atenționări

validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute:

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare

1671/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni in ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

Vizualizare date preluate

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza dacă din ecranul de Domenii se apasă butonul

aferent domeniului de preluare:

Sistemul deschide ecranul următor:

1672/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
Se apasă click pe denumirea oricărei tabele din partea stânga a paginii pentru încărcarea datelor:

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe care dorește să le vadă afișate în pagină și de a le reordona
folosind opțiunile din meniul “View”:

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se apasă butonul sau se selectează opțiunea
“Detach” din meniul “View”:

1673/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul sau se selectează opțiunea “Atach’ din
meniul “View”:

6.1.2, Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:

1674/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
 Se selectează luna din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre


nomenclatoare. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

1675/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:
Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1676/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .
În cazul în care există probleme de validare a datelor (Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe

coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute:

1677/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:
- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

6.2. Generarea fișierelor de tip DBF pentru utilizarea lor în sistemul informatic interimar CNPP

După procesarea fișierelor TXT transmise de IGI în DIAFIX se va efectua exportul datelor în format DBF.
Exportul datelor se poate face la nivel de fișier sau la nivel de domeniu.

6.2.1.Exportul datelor la nivel de fisier

Pentru a vizualiza loturile și a procesa datele pentru CNPP-DIESC, se urmează pașii:


 Se selectează din ecranul de Domenii luna pentru care se dorește procesarea.

Pentru a vizualiza loturile și a genera datele din DIAFIX se urmează pașii:

 Se selectează instituția din ecranul de instituții:

1678/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

 Se alege perioada din ecranul de domenii, butonul <Schimbă Perioada>

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transformare date.


Sistemul deschide ecranul de Loturi:

1679/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

 Utilizatorul deschide ecranul „Fișiere OUT”:

1680/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă butonul pentru a porni procesarea/reprocesarea fișierului.


Sistemul afișează ecranul următor:

Utilizatorul selectează opțiunea dorită.

 Sistemul afișează mesajul următor:

Utilizatorul apasă butonul „Confirm” pentru a continua operația sau „Renunț” pentru a anula operația de
reprocesare.

 În cazul în care se dorește continuarea operației, sistemul afișează mesajul informativ de mai jos:

Starea fișierului devine „Pregătit pentru procesare”:

1681/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Pentru a urmări starea procesării se apasă butonul din pagină. La finalizarea operației, statusul
fișierului va fi „Export finalizat”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

6.2.2 Exportul datelor la nivel de domeniu/ perioadă

Pentru a genera datele de ieșire și a transmite datele către CNPP-DIESC se urmează pașii:
 Se alege perioada din ecranul de domenii, butonul <Schimbă Perioada>

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului de transformare date:

1682/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

 Sistemul afișează ecranul următor:

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

1683/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1684/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 24 – DIESC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1685/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind preluarea datelor de la Inspectoratul General pentru Imigrări
prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 24 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1686/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Preluarea în baza de date DIAFIX a fişierelor transmise de IGI


Start

Preluarea în baza de date DIAFIX a datelor


transmise de IGI

Fișiere de Utilizatorul IGI încarcă lunar pe serverul SFTP


tip IN DIAFIX fișierele de tip IN (intrare în DIAFIX),

Responsabilul CNPP verifică pe SFTP în locaţia


stabilită la configurarea domeniului, existența
fișierelor

Responsabilul CNPP accesează aplicația DIAFIX,


Instituția ORI

Procesarea datelor la nivel de fișier


Vizualizare loturi

Se selectează instituția ORI din ecranul de instituții

Se selectează luna din ecranul de domenii

Se apasă butonul “Vizualizare loturi”din dreptul


domeniului de preluare date. Sistemul deschide
ecranul de Loturi

Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul


deschide ecranul „Fișiere IN”

1687/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
1

Utilizatorul vizualizeaza datele în ecran

Pentru a reprocesa lotul se apasă butonul


“Reprocesează” aferent ultimei înregistrări din listă

Sistemul afișează ecran de confirmare

Confir „Confirm” pentru a continua Renunț


operația sau „Renunț” pentru
a anula operația de

Afișarea mesajului de
confirmare

Starea fișierului devine


„Pregătit pentru procesare”

STOP
Pentru a urmări starea
procesării se apasă butonul
“Refresh”

Finalizarea operației
„Procesare finalizata”

1688/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
2

Dacă numărul de înregistrări așteptate


nu coincide cu numărul de înregistrări
citite, la click pe numărul de
înregistrări citite se deschide un ecran
cu mesaj de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării , se


deschide ecranul cu problemele apărute; remediaza problemele

În cazul în care există probleme de NU


DA validare a datelor sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”,
numărul de înregistrări care au avut
2
probleme:

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării


respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute

1689/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Pentru a reveni în ecranul


anterior se apasă butonul

Pentru a vizualiza detaliile


despre procesare se apasă
butonul
din dreptul liniei procesate

Sistemul afișează
informațiile despre statusul
procesării

Stop

Vizualizare date preluate

Start

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza


dacă din ecranul de Domenii se apasă butonul
“Vizualizare date preluate”
aferent domeniului de preluare

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe


care dorește să le vadă afișate în pagină și de a le
reordona folosind opțiunile din meniul “View”

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se


apasă butonul sau se selectează opțiunea “Detach” din
meniul “View”:

Stop

1690/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Se selectează perioada din


ecranul de domenii dorit

Se apasă butonul
“Procesare manuala
Domeniu / Perioada”
din dreptul domeniului de
preluare date despre
nomenclatoare

Sistemul afișează mesaj


cerere de confirmare

Confirm Renunț
„Confirm” pentru a continua
operația sau „Renunț” pentru
a anula operația

Se afișează un mesaj în
ecranul de Loturi pentru
care utilizatorul apasă „OK”

Utilizatorul apasă click pe


Id-ul lotului dorit din listă

Statusul fișierului este


„Pregătit pentru preluare

Pentru a urmări starea


operației se apasă butonul
“Refresh”

STOP
1

1691/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de înregistrări așteptate


nu coincide cu numărul de înregistrări
citite, la click pe numărul de
înregistrări citite se deschide un ecran
cu mesaj de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se


apasă butonul

În cazul în care există probleme de NU


DA validare a datelor sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”,
numărul de înregistrări care au avut
probleme:

1692/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1
2

Dacă se apasă click pe


număr sau pe semnul
exclamării respectiv, se
deschide ecranul cu
problemele apărute

Pentru a reveni în ecranul


anterior se apasă butonul

Pentru a vizualiza detaliile


despre procesare se apasă
butonul
din dreptul liniei procesate

Sistemul afișează
informațiile despre statusul
procesării

Stop

Generare fișiere

Start

Continuarea procesului de preluare date prin generarea


fișierelor .dbf in scopul utilizării lor in sistemul informatic
interimar al CNPP

Fișiere .txt După procesarea fișierelor TXT transmise de IGI în DIAFIX se Fișiere .dbf
va efectua exportul datelor în format DBF

Stop

1693/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Exportul datelor la nivel de fișier

Start

Se selectează din ecranul de Domenii luna pentru


care se dorește procesarea

Se selectează instituția din ecranul de instituții

Se alege perioada din ecranul de domenii, butonul


<Schimbă Perioada>

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de transformare date

Deschiderea ecranului de Loturi

Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit

Deschiderea ecranului „Fișiere IN”

Deschiderea ecranului „Fișiere OUT”

Apăsarea butonului “Reprocesare”


pentru a porni procesarea/reprocesarea fișierului

1694/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Sistemul afișează ecran de


interogare “Reprocesează
complet/ parțial fișierul”

Utilizatorul selectează
opțiunea dorită

Sistemul afișează ecran de


confirmare

Confir „Confirm” pentru a continua Renunț


operația sau „Renunț” pentru
a anula operația de

Afișarea mesajului de
confirmare

Starea fișierului devine


„Pregătit pentru procesare”

Pentru a urmări starea


procesării se apasă butonul
“Refresh”

Finalizarea operației
„Export finalizat”

Vizualizarea documentului
generat

Stop

1695/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Exportul datelor la nivel de domeniu / perioadă

Start

Se selectează perioada din ecranul de domenii,


butonul <Schimbă Perioada>

Utilizatorul apasă butonul


“Generare date iesire”
din dreptul domeniului de transformare date

Sistemul afișează un ecran de confirmare

Pentru a continua cu
generarea datelor se apasă
butonul „Confirm”, iar pentru a
anula operația de generare
date se apasă „Renunț”

Sistemul afișează un mesaj informativ pentru care utilizatorul


apasă „OK”:

Vizualizarea documentului generat

Stop

1696/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Preluarea în baza După caz După caz După caz
de date DIAFIX a
datelor transmise
de IGI

2. Generarea fișierelor După caz După caz După caz


de tip DBF pentru
utilizarea lor în
sistemul informatic
interimar CNPP

1697/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 24 – DIESC
Ediția 1

1698/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 25 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND SCHIMBUL DE DATE ÎNTRE CNPP ȘI AGENȚIA NAȚIONALĂ


PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
PRIN SERVICII WEB PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1699/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru schimbul de date între CNPP și ANOFM prin servicii web prin
intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările şi
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Protocolul de cooperare nr. 455/26.03.2007 încheiat între Casa Națională de Pensii Publice și Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe linia schimbului de date;
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;

1700/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de schimb de date între CNPP și ANOFM prin servicii web prin
intermediul aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;

1701/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Serviciile Web nu vor fi folosite în interfața aplicației.


Acestea ajută la schimbul de date între CNPP și ANOFM, facilitând interogarea în timp real a bazelor de date
ale CNPP, respectiv ANOFM, astfel:
1. CNPP preia de la ANOFM date privind asigurații cu venituri în completare;
2. ANOFM preia de la CNPP date privind pensionarii, asigurații și carnetele de muncă.

6.1. Preluarea datelor de la ANOFM privind asigurații cu venituri în completare

Utilizatorul CNPP va interoga punctual date despre asigurații cu venituri în completare în baza de date pusă la
dispoziție de ANOFM, pe baza codului numeric personal. Pentru aceasta, ANOFM va pune la dispoziția
utilizatorului CNPP un user name și o parolă cu care acesta se va loga în aplicație.

Pentru a valida funcționarea corectă a acestor servicii se urmează pașii:

 Utilizatorul CNPP deschide aplicația SoapUI:

1702/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

 Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte proiecte noi:

1703/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a paginii:

 Se deschide arborele apăsând pe butonul până la Requestul dorit:

1704/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

 Se completează în secțiunea „Request Properties” utilizatorul și parola pentru autentificare:

1705/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

1706/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1
 Se deschide Requestul cu dublu click:

 Se completează CNP-ul pentru interogare:

 Se apasă butonul din bara de butoane a requestului pentru afișarea datelor CNP-ului introdus.

1707/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

Sistemul afișează datele găsite in urma interogării:

6.2 Transmiterea către ANOFM a datelor privind pensionarii, asigurații și carnetele de muncă

Utilizatorul ANOFM deschide aplicația SoapUI:

 Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte proiecte noi:

1708/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a paginii:

 Se deschide tree-ul apăsând pe butonul până la Requestul dorit:

1709/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

 Se completează în secțiunea „Request Properties” utilizatorul și parola pentru autentificare. Acestea vor fi
puse la dispoziția CNPP de către ANOFM.

1710/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1
 Se deschide Requestul cu dublu click:

 Se completează CNP-ul pentru interogare:

 Se apasă butonul din bara de butoane a requestului pentru afișarea datelor CNP-ului introdus.

Sistemul afișează datele găsite în urma interogării:

1711/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

Modul de lucru este același atât pentru transmiterea datelor despre pensionari, cât și a celor despre asigurați și
contractele de muncă. Utilizatorul va deschide în aplicatia SoapUI proiectul aferent tipului de date pe care dorește
să îl preia.

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

1712/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1713/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 25 – DIESC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1714/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 25 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind schimbul de date între CNPP și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
prin servicii web prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 25 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1715/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Preluarea datelor de la ANOFM privind asigurații cu venituri în completare

Start

Deschiderea aplicației SoapUI

Importul proiectelor de Diafix sau


crearea altor proiecte noi

Afișarea proiectelor

Deschiderea arborelui prin


apăsarea pe butonu până la
Requestul dorit

Autentificarea prin completarea utilizatorului și parolei


în secțiunea „Request Properties”

Deschiderea Requestului cu dublu click

Completarea CNP-ului pentru interogare

Apăsarea butonului din bara de


butoane a requestului pentru
afișarea datelor CNP-ului introdus

Sistemul afișează datele găsite in urma interogării

Stop

1716/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

Transmiterea către ANOFM a datelor privind pensionarii, asigurații și carnetele de muncă

Start

Deschiderea aplicației SoapUI

Importul proiectelor de Diafix sau


crearea altor proiecte noi

Afișarea proiectelor

Deschiderea tree-ului prin apăsarea pe butonul


până la Requestul dorit

Autentificarea prin completarea utilizatorului și parolei


în secțiunea „Request Properties”

Deschiderea Requestului cu dublu click

Completarea CNP-ului pentru interogare

Apăsarea butonului din bara


de butoane a requestului pentru
afișarea datelor CNP-ului introdus

Sistemul afișează datele găsite in urma interogării

Stop

1717/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 25 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
Preluarea datelor
de la ANOFM
1. despre asigurați După caz După caz După caz
cu venituri în
completare
Transmiterea către
ANOFM a datelor
2. privind pensionarii, După caz După caz După caz
asigurații și
carnetele de muncă

1718/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 26 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND SCHIMBUL DE DATE ÎNTRE CNPP ȘI INSPECȚIA MUNCII


PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1719/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru schimbul de date dintre CNPP și IM prin intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat sa utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Protocolul de cooperare nr. 432/IGS/28.08.2012 încheiat între Casa Națională de Pensii Publice și Inspecția
Muncii pe linia schimbului de date;
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

1720/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea si automatizarea schimbului de date intre CNPP si alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
IM - Inspecția Muncii.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de schimb de date între CNPP și IM prin intermediul aplicației
DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activității informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară și interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1721/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura descrie modul în care se face schimbul de date între CNPP și IM, astfel:
1. Preluarea datelor privind contractele de munca de la IM de către CNPP
1.1. Preluarea zilnică a fișierelor conținând datele despre contractele de muncă
1.2. Preluarea în timp real a datelor despre contractele de muncă prin intermediul aplicației web, prin
interogarea punctuală a unui CNP
2. Transmiterea datelor despre pensionari de la CNPP la IM

6.1 Preluarea datelor privind contractele de munca de la IM de către CNPP


6.1.1. Preluarea zilnica a fișierelor conținând datele despre contractele de muncă
Utilizatorul IM încarcă lunar pe serverul SFTP DIAFIX fișierele de tip IN (intrare in DIAFIX), conform tabelului
de mai jos:

Utilizator
Sens care
Instituție Folder SFTP Denumire fișier Periodicitate
preluare încarcă/
descarcă
Intrare in
IM /sftp_im/in/LUNA_aaaa im_contracte_zz-ll-aaaa.csv Utilizator IM Zilnic
DIAFIX

Responsabilul CNPP verifică pe SFTP în locația stabilită la configurarea domeniului, existenta fișierelor.
Responsabilul CNPP accesează aplicația DIAFIX, Instituția IM.
Pentru a accesa domeniile instituției IM, se selectează din meniul aplicației din ecranul de „Selectare instituții”,
secțiunea IM.
Sistemul deschide pagina care cuprinde domeniile IM.

1722/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Procesarea datelor se poate efectua la nivel de fișier sau la nivel de domeniu (care include toate loturile și fișierele
aferente lunii selectate).

Procesarea datelor la nivel de fisier

 Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele de la IM se urmează pașii:

 Se selectează luna din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre contracte.

1723/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
Sistemul deschide ecranul de Loturi:

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului dacă este cazul.
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare

1724/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP

 Pentru a reprocesa lotul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din lista, cea care nu
are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea dorită:

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare” apoi „În lucru”:

1725/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

1726/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor (Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe

coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

1727/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute:

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

1728/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Vizualizare date preluate

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza dacă din ecranul de Domenii se apasă butonul

aferent domeniului de preluare date despre contractele de muncă pentru luna dorită:

Sistemul deschide ecranul următor:

Se apasă click pe denumirea tabelei din partea stângă a paginii pentru încărcarea datelor:

1729/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe care dorește să le vadă afișate în pagină și de a le reordona
folosind opțiunile din meniul “View”:

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se apasă butonul sau se selectează opțiunea
“Detach” din meniul “View”:

1730/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul sau se selectează opțiunea “Atach’ din
meniul “View”:

1731/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele de la IM se urmează pașii:

 Se selectează luna din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre


contracte. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

1732/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din lista:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

1733/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1734/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor (Exemplu: CNP invalid), sistemul afișează pe coloana

„Număr erori validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute:

1735/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

6.1.2. Preluarea în timp real a datelor despre contractele de muncă prin intermediul aplicației web
Serviciile Web nu vor fi folosite în interfața aplicației. Acestea ajută la preluarea datelor de la IM. Pentru
aceasta, IM pune la dispoziția CNPP un user și o parolă, precum și accesul la baza de date proprie.

1736/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
Pentru a valida funcționarea corectă a acestor servicii se urmează pașii:

 Se deschide aplicația SoapUI:

 Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte proiecte noi:

1737/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a paginii:

 Se deschide tree-ul apăsând pe butonul pana la Requestul dorit:

1738/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Se completează în secțiunea „Request Properties” utilizatorul și parola pentru autentificare:

1739/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Se deschide Requestul cu dublu click:

 Se completează CNP-ul pentru interogare:

1740/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din bara de butoane a requestului pentru afișarea datelor CNP-ului introdus.

Sistemul afișează datele găsite în urma interogării:

6.2 Transmiterea datelor despre pensionari de la CNPP la IM


Transmiterea datelor de la CNPP către IM se poate realiza în două modalități:
1. Din ecranul de Vizualizare loturi
2. Generare date de ieșire din ecranul de Domenii

6.2.1. Vizualizare loturi


Pentru a vizualiza loturile și a transmite datele de la CNPP către IM se urmează pașii:
 Se selectează luna din ecranul de domenii:

1741/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre pensionari.


Sistemul deschide ecranul de Loturi:

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

 Utilizatorul deschide ecranul „Fișiere OUT”:

1742/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul apasă butonul pentru a porni procesarea/reprocesarea fișierului. Sistemul afișează


ecranul următor:

Utilizatorul selectează opțiunea dorită.

 Sistemul afișează mesajul următor:

Utilizatorul apasă butonul „Confirm” pentru a continua operația sau „Renunț” pentru a anula operația de
reprocesare.

 În cazul în care se dorește continuarea operației, sistemul afișează mesajul informativ de mai jos:

Starea fișierului devine „Pregătit pentru procesare”:

1743/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Pentru a urmări starea procesării se apasă butonul din pagina. La finalizarea operației, statusul
fișierului va fi „Export finalizat”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

6.2.2. Generare date de ieșire

Pentru a genera datele de ieșire si a transmite datele către IM se urmează pașii:

 Se selectează luna din ecranul de domenii:

1744/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre


pensionari:

 Sistemul afișează ecranul următor:

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

1745/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile/
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor

1746/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1747/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 26 – DIESC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1748/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind schimbul de date între CNPP și Inspecția Muncii
prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 26 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1749/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Preluarea datelor privind contractele de munca de la IM de către CNPP

Start

Utilizatorul IM încarcă lunar pe serverul SFTP DIAFIX Fișiere de tip


fișierele de tip IN IN

Responsabilul CNPP verifică pe SFTP în locația


stabilită la configurarea domeniului, existenta
fișierelor

Responsabilul CNPP accesează aplicația DIAFIX,


Instituția IM

Se selectează din meniul aplicației din ecranul de


„Selectare instituții”, secțiunea IM

Sistemul deschide pagina care cuprinde


domeniile IM

1750/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
Procesarea datelor la nivel de fișier
Vizualizare loturi

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi” din dreptul


domeniului de preluare date despre contracte

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează” aferent ultimei înregistrări din listă,
cea care nu are status „Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

1751/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

2 PO – 26 – DIESC
Ediția 1
Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru preluare” apoi “în lucru”

Pornirea procesului de reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației,

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul


de înregistrări citite, la click pe numărul de înregistrări citite se
deschide un ecran de alegere tip de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme


se apasă butonul

1752/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
3
Ediția 1

Dacă există probleme de validare a


datelor, se afișează pe coloana „Număr
erori validare”, numărul de înregistrări care
au avut probleme

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării


respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute

Utilizatorul vizualizează în acest ecran datele necesare

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1753/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Vizualizare date preluate

Start

Vizualizarea datelor preluate în urma procesării


prin apăsarea butonului “Vizualizare date preluate”
aferent domeniului de preluare date
despre contractele de muncă pentru luna dorită

Deschiderea unui ecran în care Se apasă click pe denumirea


oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea
datelor

Selectarea coloanelor care se doresc a fi afișate în pagină și


reordonarea acestora folosind opțiunile din meniul “View”

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se


apasă butonul
sau se selectează opțiunea “Detach” din meniul “View”

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul


sau se selectează opțiunea “Atach’ din meniul “View”

Stop

1754/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului de preluare date despre contracte

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

1755/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de
DA înregistrări așteptate nu
coincide cu numărul de
înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite
se deschide un ecran de

Apăsarea butonului“Downloadează Fisier Log”


pentru a deschide fișierul log care afișează problemele
întâmpinate și detaliile despre procesare

Apăsarea butonului “Downloadează Fisier Info Erori”


pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu
probleme

În cazul în care există probleme de validare a datelor


(Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări
care au avut probleme

Prin selectarea semnului exclamării, se deschide ecranul


cu problemele apărute

Vizualizarea datelor de interes

1756/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
2

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul


“Selectie Fisiere”

Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă


butonul “Detalii Status” din dreptul liniei procesate

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1757/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Preluarea în timp real a datelor despre contractele de muncă prin intermediul aplicației web

Start

Se deschide aplicația SoapUI

Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte


Proiectele proiecte noi
de Diafix

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a


paginii

Se deschide tree-ul apăsând pe butonul + până la


Requestul dorit

Se completează în secțiunea „Request Properties”


utilizatorul și parola pentru autentificare

Se deschide Requestul cu dublu click

Se completează CNP-ul pentru interogare

Se apasă butonul

din bara de butoane a requestului


pentru afișarea datelor CNP-ului introdus

Sistemul afișează datele găsite în urma interogării

Stop

1758/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Transmiterea datelor despre pensionari de la CNPP la IM

Vizualizare loturi

Start

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de transmitere date despre
pensionari

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN” si “Fișiere OUT”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

1759/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1
1

Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru procesare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Export


finalizat” în cazul în care nu sunt probleme

Vizualizarea documentului generat

Stop

1760/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Generare date iesire

Start

Se selectează luna din


ecranul de domenii dorit

Utilizatorul apasă butonul


“Generare date iesire”
din dreptul domeniului de transmitere date
despre pensionari

Sistemul afișează un ecran


de confirmare

Confirm Pentru a continua cu Renunț


generarea datelor se apasă
butonul „Confirm”, iar pentru a
anula operația de generare
date se apasă „Renunț”

Sistemul afișează un mesaj informativ pentru care utilizatorul


apasă „OK”:

Vizualizarea documentului generat

Stop

1761/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 26 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Preluarea datelor
privind contractele
După caz După caz După caz
de munca de la IM
de către CNPP
2. Transmiterea
datelor despre
După caz După caz După caz
pensionari de la
CNPP la IM

1762/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 27 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND SCHIMBUL DE DATE INTRE CNPP ȘI AGENȚIA NAȚIONALĂ


PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1763/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru schimbul de date dintre ANPIS și CNPP prin intermediul aplicației
DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat sa utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Protocolul de cooperare nr. 9462/03.10.2011 încheiat între Casa Națională de Pensii Publice și Agenția
Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pe linia schimbului de date;
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;

1764/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
ANPIS - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de schimb de date între ANPIS și CNPP prin intermediul aplicației
DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1765/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura descrie modul de lucru în care se face schimbul de date între CNPP și ANPIS, astfel:

Transmiterea datelor despre pensionari/ asigurați către ANPIS:


1.1. Transmiterea datelor despre pensionari/ asigurați către ANPIS prin intermediul aplicației DIAFIX
1.2. Transmiterea datelor despre pensionari/ asigurați către ANPIS prin intermediul aplicației web

6.1. Transmiterea datelor către ANPIS prin intermediul aplicației DIAFIX


Transmiterea datelor despre asigurați se face în același mod ca și transmiterea datelor despre pensionari.
Transmiterea datelor poate fi facută manual, de către utilizatorul DIESC sau automat de către aplicație.

Pentru transmiterea manuală, prin aplicația DIAFIX se preiau fișierele de tip DBF, care ulterior vor fi
transformate în fișiere CSV, pentru a fi preluate de către ANPIS, conform tabelului:

Utilizator care
Sens
Instituție Folder SFTP Denumire fișier încarcă/ Periodicitate
preluare
descarcă
Intrare în utilizator
ANPIS /sftp_anpis/in/ p2_nome_llaa.dbf lunar
DIAFIX DIESC
Intrare în utilizator
ANPIS /sftp_anpis/in/ cnpp_anpis_ll_aa.dbf lunar
DIAFIX DIESC

Transmiterea datelor către ANPIS se face în două etape:


A. Preluarea fișierelor de tip DBF în DIAFIX (fișiere IN)
B. Transmiterea fișierelor de tip CSV generate de DIAFIX către ANPIS (fișiere OUT)

1766/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

A. Preluarea fișierelor de tip DBF în DIAFIX (fișiere IN)


În etapa de preluare date în DIAFIX, utilizatorul DIESC încarcă fișierele de tip DBF pe serverul SFTP în
locațiile de mai sus.

Preluarea datelor se poate realiza în două modalități:


1. Din ecranul de vizualizare loturi
2. Preluare manuală din ecranul de domenii

 Preluarea datelor din ecranul de vizualizare loturi

Vizualizare loturi pentru preluare date

Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele se urmează pașii:


 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre pensionari/


asigurați. Sistemul deschide ecranul de Loturi:

1767/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului de preluare date. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului dacă este cazul.
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier

1768/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier
- Număr înregistrării așteptate
- Număr înregistrării citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP

 Pentru a procesa / reprocesa lotul se apasă butonul aferent ultimei înregistrării din lista,
cea care nu are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea
dorită:

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

1769/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1
 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor in care utilizatorul apasă „OK”:

Statusul fișierului este întâi „Pregătit pentru preluare” după care „În lucru”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizata” în cazul în
care nu sunt probleme:

 Procesare manuală domeniu/perioadă

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

1770/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre


pensionari / asigurați. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din lista:

1771/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizata” în cazul în
care nu sunt probleme:

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

1772/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1
B. Transmiterea fiserelor de tip CSV generate de DIAFIX pentru ANPIS (fișiere OUT)
În etapa de transmitere se genereaza fișierele de tip CSV, conform tabelului:

Utilizator care
Sens
Institutie Folder SFTP Denumire fisier incarca/ Periodicitate
preluare
descarca
ll_aaaap2_nome_llaa. Ieșire din utilizator
ANPIS /sftp_anpis/out/asigurați lunar
csv DIAFIX ANPIS
ll_aaaacnpp_anpis_ll_ Ieșire din utilizator
ANPIS /sftp_anpis/out/pensionari/ lunar
aa.csv DIAFIX ANPIS

Transmiterea datelor de la CNPP către ANPIS se poate realiza în două modalități:


1. Din ecranul de Vizualizare loturi
2. Generare date de ieșire din ecranul de Domenii

Vizualizare loturi pentru transmitere

Pentru a vizualiza loturile și a transmite datele de la CNPP către ANPIS se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre pensionari /


asigurați. Sistemul deschide ecranul de Loturi:

1773/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului de transmitere date. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

 Utilizatorul deschide ecranul „Fișiere OUT”:

 Utilizatorul apasă butonul pentru a porni procesarea / reprocesarea fișierului. Sistemul


afișează ecranul următor:

1774/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul selectează opțiunea dorită.

 Sistemul afișează mesajul următor:

Utilizatorul apasă butonul „Confirm” pentru a continua operația sau „Renunț” pentru a anula operația de
reprocesare.

 În cazul în care se dorește continuarea operației, sistemul afișează mesajul informativ de mai jos:

Starea fișierului devine „Pregătit pentru export”:

1775/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Pentru a urmări starea procesării se apasă butonul din pagina. La finalizarea operației, statusul
fișierului va fi „Export finalizat”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

Generare date de ieșire

Pentru a genera datele de ieșire și a transmite datele către ANPIS se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

1776/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre


pensionari / asigurați:

 Sistemul afișează mesajul următor:

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

1777/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

6.2. Transmiterea datelor către ANPIS prin intermediul serviciilor web

Transmiterea datelor despre asigurați se face în același mod ca și transmiterea datelor despre pensionari.

Serviciile Web nu vor fi folosite în interfața aplicației.

Utilizatorul ANPIS va interoga punctual, în timp real, date despre asigurați / pensionari în baza de date pusă la
dispoziție de CNPP, pe baza codului numeric personal. Pentru aceasta, CNPP va pune la dispoziția
utilizatorului ANPIS un user name și o parolă cu care acesta se va loga la aplicația web.

Pentru a valida funcționarea corectă a acestor servicii se urmează pașii următori:

 Se deschide aplicația SoapUI:

1778/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

 Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte proiecte noi:

1779/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a paginii:

1780/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

 Se deschide tree-ul apăsând pe butonul pana la Requestul dorit:

 Se completează în secțiunea „Request Properties” utilizatorul și parola pentru autentificare:

1781/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

 Se deschide Requestul cu dublu click:

1782/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

 Se completează CNP-ul pentru interogare:

 Se apasă butonul din bara de butoane pentru afișarea datelor CNP-ului introdus

1783/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1
Sistemul afișează datele găsite în urma interogării:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

1784/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1785/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 27 – DIESC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1786/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind schimbul de date între CNPP și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 27 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1787/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Transmiterea datelor către ANPIS prin intermediul


aplicației DIAFIX

Start

p2_nome_llaa.dbf, Utilizatorul DIESC încarcă


cnpp_anpis_ll_aa.dbf fișierele de tip DBF pe
serverul SFTP

Se preiau fișierele de tip


Preluarea fișierelor de tip DBF în DBF, care ulterior vor fi
DIAFIX (fișiere IN) transformate în fișiere
CSV, pentru a fi preluate
de către ANPIS

Preluarea datelor din Procesare manuală


ecranul de vizualizare loturi domeniu/perioadă

Se selectează perioada din Se selectează perioada din


ecranul de domenii ecranul de domenii dorit

Apăsarea butonului
“Vizualizare loturi” Se apasă butonul
din dreptul domeniului de “Procesare manuala
transmitere date despre Domeniu / Perioada”
informații din TEC din dreptul domeniului de
preluare date despre
Deschiderea ecranului de nomenclatoare
Loturi
Sistemul afișează mesaj
Utilizatorul apasă click pe cerere de confirmare
ID-ul Lotului dorit

Deschiderea ecranului 2
„Fișiere IN”

Deschiderea ecranului
„Fișiere OUT”

1788/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Apăsarea butonului
“Reprocesare”
pentru a porni
procesarea/reprocesarea
fișierului

Sistemul afișează ecran de


interogare “Reprocesează
complet/ parțial fișierul”

Utilizatorul selectează
opțiunea dorită

Sistemul afișează ecran de


confirmare

Renunț
„Confirm” pentru a continua
operația sau „Renunț”
pentru a anula operația de

Confirm

Afișarea mesajului de
confirmare

Starea fișierului devine


„Pregătit pentru procesare”

Pentru a urmări starea


procesării se apasă butonul
“Refresh”

Finalizarea operației
„Export finalizat”

Vizualizarea documentului
generat

Stop

1789/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Renunț
„Confirm” pentru a continua
operația sau „Renunț” pentru
a anula operația
Confirm
Se afișează un mesaj în
ecranul de Loturi pentru
care utilizatorul apasă „OK”
STOP

Utilizatorul apasă click pe


Id-ul lotului dorit din listă

Procesul de reprocesare
este pornit

Pentru a urmări starea


procesării se apasă butonul
“Refresh”

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de înregistrări așteptate


nu coincide cu numărul de înregistrări
citite, la click pe numărul de
înregistrări citite se deschide un ecran

1790/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se


apasă butonul

În cazul în care există probleme de


DA validare a datelor sistemul afișează pe NU
coloana „Număr erori validare”,
numărul de înregistrări care au avut
probleme

Dacă se apasă click pe


număr sau pe semnul
exclamării respectiv, se
deschide ecranul cu
problemele apărute

Pentru a reveni în ecranul


anterior se apasă butonul

Pentru a vizualiza detaliile


despre procesare se apasă
butonul
din dreptul liniei procesate

Sistemul afișează
informațiile despre statusul
procesării

Stop

1791/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Renunț
„Confirm” pentru a continua
operația sau „Renunț”
pentru a anula operația de

Confirm

Afișarea mesajului de
confirmare

Starea fișierului devine


„Pregătit pentru export”

Pentru a urmări starea


procesării se apasă butonul
“Refresh”

Finalizarea operației
„Export finalizat”

Vizualizarea documentului
generat

Stop

1792/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Renunț
„Confirm” pentru a continua
operația sau „Renunț”
pentru a anula operația de

Confirm

Afișarea mesajului de
confirmare

Starea fișierului devine


„Pregătit pentru export”

Pentru a urmări starea


procesării se apasă butonul
“Refresh”

Finalizarea operației
„Export finalizat”

Vizualizarea documentului
generat

Stop

1793/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Confirm Renunt
“Sunteti sigur ca doriti
generarea datelor?”

Sistemul afiseaza:

Vizualizarea documentului
generat se face pe SFTP în
locația corespunzătoare

Stop

1794/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Transmiterea datelor către ANPIS prin intermediul


serviciilor web

Start

Utilizatorul ANPIS va
Baza de date pusă la interoga punctual, în timp
dispoziție de CNPP real, date despre asigurați /
pensionari pe baza codului
numeric personal

CNPP pune la dispoziția


utilizatorului ANPIS un user
name și o parolă

Se deschide aplicația
SoapUI

Se importă proiectele de
Diafix sau se creează alte
proiecte noi

Se afiseaza proiectele

Se deschide tree-ul
apăsând pe butonul
pana la Requestul dorit

Se completează în
secțiunea „Request
Properties” utilizatorul și
parola pentru autentificare

1795/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Se deschide Requestul cu
dublu click

Se completează CNP-ul
pentru interogare

Se apasă butonul din


bara de butoane pentru
afișarea datelor CNP-ului
introdus

Sistemul afișează datele


găsite în urma interogării

Stop

1796/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Transmiterea
datelor către ANPIS
După caz După caz După caz
prin intermediul
aplicației DIAFIX
2. Transmiterea
datelor către ANPIS
După caz După caz După caz
prin intermediul
serviciilor web

1797/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 27 – DIESC
Ediția 1

1798/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 28 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND SCHIMBUL DE DATE INTRE CNPP ȘI CASA NAȚIONALĂ DE


ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1799/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru schimbul de date dintre CNPP și Casa Națională de Asigurări de
Sănătate prin intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat sa utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Protocolul de cooperare nr. P1846/9.04.2008 încheiat între Casa Națională de Pensii Publice și Casa
Națională de Asigurări de Sănătate pe linia schimbului de date;
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;

1800/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de schimb de date între CNPP și CNAS prin intermediul aplicației
DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1801/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura descrie modul de lucru în care se face schimbul de date între CNPP și CNAS, astfel:

Transmiterea datelor despre pensionari / asigurați către CNAS


1.1. Transmiterea datelor despre pensionari / asigurați către CNAS prin intermediul aplicației DIAFIX
1.2. Transmiterea datelor despre pensionari / asigurați către CNAS prin intermediul aplicației web

6.1. Transmiterea datelor către CNAS prin intermediul aplicației DIAFIX


Transmiterea datelor despre asigurați se face în același mod ca și transmiterea datelor despre pensionari.
Transmiterea datelor poate fi făcută manual, de către utilizatorul DIESC sau automat de către aplicație.

In etapa de transmitere se generează fișierele de tip CSV (fișiere OUT), conform tabelului:

Utilizator care
Sens
Instituție Folder SFTP Denumire fișier încarcă/ Periodicitate
preluare
descarcă
LUNA_AAAAasigurați_ Ieșire din
CNAS /sftp_CNAS/out/ utilizator CNAS lunar
cnas_LLAA.csv DIAFIX
LUNA_AAAApensiona Ieșire din
CNAS /sftp_CNAS/out/ utilizator CNAS lunar
rii_cnas_LL_AA.csv DIAFIX

Transmiterea datelor de la CNPP către CNAS se poate realiza astfel:


1. Din ecranul de Vizualizare loturi
2. Prin procesare manuală domeniu/perioadă
3. Generare date de ieșire din ecranul de Domenii

1802/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a transmite datele de la CNPP către CNAS se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre pensionari /


asigurați. Sistemul deschide ecranul de Loturi:

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului de transmitere date. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

1803/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul deschide ecranul „Fișiere OUT”:

 Utilizatorul apasă butonul pentru a porni procesarea / reprocesarea fișierului. Sistemul


afișează ecranul următor:

Utilizatorul selectează opțiunea dorită.

 Sistemul afișează mesajul următor:

Utilizatorul apasă butonul „Confirm” pentru a continua operația sau „Renunț” pentru a anula operația de
reprocesare.

 În cazul în care se dorește continuarea operației, sistemul afișează mesajul informativ de mai jos:

1804/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Starea fișierului devine „Pregătit pentru export”:

Pentru a urmări starea procesării se apasă butonul din pagina. La finalizarea operației, statusul
fișierului va fi „Export finalizat”:

1805/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

 Procesare manuala domeniu/perioada

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre


pensionari / asigurați. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

1806/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de procesare/reprocesare, se afișează mesajul următor in ecranul de Loturi pentru


care utilizatorul apasă „OK”:

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din lista:

Inițial, statusul fișierului este „Pregătit pentru export”:

1807/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizata” în cazul în
care nu sunt probleme.

Generare date de ieșire

Pentru a genera datele de ieșire și a transmite datele către CNAS se urmează pașii:
 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre


pensionari / asigurați:
 Sistemul afișează mesajul următor:

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

1808/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

6.2. Transmiterea datelor către CNAS prin intermediul serviciilor web

Transmiterea datelor despre asigurați se face în același mod ca și transmiterea datelor despre pensionari.

Serviciile Web nu vor fi folosite în interfața aplicației.

Utilizatorul CNAS va interoga punctual, în timp real, date despre asigurați / pensionari în baza de date pusă la
dispoziție de CNPP, pe baza codului numeric personal. Pentru aceasta, CNPP va pune la dispoziția
utilizatorului CNAS un user name și o parolă cu care acesta se va loga la aplicația web.

Pentru a valida funcționarea corectă a acestor servicii se urmează pașii următori:

1809/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

 Se deschide aplicația SoapUI:

 Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte proiecte noi:

1810/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a paginii:

 Se deschide tree-ul apăsând pe butonul până la Requestul dorit:

1811/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

 Se completează în secțiunea „Request Properties” utilizatorul și parola pentru autentificare:

1812/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1
 Se deschide Requestul cu dublu click:

 Se completează CNP-ul pentru interogare:

1813/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din bara de butoane a requestului pentru afișarea datelor CNP-ului introdus.
Sistemul afișează datele găsite în urma interogării:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent și se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general și intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

1814/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1815/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 28 – DIESC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1816/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind schimbul de date între CNPP și Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 28 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1817/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Transmiterea datelor către CNAS prin intermediul aplicației DIAFIX

Vizualizare loturi

Start

Selectarea perioadei din


ecranul de domenii

Apăsarea butonului
“Vizualizare Loturi” din
dreptul domeniului de
transmitere date despre
pensionari / asigurați

Deschiderea ecranului de
Loturi

Apăsarea pe ID-ul Lotului


de transmitere date și
deschiderea ecranului
„Fișiere IN”

Deschiderea ecranului
„Fișiere OUT”

Pornirea procesării /
reprocesării fișierului prin
apăsarea butonului
“Reprocesare”

1818/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Vizualizarea unui ecran de selectare tip reprocesare

Selectarea opțiunii dorite

Sistemul afișează un ecran de confirmare

„Confirm” pentru a Renunț


continua operația sau
„Renunț” pentru a anula

Confirm
Afișarea un mesaj informativ

Vizualizarea mesajului „Pregătit pentru export”

Apăsarea butonului Refresh din pagina pentru a urmări


starea procesării

Finalizarea operației „Export finalizat”

Vizualizarea documentului generat

Stop

1819/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Procesare manuală domeniu/perioada

Start

Selectarea perioadei din


ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare


Manuala Domeniu/ Perioada” din
dreptul domeniului de transmitere
date despre pensionari / asigurați

Sistemul afișează un ecran de confirmare

„Confirm” pentru a Renunț


continua operația sau
„Renunț” pentru a anula

Confirm
Afișarea un mesaj informativ pe care se apasă OK

Apăsarea pe ID-ul dorit din listă

Vizualizarea mesajului „Pregătit pentru export”

Pornirea procesului de reprocesare

Apăsarea butonului Refresh din pagina pentru a urmări


starea operației

Finalizarea operației „Procesare finalizată”

Stop

1820/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Generare date de ieșire

Start

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Generare Date Iesire” din dreptul


domeniului de transmitere date despre pensionari /
asigurați

Sistemul afișează un mesaj de confirmare

„Confirm” pentru a Renunț


continua generarea
datelor, iar pentru a anula
operația de generare date

Confirm Sistemul afișează mesajul informativ următor


pentru care utilizatorul apasă „OK”

Vizualizarea documentului generat

Stop

1821/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Transmiterea datelor către CNAS prin intermediul serviciilor web

Start

Deschiderea aplicației SoapUI

Importul proiectelor de Diafix sau


crearea altor proiecte noi

Afișarea proiectelor

Deschiderea tree-ului prin apăsarea pe butonul


până la Requestul dorit

Autentificarea prin completarea utilizatorului și parolei


în secțiunea „Request Properties”

Deschiderea Requestului cu dublu click

Completarea CNP-ului pentru interogare

Apăsarea butonului din bara


de butoane a requestului pentru
afișarea datelor CNP-ului introdus

Sistemul afișează datele găsite in urma interogării

Stop

1822/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Transmiterea După caz După caz După caz
datelor către CNAS
prin intermediul
aplicației DIAFIX
2. Transmiterea După caz După caz După caz
datelor către CNAS
prin intermediul
serviciilor web

1823/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 28 – DIESC
Ediția 1

1824/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 29 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE INSTITUTUL NAȚIONAL DE


STATISTICĂ (INSSE) PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1825/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru transmiterea datelor către INSSE prin intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicaţiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidenţialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Protocolul de cooperare nr. 2399/20.03.2012 încheiat între Casa Națională de Pensii Publice și Institutul
Național de Statistică pe linia schimbului de date;
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

1826/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
INSSE - Institutul Național de Statistică

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de transmitere de către CNPP a datelor către INSSE prin
intermediul aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activităţii informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară şi interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1827/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Responsabilul CNPP încarcă lunar pe SFTP în locațiile SFTP_CNPP/IN/INSSE/P2_NOM/LUNA_AAAA/ fișierele


p2_nom_llaa.dbf în folderele aferente (ll=LUNA si aa=AAAA).
Procedura de mai jos se va repeta pentru fiecare fișier dbf încărcat, în ordinea cronologică a lunii de referință din
denumirea fișierelor.
Responsabilul CNPP accesează aplicația DIAFIX, Instituția INSSE.

Procesarea datelor se poate efectua la nivel de fișier sau la nivel de domeniu (ceea ce include toate loturile și
fișierele aferente lunii selectate).

6.1 Procesarea fișierului DBF în DIAFIX

6.1.1. Procesarea datelor la nivel de fisier

Vizualizare loturi pentru preluare date

Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele se urmează pașii:


 Se selectează luna din ecranul de domenii pentru instituția „CNPP – DIESC”, aferentă lunii din denumirea
fișierului:

1828/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de Preluare către DIESC pentru INS. Sistemul
deschide ecranul de Loturi:

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului dacă este cazul.

1829/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP

 Pentru a procesa/reprocesa lotul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din lista, cea
care nu are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul în care utilizatorul apasă butonul respectiv:

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

1830/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate
anterior. Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

Vizualizare date preluate

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza daca din ecranul de Domenii se apasă butonul

aferent domeniului de furnizare către DIESC pentru INS:

1831/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

Sistemul deschide ecranul următor:

Se apasă click pe denumirea tabelei din partea stângă a paginii pentru încărcarea datelor:

1832/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe care dorește să le vadă afișate în pagină și de a le reordona
folosind opțiunile din meniul “View”:

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se apasă butonul sau se selectează opțiunea
“Detach” din meniul “View”:

1833/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul sau se selectează opțiunea “Atach’ din
meniul “View”:

6.1.2.Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:

 Se selectează luna din ecranul de domenii:

1834/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului furnizare date către DIESC


pentru INS. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

1835/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate
anterior. Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

1836/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

După procesarea fișierului DBF în DIAFIX se va efectua exportul datelor în format CSV
Exportul datelor se poate face la nivel de fișier sau la nivel de domeniu.

Exportul datelor la nivel de fișier:

Pentru a vizualiza loturile și a procesa datele pentru INSSE, se urmează pașii:


 Se selectează din ecranul de Domenii luna pentru care se dorește procesarea.

Pentru a vizualiza loturile și a transmite datele de la CNPP către INSSE se urmează pașii:

 Se selectează instituția din ecranul de instituții:

 Se selectează luna din ecranul de domenii

1837/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date.


Sistemul deschide ecranul de Loturi:

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

 Utilizatorul deschide ecranul „Fișiere OUT”:

 Utilizatorul apasă butonul pentru a porni procesare/reprocesarea fișierului.


Sistemul afișează ecranul următor:

1838/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
Utilizatorul selectează opțiunea dorită.

 Sistemul afișează mesajul următor:

Utilizatorul apasă butonul „Confirm” pentru a continua operația sau „Renunț” pentru a anula operația de
reprocesare.

 În cazul în care se dorește continuarea operației, sistemul afișează mesajul informativ de mai jos:

Starea fișierului devine „Pregătit pentru procesare”:

Pentru a urmări starea procesării se apasă butonul din pagina. La finalizarea operației, statusul
fișierului va fi „Export finalizat”:

1839/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

Exportul datelor la nivel de domeniu


Pentru a genera datele de ieșire și a transmite datele către INSSE se urmează pașii:
 Se selectează luna din ecranul de domenii:

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date:

1840/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

 Sistemul afișează ecranul următor:

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

1841/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1842/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 29 – DIESC
Ediția 1

Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1843/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 29 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind transmiterea datelor către Institutul Național de Statistică (INSSE)
prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 29 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1844/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start

Fișiere Responsabilul CNPP încarcă lunar pe SFTP în


p2_nom_lla locațiile
a.dbf SFTP_CNPP/IN/INSSE/P2_NOM/LUNA_AAAA/
fișierele p2_nom_llaa.dbf în folderele aferente

Procedura de mai jos se va repeta pentru fiecare


fișier dbf încărcat, în ordinea cronologică a lunii de
referință din denumirea fișierelor

Responsabilul CNPP accesează aplicația DIAFIX,


Instituția INSSE

Stop

Preluare date la nivel de fișier


Vizualizare loturi

Start

Selectarea instituției CNPP – DIESC din ecranul de instituții

Selectarea lunii din ecranul de domenii pentru CNPP – DIESC

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de Preluare către DIESC pentru INS

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere IN”

1845/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
2

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Procesarea/ reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”
aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu are status
„Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh” pentru a vizualiza starea operației

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării

Stop

1846/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
Vizualizare date preluate

Start

Vizualizarea datelor preluate în urma procesării prin apăsarea


butonului “Vizualizare date preluate” aferent domeniului de
furnizare către DIESC pentru INS

Deschiderea unui ecran în care Se apasă click pe denumirea


tabelei din partea stângă a paginii pentru încărcarea datelor

Selectarea coloanelor care se doresc a fi afișate în pagină și


reordonarea acestora folosind opțiunile din meniul “View”

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se


apasă butonul
sau se selectează opțiunea “Detach” din meniul “View”

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul


sau se selectează opțiunea “Atach’ din meniul “View”

Stop

1847/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului furnizare date către DIESC pentru INS

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

1848/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă


butonul “Detalii Status” din dreptul liniei procesate

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

Exportul datelor la nivel de fișier

Start

Se selectează instituția din ecranul de instituții

Se selectează din ecranul de Domenii luna pentru


care se dorește procesarea

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de transmitere date

Deschiderea ecranului de Loturi

Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit

Deschiderea ecranului „Fișiere IN”

Deschiderea ecranului „Fișiere OUT”

Apăsarea butonului “Reprocesare”


pentru a porni procesarea/reprocesarea fișierului

1849/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

Sistemul afișează ecran de


interogare “Reprocesează
complet/ parțial fișierul”

Utilizatorul selectează
opțiunea dorită

Sistemul afișează ecran de


confirmare

Confir „Confirm” pentru a continua Renunț


operația sau „Renunț” pentru
a anula operația de

Afișarea mesajului de
confirmare

Starea fișierului devine


„Pregătit pentru procesare”

Pentru a urmări starea


procesării se apasă butonul
“Refresh”

Finalizarea operației
„Export finalizat”

Vizualizarea documentului
generat

Stop

1850/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1

Exportul datelor la nivel de domeniu / perioadă

Start

Se selectează luna din ecranul de domenii

Utilizatorul apasă butonul


“Generare date iesire”
din dreptul domeniului de transmitere date

Sistemul afișează un ecran de confirmare

Pentru a continua cu
generarea datelor se apasă
butonul „Confirm”, iar pentru a
anula operația de generare
date se apasă „Renunț”

Sistemul afișează un mesaj informativ pentru care utilizatorul


apasă „OK”:

Vizualizarea documentului generat

Stop

1851/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 29 – DIESC
Ediția 1
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Procesarea
fișierului DBF în După caz După caz După caz
DIAFIX
2. Exportul datelor în
După caz După caz După caz
format CSV

1852/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 30 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND SCHIMBUL DE DATE ÎNTRE CNPP ȘI


AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (ASF) SECTORUL PENSII PRIVATE
PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1853/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru schimbul de date între CNPP și ASF Sectorul Pensii Private prin
intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidențialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:

 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;

1854/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
CSSPP – Autoritatea de Supraveghere Fiscală – Sectorul Pensii Private.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de schimb de date între CNPP și ASF Sectorul Pensii Private prin
intermediul aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activității informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară și interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1855/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura descrie modul de lucru în care se face schimbul de date între CNPP și CSSPP, astfel:
6.1 Preluarea datelor de la CSSPP;
6.2 Transmiterea datelor de la CNPP la CSSPP:
6.2.1. Transmiterea datelor prin intermediul aplicației DIAFIX;
6.2.2. Transmiterea datelor prin intermediul aplicației web.

6.1. Preluarea datelor de la CSSPP

Utilizatorul CSSPP încarcă pe serverul SFTP DIAFIX fișierele de tip IN (intrare în DIAFIX) sub semnatură
electronică extinsă, conform tabelului de mai jos:

Utilizator care
Sens
Instituție Folder SFTP Denumire fișier încarcă/ Periodicitate
preluare
descarcă
/sftp_csspp/in/nomenclatoare Intrare în bilunar 25 și 1
CSSPP id_comp.dbf utilizator CSSPP
/ LUNA_aaaa/zi DIAFIX ale lunii
/sftp_csspp/in/nomenclatoare
Intrare în bilunar 25 și 1
CSSPP / LUNA_aaaa/zi fond_admin.dbf utilizator CSSPP
DIAFIX ale lunii

/sftp_csspp/in/nomenclatoare
Intrare în bilunar 25 și 1
CSSPP /LUNA_aaaa/zi admin_broker.dbf utilizator CSSPP
DIAFIX ale lunii

/sftp_csspp/in/nomenclatoare
Intrare în bilunar 25 și 1
CSSPP / LUNA_aaaa/zi auth_ampf.dbf utilizator CSSPP
DIAFIX ale lunii

/sftp_csspp/in/fuziune_fondur
P_fuziune_fonduri Intrare în
CSSPP i/ LUNA_aaaa/zi utilizator CSSPP ocazional
_llaa.dbf DIAFIX

1856/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Preluarea datelor se poate efectua automat de către aplicație sau de către utilizatorul CNPP.
Preluare se poate face la nivel de fișier sau la nivel de domeniu (care include toate loturile și fișierele aferente lunii
selectate).
 Preluare date la nivel de fișier:

Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele de la CSSPP se urmează pașii:

 Se selectează instituția CSSPP din ecranul de instituții:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

1857/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date.


 Sistemul deschide ecranul de Loturi:

1858/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului dacă este cazul.
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP
 Pentru a procesa/ reprocesa lotul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din listă,
cea care nu are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea
dorită:

1859/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

1860/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
 Procesul de procesare/ reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă

butonul din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în
cazul în care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1861/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr atenționări

validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier

1862/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

Vizualizare date preluate

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza dacă din ecranul de Domenii se apasă butonul

aferent domeniului de preluare

Sistemul deschide ecranul următor:

1863/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Se apasă click pe denumirea oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea datelor:

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe care dorește să le vadă afișate în pagină și de a le reordona
folosind opțiunile din meniul “View”:

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se apasă butonul sau se selectează opțiunea
“Detach” din meniul “View”:

1864/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul sau se selectează opțiunea “Atach’ din
meniul “View”:

1865/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
 Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre


nomenclatoare. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

1866/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

1867/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1868/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr erori validare”,

numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier

1869/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

6.2. Transmiterea datelor de la CNPP către CSSPP


6.2.1.Transmiterea datelor de la CNPP către CSSPP prin intermediul aplicației DIAFIX

Transmiterea datelor poate fi facută manual, de către utilizatorul DIESC sau automat de către aplicație.
În etapa de transmitere se generează fișierele de tip DBF (fișiere OUT), conform tabelului:

Utilizator
Sens
Instituție Folder SFTP Denumire fișier care încarcă/ Periodicitate
preluare
descarcă
/sftp_CSSPP/out/viramente/ Ieșire din utilizator
CSSPP P_lvr_xxxx_llaa.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX CSSPP

/sftp_CSSPP/out/viramente/ Ieșire din utilizator


CSSPP P_R_llaa.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/
P_repartizati_aleatorii_ Ieșire din utilizator
CSSPP repartizati_aleatoriu/ lunar
llaa.dbf DIAFIX CSSPP
LUNA_aaaa
/sftp_CSSPP/out/ atentionari/ Ieșire din utilizator
CSSPP P_xxx_inv_llaa.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/ atentionari/ P_xxx_lista_expirati_llaa Ieșire din utilizator
CSSPP lunar
LUNA_aaaa .dbf DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/ atentionari/ P_xxx_lista_rp_evp_llaa Ieșire din utilizator
CSSPP lunar
LUNA_aaaa .dbf DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/amrp/ P_rap_a_mrp_xxx_zzlla Ieșire din utilizator
CSSPP lunar
LUNA_aaaa a.dbf DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/amrp/ P_rap_a_mrp_xxx_zzlla Ieșire din utilizator
CSSPP lunar
LUNA_aaaa a_err.dbf DIAFIX CSSPP

1870/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
/sftp_CSSPP/out/transferuri/ Ieșire din utilizator
CSSPP P_txxx01llaa.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/transferuri/ Ieșire din utilizator
CSSPP P_txxx01llaa_err.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/transferuri/ P_transferati_la_xxx_ Ieșire din utilizator
CSSPP lunar
LUNA_aaaa llaa.dbf DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/acte_adera P_rap_acte_xxxx_ Ieșire din utilizator
CSSPP lunar
re/ LUNA_aaaa zzllaa.dbf DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/acte_adera Ieșire din utilizator
CSSPP P_xxxxzzllaa_err.dbf lunar
re/ LUNA_aaaa DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/registrul_pa P_registrul_participantilo Ieșire din utilizator
CSSPP lunar
rticipantilor/ LUNA_aaaa r_llaa.dbf DIAFIX CSSPP
/sftp_CSSPP/out/fuziune_fon P_fuziune_fonduri_llaa. Ieșire din utilizator
CSSPP ocazional
duri/ LUNA_aaaa dbf DIAFIX CSSPP

 Transmitere date la nivel de fișier:

Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a transmite datele de la CNPP către CSSPP se urmează pașii:

 Se selectează instituția CSSPP din ecranul de instituții:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

1871/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date. Sistemul deschide


ecranul de Loturi:

1872/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

 Utilizatorul deschide ecranul „Fișiere OUT”:

Utilizatorul apasă butonul pentru a porni procesarea/reprocesarea fișierului. Sistemul afișează


ecranul următor:

Utilizatorul selectează opțiunea dorită.

1873/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Sistemul afișează mesajul următor:

Utilizatorul apasă butonul „Confirm” pentru a continua operația sau „Renunț” pentru a anula operația de
reprocesare.

 În cazul în care se dorește continuarea operației, sistemul afișează mesajul informativ de mai jos:

Starea fișierului devine „Pregătit pentru procesare”:

Pentru a urmări starea procesării se apasă butonul din pagină. La finalizarea operației, statusul
fișierului va fi „Export finalizat”:

1874/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

 Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre


nomenclatoare. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

1875/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru export”:

1876/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1877/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr erori validare”,

numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Daca se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier

1878/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Generare date de ieșire

Pentru a genera datele de ieșire și a transmite datele către CSSPP se urmează pașii:
 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date:

1879/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Sistemul afișează ecranul următor:

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

1880/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

6.2.2 Transmiterea datelor prin intermediul aplicației web

Serviciile Web nu vor fi folosite în interfața aplicației.


Acestea ajută la transmiterea datelor despre pensionari către CSSPP.
Utilizatorul CSSPP va interoga punctual, în timp real, date despre pensionari în baza de date pusă la dispoziție
de CNPP, pe baza codului numeric personal. Pentru aceasta, CNPP va pune la dispoziția utilizatorului CSSPP
un user name și o parolă cu care acesta se va loga la aplicația web.

Pentru a valida funcționarea corectă a acestor servicii se urmează pașii:

 Se deschide aplicația SoapUI:

1881/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte proiecte noi:

1882/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a paginii:

 Se deschide tree-ul apăsând pe butonul până la Requestul dorit:

1883/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Se completează în secțiunea „Request Properties” utilizatorul și parola pentru autentificare:

1884/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Se deschide Requestul cu dublu click:

1885/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

 Se completează CNP-ul pentru interogare:

 Se apasă butonul din bara de butoane a requestului pentru afișarea datelor CNP-ului introdus.

1886/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Sistemul afișează datele găsite in urma interogării:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

1887/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1888/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1889/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind schimbul de date între CNPP și
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) Sectorul Pensii Private
prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 30 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1890/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Preluarea datelor de la CSSPP
Start

id_comp.dbf, fond_admin.dbf,
Utilizatorul CSSPP încarcă pe serverul SFTP admin_broker.dbf,
DIAFIX fișierele de tip IN (intrare în DIAFIX) sub auth_ampf.dbf,
semnatură electronică extinsă P_fuziune_fonduri_llaa.dbf

Preluare date la nivel de fișier


Vizualizare loturi

Selectarea instituției CSSPP din ecranul de instituții

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de preluare dorit

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Procesarea/ reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”
aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu are status
„Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

1
1891/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
1
PO – 30 – DIESC
Sistemul afișează mesaj de confirmare Ediția 1

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației,

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul


de înregistrări citite, la click pe numărul de înregistrări citite se
deschide un ecran de alegere tip de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme


se apasă butonul

1892/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
2 Ediția 1

Dacă există probleme de validare a


datelor, se afișează pe coloana „Număr
atenționări validare”, numărul de
înregistrări care au avut probleme

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării


respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute

Utilizatorul vizualizează în acest ecran datele necesare

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1893/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Vizualizare date preluate

Start

Vizualizarea datelor preluate în urma procesării prin apăsarea


butonului
aferent domeniului de preluare

Deschiderea unui ecran în care Se apasă click pe denumirea


oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea
datelor

Selectarea coloanelor care se doresc a fi afișate în pagină și


reordonarea acestora folosind opțiunile din meniul “View”

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se


apasă butonul
sau se selectează opțiunea “Detach” din meniul “View”

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul


sau se selectează opțiunea “Atach’ din meniul “View”

Stop

1894/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului de preluare date despre nomenclatoare

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

1895/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
1 Ediția 1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de
DA înregistrări așteptate nu
coincide cu numărul de
înregistrări citite, la click
pe numărul de înregistrări
citite se deschide un ecran

Apăsarea butonului“Downloadează Fisier Log”


pentru a deschide fișierul log care afișează problemele
întâmpinate și detaliile despre procesare

Apăsarea butonului “Downloadează Fisier Info Erori”


pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu
probleme

În cazul în care există probleme de validare a datelor


(Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări
care au avut probleme

Prin selectarea semnului exclamării, se deschide ecranul


cu problemele apărute

Vizualizarea datelor de interes

1896/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
2
Ediția 1

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul


“Selectie Fisiere”

Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă


butonul “Detalii Status” din dreptul liniei procesate

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1897/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Transmiterea datelor de la CNPP către CSSPP prin intermediul aplicației DIAFIX


P_lvr_xxxx_llaa.dbf, P_R_llaa.dbf,
Start P_repartizati_aleatorii_ llaa.dbf,
P_xxx_inv_llaa.dbf,
P_xxx_lista_expirati_llaa.dbf,
Se generează fișierele P_xxx_lista_rp_evp_llaa.dbf,
P_rap_a_mrp_xxx_zzllaa.dbf,
de tip DBF (fișiere P_rap_a_mrp_xxx_zzllaa_err.dbf,
OUT) P_txxx01llaa.dbf, P_txxx01llaa_err.dbf,
P_transferati_la_xxx_ llaa.dbf,
P_rap_acte_xxxx_ zzllaa.dbf,
P_xxxxzzllaa_err.dbf,
P_registrul_participantilor_llaa.dbf,
Preluare date la nivel de fișier P_fuziune_fonduri_llaa.dbf
Vizualizare loturi

Selectarea instituției CSSPP din ecranul de instituții

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de preluare dorit

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN” si “Fișiere OUT”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Procesarea/ reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”
aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu are status
„Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

1898/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru procesare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației,

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Export


finalizat” în cazul în care nu sunt probleme

Vizualizarea documentului generat

Stop

1899/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului de preluare date despre nomenclatoare

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Fișierul este „Pregătit pentru export”

Pornirea procesului de reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

1900/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de
DA înregistrări așteptate nu
coincide cu numărul de
înregistrări citite, la click
pe numărul de înregistrări
citite se deschide un ecran

Apăsarea butonului“Downloadează Fisier Log”


pentru a deschide fișierul log care afișează problemele
întâmpinate și detaliile despre procesare

Apăsarea butonului “Downloadează Fisier Info Erori”


pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu
probleme

În cazul în care există probleme de validare a datelor


(Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări
care au avut probleme

Prin selectarea semnului exclamării, se deschide ecranul


cu problemele apărute

Vizualizarea datelor de interes

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul “Selecție Fișiere”

Stop

1901/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Generare date iesire

Start

Se selectează perioada din


ecranul de domenii dorit

Utilizatorul apasă butonul


“Generare date iesire”
din dreptul domeniului de
transmitere date

Sistemul afișează un ecran


de confirmare

Confirm Pentru a continua cu Renunț


generarea datelor se apasă
butonul „Confirm”, iar pentru a
anula operația de generare
date se apasă „Renunț”

Sistemul afișează un mesaj informativ pentru care utilizatorul


apasă „OK”:

Vizualizarea documentului generat

Stop

1902/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1
Transmiterea datelor prin intermediul serviciilor web către CSSPP

Start

Se deschide aplicația SoapUI

Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte


Proiectele proiecte noi
de Diafix

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a


paginii

Se deschide tree-ul apăsând pe butonul + până la


Requestul dorit

Se completează în secțiunea „Request Properties”


utilizatorul și parola pentru autentificare

Se deschide Requestul cu dublu click

Se completează CNP-ul pentru interogare

Se apasă butonul

din bara de butoane a requestului


pentru afișarea datelor CNP-ului introdus

Sistemul afișează datele găsite în urma interogării

Stop

1903/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 30 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Preluarea datelor După caz După caz După caz
de la CSSPP
2. Transmiterea După caz După caz După caz
datelor de la CNPP
la CSSPP

1904/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 31 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND PRELUAREA DE LA AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE


FISCALĂ PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX A DATELOR PRIVIND PERSOANELE
FIZICE OBLIGATE SĂ SE ASIGURE LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1905/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru preluarea nomenclatoarelor, a datelor privind persoanele cu venituri
provenite din activitati independente şi venituri individuale, a anexelor privind veniturile lunare, generarea
obligaţiilor de plată şi a soldurilor asiguratilor in vederea stabilirii stagiului de cotizare de la Agenția Națională de
Administrare Fiscală prin intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne si externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidențialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;

1906/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX;
 Protocol de colaborare nr. 1995/MC/20.09.2007 cu ANAF.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de preluare a datelor privind persoanele fizice obligate să se
asigure la sistemul public de pensii de către CNPP de la ANAF prin intermediul aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activității informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară și interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;

1907/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura descrie modul de lucru în care se face preluarea de datelor privind preluarea nomenclatoarelor, a
datelor privind persoanele cu venituri provenite din activități independente şi venituri individuale, a anexelor
privind veniturile lunare, generarea obligațiilor de plată și a soldurilor asiguraților în vederea stabilirii stagiului
de cotizare de la ANAF, astfel:

6.1 Preluarea datelor de la ANAF prin intermediul aplicației DIAFIX


6.2 Preluarea datelor de la ANAF prin intermediul aplicației web

6.1 Preluarea datelor de la ANAF prin intermediul aplicatiei DIAFIX


Utilizatorul ANAF încarcă pe serverul SFTP DIAFIX fișierele de tip IN (intrare în DIAFIX), conform tabelului de
mai jos:

Utilizator care
Sens
Instituție Folder SFTP Denumire fișier încarcă/ Periodicitate
preluare
descarcă
Intrare în
nom_judete.txt utilizator ANAF anual
DIAFIX
/sftp_anaf/in/
Intrare în
ANAF nomenclatoare/ nom_localitati.txt utilizator ANAF anual
DIAFIX
LUNA_aaaa/
Intrare in
nom_artere.txt utilizator ANAF anual
DIAFIX
casasan_nomencl_ven_ Intrare în
utilizator ANAF anual
zz_ll_aaaa.txt DIAFIX
ANAF /sftp_anaf/in/venituri/
LUNA_aaaa casasan_anven_zz_ll_ Intrare în
utilizator ANAF anual
aaaa.txt DIAFIX

1908/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
Utilizator care
Sens
Instituție Folder SFTP Denumire fișier încarcă/ Periodicitate
preluare
descarcă

/sftp_anaf/in/anexe_s Intrare în
ANAF CNPP_anexa1_aa_ll.dmp utilizator ANAF lunar
ica/anexa1 DIAFIX

/sftp_anaf/in/anexe_s Intrare în
ANAF CNPP_anexa2_aa_ll.dmp utilizator ANAF lunar
ica/anexa2 DIAFIX

/sftp_anaf/in/anexe_s Intrare în
ANAF CNPP_anexa3_aa_ll.dmp utilizator ANAF lunar
ica/anexa3 DIAFIX

/sftp_anaf/in/anexe_s CNPP_sold_inregistrat_ Intrare în


ANAF utilizator ANAF lunar
ica/sold ANAF.LST DIAFIX

/sftp_cnpp/IN/anaf/
Lista_erori_ASIG_CNPP. Intrare în
ANAF ERORI_ASIG/ utilizator ANAF lunar
txt DIAFIX
LUNA_aaaa/jjj/

/sftp_cnpp/IN/anaf/
Lista_erori_CREANTE_ Intrare în
ANAF ERORI_CREANTE/ utilizator ANAF lunar
CNPP.txt DIAFIX
LUNA_aaaa/jjj/

Preluarea datelor se poate efectua automat de către aplicație sau de către utilizatorul CNPP.
Preluarea se poate face la nivel de fișier sau la nivel de domeniu (care include toate loturile și fișierele aferente lunii
selectate).

 Preluare date la nivel de fișier:

Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele de la ANAF se urmează pașii:


 Se selectează instituția ANAF din ecranul de instituții:

1909/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

 Se selectează perioada din ecranul de domenii dorit:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date dorit.


 Sistemul deschide ecranul de Loturi:

1910/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului dacă este cazul.
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare

1911/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
- Utilizator upload FTP
 Pentru a reprocesa lotul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu
are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea dorită:

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația de apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

1912/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1913/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr atenționări

validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Daca se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare

1914/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

Vizualizare date preluate

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza dacă din ecranul de Domenii se apasă butonul

aferent domeniului de preluare

1915/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
Sistemul deschide ecranul următor:

Se apasă click pe denumirea oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea datelor:

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe care dorește să le vadă afișate în pagină și de a le reordona
folosind opțiunile din meniul “View”:

1916/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se apasă butonul sau se selectează opțiunea
“Detach” din meniul “View”:

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul sau se selectează opțiunea “Atach’ din
meniul “View”:

 Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii dorit:

1917/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre


nomenclatoare. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

1918/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagina. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

1919/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor (Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe

coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

1920/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

6.2 Preluarea datelor de la ANAF prin intermediul serviciilor web

Serviciile Web nu vor fi folosite în interfața aplicației.


Acestea ajuta la preluarea datelor de la ANAF despre persoanele cu venituri provenite din activități
independente.

Pentru a valida funcționarea corecta a acestor servicii se urmează pașii:

 Se deschide aplicația SoapUI:

1921/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

 Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte proiecte noi:

1922/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a paginii:

1923/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
 Se deschide tree-ul apăsând pe butonul până la Requestul dorit:

 Se completează în secțiunea „Request Properties” utilizatorul și parola pentru autentificare:

1924/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
 Se deschide Requestul cu dublu click:

 Se completează CNP-ul pentru interogare:

1925/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din bara de butoane a requestului pentru afișarea datelor CNP-ului introdus.

Sistemul afișează datele găsite în urma interogării:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.

1926/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1927/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 31 – DIESC
Ediția 1

Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1928/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 31 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind preluarea de la ANAFprin intermediul aplicației DIAFIX a datelor privind persoanele fizice
obligate să se asigure la sistemul public de pensii
(PO - 31 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1929/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start

Fișiere de Utilizatorul încarcă pe serverul SFTP


tip IN DIAFIX fișierele de tip IN

Preluare date la nivel de fișier


Vizualizare loturi

Start

Selectarea instituției ANAF din ecranul de instituții

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de preluare dorit

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Procesarea/ reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”
aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu are status
„Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

1930/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
1
Ediția 1
Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației,

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul


de înregistrări citite, la click pe numărul de înregistrări citite se
deschide un ecran de alegere tip de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme


se apasă butonul

1931/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
2 Ediția 1

Dacă există probleme de validare a


datelor, se afișează pe coloana „Număr
atenționări validare”, numărul de
înregistrări care au avut probleme

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării


respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute

Utilizatorul vizualizează în acest ecran datele necesare

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1932/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
Vizualizare date preluate

Start

Vizualizarea datelor preluate în urma procesării prin apăsarea


butonului
aferent domeniului de preluare

Deschiderea unui ecran în care Se apasă click pe denumirea


oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea
datelor

Selectarea coloanelor care se doresc a fi afișate în pagină și


reordonarea acestora folosind opțiunile din meniul “View”

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se


apasă butonul
sau se selectează opțiunea “Detach” din meniul “View”

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul


sau se selectează opțiunea “Atach’ din meniul “View”

Stop

1933/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Procesare manuală domeniu/perioadă Ediția 1

Start

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului de preluare date despre nomenclatoare

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

1934/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
1 Ediția 1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de
DA înregistrări așteptate nu
coincide cu numărul de
înregistrări citite, la click
pe numărul de înregistrări
citite se deschide un ecran

Apăsarea butonului“Downloadează Fisier Log”


pentru a deschide fișierul log care afișează problemele
întâmpinate și detaliile despre procesare

Apăsarea butonului “Downloadează Fisier Info Erori”


pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu
probleme

În cazul în care există probleme de validare a datelor


(Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări
care au avut probleme

Prin selectarea semnului exclamării, se deschide ecranul


cu problemele apărute

Vizualizarea datelor de interes

1935/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
2

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul


“Selectie Fisiere”

Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă


butonul “Detalii Status” din dreptul liniei procesate

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1936/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
Preluarea datelor de la ANAF prin intermediul serviciilor web

Start

Se deschide aplicația SoapUI

Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte


Proiectele proiecte noi
de Diafix

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a


paginii

Se deschide tree-ul apăsând pe butonul + până la


Requestul dorit

Se completează în secțiunea „Request Properties”


utilizatorul și parola pentru autentificare

Se deschide Requestul cu dublu click

Se completează CNP-ul pentru interogare

Se apasă butonul

din bara de butoane a requestului


pentru afișarea datelor CNP-ului introdus

Sistemul afișează datele găsite în urma interogării

Stop

1937/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 31 – DIESC
Ediția 1
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Preluarea datelor
de la ANAF prin
După caz După caz După caz
intermediul
aplicației DIAFIX
2. Preluarea datelor
de la ANAF prin
După caz După caz După caz
intermediul
aplicației web

1938/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 32 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND PRELUAREA INFORMAȚIILOR DESPRE


DECLARAȚIILE UNICE 112 DE LA AGENȚIAL NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1939/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este:
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru preluarea informațiilor despre declarațiile unice 112 de la ANAF prin
intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidențialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX;

1940/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
 Protocol de colaborare nr. 1995/MC/20.09.2007 cu ANAF.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de preluare a informațiilor despre declarațiile unice 112 de către
CNPP de la ANAF prin intermediul aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activității informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară și interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1941/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Preluarea informațiilor din D112 transmise de ANAF se efectuează în două etape:


6.1. Rularea Agentului pentru descărcarea automată a fișierelor txt din conturile de mail – dezvoltat de STS;
6.2. Generarea fișierelor csv pentru preluarea în sistemul integrat al CNPP prin intermediul aplicației DIAFIX.

6.1. Rularea Agentului pentru descărcarea automată a fișierelor txt din conturile de mail – dezvoltat
de STS

 ANAF încarcă în căsuțele de mail aferente fiecărui județ fișierele:

 CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt
 CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt

Perioada = luna și anul pentru care se depune declarația D112


Tip Declarație = 1 pentru declarații inițiale și 2 pentru declarații rectificative
Oficiu = codul județului
004 = identificatorul CNPP pentru ANAF

 Operatorul CNPP lansează agentul STS care crează pe stația locală o structură de foldere, mută fișierele
txt din căsuțele de mail în această structură și crează fișierele de log, astfel:
 \Oficiu\corecte\ AAAA\LL\ZZ\CIF\1\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt
 \Oficiu\corecte\ AAAA\LL\ZZ\CIF\1\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt
 \Oficiu\corecte\ AAAA\LL\ZZ\CIF\2\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt

1942/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
 \Oficiu\corecte\ AAAA\LL\ZZ\CIF\2\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt
 \Oficiu\eronate\ AAAA\LL\ZZ\CIF\1\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt
 \Oficiu\eronate\ AAAA\LL\ZZ\CIF\1\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt
 \Oficiu\eronate\ AAAA\LL\ZZ\CIF\2\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt
 \Oficiu\eronate\ AAAA\LL\ZZ\CIF\2\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt

 \Oficiu\log\ log.txt
 \Oficiu\original\AAAA\LL\ZZ\fisier@extranet.fiscnet.ro.txt

 Operatorul CNPP lansează aplicația de extragere fișiere (extrage.bat) care crează pe stația locală sub
fiecare folder \Oficiu câte un subfolder \Primite în care copiază fișierele txt de la pasul anterior, din folderele
\Corecte, astfel:

 \Oficiu\Primite\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt


 \Oficiu\Primite\ CIF_ Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt

 Operatorul CNPP lansează aplicația care copiază fișierele txt descrise la pasul anterior de pe stația locală
pe serverul SFTP.

Aplicația DIAFIX prin utilizator CNPP procesează fișierele txt și generează fișierele csv care vor fi preluate în
sistemul integrat ORIZONT

6.2. Generarea fișierelor csv pentru preluarea în sistemul integrat al CNPP prin intermediul
aplicației DIAFIX

 Preluare date la nivel de fișier:

Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele de la ANAF se urmează pașii:

 Se selectează instituția ANAF din ecranul de instituții:

1943/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

 Se selectează luna din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre declarațiile unice
D112. Sistemul deschide ecranul de Loturi:

1944/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului dacă este cazul.
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier

1945/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP

 Pentru a procesa/ reprocesa fișierul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din listă,
cea care nu are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea
dorită:

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”:

1946/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de procesare/ reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă

butonul din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în
cazul în care nu sunt probleme:

1947/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1948/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care exista probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr atenționări

validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

1949/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

1950/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
Vizualizare date preluate

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza dacă din ecranul de Domenii se apasă butonul

aferent domeniului de preluare

Sistemul deschide ecranul următor:

Se apasă click pe denumirea oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea datelor:

1951/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe care dorește sa le vadă afișate în pagină și de a le reordona
folosind opțiunile din meniul “View”:

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se apasă butonul sau se selectează opțiunea
“Detach” din meniul “View”:

1952/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul sau se selectează opțiunea “Atach’ din
meniul “View”:

1953/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

 Preluare date la nivel de lot:

Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre


declarațiile unice D112. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

1954/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de procesare/ reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă

butonul din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în
cazul în care nu sunt probleme:

1955/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1956/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor (Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe

coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Daca se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare

1957/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor

1958/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1959/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1960/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind preluarea informațiilor despre Declarațiile Unice 112
de la Agenția Națională de Administrare Fiscală prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 32 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1961/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Rularea Agentului pentru descărcarea automată a fișierelor txt din conturile de mail – dezvoltat de STS

CIF_ Perioada_NrInreg_ Start


DataInreg_TipDeclaratie_
004_Oficiu_A11.txt
CIF_ Perioada_NrInreg_ ANAF încarcă în căsuțele de mail
DataInreg_TipDeclaratie_ aferente fiecărui județ fișierele
004_Oficiu_A12.txt

Operatorul CNPP lansează agentul STS care crează pe stația locală o


structură de foldere, mută fișierele txt din căsuțele de mail în această
structură și crează fișierele de log

\Oficiu\corecte\ AAAA\LL\ZZ\CIF\1\ CIF_


Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt
\Oficiu\corecte\ AAAA\LL\ZZ\CIF\1\ CIF_
Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt
\Oficiu\corecte\ AAAA\LL\ZZ\CIF\2\ CIF_
Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt
\Oficiu\corecte\ AAAA\LL\ZZ\CIF\2\ CIF_
Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt
\Oficiu\eronate\ AAAA\LL\ZZ\CIF\1\ CIF_
Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt
\Oficiu\eronate\ AAAA\LL\ZZ\CIF\1\ CIF_
Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt
\Oficiu\eronate\ AAAA\LL\ZZ\CIF\2\ CIF_
Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A11.txt
\Oficiu\eronate\ AAAA\LL\ZZ\CIF\2\ CIF_
Perioada_NrInreg_DataInreg_TipDeclaratie_004_Oficiu_A12.txt
\Oficiu\log\ log.txt
\Oficiu\original\AAAA\LL\ZZ\fisier@extranet.fiscnet.ro.txt

1962/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
1 Ediția 1
\Corecte
\Oficiu\Primite\ CIF_
Perioada_NrInreg_DataInreg_ Operatorul CNPP lansează aplicația
TipDeclaratie_004_Oficiu_A11 de extragere fișiere (extrage.bat) care
.txt creează pe stația locală sub fiecare
\Oficiu\Primite\ CIF_ folder \Oficiu câte un subfolder
Perioada_NrInreg_DataInreg_ \Primite în care copiază fișierele txt
TipDeclaratie_004_Oficiu_A12 de la pasul anterior, din foldere
.txt

Operatorul CNPP lansează aplicația care copiază fișierele txt descrise


la pasul anterior de pe stația locală pe serverul SFTP

Aplicația DIAFIX prin utilizator CNPP


Fișierele txt procesează fișierele txt și generează Fișierele cvs
fișierele csv care vor fi preluate în
sistemul integrat ORIZONT

Stop

Generarea fișierelor csv pentru preluarea în sistemul integrat al CNPP prin intermediul aplicației DIAFIX
Preluare date la nivel de fișier
Vizualizare loturi

Start

Selectarea instituției ANAF din ecranul de instituții

Selectarea lunii din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de preluare date despre
declarațiile unice D112.

Sistemul deschide ecranul de Loturi

1963/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Procesarea/ reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”
aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu are status
„Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației,

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

1964/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Dacă numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul


de înregistrări citite, la click pe numărul de înregistrări citite se
deschide un ecran de alegere tip de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme


se apasă butonul

Dacă există probleme de validare a


datelor, se afișează pe coloana „Număr
atenționări validare”, numărul de
înregistrări care au avut probleme

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării


respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute

Utilizatorul vizualizează în acest ecran datele necesare

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1965/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Vizualizare date preluate

Start

Vizualizarea datelor preluate în urma procesării prin apăsarea


butonului
aferent domeniului de preluare

Deschiderea unui ecran în care Se apasă click pe denumirea


oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea
datelor

Selectarea coloanelor care se doresc a fi afișate în pagină și


reordonarea acestora folosind opțiunile din meniul “View”

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se


apasă butonul
sau se selectează opțiunea “Detach” din meniul “View”

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul


sau se selectează opțiunea “Atach’ din meniul “View”

Stop

1966/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Preluare date la nivel de lot


Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului de preluare date despre declarațiile
unice D112

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de procesare/ reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

1967/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de
DA înregistrări așteptate nu
coincide cu numărul de
înregistrări citite, la click
pe numărul de înregistrări
citite se deschide un ecran

Apăsarea butonului“Downloadează Fisier Log”


pentru a deschide fișierul log care afișează problemele
întâmpinate și detaliile despre procesare

Apăsarea butonului “Downloadează Fisier Info Erori”


pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu
probleme

În cazul în care există probleme de validare a datelor


(Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări
care au avut probleme

Prin selectarea semnului exclamării, se deschide ecranul


cu problemele apărute

Vizualizarea datelor de interes

1968/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1
3

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul


“Selectie Fisiere”

Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă


butonul “Detalii Status” din dreptul liniei procesate

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

1969/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 32 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Rularea Agentului
pentru descărcarea
automată a După caz După caz După caz
fișierelor .txt din
conturile de mail
2. Generarea fișierelor
.csv pentru
preluarea in
sistemul integrat al După caz După caz După caz
CNPP prin
intermediul
aplicației DIAFIX

1970/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 33 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND TRANSMITEREA CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE


ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX A INFORMAȚIILOR
PRIVIND VIRAMENTELE LA PILONUL II DE PENSII

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1971/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este:
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru transmiterea informațiilor privind viramentele la pilonul II de pensii către
ANAF prin intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidențialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX;

1972/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1
 Protocol de colaborare nr. 1995/MC/20.09.2007 cu ANAF.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNAS - Casa Națională de Pensii Publice;
ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de transmitere a informațiilor privind viramentele la pilonul II de
pensii de la CNPP către ANAF prin intermediul aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activității informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară și interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1973/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura descrie modul de lucru în care se face transmiterea datelor privind Tabelul Electronic al
Contributiilor şi recapitulaţia viramentelor la pilonul II de pensii, către ANAF.
Transmiterea datelor poate fi făcută manual, de către utilizatorul CNPP sau automat de către aplicație.
În etapa de transmitere se generează fișierele de tip DBF (fisiere OUT), conform tabelului:
Utilizator care
Sens Periodicitat
Instituție Folder SFTP Denumire fișier încarcă/
preluare e
descarcă
Ieșire din
tec_aa_anaf_llaa.dbf utilizator ANAF lunar
ANAF /sftp_anaf/out/viramente_pilon2/ DIAFIX
LUNA_aaaa Ieșire din
P_R_xxx_llaa.dbf utilizator ANAF lunar
DIAFIX

 Transmiterea datelor la nivel de fișier:

Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a transmite datele la ANAF se urmează pașii:

 Se selectează instituția ANAF din ecranul de instituții:

1974/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre informații din TEC.
Sistemul deschide ecranul de Loturi:

1975/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

 Utilizatorul deschide ecranul „Fișiere OUT”:

 Utilizatorul apasă butonul pentru a porni procesarea/reprocesarea fișierului.


Sistemul afișează ecranul următor:

1976/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

Utilizatorul selectează opțiunea dorită.

 Sistemul afișează mesajul următor:

Utilizatorul apasă butonul „Confirm” pentru a continua operația sau „Renunț” pentru a anula operația de
reprocesare.

 În cazul în care se dorește continuarea operației, sistemul afișează mesajul informativ de mai jos:

Starea fișierului devine „Pregătit pentru procesare”.

Pentru a urmări starea procesării se apasă butonul din pagină.


La finalizarea operației, statusul fișierului va fi „Export finalizat”:

1977/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

 Procesare manuala domeniu/perioada

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii dorit:

1978/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date despre


nomenclatoare. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

1979/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

1980/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .
În cazul în care există probleme de validare a datelor sistemul afișează pe coloana „Număr erori validare”,

numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune

1981/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

 Generare date de ieșire

Pentru a genera datele de ieșire și a transmite datele către ANAF se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii dorit:

1982/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date:

 Sistemul afișează ecranul următor:

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

1983/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.

1984/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

1985/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 33 – DIESC
Ediția 1

Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

1986/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 33 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind transmiterea către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin intermediul aplicației DIAFIX
a informațiilor privind viramentele la Pilonul II de pensii
(PO - 33 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

1987/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Transmiterea datelor la nivel de fișier


Vizualizare loturi

Start

Selectarea instituției ANAF


din ecranul de instituții

Selectarea perioadei din


ecranul de domenii

Apăsarea butonului
“Vizualizare loturi”
din dreptul domeniului de
transmitere date despre
informații din TEC

Deschiderea ecranului de
Loturi

Utilizatorul apasă click pe


ID-ul Lotului dorit

Deschiderea ecranului
„Fișiere IN”

Deschiderea ecranului
„Fișiere OUT”

Apăsarea butonului
“Reprocesare”
pentru a porni
procesarea/reprocesarea
fișierului

1988/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1
1

Sistemul afișează ecran de


interogare “Reprocesează
complet/ parțial fișierul”

Utilizatorul selectează
opțiunea dorită

Sistemul afișează ecran de


confirmare

Confir „Confirm” pentru a continua Renunț


operația sau „Renunț” pentru
a anula operația de

Afișarea mesajului de
confirmare

Starea fișierului devine


„Pregătit pentru procesare”

Pentru a urmări starea


procesării se apasă butonul
“Refresh”

Finalizarea operației
„Export finalizat”

Vizualizarea documentului
generat

Stop

1989/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

Procesare manuala domeniu/perioada

Start

Se selectează perioada din


ecranul de domenii dorit

Se apasă butonul
“Procesare manuala
Domeniu / Perioada”
din dreptul domeniului de
preluare date despre
nomenclatoare

Sistemul afișează mesaj


cerere de confirmare

Confir Renunț
„Confirm” pentru a continua
operația sau „Renunț” pentru
a anula operația

Se afișează un mesaj în
ecranul de Loturi pentru
care utilizatorul apasă „OK”

Utilizatorul apasă click pe


Id-ul lotului dorit din listă

Procesul de reprocesare
este pornit

Pentru a urmări starea


procesării se apasă butonul
“Refresh”

STOP
3

1990/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1
3

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de înregistrări așteptate


nu coincide cu numărul de înregistrări
citite, la click pe numărul de
înregistrări citite se deschide un ecran
cu mesaj de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se


apasă butonul

În cazul în care există probleme de NU


DA validare a datelor sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”,
numărul de înregistrări care au avut
probleme:

1991/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1
4

Dacă se apasă click pe


număr sau pe semnul
exclamării respectiv, se
deschide ecranul cu
problemele apărute

Pentru a reveni în ecranul


anterior se apasă butonul

Pentru a vizualiza detaliile


despre procesare se apasă
butonul
din dreptul liniei procesate

Sistemul afișează
informațiile despre statusul
procesării

Stop

Generare date de ieșire

Start

Se selectează perioada din


ecranul de domenii dorit

Utilizatorul apasă butonul


“Generare date ie;ire”
din dreptul domeniului de
transmitere date

Sistemul afișează un ecran


de confirmare

1992/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
5 Ediția 1

Pentru a continua cu
generarea datelor se apasă
butonul „Confirm”, iar pentru a
anula operația de generare
date se apasă „Renunț”

Sistemul afișează un mesaj informativ pentru care utilizatorul


apasă „OK”

Vizualizarea documentului generat

Stop

1993/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 33 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Transmiterea După caz După caz După caz
datelor la nivel de
fișier
2. Procesare manuală După caz După caz După caz
domeniu/perioadă
3. Generare După caz După caz După caz
date de ieșire

1994/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 34 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR


DESPRE PENSIONARI CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN
SERVICII WEB PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

1995/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este:
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru transmiterea datelor despre pensionari către ANAF prin servicii web
prin intermediul aplicației DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidențialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX;
 Protocol de colaborare nr. 1995/MC/20.09.2007 cu ANAF.

1996/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de transmitere a datelor despre pensionari de la CNPP către
ANAF prin servicii web prin intermediul aplicației DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activității informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară și interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

1997/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

5.3.2.Resurse umane
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Serviciile Web nu vor fi folosite în interfața aplicației.


Acestea ajută la transmiterea datelor despre pensionari către ANAF.

Utilizatorul ANAF va interoga punctual, în timp real, date despre pensionari în baza de date pusă la dispoziție
de CNPP, pe baza codului numeric personal. Pentru aceasta, CNPP va pune la dispoziția utilizatorului ANAF
un user name și o parolă cu care acesta se va loga la aplicația web.

Pentru a valida funcționarea corecta a acestor servicii se urmează pașii:

 Se deschide aplicația SoapUI:

1998/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

 Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte proiecte noi:

1999/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a paginii:

2000/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1
 Se deschide tree-ul apăsând pe butonul până la Requestul dorit:

 Se completează în secțiunea „Request Properties” utilizatorul și parola pentru autentificare:

2001/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

 Se deschide Requestul cu dublu click:

2002/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

 Se completează CNP-ul pentru interogare:

 Se apasă butonul din bara de butoane a requestului pentru afișarea datelor CNP-ului introdus.

2003/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

Sistemul afișează datele găsite în urma interogării:

7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

2004/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

9. ANEXE
a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

2005/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 34 – DIESC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

2006/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 34 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind transmiterea datelor despre pensionari către Agenția Națională de Administare Fiscală prin servicii web
prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 34 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

2007/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Start

CNPP pune la dispoziția utilizatorului ANAF un user


name și o parolă cu care acesta se va loga la aplicația
web

Se deschide aplicația SoapUI

Se importă proiectele de Diafix sau se creează alte


Proiectele proiecte noi
de Diafix

După import, proiectele sunt afișate în partea stângă a


paginii

Se deschide tree-ul apăsând pe butonul + până la


Requestul dorit

Se completează în secțiunea „Request Properties”


utilizatorul și parola pentru autentificare

Se deschide Requestul cu dublu click

Se completează CNP-ul pentru interogare

Se apasă butonul

din bara de butoane a requestului


pentru afișarea datelor CNP-ului introdus

Sistemul afișează datele găsite în urma interogării

Stop

2008/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Transmiterea După caz După caz După caz
datelor
despre pensionari
către ANAF prin
servicii web prin
intermediul
aplicației DIAFIX

2009/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 34 – DIESC
Ediția 1

2010/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO - 35 - DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND SCHIMBUL DE DATE ÎNTRE CNPP ŞI ADMINISTRATORII


FONDURILOR DE PENSII PRIVATE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI DIAFIX

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

2011/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este:
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru schimbul de date între CNPP și AFPAP prin intermediul aplicației
DIAFIX;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale și a Direcției Informatice și Evidență Stagii
Cotizare.
Procedura se aplică de către personalul CNPP desemnat să utilizeze sistemul informatic DIAFIX.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidențialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, modificările și
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fișele de post;
 Manualul de utilizare al sistemului informatic DIAFIX;
 Protocol de colaborare nr. 2217/ 14.10.2007 cu Comisia de Supraveghere.

2012/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții
DIAFIX - Date integrate prin automatizarea fluxurilor informaționale interne și externe.
Scopul principal al sistemului DIAFIX este simplificarea și automatizarea schimbului de date între CNPP și alte
instituții publice cu care interacționează.

Abrevieri
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
AFPAP - Administratorii Fondurilor de Pensii Administrate Privat.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura își propune să descrie activitatea de schimb de date între CNPP şi AFPAP prin intermediul aplicației
DIAFIX.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Nu este cazul.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nu este cazul.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 mobilier necesar, adecvat activității informatice;
 computer conectat la internet;
 linie telefonică exterioară și interioară;
 fax, copiator, imprimantă, scanner;
 rechizite necesare curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane

2013/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
 personalul compartimentelor cu atribuții specifice activității de informatică;
 personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU
Procedura descrie modul de lucru în care se face schimbul de date între CNPP și Administratorii Fondurilor de
Pensii Administrate Privat, astfel:
6.1 Preluarea datelor de la AFPAP
6.2 Transmiterea datelor de la CNPP la AFPAP

6.1 Preluarea datelor de la AFPAP


Utilizatorul AFPAP încarcă pe serverul SFTP DIAFIX fișierele de tip IN (intrare în DIAFIX) sub semnătura
electronică extinsă, conform tabelului de mai jos:

Sens Utilizator care


Instituție Folder SFTP Denumire fișier Periodicitate
preluare încarcă/descarcă
/sftp_xxx/in/acte_aderare/ Intrare în
AFPAP P_xxxxzzllaa.DBF utilizator AFPAP lunar
LUNA_aaaa DIAFIX
/sftp_xxx/in/amrp/ Intrare în
AFPAP P_a_mrp_xxx_zzllaa.dbf Utilizator AFPAP lunar
LUNA_aaaa DIAFIX
/sftp_xxx/in/transferuri/ Intrare în
AFPAP P_Txxxzzllaa.dbf utilizator AFPAP lunar
LUNA_aaaa DIAFIX

Preluarea datelor se poate efectua automat de către aplicație sau de către utilizatorul CNPP.
Preluarea se poate face la nivel de fișier sau la nivel de domeniu (care include toate loturile și fișierele aferente lunii
selectate).
 Preluare date la nivel de fișier:

Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a prelua datele de la AFPAP se urmează pașii:

 Se selectează instituția AFPAP pentru care se face preluarea din ecranul de instituții:

2014/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

2015/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date dorit.

Sistemul deschide ecranul de Loturi:

 Utilizatorul apasă click pe ID-ul Lotului dorit. Sistemul deschide ecranul „Fișiere IN”.

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului dacă este cazul.
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării

2016/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP

 Pentru a procesa/reprocesa lotul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din listă, cea
care nu are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea
dorită:

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

2017/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizata” în cazul în
care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

2018/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr atenționări

validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela

2019/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

Vizualizare date preluate

Datele preluate în urma procesării se pot vizualiza dacă din ecranul de Domenii se apasă butonul

aferent domeniului de preluare


Sistemul deschide ecranul următor:

2020/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Se apasă click pe denumirea oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea datelor:

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta coloanele pe care dorește să le vadă afișate în pagină și de a le reordona
folosind opțiunile din meniul “View”:

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se apasă butonul sau se selectează opțiunea
“Detach” din meniul “View”:

2021/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul sau se selectează opțiunea “Atach’ din
meniul “View”:

2022/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

 Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:


 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de preluare date dorit. Sistemul


afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi pentru care
utilizatorul apasă „OK”:

2023/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

 Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă:

Statusul fișierului este „Pregătit pentru preluare”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

2024/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

2025/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr erori validare”,

numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.
Sistemul afișează informațiile despre statusul procesării:

6.2 Transmiterea datelor de la CNPP către AFPAP

Transmiterea datelor poate fi făcută manual, de către utilizatorul DIESC sau automat de către aplicație.
În etapa de transmitere se generează fișierele de tip DBF (fișiere OUT), conform tabelului:

2026/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Utilizator care
Sens
Instituție Folder SFTP Denumire fișier încarcă/ Periodicitate
preluare
descarcă
/sftp_xxx/out/acte_aderare/ P_rap_acte_xxxx_zzl Ieșire din utilizator
AFPAP lunar
LUNA_aaaa laa.dbf DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/acte_aderare/ Ieșire din utilizator
AFPAP P_xxxxzzllaa_err.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
P_K_detalii_validare
/sftp_xxx/out/acte_aderare/ Ieșire din utilizator
AFPAP _1_acte_xxxx_zzllaa. lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
dbf
/sftp_xxx/out/amrp/ P_rap_a_mrp_xxx_z Ieșire din utilizator
AFPAP lunar
LUNA_aaaa zllaa.dbf DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/amrp/ P_a_mrp_xxx_zzllaa Ieșire din utilizator
AFPAP lunar
LUNA_aaaa _err.dbf DIAFIX AFPAP
P_K_detalii_validare
/sftp_xxx/out/amrp/ Ieșire din utilizator
AFPAP __a_mrp_xxx_zzllaa. lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
dbf
/sftp_xxx/out/transferuri/ Ieșire din utilizator
AFPAP P_txxx01llaa.DBF lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/transferuri/ Ieșire din utilizator
AFPAP P_Txxxzzllaa_err.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/transferuri/ Ieșire din utilizator
AFPAP P_k_txxx_zzllaa.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
P_k_detalii_validare_
/sftp_xxx/out/transferuri/ Ieșire din utilizator
AFPAP transfer_1_txxx_zzlla lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
a.dbf
/sftp_xxx/out/transferuri/ P_transferati_la_xxx Ieșire din utilizator
AFPAP lunar
LUNA_aaaa _llaa.dbf DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/atentionari/ Ieșire din utilizator
AFPAP P_xxx_inv_llaa.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/atentionari/ P_xxx_lista_expirati_ Ieșire din utilizator
AFPAP lunar
LUNA_aaaa llaa.dbf DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/atentionari/ P_xxx_liste_rp_evp_l Ieșire din utilizator
AFPAP lunar
LUNA_aaaa laa.dbf DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/repartizati_ale P_xxx_aleatorii_llaa. Ieșire din utilizator
AFPAP lunar
atoriu/LUNA_aaaa dbf DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/viramente/ Ieșire din utilizator
AFPAP P_lvr_xxx_llaa.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/viramente/ Ieșire din utilizator
AFPAP P_R_xxx_llaa.dbf lunar
LUNA_aaaa DIAFIX AFPAP
/sftp_xxx/out/viramente/ P_R_xxx_numar Ieșire din utilizator
AFPAP lunar
LUNA_aaaa depozitar_llaa.dbf DIAFIX AFPAP

2027/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
 Transmitere date la nivel de fișier:

Vizualizare loturi

Pentru a vizualiza loturile și a transmite datele de la CNPP către AFPAP se urmează pașii:

 Se selectează AFPAP dorit din ecranul de instituții:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

2028/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date dorit.

 Sistemul deschide ecranul de Loturi:

 Sistemul deschide tabul „FIȘIERE IN”:

 Utilizatorul apasă tabul ”FIȘIERE OUT”:

În ecran sunt afișate datele istorice despre procesările anterioare ale lotului, dacă este cazul.
Utilizatorul poate vizualiza în ecran date cu privire la:
- Nume fișier
- Id fișier
- Versiune Fișier
- Subversiune Fișier
- Status Fișier
- Perioada datelor din fișier

2029/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
- Număr înregistrări așteptate
- Număr înregistrări citite
- Număr erori validare
- Număr atenționări validare
- Reprocesează
- Data upload FTP
- Data procesării
- Utilizator procesare
- Utilizator reprocesare
- Utilizator upload FTP

 Pentru a procesa/reprocesa fișierul se apasă butonul aferent ultimei înregistrări din listă,
cea care nu are status „Arhiva”. Sistemul afișează mesajul următor în care utilizatorul selectează opțiunea
dorită:

 Sistemul afișează mesajul de mai jos:

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de procesare/reprocesare, se afișează mesajul următor în care utilizatorul apasă


„OK”:

2030/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Statusul fișierului este „Pregătit pentru export”:

 Procesul de reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă butonul

din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în cazul în
care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

2031/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care exista probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr atenționări

validare”, numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare
- ID fișier

2032/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă butonul din dreptul liniei procesate.

 Procesare manuală domeniu/perioadă

Pentru a procesa manual domeniul și a prelua datele se urmează pașii:

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Se apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date despre


nomenclatoare. Sistemul afișează mesajul de mai jos:

2033/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Pentru a continua operația se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a abandona operația se apasă „Renunț”.

 La continuarea operației de procesare/reprocesare, se afișează mesajul următor în ecranul de Loturi


pentru care utilizatorul apasă „OK”:

 Procesul de procesare/reprocesare este pornit. Pentru a vizualiza starea operației, utilizatorul apasă

butonul din pagină. La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare finalizată” în
cazul în care nu sunt probleme:

În cazul în care numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul de înregistrări citite, la click pe
numărul de înregistrări citite se deschide ecranul următor:

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă

butonul .

2034/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme se apasă butonul .

În cazul în care există probleme de validare a datelor, sistemul afișează pe coloana „Număr erori validare”,

numărul de înregistrări care au avut probleme: .

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute.

Utilizatorul poate vizualiza în acest ecran date cu privire la:


- Cod validare
- Descriere validare
- Tabela
- Primary key tabela
- Valoare PK tabela
- Coloana validare

2035/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
- ID fișier
- Versiune
- Subversiune

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul .

 Generare date de ieșire

Pentru a genera datele de ieșire și a transmite datele către AFPAP se urmează pașii:
 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

 Utilizatorul apasă butonul din dreptul domeniului de transmitere date:


 Sistemul afișează ecranul următor:

2036/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Pentru a continua cu generarea datelor se apasă butonul „Confirm”, iar pentru a anula operația de generare date
se apasă „Renunț”.

 Sistemul afișează mesajul informativ următor pentru care utilizatorul apasă „OK”:

 Vizualizarea documentului generat se face pe SFTP în locația corespunzătoare:

Schimbul de date dintre CNPP şi AFPAP se poate face şi din/în sitemul integrat/interimar al CNPP.
Pentru aceasta utilizatorul CNPP urmează paşii:

 Se selectează DIESC-Fonduri din ecranul de instituții:

2037/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

 Se selectează perioada din ecranul de domenii:

Se urmează aceeaşi paşi ca cei descriși anterior pentru preluarea/transmiterea datelor între CNPP și AFPAP.

2038/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
7 RESPONSABILITĂȚI

Personalul compartimentelor care exploatează aplicațiile informatice:


 Asigură aplicarea procedurii;
 Desfășoară activitățile aferente procedurii.

8 DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile /
persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza
independent de procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea
acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9 ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

2039/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

2040/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 35 – DIESC
Ediția 1

Anexa 2 - Lista modificărilor


LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind schimbul de date între CNPP
și Administratorii Fondurilor de Pensii Private prin intermediul aplicației DIAFIX
(PO - 35 - DIESC ediția 1)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică
sau se abrogă)
2. Idem Idem

2041/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Preluarea datelor de la AFPAP


Start

P_xxxxzzllaa.DBF
Utilizatorul AFPAP încarcă pe serverul SFTP P_a_mrp_xxx_zzllaa.dbf
DIAFIX fișierele de tip IN (intrare în DIAFIX) sub P_Txxxzzllaa.dbf
semnatură electronică extinsă

Preluare date la nivel de fișier


Vizualizare loturi

Selectarea instituției AFPAP din ecranul de instituții

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de preluare date dorit

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Procesarea/ reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”
aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu are status
„Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

1
2042/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
1

Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP
La continuarea operației de reprocesare, se afișează
mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației,

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul


de înregistrări citite, la click pe numărul de înregistrări citite se
deschide un ecran de alegere tip de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme


se apasă butonul

2043/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
2

Dacă există probleme de validare a


datelor, se afișează pe coloana „Număr
atenționări validare”, numărul de
înregistrări care au avut probleme

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării


respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute

Utilizatorul vizualizează în acest ecran datele necesare

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

2044/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Vizualizare date preluate

Start

Vizualizarea datelor preluate în urma procesării prin apăsarea


butonului
aferent domeniului de preluare

Deschiderea unui ecran în care Se apasă click pe denumirea


oricărei tabele din partea stângă a paginii pentru încărcarea
datelor

Selectarea coloanelor care se doresc a fi afișate în pagină și


reordonarea acestora folosind opțiunile din meniul “View”

Pentru vizualizarea datelor într-un format mai detaliat se


apasă butonul
sau se selectează opțiunea “Detach” din meniul “View”

Pentru a reveni la pagina anterioară se apasă din nou butonul


sau se selectează opțiunea “Atach’ din meniul “View”

Stop

2045/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului de preluare date dorit

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Fișierul este „Pregătit pentru preluare”

Pornirea procesului de reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

2046/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de
DA înregistrări așteptate nu
coincide cu numărul de
înregistrări citite, la click
pe numărul de înregistrări
citite se deschide un ecran

Apăsarea butonului“Downloadează Fisier Log”


pentru a deschide fișierul log care afișează problemele
întâmpinate și detaliile despre procesare

Apăsarea butonului “Downloadează Fisier Info Erori”


pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu
probleme

În cazul în care există probleme de validare a datelor


(Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări
care au avut probleme

Prin selectarea semnului exclamării, se deschide ecranul


cu problemele apărute

Vizualizarea datelor de interes

2047/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
2

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul


“Selecție Fișiere”

Pentru a vizualiza detaliile despre procesare se apasă


butonul “Detalii Status” din dreptul liniei procesate

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

2048/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Transmiterea datelor de la CNPP către AFPAP prin intermediul aplicației DIAFIX
P_rap_acte_xxxx_zzllaa.dbf
Start P_xxxxzzllaa_err.dbf
P_K_detalii_validare_1_acte_xxxx_zzll
aa.dbf
Se generează fișierele P_rap_a_mrp_xxx_zzllaa.dbf
P_a_mrp_xxx_zzllaa_err.dbf
de tip DBF (fișiere P_K_detalii_validare__a_mrp_xxx_zzll
OUT) aa.dbf
P_txxx01llaa.DBF
P_Txxxzzllaa_err.dbf
P_k_txxx_zzllaa.dbf
P_k_detalii_validare_transfer_1_txxx_
Transmitere date la nivel de fișier zzllaa.dbf
Vizualizare loturi P_transferati_la_xxx_llaa.dbf
P_xxx_inv_llaa.dbf
P_xxx_lista_expirati_llaa.dbf
P_xxx_liste_rp_evp_llaa.dbf
Selectarea instituției AFPAP din ecranul de instituții P_xxx_aleatorii_llaa.dbf
P_lvr_xxx_llaa.dbf
P_R_xxx_llaa.dbf
P_R_xxx_numar
Selectarea perioadei din ecranul de domenii depozitar_llaa.dbf

Apăsarea butonului “Vizualizare loturi”


din dreptul domeniului de transmitere date dorit

Sistemul deschide ecranul de Loturi

Selectarea ID-ului Lotului dorit și deschiderea ecranului „Fișiere


IN” si “Fișiere OUT”

Afișarea datelor istorice despre procesările anterioare ale


lotului, dacă este cazul

Procesarea/ reprocesarea fișierului prin apăsarea butonului


“Reprocesează”
aferent ultimei înregistrări din listă, cea care nu are status
„Arhiva”

Sistemul afișează mesaj de selectare a tipului de reprocesare


iar operatorul selectează varianta dorită

2049/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
1

Sistemul afișează mesaj de confirmare

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

La continuarea operației de reprocesare, se afișează


mesajul următor în care utilizatorul apasă „OK”

Fișierul este „Pregătit pentru export”

Pornirea procesului de reprocesare

Apăsarea butonului “Refresh”


pentru a vizualiza starea operației,

La finalizarea operației, statusul fișierului devine „Procesare


finalizata” în cazul în care nu sunt probleme

Vizualizarea documentului generat

Dacă numărul de înregistrări așteptate nu coincide cu numărul


de înregistrări citite, la click pe numărul de înregistrări citite se
deschide un ecran de alegere tip de download

Pentru a deschide fișierul log care afișează problemele


întâmpinate și detaliile despre procesare se apasă butonul

Stop

2050/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
2

Pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu probleme


se apasă butonul

Dacă există probleme de validare a


datelor, se afișează pe coloana „Număr
atenționări validare”, numărul de
înregistrări care au avut probleme

Dacă se apasă click pe număr sau pe semnul exclamării


respectiv, se deschide ecranul cu problemele apărute

Utilizatorul vizualizează în acest ecran datele necesare

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul

Afișarea informațiilor despre statusul procesării

Stop

2051/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Procesare manuală domeniu/perioadă

Start

Selectarea perioadei din ecranul de domenii

Apăsarea butonului “Procesare manuală Domeniu/ Perioada”


din dreptul domeniului de preluare date despre nomenclatoare

Sistemul afișează un mesaj de confirmare a continuării acțiunii

Confirm „Confirm” pentru a continua Renunț


operația, iar pentru a
abandona operația „Renunț”

STOP

La continuarea operației de reprocesare, se afișează mesajul


următor în ecranul de Loturi pentru care utilizatorul apasă
„OK”

Utilizatorul apasă click pe Id-ul lotului dorit din listă

Fișierul este „Pregătit pentru export”

Pornirea procesului de reprocesare

Vizualizarea stării operației prin apăsarea butonului Refresh


din pagină

2052/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
1

La finalizarea operației, statusul fișierului devine


„Procesare finalizată” în cazul în care nu sunt probleme

Dacă numărul de
DA înregistrări așteptate nu
coincide cu numărul de
înregistrări citite, la click
pe numărul de înregistrări
citite se deschide un ecran

Apăsarea butonului“Downloadează Fisier Log”


pentru a deschide fișierul log care afișează problemele
întâmpinate și detaliile despre procesare

Apăsarea butonului “Downloadează Fisier Info Erori”


pentru a deschide fișierul bad care conține liniile cu
probleme

În cazul în care există probleme de validare a datelor


(Exemplu: CNP/CUI invalid), sistemul afișează pe
coloana „Număr erori validare”, numărul de înregistrări
care au avut probleme

Prin selectarea semnului exclamării, se deschide ecranul


cu problemele apărute

Vizualizarea datelor de interes

Pentru a reveni în ecranul anterior se apasă butonul “Selecție Fișiere”

Stop

2053/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Generare date iesire

Start

Se selectează perioada din


ecranul de domenii dorit

Utilizatorul apasă butonul


“Generare date iesire”
din dreptul domeniului de
transmitere date

Sistemul afișează un ecran


de confirmare

Confirm Pentru a continua cu Renunț


generarea datelor se apasă
butonul „Confirm”, iar pentru a
anula operația de generare
date se apasă „Renunț”

Sistemul afișează un mesaj informativ pentru care utilizatorul


apasă „OK”:

Vizualizarea documentului generat

Stop

2054/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Preluarea datelor
După caz După caz După caz
de la AFPAP
2. Transmiterea
datelor de la CNPP După caz După caz După caz
la AFPAP

2055/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013

PO – 35 – DIESC
Ediția 1

2056/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 36 – DIESC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 36 – DIESC


Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare Ediția 1
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI CONFIGURAREA APLICAȚIEI


ORIZONT – EPBAS

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

2057/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 36 – DIESC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este:
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru administrarea aplicației ORIZONT - EPBAS;
b) stabilirea responsabilităților privind fluxurile informaționale interne și externe aferente acestei activități.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul compartimentelor funcționale.
Procedura se aplică de către personalul CNPP din cadrul compartimentului desemnat în acest scop.

Principiile care guvernează activitatea de actualizare a aplicațiilor informatice:


 operativitate;
 profesionalism;
 confidențialitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 Decret-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, cu modificările și completările aduse ulterior;
 Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizație și sporuri invalizilor, veteranilor și
văduvelor de război, cu modificările și completările aduse ulterior;
 Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor
de război cu modificările și completările ulterior aduse;
 Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile IOVR cu modificările și completările ulterior aduse;
 Legea nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile
publice de apărare națională, ordine publica și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi
salariale personalului civil din aceste instituții;
 Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările
ulterior aduse

2058/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 36 – DIESC
Ediția 1
 Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Legea nr. 595 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.36/2003
privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular;
 Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor cu modificările și completările
ulterior aduse;
 Legea nr. 323 din 5 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in Romania cu
începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice;
 Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței fata de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluției romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viața sau au avut de
suferit in urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987** cu modificările și
completările ulterior aduse;
 Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor
judecătorești si parchetelor de pe lângă acestea cu modificările și completările ulterior aduse;
 Legea nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor;
 Legea nr. 78 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.4/2005 privind
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat;
 Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a
artiștilor interpreți sau executanți din Romania
 Legea nr.148 din 17 mai 2005 pentru modificarea art. 7 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in Romania cu
începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice;
 Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, cu modificările si
completările ulterioare;
 Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de
pensii, membrii uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica
 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul Deputaților si Senatorilor, cu modificările si completările
ulterioare

2059/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 36 – DIESC
Ediția 1
 Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația
civila din România;
 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic ne navigant profesionist din
aviația civila din România
 Legea nr. 218 din 27 octombrie 2008 pentru completare Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
si alte drepturi de asigurări sociale;
 Legea nr. 19 din 26 februarie 2009 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2009;
 Legea nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurări sociale;
 Legea nr. 49 din 19 martie 2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurărilor sociale;
 Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010
pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar;
 Legea nr. 294 din 21 decembrie 2011 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;
 Ordonanța de Urgență nr.67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din
sistemul de asigurări sociale al agricultorilor;
 Ordonanța de Urgenta nr.170 din 29 noiembrie 2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgenta a
Guvernului nr. 4/2005 pentru recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al
asigurărilor sociale de stat;
 Ordonanța de Urgenta nr. 100 din 27 august 2008 pentru completare Legii nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;
 Ordonanța de Urgenta nr. 209 din 4 decembrie 2008 pentru completare Legii nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;
 Ordonanța de Urgenta nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
 Ordonanța de Urgenta nr. 97 din 16 noiembrie 2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2011;
 Ordonanța de urgenta nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul
asigurărilor sociale de sănătate si al finanțelor publice;
 Ordonanța de urgenta nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contribuții
de asigurări sociale de sănătate;

2060/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 36 – DIESC
Ediția 1
 Ordonanța de urgenta nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor
salariale.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea nr. 676 din 19 iulie 2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001
privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;
 Hotărârea nr. 1337 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;
 Hotărârea nr. 613 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea
Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții
deosebite;
 Hotărârea nr.246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de
munca în condiții deosebite;
 Hotărârea nr.1114 din 10 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul miliar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 Hotărârea nr.1412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
recunoștinței fata de eroii martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie
1989 nr.341/2004;
 Hotărâre nr.290 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanțelor judecătorești si al parchetelor de pe lângă acestea;
 Hotărârea nr. 1469 din 24 noiembrie 2005 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau
executant in Romania;
 Hotărârea nr.2 din 30 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor
referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților si al senatorilor;
 Hotărârea nr.1650 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor
de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica;
 Hotărârea nr. 1707 din 29 noiembrie 2006 pentru modificare si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii recunoștinței fata de eroii martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane
din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004;

2061/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și
Structurale
Administrației Publice
2007-2013
PO – 36 – DIESC
Ediția 1
 Hotărârea nr. 227 din 4 martie 2009 pentru modificarea si completarea Statutului Casei Naționale de Pensii
și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004;
 Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Ordin nr.572 din 24 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii
nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale;
 Ordinul nr. 1064 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civila din
Romania;
 Ordin nr.550 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și
consular, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.595/2003, cu modificările și completările
ulterior aduse;
 Ordin nr.590 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire si eliberare a
adeverințelor prin care se atesta activitatea desfășurată in locuri de munca încadrate in grupele I si/sau a
II-a munca, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificării
drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterior aduse;
 Ordinul nr. 1264 din 30 noiembrie 2011 al Președintelui CNPP prin care au fost aprobate modelele
deciziilor pentru stabilirea unor drepturi prevăzute de legi cu caracter special;
 Ordinul comun din 06.04.2011 al Președintelui CNPP si Președintelui CNAS vizând reglementarea
situațiilor privind reținerea contribuțiilor la Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate in cazul
pensionarilor sistemului public de pensii din Romania, având reședința sau domiciliul declarat pe teritoriul
altui stat;
 Ordinul nr. 16 din 20.01.2012 al Președintelui CNPP pentru aprobarea Procedurii de lucru a Casei
Naționale de Pensii Publice si a caselor teritoriale de pensii in vederea identificării persoanelor care
îndeplinesc condițiile pentru asigurarea obligatorie in sistemul public de pensii pe baza de