Sunteți pe pagina 1din 447

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

STUDIU PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM UNITAR ACTUALIZAT DE


PROCEDURI OPERAȚIONALE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII
MANAGEMENTULUI LA NIVELUL C.N.P.P. ȘI AL INSTITUȚIILOR DIN
SUBORDINE

MANUAL DE PROCEDURI AL SISTEMULUI DE PENSII PUBLICE DEZVOLTAT ÎN CADRUL


C.N.P.P. ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE

- CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE -

- Volumul 2, Partea V -
2014

               
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
AUDIT PUBLIC INTERN

             
3089/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

             
3090/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 01 – API


Audit Public Intern Ediția 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE AUDITARE A OPERAŢIUNILOR


SPECIFICE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

             
3091/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) de a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel încât aceştia să poată demara misiunea de audit
public intern;
b) de a demonstra independenta auditorilor faţă de entitatea/structura auditată;
c) să informeze entitatea/structura auditată de declanşarea misiunii de audit public intern;
d) facilitarea procedurilor de analiză de risc şi cele de verificare;
e) identificarea pericolelor din entitatea/structura auditată, dacă controalele interne sau procedurile entităţii/
structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea structurii/evoluţiei controlului intern
al entităţii/structurii auditate;
f) sigurarea repartizării repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor;
g) a discuta scopul auditului, obiectivele urmărite şi modalităţile de lucru privind auditul;
h) a asigura o evidenţă suficientă, competentă şi relevantă şi oferă o bază rezonabilă pentru constatări le şi
concluziile auditorilor;
i) a furniza un ghid în cazurile de descoperire de iregularităţi;
j) să asigure că documentele sunt pregătite în mod corespunzător şi că acestea furnizează un sprijin adecvat
pentru munca efectuată şi pentru dovezile adunate în timpul misiunii de audit public intern;
k) prezentarea către entitatea/structura auditată a opiniei auditorilor interni, a recomandărilor finale din Proiectul
raportului de audit public intern.

2. DOMENIU

Procedura se aplică activității de elaborare a Planului de Audit Public Intern, activitate desfășurată de către
Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:

 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (actualizată).

             
3092/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
3.3 Legislație secundară:
 O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 O.M.F.P. nr. 423/2004 pentru modificarea și completarea Normelor generale privind exercitarea activității de
aud it public intern, aprobate prin O.M.F.P. nr.38/2003;
 O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/
control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 O.M.F.P nr. 1389/2006 privind modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 946/2005;
 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/ control intern la
entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 Hotărârea de Guvern nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, cu
modificările și completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul cadru de organizarea si funcționare al C.N.P.P.;
 Regulamentul intern;
 Fișa de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
A - Aprobare;
Ah - Arhivare;
Ap - Aplicare;
API - Audit Public Intern;
CAPI - Compartiment Audit Public Intern;
CCI - Chestionarul de control intern;
C.N.P.P. - Casa Naţională de Pensii Publice;
CLC - Chestionarul de luare la cunoştinţă;
CLV - Chestionarul - lista de verificare;
P - Preşedinte C.N.P.P.;
DAH - Depozit arhivă;
MFP - Ministerul Finanţelor Publice;
E - Elaborare;

             
3093/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
FCRI - Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor;
FIAP - Fişa de identificare şi analiza problemelor;
1 - Intocmire;
IT - Tehnologia informaţiei;
Ir - Inregistrare;
OMFP - Ordinul ministrului finanţelor publice;
P - Procedură;
PO - Procedura operaţională;
Se – Semnare;
V – Verificare;
UCAAPI – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Procedura operaţională îşi propune să surprindă aspectele în detaliu a activităţii de auditare a operaţiunilor specifice
Casei Naţionale de Pensii Publice.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt următoarele:


 Ordinul de Serviciu - reprezinta mandatul de interventie dat de catre conducătorul entităţii publice;
 Declarația de Independență:
 In vederea desemnarii auditorului intern pentru efectuarea misiunii de audit public intern vor fi verificate
incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde există
incompatibilităţi personale. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit apare o incompatibilitate, reală
sau presupusa, auditorul este obligat sa informeze de urgenta conducerea.
 Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern:
 Se intentioneaza ca prin notificarea structurii auditate sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a
procedurilor de audit.
 Tabel "Puncte tari şi puncte slabe":

             
3094/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
 Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern, care are drept scopuri:
identificarea pericolelor din structura auditata, daca controalele interne sau procedurile structurii
auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea structurii/evolutiei controlului intern al
structurii auditate.
 Programul de audit:
 Programul de audit este un document intern de lucru al Compartimentului de audit public intern, care
se intocmeste in baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile
concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului.
 Programul intervenţiilor la faţa locului:
 Programul de audit este un document intern de lucru al Compartimentului de audit public intern, care
se intocmeste in baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile
concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului.
 Minuta şedinţei de deschidere:
 Şedinta de deschidere serveşte ca intilnire de inceput a misiunii de audit. Ordinea de zi a sedintei de
deschidere va cuprinde:
 prezentarea auditorului; - prezentarea obiectivelor misiunii de audit;
 stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor;
 prezentarea în detaliu tematicii; - acceptarea calendarului întâlnirilor;
 analiza şi acceptul cartei auditorului;
 asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii.
 Dosarele misiunii de de audit intern:
 Dosarul permanent cuprinde următoarele secţiuni:
 Secţiunea A - Raportul de Audit Public Intern si anexele acestuia:
 ordinul de serviciu;
 declaraţia de independenţă;
 rapoarte ( rezumatul informativ, raportul final, sinteza recomandărilor);
 Fişa de Identificare şi Analiză a Problemelor (FIAP);
 Programul de audit intern si Programul intervenţiilor la fata locului.
 Secţiunea B - Administrativă:
 notificarea privind declanşarea misiunii de aud it;
 minuta şedinţei de deschidere;
 minuta şedinţei de închidere;

             
3095/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
 minuta reuniunii de conciliere;
 corespondenţă de lucru cu entitatea/structura auditată.
 Secţiunea C - Documentaţia misiunii de audit public intern:
 strategii interne, plan strategi, plan anual;
 reguli, regulamente şi legi aplicabile;
 proceduri de lucru;
 materiale despre entitatea/structura auditată (îndatoriri, responsabilităţi, număr de
angajaţi, fişele posturilor, graficul organizaţiei, natura şi locaţia înregistrărilor
contabile);
 informaţii financiare;
 rapoarte de audit public intern anterioare şi externe
 informaţii privind posturile cheie/fluxuri de operatii;
 documentaţia analizei riscului.
 Secţiunea D - Supervizarea si revizuirea desfăşurării misiunii de audit intern si a rezultatelor
acesteia:
 revizuirea raportului de audit intern;
 răspunsurile auditorilor interni intervievaţi.
 Dosarul documentelor de lucru- cuprinde copii xerox a documentelor justificative, extrase din acestea, care
trebuie sa confirme si sa sprijine concluziile auditorilor interni evaluatori. Dosarul este indexat prin
atribuirea de litere si cifre (E,F,G, ... ) pentru fiecare secţiune/obiectiv de evaluare din cadrul Programului
misiunii de evaluare. Indexarea trebuie să fie simplă şi uşor de urmărit.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 personalul cu atribuții din cadrul API.

             
3096/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariul aferent auditorului încadrat la CAPI.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura urmărește realizarea următoarelor etape:


1. Ordin de serviciu:
 Conducătorul instituției repartizează sarcinile de serviciu auditorului;
 Auditorul întocmeşte Ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern;
 Auditorul alocă un număr Ordinului de serviciu;
 Auditorul îndosariază Ordinul de serviciu în Dosarul permanent.

2. Declararea Independenței:
 Auditorul completează Declaraţia de independenţă;
 Președintele C.N.P.P. verifica Declaraţia de Independenta;
 Președintele C.N.P.P. identifica incompatibilitate semnalata de către auditor şi stabileşte modalitatea în
care aceasta poate fi atenuata;
 Auditorul indosariaza Declaraţia de independenta în dosarul de audit- Dosarul permanent secţiunea A;
 Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa, auditorul informează de urgenta
conducerea.

3. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern:


 Auditorul pregăteşte adresa de notificare către părţile interesate în vederea transmiterii acesteia cu 15
zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern;
 Auditorul semnează adresa de notificare;
 Auditorul alocă un număr adresei de notificare şi o transmite structurii auditate;
 Auditorul include domeniile de interes (dacă se comunică), în programul de audit;
 Auditorul îndosariază adresa de notificare în dosarul permanent.

4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor:


 Auditorul Identifică legile şi regulamentele de aplicare ale structurii auditate;

             
3097/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
 Auditorul obține organigrama, regulamentele de funcţionare, fişe ale posturilor şi orice alte documente;
 Auditorul identifică personalul responsabil;
 Auditorul identifică circuitul documentelor;
 Auditorul obţine exemplare ale rapoartelor de audit anterioare;
 Auditorul adună date statistice pentru a le putea folosi în faza de analiză a riscului;
 Auditorul se familiarizează cu activitatea structurii auditate.

5. Analiza riscurilor:
 Auditorul, din activitatea desfăşurată în timpul colectării şi prelucrării informaţiilor, pregăteşte o listă
centralizatoare a obiectivelor auditabile;
 Auditorul identifică riscurile asociate;
 Auditorul stabileşte criteriile de analiză a riscurilor;
 Auditorul stabileşte ponderea fiecărui criteriu al riscului;
 Auditorul stabileşte nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;
 Auditorul stabileşte punctajul total al criteriului utilizat;
 Auditorul clasează riscurile pe baza punctajelor totale obţinute;
 Auditorul ierarhizează operaţiunile activităţilor ce urmează a fi auditate şi elaborează tabelul punctelor
tari şi cele slabe;
 Auditorul îndosariază tabelul punctelor tari şi slabe în dosarul permanent, Secţiunea C.

6. Elaborarea programului de audit:


 Auditorul pregăteşte programul de audit, incluzând următoarele:
 obiectivele auditului;
 testările care se vor efectua;
 alte proceduri de audit şi teste, după caz.
 Auditorul pregăteşte o notă cu următoarele anexe:
 colectarea şi prelucrarea datelor;
 tabelul cu puncte tari şi puncte slabe;
 programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului;
 Auditorul îndosariază programul de audit;
 Auditorul utilizează programul de audit în efectuarea misiunii.

             
3098/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
7. Şedinţa de deschidere
 Auditorul contactează telefonic structura auditată pentru a stabili data întâlnirii.
 Auditorul întocmeşte minuta şedinţei de deschidere cu următoarea structură:
 A. Menţiuni generale
 tema misiunii de audit public intern;
 perioada auditată;
 numele celor care întocmesc minuta şedinţei de deschidere;
 numele persoanei însărcinate cu verificarea întocmirii minutei de deschidere;
 lista participanţilor la şedinţa de deschidere cu menţionarea numelui, funcţiei, direcţiei şi a
numărului de telefon.
 B. Stenograma şedinţei de deschidere:
 cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor şedinţei de deschidere.
 Auditorul îndosariază minuta şedinţei de deschidere în dosarul permanent;
 Reprezentanți ai structurii auditate participă la desfăşurarea şedinţei de deschidere.

8. Colectarea informaţiilor:
 Auditorul efectuează testări le şi procedurile stabilite în programul de audit;
 Auditorul apreciază dacă dovezile obţinute sunt suficiente şi folositoare;
 Auditorul colectează documentele pentru toată misiunea de audit;
 Auditorul etichetează şi numerotează toate documentele;
 Auditorul pregătește şi finalizează FIAP;
 Auditorul transmite FIAP şefului compartimentului de audit public intern;
 Auditorul îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii de audit;
 Auditorul etichetează, numerotează şi îndosariază testele şi FIAP în dosarul permanent;
 Reprezentanți ai structurii auditate analizează testele;
 Reprezentanți ai structurii auditate avizează pentru conformitate FIAP.

9. Constatarea şi raportarea iregularităţilor


 Auditorul raportează, cel mai târziu a doua zi, conducătorului entităţii publice orice iregularitate
constatată, prin transmiterea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor;
 Auditorul informează în termen de 3 zile conducătorul entității publice, structura de control abilitată pentru
continuarea verificărilor.

             
3099/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2

10. Revizuirea documentelor de lucru:


 Pe măsură ce auditul progresează, auditorul etichetează şi numerotează toate documentele.
 Auditorul apreciază dacă FIAP-urile şi documentele de lucru asigură un sprijin corespunzător pentru
misiunea de audit public intern.
 Auditorul revizuieşte lucrările din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi apreciază dacă FIAP-urile
şi documentele de lucru pot trece testul de evidenţă.
 Auditorul efectuează modificările necesare la documente.
 Auditorul întocmeşte nota centralizatoare a documentelor de lucru.

11. Şedinţa de închidere:


 Secretariatul planifică şedinţa de închidere;
 Reprezentanți ai structurii auditate își declară părerile în privința constatărilor auditorilor și a corecțiilor
de efectuat;
 Reprezentanți ai structurii auditate cad de acord asupra modificărilor raportului de audit dacă este
nevoie;
 Auditorul face rezumatul discuţiilor într-o minută a şedinţei de închidere;
 Auditorul pregăteşte actele suplimentare necesare pentru a justifica modificările la raportul de audit;
 Auditorul îndosariază toate modificările aprobate.

12. Elaborarea proiectului de raport de audit :


 Auditorul redactează proiectul raportului de audit utilizând formatul prezentat mai jos;
 Auditorul indică pentru fiecare constatare din proiectul raportului de audit dovada corespunzătoare;
 Auditorul transmite conducătorului compartimentului de audit public intern proiectul raportului de audit
împreună cu dovezile constatări lor;
 Auditorul efectuează schimbările propuse de către conducătorul compartimentului de audit public intern;
 Auditorul îndosariază proiectul raportului de audit public intern, incluzând corecţiile aprobate de către
conducătorul compartimentului de audit public intern.

13. Transmiterea proiectului de raport de audit intern:


 Auditorul transmite proiectul de raport de audit la entitate a auditată;
 Structura auditată analizează proiectul de raport de audit;

             
3100/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
 Structura auditată solicită o reuniune de conciliere dacă este cazul;
 Structura auditată transmite punctul de vedere la proiectul raportului de audit în termen de 15 zile de la
primirea proiectului de raport de audit;
 Auditorul revede răspunsurile de la structura auditată;
 Auditorul discută pregătirea unei reuniuni de conciliere, dacă este cazul;
 Auditorul precizeazăî în raportul de audit aspectele reţinute din punctul de vedere al structurii auditate,
dacă este cazul;
 Auditorul îndosariază punctul de vedere al structurii auditate.
14. Reuniunea de conciliere:
 Auditorul pregăteşte, în termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere de la structura auditată,
reuniunea de conciliere.
 Auditorul informează structura auditată asupra locului de conciliere.
 Auditorul întocmeşte minuta reuniunii de conciliere.
 Auditorul împreună cu structura auditată analizează constatările şi concluziile raportului de audit în
vederea acceptării recomandărilor formulate.

15. Raportul de audit public intern:


 Auditorul este responsabil pentru asigurarea unei prezentări de calitate a raportului de audit şi Întocmirea
unei liste complete
 Auditorul constată că toate modificările aprobate la proiectul de raport sunt efectuate;
 Auditorul finalizează raportul;
 Auditorul constată dacă lista de difuzare este completă şi corectă.

16. Supervizarea:
 Supervizarea este asigurata de auditorul intern care nu este implicat în misinea de audit.

17. Difuzarea raportului de audit public intern:


 Raportul de audit public se transmite conducătorului entității auditate spre avizare.
 Conducătorul entității auditate analizează şi avizează raportul de audit public intern
 Auditorul transmite structurii auditate recomandările aprobate.
 Auditorul transmite la organul ierarhic superior o informare despre recomandările care nu au fost avizate,
însoţită de documentaţia de susţinere.

             
3101/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2

18. Urmărirea recomandărilor:


 Auditorul întocmeşte fişa de urmărire a recomandărilor.
 Auditorul verifică implementarea recomandărilor la termenele stabilite.
 Structura auditată transmite auditorului, la termenele stabilite, o notă de informare cu privire la stadiul
implementării recomandări lor din raportul de audit public intern.
 Auditorul transmite la organul ierarhic superior stadiul progreselor înregistrate în implementarea
recomandări lor.
 Dacă nu sunt respectate termenele implementare, auditorul informează conducătorul entităţii publice.
19. Arhivarea raportului şi a documentelor misiunii de evaluare

Note:
 Principalele categorii de riscuri sunt:
 Riscuri de organizare, cum ar fi: neformalizarea procedurilor, lipsa unor responsabilităţi precise,
insuficienta organizare a resurselor umane, documentaţia insuficientă sau neactualizată.
 Riscuri operaţionale, cum ar fi: neînregistrarea în evidenţele contabile, arhivare necorespunzătoare a
documentelor justificative, lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat.
 Riscuri financiare, cum ar fi: plăţi nesecurizate, nedetectarea operaţiilor cu risc financiar.
 Alte riscuri, spre exemplu cele generate de schimbările legislative, structurale, manageriale etc.
 Auditul intern trebuie să integreze în procesul de identificare şi evaluare al riscurilor semnificative şi pe cele
depistate cu ocazia altor misiuni.
 Măsurarea riscurilor este determinată de cele două componente de bază ale acestuia şi anume:
 probabilitatea de apariţie a riscurilor;
 nivelul impactului, apreciat prin gravitatea consecinţelor şi durată.
 Măsurarea riscurilor are la bază următoarele criterii/factori de risc:
 Aprecierea controlului intern, care evaluează funcţionalitatea sistemului de control intern pe trei nivele.
 Aprecierea cantitativă se realizează prin analiza efectelor riscului în cazul producerii sale şi exprimă
nivelul impactului pe o scară valorică, pe trei nivele:
 impact scăzut;
 impact moderat;
 impact ridicat.

             
3102/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
 Aprecierea calitativă se realizează prin examinarea tuturor factorilor cu incidenţă asupra domeniilor
auditabile (resurse umane, complexitatea operaţiilor, mijloace tehnice etc.) şi se exprimă prin
probabilitatea apariţiei, respectiv vulnerabilitatea pe trei nivele:
 Mic - Resursele umane sunt suficiente, Complexitatea operaţiunilor este redusă, Mijloacele
tehnice existente necesare desfăşurării activităţii sunt suficiente
 Mediu - Resursele umane nu sunt suficiente sau Complexitatea operaţiunilor este ridicată sau
Mijloacele tehnice existente necesare desfăşurării activităţii sunt insuficiente
 Mare - Resursele umane nu sunt suficiente și Complexitatea operaţiunilor este ridicată și
Mijloacele tehnice existente necesare desfăşurării activităţii sunt insuficiente
 Riscurile potenţiale se pot concretiza în recomandări de audit. Punctele tari şi punctele slabe, se exprimă
calitativ şi cantitativ în funcţie de rezultatele aşteptate şi de condiţiile de obţinere a acestora. Un punct
forte sau un punct slab trebuie să fie exprimat În funcţie de un obiectiv de control intern sau de o
caracteristică urmărită, pentru a asigura buna funcţionare a entităţii, sau atingerea unui rezultat scontat

7. RESPONSABILITĂȚI

Compartiment Audit
 Şeful compartimentului audit, acolo unde există, semnează toate documentele create de echipa de
auditori; în caz contrar, directorul executiv al instituţiei va aproba ordinul de serviciu si declaraţia de
independenţă.
 Şeful compartimentului audit, acolo unde există, verifică şi raportează la UCAAPI sau la organul ierarhic
imediat, superior, după caz, asupra progrese lor înregistrate în implementarea recomandărilor.
 Compartimentul de audit public intern va comunica conducătorului entităţii publice stadiul implementării
recomandărilor.
 Şeful compartimentului de audit public intern, acolo unde există, este responsabil cu supervizarea tuturor
etapelor de desfăşurare a misiunii de audit public intern. Scopul acţiunii de supervizare este de a asigura
ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate, astfel:
 oferă instrucţiunile necesare (adecvate) derulării misiunii de audit;
 verifică executarea corectă a programului misiunii de audit;
 verifică existenţa elementelor probante;
 verifică dacă redactarea raportului de audit public intern, atât cel intermediar, cât şi cel final, este
exactă, clară, concisă şi se efectuează în termenele fixate.

             
3103/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – API
Ediția 2
 În cazul în care şeful compartimentului de audit public intern este implicat în misiunea de aud it,
supervizarea este asigurată de un auditor intern desemnat de acesta.
 Auditorii au obligaţia de a elabora toate celelalte documente cuprinse în desfăşurarea activităţii de audit
public intern.

Structurile din cadrul C.N.P.P.


 Responsabilitatea structurii auditate în aplicarea recomandări lor consta în:
 elaborarea unui plan de acţiune, însoţit de un calendar privind îndeplinirea acestuia;
 stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;
 punerea în practica a recomandări lor;
 comunicarea periodică a stadiului progresului acţiunilor;
 evaluarea rezultatelor obţinute.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

             
3104/3534
 

    
   
   
  UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
 
  Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Structurale
  Administrației Publice 2007-2013  
   
PO – 01 – API
Ediția 2 
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              3105/3534
 

    
   
   
  UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
 
  Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Structurale
  Administrației Publice 2007-2013  
   
PO – 01 – API
Ediția 2 
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind desfăşurarea activităţii de auditare a operaţiunilor specifice Casei Naţionale de Pensii Publice
(PO - 01 - API ediția 2)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu -
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              3106/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Procedură privind desfăşurarea activităţii de auditare a operaţiunilor specifice Casei
Naţionale de Pensii Publice

1 Ordin de serviciu Start

Conducătorul instituției
repartizează sarcinile de
serviciu auditorului

Auditorul întocmeşte
Plan anual de audit public Ordinul de serviciu pe baza
intern Ordin de serviciu
planului anual de audit
public intern

Auditorul alocă un număr


Ordinului de serviciu

Auditorul îndosariază
Ordinul de serviciu în Dosarul permanent
Dosarul permanent

Stop

2 Declararea Independenței Start

Auditorul completează Declaraţia de independenţă


Declaraţia de independenţă

Președintele C.N.P.P.
verifică Declaraţia de
Independență

Președintele C.N.P.P.
identifică incompatibilitatea
semnalată de către auditor
şi stabileşte modalitatea în
care aceasta poate fi
atenuată

Auditorul îndosariază
Declaraţia de independență Dosarul permanent
în dosarul de audit- Dosarul
permanent secţiunea A

                3107/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Dacă în timpul misiunii


apare o incompatibilitate
reală sau presupusă,
auditorul informează de
urgență conducerea

Stop

3 Notificarea privind declanşarea Start


misiunii de audit intern
Auditorul pregăteşte
adresa de notificare către Adresa de notificare
părţile interesate

Semnează adresa de
notificare

Auditorul alocă un număr


adresei de notificare şi o
transmite structurii
auditate

Auditorul include
domeniile de interes (dacă Program de audit
se comunică), în
programul de audit

Auditorul îndosariază
Dosarul permanent adresa de notificare în
dosarul permanent

Stop

4 Colectarea şi prelucrarea Start


informaţiilor
Auditorul Identifică legile
şi regulamentele de
aplicare ale structurii
auditate

                3108/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Obține organigrama,
Documente aferente regulamentele de
compartimentului auditat funcţionare, fişe ale
posturilor şi orice alte
documente

Identifică personalul
responsabil

Identifică circuitul
documentelor

Rapoarte anterioare de Obţine exemplare ale


audit rapoartelor de audit
anterioare

Adună date statistice


pentru a le putea folosi în
faza de analiză a riscului

Auditorul se familiarizează
cu activitatea structurii
auditate

Stop

5 Analiza riscurilor Start

Auditorul pregăteşte o listă Listă obiectivelor


centralizatoare a auditabile
obiectivelor auditabile

Identifică riscurile asociate

Stabileşte criteriile de
analiză a riscurilor

                3109/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Stabileşte ponderea
fiecărui criteriu al riscului

Stabileşte nivelul riscurilor


pentru fiecare criteriu
utilizat

Stabileşte punctajul total


al criteriului utilizat

Clasează riscurile pe baza


punctajelor totale obţinute

Ierarhizează operaţiunile
activităţilor ce urmează a
fi auditate

Elaborează tabelul Tabelul punctelor tari şi


punctelor tari şi cele slabe slabe

Îndosariază tabelul
Dosar permanent punctelor tari şi slabe în
dosarul permanent,
Secţiunea C

Stop

6 Elaborarea programului Start


de audit
Colectarea şi prelucrarea Auditorul pregăteşte
datelor programul de audit

Tabelul cu puncte tari şi


puncte slabe Pregăteşte o notă cu anexe Notă cu anexe

Programul preliminar al
intervenţiilor la faţa locului Îndosariază programul de
audit

                3110/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Auditorul utilizează
programul de audit în
efectuarea misiunii

Stop

7 Şedinţa de deschidere Start

Auditorul contactează
telefonic structura auditată
pentru a stabili data
întâlnirii

Întocmeşte minuta Minuta şedinţei de


şedinţei de deschidere deschidere

Îndosariază minuta
Dosar permanent şedinţei de deschidere în
dosarul permanent

Reprezentanți ai structurii
auditate participă la
desfăşurarea şedinţei de
deschidere

Stop

8 Colectarea informaţiilor Start

Auditorul efectuează
Program de audit testările şi procedurile
stabilite în programul de
audit

Apreciază dacă dovezile


obţinute sunt suficiente şi
folositoare

                3111/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Colectează documentele
Documente pentru toată misiunea de
audit

Etichetează şi numerotează
toate documentele

Pregătește şi finalizează FIAP


FIAP

Transmite FIAP şefului


compartimentului de audit
public intern

Îndosariază documentele
utilizate în cadrul misiunii
de audit

Etichetează, numerotează
Dosarul permanent şi îndosariază testele şi
FIAP în dosarul permanent

Reprezentanți ai structurii
auditate analizează testele

Reprezentanți ai structurii
auditate avizează pentru
conformitate FIAP

Stop

9 Constatarea şi raportarea Start


iregularităţilor
Auditorul raportează
conducătorului entităţii
publice orice iregularitate
constatată, prin Formular de constatare
transmiterea formularului
de constatare şi raportare a
iregularităţilor

                3112/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Auditorul informează în
termen de 3 zile
conducătorul entității
structura de control
abilitată pentru
continuarea verificărilor

Stop

10 Revizuirea documentelor Start


de lucru
Auditorul etichetează şi
Documente numerotează toate
documentele

Apreciază dacă FIAP-urile


şi documentele de lucru
asigură un sprijin
corespunzător pentru
misiunea de audit public
intern

Revizuieşte lucrările din


punct de vedere al
conţinutului şi al formei şi
apreciază dacă FIAP-urile
şi documentele de lucru pot
trece testul de evidenţă

Efectuează modificările
necesare la documente

Întocmeşte nota Nota centralizatoare a


centralizatoare a documentelor de lucru
documentelor de lucru

Stop

                3113/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

11 Şedinţa de închidere Start

Secretariatul planifică
şedinţa de închidere

Reprezentanți ai structurii
auditate își declară părerile
în privința constatărilor
auditorilor și a corecțiilor de
efectuat

Reprezentanți ai structurii
auditate cad de acord
asupra modificărilor
raportului de audit dacă
este nevoie

Auditorul face rezumatul Minută a şedinţei de


discuţiilor într-o minută a închidere
şedinţei de închidere

Auditorul pregăteşte actele


suplimentare necesare
pentru a justifica
modificările la raportul de
audit

Auditorul îndosariază toate


modificările aprobate

Stop

12 Elaborarea proiectului de Start


raport de audit
Auditorul redactează Proiectul raportului de
proiectul raportului de audit audit

Auditorul indică pentru


fiecare constatare din
proiectul raportului de audit
dovada corespunzătoare

                3114/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Transmite conducătorului
compartimentului de audit
public intern proiectul
raportului de audit
împreună cu dovezile
constatări lor

Efectuează schimbările
propuse de către
conducătorul
compartimentului de audit
public intern

Îndosariază proiectul
raportului de audit public
intern, incluzând corecţiile Proiectul raportului de
aprobate de către audit public intern
conducătorul
compartimentului de audit
public intern

Stop

13 Transmiterea proiectului
Start
de raport de audit intern

Auditorul transmite
proiectul de raport de audit
la entitatea auditată

Structura auditată
analizează proiectul de
raport de audit

Structura auditată solicită o


reuniune de conciliere dacă
este cazul

Structura auditată transmite Punctul de vedere al


punctul de vedere la structurii auditate
proiectul raportului de audit

                3115/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Auditorul revede
răspunsurile de la
structura auditată

Discută pregătirea unei


reuniuni de conciliere,
dacă este cazul

Precizează în raportul de
audit aspectele reţinute Raport de audit public
din punctul de vedere al intern
structurii auditate, dacă
este cazul

Punctul de vedere al Îndosariază punctul de


structurii auditate vedere al structurii
auditate

Stop

14 Reuniunea de conciliere Start

Auditorul pregăteşte
reuniunea de conciliere

Informează structura
auditată asupra locului
concilierii

Întocmeşte minuta reuniunii Minuta reuniunii de


de conciliere conciliere

Împreună cu structura
auditată analizează
constatările şi concluziile
raportului de audit în
vederea acceptării
recomandărilor formulate

Stop

                3116/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

15 Raportul de audit public Start


intern
Auditorul asigură o
prezentare de calitate a
raportului de audit şi
întocmirea unei liste
complete

Constată că toate
modificările aprobate la
proiectul de raport sunt
efectuate

Finalizează raportul

Verifică dacă lista de Raport de audit public


difuzare este completă şi intern
corectă

Stop

16 Supervizarea
Supervizarea este asigurata de auditorul intern care nu este implicat în misinea de
audit
17 Difuzarea raportului de audit Start
public intern
Se transmite
conducătorului entității Raport de audit public
auditate spre avizare intern
Raportul de audit public

Conducătorul entității
auditate analizează şi
avizează raportul de audit
public intern

Auditorul transmite
structurii auditate Recomandări aprobate
recomandările aprobate

                3117/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 01 – API
Ediția 2 

Auditorul transmite la Recomandări aprobate


organul ierarhic superior o
informare despre
recomandările care nu au Documentaţia de
fost avizate, însoţită de susţinere
documentaţia de susţinere

Stop

18 Urmărirea recomandărilor Start

Auditorul întocmeşte fişa de Fişa de urmărire a


urmărire a recomandărilor recomandărilor

Verifică implementarea
recomandărilor la
termenele stabilite

Structura auditată transmite


auditorului, la termenele
stabilite, o notă de Informare cu privire la
informare cu privire la stadiul implementării
stadiul implementării recomandărilor
recomandărilor din raportul
de audit public intern

Auditorul transmite la
organul ierarhic superior
stadiul progreselor
înregistrate

Dacă nu sunt respectate


termenele de
implementare, auditorul Informare
informează conducătorul
entităţii publice

Stop

19 Arhivarea raportului şi a documentelor misiunii de evaluare

                3118/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 01 – API
Ediția 2
 
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Întocmire ordin
După caz După caz După caz
de serviciu
2. Completare
Declarație de După caz După caz După caz
independență
3. Întocmire adresă
După caz După caz După caz
notificare
4. Colectare și
prelucrare După caz După caz După caz
informații
5. Analiza riscurilor După caz După caz După caz
6. Elaborare
După caz După caz După caz
program audit
7. Ședință
După caz După caz După caz
deschidere
8. Colectări
După caz După caz După caz
informații
9. Constatare și
raportare După caz După caz După caz
iregularități
10. Ședință de
După caz După caz După caz
închidere
11. Elaborare proiect
După caz După caz După caz
raport audit
12. Conciliere După caz După caz După caz

              3119/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 01 – API
Ediția 2
 
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
13. Definitivare raport
După caz După caz După caz
audit
14. Urmărire
După caz După caz După caz
recomandări

              3120/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
 
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 02 – API


Audit Public Intern Ediția 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CONSILIERE ASIGURATĂ DE


AUDITORUL PUBLIC INTERN

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              3121/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
 
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) descrierea activităţilor care trebuie îndeplinite pentru preîntâmpinarea erorilor în îndeplinirea atribuţiilor ce
revin Casei Naţionale de Pensii Publice, în conformitate cu actele normative în vigoare şi eficientizarea
istemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare;
b) informarea structurii auditate despre declanşarea misiunii de consiliere;
c) sprijină conducătorul instituţiei şi/sau alte organisme abilitate atât În acţiuni de conducere şi/sau control, cât
şi în luarea deciziei.

2. DOMENIU

Procedura se aplică activității de elaborare a Planului de Audit Public Intern, activitate desfășurată de către
Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:

 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (actualizată).

3.3 Legislație secundară:


 OMFP nr. 1.702 din 14 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea
activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice;
 O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/
control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 O.M.F.P nr. 1389/2006 privind modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entitățile publice și pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 Hotărârea de Guvern nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, cu
modificările și completările ulterioare.

              3122/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
 
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
 Regulamentul cadru de organizarea si funcționare al C.N.P.P.;
 Regulamentul intern;
 Fișa de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
A - Aprobare;
Ah - Arhivare;
Ap - Aplicare;
API - Audit Public Intern;
CAPI - Compartiment Audit Public Intern;
CCI - Chestionarul de control intern;
C.N.P.P. - Casa Naşţională de Pensii Publice;
CLC - Chestionarul de luare la cunoştinţă;
CLV - Chestionarul - lista de verificare;
P - Preşedinte C.N.P.P.;
DAH - Depozit arhivă;
MFP - Ministerul Finanţelor Publice;
E - Elaborare;
FCRI - Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor;
FIAP - Fişa de identificare şi analiza problemelor;
1 - Intocmire;
IT - Tehnologia informaţiei;
Ir - Inregistrare;
OMFP - Ordinul ministrului finanţelor publice;
P - Procedură;
PO - Procedura operaţională;
Se – Semnare;
V – Verificare;
UCAAPI – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

              3123/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
 
5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Procedura operaţională îşi propune să surprindă aspectele în detaliu a activităţii de consiliere la nivelul C.N.P.P.,
menită să aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul
intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

În sensul prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi a OMFP nr. 1.702 din 14 noiembrie 2005
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii
interni din cadrul entităţilor publice, derulare a unei misiuni de consiliere este condusă potrivit unor proceduri
specifice, prilej cu care sunt elaborate o serie de documente, conform tabelului de mai jos (Derularea misiunii de
consiliere):

Etapele
Proceduri Documente elaborate Model
misiunii
Pregătirea Iniţierea misiunii de consiliere POl Ordinul de serviciu AOI
misiunii de
consiliere
Declaraţia de A02
imparţialitate şi păstrare
a independenţei
Notificarea privind BOI
declanşarea misiunii de
consiliere
Colectarea şi prelucrarea P02 Lista centralizatoare a COl
informaţiilor obiectivelor auditabile
Tematica de detaliu C02
Elaborarea programului misiunii P03 Programul de consiliere A03
de consiliere
Şedinţa de deschidere P04 Minuta şedinţei de B02
deschidere
Intervenţia la Colectarea dovezilor P05 Teste A04
faţa locului
Analiza problemelor identificate şi P06 Formularele de lucru A05
formularea soluţiilor
Revizuirea documentelor de lucru P07 Nota centralizatoare a C03
documentelor de lucru

              3124/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
 
Şedinţa de Închidere P08 Minuta şedinţei de B03
închidere
Raportul de Elaborarea raportului de consiliere P09 Raportul de consiliere A06
consiliere
Comunicarea raportului de PIO
consiliere
Supervizarea Supervizarea Pll

 Ordinul de serviciu reprezintă documentul de intervenţie dat de compartimentul de audit intern şi se


Întocmeşte de către conducătorul acestui compartiment pe baza planului anual de audit intern,
secţiunea destinată consilierii
 Declaraţia de imparţialitate şi păstrare a independenţei. Asumarea responsabilităţi lor În vederea
evitării desemnării, pentru efectuarea misiunilor de consiliere, a aceloraşi auditori interni care
urmează, conform planului anual de audit intern, să desfăşoare misiuni de asigurare În domenii cu
implicaţii directe. Dacă În timpul efectuarii misiunii de consiliere apare o incompatibilitate, reală sau
presupusă, auditorii interni sunt obligati să informeze de urgenţă conducerea
 Notificarea privind declanşarea misiunii de consiliere. Informarea structurii auditate pentru a se
preocupa de asigurarea desfăşurării corespunzătoare a procedurilor de consiliere
 Programul de consiliere este un document intern de lucru al Compartimentului de audit intern, care
se întocmeşte în baza tematicii detaliate şi care cuprinde, pe fiecare obiectiv, acţiunile concrete de
efectuat necesare atingerii obiectivului precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 Personalul cu atribuții din cadrul API.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariul aferent auditorului încadrat la CAPI.

              3125/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
 
6. MODUL DE LUCRU

Procedura urmărește realizarea următoarelor etape:


1. Iniţierea misiunii de consiliere;
2. Elaborarea ordinului de serviciu şi întocmirea declaraţiei de imparţialitate;
3. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor;
4. Elaborarea programului de consiliere;
5. Deschiderea şedinţei de consiliere;
6. Analiza problemelor identificate şi prezentarea soluţiilor;
7. Revizuirea documentelor de lucru;
8. Închiderea şedinţei de consiliere;
9. Elaborarea raportului de consiliere;
10. Comunicarea raportului de consiliere;
11. Arhivarea raportului de consiliere.

7. RESPONSABILITĂȚI

Compartiment Audit
 Conducătorul compartimentului audit public intern, acolo unde există, repartizează sarcinile de serviciu
pe fiecare auditor; întocmeşte ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit intern și supervizează
activitatea de consiliere;
 Auditorii interni pregătesc actele necesare pentru activitatea de consiliere, pregătesc programul de
consiliere și duc la îndeplinire activitatea de consiliere conform planului stabilit.

Secretariatul
 Înregistrare și transmitere documente.

Structura auditată
 Reprezentanţii structurii auditate participă la desfăşurarea activității de consiliere.

Conducătorul C.N.P.P.
 Analizează şi avizează raportul de consiliere.

              3126/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
 
8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              3127/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 PO – 02 – API
Ediția 2 
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
3.
4.

              3128/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 PO – 02 – API
Ediția 2 
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind desfăşurarea activităţii de consiliere asigurată de auditorul public intern
(PO - 02 -API)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu -
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              3129/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Procedură privind desfăşurarea activităţii de consiliere asigurată de auditorul public intern

Start

Iniţierea misiunii de
consiliere

Ordin de serviciu
Elaborarea ordinului de
serviciu şi întocmirea
declaraţiei de imparţialitate Declaraţie de
imparţialitate

Colectarea şi prelucrarea
informaţiilor

Elaborarea programului de
consiliere

Deschiderea şedinţei de
consiliere

Analiza problemelor
identificate şi prezentarea
soluţiilor

Revizuirea documentelor
de lucru

Închiderea şedinţei de
consiliere

Elaborarea raportului de Raport de consiliere


consiliere

Comunicarea raportului de
consiliere

Arhivarea raportului de
consiliere

Stop

                3130/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Iniţierea misiunii
- - 00 00 05 00
de consiliere
2. Elaborarea
ordinului de
serviciu şi
- - 00 00 10 00
întocmirea
declaraţiei de
imparţialitate
3. Colectarea şi
prelucrarea - - 00 00 60 00
informaţiilor
4. Elaborarea
programului de - - 00 00 60 00
consiliere
5. Deschiderea
şedinţei de - - 00 00 01 00
consiliere
6. Analiza
problemelor
identificate şi - - 00 02 00 00
prezentarea
soluţiilor
7. Revizuirea
documentelor de - - 00 00 20 00
lucru
8. închiderea
şedinţei de - - 00 00 01 00
consiliere

              3131/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 02 – API
Ediția 2
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
9. Elaborarea
raportului de - - 00 00 30 00
consiliere
10. Comunicarea
raportului de - - 00 00 10 00
consiliere
11. Arhivarea
raportului de - - 00 00 05 00
consiliere

              3132/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 03 – API


Audit Public Intern Ediția 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE


A MISIUNILOR AUDITULUI PUBLIC INTERN DIN CADRUL CASEI NAŢIONALE DE PENSII
PUBLICE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              3133/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) Descrierea activităților care trebuie îndeplinite pentru identificarea și evaluarea riscurilor diferitelor structuri,
activități, operațiuni și stabilirea priorităților misiunilor de auditare internă;
b) Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele implicate;
c) Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
d) Asigură continuitatea activității, inclusiv În condiții de fluctuație a personalului.

2. DOMENIU

Procedura se aplică activității de elaborare a Planului de Audit Public Intern, activitate desfășurată de către
Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:

 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (actualizată).

3.3 Legislație secundară:


 O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 O.M.F.P. nr. 423/2004 pentru modificarea și completarea Normelor generale privind exercitarea activității de
aud it public intern, aprobate prin O.M.F.P. nr.38/2003;
 O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/
control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 O.M.F.P nr. 1389/2006 privind modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entitățile publice și pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 Hotărârea de Guvern nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, cu
modificările și completările ulterioare.

              3134/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
 Regulamentul cadru de organizarea si funcționare al C.N.P.P.;
 Regulamentul intern;
 Fișa de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
A - Aprobare;
Ah - Arhivare;
Ap - Aplicare;
API - Audit Public Intern;
CAPI - Compartiment Audit Public Intern;
CCI - Chestionarul de control intern;
C.N.P.P. - Casa Naşţională de Pensii Publice;
CLC - Chestionarul de luare la cunoştinţă;
CLV - Chestionarul - lista de verificare;
P - Preşedinte C.N.P.P.;
DAH - Depozit arhivă;
MFP - Ministerul Finanţelor Publice;
E - Elaborare;
FCRI - Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor;
FIAP - Fişa de identificare şi analiza problemelor;
1 - Intocmire;
IT - Tehnologia informaţiei;
Ir - Inregistrare;
OMFP - Ordinul ministrului finanţelor publice;
P - Procedură;
PO - Procedura operaţională;
Se – Semnare;
V – Verificare;
UCAAPI – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

              3135/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2
5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Planul de Audit Public Intern este o prezentare generală a elementelor constitutive ce stau la baza organizării și
planificării misiunilor de audit public intern efectuate de către Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul
C.N.P.P..

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele întocmite în cadrul prezentei proceduri sunt:


 Proiectul Planului de Audit Public Intern - elaborat de către auditorii CAPI din cadrul C.N.P.P.;
 Planul de Audit Public Intern - elaborat de către auditorii CAPI din cadrul C.N.P.P.;
 Referatul de justificare - elaborat de către auditorii CAPI din cadrul C.N.P.P.;
 Documentele utilizate la elaborarea Planului de Audit Public Intern sunt:
 rapoarte de audit efectuate în anii precedenți de elaborat de către auditorii CAPI din cadrul C.N.P.P.;
 rapoarte de control ale Curții de Conturi a României, MFP etc.;
 Proiectul Planului de Audit Public Intern este o prezentare schematică și o propunere de Plan de Audit Public
Intern. Planul de Audit Public Intern are rolul de a planifica anual și trienal misiunile de audit ce urmează a
se efectua de către auditorii CAPI din cadrul C.N.P.P.. Planul de API conține următoarele elemente:
 perioada supusă auditării;
 scopul acțiunii de auditare;
 obiectivul/obiectivele acțiunii de auditare;
 entitatea / entitățile la care se va desfășura acțiunea de auditare;
 durata acțiunii de auditare;
 numărul de auditori interni alocați misiunii de audit;
 referatul de justificare are rolul de a justifica modul și criteriile în funcție de care au fost selectate
misiunile de audit cuprinse în plan.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;

              3136/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 rersonalul cu atribuții din cadrul API.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariul aferent auditorului încadrat la CAPI.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura urmărește realizarea următoarelor etape:


1. Se analizează documentația ce stă la baza întocmirii Planului de Audit Public Intern
2. Auditorul întocmeşte Proiectul Planului de API până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru
care se elaborează.
3. Planificarea şi selectarea misiunilor de audit cuprinse in Proiectul Planului de API se face in funcţie de
următoarele elemente:
 deficienţe constatate anterior în rapoarte de audit;
 recomandările Curţii de Conturi;
 temele din planul anual al UCAAPI;
 sugestiile conducerii C.N.P.P.;
 respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o data la 3 ani.
4. Auditorul întocmeşte Referatul de justificare care însoţeşte Proiectul Planului de API.
5. Auditorul alocă un număr de înregistrare Proiectului Planului de API şi, respectiv, Referatului de justificare
din Registrul de intrări-ieşiri al CAPI.
6. Auditorul transmite Proiectul Planului de API, însoţit de Referatul de justificare, către preşedintele C.N.P.P.,
pentru consultare.
7. Preşedintele C.N.P.P. Analizează Proiectul Planului de API şi propune eventualele modificări ale acestuia.
8. Auditorul elaborează Planul de API cu modificările propuse de către conducătorul C.N.P.P. şi întocmeşte
Referatul de justificare.
9. Auditorul alocă un număr de înregistrare Planului de API şi respectiv, Referatului de justificare, din Registrul
de intrări-ieşiri al CAPI.
10. Auditorul transmite Planul de API, însoţit de Referatul de justificare, către preşedintele C.N.P.P. pentru
aprobare.

              3137/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2
11. Preşedintele C.N.P.P. aprobă Planul de API până la data de 20 decembrie a anului precedent anului pentru
care se elaborează.
12. Preşedintele C.N.P.P. transmite Referatul şi Planul de API aprobat, Serviciulului Audit Intern din cadrul
MMFPS
13. Auditorul constituie Dosarul Plan de API, care conţine Planul de API şi Referatul de justificare.
14. Se actualizează planul API ori de câte ori au loc modificări legislative sau organizatorice sau la cererea
organelor ierarhic superioare:
 auditorul întocmeşte Planul de API revizuit şi Referatul de justificare privind revizuirea planului.
 auditorul alocă un număr de Înregistrare Planului de API revizuit şi, respectiv, Referatului de
justificare din Registrul de intrări-ieşiri al CAPI;
 auditorul transmite Referatul şi Planul de API revizuit către preşedintele C.N.P.P. pentru aprobare.
 preşedintele C.N.P.P. aprobă Planul de API revizuit.
 preşedintele C.N.P.P. transmite Referatul şi Planul de API revizuit, Serviciulului Audit Intern din
cadrul MMFPS
 auditorul îndosariază Planul de API revizuit şi Referatul de justificare privind revizuirea planului în
Dosarul Plan de API.

7. RESPONSABILITĂȚI
Auditorul are responsabilitatea întocmirii, revizuirii și utilizării planului de API în activitatea curentă a CAPI.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

              3138/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2
9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              3139/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 PO – 03 – API
Ediția 2 
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
5.
6.

              3140/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 PO – 03 – API
Ediția 2 
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind desfăşurarea activităţii de planificare
a misiunilor auditului public intern din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
(PO - 03 - API ediția 2)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu -
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru -

              3141/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 03 – API
Ediția 2 
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)
Procedură privind desfăşurarea activităţii de planificare a misiunilor auditului public intern
din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
Start

Se analizează
documentația ce stă la
baza întocmirii Planului de
Audit Public Intern

Auditorul întocmeşte
Proiectul Planului de API
până la data de 30
noiembrie a anului
precedent anului pentru
care se elaborează

Se efectuează planificarea
şi selectarea misiunilor de
audit cuprinse în Proiectul
Planului de API

Proiectul Planului de API


Întocmeşte Referatul de
justificare care însoţeşte
Proiectul Planului de API Referat de justificare

Registrul de intrări-ieşiri al Se alocă un număr de


CAPI înregistrare in Registrul de
intrări-ieşiri al CAPI

Transmite documentele
către preşedintele
C.N.P.P. pentru
consultare

Preşedintele C.N.P.P.
analizează şi propune
eventualele modificări

Auditorul elaborează
Planul de API cu Proiectul Planului de API
modificările propuse de
către conducătorul
C.N.P.P. şi întocmeşte Referat de justificare
Referatul de justificare

                3142/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 03 – API
Ediția 2 

Registrul de intrări-ieşiri al Se alocă un număr de


CAPI înregistrare in Registrul de
intrări-ieşiri al CAPI

Transmite documentele
către preşedintele
C.N.P.P. pentru aprobare

Preşedintele C.N.P.P.
aprobă Planul de API

Preşedintele C.N.P.P.
transmite Referatul şi
Planul de API aprobat,
Serviciulului de Audit
Intern din cadrul MMFPS

Auditorul constituie
Dosarul Plan de API, care Dosarul Plan de API
conţine Planul de API şi
Referatul de justificare

NU Este nevoie
A de
actualizare?

DA
Auditorul întocmeşte
Planul de API revizuit şi
Referatul de justificare
privind revizuirea planului

Auditorul întocmeşte
Planul de API revizuit şi
Referatul de justificare
privind revizuirea planului

                3143/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 

PO – 03 – API
Ediția 2 

Registrul de intrări-ieşiri al Se alocă un număr de


CAPI înregistrare in Registrul de
intrări-ieşiri al CAPI

Auditorul transmite
Referatul şi Planul de API
revizuit către preşedintele
C.N.P.P. pentru aprobare

Preşedintele C.N.P.P.
aprobă Planul de API
revizuit

Preşedintele C.N.P.P.
transmite Referatul şi
Planul de API revizuit,
Serviciulului Audit Intern
din cadrul MMFPS

Auditorul îndosariază
Planul de API revizuit şi
Referatul de justificare Dosarul Plan de API
privind revizuirea planului
în Dosarul Plan de API

A Stop

                3144/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Întocmire proiect
După caz După caz După caz
plan API
2. Întocmire referat După caz După caz După caz
3. Definitivare plan
După caz După caz După caz
API
4. Revizuire plan
După caz După caz După caz
API

              3145/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 03 – API
Ediția 2

              3146/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 04 – API


Audit Public Intern Ediția 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII


DE RAPORTARE A REZULTATELOR AUDITĂRII INTERNE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              3147/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:


a) să descrie activitățile care trebuie îndeplinite pentru cunoașterea de către organul ierarhic superior a modului
de realizare a planului de audit public intern, precum și a problemelor care constituie obstacole în
desfăşurarea activităţii instituţiilor subordonate şi a recomandări lor făcute pentru eficientizarea activităţii
acestora.

2. DOMENIU

Procedura se aplică activității de elaborare a Planului de Audit Public Intern, activitate desfășurată de către
Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:

 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (actualizată).

3.3 Legislație secundară:


 O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 O.M.F.P. nr. 423/2004 pentru modificarea și completarea Normelor generale privind exercitarea activității de
aud it public intern, aprobate prin O.M.F.P. nr.38/2003;
 O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management
/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 O.M.F.P nr. 1389/2006 privind modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entitățile publice și pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 Hotărârea de Guvern nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, cu
modificările și completările ulterioare.

              3148/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
 Regulamentul cadru de organizarea si funcționare al C.N.P.P.;
 Regulamentul intern;
 Fișa de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Abrevieri:
A - Aprobare;
Ah - Arhivare;
Ap - Aplicare;
API - Audit Public Intern;
CAPI - Compartiment Audit Public Intern;
CCI - Chestionarul de control intern;
C.N.P.P. - Casa Naţională de Pensii Publice;
CLC - Chestionarul de luare la cunoştinţă;
CLV - Chestionarul - lista de verificare;
P - Preşedinte C.N.P.P.;
DAH - Depozit arhivă;
MFP - Ministerul Finanţelor Publice;
E - Elaborare;
FCRI - Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor;
FIAP - Fişa de identificare şi analiza problemelor;
1 - Intocmire;
IT - Tehnologia informaţiei;
Ir - Inregistrare;
OMFP - Ordinul ministrului finanţelor publice;
P - Procedură;
PO - Procedura operaţională;
Se – Semnare;
V – Verificare;
UCAAPI – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

              3149/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Raportarea rezultatelor auditării interne permite informarea periodică a organului ierarhic superior asupra constatări
lor, concluziilor, recomandări lor şi eventualelor neregularităţi sau prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit
public intern

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizare în cadrul procedurii sunt următoarele:


 Raportul activităţii de audit public intern:
 este, în principal, o centralizare a constatări lor, concluziilor, recomandări lor şi eventualelor
neregularităţi sau prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, aferente activităţii
semestriale sau anuale ale Compartimentului de audit public intern;
 are rolul de a permite cunoaşterea de către MMFPS şi Curtea de Conturi a modului de realizare a
planului de audit public intern, precum şi a problemelor care constituie obstacole în desfăşurarea
activităţii C.N.P.P. şi a recomandări lor făcute pentru remedierea acestor probleme;
 se întocmeşte, semestrial, în 3 exemplare, iar anual, în 4 exemplare;
 conţine următoarele elemente:
 scopul raportului;
 perioada la care se face referire;
 data transmiterii raportului;
 date de identificare a instituţiei;
 persoana răspunzătoare de Întocmirea raportului;
 circuitul raportului;
 baza legală a raportului;
 baza documentară a raportului;
 constatări.
 Bazele de date privind activitatea desfășurată și constatările misiunilor de auditare - elaborate de către
auditorii CAPI din cadrul C.N.P.P.;
 Rapoarte de audit - elaborate de către auditorii CAPI din cadrul C.N.P.P.;

              3150/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
 Alte situații, documente - întocmite de către celelalte structuri din cadrul C.N.P.P., precum şi unităţile
subordonate.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 linie telefonică;
 birotică;
 infrastructură IT – calculatoare, imprimante, copiatoare, rețea IT, internet.

5.3.2.Resurse umane
 personalul cu atribuții din cadrul API.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariul aferent auditorului încadrat la CAPI.

6. MODUL DE LUCRU

Procedura urmărește realizarea următoarelor etape:


 Planificarea operaţiunilor:
1. Crearea şi actualizarea bazei de date privind activitatea desfăşurată şi constatările misiunii de
auditare.
2. Centralizarea documentelor (rapoarte de audit, situaţii ale celorlalte structuri,  alte documente) în
vederea pregătirii raportului.
3. Elaborarea raportului activităţii de audit public intern, transmiterea acestuia la Serviciul Audit Intern al
MMFPS şi la Curtea de Conturi a României

 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor:


1. Auditorul creează şi actualizează baza de date privind activitatea desfăşurată şi constatări le misiunii
de auditare.
2. Auditorul centralizează documentele (rapoarte de aud it, situaţii ale celorlalte structuri, alte documente)
în vederea pregătirii raportului.
3. Auditorul elaborează raportul semestrial anual al activităţii de audit public intern până la data de 5 iulie
a anului curent, respectiv 5 ianuarie a anului următor
4. Conducătorul instituţiei avizează raportul activităţii de audit public (semestrial/anual)
5. Auditorul alocă un număr de înregistrare raportului activităţii de audit public intern

              3151/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
6. Auditorul transmite raportul activităţii de audit public la Serviciul Audit Intern al MMFPS - până la data
de 5 ianuarie a anului următor) şi la Curtea de Conturi a României până Ia data de 31 martie a anului
următor.

7. RESPONSABILITĂȚI

Auditorul
 crează şi actualizează baza de date privind activitatea desfăşurată şi constatările misiunii de auditare;
 centralizează documentele (rapoarte de audit, situaţii ale celorlalte structuri, alte documente) în vederea
pregătirii raportului de audit public intern;
 elaborează raportul activităţii de audit public intern;
 transmite către MMFPS şi Curtea de Conturi a României raportul activităţii de audit public.

Președinte C.N.P.P.
 aprobă și semnează raportul activităţii de audit public.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

              3152/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 PO – 04 – API
Ediția 2
 
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
7.
8.

              3153/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 PO – 04 – API
Ediția 2
 
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind desfăşurarea activităţii
de raportare a rezultatelor auditării interne
(PO - 04 - API ediția 2)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în
Crt.
aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu -
prevederile OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru -

              3154/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Procedură privind desfăşurarea activităţii de raportare a rezultatelor auditării interne

Start

Planificarea operaţiunilor Crearea şi actualizarea


bazei de date privind
activitatea desfăşurată şi
constatările misiunii de
auditare

Centralizarea
documentelor (rapoarte de
Documente audit, situaţii ale celorlalte
structuri, alte documente)
în vederea pregătirii
raportului

Elaborarea raportului
activităţii de audit public
intern, transmiterea
acestuia la Serviciul Audit Raport de API
Intern al MMFPS şi la
Curtea de Conturi a
României

Derularea operaţiunilor şi
acţiunilor Auditorul creează şi
actualizează baza de date
privind activitatea
desfăşurată şi constatări
le misiunii de auditare

Auditorul centralizează
documentele (rapoarte de
aud it, situaţii ale celorlalte
structuri, alte documente)
în vederea pregătirii
raportului

Auditorul elaborează
raportul semestrial anual Raport al de API
al activităţii de audit public
intern

                3155/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
 

Conducătorul instituţiei
avizează raportul activităţii
de audit public
(semestrial/anual)

Auditorul alocă un număr


de înregistrare raportului
activităţii de audit public
intern

Auditorul transmite
raportul activităţii de audit
public la Serviciul Audit
Intern al MMFPS - până la Raportul activității de audit
data de 5 ianuarie a anului public
următor) şi la Curtea de
Conturi a României până
Ia data de 31 martie a
anului următor

Stop

                3156/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
 
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Actualizare baze
După caz După caz După caz
de date
2. Centralizare
După caz După caz După caz
documente
3. Elaborare raport
După caz După caz După caz
semestrial
4. Elaborare raport
După caz După caz După caz
anual

                3157/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013
 
PO – 04 – API
Ediția 2
 

                3158/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS

3159/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

3160/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 01 - SJC


Serviciul Juridic și Contencios Ediția 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND CONSTATAREA SI RECUPERAREA CREANTELOR

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

3161/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
1. SCOP
Scopul procedurii este acela de a defini cadrul procedural și instituțional de desfășurare a activității de constatare și
recuperare a creanțelor CNPP prin toate modalitățile și cu respectarea limitelor de competență prevăzute de legislația
în vigoare.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară de către Casa Națională de Pensii Publice prin casele teritoriale de pensii în cadrul
compartimentelor de Executare Silită. Prezenta procedură se aplică de către personalul desemnat din cadrul
Serviciului Juridic și Contencios, Compartimentul Executare Silită.

Executare silită a debitelor reprezintă activitatea prin care se recuperează prin toate mijloacele legale sumele
datorate de asigurați, precum și sumele plătite fără temei legal din BASS.
În mod obișnuit, stingerea creanțelor se face prin conformare voluntară, adică prin plata directă, de către debitor, ca
efect a propriei voințe.
În situația când debitorii nu-și plătesc obligațiile bugetare la termenele la care acestea au devenit exigibile, începând
de la acest moment, se naște, din punct de vedere juridic, dreptul CNPP/ CJP, de a demara acțiunea de execuatre
silită.
Executarea silită este procedura prin mijlocirea căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre
judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge, cu concursul organelor competente, pe debitorul sau,
pe cel care nu își execută de bunăvoie obligațiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a le aduce la îndeplinire într-
un mod silit.
Stingerea creanțelor bugetare prin executare silită reprezintă, așadar, o procedură extraordinară de realizare a
creanțelor bugetare, care se aplică oricărui debitor bugetar – persoană fizică.
Tendința de perfecționare și de unificare a legislației în materia activității de recuperare a creanțelor bugetare a
condus la adoptarea Codului de Procedură Fiscală . Acesta a presupus crearea unui act normativ nou prin care
procedura de recuperare a creanțelor bugetare să fie reglementată într-o formă sistematică, printr-un act unic, care
are la bază principii moderne existente în legislația europeană și internațională, precum și în Constituția României.
Procedura de executare silită a creanțelor bugetare stabilită prin Codul de Procedură Fiscală consfințește întâietatea
executării silite bugetare față de alte forme de executări silite declanșate potrivit procedurii de drept comun sau a
altor proceduri speciale.
Prezenta procedură reglementează activitatea de îndeplinire a măsurilor asiguratorii și de efectuare a executării silite
a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi
de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la contractele de asigurare, precum și orice
alte sume încasate necuvenit potrivit legii.

3162/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Principiile care guvernează activitatea de constatare și recuperare a creanțelor sunt următoarele:
 legalitate;
 eficiență;
 profesionalism;
 operativitate;
 confidențialitate;
 loialitate;
 mobilitate;
 moralitate. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul, au fost preluate în legislația națională.

3.2 Legislație primară:


 Codul de Procedură Civilă;
 Codul Civil;
 Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completările ulterioare;
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea de Guvern nr.118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, cu modificările și
completările ulterioare

3163/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Executarea silită reprezintă procedura prin mijlocirea căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o
hotărâre judecătorească sau prin alt titlu executoriu, constrânge, cu concursul organelor competente, pe debitorul
sau, pe cel care nu-și execută de bunăvoie obligațiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a și le aduce la
îndeplinire în mod silit.
Executorul este persoana împuternicită de către creditorul bugetar în fața debitorului şi a terţilor prin legitimația de
executor şi delegaţie emisă de organul de executare silită, pentru a duce la îndeplinire procedura de executare silită.
În exercitarea atribuțiilor ce le revin, executorii pot:
a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează
bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidența
contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale
debitorului;
b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să
cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;
c) să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea
bunurilor proprietate a debitorului.
Titlul executoriu reprezintă documentul/ actul/ înscrisul emis potrivit prevederilor legislației în vigoare de către
organul de executare competent sau de către instanța juidecătorească competentă sau orice alt înscris care, potrivit
legii, are putere executorie și în temeiul căruia se efectuează executarea silită.
Executarea silită a bunurilor mobile este o forma de executare silită indirectă care se realizează prin urmărirea și
valorificarea bunurilor mobile deținute de debitor cu titlu de proprietar.
Executarea silită a bunurilor imobile este o forma de executare silită indirect care se realizează prin urmărirea și
valorificarea bunurilor imobile deținute de debitor cu titlu de proprietar.
Debitorul este persoana în sarcina căreia s-a constatat o creanță printr-un titlu de creanță, emis conform prevederilor
legale în vigoare.

3164/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Abrevieri:
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
SJC - Serviciul Juridic și Contencios;
CES - Compartimentul executare silită;
SC - Serviciul Contencios;
CJP - Casa Județeană de Pensii;
CPMB - Casa de Pensii a Municipiului București;
Cpf - Codul de procedură fiscală;
Cpc - Codul de procedură civilă;
C.civ - Codul civil;
alin. - alineat;
art. - articol;
lit. - litera;
nr. - număr;
pct. - punctul;
HG - Hotărârea Guvernului;
OG - Ordonanța Guvernului;
OUG – Ordonanța de Urgență a Guvernului.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura urmărește realizarea și întregirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin recuperarea
creanțelor bugetare, de la asigurații și pensionarii din sistemul public de pensii, în calitate de debitori.

Obiectivele procedurii sunt următoarele:


 stabilirea cu claritate a atribuțiilor care revin entităților din cadrul CNPP implicate în proces;
 stabilirea unui flux de desfășurare a activității de constatare a creanțelor bugetare;
 stabilirea unui flux de desfășurare a activității de recuperare a creanțelor bugetare;
 crearea unui sistem procedural eficient pentru desfășurarea activității de constatare și recuperare a
creanțelor prin executare silită.

3165/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
5.2. Documente utilizate
5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Titlul executoriu - reprezintă documentul/ actul/ înscrisul emis potrivit prevederilor legislației în vigoare de către
organul de executare competent sau de către instanța juidecătorească competentă sau orice alt înscris care, potrivit
legii, are putere executorie și în temeiul căruia se efectuează executarea silită.
Somația de plată – documentul prin care creditorul cere debitorului să stingă creanța.
Adresa de înființare a propririi - comunicarea înființării propririi asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau
persoane juridice de către organul de executare.
Decizia privind instituirea măsurilor asiguratorii - dispunerea de măsuri asigurătorii.
Procesul verbal de instituire a sechestrului pentru bunuri imobile - executorul fiscal care aplică sechestrul
întocmește acest proces verbal. Acest document trebuie să conțină:
a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei şi a orei când s-a făcut sechestrul;
b) numele şi prenumele executorului fiscal care aplică sechestrul, numărul legitimaţiei şi al delegaţiei;
c) numărul dosarului de executare, data şi numărul de înregistrare a somaţiei, precum şi titlul executoriu în
baza căruia se face executarea silită;
d) temeiul legal în baza căruia se face executarea silită;
e) sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele reprezentând dobânzi,
penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, menţionându-se şi cota acestora, precum şi
actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată;
f) numele, prenumele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, în lipsa acestuia, ale persoanei majore ce
locuieşte împreună cu debitorul sau denumirea şi sediul debitorului, numele, prenumele şi domiciliul altor
persoane majore care au fost de faţă la aplicarea sechestrului, precum şi alte elemente de identificare a
acestor persoane;
g) descrierea bunurilor mobile sechestrate şi indicarea valorii estimative a fiecăruia, după aprecierea
executorului fiscal, pentru identificarea şi individualizarea acestora, menţionându-se starea de uzură şi
eventualele semne particulare ale fiecărui bun, precum şi dacă s-au luat măsuri spre neschimbare, cum sunt
punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare ori conservare a
acestora, după caz;
h) menţiunea că evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, în cazul în care executorul
fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesită cunoştinţe de specialitate;
i) menţiunea făcută de debitor privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după
caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate;
j) numele, prenumele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile, precum şi locul de depozitare a acestora,
după caz;

3166/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
k) eventualele obiecţii făcute de persoanele de faţă la aplicarea sechestrului;
l) menţiunea că, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru
debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;
m) semnătura executorului fiscal care a aplicat sechestrul şi a tuturor persoanelor care au fost de faţă la
sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să semneze, executorul fiscal va
menţiona această împrejurare.
Procesul verbal de instituire a sechestrului pentru bunuri mobile - executorul fiscal care aplică sechestrul
întocmește acest proces verbal. Acest document trebuie să conțină:
a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei şi a orei când s-a făcut sechestrul;
b) numele şi prenumele executorului fiscal care aplică sechestrul, numărul legitimaţiei şi al delegaţiei;
c) numărul dosarului de executare, data şi numărul de înregistrare a somaţiei, precum şi titlul executoriu în
baza căruia se face executarea silită;
d) temeiul legal în baza căruia se face executarea silită;
e) sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele reprezentând dobânzi,
penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, menţionându-se şi cota acestora, precum şi
actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată;
f) numele, prenumele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, în lipsa acestuia, ale persoanei majore ce
locuieşte împreună cu debitorul sau denumirea şi sediul debitorului, numele, prenumele şi domiciliul altor
persoane majore care au fost de faţă la aplicarea sechestrului, precum şi alte elemente de identificare a
acestor persoane;
g) descrierea bunurilor mobile sechestrate şi indicarea valorii estimative a fiecăruia, după aprecierea
executorului fiscal, pentru identificarea şi individualizarea acestora, menţionându-se starea de uzură şi
eventualele semne particulare ale fiecărui bun, precum şi dacă s-au luat măsuri spre neschimbare, cum sunt
punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare ori conservare a
acestora, după caz;
h) menţiunea că evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, în cazul în care executorul
fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesită cunoştinţe de specialitate;
i) menţiunea făcută de debitor privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după
caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate;
j) numele, prenumele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile, precum şi locul de depozitare a acestora,
după caz;
k) eventualele obiecţii făcute de persoanele de faţă la aplicarea sechestrului;
l) menţiunea că, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru
debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;

3167/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
m) semnătura executorului fiscal care a aplicat sechestrul şi a tuturor persoanelor care au fost de faţă la
sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să semneze, executorul fiscal va
menţiona această împrejurare.
Procesul verbal de predare primire bunuri mobile sechestrate - predarea/ primirea bunurilor mobile, sechestrate
prin proces-verbal , care vor fi/au fost supuse vânzării în regim de consignaţie.
Procesul verbal de numire administrator sechestru - desemnarea unui administrator sechestru, pentru obligațiile
de plata ale debitorului.
Notă privind valorificarea bunurilor prin înțelegerea părților - în vederea realizării creanţei datorate, în temeiul
titlului executoriu, de către debitor, se aprobă valorificarea prin înţelegerea părţilor a bunurilor sechestrate.
Anunț privind vânzarea de bunuri mobile - se face cunoscut faptul ca la o dată stabilită se vor vinde anumite
bunuri mobile, proprietate a debitorului având în vedere că acesta nu a efectuat plata sumelor datorate conform
titlului executoriu prin care a fost stabilită creanța bugetară.
Anunț privind vânzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri - se face cunoscut faptul că la o dată stabilită,
se vor vinde anumite bunuri (imobile sau ansamblu de bunuri), proprietate a debitorului, având în vedere că debitorul
nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu prin care a fost stabilită creanța bugetară.
Decizie privind numirea comisiei de organizare a vânzării la licitație - se constituie comisia de organizare a
vânzării la licitaţie a bunurilor debitorului.
Proces verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile sau de ansamblu de bunuri - valorificarea bunurilor
prin vânzare directă se realizează prin încheierea unui proces-verbal care constituie titlu de proprietate.
Proces verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile - - valorificarea bunurilor prin vânzare directă se
realizează prin încheierea unui proces-verbal care constituie titlu de proprietate.
Proces verbal privind defășurarea și rezultatul licitației pentru bunuri mobile - după licitarea fiecărui bun se va
întocmi un proces verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei. În procesul verbal se vor menţiona: denumirea
organului fiscal emitent; data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele; datele de identificare a
contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz; obiectul actului administrativ fiscal; motivele
de fapt; temeiul de drept; numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; ştampila
organului fiscal emitent; posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care
se depune contestaţia; menţiuni privind audierea contribuabilului; numele şi prenumele sau denumirea
cumpărătorului, precum şi domiciliul fiscal al acestuia; numărul dosarului de executare silită; indicarea bunurilor
adjudecate, a preţului la care bunul a fost adjudecat şi a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul; toţi cei care
au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant, precum şi, dacă este cazul, menţionarea situaţiilor în
care vânzarea nu s-a realizat.
Proces verbal privind defășurarea și rezultatul licitației pentru bunuri imobile sau ansamblu de bunuri - -
după licitarea fiecărui bun se va întocmi un proces verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei. În procesul verbal

3168/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
se vor menţiona: denumirea organului fiscal emitent; data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz; obiectul actului
administrativ fiscal; motivele de fapt; temeiul de drept; numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului
fiscal, potrivit legii; ştampila organului fiscal emitent; posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a
contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia; menţiuni privind audierea contribuabilului; numele şi
prenumele sau denumirea cumpărătorului, precum şi domiciliul fiscal al acestuia; numărul dosarului de executare
silită; indicarea bunurilor adjudecate, a preţului la care bunul a fost adjudecat şi a taxei pe valoarea adăugată, dacă
este cazul; toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant, precum şi, dacă este cazul,
menţionarea situaţiilor în care vânzarea nu s-a realizat.
Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - constituie titlu de
proprietate, transferul dreptului de proprietate operând la data încheierii acestuia. Procesul verbal de adjudecare va
cuprinde următoarele menţiuni:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
h) ştampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune
contestaţia;
j) menţiuni privind audierea contribuabilului.
k) numărul dosarului de executare silită;
l) numărul şi data procesului-verbal de desfăşurare a licitaţiei;
m) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul cumpărătorului;
n) codul de identificare fiscală a debitorului şi cumpărătorului;
o) preţul la care s-a adjudecat bunul şi taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
p) modalitatea de plată a diferenţei de preţ în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în rate;
q) datele de identificare a bunului;
r) menţiunea că acest document constituie titlu de proprietate şi că poate fi înscris în cartea funciară;
s) menţiunea că pentru creditor procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite
titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a
făcut cu plata preţului în rate;

3169/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
t) semnătura cumpărătorului sau a reprezentantului său legal, după caz.
Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - constituie titlu de proprietate. Procesul verbal de adjudecare
va cuprinde:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
h) ştampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune
contestaţia;
j) menţiuni privind audierea contribuabilului;
k) numărul dosarului de executare silită;
l) numărul şi data procesului-verbal de desfăşurare a licitaţiei;
m) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul cumpărătorului;
n) codul de identificare fiscală a debitorului şi cumpărătorului;
o) preţul la care s-a adjudecat bunul şi taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
p) datele de identificare a bunului;
q) semnătura cumpărătorului sau a reprezentantului său legal, după caz;
r) menţiunea că acest document constituie titlu de proprietate.
Proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită - reprezintă eliberarea
sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită, consemnată de executorul fiscal.

5.2.2.Circuitul documentelor
A se vedea punctul 6.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 spațiu cu destinația de birou adecvat activității defășurate;
 mese de birou adaptate pentru instalarea calculatoarelor;
 scaune de birou ergonomice;
 dulapuri prevăzute cu încuietoare;

3170/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
 rafturi, polițe, pentru arhivarea documentelor;
 calculatoare, imprimante, fax, linie telefonică externă, internet și mailbox;
 linie telefonică internă;
 rechizite de folosință curentă;
 program legislație în sistem informatic, actualizat;
 climat ambiental adecvat.

5.3.2.Resurse umane
 personalul Serviciul Juridic și Contecios.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente personalului Serviciul Juridic și Contencios;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Pas 1. Constatarea creanțelor


a) sumele plătite fără temei legal cu titlu de indemnizaţii sau ajutoare plătite din bugetul de stat ori din bugetul
asigurărilor sociale de stat şi prevăzute de legi speciale, precum şi debitele create în condiţiile legii, care se
recuperează în temeiul deciziilor emise de CNPP sau de casele judeţene de pensii, respectiv a municipiului
Bucureşti, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care au încasat aceste sume;
b) debitele principale și accesorii aferente perioadelor calculate de la data încheierii contractului de
asigurare socială şi până la data rezilierii acestuia din iniţiativa asiguratului sau asigurătorului;
c) debitele rezultate din neplata amenzilor contravenţionale aplicate potrivit art. 144 lit. d), e), f), g), i), j),
l), coroborat art. 146 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
d) debitele rezultate în urma neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin angajamente de plată, de către
personalul propriu al CNPP şi al structurilor subordonate;
e) orice alte debite ce nu fac obiectul executării silite conform dreptului comun;
f) debitele rezultate ca urmare a neplăţii cheltuielilor de judecată rezultate din hotărâri judecătoreşti
irevocabile, care se cuvin CNPP şi caselor teritoriale de pensii pentru litigiile în care au fost parte;
g) debite provenite din prestații de asigurări sociale potrivit art.181 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Debite care fac obiectul executării silite conform Legii 346/2002 (AMBP):

3171/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
h) Sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii şi servicii pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
i) Amenzi contravenţionale în temeiul dispoziţiilor prevăzute la art.102 din Legea 346/2002 cu modificările şi
completările ulterioare.

Pas 2. Emiterea somației (anexa 6) și transmiterea către debitor, împreună cu titlul executoriu (anexa 5)
Titlul executoriu însoțit de somația de plată se emite în temeiul art. 141 alin. (1) și art. 145 alin. (1) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Hotărârii de Guvern nr. 118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare, intrucât a
expirat scadența/ termenul de plată al obligaţiilor fiscale înscrise în documentul prin care s-a stabilit sau
individualizat suma de plată.
Dacă în termen de 15 zile de la primirea titlului executoriu însoțit de somația de plată nu se vor achita sumele
menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu s-a făcut dovada stingerii acestora, se va proceda
la continuarea măsurilor de executare silită.
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea
acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către debitor.
Titlul executoriu va produce efecte de la data comunicării.
Împotriva titlului executoriu, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
La nivel informatic, pentru debitele rămase neachitate, funcţie de selecţia operatorului, se generează automat
“Titlu executoriu” şi apoi “Somaţie” (modelul se va înainta spre aprobare direcţiilor competente).
Numărul de înregistrare va fi alocat automat prin calculator.
Se va creea un registru de evidenţă somaţii si un registru de evidenţă titluri executorii.
Titlul executoriu va fi generat pentru suma din Lista de debitori actualizată până la momentul emiterii titlului
executoriu. În practică, pot fi emise hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile, care să stabilească,
pentru acceași perioadă din titlul executoriu, un alt cuantum al obligațiilor de plată (stabilit în baza unor rapoarte
de expertiză) față de cel calculat în SICA. Astfel este necesar ca procedura să permită aplicarea unor corecții
asupra sumelor calculate prin program, astfel încât să coincidă cu cele din hotărârile judecătorești.
Se va înregistra în sistem, de către operator, data confirmării de primire de la care curg termenele pentru trecerea
la următoarele etape. Data emiterii titlului executoriu şi a somaţiei este data de când sumele încasate după
aceasta, reprezintă sume din executarea silită.

3172/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
După 15 zile de la data comunicării Titlului executoriu și a Somaţei de plată (data confirmării de primire) -
art. 145 Cod de procedură fiscală, se vor continua măsurile de executare silită (poprire, sechestru asigurator,
valorificare).
La compartimentul de executare silită se efectuează urmărirea prin diverse rapoarte a situației debitorilor aflați
în executare silită, a situaţiei titlurilor executorii.
Somațiile se expediază către debitor cu confirmare de primire.
Dacă plicul se întoarce cu AR nesemnat sau lipsă domiciliu se va proceda conform art. 44 alin 2 lit. D din OG
92/2003, cu trimitere la ordinul MF nr. 94/2006 referitor la îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.
Se preiau din SICA stornările de sume din debitul inițial, cuprins în titlul executoriu și somația transmisă
asiguratului pe perioadele intrate deja în executare.
Titlul executoriu și somația va conține explicit perioada din care provine debitul respectiv, în cazul în care pentru
un debitor s-au început mai multe executări silite.
Se vor evidenția cheltuielile de executare prin adăugarea lor la debitul inițial și introducerea lor în sistemul SICA,
în baza documentelor justificative, avându-se în vedere că din cuantumul sumelor încasate, să fie scăzute mai
întâi acestea.

Pas 3. Încasarea și distribuirea sumelor realizate după comunicarea titlului executoriu și a somației de
plată
Toate sumele încasate după comunicarea titlului executoriu și a somaţiei de plată se consideră sume încasate
prin executare silită şi se sting conform art. 169 din OG 92/2003, în ordinea vechimii, mai intâi creanţa principală
din titlu executoriu şi apoi accesoriile acesteia (procedură de stingere diferită de cea de la înştiinţare).
Din sumele încasate se scad întâi cheltuielile cu executarea silită, înregistrate de către operator, urmând ca
aceste cheltuieli să fie recuperate.
Pentru cheltuielile de executare silită conform art.168 alin. (2) Cod procedură fiscală, se întocmește un proces
verbal distinct cu sumele care au la bază documente care să ateste că au fost efectuate în scopul executării
silite. Încasarea cheltuielilor de executare silită nu se poate efectua în lipsa acestor documente.
Pe perioada derulării procedurilor de executare silită nu se calculează accesorii (faţă de cele de la momentul
calculării în titlul executoriu), acestea se calculează după ce s-au recuperat toate sumele din titlul executoriu.
Pe perioada derulării procedurilor de executare silită se generează în continuare obligaţii de plată şi accesoriile
aferente acestora (pentru perioda necuprinsă în titlul executoriu).
După ce s-au recuperat toate sumele din titlul executoriu se calculează majorări pe perioada executării şi
cheltuieli de executare silită, de la data calculării majorărilor din titlul executoriu până la data încasării plăţilor
(art. 142 alin. 5 din OG 92/2003). Achitarea acestora constituie stingerea efectivă a obligaţiilor.
În titlul executoriu se va specifica regularizarea sumelor, se va efectua la ultima plată.

3173/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Se va genera automat un document care să ateste stingerea debitului.

Pas 4. Calculul dobânzilor, penalităților/ majorărilor de întârziere, amenzilor administrative sau a altor
sume prevăzute în titlul executoriu (anexa 7)
Această etapă procedurală se pune în aplicare în cazul în care în sarcina debitorului au fost prevăzute dobânzi,
penalităţi/ majorări de întârziere, amenzi administrative sau alte sume, după caz, fără să fi fost stabilit cuantumul
acestora.
Procedura este reglementată de dispoziţiile prevazute de art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012
privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare.
Calculul dobânzilor, penalităților/ majorărilor de întârziere, amenzilor administrative sau a altor sume prevăzute
în titlul executoriu se înscriu într-un proces verbal care constituie titlu executoriu și produce efecte de la data
comunicării.
De asemenea, împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.
172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Procesul verbal privind calculul sumelor prevăzute în titlul executoriu se întocmeşte doar în situaţia în care asupra
obligaţiei principale datorate, care a generat obligaţiile de plată accesorii, s-a început executarea silită, cu
excepţia situaţiei în care, prin procesul verbal, sunt calculate, pentru o anumită perioadă, amenzi administrative.

Pas 5. Poprirea (anexa 8)


În temeiul dispoziţiilor art. 149 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările
şi completările ulterioare se înfiinţează adresa de înființare a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice
titlu de catre debitor.
Procedura de aplicare a popririi este prevăzută la art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa de înființare a popririi produce efecte de la data comunicării.
Împotriva acestui act, debitorul poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3174/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
În situaţia în care cuantumul debitului datorat este mai mic decât cel al sumei prevăzute în titlul executoriu (ca
urmare, de exemplu, a unei plăţi parţiale, a unei compensări etc.) se va menţiona în adresa de înființare a popririi,
faptul că acesta reprezintă rest din suma stabilită prin titlul executoriu.

Pas 6. Instituirea măsurilor asiguratorii (anexa 9)


Procedura de instituire a măsurilor asiguratorii este reglementată de dispoziţiile art. 129 alin. (4) şi alin. (5) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare.
Decizia privind instituirea măsurilor asiguratorii se dispune în situația în care cu ocazia controlului efectuat la
debitor, se constată existenţa pericolului ca acesta să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi
risipească patrimoniul/ averea.
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a se dispune anumite măsuri asigurătorii, fiind
obligatorie totodată si motivarea dispunerii acestor măsuri.
Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organele de executare din cadrul CNPP, în tot sau în parte, în baza
unei decizii motivate, ca urmare a încetării motivelor pentru care au fost dispuse sau ca urmare a constituirii unei
garanţii la nivelul creanţei stabilite.
Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada
executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
Decizia produce efecte de la data comunicării.
Împotriva deciziei, debitorul poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11) coroborate cu cele
ale art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care se vor lua măsuri de executare silită nu
este obligatorie audierea contribuabilului.

3175/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Pas 7. Instituirea sechestrului pentru bunurile imobile (anexa 10)
Procedura instituirii sechestrului pentru bunurile imobile este reglementată de dispoziţiile art. 154 alin. (5) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare,
Procesul verbal de instituire a sechestrului pentru bunuri imobile se întocmește în situația în care deşi i s-a
comunicat debitorului somaţia însoțită de titlul executoriu, nu a efectuat plata sumelor datorate.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin.
(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe
valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate
potrivit prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
În cazul în care executorul bugetar nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul, deoarece
aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
Sechestrul aplicat constituie ipotecă legală.
Sechestrul se aplica în prezenţa unor persoane, având calitate de martori.
Asupra bunurilor imobile sechestrate se aplica măsuri de administrare, de conservare sau măsuri spre
neschimbare.
Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului au posibilitatea de a formula obiecţii cu privire la bunurile
sechestrate.
Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită. Pe această perioadă,
debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea organului de executare, actele de dispoziţie
care ar interveni ulterior indisponibilizării fiind lovite de nulitate absolută. Nerespectarea acestei interdicţii atrage
răspunderea, potrivit legii, a celui în culpă.
În cazul în care obligaţia nu se achită în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului proces verbal, se va
proceda la valorificarea acestora conform legii.
Procesul verbal de sechestru produce efecte de la data comunicării.
Împotriva acestuia, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

3176/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Pas 8. Instituirea sechestrului pentru bunurile mobile (anexa 11)
Procedura instituirii sechestrului pentru bunurile mobile este reglementată de dispoziţiile art. 151 alin. (4) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare,
Procesul verbal de instituire a sechestrului pentru bunuri mobile se întocmește în situația în care deşi i s-a
comunicat debitorului somaţia însoțită de titlul executoriu, nu a efectuat plata sumelor datorate.
În cazul în care executorul bugetar al CJP nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul,
deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
Sechestrul aplicat conferă CJP un drept de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
Sechestrul se aplica în prezenţa unor persoane, având calitate de martori.
Asupra bunurilor mobile sechestrate se aplica măsuri de administrare, de conservare sau măsuri spre
neschimbare.
In procesul verbal de sechestru bunuri mobile, trebuie menționat dacă există drepturi reale şi sarcini care
grevează acele bunuri.
Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului au posibilitatea de a formula obiecţii cu privire la bunurile
sechestrate.
Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită. Pe această perioadă,
debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea organului de executare, actele de dispoziţie
care ar interveni ulterior indisponibilizării fiind lovite de nulitate absolută. Nerespectarea acestei interdicţii atrage
răspunderea, potrivit legii, a celui în culpă.
În cazul în care obligaţia faţă de buget nu se achită în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal,
se va proceda la valorificarea acestora conform legii.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin.
(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe
valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate
potrivit prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
Procesul verbal de sechestru produce efecte de la data comunicării.
Împotriva acestuia, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3177/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 9. Întocmirea procesului verbal de predare primire (anexa 12)


Având în vedere prevederile art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul
CNPP, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor faţă de buget ale debitorului, se va
proceda la predarea/ primirea bunurilor mobile, sechestrate prin proces verbal, care vor fi/ au fost supuse vânzării
în regim de consignaţie.
Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata
în rate.
Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul existent
pentru această destinație.
Procesul verbal de predare primire produce efecte de la data comunicării.
Împotriva acestuia, debitorul poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 10. Întocmirea procesului verbal de numire administrator sechestru (anexa 13)
În temeiul dispoziţiilor art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările
şi completările ulterioare, se va desemna un administrator sechestru, având în vedere obligațiile de plată ale
debitorului.
Procesul verbal de numire administrator sechestru se întocmește când debitorului i s-a comunicat somaţia
însoțită de titlul executoriu, iar pentru stingerea creanţei s-a început procedura de executare silită (asupra
bunurilor imobile, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz)
şi s-a încheiat procesul verbal de sechestru (pentru bunuri imobile sau pentru bunuri mobile care fac parte dintr-
un ansamblu de bunuri).

3178/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
În cazul în care administrator - sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau
creditorul, organul de executare al CNPP/CJP va fixa o indemnizaţie lunară administratorului - sechestru ţinând
seama de activitatea depusă.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin.
(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe
valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate
potrivit prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
Procesul-verbal produce efecte de la data comunicării.
Împotriva acestuia, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 11. Întocmirea unei note privind aprobarea valorificării bunurilor prin înţelegerea părţilor (anexa 14)
În temeiul dispoziţiilor art. 160 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările
şi completările ulterioare, în vederea realizării creanţei datorate, în temeiul titlului executoriu, de către debitor,
se aprobă valorificarea prin înţelegerea părţilor a bunurilor sechestrate.
După creditarea contului, se va ridica indisponibilizarea asupra bunurilor sechestrate.
Nota produce efecte de la data comunicării, iar impotriva acesteia, debitorul poate face contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

3179/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Pas 12. Întocmirea unui anunţ privind vânzarea de bunuri mobile (anexa 15)
Anunțul privind vânzarea de bunuri mobile se întocmește în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (1) şi (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare,
Prin anunț se va face cunoscut faptul că la o dată stabilită se vor vinde anumite bunuri mobile, proprietate a
debitorului având în vedere că acesta nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu prin care
a fost stabilită creanța bugetară.
Persoanele interesate în cumpărarea bunurilor vor fi invitate să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
vânzare, oferte de cumpărare, dovada depunerii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice de naţionalitate
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate, pentru persoanele fizice străine copie de pe paşaport, şi dovada emisă de organele fiscale că nu
au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Anunţul produce efecte din data la care va fi afişat.
Împotriva anunţului privind vânzarea de bunuri mobile, debitorul poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 13. Întocmirea unui anunţ privind vânzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri (anexa 16)
Anunțul se întocmește în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind
Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare
Prin anunț se va face cunoscut faptul că la o dată stabilită, se vor vinde anumite bunuri (imobile sau ansamblu
de bunuri), proprietate a debitorului, având în vedere că debitorul nu a efectuat plata sumelor datorate conform
titlului executoriu prin care a fost stabilită creanța bugetară.
În anunț trebuie specificat și faptul dacă bunurile respective sunt grevate de anumite drepturi reale şi privilegii.
Persoanele care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sunt obligați să înştiinţeze despre aceasta organul
de executare al CPMB/ CJP, înainte de data stabilită pentru vânzare.

3180/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor urmează a prezenta, până în ziua precedentă termenului de vânzare,
oferte de cumpărare, dovada depunerii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei,
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate,
pentru persoanele fizice străine copie de pe paşaport şi dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii
fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Anunţul produce efecte din data la care a fost afişat.
Împotriva anunţului privind vânzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri, cel interesat poate introduce
contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,
în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 14. Intocmirea unei decizii privind numirea comisiei de organizare a vânzării la licitaţie (anexa 17)
Decizia privind numirea comisiei de organizare a vânzării la licitaţie se întocmește în temeiul dispoziţiilor art. 163
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform legii, se va constitui o comisie de organizare a vânzării la licitaţie a bunurilor debitorului, având în
vedere că acesta nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu. Comisia de organizare a
vânzării la licitaţie va fi formată din 3 persoane: un președinte și 2 membrii de comisie.
În conformitate cu dispoziţiile art. 163 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile comisiei sunt:
a) verificarea şi analizarea documentelor de participare prevăzute la art. 162 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) afişarea la locul licitaţiei, cu cel puţin o oră înainte de începerea acesteia, a listei cuprinzând ofertanţii care au
depus documentaţia completă de participare;
c) identificarea ofertanţilor după numărul de ordine de pe lista de participare.

3181/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Pas 15. Intocmirea unui proces verbal privind vânzarea directă de bunuri imobile sau de ansamblu de
bunuri (anexa 18)
Procesul verbal privind vânzarea directă de bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri se încheie în temeiul
dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările
şi completările ulterioare,
Având în vedere că debitorul nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu, potrivit prevederilor
art. 161 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se va proceda la valorificarea prin vânzare directă a unor bunuri imobile
sau ansamblu de bunuri.
În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proces verbal privind vânzarea directă de bunuri
imobile sau de ansamblu de bunuri constituie titlu de proprietate, pe baza acestuia făcându-se înscrierea la Biroul
de carte funciară.
Procesul verbal produce efecte de la data comunicării, împotriva acestuia cel interesat având posibilitatea de a
face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie
audierea contribuabilului.

Pas 16. Intocmirea unui proces verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile (anexa 19)
Procesul verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile se încheie în temeiul dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare.
Deoarece debitorul nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu, potrivit prevederilor art. 161
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, urmează să se valorifice prin vânzare directă anumite bunuri mobile.
In cazul în care debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile
art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi
pct. 6 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu

3182/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare
determinate potrivit prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal privind vânzarea directă de bunuri
mobile constituie titlu de proprietate și produce efecte de la data comunicării.
Împotriva procesului verbal, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 17. Intocmirea unui proces verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru bunuri mobile
(anexa 20)
Procesul verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile se încheie în temeiul dispoziţiilor art. 163 alin. (10) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare.
Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie urmează să fie adusă la cunoştinţă publică prin publicarea la
o dată stabilită, în ziarele locale, a anunţului de vânzare, anunț care va fi afişat la sediul CPMB/ CJP, în
conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art. 159 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat
prin vânzare la licitaţie, conform dispozitiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin.
(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe
valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotelor de TVA prevăzute de lege asupra bazei de impozitare
determinate conform prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, la care se
adaugă TVA aferentă, în lei, în numerar imediat sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data
adjudecării în contul corespunzător.

3183/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
In procesul verbal se va consemna și faptul dacă au fost formulate obiecții cu privire la vânzarea la licitaţie.
În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta
este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va
fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite preţul oferit iniţial şi să facă dovada achitării
acestuia cu cel puţin o zi anterior organizării noii licitaţii, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor
cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să
plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
Suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de urmărirea bunurilor se vor stabili de organul
de executare, printr-un proces verbal, care constituie titlu executoriu.
Procesul verbal produce efecte de la data comunicării, iar împotriva lui, cel interesat poate introduce contestaţie
la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 18. Intocmirea unui proces verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru bunuri imobile
sau pentru un ansamblu de bunuri (anexa 21)
Procesul verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile se încheie în temeiul dispoziţiilor art. 163 alin. (10) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare,.
Valorificarea bunului imobil sau ansamblu de bunuri prin vânzare la licitaţie urmează să fie adusă la cunoştinţă
publică prin publicarea la o dată stabilită, în ziarele locale, a anunţului de vânzare, anunț care va fi afişat la sediul
CPMB/ CJP, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art. 159 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la valorificarea prin vânzare la licitaţie
a bunului imobil sechestrat, conform legislației în vigoare în materie.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin.
(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe

3184/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate
potrivit prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, la care se
adaugă TVA aferentă, în lei, în numerar imediat sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data
adjudecării în contul corespunzător.
În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta
este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va
fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite preţul oferit iniţial şi să facă dovada achitării
acestuia cu cel puţin o zi anterior organizării noii licitaţii, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor
cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să
plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
Suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de urmărirea bunurilor se vor stabili de organul
de executare, printr-un proces verbal, care constituie titlu executoriu.
Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite, conform
art. 165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în cazul plăţii preţului în rate.
Procesul verbal produce efecte de la data comunicării, iar împotriva acestuia, cel interesat poate introduce
contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,
în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 19. Intocmirea unui proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de
bunuri (anexa 22)
Procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri se încheie în temeiul
dispoziţiilor art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările
şi completările ulterioare.
In cuprinsul procesului verbal se vor menționa bunurile imobile sau ansamblul de bunuri valorificate prin vânzare
la licitaţie.

3185/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin.
(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe
valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate
potrivit prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
Potrivit dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata
în întregime a preţului şi a majorării de întârziere stabilite în cazul vânzării cu plata preţului în rate.
În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) şi alin. (2) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal de adjudecare
constituie titlu de proprietate pe baza căruia se face înscrierea în cartea funciară.
Procesul verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva
cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.
Procesul verbal produce efecte de la data comunicării, iar împotriva lui, cel interesat poate introduce contestaţie
la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 20. Intocmirea unui proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile (anexa 23)
Procesul verbal de adjudecare pentru bunuri mobile se încheie în temeiul dispoziţiilor art. 166 alin. (4) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare,.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin.
(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe
valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate
potrivit prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.

3186/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal de adjudecare constituie titlu de
proprietate.
Procesul verbal produce efecte de la data comunicării, iar împotriva acestuia, cel interesat poate introduce
contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,
în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Pas 21. Intocmirea unui proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea
silită (anexa 24)
Procesul verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se încheie în temeiul
dispoziţiilor art. 171 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările
şi completările ulterioare
Se va proceda la distribuirea sumei rezultate creditorilor care au participat la executarea silită ori şi-au depus
titlurile până la data încheierii procesului verbal.
După întocmirea procesului verbal, nici un creditor nu mai este în drept să ceară să participe la distribuirea
sumelor rezultate din executarea silită.
Procesul verbal produce efecte de la data comunicării, iar împotriva acestuia, cel interesat poate introduce
contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,
în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Rezultate urmărite:
 realizarea și întregirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin recuperarea creanțelor
bugetare, de la asigurații și pensionarii din sistemul public de pensii, în calitate de debitori.

3187/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
7. RESPONSABILITĂȚI

Personalul de execuţie din cadrul serviciului:


 Preia decizia de constituire a debitului de la Compartimentul Stabiliri Prestații/ Plăţi Prestaţii pentru
persoanele pe numele cărora le s-au constat debite;
 Întocmește dosarul debitului care urmează a fi executat silit și îl înscrie în Registrul de evidenţă;
 Emite somația și titlul executoriu și le transmite către debitor;
 Dacă este cazul, transmite titlul executoriu și terțului poprit în vederea înființării popririi pe disponibilul
acestuia și înștiințează debitorul;
 Aplică măsurile asiguratorii;
 Introduce acțiunea, în numele debitorului, către terţi în vederea protejării patrimoniului acestuia;
 Colaborează cu alte CTP în vederea depistării tuturor bunurilor mobile şi imobile supuse executării silite;
 Întocmește procesul verbal de sechestru asupra bunurilor supuse executării silite și îl predă debitorului/
custodelui;
 Verifică existența bunurilor sechestrate la locurile menţionate în procesul verbal de sechestru;
 Întocmește un proces verbal în care înscrie sumele cheltuite cu executarea silită și îl transmite
debitorului;
 Consemnează într-un proces verbal modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate în urma
executării silite a debitorului;
 Se prezintă în instanța de judecată în cazul judecării contestaţiei depusă de debitor la executarea silită;
 Constată dacă sunt fapte pe care legea le califică ca și infracţiuni și întocmește plângeri penale;
 Solicită informații de la alte instituții publice centrale sau locale sau de la orice persoană juridică sau
fizica, pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită;
 În cazul în care debitul a fost achitat și s-au stins efectele procedurii de executare silită emite decizia de
ridicare a măsurilor de executare silită;
 Dacă este cazul, transmite decizia de ridicare a măsurii și către banca unde s-a înființat poprirea;
 Dispune scoaterea creanței din evidenţa curentă a debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate;
 Verifică anual, până la sfârşitul perioadei de prescripţie, situația debitorilor declaraţi insolvabili;
 Aprobă propunerea de anulare a debitelor care sunt în cuantum mai mic decât cheltuielile de executare;
 Întocmește situația lunară a acţiunilor de executare silită, pe faze și o transmite către Compartimentul
Evidenţă Contribuabili din cadrul CTP și CNPP;
 Întocmește planul lunar privind activităţile specifice de executare silită și îl supune aprobării conducerii
CTP.

3188/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile/ persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii   
e) Anexa 5 - Titlu executoriu
f) Anexa 6 - Somație
g) Anexa 7 - Proces verbal privind calculul dobânzilor, penalităţilor/ majorărilor de întârziere, amenzilor
administrative sau al altor sume prevăzute în titlul executoriu
h) Anexa 8 - Adresă de înființare a propririi
i) Anexa 9 - Decizie privind instituirea măsurilor asigurătorii
j) Anexa 10 - Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile
k) Anexa 11 - Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile
l) Anexa 12 - Proces verbal de predare - primire
m) Anexa 13 - Proces verbal de numire administrator - sechestru
n) Anexa 14 - Notă privind aprobarea valorificărării prin înțelegerea părților
o) Anexa 15 - Anunț privind vânzarea de bunuri mobile
p) Anexa 16 - Anunț privind vânzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri
q) Anexa 17 - Decizie privind numirea comisiei de organizare a vânzării la licitație
r) Anexa 18 - Proces verbal privind vânzarea directă de bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri
s) Anexa 19 - Proces verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile

3189/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
t) Anexa 20 - Proces verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru bunuri mobile
u) Anexa 21 - Proces verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru bunuri imobile sau de ansamblu de
bunuri
v) Anexa 22 - Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
w) Anexa 23 - Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
x) Anexa 24 - Proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită

3190/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

3191/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind constatarea și recuperarea creanțelor
(PO – 01 - SJC ediția 2)

Nr. Observații
Modificarea Cauza modificării
Crt. (eventuale implicații în aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile OMFP
nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
3. Modul de lucru Actualizarea succesiunii activităților

3192/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 3 – Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

3193/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Constatarea
După caz După caz După caz
creanțelor
2. Emiterea
După caz După caz După caz
somației
3. Transmiterea
somației către
debitor, împreună După caz După caz După caz
cu titlul
executoriu
4. Executarea
După caz După caz După caz
creanțelor
5. Comunicare titlu
executoriu și După caz După caz După caz
somație de plată
6. Expediere
somație către
debitor, cu După caz După caz După caz
confirmare de
primire
7. Întocmire proces
După caz După caz După caz
verbal

3194/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 5 - Titlu executoriu

Dosar de executare: _______/________

TITLU EXECUTORIU
Nr.../ Data.........

Către debitorul ..................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ............................, str. ....................., nr. ....,
bloc ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sector/judeţul ......................, codul numeric personal/ codul unic de
înregistrare....................................................

În temeiul dispoziţiilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 alin.(1) din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare întrucât a expirat scadența/ termenul de plată al obligaţiilor fiscale înscrise în documentul prin care s-a
stabilit sau individualizat suma de plata*1)...................................................................

Termenul de plată/ data scadenţei


Cuantumul sumei
Natura debitului Somație sau perioada pentru care a fost
datorate*5)
față de BASS *2) Nr./ Data *3) calculată dobânda/ penalitatea/
(LEI)
majorarea de întârziere*4)

Sumele vor fi vărsate în contul .............., deschis la......................


Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de
plată a expirat sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în temeiul prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.

3195/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei
somaţii prin poştă, vor fi suportate de către Dvs.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru orice informaţii în legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactaţi la*6)..........................................

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................

*1) Se vor menționa: denumirea documentului, număr, data, emitentul.


*2) Se completează cu natura debitului datorat BASS.
*3) Se completează numărul şi data emiterii somatiei de plata.
*4) Se completează cu data scadenţei în cazul creanţelor principale sau cu perioada pentru care s-au calculat
dobânzi sau penalităţi/ majorări de întârziere, în cazul acestor accesorii, ori amenzile administrative.
*5) Se menţionează cuantumul debitului din titlul executoriu. În situaţia în care cuantumul debitului datorat este mai
mic decât cel al sumei prevăzute în titlul executoriu (ca urmare, de exemplu, a unei plăţi parţiale, a unei compensări
etc.) se va menţiona că acesta reprezintă rest din suma stabilită prin titlul executoriu.
* 6) Se completează cu adresa sediului CJP, denumirea serviciului care a emis somaţia, precum şi un număr de
telefon de contact.

Somaţia se întocmeşte de către executorul bugetar al CJP în două exemplare. Un exemplar se comunică debitorului
şi un exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3196/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 6 - Somație
Dosar de executare: ________/__________

SOMAŢIE
Nr.../ Data.........

Către debitorul ..................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ............................, str. ....................., nr. ....,
bloc ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sector/judeţul ......................, codul numeric personal/ codul unic de
înregistrare....................................................

În temeiul dispoziţiilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa CJP…… cu următoarele sume de plată pentru care s-a
început executarea silită în temeiul titlului executoriu anexat.
Termenul de plată/ data scadenţei
Cuantumul sumei
Natura debitului Titlul executoriu sau perioada pentru care a fost
datorate*4)
față de BASS *1) Nr./ Data *2) calculată dobânda/ penalitatea/
(LEI)
majorarea de întârziere*3)

Sumele vor fi vărsate în contul .............., deschis la......................


Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul
legal de plată a expirat sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în temeiul prevederilor art. 145 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei
somaţii prin poştă, vor fi suportate de către Dvs.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3197/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru orice informaţii în legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactaţi la*5)..........................................

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................

*1) Se completează cu natura debitului datorat BASS.


*2) Se completează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu, procesul verbal privind
calculul dobânzilor, penalităţilor/ majorărilor de întârziere, amenzilor administrative sau al altor sume prevăzute în
titlul executoriu, procesul verbal privind cheltuielile de executare.
*3) Se completează cu data scadenţei în cazul creanţelor principale sau cu perioada pentru care s-au calculat
dobânzi sau penalităţi/ majorări de întârziere, în cazul acestor accesorii, ori amenzile administrative.
*4) Se menţionează cuantumul debitului din titlul executoriu. În situaţia în care cuantumul debitului datorat este mai
mic decât cel al sumei prevăzute în titlul executoriu (ca urmare, de exemplu, a unei plăţi parţiale, a unei compensări
etc.) se va menţiona că acesta reprezintă rest din suma stabilită prin titlul executoriu.
* 5) Se completează cu adresa sediului CJP, denumirea serviciului care a emis somaţia, precum şi un număr de
telefon de contact.

Somaţia se întocmeşte de către executorul bugetar al CJP în două exemplare. Un exemplar se comunică debitorului
şi un exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3198/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 7 - Proces verbal privind calculul dobânzilor, penalităţilor/
majorărilor de întârziere, amenzilor administrative sau
al altor sume prevăzute în titlul executoriu

Dosar de executare nr. ............/.......................

Proces-verbal privind calculul dobânzilor, penalităţilor/


majorărilor de întârziere, amenzilor administrative sau al altor sume prevăzute în titlul executoriu

Nr.../ Data...........

În temeiul dispoziţiilor prevazute de art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu
modificările şi completările ulterioare, în sarcina debitorului............................. cu domiciliul/sediul în localitatea
..................., str. ...................................., nr. ......, bloc ......., sc. ......, ap. ....., sector/judeţ ................, codul numeric
personal/codul unic de înregistrare ........................, având în vedere faptul că, prin titlul executoriu*1) nr. ........ din
................., au fost prevăzute dobânzi, penalităţi/ majorări de întârziere, amenzi administrative sau alte sume, după
caz, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, s-au calculat următoarele sume datorate:
Numărul de zile
Perioada pentru care
pentru care
Natura sumelor prevăzute s-au calculat sumele Cuantum sume
s-au calculate sumele
în titlul executoriu *2) prevăzute în titlul (Lei)
prevazute în titlul
executoriu
executoriu *3)

În temeiul dispoziţiilorart. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din

3199/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................
*1) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*2) Se completează cu natura debitului datorat la buget, prevăzut în titlul executoriu fără însă a fi precizat şi
cuantumul.
*3) Se completează cu numărul de zile pentru care se datorează dobânzile, penalităţile/majorările de întârziere,
amenzile administrative sau alte sume prevăzute în titlul executoriu. Procesul verbal privind calculul sumelor
prevăzute în titlul executoriu se întocmeşte doar în situaţia în care asupra obligaţiei principale datorate, care a generat
obligaţiile de plată accesorii, s-a început executarea silită, cu excepţia situaţiei în care, prin procesul verbal, sunt
calculate, pentru o anumită perioadă, amenzi administrative.

Procesul verbal privind calculul sumelor prevăzute în titlul executoriu se întocmeşte de către executorul bugetar al
CJP, în două exemplare. Un exemplar se comunică debitorului şi un exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3200/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 8 - Adresă de înființare a propririi

Dosar de executare nr. ......./...........

ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII


Nr.../data..........

Către*1)....................................................................................................

În temeiul dispoziţiilor art. 149 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de Dvs. cu orice titlu debitorului
............................., cu domiciliul/sediul în localitatea .........................., str. ................., nr. ...., bloc ....., sc. ...., et. ....,
ap. ....., sector/judeţul ................., codul numeric personal/codul unic de înregistrare ........................... conform titlului
executoriu nr.*2) ......................./data ........., emis de..............

Sumele vor fi reţinute şi virate în contul …... nr. .........................., deschis la


........................................................................, după cum urmează:

Cuantumul sumei
Natura debitului Titlu Executoriu
datorate *4)
fata de BASS *3) Nr./Data
(LEI)

TOTAL

Procedura de aplicare a popririi este prevăzută la art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

3201/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................
*1) Se completează cu denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul terţului poprit, altul decât o unitate
bancară.
*2) Se completează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlul executoriu, procesul verbal privind
calculul dobânzilor, penalităţilor/ majorărilor de întârziere, amenzilor administrative sau al altor sume prevăzute în
titlul executoriu, procesul verbal privind cheltuielile de executare.
*3) Se completează cu natura obligaţiei datorate BASS, amendă administrativă, dobânzi, penalităţi/ majorări de
întârziere, alte sume, după caz.
*4) Se menţionează cuantumul debitului din titlul executoriu. În situaţia în care cuantumul debitului datorat este mai
mic decât cel al sumei prevăzute în titlul executoriu (ca urmare, de exemplu, a unei plăţi parţiale, a unei compensări
etc.) se va menţiona că acesta reprezintă rest din suma stabilită prin titlul executoriu.

Adresa de înfiinţare a popririi se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se comunică terţului poprit şi un
exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3202/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 9 - Decizie privind instituirea măsurilor asigurătorii

Dosar de executare nr. ......./...........

DECIZIE PRIVIND INSTITUIREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII


Nr.../Data...........

În temeiul dispoziţiilorart. 129 alin. (4) şi alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările
şi completările ulterioare, cu ocazia controlului efectuat la debitorul .................................. cu domiciliul/sediul în
localitatea ............................., str. ........................, nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ....., sector/judeţ .............., codul
numeric personal/codul unic de înregistrare ....................................., s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul
să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea.
Având în vedere obligaţia bugetară datorată, constând în:

Natura obligaţiei faţă de BASS *1) Nivelul estimat/stabilit al creanţei*2)

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispun următoarele măsuri asigurătorii*3):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii*4):


.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Informaţii necesare aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:


a) Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise:
.......................................................................................................................................................................................
b) Sume datorate debitorului de către terţe persoane:
.......................................................................................................................................................................................

3203/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
c) Bunurile proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau
la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective:
.......................................................................................................................................................................................

Măsurile asigurătorii dispuse se aduc la îndeplinire de către organele de executare ale CJP ……………., în
conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.
Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organele de executare ale CJP……………, în tot sau în parte, în baza
unei decizii motivate, ca urmare a încetării motivelor pentru care au fost dispuse sau ca urmare a constituirii unei
garanţii la nivelul creanţei stabilite.
Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării
silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.


Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11)
coroborate cu cele ale art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Semnătura
L.S.
........................

*1) Se completează cu natura obligaţiei datorate BASS.


*2) Se precizează cuantumul creanţei în cazul în care aceasta a fost individualizată sau cuantumul estimativ al
acesteia în cazul în care creanţa nu a fost individualizată.
*3) Se precizează tipul măsurilor asigurătorii care se dispun: poprire asigurătorie sau sechestru asigurătoriu asupra
bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia;

3204/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
*4) Se completează cu motivele concrete de fapt care au determinat instituirea măsurilor asigurătorii din care rezultă
pericolul ca debitorul să se sustragă, să-şi ascundă sau să-şi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în
mod considerabil colectarea.

Decizia privind instituirea măsurilor asigurătorii se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se comunică
debitorului şi un exemplar se va arhiva în registrul de decizii al CJP.

3205/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 10 - Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile

Dosar de executare nr. ........../...........

PROCES VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE


Nr.../data..........

Încheiat astăzi, ziua ........., luna .........., anul ......, ora ....., în localitatea .............................., str. .................., nr. ....
bloc ....., sc. ..., et. ...., ap. ......, sector/judeţul..................

În temeiul dispoziţiilor art. 154 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare, subsemnatul ........................, executor bugetar din cadrul CJP…………., cu legitimaţia nr.*1)
....................., delegaţia nr.*2) ............, am procedat la aplicarea sechestrului asupra bunurilor imobile ale debitorului
............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ...................., str. ............., nr. ...., bloc ...., sc. ..., ap.
...., sector/judeţ ..............., codul numeric personal/codul unic de înregistrare ................................., căruia, deşi i s-a
comunicat somaţia nr.*3).............. din ..........., nu a efectuat plata sumelor datorate în temeiul
prevederilor*4)....................... constând în:

Natura obligației Titlu Executoriu Cuantumul sumei datorate


datorate BASS *5) Nr. /Data. *6) (LEI) *7)

S-a procedat la aplicarea sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile:


- Clădire în suprafaţă de ...................., compusă din .............................. şi construită din ..............., stare de
uzură/semne particulare................................................................. situată în localitatea ................, str.
................, nr. ....., deţinută în baza*8) ......................, evaluată la suma de........... lei (exclusiv TVA).
- Teren .........................., în suprafaţă de ....................., situat în .............., str. ................, nr. ........, deţinut în
baza*8) ......................, evaluat la suma de.............. lei (exclusiv TVA).

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din

3206/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată
calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.
137 şi 138 din Codul fiscal.

Bunuri accesorii bunului imobil sechestrate o dată cu acesta:


.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul, deoarece
aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
Sechestrul aplicat constituie ipotecă legală.
Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane*9):
1 ......................, domiciliat în ................................................ legitimat cu......................., în calitate
de......................................
2 ......................, domiciliat în............................................... legitimat cu ........................, în calitate
de......................................

Asupra bunurilor imobile sechestrate au fost aplicate măsuri de administrare, de conservare sau măsuri spre
neschimbare, constând în*10) ………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................................
........................... .............................. bunurile fiind date în administrarea*11) ..............., din localitatea
........................, str. ..............., nr. .......

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile*12) constituite în favoarea altei persoane:
....................................................................................................................................................................................
În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul................................ menţionează că nu au fost/ au fost
sechestrate anterior.................................................................................................................................
Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:
............................................................................................................

În legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârşit infracţiunile:


......................................................................................................................................................................................

3207/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită. Pe această perioadă, debitorul
nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea organului de executare, actele de dispoziţie care ar interveni
ulterior indisponibilizării fiind lovite de nulitate absolută. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea, potrivit
legii, a celui în culpă.
În cazul în care obligaţia nu se achită în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului proces verbal, se va
proceda la valorificarea acestora conform legii.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar al CJP……., Debitor,


Semnătura Semnătura
............. .............
Martor 1
Semnătura
……………
Martor 2
Semnătura
.................
Custode (dacă este cazul)
Semnătura
.............

*1) Se completează cu numărul legitimaţiei de executor bugetar.


*2) Se completează cu numărul delegaţiei prin care executorul bugetar este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor.
*3) Se completează cu numărul şi data somaţiei comunicate debitorului.
*4) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*5) Se completează cu natura obligaţiei datorate, amendă administrativă, dobânzi, penalităţi/majorări de întârziere,
după caz.

3208/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
*6) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu, în baza căruia a început
executarea silită.
*7) Se precizează sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele reprezentând
dobânzi şi penalităţi/ majorări de întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*8) Se precizează titlul de proprietate în baza căruia este deţinut/deţinută terenul/ clădirea.
*9) Se precizează elementele de identificare ale persoanelor care au fost de faţă la aplicarea sechestrului.
*10) Se completează cu măsura spre neschimbare pentru care s-a optat: punerea de sigilii, darea bunului în
administrarea unui administrator-sechestru, precum şi cu alte măsuri de administrare ori conservare a bunurilor.
*11) Se precizează elementele de identificare ale persoanei căreia i s-au dat bunurile imobile în administrare;
administratorul-sechestru poate fi: debitorul, creditorul sau o altă persoană desemnată de organul de executare.
*12) Se completează cu dreptul real principal (uz, uzufruct, abitaţie, servitute), dreptul de ipotecă sau privilegiul
constituit în favoarea altei persoane pentru bunurile sechestrate.

Procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile se încheie în trei exemplare. Un exemplar se comunică
debitorului, un exemplar se comunică Biroului de carte funciară, iar un exemplar se arhivează la dosarul de
executare.

3209/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 11 - Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile

Dosar de executare: ______/________

PROCES VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE


Nr.../data............

Încheiat astăzi, ziua ......, luna ........., anul ......, ora ..., în localitatea ......................., str. .................., nr. ......, bloc ....,
sc. ...., et. ......, ap. ......, sector/judeţul........................

În temeiul dispoziţiilor art. 151 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare, subsemnatul .............................., executor bugetar din cadrul CJP…………, cu legitimaţia
nr.*1) ............., delegaţia nr.*2) ...................., am procedat la aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile ale
debitorului .............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ....................., str. ..............................., nr.
....., bloc ...., sc. ...., ap. ...., sector/judeţ ........................, codul numeric personal/codul unic de înregistrare ...............,
căruia, deşi i s-a comunicat somaţia nr.*3) ...................... din ..........., nu a efectuat plata sumelor datorate în temeiul
prevederilor*4) ................ constând în:

Natura obligației Titlul Executoriu Cuantumul sumei


Datorate BASS *5) Nr./Data *6) Datorate (LEI) *7)

S-a procedat la aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.
În cazul în care executorul bugetar al CJP nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul,
deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
Sechestrul aplicat conferă CJP un drept de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.

3210/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane*8):
1. ........................., domiciliat în.................................................................................................................
legitimat cu ................., în calitate de ................................
2. .........................., domiciliat în ......................................................................................................................
legitimat cu ................., în calitate de................................

Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri de administrare, de conservare sau măsuri spre
neschimbare, constând în*9)
.......................................................................................................................................................................................
.............................. bunurile fiind lăsate în custodia*10) .................................... ................................., din localitatea
............., str. ......................., nr. ..., bloc ...., sc. .., ap. ...., judeţ ................, care va depozita bunurile în localitatea
......................, str. ................., nr. ...., bloc ..., sc. ...., ap. ...., judeţ/sector.............

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile*11):


............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .................................. menţionează că nu au fost/au fost


sechestrate anterior.....................................

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:


............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

În legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârşit infracţiunile:


............................................................................................
............................................................................................

Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită. Pe această perioadă, debitorul
nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea organului de executare, actele de dispoziţie care ar interveni
ulterior indisponibilizării fiind lovite de nulitate absolută. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea, potrivit
legii, a celui în culpă.

3211/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
În cazul în care obligaţia faţă de buget nu se achită în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului proces-
verbal, se va proceda la valorificarea acestora conform legii.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată
calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.
137 şi 138 din Codul fiscal.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar al CJP……., Debitor,


Semnătura Semnătura
............. .............
Martor 1
Semnătura
……………
Martor 2
Semnătura
.................
Custode (dacă este cazul)
Semnătura
.............

3212/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
ANEXĂ la Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. ...... din..........

Denumirea bunurilor
mobile, descriere, stare de Valoarea estimativă
Cantitatea
uzură, semen particulare de (LEI)
identificare

TOTAL

Executor bugetar al CJP……., Debitor,


Semnătura Semnătura
............. .............
Martor 1
Semnătura
……………
Martor 2
Semnătura
.................
Custode (dacă este cazul)
Semnătura
.............

*1) Se completează cu numărul legitimaţiei de executor bugetar.


*2) Se completează cu numărul delegaţiei prin care executorul bugetar este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor.
*3) Se completează cu numărul şi data somaţiei comunicate debitorului.
*4) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată.
*5) Se completează cu natura obligaţiei datorate, amendă administrativă, dobânzi, penalităţi/ majorări de întârziere,
după caz.
*6) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu, în baza căruia a început
executarea silită.

3213/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
*7) Se precizează sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele reprezentând
dobânzi şi penalităţi/majorări de întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*8) Se precizează elementele de identificare ale persoanelor care au fost de faţă la aplicarea sechestrului.
*9) Se completează cu măsura spre neschimbare pentru care s-a optat: punerea de sigilii, custodia ori ridicarea
bunurilor de la locul unde se află, precum şi cu alte măsuri de administrare ori conservare a bunurilor.
*10) Se precizează elementele de identificare ale persoanei căreia i s-au lăsat bunurile în custodie, care poate fi:
debitorul, creditorul sau o altă persoană desemnată de organul de executare; În cazul în care custodele este o altă
persoană decât debitorul sau creditorul, organul de executare îi va stabili acestuia o remuneraţie ţinând seama de
activitatea depusă.
*11) Se completează cu dreptul real principal (uz, uzufruct), dreptul de gaj sau privilegiul constituit în favoarea altei
persoane pentru bunurile sechestrate.

Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile se încheie în două sau trei exemplare. Un exemplar se comunică
debitorului, un exemplar se comunică custodelui, dacă este cazul, iar un exemplar se arhivează la dosarul de
executare.

3214/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 12 - Proces verbal de predare - primire

Dosar de executare nr. ......./.......

Proces verbal de predare - primire*1)


Nr.../data........

Încheiat astăzi, ziua ......, luna .........., anul ......, ora ....., în localitatea ...................., str. .............., nr. ......, având în
vedere prevederile art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare,
Pentru stingerea creanţelor faţă de buget ale debitorului ....................., cu domiciliul/sediul în localitatea ................,
str. ............., nr. ...., bloc ....., sc. ...., ap. ..., sector/judeţ ............., codul numeric personal/codul unic de înregistrare
......................, datorate conform titlului executoriu*2) .................../data .........., emis în temeiul prevederilor*3)
..............................., în cuantum de*4) .......... lei, reprezentând*5) ....................., subsemnatul
................................................, executor bugetar al CJP……………, cu legitimaţia*6) nr. ....../........., delegaţia*7) nr.
....../......... am predat/am primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data de
..............................., care vor fi/au fost supuse vânzării în regim de consignaţie.

Denumirea bunurilor mobile,


Prețul unitar Cota TVA Valoarea
descriere, stare de uzură, U.M. Cantitatea
/U.M. aferentă -LEI-
semne particulare de identificare

Subsemnatul .........................., legitimat cu ..................., în calitate de reprezentant al unităţii de vânzare în regim de


consignaţie ................................., cu sediul în localitatea ............., str. ..............., nr. ..., bloc ....., sc. ...., ap. ....,
sector/judeţ .................., codul unic de înregistrare ...................., am primit/am predat bunurile mobile enumerate mai
sus.

Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în
rate.
Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul nr. .............,
deschis la …………………………………………………………………………, după reţinerea comisionului de ..........%.

3215/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.


Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar, Reprezentantul unităţii de vânzare în regim de


consignaţie,
Semnătura Semnătura
L.S. L.S.
....................... .......................

*1) Se întocmeşte de către executorul bugetar cu ocazia transmiterii bunurilor mobile în vederea vânzării în regim de
consignaţie sau cu ocazia ridicării acestora în cazul în care nu s-a realizat vânzarea în regim de consignaţie.
*2) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*3) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*4) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/ majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*5) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.
*6) Se completează cu numărul legitimaţiei de executor bugetar.
*7) Se completează cu numărul delegaţiei prin care executorul bugetar este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor.

Procesul-verbal de predare-primire se încheie în două exemplare. Un exemplar rămâne la unitatea pentru vânzare
în regim de consignaţie şi un exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3216/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 13 - Proces verbal de numire administrator - sechestru

Dosar de executare nr. ......./...........

Proces verbal de numire administrator - sechestru


Nr.../data.........

Încheiat astăzi, ziua ...., luna .........., anul...........

În temeiul dispoziţiilor art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările
ulterioare,
se numeşte administrator-sechestru*1) .........................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..................., str.
............................, nr. ..., bloc ...., sc. ....., ap. ...., sector/judeţ .........., codul numeric personal/codul unic de
înregistrare................................... având în vedere următoarele:

Debitorul ........................., cu domiciliul/sediul în localitatea ...................., str. ............, nr. ....., bloc ...., sc. ...., et. ....,
ap. ....., sector/judeţ ..................., codul numeric personal/codul unic de înregistrare ............................., în temeiul
prevederilor*2) ..................................... are de plată următoarele obligaţii bugetare:

Natura obligației Titlu Executoriu Cuantumul sumei datorate


adresate BASS *3) Nr./Data *4) (LEI) *5)

Sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului i s-a comunicat somaţia nr.*6) ....../......., iar pentru
stingerea creanţei s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese şi a
recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat procesul-verbal de sechestru
(pentru bunuri imobile sau pentru bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr. ........../data........
constând în:

3217/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
- Clădire în suprafaţă de ..............., compusă din ......................., construită din ................., situată în
localitatea ................., str. ................., nr. ....., bloc ......, et. ...., sc. ...., ap. ...., evaluată la suma de .............
lei (exclusiv TVA), deţinută în baza*7)......................
- Teren în suprafaţă de ...................., felul terenului ............................ situat în localitatea ...................., str.
..............., nr. ...., evaluat la suma de .................. lei (exclusiv TVA), deţinut în baza*7)..................................
- Alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse de
rădăcini)..............................................................................................................
- Alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse de
rădăcini).............................................................................................................

În cazul în care administrator-sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul,
organul de executare al CJP………….. va fixa o indemnizaţie lunară administratorului-sechestru ţinând seama de
activitatea depusă.

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată
calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.
137 şi 138 din Codul fiscal.

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.


Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................
Obligaţiile administratorului-sechestru sunt cele prevăzute la art. 820, 821, 830, 961, 963 şi 974 din Codul de
procedură civilă.

3218/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Am primit în păstrare în calitate de administrator-sechestru bunurile arătate în prezentul proces-verbal, de care
răspund, şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am.

Administrator - sechestru,
Semnătura
........................

*1) Se precizează elementele de identificare ale persoanei căreia i s-au dat bunurile imobile în administrare;
administratorul-sechestru poate fi: debitorul, creditorul sau o altă persoană desemnată de organul de executare.
*2) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*3) Se completează cu natura obligaţiei datorate la buget, dobânzi, penalităţi/majorări de întârziere, după caz.
*4) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu, în baza căruia a început
executarea silită.
*5) Se precizează sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele reprezentând
dobânzi şi penalităţi/majorări de întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*6) Se completează cu numărul şi data somaţiei comunicate debitorului.
*7) Se precizează titlul de proprietate în baza căruia este deţinut/ă terenul/clădirea.

Procesul-verbal de numire a administratorului - sechestru se încheie în trei exemplare. Un exemplar se arhivează la


dosarul de executare, un exemplar se înmânează debitorului, iar un exemplar se înmânează administratorului -
sechestru.

3219/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 14 - Nota privind aprobarea valorificării prin înțelegerea părților

Dosar de executare nr. ......../.........

Notă privind aprobarea valorificării bunurilor prin


înţelegerea părţilor
Nr.../data.........

În temeiul dispoziţiilor art. 160 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările
ulterioare,
în vederea realizării creanţei în cuantum de*1) .............................................., reprezentând*2)
............................................., datorate în temeiul titlului executoriu nr.*3) .............................../data ........ emis în
temeiul prevederilor*4) ............... de către debitorul ........................................................................, cu
domiciliul/sediul în localitatea ...................., str. ............., nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ..., sector/judeţ ..............., codul
numeric personal/codul unic de înregistrare ...................., se aprobă valorificarea prin înţelegerea părţilor a
următoarelor bunuri:
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................

Bunurile vor fi dobândite de ............................................................, identificat prin ............................., care va vira


suma de ........................, în contul ……………..*5) nr. ........... deschis la .........., în termen de ..........
După creditarea contului, se va ridica indisponibilizarea asupra bunurilor sechestrate.

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.


Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3220/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................

*1) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*2) Se completează cu natura obligaţiei datorate la buget, dobânzi, penalităţi/majorări de întârziere, alte sume, după
caz.
*3) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu, în baza căruia a început
executarea silită.
*4) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*5) Se completează cu numărul contului în care cumpărătorul urmează să vireze preţul.

Nota privind aprobarea valorificării bunurilor prin înţelegerea părţilor se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar
se arhivează la dosarul de executare, un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se comunică potenţialului
cumpărător.

3221/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 15 - Anunț privind vânzarea de bunuri mobile

Dosar de executare nr. ......../............

Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile


Nr.../data..........

Anul ........., luna ..........., ziua .............

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare,
se face cunoscut prin prezentul anunţ că în ziua de ............, luna .........., anul ........., ora ....., în localitatea
...................., str. ................., nr. ..., se vor vinde prin ............................., următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului ..................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ....................., str. ............., nr. ...., bloc ...., sc.
...., ap. ..., sector/judeţ ........, codul numeric personal/codul unic de înregistrare ......................, având în vedere că
debitorul nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu*1) ............./data ............., emis în temeiul
prevederilor*2) ............................, în cuantum de*3) .................. reprezentând*4) ..........................................,

Preţul de evaluare sau


Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
de pornire a licitaţiei Cota TVA/
(se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează
(exclusiv TVA) neimpozabil*5)
bunurile, dacă este cazul)
(lei)

1.……………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare al
CJP, înainte de data stabilită pentru vânzare.

3222/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare, oferte
de cumpărare, dovada depunerii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei,
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice străine, actul
de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru
persoanele fizice străine copie de pe paşaport, şi dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Prezentul anunţ produce efecte din data de .......... când a fost afişat.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................

*1) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*2) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*3) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*4) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.
*5) Se completează cota de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sau se menţionează că
operaţiunea este neimpozabilă, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului
VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţul privind vânzarea de bunuri mobile se întocmeşte în mai multe exemplare. Câte un exemplar se va afişa la
sediul CJP, la sediul primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul sau domiciliul debitorului

3223/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
şi la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, iar un exemplar se va arhiva
la dosarul de executare.

3224/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 16 - Anunț privind vânzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri

Dosar de executare nr. ........./.........

Anunţ privind vânzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri


Nr.../data...........

Anul ........., luna .............., ziua........

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare,
se face cunoscut prin prezentul anunţ că în ziua de ....., luna .........., ora ....., anul ....., în localitatea ........................,
str. ................., nr. ......, se vor vinde prin ...................... următoarele bunuri (imobile sau ansamblu de bunuri),
proprietate a debitorului ..........., cu domiciliul/sediul în localitatea.................... str. ..............., nr. ......, bloc ....., sc. ....,
ap. ..., sector/judeţ ................., codul numeric personal/codul unic de înregistrare ......................., având în vedere că
debitorul nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu*1) ........../data ...................... emis în temeiul
prevederilor*2) ..................................., în cuantum de*3).................... reprezentând*4) ................................:
a) Clădire în suprafaţă de ................., compusă din ............. şi construită din ............, situată în localitatea
................., str. ..............................., nr. ....., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ................ lei (exclusiv TVA) ... lei
TVA*5).
b) Teren ................, în suprafaţă de ......................., situat în localitatea ....................., str. ..............., nr. ...., preţ
de evaluare/de pornire a licitaţiei ............... lei (exclusiv TVA) ... lei TVA.
c) Alte bunuri.........................................................................................................................................................

Bunurile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii (dacă este cazul):
.................................................................................................................................................................................
Pentru bunurile prevăzute mai sus au comunicat titluri executorii următorii creditori:
.......................................................................................................................................................................................
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare al
CJP, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare, oferte
de cumpărare, dovada depunerii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei,

3225/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru
persoanele fizice străine copie de pe paşaport şi dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Prezentul anunţ produce efecte din data........ când a fost afişat.


Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................

*1) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*2) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*3) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*4) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.
*5) Se completează cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sau se menţionează că
operaţiunea este neimpozabilă, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului
VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţul privind vânzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri se întocmeşte de către executorul bugetar al
CJP în mai multe exemplare. Câte un exemplar se va afişa la sediul CJP, la sediul primăriei în a cărei rază teritorială
se află bunurile sechestrate, la sediul sau domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel

3226/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
unde se află bunurile sechestrate, şi pe imobilul scos la vânzare, iar un exemplar se arhivează la dosarul de
executare.

3227/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 17 - Decizie privind numirea comisiei de organizare a vânzării la licitație

Dosar de executare nr. ........./.........

Decizie privind numirea comisiei de organizare a vânzării la licitaţie


Nr.../data........

În temeiul dispoziţiilor art. 163 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi
completările ulterioare,
se constituie comisia de organizare a vânzării la licitaţie din data de .............., cu privire la bunurile debitorului
............................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str ..............., nr. ..., bloc ...., sc. ...., ap. ...., sector/judeţ
..............., codul numeric personal/codul unic de înregistrare ......................, având în vedere că debitorul nu a
efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu*1) ........................../data.............. emis în temeiul
prevederilor*2) ................, în cuantum de*3) ................ reprezentând*4) ........................

Comisia de organizare a vânzării la licitaţie este formată din următoarele 3 persoane:


..........................................................., în calitate de preşedinte;
..........................................................., în calitate de membru;
..........................................................., în calitate de membru.

În conformitate cu dispoziţiile art. 163 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile comisiei sunt:
a) Verificarea şi analizarea documentelor de participare prevăzute la art. 162 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Afişarea la locul licitaţiei, cu cel puţin o oră înainte de începerea acesteia, a listei cuprinzând ofertanţii care au
depus documentaţia completă de participare;
c) Identificarea ofertanţilor după numărul de ordine de pe lista de participare.

3228/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2

Executor bugetar al CJP……..,


Semnătura
........................

*1) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*2) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*3) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*4) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.

Decizia privind numirea comisiei de organizare a vânzării la licitaţie se întocmeşte într-un singur exemplar care se
arhivează în registrul de decizii al CJP.

3229/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 18 - Proces verbal privind vânzarea directă
de bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri

Dosar de executare nr. ........../...........

Proces verbal privind vânzarea directă de bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri
Nr.../data..........

Încheiat astăzi, ziua ......., luna ........., anul .........., în temeiul dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG
nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere că debitorul .............................................. nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului
executoriu*1) .............................../data ......... emis în temeiul prevederilor*2) ..................................., în cuantum
de*3) .................. reprezentând*4)............................, potrivit prevederilor art. 161 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se valorifică
prin vânzare directă următoarele bunuri imobile sau ansamblu de bunuri: ..................................................
.........................................................................................

Debitor, Cumparator,
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
(nume, prenume/denumire) (nume, prenume/denumire)
Cod numeric personal/ Cod numeric personal/
Codul unic de inregistrare Codul unic de inregistrare
………………………………………………………… ………………………………………………………………
Str. ………………………………………………………… Str.
Nr. …………… ………………………………………………………………
Bl. …………… Nr. ……………
Sc. ………… Bl. ……………
Ap. ………… Sc. …………
Sector/Judet ………………………………………… Ap. …………

3230/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Sector/Judet …………………………………………
Localitate …………………………………………… Localitate ……………………………………………
Cont ……………………………………………………….. Cont ………………………………………………………..
Banca ……………………………………………………… Banca
…………………………………………………………

Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):


- Clădire în suprafaţă de .........................., compusă din ......................... şi construită din
........................................, stare de uzură/elemente particulare ..................................................., situată în
localitatea .................., str. ................ nr. ...., bloc ...., sc. ....., ap. ...., sector/judeţ ................, deţinută în
temeiul*5) .........................., evaluată la ............... lei.
- Teren în suprafaţă de ....................., felul terenului ..........................., situat în localitatea ...................., str.
......................................., nr. ....., deţinut în temeiul*5) ......................, evaluat la ........................ lei.
- Alte bunuri......................................................................................................................, evaluate
la.......................................

Vânzarea directă s-a făcut la preţul de ........................... lei şi TVA în sumă de.................... lei, în total .......................
lei, cu chitanţa/ordin de plată nr. ....../data .........., în contul nr. ............. deschis la ............................... -
................................. lei, reprezentând TVA aferentă cu chitanţa/ordin de plată nr. ....../data ........, în contul nr.
.................................................. deschis la .......................................................

În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal privind vânzarea directă de
bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri constituie titlu de proprietate, pe baza acestuia făcându-se înscrierea la
Biroul de carte funciară.

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.


Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

3231/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Executor bugetar al CJP, Cumpărător,
Semnătura Semnătura
........................ ........................

*1) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*2) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*3) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*4) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.
*5) Se precizează titlul de proprietate în baza căruia este deţinut/ă terenul/clădirea.

Procesul-verbal privind vânzarea directă de bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri se încheie în trei exemplare.
Un exemplar se comunică cumpărătorului (a doua zi după creditarea contului indicat de către organul de executare),
un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3232/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 19 - Proces verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile

Dosar de executare nr. ........./..........

Proces verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile


Nr.../data..........

Încheiat astăzi, ziua ......., luna ......., anul ......., în temeiul dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012
privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul ............................ nu a
efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu*1) ......................./data .............. emis în temeiul
prevederilor*2) .........................., în cuantum de*3) ......................, reprezentând*4) ..........................., potrivit
prevederilorart. 161 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se valorifică prin vânzare directă următoarele bunuri:

Debitor: ............................. Cumpărător: ..................................


(nume, prenume/denumire) (nume, prenume/denumire)
Codul numeric personal/ codul unic de Codul numeric personal/ codul unic de
înregistrare.......................... înregistrare..........................
Str. ............................, Str. ..............................,
nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ..., nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ...,
sector/judeţul........................ sector/judeţul........................
Localitatea: .......................... Localitatea: ..........................
Contul: ............................... Contul: ...............................
Banca: ............................... Banca: ...............................

- Datele de identificare a bunului mobil: ............................................................................................................


- Descrierea sumară a bunului: ........................................................... .............................................................
- Preţul de evaluare: ....................................................................
Vânzarea directă s-a făcut la preţul de........................... (exclusiv TVA) lei, la care s-a calculat TVA în sumă de
.............. lei, în total ..................... lei
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu

3233/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată
calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.
137 şi 138 din Codul fiscal.

Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
- ................................................. lei, cu chitanţa/ordin de plată nr. ......./data ........, în contul nr. ....................,
deschis la........................................................................................
- .................................................. lei, reprezentând TVA aferentă, cu chitanţa/ordin de plată nr. ........../data ............
în contul nr. ....................... deschis la ................................

În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal privind vânzarea directă de
bunuri mobile constituie titlu de proprietate.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar al CJP, Cumpărător,


Semnătura Semnătura
........................ ........................

*1) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu, în baza căruia a început
executarea silită.
*2) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*3) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*4) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.
.

3234/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Procesul-verbal privind vânzarea directă de bunuri mobile se încheie în trei exemplare. Un exemplar se comunică
cumpărătorului (a doua zi după creditarea contului indicat de către organul de executare), un exemplar se comunică
debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3235/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 20 - Proces verbal privind desfășurarea
și rezultatul licitației pentru bunuri mobile

Dosar de executare nr. ......../........

Proces verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru bunuri mobile


Nr.../data.........

Încheiat astăzi, ziua ....., anul ......., luna ........., ora ......, în localitatea ................., str. ................, nr. ...., în temeiul
dispoziţiilor art. 163 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările
ulterioare,
Pentru stingerea creanţelor debitorului ................................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ..................,
str. .................................., nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ...., sector/judeţ .............., codul numeric personal/codul unic
de înregistrare ......................., datorate conform titlului executoriu*1) ....................../data .......... emis în temeiul
prevederilor*2) ......................., în cuantum de*3)................................... reprezentând*4) ............., s-au sechestrat
bunurile înscrise în procesul-verbal de sechestru*5) nr. .......... din .........., întocmit de ................................................

Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea la data de...........
în ziarele ...................... a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul ......................, la ................, precum şi la
......................., în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art. 159 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin
vânzare la licitaţie, după cum urmează:

Executorul bugetar a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:


- Numele, prenumele şi domiciliul sau denumirea şi sediul debitorului:
........................................................................................................................................................................
- Creditori urmăritori:
...............................................................................................................................................................
- Datele de identificare a bunului mobil:
..............................................................................................................................................

3236/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
- Descrierea sumară:
...................................................................................................................................................................
- Drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul mobil:
.....................................................................................................................
- Preţul de pornire a licitaţiei (lei)...................................... (exclusiv TVA).
- Data ........., ora ........, locul vânzării............................

Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei*6)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Preţul de evaluare a bunului mobil (lei)................... (exclusiv TVA).
Licitaţia*7)............ a început de la preţul de*8) (lei)................ (exclusiv TVA).
Adjudecarea următoarelor bunuri*9) .................................................... ..................................................................... s-
a făcut în favoarea*10) ...................., cu domiciliul/sediul în localitatea .................................., str. ..............., nr. ......,
bloc ....., sc. ...., ap. ...., sector/judeţ ............, codul numeric personal/codul unic de înregistrare ........................, având
contul bancar ........................................, deschis la ............., la preţul de ............ lei, şi TVA în valoare de
.............................. lei, în total ................... lei.

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată
calculată prin aplicarea cotelor de TVA prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate conform
prevederilor art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, la care se
adaugă TVA aferentă, în lei, în numerar imediat sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării
în contul ...............................
Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:
.......................................................................................................................................................................................
În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este
obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic,
diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite preţul oferit iniţial şi să facă dovada achitării acestuia cu cel puţin

3237/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
o zi anterior organizării noii licitaţii, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă
la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de
urmărirea acestuia.
Suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de urmărirea bunurilor se vor stabili de organul de
executare, printr-un proces-verbal, care constituie titlu executoriu.
Situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul:
............................................................................................................................
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Comisia de licitaţie:
Nume, prenume, semnătura
....................................................................., în calitate de preşedinte;
........................................................................, în calitate de membru;
........................................................................, în calitate de membru.

Întocmit, Adjudecatar
Executor bugetar, (sau reprezentantul său legal),
Semnătura Nume, prenume, semnătura
L.S. L.S.
........................ ........................

*1) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*2) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*3) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*4) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.

3238/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
*5) Se precizează numărul şi data procesului-verbal prin care au fost sechestrate bunurile care se valorifică prin
licitaţie.
*6) Se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant.
*7) Se va menţiona licitaţia I, II, III, după caz.
*8) Se va menţiona cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei; în
caz contrar licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei.
*9) Se precizează bunurile adjudecate.
*10) Se menţionează datele de identificare a cumpărătorului.

Procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru bunuri mobile se încheie în trei exemplare. Un
exemplar rămâne la adjudecatar (sau reprezentantul său legal), un exemplar la debitor, iar un exemplar se arhivează
la dosarul de executare.

3239/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 21 - Proces verbal privind desfășurarea
și rezultatul licitației pentru bunuri imobile
sau pentru ansamblu de bunuri

Dosar de executare nr. ........./.........

Proces verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei


pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
Nr.../data........

Încheiat astăzi, ziua ......, anul ......, luna ........, ora ......, în localitatea ..............., str. ................., nr. ....., în temeiul
dispoziţiilor art. 163 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările
ulterioare,
Pentru stingerea creanţelor debitorului ......................., cu domiciliul/sediul în localitatea ................, str. ..............., nr.
...., bloc ..., sc. ...., ap. ...., sector/judeţ ..........., codul numeric personal/codul unic de înregistrare .......................,
datorate conform titlului executoriu*1) ........................./data .................. emis în temeiul prevederilor*2)
........................................, în cuantum de*3) ...................... reprezentând*4) .........................., s-au sechestrat
bunurile înscrise în procesul-verbal de sechestru*5) nr. ....... din .........., întocmit de ....................

Valorificarea bunului imobil sau a ansamblului de bunuri prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţă publică
prin publicarea la data de .......... în ziarele................. a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul
......................................., la .................., precum şi la ......................, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2)
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 159 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea prin vânzare la licitaţie a bunului
imobil sechestrat, după cum urmează.

Executorul bugetar a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:


- Numele, prenumele şi domiciliul sau denumirea şi sediul debitorului:

3240/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
...............................................................................................................
- Creditori urmăritori:
...............................................................................................................................................................
- Datele de identificare a bunurilor (clădire şi/sau teren, ansamblu de bunuri):
...................................................................................................
- Descrierea sumară:
...................................................................................................................................................................
- Drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul imobil:
.....................................................................................................................
- Preţul de pornire a licitaţiei (lei)..................... (exclusiv TVA).
- Data ......., ora ........, locul vânzării..............................

Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei*6) .................................................................................................................................
............................................................................................
Preţul de evaluare a bunului imobil (lei)................ (exclusiv TVA).
Licitaţia*7).......... a început de la preţul de*8) (lei)................... (exclusiv TVA).
Adjudecarea următoarelor bunuri*9) ...................................................... s-a făcut în favoarea*10)
............................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea .................., str. ......................, nr. ..., bloc
...., sc. ...., ap. ...., sector/judeţ .........., codul numeric personal/codul unic de înregistrare ...................................,
având contul bancar ......................., deschis la ..............................., la preţul de ............... lei, şi TVA în valoare de
................... lei, în total ................. lei.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată
calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.
137 şi 138 din Codul fiscal.
Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, la care se
adaugă TVA aferentă, în lei, în numerar imediat sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării
în contul .................................
Plata se va face integral sau în.............. rate lunare*11), cu un avans de*12) .................. lei şi cu plata unei majorări
de întârziere stabilite conform prevederilor Codului de procedură fiscală .................., în contul................................
Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:

3241/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
.......................................................................................................................................................................................
În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este
obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic,
diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite preţul oferit iniţial şi să facă dovada achitării acestuia cu cel puţin
o zi anterior organizării noii licitaţii, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă
la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de
urmărirea acestuia.
Suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de urmărirea bunurilor se vor stabili de organul de
executare, printr-un proces-verbal, care constituie titlu executoriu.
Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite, conform art.
165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul plăţii preţului în rate.
Situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul:
.......................................................................................................................................................................................
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Comisia de licitaţie:
Nume, prenume, semnătura
…............................. în calitate de preşedinte;
…............................ în calitate de membru;
…............................ în calitate de membru.

Întocmit, Adjudecatar
Executor bugetar, (sau reprezentantul său legal),
Semnătura Nume, prenume, semnătura
L.S. L.S.

3242/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
........................ ........................

*1) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*2) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*3) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*4) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru anul ..., tarif de
utilizare a spectrului pentru anul ...., tarif de utilizare a resurselor de numerotaţie pentru anul ....., contribuţie pentru
compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ..., amendă administrativă,
dobânzi, penalităţi/majorări de întârziere, alte sume datorate bugetului, după caz.
*5) Se precizează numărul şi data procesului-verbal prin care au fost sechestrate bunurile care se valorifică prin
licitaţie.
*6) Se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant.
*7) Se va menţiona licitaţia I, II, III, după caz.
*8) Se va menţiona cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei; în
caz contrar licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei.
*9) Se precizează bunurile adjudecate.
*10) Se menţionează datele de identificare a cumpărătorului.
*11) Cel mult 12 rate lunare.
*12) Minimum 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil.

Procesul verbal de desfăşurare a licitaţiei pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri se încheie de către
executorul bugetar al CJP în trei exemplare. Un exemplar rămâne la adjudecatar (sau reprezentantul său legal), un
exemplar la debitor, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3243/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 22 - Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile
sau pentru ansamblu de bunuri

Dosar de executare nr. ......../........

Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile


sau pentru ansamblu de bunuri
Nr.../data .........*1)

Încheiat astăzi, ziua ......., luna ......., anul ......, în temeiul dispoziţiilor art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012
privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării creanţei datorate de către
debitorul .............................., conform titlului executoriu*2) ............................../data .................... emis în temeiul
prevederilor*3) .........................................................., în cuantum de*4) ............. lei reprezentând*5)
..............................
Conform procesului verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei nr.*6) ...... din data de ................ emis de
......................... s-au valorificat prin vânzare la licitaţie următoarele bunuri imobile sau ansamblu de
bunuri.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Debitor: .................................. Cumpărător: ................................


(nume, prenume/denumire) (nume, prenume/denumire)
Codul numeric personal/codul unic de Codul numeric personal/codul unic de
înregistrare: ............................. înregistrare: .............................
str. ......................., nr. ......., str. ......................., nr. .......,
bloc ......., sc. ........, ap. .........., bloc ......., sc. ........, ap. ..........,
sector/judeţul............................. sector/judeţul.............................
Localitatea………………………… Localitatea…………………
Contul: ................................... Contul: ...................................
Banca: .................................... Banca: ....................................

Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):

3244/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
- Clădire în suprafaţă de ..................., compusă din................................ şi construită din .................................,
stare de uzură/elemente particulare .............. .............., situată în localitatea ................, str. ................, nr.
..., bloc ....., sc. ...., ap. ...., sector/judeţ....................
- Teren ..................., în suprafaţă de .........., situat în .................., str. ........................., nr. .........
- Alte bunuri:
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare ........................ lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de .......... lei,
în total.............. lei.
Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată
calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.
137 şi 138 din Codul fiscal.
Cumpărătorul a efectuat plata după cum urmează:
- ........................ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţa/ordin de plată nr. ...................../data
................, în contul nr. ....................... deschis la ...................................................;
- ....................... lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv
TVA aferentă, cu chitanţa/ordin de plată nr. ............../data ................., în contul nr. .................... deschis la
....................................................;
- ........................ lei, reprezentând TVA aferentă cu chitanţa/ordin de plată nr. ............../data ........, în contul nr.
........ deschis la ............................;

În cazul vânzării cu plata preţului în rate:


a) sume achitate:
- ....................... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţa/ordin de plată nr. ..................../data
............., în contul nr. ........... deschis la ..................................................................................;
- ....................... lei, reprezentând avansul, exclusiv TVA aferentă avansului, cu chitanţa, ordin de plată nr.
.............../data .........., în contul nr. ............... deschis la ..............................................................................;
- ....................... lei, reprezentând TVA aferentă avansului, cu chitanţa/ordin de plată nr. ............../data ........, în
contul nr. ..................................... deschis la ...............................................................................;
b) suma rămasă de plată: .................... lei care va fi achitată după cum urmează:
...............................................................................................

3245/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2

Potrivit dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata în
întregime a preţului şi a majorării de întârziere stabilite în cazul vânzării cu plata preţului în rate.
În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) şi alin. (2) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare
constituie titlu de proprietate pe baza căruia se face înscrierea în cartea funciară.
Procesul verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva
cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilorart. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Executor bugetar, Cumpărător,


Semnătura Semnătura
........................ ........................

*1) Se întocmeşte de către executorul bugetar al CJP în termen de cel mult 5 zile de la data la care cumpărătorul a
plătit preţul în întregime sau de la data plăţii avansului prevăzut la art. 165 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*2) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*3) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*4) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*5) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.
*6) Se va menţiona licitaţia I, II, III, după caz;

Procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri se încheie în trei sau patru
exemplare. Un exemplar se comunică cumpărătorului, un exemplar se comunică debitorului, un exemplar se

3246/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
arhivează la dosarul de executare, iar un exemplar se comunică Biroului de carte funciară, în cazul vânzării cu plata
în rate, în vederea înscrierii interdicţiei de înstrăinare şi grevare a bunului până la plata integrală a preţului şi a
majorării de întârziere stabilite pentru imobilul transmis.

3247/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 23 - Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile

Dosar de executare nr. ........./........

Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile


Nr.../data .........*1)

Încheiat astăzi, ziua ......., luna ......., anul ......, în temeiul dispoziţiilor art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.118/2012
privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării creanţei datorate de către
debitorul .........................., conform titlului executoriu*2) ....................../data ............... emis în temeiul prevederilor*3)
............................., în cuantum de*4) ............. lei reprezentând*5) .........................

Conform procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei nr.*6) ............ din data de ................ emis de
................... s-au valorificat prin vânzare la licitaţie următoarele bunuri mobile........................................................
............................................................................................
Debitor, Cumparator,
……………………………………………………………… ………………………………………………………
(nume, prenume/denumire) (nume, prenume/denumire)
Cod numeric personal/ Cod numeric personal/
Codul unic de inregistrare Codul unic de inregistrare
……………………………………………………………… ……………………………………………………………
Str. Str. ……………………………………………………
…………………………………………………………… Nr. ……………
Nr. …………… Bl. ……………
Bl. …………… Sc. …………
Sc. ………… Ap. …………
Ap. ………… Sector/Judet …………………………………………
Sector/Judet …………………………………………
Localitate …………………………………………… Localitate ……………………………………………
Cont ……………………………………………………….. Cont …………………………………………………
Banca …………………………………………………… Banca ………………………………………………

- datele de identificare a bunului mobil:

3248/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
.......................................................................................................................................................................................
- descrierea sumară:
.......................................................................................................................................................................................

Adjudecarea s-a făcut la preţul de ............... lei pentru care s-a calculat TVA în sumă de ................ lei, în total
................ lei.

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin.
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată
calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.
137 şi 138 din Codul fiscal.

Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
- .................................. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţa/ordin de plată nr.
..................../data .........., în contul nr. ................................................... deschis la ..............................
- ................................... lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie,
exclusiv TVA aferentă, cu chitanţa/ordin de plată nr. .............../data ........, în contul nr. ...........................................
deschis la ................................................................................;
- ................................ lei, reprezentând TVA aferentă, cu chitanţa/ordin de plată nr. ............/data ........, în contul
nr. .............. deschis la ............. ..........................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu
de proprietate.
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

3249/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2

Executor bugetar, Cumpărător,


Semnătura Semnătura
........................ ........................

*1) Se întocmeşte de către executorul bugetar al CJP în termen de cel mult 5 zile de la data la care cumpărătorul a
plătit preţul.
*2) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*3) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*4) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*5) Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului.
*6) Se va menţiona licitaţia I, II, III, după caz.

Procesul verbal de adjudecare pentru bunuri mobile se încheie în trei exemplare. Un exemplar se comunică
cumpărătorului, un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare.

3250/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Anexa 24 - Proces verbal privind eliberarea sau
distribuirea sumei rezultate din executarea silită

Dosar de executare nr. ....../........

Proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită
Nr.../data ........*1)

Încheiat astăzi, ziua ......, luna ........., anul ....., ora ......., în temeiul dispoziţiilor art. 171 alin. (6) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
HG nr.118/2012 privind Statutul CNPP, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor faţă de
buget ale debitorului ........................., cu domiciliul/sediul în localitatea ............, str. .............., nr. ..., bloc ..., sc. ....,
ap. ...., sector/judeţ .........., codul numeric personal/codul unic de înregistrare ................., datorate conform titlului
executoriu*2) ................./data ...... emis în temeiul prevederilor*3) ..........................., în cuantum de*4) ....... lei
reprezentând*5) ..................., s-a procedat la aplicarea măsurilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma
de........... lei, la data de ...........

S-a procedat la distribuirea sumei rezultate următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus
titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:

Numele/ Natura creanței și


Domiciliul Cuantumul Suma eliberată
Nr.Crt. denumirea titlul care
sau sediul creanței sau distribuită
creditorului o constată

Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate din executarea silită, persoanele prezente formulează următoarele
obiecţiuni sau refuză să semneze din următoarele motive:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

După întocmirea prezentului proces verbal, nici un creditor nu mai este în drept să ceară să participe la distribuirea
sumelor rezultate din executarea silită.

3251/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2
Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului.

Întocmit,
Executor bugetar,
Semnătura
........................

Creditorii prezenţi la distribuire:


..........................................

Alte persoane prezente la distribuire:


..........................................

*1) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va face numai după trecerea unui termen de
15 zile de la data depunerii sumei, cu înştiinţarea părţilor şi a creditorilor care şi-au depus titlurile.
*2) Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
*3) Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către buget.
*4) Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi şi penalităţi/majorări de
întârziere, în cazul acestora din urmă precizându-se şi cota acestora.
*5) Se completează cu natura obligaţiei datorate la buget.

Procesul verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se întocmeşte în două sau
mai multe exemplare. Un exemplar rămâne la debitor, câte un exemplar la creditorii care au participat la executare
sau care şi-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal, iar un exemplar se arhivează la dosarul de
executare.

3252/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SJC
Ediția 2

3253/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 02 - SJC


Serviciul Juridic și Contencios Ediția 2
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURA PRIVIND GESTIONAREA LITIGIILOR

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

3254/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
 gestionarea cazurilor de contencios care au ca finalitate descrierea etapelor pe care trebuie să le parcurgă
diversele proceduri judiciare în care CNPP poate fi implicată, astfel încât acestea să poată fi realizate cu
maximum de eficienţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice prin intermediul Serviciului Juridic şi
Contencios, care funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a Preşedintelui CNPP.
În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Serviciul Juridic şi Contencios, asigură apărarea drepturilor şi intereselor
legitime ale CNPP, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în vederea asigurării unui serviciu public
profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor precum şi al Casei Naţionale de Pensii Publice.

Obiectivele acestei proceduri se circumscriu prezentării:


 diverselor proceduri judiciare în care CNPP poate fi implicată;
 procedurilor prealabile de admisibilitate sub aspectul termenelor și al condițiilor specifice;
 desfășurării procedurii în fața organelor de cercetare/ urmărire penală precum și a instanțelor judecătorești;
 urmăririi cauzelor judecătorești în care CNPP este parte;
 procedurii de punere în executare a titlurilor executorii și a hotărârilor judecătorești.

Procedura se aplică de către personalul Serviciului Juridic şi Contencios.

Structuri CNPP implicate în proceduri contencioase


SJC se află în relaţii de colaborare cu toate celelalte structuri CNPP, putând stabili legături cu oricare dintre
aceste structuri.
Astfel, dacă pentru soluționarea unei lucrări atribuite prin rezoluția Preşedintelui CNPP către SJC, este necesară
exprimarea punctului de vedere al unei alte structuri operaționale din cadrul CNPP, consilierul juridic căruia i-a fost
repartizată lucrarea va proceda la întocmirea unei adrese, semnată de către șeful Serviciului Juridic şi Contencios,
prin care se solicită direcției de specialitate exprimarea punctului de vedere în speţa dedusă soluţionării. Această
adresă se va depune şi înregistra la direcţia de specialitate, cu precizarea termenului înlăuntrul căruia se doreste
răspunsul, astfel încât Serviciul Juridic şi Contencios să poată respecta termenele legale.
Sfera relațională se manifestă multilateral, structurile operaționale CNPP putând solicita de la SJC, prin adresă de
înaintare semnată de șeful direcției respective, exprimarea opiniei legale în chestiuni care țin de specificul acestui

3255/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
serviciu, punctul de vedere trebuind transmis cu celeritate, pentru a permite direcției solicitante să formuleze
răspunsurile în termenele legale.

Instituții care concură la realizarea procedurilor contencioase


Aceste instituții vor fi determinate, plecând de la specificul atribuțiilor Serviciului Juridic şi Contencios, constând în
asigurarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale CNPP în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, a
organelor de urmărire penală, precum şi a tuturor autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale.
Așadar, procedurile judiciare în care CNPP poate fi implicată, se pot desfășura în fața judecătoriilor, a tribunalelor, a
curților de apel precum și a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Totodată, atunci când procedura judiciară are caracter penal, fiind sesizate organele de urmărire penală, în
desfășurarea acesteia vor fi implicate organe de cercetare penală (organele de cercetare ale poliției, în care
activează lucrători operativi anume desemnați din Ministerul de Interne și organele de cercetare specială) și procurori
din cadrul Ministerului Public.
De asemenea, pentru asigurarea drepturilor şi intereselor CNPP, Serviciul Juridic şi Contencios, va colabora şi cu
alte instituţii şi autorităţi ale statului care pot contribui la soluţionarea cauzelor.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Constituţia României;
 Codul de Procedură Civilă;
 Codul Civil;
 Codul Penal;
 Codul de procedură penală;
 Codul Muncii;
 Codul de Procedură Fiscală;
 Codul Fiscal;
 Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

3256/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 233/2002, cu modificăile şi completările ulterioare:
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare:
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea de Guvern nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice cu modificările şi
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
Litigiile de asigurări sociale – litigiile ce se desfăşoară în faţa instanţelor judecătoreşti şi au ca obiect drepturile
stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010, precum şi cele stabilite prin alte legi speciale.
Litigii de muncă – litigii ce se desfăşoară în faţa instanţelor judecătoreşti, având ca obiect drepturile ce decurg din
raporturile de muncă sau raporturile de serviciu.
Persoana vătămată - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de CNPP printr-un act
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, în sensul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt asimilate persoanei vătămate şi grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică,
titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private, precum şi organismele sociale care invocă vătămarea
prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor şi intereselor legitime ale unor persoane
fizice determinate.
Acțiunea penală - tragerea la răspundere penală a persoanelor fizice și/sau juridice care au săvârșit infracțiuni.

3257/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Procesul penal - activitatea reglementată de lege, desfășurată de organele competente, cu participarea părților și a
altor persoane, în scopul constatării la timp și în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel ca orice
persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie
trasă la răspundere penală.
CNPP - instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii, precum şi sistemul de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Act administrativ - actul unilateral cu caracter individual emis de CNPP, în regim de putere publică, în vederea
organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.
Sunt asimilate actelor administrative, în sensul Legii nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, şi
contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică,
executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice, prin legi speciale pot fi
prevăzute şi alte categorii de contracte administrative supuse competenței instanţelor de contencios administrativ.
Act administrativ - jurisdicţional - actul emis de o autoritate administrativă investită, prin lege organică, cu atribuţii
de jurisdicţie administrativă specială.
Contencios administrativ - activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente
potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este CNPP, iar conflictul s-a născut fie din emiterea
sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal
ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.
Nesoluționarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de
la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen.
Refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu soluţiona
cererea unei persoane este asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în executare a actului administrativ emis ca
urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile.
Plângere prealabilă (în materia contenciosului administrativ) - cererea prin care se solicită CNPP sau MMFPSPV,
după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării
acestuia.
Serviciu public - activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui
interes legitim public.
Drept vătămat - orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ căruia i se aduce o atingere
printr-un act administrativ.
Interesul legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv
viitor şi previzibil, prefigurat.

3258/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Interesul legitim public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea
competentei autorităţilor publice.
Recurs graţios - recursul administrativ adresat CNPP, ca autoritate publică emitentă a actului vătămător.
Recurs ierarhic - recursul administrativ adresat MMFPSPV, ca instituţie superior ierarhică celei emitente, respectiv
CNPP.
Întâmpinarea - mijlocul procedural graţie căruia pârâtul poate, mai înainte de dezbaterea orală a litigiului, să-şi
prezinte în scris apărările sale privind pretenţiile reclamantului şi totodată să indice probele pe care îşi sprijină acele
apărări.
Plângere prealabilă (în instituţia dreptului penal) - instituţie de drept penal, condiţie de tragere la răspundere penală
în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri
prealabile de către persoana vătămată, lipsa ei înlăturând răspunderea penală.
Pe plan procesual penal, lipsa plângerii prealabile este o cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea
acţiunii penale.
Denunţ (în instituţia dreptului procesual penal) - mod de sesizare a organelor de urmărire penală, cu privire la
săvârşirea unei infracţiuni. Este încunoştiinţarea făcută de către o persoană fizica sau de către o autoritate/ instituţie
publică, despre săvârşirea unei infracţiuni.
Plângere (în instituţia dreptului procesual penal) - mod de sesizare a organelor de urmărire penală, cu privire la
săvârşirea unei infracţiuni. Este încunoştiinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare
la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.
Hotărâre judecătorească - actul final şi cel mai important al judecăţii, în vederea căruia se desfăşoară întreaga
activitate a părţilor, a celorlalţi participanţi la proces şi a instanţei însăşi. Este actul de dispoziţie al instanţei cu privire
la litigiul dintre părţi. Se numeşte sentinţă atunci când instanţa rezolvă fondul cauzei şi decizie atunci când instanţa
se pronunţă asupra apelului sau recursului.
Petiţie - cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean ori o
organizaţie legal constituită o poate adresa CNPP.
Conflictul de interese - acea situaţie în care, interesul privat al unui consilier juridic din cadrul SJC, se opune
interesului public sau altui interes comun pe care acesta este chemat să-l servească prin poziţia pe care o deţine,
afectând sau putând să afecteze obiectivitatea acestuia în luarea deciziilor ori în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin.
Titlul executoriu reprezintă documentul/ actul/ înscrisul emis potrivit prevederilor legislației în vigoare de către
organul de executare competent sau de către instanța juidecătorească competentă sau orice alt înscris care, potrivit
legii, are putere executorie și în temeiul căruia se efectuează executarea silită.

3259/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Abrevieri:
MMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
CJP - Casa Județeană de Pensii;
SJC - Serviciul Juridic și Contencios;
SSJC - Șef Serviciu Juridic și Contencios;
RA - Recurs administrativ;
C.civ - Codul civil;
C. proc. civ. - Codul de procedură civilă;
C. pen. - Codul penal;
C. proc. pen. - Codul de procedură penală;
C. proc. fisc. - Codul de procedură fiscală;
C. com. - Codul comercial;
alin. - alineat;
art. - articol;
lit. - litera;
nr. - număr;
pct. - punctul;
HG - Hotărârea Guvernului;
OG - Ordonanța Guvernului;
OUG – Ordonanța de Urgență a Guvernului.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Prezenta procedură se aplică pentru gestionarea situaţiilor litigioase a căror competenţă de soluţionare revine
Serviciului Juridic şi Contencios, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor instanţelor judecătoreşti,
urmărind:
 Crearea unui cadru legal adecvat pentru desfăşurarea activităţii de contencios;
 Implementarea unitară a mijloacelor procesuale utilizate în gestionarea cazurilor de contencios;
 Simplificarea procedurilor de lucru în scopul diminuării/ eliminării birocraţiei şi eficientizării activităţii SJC;
 Asigurarea celerităţii activităţii de contencios prin îndeplinirea îndatoririlor de serviciu la termenele prevazute
de lege sau la cele impuse de superiorii ierarhici;
 Asigurarea transparenţei activităţii de contencios.

3260/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Documentele utilizate în cadrul prezentei proceduri pot fi împărțite în următoarele categorii:


 Corespondența externă - transmisă spre soluționare Serviciului Juridic şi Contencios;
 Corespondența internă transmisă spre soluţionare Serviciului Juridic şi Contencios de către direcţiile de
specialitate din cadrul CNPP.

Corespondența externă și internă poate include următoarele documente:


 Cerere persoană care se consideră vătămată - reprezintă solicitarea unei persoane care se consideră
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ individual emis de CNPP,
în calitate de autoritate publică emitentă (recursul grațios) sau autorităţii publice ierarhic superioare, respectiv
MMFPSPV (recursul ierarhic), în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în
parte a acestuia.
 Recursul administrativ - reprezintă cerere adresată unei autorităţi administrative prin care o persoană
solicită luarea unor măsuri administrative cu privire la actul vătămător: anularea, modificarea sau emiterea
unui act atunci când acest lucru a fost refuzat nejustificat de administraţie. RA adresat autorităţii care a emis
actul vătămător se numeşte recurs graţios, iar cel adresat autorităţii ierarhic superioare celei care a emis
actul se numeşte recurs ierarhic. Recursul administrativ trebuie să îmbrace forma scrisă, să precizeze datele
de identificare ale solicitantului (nume, prenume, domiciliu) şi să fie semnat de acesta. În situaţia în care RA
aparţine unei persoane juridice, acesta trebuie să conţină atât semnătura reprezentantului legal cât şi
ştampila instituţiei respective.
 Contestația administrativă - reprezintă calea de atac pe care o poate exercita orice contribuabil care se
consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau ca urmare a refuzului emiterii unui
asemenea act.
 Cerere de chemare în judecată - în cazul depunerii recursului administrativ în termen şi obţinerii unui
răspuns de care nu este mulţumit, precum şi în situaţia în care nu primeşte niciun răspuns sau în care se
exprima de catre CNPP refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, persoana care se consideră vătămată
într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ emis de CNPP, poate
sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 6 luni de la data comunicarii
răspunsului la plângerea prealabilă, respectiv de la data expirării termenului legal de soluţionare a cererii
sau, pentru motive temeinice, în termen de 1 an de la data comunicării răspunsului, în conformitate cu
dispoziţiile art.11 din Legea 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

3261/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
 Citații și acte de procedură - reprezintă acele documente prin care CNPP este citată în cauze ce au ca
obiect acţiuni în contencios administrativ.
 Titlu executoriu - reprezintă documentul/ actul/ înscrisul emis potrivit prevederilor legislației în vigoare de
către organul de executare competent sau de către instanța juidecătorească competentă sau orice alt înscris
care, potrivit legii, are putere executorie și în temeiul căruia se efectuează executarea silită.
 Plângere penală - în cazul în care, ca urmare a activităţii infracţionale, CNPP a suferit o vătămare, personalul
CNPP care a luat cunoştinţă de săvârşirea infracţiunilor are obligaţia să sesizeze de îndată Preşedintele
CNPP în vederea sesizării organele judiciare abilitate, prin formularea unei plângeri penale, acesta
constituind în accepțiunea art.289 C.proc.pen. încunoștințarea făcută de către persoana juridică, referitoare
la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracțiune. Plângerea trebuie să conţină următoarele date: numele,
prenumele și domiciliul reprezentantului legal CNPP, calitatea acestuia, descrierea faptei care urmează
obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă. Plângerea va fi
semnată de către Preşedintele CNPP, în calitate de reprezentant legal al CNPP, precum şi de Şeful
Serviciului Juridic şi Contencios.
 Cerere de constituire ca parte civilă - repararea prejudiciului cauzat CNPP se va realiza prin promovarea
de către instituție a unei acțiuni civile, având ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului precum și
a părții responsabile civilmente. Acțiunea civilă se va exercita separat sau alaturată acțiunii penale în cadrul
procesului penal, prin constituirea CNPP ca parte civilă.
 Registrul de corespondență - reprezintă registrul în cadrul căruia Serviciul Juridic și Contencios
înregistrează documentele primite (corespondența).
 Registrul de evidență a litigiilor - reprezintă registrul în cadrul căruia sunt înregistrate toate citațiile intrate
în CNPP prin Registratura Generală și repartizate Serviciului Juridic și Contencios.

5.2.2.Circuitul documentelor
Circuitul documentelor pentru corespondeța externă este următorul:
 După înregistrarea documentelor la Registratura Generală, se dau spre soluţionare Serviciului Juridic şi
Contencios;
 Se repartizează, sub rezoluţia Şefului Serviciului Juridic şi Contencios personalului de execuţie din
subordine, în vederea formulării răspunsului;
 Se înregistrează în Registrul de evidență a corespondenţei, atribuindu-se un număr de intrare;
 Consilierul juridic căruia i s-a repartizat lucrarea va semna de primire în Registrul de evidență a
corespondenţei şi va proceda la formularea răspunsului conform rezoluţiei șefului de serviciu;

3262/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
 Termenul pentru formularea răspunsului este de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării
la Registratura Generală a CNPP;
 După formularea răspunsului, lucrarea va fi prezentată şefului Serviciului Juridic şi Contencios, în vederea
analizării şi semnării;
 În situaţia în care şeful Serviciului Juridic şi Contencios va face modificări/ precizări, consilierul juridic
responsabil le va cuprinde şi va finaliza răspunsul astfel modificat;
 Răspunsul final va fi semnat de către consilierul juridic responsabil cu soluţionarea lucrării, de şeful
Serviciului Juridic şi Contencios, urmând a fi transmis, spre semnare, Preşedintelui CNPP în două exemplare
originale, după cum urmează:
- Exemplarul nr. 1 se transmite solicitantului şi va conţine semnătura Preşedintelui CNPP şi a Şefului
Serviciului Juridic şi Contencios, însoţită de ştampila instituţiei;
- Exemplarul nr. 2 se arhivează la Serviciul Juridic şi Contencios de către consilierul juridic care a
formulat răspunsul şi va conţine semnăturile consilierului juridic care a întocmit răspunsul, şefului
Serviciului Juridic şi Contencios, a Preşedintelui CNPP.
 La ieşire/ expediere, răspunsul va purta numărul de înregistrare cu care a fost înregistrat la Cabinetul
Preşedintelui CNPP.

Circuitul documentelor pentru corespondența internă este următorul:


 Corespondența se primeşte de la direcţia de specialitate însoţită de adresă de înaintare şi se înregistrează
în Registrul de evidență a corespondenței, atribuindu-se un număr de intrare;
 Șeful Serviciului Juridic şi Contencios va repartiza lucrarile primite unui consilier juridic din subordine, în
vederea formulării răspunsului;
 Consilierul juridic căruia i s-a repartizat lucrarea va semna de primire în Registrul de evidență a
corespondenţei şi va proceda la formularea răspunsului conform rezoluţiei sefului de serviciu;
 Termenul pentru formularea răspunsului este de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării
în Registrul de evidență a corespondenței al serviciului;
 După formularea răspunsului, lucrarea va fi prezentată Şefului Serviciului Juridic şi Contencios, în vederea
analizării şi semnării;
 În situaţia în care şeful Serviciului Juridic şi Contencios va face modificări/ precizări, consilierul juridic
responsabil le va cuprinde şi va finaliza răspunsul astfel modificat.

3263/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
 Răspunsul final va fi semnat de către consilierul juridic responsabil cu soluţionarea lucrării, de şeful
Serviciului Juridic şi Contencios, urmând a fi transmis, spre semnare, Preşedintele CNPP în două exemplare
originale, după cum urmează:
- Exemplarul 1 se transmite solicitantului şi va conţine semnătura Preşedintelui CNPP, însoţită de
ştampilă, precum şi semnătura Şefului de Serviciu. O fotocopie a exemplarului 1 se transmite spre
ştiinţă direcţiei de specialitate de la care provine solicitarea;
- Exemplarul 2 se arhivează la Serviciul Juridic şi Contencios de către consilierul juridic care a formulat
răspunsul şi va conţine semnătura consilierului juridic care a întocmit răspunsul, şefului Serviciului
Juridic şi Contencios şi a Preşedintelui CNPP.
 La ieşire/ expediere, răspunsul va purta numărul de înregistrare cu care a fost înregistrat la Cabinetul
Preşedintelui CNPP.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 birouri de lucru;
 computere conectate la internet- imprimantă, copiator, telefon;
 rechizite necesare în mod curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul Serviciul Juridic și Contecios.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente personalului Serviciului Juridic și Contecios;
 cheltuieli administrative.

3264/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
6. MODUL DE LUCRU
6.1. LITIGIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE
6.1.1.1. Procedura prealabilă

Cadrul legal este asigurat de Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.149 din reglementarea legală menționată, „înainte de a se adresa instanţei
competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-o decizie de
pensie emisă de casele de pensii teritoriale sau sectoriale, trebuie să solicite instituției, în calitate de autoritate publică
emitentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a acestuia”.
Necontestarea în termenul de mai sus dă deciziei caracter definitiv. În cadrul CNPP recursul graţios este gestionat
de către Serviciul Specializat Comisia Centrală de Contestaţii şi face obiectul procedurii interne PI-01-SSCCC
“Procedură privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor de pensie emise în baza Legii nr.
263/2010 de către Serviciul Specializat Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii
Publice”.
Cererea persoanei care se consideră vătămata într-un drept, se va depune la registratura generală a CNPP sau a
caselor judeţene de pensii, în termenul de 30 de zile de la data comunicării deciziei de pensionare.
Nerespectarea termenului de 30 de zile, va determina respingerea de către CNPP a recursului administrativ ca
inadmisibil, urmare a tardivității introducerii cererii.

6.1.1.2. Evidenţa cauzelor judecătoreşti în care CNPP este parte

În momentul în care CNPP este parte într-o cauză ce are ca obiect litigii de asigurări sociale, Serviciul Juridic şi
Contencios va proceda astfel:
Pas 1: Citaţiile şi toate actele de procedură înregistrate în cadrul Registraturii Generale din cadrul CNPP, vor fi
înaintate Serviciului Juridic şi Contencios.
Pas 2: Înscrisurile mai sus amintite, se vor repartiza de Şeful Serviciului Juridic şi Contencios, personalului de
execuţie aflat în subordinea sa, urmând a fi înregistrate în Registrul de evidenţă a corespondenţei al SJC. Toate
celelalte solicitări și acte procedurale determinate de gestionarea respectivului dosar vor purta noi numere de
înregistrare.
Pas 3: Toate litigiile vor fi înregistrate în „Registrul de evidenţă a litigiilor”, fiecare consilier având obligaţia completării
acestui registru cu termenele primite în cunoştinţă, în dosarele pe care le gestionează.
Pas 4: Consilierul juridic va întocmi pentru fiecare litigiu repartizat, un dosar de instanță, în care vor fi cuprinse în
ordine cronologică toate actele procedurale.

3265/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Pas 5: Consilierul juridic va face toate demersurile necesare în vederea reprezentării intereselor CNPP în faţa
instanţelor judecătoreşti, efectuând toate actele de procedură utile soluţionării cauzei1, depunând toate diligenţele
necesare soluţionării cauzelor în care CNPP este parte.

Având în vedere faptul că, consilierii juridici nu se pot pronunţa asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă
natură, în conformitate cu dispoziţiile art. 40 pct.(3) alin. 2 din Statutul profesiei de consilier juridic, asupra cestor
aspecte se vor solicita puncte de vedere avizate de la direcţiile de specialitate din cadrul CNPP.

Interesele CNPP în faţa instanţelor judecătoreşti vor fi reprezentate de către consilierii juridici din cadrul Serviciul
Juridic şi Contencios, desemnați prin rezoluţia şefului Serviciului Juridic şi Contencios, cu delegaţie de reprezentare
din partea şefului serviciului juridic şi contencios cu aprobarea Preşedintelui CNPP.

6.1.1.3. Transmiterea titlului executoriu pentru a fi pus în executare

Titlul executoriu este înscrisul care, alcătuit în conformitate cu prevederile legii de către organul competent, permite
punerea în executare silită a creanţei pe care o constată. Executarea nu este posibilă decât în raport cu obiectul pe
care titlul executoriu l-a determinat.
Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui înscris care, potrivit
legii, constituie titlu executoriu (art.623, 632 C.proc.civ.).
Reprezintă titluri executorii: hotărârile instanţelor judecătoreşti pronunţate în procesele civile, inclusiv conflictele de
muncă, în procesele şi cererile în materie comercială, în procesele şi cererile în materie de contencios administrativ,
în procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietate industrială, în procesele şi cererile în
materie de expropriere, precum şi în cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în
procesele penale, cele pronunţate în procesele penale când statuează asupra unor pretenţii civile (despăgubiri,
cheltuieli de judecată), cele prin care părţile sunt obligate la plata unor amenzi fără caracter penal (administrative,
judecătoreşti, etc...) şi cele pronunţate cu procedura somaţiei de plată.
De asemenea, hotărârile prin care se admit cererile pentru încuviinţarea executării silite a hotărârilor date în ţări
străine constituie titluri executorii, în temeiul cărora poate fi pornită executarea silită împotriva debitorului.
Pentru a fi pusă în executare, hotărârea trebuie să îndeplinească anumite cerinţe stabilite de lege.
În principiu, pentru a constitui titlu executoriu, hotărârea trebuie să fi rămas definitivă sau să fi devenit irevocabilă.
Această cerinţă a caracterului definitiv ori irevocabil rezultă din coroborarea art.632, art. 638, şi art.662 C.proc.civ.,

1
Activitatea desfășurată de consilierii juridici este o activitate de mijloace și nu de rezultat, conform art. 49 din Statutul
profesiei de consilier juridic.

3266/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
care dispune că numai hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile pot fi investite cu formulă
executorie, o excepţie fiind stabilită numai pentru încheierile executorii şi hotărârile executorii provizorii (art. 448
C.proc.civ.).

Sunt hotărâri definitive:


 Hotărârile date în primă instanţă, potrivit legii, fără drept de apel;
 Hotărârile date în primă instanţă care nu au fost atacate cu apel sau, chiar atacate cu apel, dacă judecata
acestuia s-a perimat ori cererea de apel a fost respinsă sau anulată;
 Hotărârile date în apel;
 Orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu apel.

Sunt hotărâri irevocabile:


 Hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, nerecurate;
 Hotărârile date în primă instanţă care nu au fost atacate cu apel;
 Hotărârile date în apel, nerecurate;
 Hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
 Orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

In procesele în care se pronunță o hotărâre nefavorabilă CNPP, consilierul juridic din cadrul Serviciului Juridic şi
Contencios responsabil cu gestionarea respectivului litigiu, va transmite, catre direcţiile de specialitate din cadrul
CNPP, cu adresă de înaintare titlu executoriu în vederea punerii în executare.

6.2. ACŢIUNEA ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV


6.2.1.PROCEDURA PREALABILĂ
6.2.1.1. Condiţii de admisibilitate. Termen

Cadrul legal în materia contenciosului administrativ este asigurat de Legea nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din reglementarea legală menționată, „înainte de a se adresa instanţei de
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim, printr-un act administrativ individual emis de CNPP, trebuie să solicite instituției, în calitate de autoritate

3267/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
2
publică emitentă (recursul grațios ) sau autorităţii publice ierarhic superioare, respectiv MMFPSPV (recursul
ierarhic3), în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a acestuia”. În cadrul
CNPP recursul graţios este gestionat de către Serviciul Specializat Comisia centrală de contestaţii şi face obiectul
procedurii interne PI-01-SSCCC “Procedură privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor de
pensie emise în baza Legii nr. 263/2010 de către Serviciul Specializat Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul
Casei Naţionale de Pensii Publice”.
În sensul aceleiași reglementări legale sunt asimilate actelor administrative și contractele administrative, incidență
pentru CNPP având contractele de achiziții publice.
Cererea persoanei care se consideră vătămata într-un drept, se va depune la registratura generală a CNPP sau a
caselor judeţene de pensii, în termenul de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ individual
prejudiciator.
Nerespectarea termenului de 30 de zile, prevăzut de art. 7 alin.1 din Legea nr.554/2004 va determina respingerea
de către CNPP a recursului administrativ ca inadmisibil, urmare a tardivității introducerii cererii.

6.2.1.2. Introducerea recursului administrativ

Momentul la care recursul administrativ (RA) se consideră introdus diferă, în funcţie de modalitatea de expediere a
recursului administrativ, astfel:
 în situaţia expedierii RA prin poştă – momentul la care acesta se consideră introdus este data poştei;
 în situaţia înregistrării RA direct la sediul CNPP (sau la sediile caselor judeţene de pensii) –
momentul la care acesta se consideră introdus, este cel al înregistrării la Registratura generală a
CNPP sau a caselor judeţene de pensii, fapt dovedit prin semnarea de către petent în registrul de
corespondenţă la data depunerii cererii și prin aplicarea pe cerere a ștampilei de intrare în instituție,
acordându-se un număr de înregistrare.

Recursul administrativ poate fi introdus de către altă persoană decât cea care se considera vatamată prin actul
administrativ. Astfel, nu poate fi calificată drept recurs administrativ, cererea introdusă de altă persoană decât cea
care se consideră vatamată prin actul administrativ, cu excepţia situaţiei în care această persoană este
reprezentantul petentului şi depune în acest sens mandatul de reprezentare ca act accesoriu la cererea introdusă.
Mandatul de reprezentare poate fi o procură autentică, pentru situaţia în care solicitantul este reprezentat de
mandatar sau împuternicire avocaţială, pentru cazul în care este reprezentat de avocat.

2
Recursul grațios declanșează procedura administrativă internă
3
Recursul ierarhic declanșează procedura administrativă ierarhic externă

3268/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2

Recursul administrativ poate fi introdus în mod concomitetnt cu cel ierarhic. Există situaţii în care, atât casele
judeţene de pensii, CNPP, cât şi MMFPSPV, sunt sesizate, în mod succesiv sau concomitent, cu recurs administrativ
graţios (introdus la CNPP) şi recurs administrativ ierarhic (introdus la MMFPSPV).
Astfel, atât compartimentul juridic din cadrul caselor judeţene de pensii, Serviciul Juridic şi Contencios din cadrul
CNPP, cât şi Direcţia Juridică din cadrul MMFPSPV, prin consilierii juridici desemnați prin rezoluţiile directorilor
caselor judeţene de pensii, ori ale Direcţiilor Juridice, cu soluţionarea recursului administrativ, îşi coordonează
răspunsul, soluţia la plângerea prealabilă fiind unitară.
Această situaţie presupune trimiterea recursului concomitent sau succesiv, atât către casele judeţene de pensii, cât
şi către forul superior şi darea acestuia în lucru de către conducătorii instituţiilor în cauză către un consilier juridic din
subordine. În mod independent, aceştia vor soluţiona recursul în termenul legal de 30 de zile şi vor trimite un
exemplar al adresei şi către celelalte instituţii.
Recursul administrativ trebuie să îmbrace forma scrisă, să precizeze datele de identificare ale solicitantului (nume,
prenume, domiciliu) şi să fie semnat de acesta. În situaţia în care RA aparţine unei persoane juridice, acesta trebuie
să conţină atât semnătura reprezentantului legal cât şi ştampila instituţiei respective.
Plangerile prealabile anonime atrag în mod automat clasarea acestora.
În cazul în care mai multe persoane depun o singură plângere administrativă, formând o lucrare comună, acestea
vor declara o singură adresă unde le va fi comunicat răspunsul administrativ la solicitarea depusă.

6.2.1.3. Soluţionarea plângerilor prealabile

Contestaţia administrativă, sub forma plangerii prealabile formulata în temeiul Legii nr.554/2004, poate fi îndreptată
împotriva actelor administrative emise de CNPP.

Soluționarea plângerilor prealabile se desfășoară conform următorilor pași:


Pas1: Acestea vor fi date spre soluţionare, prin rezoluţia Preşedintelui CNPP sau Secretarului General al CNPP, prin
intermediul Direcţiei Comunicare şi Relatii Publice din cadrul CNPP, către direcțiile/ serviciile operaționale ale
instituţiei, în funcție de obiectul specific al actelor administrative emise de către acestea.
Pas 2: Referitor la contestațiile repartizate de către Preşedintele CNPP spre soluționare în sarcina Serviciului Juridic
şi Contencios, acestea se vor înregistra în Registrul de evidenţă a corespondenţei, atribuindu-li-se numere de intrare.
Pas 3: Şeful Serviciului Juridic şi Contencios va repartiza lucrarea, spre competentă soluţionare, personalului de
execuţie din subordine.

3269/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Pas 4: Consilierul juridic căruia i s-a repartizat lucrarea, va semna de primire în Registrul de evidenţă a
corespondenţei şi va proceda la formularea răspunsului, în termen, conform rezoluţiilor Şefului Serviciului Juridic şi
Contencios.
Pas 5: După formularea răspunsului, lucrarea va fi prezentată Şefului Serviciului Juridic şi Contencios, în vederea
analizării şi semnării.
Pas 6: În situaţia în care Şeful Serviciului Juridic şi Contencios va face modificări/ precizări, consilierul juridic
responsabil le va cuprinde şi va finaliza răspunsul astfel modificat.
Pas 7: Răspunsul va fi semnat de către consilierul juridic responsabil cu soluţionarea lucrării, de Şeful Serviciului
Juridic şi Contencios, urmând a fi transmis, spre semnare, Preşedintelui CNPP în două exemplare originale, după
cum urmează:
 Exemplarul nr. 1 se transmite solicitantului şi va conţine semnătura Preşedintelui CNPP şi a Şefului
Serviciului Juridic şi Contencios, însoţită de ştampila instituţiei;
 Exemplarul nr. 2 se arhivează la Serviciul Juridic şi Contencios de către consilierul juridic care a formulat
răspunsul şi va conţine semnăturile consilierului juridic care a întocmit răspunsul, Şefului Serviciului Juridic
şi Contencios, a Preşedintelui CNPP.
Pas 8: La ieşire/ expediere, răspunsul va purta numărul de înregistrare cu care a fost înregistrată plângerea
prealabilă la Cabinetul Preşedintelui CNPP.
Pas 9: La primirea lucrării repartizate, consilierul juridic se autosesizează cu privire la existenţa unor cazuri de
incompatibilitate/ conflict de interese, aducând la cunoştinţă acest aspect şefului ierarhic, în conformitate cu
prevederile legale. În astfel de situaţii, lucrarea va fi redistribuită de către Şeful Serviciului Juridic şi Contencios unui
alt consilier juridic.
Pas 10: În funcţie de obiectul plângerii prealabile, consilierul juridic o va înainta atunci când se consideră necesar,
în copie, însoțită de adresa de înaintare, direcţiei de specialitate emitentă a actului contestat, pentru formularea unui
punct de vedere şi pentru înaintarea tuturor înscrisurilor necesare formulării unui răspuns final fundamentat de către
Serviciul Juridic si Contencios.
Pas 11: Consilierul juridic căruia i-a fost repartizată cererea spre soluţionare are ca obligaţie studierea temeinică a
legislaţiei incidente în cazul respectiv şi de asemenea, are obligaţia de a formula răspunsul în termenele stabilite prin
lege.
Pas 12: În situaţia în care Şeful Serviciului Juridic şi Contencios repartizează soluţionarea RA cu termen, care se va
încadra în toate cazurile în termenul legal de 30 de zile, consilierul juridic căruia i-a fost repartizată lucrarea o va
soluţiona în termenul dispus.
Pas 13: În cazul în care se constată temeinicia contestaţiei administrative, consilierul juridic desemnat pentru
soluţionarea acesteia va întocmi o notă, contrasemnată de către Şeful Serviciului Juridic şi Contencios, adresată

3270/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Preşedintelui CNPP, prin care se va propune soluţionarea favorabilă a contestaţiei si revocarea actului administrativ
aducător de prejudicii (vătămător).
Pas 14: În cazul constatării netemeiniciei contestaţiei administrative, se va răspunde negativ solicitantului, dându-i-
se lămuriri privind răspunsul formulat şi totodată precizându-i-se şi prevederile Legii nr.554/2004 cu modificările şi
completările ulterioare.
Consilierul juridic trebuie să răspundă la toate aspectele semnalate în petiţie.

Activitatea de soluţionare a plângerii prealabile pe cale administrativă trebuie gestionată de către toate persoanele
implicate astfel încât, termenul de soluţionare să nu depăşească 30 de zile de la data introducerii acesteia, până la
data înaintării răspunsului către contestatar. In situaţia în care contestaţia a fost greşit îndreptată către o altă instituţie
sau autoritate publică, termenul de 30 de zile va curge de la data primirii acesteia de către CNPP.

In situatia în care același contestatar adresează CNPP mai multe recursuri administrative, sesizând aceeaşi
problemă, acestea se vor conexa, urmând să se transmită un singur răspuns, care va face referire la toate plângerile
prealabile primite.

Dacă după trimiterea răspunsului de către CNPP se primeşte o nouă plângere prealabilă cu acelaşi conţinut, de la
acelaşi solicitant sau de la o autoritate ori instituţie publică greşit sesizată, cererea se clasează alături de recursul
deja soluţionat, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.
Pas 15: Răspunsul se comunică petentului prin intermediul Registraturii generale din cadrul CNPP, cu încadrarea în
termenul de soluţionare.

6.2.2.PROCEDURA PRIVIND ACŢIUNEA JUDICIARĂ ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV


6.2.2.1. Condiţii de admisibilitate a cererii de chemare în judecată

In cazul depunerii recursului administrativ în termen şi obţinerii unui răspuns de care nu este mulţumit, precum şi în
situaţia în care nu primeşte niciun răspuns sau în care se exprimă de către CNPP refuzul nejustificat de soluționare
a unei cereri, persoana care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, printr-
un act administrativ emis de CNPP, poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 6
luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă, respectiv de la data expirării termenului legal de
soluţionare a cererii sau, pentru motive temeinice, în termen de 1 an de la data comunicării răspunsului, în
conformitate cu dispoziţiile art.11 din Legea 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Introducerea cu tardivitate a acțiunii în instanță, prin nerespectarea acestor termene imperativ preăazute de lege, va
conduce la respingerea acțiunii de către instanţa de contencios administrativ ca fiind inadmisibilă.

3271/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Dacă reclamantul va acţiona în instanţă CNPP înainte de expirarea termenului legal de 30 de zile în care instituția
este obligată să răspundă, sau înainte de comunicarea răspunsului la contestaţia administrativă depusă, acesta va
deschide calea invocării excepţiei de prematuritate de către CNPP, sancţiunea neexercitării recursului administrativ
fiind respingerea acțiunii de către instanţa de contencios administrativ ca fiind prematur introdusă.
Nerespectarea termenului de 30 de zile în care trebuie introdusă plângerea prealabilă, în sensul depășirii acestuia,
va determina respingerea de către instanţa de contencios administrativ a cererii introductive de instanță, de
asemenea ca inadmisibilă.

6.2.2.2. Evidenţa cauzelor judecătoreşti în care CNPP este parte

În momentul în care CNPP este citată în cauze ce au ca obiect acţiuni în contencios administrativ, indiferent de
direcția operațională care a soluționat plângerea prealabilă cu privire la care acțiunile au fost formulate, acestea vor
fi repartizate spre soluționare prin rezolutia Şefului Serviciului Juridic şi Contencios, care va proceda la gestionarea
litigiilor astfel:
Pas 1: Citaţiile şi toate actele de procedură înregistrate în cadrul Registraturii Generale din cadrul CNPP, vor fi
înaintate Serviciului Juridic şi Contencios.
Pas 2: Înscrisurile mai sus amintite, se vor repartiza de Şeful Serviciului Juridic şi Contencios personalului de
execuţie aflat în subordinea sa, urmând apoi a fi înregistrate în Registrul de evidenţă a corespondenţei al SJC.
Pas 3: Toate celelalte solicitări și acte procedurale determinate de gestionarea respectivului dosar vor purta noi
numere de înregistrare.
Pas 4: Toate litigiile vor fi înregistrate în „Registrul de evidenţă a litigiilor”, fiecare consilier având obligaţia completării
acestui registru cu termenele primite în cunoştinţă, în dosarele pe care le gestionează.
Pas 5: Consilierul juridic va întocmi pentru fiecare litigiu repartizat, un dosar de instanță, în care vor fi cuprinse în
ordine cronologică toate actele procedurale. La dosarul cauzei va fi arhivată plângerea prealabilă formulată de
reclamant precum și modul de soluționare a acesteia de către SJC sau de către direcțiile operaționale din cadrul
CNPP.
Pas 6: In situatia în care plângerea prealabilă a fost soluționată de către una dintre direcțiile operaționale din cadrul
CNPP, în vederea unei bune gestionări a dosarului de instanță se vor depune diligențe în sensul solicitării de la
direcția operațională atât a plângerii prealabile cât și a răspunsului formulat la aceasta, formularea apărării în instanță
realizându-se în consecință.

3272/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Pas 7: Consilierul juridic va face toate demersurile necesare în vederea reprezentării intereselor CNPP în faţa
instanţelor judecătoreşti, efectuând toate actele de procedură utile soluţionării cauzei4, depunând toate diligenţele
necesare soluţionării cauzelor în care CNPP este parte.
Pas 8: Având în vedere faptul că, consilierii juridici nu se pot pronunţa asupra aspectelor economice, tehnice sau de
altă natură, în conformitate cu dispoziţiile art. 40 pct.(3) alin. 2 din Statutul profesiei de consilier juridic, asupra acestor
aspecte se vor solicita puncte de vedere avizate de la direcţiile de specialitate din cadrul CNPP.

Interesele CNPP în faţa instanţelor judecătoreşti vor fi reprezentate de către consilierii juridici din cadrul Serviciul
Juridic şi Contencios, desemnați prin rezoluţia Şefului Serviciului Juridic şi Contencios, cu delegaţie de reprezentare
din partea Şefului Serviciului Juridic şi Contencios cu aprobarea Preşedintelui CNPP.
Reprezentarea în instanţă se va face, de regulă, de către acelaşi consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic şi
Contencios care a soluţionat recursul administrativ în cauza respectivă, în situația în care este vorba despre o
plângere prealabilă data spre soluționare prin rezoluția Preşedintelui CNPP

In cazul în care plângerea prealabilă a fost soluționată de către o direcție operațională, în acțiunea în instanță
ocazionată de respectiva contestație administrativă reprezentarea în instanță se va realiza de către oricare dintre
consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic şi Contencios, desemnați prin rezoluție de către şeful de serviciu.

6.3. ACŢIUNEA PENALĂ


6.3.1.1. Sesizarea organelor de cercetare/urmărire penală

Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunţ, ori se sesizează din oficiu când află pe orice altă
cale că s-a săvârşit o infracţiune (art. 288 C. proc. penală).
Când, potrivit legii, punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă ori la sesizarea sau
cu autorizarea organului prevăzut de lege, urmărirea penală nu poate începe în lipsa acestora.
Când prin săvârşirea unei infracţiuni s-a produs o pagubă unei autorităţi publice, aceasta este obligată să sesizeze
de îndată organul de urmărire penală, să prezinte situaţii explicative cu privire la întinderea pagubei, date cu privire
la faptele prin care paguba a fost pricinuită şi să se constituie parte civilă.

CNPP a suferit prejudicii materiale ca urmare a faptei produse

4
Activitatea desfășurată de consilierii juridici este o activitate de mijloace și nu de rezultat, conform art. 49 din Statutul
profesiei de consilier juridic.

3273/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
În cazul în care, ca urmare a activităţii infracţionale, CNPP a suferit o vătămare, personalul CNPP care a luat
cunoştinţă de săvârşirea infracţiunilor are obligaţia să sesizeze de îndată Preşedintele CNPP în vederea sesizării
organele judiciare abilitate, prin formularea unei plângeri penale, acesta constituind în accepțiunea art.289
C.proc.pen. încunoștințarea făcută de către persoana juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin
infracțiune.
Sesizarea despre săvârșirea unei infracțiuni, în urma căreia CNPP a suferit o vătămare (prejudiciu de imagine,
pagubă materială), poate proveni și de la terți.

Pas 1: La solicitarea Preşedintelui CNPP, exprimată prin rezoluţie, SJC va formula plângere penală. Plângerea
trebuie să conţină următoarele date: numele, prenumele si domiciliul reprezentantului legal CNPP, calitatea acestuia,
descrierea faptei care urmează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă.
Pas 2: Plângerea va fi semnată de către Preşedintele CNPP, în calitate de reprezentant legal al CNPP, precum şi
de Şeful Serviciului Juridic şi Contencios;
Pas 3: Plângerea penală trebuie depusă la organul de cercetare penală a cărui competență teritorială se va
determina în conformitate cu prevederile art. 56 și urm. C. Proc. Pen.. Organul de urmărire penală sesizat prin
plângere penală va dispune începerea urmăririi penale, în condițiile prevăzute în art. 305 C.Proc. Pen.. CNPP în
calitate de persoană juridică care a suferit o vătămare morală sau materială, va căpăta calitatea de parte vătămată,
dacă participă la procesul penal, în conformitate cu prevederile art.84-87 C.Proc. Pen.. CNPP se va constitui parte
civilă pentru prejudiciul suferit.

6.3.1.2. Constituirea ca parte civilă

Repararea prejudiciului cauzat CNPP se va realiza prin promovarea de către instituție a unei acțiuni civile, având
ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului precum și a părții responsabile civilmente.
Acțiunea civilă se va exercita separat sau alaturată acțiunii penale în cadrul procesului penal, prin constituirea CNPP
ca parte civilă.
Constituirea CNPP ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale precum și în fața instanței de judecată,
până la citirea actului de sesizare a instanței. In acest sens, cererea de constituire de parte civilă poate fi promovată
o dată cu plângerea prealabilă formulată către organele de cercetare penală.
Această cerere va fi formulată de Serviciul Juridic şi Contencios, la solicitarea Preşedintelui CNPP, exprimată prin
rezoluție.
Repararea pagubei produse CNPP, inclusiv a daunelor morale se va face potrivit dispozitiilor legii civile:
 în natură, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii, prin desființarea
totală ori parțială a unui înscris și prin orice alt mijloc de reparare;

3274/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
 prin plata unei despăgubiri bănești, în măsura în care repararea în natură nu mai este posibilă.
In cazul în care CNPP nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, poate introduce la instanța civilă acțiune pentru
repararea pagubei materile și a daunelor morale pricinuite prin infracțiune. In această situație, judecata în fața
instanței civile va fi suspendată până la rezolvarea definitivă a cauzei penale, conform principiului penalul ține în
loc civilul. De asemenea, acțiunea civilă poate fi pornită în fața instanței civile dacă instanța penală, prin hotărârea
rămasă definitivă, a lăsat nesoluționată acțiunea civilă sau atunci când se cere repararea unor pagube materiale sau
a daunelor morale născute ori descoperite după pronunțarea hotărârii penale de prima instanță.

6.3.1.3. Termene de sesizare a organelor de cercetare/ urmărire penală

In conformitate cu prevederile art.291 C.Proc.pen., Preşedintele CNPP, sesizat asupra săvârșirii unei infracțiuni în
cadrul instituției, în urma căreia au fost sau nu cauzate prejudicii CNPP, este obligat să sesizeze de îndată pe
procuror sau organul de cercetare penal, luând totodată măsuri să nu dispară urmele infracțiunii, corpurile delicte și
orice alte mijloace de probă.
Aceleași obligații subzistă în ipoteza în care reprezentantul legal CNPP ia cunoștință personal despre săvârșirea
unei infracțiuni în cadrul instituției.
Așadar, sesizarea organelor competente trebuie făcută, în mod imperativ, de îndată, acest lucru presupunând
sesizarea cu celeritate, de către funcționarii și personalul contractual CNPP asupra faptelor cu caracter penal
săvârșite în legatură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinesc sarcinile, de care iau cunoștință, precum și formularea
de asemenea cu maximă celeritate de către SJC, la solicitarea Preşedintelui CNPP a denunțului sau plângerii
prealabile adresate organelor competente.

6.3.1.4. Evidenţa cauzelor în care CNPP s-a constituit parte civilă

Deși procesul penal are un caracter oficial, promovarea acțiunii civile și constituirea ca parte civilă fac aplicabil
principiul disponibilității, acestea rămânând la latitudinea instituției.
În momentul în care CNPP se constituie parte civilă în cadrul procesului penal sau formulează separat acțiunea civilă
în cadrul unui proces civil, se va proceda la gestionarea litigiilor astfel:
Pas 1: Cererea de constituire de parte civilă/ acțiunea civilă va fi formulată de Serviciul Juridic şi Contencios, la
solicitarea Preşedintelui CNPP, exprimată prin rezoluție, și va fi comunicată organelor de cercetare/ urmărire penală
sau instanței civile, împreună cu documentele doveditoare.
Pas 2: CNPP trebuie să acorde concursul la toate solicitările provenite din partea organelor de cercetare/ urmărire
penală (cereri de lămurire, comunicări de documente, situații explicative etc.) legat de promovarea acțiunii civile,
acestea fiind comunicate în formă scrisă.

3275/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Pas 3: In momentul în care procesul penal va ajunge în faza de judecată și se comunică citația sau atunci când
citarea se face de către instanța civilă, citaţiile şi toate actele de procedură vor fi înregistrate la Registratura Generală
a CNPP şi transmise Serviciului Juridic şi Contencios.
Pas 4: Înscrisurile vor fi repartizate de Şeful Serviciului Juridic şi Contencios consilierilor juridici din subordine şi vor
primi un număr de înregistrare din Registrul de evidenţă a corespondenţei SJC.

Pas 5: Litigiul va fi înregistrat în „Registrul de evidenţă a litigiilor”, consilierul juridic responsabil cu gestionarea
procesului având obligaţia completării acestui registru cu termenele primite în cunoştinţă și cu descrierea pe scurt a
stadiului cauzei.
Consilierul juridic va face toate demersurile necesare în vederea reprezentării intereselor CNPP în faţa instanţei
penale sau civile, efectuând toate actele de procedură utile soluţionării cauzei5, depunând toate diligenţele necesare
soluţionării cauzelor în care CNPP este parte, în conformitate cu prevederile legale.

6.3.1.5. Transmiterea titlului executoriu pentru a fi pus în executare

Repararea pagubei produse CNPP, inclusiv a daunelor morale se va face potrivit dispozitiilor legii civile, în natură
sau prin plata unei despăgubiri bănești.
In acest sens în hotărârea penală va fi cuprinsă soluția dată asupra capătului de cerere civil, în art.397 C.proc.pen
statuându-se faptul că „în caz de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal, instanța se pronunță prin
aceeași sentință și asupra acțiunii civile.”
Instanța penală, în cazul în care admite acțiunea civilă, examinează potrivit art.249 și urm. și următoarele C.proc.
pen., necesitatea luării măsurilor asiguratorii privind reparațiile civile, dacă asemenea măsuri nu au fost luate anterior,
dispozițiile din hotărâre privind luarea măsurilor asiguratorii fiind executorii.
In procesele în care se pronunță o hotărâre favorabilă CNPP sub aspectul capătului de cerere privind despăgubirile
civile sau acțiunea introdusă la instanța civilă se finalizează favorabil instituției, consilierul juridic din cadrul SJC
responsabil cu gestionarea respectivului litigiu, va înainta către instanța care a pronunțat hotărârea rămasă definitivă
sau devenită irevocabilă, o cerere de eliberare a unei copii legalizate, investite cu formulă executorie, de pe
respectiva hotărâre (a se vedea anexa 18). Titlul executoriu astfel obținut va fi înaintat, cu adresă de înaintare,
Direcţiei Economice şi Execuţie Bugetară, pentru a fi pus în executare. Când prin hotărârea penală s-a dispus
restituirea unor bunuri aparținând CNPP, se va proceda la executarea silită prevăzută de art. 444 și urm C. proc.
pen.

5
Activitatea desfășurată de consilierii juridici este o activitate de mijloace și nu de rezultat, conform art. 49 din Statutul
profesiei de consilier juridic.

3276/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
7. RESPONSABILITĂȚI

Serviciului Juridic şi Contencios din cadrul CNPP:


 Reprezintă interesele CNPP în toate litigiile în care aceasta figurează ca parte, indiferent de natura cauzei,
a gradului instanţei de judecată şi a fazelor procesuale;
 Întocmeşte toate documentaţiile necesare formulării cererilor în justiţie, a apărărilor prevăzute de lege, a
concluziilor scrise necesare şi a căilor legale de atac, în fiecare cauză în parte;
 Asigură, conform legislaţiei în vigoare, reprezentarea corectă, onestă şi deplină a intereselor instituţiei în faţa
instanţelor de judecată, indiferent de rangul acestora, la toate termenele de judecată, în toate fazele
procesuale, respectând întocmai procedura de soluţionare a litigiilor în care CNPP este parte şi utilizând
toate căile legale de atac;
 Asigură evidenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în care parte este CNPP sau casele
teritoriale de pensii, pe faze procesuale, până la finalizarea acestora;
 Răspunde de asigurarea securitatii si confidentialitatii datelor manipulate, conform Legii nr. 677/2001;
 Efectuează analize periodice ale proceselor în curs de derulare în care CNPP are calitate de intimată,
procese din care rezultă obligaţii de plată şi transmite către Direcţia Economică şi Execuţie Bugetară situaţia
acestora în vederea evidenţierii lor ca datorii contingente în contul de evidenţă corespunzător.

Şef Serviciu Juridic şi Contencios:


 Verifică şi semnează toate documentele întocmite de personalul de execuţie aflat în subordinea sa;
 Se consultă cu personalul de execuţie cu privire la poziţia procesuală a instituţiei, ce urmează a fi adoptată;

Personalul de execuţie din cadrul serviciului:


 Reprezintă interesele CNPP în fata instanţelor competente a judeca litigiile de asigurări sociale, de
contencios administrativ, civile, penale şi comerciale la judecarea acestora în toate fazele procesuale;
 Reprezintă interesele CNPP în faţa tuturor organelor cu activitate jurisdicţională prevăzute de lege;
 Întocmeşte documentaţia necesară în dosarele civile, penale sau comerciale sau de asigurări sociale, în
vederea formulării cererilor în justiţie, a apărărilor prevăzute de lege şi a concluziilor scrise necesare în
fiecare cauză în parte;
 Preia de la registratură sau de la conducerea instituţiei citaţiile însoţite de copiile acţiunilor, soluţiile date de
instanţele de judecată sau orice documentaţii care privesc atribuţiile din domeniul juridic;
 Înregistrează acțiunile în registrul de evidenţă a cauzelor;

3277/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
 Analizează documentele enumerate mai sus şi întocmește proiectul privind direcţiile şi mijloacele de apărare;
 Solicită dosarul administrativ de pensie al reclamantului sau, după caz, culege datele şi informaţiile necesare
formulării şi consolidării apărării, de la serviciile de specialitate din cadrul instituţiei sau de la comisia de
contestații de la CNPP;
 Analizează dosarul administrativ, în raport cu pretenţiile formulate în cererile de chemare în judecată;
 Culege datele necesare formulării apărării;
 Consultă actele normative în baza cărora s-a acordat dreptul şi verifică modului de respectare a prevederilor
acestora;
 Consultă conducerea cu privire la poziţia procesuală a instituţiei, ce urmează a fi adoptată;
 Redactează întâmpinarea, apelului/recursului, obiecţiile sau concluziile scrise, după caz;
 Predă lucrările redactate pentru însuşire şi semnare de către conducătorul instituţiei;
 Se deplasează la sediul instanţei pentru depunerea şi înregistrarea documentelor sau le predă la
secretariatul instituţiei, pentru expediere, după caz;
 Formulează oral cererile prealabile, cu privire la probe şi opoziţii, după caz;
 Solicită şi studiază dosarele de instanţă;
 Întocmește plângeri penale acolo unde se constată că s-au folosit sau s-a uzat de unele documente
conținând date nereale;
 Redactează rezumativ notele de şedinţă ce se impun, concluziile scrise și obiecţiunile la rapoartele de
expertiză contabilă judiciară sau la alte probe administrate în cauză a practicii judiciare;
 Depune la dosarul cauzei documentele necesare;
 Susține pledoaria cu prilejul dezbaterii pe excepţii şi în fond;
 Arhivează dosarul.
 Răspunde de asigurarea securității și confidențialității datelor manipulate, conform Legii nr. 677/2001.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.

3278/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 - Răspuns plângere prealabilă
f) Anexa 6 - Cerere reconvențională
g) Anexa 7 - Cerere de chemare în garanție
h) Anexa 8 -Întâmpinare la cererea de chemare în judecată
i) Anexa 9 - Cerere de îndreptare a erorilor materiale
j) Anexa 10 - Declarație de apel fără motive
k) Anexa 11 - Motive de apel
l) Anexa 12 - Întâmpinare la apel
m) Anexa 13 - Declarație de recurs fără motive
n) Anexa 14 - Motive de recurs depuse prin cerere separată
o) Anexa 15 - Întâmpinare la cererea de recurs
p) Anexa 16 - Nota privind renunțarea la exercitarea căii de atac a recursului
q) Anexa 17 - Contestația în anulare
r) Anexa 18 - Cerere de legalizare a copiei unor hotărâri judecătorești și de investire cu formulă executorie
s) Anexa 19 - Cerere de ordonanță președințială
t) Anexa 20 - Cerere de eliberare certificat de grefă
u) Anexa 21 - Plângere penală
v) Anexa 22 - Delegație
w) Anexa 23 - Solicitare punct de vedere structuri CNPP
x) Anexa 24 - Registrul de corespondență
y) Anexa 25 - Registrul de evidență a litigiilor

3279/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

3280/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind gestionarea litigiilor
(PO – 02 - SJC ediția 2)

Nr. Observații
Modificarea Cauza modificării
Crt. (eventuale implicații în aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
3. Modul de lucru Actualizarea succesiunii activităților

3281/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

START

Petentul depune și înregistrează recursul la


Plângeri
Registratura generală a CNPP sau a caselor
Contestații judeţene de pensii

Plângerile sunt date spre soluţionare către


direcțiile/serviciile operaționale ale instituţiei,
în funcție de obiectul specific al actelor
administrative

Contestaţiile se înregistrează în Registrul de


evidenţă a corespondenţei, atribuindu-li-se
numere de intrare

Şeful Serviciului Juridic şi Contencios


repartizează lucrarea personalului de
execuţie din subordine - Consilierul juridic

Consilierul juridic semnează de primire în


Registrul de evidenţă a corespondenţei

Exista incompatibilitate/ DA
conflict de interese?

NU

Consilierul juridic înaintează contestaţia


direcţiei de specialitate emitentă pentru
formularea unui punct de vedere

Consilierul juridic studiază temeinic


legislaţia incidentă în cazul respectiv

3282/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2

Consilierul juridic întocmeşte o notă,


contrasemnată de către Şeful Serviciului
Juridic şi Contencios, adresată
Preşedintelui CNPP şi propune soluţionarea
favorabilă

NU
Se constată netemeinicia
contestaţiei administrative

DA
Consilierul juridic răspunde negativ Răspunsul
solicitantului contestaţiei

Răspunsul se comunică
petentului prin intermediul
Registraturii generale din cadrul
CNPP

STOP

3283/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2

START

Preşedintelui CNPP solicită formularea unei


plângeri printr-o rezoluţie
Plângere
penală, denunţ
Rezoluţie SJC formulează plângerea penală sau sesizare
din oficiu

Plângerea este semnată de către


Plângere Preşedintele CNPP şi de Şeful Serviciului
penală, denunţ Juridic şi Contencios
sau sesizare
din oficiu

Plângerea penală se depune la organul de


cercetare penală

Organul de urmărire penală dispune


începerea urmăririi penale, CNPP căpătând
calitatea de parte vătămată

NU CNPP se constituie DA
parte civilă?

Promovarea de către Cererea de


Introduce acţiunea pentru
instituție a unei acțiuni civile constituire de
repararea pagubei
materile şi a daunelor parte civilă
morale
Preşedintele CNPP exprimă
prin rezolutie solicitarea de a
Judecata este întocmi o cerere
suspendată până la
rezolvarea definitivă a
cauzei penale Cererea este formulată de
Serviciul Juridic şi Contencios

STOP
1

3284/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2

Şeful Serviciului Juridic şi Contencios


repartizează lucrarea personalului de
execuţie din subordine - Consilierul juridic

Contestaţiile se înregistrează în Registrul de


evidenţă a corespondenţei al SJC

Înregistrarea tuturor litigiilor în „Registrul de


evidenţă a litigiilor” de către Consilierii
Juridici

Consilierul juridic întocmeşte un dosar de


instanţă

Consilierul juridic reprezintă interesele


CNPP în faţa instanţelor judecătoreşti

Hotărârea
definitiva sau Se primeşte Hotărârea executorie pentru
devenita repararea pagubelor aduse CNPP
irevocabilă

Consilierul juridic SJC înaintează către


instanţă o cerere de eliberare a unei copii
legalizate, investite cu formula executorie,
de pe respectiva hotărâre

Dacă instanţa a dispus restituirea unor


bunuri aparţinând CNPP, se va proceda la
executarea silită

STOP

3285/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2

START

Înregistrează documentele la Registratura


Citaţia Generală

Transmitere către Serviciul Juridic şi


Contencios

Şefului Serviciului Juridic şi Contencios


repartizează documentele personalului de
execuţie din subordine (Consilierul juridic),
în vederea formulării răspunsului

Se înregistrează în „Registrul de evidenţă a


litigiilor”

Dosarul de
Consilierul juridic întocmeşte un dosar de
instanţă
instanţă

Consilierul juridic reprezintă interesele


CNPP în faţa instanţelor judecătoreşti

Se solicită puncte de vedere avizate asupra


aspectelor economice, tehnice sau de altă
natură de la direcţiile de specialitate din
cadrul CNPP

STOP

3286/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Soluționare plângere După caz După caz După caz
2. Soluționare contestație După caz După caz După caz
3. Elaborare notă propunere soluționare După caz După caz După caz
4. Elaborare răspuns plângere/ contestație După caz După caz După caz
5. Formulare plângere penală După caz După caz După caz
6. Semnare plângere penală După caz După caz După caz
7. Depunere plângere penală După caz După caz După caz
8. Formulare cerere de constituire ca parte
După caz După caz După caz
civilă
9. Înregistrare contestație în Registrul de
După caz După caz După caz
evidență a corespondenței

3287/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
10. Înregistrare litigiu în Registrul de
După caz După caz După caz
evidență a litigiilor
11. Reprezentare interese CNPP în fața
instanțelor judecătorești (pentru un După caz După caz După caz
dosar)
12. Formulare cerere de eliberare copie
După caz După caz După caz
hotărâre judecătorească
13. Înregistrare citație în Registrul de
După caz După caz După caz
evidență a litigiilor
14. Întocmire dosar instanță După caz După caz După caz
15. Elaborare solicitare punct de vedere
asupra aspectelor economice/ tehnice
După caz După caz După caz
sau de altă natură la direcțiile de
specialitate

3288/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 5 - Răspuns plângere prealabilă

Nr.………/……………….

Catre,
.........................................................
Domiciliu/Sediul................................

Urmare adresei dumneavoastră nr. .........................., înregistrata la Serviciul Juridic şi Contencios sub nr.
......................, prin care solicitați, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
......................................................................, vă comunicam următoarele:

Potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004, orice persoană care se consideră vătămata într-un drept al sau ori într-un
interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a
unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului
pretins sau a interesului legitim.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, este necesar a se parcurge o procedură
prealabilă, prevăzuta de art. 7 din lege, în sensul că persoana care se consideră vătămata într-un drept al său printr-
un act administrativ, trebuie să solicite revocarea în tot sau în parte a actului autorității emitente sau organului
ierarhic superior, dacă există.

Prin urmare, procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004, poate fi folosită numai împotriva
autorității publice emitente a actului juridic vătămător de drepturi sau a organului ierarhic superior.

In cazul de față, se solicită, potrivit dispoziţiilor menţionate anterior..............................................................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………

Având în vedere dispozițiile Legii 554/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor
legale......................................., apreciem (ne)fondate susținerile dumneavoastră întrucât..........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3289/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Din interpretarea acestor dispoziții este evident faptul că..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

In concluzie,.....
Cu stimă,
PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Întocmit
Consilier Juridic

3290/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 6 - Cerere reconvențională

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________

Domnule Preşedinte,

CNPP ______, cu sediul în ______, în calitate de pârâta în acţiunea având ca obiect ______, formulată de
reclamantul ______, prin reprezentantul sau legal, formulează prezenta

Cerere reconvenţională

prin care vă solicita să dispuneţi obligarea reclamantului la ______, precum şi obligarea acestuia la plata
cheltuielilor de judecată.

Motivele cererii sunt următoarele:


Motivele de fapt: Învederam instanţei faptul că ___________
În drept: Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 209 C. proc. civ. şi _________
Probe: Solicităm încuviinţarea următoarelor probe _________
Anexăm: o copie pentru pârât, copii înscrisuri pentru pârât, certificate pentru conformitate, lista cu numele şi
domiciliul martorilor propuşi, chitanţa ce atestă plata taxei de timbru judiciar în cuantum de ______ lei, timbrul
judiciar mobil în valoare de ______ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului _______________

3291/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 7 - Cerere de chemare în garanție

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen_________

Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, în calitate de ___________ (reclamant/pârât) în cauza având ca obiect
_________, prin reprezentantul sau legal,

Chemăm în garanţie

pe _________, domiciliat în _________, pentru ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispuneţi:


- obligarea chematului în garanţie la plata sumei de _______, cu titlu de ______;
- obligarea la plată cheltuielilor de judecată.

Motivele cererii sunt următoarele:


Motivele de fapt: Învederem instanţei că _________
În drept: Invocam dispoziţiile art. 72-74 C. proc. civ. şi art. _______
Probe: Solicităm încuviinţarea următoarelor probe: _________
Anexăm: chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru în cuantum de ________ lei, timbru judiciar în valoare de
_______ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Sef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/I.C.C.J

3292/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 8 - Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________

Denumirea Instanței

Subscrisa Casa Naţională de Pensii Publice, cu sediul în București, str. Latină, nr.8, sector 2, prin reprezentantul
său legal, în calitate de pârâtă în cauza ce formează obiectul dosarului anterior menţionat.
În baza prevederilor art. 205 şi urm. din Codul de procedură civilă, formulăm prezenta:

ÎNTÂMPINARE

La cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul(a) ........................., pe care vă rugăm să o respingeți


față de CNPP pentru următoarele:

MOTIVE

Excepţii:
a) de procedură _________
b) de fond _________

Pe fondul cauzei, menționăm că.....


In concluzie, solicităm instanței respingerea cererii reclamantei/ reclamantului față de CNPP ca neintemeiată.

In drept, ne întemeiem prezenta întâmpinare pe dispoziţiile art. 205 si urm. C.proc.civ.


In susținerea celor expuse înțelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri.
Depunem prezenta întâmpinare în 2 exemplare, unul pentru instanță și unul pentru comunicare.

3293/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexăm în copie certificată, următoarele înscrisuri:..............................................

PREŞEDINTE CNPP

Sef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al.....................

3294/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 9 - Cerere de îndreptare a erorilor materiale

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________
Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _______, prin reprezentantul sau legal, în calitate de _________ (reclamant sau,
după caz, pârât, intervenient, apelant, recurent, contestator, revizuient, intimat) în dosarul nr. _____/____ al
acestei instanţe, soluţionat prin __________ (sentinţa civilă sau, după caz, decizia civilă) nr. _____/____, vă
rugam să dispuneţi
Îndreptarea erorilor materiale

strecurate în această hotărâre, constând în _________

Motivele cererii sunt următoarele:


Motivele de fapt: _________
În drept: ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 913 C. civ.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/ Tribunalului/ Curţii de Apel/ Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
_____________

3295/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 10 - Declarație de apel fără motive

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________
Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, în calitate de ___________ (reclamant/pârât) în dosarul având ca


obiect _________ al acestei instanţe, soluţionat în contradictoriu cu pârâtul _________, domiciliat în _________,
şi cu _________ (intervenientul, dacă o asemenea parte a figurat în proces) _________, domiciliat în _________,
prin reprezentantul sau legal, în termen legal

Declarăm apel

împotriva sentinţei civile nr. ____/_____, pronunţată în acest dosar, pe care o consideram nelegală şi
netemeinică.

Motivele apelului le vom depune până la prima zi de înfăţişare, conform art. 468. proc. civ.
Anexăm: copii de pe prezenta cerere în numărul de exemplare corespunzător pentru comunicarea către intimaţi,
precum şi chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de ______ lei şi timbrul judiciar de ______ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/ Tribunalului/ Curţii de Apel/ Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
_____________

3296/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 11 - Motive de apel

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________

Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, în calitate de ___________ (reclamant/pârât) în dosarul având ca


obiect _________ al acestei instanţe, soluţionat în contradictoriu cu pârâtul _________, domiciliat în _________,
şi cu _________ (intervenientul, dacă o asemenea parte a figurat în proces) _________, domiciliat în _________,
prin reprezentantul sau legal, în termen legal, conform art. 470 C. proc. civ. depunem

Motivele apelului

declarat la data de _________împotriva sentinţei civile nr. ____/_____, pronunţată de Judecătoria/Tribunalul


_________
Motivele de fapt: _________
În drept: Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 470 C. proc. civ. coroborat cu art. _________
În dovedirea apelului, solicitâm_________(refacerea probelor administrate la fond sau, după caz, completarea
acestor probe ori administrarea de probe noi).
În concluzie, solicităm _________
Anexăm alăturat înscrisuri probatorii noi, certificate pentru conformitate cu originalul, respectiv _________, în
_______ exemplare şi completarea la taxa judiciară de timbru, calculată la valoarea contestată prin motivele de
apel, în valoare de _______ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios


Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/ Tribunalului

3297/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 12 - Întâmpinare la apel

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________

Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, în calitate de intimata în dosarul având ca obiect _________ al acestei
instanţe, cu termen de judecată la data de _________, prin reprezentantul sau legal, depunem în termen legal,
prezenta
Întâmpinare la cererea de apel

ce face obiectul prezentei cauze, formulată de apelantul _________


Motivele întâmpinării sunt următoarele:
Excepţii:
a) de procedură _________
b) de fond _________
Apărări de fond: Învederam instanţei că _________
În drept: ne întemeiem întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 C. proc. civ.
Probe: În apărare, solicităm încuviinţarea următoarelor probe: _________, pe aspectele privind _________
Anexăm alăturat, în copie certificată, următoarele înscrisuri ________

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al......................................

3298/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 13 - Declarație de recurs fără motive

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________

Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, în calitate de ___________ (reclamant/pârât) în dosarul având ca


obiect _________ al acestei instanţe, soluţionat în contradictoriu cu pârâtul _________, domiciliat în _________,
şi cu _________ (intervenientul, dacă o asemenea parte a figurat în proces) _________, domiciliat în _________,
prin reprezentantul sau legal, în termen legal

Declaram recurs

împotriva sentinţei/deciziei civile nr. ___/______, pronunţată în acest dosar, pe care o consideram nelegală.

Motivele de recurs le vom depune printr-o cerere separată, înăuntrul termenului de recurs.
Anexăm chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de ______ lei şi timbrul judiciar de ______ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Tribunalului/ Curţii de Apel/I.C.C.J. ______

3299/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 14 - Motive de recurs depuse prin cerere separată

Nr.………/……………….

Dosar nr. ___/____

Termen _________

Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, în calitate de ___________ (reclamant/pârât) în dosarul având ca

obiect _________ al acestei instanţe, soluţionat în contradictoriu cu pârâtul _________, domiciliat în _________,

şi cu _________ (intervenientul, dacă o asemenea parte a figurat în proces) _________, domiciliat în _________,

prin reprezentantul sau legal, în termen legal, depunem

Motivele recursului

solicitându-vă ca, în baza acestora, să dispuneţi _________ (casarea sau, după caz, modificarea)

sentinţei/deciziei atacate, iar în consecinţă _________ .

Motivele de fapt: _________

În drept: Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 486 C.proc.civ.

Probe: În dovedirea recursului, solicitam proba cu înscrisuri, pe aspectul _________

Anexăm alăturat completarea la taxa judiciară de timbru, calculată la valoarea contestată prin motivele de recurs,

de _________ lei, precum şi înscrisuri probatorii noi, certificate pentru conformitate, respectiv _________, în

dublu exemplar.

3300/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit

Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Tribunalului/ Curţii de Apel/I.C.C.J. ______

3301/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 15 - Întâmpinare la cererea de recurs

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________

Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, în calitate de intimata în dosarul având ca obiect _________ al acestei
instanţe, cu termen de judecată la data de _________, prin reprezentantul sau legal, depunem în termen legal,
prezenta

Întâmpinare la cererea de recurs

ce face obiectul prezentei cauze, formulată de recurentul _________


Motivele întâmpinării sunt următoarele:
Excepţii:
a) de procedură: _________
b) de fond: _________

Apărări de fond: _________

În drept: Ne întemeiem întâmpinarea pe dispoziţiile art. 490 alin. (2) raportat la art. 205 C. proc. civ.
Probe: În apărare, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri, pe aspectul _________
Anexăm, în copii certificate, următoarele înscrisuri: _________

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios


Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Tribunalului/ Curţii de Apel/I.C.C.J. ______

3302/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 16 - Notă privind renunțarea la

exercitarea căii de atac a recursului

Nr.………/……………….
APROBAT,
PREŞEDINTE CNPP

Notă privind renuntarea


la exercitarea recursului in dosarul nr. …..
al ….............................…

Prin cererea de chemare în judecată formulată, întemeiată în drept pe dispozițiile art. ...…din Legea nr. …….,
reclamantul……......................., a solicitat în contradictoriu cu CNPP….............................................................. .
Motivele de fapt…..................................................................... .
Intrucât............................................................................................ ,propunem renunțarea la exercitarea căii de
atac a recursului împotriva ................ pronunțată în Dosarul nr. ............... de către ................ .

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

3303/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 17 - Contestația în anulare

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________
Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, prin reprezentantul sau legal, , în termen legal formulam în contradictoriu
cu intimatul _________, domiciliat în _________

Contestaţie în anulare

împotriva sentinţei/deciziei civile nr. ____/_____pronunţată de Judecătoria/ Tribunalul _________/Curtea de Apel


_________/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, solicitându-vă să dispuneţi anularea acesteia şi _________

Motivele cererii sunt următoarele:


Motivele de fapt: _________
În drept: Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 503 C.proc.civ.
Probe: În dovedirea formulării în termen a contestaţiei solicitam încuviinţarea probelor cu _________; de
asemenea, pentru verificarea motivului de contestaţie invocat, solicit ataşarea la prezenta cauză a dosarului în
care s-a pronunţat hotărârea atacat
Anexăm copii de pe următoarele înscrisuri _________, precum şi chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de
______ lei şi timbrul judiciar de _____ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Tribunalului/ Curţii de Apel/I.C.C.J. ______

3304/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 18 - Cerere de legalizare a copiei unor hotărâri judecătorești
și de investire cu formulă executorie

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________

Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, (reclamant sau, după caz, pârât, intervenient, apelant, recurent,
contestator, revizuient, intimat etc.) în dosarul nr. _____/____ al acestei instanţe, finalizat cu pronunţarea sentinţei
civile nr. _____/____, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului, conform deciziilor civile
nr. _____/____ şi nr. _____/____, pronunţate de Curtea de Apel _________, respectiv de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie (sau, după caz, prin neexercitarea căilor de atac), prin reprezentantul sau legal, vă rugam să aprobaţi

Legalizarea copiei acestei sentinţe

în ______ exemplare, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.


Anexăm alăturat copia sentinţei de legalizat, chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de ________ lei şi
timbrul judiciar de _______ lei.

Totodată, vă rugam să dispuneţi investirea cu formula executorie a acestei ________, pentru a o putea pune
în executare.
În drept: Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 634 C. proc. civ.
Anexăm: chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de ______ lei şi timbrul judiciar de ______ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios


Intocmit
Consilier Juridic
Domnului Preşedinte al Judecatoriei/ Tribunalului

3305/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 19 - Cerere de ordonanță președințială
Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________
Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, prin reprezentantul sau legal,

Chemăm în judecată

pe pârâtul _________, domiciliat în _________, pentru ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispuneţi pe cale
de ordonanţă preşedinţială obligarea pârâtului la _________
Motivele cererii sunt următoarele:
Motivele de fapt: _________
În drept: Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 996 C. proc. civ. _________
Probe: Înţelegem să ne folosim de următoarele probe _________, pe aspectele privind _________
Anexăm copii certificate de pe următoarele înscrisuri _________, precum şi chitanţa de plată a taxei judiciare de
timbru de _________ lei şi timbrul judiciar de _________ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/ Tribunalului _____________

3306/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 20 - Cerere de eliberare de certificat de grefă

Nr.………/……………….
Dosar nr. ___/____
Termen _________
Domnule Preşedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, in calitate de _________ (reclamant sau, după caz, pârât, intervenient,
apelant, recurent, contestator, revizuient, intimat etc.) în dosarul nr. _____/____ al acestei instanţe, vă rugam să
aprobaţi
Eliberarea unui certificat de grefă

din care să rezulte existenţa pe rolul instanţei a acestui dosar, părţile, obiectul său şi termenul de judecată acordat.
Menţionam că certificatul solicitat ne este necesar ___________
În drept: Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 148 -149 alin. (2) C. proc. civ.
Anexăm alăturat chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de ______ lei şi timbrul judiciar de ______ lei.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/ Tribunalului/ Curţii de Apel / Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
_____________

3307/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 21 - Plângere penală

Nr. _____ /_________

Domnule Comisar Şef/Procuror-şef/ Presedinte,

Subscrisa CNPP, cu sediul în _________, prin reprezentantul sau legal, în calitate de parte vătămată, formulam
prezenta plângere împotriva făptuitorului __________ domiciliat în __________, pentru comiterea faptei prevăzute
şi pedepsite de art. _____ C.Pen.

În dovedirea plângerii înţelegem să ne folosim de proba cu martori, acte, expertiză medico-legală, expertiză tehnică
etc.

De asemenea, solicitam şi obligarea făptuitorului la plată despăgubirilor civile constând în daune materiale şi/sau
morale.

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

Domnului Comisar Şef al Secţiei de Poliţie/ Procuror-şef al _________

3308/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 22 - Delegație

Nr.………/……………….

DELEGATIE

Subscrisa Casa Naţională de Pensii Publice, prin reprezentatul său legal, împuterniceşte
pe.................................................., consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic si Contencios, sa reprezinte interesele
institutiei in cauza ce formează obiectul Dosarului nr. ......................., aflat pe rolul......................................

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

3309/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 23 - Solicitare punct de vedere structuri CNPP

Nr.………/……………….

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII.................


În atenţia d-lui/dnei director executiv
Ref. la dosarul nr. .............................................

În vederea fundamentării ........................, în dosarul nr. ......................, aflat pe rolul ................................, având ca
obiect ..............................., cu termen la data de ............................, prin prezenta vă rugăm să ne transmiteţi punctul
dumneavoastră de vedere în termen de ............................... / pana cel târziu la data de ..............................

De asemenea, vă solicităm, în cadrul aceluiaşi termen de mai sus, comunicarea următoarelor înscrisuri originale/în
fotocopie:
1. ..........................................
2. ........................................
(Precizări)

PREŞEDINTE CNPP

Șef Serviciu Juridic şi Contencios

Intocmit
Consilier Juridic

3310/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 24 - Registrul de corespondență

Persoana Nr.
căreia i se înregistrare
Conţinutul
De unde repartizează la care se
Nr. Data Nr. şi data pe scurt al Data Destina-
provine documentul şi conexeaza
înreg. înreg. documentului documentu- expedierii tar
documentul semnătura de documentul
lui
primire şi indic.dos.

3311/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2
Anexa 25 - Registrul de evidență a litigiilor

In Registrul de evidență a litigiilor vor fi înregistrate toate citațiile intrate în CNPP prin Registratura Generală și
repartizate Serviciului Juridic și Contencios, astfel:
 Șeful Serviciului Juridic şi Contencios le înaintează în lucru consilierilor juridici din subordine;
 Citațiile sunt aferente dosarelor de instanță care se formează de către consilierii juridici cărora le-au revenit
prin rezoluția șefului SJC, primind un număr de înregistrare din Registrul de evidenţă a litigiilor;
 Fiecare consilier juridic are obligaţia completării acestui registru cu termenele de instanță primite în
cunoştinţă și cu indicarea obiectului cauzei.

Iniţialele
Nr. Denumirea Instanţa
consilierului Obiectul Calitatea Termen şi
dosar Data celeilalte şi nr.
juridic cauzei CNPP soluţie
SJC părţi dosar
responsabil

3312/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 02 – SJC
Ediția 2

3313/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 03 - SJC


Serviciul Juridic și Contencios Ediția 2
Data intrării în vigoare 21.03.2014

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE LEGALITATE

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

3314/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este:
a) descrierea activităților care trebuie îndeplinite pentru a îndeplinirea sarcinilor ce revin Serviciului Juridic și
Contencios în exercitarea activității de analiză a legalității;
b) stabilirea modului de realizare a activităţii compartimentelor şi a factorilor decizionali implicaţi;
c) crearea cadrului necesar pentru identificarea şi verificarea documentaţiei adecvate derulării activităţii;
d) asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
e) suport pentru acţiuni de auditare şi/sau control.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Serviciului Juridic și Contencios.

In exercitarea atributiilor care îi revin, Serviciul Juridic şi Contencios:


 Acordă avize de legalitate şi elaborează opinii juridice, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, în
vederea asigurării unui serviciu public profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor
precum şi al Casei Naţionale de Pensii Publice;
 Avizează, pentru legalitate, deciziile şi ordinele emise de conducerea CNPP, în exercitarea atribuţiilor ce
revin acesteia;
 Avizează, pentru legalitate, contractele, protocoalele şi convenţiile la care CNPP este parte;
 Avizează, pentru legalitate, alegerea procedurilor pentru achiziţiile publice;
 Avizează alte documente care, conform reglementărilor legale sau a dispoziţiilor interne, necesită avizare;
 Avizează, din punct de vedere al tehnicii legislative şi al corelării cu prevederile altor acte normative,
proiectele de reglementări iniţiate de alte compartimente din structura CNPP, precum şi de către alte instituţii;
 Elaborează, la solicitarea direcţiilor de specialitate din structura CNPP, avizele şi actele juridice privind
aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale şi celelalte dispoziţii legale aplicabile CNPP;
 Avizează oportunitatea iniţierii sau modificării unor acte normative, în raport cu fenomenele ce apar în
aplicarea reglementărilor în vigoare cu privire la domeniul său de activitate;
 Intocmeşte documentaţia necesară şi reprezintă interesele CNPP în litigiile în care este parte, în baza
mandatului expres încredinţat de preşedintele CNPP;
 Colaborează cu toate compartimentele din structura CNPP, în vederea aplicării corecte a reglementărilor
legale în vigoare, coordonează şi asigură perfecţionarea legislaţiei în domeniul pensiilor şi altor drepturi de
asigurări sociale;
 Îndeplinește orice sarcini prevăzute de dispozițiile legale în vigoare sau, după caz, stabilite de conducerea
CNPP sau de către directorul general din domeniul său de activitate.

3315/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2

Procedura se aplică de către personalul Serviciului Juridic și Contentios încadrat pe pozițiile din ștatul de organizare
al unității.

Structurile CNPP implicate în proces:


Serviciul Juridic și Contencios se subordonează direct Preşedintelui CNPP, astfel cum rezultă din organigrama
instituției.
SJC se află în relații de colaborare cu toate celelalte structuri din CNPP (direcții, servicii, birouri), putând stabili
legături cu oricare dintre aceste structuri, astfel încât la un moment dat Serviciul Juridic și Contencios din cadrul
CNPP poate solicita punctul de vedere al oricărui birou operațional, respectiv oricare birou operațional poate solicita
aviz de legalitate/ opinie juridică asupra unor chestiuni care țin de specificul acestui serviciu din cadrul Serviciul
Juridic și Contencios.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Codul Civil;
 Codul Muncii;
 Codul de Procedură Civilă;
 Codul Penal;
 Codul de Procedură Penală;
 Constituţia României, republicată;
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completările ulterioare;
 Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 554 / 2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 514 / 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările
şi completările ulterioare;

3316/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea de Guvern nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de
Asigurari Sociale, cu modificările şi completările ulterioare: Hotărârea 914/2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
CNPP - instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii, precum şi sistemul de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Act administrativ - actul unilateral cu caracter individual emis de CNPP, în regim de putere publică, în vederea
organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice
sunt asimilate actelor administrative, în sensul Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, şi
contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică,
executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice, prin legi speciale pot fi
prevăzute şi alte categorii de contracte administrative supuse competentei instanţelor de contencios administrativ.
Act administrativ - jurisdicţional - actul emis de o autoritate administrativă investită, prin lege organică, cu atribuţii
de jurisdicţie administrativă specială.
Contencios administrativ - activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente
potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este CNPP, iar conflictul s-a născut fie din emiterea

3317/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal
ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.
Serviciu public - activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui
interes legitim public.
Drept vătămat - orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ căruia i se aduce o atingere
printr-un act administrativ.
Interesul legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv
viitor şi previzibil, prefigurat.
Interesul legitim public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea
competentei autorităţilor publice.
Ordinul - reprezintă actul administrativ unilateral de autoritate, emis în vederea executării ori a organizării executării
legii, care angajează instituția din punct de vedere legal, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice.

Abrevieri:
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
CJP - Casa Județeană de Pensii;
C.E.J. - Curtea Europeană de Justiţie;
CJ - Consilier Juridic;
DDE - Director Direcţia Economică;
DE - Direcţia Economică;
SSJC - Șef Serviciu Juridic şi Contencios;
DDS - Director Direcţia de Specialitate;
SJC - Serviciul Juridic şi Contencios;
DS - Direcţia de Specialitate;
M.O. - Monitorul Oficial al României;
CP - Cabinet Președinte;
RG - Registratură Generală;
UE - Uniunea Europeană;
OUG - Ordonanța de Urgență a Guvernului.

3318/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Prezenta procedură a fost elaborată în vederea statuării unor practici uniforme desfăşurate într-un climat profesional
organizat şi competent.
Necesitatea elaborării acestei proceduri a fost dictată de factori ce ţin de asigurarea unui serviciu public prompt şi
transparent, precum şi pentru a putea veni cu maxim de eficienţă în întâmpinarea cazurilor cu care se va confruntă
Serviciul Juridic şi Contencios.
Cunoaşterea acestei proceduri este obligatorie pentru toţi consilierii şi consilierii juridici din cadrul Serviciul Juridic şi
Contencios – aparat central.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Avizul de legalitate - are scopul de a confirma dacă documentele înaintate spre avizare sunt în concordanţă cu
legislația națională, cu cea comunitară precum şi dacă respectă interesele CNPP.
Raport de neavizare - este documentul care conține recomandări de modificare pentru documentele care sunt
repartizate Serviciului Juridic și Contencios și pentru care se constată neconcordanțe.
Registrul de corespondență - este registrul în care se înregistrează documentele care sunt repartizate Serviciului
Juridic și Contencios.
Ordinul - reprezintă actul administrativ unilateral de autoritate, emis în vederea executării ori a organizării executării
legii, care angajează instituția din punct de vedere legal, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice.
Registrul de evidență al ordinelor - este registrul în care se înregistrează proiectele de ordin care sunt repartizate
Serviciului Juridic și Contencios în vederea avizării pentru legalitate.
Contracte – documentele care prevăd obligațiile și drepturile raportului juridic de natură contractuală.
Convenţii și protocoale – documentele care prevăd cadrul în care se desfășoară ineracțiunea dintre CNPP și terți.
Nota justificativă pentru achizițiile publice - document care este obligatoriu de întocmit, în anumite situații*, de
către autoritățile contractante în cadrul unei proceduri de atribuire.
*privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau
licitaţia restrânsă;
privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori la capacitatea
tehnica şi/sau profesională, astfel cum este prevăzut la art. 178 alin. (1) din ordonanța de urgență, autoritatea
contractantă trebuie sa fie în măsura sa motiveze aceste cerinţe, elaborând în acest sens o notă justificativă care se
ataşează la dosarul achiziţiei;

3319/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
atunci când stabileşte criteriile de atribuire, autoritatea contractantă trebuie sa fie în măsura să motiveze modul în
care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la
dosarul achiziţiei.
Contracte de achiziții publice – acele contracte prin care ordonatorul de credite achiziționează bunuri sau servicii.
Opinii juridice – reprezintă rezultatul analizei de legalitate efectuate de Serviciul Juridic și Contencios.
Adrese externe – sunt cele care provin de la Casele Judetene de Pensii - CPMB, instituţii publice, petenţi şi sunt
transmise spre soluţionare Serviciului Juridic şi Contencios, în baza rezoluţiei Presedintelui CNPP.
Adrese interne - sunt cele transmise Serviciului Juridic şi Contencios de către direcţiile de specialitate.

5.2.2.Circuitul documentelor
Documentele sunt transmise către SJC unde sunt înregistrate și transmise Șefului de serviciu care le atribuie spre
prelucrare personalului din subordine. Acesta analizează legalitatea documentelor și transmite către Șeful de serviciu
o propunere motivată pentru avizarea sau neavizarea documentului. Pe baza propunerii în cauză Șeful de serviciu
acordă sau nu avizul de legalitate.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 birouri de lucru;
 computere conectate la internet, imprimantă, copiator, telefon;
 rechizite necesare în mod curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul Serviciul Juridic și Contecios.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente personalului Serviciul Juridic și Contencios;
 cheltuieli administrative.

3320/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
6. MODUL DE LUCRU
6.1. Acordarea avizului de legalitate

Documentele cu caracter juridic care necesită acordarea avizului de legalitate sunt: decizii ale CNPP, contracte,
convenţii, protocoale, manuale de proceduri, raspunsuri, note.
Scopul avizului de legalitate este acela de a confirma dacă documentele înaintate spre avizare sunt în concordanţă
cu legislația națională, cu cea comunitară precum şi dacă respectă interesele CNPP.

6.2. Ordine

In exercitarea atribuțiilor sale, Președintele CNPP emite ordine.


Ordinul, ca atribut exclusiv al Președintelui CNPP, reprezintă actul administrativ unilateral de autoritate, emis în
vederea executării ori a organizării executării legii, care angajează instituția din punct de vedere legal, dând naștere,
modificând sau stingând raporturi juridice.

6.3. Ordinele elaborate de Direcţiile de Specialitate:

Elaborarea ordinelor de către Direcțiile de Specialitate se desfășoară conform următorilor pași:


Pas 1: DS întocmeşte proiectul de ordin, pe baza modelului de ordin elaborat de SJC.
Pas 2: Proiectul de ordin se trimite la SJC în vederea avizării pentru legalitate.
Pas 3: Proiectul de ordin se înregistrează în Registrul de evidenţă a ordinelor din cadrul SJC, atribuindu-i-se un
număr de înregistrare.
Pas 4: Șeful de serviciu va repartiza proiectul de ordin către CJ în vederea analizării şi verificării proiectului de ordin.
Pas 5: CJ căruia i s-a repartizat ordinul, va semna de primire în Registrul privind evidenţa ordinelor şi va proceda la
verificarea conformităţii cu legislaţia naţională şi comunitară, conform rezoluţiei SSJC.
Pas 6: CJ desemnat va verifica conformitatea cu legislaţia naţională şi comunitară, în termen de 5 zile lucrătoare de
la data înregistrării la SJC.
Se vor verifica de asemenea :
 preambulul: temeiul legal în baza căruia instituţia publică funcţionează şi Presedintele emite ordine;
 actul normativ în temeiul căruia se emite ordinul; ex. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public,
republicată; OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, etc ;
 actul instituţiei publice în urma căruia a fost emis ordinul: de exmplu: proces verbal de concurs, acordul
funcţionarului public şi solicitarea conducătorului instituţiei publice în cazul mutării, etc.;

3321/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
 cuprinsul reglementării ordinului precum şi care direcţie comunică şi duce la îndeplinire dispoziţiile ordinului;
 verificarea dispoziţiilor ordinului în sensul corelării acestora cu temeiul legal invocat.
Pas 7: În cazul în care nu sunt obiecţiuni, se întocmeşte o notă, purtând semnătura CJ care a întocmit-o şi semnătura
SSJC, de avizare pentru legalitate a ordinului.
Avizarea pentru legalitate a ordinelor se poate face şi prin contrasemnarea acestora de către Presedintele CNPP,
fără a se întocmi o notă prin care să se propună avizarea acestora.
În cazul constatării unor neconcordanţe, CJ desemnat va formula recomandări de modificare a proiectului de ordin,
în cadrul unui raport de neavizare, redactat în 2 exemplare, purtând semnătura CJ, a SSJC şi a Președintelui CNPP.
Pas 8: După avizare, ordinul va fi transmis DS iniţiatoare, purtând acelaşi număr cu care a fost înregistrată iniţial şi
data corespunzătoare.
Pas 9: DS, după refacerea ordinului, îl trimite în două exemplare, spre semnare SSJC.
Pas 10: După semnarea de către SSJC, un exemplar, cu semnătura SSJC va fi transmis DS, iar cel de-al doilea
exemplar, semnat pe verso de funcționarul care a redactat-o, de DDS, de SSJC şi după caz, de DDE, conform
Regulamentului de Organizare și Funcționare.

6.4. Contracte, convenţii, protocoale, notificări, elaborate de către Direcţiile de Specialitate

Elaborarea contractelor, convențiilor, protocoalelor, notificărilor de către Direcțiile de Specialitate se desfășoară


conform următorilor pași:
Pas 1: Orice solicitare se primește la SSJC cu adresă de înaintare şi se înregistrează în Registrul de corespondenţă,
atribuindu-i-se un număr de intrare.
Pas 2: Se repartizează, sub rezoluţia SSJC, care îl va atribui unui CJ sau o va reţine, în vederea verificării legalităţii
şi avizării pentru legalitate.
Pas 3: CJ căruia i s-a repartizat lucrarea va semna de primire în Registrul de corespondenţă şi va proceda la analiză
şi avizare conform rezoluţiei SSJC.
Pas 4: În situaţia în care actul juridic este conform legii şi respectă condiţiile actului juridic, se avizează de către CJ,
SSJC în termen de 5 zile lucrătoare şi se transmite DS iniţiatoare purtând acelaşi număr cu care a fost înregistrat la
intrare.
Avizarea pentru legalitate a contractelor se poate face şi prin contrasemnarea acestora de către Președintele CNPP,
fără a se întocmi o notă prin care să se propună avizarea acestora.
Pas 5: În situaţia în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii şi/sau nu respectă condiţiile
actului juridic, CJ căruia i-a fost repartizată lucrarea va formula un raport de neavizare în care va indica
neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.
Raportul de neavizare va fi întocmit în 2 exemplare originale, după cum urmează:

3322/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
 Exemplarul 1 va purta semnătura SSJC şi ştampila SJC;
 Exemplarul 2 va fi semnat de SSJC şi de CJ care l-a întocmit.
Pas 6: Raportul de neavizare, întocmit în condiţiile de mai sus, va fi transmis către emitent, în termen de 5 zile
lucrătoare.
Pas 7: În urma refacerii actului juridic de către emitent, actul juridic se întocmeşte în cel puţin 3 exemplare originale,
dintre care două exemplare pentru CNPP, după cum urmează:
 Exemplarul 1 va purta semnătura SSJC şi ştampila CNPP;
 Exemplarul 2 va purta semnătura SSJC, avizele DE şi al SJC precum şi al celorlate DS implicate (acolo unde
este cazul) şi va purta numărul de înregistrare al SJC;
 Exemplarul 3 original va fi transmis celeilalte/ celorlalte părţi, purtând semnătura SSJC.
Pas 8: Exemplarele 1 şi 2 ale contractului vor fi arhivate la DE din cadrul CNPP.

6.5. Contracte, convenţii, protocoale elaborate de către contractanţii externi

Elaborarea contractelor, convențiilor, protocoalelor, notificărilor de către contractanții externi se desfășoară conform
următorilor pași:
Pas 1: Orice solicitare se primeşte cu adresă de înaintare şi se înregistrează în Registrul de corespondenţă,
atribuindu-i-se un număr de intrare.
Pas 2: Se repartizează, sub rezoluţia SSJC, care o va repartiza unui CJ sau o va reţine în vederea verificării legalităţii
şi avizării pentru legalitate.
Pas 3: CJ căruia i s-a repartizat lucrarea va semna de primire în Registrul de corespondenţă şi va proceda la analiză
şi avizare conform rezoluţiei SSJC.
Pas 4: În situaţia în care actul juridic este conform legii şi respectă condiţiile actului juridic, se avizează de către CJ,
SSJC şi de către Președintele CNPP în termen de 5 zile lucrătoare şi se transmite cu adresă de înaintare DS
iniţiatoare, purtând acelaşi număr cu care a fost înregistrat la intrare.
În situaţia în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii şi/sau nu respectă condiţiile actului
juridic, CJ căruia i-a fost repartizată lucrarea va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa
acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.
Raportul de neavizare va fi întocmit în 2 exemplare originale, după cum urmează:
 Exemplarul 1 va purta semnătura SSJC şi aprobarea Presedintelui CNPP;
 Exemplarul 2 va fi semnat de SSJC şi de CJ care l-a întocmit şi va fi aprobat de Președintele CNPP.
Pas 5: Raportul de neavizare, întocmit în condiţiile de mai sus, va fi transmis către emitent, în termen de 2 zile
lucrătoare.

3323/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
În urma refacerii actului juridic de către emitent, actul juridic va fi avizat pentru legalitate de către SSJC şi de către
CJ, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii actului refăcut şi se transmite DS purtând acelaşi număr cu care
a fost înregistrat la intrare.
Pas 6: După obţinerea tuturor semnăturilor, o fotocopie a actului se va arhiva la SJC de către CJ căruia i s-a repartizat
lucrarea.
Pas 7: Un exemplar original va fi transmis celeilalte/ celorlalte părţi, purtând semnătura şi ştampila Președintelui
CNPP.
Pas 8: Un exemplar original al contractului va fi arhivat la DE din cadrul CNPP.

6.6. Contractele de achiziţii publice

Actele cu caracter juridic, care necesită viza SJC, întocmite de CJ sunt:


 notele justificative;
 contractele de achiziţii publice.
Procedurile de licitaţie deschisă şi licitaţie restrânsă reprezintă regula de atribuire a oricărui contract de achiziţie
publică.
Excepţii de la regula de atribuire: dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte. Alegerea procedurilor de
atribuire care reprezintă excepţii de la regulă intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante şi se face
pe baza unei note justificative.
Nota justificativă se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, cu avizul compartimentului juridic, şi constituie
un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice.
În nota justificativă trebuie să se urmărească:
 precizările cuprinse în referatul de necesitate, întocmit de direcţia de specialitate aprobat de
directorul instituţiei publice;
 verificarea bazei legale invocate;
 motivarea notei justificative privind argumentele invocate de instituţia publică, astfel încât aceasta
să se încadreaze în situaţiile menţionate de prevederile legale;
 menţiunea expresă privind includerea achiziţiei respective în planul anual de achiziţii: poziţie,
valoare, etc.
Contractul de achiziţie publică reprezintă instrumentul juridic prin care organismele publice intră în relaţii comerciale
cu operatorii economici pentru a-şi satisface necesităţile de produse, servicii sau lucrări.
Contractul de achiziţie publică se încheie în forma scrisă, în cel puţin două exemplare, în urma unei proceduri de
atribuire sau în baza unui acord-cadru.
Clauzele contractului sunt stabilite în cea mai mare parte de către autoritatea contractantă.

3324/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Contractul de achiziţie publică încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
Prelungirea duratei contractului de achiziţie publică este posibilă numai în condiţiile OUG 34/2006 şi fără a fi
modificate condiţiile stabilite iniţial.
Părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului, fără a aduce atingere clauzelor obligatorii.
Înainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie sa se stabilească tipul contractului.
Calificarea naturii juridice a contractului de achiziţie publică este dată de obiectul preponderent ca valoare, respectiv
contractele de achiziţie publica pot fi:
 contracte de furnizare;
 contracte de servicii;
 contracte de lucrări.
Contractul de achiziţie publică este structurat astfel:
1. Preambulul reprezintă partea introductivă a contractului şi conţine informaţii despre:
 temeiul legal în baza căruia se semnează contractul de achiziţie publică;
 denumirea părţilor contractante;
 definiţii aplicabile;
 interpretare.
2. Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziţie
publica trebuie sa le conţină referitor la:
 obiectul principal al contractului;
 preţul contractului şi modalităţi de plată;
 durata contractului;
 sancţiuni pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor;
 documentele contractului;
 obligaţiile principale ale părţilor.
3. Clauzele contractuale specifice pot face referire la:
 subcontractori;
 garanţia de buna execuţie;
 garanţia de calitate;
 modalitatea de ajustare a preţului;
 termene de executare a obligaţiilor părţilor;
 recepţie, inspecţii, teste;
 ambalare, marcare, transport;
 asigurări;

3325/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
 alte condiţii de executare a contractului s.a.

6.7. Elaborarea opiniei juridice

În elaborarea opiniei juridice se va analiza aplicarea unui act normativ, sub cele trei aspecte: o anumită durată, pe
un anumit teritoriu şi cu privire la anumite persoane.

A. Aplicarea legii civile în timp


Legea civilă se aplică în intervalul de timp cât este în vigoare. Intrarea în vigoare are loc fie la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României, fie la o dată menţionată în cuprinsul ei (această dată trebuie să fie ulterioară datei
publicării legii civile în Monitorul Oficial)
În caz de succesiune a legilor civile, se pot ivi o serie de probleme privind aplicarea în timp, iar acestea trebuie
rezolvate tinându-se cont de două principii:
a) principiul neretroactivităţii legii civile noi;
b) principiul aplicării imediate a legii civile noi.

a) Prin principiul neretroactivităţii legii civile se înţelege regula juridică potrivit căreia o lege civilă se aplică numai
situaţiilor care se ivesc în practică după intrarea ei în vigoare, iar nu şi situaţiilor anterioare.
Principiul neretroactivităţii legii civile consacrat în art. 1 din C.civil, coonform căruia „legea dispune numai pentru
viitor” a devenit un principiu constituţional (art. 15 alin. 2 din Constituţia României).
Rezolvarea problemei legii aplicabile unei situaţii juridice concrete pare să fie foarte simplă, în sensul că orice lege
nouă reglementează numai situaţiile juridice ivite după intrarea ei în vigoare, iar legea veche se aplică situaţiilor
juridice ivite înainte de abrogarea ei.
Simplitatea există numai în cazul situaţiilor juridice care se constituie, se modifică şi se sting şi îşi produc efectele
sub imperiul aceleiaşi legi.
În practică, pot exista numeroase situaţii juridice care produc efecte succesive şi îndepărtate, fiind deci posibil ca o
situaţie juridică să producă unele efecte ori să se epuizeze sub imperiul unei noi legi, care a abrogat legea ce era în
vigoare în momentul naşterii acelei situaţii juridice.
Se disting astfel :
 diferitele perioade în care timpul poate fi considerat trecut, prezent şi viitor;
 elementele prin care o situaţie juridică poate fi legată de una din aceste perioade (fie constituirea, modificarea
sau stingerea situaţiei juridice, fie efectele pe care aceasta le produce).

3326/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Legea nouă se va aplica de la data intrării ei în vigoare (fără a putea fi considerată retroactivă), nu numai situaţiilor
juridice care se vor naşte, modifica sau stinge după această dată, ci de regulă şi situaţiilor juridice în curs de formare,
modificare sau stingere la data intrării ei în vigoare, precum şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice trecute.
b) Prin principiul aplicării imediate a legii civile noi se înţelege regula de drept conform căreia de îndată ce a
fost adoptată, legea civilă nouă se aplică tuturor situaţiilor ivite după intrarea ei în vigoare. Ca şi raţiuni menţionăm
pe de o parte consecinţa firească a principiului neretroactivităţii, iar pe de altă parte legea nouă trebuie prezumată
că reprezintă un progres tehnic juridic faţă de legea veche.

B. Interpretarea normelor de drept civil

1. Interpretare oficială - interpretarea făcută, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, de un organ de stat.
Se disting astfel:
 interpretare oficială autentică – cea care provine de la însuşi organul de stat care a edictat norma juridică
supusă interpretării, concretizându-se în norme interpretative;
 interpretarea oficială jurisdicţională – este aceea care provine de la organul de jurisdicţie (de la o instanţă
judecătorească sau de la un alt organ care, potrivit legii, are şi atribuţii jurisdicţionale). În sistemul nostru de
drept jurisprudenţa nu constituie izvor de drept.
2. Interpretarea neoficială - interpretarea care se dă normelor juridice civile în doctrină sau de către avocat, în
pledoariile sale în faţa instanţei. O asemenea intepretare nu are putere juridică obligatorie, dar poate fi însuşită
de organul căruia i se adresează.
3. Interpretarea literară - atunci când există concordanţă deplină între formularea textului legal şi situaţiile practice
care se încadrează în ipoteza acestuia, nefiind necesar nici să se extindă şi nici a se restrânge aplicarea
dispoziţiei în cauză.
4. Interpretarea extensivă - dacă între formularea textului legal interpretat şi cazurile din practică la care se aplică
acesta nu există concordanţă, în sensul că formularea textului este mai restrânsă decât intenţia reală a
legiuitorului, astfel încât se ajunge la concluzia că textul legal interpretat trebuie extins şi la unele situaţii care nu
s-ar încadra în litera lui.
5. Interpretare restrictivă – atunci când între formularea textului legal interpretat şi cazurile de aplicare practică nu
există concordanţă, în sensul că formularea este prea largă faţă de ipotezele ce se pot încadra în text.
6. Interpretarea gramaticală constă în lămurirea conţinutului unei norme juridice pe baza regulilor gramaticii, ceea
ce presupune folosirea procedeelor de analiză morfologică şi sintactică a textului legal, ţinând cont de înţelesul
termenilor utilizaţi, de legătura dintre aceşti termeni, de construcţia propoziţiei sau a fraze, de particulele
întrebuinţate, precum şi de semnele de punctuaţie. Exemplu: particula „sau” – este vorba de cerinţe alternative,
particula „şi” – suntem în prezenţa unor cerinţe cumulative.

3327/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
7. Interpretarea sistematică implică lămurirea înţelesului unei norme juridice ţinându-se cont de legăturile sale cu
alte norme juridice, fie din acelaşi act normativ, fie din alt act normativ. Recurgerea la acest tip de interpretare
este impusă de existenţa unor norme juridice civile generale şi a unor norme juridice speciale.
A se avea în vedere cele două reguli:
 norma specială derogă de la norma generală – norma specială se aplică prioritar faţă de norma generală;
 norma generală nu derogă de la norma specială – o normă de drept civil specială nu poate să fie modificată
sau abrogată decât expres de o normă generală ulterioară.
Norma specială este de strictă interpretare şi aplicare, deci nu poate fi aplicată, prin analogie, la situaţiile ce
nu se încadrează în prevederile sale, aceste situaţii urmând a fi guvernate de normele generale.
8. Interpretarea istorică-teleologică constă în stabilirea sensului unei dispoziţii legale ţinându-se seama de finalitatea
urmărită de legiuitor la adaptarea acelei norme, eventual într-un context istoric dat.
9. Interpretarea logică presupune lămurirea sensului unei norme juridice pe baza legilor logicii formale şi a sistemului
de argumentare pe care se sprijină.
Reguli de interpretare logică:
 excepţia este de strică interpretare şi aplicare, ceea ce înseamnă că, ori de câte ori o normă juridică instituie
o excepţie de la regulă, această excepţie nu trebuie extinsă la alte situaţii, pe care norma juridică respectivă
nu le prevede;
 unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă;
 norma juridică trebuie interpretată în sensul aplicării ei, iar nu în sensul în care să nu se aplice.
Argumente de interpretare logică:
 argumentul per a contrario - se întemeiază pe principiul de logică numit legea terţului exclus: atunci când
se afirmă ceva, se neagă contrariul;
 argumentul a fortiori - în baza acestuia se ajunge la extinderea aplicării unei norme juridice la un caz
nereglementat expres, deoarece raţiunile care au fost avute în vedere la edictarea acelei norme juridice se
regăsesc, cu şi mai multă tărie, în cazul dat;
 argumentul de analogie - se bazează pe ideea că, unde există aceleaşi raţiuni, trebuie aplicate aceleaşi
norme juridice, trebuie dată aceeaşi soluţie. Fundamentul logic al acestui argument constă în faptul că
aceeaşi cauză trebuie să producă acelasi efect;
 argumentul reducerii la absurd – este procedeul prin care se învederează că o anumită soluţie propusă
prin interpretarea dată ar fi singura posibilă, doarece susţinerea oricărui alt punct de vedere ar duce la
consecinţe inadmisibile.

3328/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Elaborarea opiniei juridice se realizează sub forma unor note, ca răspuns la adresele interne şi/sau externe adresate
CNPP şi repartizate de către Șeful Serviciului Juridic și Contencios spre competentă soluţionare Serviciului Juridic
şi Contencios.

C. Adrese externe

Sunt adresele care provin de la Casele Județene de Pensii - CPMB, instituţii publice, petenţi şi sunt transmise spre
soluţionare Serviciului Juridic şi Contencios, în baza rezoluţiei Presedintelui CNPP și modul de lucru se desfășoară
conform următorilor pași:
Pas 1: După înregistrarea documentelor la Cabinetul Președintelui și la Registratura Generală, se transmit spre
soluţionare SSJC.
Pas 2: Se înregistrează în Registrul de corespondenţă, atribuindu-i-se un număr de intrare (a se vedea Anexa 5).
Pas 3: Se repartizează, sub rezoluţia SSJC, care o va repartiza unui CJ în vederea formulării răspunsului.
Pas 4: CJ căruia i s-a repartizat lucrarea va semna de primire şi va proceda la formularea răspunsului conform
rezoluţiei SSJC.
Pas 5: La primirea lucrării repartizate, CJ se autosesizează cu privire la existența unor cazuri de incompatibilitate/
conflict de interese aducând la cunoștință acest aspect șefului ierarhic. În astfel de situații lucrarea va fi redistribuită
de către SSJC unui alt CJ.
Termenul pentru formularea răspunsului este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Cabinetul
Președintelui și la Registratura Generală.
Pas 6: Răspunsul va fi prezentat SSJC şi, după verificare, CP, în vederea semnării.
În situaţia în care SSJC va formula modificări, CJ responsabil le va cuprinde şi va finaliza răspunsul în termen de 2
zile lucrătoare.
Pas 7: Răspunsul va fi transmis spre semnare Președintelui CNPP în 2 exemplare originale şi apoi comunicat
solicitantului, după cum urmează:
 Exemplarul 1 se transmite solicitantului, prin poştă, cu confirmare de primire, şi va conţine semnătura
Președintelui însoţită de ştampila CNPP, semnătura SSJC şi a CJ care a întocmit răspunsul;
 Exemplarul 2 se arhivează la SSJC prin CJ care a formulat răspunsul şi va conţine semnătura Presedintelui
CNPP, SSJC şi a CJ care a întocmit răspunsul.
Răspunsul va purta acelaşi număr de înregistrare la ieşire cu cel cu care a fost înregistrată adresa la intrare la SJC.

3329/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
D. Adrese interne

Sunt adresele transmise Serviciului Juridic şi Contencios de către direcţiile de specialitate*) și modul de lucru se
desfășoară conform următorilor pași:
Pas 1: Adresa se primeşte de la DS însoţită de adresă de înaintare (Anexa 8) şi se înregistrează în Registrul de
corespondenţă, atribuindu-i-se un număr de intrare.
Pas 2: Se repartizează, sub rezoluţia SSJC care o va reţine spre soluţionare sau o va repartiza unui CJ ,în vederea
formulării răspunsului.
Pas 3: CJ căruia i s-a repartizat lucrarea va semna de primire în registrul de corespondenţă şi va proceda la
formularea răspunsului conform rezoluţiei SSJC.
Pas 4: Termenul pentru formularea răspunsului este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la SJC.
Pas 5: Răspunsul va fi prezentat SSJC, în vederea semnării.
Pas 6: În situaţia în care SSJC va face modificări CJ responsabil le va cuprinde şi va finaliza răspunsul în termen de
3 zi lucrătoare.
Pas 7: Răspunsul va fi transmis spre semnare SSJC si după caz, DS implicate, în 2 exemplare originale, după cum
urmează:
 Exemplarul 1 se transmite DS solicitante, spre ştiinţă şi va conţine semnătura SSJC şi a CJ care a întocmit
răspunsul;
 Exemplarul 2 se arhivează la SSJC de către CJ care a formulat răspunsul, purtând dovada comunicării la
DS interesată.
Răspunsul va purta acelaşi număr de înregistrare la ieşire cu cel cu care a fost înregistrată adresa la intrare la SSJC.
Serviciul Juridic și Contencios solicită puncte de vedere direcţiilor de specialitate, în situaţia în care aceste puncte
de vedere sunt necesare în vederea unei interpretari corecte a legislației naționale şi comunitare, bazata pe situații
de fapt concrete.

*Notă: Serviciul Juridic şi Contencios va formula răspuns numai în situaţia în care adresa are un conţinut exclusiv de
natură juridică, în celelalte situaţii, când se solicită şi avizul tehnic/economic, etc., adresa va fi redirecţionată directiei
cu atribuţii specifice, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CNPP).

Notă:
 Registrele SJC vor fi ţinute atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic.
 Toate documentele elaborate şi avizate de CJ, SSJC vor fi semnate şi datate în dreptul semnăturii.
 În ceea ce priveşte respectarea termenelor legale speciale, se va ţine seama de prevederile legale în vigoare.

3330/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
 SJC va aviza pentru legalitate toate actele juridice (contracte, protocoale, convenții, notificări, etc.) înaintea
avizarii acestora de către DE.
 Contractele de achiziţii publice vor fi avizate pentru legalitate de către SJC după avizarea acestora de către DE
şi vor fi trimise către SJC cu adresa de înaintare, în care se va confirma respectarea procedurii pentru atribuirea
contractelor de achizitii publice.
 Orice document va putea fi comunicat prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi
se consideră primit de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe confirmarea de primire.
 Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată.
 Fiecare CJ căruia i-a fost repartizată lucrarea va avea obligaţia de a urmari circuitul acesteia până la arhivare.
 In situații excepționale, termenele de soluționare vor putea fi modificate prin rezoluția, SSJC, respectiv CJ căruia
i-a fost repartizată lucrarea, urmând a se conforma acestora, potrivit rezoluţiei.
 Actele de procedura precum şi orice alte înscrisuri vor putea fi comunicate, în situaţii de urgenţă, şi prin fax, e-
mail, etc.

7. RESPONSABILITĂȚI

Serviciul Juridic şi Contencios:


a) Avizează pentru legalitate, deciziile şi ordinele emise de conducerea CNPP, în exercitarea atribuţiilor ce
revin acesteia, precum şi protocoalele, convenţiile, contractele şi alte acte emise de CNPP sau la care CNPP
este parte;
b) Elaborează, la solicitarea direcţiilor şi compartimentelor funcţionale din cadrul CNPP, a caselor teritoriale de
pensii, unităţilor subordonate, a persoanelor fizice sau juridice, puncte de vedere din domeniul său de
competenţă, cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniu, precum şi la executarea hotărârilor judecătoreşti.
c) Răspunde de asigurarea securitatii si confidentialitatii datelor manipulate, conform Legii nr. 677/2001.

Seful Serviciului Juridic si Contencios:


a) Îndrumă, coordonează şi controlează activitatea serviciului, cu respectarea dispoziţiilor legale, statutare şi
regulamentare în vigoare;
b) V şi semnează toate documentele întocmite de personalul de execuţie aflat în subordinea sa;
c) Asigură previzionarea cerinţelor, oportunitătilor şi constrângerilor viitoare, a riscurilor şi consecinţelor, pentru
activităţile desfăşurate în cadrul serviciului;
d) Asigură planificarea activităţilor şi utilizarea eficientă a resurselor;

3331/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Personalul de execuţie din cadrul serviciului:
a) Primește proiectele deciziilor de la şeful serviciului;
b) Consultă actele normative care reglementează domeniul vizat de proiectul deciziei și verifică respectarea
actelor normative în vigoare;
c) Restituie proiectul deciziei şefului serviciului, dacă este cazul, cu observațiile constate, în vederea corectării;
d) Semnează pentru aplicarea vizei de legalitate;
e) Predă deciziile avizate şefului de serviciu în vederea semnării.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 - Registrul de corespondență
f) Anexa 6 - Model răspuns comun cu alte direcții de specialitate
g) Anexa 7 - Model contract achiziție publică
h) Anexa 8 - Cerere aviz de legalitate/ opiniei juridică
i) Anexa 9 - Adresă de înaintare acordare aviz de legalitate/ elaborare opinie juriridcă

3332/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

3333/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind acordarea avizului de legalitate
(PO – 03 - SJC ediția 2)

Nr. Observații
Modificarea Cauza modificării
Crt. (eventuale implicații în aplicarea unei ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile OMFP
nr. 946 / 2005.
2. Normarea procedurii Actualizarea timpilor de lucru
3. Modul de lucru Actualizarea succesiunii activităților

3334/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

START

Documente
Primirea documentelor
externe/ interne

DA
Sunt documente interne?

NU Se primesc documentele de la direcţia de


specialitate însoţită de adresă de înaintare

Înregistrează documentele la Registratura


Generală

Transmitere către Serviciul Juridic şi


Contencios

Şefului Serviciului Juridic şi Contencios


repartizează documentele personalului de
execuţie din subordine (Consilierul juridic),
în vederea formulării răspunsului

Consilierul juridic semnează de primire în


Registrul de evidență a corespondenţei

3335/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2

Avizarea se înregistrează în Registrul de


evidenţă a corespondenţei al SJC

Actul juridic este NU


conform legii?

DA
Consilierul Juridic Raport de
Consilierul juridic formulează un raport
formulează răspunsul de neavizare neavizare

Consilierul Juridic îl avizează


în termen de 5 zile lucrătoare

Actul juridic se transmite DS


iniţiatoare

STOP

3336/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Denumirea activității
Crt. (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Înregistrare aviz în Registrul de evidență După caz După caz După caz
2. Formulare răspuns aviz După caz După caz După caz
3. Avizare răspuns formulat După caz După caz După caz
4. Elaborare raport de neavizare După caz După caz După caz
5. Transmitere act juridic După caz După caz După caz

3337/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 2
Anexa 5 - Registru de corespondență

Compartimenul
Nr. înreg. Conţinutul pe scurt al Proveninența Data Nr.de inreg. la care
Data înreg. Nr. şi data doc. căruia s-a Destinatar
SJC doc. doc. expedierii se conexeaza doc.
repartizat doc.

3338/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 1

Anexa 6 - Model răspuns comun cu alte direcții de specialitate


(doar pt. situția în care se va formula răspuns comun cu alte direcții de specialitate)

SERVICIULJURIDIC ŞI CONTENCIOS
Nr… / SJC/ …………………

Către
.................................................................................

În atenţia
................................................................................

Ref. ............................................................

(Textul răspunsului)

ȘEF SERVICIU
.......................................

DIRECTOR DIRECȚIA....................................
.............................................

Intocmit,
Consilier Juridic
………………………

3339/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 1

Anexa 7 - Model contract achiziție publică

Nr................./....../....../ Nr................./....../....../

MODEL - CONTRACT DE.......................................


Nr. ........../....................

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

…………………..…, cu sediul în localitatea …………………, jud. …..., str..........................., nr......., cod fiscal nr.
........................., având contul nr. ........................................... deschis la ............................. reprezentată legal prin dl.
……….. ……………, cu funcţia de ……………….., în calitate de .....................................
şi

……………………………….., cu sediul în localitatea …………………, jud. …………….., str..........................., nr.......,


cod fiscal nr. ........................., având contul nr. ........................................... deschis la ............................. reprezentată
legal prin dl. ………..……………, cu funcţia de ……………….., în calitate de .......................................,

În temeiul ............................................................................... nr. ......../......................... privind


................................................., părţile au convenit încheierea prezentului contract de......................................
(denumit în continuare “contract”) cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1....................................
2.2.....................................

CAP.III. DURATA CONTRACTULUI


3.1......................................

CAP. IV. DREPTURILE ŞI OBIGAŢIILE PĂRŢILOR


4.1.......................................
4.2.......................................

CAP. V. FORŢA MAJORĂ

3340/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 1

5.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majoră, aşa cum este definită de
lege.
5.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
5.3. Dacă în termen de 24 ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.
5.4. Forţa majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit
bunul contrar destinaţiei şi dacă nu l-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract.

CAP. VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI


6.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa /sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe
această confirmare.
6.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost
expediată.
6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul
uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
6.5. Partea care invocă o cauză de încetare/ reziliere a prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin
10 zile înainte de data la care încetarea/ rezilierea urmează să-şi producă efectele.
CAP. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Raporturile contractuale încetează:


a. ………………………..
b. ………………………..
7.2. Prevederile prezentului capitol nu vor avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.

CAP. VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI


8.1.……………………………………
8.2...................................................

3341/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 1

CAP. IX. LITIGII


9.1. Părţile convin că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti
competente.

CAP. X. CLAUZE SPECIALE


……………………….
……………………….

CAP. XI. DISPOZIŢII FINALE


11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional, prin acordul părţilor.
11.2. Prezentul contract a fost încheiat în ………..exemplare.

Reprezentant CNPP Parte contractantă

…...................... ......................,

Directia Economica
Director
…………………….

Serviciul Juridic şi Contencios

3342/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 1

Anexa 8 - Cerere aviz de legalitate/ opiniei juridică

Direcţia de Specialitate
Nr. /

Către Serviciul Juridic şi Contencios

În atenţia Sef serviciu

Vă transmitem alăturat documentaţia privind


………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………., în vederea acordării avizului de legalitate/ elaborării opiniei juridice.

Cu stimă,

Direcţia de Specialitate,
Director
…………………

Întocmit,
Consilier
…………………

3343/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 1

Anexa 9 - Adresă de înaintare acordare aviz


de legalitate/ elaborare opinie juriridcă

Serviciul Juridic şi Contencios


Nr. /

Către Direcţia de Specialitate


În atenţia Domnului/ Doamnei Director…………………..

Urmare adresei dumneavoastră nr. / , înregistrată la Serviciul Juridic şi Contencios cu nr. / ,


prin care ne solicitaţi acordarea avizului de legalitate/ elaborarea opiniei juridice cu privire la
.………………………………….., vă comunicăm următoarele:
.......................................................................................................................................................................................
....................................

Cu deosebită stimă,

Şef Serviciu................................................

Întocmit,
Consilier Juridic .....................

3344/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 03 – SJC
Ediția 1

3345/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 04 - SJC


Serviciul Juridic și Contencios Ediția 1
Data intrării în vigoare 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE


A SENTINȚELOR CIVILE ȘI DE DREPTUL MUNCII

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

3346/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul procedurii este acela de a defini cadrul procedural și instituțional de desfășurare a activității de constatare și
sancționare a sancțiunilor prevăzute de legea pensiilor, cu respectarea limitelor de competență prevăzute de
legislația în vigoare.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice prin intermediul Serviciului Juridic şi
Contencios, care funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a Preşedintelui CNPP.

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Serviciul Juridic şi Contencios, asigură apărarea drepturilor şi intereselor
legitime ale CNPP, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în vederea asigurării unui serviciu public
profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor precum şi al Casei Naţionale de Pensii Publice.
Obiectivele acestei proceduri se circumscriu prezentării:
 diverselor proceduri judiciare în care CNPP poate fi implicată;
 procedurilor prealabile de admisibilitate sub aspectul termenelor și al condițiilor specifice;
 desfășurării procedurii în fața organelor de cercetare/ urmărire penală precum și a instanțelor
judecătorești;
 urmăririi cauzelor judecătorești în care CNPP este parte;
 procedurii de punere în executare a titlurilor executorii și hotărârilor judecătorești.

Procedura se aplică de către personalul încadrat pe pozițiile Şef Serviciu Juridic şi Contencios precum și de către
personalul de execuţie din cadrul serviciului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Codul de Procedură Civilă;
 Codul Civil;
 Codul Muncii;
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările ulterioare;

3347/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea de Guvern nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
Agent constatator – personalul CNPP care face parte din compartimentele juridic, evidență contribuabili, stabilire
și plăți prestații.

Abrevieri:
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
SJC - Serviciul Juridic și Contencios;
CES - Compartimentul executare silită;
SC - Serviciul Contencios;
CJP - Casa Județeană de Pensii;
CPMB - Casa de Pensii a Municipiului București;
Cpf - Codul de procedura fiscală;
Cpc - Codul de procedură civilă;
C.civ - Codul civil;
alin. - alineat;
art. - articol;
lit. - litera;
nr. - număr;
pct. - punctul;
HG - Hotărârea Guvernului;

3348/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
OG - Ordonanța Guvernului;
OUG – Ordonanța de Urgență a Guvernului.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura urmărește punerea în aplicare a sentințelor judecătorești care prevăd obligațiii în sarcina CNPP.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Sentința – documentul prin care instanța comunică concluziile la care a ajuns în urma eliberării și care cuprinde
obligațiile pe care le au părțile pentru îndreptarea unei stări de fapt
Notă internă de comunicare – documentul prin care Serviciul Juridic și Contencios transmite cu explicații sentința
către Departamentele interne care vor fi implicare în punerea ei în aplicare

5.2.2.Circuitul documentelor
Conform capitolului 6 - Mod de lucru.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 Spațiu cu destinația de birou adecvat activității de executare;
 Mese de birou adaptate pentru instalarea calculatoarelor;
 Scaune de birou ergonomice;
 Dulapuri prevăzute cu încuietoare;
 Rafturi, polițe, pentru arhivarea documentelor;
 Calculatoare, imprimante, fax, linie telefonică externă, internet si mailbox;
 Linie telefonică internă;
 Rechizite de folosință curentă;
 Program legislație în sistem informatic, actualizat;
 Climat ambiental adecvat.

5.3.2.Resurse umane
 Personalul Serviciul Juridic și Contecios.

3349/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
5.3.3.Resurse financiare
 Cheltuieli cu salariile aferente personalului Serviciul Juridic și Contencios;
 Cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Pas1 – Sentința este comunicată CNPP și ajunge la registratura generală;


Pas2 – Sentința primește număr de înregistrare și este transmisă Serviciului Juridic și Contencios;
Pas3 – Serviciul Juridic și Contencios dă număr de înregistrare propriu documentului;
Pas4 – Șeful Serviciului Juridic și Contencios atribuie lucrarea personalului din subordine;
Pas5 - Personalul de execuție analizează sentința și elaborează un proiect de notă de comunicare;
Pas6 – Nota de comunicare este prezentată spre vizare Șefului de serviciu care o semnează sau o trimite înapoi cu
completări;
Pas7 – Nota asupra căreia s-a căzut de acord este semnată de Șeful de Serviciu și de către cel care a întocmit-o și
transmisă președintelui CNPP;
Pas8 – Președintele CNPP vizează lucrarea și dispune executarea obligațiilor ce revin CNPP prin departamentele
implicate, în speță Economic și Personal

7. RESPONSABILITĂȚI

Şef Serviciu Juridic şi Contencios:


 Şeful serviciului juridic şi contencios verifică şi semnează toate documentele întocmite de personalul de
execuţie aflat în subordinea sa;
 Asigură planificarea activităţilor şi utilizarea eficientă a resurselor;
 Îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, sau îi sunt încredinţate de
Preşedintele CNPP.

Personalul de execuţie din cadrul serviciului:


 Analizează sentințele
 Propune o cale de acțiune pentru transpunerea oblicațiilor conținute în sentințe
 Verifică, atunci cand situatia o impune, modul de aplicare a hotărârilor judecătoreşti;
 Acordă asistenţă juridică de specialitate la solicitarea compartimentelor funcţionale din structura CNPP şi a
caselor teritoriale de pensii;

3350/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
 Răspunde de asigurarea securității și confidențialității datelor manipulate, conform Legii nr. 677/2001.

Președintele CNPP:
 Vizează lucrarea și dispune executarea obligațiilor ce revin.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

3351/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

3352/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind constatarea și sancționarea contravențiilor conform Legii 263/2010
(PO – 04 – SJC Ediția 2)

Nr. Observații
Modificarea Cauza modificării
Crt. (eventuale implicații în aplicarea unei ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din ..................................................
procedură care se modifică) (se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă legală
cu caracter general ori intern care se modifică sau se abrogă)
2. Idem Idem

3353/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

START

Transmitere spre soluţionare Serviciului


Hotărâri Juridic şi Contencios

Se repartizează, sub rezoluţia Şefului


Serviciului Juridic şi Contencios

Consilierul juridic căruia i s-a repartizat


lucrarea procedează la formularea analizei
hotărârii

Formularea concluziilor

Lucrarea este transmisă către şeful


Serviciului Juridic şi Contencios

Lucrarea este NU
conformă

Serviciului Juridic şi Contencios


DA face modificări/precizări

Hotărîrea judecătorească, împreună cu


concluziile sunt transmise prin notă internă Hotărârea
către Președintele CNPP semnată

Președintele CNPP care vizează lucrarea


și dispune executarea obligațiilor ce revin
CNPP prin departamentele implicate, în
speță Economic și Personal

STOP

3354/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 04 – SJC
Ediția 1
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Analiza hotărârii
După caz După caz După caz
judecătorești
2. Formulare
După caz După caz După caz
concluzii
3. Analizare lucrare
După caz După caz După caz
de către SSJC
4. Transmitere către
Președintele
CNPP, prin notă
internă, a
După caz După caz După caz
hotărârii
judecătorești,
însoțită de
concluzii
5. Semnare
hotărâre După caz După caz După caz
judecătorească

3355/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 05 - SJC


Serviciul Juridic și Contencios Ediția 1
Data intrării în vigoare 21.03.2014

PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA PUNCTELOR DE VEDERE CU PRIVIRE LA


PROBLEMELE DE DREPT APĂRUTE ÎN APLICAREA LEGISLAȚIEI

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

3356/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este
a) descrierea activităților care trebuie îndeplinite pentru a îndeplinirea sarcinilor ce revin Serviciului Juridic și
Contencios în exercitarea activității de consultanță juridică acordată organelor interne CNPP;
b) stabilirea modului de realizare a activităţii compartimentelor şi a factorilor decizionali implicaţi;
c) crearea cadrului necesar pentru identificarea şi verificarea documentaţiei adecvate derulării activităţii;
d) asigurarea continuității activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
e) suport pentru acţiuni de auditare şi/sau control.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Serviciului Juridic și Contencios.

In exercitarea atributiilor care ii revin, Serviciul Juridic şi Contencios:


 Elaborează opinii juridice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în vederea asigurării unui serviciu
public profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor precum şi al Casei Naţionale de
Pensii Publice.
 Elaborează, la solicitarea direcţiilor de specialitate din structura CNPP, avizele şi actele juridice privind
aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale şi celelalte dispoziţii legale aplicabile CNPP;
 Colaborează cu toate compartimentele din structura CNPP, în vederea aplicării corecte a reglementărilor
legale în vigoare, coordonează şi asigură perfecţionarea legislaţiei în domeniul pensiilor şi altor drepturi de
asigurări sociale.

Procedura se aplică de către personalul Serviciului Juridic și Contentios încadrat pe pozițiile din ștatul de organizare
al unității.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completările ulterioare;
 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

3357/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
 Codul Civil;
 Codul Muncii;
 Codul de Procedură Civilă;
 Codul Penal;
 Codul de Procedură Penală;
 Constituţia României;
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea de Guvenr nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii și Alte Drepturi
de Asigurări Sociale, cu modificările şi completările ulterioare: Hotărârea 914/2012.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
CNPP - instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii, precum şi sistemul de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei,Protecţiei
Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Act administrativ - actul unilateral cu caracter individual emis de CNPP, în regim de putere publică, în vederea
organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice
sunt asimilate actelor administrative, în sensul Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, şi
contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică,

3358/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice, prin legi speciale pot fi
prevăzute şi alte categorii de contracte administrative supuse competentei instanţelor de contencios administrativ.
Act administrativ - jurisdicţional - actul emis de o autoritate administrativă investită, prin lege organică, cu atribuţii
de jurisdicţie administrativă specială.
Contencios administrativ - activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente
potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este CNPP, iar conflictul s-a născut fie din emiterea
sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal
ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.
Serviciu public - activitatea organizată sau, dupa caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui
interes legitim public.
Drept vătămat - orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ căruia i se aduce o atingere
printr-un act administrativ.
Interesul legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv
viitor şi previzibil, prefigurat.
Interesul legitim public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea
competentei autorităţilor publice.

Abrevieri:
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
CJP - Casa Județeană de Pensii;
C.E.J. - Curtea Europeană de Justiţie;
CJ - Consilier Juridic;
DDE - Director Direcţia Economică;
DE - Direcţia Economică;
SSJC - Șef Serviciu Juridic şi Contencios;
DDS - Director Direcţia de Specialitate;
SJC - Serviciul Juridic şi Contencios;
DS - Direcţia de Specialitate;
M.O. - Monitorul Oficial al României;
CP - Cabinet Președinte;
RG - Registratura Generală;
UE - Uniunea Europeană.

3359/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Prezenta procedură a fost elaborată în vederea statuării unor practici uniforme desfăşurate într-un climat profesional
organizat şi competent.
Necesitatea elaborării acestei proceduri a fost dictată de factori ce ţin de asigurarea unui serviciu public prompt şi
transparent, precum şi pentru a putea veni cu maxim de eficienţă în întâmpinarea cazurilor cu care se va confrunta
Serviciul Juridic şi Contencios.
Cunoaşterea acestei proceduri este obligatorie pentru toţi consilierii şi consilierii juridici din cadrul Serviciul Juridic şi
Contencios – aparat central.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Ordinul - reprezintă actul administrativ unilateral de autoritate, emis în vederea executării ori a organizării executării
legii, care angajează instituția din punct de vedere legal, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice.
Contracte – documentele care prevăd obligațiile și drepturile raportului juridic de natură contractuală.
Convenţii și protocoale – documentele care prevăd cadrul în care se desfășoară ineracțiunea dintre CNPP și terți.
Contracte de achiziții publice – acele contracte prin care ordonatorul de credite achiziționează bunuri sau servicii.
Opinii juridice – reprezintă rezultatul analizei de legalitate efectuate de Serviciul Juridic și Contencios.
Adrese externe – sunt cele care provin de la Casele Judetene de Pensii - CPMB, instituţii publice, petenţi şi sunt
transmise spre soluţionare Serviciului Juridic şi Contencios, în baza rezoluţiei Președintelui CNPP.
Adrese interne - sunt cele transmise Serviciului Juridic şi Contencios de către direcţiile de specialitate.
Registrul de corespondență - este registrul în care se înregistrează documentele care sunt repartizate Serviciului
Juridic și Contencios.

5.2.2.Circuitul documentelor
Corespondența internă de la direcţiile de specialitate din cadrul CNPP se desfășoară în modul următor:
 Corespondenta se primeşte de la direcţia de specialitate însoţită de adresă de înaintare şi se înregistrează
în Registrul de evidență a corespondenței, atribuindu-se un număr de intrare.
 Șeful Serviciului Juridic şi Contencios va repartiza lucrările primite unui consilier juridic din subordine, în
vederea formulării răspunsului.
 Consilierul juridic căruia i s-a repartizat lucrarea va semna de primire în Registrul de evidență a
corespondenţei şi va proceda la formularea răspunsului conform rezoluţiei sefului de serviciu.

3360/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
 Termenul pentru formularea răspunsului este de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării
în Registrul de evidență a corespondenței al serviciului.
 După formularea răspunsului, lucrarea va fi prezentată Şefului Serviciului Juridic şi Contencios, în vederea
analizării şi semnării cu soluţionarea lucrării, de şeful Serviciului Juridic şi Contencios, urmând a fi transmis,
spre semnare, Preşedintele CNPP în două exemplare originale, după cum urmează:
- Exemplarul 1 se transmite solicitantului şi va conţine semnătura Preşedintelui CNPP, însoţită de
ştampilă, precum şi semnătura Şefului de Serviciu. O fotocopie a exemplarului 1 se transmite spre
ştiinţă direcţiei de specialitate de la care provine solicitarea;
- Exemplarul 2 se arhivează la Serviciul Juridic şi Contencios de către consilierul juridic care a formulat
răspunsul şi va conţine semnătura consilierului juridic care a întocmit răspunsul, şefului Serviciului
Juridic şi Contencios şi a Preşedintelui CNPP.
 La ieşire/expediere, raspunsul va purta numărul de înregistrare cu care a fost înregistrat la Cabinetul
Preşedintelui CNPP.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 birouri de lucru;
 computere conectate la internet, imprimantă, copiator, telefon;
 rechizite necesare în mod curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 personalul Serviciul Juridic și Contecios.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente personalului Serviciul Juridic și Contencios;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU
Modul de lucru privind întocmirea punctelor de vedere cu privire la problemele de drept apărute în aplicarea legisalției
este următorul:
 Adresa se primeşte de la DS însoţită de adresă de înaintare şi se înregistrează în Registrul de
corespondenţă, atribuindu-i-se un număr de intrare.

3361/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
 Se repartizează, sub rezoluţia SSJC care o va reţine spre soluţionare sau o va repartiza unui CJ ,în vederea
formulării răspunsului.
 CJ căruia i s-a repartizat lucrarea va semna de primire în registrul de corespondenţă şi va proceda la
formularea răspunsului conform rezoluţiei SSJC.
 Termenul pentru formularea răspunsului este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la
SJC.
 Răspunsul va fi prezentat SSJC, în vederea semnării.
 În situaţia în care SSJC va face modificări CJ responsabil le va cuprinde şi va finaliza răspunsul în termen
de 3 zi lucrătoare.
 Răspunsul va fi transmis spre semnare SSJC si după caz, DS implicate, în 2 exemplare originale, după cum
urmează:
- Exemplarul 1 se transmite DS solicitante, spre ştiinţă şi va conţine semnătura SSJC şi a CJ care a
întocmit răspunsul;
- Exemplarul 2 se arhivează la SSJC de către CJ care a formulat răspunsul, purtând dovada
comunicării la DS interesată.
 Răspunsul va purta acelaşi număr de înregistrare la ieşire cu cel cu care a fost înregistrată adresa la intrare
la SSJC.

Serviciul Juridic si Contencios solicită puncte de vedere direcţiilor de specialitate, în situaţia în care aceste puncte
de vedere sunt necesare în vederea unei interpretări corecte a legislației naționale şi comunitare, bazată pe situații
de fapt concrete.

Notă:
 Registrele SJC vor fi ţinute atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic.
 Toate documentele elaborate şi avizate de CJ, SSJC vor fi semnate şi datate în dreptul semnăturii.
 În ceea ce priveşte respectarea termenelor legale speciale, se va ţine seama de prevederile legale în vigoare.
 SJC va aviza pentru legalitate toate actele juridice (contracte, protocoale, conventii, notificări, etc.) înaintea
avizarii acestora de către DE.
 Contractele de achiziţii publice vor fi avizate pentru legalitate de către SJC după avizarea acestora de către
DE şi vor fi trimise către SJC cu adresa de înaintare, în care se va confirma respectarea procedurii pentru
atribuirea contractelor de achizitii publice.
 Orice document va putea fi comunicat prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.)
şi se consideră primit de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe confirmarea de primire.
 Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată.

3362/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
 Fiecare CJ căruia i-a fost repartizată lucrarea va avea obligaţia de a urmari circuitul acesteia pana la arhivare.
 In situatii exceptionale, termenele de solutionare vor putea fi modificate prin rezolutia , SSJC, respectiv CJ
căruia i-a fost repartizată lucrarea, urmand a se conforma acestora, potrivit rezoluţiei.
 Actele de procedura precum şi orice alte înscrisuri vor putea fi comunicate, în situaţii de urgenţă, şi prin fax,
e-mail, etc.

7. RESPONSABILITĂȚI

Serviciul Juridic şi Contencios:


 Reprezintă interesele CNPP în toate litigiile în care aceasta figurează ca parte, indiferent de natura cauzei,
a gradului instanţei de judecată şi a fazelor procesuale;
 Întocmeşte toate documentaţiile necesare formulării cererilor în justiţie, a apărărilor prevăzute de lege, a
concluziilor scrise necesare şi a căilor legale de atac, în fiecare cauză în parte;
 Asigură, conform legislaţiei în vigoare, reprezentarea corectă, onestă şi deplină a intereselor instituţiei în faţa
instanţelor de judecată, indiferent de rangul acestora, la toate termenele de judecată, în toate fazele
procesuale, respectând întocmai procedura de soluţionare a litigiilor în care CNPP este parte şi utilizând
toate căile legale de atac;
 Asigură evidenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în care parte este CNPP sau casele
teritoriale de pensii, pe faze procesuale, până la finalizarea acestora;
 Avizează pentru legalitate, deciziile şi ordinele emise de conducerea CNPP, în exercitarea atribuţiilor ce
revin acesteia, precum şi protocoalele, convenţiile, contractele şi alte acte emise de CNPP sau la care CNPP
este parte;
 Îndrumă şi coordonează activitatea de contencios a compartimentelor juridice din cadrul caselor teritoriale
de pensii.
 Elaborează, la solicitarea direcţiilor şi compartimentelor funcţionale din cadrul CNPP, a caselor teritoriale de
pensii, unităţilor subordonate, a persoanelor fizice sau juridice, puncte de vedere din domeniul său de
competenţă, cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniu, precum şi la executarea hotărârilor judecătoreşti.
 Răspunde de asigurarea securității și confidențialității datelor manipulate, conform Legii nr. 677/2001.

Șefului Serviciului Juridic si Contencios:


 Îndrumă, coordonează şi controlează activitatea serviciului, cu respectarea dispoziţiilor legale, statutare şi
regulamentare în vigoare;
 Şeful serviciului juridic şi contencios verifică şi semnează toate documentele întocmite de personalul de
execuţie aflat în subordinea sa;

3363/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
Personalul de execuţie din cadrul serviciului:
 Acordă asistenţă juridică de specialitate la solicitarea compartimentelor funcţionale din structura CNPP şi a
caselor teritoriale de pensii;
 Colaborează cu toate compartimentele din structura CNPP, în vederea aplicării corecte a reglementărilor
legale în vigoare, coordonează şi asigură perfecţionarea legislaţiei în domeniul pensiilor şi altor drepturi de
asigurări sociale;
 Îndrumă şi sprijină activitatea compartimentelor juridice din cadrul caselor teritoriale de pensii;
 Elaborează propuneri pentru soluţionarea de principiu a unor probleme rezultate din aplicarea legislaţiei din
domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;
 Răspunde de asigurarea securității și confidențialității datelor manipulate, conform Legii nr. 677/2001.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

3364/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

3365/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind întocmirea punctelor de vedere cu privire la problemele de drept
(PO – 05 - SJC ediția 2)

Nr. Observații
Modificarea Cauza modificării
Crt. (eventuale implicații în aplicarea unei ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură ..................................................
care se modifică) (se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică sau
se abrogă)
2. Idem Idem

3366/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 2
Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

START

Documente Primirea documentelor


externe/ interne

DA
Sunt documente interne?

NU Se primesc documentele de la direcţia de


specialitate însoţită de adresă de înaintare

Înregistrează documentele la Registratura


Generală

Transmitere către Serviciul Juridic şi


Contencios

Şefului Serviciului Juridic şi Contencios


repartizează documentele personalului de
execuţie din subordine (Consilierul juridic),

Consilierul juridic semnează de primire in


Registrul de evidenta a corespondenţei

3367/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
1 Ediția 2

Se solicită puncte de vedere avizate asupra aspectelor


economice, tehnice sau de altă natură de la direcţiile de
specialitate din cadrul CNPP

Consilierul juridic formulează răspunsul


conform rezoluţiei sefului de serviciu

Consilierul juridic prezintă răspunsul şefului


Serviciului Juridic şi Contencios

Şefului Serviciului Juridic NU


şi Contencios analizează
răspunsul

DA
Şefului Serviciului Juridic şi Contencios Răspunsul
semnează răspunsul semnat

Şefului Serviciului Juridic şi Contencios


transmite raspunsul, spre semnare,
Preşedintelui CNPP

Preşedintele CNPP semnează răspunsul

I se dă un număr de înregistrare la Cabinetul


Preşedinte CNPP

Multiplicare răspuns

Exemplarul nr. 1 se Exemplarul nr. 2 se arhivează la Serviciul


transmite solicitantului Juridic şi Contencios de către consilierul
juridic care a formulat răspunsul

STOP

3368/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
Anexa 4 – Normare
NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Repartizare
document
După caz După caz După caz
personalului de
execuție
2. Semnare de
primire a
documentului în
După caz După caz După caz
Registrul de
evidență a
corespondenței
3. Solicitare punct
După caz După caz După caz
de vedere
4. Formulare
După caz După caz După caz
răspuns
5. Prezentare
răspuns Șef
După caz După caz După caz
Serviciu Juridic și
Contencios
6. Analizare
răspuns Șef
După caz După caz După caz
Serviciu Juridic și
Contencios
7. Semnare răspuns
Șef Serviciu
După caz După caz După caz
Juridic și
Contencios
8. Transmitere
După caz După caz După caz
răspuns spre

3369/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1
Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
semnare de către
Președintele
CNPP
9. Semnare răspuns
de către
După caz După caz După caz
Președintele
CNPP
10. Înregistrare
răspuns Cabinet După caz După caz După caz
Președințe CNPP
11. Multiplicare
După caz După caz După caz
răspuns
12. Transmitere
exemplar 1
După caz După caz După caz
răspuns către
Solicitant
13. Arhivare
exemplar 2 După caz După caz După caz
răspuns

3370/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 05 – SJC
Ediția 1

3371/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 06 - SJC


Serviciul Juridic și Contencios Ediția 1
Data intrării în vigoare 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA


CONTRAVENȚIILOR CONFORM LEGII 263/2010

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

3372/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
1. SCOP
Scopul procedurii este acela de a defini cadrul procedural și instituțional de desfășurare a activității de constatare și
sancționare a sancțiunilor prevăzute de legea pensiilor, cu respectarea limitelor de competență prevăzute de
legislația în vigoare.

2. DOMENIU
Activitatea se desfășoară în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice prin intermediul Serviciului Juridic şi
Contencios, care funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a Preşedintelui CNPP.
Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 144 lit. b), d), g), h) și lit. i) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și
completările ulterioare şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.145 se fac de către organele de control ale Casei
Naționale de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
Personalul desemnat să constate contravențiile și să aplice sancțiunile face parte din compartimentele juridic,
evidență contribuabili și stabilire și plăți prestații.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea de Guvern nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și
completările ulterioare: Hotărârea 914/2012.

3373/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;
 Organigrama CNPP;
 Fişele de post.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:
Agent constatator – personalul înputernicit cu constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor desemnat de
către directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii, prin Decizie. Personalul desemnat face parte din
compartimentele juridic, evidență contribuabili și stabilire și plăți prestații.

Abrevieri:
CNPP - Casa Națională de Pensii Publice;
SJC - Serviciul Juridic și Contencios;
CES - Compartimentul executare silită;
SC - Serviciul Contencios;
CJP - Casa Județeană de Pensii;
CPMB - Casa de Pensii a Municipiului București;
Cpf - Codul de procedură fiscală;
Cpc - Codul de procedură civilă;
C.civ - Codul civil;
alin. - alineat;
art. - articol;
lit. - litera;
nr. - număr;
pct. - punctul;
HG - Hotărârea Guvernului;
OG - Ordonanța Guvernului;
OUG – Ordonanța de Urgență a Guvernului.

3374/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Generalități
Procedura urmărește constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 144 lit. b), d), g), h) și lit. i) din Legea nr. 263/2010,
cu modificările și completările ulterioare şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.145.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor – documentul prin care sunt reținute detaliile
activității și prin care i se comunică contravenientului concluziile constatării.

5.2.2.Circuitul documentelor
Conform capitolului 6 - Mod de lucru.

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 Spațiu cu destinația de birou adecvat activității de executare;
 Mese de birou adaptate pentru instalarea calculatoarelor;
 Scaune de birou ergonomice;
 Dulapuri prevăzute cu încuietoare;
 Rafturi, polițe, pentru arhivarea documentelor;
 Calculatoare, imprimante, fax, linie telefonică externă, internet si mailbox;
 Linie telefonică internă;
 Rechizite de folosință curentă;
 Program legislație în sistem informatic, actualizat;
 Climat ambiental adecvat.

5.3.2.Resurse umane
 Personalul Serviciul Juridic și Contecios.

5.3.3.Resurse financiare
 Cheltuieli cu salariile aferente personalului Serviciul Juridic și Contencios;
 Cheltuieli administrative.

3375/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
6. MODUL DE LUCRU

Pas1 –Directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii desemnează, prin Decizie, personalul înputernicit cu
constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, denumit agent constatator.
Pas 2 – Numele agenților constatatori sunt comunicate departamentului de resurse umane care emite legitimațiile
pentru persoanele desemnate și le remite acestora
Pas 3 – Constatarea contravențiilor se face de către agenții constatatori prin coroborarea informațiilor din bazele de
date interne cu înregistrările agenților economici a căror activitate face obiectul controlului
Pas 4 – Agenții constatatori stabilesc sancțiunile conform art. 145 din Legea 263/2010
Pas 5 – Contravențiile și sancțiunile sunt consemnate într-un process verbal care se comunică contravenientului
Pas6 - Amenzile contravenţionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 şi 146, sunt constituite venituri la bugetul
asigurărilor sociale de stat

7. RESPONSABILITĂȚI

Şef Serviciu Juridic şi Contencios:


 Îndrumă, coordonează şi controlează activitatea serviciului, cu respectarea dispoziţiilor legale, statutare şi
regulamentare în vigoare;
 Îndrumă şi coordonează activitatea caselor teritoriale de pensii în domeniul său de activitate;
 Şeful serviciului juridic şi contencios verifică şi semnează toate documentele întocmite de personalul de
execuţie aflat în subordinea sa;
 Asigură planificarea activităţilor şi utilizarea eficientă a resurselor;
 Îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, sau îi sunt încredinţate de
Preşedintele CNPP.

Personalul de execuţie din cadrul serviciului (în calitatea de agenți constatatori):


 Constată existența contravențiilor prevăzute de legea 263/2010;
 Întocmesc procesul verbal de constatare și îl comunică contravenientului;
 Răspunde de asigurarea securitatii si confidentialitatii datelor manipulate, conform Legii nr. 677/2001;

Direcția Management Resurse Umane din cadrul CNPP:


 Emite legitimimațiile pentru fiecare persoană desemnată să execute activitatea de constatare a
contravențiilor.

3376/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
Directorii Executivi ai CTP:
 Desemnează agenții constatatori.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii
e) Anexa 5 - Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

3377/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

3378/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
Anexa 2 - Lista modificărilor
LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind constatarea și sancționarea contravențiilor conform Legii 263/2010
(PO – 04 – SJC Ediția 2)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. ...................................................... Modificarea, completarea sau
....................................................... abrogarea .................................
(se precizează partea din procedură care se modifică) ..................................................
(se înscrie reglementarea organizatorică sau legislativă
legală cu caracter general ori intern care se modifică sau
se abrogă)
2. Idem Idem

3379/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 1
Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

START

Împuternicire Agentul constatator descinde


la sediul persoanelor juridice

Efectuarea activității de
control

NU
Există contravenţii? STOP

DA

Întocmirea unui proces verbal Proces Verbal

STOP

3380/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 2
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Nr. Denumirea Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Crt. activității (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Efectuare
activitate de
După caz După caz După caz
control pentru o
descindere
2. Elaborare proces
verbal După caz După caz După caz
contravenție

3381/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 2
Anexa 5 - Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE


Casa Județeană de Pensii .............. …………
Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti
Str. ....... ….nr ....... bl..... municipiul .......
Nr ........ /........
L.S.
PROCES VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Încheiat astăzi, ............luna .... ....... anul ………. la ………………………………………...........

Agentul constatator /agenţii constatatori ………., îndeplinind funcţia/funcţiile de ………… în cadrul Casei Judeţene
de Pensii ……./Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, împuternicit/împuterniciţi prin Ordinul Preşedintelui Casei
Naţionale de Pensii Publice nr. ……. / ……. 2014 să constate contravenţii şi să aplice amenzile contravenționale
prevăzute de lege pentru săvârşirea acestora;

în urma controlului efectuat în ziua de ……. , luna ……, anul ……, orele ….., la … sediul CJP/CPM.Bucureşti /sediul
angajatorului........CUI........./domiciliul persoanei fizice ………..din …………str ……. nr. …….. cu privire la
respectarea prevederilor art. 144, lit............. din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare, de către angajatorul.............CUI......./persoana fizică……… cu sediul/domiciliul
în…………..str. ……………… nr. …… am constatat următoarele:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Fapta/faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la art. 144 lit…….din Legea nr. 263/2010, cu modificările
şi completările ulterioare şi se sancţionează conform art 145 lit.......din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi
completările ulterioare, cu amenda de la ..... …….. lei, până la..........lei..

De săvârşirea contravenţiei/contravenţiilor prevăzute la art. 144 lit. ……din Legea nr. 263/2010, se face vinovat:

Contravenientul persoană juridică:

3382/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 2
Denumirea ................, Sediul ...... ………………………………………, Certificatul de înmatriculare înregistrat la
oficiul registrului comerţului …….. sub nr. ….. din data de ……..şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Municipiului/Judeţului……. .... sub nr. ……/……., Codul unic de înregistrare (CUI), Codul
fiscal…………………………., reprezentată legal prin …………………….. funcţia ……………………… domiciliul
....................................……………...CNP ..... …………………., BI/CI seria ……… nr ………., emis/emisă de
Poliţia……… la data de …………………

Contravenientul persoană fizică:

Numele şi prenumele ........................... , domiciliul …………………………………………,


CNP ……………….. BI/CI seria ……..nr. ………., emis/emisă de Poliţia …………… la data de ocupaţia ……., locul
de muncă ……………… ......................

Agent/agenţi constatatori, Contravenient,


…………………………. ……………………..

S-a aplicat contravenientului amendă în sumă de …………… lei.

Împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptelor şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite:
……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

Contravenientul şi-a îndeplinit/nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a prezenta agentului/agenţilor constatatori, la
cererea lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăşurare a activităţii de control.

Suma totală de …….. lei, reprezentând amenda/amenzile contravenţionale aplicate astăzi, va fi achitată integral în
termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, în
contul nr. ……………….deschis la …………………………........................................................................................

In raport de faptele constatate …………………………………………………………………

s-au luat şi următoarele măsuri cu caracter obligatoriu:


………………………………………………………………………………………………….
Alte menţiuni:

3383/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 2
Îndeplinindu-se obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la
conţinutul procesului verbal, acesta înţelege să se consemneze distinct următoarele obiecţiuni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Contravenientul înţelege să nu se consemneze distinct nicio obiecţiune la conţinutul procesului verbal.

Împotriva prezentului proces verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, care ţine loc şi de
înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la
judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Procesul verbal neatacat în termen, precum şi
hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate şi
se supune executării silite, potrivit legii.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi, ziua
………, luna ……….., anul …….., /sau se va comunica contravenientului în termen de cel mult o lună de la data
încheierii acestuia.

Comunicarea procesului verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul ori la sediul
contravenientului.

Agent/agenţii constatatori, Contravenient,


…………………………… ……………………………

Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul verbal. Se confirmă de martorul:

Numele şi prenumele ………………….., data şi locul naşterii ……………….., domiciliul


…………..................................CNP ………………………….., BI/CI seria ……….., nr …………. emis/emisă de Poliţia
……………………la data de …………………., ocupaţia ……………….., locul de munca …………………. .

Data …………………………. Numele, prenumele şi


semnătura martorului
………………………………..

Motivele încheierii procesului verbal fară martor: ………………………………

3384/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 2
(sunt singur/sunt însoţit de agenţi constatatori)

Agent/agenţi constatatori,
……………………………

Prezentul proces verbal a fost înregistrat în registrul unic de control al contravenientului sub nr. ……/ ……., iar la
registratura acestuia sub nr. ……./ ……… .

Mi s-a înmânat şi am primit un exemplar al procesului verbal, astăzi ................. luna ............................anul…………..

Agent/agenți constatatori,
...........................................

Numele, prenumele și semnătura contravenientului


........................................

3385/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 06 – SJC
Ediția 2

3386/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU
SERVICIUL PROIECTE, STUDII ŞI ANALIZE
AFERENTE ACTIVITĂȚILOR GENERALE

             
3387/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

             
3388/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 01 – SPSA


Serviciul Proiecte, Studii şi Analize Ediția 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE EVALUARE


A PERFORMANŢELOR OBŢINUTE DE CĂTRE CASELE TERITORIALE DE PENSII

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

             
3389/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Asigură obţinerea unei evidenţe lunare a performanţelor obţinute de către casele teritoriale de pensii, prin
stabilirea gradului de realizare a indicatorilor de performanţă;
b) Stabileşte un set unitar de reguli cu caracter general, cu privire la desfaşurarea activităţii de evaluare a
performanţelor obţinute de către casele teritoriale de pensii;
c) Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele implicate;
d) Asigură controlul cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
e) Asigurǎ continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
f) Sprijinǎ auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar conducerea CNPP, în
luarea deciziei şi la evaluarea personalului de conducere al caselor teritoriale de pensii.

2. DOMENIU

Principalele sub-activități:
a) Centralizarea lunară a datelor aferente indicatorilor de performanţă;
b) Actualizarea periodică a indicatorilor de performanţă.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:


 Serviciul Proiecte, Studii şi Analize - CNPP;
 Direcțiile / Compartimentele / Serviciile implicate ale CNPP;
 Casele Teritoriale de Pensii.

Procedura se aplică de către persoanele încadrate în cadrul:


 Serviciului Proiecte, Studii şi Analize - CNPP;
 Direcțiilor / Compartimentelor / Serviciilor implicate ale CNPP;
 Caselor Teritoriale de Pensii.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

             
3390/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
3.2 Legislație primară:
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:


 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Ordinul nr. 946 / 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/
control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Strategia ȋn domeniul evaluării caselor teritoriale de pensii;
 Îndrumarul metodologic de evaluare a caselor teritoriale de pensii, aprobat de către Preşedintele CNPP;
 Proceduri cu alte compartimente CNPP privind preluarea periodică a datelor din evidențele informatice/
centralizate ale acestora;
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Procedurǎ operaţionalǎ = Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
Ediţie a unei proceduri operaţionale = Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată;
Revizia în cadrul unei ediţii = Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi
difuzate;
Selecţionare - Activitatea de stabilire a dosarelor care vor fi eliminate, dupǎ expirarea termenului de pǎstrare
stabilit în nomenclator.

Abrevieri:
A = Aprobare;
Av = Avizare;

             
3391/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
Ah = Arhivare;
CNPP = Casa Naţionalǎ de Pensii Publice;
I = Întocmire;
IR = Înregistrare;
R = Registraturǎ;
SG = Secretar general;
CRU = Compartiment Resurse umane;
CI = Compartiment Informatică;
CS = Compartiment de specialitate;
SPSA = Serviciul Proiecte, Studii si Analize din cadrul CNPP;
SS SPSA = Șef Serviciu Proiecte, Studii şi Analize;
CTP = Case teritoriale de pensii;
CP = Comunitatea de Practică ȋn domeniul evaluării caselor teritoriale de pensii
V = Verificare;
L = Luare la cunoştinţă.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura standard îşi propune să surprindǎ aspectele generale ale activitǎţii de evaluare a performanțelor
Caselor Teritoriale de Pensii, pe baza ȋndrumarului metodologic de evaluare a CTP, aprobat periodic de către
conducerea CNPP. Pentru tratarea aspectelor specifice este recomandabilǎ studierea în detaliu a acestuia.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Raport indicatori performanță, grupare pe perspective
 se generează electronic de către fiecare casă teritorială de pensii, pe baza datelor transmise de
fiecare compartiment a cărui activitate este evaluată;
 se face o copie de rezervă (back-up) zilnic, atât pe server, cât și pe hard disc extern la nivelul
SPSA.

Raport date brute


 se face o copie de rezervă (back-up).

             
3392/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3

Raport evoluție indicatori de performanță


 raportul de evoluție indicatori serveşte ca document de evidenţă a evoluţiei cumulate de la
începutul anului a rezultatelor obţinute de către casele teritoriale de pensii;
 se generează în cadrul aplicației de către personalul SPSA;
 semnează cel care generează raportul, dupa verificarea datelor, semnează Șeful SPSA, și se
transmite spre comunicare la conducerea CNPP.

Raport tablou naţional comparativ

Raport analize comparative

Raport alerte indicatori neperformanţi

Notă de aprobare a îndrumarului metodologic


 serveşte ca document justificativ de prezentare a unei versiuni a ȋndrumarului metodologic de
evaluare a caselor teritoriale de pensii;
 se întocmeşte de către SPSA pe baza analizelor proprii şi a propunerilor/modificărilor propuse de
către comunitatea de practică şi de casele teritoriale de pensii/compartimentele de specialitate ale
CNPP;
 circulă la şef serviciu SPSA pentru avizare, la conducerea CNPP (SG, P) pentru aprobare.
 se arhivează la SPSA.

5.2.2.Circuitul documentelor
Nr. SS
Document SPSA P SG CS CRU CTP
crt. SPSA CP
1. Rapoarte -
 Raport
indicatori
V / Ah V L L I/V V V/L
performanță,
grupare pe
perspective;

             
3393/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
 Raport evoluţie
indicatori;
 Raport date
brute;
 Raport tablou
naţional
comparativ;
 Raport analize
comparative;
 Raport alerte
indicatori
neperformanţi.
2. Notă de aprobare a
îndrumarului
metodologic (care
I Av A A L L V/L
include şi
ȋndrumarul
metodologic)

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 birou de lucru;
 calculator conectat la internet;
 aplicaţie informatică dedicată evaluării caselor teritoriale de pensii;
 server pentru rularea aplicaţiei informatice dedicate;
 imprimantă, copiator, telefon;
 rechizite necesare în mod curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici desemnaţi, încadraţi în Casele teritoriale de pensii, în direcțiile / serviciile /
compartimentele implicate din cadrul CNPP şi în Serviciul Proiecte, Studii şi Analize.

             
3394/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici/personalului contractual încadrat;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Etape
a) Raportarea datelor aferente indicatorilor de performanţă
 Preluarea, după caz, în mod automat, a datelor din diferite surse de date, de către aplicație.
Introducerea în aplicație a datelor şi documentelor suport, după caz, în termenul precizat în
metodologie, de către casele teritoriale de pensii, pe baza de user și parolă, de către persoanele
responsabile a indicatorilor de performanţă realizaţi în luna/trimestrul/semestrul anterioară/anterior;
 Vizualizarea/verificarea datelor de catre persoanele de la nivelul CTP prin accesarea meniurilor
„Rezultate”, „Rapoarte”, „Analize comparative”;
 Realizarea zilnică a copiei de rezervă a datelor ȋncărcate/preluate, ȋn mod automat de către aplicaţia
informatică.

b) Verificarea datelor raportate/ preluate ȋn aplicaţia informatică


 Persoanele responsabile din CNPP analizează şi verifică respectarea termenului de ȋncarcare de
către persoanele responsabile din cadrul CTP;
 Persoanele responsabile din CNPP verifică corectitudinea datelor raportate, pe baza documentelor
suport;
 Persoanele responsabile din CNPP solicită persoanelor responsabile de la nivelul CTP corectarea,
după caz, a datelor ȋncărcate în aplicație.

c) Actualizarea periodică a indicatorilor de performanţă/ ȋndrumarului metodologic de evaluare a caselor


teritoriale de pensii
 Periodic, Serviciul Proiecte, Studii şi Analize se va consulta cu comunitatea de practică, prin adresă
scrisă / e-mail / întâlniri, cu compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi cu casele teritoriale
de pensii, pentru primirea de propuneri/sugestii de îmbunătăţire a indicatorilor de performanţă;
 Sunt centralizate şi analizate propunerile primite, realizându-se, după caz, modificările în cadrul
îndrumarului metodologic;

             
3395/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
 Modificările stabilite sunt supuse aprobării conducerii;
 Casele teritoriale de pensii primesc noul îndrumar metodologic pentru aplicare / noua versiune a
îndrumarului metodologic se ȋncarcă ȋn aplicația informatică la secţiunea „Documente suport”.

Rezultate urmărite:
 Prezentarea unei imagini complete a rezultatelor pentru perioada selectată, pentru indicatori, obiective
strategice, perpective;
 Creşterea eficacităţii instituţiei, prin faptul că asigură posibilitatea urmăririi concrete a realizării obiectivelor
sale;
 Monitorizarea executării obiectivelor şi strategiei ȋn domeniul evaluării caselor teritoriale de pensii, prin
indicatorii de performanţă stabiliţi;
 Creşterea rolului planificării strategice prin identificarea obiectivelor strategice şi a relaţiilor cauză-efect dintre
acestea;
 Alinierea tuturor activităţilor şi resurselor disponibile la strategia instituţiei.

7. RESPONSABILITĂȚI

Casele Teritoriale de Pensii:


 Persoanele desemnate raportează în cadrul aplicației dedicate, împreună cu încarcarea documentelor
suport aferente, în termenele de raportare comunicate ȋn ȋndrumarul metodologic de evaluare, corectează,
după caz, datele ȋncarcate, la solicitarea Serviciului Proiecte, Studii şi Analize - CNPP;
 Accesează aplicația pentru a verifica datele încarcate, diferite analize și raportări etc.

Direcțiile, Serviciile și Compartimentele de specialitate CNPP:


 Furnizează intrări de date, sub diverse forme (baze de date, fişiere), prin e-mail, către SPSA, în scopul
calculării indicatorilor (introducere în aplicație);
 Accesează aplicația pentru a verifica datele încarcate, diferite analize și raportări etc.

Serviciul Proiecte, Studii şi Analize:


 Verifică datele și documentele suport încărcate în sensul respectării termenelor de raportare, a corectitudinii
datelor și a tipurilor de documente solicitate prin metodologie;
 Rulează rapoartele existente ȋn cadrul aplicaţiei informatice;

             
3396/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
 Modifică aplicația periodic, în funcție de necesități, în calitate de administrator a aplicației;
 Asigură funcționarea permanentă a aplicației;
 Comunică cu persoanale responsabile din teritoriu în cadrul procesului de raportare a datelor;
 Colaborează cu comunitatea de practică ȋn domeniul evaluării caselor teritoriale de pensii;
 Informeaza conducerea CNPP, transmițând rapoartele generate de aplicație şi alte analize, după caz;
 Asigură o copie de siguranță (back-up) a documentelor suport şi a datelor din aplicaţie informatică,
suplimentar procedurii automate de realizare a back-up-ului de către aplicaţie pe serverul dedicat;
 Asigură revizuirea îndrumarului metodologic de evaluare a caselor de pensii teritoriale ȋn colaborare cu
comunitatea de practică in domeniul evaluării caselor teritoriale de pensii;
 Propune aprobarea îndrumarului către conducere prin Nota de aprobare;
 Consultă periodic, prin adresă scrisă, casele teritoriale de pensii, pentru primirea de propuneri/sugestii de
îmbunătăţire a indicatorilor de performanţă;
 Centralizează şi analizează propunerile primite, prezentând comunităţii de practică o situaţie centralizatoare
a propunerilor;
 Trimite ȋndrumarul metodologic pentru o ultimă consultare la comunitatea de practică în domeniul evaluării
caselor teritoriale de pensii pentru eventuale observaţii, propuneri;
 Finalizează, în baza propunerilor primite, o nouă versiune a îndrumarului metodologic de evaluare a caselor
teritoriale de pensii;
 Înaintează versiune a ȋndrumarului spre aprobare preşedintelui CNPP;
 Trimite caselor teritoriale de pensii noua versiune a ȋndrumarului metodologic, pentru aplicare / publică noua
versiune a ȋndrumarului metodologic ȋn cadrul aplicaţiei informatice.

Conducerea CNPP:
 Aprobă noua versiune a îndrumarului metodologic de evaluare a caselor teritoriale de pensii, pe baza căruia
se realizează evaluarea caselor teritoriale de pensii;
 Primeşte Rapoarte periodice privind evaluarea caselor teritoriale de pensii din partea SPSA;
 Poate dispune Serviciului Proiecte, Studii şi Analize să solicite clarificări la anumite case teritoriale de pensii.

Comunitatea de Practică ȋn domeniul evaluării caselor teritoriale de pensii:


 Primeşte propuneri din partea CTP şi a compartimentelor de specialitate din CNPP, centralizate de Serviciul
Proiecte, Studii şi Analize;

             
3397/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3
 Analizează propunerile primite şi hotărăşte modificarea după caz, a ȋndrumarului metodologic de evaluare
(în urma unor ȋntâlniri, adrese scrise/e-mailuri către SPSA, e-mail-uri);
 Poate prezenta, din proprie iniţiativă, modificări ale ȋndrumarului metodologic de evaluare.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.
c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia
se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
d) Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9. ANEXE

a) Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii


b) Anexa 2 - Lista modificărilor
c) Anexa 3 – Schema logică a procedurii
d) Anexa 4 – Normarea procedurii

             
3398/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SPSA
Ediția 3 
Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii
LI S T A
de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Nr. Funcția / poziția Gradul profesional Data luării la


Semnătura
Crt. din statul de organizare Numele și prenumele cunoștință
1.
2.

              3399/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SPSA
Ediția 3 
Anexa 2 - Lista modificărilor

LISTA MODIFICĂRILOR
la Procedura privind desfăşurarea activităţii de evaluare a performanţelor
obţinute de către casele teritoriale de pensii
(PO – 01 – SPSA Ediția 3)

Observații
Nr.
Modificarea Cauza modificării (eventuale implicații în aplicarea unei
Crt.
ediții)
1. Conținutul procedurii Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile
OMFP nr. 946 / 2005.
2. Modul de lucru Actualizarea modului de lucru
3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru

              3400/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3 
Anexa 3 - Schema logică
SCHEMA LOGICĂ
a procedurii operaționale (PO)

Raportarea datelor aferente indicatorilor de performanță

Start

Preluarea, după caz, în mod automat, a


datelor din diferite surse de date, de către
aplicație. Introducerea în aplicație a
datelor şi documentelor suport

Analiza şi verificarea corectitudinii datelor


din situații pe baza documentelor suport

Vizualizarea/ verificarea datelor de către


persoanele de la nivelul CTP prin
accesarea meniurilor „Rezultate”,
„Rapoarte”, „Analize comparative

Realizarea zilnică a copiei de rezervă a


datelor ȋncărcate/preluate, ȋn mod
automat de către aplicaţia informatică

Persoanele responsabile din CNPP


analizează şi verifică respectarea
termenului de încărcare de către
persoanele responsabile din cadrul CTP

Persoanele responsabile din CNPP


verifică corectitudinea datelor raportate,
pe baza documentelor suport

Persoanele responsabile din CNPP


solicită persoanelor responsabile de la
nivelul CTP corectarea, după caz, a
datelor încărcate în aplicație

Stop

                3401/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 01 – SPSA
Ediția 3 

Actualizarea periodică a indicatorilor de performanţă

Start

Periodic, Serviciul Proiecte, Studii şi


Analize se consulta cu comunitatea de
practică, pentru primirea de propuneri/
sugestii de îmbunătățire a indicatorilor de
performanță

Centralizare şi analizare propunerile


primite, realizându-se, după caz,
modificările în cadrul îndrumarului
metodologic

Modificările stabilite sunt supuse Metodologie noua


aprobării conducerii

Transmitere spre aprobare președintelui


CNPP

Noua versiune a îndrumarului metodologic


se încarcă ȋn aplicația informatică la
secțiunea „Documente suport”

Stop

                3402/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SPSA
Ediția 3
Anexa 4 – Normare

NORMAREA
procedurii operaționale (PO)

Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar


Nr. Crt. Denumirea activității
(zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
Raportarea datelor aferente indicatorilor de performanţă
1. Preluarea, după caz, în mod automat, a datelor din diferite surse
de date, de către aplicație. Introducerea în aplicație a datelor şi
documentelor suport, după caz, în termenul precizat în
metodologie, de către casele teritoriale de pensii, pe baza de user după caz după caz după caz
si parola, de catre persoanele responsabile a indicatorilor de
performanţă realizaţi în luna/ trimestrul/ semestrul anterioară/
anterior
2. Analiza şi verificarea corectitudinii datelor din situaţii pe baza
după caz după caz după caz
documentelor suport

              3403/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SPSA
Ediția 3
Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Nr. Crt. Denumirea activității
(zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
3. Vizualizarea/ verificarea datelor de catre persoanele de la nivelul
CTP prin accesarea meniurilor „Rezultate”, „Rapoarte”, „Analize după caz după caz după caz
comparative
4. Realizarea zilnică a copiei de rezervă a datelor ȋncărcate/preluate,
după caz după caz după caz
ȋn mod automat de către aplicaţia informatică
Verificarea datelor raportate/ preluate ȋn aplicaţia informatică după caz după caz după caz
1. Persoanele responsabile din CNPP analizează şi verifică după caz după caz după caz
respectarea termenului de ȋncarcare de către persoanele
responsabile din cadrul CTP
2. Persoanele responsabile din CNPP verifică corectitudinea datelor după caz după caz după caz
raportate, pe baza documentelor suport
3. Persoanele responsabile din CNPP solicită persoanelor după caz după caz după caz
responsabile de la nivelul CTP corectarea, după caz, a datelor
ȋncărcate în aplicație
Actualizarea periodică a indicatorilor de performanţă/
ȋndrumarului metodologic de evaluare a caselor teritoriale de
pensii

              3404/3534
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

PO – 01 – SPSA
Ediția 3
Timpul minim necesar Timpul maxim necesar Timpul mediu necesar
Nr. Crt. Denumirea activității
(zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde) (zile/ore/minute/secunde)
1. Periodic, Serviciul Proiecte, Studii şi Analize se va consulta cu
comunitatea de practică, prin adresă scrisă/ e-mail/ întâlniri, cu
compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi cu casele după caz după caz după caz
teritoriale de pensii, pentru primirea de propuneri/ sugestii de
îmbunătăţire a indicatorilor de performanţă
2. Sunt centralizate şi analizate propunerile primite, realizându-se,
după caz după caz după caz
după caz, modificările în cadrul îndrumarului metodologic
3. Modificările stabilite sunt supuse aprobării conducerii după caz după caz după caz
4. Casele teritoriale de pensii primesc noul îndrumar metodologic
pentru aplicare/noua versiune a îndrumarului metodologic se după caz după caz după caz
ȋncarcă ȋn aplicația informatică la secţiunea „Documente suport”

              3405/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri
operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul
proiectului „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate”
Nr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933
Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă Codul de individualizare PO – 02 – SPSA


Serviciul Proiecte, Studii şi Analize Ediția: 3
Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ELABORAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CNPP

APROBAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

AVIZAT FUNCȚIA
NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

              3406/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este:
a) Prezentarea activitaţii desfăşurate de către CNPP în anul de referinţă;
b) Aplicarea prevederilor art. 5 alin (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, potrivit cărora autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de
activitate, cel puţin anual.

2. DOMENIU
Procedura operaţională se referă la modalitatea de elaborare a raportului de activitate al CNPP, având ca finalitate
asigurarea publicității acestuia.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:


 Serviciul Proiecte, Studii şi Analize - CNPP;
 Direcțiile / Compartimentele / Serviciile CNPP;
 INEMRCM - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă.

Procedura se aplică de către persoanele încadrate în cadrul:


 Serviciului Proiecte, Studii şi Analize - CNPP;
 Direcțiilor / Compartimentelor / Serviciilor CNPP;
 INEMRCM - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Reglementări internaționale:


 Nu este cazul.

3.2 Legislație primară:


 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare.

              3407/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
3.3 Legislație secundară:
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:


 Rapoartele de activitate ale direcțiilor/serviciilor/compartimentelor din CNPP;
 Planul de acțiuni, anual, al CNPP.
 Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiţii:
Procedurǎ operaţionalǎ = Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea realizării activităţii;
Ediţie a unei proceduri operaţionale = Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată;
Revizia în cadrul unei ediţii = Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi
difuzate;
Selecţionare = Activitatea de stabilire a dosarelor care vor fi eliminate, dupǎ expirarea termenului de pǎstrare
stabilit în nomenclator.

Abrevieri:
CNPP = Casa Naţionalǎ de Pensii Publice;
CTP = Case teritoriale de pensii;
INEMRCM = Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă;
I = Întocmire;
IR = Înregistrare;
PU = Publicare pe site-ul CNPP;
P = Primire;
A = Aprobare;
Av = Avizare;
V = Verificare;
T = Transmitere;

              3408/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
RV = Reverificare;
RT = Retransmitere;
M = Modificare;
P = Președinte;
DIESC = Direcția Informatică și Evidență Stagii de Cotizare;
DCRP = Direcția Comunicare și Relații Publice;
SG = Secretar general;
CA = Consiliul de Administraţie al CNPP;
CS = Compartiment de specialitate;
SPSA = Serviciul Proiecte, Studii si Analize din cadrul CNPP;
S SPSA = Șef Serviciu Proiecte, Studii şi Analize;

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități
Procedura operaţională se referă la modalitatea de elaborare a raportului de activitate al CNPP, având ca
finalitate asigurarea publicității acestuia.

5.2. Documente utilizate


5.2.1.Conținutul și rolul documentelor
Raportul de activitate al direcţiilor/serviciilor/compartimentelor din CNPP
 Cuprinde, potrivit Cadrului orientativ propus prin Anexa 6 la Normele metodologice de aplicare a
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, următoarele:
- Misiunea Casei Naționale de Pensii Publice şi obiectivele stabilite pentru anul raportării;
- Principalele obiective realizate şi performanțele obținute în anul de referință, de către
structurile CNPP;
- Indicatori de performanță şi gradul de realizare al acestora;
- Nerealizări/cauze/propuneri de remediere a deficiențelor;
- Direcții de acţiune/măsuri pentru îmbunătățirea activității.
 Se întocmeşte într-un singur exemplar care se predă cu adresă de înaintare semnată de către
şeful de serviciu Serviciului Proiecte, Studii şi Analize;
 Arhivarea se face la Direcția Comunicare și Relații publice.

              3409/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
5.2.2.Circuitul documentelor
Ș CCR DIES
Nr. crt. Document SPSA CS CA SG P
SPSA P C
1. Raportul de activitate al
P / ÎR
direcțiilor/ serviciilor/ V/T/ P/V/ P / Av P/
Î/P /T/ A A
compartimentelor din RV M/T /T PU
RT
CNPP

5.3. Resurse necesare


5.3.1.Resurse materiale
 birou de lucru;
 calculator conectat la internet;
 imprimantă, copiator, telefon;
 rechizite necesare în mod curent;
 climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane
 funcţionarii publici desemnaţi, încadraţi în toate compatimentele din cadrul CNPP şi INEMRCM.

5.3.3.Resurse financiare
 cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici/personalului contractual încadrat;
 cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU

Etape
a) Centralizarea datelor şi informaţiilor
 Solicitarea datelor şi informaţiilor în format electronic şi pe format hârtie, în termen de 30 de zile, de
la toate compartimentele CNPP şi INEMRCM;
 Colectarea şi centralizarea datelor şi informaţiilor în format electronic şi pe format hârtie, de la toate
compartimentele CNPP şi INEMRCM;
 Analiza datelor din rapoartele preluate;

              3410/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
 Preluarea și prelucrarea datelor din rapoartele de activitate ale compartimentelor CNPP și
INEMRCM, în raportul de activitate al CNPP;
 Redactarea raportului de activitate;
 Verificarea raportului de activitate de către şeful SPSA, șefii de compartimente și INEMRCM, care
au furnizat SPSA forma inițială a rapoartelor, secretarul general şi preşedintele CNPP;
 Efectuarea eventualelor modificări apărute în urma verificărilor, după caz;
 Reverificarea raportului de activitate de către şeful SPSA, șefii de compartimente și INEMRCM, care
au furnizat SPSA forma inițială a rapoartelor, secretarul general şi preşedintele CNPP;
 Transmiterea raportului de activitate către Direcţia de Comunicare şi Relaţii Publice în vederea
supunerii spre avizare Consiliului de Administraţie al CNPP;
 Efectuarea eventualelor modificări apărute în urma observațiilor și propunerilor formulate, după caz
în Consiliului de Administraţie al CNPP;
 Retransmiterea raportului de activitate către Direcţia de Comunicare şi Relaţii Publice în vederea
supunerii spre avizare Consiliului de Administraţie al CNPP, dacă este cazul;
 Avizarea raportului de activitate de către Consiliul de Administraţie al CNPP;
 Finalizarea raportului de activitate și semnarea acestuia de către şef SPSA, șefii de compartimente
și INEMRCM, secretarul general şi preşedintele CNPP;
 Transmiterea către Regia Autonomă „Monitorul Oficial” a raportului de activitate anual, pe suport
electronic şi de hârtie, în vederea calculării taxelor aferente publicării acestuia în Monitorul Oficial,
Partea a III a şi de a elibera o factură proformă;
 Transmiterea facturii proformă primită de Serviciului Proiecte, Studii şi Analize de la Regia Autonomă
„Monitorul Oficial” Direcţiei Economice şi Execuţie Bugetară, în vederea achitării acesteia.
 Transmiterea raportului de activitate anual Direcţiei Informatice şi Evidenţă Stagii de Cotizare, pentru
publicarea pe site-ul CNPP.
 Transmiterea raportului de activitate anual Direcţiei de Comunicare şi Relaţii Publice pentru arhivare.

Rezultate urmărite:
 Prezentarea activitaţii desfăşurate de către CNPP în anul de referinţă.

              3411/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
7. RESPONSABILITĂȚI

Serviciul Proiecte, Studii şi Analize:


 Solicitarea datelor şi informaţiilor în format electronic şi pe format hârtie, în termen de 30 de zile, de la toate
compartimentele CNPP şi INEMRCM;
 Colectarea şi centralizarea datelor şi informaţiilor în format electronic şi pe format hârtie, de la toate
compartimentele CNPP şi INEMRCM;
 Analiza datelor din rapoartele preluate și semnalarea neconcordanțelor constatate compartimentelor care le-
au redactat;
 Preluarea și prelucrarea datelor din rapoartele de activitate ale compartimentelor CNPP în raportul de
activitate al CNPP;
 Redactarea raportului de activitate;
 Verificarea raportului de activitate de către şeful SPSA;
 Transmiterea spre verificare șefilor de compartimente șefii de compartimente și INEMRCM, care au furnizat
SPSA forma inițială a rapoartelor, secretarului general şi preşedintelui CNPP;
 Efectuarea eventualelor modificări apărute în urma verificărilor, după caz;
 Transmiterea raportului de activitate către Direcţia de Comunicare şi Relaţii Publice în vederea supunerii
spre avizare Consiliului de Administraţie al CNPP;
 Efectuarea eventualelor modificări apărute în urma observațiilor și propunerilor formulate, după caz în
Consiliului de Administraţie al CNPP;
 Reverificarea raportului de activitate, în forma finală, de către şeful SPSA;
 Retransmiterea raportului de activitate către Direcţia de Comunicare şi Relaţii Publice în vederea supunerii
spre avizare Consiliului de Administraţie al CNPP, dacă este cazul;
 Transmiterea către Regia Autonomă „Monitorul Oficial” a raportului de activitate anual, pe suport electronic
şi de hârtie, în vederea calculării taxelor aferente publicării acestuia în Monitorul Oficial, Partea a III a şi de
a elibera o factură proformă;
 Transmiterea facturii proformă primită de către Serviciul Proiecte, Studii şi Analize de la Regia Autonomă
„Monitorul Oficial”, Direcţiei Economice şi Execuţie Bugetară, în vederea achitării acesteia;
 Transmiterea raportului de activitate anual Direcţiei Informatice şi Evidenţă Stagii de Cotizare, pentru
publicarea pe site-ul CNPP;
 Transmiterea raportului de activitate anual Direcţiei de Comunicare şi Relaţii Publice pentru arhivare.

              3412/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
Direcțiile, Serviciile, Compartimentele din cadrul CNPP și INEMRCM:
 Furnizarea datelor şi informaţiilor în format electronic şi pe format hârtie, cu semnătură de asumare, în
termen de 30 de zile;
 Verificarea raportului de activitate transmis de SPSA, de către șefii de compartimente și INEMRCM, care au
furnizat SPSA forma inițială a rapoartelor;
 Transmiterea SPSA a eventualelor modificări apărute în urma verificărilor, după caz;
 Verificarea raportului de activitate transmis de SPSA, în situația în care apar modificări după supunerea spre
avizare în Consiliului de Administraţie al CNPP, de către șefii de compartimente și INEMRCM;
 Retransmiterea SPSA a eventualelor modificări apărute în urma verificărilor, după caz;
 Asumarea raportului de activitate de către șefii de compartimente și INEMRCM.

Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice:


 Înscrierea raportului de activitate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administraţie și prezentarea
acestuia membrilor CA;
 În situaţia în care raportul de activitate este avizat cu modificări, Direcţia de Comunicare şi Relaţii Publice îl
retransmite Serviciului Proiecte, Studii şi Analize.
 Arhivarea raportului de activitate anual.

Secretar general CNPP:


 Însuşire raport de activitate.

Preşedinte CNPP:
 Însuşire raport de activitate.

Consiliul de Administraţie al CNPP:


 Avizare raport de activitate.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele
implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent și se poate actualiza independent de
procesul de revizuire a procedurii.

              3413/3534
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
Instrumente
Fondul Social European Ministerul Dezvoltării Regionale și Structurale
Administrației Publice 2007-2013

 
PO – 02 – SPSA
Ediția 3
b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general și intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială
în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul