Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE ANUALA PENTRU ISTORIE

CLASA a-IX-a ( 2 ore săpt.)

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OBIECTIVE DE NR. SĂPT. ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE OBS.


CONŢINUTURI REFERINŢĂ ORE DE ÎNVĂŢARE
- intelegerea si -folosirea surselor - Harta fizică - dialog cu
I. Popoare şi spaţii antice reprezentarea in timp a istorice pentru a lumii. elevii ;
1.Introducere epocii respective ; 1 analiza informatiilor - interpretarea
2. De la preistorie la istorie -intelegerea si 1 primite; - Manualul. textelor
3. Popoarele Orientului Antic reprezentarea in spatiu al 1 -comentarea istorice;
4. Popoare si limbi indo-europene popoarelor respective. 1 elementelor comune -Enciclopedie -interpretarea
5.Evaluare -formarea unei viziuni de 1 si a diferentelor de istorie hărţii istorice;
ansamblu asupra legate de lectiile in universală.
materialului studiat. cauza.
- clasificarea - Manualul. - dialog cu
II. Formarea popoarelor medievale -intelegerea tipului de evenimentelor in elevii;
1. Europa – spaţiul de formare a popoarelor organizare politica; dependenta de - Atlas istoric - interpretarea
germanice, romanice şi slave. -identificarea diferentelor si 1 perioada respectiva; şcolar. textelor
2. Asia – vatră de origine a arabilor. asemanarilor dintre doua 1 - construirea unor istorice;
3. Fino-ugricii şi turcii. tipuri de organizare diferite; 1 argumente în -Enciclopedie - interpretarea
4.Evaluare -plasarea in timp si spatiu a 2 susţinerea unui punct de istorie textelor
formelor de organizare 1 de vedere; universală. istorice;
politica in cauza ; -realizarea de
referate.

III. Etnogeneza românească - compararea a două - Manualul. - dialog cu


1.Etnogeneza românească - recunoaşterea 2 lucrări de specialitate elevii ;
2.Evaluare asemănărilor şi diferenţelor 1 care tratează aceeaşi -Enciclopedie - interpretarea
dintre sine şi celălalt, dintre temă; de istorie hărţii istorice ;
persoane, dintre grupuri ; - alcătuire unor universala. - dialog cu
proiecte de grup care elevii ;
- utilizarea adecvată a
să prezinte tema - Manual de - comentariu
coordonatelor temporale şi “imaginea celuilalt” în istoria artei de text;
spaţiale relative la un diferite faze ale
subiect istoric ; istoriei;
- investigarea unui fapt - redactări pe teme
istoric ; diverse.
0 1 2 3 4 5 6 7
IV. Moştenirea culturala a antichităţii. - folosirea limbajului adecvat - caracterizarea unei - Enciclopedie - dialog cu
1. Arta. Orientul antic şi Grecia antică. în cadrul unei prezentări orale epoci istorice folosind de istoria elevii ;
2. Arta monumentală romană. sau scrise; 2 limbajul specific; artei. - interpretarea
3. Educaţia în lumea greacă. - recunoaşterea unui context 1 - alcătuire unor proiecte unor opere de
4. Cunoaşterea ştiinţifică. economic, social, politic, 1 de grup care să - Manualul. artă ;
5. Evaluare cultural, istoric 1 prezinte tema
1 “imaginea celuilalt” în - Enciclopedie
diferite faze ale istoriei; pentru istorie
- redactări pe teme universală.
diverse..
V. Civilizaţia medievală. - extragerea informaţiei - anliza unui fapt sau - Manualul. - dialog cu
1. Domeniul feudal esenţiale dintr-un mesaj. proces istoric, folosind - Dicţionar de elevii;
2.Oraşul - recunoaşterea asemănărilor 1 resurse adecvate; termeni istorici - interpretarea
3.Europa romanica si Europa gotica şi diferenţelor dintre sine şi 1 - exersarea unor roluri - Istoria artelor unor obiecte
4.Evaluare celălalt, dintre persoane, 1 specifice în activitatea plastice. de artă;
dintre grupuri. 1 de grup. - test de
evaluare.
VI.Umanismul si renasterea artistica - exprimarea unei opinii faţă - caracterizarea unei - Manualul.
1.Umanismul de o operă culturală în cadrul 1 epoci istorice folosind - dialog cu
2.Renasterea artistica unei dezbateri. 1 limbajul specific; - Enciclopedie elevii;
3.Evaluare - aprecierea valorilor trecutului 1 - recunoaşterea în texte de istoria artei - interpretarea
prin raportarea la actualitate a diferitelor tipuri de unor opere de
- inţelegerea mesajului argumente; arta;
surselor istorice arheologice, - redactări pe teme
scrise, vizuale şi de istorie diverse.
orală
VII.Religia si viata religioasa - folosirea limbajului adecvat - formularea de opinii şi - Manualul. - dialog cu
1.Budismul în cadrul unei prezentări orale 1 argumente referitoare - Culegere de elevii ;
2.Iudaismul si Crestinismul sau scrise 1 la un subiect istoric texte pentru - interpretarea
3.Islamismul - analiza critică a acţiunii 1 - autoevaluarea istorie de texte
4.Evaluare personalităţilor şi grupurilor 1 raportată la valorile universală. istorice ;
umane in diverse contexte grupului - Enciclopedie
istorie
universala
0 1 2 3 4 5 6 7
VII.Reforma religioasa si urmarile sale - folosirea limbajului adecvat - formularea de opinii şi - dialog cu
1.Reforma si contrareforma în cadrul unei prezentări orale 2 argumente referitoare - Manualul. elevii ;
2.Luteranismul sau scrise; 1 la un subiect istoric - interpretarea
3.Protestantismul - recunoaşterea unui context 1 - autoevaluarea - Enciclopedie de texte
4.Razboaiele religioase economic, social, politic, 1 raportată la valorile pentru istorie istorice;
5.Reforma religioasa in Transilvania cultural, istoric 1 grupului universală. - interpretare
6.Evaluare - utilizarea dialogului 1 - investigarea unui fapt de hărţi
intercultural; istoric istorice;

VIII.Forme de organizare politica in - folosirea limbajului adecvat - Formularea de opinii - Manualul. - dialog cu
antichitate în cadrul unei prezentări orale şi argumente - Dicţionar de elevii;
1.Monarhia orientala sau scrise; 1 referitoare la un subiect termeni istorici - interpretarea
2.Democratia ateniana - evidenţierea relaţiei cauză – 1 istoric - Istoria artelor textelor
3.Republica si Imperiul Roman efect într-o succesiune de 2 - Recunoaşterea plastice. istorice;
4.Regatul Dac evenimente sau procese 1 perspectivelor multiple - Enciclopedie - interpretarea
5.Evaluare istorice; 1 asupra faptelor şi pentru istorie hărţii istorice;
proceselor istorice universală -test de
utilizând surse istorice evaluare
diverse
IX.Statul Medieval - Recunoaşterea unui context - Utilizarea - Manualul. - interpretarea
1.Imperiul Bizantin economic, social, politic, 1 cunoştinţelor şi de texte
2.Franta cultural, istoric 1 resurselor individuale în - Enciclopedie istorice ;
3.Imperiul Romano German - Extragerea informaţiei 1 realizarea de de istoria artei - interpretarea
4.Evaluare esenţiale dintr-un mesaj 1 investigaţii, de hărţi
- Exprimarea acordului / - Construirea de -Harta fizica a istorice ;
dezacordului în raport cu un afirmaţii pe baza lumii
context social; surselor istorice şi
formularea de concluzii
relative la sursele
istorice
X.State medievale in spatiul romanesc - Înţelegerea mesajului - Realizarea de analize - Manualul. - dialog cu
1.State medievale in spatiul romanesc surselor istorice arheologice, 2 comparative referitoare elevii ;
scrise, vizuale şi de istorie la spaţii şi perioade - Carte istorie - interpretarea
orală; istorice; medievala de texte
- Utilizarea adecvată a - Investigarea unui fapt -Harta istorice ;
coordonatelor temporale şi istoric medievala a
spaţiale relative la un subiect spatiului
istoric; romanesc
0 1 2 3 4 5 6 7
XI.Absolutismul - Recunoaşterea unui context - Formularea de opinii - dialog cu
1.Habsburgii economic, social, politic, 1 şi argumente - Manualul. elevii ;
2.Bourbonii cultural, istoric; 1 referitoare la un subiect - interpretarea
3.Tudorii - Analiza critică a acţiunii 1 istoric - Enciclopedie de texte
4.Romanovii personalităţilor şi grupurilor 1 - Utilizarea pentru istorie istorice;
5.Evaluare umane in diverse contexte 1 cunoştinţelor şi universală. - interpretare
- Construirea de sinteze resurselor individuale în de hărţi
tematice; realizarea de istorice;
investigaţii, de proiecte
personale şi de grup
XII.Islamul si Europa - Folosirea limbajului adecvat - Formularea de opinii - Manualul. - dialog cu
1.Califatul Arab în cadrul unei prezentări orale 1 şi argumente - Dicţionar de elevii;
2.Ideea de cruciada sau scrise; 2 referitoare la un subiect termeni istorici - interpretarea
3.Imperiul Otoman - Evidenţierea relaţiei cauză – 1 istoric; - Enciclopedie textelor
4.Evaluare efect într-o succesiune de 1 - Recunoaşterea pentru istorie istorice;
evenimente sau procese perspectivelor multiple universală - interpretarea
istorice; asupra faptelor şi hărţii istorice;
- Construirea de sinteze proceselor istorice -test de
tematice; utilizând surse istorice evaluare
multiple;
XIII.Tarile Romane si statele vecine in - Analiza critică a acţiunii - Utilizarea - Manualul. - dialog cu
evul mediu personalităţilor şi grupurilor cunoştinţelor şi elevii;
1.Tarile Romane si statele vecine umane in diverse contexte 1 resurselor individuale în - Lucrare de - interpretarea
2.Relatii comerciale sin sec.14-16 - Recunoaşterea asemănărilor 1 realizarea de istorie veche de texte
3.Relatii politico-miliare şi diferenţelor dintre sine şi 1 investigaţii istorice ;
4.Evaluare celălalt, dintre persoane, 1 - Construirea de -Harta tarilor - interpretarea
dintre grupuri afirmaţii pe baza romane de hărţi
surselor istorice şi istorice ;
formularea de concluzii
relative la sursele
istorice
XIV.Expansiunea Europeana si -. Înţelegerea mesajului - Realizarea de analize - Manualul. - dialog cu
Razboiul de 30 de ani surselor istorice arheologice, comparative referitoare - Atlas istoric elevii ;
1.Marile descroperiri geografice scrise, vizuale şi de istorie 2 la spaţii şi perioade şcolar. - interpretarea
2.Imperiile coloniale orală; 1 istorice; - Enciclopedie de texte
3.Razboiul de 30 ani - Evidenţierea relaţiei cauză – 1 - Investigarea unui fapt pentru istorie istorice ;
4.Transilvania si razboiul de 30 ani efect într-o succesiune de 1 istoric; universală -interpretarea
5.Nasterea lumii moderne evenimente sau procese 1 de hărţi
istorice istorice;

S-ar putea să vă placă și