Sunteți pe pagina 1din 75

Ta I5 I

b
Ito;ar,"tI i, .dJu,ir
t:o*
'r {,rcl.-
" r4ij-+ '
Iruu.ton*= f41"* * 3p o
--TTr'----

4
+.\
-\. jir,, q.J*'n$i-*-i;:IL
. il,l , ,. ri$*rtl,?i;l "ll, iJi.rluR:r*it
' FrF
F.l',i .rrrr,ir i.,A tt i r.r[''i.r'L,i'1rl S
{..
*
+
f
Ja'r.;ir"i iJ.,, l-'ti-;iliirj;fl!

hr.'- ' -
i=:
*
F , . : I ; i; j i r-,* 1 t,.;1 i l i ;,,' ' i * ' L i .r a l j r l ' $r' ;i i i l ' 1' ' C ' ' ' " 1' i ' i -- .jir;C.:LJ*,:I
f
I

i','rl.iI f., i"]- lit;J'ii'l,,ii:r". j," ilir { -i ":,,ilu !.}a


*"'*
:?
. iiii-r&j:jl:l-.; -O
rg- -. L*1 i;u::,il "i - ,i:. rilj,L: ) ,
:'6
*
#
, r;i - ir - , ! i. . : r ^ ;:,,l i i tr:,.7 t/L " j t' l tr.i\& Il.1.il.
, at
, - *i"'l-i*i'"

j:il-'":i;'r I Ji{ri9-"IJtil'r-trl
Er.1
*"-r. -ij';i .
4
rI,

'.:-.:
r$g3lrmul !E cwglsfffrl Brrcgmsrl
Frgul.|t#f$t n* I$SI.ALAtII
C^I,EES8AIg ISgfA&AgII

€8r3IIlIm* nAI&lSR Eili&trtl'gd I*i1;edSARsC.eISUtUi,$I


I STEIEE{EISRP*SIY}i DS I$O.*LAI8E $OLABA(FSEISADA
ggfeI38I'B
- IFR[&I& ],.

Contpet t g?/Lg&Zt SAZA II,j.*.


Beneflc J,ar c gggf - il[eERC

DEgAN t Frofrd.r.ing. C,
ia:,
L,w)
{--
SEF CATENAA I Prof . d.r. i.ng.Cff)pUnU
RA/,

&rcuregtl I98l$ -

. -T
eslecrlT Dg ieL{lpBArlg

- PFof,rdr.LBgr ffiEoRGEE gtns


- €lE:frCr'lggr PIIIU 88O4FESSU
* 8ef luer.dr*lag' IOITASIACoLDj
* Eef lger.lag' gm&$ sfolgtg
HrFdI &&AYJSOeru.l
- lgiet'llnt.
* *sXEt*Jag" DSXItEit ffiACAE
- rag. ![rffiEl MAsorssgu- Cla,,' N;J€
- 6s}}tag* IOrSA llsiEgf VPr".rUa
- Slblngr SESrtS egteru
,]
c€r43g8rn$ gslactlY I.dlslRA:tICI

- S&f rd,r. A$$ICA fBI*3*EI8


- SGf, lssl.dg. IB.Ilft FEPI
I
i

- lclstr 3trS8,ISrt YsfSR f,,Lr,\ l


g T g D S tr EI

- Il*ccu rdllan f
* Silgrr9f,, ganlele

- Bogca Gabrlel- e
* 3[EXdsran Cetd,ll-tr '*lr*o"anl.
- IlBBmzs Ildlko
- trr$r rd,!t-an Jt') e
C!'l'i,er'L

t
I
il
fi

- Fapa tdias narle {XA I


I
.&I"arandxr vqo\ Aa*o.z-t^.-
- YLgd, i
Blaa 9ersaiaa

i
- A|"*tl
- Pgllascu Easarab &du
- IceloL SlEne LUu'{4-- C*
ge€rgeagg Dl31rpQ"-*_
-
- Isni${ Iusl Hauf \A-J
- ead*nnstolentts
"W
$TAgriirsEA DAirjIl,'x cta,,.riil'rc5 i{.itGr"eArtricarfl,ILrJLUr
SISfi!&LEI.olt ;'Agi V.u &S &,iCAr,AI*itr $G,r.,ARA.

ktele d.e fag': referJ.to&.re la solal:6 gl tenBera-


tusa gerull:l exterior afererrtd looeritglilor -udiafia din slrd.ul gr",.ril ( t+ to*
calit6'$i ) re*.neziat$. para,i:ietrii cle ealctrl pentru dj.ue.aeionarea i-ns-
ialagtilor Sesive de liicElzite eola:*i. i:,Ie coastitu-e in ercelagi tlr,B
datele ds eelcul ql trrentru alte tipuri de intlalabil Eare eapteazd,
gi utili.Eeazd energia saLerd.
Yelorile ele oalculr sest/eetiv rad,ialia solarfr" gl teape-
ratura eerulul extelio:c, eu fost d.eterq:lsate pent:ru condif ille ned.il
lqnele de eanifestare a .faetosJ.lel inateomlogiet Sn locatit$.!lle
luate Ln cor:eLeerare, deci pe*tr"r o frecveagd <ic nanif,estare f r 5oSr
Pentru elte freevecge de :rianifestare se poate fece atriel la setod.olo-
gia prev6aute Ln Freeerl.BFille tehnice privtnd. n lrelucrdri pentru
slstenstizarea d.atelor de cIL"e fn cos,cord,anf6 cu ceri-nfele nolsatj.-
velor d.e dlaenslonare a fuistalafiilor d.e preparsre a apei cald.e de
corxEiuEt gl a lnstalaglilor de tnedlalre utillzind energla solar,{rr.
YalorLle de aelaul Lndisate a* la baaai prelucmree gl
iaterpretarea etatletieA a inregis&r5rilor areteorologloed1n perioada
L968-L9n pontru teiape::eturra se.rul,ui exterlor Fl rg?l-lgso pentru
rad,iefla eeLard..
1. f.eilplrsa.t-*.lrg-
aerului, ext?rlor.
ieutru teu,poratura s,eru,hii exterior eu fost defi_alte
di,uii terxperaturi ci,ecelcrrl r
tef tenperabura rned,ie zilnicd. a aerulul exterisr 3.n fur"e gle
de lunii gi locali*ate i
tums- terrigerutura raedie a aemlui exterior pe durata silnicg
( tecreticii ) Ae sir$luclre * $oarslui, rerspectiv pe X.n-
tervalul cuprLns fntre trflsdsitut gt agueul soarelui.
lenperatura zilnic& a aerului exterior, t*r so €arcu-
leazd, cu re lai ia !
tu *i e m*€r Au (oc) (t.r )
La aare t** a:,'e senniftesfla de &al sas latr e. Au reprezLatE abateree
orerd Efeeti'r& a teaperet*rll aenrlul exterlos fa$d de vatroares IBs*
die, t*, , tn funefile de anplltudi.aea osoilaliel sllaice de temptra-
tur6., A* ceaferln tabelului l.] pontru peri.oada catdd 91 d.e tsaazi-
lle ( I aprilie - jL ostsmbrie ) ei conform tabeh,rlui 1.4 pentru pe-
rloada xece a anului ( I aoieslbrie - SL,martle )r Soeficlentul os eub
for"aa €? - glerioad,a de var$, sau cX * perioad.a d,e iarnd a fost i-adlcat
pentru lntervaluli de 24 ere in tabelul 1.2.
'Ienperatura medie a aerului- exterior pe d.urate d.e strE-
lua5.re zllnis$ e $oarelui, t**ur $8 ealeuleazd, cu rela!!.a i

tel,is = tem cr Az )i = tes + atm (6c ) (1.2 )


" & ?t

is care n repreaiatri nusLirul oe ore coresptura.itor J-ntervalului de


striilucire al soarel*.i, conlorn tabelului L.5.
Valor"i.Le teuperaturilor t** gi t** Ilreou& gi anplltu-
dinil Au pentru toeite luiiile ar:ului anfost indioate in tabelul L.1.
2.@ '
lntessitatea radialiei solare ( globalet dlseEte pt d.i-
fuae ) a fost caleulatd,, l,entru eele 14 locallt{i$i lndloater Fe baza
rad.iallei sslaxe rle ser senln ( globale, directe 91 dlfuze ) gt a
duratei efective Se str$$ueire a soarelui pgeoi-fis6 fi.ecErei looali-
tg.!i tn 5;arte. ,la tabelele ?.1.1 ..o 2.I.34 au fost lndloate rad,le-
fia solarS. glob*l&., IGa , d,irect5., Iro r Fi lre supmfa!6 narnal6 la
ra s&, Iffi o r Fe s er s el l l n ln t a b e le le 2 . 2 " L . . ' 2 . 2 . 1 4 r a d la f la so l a -
rd direetE ge suyrafele sosaale Le razri., IW r iar fur tabelele 7rV.L
... 2.3,14 rad.ia'Eia solar5" €ireet&, lnt pe suprafe;e verticale gl
orizontale preem. ;i radietia difua5.t Id,.
lkd,ie:yie- solara q;leb;:La pentru stfr.rafeFe verticale gi
o r i a o n t e l e t peltr; o anumita localltatet lrrnii gi orS ee va calcnla
eu relafia 3
IG =I.r+ I A ( wlna ) ( 4 .1 )

Si-n tabele au fcst excluse valoril,e radiallei solare


clireete care stnt reflectate de sul,lsgunt stJ,clei Snecue Fl eele cate
eoreslxr$d" unel. transmJ-tan$e uiai a:lci d'e 5oS eeea se corespunde unui
cosJ6<or22 (peste u*gbJ"ul format d,e aornala la razd. 9l di.reclie la-
aelor solare ).
Yalerile de saleul ale radi.eliel globale r d,ireote gi.
difuze pentru alte f:recveage ( f ) ae maaifestare a para&etrllor clX-
I:
IF
i - 3-
;
F natlcl eau lrsatra legal,ttrtt eu alts dnrata na{lL arc:$r ( a ) e F
F; strEleot"la grcll:i lc orsels 3p ee $l dcnaStetaa .adtegtet eolese
F
t Fe aupnfcle firettaate ee, tra uaghla( faf& d,e erlsontsl.tr, rpt fi erl*
r aulete sa ggl"afitle r.sf,xcate -tg P-eaarLF xl t*trnJ.ae prtrvLe{ t hehp
F erdrl Sentru slstenatttars" datalor dc etld fn aanqald+rr|tr, eu
tt leLe aornatllelor de d,l"asnsloa€rto a Lngtalagl.LXor, de $grparalB r
F aP€l qetr€a 4e eossqa gl a lsgtatatltlos dc Lnc[fsisa etlllsigil ea6lr.-
t gi'a mlard, i.
nFTTtwr!!tF

I -ern a €o €tu'
n I - --t-.dEreA_N<a vlEEiE rE : u,q^'a s-it+roieE"
. t - \<e ':G
i I TE _ei Fs- _ El
eicr"a+lE .-' N :E
I I
{ ' A-
"z - au*ra-'=ttc:stEA .
| fabe/
t.-

' :t | ! r T r- i I i l ,c,j e.t ,i- a't.'


o.b ' lllg lz lla G 2i n6' € ' +
! s . o le e l6 l1 | ,r- at'
+ r l zl
'tt5.'t I ,r
z g Il e a .q Il ??r 'ql+ 7 lI a2'to
l l el
ir
'ALE)4a.r*{Cell -4,4i --*

-i;J:1"i.-",=l
'

;:';:l
:t:i,i",:',::,::; i:;:i,""i Irll.:
ryj-jJ{.*;
J:rt.=.-:t=i"*; '",* ,,3

:Fitrfrl1
3?';4lrZi g.si5i o !G lee:Z

:'ffi_ f*,:T111:
e,2
' .--'--i *-t **-r-.*l

C t{!cE{efT'^ir\tT-A
^o

:nr". -fl;l:l;I:, ;:i;;i:1;:i:ir.1ia


t.i"'Ia€|3.
t"t
*"
) a

|
lil
-1,b oa i 1 | l=
"

;ii:;ii
-f

:1i i
! t
i
\ A1

o;b
'i
1_---+
23 i 4 I
Oe

3tI'
I
i I l

a I 5 ,4 4
I

l:ti:,::i;
-

*+43+*"i
1^,ii:: i",",i,r.:^* :
r

"r*^.^*'_
.1.--r-o..*** | ::"Lf
--'=.*.o.l ".;
ilf
4'l iqt z,,o :'l,ua
I-::
r"e' hll;i;i
?2 t,',^zt e.'e-i.1!91--19*+:i']i :::l
;;;; ,'l-o' i,, , ";' ; ; l"l''1''sjiftl-o--1!1- :. *n a q 8 A3 ,z' 6
l-.-"-,:i : i:,.':f:::i
{- :o .e 4
'o' i a
t - =-
E ^ q843' 3re' f l ' "-J 1:
f- - - - ' '- , - ' --" " f ' -* " ''"1*

; ; ; ;"- - -q f ^,3 " 'i 'E : t t : "{ l : : : j


t
\ , ii4
't,,", ;; ? . ,rT,?ts-:t. '( I *S I tl.5
4.t €-LA{*qi}'

riirlrr*, i-.,,s 4- ,;s- ',,t- 4 9,2 7!8-.6--t*t**$a-tJ---u&'le1-J)-'!Et2


{
*"-1?_
ffi"*- -::' tj1a. ::;-"*-:iJ:* .*-t*-€ AT. ,,.€t*l'*Ji 1j}fT€$,..,:oB

" *lEv:r:g
r-ra1rr *.,4.3r"ri-.. idEtre. ;:-1--.t"rli:A. .A /'L(-,J--jc 1X€fff-'Ie,.

' temg l.rrcie F€. :!'€p-TA :trE. gT€a1.1rgtq;g A- € aga-g6 .


' A2 -A,r*frr.dh.lEA - cr€cirAfilai zr'r,rr.gg :r'E -G:r'a+*rgrr.rrcA. $'
Te&e/ /. / Ccart*nror*"

lu,na
Loccrl.itqtecr ust lcne I qrtornl=ne
Aur Oeaefllc
t.* t*rrs I Az t.n", . t*' A= te- I t"-.i A= t*. i t-r*iA=
- tLem ll
-ems
r
/-\&

At-E:(^\t{CrelA 25* |i 7_ za.6l,x.ei I | ,te+I a.si e 1 .3f++.sl e


224 I 25* :1 '7.1 5 o.? | {.9 b
..ts,tAFA:T ;7'. e+I
264 | 7 Z2.o | 2s.o ? | ,Ig,' t ' U2* 6 {2,oir:3* I :f ?o 84 4 ;,e-t,*
zi :.
.. ..: ": : -_--I-_--i--_
'ix'" 1 {s2 a.s e {4.ti i=" I n
|
23 ei
2?.3i 239i 1_ a7 i | -t---_-
t- - ---1--
i I
1---_
'1.2 ;; 4.8 13"13
*fi-o,*f
%*l
-_-+---F
7 21.?| 2+.?| 7 l,{o.o ! u.t I e
-'T---------T_-
,14.'l I ,(4.8 !a
f.

z ils e I q
I

<6e | 245 I { 9. 4| a, r si 6 | r_e.


7 __-r___T___. € 4.8 91 .{.3
1
l

T__ i
;$ T";IAT % .
! * -r- 2 1 ?n3,+ \ ? . 2 i2 4 9 t 4
-+- -+---
19."o i ,C35
I
4 Eg {o.o I
214 \ 24+ |
3_ eesJ ! z -: r ..s ; ?lf lqiz
J*----1--
t s lt -.1
* - l --.- -l --
{o.'l i ,{r*"5
?
,7
6.s
| 2c.$ | a'r.ria*.,rI f l,re.ot21.7i z b.7
9 ---+----H--+ | {t}.1 6*
^2 ----+"-
Tg.€vG€11 n.^ l rn4 | 7 2 ^ 3 i? ts.*' 6 j+ e .e iu tl6 4^ 7 't" A 5 ?1 2o
- *- *f' ._+- _i tii ':-
yJ+ i 2s4: t,H8t,2 li4 €
-** 1 *" 'l- T",,*;?: " i,ft,,t r€4 -:,:5l-s-o13
2't 6 i,efl"a i 6 2{,5 9tc G ina" ',?rn,6 ,1{,
s i ,1q,6 5
1,e : o , 4 . 3
%i aa'i 7 ll,t , e{,,1 7 j t8," ', ?.41 €
f i*. t

fq6 ''.4q,b 6 a16 t1fti&


v
3 ,T,143; X4,o, &{,c I 41,2t lr,9 ? 4qG tq6i + s e
tfi,g 6 -a
9ta
"
i t.
fr5
I
rl

tt,Z 2!:1.^7 20.,54q-6 V 46,8 90,5 + t03 'll+,o 6 6,f , fL?" s 4,t 2,8 +
- t-l r-

i (At 6 A,

EV O,7o
t.
' 0,1$'-O,6aP59 0,9are9,Y tlJ
4.,
_nf !?!: *
lo
Yd '.{', 2u4t ,:trty'r;; pet,:cJo;e/d{ a, Ce /r,::2.',.? 3 tri,.'x;1' {o.,..,^.i,*g-o;lsrnlrrc) 't
f'. '*-;t"-* - 3t

a,l
A

C4 , t,$
5
6
i/
1
I

V"/ari/e p.o/usu/ui to'42 pcaf"u perioo/o rece a on*/ut' (aorearbE- ,nodr?) tabe. : t.'4
: 2,1 z2 21 ?-4 |
5 i--
:) .d
t

' 4z -(+ |
+ -r,'i
I
- 21| .
.- { I

c€ , LU{ i
r-'
I l. !" ,':tJ
'4 .
*t
45

i
.:j
{
,
.4, !

7: i., ,t, ' ./. /


i r ': /3 ;1 /5
'
lli te" -
r--
! 2t FeeL-tAR.tE
- 'Aet E
L-
i
r-i2 lYl[ : iE
l-
i_* t

', i-
r- *-- -
ll!

I n ApRtLtE i rssl a4o!srs 84o *?o 3lo l'l 5


t--
I z r nt i
I
I

7lo 8s5 8t5 : y'ot


i
/€ 31
ir
55o 3?5 2 l o zf
_.::u:l':) 2 , z. -
F-
,
2 r t uuiE tJf I,ro, I qu ?oS gzs I zze 595 Irz z5o 6o 3:
23 luu E sorletrl,srst,terl g,si oqEl
srrl lnolzzo!A =,
,, -l .-
-b. J4l.ltri,rr9iri-'.r1.;4r A r;

ll% {< * 3+*ysyg_ .*vsL

Uy:14,_!,t:nr 6?r!++r!32ri /t€!,zS


srrti/4€! ,, | ,,
{l
ll zg sspr,
2SStrIEWtE - l,"rlutl ,,*ie*! eni,rc!zzri
z*r!y
.oW ' fi5',ozou"1',!?
.-'-:]!)Z!*a{,:: -* i z+rlat-_-, - l,'
2-3 OcraotBg E
:
..ri,- N tElibRiE - t : n tf ,r r l//r l i S i _ i_ l,
:_* ) ,2 7 fi to ,l L vrtG" !+rsi4"- ;
I

I
I {
t -,-*.-.
. *L*
1
,t

t
It
^\ =\+.41 lr" tr ? fx' "' j"' \ /

' * -'" i-^- ' !-- ./f- -: : -

. ; E . J *€
', Lcs 'e ?5i r. T 6-1*

':
I

a a' ,.1i5 .{*


: 3i0
i ".-'5 , I
'. +75

r
I 6re 2c
?"-::!-"
6?5 \ X' 4t0 237
I *,
-Pn/::
itI

2t rnqt 5i 1fr ,, 3"n 1& 1 6ro


720
I
.,nt<
& v86 4e w 16i
I
us
tl
2t runie
352 fe 2e
i ffi i
*r.-_.---1,-_
465 | ,s 285
I pe iu,te

*f atS,ugf

4{t
;' -. i {.rrrl".rndrr 3.

.1( f'
r,'rt)r' l."r"rB i
t
'l / 4 .,,|
a .'

.t.b

t:' tt lr' i /""


l'L /r*-*::r.,- . f 3 f*:" ', 'r**,
*- , -''3

, lt{ 575
I E**
6oo , 85O ' us 65a'8w"f75'i{25 ; - I - i-
2l iA x s **e
, t:
Rxr, lQn
t JV
4rtrt
atvv 920' 93t 92a gao 7?o fso
!1 t)tv
i):: t tL't-;r
I
i
gr5 325 gtu 925,7of t':-\
t, 5?0 3o
2 tri *p11€ iro (so: 820
L_-_-_---+_ --,
E75'
_-1-*- '
i"
|
--t-.--*_-_l- ,
1-_^ I
?? i'7o
i: ,
i
i ",
I

i, ', ' 1 , * u f u --
a s o v + o 4 o o
i
I
4* , 7loi, Buo, &',9oo 9ta ', Tts ,9t0 \
o *Pn.tLre | |
tt''
ioo 765 615 e65 88i Bq' 81c egl ', uuu ,o"-' '
' - - i - -6oo
--i "u , ,'-
,-o,,i,::|--1_--_1---1----J*--1_-__t-_-_i-_|-ffiT_-
',
t t?
2l iuNl € z*\, 625 rio ', tu'l 8?5 ,% , 86oi "*I *1!t31-
2t t i J u te ?+J3*r-..".jii.l-]--**-.-'.+-*-|-r_r_*-+---r-*l-T
2+ *,tsuST
.-|''i.--r_'.l1.J--i.T:_
i I
1 r go\ nr o\ aes ' et t ut s t lt ' 8* o\,i-:T-.:iTi-t_
'. 6A6 ' Vlo E : 3 5 tg' z o 'i / 8 o ', 7 t o , 5 & 5 i I
llllllrrrrrlrl f | 8r5t 8 7 o iS V S , ? V o ' Bf, l g $ ' ' V? ' t 7oo *
:Zoot7oo: Vgo'835 - t, -'
21 5 5or=r3 fttr 'oo
v60' 825 87o s' /5 ' g ? n 955 ' 825 t 75c 3Lg
20e
? ) i r :r Q nt'Qts

E'i,: -,-

l;
. t. I
Ka drotro a
*lf 7fL? dtftrls -
'" e t5 (l.r't/'.?

oarna/€ b rs.zi., /on, W';2

7s6e/ 2.2./ I x" rlilrlo" AL f YAN ili{,


'
oro In*r Voloare
nsr 7 __8 p {c"'141 co€di11
I 49 l Qtt gs4 281 &6 ++
11 20 ,7tt..) ;1l t' 30o i 9 6 A 9+t 42
$r 16 3c,{ 419 44'l 4 6 ; ' 4 7 a q l6
IV l6lt 481 54tt 572 Ftl 6s2 sB$' ttl
v 42lt 516 5f,5 606 61.*- ,-r" 1 {,:
'- , . - 3d9
VI I i
4BS 58S' t " j '" ; 652 h { } 'I
t;/l ic ' 335
|
vtl t- ,lf
) G]f {'t P A;BI' 1,f'f Yqa | 4fo 358
I
v{n 4']"7 604 6s7 Tttt
| 1q4 i n* 35!
:
rx r58 55J ( :a
660
|
(. '; i,.!'.' 691 ?nq

tI X
XI
t3G 5 i 'r 561 5tsr
o |
nI, ggf
1'.lc 334 1" gl8 ', H3 Agl
|
L XIT 5D ?s_J p( ' t : .' r J' 2?4
'l*
s{,
! ill illlltv v-f vi tn ',]it lx X X, J4 c
q33 i o,4 :o,511 0 , 6 5 .,ffifr.t'i.0,85iig e,60o,44e.qi

Te6e/ z. z.Q ("r:il A i .'


r--;r loor
7 ___:$ I ,11
It"no-i
't-- 9- _1s
rl 4tt tB4 21.'L

$i {g Qr',) 3oo 742


ln rG 3t3 4'l .', 475 aBt
IV 24?, 45'"1 h tr
546 556
V 4 )2 551 6D l 623 6.57 (-Q I

VT 465 550 qct /)


6fs 6-2"9 ( t,t, (r'
VTI 5 +o 6al 6t t' r09 '7ct1 '/tt.

VIII 4']'7 604 Lr '. I'97 l l rl ' l l ,l 7i f\


tx t5 4 5tg 6 t'r i;44 t.' ,I -a

x l2f) 4 P'ri 5aft 547


XI I(, t'l 2. '!,.i
'
't/'11 ||
'r - 1 3 ",'4!
.t-:
t
t(t t :
:{
PuJro/ra Jor,ll€ dr;^eo1; nF s?Ho/' '";

,orrnt /o rylod, f ,il, W'/m2

rakl 2.2.3 ' i, ' ,' r iil. . r { ' r' .


or(l ln N \ 6 lo o re
,4 d. nre"[ie
[*,.i]. I !1 "12
I 4'!
a'.] J :,V 8e
-Jil r't
n 20 2?:) 36'r 42
27B 38c, 439 4'35' 4BA
* t$[v l[j
ci qq
944 4 5 ti sua 558 ,56
v 3(.j il ' so5 tr F l
! eI 587 590 w:tr l

vt +61 563 6tx: t ,15 6dQ ^.on

vn iiL, 606 6,14 r.l l I 6Eti :11 )

vlu 4 & :a 569 €,ri 6Vl 7c'4 I

IX t56 54s r",16 6'?g 683


x t38 5t8 6{.0 6a tt J - ..'i

XI 1',Tv. .?7! 393 i, i,\

xn A i, 2qn ?o,'t n;

Y XI
l Luno I I
lEIll- q4? jq
4(1.q4?
',40 i
6 t ,!,6j,j/*5
i_q6r r9r9,9.*F3'. .69 "

Ta6e/ 2,2,4 CARATAL


sa I u*
L'uno E_ _9 1o 1nJ 1)

I 44 2ot ?tltr 1 q 8 I } o3 ; 8q
lt 20 2'2f.]. 3 f 6 A6rs :,70 | b'i 2 t22,
m {5 30{ 4t8 446 459 4?2I 47 4 A?a
w 04n 451 506 5} .7 54J '''5f i ':58 2 L,r'
v 40e 12.a b to$ 588 6 L:2 6or I 6 tfj ?#
w tr;'l 445 q72 4?3 6 o il JU{ 5 . ro :58
VIT T OI 585 citn 6) 9 6 llf 6rj8 i 6 A g 3'"2
utl 4S0 5b2 6.iil e'rl2 68", (e3I 6'J3 a ti4
tx t5 4 539 (,r [' {",4} fi: fl 67a ti 67 :c'4
I I ": r-'
X r34 l r l t, 6C ^ 6',l ) 583 I '.;81,
i A D TT
l17 ?70 3',',1 418'
)/t l'i3 |
4:i tt )L7 .i I
i xll Jb

1 !: lir vi vll V1

f)-\5 6) L"., a( / -. t.t, a J\


--r- l
-" -,
Pod,a/,a ,so/bn] ql^ec'*'ri7 sc7atvrt:'

narna/6 /o ratri fo* , w/*1


,

Tpbe/ 2.2.5 , C if .r :i' lNA


l-o.".,1'l'.'fe*
Jou ,lO
I I
L.!l 1l ' .
- ,1,
_2 ; " 1 - l \ ir
4:''5 | 4, 'r
tirl'

i4"
_ 4\7 | Jl' _ .t:t
a i3 I 4 r 4 'l .l

; .,
4i2 I -l I

-a,ll
Fin

.1

1:?
115
a'\2

o,43

f i- | i1]TAl' i
\ ,: ',-r[i{,r1ec-'
Io $
t.u r,) 6 Y it 4o
.I 1
4$ 1-! 1 3t7
:
IT
rcl
204 1\2 113
ru : 81', 134 .i ?_n 414
4
r) Lo 510 F.2"2
IV { rcl
19r
j.. R\: r.' R-.\ 5..tj
r h('- (.€'3
VI 18P' tt .l
-,f+ -q
v lr
q \r. )-i, 66(r r3
" fd,3 n :l

4'-!7 ",,,.1
I
-i
lY" 1t.rr n, r
a, ,15

X t 3t" 5!9 [ r t 'l

t84 .rp, :l {oo


xI
l ;l I {1 t''

I
i

t
l
1 i
?c, o!'a/rb ,sdltr€ &'' r' '0, ,2€ sulo/ 'ft,76
a /1
{

a,"7trr|:o/Q
J-
/Q
t - -
'Azot --
f
I Dt w/m2 'l
7 ,sbe / z.zr
r*-**t
It ' ' s.al
lL.rrici-, i7 I
r-?";-* ll!1 .t-
t- -
li,y _"
t- -Ji* +il
q t.l.)
i I:I
1i ,.r
&/;t1 498
-ry_
v *96
ffi4 6tc
;t+
62/ tr*' ..42.
"rl 456 c!4 b:(/

:;ii" ur* b60 l5 -' 1.tjI

rJlll 624 ,;bl |6 t

*
'34
t(5
.
Er ' /t4 650 lh , o {t
li
-t* t$0 i,O tl
71. 'i

YI 6i lit

+{ :;i
lll
r-**"..T.*-.f-'"--T*
;n tltiLv I
t

. ,.1 ,1 ,- r lnD,r

1.1 ^.'
fo x o_l' t
;L I i'
;ji 3lf | .i,i :,.!'
,a
l"l
$r It, 4t{ *to I ,'v ' *? ' 1
1v J49 | tt: " !*r,''
&++ izo lr, 6.?/ a {
r#{' /l
I
t

i. .
t htt
-
\ 6 1 1 l, v, !
I
t;', i- u-,fl hr 2 _.
-:,ti -'
tl!l
n ,t' *l t t/0
6ll
l5,i , .*l

1l -'
I "./f

|| "t.4
^ . , ; I|
r
-.L.:--^
-.i11.rtr' .' ( i { I
Luno I u t$ lV
""-#-*-:" - -ar-' tii':
ol
cL Cq O a42 ef) q6 t I c ; .: {git_lj:'
i
.q:tr 0/67g+z
-l

Esdio*q sohra dt'ree/t aotnulf fq rqz",i


tx't/n 2
I O4'

To6e/ 2.2.9
t',,O|.Cl
Inx I

q .i '' c.
l\.
L Ufi(i\ 6 7 I ' 1c rll' t ll
t
+o f8 + zssl tr 2 t 2,
-----.,-"1-.- - ',
;
l\ 2l 2Sl 3 s2 - s / 6J - t r r l;
III lI 325 451 4Bt +3q_I 5ot | lit f.,

s,t9 53t | fr t ;..


lV x 36 43r 490 i:
v 6tflsi{ t t,
4t4 528 5/6 tel_ i .:'i }

+4t_ 6 o 4 lr . ' t
,'.

5€8 ra2
t")
VT 533 :rf v
lii/
5?o . 6q8 6/6 ;. , {f$n
t, ;-"
V IT 64tl- b \j'/
ir
i
'./
!:II +tJ{ 596 655 66q: 101 - l lltt l,"l
i
f,( !52 532 60e 6 . i{ 650 l"5t i6,1
^^;*
!;_'J

v 130 +88,""538 s 56 tilier is5es


r
.'..,
Xi !.6L "::t2_"- 3t,0 t:I .3 ;
xtl 53 256 _ ij!z*'i
2 8 s l.- ..' :s_

Luno I fi t$ v VT vn
:d. | 0,550 , 6 9 1 0 , 6 9iq t t
0,321a12 0,6C
:i
fr6e/ 2.2.la Lo""o-fil..t*o, i I UR-6r l"^l
!.,''o luu
I
i..t"Jftr t) 7 I g 1, 10 A , ll, -
I _* :__
in
--.1-'
I +0 lg,4 256 . i t*
-,,r'-'.1
11" t
IT 20 2(5 306 351 J : i: | 3.'"' ji.:" ,
_ tt
- IVtri {3
240
266
444
369
l, r'tO
'/aQ
3e4
4'tQ
401
qL/1
+te-Tatv
546
I

lt 5 4 I
if:

zir; r
V tfi2 5/3 s59 580 593 :| ..{
-ii,'v* l"- c' :
4 * :.

VI 4C6 +68 5zo 5+3 553 | 6'ie t.i-b


-',
v$ 5o.i 593 628 6+l €59 ;i/- i es'r- t -- -*, ---
3 . 1 *- j

\rrIf *9 1 /: va2r 655 /{,; *t tr i;


^..n
I rlll
-/
'0
f$e*_ 701 1 7 lO
t -.* -^

: II* €t6 F5t* €6/ +,:tS'*..1 i 685 'i.


{g{ 545 d.
"i
i

t3tt 509 5s3"^ 51"3 .i'il1 i .''S." ..-u

' - "'
t{0 30t"* ?31- - 4"i.r I .;+ S
.t
i

l' " I

XTI 4l 22€ 253 2E 4 | 25"'


.**.*:Y*"''

l-u ncr I II 1n IV v YI Vtt


I \_- :1." r - ' r ''l
' T.= xl xlr
't:ri or7€ 0167
i.{ 0 ,3 2 o ,3 g to ,4 5o,6 o!tl l,0,6 0,f ,r' Qt* o,Zl
t
,. :- ..' ' ;;' '-l'1' .
.:i: .:' ' .

';",..' ' i i,
:i.,'
',, s.
.,:,. ' i:'

#a,d,af'o

T+ee/. 2.2. //
1"^.
6 7 6 I 1o l' 11 l' . 4
!?
t 46 2/, gq -i,tas' l ry a
p"
l. - ; . - . . . . . - . . - *

,i u
r-- * ' "-"
f9 tsj. _5!2,I t:,: II . t c t
i$r . r!_ i$t"_" 3'r7 4ot/"//a I t"'r
-ni
ttlt
i - ''
*:*- ' - i
II ' r - ' ' -w,' &0.,- .htt 498 {?t * | s,,* | 54'l *. ,i
l is/
" '- 'l I

i ,vl i9d {*5 f5/ 5// * 7r+*\*t


iis 'I| #l I q;i
i..-" . ' - *
i . VI '#,5 560 tr{f, 595
I-;i- 49* #/ 6f,z fjf" __ iz ero I rgY
v$l 4,68 d6t 6!* 651 rtt -'l\ e/^, | ,'ro
u( {tt ,# i6'l f3., _ 7o7 t, .' l,*ts'
-r7-e
/J4 I t i - |iI s,Y;
,f6'e
:-I" *- 503 . . ------
xZ, 4( 3fi- ?t.a
3('6 | -r,,,i' i,,"'
xtl f, 2f;6 J35 i tt,f * . ti ' ::*
" .,.,:
'*.-r-*.T*..-.
V Ut \ @ t { r.ix ix I
*{***i "- i-*,-.*

P,J(i!!,i^o,d'.!,':u

Te6e,l 2,2. ,2 5Lt'/iNA


''::"
ii1-r.:nJ\ I-1s
I 'to , 42
"fss+
L24 ilt
J,l6 joo lw
liI hl | 4ta lt//
|| +r4
:V 44t I t'W 8!*- stg
Y _- fnt 602,
-I, Cog
uet
,vI *." io/ otz
uI"_. N, I czt 7ql an - ! : af__
\'{11_. brc--1eit* 6bi
".
ef6- l6f//
i 't " 6rl | 6bz
*1x_" 6a "tt)

l,slr'
-?1r * LlL_l 4ef 57r5'"
-*"
I t6t- 34p 1 t{
t-
i

r,t ll f, JT5 i 3ol

vilr I Y X X lx l
ga g?s 0/66 olq,l 93S
-t

tl'r"f 1}'J'r*;"
* ,n/ori dri.e r,/d V€ ta/r{;
Pa&e{
tf
{a faQe , roy t w/tnz
ij.?:1.
{,.
,*
-ti'
f:
i
*,

r Oftl I*o
6 :t7 I ,9 {o | 't1
:L i:i, 44 zaf I 7sr-W
,ir9 1ez I 3-3J | 31,t
"_r-*
$l ., t5 6;6
zo4
46t I iqf
'*t0 itqf 453 | 4at
tts t46 * ssdlsi+ 4 l56t \ $! i
-x'- &48 , '*59
*' ir,, * '

5,9L .6t+__*
V ...--J * 6 - . r-4-l-
:-..;".
92g- 'ie: t2 f eer _i3{ 9
6lg^_ €2t Itlt' a - iau 326
VI . * 5 6 - {+a " 584-
."',-'.,..
vir '*53t-*sis--102- 6 1 2* €84_ |6?: 3 lf!,3 2{!
,* gl ' { e4*_ 65{ * 58s* lol :rfic W G ir p ' 3+ ?
.v13..,. 614 30'f,
,lx I t54 5 3 9 !!8-* 6 4 3 6 5 8 1Alo X
6oe "i 6/3- I,a
i*x !49 525 ?v8* ieli- | ut
Il{o* tro!.^, q!2 I_84'
i' n
F-.,
i XIT F:. 1-*.- *----

l + a 2 J 4 26t | 2+:
4 3 4 & . t l| O
14 "|.re"*',.t-9*+
ffr.-'-..-r.---1.^-..'*...:
v $ ir m lix i* lx l x ll; i

Io,s, tg"rjoJP,',Q!a
o,P2\'
a,*slo,gl

fu6e,l 2|4 f-cxto\ifcr\ry::I-yl; u P4-.


Ii\. .. ('1(l 1a.
h*{oo'c
inlcE$€
!.i
r.i-$ii1ci\ $ ? I I e l_1o | 1'! i
:*-;
42
a/.
't l 45 2 0- -1---r| ili
lf : 6
qns ! srr
,X
t )tl
i:.. ,1r j2,o ?2"o* 3 t6 I
I r1r l# s56 16r 4,J91 *'l
53,7 ls* i*rQ
gaz
j+e * 4 2 fit _ -----l I 5rg Isrr- 1tql
ii V-tr* 5sI sl 2#
t . - . .- - * -s99. _fq5- 561 57{" -" |' l
- s44 5',85 I a"z
588
i vr 425 5t0 568
9+t I sr.t
I
1 V $, It88 510 604 62;: 6+t t_
647 II l5(. ..1e2o
I
I t";C +50 5+7 -90-t_ 6 3l--,*
8t8 II {u.;1 2.ag
I

[ -il 't4r, 497 t6l* 1*e3* 'l

lx 130 Fq* 536.' ; {ea ,I 85 I


i l,tg
t
l-*r-
, )as. t--
^*+..ry*1#--i"".
!e6*
5A
zQ6*, 3) 3 f5
3l€
i

I
-i .
I
339 to+
"818 '?t
x xlE
', *;;r(l 1i 1l & l.a' , lV Iv Vt Vli \Alt lx
j- *- ' *- ' * {'
:
q& arll a,+s o/?? g+l o76$ or$$ o7*
id[ lo*q{o- o,w qsr
,i,., a6/ar'ri , /i rer-;ld , fo J;!.r.'ri , i t'
I
'" V/rn:
t/ c, i*;aDlo/r: ,
:.1-il;.1:
i,IJ'E A : A LE X A NDRIA i. . -*--f*
t- ,
-){
t.,
|:
7 i$ 1 0 lr t
t8€
li+
q+
/!4
ti,
4 d
/ry *i lut 1ul 1' I
'jt,/

/ ,'-'' 7tr
23 6i,
58
./6
l4 h
6 l \r ' i
9(
JT t4
q5
/f!
i.:
I f '9 //1.
I
II T
)6
/2t 65 34

t-ui'.

1
J9
li7 irff lztr IFG q4
r - +. +- . *f - - " . '" , . - T - -
6,)
ll ',-!r,6i 29) l3l3 4rd
'1 rt
| 4na -r4
l vv r

6 8E
.2J3 {t +F
na- lt 63
,fg Jq
I 3
/t4 J-f0 .!oo
fl
56
trf \ t'f,/ lA/8 #'l 53
F4 /{g

tgG

-i
: tlf
i 3a't' {r3
+

-l 3?!_ s'f
loE t59 Cr--
vu

t-ii 3+3 t{
zgr
f68
296 /| ,fo7
J4tr
r{s' l+ t' l v+
-,J
' ori4ortlo/e , 'q /tnt
0.4 L u n o : A F 6 , jt iU -.+
O.5e' /
; ln'
.!
g 12 13 1+ 1 5 16 17 ii" :*1*-
i,-
Y B 10 11
!1(i ") ,
- ' ).-'---
| :ir^ :
!,- . . ) 'f
Ja, t&5 #f ',: l

+53 *fiq 39+tJ6 /5-9 ,l12


i ?q !

33o 405 h 2 ) 3e/ u5 2 5 2 i.-!il!# ,

t9/ e80 33/ J J 6 t4q 30'


o Af, /h* 1 "T t .'

I "i e'-
' 7.

/t, Qoo 269 at l .4Ll 3tb 2t,'"J *{!u v

s4
i

:l
///0 2J0 3ol 349 * 6t' 38/ J80 {g{r t6 -:.-gg
\]|
^r I 77r2)2 J25 h 2 ) *05
244
P?iL.
tga i,t4
-- --i
I
I
/53 286 1(:; /rN 48',ldl''g _
3a? i2ot
'I
t.jf Jh,
'r6.t
'ffin
.il
jit 4!-e
'ilq
/e, 267 J6, ,Jq 4tt'r 50/ 4# W AE l Fz
//3 /P lt{
8f /15 /t2 dt /8t /99 /!f
v
fJ
Lunc r iliAl
,10 11 12. 1 b 14 1 5 16 I

i!c v 6 I

w
3 ,..*-
' , i.ri
zql ltt 62'
i| ; i.'r7 4!t +/// /rCI0 2g/ /06
.12,e'l:1/ 3!2 353 u/ /$
.. a ,,.) 62-
l!i,-

" =::
/fr Ah t* 4
-to, zJl u5 /62 //.

N $s lp9 .L+t 261 t4) 5:' /.t 0 5!?


:- tl

/4 /6!' 245 2[/ to.'


o.7 )t.4,/t
--
*
|
--"1
.
|

62, /!8 2t/ 7,i' 4.U.


-.""-i
/5b 0r ! /tt'o
. .!
.t.I
l.
t!8&'3{'4,9e
I

3#o,W gS
* -..*..i.-.r '
':7; ], i
r 6! *- , " , i
....- 3Jr, faj' &rg'
//^
' I l/ ta t
,244 tr6 *Jl 5w w 56o
4i/r:,

L"*ff" ifu
- i )tt-J i--7;T"
.
i
f4
t-1/ la& t25 tgz/ Fg /85 /9f /95 t7 ?4

Lurtct'

I
! 8/
af

'/t+8
.9f
o r0 \
lJa 403 ,iq ao
6tr8 024
'tfrt iio ,Y! 2j9 /+o azt
44,1 8oW
.
|
4,1
,\ i."
tfrY 1J'g ,/gq ,/& 'ltt t{8 4lV
':o/aro c/t'rvc/6r Ia ,!,:.(tect , f.1 , ,tt- ..r tJ/'-ir '. ?
- ', !'
{,
.ri at-t*an/o/e , v/rn'-
":
- : . i I : \ T Erf .' A L fX A N D R JA Tbbe/:J' l / .;-!hiA : l

t4 ; J5 1" i j
t_40
IQ
s7S lo+
tEg 84 86
2 . 3 ,ll5 o l 6 G II
,
v3
3 + 3 t,$ t6 l za ?i r , 7 5 96
lir .t + i;+ l+ .i, r tl 2 7 o ' fi A i
3el[i4l sl l-Agl sol l&
L4t{ I +8 6!:
f;1r,,,,
lr-ilL?o f :bC it+ i35
_,3ri il5 j._s3_,.!4.53
----?_-^_

l "{-)ti {, : ''i f
{F\ ; , I rl

6I'
''lls
{ J6
446
12G"t!\1: rba lo

: c ^ '^ l ''; . , . ': : '


-\ll.jA-

, lk )
tf
7 I q
lo tl 12- {3 {4 rrlt alr
i

xog ?30 q(1 2+


F7r
F49 46S 3 b 0 185 86
qar
44'l r./ w/ It 5 6 1 526 4Go
r t:
i3 9 (A
tt76
7
t,'!1 4t{ 4tit 5r) ?5" 1 tt.J' 126 tql
ltl
,'14 2t8 t\n 4t8 I
.f
r aj
lr-
+83 A' I
qg '33o 2r,8| gtl tt4+
4
I i2-:,1 0-65 1.r,:.,i!
u,.:l qq3:-7_:-_"i
slE 48( (1/-:',
I ,4t
,tl

'*"- *--
39 l,l ' 3q5t 460I !!6 Ssrt 3X6 qql
"' i

,48f 33o 468 5rI


I
I
'--i ...'--'--i-- - *

I 99 bo 3og 2"1
*"1
4 *1 3w q54 gto 5-?3 47o 45+ 87 261 ,rbo 4 4@
l,tto 261
48 1o ?5 lLb +4q 153 161 153 t{L 12b % 7o 1b 5/
.iio .9o/ora' d/reeld, J6 i.' ,{u2a, 1a €ul}t},'
,D"
t'
:.-r,b st Or,'74n-la/c t \t/,/rn
-''':(,e/. Lorug,
I ' J \T EA A L EX AN D R l A A A
t_ r ol i;iG
,r i ' r i -l-
I i I i i 1-
i - -IL _ *._
i ,
I
--efirtrt-*
i- r*i i "rl
Ia
I ,-{
i ' .' l i-- rriqii)T'is7',zii@t.i -:l \fs
i:ri i-:!#:,^g,H;r,:,f#i'#q:,1;i
t
I
-I-i- ,/f+
!

,/3/
l-
+rtt't;[fu("+1: 't+/'z,' hb /43
*t
I

I
I :=i ru,+%mr,+,i:,'K;,,#;
_ i___;E:ALrLf
f:, '43/
4'16
6t
F
lo/
tt3
l tt i/J4 t D/ le+ \ dtr , /,:':,/& 23

t ll l+ r : ' t
l
. ir.__** i " *+--
i _,-.*__l__*-+
I Ii I iJ-,gt
. |- - * - . "t- .i t ; {
. : ^ l' in i i
i- *-
i !/,,4 Z,.A i /y'f ', !.tJ
i
--^1
---:-leZ;i
-*--r -fai, "1,t'ti
.
"t
iiTzT zPt uc ,tii it
-*1--1 .u+ t otl-tiT'-,il
3 lez'l .,et,tI aiti
ll{,zoi |'zfJ JJ

i--: *1_ j*+ , )tz g5


i'ooWl,tgqTg;Lr
t,ztr';ozt i2ua I
l- /{ i tl'iito3
68
a6
4
-.,-.-L--L*
' L t,< a ' 06
o u9 /69' 4g\169 /*L
i
- {-;- Es
L,'r. f r

I;-G-.ni-',ta
_f i- * l I I i
iril s'9
_-1. _ r _ .1 _ _ l" - _ r- ,45
i* ^LlS-'/dL- p a to / _ _ _ r i r
-T**1 | t4',Ur itt/!,lZ
_l TT
I
I
ts- :ii'\' .a'' I
*-; - * - ." " ..r - __r_
t -.- --
t,fr ,lo t Ul lW /6 : /o { : , /2 6o
I
[a+t-,4t, '.--...._i----
a8
I I J;- tt/t]. lt^f tn 261 t,255 22{ 4l{ 3o
T-i-42 rTrbTlol J.tf 241 J55 ?&4 +1 r4
9J
-f* '"T - * +8
r iq_ t32 nl "!-6r en a17 236 ts
.I-: '- {b
i 64 tu /56 4o
.!_
r- I
o
4,5
u
ir-3 8 38 +3 96 b?- sB 13 3t
_t!* ss ! *_ d5
-jZ_ !,!:!
i**-- t *1 05
og
,De ,fuprcj

-:: :"-TTATFA CjLAFAT %t':.1 : 2.3.2. l-unq t A


1
'rc' t
I
a"
lns I r e i
I
I
-*,--
!r

-.$-,
..*-:.@

I ,i

*- , ri .
ta
;
l!

q
,,I t-

, ;
.; !: {J I
I
I

w v': .f

c4 '/t
, O,f,
25
,,"3
(

' l \.

L*

by
49', 1168 ffi
I
t i/' , r,.r2 -;;'
l -< -rr I
I

I,t/t i.t68 4 | 7i.1


I
--:-... ;
$5 wi !{:"1 I
I

/90 i ioo T,t-


{ s3
tE4 | /9/ til /:,66 {4
t

."Un.? t !,,t..

t4 i r" l re i t' ,
ta :r vl 'vl _

f '- |

9
--t-1--{--
I t
li
--r_
it i- # :s:
l:.
iii: -
i J5 7
l:
.: 5,/
I
*{:
b --
/6q lagal3+.,| ffz | 365 3a6
TS :fl 3oE r,l/ l/f,T
b--
;ie .t(,5 | b i: . ^',r It- t,).
.
I 7 I
-

, i-'
, ' 1 'l
)t:i | ;,' /.f
t!,
*"r 444-, l
JJo uf 3oe t
1q
,..-'& f-*

__l ---r__ J Jf 16+ /Y9 I


i t+
'
td| ?0 | tf( t65 Jf 't I tl ?sI {U 8f /,t3
ll 167 /23 l+ ll ++
,..'
=t'Q ..rdard dVectb- r \ ? € .tLlti

:cie .r/ on*afa/e rV//rtz''


,
TEA CA T a b e i ' 2 . 3 2 Co/?,/
-r -t'fA
tl I 12- to t4

. r ,a5l,Lgq
E lrJ l hlc
= ,791W

; 71zr

6l r t,B
-, t? I I vt , g
,,"f/
i: ^iq lto- ic'/-1 '.f+
,(
€; a5 iA/ lJl{
,r(
?2

---1.-*_ '/6Y',Jfl
**i ,
7{
I lal Tt
---1___
!
It
-_*T*-* i,

__ t- ftt iS 3 , j{ A < jo _ . r a t ,ttt


+

tlo i3*6 a e r- !-
2

6 $4' Qg .r.?t-{1-- ?-

ll
l
', 12 rcl rc

_2s4Ary"
I
i

4ga''+il
iN ti.tq (6A I 1

+-:+-.* - - --t'-'-t-- -T --."

f)t I tot 41f l/*a "r*'


I '
i /1,
"! 1/ |t4{,+-: ''
ii Itai ln 41,,

J+g 3oX
,,,.1* o' r
I t !'l,f -t.i

ztb 4a 46! heo 426 93


'

t-
]5 ttb Jt+ 3to Je+ 5+
I
t

fJg |ra 562 Jll 5?9 4rf uJl 246 /r3


2!
tll zts
I
I

8z
(89 lpi l1'! &l
ftF,J21."1j6e t81 f61 /++ U(
.=-- ::
:- :4T€* ,C A L4FA T a&/ 2 3.2.

il8 ! aao ;./l j

; i3, i6i{$6 tk
--1--- a2 4+6
46F 356i +26 +68 -.
:
93 *"W ."j

'i
'r d

; fr
( 2,t

!L' i
I

!c5
T:g elq i22v
Sft- 0ti n{i ji,
w 3t/ lw
F -' ;-
-
--

45t lSoo
/62/ t,tzl lfl7 7
.C
', 1r't,t
1.,/U 'i
i:,..7 | i; v t{
.,J t.tJ i ';

---w:
toa i61 i
7J ,8 0 sJ
e? | ,rz -
.t
tl
J---J,
tt

ra-
fr-
w-
/J2' ,/.7' !
' 256 4s +s
/56 h t6
Y
I
I f ar5
I
-,2 '3t 7t 96 /02- 96 +3 3! zl 2,1
iv 65 //, fe{ il, 65 * h
, t -r (? l,olr.rtr :drreafd , Jo t^i , d,:7L*.zrt
-:- - ct/e fi ui.eonfa/e' , w/mz
-:- -'j, ''r.A tielr,ee-ll:J-r t,,r,l::,!^-t]3

N
*
c -'i i
20Y-
=
rIr lt* t6g si
dfl ar3 l6/
&, g{ { r94 66i
3 . il a.6, ,cf 60
w l* *
I

,15
J , _ i . - *- /3s t$/ * .i . - - *
.tn l - i * tq{
'98
fl t2s
*lJi
lo/

\ t0)l,l
' i-f.', r8 SeaA'elE
?r
!
t '6
7. I ,s t6 4+ lsffi%
nt ::
*
I
a 6e :-Ia
a

c fs tgY s,t! "lIa | fl,1


4+ Io6 299 ,Va [ -'t. yf 61
It 46t W Bli I,F,,r,'li il6 9f
, p 4at 't96 ,ti' l I i' ". ilrt' 26:,I
2ti 9Y i,Y | 2:.\' t#t a/3 y!t
o, .t/ lil: i,? 3tz
:r
v l, ' 2t8

o 69 hi
io 8a

!r.:,u Ylq€
I i t rt(,,,
!a
a .*' t0 t* tn, I tl l lii l, .,.
.----.+"--
/||'*

t - _ 1-tr6VIi 26A
a ir61ii t , wlf I_L_*
Eftii )s{ L\Lvf,lvn
t5? !4_It,
;i[ ar"Ifr i - 1
,

it4Y| to l u+fi; pl #7fui €6


| 1l r /t5'
--1__{_ erizstl
2.oI +--: wTzirluq bbt 7at
-;-:l'='.-+-=.-J ^^ ;. .,-.
4+
i:- | 2,,
92
ri f8 TtiT7ziliafI 3/,t';32('8ol' l.tr' /44 8S
go
_41 7f)z7l_zf,et1' 9gz35t %aass q4
1f0 336 4J4
-u tr
* .. lII-
62 /+3 t56
ll
--+
/5
G
o +4 l5o'2t3 2*3'Jo6,:+l ToGs"731.23 lso h N
j ur$T2t7"'3l1 t18 /!!_!6b &6 w 1t
J 1 , a.6-tt
*fi 3
ti
76
93
fi
G l
8J
: ct{ r 88
F
€ 74 <"/t d ; 9:
c

tF8 299,.jPg
tt" za( t t J t
{tr
t\ : gv tst 2€" f ,t3 3 7
",dl a?i /fu |Ag* j.s! s3'i r 7
:
* i "tr-I
_-*t._ :---_-1_ --*-, r-
/3' / ' ' , /5
| f ,i t r 7
F *{*---+*--{* -*:
(
D I
I
9l 6
: ? t4e - +7
1 z 46o' t-
8e
,
t: I 3ol 8a
t!! , i
6o
i sg
i
-i
6o
't

82
*." i 81
: , tf{7 } , t r. i l '?
,T
1,
st8Trl81 4*{,r{s4 lt( t z& .?'{,r3
,;jlWE:
-*-----f:---f*;r,'*,f i:l-'-
"- ""t
ld
!,t65i.!!J -F *---
?? ,3(

/-:.h ,
pl / /: ''.
!_ ' ' , { (t
yF
97
/6? i* ut
,2,1,#zt 6J
-' 4 oztg: 77t tt
".tI 29

4l+ fb'f
. 2tq 3tv ,!8 J4q f3
'46| 4h 36+24t trf, I,z
24q )61 .fl€ s DS6st 585 { ) e
ilz '{ }3 | 63 ltZ' f) ) lto /q3 /E2 l6) /51 | l9- lo fo
"_'?LTEA &t 2 3 . 3 ,jonzl )

*:/y_i _ .

I
,/.t ...
'to i
,!
fi,€, 4lz i4,b0 I ;6
'"; i
: ,"Or'/I'

;;i - 1w
s = i 4o i 3 6 9 v^r_
331
I
.---t
d.

-ilsel@
E i -- i ** 22)
--l--
;-i --i-__
''"i -r-*:
: |..'

Tl
-f i-
mul I -- J*-
r8
i I w, izri MWtr\ i& zl t
;-TT'W /t[ | /66 7.t

u.l 13| u I ro

^zl te+:wt1nt I tet


z 1+rt:fiofssolEo
Elzbz'i4/fr1:sfiffi
=;TaaWlbt4iioz r *f ---. .
y'3F'
',&?'8t,
:4,ii r I r .r
i-- t
l"}tr.,
:Sba , S{.i
I ', t.

S/
I

t_ ,47r'' fiTa
i- l

V! ',{6J 129f ,lt

:o{
u{ltl
7E'
vftt/ '4dJ,-34o'?{a*49 2,{
1
+_-l_---f

I tzpl /d I PF ,6 o t s3

:
I
I l

I
i
l,
't

53o 21 02
fi/ 52rl 5+2,lg7 6 7
444 353 2gt , e"l
,m 4tz, lit
"
:;- d Ltb
o,l"/r' /. t,';' f,

4.
/3+
53o t5
i'
I
1I ft lu 3oC 26
t?,9r*rj63 +t$ taJl',52b 505 ++,365 20V r \/
t1l Lt 166
t, '

6q ( a
IJ
t1 t
I <I f+t t1J ts? tJ, tu g( 69
t\l__--- .--Jd;-::--"*:-*:
t8 56
'457 Ta Conh'nurr;:)

2' ;l ;;i ffi { ,i ,i,


-i- .l* .-.','
fraTay) i3L
j-__-
't)t7;l

ttt I

332
343
13:itu I rti
r22o'
/7't lT,ir-
*
i acTzq,

t?
T ,l
2fl trl Lt/3_l!7: _ (r
24:10e 73
t3 1il3 1'.52 izr ,7{ {, 6t
; t,,-:ii'*fr,- Jf
&st u! (-
;i .
tl
osl
' Do (o z
')P
,Qe
)1r to{ 'l'
(+ ' ,0
't tz ltl q f r "{
Io
-{o{
t
i {-a--
,:j j"ol*r:: ,t/i r ec/ri . 7; '-J',!u2tt -
;'
r,'t, t/ c)r, li:ay'o!€ , 1s4t./,,
/oo"r
It 7

l-*-1--
j
ti
r'7 -"
t {d
i tl g \!t3
: I t . z.? i : tl i
| 1 C, , J j/ J t- ,-
ii-* \i 3ar
i l're
l tf,t .2:f{ 8{} i t/i)
';,-"
*1
- _. ,.-*
a..--'*r.
i :,{
|.
262 {d
, __'l l /$ j
i- ao I uo 2J6 t'' i ): .:i ' 6/
__-.r---+--- + ----+---- . ..r.., - t
I I I lar l|:i \ 1;$ | zi I 7{
I l: r: i
.'ii-i i:J::
-l**T *
l*- . t 11
,
:r:

-t,
G

l---l- rf itl gz J/{t : .r--( | !l{t i 93' ?,\


"r
?7
/23 \ laz r.*,--J**.-*.

rl
it I
--j -_-- t_ - - J-
| *-ts-.

/vr II g:
i
I i
tf fP rr' i , L*--*

t
^//g-/4 I , ''
i
3/J { l?'lt
-t {*-"
!/r I i l l :;' i 1,23{i ' i '
-- -),--.
t'

1{3 i 21'o ;= I I )?r l; :

*"-t* i9{ --i\/,,


q
t

/24 '*r.a+ e
| _ - "- - +F- - - *
--.
f7b t liif I ft6 't r" '
;ilry*,t4

7 l :t It

i
t
i
t
t..
i

A F/? ,'t*L/i7 I

34f 7ss I Zi:f


.--.i:_l-.-

28{ t,?:Ztt 32t {:


-T--'-

"j""9i J't ))
/.i t :"*{ au
'*r ,
8?
r'
--,1 3/+ 36, 2s2 ).,A

It-
i i ev /ss /ar lb

(6 } ;/./ ).4 5aa


2q2 laz +? lo7
{V ( \ >
l<
,/' + 6 5il 377 >D- <-J\f,

?7 {21 /se 186 2-o8 2-t7 2-o8 186 4se Lzt


+7 /t1 VE

--G
.r."TE.I, CaCACA L

+
-,r rr* -l
! -
I .r. 4t
ir.

1
,i' {f
i ._ r - .

," : -
:,. i i - r '. ).>

/f, le 5o i b4!,, {.J n


)z
'{/:i'
8 E s'j -]

//lrelrtl
* --'*t-*-
I
9q8
<r
i3}? \3i3,2 -6:
I

281 ' ,9
t,,+ iStt-''eu i it" tfrJ /{3 {/ 9:

itt
l-
lri iwlT{"
*T-"1;-;'r7;? ?s9 -|-- i i:1
:: l,3S lst
Iey ': :z*fr.).7.'i
ln -
1 ,. I
7z i /r ,
t"- ' { i 2 3 g 2 ,{ ty'
1 i '_
,r{
ta
I
/ |/t3
| | tst 8',:
{4 r } JtJ ?.tt 5l
tO.^
49o 'iti ;!/, Jy {5(
lc{,i t33 (% 13 ?j

,7 q to\ t/ /2 L r l' ," ' :/f,,- r


B
/l\, I
-**+ I I i- r
60i__t _ i " _
b{+ lol 3,fo fta I _- t
l__-

1i, 1 314 lTJ 3zo 226I/tzL__l__ l_ _,_* . i


$r 248 276 786
/5f {60 t?7
w _T;-
lv ".
_
I
"j

it_l 3 7 3 3 st
:_T ttl 'l-T7l', I 6o t)3 2 5 b 3 o a a) +c
,i*
4.96 s5g 6t6
1-.";r
*zbz (.3L e{6 s6S lse 1 8 3 e 6 2 4tz 2zz
la TTTnfl:62 /go I'trj^ lSb { 8o /}o ls, ln /ot )e v6

' ,- f,
-E-"q

tul y2

;7{ {g
jiti
fa;,

t-*- {8i:

"3
66
.,r {ro 7a V3
.- r i .' {w
:1.,
';r*
,i sf
.|-... *r r ; {t}a
.J
(98 i :;;rt (,t {8
:*-, - .1 4
1,.3a. / ?8 )-1e
.{sz 2..({

17";-, dtri; ft t /o3 7J 78

A.'Y'od

ftl

fii I t8'
7iv\s,
VisP;, {i )

10I
ti{ l: 5dx
/l]
', ] ?J . :j3 (? a
ltl lL*e" J ..

/32.
,.1
, l-.' r t 8i
. ,'.'

+, 5'5N 1r o
/6 | ; :)<rv ) o ' r ) /3 ;6
2 t>i
4{,-{ 3}5 2'13 -70
t - .) t26;
"*-L--
{ 10 Ba 60
-----J

!/ r Tl r t 4n t.'

la
8+
1f I e)

I lJ8
1(+
:l l !i ; vg
:t i ti I" I 138
6zz 8n
: 9G 22S soz 26
l,/ q_ tai - ' r S i 6 g '&3 1o; , ,:j ' f'-, 'l l$ 3s8 zs4 42.l. I /62
-3 j4 tzt /(,8 JtI /;n /:t i1; tL\ 36 ?o 1z > t' '
'1 I8 Tc ' l'J
R.
'q

,, ;j.ttr 7 b,!
7't\ i {!4
i
,tt ?."1
a
'AJ4,CAL
(t to 11 /2 /e ,.I;lri
'
6o l A(r
i
: 124 4zg 382 2Bf /!.?
(tq /,/J 5?t 4qr I tt" i/// 222 4r I i I
--+
a 'l l l

8F 3*; +{5 41' 49a 44s ,73 2{t' 'i ffl | 5!1 I
ir'
4e 23f 34t 4ta 4(( /t8[ ,(/ 7i 1i+rl.v-i
' l---:* - -t * '-

u/
-. !
55 ,t+/ 373 +1t 41o 4; ' ',lrt[l3{1? |
2zz 1i6 4lv 44rl,r'.i
/a1-
t
{.
. ,.,
*-
?f 1r'r'
f'* -

'
,j
Itrz 2&t | 3821,rt g
t
I : .l
/j h
'^-:'." * [::]
b lz7 ezl i 4 E b65 948 - - " . - L
302 1/4
-.-:--
Sopi /.:4
, , *J
|
..! 7-a v3 loZ l2z /)8 /4t /J8 tzzl loz I + g

p e 4a 1 + l/fl/€ .
7 1o 72
I -* *, . * - - . L
i :,, i
|' I,g
{4/ ul /sa 6?
/rf tr+ Jz{ zfz 26f /# *;: i
I i^
'.
..?
!

/$i z?8 3 g z ll+ 3// zFa P'T!{ T:- *.*.{ i 36


98 2 3 L zfg U4" 71tt tr:;l '$l jt
331 t4
0g /3t 2j.3 7'7'o 1/+ 3# gr,,i )r*l l& 'f .),.r
L -' F

i'' it-/"s
;

://
8/ rtu 2& 2fL iti t-6
;

l'_ _ l
,!
e1 l6 r yiltd lr ;t
+ - -- -+ - ---
.
i-
"
lt
.Q,

i I ao
,__-,i z
f
i r i :y' | | 1./
I ,L-. . -+.-.-*- .
r-4 s4 /a /tf /74 /61 lJ,1Stl 2t t {lr
I -_ _- - -

I --

41 k8 /(.1 n"fiff sz
* *l--
--
l
. .. t-"- 3 e8 /b ._ ,_L 7t
/t

{-uoo ff:(-l- , "


-r
,t
I (, 7 r'1 I 1o tl l/2 t3 /+ t'"
l'
*i - **- '

r-'* ---
*i I

I .r'" '
| / r.
| *-... ? I

38 /4+ {t, 6A
4{ 22/ 53AI r:u. /24
'i 4 o ?-/o Z4o 24i l3o ((r r4
. -'...+

2 g {6V 2/3 2,!o 24q 2 lx q


"_', e
i
l* 99 t52 !'ts 7 7 . . 2t1 *;r:, '59
! C{ /24 ti l-ilr 22/ a, rr ?
-

ll 3E ,/t
. "f**;. i:
" ,-.
-1." { ,4 /?7
F
tJ

ii Y-
- 1 -*i- (8 36
o e 9 '-
)(, (8i
3o 36
-9o
.1- 4U

u + 5 u 9 4 , / /8 ' ,4 2 Attg g q 6 /1
-l
e9
':rs
* € - f# i 4 !i F-

.:, I
DIR,Ec/ .:
..- *,- *d#ls
) !- , t
ftADIA"': #L.4ei
L
, t&t./m
. ,€.4'€ 9i OEtt:" 'l i -€

II

I I T--
i /L' :-- *
/t:
.",;l i i -- +-- 1 21
eo;,
,:,!r,,1!!,,i!,i,,
/v

; i "_i---f" 17,',
i

:
^,, {1
iI 'i .'tl i '! ,yr lI ,i l
1'
Ii! II i,l ,', ,r,itt
. ir - t tJ3
i5t
/ , l/
1
J//t
6{
- -srt5'-JJe l,!. tt
- iI1 i ;; * I iJ'; '.lti fir r/"/ rlqt" !fl ' "-
'' ii/ 3q
| *fi1Titt
'iztgi 2fi 5',1,-J7/.''
'. i
T

6'
-'r''i! . j_ * \: --
" il*1:: ,r;".'-122.
/i,l- 'r1e..'/"- t 1.
.l

,l
i : e,,
7L tat
- I -"- l -'L ){
i " i - i i i ,r .'
l i r l l i - :' t"^ --^ -' *'
' f i* f* I ,
1 .- I id
i' , r' i l" t 7/;' /*.1' tl(
'rt
r(.
A
, _l_:f +.{#F

/i / //5 ', 94 il 2t
29

Ll 'f'A

!i
J
it
)1

/e'5 I
l?c , -t-.' - r /o
n:

i itiivi: .1z./
L.,'t) t rv
- 1- '-
/4r' 6a
/t't.) ta t.
rittl t t , lr t\ --25J / lt
T
i- : TJ
W{-t, .t: ) 1/,t /
t
) t..:' I
/
J- - . li
,'' '.:'i:
1):,

I t g o l 3 i3 iaQt-i 133 i
r.;, :
/a
L7J
l1ai rin LJt\2e7'\3 J ; .1.'i
]T
I_|
it | .'
ii
'
ln4
Ivr ' ,tSr ' ?:. t 0 l
6/, lO )
-i -.----

| /t7 t, 2tf
{il _{s .".}
,1-.--.'' {,6-;--&)t,*6- 5t
I trot / i,

J.{,'y't4 noll'I-''
,16' :
,ll iZ 1,4
I
--:' t '.
1-
I
((
1
I
a'
6'I
L
; 17, / + 2 Jt

Qq
,:,1:-
. r : 0' 2 5 1
a:'r: f: /):t
t(i
i 411
ir
l t,}
fr.1,,
'V
365
I
I
q,l
r
,
31, 5+
/1 0
'lJ,O J35 4l
70 ,l64
g|y 3(;530#X52'r+o ,0 l,l4
1o ./+o
i|J- 50il+5 tt
tt'z i-
Itd ,Lt5c .t.u-' i
a,LL z ci:_t 4y .- L-B+/
r !,.
\H

1
i . 1C AL .TAT{A Ci*aptX R TA8€L ?.J. f (:o,y,'/n'uAto ,, *'!"'!8;
n
iz 'i tg , :,'

il { {.,
T-T--_-T
2 t8 /1 6 ' I '/('
2q5 7ii",
tFI-s"f i: (
269 ?6J, ?,.?wq)
0
20 3 ?i:9: tY4-'-2&-j
174 228 267" rl
- :: *l - - . : : r *^
85 " //f ,2+f
;-;1, ( t, {t
)+t /tr 6)
" i //6 zY
i u9 ltl
-!s-i-re5lo/ 2/4 331 2,4
JOJ J// i 565
- - ....i - - .
6"3 " 29 't ?l
22r ' 25 2 2 3 \2o{ 7fb ' lii, jt r : i ?t
2 | s + l /r 2
ta

/+,/f i

6
T_:_i 22?.--_ 1"
. {+ \ 279 143
Lll *--i ^ t- l**-;- 6l
;t?:W].iri 22o/ i8 i
3o2i- '--'--t' --*.f
- r - - - j- I {---; {t
2ti9r314 2l7'i/42){_**., .* __i.-*l
'$"-t't1:!{t 55-,__ i-- st
+3
1-l- t/f7 2/t\225 el7 1,fL:123:+
\lt/*f4+ t^ f 1 ;:' t, ()

/of " 9 ."lg t/I I' i I


it+ :t9
t 2 1 , lf f \ 2 , ! l : l'i'! {t 7 ,5 t7
t, --"i--

!l* rlJ?Jz/7 :
t, ! lJ,4 ,2e
-- - i- ...1
j -69 7r

*_l -l l/8 ' ,2 ' l( i {J .' 6 9 l9 ) 6 9


L4/ ' ;trr z6* (o
',222
(6J vt
idi|ililii
382 +/6 itl";*,J,giJIv
!424| 4/6t lil" -,::#::Jl?
t-t
l t9 t, {7 2 i /;.7J 7( 8b
2zllll t | 2zl ',zu, ,.i72'L///3

LUNA !U!

11i /L /{; ,
t:!
i

t$
l5- jt 1 ., * - ;

?9J r 6l
2!l /fo 6r :

?c1 l/-u t"


/29 *;/f! --, tt
t.l
/i'!. '
/5L 6o
3,1/ 6t
55 tfg Jlq !/? Lv+ hL
/71 q7 /5 r
l)4 i.3t t42l 3/6 !31 J6J/ t,l8 r5 17
t-Lo Lq? ua LZ4 t44 /l{
'+*-ir,4;"EA ,C l f" ffi N A T4OEL
l, t lt : "
7 .\ I lo . t*-l-
: l, i,
-l-i '1
rt t

t '* ;' "- J(


-_-l --
lli "6
49 n t 5 7 40
.i:ti --i---l-*i 1--
:' (
+22 3tl 33q 2+i -.._.+-..- 71
?iS 3 /'t j /9 5+f *,3,)-
rzr \
-i --i --
''l
i

,n;
$.i
/rf
atfl
//?/
/ :;:^ 213 /t/ / _ . tt ; . , . i - . . .l .__ .i_

+9 tt @ /70 ?nqIi"r ''' '' l I -


T
!''1,, i-.
o.n
5Z _l!ci,' l;_j"r
:' 7e
l+ c 1 - / t ; . . I ' i ,t

'tQ
a
t ilJt -: ", ', ''' rJ

i 't.'i .),
jlo, ft
z,// //2'/ +; 4'4tZ l b i , / i1 , , 4 : ' : , ll = tJ (ot '/t t
/95 287 ( ;) l

"?,
, 1( ( )'F
n /':' a i l z 2 o / 21;,i 221 z./'/ 2,:;t i i i2.

t. t'r/ A

i /( i
iC>

Jt

PJ
T'.lt 1,. i
i
itl ,
381 'a)-:
-.! 1
tG
l/'
26/ Jc!'rl-,tl r' f,\

(oC
(:, ) ( e>{
)
-l '-' i- :2,
i tl ,
",1-
i.--
t ,:,1) 'J,)a 1* a ;8 ljx
i'i i
', 6/ '1-t
t'..r'
_ .L:-i
tj'ol /59 ldL / c ',

-t ! l-
I
!

i ***1*
--".__.:_.------
/ii I i :)
-1" I

x7f 6"
\'.(
2+/ '{!
lt : 4i j bi 'a.4.
J',', )-ia
1tz j Jt .-I r 2ti

i+r i 't:t. S'. 't ./ ll 7s ^r'


u11

5L@ 3 60
la
46l
al/
/a Jto
oJ .)
g4 ,l:i i !!,6 t/6 J J 6 Efi 36{ 3,16256 frt
q,l /,{6
45//go 476 t h q 410 /80 /5/ /4q
1/
/6 6?
+6 ,1,/+
l't1
4lo
ft. .

/ I t'i
il ; I .

'7
r
*t
9r
(ot
/1 7
(rj
y1
4t
-7
,. .$ +'

a f'to

2( ,E

/ ,''

atl

t-t {
j?
" j' ,ii. 7t
l ft:?
t5
--1 - I JJ
/(

'7 |
I trf
/( J

t'!.

. j- : !t'
t l ;i .

;'.,.*.*^_.^'#*

t
I
l*- it; )i
i
') : -'; "
t.- ! ''
tt
i . {'l
il ;,; i Or
'I/
I .-.-*.1
I
i
1,
!- 14
l ,!r
l /)
lv p
n 34
406 '(rg tt,
4(,
i:4 4o6 il
261
q t 4/ 3l to 4 tb q l 66
<- A

A-/'
Y
) bo
---=f,3
=q-q

;;*iriI'jri *.} tr ' i4 ,4 .ttl€ CfA,t,, a '.'1

V',7/cll€ Sl At/;.:... t Al€ ,


2 5 6 !rl :1,4
cf r;:; TA!'J7^A r4g{L

4!.: ; 4i i t' ,J'-


44

{t:
d I,
* o tdqg ..t. J

t.a ')
'to ''
... ; --.*-... .
'k/ , l^l]+ 4 .)
! . *1 .' *
I
'
rlat
,t_ rs
'lfg 1(,
L ..

,/l ''go
: r /' r l /'6
/{: '! i t : L {c l
l .
I n.\
i6u
. L--- -
-:

t <r. l
i 11i ' t' , ,/Jj t /tt' ij
"j.,r
gv /iJ i 61

tl t

,,;:

i .;-
651
J I
l

/t / ,/J'
./,,1 i i
/ t2J 8E *'l
/t
!,1 t"4 1 2 9o , tp li /zg d J
f "'-'
t ::/ 4.)
,tq
/L /5 5"' 2901Z,\'.. ;i;/ 2 / J' !.' LL

11, ,
/a ) f
/t i"1 281, / i;t I i'', ,- , ?- .'''t) t a-\\
l
l ./. lKA
L /. /61 7 /'t ,,,5 1? l' i) ,1 ",., l'4 4l
t : ,'L/2
4t L \ t
: I J {. . t
7t3, i 'JJ',f r tj
l
' ,
: J'j /," t
I
f //
t{

r^}
.-.;' , 'i_. -'

'....:''.: . *:--.*-.
4,,',
at

i ;i .i t

l7 | l' l
. .; t
/{i,i1ri y L/-nf ") 1
|

1275"J+3'J a, t2 t-JiJ ';


,
i{ 229 ::' v -,', /
,:9 tt
/29
: / 5p , 1 6 0;
4r;/ t'- utU 421
:! q*8_.,/!r_,
2,',0 . J ' -? - 302 It: -
t 52+
3o ) t"1 4

t,}l
:.*-' l :f
"-/.. /.
4o

i63 t5
j,{ } '3,t2 2y! o?-! lo4
{.!', ?/b }-:8 ,t"1{
,tL? {{g lg( Ez a:u ?) e t94 l$ |o

-<----.
t'r l
( coN ft*t,.t'€ )
:4 CCN51 A
{.,

it I .2/{' l?.?. t'


qt)9 t52
.') |
i256 l J
29tt ::' tI /t lo
11 6 1 ".17 ilso
i gsa 5 0 1i tta 3{.} ::/l ? _l;.
t,,

I {u-f
!

{8
/79 I z/,0 2, 1 ' ' ) 292t ,!ttl
:
rii,
l"
l/ii 2oa 2/! 3 tz
ilz i tu,I
i il $l { r,
2a/ 2gC
(1;t
l-- 1C '| | lt i
/r:0 :
i]t'
I
i
II I 11ll it-4 '
;
1t i 1 | it
t l'\

I |i','
l!'' t tx
t
j25 392 4Jt q + 7 4 1 7
7 i {.,
T {({ ) / . !'
! r*1
t-J
x{ 'lff y'' 't
I
.' Zt S t itt lst
10 ',IJI i|-?_{_ fiT i1,,e "-',.1

1 18
1 * .l * l .d d B€

:l i\,;:3'ct,'dCIi, 1

,4 ,i t
I
t: l-
if;1 t
I
"il 14
t{"f , t; itI . 1 , r i , 'Q',,
1.'
:
3oJ'; ,Tjj't ."(J' . , i i ' r i: ' /.\tt' t/55
Y / 4 9 : 2 L 2 6 7 2 9 l t 2,l
':.."
rl 56 {55 /{}6\t-/,,.
7/ \ /f5
6r,

97 fJl'
.
t: '
I n tl.
\ ,:t1J
i &'r
a, ) n
*'{ r.' t/2 +#. Jlr, -t]: l 7* '
-L#

tJ i /o6 112 /7f 7i'


L u F rn i

{2 i 4r 4;- {s f;;T-'
,,t .'i
g
I B 'tO 4,1
I t,:

{. t
.*-
T I r--,^*-*-{#-"{'

!, .. ,:'.: '
;^ _ P

lu I I ,Y.1
t,t,
i
i
1
! r lf :
I
l
,rL
I ' ,l' 5 Q(4 'i 3 31? 2 8 ' 8a !

iil -'v '5f't/ 'tJ?5 E t J ttisr


2 1 { {t" l
I
f (- ..
'a
'a? f
r
I rl
i
.:l t
l',
52t 5t:l , :5i 't' ' 3oi /t,I
, irt6'tlz i, ",c :.gz
t
t ..
I ",/1 :. i ."
1
I , .: l, ' lrr+\,/86 t:'t/.
t1 4n
r \/ : J
,, ./ 1
.-F * '
.
i. -r
il
/

+97 {u
\
'.
t (, r:
2u "+9,
Azl / @+
titl t {.1 2,Ll
tt-rt (

{$s 257 ltE j* 4w -rs? 6 yo i 9 | )iz


o t+Y t{t t3Y 8" )d
(/
--1 8e ltt 'l3l t(s /+ t3! ITY il{ l tl
-=f I
,l

1
t l 6 (roNrsryr'4g" LUrt A l-"!, j.
{'{; bl (' f'A rif A 72r$tr

p ft6';- i *I
' ?Ts ii
I

ii:1st
,,,t\GgI
+j'i.uro,' i-i
j _ i -'il '*
' -. 1
i1
- f"
-i - +
t i,7 i f: i,r+'l',
i. / i I J S;a I| t/ u
'r+4'ii;a rt
'|i
" lr,s^l1'.';
,:i':iJ i
1"'; 1t?
i 4# | /{1 \ rl
ll

tt / 3 3?22 t3 ylg
*Lt,;+, !3 i I+oI2 ti8 .
.{-r
l 'l r I
i
t, 66 t 6l tZtj
ti2n i f_r
l ZTj ,",JQ {- /
r ) t) 1 ta a
r
--i ; ! 7

.-...1 -*-..
: ,
! - - - **+-
ts 5{ llti;
r8 ti t t f 3 ' 13 i? 3 t'
' t-
t t^ ,''t t4o
21./1 t
" - r 'f
t,1
a'1 t
L,i r
" .l '7
:

I 'i llu El u' ^


J(r-,.i .1
-j
. /.t
.- L* r .!F t*_
fi,ii
t.l
I
: i +4",
I t / 2: !!:2.t
d

1
r"t t, ll :
, q",'tr
J,
It;l
i A :, 'i 1 ''l ) {'
it;
i'.. !'l * , lt : l 6 / 3 i1.!1"
' ,- L;

rilw
a'. + '-.y'"?

/ria
--o'+
1!i . il i {_ 6a
*-* **."i *-.t

'lr
',
I

i tl
| - | -^ I {
3ql | / 8 7
'
I I
::ro: t36:',
47 6'tsgs
/115i +Y ,2;,i, ?..tat l7n
327 J8/,, '5 1r lrf i
-/,0 -z to',7 t ^,Jsl
6 ' , | t ',\21
r\
f : 1 i ' t { ' lia \ ' ; ;
i
,"
tt
t!
'
\
fi6t,i,to 395ltr76i lt" ':'',1,',n.,.'
I
',i

' 'l
.: i I 1 8 7 ' i- ia [' " t' ' l iJ+ | 5 ' ' i
, ,'
r'i 1;
ii i i i ',t tfi..i'jl !< I
i
t ' '"1,5 _ /.
I
h o .{*,::' ?.nb,:|- , i, 1 ,-1 1t.ll!1,Pl /{
l
i ?tl
;l 55 +_:- :r _- t

t" o l. t7
^".. j -.. ":'.

.....
l., ".
t J ",..'
*t.*---*-.-
/t" i ,:AlJ!M!*t !--ricilii :-..-t J i
{I
:
t
t:
!ttr.lA; .-i,
"" ''-': ***T*:--
t{
t
',J
t\
i1 l3 {4 l5 , , 16 i17
i.i
I ,.t I
,.*.
! .t; -t'.
l
I
i
i r'
1254
\,'.:,'+
3i 517
i1,€4 i{a't
\'r5tt59+ ' 202 6 8
46 6', 11 {1 " I

4t r
i..?gfi 5 o 8 q j' t
562 2 u , ' I

4/J ' ;'5 " q /.1 " t , ' t /


n-
' -' t
- .!r ,,r !- ... ,-
- .- I 4 A , 1i/
'!3 l ti l
Ir '-t '-'
.:16;ttgi' f:l
.4 11,

.rl li
"1'.fl
' ' - /l tfi r
:l r - I' ( . t Y '"j

: " -- l * .,." tl ;
ri
" --""i' .-'.I
I {.1'
4a

" -l h I-.^ | tt n
fr,
4et f76 {y Sts 4xs nZ ?4 ,t,)/_
rv 1 L/, lb I
i l. 171
E '
\.:r" , .
(&
ttu lto nA l4o .,13o" l"lt' 9! 66 t!
i.

'ls r'n
pb x^ J
A tlO
| 11-

J,&
r

', ! . . t l L l (cot *' 'atf )


t.:.\cA, |"1' rEA: COHSTANT.,A 2.J.6 i.ttffA
n;:;"rf,
r ' 4!" i --'
7;M, :Ai.l 7i
I
"{t "

6l . *:'
!l

ni l
t2
- :'l -.J
"j
A.
:

6*

7tt 4' ;q 1,,

rsr J!.
!
-,!

s _t?_ ,'.+
q74 1
1+ 1
r r 7I 1 .' ,i '
r-'J Y

st 2.2' t .t c-
,, i rl

tl
7f/ t

t"tv i :4.1
i'

3J9 ]l{ ' ,' t,! lJl {c .J


/ ]'
/tg
- {*-: - +*" " -?-
''
21 i70 ,9/ //f llig , / 5 2 ::l*'
I

.....j.
I fO
-
...- .
17
<)
.;
{,i

t"f i
4

_N*
nf ,'- j'

F /t/'i t3/ lto , g { ,


4, F
**-ii ily,1,,la 14,(. 1t1: zia i |.
-:(
*"1 ufi trs tofi J 6 oI ,j6o 33e trl
,{3r i .- ll

5 . ttr';i+i ilt1 3/-tI '


. '1-;'.--..
|
{+" "
| tvv |
1l
utl 2t! . J1 6
| '- t -- - - '
.'5
$s v I i uo'/lo
-1
T* * r-
sv * __-*-* +_* _+__. ?2J/{2 _2ro
lr l
7i .
.t7

in
v:Fi_:i: * .l .-l )-.
i

I
I
iq

() i tlf ' 9a
]-i t; t /t'l
/4b
-/;
,2

:i
{-EA
/J /+ ir l' :1 r J
I
h' I
I
1,

NE
g
/
]74 /2
+2 /ec -2e21 _-- - I
I 'i
,t
!i
t

5E i2 2fl . -*-+-'i2+/ /ii /aoI !

,5{ 4i'{ 2// r iti


":f,? 24/ | i
.-".--+ L ':
,".
: rl
:
jiz /89 23?l27,',280 27/1 .i
'"i
't
55 \ /t //5 /// "1
1l
1'.: . ; f 9 ltt' i\/

7t /': , ,ii
i
Ir i

-li
/l
I
: I .-
I
I t
:l zf3 b r1/33 /43 t8 lol {3 a
L 3o
I
{c
c/? 7' !b 94 86 14 {2 + 2.2
T!
. ,,,' ,*h'q .re!c;i C'recld J; si dlkrc , T.1 ,< iLryt
',,",:"t :rs/e .Si tfteOn/e/e, f*//rn"
cR,&,:'\/A ,r!*/ z Jf
r5
i l i i i *."- I
.1i
___+_- I,
:-_l__-i l
A -1

-i + r * -i -' * ---t t_- '-


tt{Jz/ L6i - __j _r
I

I /4
1-_--
/{/12eJ I er.rt /741/iU I (.. I
t-
t3
/ta i138iZla' 233iilss' f:' lra '_
I
t-/
to

6r
a-
'", L | /i/
fi/ lZto 'iUrt ;25s i.I,fu
'----J

' /?6 | /t'J I 2JJ


- 1--

,2t$
i
'I"
, lrli s4
. 74
,IJ
- | - - "- - i *- : - - *- - ''f - - -
| 61, | /1,61/pie,ts
- - ''
AiJ r /€{ ,3
F. . * *

t(
_- t - :.{+ l

I /22
"ttt rI .- i| 166 I
0r
llii. i
A1 g1 ftis: //d t /o?- i zs
/6ol /N* io
/26 - l--- *

!-r-tna , t

__1**l l
l_al {4. 4
'] r
I tr i tss'r /JJl
-_--...F..
Oat
---t-
I I
| I

A1t,l,fng /eA | 4{' | {5 '


- /1

I t€ i /Er 1
--L--.-*F-"--f
)7-
-
| r u lr ili TAt|t rs7.eg i i,,,;
a \ I sg
_fr:Et /fg it'/4 zff i,s78,!-82 3-;'r:,/;";/ /2
6 Tb

-t /

/6 'l/

,7
B L

/€3 /$. & i t3 l* .-r-rt

A 12 13 ,r t | 't,' i -{};
7 3 10 1i tl l 'l,Jfi ; tr .: i

I ii
t
! t-rl t8L /{, 71' l8
L_ - : I ---l - -i ; -F -f
6o
?F a?e'll4l - tt4 / 3 7 1 l
l5 tt
t - - - .- i -_-l -i - --t

t&*ua $ssI-eI*t8B 54t I tr6 |/4q 5 ."Ii -_-|_--.--_ Vl


t **

fit J,gg 351 3_Alnri jfl, 35f_ /9/t , 9{ i


t ---
' | :'' r:
ei, i /oz
,*
I '-.
--:*
f6 /f8 &lt_ v v,/I3d) _14rU: .€:{ t,4 i
54t- { ?1
l-
g/ "-ttr''T /i
- ..-

!
I
r*!
., ^;
I
//4 26f | ,33 3V1 3'-': tr,.,?:;:
fiz loz
f,o 7in t6{', 3*/ 389 4o9 3u zr Zcl /L: .e
i
I .: '. l
t
ir
/
t/J7 + 5 J + 2 3 9 2 r3 1 5 6o'
!i

F2 /6.F /62 /63 /6


Qa
e|4
?'-
261 z 14 3 )rt 17/ 5{o b't1 s6'l lYb g3
fi lzr 155 f86 %6 u5 %(, tB6 /5f la 13 /4 tf,
_
il

A&*Xi: v* fr6e; a 3.7


,
2

3+
4,4ti 36t Y'+
l+'i ivl r t?l 3"i-lrn 32
izel l6a 2/e i1
28'?1,idz 28rt, 8z
VrrTVa"&ez g+
/o4 t 2/4 te" tz
++
9E
/5+
w
Lur;
-"?_
It .f
/2 /3 /? /5
. ,
,.'I
.a- 8 I lo t/ /tt

'; CJ>l
tn
I a
pr
! ., I sa ',
t.-'-.-- | cz
i' I lt"{ert /9a 6' -')
? -"'t
I _: i ;rloi +94 4€o +6 295 (5r' ;9\
t"l
/t i-
jl rtr
3l:r- 380 38r 158 2?r /;
jf,

&.a t57 2,37 2gz ,6 2gl 248 /6+


L':
6o /41 207 t/3 u+ d/3
l {" .,'r 75 164 248 2q,l /51 6a t^
cr. ' /b /91 2ql 3za 28 Jo
ldB 41E (m 'f
t"jJ
373 35a i .i
tcl u+ ,41 4J+ 5// 55+ 66e t5I Zz7 yd , )"1
t, 7 /
w los /29 155 t74 /8t: 204 t86 l{4 \ /d6-l tzi !o5 ,-&

.i
t/Q1 "

t:

/-4', //
, 4a-
J
t?+ t5l 3z
' !{
bzs v;iT7il
I

3f,4
2.+1sfi 257 I J/f | /30 !!
98 {7// 7/+i . t/tl-i/+I,
- +- - .- _ {'* +'* i --
ilr

106i l/51 237 . t'"/"


;-:-: ' /31
.^/
3;'t 34qbc+ LCi
-*-!*--{--*.
..
*tl 46/ 4!3 4n 92
a( 3lo *! 38n 5/
449 35+ 2+L /3,t U5
/69 r4{ //6 g2 8+
c e,Arcv+ /J.sae/ 2 3.7 {<'"-

|e/ .1.
0/ r
ry.y" /67
2*l .{
|,") i.
r
4ot
4oat 3# ,b7 €*
I
2s/ l1?8 x1 Jo"f" t.ca I /n
ztq Jlo paol
f

{r_vu w //3 ,to"


25o
7/' 0/
-7.;' "?u7
307 2{4
"*1,
-lI /fi +7+'lot
4zt t51
iat 1 5Bg t2 _ 9 '2 ?cl
7t: {J

-rE,GT I
;; I til-i--l- 53 +
, i.ts{iimi zatl u:t 46
i$t, raoi
' Il'.--i stol4n
. i-
,zv /w
-.-J-
=.I zz+ilfs | 4{8i 4er 419 /{6
I uni*ld 1z{te74o7 io3
/ol
ls li 3oY llrl zlo
g/{ /09
l,*sr'
1 -, ((-o
ii* I i 225 /lb
rl
iv i ; I 368 {oo
1..i- * "- !- +- - *-
iu'.'; I - j" zfa la
68u ?02
i _?_i1f i ?o8! tzg
I ['Cr i qgt I v-

j , l{ il_€a/!: €+:t7
irt S€P f
:'n
it$ ,l.i
'.r+...D".
,,,.i

:l {
-,:t _
/\ -; lq$" a,z2,4K ,2 6
+rl
f4o -t-_* ' ?o .6^
t
i6q /zl
i
/3J
3tg J.'s i gt: ',13?
t' .J
*ui iri1,.
i -*- j
' 1> 5
tn4

.:gl E .,: l7q


t:rt . rj l t
, '- J
t*6
/{{
:
|El fzs r/6 +/
ZS 222??f i a/
z.b
Atv
t,49ri sof" ;'W 437 353 2-5/ /L( +2
l

*.1 3
.- * <:t- l - " -

/+{ /Jr | {e4 /Jl /+5 Pd et J4 /8' tg


.
]!

/)h'':r)ctr
t't 1.''ro '
::,t:J*"+rFA &4/Au4 h L ! i-ut "tc" "._--
'-'4' c, lo tl t2 /i ,./f ' /6
| ' , .i---:--
I .n I 710
*:-L I
ill ! *--J I

*-1 - --t-- -- II ,i
l
It.e1
i
*t | re *-.tr;i*-1 *.- ! *- " - - i
,
----i-
--- 1*
*--t--
I
li
r "

t- ._r- ttL 4a8 | b69\,t0 I


q i1 2/2 I| y7
,l
fttL I
Ir. -t= * .* " i
i I t

{v{ i '-- ' --- -- ii


|' t''** ./,/d \ tl
: i, ; #t1 4fJ \ 4t! '7tv i ...{.. 1.... r.
:
I

i 3";,.I
'..r i
t+' --*

7{ ui"i 44rlar t f" /t/ |


+zt
*"tI-- .
35{ | 3;,
i --
r-'" 1-' irl
I
4f f 11td \ i': f3f
i ,.
l* )
I
t h ,22{| ryijnr At'fl. I
I ' tLg
lg{i /6, 12{8 ,tJ].4t4 1$ri5" rb i
lr, :-. V
I * " '- "-Tsi '* -*1 lo8
I
i ):f' I
t aLl 4ts*11a
t/.
t_ry) .tf 5+
I
!)!- _--._t 8{
lp lzz a4 288 33i| ? lsi Ii; ;1

774], :___, t{
L}

?6 /27 /4t- /46


":

-Jt 2L 74
i
I Lun

I
1f
1'>

2ogi zii
-#+'----
/tTl f i c5
, 8Q
7ti3",
t,3 z?
2d4
?!-
!/f
* "+ t - -'
,g+
2{4&e3 65
/tVl ze4 1r
s+l lt r 2t.t t'" L>

I
l tu v , io
l.- '-"'.
!r]
7i2
/& itJ

, t- "'
t t lt a t3 (+| /f"1 tr
!-.
l,

}j
v 8le lo *f*-l**
:,'...
i.
l-. *- .
-i-1- lo(
t"
I ,J-: bi

t71al /td _fl


'-l-"1-*
* **" I
i

i
tE
l fr i l(l
I
t .,i gl 4f lu { 226 ?oT /w lu or& l*"
_ = " i" i
i
/';.*",-sTU/
//: {?
253 23+l ?22 t8f
ft; ltT ul I
t
:i lc . " f.- - * _+- * _
2+l
t-_
I

€1
?-'!:)u! luz
I ',:
2v I t{z ?4
,I /4+ 'ltn't
rBf I zzz j t;FII.:: :' 3f\
at,
S]
)+
cJ5
J***. /ro ?r,;'t 2z$ 2t6' 'l-.5'
I- i 64 _,. .-/- -
'I"* I
t.** 7/ //E 142 1G /5
I I or5
1. - o
ji
23
*i 1 - - _
.l i .. /z /o4 +J+/2 25
' :83 56 6
6 f6 8l /otr //o.', f&
. z,i.y i* ',
f*..::*,4ryiA g5Laps. olwicr:. , to $ rl ,
!; ti-I3i - \eefidt{.t"€ g oR!-ci)i\rrAl=E- , V/
-t*'.
.. l'r-+rg=."* : Luno

*o
" "tg
*E+
zglT:ce
Irr i .'llr., *-.
41
ri 9e
1-1"-l
/,q "' . I
,,.i
I.: 1s
t. .
Ir,'t.l to
1vi 15.a \,,.
t8 :
q
)
ri
bl JZ
99 2a
'D,

/-a.'no

;''rl' _ + -_ s€)
r
J :31 ' i' 5 { el
{+ i 47G
t , 9 l3 z 1 | t t o I
14':lttl b)
t.(,

eJ

T--T*il
lJ l$,
i n , ir - T n ' . , ,
L-tw t. L-l
t9
rA

Luulo l;'..,; ai
,!
(l
G ^-
Yn q ,to lt l t)
tL- r3 lt4 4J {",
I

t//1
i vrt
,ta
I
Z cl d
3o! 3'1fiJ/- J 235 ,r'^ti I
; \{ lL l:. i ',h'|. { irI
I
,ll Lt!r .1,'d/,,,1t
I
I
Y.LJ_ "^ ,:l - l * |
t l6t' L'r:,'I {1.7 3Gt
"rZ0 255
lr, i

-)
!!,",__irl_
I
i
53
i.l
l 5J I l-rl L38
-,- | .
J
O- 1
: 4 '^
a,i, i r'\ a,
,l:. tt
,i
..

I
6 8 181 /^)t I J L O 3JF !,? ' - '""' ". i,-l'i'
? i' //A
l.a
+ 0 :/ti '
TL
\ hrl
11
..:''i
'-,. v .
"- .- l
1l
l i g4
i*
li I 3 1 qT "y
T"Y 3
3oq 6f
.1
I

'-.
,t-
'l?5 t'+
--t
tr 'L+b ) dr 76ylig'
).52 )urltw
Ltb asL l))u ' J 1 j,\f
) ,jo+ : ; z, l+0 Bo
0 r :;z'l+0 ,14,{
1\ , ? 3 Q? . (J( (89 ' z t 6' ?r 9t t t { as {){ iJJ 73
- ,-.:-: v3
-'
r]
4*-/, <tr ( d33il I

)t
-:,,t,f 'f
I .t?
{o It lt .,. {..,
; ,J,
iN 34 ' &s'

i /*'€" $q3 39J.2p8 rt7


gt? gf . i,t
ls €€e f's 4,pol.l/'
tc8 la"i' s/q !g-
I rt 7

I J#-
r--
i.f*r€' 6{
tr€ .rlc ;#dl 8l:
red 3€.' 3lr r3 tt7 ftg€ 3rc t,;
f -l r
..-** 1.-'-..--
I
I ii

J?T*{"?t j| /8 8 l"ys\
/eC /88 adg 2?1
Gi
*l 't *-- t
/8s
r i r/r [rr:i a'(
F; lJz e./{ i:1I
2/n
i-"f il..,.

3€
"
ll/ 3ad

I r' t r41 ..
- -.-t : .:

l* t
r" f,rt 3Js J€E 4lq lfi: 4tu 4\J3- ,r iGr
ift- , 77
.f3 t9 /92 /€/ les 24) 2/J 2ao /3

./.uns .' * T' -


-
| | t.. t .'
-"\ atl4, i
I I
-.
B 3 t0 .{'1 12 43 l "Ii JL: 'l
" ,'.t,[,*.-*"!*
i
^-.'".ij^r . .. ,Y

-- --{-**l-**
I
l,vl77
|-'l;,$f 8rc 2*r3 /ta C2 * * ;-f
tl 37
i t- lsf-o- 488 4#!- *n ryl /$6 *-"i--- J- 3\
i;c i;;; 8e2 O r'fu 3E2 ,rft 287 {89 & *-.-t-**f-* 3
f,rsl ,fy /.gT 2r4 2n Jo4 2E7' 2 fc2 7- ?lF--* I --
'. F
f -" f, ,ff /37 aqf yt_ ?g e4t 2'?''' t. 't ' , ff 35
24d 2tr A ? .1 s.+ i 4' ' 4 5 5 E3 t5
l'J 74 l/6;l
Jlul" 3sl ,,3 ? zzb g
ii* 62 /t8 2
t,-*'1
-t
3fs s?
i i*; /,57 ::''. ,(7{ : /98
I
i
F--
it;v
6: ,!, :,.1 |
"i.,'",. :46 '3q3 5l
oz
r
F-_-?-rrl_-

| 0 l l ozl224 src 43/ .t>4 .ffi .te .fTo E+ *jw


- ris
''
rc ' , 211,lg?.--<
t*.-" - -"..--
| e4*
|- " Ttl fa{ /27 f.s7 fft f8,5 /?.f {fr l!z!: fFJ@ J{ ol , F;e '(6
i

II
i"'
{!
7 fl {0 /t{ AL r3 t?1j lr i:
', , t -
t 4l
| ,r/ Ll/ g
3/8 3Jf i
,i,s"i 3fl 38A I q/
"-*i +4,3{ 'fAtl 47,{ 4oZ %7 /,rT T ,ut J'
I
f,,G'
3/t 3/,r adr .tc3 332 26f I
t I (c
lqt/ sa{ ?.G 2{F 22/ /,f2
"Et
/79 2// 2/? 2ry
i
! tl
loo
d3
:,1L z(4
71:::"
s,;'/i , 4e ;tLt I
, .vi ,, ',!? 3Eq 4e 2'tg 84
z*:f
i- ; l*-""1'-
r. {.rr ' w+ /t0-/ 4f? #E ,)504 4e/ ?4
li .+: ' 3t v33v83f1 58
l ,
r"1
1 I w Jlg ,'ly
i'i-#
'"*{ i,g#f I .vr
. q85
,f
;...''.rO* f i| Itt,t
s ( .536 36+
4 5 / ic J x /35 gq
? J+
--#."._

$t \ /r.: j
ir --

| S J,/9 3 ztt o 143 ,/yJ-/ 65 / 3X /t"l t0 ,o


.L
' i 3..* \.'
r

l
1o.
! I
;"1I
' . . : , *l
i:ll
I i
;-1!
, i
i 6{
.r..] t '.', /:ED 3*l i?.ei
7'7,9ffi':3?-"i'i
;
ersi C*isi 1 r
i. . : _ , 4dg
,T;,r-1g4;* rt* i /4{'t,v .}1 i I
l 4 r 7 t , . i . ^ l \a\
l:,'ii ::?p\,orl,'!rlt.:{tril1:., \Yt :t'"' $ I ?, i
? +' 4elg: ra.4:oog. ffi l3i.') 2ioi te-
i i:,i- ' 811
eri i'ttE i Wrl t-.-+"2'94iPci't i"t'il
t'n
""
rF vc'
; i ', ''':s1'" 111 At4
i ! i g i'tgo 2'lo1** ?i''"' Y
I i i i 6*" z"siu9\33o -t'-''*f{"; 31oL91 loa
-t- **"1 -" qt5
'. I i i". i ",*,^3,r,.f
l-atti i si: ' Wl to {
' 1 ; i "i f i e,s',.' t-,tait q
2bo
x6

:.-dNA
"l"l;-l-'iT;I;m-
'l,1,- i' 19 Ar-..
T'
i'raJ
$'? .t*i*-a*l-:----:-l-:'*-*-'*
ig Isl'to i,t1
: -i l{ 3' ! 4 +
l r .r rg

( oJ{
r": I s*,
$*, Ii
l.
i. l -_ iI
l.-_ .,1 j :
),
a.!
u& 'fi*,Zufr, ; aG : : I
--| .o'J
li: :,,,Jt: *66 155'l I Jr75 349' 4?r;:, i l tf\
.L.
tp'?*,
i:.,* ,,,i* "++lii*,t ,-on"' 47o g'€r ;:'t'/ii
l

t ^l
"21,,t 43* t on

488,'27\', )GZ i 4n'i 4-u' , e{'i 'fuL \73 :4


.1,,,
i --"1-- 1- - t* ,-,to .,r,*t-l 't',41 LqS lL't
i i 1 - ii - \\v'zv'!''J€c'4'ir: ' '
;,/ '.- J '-
i-,-i- ii }:'-::', *:r'; tq 48| 10"'
I-
l- 1{*er
i*- ,
r.:..,.,r. ,
I ir i ' ifi%z' :ti.' 7{ t83 tt
i i i I i
€':3ii 5€6
Sry ,, {}"' .r ," 3r s ?- l) ?s 2s
rl 1 ?., ', ?t3-iif*' ,;4'7
'',47,5o3 5{6 , €':3
i5e3 r1U--S
LJ#*5g_ 44€-G;F.i {'"rs-.44o .-8o 64
i- el i soi'1'1e-ii?e,4osj {:1r _ ---I--*

l'Jf-\A.
_.-1..----1-**.1.*.'_..f_.->..

42\ 4g I e \a
" +*..-:_^-
'.i
a

i
il
il
26
.{
i
I
:l

I
81
' ,lv I 4e+
v'- .t t.
\34
T
-:;$; 3S€ 2i=4fi '.,^rl

',-'tQ ''rz': :"i,-, qz 4\4


i.i8' "{'33 ' t: ', 469 Wt u{ 47q
64L qrJ ha\ ht+ 4o 434
*, i -
..4
-/

\LL t45+5ob T25 8\


g6 tth ,0t- 26
q(tbJTE t5q 4J1 q 462
Z.rt Zr8 * {t : , tgV fzt 4q+
- 4t i 56
th A q o45t-,45i, 45J-lh| LJl 1{t 6n 4,
lyrro &TOt".;

"-l i,

-- II i
'
l ;
t'

,I
2zz,
34G, i

ttrf,l 373i 51 {
t,,
l$e' t$* ?3,: 'v. tb
Lu( Lqn
.l tw, ,{v
1fl
87
4r^
)L o.
Lt,
-l :,i E2 7 % l 3u
a
I
t I<4
t lJi' .' t'
't- -

'- -' {*-


i! q6 o

5\a365il\'6
I

2j L *- r .1. J"lti
( . . . *J *. . , ln 'l{
1 :e

i {3ii 117i ly.


lao '1,19 t f 9/"? "lilf)
-#-.
1t
11
{c.
t -t
TJ'
t

-**-{
:
'-*---- i

Q 4i '.

7" 1 .
( .. i
'

j.
2it,
:, r) ",1
i
-,--.+. *. .- -
;'-iJ

qa
lroz
I lsa
l Q i 1eL i/31J S; i z,' .
i,{2s f 7 q'l ;

/-ttrvl .fr8*t:x'r,'-1 ? -

4lr ', {:j

l,h{llla lt\z'16 **+ - i --


Lf5 i265iz?B_255 2Lo_I!6 ) .13
L t$*izsl12872X1 t? Si 2 s ri te r
287 z?e_l?:87,,.
?!,
qq2.
{ ? l{ 13ldi l23l ) u,J
1? |\L-JJ
.,.-"-l
,., 1(J
\ , " , . ' 'I ' --! : "
2,{o
-i ,Lif Ztg 165 55 5+
g',-441_t76 45 48
,
)- o nd
n 4b g ), ( rj(l 15 4o+ s,l q5 t- 0/
oL7
Tr
Lq 66 16 i lq- lr y tH 36 56 7
'r I v t* l /l t{
'2ll
'&sdr's#e ,tp/qr'"J =lr1rtczQi, -[p
et
-Jr/4
' rr(JPro.*'i /e vert4r .=,/c o F/**?fe/e,
/
t'"'76rr*a
frc',gryi.etP 7eo6e/ 2.,t-9 ,lt: "l i*

r-*@
I \* a]*a '
l1-r-rt)i

+- -+lili t -l 1 rlii
7 'l I'li !-- -l* +:i i
r I-
It-

tqt
e{
3 9i
- - ."t
l0\ 66t,
-.
dJ J ldl)
i
t r ' ti
pjs i';tVa'illis
-

i
l ::=1
/O itfJJ , '
' Ii I ,,.i ,- '
I
'
+.I
t

3il
1,:d?:*-

I51r P wle + n " ,? 3 4 1 /' t" ' ' ' t' i + ' )
i5- atJ !51'd-5' i
zibllfi\2,5algss,f;,)
itsv ,1,167.
tlg'El+\,Eqs,;;
TF6\,, 3+ i
iry:j,:
/85,1*aleu
lE5,l78le/5 &*,ii'"t'/:,
E'*';i'"t'l;'
i-i,i'?
i-i,i'r
, r i*
i ii/ = -l gs
gS t,;tJ,f ' +,
ii! ',,
'','
i
1
iI t,;tJitii!
r:l I l . ' \'1 0t{
iw
T
t

/09ir/5t,!7sili,',
,llll,jt- , f ' 2.{
, J'{
ii{.
ii
g1_?_f4Jrr i"',t5,J' 1r
',,
L!?It_1 i
l
I
I

6r l I I i -l i I -1.",
t'

i
r 5; 5t 22E 1 /8 5 ti ,i!.._
t; l
iffi',{ufllffr'
!,jl,i;,,
I\r+2"
\
ru
L'
i +
i, 1
*'zti],,yry
\1id',p-.liylesl,a? ;: .' $:,1f:
-55fl,5ti:r -fiLI{.:
Ta7ipos'E'i6,*i,.,1 .v
e|i/ozlasf
' +'I!)eJ.\?.1! t \ .:
\,l U .,c -VC r.t)L ' -r t
l'\it,',/,i;;' ' !-
f i v-' t ' " ' "' 4 \' ' '"
-F _ 3 ^
t +Yr 22E{
Ie +1/+ D r ir
ligD:
E{ li1 :'\-dr
r"' ' r|t r ' ii Ii
l" E'
!&uz,ttl.ll.Jt, " I
- - *+ - - - '1 1 ttt\l rl rJt.
l" l tmn tLt-
: lttto
-*f --
i r -
i i
'
1 6 []" ,
-F,zi{e ?#1
, ffl g{0, 1$$. tq0jj l,' z
Z?M i,t )iiij,w,r
i uuefi'{t:' "
fL

ft-",*t:t *
1ri l n
\/,
ppltdil7A
7!s 13323tr? 2** t:;
'' ' 1 t*
f8
66

+09388| 3 ' r t
I
l+s fin 5o
J2 26313s8
I
I
Ioz
I

353 265 iS' 3/l i .z ?f

i 77e12es
359 378.
54$, 4'
Je
tcl
i
35lrm2415CI9'$' , & 55s r:"',5 ' . r ,i.r
..
i. f:
,,,1
65
,lL?- rr.9

F-i- e/ fg+'l.i 55i


t'
. 1i;,;
qat\98 6
| " Lt

3.'
50 { it,*,' .?s6 !
l
l--i /3t-Luq\l.z i9L3tf
,16+
7L lf L /8
.//r )rl l/e t f8 3(( 358 34q 76,/I 16 8b t{5
8t 'iioiZ't'iBq
loh I l4 lot4 ,l9tlt55 420 7L n
;E

;';I:'. sgve:Ertv 7e6e./ 2.A.9 r//r e


.:ir tL

r.j v
:;{ 35
-i5gsl'a'is
51 ..
.1:,j
j
EIf
l'1.
--"**i
t*
L i'sflttS_ f+o *--i
c.,.
sf t:g)13p6_ gr95 eu
' ---+ -- - t --J' .i
I
f:;-

.*\ ,.
ss l/75 317 875 t02l'127 I I II
$2 ?85 1s7aBSlEtr+t, t8z1f05 I i' ,
$ _l_*
I
956| {'i?
t02 27s117_13,24\5c5' I
:"i
'' i !

:}}V - - t-*-I
38166St,i::ifln {ir{',
e l f Pe_513551
.._:f

tV -- - f - "-* q:{4 :,!/ 0l


f+o126{t: lif'/ t t
r/ ' if i: St;t i i*
I "'l:
t*-
{f
',i
lJV .E4E I
354 :' '):ft4."
+40]155,9 .'4* "{
, Tflsfia{iia,'f6{? TE 'i 'l
j

.l*, "J

i,b,r: r*, *Yt

:..l,qA
6 l7
:.,ii;*
tl
t'J 96i-L..---
,!:r
'I''.
NTs++1364
'{:
fs7 l5+
r+.i"--.i:g.#

ls:li f6r;
,t*
{ f";
r$:_ls/7_ ;sefg5 l6t r
233i2e L4lilffi 75l
It,'ts

fti* 202 e60lf39i:{}i' , 5Sl


| .'/
lf

{N' +l ItBzl89-:lit 75t- i;U


t1 t f i

$y 6t fiS'eBL 3*81 :5"/bili;3


\/ ?87t,\v{+,ht
Y
ItJy /'s5
6t ii;,t!4 rB8
512 552 4g',i' 53f
nTf i:i*tt leg
fi-r/,,'/8

JY {Ftt t--*
A tr
t l rL 577
r ti{}:+ i147
5 F 2W 125{
rt f
6
125
\?OB
-"- ' ;
Itz+
1* -
!
I
104
104368b+J55
!,' j

i
+ot QiI 3rq235418 !01
Q8 { *..&*
-; d:
"r f"l
g"{- g 5
Iol E L I( tY,{( ( /71 (f ) ?a* 'lq3 l+"t-4Ev-l/F
t' ' e
,f€V€frl&tl Tede/ 2,J 7 - { r ,' ":i.';
;1
' ,i'l-

#*17-LA '*T - r P - - F - '- - - ' i ! . :r " 1r


'. t r i li
i - '-- -' I
I
t 1..--. , 1
LI
I
I
I ',,!r\
n,r\uolqos)ry=
,rjf I
I
,- i-** " -- -f ' f*- i i
'
'i
tl
tlj
I
t7l
t fil i,,W-',ii1\s,#"'E;ilsJF,
I
r;,
I

t
I
i
'ifful;E\qt:t
ttlgpes3$ r'qq
r.I,. I
I

fS F{,'l
- ^! L

rci{riLlz\q',W{)11|
I
t
I
I
" r '\l- zl:
rl

4!rcj_lzg
i
t
87t,',lB',t "
Jrr 5 6j
:;i,v
t.!
t19:tsl to2
r (\/
I *'v
6g \205 (q
P -""'_
J,\,'
tv l',-f.' '
' 60
luv t6o , Eo_t 7{ 2{ *
( lz ) 8 7
{8 ( dP K, ru
i;g*'
f
f 'l
I

\ ls\'l+ I
5
I
I
\
$s
3S837sitssi€5
*i8 5{tr
F5r 75
J95+tr(te/5/0
{832+ti13+llr01 ( ;t. l 'l

T738 {:;"
4. ' r ' i{r f ,u
* l' 7 ' 43tl
l ..r i
{t
'
-)ri sii,"
. raPlr
i -- Vr'
, j-" L-

58i : J J 150 3:6 /< 70?o+-


lig, {iz.frc*ao 61 6o
',i;] ' !i! {3

:.'i'i'j\
'' i'""-

IY
-;7F
tvt ---L I

€- 't5ll3t9;lrfr
5F lJ;rj$21 ds1
tt0l5_0ntt+1
s5r wsqlwtt52,3r*:.25!t
46{t iytl;;
f,'l!
?
t
{n j 'r(03',ltt?-it5& t,!it}' .
s1! rztltf{*,!t q P i/ $ ' ' "
:rV :
ir I

i' ,t|r ,rl3 r J 7 +f of c J ffio htY ?53t51 426 + '160


12A
la,,,t
/(4
.J ( t58 451_.ITJ*!&o q3 6e 43 f6 I
E
;.'r $'€VeaVtV 7*"e**/ 2, J. I G*
-i.-F_r*-. ti ti /
i6 l! l gl 4a,,t
t ; * . . . t . + i, J y * ! L t 2 . J U- i.
I
I
,- *" l*
I

*l

*i': t3'/0l?YE 'l


+3;,e$i8_
ilff! ,{"
57/l+50_lla+
ftl1r33 Vro6

nt
llt
97
/il zt

F . . " ;', I
fo // l tn /3t,li
A

-;s ! '
i.'
t b:
t{
U 9 J-i. 7
l*-r::---:
! {,'i.'r
| |
ii f ;ir. 3Si_ -.iii
I
:?i
jt.'
t
II
l*-
lt:.
/i;o
ta+\;?06 lr9l ft\J
ii
i
I
t

1..r1
16L.;N33.il'j tPt-IL)e- I - i
j :
i i ,"
!*-.
'4e ES*3' 6 5t l' So0lfs& {9t;{' ' {}{ - !r'^
r i i:,':, g5
:-{.J
f '.:
I eIg3ll :eEI 15/J#7'i :l;"'-l JI

, Ul
I ie,,
.:-' 36 /e425b}iA?l3Elisfi{ fjti' /:t,3 I

I
t- -

i t\
-.]- _0,e '.1li):i,f(;{
Wg "ZgAl?YS:7t;
tl \
l1 i -,. Af J"'i*{';It
i ll(til . ,lt
t;,
tll lrlr {
li
i t{ E 1 FO t,i)
&n ! i;J,75_ai.l;"1 .I
r
{J
5e
*-

ft9 {51|l5| i53)15ltl!*,-^J-


l .*.+

I:J

tt
.A ;'
I
4-z
+i9- I t{
';-lp
{fi?I 7*
* - "- " t_
_

6t
Iztt 67
1277 22{ll',.t
oo Il trl
()rl l l t'

lr-;;
l2 2 l
Qtlit.'t
a)cl rfl t;.,.
6_.-! f i ,
7)
'f
{'F

t
|&:,' 241 61
'{ t
"--:-t--*
I
....*+- 'l
/C(
1 ,{c2 (-7 qf

1l 54 b" -f-
\
I

1
i!:::*|':.,r,: ' s'tlstc; *li _,_,j.., I

i,r'i"./.liiC",,j' F; ef; ltfr i,

r-" bt'4
14vtltl'

0,5
{ ;' 4h
lc: t:tfr .tl h3
its j 4i
'!:t.
_r
;i.
{1
5a
2 i: , . : ri; ; f 3 j
I
54
l *:' i: ri i \ -t , { a 56
t4
' it ' t . ' 43
j ." ,
!2s ! ' 1 8
t, :".' 4h
0,6
r,1
|; i4 s f i5 \4 ;* ,3 5
"*-.t-. -.
ts { n6
..i .., " ." ;r,-,".*
,t
t $'.ri , j: r/ ] : : : : l , 1 0 (
---
b{ t8 34
t.. :

,9
*v

:lit,z, '186
,,305i2*'t j'l4 | '^" 6t-
m | " j 1 ' ". ' . 4 1 n a1
i" 4, i , 1 345 l3 ' : TT
rll
{r l.{el{ l }i r l'1,t, .',1,' 'f ii O ^)

'i ,,,i i I i't+l.r,r1,Li


i?* i:i : ' l1
Y1

,':::
-i
''1 ' { r1 ' .i ' " 6t'
i: ' i'I i. ' i, s r t . l { ' i r i l l \ 4 1 3l q J-g
" 'j i' i i i i 9 3 ' t+ r 58 3: 4

€ , 62 t/10|llg\Jos ;4f"54+O4tl 52 2, {q
..i
5E
--1
I i'(,!LrlF6l,iife,t?L I.lg36e yt:zg,i,l8 2 ,,4 I|
l|;i ,8!,"i!'/. -1
I
l
i
t.
I

;
{l
4{i {f t
r'l
it i' r ! I tL''

i
, i kl I
.:,,J I

t4$ {1 7 4l l
; N€ "I 41
i .' , " 1 .{ ;{ I'..1 '1i ", l'"4 ,.{!" i
i
5ri
,,j t, ';
.tt I
I
,!,
:
rt t
.t I r jt':t
,' ") I
I
t":t ,'|:,
al
vx
t ' i ' i l ;fflll -5,'i'" j i {t, ,:
{.'' 'j f4
,T issei {4( ,{ 21,4
l'f
'
$5" -" 7 { 11'r .J ;l ' "' i ,.:,i 46 t8
tD,tlu' .,

+6'[5q ,2i 6 2V2i&oqitu1 28t


i42l : q
2tilf 4(4
+q
SE
il0 ll913t + 33f 311J,l 5
,r

5V, 4l (41
4lt ,/39 Jlo E7 25x
51 8r 4//1 4t4
tlu 68 ltl
6L'4q{4Jlq 26,1J13 304J? 3 26/ 2lq ftt
/q//
o
J.6 ,1, t | 6t Jo'l Jll'l %3 rr4 wt /6f 71-
7{
IcC l0 I .l tJ-u
q
q

.rr Git-ffi""GiLt 1,.+

, | ._ 4
*9l,
i ?-l B;jq-
-T***r-* ' 4 s' ' +. ' .
t oi+ 1 i a -"
."
;'.)

I ..-
iilii i
",.'1 i
{"r,1 ,F.fu 2e4 4,":7! i i i i
il
'
r
:'.
:.-l
I
t-.q
1ft?4 4P3 ffi f_,c+ | 4.b,/
f.i"$ I ld{ YF' Srl I \r,? i .jr,c, I '1'r i 4' 4
ti* , {1P *.f',':] &t;l i f*') i 34]'1 1l'tt.'. ', 5.,"'',
I '
,
; fis i rs:' 30?i eur''
't: { .:'. r
" i--t.s f5
' ,ltc i alo 28o i 3'22 :4;1J .':'.
_l i
1 241i b'a , 't ';':\.{
l,l*
, 1 , , 1 1 l '. " l)'{.d
, a, .,.

l ,i i
&€, irt I4"s i 41?',a€,a
' l44t i,a*r,
:_1.*".-f*:. +-, ; ,"r--**---*-. " l"t 'i
!'''r tr 6(,
a's?i-9:l-r tJtr t {i 1 4'tt 83 ' S) &t
"13i.3
; 1i .11\
| ''" '" 1'
I lr-.'-
7 B 9 { ,i' 'v:
l,J

:
ir\
. l..j ra -i
.
;
r.tr
't' -t r ;l'.4 j ge
$':s *e?l*a'*,
. ,..r ;/.t3'l' tJg|
r4ry
l4t5r"
t v . - 'a r
(ic
l
' l, ' ri4i
'
4ttfi iPi,.if ,1

i,
I
;
i 1 '. 1. . .
Fr
l' s .1 l ' ltt'
"'
i, I
. ,:r?,jt,
.
.'' I
r"}V i !' )4. &^,.
i
i
| 2?4 ',i"1'' ntb?
il

?t:,{'
I I I

t,
| ,t+g
+
rr'

, l..lv II rn '"t , ii
;: (: ,
t] ir,,;o " lrl' -' / Q4
tl
l--
:a'j:1. " 4t,o -7,
'
' /-
if
l _1t"
!
{t6 /66 t.r , hc .

{fi

"*t

'Jl{:J+ 216 66
1 t'] .'
444 F1rg 4y+
.' ,t t!
:\l:P., t i/ F I
i' : .:r tit '!{,.
:..'..r. 4 ',i 'l ,e4 225 4'.\1 4?3
,l?
I '">nb 4So
.,:;v 4% { ?1 /'!/)dl
4{-J
4('1...

..:-, !
{ ,i j en bo? 2 7 3 4 8 3
,13""
4 tl 43qsru
66 t1o 2+6 33+ 264 qf
o ,{M 24A)G 4oo 45 Sa+ '::' fioY465 4oo sl5 2t6 | l{ tx4
Td B3'4zo 453lBo 2o324+ 22qU+ 2o3 4n 153 l% t3 88
'.I .:.
* --
-. ...1.'-{ir-'/
-
iz,8lg,Ao', li:'
i:
: -*-:--i-:
14 -=
1 **---i* l'.!*.',-15
42,1'!--,, '* 1-" -* ..-.-.,'
+**" I Itl
i{+1 " -- I | , -r ,i --i - i" i* i-
4t l:4 -q!.fiti\tcti,66 | i .-
. _, i i ; i
'..^ :. .:. .':-:. ..
'".' '' r
. 4 ??,,310 167 i i
i
177:, F40'{;CI.a
.! i:
;
{
;
t'
FF , lis - f 6 1 + o *l io 8 1 3 ] 6 i \ CIt- ' ,r i 6 V' j
: f{ 1 . 17 2 : 9 5 / i, | ' ,,!
I.2 9 8 ',1 2 j t\l:, !6CI:t/73
gll#g 2tl'trdc' r8o tt,,:, ', i , {l
-', *l i ; r '''i:':''''i
, .- :- *-I : l9 tl.'l ',2603o+ ' ' t ' : ' . , , r
-l !F

:- t
--ii | ] :67' T o Q r, 3 c i
4', ''r'';
, { I I i lt* 'j"
I i i I ' i ; '),'1.t;i+
iilti-
,{ t}lt*],i 1{;i$ ,f! 6. i i' 'y.!,5.!i ;"'': +:l i:: ?,{o {.i} z2f
l"'-, n-+-

\"frEiifrlfr Ulkgtgl',Ul-,.io' i**,-{2r{€2 T), r2


'--!
tI
"
i r ::;r?l;*r g]TFri 4sI
;i- ? rTE--7;1i: j r.
I

u' j oe -**J*:**fl-*l
t'1/6f\
',:ri :irg'&|f\t1"9 I' :..
t|
lrt', 5!6
;L I', "il'l', 55{ ,+7{i
566 ',55{ 34ii,i, /8+
,+7{i 34i /8+ l|
t :' "'
n '"' t v
, 4 l + : 4{t,5lo
; j: : {{:-t{t {:a$
::l 4 g t ; 5 1 0 ( 7 p ' 4'
:;,",1i:;i i..t!t,34| \ +ss"4 ",,!i{i+^':
fo', lii
3 "ii i / 3s?4l
i /38i ?4! j3.tJ??
l t'r'z
i i5e!il'lr
!.r ' ,3 \J/.t

".,,i 1* : i-ltsAztq : iA2 4{/ ':.f


i | i i- : i'
' i -
' ) Il l{ r; t
i
iI
.ri |( |
ll I i r l'l J"r ,
i;.lii l^

v.,lliii
i i* i I I i
IhL
,v I
4ie 1

iiV[ " j I i i
* jjd {H ({
6{
2./
6a
" _'f{l_tdlc_U21
*..--!'-.-I.-.**l*-*
g tl'/2it:,t4*
lo
I -.- -.-]
i
--
2 ; 8 I\ nr. I
Il'o I
.1.1fr| 'i tn \'
i
tTs:j
5;il | .:rc.l i b201
!
l, .
!t! t
n,\1,
4vr
)
|
''11
50i:
!.Jf i -rlJo,
l-
4/; \ "o
:l
r'i.t 2 A C'i r,,, i' t
,,- i ! a'i .4 I 5353044e.lu ,n+
183u+ 4a 536 5so M
3s {L8 30,6 &5
'4 '/J1Jg 36s44q5fi M w +n W 457t/'5 + l6+
-
lb 7s g!,jzt /+/ tsj 15x/{3 vq,tul ?tr 61 /f 56
F

6tuft(";tu !-ur'+,r*${-14*{egj{

TlBi
,i t
t
'l l ,' I
',€#i,fJ$i ; i ;
' t2?i 428i .\82i2B tt52\ l
i,4gg',43t 34t 6 r2 22 2 i 9 l
i 5i
il3
.3
i -q,413't514
4,1
{ t x 313',PF,l t 7 / *5"
I a r i ;r : i t6 5i |4t Fe e 44t L:t.
..,1
' - - ' *", rt :
i
14en',
t,4 5 548t:
' 614
I

466i4t sJ47 P 3{1


I

, 4 2 l 2 : , hI i i 3
I
.:l
,lr.
t-' I
I *-l1 ii'i l7l i 2-F/ltr +4t i s14 4goi t?{;g*e'lt 3E
i
! r ": ! l i

t ' 1J
I
;
i
I --^i 'i
i st irzzl34t
r'
614 4 3 ] g ' i 5,14 +r3
l-- I
"', $,{ rl )

irriil 1452
t, "ii2at
3 8 2 4 2 # d: {;l
l"t 1tIi I
{36 /; t;

t4,'u
ijv

i to t6.:51334g'it,4:!
In+ it?.+leailt+gti {p} !!,5
-7ir"
lfiG

_igltre
--J*'
g!)i?i. -7: +s
ri ,i ; ;"

{t . ,i 'r "
I
.
i

-. ..",' t l.I tl
I
II 27ti !

I,t56 8z
t t34120t
I

I i'ii
iit rl 302272 223 tsBi8o
- * "i
rJ4 / 309 a 4 l
Ii
i,,? 292 zsl i 46q t?f {.

8 l i?t6| 272 303 3t3 3(3i


.t
?Vi ;/6
( ', : z
,i;liv
35 t422 | t69 254 292 3/3r 3ag
r -"1
rl s0 t58 22t 272 13,ti, tJ ri r.
v i: l Bj t,15t,, 'iol
I
i""rv
22 /_g{26 ,!_{lt
32 eg 150

! 'j f.1,.'. nr,. l a$r " i t i t


:' 1

+1i42 46lft-; 1'{ *rf.' I


tl

:. -'--' I
t'.i
i.
. t -t*:_
'.- +
1.
!- 38 147 4tg I 63 it I
:
1+itI l3j l. {lt it7 6 tt4
lq
4a 4{0 14o 146l{,io lss '152', 99 | {....
it ,16+.?I3 240lt+a240 I l\ , 't6+ / .',
4 tn :

t2 sg t5t lg5 l.n1 . 2/,6 14r: i.t0 l!!'

66 ,124 I t76 ,t+ ,.1I .'.:{ ,4*"


4,-
I r i{ i1 /,
t-
+ q5
t
b6 6 8 {a 68 36 L JO
I* ,IJL-q+ 66 1
1 6 b g1 4JL 160 3o
-\

t*r.iit s,i/tn'x;' o 'F su'


*a,lte verrtcak
* :::ffiL''ry$it.{o '27',
ij( 4t / A il€a Gib Idkl 2 3 ll /.'.t,4a
i
1: I

t1'16 7 I I t0 t( l2 t3 Jl'IgJt6 l/ :'


. l--:* \
I
t i.l
t
,-'{I
q.t

I
I

.l
I

.,}
. , i . tI
0 L_-t,_ tI . I '.4' *.i't

38 t4l t3g 16 '"{r --t * {-/1


'l
I
I

+J eo{ !.63 aig lon l4€


{Jtl

- ..,.t- -.".I I
3s t04 I{6 iar: J69 !,3,a l/:'t 8I lo i I

3f_t5l t4t .t+ J,it6 3t{ fe I t5t t 6 II


rj .l t

j,'^f' t!i 33 I
to lie i:*tt 26et{}i
.1 t1
I 4 3a6 e4q
"vf
+5i
,Ltr laT *3s
fb l3s 74i*F 1
r{u .."- I
1 i

; 6 6a 98 t26 '/34 ne sal ei AI


I
"1..

t00 t2& t2T ItS"


t{1 i

ls 6l 0a I :.,,
.,.".*-..".t
i

/.
".'LW/l
6 7 /+ / T-J;:"'
*?
,;l*'h'i
#ir,url r.l*f

7 foii,T+6ige1ii=:!
l&5 5t"
it $ u4 lr;py
iua c.tF1
1tT7,raTtaai7*W4
t^:1I fi"i 25v
,/ /',J'.r!',!:,: 18 ,i l
6,
k', ,1:t'r +'l'q t ,'.t .
IL
ieLCitea lrns,.2:/,'\ l&'3
r.{ t
- 5s
i2!,! {'.tLl
t]'
65 l1 r , {7 iJ

l- | lft} 1tq6- t'


t"
i ,t)
rJ g i';a ls{
I;'-
ttf ti i t,'
lr
-1
T,

,vtl
6A l1

0- ttu 00 t90 ldi tl


qt ir g
I
lrt
n
!-

{90 /ed 8l {E L"_-" t'?I


,q ', ;a
-1." "."I - ,'"
t Ei \ ":,]
-|-*.*
I

6o
6 l:;lJI i--t
-u !t,4 1 5o
j '/
3435x+lnil t il I i
jt4 3li 3lt 'ts/a ' " ' ll" : ; - 1 | l/ l
- I | !:l

! d6
t : ' u i" ',r0, ' '' . J-

" ' a()


<')r
IN o2. 3{,i 2 { 1 , ' t n o lt ' , ' : '
t { id;t 1.." 'ttl .itt . 'r Ll4 ' /''rr J \_)

l .- 1. 't ^i ,
t;
i t' i
^- '
tt;: Itt ^- -

32'eJ6 5c
' lAa /3X 3
tt5 2sq
/5
60 45L
fi: i .ji'-. Jlq J5+ Ji| J Q 4q+
)fI JT{ J6+_ 64 g6
75
v.\ ,lu ,toi ,tq|JlT U6 tlg /45 163/J5
JL /T)
I*
tv
/ |
T\

rl ..* -, ri p1I ,1' 1 1


I

rl ir -ri ? r:r : e":-


"r *\. $ngltilf,'lA **-r" :, -, ..,
.f3 l,l4i4s {" 't
i
'(tJ
:1...: -**.|.-* --.4--"'..-.
?l
I

. :
l: I
,ruf,: i I

effi I ,{4* II
: -,. I
i i
:,i : 36,4j } r , , r x 4 '{c.t{

. :
;{'f:t'' i{3
l'1 ,
;'l'\'r f*,'$i'3?l'
' il
i

J.r t{$ l?e,.ri e're i)-e(l ;1. -R ; 'f f'',r

i:'.:rv {$. i24::,i2so 3n


{ q. f tu: i
442 !

l".l \.,1

0
/\4,? 3s
roi
lT
j l.f
?a i'?12

-,;:;;J ! t.

--1 -1 At"
f i I
Ct i ',
1. I \, li
i ..
I
r..trI 4'l'"l i" %
,t::

i .r:
b77 \ a:/4| 44t
I i
r* l
I I
l.e I
.]*]lr i 414
i
L'\rv
i, ?Ja tn :,
Q3n14r"q ',lri i
leeair'- -1- : i
i1 hi 4A iI qgel 2 *
"""* *i8 I 2-€*, ffl' '{?l ':":
rf:llrr' io,tt
"rl${ l?o l'ruo,8'3r:'*-rn ,Qt?tt

E{ r f-m',4r7rllr?,r t,TJi\ atr. ',71: ' 'Y'5


I
i ,l l
!

I"'{'lr, , { '
i..iv
II
Nn ??4',i1,'r'7
i I i
i r.t
'
Af-lt)
l
'
:
i
ttr,-f.
(
"l

{i.?C: 4rr tsls r3tgl rA+t .{'F") "{. (. .1'1?


!.'!'4 a3",llt'
i ;{} ,
4eF .{93 leg-Ll?a d15, 'i','':)r
-:-.::i -
1.r 4*1 4ffi 43+''{ei9J(oY, {t-;

,," ;.
":! 1.4" "iz

r - - t' r' ' - I- 1 '1


!tr ,.1
I
s tA
i a--*-
l $ i 4 o i tr , 12i4
3 r J1 .1S ' . {r ''
i ':
-1
I
I
;
i

f* l--i
-l
"""t,,,
- , - , i' I '- i

' 4Zj I
I
:f -*

!..1 i '1 i".r


I
I
I

,l ri l l l
t*f ' l ;!'rl 1 3 6 ';i ;" 1 " /:i c,Ii i
.t1 I i
5q
I I i I

:' T -
I.{":s'& ? ',4 ,& i a ,e o 't2 4 a' l' t 1 85
i ,&; | t .
/4
i lf i '-ra,ffi i tlJ?'
.l tcq* I
..1 4'1.r7 *"-,1
l

1 ***
' *E
f-ql
E! t(*1 i ,te. j ev+' 26ei tu{t I 'roal 4
ii -'-*-
.1-,)
ts
i'l
.1
; ie4i467l?ffiI Q' e\2
:<:5 1y ,16? s?
t: i. ' .
r,#ir
Il 4 T a i
Z3.r 49<r t3 { sc ,t (,
rl i
6r- \ --f1

; :t
in I
f . #il 'wgt bqo 3t lqq t4+ 79 '11
"lI

t'"
:
:irli
i :
t 4144+2K6ri,38t 44r 461 /to3 60
" j'l to5 J s +35J 31t- 5/l

0 {l1"6 vq,q Sttohs4 got 5t4o560 5rt{ 1 b 5o,lhl't 310 3x! tJ6 JOA
f
rd t,t IqK5 4\6l+l nL JorJUJ V\) lq t) l+,1,tllb tJ, v4 8 6
'lJ 't
I vae
2., tl
' .-i.4..r
'': ''' t, r" $e 6€ltll '-l-*:1"1*.
,. :. *T--:;- - ---r- :*--r---_r'* -* .
i '. *'*^.'
,' ' i r 6i?
6 i ;I,9!4 ' I
? ; 8 oi+1 I .{3i
42i,' f 3 14 1l
&_._r_- -.
-' ';I ..,:
t*_t* | -' t i :r
t, I t
i ' j' l l lle| 4 ,*, i
I
; !;

ii rrr,li'i,l tiiallc4',
i 306
I t,l 0 Iiree i I ; I
'; l,416t,3o2
! , r i + ti't52;l4g5 l'163' t i ' I
f,' : i

lr ',,396
366 lgs
i29t: 65 i ;
i i: i; ,3{7i 3g2 r i i
rlsalxs izs? '.t54146''t7 ;
i r:iri +:l: ,168i24s i
i , _ ,, I t, nl.s'tt,''; ' t'l
f - at'i4t5 lztz lzs+ l/i i?!.'r '':"'t
. ": "' t,'y'*o''
t ' , ?4k'J b9
i ."r.,*i I
I-I i I t++' ! as :25+
+7 l6q i.??3, 5'13
; 54ip??, 54J
1+7',469,;s4i2??'\4J::J\/)',?4"
'' '
; .'l ii ii l-
t i L,s
tr5 ,;q*boq
i 05,1a
1 95 f 'ie ,i,,,,
il 95\rq9 i'r'i 135'i;
13'{.+'l1}{ita
3s,i; 31r;:
' }{t.li
'ili, 7*7
, - Ii -1 i1 6r It ,,i
lI - iI II :to.1 5'/;46+
iih -iji11
lltilii, l* '; i ',i 'tn*i Xl 4'to
r-i
":l 3 t l-r Jrr
i r na i r ,' l - 'l
\ r a4i i.

{oi ({ F}

r. -tr {il
.l.{
.i:.-i;t i'..".--
;hl
i65.6 5I"
;,-
e
1540
.:l
, i2-l tts I
'370 . h q ,'!2-n
".3
j:
i :g s ir + B5l*4 s ,t.l
8"+i4ot394 i3r5 J
,l
srE ]u<'
ll$
t- i"
1r/)
i a 3pi 3o7.3 5 { 35'(
q i4 .i 1 z 30.t
t 1!
't:i?r/
i

l"=-
I
I
t-'
It69_26L )+5 396 3 8 ,' , , ! i! l" 2 3 3
,i't '' 3I,8
*V I

t* -
iI 4 2 t, L6l 3lo
'!r Il --*-" r
i
I
i t+ 5 ''
r
i
_'
,r,
t;,l t j
| 1., l
t- i :-,f':{ . '
: itV I I
4t s 520 ri(t 5 /2 4 3t. ff-,f 'l'o$ 6I
,9** 6 s
< ' L.i
!!/,.i
"'&! 67
I*t 6,t r29 ,lt'/ i 160 ,15/ l+J i74 )8t € ?''

- .1 5;r if"
"l

.Jt-'a g :lt t,
:: i" '. ..

r-.1€ : 2 7 8i toay
a*l +
a
I

',i87.{s*f! 42ti 2e 7 167


-..,
l
l+
t
i0 s II 4$2i 5{14|4r.t 4t 4 4L2 .
;| lsg
- --
llol 433i 46 14t l 't{5 1
{2+
| $tr l {!6J3e}i
I

ry6 42a
I
?.9'i, ls6 13,
.i , *"*.
I i 217 s2 f
'-'i
i
??.
2et lz+ ,
II ' :* ir,{3
I t
I
tI - * I-- i 61 i:/ $ j4t11,Uru', lrt I t /e,1
^.'
4tz
!
I
i ii +884 6,t F
11

,
I'**-
- !""<.}. il trY 100lto !q
i
I

' {!!
I h58400330.!-34 t+ ll /49
\ ar ,
t/-:.!T -:
-
+<"q +sB+*g
?r l$? 4lt t h 5 46s{+3 46t 145,l3t-,/0J /L /4 6,1
I
=l--t
,*' I I i l t I i I i r i
t, i n ' El ie o in e f
unl
t..tL I i6oil3t'l
itruirctrt I
t.
i ,: il.i i
II i iI , {
'n I
i ii ,r. iiu{'i4!s l J 8z.sj
u { ' i 4 z larszi, i a!,'n^,}i
2 ' 28{i'F ,"{
i , { i
;Ll ' ," s r
3 i''€'lril n !:'i.i
i ti i ,' i /i i t;; i 4 i i ", ( i r ' ,;Ft :'
| ,r;;.sJ , gr
Lul t-4dfl+ggl4g0415i #J , :,'
416i4t : ' ?/ ' i z nlF
l , ' s I - iq gt,zy,ig /el4 t8l 4et i+ 861 ' 'r
it ' o i ru l --i:i *l i s s lnilz ililtl ' 4 4 s tg c i * i ." ,* ,"s A i t,e . 83
i * rl 4 ' ? " 1 fi / 13
I
i u I - l i lgt lu 7 ,3 4 6 l + s ;4 0 ' o i r7 4
I iL'"4)/z+ g
1 lts:,*i ,^^.t":^.q?, t I I
iu v l I
ii,""1 I i
I |
i
t1,tr7 I ii :i -I1
1 i _I '/ -i6 q,
..^i (
, us
|
'-. I i 14 iet+i*02la4glurft48
iL ,j
' I I
.N 214',/tt
,;oa
34;/5* ; !\1
l,- - !^ - ,1 ^ ^ n la tn tttF l' ttl

l*'_rd_L{t_&4)1ryle+ajur11.1-9
Lii---ifrri ?z ith
}rf
i tr
fMl,tF)t+i{4ft iii:-'3:!'
.. ,.." ! ,l .'r / . f .
_4

: I
I i A.
2.f1"
t il\Ji

littrl, 22 4*2 1'{ .:


I i
ggt:249 4l 4i; $:':,' ri
i$r
I
s1r. 144 32+ U6,!i zaq 1 : , + , , ' i

lc t : 5 333 3 5 o 3 3 3 iz c ? gl 23'7 tt':


'- ,.|
ii

,ssv ztg 32+ -f344i339 J , " i : | * I -


l't
gv M 4"v(249 Lgg'.3e2 j tq ^^
t
' i r'
't
94 472 ij
n'!/,
{ -LU!
!.,
r
J.l
1
13r I
,i
grj-s6 tag 4 6 9 trB /69' ,1;jji t.- i
Ft' ,:i,i
.1
I
t.

5 3 I9B t29 .lEg t5/ !!1/:\t**-t!*{3


II tl t4<
)t
I* --.&
il

"., i
lr rE ? I
1
i
ii E . 42 teel t* l 72 I
,sE 52_ 251125212/",141X &ol, /+
271| 27] ,253 221| ,ti I
4 s "23S1 43
f

n*e"
t'!

49el23ei4qt:280 27{ tl 2d1


I

3f +3
I'i
j$w
!$lt+1 lz et 2ln 27-r"i2 lt r'{1 6+
*'l i 1 4\ t * 0 lqs 2tl I .n l ,
a
t
.: .t 54
t 3,, 4ffi +L {+
r q5
Qo (? { o i toS lot 7+ 4o l- "{.3
6+ g+ ,bl 7& /J4 trt 6/ F bo
/,
cy)ret:.fr,frr; -.r'd/izo . /d
'fJti
De 1)a-rj{}'. - . /{
Wrn,..lt'LE{
P 3 4D ': Lt,1 rlN u4Rt'€
T--T**
!

44 .t 42 t4 ,{5 | t{, ' 4'---


L r"oP lt .*r y
fdpd
I
.i - l. " . --
_10
60 { lf
*. __- l -"
.969 ?t6 " E3 l,'r* -i4
7rt

A
;rr,,: L]fJ3!49' j l' ,' , o

2li:i 3o3 2q:).'i_ r:*,i , r|

-:
/
tl

i
..: r
242 .42j1'_1rAo
D .t,4 44

t5l 2t6 t:{ 2 984 !'


:;s cg

t:jc "i l-i,.t _ /?


iiai
\ TJ:
.t
.-)
tiio tl

. .-'.:'il*..6-.j.- 3'l
tp3 i ,;29 t23 i-!.;:' "'-:,:Ll*rcl*. a\
'l

I L J NA t r; f . ' Ue P , iq
rcav
,14I qe -16
il mcA

23
{.t iI i64
. -, -...-,
l
"'r.-)
:?"r 'r'i D4"
-- ve
,{.3 4eG1;fu::t 6 8s
3t$ % 5 : t t 6 v ,13 t:
1-

g13 ft94 ,A_arf t8 6+


07$ tl8 /$r tg 23
'i
5e g a

lw . u4 54" 2 56
;.8 o
l"s} '1v!P f "tt 53 I
l

f,

l?
io i 4/t ,t1 06 I.b *r:u"
il
I.J med,

t7
56
g9
q7
tr'J
' "*l -l - 1- I
401
tu3
- 1 i t\/'Fv- 'r e

i
'
i as i tffi i25a -ri'-ri35l ll\i:-t 3,32 q7
' _ .- { .- *"".]- .' _ 1 _ ' i.- ]*_
r
_- * t
i I +7 i ltg lt,t"!i.1t2 :J*"ir 3p7 t4 9 44 8g
3rt )sl 56
i: i6 8 , 5 8 Nq t+
{,-1' . 3,ji 33,8 35,'!,336 3c* t66 4@
_ _l{ ,..'!,"1:
22w n4 72
I
F

L(}cdliTATc A : $t-jTiNA 2.3!2 G,ant'nuorc)


fakl Luh/4: Af'R:;
. ,]tr.1 |

-l 6 i ? i e 43 !r4 l5 ' 4 s , f' . : . , g , i


N 134
"'r t1o
lif I
i-
2e4 tov ! I
3,
{' I r.ls 4e3 i 6-a
i _.- ,._

1265lt 4a 47:
374 391 | 362 D,4 il( 4i i ,l
qz,
I lSocr I

? ws s4 Dlsoe| 3e2 :' ,qoi, \ :1D", BF


;.1 /os tB, I e4B 3,,ele1g -0";8 tf3{t gL
s5v irog loas
.0/3 f',8'o' ,2
--r --- 3 :3Q'.7 3 f o ?5'r.t,€: 6o
$v e l4 r : ! 84 :
I la4 3.,! 3n+ ?nI l./ t '. 9 Z
'o i
?.i i

I J

i {. 2 r DAn ,rlll . 1 : - , . 4 g o 2 3 c 7+
l"lV Ilr
I I
I
l
i ',)f-t t : J . l jg o 4 9 o 3+
o i
g 3 6 i {o S 1417 469' 4 17'i4t:t.x v. Q+ a ,i5 o 3g 4 5+
, a l ; t h l- ' , 8 q 6 J
,
i v7

t2lla a' vp 'tbmqr


TCmed
q+'8
tal irpn i 5,1
jasi 1a8 69:
w'lyo 8g
nfltu
7:l
# i;i; '- aa
4

-" *tl'-**- 6 V V? '


i*- l ir-,4 88 ,
{6t D8)' 751a"
,uiot.,, jtt,,8 zl
6- ,182 2,1r,,,:.1,.,t a9.t 6' I
iwl+ta 49,t:
21**3,r- I t6 ,, sA6 qt g a9 AqL
-et
v I

t7a | rca i l.!-??tffJ'!de*.!-3-g-!*o_"Q


73 is

f r't"1n1 iU'lli€,
-|.-- .l **-t-- ;
i ;ts.
t

i
t
!,t....e144
'*.i.!_! l\';rcd
,.
I
t':
t!

i+ i:
a'sl rrtoIra
TT
li
: I
i l -" 1
I q$44
'
r:"
t*
i .' '-
-
4t1 |
3 n 3 :3on
tl
{dsi eg lDrs -!fr_:
gx
" " *-T--'-'

i* I :. : lr ; :
| "ri ,
I
| - ,i ;f,
M_*!g"l.era- il t
ltr.t r ---+*"-*--.I J ,0o,
I ' -'," 254 | 9,!;
!*

ofCI-
tJ,w i's" I
, i 6o i

Ia.l, iry<lI *i I t+11.


$5' J
lU-_[aw | ,e54| e{.q Q g o ' 1 9 6 lr a r 6c;
".; ; tcg , t-w, g,fg 348 340 301 to3 8o
i
\ L18 g{5
341 {455qrl /tl| 9o
ruV t

---l .-; - ;
I

Vt JtO 3o5gEta3 56
t; l- i. , . 7 b,ftt,4+3itir:, !4'g ,5;w" $*es 15 +qs
---l-:--r**4-' '.*.*T.-..--.-. 3q4t31,l3O Jto
l.r8 lrvl!l 3r, koT'&15so+=H5 4 VZ h 8 ,tt1 8i 86i
I '-l
r"
-
lr t r _r r r - \
r _: t ' sterrtta fale/ l.J 4e (corz,lh_,,,re
i l a - r ^ 3;_ l
1*

6 7 I I {0 44 4

l,u !ty l- ; lo
I
l r u r flt., 409 3t4 2ol _ 66 - . _ I r- - --t- -. 59
l;-
r,*- 4W
X0 509 427 A P i t67 " 1
f-'--' "--+
I
tffi
st€VvslM TVC | 3o7 12<zo svl qa
leo
i 15 t: __t: tVQt.t5 l ftg
- - - f- *
lAJ I ilt''
i '' "'

',n\6O (r,i rt
. r.-*..
a
T t- " *t i
{n
tff" t+9 p t!* _!6t, ',,tf Q D6 o iI : t 6g
is Zg
J
rr;r il6o jp'': a.
i$Y -| , _q
i$r sr i;oo-907 3*l ffi
tt-
'--l --

I tgv '| 3t, fot


| '*t JJ lb1 59
I I i b-' {Qg 950 s6r 465 f46 1 56',tl6o8 sS{)i:,i A,I
ru; re tog tQl t44 t62 re I t8o VP I t€. 72

,au€qSf 1
l'{"
: ,' ; i
l: ' t "
t t ln it7
i { Td nQ
It
I EEJ*- -ggI,te ;-. 66
jr+ | sen ' '"'ft

irrJ_&_ 4ctt
+a3 'l'74 | 4gl
e36 'tllt
i 392
5 032 Jtl , ?hr ; lfe 136o . ",ir li: , ic2
$5Y 162'\Qbg'3+g l,4ol 3 ; i* , 3 . 3 6 t4 -9 t llt
Fv 11, 441 ,tc,3 8+ 4c::
v. 331 f7v 546 46.F. 44
r'fV _ -_J
I Ii'J'! *61 fut't 49
o 5/g ; :9 .f n.7 1.44 J
'a<.2',ftil. i rir
,?c5
f tl

i '-: ,, 6_l!
^qA
t; t14 | tJi !!+fr
! ,-
--. f ' 1

-
-b5p-av
'f:o
$.:.*.:,
t4 ;1 5 :4. €A-e.a
I r'l
t I
It NE
--- "
q% )5
' o,
le
t
sq9 '-* -t --
I x1
328 -q g"q"t-t4' "
I
lsr- 4q"? l-.
lJ9
I.,i;
*-" e7a +29 3ao i 25o t1.. : t31
|
ls 6g 490 iil ss,
,+
JtJ , !)ttE, 8 q , t4o
l:sv ,
.+t6 ,l-, 4 gV lsV bst 2 t g
I 1]+
I c
l,v 'r uq 1tn f |S 5 o o 53o 5lo 4t5 /oy
r- i
t\ I 4+t 3/4 4445/6 50q BZ
sh Jtq Jq4 J5
I

Ll : '
3 h64+J,leE6 J4B/t4 4 458
t

I Lj tr4 24b 21 9 +31 +A+\,Sa


/5t /4s /rq s6 tu /g 58
1

d.
I
g 6 itq 'h5 45+'"16t'(
' t, t" JfAl/NA IA&EL9,r,',r(!r''b.' Kl:::
ll
'! \

t
,i
b 7 a I 10 t l t2 ,3 t4 I re i_/i, -l
I
l *-.-
tt
rJ
rl l : 59 t14,
tu5 l.t r|u
._"s.* 401 376 ,'T
-.'

sF_ u7 4{,5 tr-.7


t_$l_a3t' _a4L
\ 54t
I .:::"::-
66 3re 4ffi 19t j{t:} .lie_ ,.roffi ,:.
I 48p- /1tt
i+ l{i
t\. 4l t3b 3N 7t2 i!1';' 1
469 276 3eY +& i A\:i ,,86 t22
I
I $:
"-."-.
.'' 51 ! 'r '-
t'* " ''
r g6 l ;;t it7
i rr 9t8 I -r-- :t .' 1 { .-in" r' )<
| "Jv,'
l*. '-rtl- 5a
I " ' lrl
lt-.v |
1'-
- t{,

I i
I
iir,r
r " 'i 53 3
luv
t
."^ - !'-'
** *: -

' lo 38
Il IO lo t15 !21 9e7 36o 34)
It r3 lo, t94 t39 t+2 t3s '22 t7+
U* J*.

uoieng€le
-'"*T---T*
rr
I I t0 il tQ r3 1 4 li" ' 1 1 , , 4B
i.'i
'tt 7 ,4+
lii I
fi ?
i i
f- *l**
i"
+* t\
I

s$ lr
lT"N r
Ib t34 1€_ 160 d5 I I ' "?
lt
L,- .- ..
I

t6 l -1at 3c9 !{"2 ,n ,it' i


er; i iil i 6:J
I 3t: '- -- -f* * --
.i

t3g e& u6 3i: ',?ao 9fi ' ,3 F - 82


r ll3 tr !*4
'l $ 33 292 9n Stt i 3:tt 3tJ_-t;9 I$ i. :9 3 ' E'J
l': ;v )b tD9. t94 95tt', }oa ?'nt tr6 y2.v
It?Cj 8'r
Ir-*o: 8l $2 ItnE 0re jo g t , h ^ t la l I 51,
II , ,, 27
lv -. ' '
85
T;- ,-.--+' , "t ' '
' G_..J_- ,l
t' -'
I I ies :
Lryl:
{rr--it* lp*i3
-*-1.- ---

lo 23 tu 129 t5B \ tea /5c, 3q

52 eg t3l 151 t59 t5l lel | 121 i+3'


:i J 3 "1:

l, l

tv
n
l:,.'6- /4 ,
s
'' I

q]
6E '. r-/
bT
cc..f

.,\J 42
"j i 4 .. I +. _ ..- |
. /l
b'l
- r .Jt i
-_-

25t \9 '
q/
$y' t g'-Ta*1
g lg 4 t ! 1 , ' JI

_T - "^ ,1564!,
'r y . 0
lJ:r' l

3* i,o 7 7 4& nleetoJ 7l 4o l- r3


7 f"f w /r2t tee tat 1F 6+ + l0
j',

rfl N ttfrP ie
- -'-!--
ii t-- 4(;' i i *-:, '-
,\t')*) ! t
.,c rl
'l

:'

/; 7 ,, .l ti .-i ,
J l t ''

..'!-'.') t
"?\ ': ':'
/ , ), I u n,' !.7': t'r l€ e
<
._J i
:ti el 4- 1. t

,.t.]
' ' .t.,
." {:.
tirl; 9l
.,
t*.
!+;
tr''t;'i :r ti
, 6/ 7;t:t' 4:
at')
3d.
'r '.' :
j
{
I
,n

-".*i*. . **-
:' 9--.- "
..: i)
t ii"t : !'""'
*".*,-. " |..

:;: P./. tt t" t:rt'1.:

(t )"
) ': t
,' Ir ra ' r" ' ' ' '

r'!
:
{t' ,.,j)

r-/
: t ,r. 'n,l
f 4"
' !. l t't g6
a I.

i
ltt ilt ' 'r' ti:
'4t
Jn "
-"f I ./or,
t{('.^
"1
.i t - ,r: ,it i
J''.)

ql t
51
o,t

:{
,{,l 1 2 ' . l$ I 4 ,r,

..li t\'
,.{('
4ft'
i' ,' 1.' l
< :r ' - .
l^
-a"tr't
[ ._)
"
r' 4 ],:t rir* ,i{t}1 .''' ' ;.1 t4 ' i

1r;' ,1 ,"..!t1 3 h4,' , ..,tL ".'1,','1 /.'

,1 ",t 4?4' ;.'


3.&. !/") : ?/g t:; $
, 4 'r' jti; 4
[l 91 tt,i ;$4 3*'r 3:a
I ,,t.,, .f!i
.l
l?'? 5t1 35j j53 J39 // 8,
t 3t/ 3q J96 5+ I t-tt
/.:t"J

I l 66 /5J,/65- /6
-. l .-'-, tgo 3t5 338srt JToX36/60 Yo /0t
,,Tieo
!{-,

/$ Jtr JJJ J/5 465/60 /t4 74 // t'?


t r. . , ./ /-
K 'r t ''
'4f
a{
r l , '. ,
T'; IQ
"'-) rl - t

,,t
:'

{:
^!f,

.:1 '

I rtj

i ti4

at

4lv
t1

/ loi'

4 c l tL

-
nl,
' 'i
\:
,-: -, {o
a ,ati.r
,.o
Ii
'-*-i " '-- .b

:
I

1r
4 t.t

./;!4

';:
/\ tlt(!-
l :. ,.; ,,
1{ tl 1:t.,'F l
-l

!.:.:r.'
.' ,i
I
).
,t
.:.),1
:t
J-4'tt /t 11 i

, r"i] tqil *fq t a4


.1.1.',r,{ J : } {{,t
jh tl ,l\ "]57 E7t :
,l l ' i
Yl /{Jr J4 tt 2,t) "l
t3i *r/.j !ft'al f'.' -
l6+ :r-': .).:' ,1')' 3))' t4
.!, .t
., !:
't-"i 'y(," 1 h2o qL
r.\ V
tl4 3,lo 3]f itl fr
1
1

".,-,sfl 534 568 5tt- 440354zqL 4 3 4 J 4 3


T'

,l \ t
.r
! Iw

GI tlt lao lr,A loo 4tg /67 443//6


rz et
a,
a
I

,4 5/"."r\8O-/A rAe/
--*T

6 +lr t2

t73
?3e.trtl e.i
33f ?,zT
"ry /':4'

'" '-r'-291
otE 2?o\
IF-I l8CIi 27o
69 t,bE
06/_
+ll
--f ,-i- .5 'u -' + 4 e

{*
,i-.-?*1-* 3e6
slt
l/3

i.7 tt) ,R
--:
t6 1 " 1 i,{ f t.,a,' '
-
A''g te
* *-+* "
f'J I
q4
'ts?
!'l k -"1*-
$- gfytgt, it4 ',
7o*Igt+
t /14
!- --
/rL(n
"-;; .tpf \ 4t* +gl fit 'J4' L
VfTtiit /{'! 1, tt(
/t7.,',&4 | 04,
ye[ |ef trt 7;1.',1- t tc6
r36b
* --t . .---
7F 4jt , */ /r5
J*! 4,u I g4o
illt
I l**
a- ...*,t.s
/t4 3+1 1,"$
t
:t-.4"
--_-+
i ,l op
I
''v' :,1o1
,,/65 r-95| Hd 5,,, iI r'
o -i
6t
t,iij;
{1fue,:F!lJr-2 i,
J":
I
I
I
I
/3! t lJz
I

ktn,p i ,:: "

t 4 1. 4' A6 4 " " ' ,ti'


t,
6 7 a 7 LO LL 4 2 43
I i;
1J i
i 1k)
,)cz 4o af
r.-tI
i tL"

f:
,i"

. t"" /oQ
aq | 4;/r 3J2/ /8t
t17 ctt ln t [73
t 'T
3 t!r*\ b!
__i-.I
*-+*-
i| -- *"i
:
I ', d,
I

t)2
'18
.*,ir"
tl w{ 1",7r, T179',50oi4r1', +at ?48tJst ltt'
n, i *trj j- - )r4 | *oi I t f - ' o , 7 2 +irtl*a 32zt/3 gJ
ts --_
'I

a4l
t_!
li ", '! u+i' , ,lT !{,ri,ga !69 4of J3
.i:-.: ,
I --+--
I
I r** L: f -"--
i 1 t' * tii 'l .., T{ .!|." g/3 gf 5p7, 3
:, gq
t"*
'lf| 45/ fizq 5t'
,13
i .;

06 t25 3o,0L 26
:
44335)J5/t
4njwu lqr 4to
/2t 4
/2, /oz
7it 154 1,1X q ,l
/2/ 7E 61 /t 56
/51
't

rllttlti
?,1 :;!l ,lri,r'l
.r:'ij
..r ir ..' ; i
t7 /? .r I .t r
i i
-li :i --' r ,
ir'.i
'," i i ' n r ;a o e l tq f i, uu' i i

-:
4'{ii4t '14t*i1Er, f iJ q$t ,,14{ ;',,1'"',
i,i,g3
I ,t |. ' I
-
$/?" ' t

| | / '1 i b".,
. r iir i' ' " ii '
3 { , 1 t ' 3 B 2 le t 4 u s : ' a s " i/ , i3 i t t i {,r,

1 !i .r .'.1 t

g | , f o I 1 4 | 4 2 ' , 4 v I l4 t' 1 5 | 4 s' ' i;" /' i

../)
?.

/59 An
9 'v

: t {- I
,' .f / /,U tr | 4:^d-

.,1, ;
*,'3
3t) 4.t"":

t:i7
Itz 3c,,' . ,i r'
?al r 4l I
r.

ls{
1-
i
?j .i
I

I
i* i -,, .. 1
I
l /{4 ft"6
.1"1 l
1

Jd i 9d llo /c'b : rl8 /€o ldo i 7, 7

i ., t7 ri i ig ts
* * f - -i i-{-.r :
i i?"i
Il i ! I ?t '11'l ttJ
i *T+
i trg tJ;rfl ';+o IVJL t2.g 6#
*
i-* I ':zinrfuE
, - _- - - - F- I
&+ /€7 ia4:j r'2

tf9 2/? lr ri4 i t ?


i i14itTt
i .****- t- *- ..- - t- i-
..

il**-i-il (L lz'i
{o brotl,6r
l6 ]t:ff " 2(8 +{
i * *# -r*'
'6 9 rcL 24,: '' ! r') . .' i. l

4:'\ :' .,'-


!

}'J
l-
I -f il ,)
:l f : J,{]
!t "i

.4
r, J r'r 44ol o2 f
/'
/a1.4 0!cr///{

hr
,7 "t

'
4a
I la.t

/, -,
/i 1

; i, '.

.'i ,, ;i
,...:?
-t
L - .!':
'f, il
: r.'i
. /, .}
L.-/
,
i

,/rt I rf
t: i

46

l
. :;J
-:". -a-
"2

i A' ;f €/tr(J () rt€


"*-"::,.-..__'*'-_i-*---].*_*-7.-.+

/ r: .' c i ii
i" {; A;l ' tA i.j ,il r l
n.'.- ''
i ,t
' i3I44 \J Y- t ,i I
.:.al 'tt . ' n

i
<,

a ].:

' lta \
.e ,' 3,..,,'
r ' t,' >
;, ,1 "1 ,. '
I /? ri- ).t (-'
-5

w/
/^/

.; ,; i

I
.t: I
.t- - ---
'; it.<3i ,l//2 i

+tE lr,,iI ss! I-i


lis L -)

..;' ' 1-. - i


':.:: lJ
332 i 3,35i 27tt Qr'
.'
")
Lj 37o',.35'8
I
.Tt8 .7?n .(? '6j sl
''!t" ' .,- ,,1 ' t' t ;,
..../ , z/T 1.s,5 ., t; ,)

-'.{n
"ir zrF
J!
i,'
.,7{

v.) r(1 1.'r i/a, ), il " ,:: 1 1 .-

: 1' J - ..
7,/ \ '.. . t.
l-
ii

(tY
i ,'! I .t{2
_ .8 ? ;.i f ti.i oo //9
4+ ,' " * .
./t i ri
-

,x4f ,,1//q'l{5
'9: 2p+ /44 /+E / / { h t,l *4
---

a"f#l/€gdf€ 7e6e/ 23.14 - qa(aclqrc ?"rt 41"


'{
7 3le /3i/+ lE 4--L-,,,u I

I 2-
3
I
../ 1- ,
. i ----+- - il
-t=-_-l
aEc>266 ?/3 rZoi
I
3Z
I ,-+-----.1
;:zg tlo/', 1oz 3qc i?S/ ,1.3s
I
j3
-:- t-
i
ji1-
I 4i -ti5 3',-/
",/ / sqq
> 77 tzgS 47
t4-ea 2ol
t- -

9 e lt,6 /. _.- __ ,1- ' * - j


5-\C 29e 3/3 iSor;,.-,.ra 2 o z / 2 3 I I 83
. __;_ r
t-*-.
9e /7€ lzse i z7s -.e7 275 ' ' :3.6' ,176i 9.3'
-l i
s 'a '
77
':s\: /23" ?c'21?6;13 o 6 i' ? / ] 2 9 . € l 2 { / € , i! ; t . | : , 7 l?3
5ri ZE5 j,'i, 37/i3fi5 2.::.: 437 87,
-. .i

v / jS ; 2 5 / , S t t t t i $ o z " 4 . . '
---+-
2J 3 yg
:, ge
Ny /?a zr6l'zee l8o
3+ i t+3,73t/ls/e
.[* 5 2t 89' 133: /e51t$e h5 ,;:t7

t"fcn,
6 lz 4t, ' r€
t,' :
II
i
t
'/t/.1
27a f;6 '
7sa: 1/o '"a tl

el,^r| 1,1 u
;l_{s=
i 7a{; ' :' '.',
j ot,-
E{ *{tt

| Sei . i.-f. '1 \(',') ''"',{1.?r'3 #t'


-i '/98 :
27't ?7") Qi1i,t, /t|r:. ,EIA. 8-7|
-t" i

t
t "l-1
' ,t'31lu,q W 3 5o:
{ .l9l
j_; ,t2gt t37. 16, ljg ,'o1-ti /99 83,
i.* L J- E
"1

.t'bore
. . ; "'"1
.; li 7 i a ' e 4'
t,.,
lot
#f _Lsi | ?.F B I g:::) 69 <2 .

.33t: 41 85.
"i
{ q t ,:!2 t :s:!t' () builll 2//,
3;'.q zq,, t rsrJ-- 1 l 7e'
"tr,
p, - l -,..*.- j
/8C 7r'7 3s? Zyc, ?r,nlr-.-
t 2q', 5a
"t- - -- l-- - ---+
__J* _ 9l /62]19'- ?la i /9gl /{.: 91 1f

' I
'r*-
.' ,l
r{f

-lJ_
nt
*il . i!'
{zzl i{ ;
8) llt 9o
*g
IT"":,I --1-

I fir>zr.swrv Teful ., J./4- cq;,{}baatv lu le


tslt+ t6
I
-T--r--f--T--i---'l
3o2l I 93 b5 i ri i-- --ii- +- f1-
-
i- i--__J*-_-1
Qg. t r.
--I-
"''
*i"?':is+",r1
r i--.

ret i t.'q: ,itl eq i


' +-1 r- \#
--+
i I l

+ 5 9. 9l
v_ : t6 . Bg :tilt il@
"1 9 |os 6l ,
6 3:leti soZ sqg
vy gPF,qs'O,"96;3.
Ztto4t+ '218
a 3'.3
TqWetJji,14 ,t3s
,{ u"g usl:
-?.
r" l
* .?* ' * " " " * * .

rV 63l - t I - - . 63 5
--
3qf1 2Zo j;11- +Y
l
i

NE t 35-61
*-={---l-_ -- t- "- - ."; I

|I 4 4" tl r - 5 %, 5 l + 4ed-'/i /68


ti
ti '4oo
€ --- - " l-' ^--
r--*r "4t+
s8 | 77olsaZ,+st E3/
/l 356 I
l
tt
i -..-," i
l- ;,--+ ' .-' .-f
3st 4t 3. \ 224 | s13
| r a |
^^t.'
4,-

?_)?
2 i 3e:t '1
ll 40q
i * ." i
s ;1 393
2?e -... .!
1 t26i
t-*, . .. .i
?+
1)
It-' ; lv 75V 2sz 3?:3-i) i3/Bl t. -' tl ,ll t ,fo6
I
- .* l-*t .

ls/ 123 a- '-


l9 s ./ .-it .38 $
t*
)+o 4 q
I' *-l*
,I /s' 4.'. t€//
"
5Lo * + l 4oo
tr"V s+68,f6 +7
\77"'
5c t." st$ 6 6 /t95
o -94p"
/y) /92.: lt€ 8$ ?t 6+

d r ie
cf".&F"|PtYt:
i" a; ,Tt, -ril-'tg'
***..l l l ;-r
II I | . ii ',stl
- " *t--' --i
-.- -t - i- -+..
/67 |
--. *i ..
.--'__"r'+1_--1 1-'1 I ++
7n
qryt,3u 6/ , i i | , {. t z !

lEl i ?oY 7Z -i7i,,;'ir',/96t


.:' .? ' t./t3 i*j
]
gqli
4.1+
4t-lt4s Aa 4J 3
-qztl q.q
s2l1 o,$ v?r ld t','48i, 31o,.1€.31: 49+
tTeigil 4 1 4 b7B 5ol ?et 4ob' 42z^
t6 ? 29, 52f lae +or
i'

eof,
n+Lil 4 ot
.2>" 45s+ 36'fsX t: # ye
t t 2 "3?
(.?7 q
1 o . * it
{A6

I3 7a,/oI 4 9Z i n /6svgt /,68 tff '! i8


i{,. 'r'', 't
W*ti,raatry Teie/ s 3" r'{- cart,r'.torotw
I f

fo ', lf
:;aj

* nal 6 , 2

- - *-'l
I
I
IrtF 5A I
'l
l

t?-q 7ol I
I
.' t--'
{5
5 tfo
33C Zl,ts-
d:! r:
,9 t; i5": : !r."-
.)e 7ie
sr{; L{:. /50
trSz i .2z' 2.'+:
.1: /2"'
!
& | ,!?l
'r!41
* 4o 0 "l.lg' r7J9:
*o
|32 *z: rt. ; ':'
4s b706

;oo Qsz t/7 7 c 'h ,8


7s g '4 +6; 37i, g5 4 !4
i"'i ,/ 1 ,s,81rf g g ' + g g l(o
3s6. 4z
4!-
s_y 65
trl / 7t" t7o 44s 42rt
452 59 8
It'tt
,:,7,:1:' 2l I 4i1 I? 92
),1; i:,
-293
/2g ro2 42- 2 2 h tr
/23r 1!)t , i
:Lt
Aloem $rt'€
I I
, (\
?ie"t lt 12 ,13 t4. 1 5r" t
n,r1f "o
'fQ
lo i ;-, ***1'* *'-. '*'*"
.;'i1*". --1
I'v lir * 1 :r
f*-, i
llr! ir
l"t *.J+ i '*l
t ili? l a . ' i
t?S-1---
i

lr-
1" . '
i I
i 5r; 2971295',? 1 , t>y'7',f$z/ I I q
;;t;ri o. . 1.'r.'s,"+5:, isr l'! titr
zloYzGi ' l, { aE-s'zaa 2 to e':'
245 frd,.'t"c;',3d,W'!':
,lld /Bt";,
--T7s1' i95 ''s" ' /s:3
#+ ,2t7', ?€s;r,

)
*.

.t
<"lc€r'/2 4f ri:

lq 15 '6 lf rB
r,.."fFf
'/
* l--*
lI
Bil ! {
:
T> ' . 1 tzal
-7rs-'1 / v I lq 2 l 7i:, --l
i .t--
+ l
..r 1

c ql 7€g
_-
1

2 V*t i); t:-, i^nrta 7e i


f*-

i ,6 1 2 I/ as,!f e3 irzJ .:'.r1318"{449l,l+


rn,
)8 .
2,1 , ?ao1 i5u,,&97 ?fi6 2€l 2ool4'
i-
/

sgv
.1 , , tl.Z ts! A3g 2-i3.' ""'2aresf \ +8
i ?' , 278 %E"ir
, 6v r; t+s2fa
.| - .- - - l-I- - /3
tta
: fb
Vi I o,{
; 1v ?ti" I t{ A'l +32 2\r
1) 3t :; i:
o '4) t 9 6 l( ? t z 7 t t ' 1b 6{+ 2q