Sunteți pe pagina 1din 1

Către: Ministerul Educației și Cercetării

În atenția: ministrului Educației și Cercetării, doamna Monica Cristina Anisie


secretarului de stat pe învățământ preuniversitar, doamna Luminița Barcari

Stimată doamnă ministru,


Stimată doamnă secretar de stat,

Subsemnatul, ................................................................ (nume și prenume), elev în clasa


...................... (clasa corespunzătoare anului școlar 2019-2020) la .......................................................
(numele unității de învățământ), localitatea ........................................, județul .....................................,
identificat prin ........... (CI/ BI), seria ............, numărul ........................., vă solicit să îmi aprobați, în
conformitate cu prevederile Legii 109 din 3 iulie 2020 pentru completarea Legii educației naționale
nr. 1/2011, prezenta

CERERE

Conform Legii 109 din 3 iulie 2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011:

2. La articolul 94 alineatul (2), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul
cuprins:
z) asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic și fiecărui elev un dispozitiv - laptop sau tabletă,
conectat la internet, pentru a putea participa la activitățile de e-learning.

Având în vedere atribuția Ministerului Educației și Cercetării de a garanta accesul la educație


în mediul online, ca urmare a publicării acestei legi în Monitorul Oficial, vă solicit asigurarea unui
dispozitiv de tip …………………….. (laptop/ tabletă, în funcție de nevoia elevului) pentru a avea
acces la resursele educaționale din mediul digital.
De asemenea, vă solicit ca răspunsul la prezenta cerere să îmi fie transmis la
……………………………………………...………… (adresă de e-mail, număr de telefon, adresă
poștală) în termenul prevăzut de lege.

Data: Semnătura solicitantului: