Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Ias, i, Facultatea de Chimie Clasa a VIII-a


Concursul de Chimie Magda Petrovanu”

Edit, ia a IX-a, 8 aprilie 2017

– Fiecare item are un singur răspuns corect. Varianta:


– Se acordă câte 4,5 puncte pentru fiecare răspuns corect, respectiv 10 puncte din oficiu.
– Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. B
1. S, irul care cont, ine doar afirmat, ii incorecte este:
a. diamantul este un conductor electric; react, ia de descompunere este react, ia dintre două substant, e compuse;
b. ı̂n orice react, ie chimică se degajă căldură; react, ia de descompunere este atunci când dintr-o substant, ă com-
pusă se formează doi sau mai mult, i produs, i de react, ie;
c. arderea este un fenomen chimic; la calculul masei de reactant, i s, i produs, i se aplică Legea conservării masei;
d. oxigenul arde s, i ı̂ntret, ine arderea; reactant, ii sunt substant, e simple sau compuse ce intră ı̂ntr-o react, ie chimică.
2. S, irul ı̂n care ambele afirmat, ii sunt corecte este:
a. acidul clorhidric concentrat atacă cuprul, la cald, cu degajare de hidrogen; fierul este un element cu reactivi-
tate chimică redusă s, i conduce curentul electric;
b. fierul react, ionează cu sulfatul de cupru s, i se depune cupru; carbonul este un metal cu activitate chimică
ridicată;
c. acidul sulfuric diluat react, ionează cu fierul cu degajare de dioxid de sulf; atât metalele cât s, i nemetalele ard
ı̂n oxigen s, i formează oxizii corespunzători;
d. acidul azotic concentrat atacă cuprul cu degajare de NO2 ; grafitul conduce curentul electric s, i are proprietatea
de a cliva.
3. Concentrat, ia procentuală a unei solut, ii obt, inute prin dizolvarea a 1,15 g Na ı̂n 55,9 g apă este (AO = 16;
ANa = 23; AH = 1):
a. 2,0%; b. 3,0%; c. 2,5%; d. 3,5%.

4. Un amestec format dintr-un oxid al carbonului s, i un oxid al azotului care au aceeas, i formulă moleculară
este supus arderii s, i rezultă un alt amestec de oxizi ı̂n care atât carbonul cât s, i azotul au valent, a 4. S, tiind că
masa molară medie a amestecului init, ial este 28,5 g/mol, atunci raportul molar ı̂n care se află cei doi oxizi
din amestecul init, ial este (AC = 12; AO = 16; AN = 14):
a. 1 : 1; b. 3 : 1; c. 3 : 2; d. 2 : 1.

5. S, tiind că react, ia de prăjire a 15 tone pirită decurge cu un randament de 80%, atunci cantitatea de dioxid de
sulf rezultată ı̂n urma acestui proces este:
a. 100 Kmoli; b. 128 t; c. 200 Kmoli; d. 6400 Kg.

6. Se supun descompunerii termice 17 g solut, ie H2 O2 de concentrat, ie 15%. Cantitatea de apă ce se găses, te ı̂n
vasul de react, ie după descompunerea completă a apei oxigenate este (AO = 16; AH = 1):
a. 15,80 g; b. 14,45 g; c. 16,80 g; d. 1,35 g.

7. S, irul care cont, ine numai react, ii de combinare este:


a. CuO + H2 = Cu + H2 O; Na + H2 O = NaOH + 12 H2 ; NaNO3 NaNO2 + 12 O2 ; C + 12 O2 = CO;
3
b. Mg(OH)2 MgO + H2 O; Al + 3 HCl = AlCl3 + 2 H2 ; NaOH + HCl = NaCl + H2 O; Cl2 + H2 = 2 HCl;
t◦ C
c. NH3 + H2 O = NH4 OH; MgO + H2 O = Mg(OH)2 ; 3 Fe + 2 O2 Fe3 O4 ; 2 Na + Cl2 = 2 NaCl;
d. Cu + Cl2 = CuCl2 ; SO2 + H2 O = H2 SO3 ; Pb(NO3 )2 + H2 S = PbS ↓ + 2 HNO3 ; AgNO3 + NaCl = AgCl ↓ +
NaNO3 .

8. Numărul de moli de clorură de cupru (II) care pot react, iona cu 9,0345 · 1023 molecule de AgNO3 sunt
(NA = 6, 023 · 1023 ):
a. 1,25 moli; b. 0,75 moli; c. 1,50 moli; d. 0,35 moli.

9. Elementul care are 7 electroni ı̂n stratul N este:


a. Brom, element din perioada a 4-a, grupa 17;
b. Iod, element din perioada a 5-a, grupa 17;
c. Sulf, element din perioada a 3-a, grupa 16;
d. Arsen, element din perioada a 4-a, grupa 16.
10. Repartit, ia pe straturi a electronilor elementului cupru (ZCu = 29) este:
a. K – 2 e− ; L – 10 e− ; M – 16 e− ; N – 1 e− ; b. K – 2 e− ; L – 10 e− ; M – 15 e− ; N – 2 e− ;
c. K – 2 e− ; L – 8 e− ; M – 17 e− ; N – 2 e− ; d. K – 2 e− ; L – 8 e− ; M – 18 e− ; N – 1 e− .

pagina 1 din 2
11. Următoarea serie de substant, e colorează fenolftaleina ı̂n ros, u:
a. HCl; ot, et; vitriol; NH4 Cl;
b. NaOH; H3 PO4 ; solut, ia de amoniac; ot, et;
c. K2 CO3 ; sarea de bucătărie; piatră vânătă; H2 SO4 ;
d. KOH; sodă caustică; solut, ia de amoniac; Mg(OH)2 .

12. S, irul care cont, ine numai react, ii chimice corecte este:
a. FeO + C = Fe + CO; CuO + 2 HNO3 = Cu(NO3 )2 + H2 O; CaCO3 + H2 O + CO2 = Ca(HCO3 )2 ;
b. Cu + 2 HCl = CuCl2 + H2 ; SO3 + H2 O = H2 SO4 ; Zn + 2 H2 SO4 = ZnSO4 + SO2 + 2 H2 O;
c. Ca(HCO3 )2 = CaCO3 + H2 O + CO2 ; Fe + Cl2 = FeCl2 ; C + 32 O2 = CO3 ;
d. CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu; Fe + 3 HCl = FeCl3 + 23 H2 ; 2 Al + Fe2 O3 = 2 Fe + Al2 O3 .

13. S, irul care cont, ine doar procese fizice este:


a. maleabilitatea; ot, etirea vinului; ı̂ndulcirea ceaiului; arderea carbonului;
b. ductilitatea; condensarea; ruginirea; oxidarea lentă;
c. conductibilitatea termică; dizolvarea unei sări ı̂n apă; ot, etirea vinului; ductilitatea;
d. dizolvarea unei sări ı̂n apă; maleabilitatea; sublimarea; conductibilitatea electrică.

14. Cantitatea de magneziu ce cont, ine 2% impurităt, i (impurităt, ile sunt inerte fat, ă de oxigen) ce poate react, iona
cu 3,2 moli oxigen este (AO = 16; AMg = 24):
a. 78.36 g; b. 156,73 g; c. 76,80 g; d. 153,59 g.

15. Din react, ia fierului cu clorul rezultă o cantitate de 32,5 g sare. Masa fierului introdusă ı̂n react, ie, s, tiind că
react, ia decurge cu un randament de 80%, este (AFe = 56; ACl = 35, 5):
a. 11,2 g Fe; b. 15,2 g Fe; c. 14 g Fe; d. 17,77 g Fe.

16. În 270 g apă se barbotează acid clorhidric s, i se obt, ine o solut, ie care cont, ine de 7,5 ori mai put, ine mole-
cule de acid clorhidric decât moleculele de apă. Concentrat, ia procentuală a solut, iei obt, inute este (AO = 16;
ACl = 35, 5; AH = 1; NA = 6, 023 · 1023 ):
a. 21,28%; b. 11,76%; c. 17,77%; d. 27,04%.

17. Cantitatea de apă ce trebuie evaporată din 150 g solut, ie de zahăr de concentrat, ie 3% pentru a deveni de
concentrat, ie 8% este:
a. 93,75 g; b. 44,50 g; c. 10,5 g; d. 56,25 g.

18. Se dă schema de react, ii: 1) K + H2 O a + b ↑ ; 2) c + H2 O a; 3) a + CuCl2 d ↓ + e; 4) d + f g+


H2 O; 5) a + h i + H2 O. S, tiind că g este un sulfat, iar h este oxidul superior al carbonului, substant, ele
corespunzătoare literelor a – i s, i tipurile de legături chimice din substant, ele b, c s, i h sunt:
a. a = K2 O; b = H2 ; c = K2 SO4 ; d = CuO; e= KCl; f = CuSO4 ; g = K2 SO4 ; h = CO; i = K2 CO3 ;
b, h - legături covalente; c - legătură ionică;
b. a = KOH; b = H2 ; c = K2 O; d = Cu(OH)2 ; e = KCl; f = H2 SO4 ; g = CuSO4 ; h = CO2 ; i = K2 CO3 ;
b, h - legături covalente; c - legătură ionică;
c. a = KOH; b = O2 ; c = K2 O2 ; d = CuO; e = K2 SO4 ; f = CuSO4 ; g = H2 SO4 ; h = CO2 ; i = CuCO3 ;
b, h - legături ionice; c - legătură covalentă;
d. a = KOH; b = H2 ; c = CuO; d = Cu(OH)2 ; e = KCl; f = K2 SO4 ; g = CuCO3 ; h = CO2 ; i = K2 CO3 ;
b, h - legături covalente; c - legătură ionică.

19. O cantitate de magnetită (oxid fero-feric) de puritate 90% este redusă de 154 g CO. Cantitatea de magnetită
necesară react, iei s, i volumul de gaz degajat sunt (AO = 16; AC = 12; AFe = 56):
a. 319 g magnetită; 123,2 L gaz; b. 354,44 g magnetită; 136,88 L gaz;
c. 354,44 g magnetită; 123,2 L gaz; d. 319 g magnetită; 136,88 L gaz.

20. La tratarea cu hidrogen a 55,85 g amestec format din oxid de fier (III) s, i oxid de cupru (II) se formează 0,9
moli apă. Raportul molar al amestecului (oxid de fier (III) / oxid de cupru (II)) este (ACu = 63, 5; AO = 16;
AFe = 56; AH = 1):
a. 1,4:1; b. 2:3; c. 3:2; d. 1:1,4.

Succes!

pagina 2 din 2