Sunteți pe pagina 1din 5

PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ (PFA)

Persoana Fizică Autorizată (PFA) este cea mai simplă formă sub care persoanele fizice
pot desfăşura individual şi independent activităţi economice. Durata medie pentru
deschiderea acestuia este de două săptămâni.

O ASTFEL DE FORMĂ DE ORGANIZARE ARE AVANTAJE PRECUM:

- procedura de înfiinţare este relativ simplă şi presupune costuri reduse

- cheltuielile de administrare sunt de asemenea mai mici decat în cazul unei societăţi
comerciale

- PFA nu are nevoie de contabil; poate ţine singură contabilitatea, în partidă simplă

- numărul declaraţiilor fiscale care trebuie depuse este redus

- persoana fizică ce  desfăşoară activităţi economice în mod independent are calitatea de


angajat propriu; din acest an PFA-urile au dreptul să angajeze cu contract individual de muncă
terţe persoane- maximum trei angajați

- soțul/soția titularului se poate asigura atât în sistemul public de pensii, cât și în sistemul
asigurărilor de sănătate;

- se desființează foarte ușor, în câteva zile.

- maximum cinci clase de activități prevăzute de codul CAEN.

 - PFA poate dispune de banii "afacerii" in orice moment

- înregistrarea fiscală are loc la Fisc și poate fi de două tipuri (prezentate mai jos), taxele
se vor plăti trimestrial (o dată la trei luni);
o în sistem real (este necesar un registru de încasări și plăți, taxele care includ
impozitul, sănătatea și pensia se plătesc anticipat > declari cât crezi că vei face);
o ca normă de venit (este obligatoriu să ai un singur cod CAEN înregistrat, taxele
includ impozitul, sănătatea și pensia, se plătesc chiar dacă nu ai activitate
constantă);
- două etape principale:
o înființarea firmei la Registrul Comerțului (rol important îl au denumirea și sediul
social);
o înregistrarea la Fisc.

CONDIŢII DE ÎNREGISTRARE
Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice în mod independent dacă
îndeplinesc următoarele condiţii: 

- au împlinit vârsta de 18 ani; 

- au calificarea şi  experienţa profesională necesare pentru a desfăşura activităţi economice


pentru care se solicită autorizaţia;

- nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea
de fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-
fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

- îndeplinesc toate condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul


sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva
incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea
desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă

- deţin autorizaţia eliberată în condiţiile legii;

- sunt înregistrate la registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale.

PROCEDURA DE ÎNFIINŢARE

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi


autorizarea funcţionării PFA:

1. Cererea de înregistrare (original);

2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind
conformitatea cu originalul);

4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru


(copie legalizată sau copie certificată de parte);

6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);

7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT);

8. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de


funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei
mediului şi protecţiei muncii (original).

9. Dacă este cazul:


- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa
spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie,
etc.);

- declaraţia privind patrimoniul de afectaţiune, în original, şi documentele care atestă


efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de parte);

- documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);

- documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);

10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută
într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă
funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată
olograf).

11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Note: Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu


originalele de către PFA.

Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe


lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte
doveditoare.

Redactarea cererii, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de


înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a
persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin
birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.

Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet


(www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro)

Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul
profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din
cadrul primăriilor.

Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de


către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

PFA și contribuțiile sociale


Persoanele fizice ce obțin venituri din activități independente, fie ca PFA, fie ca ÎI sau IF,
datorează contribuții sociale pentru pensii (CAS) și sănătate (CASS) raportate la noul salariu
minim pe economie, de 1.900 de lei, după cum urmează:
• CAS de 25%, aplicată asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puțin egal cu
salariul minim brut pe țară (1.900 de lei);
• CASS de 10% la salariul minim pe economie (1.900 lei).
Trebuie menționat faptul că obligația de a le plăti apare doar atunci când veniturile anuale
depășesc nivelul a 12 salarii minime brute.
Totodată, aceste categorii de contribuabili vor achita și un impozit pe veniturile in cota de
10% obținute pe durata unui an fiscal, diferențiat pentru PFA-urile în sitem real și cele care
aplică norma de venit.
Valoarea totală a obligațiilor sociale datorate pe durata unui an este influențată exact de
valoarea impozitului pe venituri, iar în cele ce urmează este estimată povara fiscală totală
pentru PFA-urile în sistem real și cele care calculează impozitul pe baza normei de venit.
1. Obligațiile fiscale pentru o PFA în sistem real
Un PFA în sistem real este impozitat la valoarea venitului net, care se obține ca diferență între
venitul brut încasat și valoarea totală a cheltuielilor deductibile.
Impozitul pe veniturile nete astfel calculate este de 10%, din care s-au dedus și valoarea CAS
și CASS.
Contribuțiile sociale sunt socotite la valoarea unui salariu minim brut pe economie, respectiv
1.900 de lei, fără a conta valoarea efectivă a veniturilor brute înregistrate pe parcursul unui an:
• CAS este în procent de 25% din această valoare, respectiv 475 de lei / lună;
• CASS este în procent de 10% din valoarea salariului minim brut pe economie, ceea ce
corespunde unei plăți lunare de 190 de lei.
În ceea ce privește impozitul pe venituri, o PFA ce aplică sistemul real de impozitare are
posibilitatea de a-și deduce o bună parte a cheltuielilor operaționale anuale, numite cheltuieli
deductibile. În exemplul prezentat în acest articol, am luat în calcul o valoare totală a
cheltuielilor deductibile în sumă de 25.000 de lei / an. Astfel, impozitul pe venituri de 10% se
aplică veniturilor anuale nete în sumă totală de 67.020 de lei, rezultând o obligație de plată de
6.702 lei / an.
Totalul costurilor anuale este format din contribuțiile sociale și impozitul pe venituri,
reprezentând o valoare de 14.682 de lei.
2. Obligațiile fiscale pentru o PFA cu normă de venit
În cazul unei PFA ce aplică un sistem de impozitare pe baza normei de venit, valoarea totală a
contribuțiilor sociale, respectiv CAS și CASS, este estimată în același fel ca în cazul unei PFA
în sistem real.
Prin urmare, suma anuală ce trebuie plătită pentru CAS și CASS este tot de 7.980 de lei.
Diferența de impozitare față de o PFA ce aplică sistemul real este dat de utilizarea unor
norme de venit, stabilite în mod diferit în funcție de județ, domeniul de activitate
desfășurat, dar și de zona în care activitatea este desfășurată.
Normele anuale de venit pe anul 2018, stabilite pentru activități independente, sunt impuse
conform articolului 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pot fi verificate pe site-
ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Impozitul pe venituri este în procent de 10% și se aplică normei de venit.
Concluzie: Povara fiscală e mai mică pentru cei cu normă de venit
Din calculele prezentate anterior se poate trage concluzia că o PFA ce aplică sistemul de
impozitare bazat pe norma de venit este avantajată în comparație cu o PFA în sistem real.

CALCULATOR PFA 2019


https://www.calculatorvenituri.ro/pfa#detaliicalcul