Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT

de închiriere și furnizare de produse/servicii


Nr. __________.2020

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

_____________cu sediul administrativ în orașul_____, strada ___, nr._____, județul ___, tel.
_____________, e-mail:__________CIF: _________, având contul curent:
__________________________, deschis la _____________, reprezentată de
______________Director executiv, în calitate de locator, pe de o parte,
și
_____________, cu sediul în _________, str.__________, nr.____, județul,
______________ identificată prin C.I.F.: _____________, nr. de înregistrare la ORC
_______________, reprezentată prin ____________- administrator, identificat prin C.I. seria
___, nr._________, CNP _____________________, în calitate de locatar, pe de altă parte,
În temeiul art. 1766 și următoarele, art. 1777 și următoarele din Codul Civil, părţile
contractante au convenit de comun acord următoarele:

II . OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Contractul are drept obiect închirierea unei camere, situată în orașul _____, Str.
_______, nr.____, , cu destinația spațiu de cazare și furnizarea produselor rezultate din
programul şi procesele de fabricaţie/preparare, dezvoltate de furnizor, respectiv meniu mic
dejun, meniu prânz și meniu cină.
2.2 Bunul imobil închiriat este în administrarea________________.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Bunul ce formează obiectul prezentului contract se închiriază pentru perioada


_______________. Pentru fiecare zi de cazare se va furniza meniu mic dejun, meniu prânz și
meniu cină.

IV. PREŢUL ÎNCHIRIERII. PREȚUL FURNIZĂRII. MODALITATEA DE


PLATĂ

4.1. Preţul închirierii este de ____ lei/zi/cameră, iar prețul pentru furnizare de produse
este de ___ lei/ meniu. Prețurile includ TVA.
4.2. Plata prețurilor stabilite la art. 4.1. se va face lunar, cel mai târziu până în ultima zi a
lunii în curs, în contul locatorului , deschis la __________.
4.3. Orice întârziere la plata atrage o majorare din suma datorată pentru fiecare zi de
întârziere conform normelor legale în vigoare.
4.4. Prezentul contract reprezintă titlu executoriu, şi va fi pus în executare fără orice alte
formalităţi prealabile. Prin efectul contractului, în cazul nerespectării clauzelor contractuale,
locatarul consimte la punerea în executare a prezentului titlu, fără procedura punerii în întârziere
şi fără alte formalităţi prealabile.
1
4.5. De la data expirării contractului, locatarul care a refuzat predarea bunului se obligă să
achite chiria prevăzută în prezentul contract la art. 4.1, până la data eliberării bunului ce face
obiectul prezentului contract, fără ca aceasta să reprezinte tacita relocaţiune.

V. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

5.1. DREPTURILE LOCATORULUI

5.1.1 Locatorul are dreptul să încaseze chiria și prețul pentru furnizare de produse, la data
scadenţei lor, şi să perceapă majorări pentru suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, conform
normelor legale în vigoare.
5.1.2. Locatorul are dreptul să verifice dacă locatarul îţi îndeplineşte întocmai obligaţiile,
inclusiv folosirea obiectului contractului conform destinaţiei sale. Verificarea se va efectua numai
cu notificarea prealabilă a locatarului şi numai în prezenţa acestuia.
5.1.3. În condiţiile în care se constată încălcări ale obligaţiilor locatarului are loc rezilierea
de drept a contractului înainte de termen fără punere în întârziere şi fără orice alte formalităti
prealabile. În această situaţie, locatorul va aduce în scris la cunoştinţa locatarului rezilierea
contractului şi motivul ce a determinat producerea acesteia.
5.2. DREPTURILE LOCATARULUI

5.2.1. Locatarul are dreptul să folosească nestingherit bunul închiriat, în mod direct, pe
riscul şi pe răspunderea sa potrivit destinaţiei stabilite de părţi prin prezentul contract.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

6.1.1. Locatorul se obligă să nu tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor dobândite


conform prezentului contract, pe tot parcursul locaţiunii.
6.1.2. Locatorul se obligă să predea obiectul contractului liber de orice sarcini şi în stare
corespunzătoare scopului pentru care a fost închiriat.

6.2. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI

6.2.1. Locatarul se obligă să plătească prețul chiriei și pentru furnizare de produse la


termen, conform tarifelor prevăzute în prezentul contract.
6.2.2. Locatarul se obligă să folosească bunul închiriat, ce formează obiectul prezentului
contract, conform destinaţiei sale şi în limita suprafeţei imobilului.
6.2.3. Locatarul se obligă să suporte toate cheltuielile generate de daunele aduse locatorului
prin nerespectarea clauzelor prezentului contract.
6.2.4. Locatarul se obligă să restituie locatorului, în deplina proprietate şi liber de orice
sarcini bunul ce formează obiectul prezentului contract, la încetarea contractului indiferent de
cauză.
6.2.5. Locatarul se obligă să exploateze bunul închiriat ca un bun proprietar evitând
distrugerile, degradările sau deteriorarea acestuia.
6.2.6. Locatarul se obliga să notifice în scris locatorul, în termen de 30 de zile, în cazul
renunţării la închirierea bunului care face obiectul prezentului contract;
La obligaţiile mai sus prevăzute se adaugă orice alte obligaţii neprevăzute de prezentul
contract și stipulate de legislația aplicabilă în domeniul regimului închirierilor.

2
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

7.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract


determină plata de despăgubiri în sarcina părţii în culpă, în raport cu prejudiciul cauzat şi
rezilierea de drept a contractului fără punere în întârziere prevăzută de art. 1522 N.C. Civ. şi fără
alte formalităţii prealabile.
7.2.Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a
clauzelor contractuale ori prevederilor legale, partea în culpă datorează celeilalte părţi, după caz:
a) majorări de întârziere;
b) daune interese.
7.3. În urma rezilierii contractului din culpa exclusivă a locatarului, acesta va datora
locatorului pentru perioada dintre data încetării de drept a contractului de închiriere si până la
părăsirea efectivă a bunului imobil închiriat daune-interese, ce reprezintă echivalentul chiriei, si
a majorărilor de întârziere. Daunele-interese se datorează la solicitarea părţii interesate.
7.4. Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate si comunicate
potrivit legii, următoarele:
a) forţa majoră;
b) cazul fortuit;
c) starea de necesitate.
7.5. Lipsa capacităţii de plată nu constituie cauză exoneratoare de răspundere.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale
a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
8.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil
şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau
parţial obligaţiile asumate.
8.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi,
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în
maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de
expediere.
8.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

IX. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1 Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor acte
adiţionale, cu acordul părţilor.
9.2 Contractul încetează, după caz, în una din următoarele situaţii:
a) expirarea duratei acestuia;
b) acordul părţilor;
c) denunţarea unilaterală a contractului ;
d) alte situaţii expres prevăzute de lege.
9.3 Denunţarea unilaterală a contractului poate fi făcută de către oricare dintre părţi prin
notificare si cu respectarea termenului de preaviz, potrivit prevederilor prezentului contract.
9.4 Contractul se reziliază de plin drept, prin denunţare unilaterală de către locator, prin
simpla notificare a locatarului si fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care locatarul
nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art.6.2.
9.5 În urma rezilierii de plin drept a contractului pentru oricare din situaţiile enumerate la
art.6.2, locatarul va datora locatorului, pentru perioada cuprinsă între data încetării de drept a
3
contractului si data notificării locatarului, daune interese ce reprezintă echivalentul chiriei si a
majorărilor de întârziere aferente.
9.6 Contractul se reziliază prin denunţarea unilaterală de către locatar, cu prealabila
notificare a locatorului , în situaţia în care locatarul renunţă la contract.
9.7 La încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, bunul imobil care a fost
utilizat de locatar revine locatorului gratuit si liber de orice sarcini, cu obligaţia eliberării
imobilului în termenul stabilit de locator.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele
judecătoreşti competente.

XI. DISPOZITII FINALE

11.1 Acest contract conţine întreaga înţelegere dintre părţi în legătură cu obiectul
acestui contract, excluzând orice termeni impliciţi prevăzuţi de legea aplicabilă care pot să nu fie
incluşi în contract şi înlătură orice înţelegere, scrisă sau orală, între părţi în legătură cu aspectele
tratate în acest contract. Părţile declară, de asemenea, că nu au lăsat în afara acestui contract nici
un element al înţelegerii ce reprezintă obiectul acestui contract, în vederea unei determinări
ulterioare de către un terţ sau de către o instanţă de judecată, precum şi că au negociat liber acest
Contract şi îşi asumă fiecare riscul de eroare cu privire la înţelegerea oricărei prevederi din
contract.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi, ______________ la sediul locatorului, în 2


(două) exemplare, câte unul pentru fiecare din părţile contractante.

LOCATOR, LOCATAR,