Sunteți pe pagina 1din 12

Propunător: Scorei Eliza Cristina

Disciplina: Limba română


PROIECT DIDACTIC

DATA: 16 mai 2012


CLASA: a IV- a B
PRPOPUNĂTOR: Scorei Eliza Cristina
UNITATEA: Școala Generală „Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu
ARIA CURRICULARĂ: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Recapitulare – Părțile secundare de propoziție
TIPUL LECȚIEI: consolidare
SCOPUL: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor despre părțile secundare de propoziție;
OBIECTIVE CADRU:
1. dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral;
2. dezvoltarea capacității de exprimare orală;
3. dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris;
4. dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 2.5. Să integreze adecvat în exprimarea orală proprie elemente de construcție a comunicării studiate;
 2.6. Să manifeste independență în situațiile de comunicare ;
 4.4.Să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcție a comunicării studiate;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
 O1- să definească părțile secundare de propoziție;
 O2 -să enumere întrebările la care răspund părțile secundare de propoziție;
 O3 – să alcătuiască propoziții cu părțile secundare de propoziție;
 O4 –să identifice în contexte părtile secundare de propoziţie;
 O5- să analizeze părţile de propoziţie cunoscute;
 O6 –să construiască propoziţii după scheme date;
Afectiv – atitudinale:
 O7 - să–şi dezvolte iniţiativa comunicativă, curajul de a interveni în actul comunicării şi spiritul de cooperare, în condiţiile
desfăşurării activităţii pe echipe;
Psihomotorii:
 O8 - sa realizeze cu rapiditate sarcinile de lucru;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale: explicaţia, conversaţia , exerciţiul, munca independentă, rebusul, metoda cadranul,jocul
didactic,aprecierea verbală;
 Resurse materiale: planșa,fişa de lucru,tabla,caietele, manualul, plicuri cu sarcini, tabla,fişa de evaluare;
 Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;
 Forme de evaluare: continuă şi sumativă
DURATA: 45 minute
LOCUL DESFAŞURĂRII: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:
*Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2005;
*Piţilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra, „Limba şi literatura română – manual pentru clasa a IV-a”, Editura Aramis,
Bucureşti, 2006;
*Bărbulescu Gabriela, Beşliu Daniela, „Metodica predării Limbii şi Literaturii Române în învăţământul primar, Editura Corint,
Bucureşti, 2009”

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Secvenţele lecţiei Ob. Strategia didactică Metode şi Mijloace Evaluare
Op. Activitatea propunătorului Activitatea elevilor procedee de înv.
I. Moment Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: Elevii pregătesc manualele, Conversația Manualul
organizatoric pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea caietele de notiţe, caietele de Caietele de
liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire. teme, instrumentele de scris. clasă şi de
temă

II. Verificarea O7 Se verifică tema pentru acasă cantitativ şi calitativ. Elevii prezintă caietele cu tema Conversația Caiet de Continuă
temei O8 care se verifică oral. teme

III. Captarea Acest moment se va realiza pe tot parcursul lecției cu Vor completa fișa și vor Exercițiul Planșa Continuă
atenției ajutorul metodelor și a materialului didactic propus. descoperi cuvântul Conversaţia Fișă de
Elevilor li se vor împarți o fișă unde li se propune “Recapitulate”. lucru
rezolvarea unui rebus care cuprinde cunoștințele tip rebus
gramaticale generale pe care elevii le reactualizează.
Cadrul didactic completează pe planșă rebusul, iar elevii
pe fișă pe baza răspunsurilor formulate de elevi.
IV. Reactualizarea Prin realizarea acestuia pe verticala A-B elevii vor
cunoștințelor descoperi cuvântul „Recapitulare” (anexa 1)
V. Anunțarea temei Sunt anunţaţi elevii că vor participa la o lecţie de Scriu titlul pe caiete: Conversaţia Tabla Continuă
și a obiectivelor recapitulare a părţilor secundare de propoziţie. Se scrie „Recapitulare-Părțile secundare Explicaţia Caietele
titlul lecţiei pe tablă. de propoziție” elevilor
Elevii sunt anunţaţi că la sfârşitul orei vor putea:
–să identifice în contexte părțile secundare de
propoziție;
- să alcătuiască propoziții cu părțile secundare de
propoziție;
- să analizeze părțile de propoziție cunoscute;
–să construiască propoziții după scheme date;
VI. Dirijarea O1 Pentru reactualizarea cunoștințelor legate de părțile Metoda Tabla Continuă
învǎţǎrii O2 secundare de propoziție respectiv atributul şi Cadranelor
complementul, elevilor li se va da ca sarcină de lucru
O3 rezolvarea unei fișe de lucru prin metoda cadranelor Elevii completează fișa unde se Conversația Fișa de
O4 (anexa 2). găsește cadranul lucru cu
Etape: metoda
cadranelor
 Se trasează pe tablă două axe  perpendiculare
O5 Explicația
astfel încât să apară patru cadrane.
 In fiecare cadran se vor nota conținuturi
O8 informaționale având în vedere patru
perspective.
 Se face sinteză conținuturilor în final.
În primul cadran vor avea de scris definiția atributului,
Elevii scriu definițiile
respectiv a complementului.
corespunzătoare atributului şi Problematizarea
În al doilea cadran vor avea de scris întrebările la care
complementului.
răspunde atributul şi complementul.
Elevii scriu întrebările la care
În al treilea cadran vor trebui să transforme nişte
răspund atributul, respectiv
propoziţii simple în propoziţii dezvoltate, astfel încât
complementul Exerciţiul
fiecare să conţină câte un atribut şi un complement.
Elevii vor dezvolta propoziţii
În ultimul cadran li se va da de scris şi de analizat
simple în propoziţii dezvoltate Exerciţiul
atributele şi complementele folosite de ei în propozițiile
cu atribute şi complemente. Munca
dezvoltate.
Elevii recunosc şi analizează independenta
Elevii vor primi ca sarcină rezolvarea exercițiului șase
atributele şi complementele, iar Manualul
de la pagina 114 din manual.
apoi şi le scriu în cadran. Caietul
Se vor cere câtorva elevi să rezolve cerința exercițiului.
Elevii rezolva exerciţiul propus
şi câtiva dintre ei îl rezolvă oral.
VII. Obținerea O4 Joc gramatical: „Cine știe câștigă” Elevii sunt atenți la cerințele, Exerciţiul Plicuri Continua
performanței O5 Scop: regulile și etapele desfășurării Cartonase
O6  să identifice în contexte părțile secundare de jocului.
O7 propoziție;
O8  să analizeze părțile de propoziție cunoscute;
Sarcina didactica:
Identificarea și analizarea cuvintelor subliniate din
diferite propoziții.
Regulile jocului
Elevii pot fi împărțiți în trei grupuri.
Fiecare grup poate să își aleagă numai un lider.
Fiecare grup poate sa își stabilească doar un nume Jocul
pentru grup. Exemplu: clopoțeii, vitejii, etc.. Exerciţiul
Liderul poate să extragă numai un plic din cele trei Munca
disponibile. independentă
Elevii numiți de cadrul didactic se ridică pe rând în
picioare şi precizează răspunsul cerut de sarcina jocului.
Grupul care adună cât mai multe răspunsuri corecte
câștigă.
Elemente de joc :
așteptarea, surpriza, aplauzele.
Mijloace didactice:
plicuri a câte trei cartonaşe, desenul grafic de pe tablă
care ţine evidenţa răspunsurilor corecte.
Desfaşurarea jocului: Elevii aleg un lider de grup.
Elevii vor fi împarţiţi în trei grupuri corespunzătoare Fiecare grup isi stabileste un
fiecarui rând în parte. Fiecare grup îşi alege un lider si nume.
un nume. Liderii extrag cate un plic.
Liderului i se va da să extragă un plic din trei posibile
(anexa 3). În plic grupul va găsi trei cartonaşe.Pe Elevii rezolvǎ cerinţele jocului
fiecare cartonaş în parte se găseşte o propoziţie cu un prin precizarea funcţiei
cuvânt, respectiv două cuvinte subliniate. sintactice corespunzătoare
Fiecarui grup de elevi i se va cere să identifice funcţiile fiecărui cuvânt subliniat.
sintactice ale cuvintelor subliniate.
Cadrul didactic va face un tabel pe tablă şi le va preciza
elevilor că va nota cu X răspunsul greşit şi cu litera C
răspunsul corect.
Exemplu :
Grupul I/ Grupul II/ Grupul III/
Clopoţeii Vitejii Zmeii

Total

X- răspuns greşit
C- răspuns corect
Trei elevi din fiecare grup trebuie să citească oral câte o
propoziţie de pe cartonasele din plic şi să spună care
este funcţia sintactică a cuvântului subliniat. Exerciţiul
Cadrul didactic va nota pentru fiecare grup în parte Munca Fişa de
VIII. Retenţia şi
răspunsurile la fiecare dintre cele 3 propozitii gasite pe independentă evaluare Sumativă
transferul Elevii rezolvă fişa.
cartonase.
Grupul care adună cat mai multe răspunsuri corecte
câştigă.

Pe mai departe li se vor împărţi elevilor fişa de evaluare


(anexa 4).
IX. Încheierea Se face evaluarea şi autoevaluarea asupra participării Elevii ascultă aprecierile făcute. Conversaţia
activitǎţii active la lecţie şi a însuşirii şi consolidării cunoştinţelor Aprecieri
legate de atribut şi complement. verbale
ANEXA 1

REBUSUL MAGIC

1. Partea de vorbire care exprimă numărul sau ordinea se numeşte:


2. Subiectul răspunde la întrebarea:
3. Subiectul şi predicatul sunt părţi....................de propoziţie.
4. Substantivul are două numere: singular şi :
5. Arată ce face subiectul
6. Substantivul are trei genuri: masculin, ..................... şi neutru.
7. Predicatul arată ce face:
8. Cuvântul „noi” este ca parte de vorbire:
9. Parte secundară de propoziție care determină un substantiv.
10. Complementul este partea .................... de propoziţie.
11. Este o comunicare spusă sau scrisă.
12. Predicatul este exprimat prin:
A
1 N U M E R A L
2 C I N E
3 P R I N C I P A L E
4 P L U R A L
5 P R E D I C A T
6 F E M I N I N
7 S U B I E C T U L
8 P R O N U M E
9 A T R I B U T U L
10 S E C U N D A R A
11 P R O P O Z I Ţ I A
12 V E R B

B
ANEXA 2
METODA CADRANELOR

Defineşte ce este atributul. Enumeră întrebările la care raspunde atributul.

Enumeră întrebările la care raspunde


complementul.
Defineşte ce este complementul.

Transformă următoarele propoziţii simple Scrie şi analizează atributele folosite în


în propoziţii dezvoltate, astfel încât fiecare propoziţiile dezvoltate.
să conţină cate un atribut şi un complement:

1.
1.Maşina merge.

2.
2.Mihai citeşte.
3.

Scrie şi analizează complementele folosite în


3.Căţelul latră. propoziţiile dezvoltate.

1.

2.

3.
ANEXA 3

PLICUL NUMĂRUL 1

Identifică funcţia sintactică a cuvântului subliniat din următoarea propoziţie:

Vor sosi nepoţii veseli.

Identificăţi funcţia sintactică a cuvântului subliniat din următoarea propoziţie:

Prietenul la nevoie se cunoaşte.

Identificăţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din următoarea


propoziţie:

Caietele elevului sunt pe catedra doamnei.

PLICUL NUMĂRUL 2
Identifică funcţia sintactică a cuvântului subliniat din următoarea propoziţie:

1. Două fete se joacă.


Identifică funcţia sintactică a cuvântului subliniat din următoarea propoziţie:

1. Al treilea copil plângea.

Identificăţi funcţia sintactică a cuvântului subliniat din următoarea propoziţie:

2. Graba strică treaba.


Identificăţi funcţia sintactică a cuvântului subliniat din următoarea propoziţie:

2. Minciuna are picioare scurte.

Identificăţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din următoarea


propoziţie:

Femeia aa cuvintelor
Identificăţi funcţia sintactică pus mărul roşu pe bancă
subliniate din următoarea
propoziţie:

3. Buturuga mică răstoarnă carul mare.


PLICUL NUMĂRUL 3

ANEXA 4

NUMELE…………..................

FIŞA DE EVALUARE

1. În propoziţiile date, subliniaţi părţile secundare de propoziţie.

Pe banca verde stăteau doi copii.


Veveriţa roşcată mănâncă nuci.
Fulgere scurte brăzdează cerul.

2. Alcătuiţi 3 propoziţii după schema:

SAPC
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.Completaţi propoziţiile cu atribute şi complemente potrivite:

Mierlele( ce fel de ? ) ciripesc (unde ?) .

Copacii ( care ?) şi ( care ? ) înconjoară (ce ?) .

Glasurile (ale cui ? ) se aud ( de unde ?).