Sunteți pe pagina 1din 4

1

E-sondaje.ro
Nr. Chestionar......................

MODEL CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACłIEI CU MUNCA

Acest chestionar este dedicat evaluării satisfacŃie cu munca în rândul angajaŃilor dumneavoastră. Chestionarul este
proprietatea www.E-sondaje.ro. Acest chestionar poate fi aplicat în compania dumneavoastră. Se interzice folosirea
chestionarului în scopuri comerciale. Pentru prelucrări statistice de date ne puteŃi contacta folosind formularul de contact de la
adresa http://e-sondaje.ro/Formular-de-contact.html .

GândiŃi-vă la situaŃia dumneavoastră la locul actual de muncă şi evaluaŃi gradul de


acord/dezacord al dumneavoastră faŃă de următoarele afirmaŃii (o singură alegere):

Q1. RemuneraŃia mea lunară este în acord cu munca pe care o prestez în companie.

1(Acord total)------2(Acord parŃial)------3(Nici acord, nici dezacord) ------ 4(Dezacord parŃial)------ 5(Dezacord total)

Q2. Sistemul de beneficii (Exemplu bonusuri salariale, asigurări medicale) pus la dispoziŃie de
către compania la care lucraŃi este în acord cu aşteptările dumneavoastră.

1(Acord total)------2(Acord parŃial)------3(Nici acord, nici dezacord) ------ 4(Dezacord parŃial)------ 5(Dezacord total)

Q3. RelaŃia cu superiorii mei este una adecvată.

1(Acord total)------2(Acord parŃial)------3(Nici acord, nici dezacord) ------ 4(Dezacord parŃial)------ 5(Dezacord total)

Q4. Mediul de lucru din cadrul companiei în care lucrez (spaŃiu de lucru, birou, condiŃii igienico-
sanitare) este unul satisfăcător.

1(Acord total)------2(Acord parŃial)------3(Nici acord, nici dezacord) ------ 4(Dezacord parŃial)------ 5(Dezacord total)

Q5. Compania în care lucrez îmi asigură posibilităŃi reale de dezvoltare profesională (training-
uri, workshop-uri, cursuri).
2

E-sondaje.ro
1(Acord total)------2(Acord parŃial)------3(Nici acord, nici dezacord) ------ 4(Dezacord parŃial)------ 5(Dezacord total)

Q6. Sunt foarte motivat în activitatea pe care o desfăşor.

1(Acord total)------2(Acord parŃial)------3(Nici acord, nici dezacord) ------ 4(Dezacord parŃial)------ 5(Dezacord total)

RăspundeŃi alegând răspunsul care se potriveşte cel mai bine situaŃiei dumneavoastră.

Q7. Salariul meu lunar este:

A. Sub media salariilor din companie.


B. Peste media salariilor din companie.
C. Aproximativ cât media salariilor din companie.

Q8. Pot spune despre superiorul meu direct că este

A. Un şef model.
B. Capabil să conducă eficient echipa sa.
C. Nu este capabil să ne conducă eficient.
D. Niciuna dintre aceste afirmaŃii nu este corecta.

Q9. Dacă ar fi să schimb ceva la actualul loc de muncă, atunci aş schimba:

A. Şeful meu (superiorul direct).


B. Sistemul meu de remunerare (Salariul).
C. Mediul în care lucrez.
D. Niciuna dintre acestea.

Q10. Dacă aş fi în locul şefului meu aş schimba:

A. Valoarea salariilor angajaŃilor.


B. Abordarea relaŃiei cu echipa.
C. Stimulentele folosite.
D. Niciuna dintre acestea.

Q11. Sexul:
3

E-sondaje.ro

A. Masculin.
B. Feminin

Q12. Vărsta (în ani împliniŃi):


_________

Q13. Mediul de rezidenŃă:

A. Urban.
B. Rural.

Q14. Statutul marital:

A. Necăsătorit.
B. Concubinaj.
C. Căsătorit.
D. DivorŃat.
E. Văduv.

Q15. Ultima şcoală absolvită:

A. Şcoala primară (1-4 clase).


B. Şcoala gimnazială (5-8 clase).
C. Şcoala profesională.
D. Liceu.
E. Colegiu.
F. Universitate (licenŃă).
G. Postuniversitare (master, doctorat).

Q16. Postul ocupat (se va preciza poziŃia ocupată în companie).

___________________________
4

E-sondaje.ro

Pentru prelucrări statistice de date ne puteŃi contacta folosind formularul de contact de la adresa http://e-sondaje.ro/Formular-
de-contact.html .