Sunteți pe pagina 1din 13

Academia de Studii Economice

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND


IMOBILIZĂRLE CORPORALE

Student: ENACHE CAMELIA


Grupa 718, Seria A

1
CUPRINS :

1. Prezentarea cadrului legislativ privind auditarea imobilizărilor corporale.


2. Prezentarea obiectivelor auditului financiar contabil privind imobilizările
corporale.
3. Sistemul de documente primare şi fluxul lor informaţional.
4. Prezentarea monografiei contabile privind imobilizările corporale.
5. Aplicarea metodelor şi tehnicilor de audit.
6. Prezentarea riscului general de audit.
7. Prezentarea probelor de audit financiar contabil.
8. Importanţa relativă a riscului de erori şi pragul de semnificaţie.
9. Exprimarea unei opinii de audit.
10. Prezentarea raportului de audit financiar contabil.

2
AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind imobilizările corporale

 IAS16 Imobilizări corporale


 Legea 82/1991 Republicată în 2008
 OMFP 1752/2005 Reglementări contabile conform cu directivele europene
 Codul Fiscal
 Normele de aplicare a Codului Fiscal

Etapa 2. Prezentarea obiectivelor privind auditul financiar- contabil al


imobilizărilor corporale

1. Imobilizările corporale există şi aparţin unităţii, care le utilizează în cadrul activităţii sale;
2. Ieşirile de imobilizări corporale precum cesiunile, casările sunt toate contabilizate;
3. Sumele imobilizate sunt corecte şi nu conţin elemente ce trebuie contabilizate la
cheltuieli;
4. Evaluarea şi prezentarea sunt corecte şi conforme normelor contabile în vigoare;
5. Verificarea valorificării plusurilor de inventar conform listelor de inventariere astfel:
 plusuri fizice care conduc la creşterea valorii imobilizărilor şi a subvenţiilor pentru
investiţii;
 plusuri valorice care conform principiului prudenţei sunt venituri probabile şi nu
se contabilizează.
6. Existenţa documentelor pentru achiziţionarea imobilizărilor;
7. Bunul îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerat o imobilizare corporală;
8. Verificarea minusurilor de inventar din punct de vedere al naturii:
 minusuri fizice: imputabile şi neimputabile;
 minusuri valorice pentru care întreprinderea trebuie ca să constituie un provizion
pentru depreciere.
9. Verificăm dacă data intrării bunului este conformă cu data de achiziţie;
10. Durata de funcţionare stabilită şi amortizarea înregistrată să fie în concordanţă cu regulile
contabile;
11. Verificăm dacă taxele vamale şi accizele sunt cuprinse în valoarea de intrare a bunului;
12. Verificăm dacă au fost plătite taxele locale pentru imobilizările corporale (teren, clădiri);
13. Verificăm evaluarea imobilizărilor corporale atât la intrare cât şi la ieşirea din patrimoniu
pe următoarele direcţii:
 pentru imobilizările corporale intrate prin achiziţie se va utiliza costul de achiziţie;
 pentru imobilizările corporale intrate prin producţie proprie se va evalua la cost de
producţie;
 pentru plusuri la inventar sau alte intrări cu titlu gratuit se va utilize valoarea justă;

Etapa 3. Sistemul de documente primare şi circuitul lor informaţional

Documente primare:

• Factura Fiscală de Vânzare- Jurnal de Vânzări


• Factura Fiscală de Cumpărare- Jurnal de Cumpărare

3
• Notă de Intrare şi Recepţie
• Aviz de expediţie
• Proces verbal de punere în funcţiune
• Fişa mijlocului fix
• Foaie de calcul a amortizării
• Proces verbal de casare
• Balanţă de verificare
• Bilanţ contabil
Fluxul informaţional

Factură Jurnal Decont de


vanzări vânzări TVA

Aviz de Balanţă de Bilanţ


expediţie verificare contabil

Factură Jurnal Registru


vânzări cumpărări jurnal

NIR

Fişa mijl. PV de punere


fix in funcţiune

FCA Proces verbal


de casare

Etapa 4. Monografie contabilă privind imobilizările corporale

1) Se achiziţionează conform factură o suprafaţă de teren în valoare de 4000 lei, TVA=19%.


% = 401 (Furnizori) 4760
(Terenuri) 2111 4000
(Taxa pe valoarea adăugată deductibilă) 4426 760

2) Un acţionar hotăreşte să aducă ca aport o piesă de mobilier evaluată la 5000 lei.


(Decontări cu acţionarii/asociaţii
(Mobilier) 205 = 456 5000
privind capitalul)

3) Se realizează cu forţe proprii o amenajare de teren finalizată în valoare de 400 lei.


(Venituri din producţia de imobilizări
(Amenajări de teren) 2112 = 722 400
corporale)

4
4) La inventariere se constată plus de instalaţii de lucru în valoare de 1800 lei.
(Plusuri de inventar de natura
(Echipamente tehnologice) 2131 = 134 1800
imobilizărilor)

5) Se scoate din evidenţă un utilaj complet amortizat în valoare de 2500 lei.


(Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de
2813 = 2131 (Echipamente tehnologice) 2500
transport, animalelor şi plantaţiilor)

6) Se scoate din funcţiune amenăjările de teren în valoare de 60000 lei cu 3 luni înainte de
termen.
% = 2112 (Furnizori de imobilizări) 60000
(Terenuri) 2812 57000
(Cheltuieli înregistrate în avans) 471 3000

7) Se vinde un teren cu valoarea de intrare de 3000 lei şi amortizare calculată de 1200 lei, cu
preţul de 2000 lei, TVA=19%.
(Debitori diverşi) 461 = % 3570
(Venituri din vânzarea activelor şi alte
7583 3000
operaţii de capital)
4427 (Taxa pe valoare colectată) 570
8) Un asociat hotăreşte să se retragă din societate şi îşi retrage echipamentele de lucru aduse
ca aport în valoare de 2700 lei.
(Decontări cu acţionarii/asociaţii
(Capital subscris vărsat) 1012 = 456 2700
privind capitalul)

9) La inventariere se constată o lipsă de instalaţii de lucru la valoarea de intrare de 1900 lei şi


amortizare calculată de 1000 lei,care se impută gestionarului la valoarea de 1200 lei.
% = 2131 (Echipamente tehnologice) 1900
(Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de
2813 1000
transport, animalelor şi plantaţiilor)
(Alte cheltuieli de exploatare) 6588 900

(Alte creanţe în legătură cu personalul) 4282 = % 1428


7588 (Alte venituri din exploatare) 1200
4427 (Taxa pe valoarea adăugată colectată) 228

10) Se acordă prin donaţie mobilier în valoare de 23000 lei şi amortizare calculată de 14000
lei.
% = 214 (Mobilier) 23000
(Donaţii şi subvenţii acordate) 6582 9000
(Amortizarea altor imobilizări
2814 14000
corporale)

5
Etapa 5. Aplicarea tehnicilor şi procedeelor de audit financiar contabil

P1. Scrisoarea de angajament

Către Consiliul de Administraţie sau reprezentanţilor adecvaţi ai conducerii la vârf:

Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul financiar contabil privind imobilizarile
corporale ale societăţii VRANCO SA la data de 31 decembrie 2009, pentru exerciţiul
financiar care se încheie la această dată. Suntem încântaţi să vă confirmăm acceptarea acestui
angajament prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv
exprimarea unei opinii din partea noastră asupra modului de inregistrare, de calcul în
conformitate cu prevederile Standardului Internaţional IAS16.

Noi ne vom desfăşura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de


Audit (sau cu referire la practici sau standarde naţionale relevante). Acele standarde cer ca noi
să planificăm şi să efectuăm auditul, cu scopul de a obţine un grad satisfăcător de certificare
că situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, pe
bază de teste, a dovezilor privind valorile şi prezentările de informaţii din situaţiile financiare.
De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor
semnificative efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a
situaţiilor financiare.

Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de
control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână
nedescoperite.

Pe lângă raportul nostru asupra situaţiilor financiare, estimăm că vă putem oferi o scrisoare
separată privind orice carenţă semnificativă a sistemului contabil şi de control intern care ne
atrage atenţia.

Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare, incluzând


prezentarea adecvată a acestora, este a conducerii societăţii. Aceasta include menţinerea
înregistrărilor contabile adecvate şi controlul intern, selectarea şi aplicarea politicilor
contabile şi supravegherea siguranţei activelor societăţii. Ca parte a procesului de audit vom
cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declaraţiile făcute nouă în legătură cu
auditul.

Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne


va pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare
în efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi plătit pe măsură ce ne desfăşurăm
activitatea, se calculează pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus
cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate. Ratele orare cerute de personal
variază în funcţie de gradul de responsabilitate implicat şi de experienţa şi aptitudinile
necesare.

Această scrisoare va rămâne valabilă pentru anii următori, cu excepţia cazurilor când va fi
încheiată, schimbată sau înlocuită.

6
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi exemplarul ataşat acestei scrisori pentru a ne arăta că
scrisoarea este conformă cu înţelegerea dumneavoastră privind acordurile pentru angajarea
noastră în auditul situaţiilor financiare.

SC TotalAudit SA
S-a luat la cunoştinţă în
numele societăţii SC Vranco SA
de către

(semnătura)
..............
Numele şi funcţia: Stoica Gabriela , director economic
Data 15.01.2010

P2.Controlul documentar – contabil:

1. Control cronologic: se verifică facturile de cumpărare, facturile de vânzare,


extrasele de cont din perioada 01.01.2009 – 31.12.2010 în ordine cronologică.
2. Control invers cronologic: se verifică facturile de cumpărare, facturile de vânzare,
extrasele de cont şi registrele de casă din perioada 01.01.2009 – 31.12.2010 în
ordine invers cronologică.
3. Control reciproc: se verifică informaţiile din jurnalul de cumpărare cu
informaţiile din extrasele de cont şi informaţiile din jurnalul de vânzare cu
infornaţiile din extrasele de cont.
4. Control sistematic: verificarea corespondenţei imobilizărilor corporale din balanţa
de verificare cu suma înregistrată în Registru jurnal.
5. Control încrucişat: confruntarea valorilor din facturile de vânzare emise de
entitate cu valorile facturilor clienţilor.
6. Analiza contabilă: verificarea folosirii conturilor corespunzatoare pentru
înregistrarea achiziţiilor, vânzărilor şi obţinerii cu forţe proprii.
7. Calculul matematic: se verifică următoarea relaţie:
Valoare imputată*19%=TVA colectată aferentă imputării.

P3.Controlul total şi controlul prin sondaj:

1. Controlul total: verificarea tuturor registrelor de casă în perioada 01.01.2009-


31.12.2010.
2. Controlul prin sondaj: verificarea registrelor de casă.
a) Determinarea populaţiei statistice
∑factură vânzări=220
b) Ordonarea registrelor de casă în mod descrescător: după dată.
c) Determinarea eşantionului statistic: 220*40%=88 facturi.
d) Determinarea topului eşantionului statistic: 88*80%=71 factui.
e) Determinarea segmentului aleator aferent populaţiei statistice: 88-71=17 facturi.
Se vor selecta 17 facturi din cele 220-71=149 facturi rămase.

7
P4.Controlul faptic:

1. Inventarierea: verificarea situaţiei scriptice cu cea faptică;


2. Observarea directă: verificarea la faţa locului a imobilizărilor corporale;
3. Analiză de laborator

P5.Confirmarea externă

Verificarea valorii totale încasate din extrasele de cont finale cu valorile totale din
extrasele de cont ale clienţilor.
Soldul final al clienţilor=120.000 lei.
Soldul final al furnizorilor=600.000 lei

Etapa 6. Riscurile de audit fiscal privind imobilizările corporale

• Riscul de control
• Riscul de nedetectare
• Riscul inerent

Ra=Rc*Rn*Ri

1. Riscul apariţiei de greşeli în completarea documentelor din punct de vedere fiscal.


2. Riscul fiscal ca urmare a volumului legislaţiei fiscale, a particularităţilor sistemului
fiscal, de control şi contabil existent la nivel de entitate.
3. Riscul de evaziune fiscală rezultată ca urmare a nerespectării legislaţiei fiscale.
4. Riscul completării greşite a Fişei mijlocului fix.

FACTORI DE RISC ASOCIAŢI RISCURILOR IDENTIFICATE


1. Verificări ineficiente privind corectitudinea întocmirii documentelor contabile
aferente imobilizărilor corporale;
2. În cadrul societăţii nu există un program informaţional legislativ care să fie actualizat
cu normele în vigoare;
3. Nu există personal specializat în domeniu fiscal;

S-au stabilit următoarele niveluri ale riscurilor, în urma procedurilor de audit:


 Risc inerent 5%
 Risc de control 8%
 Risc de nedetectare 6%

Risc audit general = 5%*8%*6% = 0.024%

8
Etapa 7. Prezentarea probelor de audit financiar contabil

Proba1

Obiectiv: Verificarea înregistrării corecte şi exhaustive în contabilitate

Metoda: Inspecţia şi verificarea documentelor legate de furnizorul imobilizărilor corporale


 La înregistrarea 1 s-a folosit un alt cont pentru înregistrarea furnizorului atunci când se
achiziţionează un teren, şi anume contul 404 în loc de 401 cu valoarea de 4000 lei.

Concluzie:
Se propune următoarea înregistrare:

% = 404 (Furnizori de imobilizări) 4760


(Terenuri) 2111 4000
(Taxa pe valoarea adăugată deductibilă) 4426 760

Proba 2

Obiectiv: Verificarea înregistrării corecte în momentul scoaterii imobilizărilor corporale


înainte de termen.
 La înregistrarea 6 s-a constatat netrecerea cheltuielii înregistrate în avans la cheltuieli
curente de 3000 lei.

Concluzie:
Se propune următoarea înregistrare:

(Cheltuieli de exploatare) 6811 = 471 (Cheltuieli înregistrate în avans) 3000

Proba 3

Obiectiv: Verificarea înregistrării corecte la imobilizările acordate prin donaţie.


 La înregistrarea 10 s-a constatat că nu s-a înregistrat TVA la mobilierul acordat prin
donaţie.

Concluzie:
Se propune următoarea înregistrare:

(Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte


635 = 4427 (Taxa pe valoare colectată) 1710
asimilate)

9
Proba 4

Obiectiv: Verificarea modalităţii de scoatere din gestiune a unui utilaj găsit în minus la
inventariere.
 La înregistrarea 9 se constată folosirea corectă a mecanismului de scoatere din
gestiune a imobilizărilor constatate lipsă.

Proba 5

Obiectiv: Verificarea înregistrării corecte în cazul retragerii unui acţionar.


 La înregistrarea 8 se constată o greşeală de înregistrare, şi anume nerestituirea
aportului adus de către acţionar 2700 lei.

Concluzie:
Se propune înregistrarea:

(Decontări cu acţionarii/asociaţii privind


456 = 2131 (Echipamente tehnologice) 2700
capitalul)

Proba 6

Obiectiv: Verificarea înregistrărtii corecte a unui aport adus de către acţionar.


 La înregistrarea 2 se constată folosirea incorectă a conturilor de imobilizări pentru
aporturi aduse de acţionari cu suma de 5000 lei.

Concluzie:
Se propune înregistrarea:

(Decontări cu acţionarii/asociaţii
(Mobilier) 214 = 456 5000
privind capitalul)

Proba 7

Obiectiv: Verificarea mecanismului de înregistare a unui plus de inventar.


 La înregistrarea 4 se constată folosirea corectă a mecanismului de înregistrare.

Proba 8

Obiectiv: Verificarea unei vânzări de imobilizare.


 În urma verificării înregistrării 7 se constată înregistrarea greşită a vânzării de
imobilizare deoarece nu s-a înregistrat la preţul de vânzare de 2000 lei, ci la costul de
achiziţie.
10
Proba 9

Obiectiv: Verificarea plăţii facturilor la termen aferentă imobilizărilor achiziţionate.


 În urma verificărilor efectuate asupra facturilor, s-a constatat efectuarea plăţilor
acestora la termenul stabilit.

Proba 10

Obiectiv: Exhaustivitatea informaţiei privind imobilizările.


 Verificarea documentelor legate de mijloacele fixe:
- Factura fiscală
- Fişa mijlocului fix
- Registrul numărului de inventar
- Nota de recepţie şi constatare de diferenţe
- Procesul verbal de recepţie

Concluzie: Ne-am asigurat că informaţiile legate de imobilizări sunt corecte.

Etapa 8. Pragul de semnificaţie şi importanţa

1. Prezentarea indicatorilor de performanţă:


CA= 100.000 lei
Profit=50.000 lei
Total Active= 200.000 lei
2. Încadrarea probelor de audit în categoria probelor de audit semnificative/
nesemnificative.

P1. (4000/100.000)*100=4%
(4000/50.000)*100=8% >5% => probă de audit semnificativă
(4000/200.000)*100=2%
P2. (3000/100.000)*100=3%
(3000/50.000)*100=6% >5% => probă de audit semnificativă
(3000/200.000)*100=1.5%
P3. (1710/100.000)*100=1.71%
(1710/50.000)*100=3.42% <5% => probă de audit nesemnificativă
(1710/200.000)*100=0.855%
P4. Probă de audit nesemnificativă deoarece avem numai informaţii despre nişte lucruri
corecte pe care le-am găsit la firmă şi nu pot fi cuantificabile.

11
P5. (2700/100.000)*100=2.7%
(2700/50.000)*100=5.4% >5% => probă de audit semnificativă
(2700/200.000)*100=1.35%

P6 .(5000/100.000)*100=5%
(5000/50.000)*100=10% >5% => probă de audit semnificativă
(5000/200.000)*100=2.5%

P7. Probă de audit nesemnificativă deoarece avem numai informaţii despre nişte lucruri
corecte pe care le-am găsit la firmă şi nu pot fi cuantificabile.

P8. (2000/100.000)*100=1.33%
(2000/50.000)*100=4% <5% => probă de audit nesemnificativă
(2000/200.000)*100=1%
P9. Probă de audit nesemnificativă deoarece avem numai informaţii despre nişte lucruri
corecte pe care le-am găsit la firmă şi nu pot fi cuantificabile.

P10. Probă de audit nesemnificativă deoarece avem numai informaţii despre nişte lucruri
corecte pe care le-am găsit la firmă şi nu pot fi cuantificabile.

Probe de audit semnificative Probe de audit nesemnificative

P1, P2, P5, P6 P3, P4, P7, P8, P9, P10

Etapa 9. Opinia auditorului

S-a emis opinia de audit cu rezerve, argumentată prin faptul că:


 La înregistrarea 1 s-a folosit un alt cont pentru înregistrarea furnizorului atunci când se
achiziţionează un teren, şi anume contul 404 în loc de 401 cu valoarea de 4000 lei.
 La înregistrarea 6 s-a constatat netrecerea cheltuielii înregistrate în avans la cheltuieli
curente de 3000 lei.
 La înregistrarea 8 se constată o greşeală de înregistrare, şi anume nerestituirea
aportului adus de către acţionar 2700 lei.

12
 La înregistrarea 2 se constată folosirea incorectă a conturilor de imobilizări pentru
aporturi aduse de acţionari cu suma de 5000 lei

Etapa. 10 Intocmirea raportului de audit

RAPORT
de audit financiar şi certificare a contabilizării
imobilizărilor corporale pe anul 2008,

În executarea misiunii încredinţate, vã prezentãm Raportul de de audit financiar şi


certificare a contabilizării imobilizărilor corporale al S.C. Vranco S.A Bucuresti str. Bucegi,
nr. 6, privind exerciţiul încheiat la data de 31 decembrie 2008 astfel cum sunt prezentate în
anexele la prezentul raport (A.B.C. şi D.).
Am procedat la auditarea conform normelor legale a bilanţului S.C. Vranco S.A.
Bucureşti încheiat la data de 31 decembrie 2001, a contului de profit şi pierdere şi a anexelor
pentru exerciţiul încheiat la această dată, aşa cum sunt prezentate în anexele la prezentul
raport.
De asemenea au fost auditate documentele care reflectă achiziţia şi vânzarea imobilizărilor
corporale şi modaliatatea de completare a tabloului fişei mijlocului fix. Aceste conturi anuale
au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii unitãtii.
Noi am efectuat auditul conform Normelor de audit financiar şi certificare a
imobilizărilor corporale elaborate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, norme aliniate la standardele europene şi internaţionale în domeniu.
După părerea noastră, contabilizarea imobilizărilor corporale de către SC Vranco S.A
în decursul anului 2008 a fost realizată în mod eronat iar valoarea acesteia declarată la finalul
exerciţiului financiar nu corespunde realităţii.
Nu au fost respectate prevederile Codului Fiscal în ceea ce priveşte modul de încadrare
a unui activ în categoria de imobilizări corporale.
De asemenea, nu a fost respectat Standardul Internaţional IAS 16 “Imobilizări
corporale” deoarece s-au găsit erori de contabilizare a imobilizărilor corporale, adică de
recunoaştere a unei imobilizări corporale.

13