Sunteți pe pagina 1din 12

CAIET DE SARCINI

PERNĂ DE TRANSFER DIN BALAST ARMATĂ CU


GEOSINTETICE
CUPRINS

1. Generalități..................................................................................................................3
2. Materiale folosite.........................................................................................................4
3. Stabilirea caracteristicilor de compactare...................................................................8
4. Experimentarea execuției straturilor pernei de transfer..............................................8
5. Realizarea straturilor pernei de transfer......................................................................9
6. Controlul calității compactării straturilor de fundare..................................................11
7. Condiții tehnice. Reguli și metode de verificare........................................................12
8. Reglementări tehnice................................................................................................13
1. GENERALITĂȚI

1.1 Obiect
1.1.1 Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde specificaţiile tehnice şi
condiţiile de realizare a pernei de transfer din balast armată cu geosintetice
pentru îmbunătăţirea terenului de fundare al structurii de rezistență a
blocurilor ce fac parte din obiectivul: „EXTINDERE CLĂDIRE DE BIROURI,
REGIM DE ÎNĂLȚIME P+7E+ETAJ TEHNIC RETRAS ȘI REALIZARE
LEGATURĂ CU CLĂDIREA EXISTENTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARCELĂ,
PLATFORMĂ PARCARE, RACORD LA DRUMUL PUBLIC AMENAJĂRI
EXTERIOARE, REȚELE INCINTĂ, AMPLASARE ÎNSEMNE DE FIRMĂ
POST TRAFO”, Bd-ul Poitiers nr.6, Iași, Jud. Iași.

1.2 Prevederi generale


1.2.1 Perna de transfer din balast având amestec optimal 0-63 mm se
realizează în straturi compactate de 15-20 cm grosime, până la atingerea
grosimii stabilite prin proiect.
1.2.2 Perna de transfer este alcătuită, de la bază spre suprafață, din:
- 10 cm strat de nisip fin – pietriș mărgăritar;
- Geocompozit;
- 25 cm strat balast compactat;
- Geogrilă;
- 25 cm strat balast compactat;
- Geogrilă;
- 15 cm strat balast compactat;
1.2.3 Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare
cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor
rezultate din aplicarea prezentului Caiet de Sarcini.
1.2.4 Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului,
verificări suplimentare față de prevederile prezentului Caiet de Sarcini.
1.2.5 În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul Caiet de
Sarcini, Inginerul va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea
măsurilor care se impun.
2. MATERIALE FOLOSITE

2.1 Agregate naturale


2.1.1 Pentru execuția pernei de transfer se utilizează următoarele
agregate: nisip fin – pietriș mărgăritar amestec optimal 0-3 mm pentru primul
strat și balast amestec optimal 0-63 mm pentru restul straturilor.
2.1.2 Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la
aer, apă sau îngheț. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci
feldspatice sau șistoase.
2.1.3 Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundație trebuie să
îndeplinească condițiile de admisibilitate arătate în tabelul 1 și nu trebuie să
conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi
vegetale) sau elemente alterate.
Tabel 1
Balast – Condiții de admisibilitate

2.1.4 Amestecul optimal se poate obține fie prin amestecarea sorturilor 0-


8, 8-16, 16-25, 25-40 și 40-63, fie direct din balast, dacă îndeplinește
condițiile din tabelul 1.
2.1.5 Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului
amestec optimal, sunt arătate în tabelul 2.
Tabel 2
2.1.6 Condițiile de admisibilitate privind coeficientul de formă, conținutul
de granule alterate și conținutul de impurități pentru balast amestec optimal
sunt cele indicate în tabelul 1.
2.1.7 Agregatele se vor aproviziona din timp în depozitul șantierului
pentru a se asigura omogenitatea și constanța calității acestora, iar
aprovizionarea la locul punerii în opera se va face numai după ce analizele de
laborator au arătat că acestea au calitatea corespunzătoare.
2.1.8 În timpul transportului la șantier și al depozitării, agregatele trebuie
ferite de impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat
pe sorturi și păstrate în condiții care să le ferească de împrăștiere,
impurificare sau amestecare.
2.1.9 Laboratorul Antreprenorului va ține evidența calității balastului sau
balastului amestec optimal astfel:
- într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;
- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor
efectuate de laborator.
2.1.10 În cazul în care la verificarea calității balastului sau a balastului
amestec optimal aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde
prevederilor din tabelul 1, aceasta se corectează cu sorturile granulometrice
deficitare pentru îndelinirea condițiilor calitative prevăzute.

2.2 Controlul calității agregatelor înainte de realizarea pernei de transfer


2.2.1 Controlul calității se face de către Antreprenor prin laborator sau în
conformitate cu prevederile tabelului 4.
Tabel 3
Agregate

2.3 Apa
2.3.1 Apa necesară realizării straturilor pernei de transfer din piatră
spartă poate să provină din rețeaua publică sau din alte surse, dar în acest
din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de particule în suspensie.

2.4 Materiale geosintetice


2.4.1 Geogrilă triaxială
Geogrilă este un material geosintetic fabricat din benzi monolitice din poliester (PET)
subţiri, pretensionate, plane sau profilate, cu joncţiuni sudate, folosite pentru aplicaţii de
armare în construcţii civile.
Geogrila, va prezenta următoarele caracteristici, conform EN ISO 10319:
- Rezistenţa la întindere la o alungire de 2%: min 40/40 kN/m
- Rezistenţa max. la tracţiune: min. 100/100 kN/m
2.4.2 Geotextilul
Geotextilul este un material geosintetic format dintr-o geogrilă fabricată din benzi
monolitice din polipropilenă (PP), subţiri, pretensionate, cu joncţiuni sudate şi un
geotextil neţesut filtrant, consolidat mecanic prin interţesere și termic prin calandrare,
sudat între barele geogrilei; este folosit pentru aplicaţii de armare în construcții civile.
Geotextilul și geogrila se vor livra pe șantier astfel încât să se faciliteze manipularea și
încorporarea în lucrările de execuție, fără a se produce deteriorări. Materialele se vor
depozita astfel încât să se prevină expunerea directă la lumina solară și deteriorarea
acestora, ca urmare a altor lucrări. La manipularea rolelor de geocompozit și geogrilă se
vor purta mănuși de protecție.

3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

3.1 Caracteristicile optime de compactare


3.1.1 Caracteristicile optime de compactare ale amestecului optimal de
piatră spartă se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat
înainte de începerea lucrărilor de execuție.
3.1.2 Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se
stabilește:
ρdmax P.M.- densitate în stare uscată, maximă exprimată în g/cm 3
Wopt P.M. - umiditatea optimă de compactare, exprimata în %

3.2 Caracteristicile efective de compactare


3.2.1 Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul
șantierului pe probe prelevate din lucrare și anume:
ρdef - greutatea volumică în stare uscată efectivă, exprimată în g/cm 3
Wef - umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii
gradului de compactare, D.
ρ d ef
D= ×100
ρ d max P . M .
3.2.2 La execuția straturilor pernei se va urmări realizarea gradului de
compactare de 98%.

4. EXPERIMENTAREA EXECUȚIEI STRATURILOR PERNEI DE TRANSFER

4.1 Înainte de începerea lucrărilor Antreprenorul este obligat să efectueze


experimentarea executării straturilor pernei de transfer.

4.2 Experimentarea se va face pe tronsoane de probă în lungime de min. 15 m


cu lățimea de cel puțin 3.50 m (dublul lățimii utilajului de compactare).

4.3 Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execuție curentă pe


șantier, a utilajelor de compactare și a modului de acționare a acestora,
pentru realizarea gradului de compactare cerut prin Caietul de Sarcini, în
câte straturi se poate realiza grosimea prevăzută în proiect și reglarea
utilajelor de răspândire, pentru realizarea grosimii respective cu o
suprafațare corectă.

4.4 Compactarea de probă pe tronsoanele experimentale se va face în


prezența Inginerului, efectuând controlul compactării prin încercări de
laborator sau pe teren, după cum este cazul, stabilite de comun acord.
4.5 În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obținut,
Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea
grosimii straturilor sau a utilajului de compactare folosit.

4.6 Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării și


anume:
- grosimea maximă a straturilor pernei de transfer ce poate fi executată pe
șantier;
- condițiile de compactare (verificarea eficacității utilajelor de compactare și
intensitatea de compactare a utilajului).

4.7 Intensitatea de compactare = Q/S


Q - volumul materialului pus în opera, în unitatea de timp (ore, zi, schimb),
exprimat în mc
S - suprafața compactată în intervalul de timp dat, exprimată în mp

4.8 Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca
sector de referință pentru restul lucrărilor.

4.9 Caracteristicile obținute pe sectorul experimental se vor consemna în


registrul de șantier pentru a servi la urmărirea calității lucrărilor ce se vor
executa.

5. REALIZAREA STRATURILOR PERNEI DE TRANSFER

5.1 Măsuri preliminare


5.1.1 La execuția straturilor de transfer se va trece numai după
recepționarea terenului de bază.
5.1.2 Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla toate utilajele
și dispozitivele necesare punerii în operă a straturilor de transfer.
5.1.3 Înainte de așternerea agregatelor din straturile pernei de transfer se
vor executa lucrările pentru drenarea apelor.
5.1.4 În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se
vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita fundațiile,
funcție de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de șantier.

5.2 Execuția straturilor de transfer


După execuția incluziunilor rigide se trece la execuția pernei de transfer din
balast armată cu geosintetice.
5.2.1 Strat de transfer
- Se va realiza un strat din nisip fin – pietriș mărgăritar compactat amestec
optimal 0-3 mm în grosime de 10 cm;
- Se va monta geocompozitul, asigurându-se o suprapunere între două fâșii de
minimum 1.00 m pe toate direcțiile;
- Se va realiza un strat de balast compactat, amestec optimal 0-63 mm în
grosime de 25 cm (compactarea se face în straturi de maxim 25 cm).
Materialul se așterne peste geocompozit direct, cu autobasculanta,
buldozerul sau autoîncărcătorul, în straturi în funcție de grosimea stratului
armat care se dorește a fi obținut după compactare fără circulație auto direct
pe geocompozit. După așternerea materialului granular se realizează
compactarea adecvată;
- Se va verifica gradul de compactare și modulul de deformație prin încercarea
cu placa.
- Se va monta prima geogrilă triaxială, asigurându-se o suprapunere între
două fâșii de minimum 1.00 m pe toate direcțiile;
- Se va realiza un strat de balast compactat, amestec optimal 0-63 mm în
grosime de 25 cm (compactarea se face în straturi de maxim 25 cm).
Materialul se așterne peste geogrilă direct, cu autobasculanta, buldozerul
sau autoîncărcătorul, în straturi în funcție de grosimea stratului armat care se
dorește a fi obținut după compactare fără circulație auto direct pe geogrilă.
După așternerea materialului granular se realizează compactarea adecvată;
- Se va verifica gradul de compactare și modulul de deformație prin încercarea
cu placa.
- Se va monta a doua geogrilă triaxială, asigurându-se o suprapunere între
două fâșii de minimum 1.00 m pe toate direcțiile;
- Se va realiza ultimul strat de balast compactat, amestec optimal 0-63 mm în
grosime de 15 cm, similar cu cel anterior;

Este interzisă execuția straturilor pernei de transfer cu balast înghețat, precum și


așternerea balastului pe stratul suport acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiță de
gheață.
Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea
straturilor din balast, amestec optimal se corectează cu material de aport și se
recompactează.
Suprafețele cu denivelări mai mari de 1 cm se decapează după contururi regulate, pe
toată grosimea stratului, se completeaza cu același tip de material, se renivelează și
apoi se cilindrează din nou.
Compactarea straturilor pernei de transfer se face cu utilajele stabilite pe tronsonul
experimental, respectându-se viteza de deplasare a utilajelor de compactare,
tehnologia și intensitatea Q/S de compactare.
Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se
stabilește de laboratorul antreprenorului, ținând seama de umiditatea agregatului și se
adaugă prin stropire uniformă evitându-se supraumezirea locală.

6. CONTROLUL CALITĂȚII COMPACTĂRII STRATURILOR DE FUNDARE

6.1 În timpul execuției straturilor de fundație din balast amestec optimal, se


vor face verificările și determinările arătate în tabelul 4, cu frecvența
menționată în același tabel.

6.2 Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidențe privind calitatea


stratului executat:
- compoziția granulometrică a agregatelor;
- caracteristicile optime de compactare obținute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optimă, densitate maximă uscată);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate
portantă).
Tabel 4

7. CONDIȚII TEHNICE. REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE

7.1 Elemente geometrice


7.1.1 Grosimea straturilor compactate este 15...25cm. Abaterea limită la
grosime poate fi de maximum ±20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul
unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul.
7.1.2 Dimensiunile în plan sunt cele prevăzute în proiect.
7.1.3 Abaterile limită la dimensiuni pot fi ±5 cm.
7.1.4 Stratul de fundație va fi executat orizontal.
7.1.5 Abaterile limită ale cotei superioare, față de cotele din proiect pot fi
±10 mm.

7.2 Condiții de compactare


7.2.1 Capacitatea portantă la nivelul superior al straturilor pernei de
transfer se consideră realizată dacă prin încercările cu placa Lukas în două
cicluri de încărcare-descărcare conform DIN 110134/2001 rezultă un raport
Ev2 / Ev1 ≤ 2.3.
7.2.2 Încercările cu placa Lukas vor fi realizate după fiecare strat
compactat (6 încercări pe strat).
7.2.3 Balastul amestec optimal compactat va avea, cel puțin, parametrii
următori:
- Modul de deformație liniară Ev2 = 40000 kN/m 2 pe stratul inferior;
- Modul de deformație liniară Ev2 = 70000 kN/m 2 pe stratul superior;
- Unghi de frecare internă Φ=37°;
- Greutate volumică în stare naturală ɣ=22 kN/m3.
7.2.4 Straturile pernei de transfer din balast amestec optimal 0-63 mm
vor fi compactate până la realizarea gradului de compactare de minim 98% în
toate punctele de măsurare;din densitatea în stare uscată maximă
determinată prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83:

7.3 Caracteristicile suprafeței stratului de transfer


7.3.1 Se impune verificarea denivelărilor suprafeței pernei de transfer cu
ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime, permițându-se denivelări de maxim
±10 mm.
7.3.2 În cazul apariției denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în
prezentul Caiet de Sarcini, se va face corectarea suprafeței.

8. REGLEMENTĂRI TEHNICE
- SR 667:2001 – Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri;
- SR 662:2002 – Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiții
tehnice de calitate;
- STAS 730 – Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri. Metode de
încercare;
- STAS 6400-84 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii
tehnice generale de calitate;
- STAS 1913/1 – Teren de fundare. Determinarea umidității;
- STAS 1913/13 – Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Încercarea Proctor;
- STAS 1913/15 – Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe teren;
- GP 093:2006 – Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armate cu
materiale geosintetice și metalice.

S-ar putea să vă placă și