Sunteți pe pagina 1din 46

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


15 – 16 IULIE 2004

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


PROFESORI I ŞI PROFESORI II

VARIANTA 1
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I 60 puncte

1. Mişcarea omului sau motricitatea reprezintă una dintre noţiunile fundamentale ale domeniului.
23 puncte
a. Definiţi motricitatea. 5 puncte
b. Enumeraţi şi definiţi elementele componente/de structură ale motricităţii. 12 puncte
c. Daţi câte două exemple, pentru fiecare element precizat la punctul b. 6 puncte

2. Deprinderile motrice fac parte dintre noţiunile fundamentale ale Teoriei Educaţiei Fizice şi
Sportului. 23 puncte
a. Definiţi deprinderile motrice. 5 puncte
b. Enumeraţi şase dintre caracteristicile deprinderilor motrice. 6 puncte
c. Precizaţi cele trei etape ale formării deprinderilor motrice, din punct de vedere metodic.
3 puncte
d. Menţionaţi trei obiective principale ale fiecăreia dintre etapele precizate la punctul b.
9 puncte

3. Prezentaţi Principiul participării conştiente şi active, ţinând cont de următoarele aspecte:


14 puncte
a. precizarea consideraţiilor generale. 2 puncte
b. descrierea cerinţelor respectării acestui principiu. 12 puncte

Subiectul II 30 puncte

1. Alcătuiţi un sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea aterizării, ca element
component al săriturii în lungime cu elan. 10 puncte

2. Elaboraţi un complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din zece
exerciţii, executate cu partener. 10 puncte

3. Alcătuiţi o structură de şapte exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere. 10 puncte
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
15 – 16 IULIE 2004

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


PROFESORI I ŞI PROFESORI II
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE PENTRU VARIANTA 1

Subiectul I 60 puncte

1. Mişcarea omului sau motricitatea. 23 puncte

a. Definirea motricităţii. 5 puncte

Se acordă 5 puncte pentru definiţie corectă şi completă.

b. Enumerarea şi definirea celor trei elemente componente/de structură ale motricităţii.


12 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru enumerarea corectă a fiecărui element. (1p. x 3 = 3p.)
Se acordă câte 3 puncte pentru definiţia corectă şi completă a fiecărui element. (3p. x 3 = 9p.)

c. Exemplificarea, cu câte două exemple, pentru fiecare element.


6 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două exemple corecte pentru fiecare dintre cele trei
elemente. (1p. x 6 = 6p.)

2. Deprinderile motrice 23 puncte

a. Definirea deprinderilor motrice. 5 puncte

Se acordă 5 puncte pentru definiţie corectă şi completă.

b. Enumerarea a şase caracteristici ale deprinderilor motrice. 6 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru oricare şase caracteristici, enumerate corect. (1p. x 6 = 6p.)

c. Precizarea celor trei etape ale formării deprinderilor motrice, din punct de vedere metodic.
3 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare etapă precizată corect. (1p. x 3 = 3p.)

d. Menţionarea a trei obiective principale ale fiecăreia dintre etape. 9 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru menţionarea oricăror trei obiective principale ale fiecăreia dintre cele trei etape.
(1p. x 9 = 9p.)

3. Principiul participării conştiente şi active. 14 puncte

a. Precizarea consideraţiilor generale. 2 puncte

Se acordă 2 puncte pentru precizarea corectă a consideraţiilor generale.


Se acordă 1 punct pentru răspuns parţial corect sau incomplet.

b. Descrierea cerinţelor respectării acestui principiu. 12 puncte

Se acordă câte 3 puncte pentru descrierea corectă şi completă a fiecăreia dintre cele patru cerinţe.
(3p. x 4 = 12p.)
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BAREM VARIANTA 1
PROFESORI I ŞI PROFESORI II
1
Se acordă câte 1 punct pentru răspuns parţial corect sau incomplet.

Subiectul II 30 puncte

1. Alcătuirea unui sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea aterizării, ca
element component al săriturii în lungime cu elan. 10 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect elaborat. (1p. x 8 = 8p.)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică a exerciţiilor în sistem.

2. Elaborarea unui complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din zece
exerciţii, executate cu partener. 10 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect elaborat. (1p. x 10 = 10p.)

3. Alcătuirea unei structuri de şapte exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere. 10 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect elaborat. (1p. x 7 = 7p.)
Se acordă 3 puncte pentru eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură.

Total test 90 puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute în barem.
Pentru fiecare subiect, punctajul se acordă oricărei formulări corecte a răspunsurilor,
conform bibliografiei din Programa de concurs.

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BAREM VARIANTA 1


PROFESORI I ŞI PROFESORI II
2
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR
DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
18 – 19 IULIE 2005

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


PROFESORI I ŞI PROFESORI II

VARIANTA 2
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I 60 puncte

1. Deprinderile motrice fac parte dintre noţiunile fundamentale ale Teoriei Educaţiei Fizice şi
Sportului. 17 puncte
a. Definiţi deprinderile motrice. 2 puncte
b. Clasificaţi deprinderile motrice, în funcţie de trei criterii. 6 puncte
c. Prezentaţi câte un exemplu pentru fiecare dintre deprinderile motrice clasificate anterior.
9 puncte

2. Exerciţiul fizic reprezintă mijlocul de bază al educaţiei fizice şi sportului. 14 puncte


a. Prezentaţi conţinutul şi forma exerciţiului fizic. 4 puncte
b. Analizaţi relaţia dintre conţinutul şi forma exerciţiului fizic. 4 puncte
c. Clasificaţi exerciţiile fizice, în funcţie de trei criterii. 3 puncte
d. Prezentaţi câte un exemplu pentru fiecare dintre exerciţiile fizice, clasificate anterior.
3 puncte

3. Circuitul reprezintă un procedeu metodic destinat dezvoltării forţei. 12 puncte


a. Specificaţi forma de manifestare a forţei căreia i se adresează acest procedeu.
2 puncte
b. Precizaţi cele trei tipuri de circuit, în funcţie de numărul exerciţiilor incluse în circuit.
6 puncte
c. Prezentaţi patru condiţii pe care trebuie să le îndeplinească exerciţiile incluse în circuit.
4 puncte

4. Prezentaţi Principiul intuiţiei, evidenţiind următoarele aspecte: 17 puncte


a. Precizarea rolului intuiţiei în procesul de predare. 2 puncte
b. Descrierea celor două cerinţe ale respectării acestui principiu. 6 puncte
c. Descrierea celor trei metode intuitive folosite în educaţie fizică şi sport. 9 puncte

Subiectul II 30 puncte

1. Elaboraţi un complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din zece
exerciţii, eşalonate metodic, executate cu bastonul de gimnastică. În descrierea exerciţiilor,
menţionaţi: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 12 puncte

2. Alcătuiţi un sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru învăţarea săriturii în lungime cu
elan. În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru.
10 puncte

3. Elaboraţi o structură de şase exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere. În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea
motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 8 puncte

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT VARIANTA 2


PROFESORI I ŞI PROFESORI II
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR
DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
18 – 19 IULIE 2005

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


PROFESORI I ŞI PROFESORI II
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE PENTRU VARIANTA 2

Notă:
Nu se acordă fracţiuni de punct.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute în barem.
Pentru fiecare subiect, punctajul se acordă oricărei formulări corecte a răspunsurilor,
conform bibliografiei din Programa de concurs.

Subiectul I 60 puncte

1. Deprinderile motrice. 17 puncte


a. Definirea deprinderilor motrice.
Se acordă 2 puncte pentru definiţie corectă şi completă.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
b. Clasificarea deprinderile motrice, în funcţie de trei criterii.
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare clasificare corectă şi completă, în funcţie de oricare trei
criterii de clasificare. (3 x 2 puncte = 6 puncte)
c. Prezentarea a câte un exemplu pentru fiecare dintre deprinderile motrice clasificate anterior.
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare grupă de exemple, corect şi complet prezentată, aferentă
fiecăreia dintre cele trei clasificări. (3 x 3 puncte = 9 puncte)

2. Exerciţiul fizic. 14 puncte


a. Prezentarea conţinutul şi formei exerciţiului fizic.
Se acordă 2 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a conţinutului exerciţiului fizic.
Se acordă 2 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a formei exerciţiului fizic.
b. Analiza relaţiei conţinut - formă.
Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect şi complet.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.
c. Clasificarea exerciţiile fizice, în funcţie de trei criterii.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare clasificare corectă şi completă, în funcţie de oricare trei
criterii de clasificare. (3 x 1 punct = 3 puncte)
d. Prezentarea a câte un exemplu pentru fiecare dintre exerciţile fizice clasificate anterior.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare grupă de exemple, corect şi complet prezentată, aferentă
fiecăreia dintre cele trei clasificări. (3 x 1 punct = 3 puncte)

3. Circuitul. 12 puncte
a. Specificarea formei de manifestare a forţei căreia i se adresează circuitul.
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect.
b. Precizarea celor trei tipuri de circuit, în funcţie de numărul exerciţiilor incluse în circuit.
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele trei tipuri de circuit, corect precizate.
(3 x 2 puncte = 6 puncte)
c. Prezentarea a patru condiţii pe care trebuie să le îndeplinească exerciţiile incluse în circuit.
Se acordă câte 1 punct pentru oricare patru condiţii, corect şi complet prezentate.
(4 x 1 punct = 4 puncte)

4. Principiul intuiţiei. 17 puncte


a. Precizarea rolului intuiţiei în procesul de predare.
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect şi complet.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 BAREM VARIANTA 2
PROFESORI I ŞI PROFESORI II
b. Descrierea celor două cerinţe ale respectării acestui principiu.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare dintre cele două cerinţe, corect precizate.
(2 x 1 punct = 2 puncte)
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele două cerinţe, corect şi complet descrise.
(2 x 2 puncte = 4 puncte)
Pentru descriere parţial corectă sau incompletă, se acordă câte 1 punct.
c. Descrierea celor trei metode intuitive folosite în educaţie fizică şi sport.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare dintre cele trei metode, corect menţionate.
(3 x 1 punct = 3 puncte)
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele trei metode, corect şi complet descrise.
(3 x 2 puncte = 6 puncte)
Pentru descriere parţial corectă sau incompletă, se acordă câte 1 punct.

Subiectul II 30 puncte

1. Elaborarea unui complex de gimnastică pentru dezvoltarea fizică armonioasă, format din zece
exerciţii cu bastonul de gimnastică, menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet elaborat.
(10 x 1 punct = 10 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex.

2. Alcătuirea unui sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru învăţarea săriturii în lungime
cu elan, menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet elaborat.
(8 x 1 punct = 8 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică a exerciţiilor în sistem.

3. Elaborarea unei structuri de şase exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere, menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile
de lucru.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet elaborat.
(6 x 1 punct = 6 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură.

Total test 90 puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2 BAREM VARIANTA 2


PROFESORI I ŞI PROFESORI II
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE / REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
17 – 18 IULIE 2006

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


- PROFESORI I ŞI PROFESORI II -

VARIANTA 3
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

Subiectul I (60 de puncte)

1. Principiul participării conştiente şi active reprezintă unul dintre principiile didactice de bază ale
educaţiei fizice. 16 puncte
a. Precizaţi laturile acestui principiu. 4 puncte
b. Prezentaţi cerinţele privind respectarea acestui principiu. 12 puncte

2. Proiectarea didactică exprimă gândirea metodică a cadrului didactic. 24 de puncte


a. Precizaţi întrebările reper ale proiectării didactice. 4 puncte
b. Analizaţi etapele şi acţiunile corespunzătoare acestor etape. 20 de puncte

3. Deprinderile motrice reprezintă produse (rezultate) ale învăţării. 20 de puncte


a. Precizaţi trei note definitorii ale deprinderilor motrice. 3 puncte
b. Prezentaţi patru dintre caracteristicile deprinderilor motrice. 8 puncte
c. Analizaţi tipurile (categoriile) de deprinderi motrice, în funcţie de trei criterii. 9 puncte

Subiectul II (30 de puncte)

1. Elaboraţi un complex format din zece exerciţii, pentru dezvoltare fizică armonioasă, eşalonate
metodic, executate la banca de gimnastică. În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea
motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 12 puncte

2. Alcătuiţi un sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea alergării de rezistenţă,
ca probă atletică. În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de
lucru. 10 puncte

3. Prezentaţi un sistem de opt exerciţii pe ntru dezvoltarea capacităţii coordinative (îndemânării).


În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru.
8 puncte

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT VARIANTA 3


- PROFESORI I ŞI PROFESORI II -
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE / REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
17 – 18 IULIE 2006

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


- PROFESORI I ŞI PROFESORI II -
VARIANTA 3
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.

Subiectul I (60 de puncte)

4. Principiul participării conştiente şi active. 16 puncte


c. Precizarea laturilor acestui principiu. 4 puncte
Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect şi complet.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.
d. Prezentarea cerinţelor privind respectarea acestui principiu. 12 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare cerinţă, corect şi complet prezentată. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte. (4 x 3 puncte = 12 puncte)

5. Proiectarea didactică. 24 de puncte


c. Precizarea întrebărilor reper ale proiectării didactice. 4 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare întrebare reper, corect şi complet precizată.
(4 x 1 punct = 4 puncte)
d. Analizarea etapelor şi acţiunilor corespunzătoare acestor etape. 20 de puncte
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare etapă, corect şi complet analizată, astfel: câte 1 punct
pentru precizarea fiecărei etape (4 x 1 punct = 4 puncte); câte 4 puncte pentru precizarea
acţiunilor corespunzătoare fiecărei etape (4 x 4 puncte = 16 puncte).

6. Deprinderile motrice. 20 de puncte


d. Precizarea a trei note definitorii ale deprinderilor motrice. 3 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru oricare trei note definitorii, corect ş i complet precizate.
(3 x 1 punct = 3 puncte)
e. Prezentarea a patru dintre caracteristicile deprinderilor motrice. 8 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru oricare patru caracteristici, corect şi complet prezentate. Pentru
răspuns parţial corect sau incomple t, se acordă câte 1 punct. (4 x 2 puncte = 8 puncte)

f. Analiza tipurilor (categoriilor) de deprinderi motrice, în funcţie de trei criterii. 9 puncte


Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare categorie de deprinderi motrice, corect şi complet
analizate, astfel: câte 1 punct pentru identificarea criteriului de clasificare (3 x 1 punct = 3 puncte);
câte 1 punct pentru prezentarea tipologiei corespunzătoare (3 x 1 punct = 3 puncte); câte 1 punct
pentru explicitarea fiecărui tip de deprindere (3 x 1 punct = 3 puncte ).

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT VARIANTA 3


- PROFESORI I ŞI PROFESORI II -
Subiectul II (30 de puncte)

4. Elaborarea unui complex format din zece exerciţii, eşalonate metodic, pentru dezvoltare fizică
armonioasă, executate la banca de gimnastică, menţionând: acţiunea metodică; dozarea;
formaţiile de lucru. 12 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.
(10 x 1 punct = 10 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică corectă a exerciţiilor în complex.

5. Alcătuirea unui sistem de opt exerciţii, eşalonate metodi c, pentru însuşirea alergării de
rezistenţă, ca probă atletică, menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru.
10 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.
(8 x 1 punct = 8 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică corectă a exerciţiilor în sistem.

6. Prezentarea unui sistem de opt exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii coordinative


(îndemânării), menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 8 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.


(8 x 1 punct = 8 puncte)

Total test 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin împărţirea
la 10 a punctajului obţinut.

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT VARIANTA 3


- PROFESORI I ŞI PROFESORI II -
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2007

Proba scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


- PROFESORI I ŞI PROFESORI II - Varianta 1

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Lecţia de educaţie fizică reprezintă principala formă de organizare a procesului de învăţământ.


20 de puncte
a. Precizaţi structura lecţiei de educaţie fizică, atât pe părţi cât şi pe verigi. 4 puncte
b. Menţionaţi trei obiective pentru una dintre verigile lecţiei. 9 puncte
c. Prezentaţi particularităţile lecţiei de educaţie fizică, desfăşurată în interior, în spaţii improvizate,
menţionând: exemple de spaţii de desfăşurare, cerinţe privind amenajarea spaţiilor şi variante
de conţinut ale acestor lecţii. 7 puncte

2. Viteza reprezintă o caracteristică înnăscută a individului, al cărei nivel se modifică pe parcursul


vieţii. 20 de puncte
a. Delimitaţi conceptual calitatea motrică viteza. 2 puncte
b. Prezentaţi trei forme de manifestare a vitezei. 6 puncte
c. Precizaţi şase factori de condiţionare a vitezei. 12 puncte

3. Prezentaţi tema „Motricitatea în etapa pubertară (10-14 ani)”, având în vedere următoarele
aspecte: 20 de puncte
a. analiza principalelor caracteristici ale dezvoltării somatice; 6 puncte
b. analiza principalelor caracteristici ale dezvoltării funcţionale; 6 puncte
c. analiza comportamentului motric. 8 puncte

SUBIECTUL II (30 de puncte)

1. Alcătuiţi un sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea alergării de viteză, ca
probă atletică. În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de
lucru. 10 puncte

2. Alcătuiţi un sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea săriturii cu sprijin
depărtat la capra de gimnastică. În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea motrică;
dozarea; formaţiile de lucru. 10 puncte

3. Elaboraţi o structură de şapte exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere. În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea
motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 10 puncte

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - PROFESORI I ŞI PROFESORI II - Varianta 1


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2007

Proba scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


- PROFESORI I ŞI PROFESORI II - Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Lecţia de educaţie fizică. 20 de puncte


a. Precizarea structurii lecţiei de educaţie fizică, atât pe părţi cât şi pe verigi. 4 puncte
Se acordă 2 puncte pentru precizarea corectă şi completă a structurii pe părţi. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
Se acordă 2 puncte pentru precizarea corectă şi completă a structurii pe verigi. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
b. Menţionarea a trei obiective pentru una dintre verigile lecţiei. 9 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a oricăror trei obiective, aferente
uneia dintre verigile lecţiei. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte.
(3 x 3 puncte = 9 puncte)
c. Prezentarea particularităţilor lecţiei de educaţie fizică, desfăşurată în interior, în spaţii
improvizate. 7 puncte
Se acordă 1 punct pentru prezentarea corectă şi completă a exemplelor de spaţii de desfăşurare.
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a cerinţelor privind amenajarea
spaţiilor. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a variantelor de conţinut ale acestor
lecţii. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.

2. Viteza. 20 de puncte
a. Delimitarea conceptuală a calităţii motrice viteza. 2 puncte
Se acordă 2 puncte pentru definiţie corectă şi completă.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
b. Prezentarea a trei forme de manifestare a vitezei. 6 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru enumerarea corectă şi completă a oricăror trei forme de
manifestare a vitezei. (3 x 1 punct = 3 puncte)
Se acordă câte 1 punct pentru prezentarea corectă şi completă, a fiecăreia dintre cele trei forme
de manifestare enumerate. (3 x 1 punct = 3 puncte)

c. Precizarea a şase factori de condiţionare a vitezei. 12 puncte


Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea corectă şi completă a oricăror şase factori de
condiţionare a vitezei. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.
(6 x 2 puncte = 12 puncte)

3. Motricitatea în etapa pubertară (10-14 ani). 20 de puncte


a. Analiza principalelor caracteristici ale dezvoltării somatice. 6 puncte
Se acordă 6 puncte pentru analiza corectă şi completă a principalelor caracteristici ale dezvoltării
somatice. Pentru răspuns parţial corect şi complet, se acordă 3 puncte.

b. Analiza principalelor caracteristici ale dezvoltării funcţionale. 6 puncte

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - PROFESORI I ŞI PROFESORI II - Varianta 1


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Se acordă 6 puncte pentru analiza corectă şi completă a principalelor caracteristici ale dezvoltării
funcţionale. Pentru răspuns parţial corect şi complet, se acordă 3 puncte.

c. Analiza comportamentului motric. 8 puncte


Se acordă 8 puncte pentru analiza corectă şi completă a comportamentului motric. Pentru răspuns
parţial corect şi complet, se acordă 4 puncte.

SUBIECTUL II (30 de puncte)

1. Alcătuirea unui sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea alergării de viteză,
menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 10 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.
(8 x 1 punct = 8 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică corectă a exerciţiilor în sistem.

2. Alcătuirea unui sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea săriturii cu sprijin
depărtat la capra de gimnastică, menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru.
10 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.
(8 x 1 punct = 8 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică corectă a exerciţiilor în sistem.

3. Elaborarea unei structuri de şapte exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere, menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile
de lucru. 10 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.
(7 x 1 punct = 7 puncte)
Se acordă 3 puncte pentru eşalonarea metodică corectă a exerciţiilor în structură.

Total test: 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin
împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - PROFESORI I ŞI PROFESORI II - Varianta 1


2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


- PROFESORI I ŞI PROFESORI II - Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Metodele verbale contribuie la realizarea obiectivelor specifice de instruire. 20 de puncte


a. Enumeraţi cele patru metode verbale utilizate în educaţia fizică. 4 puncte
b. Prezentaţi fiecare dintre aceste metode. 16 puncte

2. Forţa este una dintre calităţile motrice, al cărei nivel se modifică pe parcursul vieţii, după o
dinamică dependentă de mai mulţi factori. 20 de puncte
a. Delimitaţi conceptual calitatea motrică forţa. 2 puncte
b. Clasificaţi formele de manifestare a forţei, în funcţie de trei criterii. 6 puncte
c. Precizaţi şase factori de condiţionare a forţei. 12 puncte

3. Funcţiile educaţiei fizice realizează o corespondenţă între practicarea exerciţiilor fizice şi efectul
acestora în ansamblul vieţii sociale. 20 de puncte
a. Delimitaţi conceptual funcţiile educaţiei fizice. 4 puncte
b. Prezentaţi funcţia de optimizare a potenţialului biologic. 8 puncte
c. Prezentaţi funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice. 8 puncte

SUBIECTUL II (30 de puncte)

1. Alcătuiţi un sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru învăţarea aruncării mingii de oină.
În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru.
10 puncte

2. Elaboraţi un complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din opt
exerciţii, eşalonate metodic, executate cu banca de gimnastică. În descrierea exerciţiilor,
menţionaţi: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 10 puncte

3. Elaboraţi o structură de şapte exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere. În descrierea exerciţiilor, menţionaţi: acţiunea
motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 10 puncte

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - PROFESORI I ŞI PROFESORI II - Varianta 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


-PROFESORI I ŞI PROFESORI II- Varianta 5
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Metodele verbale. 20 de puncte

a. Enumerarea celor patru metode verbale utilizate în educaţia fizică. 4 puncte


Se acordă câte 1 punct pentru enumerarea corectă şi completă a fiecărei metode verbale.
(4 x 1 punct = 4 puncte)

b. Prezentarea fiecăreia dintre aceste metode. 16 puncte


Se acordă câte 4 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei metode. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte. (4 x 4 puncte = 16 puncte)

2. Forţa. 20 de puncte

a. Delimitarea conceptuală a calităţii motrice forţa. 2 puncte


Se acordă 2 puncte pentru definiţie corectă şi completă.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.

b. Clasificarea formelor de manifestare a forţei, în funcţie de trei criterii. 6 puncte


Se acordă câte 2 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a fiecăreia dintre cele trei
clasificări. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.
(3 x 2 puncte = 6 puncte)

c. Precizarea a şase factori de condiţionare a forţei. 12 puncte


Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea corectă şi completă a oricăror şase factori. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (6 x 2 puncte = 12 puncte)

3. Funcţiile educaţiei fizice. 20 de puncte

a. Delimitarea conceptuală a funcţiilor educaţiei fizice. 4 puncte


Se acordă 4 puncte pentru definiţie corectă şi completă.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.

b. Prezentarea funcţiei de optimizare a potenţialului biologic. 8 puncte


Se acordă 8 puncte pentru răspuns corect şi complet.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 4 puncte.

c. Prezentarea funcţiei de perfecţionare a capacităţii motrice. 8 puncte


Se acordă 8 puncte pentru răspuns corect şi complet.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 4 puncte.

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT -PROFESORI I ŞI PROFESORI II- Varianta 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30 de puncte)

1. Alcătuirea unui sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru învăţarea aruncării mingii de
oină, menţionând: acţiunea motrică; dozarea; formaţiile de lucru. 10 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.


(8 x 1 punct = 8 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică corectă a exerciţiilor în sistem.

2. Elaborarea unui complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din opt
exerciţii, eşalonate metodic, executate cu banca de gimnastică, menţionând: acţiunea
metodică; dozarea; formaţiile de lucru. 10 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.


(8 x 1 punct = 8 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică corectă a exerciţiilor în complex.

3. Elaborarea unei structuri de şapte exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere, menţionând: acţiunea motrică; dozarea;
formaţiile de lucru. 10 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect şi complet descris.


(7 x 1 punct = 7 puncte)
Se acordă 3 puncte pentru eşalonarea metodică corectă a exerciţiilor în structură.

Total test: 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin
împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

Probă scrisă la EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT -PROFESORI I ŞI PROFESORI II- Varianta 5


2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR


DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT
14 iulie 2010

Proba scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT - PROFESORI

Varianta 2

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Coordonarea (îndemânarea) este una dintre calităŃile motrice care condiŃionează eficienŃa
acŃiunilor motrice.
a. DefiniŃi calitatea motrică coordonarea (îndemânarea). 6 puncte
b. PrezentaŃi formele de manifestare a acestei calităŃi motrice. 9 puncte
c. PrecizaŃi cinci dintre factorii care condiŃionează coordonarea (îndemânarea). 15 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Efortul fizic stă la baza oricărei activităŃi motrice.


a. DefiniŃi efortul fizic. 4 puncte
b. PrezentaŃi specificitatea stimulilor. 5 puncte
c. PrezentaŃi volumul efortului. 7 puncte
d. PrezentaŃi intensitatea efortului. 7 puncte
e. PrezentaŃi complexitatea efortului. 7 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. AlcătuiŃi un sistem de opt exerciŃii, pentru însuşirea alergării de viteză, ca probă atletică. În
descrierea fiecărui exerciŃiu, menŃionaŃi acŃiunea motrică, dozarea, formaŃiile de lucru,
respectând eşalonarea metodică a exerciŃiilor în sistem. 16 puncte

2. ElaboraŃi o structură de şapte exerciŃii, pentru însuşirea unui procedeu tehnic de atac, dintr-un
joc sportiv la alegere. În descrierea fiecărui exerciŃiu, menŃionaŃi acŃiunea motrică, dozarea,
formaŃiile de lucru, respectând eşalonarea metodică a exerciŃiilor în structură.
14 puncte

Probă scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT – PROFESORI Varianta 2


1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR


DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT
14 iulie 2010

Proba scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT - PROFESORI

Varianta 2

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracŃiuni de punct.
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea
punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Coordonarea (îndemânarea).

a. Definirea calităŃii motrice coordonarea (îndemânarea). 6 puncte


Se acordă 6 puncte pentru definiŃie corectă şi completă. Pentru răspuns parŃial corect sau
incomplet, se acordă 4 puncte.
b. Prezentarea formelor de manifestare a acestei calităŃi motrice. 9 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei forme de manifestare.
Pentru răspuns parŃial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte.
(3 x 3 puncte = 9 puncte)
c. Precizarea a cinci dintre factorii care condiŃionează coordonarea (îndemânarea). 15 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru precizarea corectă şi completă a oricăror cinci factori. Pentru
răspuns parŃial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte. (5 x 3 puncte = 15 puncte)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Efortul fizic.
a. Definirea efortului fizic. 4 puncte
Se acordă 4 puncte pentru definiŃie corectă şi completă. Pentru răspuns parŃial corect sau
incomplet, se acordă 2 puncte.
b. Prezentarea specificităŃii stimulilor. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a specificităŃii stimulilor. Pentru
răspuns parŃial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte.
c. Prezentarea volumului efortului. 7 puncte
Se acordă 7 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a volumului efortului. Pentru răspuns
parŃial corect sau incomplet, se acordă 4 puncte.
d. Prezentarea intensităŃii efortului. 7 puncte
Se acordă 7 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a intensităŃii efortului. Pentru răspuns
parŃial corect sau incomplet, se acordă 4 puncte.
e. PrezentaŃi complexitatea efortului. 7 puncte
Se acordă 7 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a complexităŃii efortului. Pentru
răspuns parŃial corect sau incomplet, se acordă 4 puncte.

Probă scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT – PROFESORI Varianta 2


1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Alcătuirea unui sistem de opt exerciŃii, pentru însuşirea alergării de viteză, ca probă atletică,
menŃionând acŃiunea motrică, dozarea, formaŃiile de lucru şi respectând eşalonarea metodică a
exerciŃiilor în sistem. 16 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare exerciŃiu corect şi complet descris. Pentru răspuns parŃial
corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (8 x 2 puncte =16 puncte)

2. Elaborarea unei structuri de şapte exerciŃii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu
tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere, menŃionând acŃiunea motrică, dozarea, formaŃiile de
lucru şi respectând eşalonarea metodică a exerciŃiilor în structură. 14 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare exerciŃiu corect şi complet descris. Pentru răspuns parŃial
corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (7 x 2 puncte = 14 puncte)

Probă scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT – PROFESORI Varianta 2


2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR


DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT
14 iulie 2010

Proba scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT - ANTRENORI

Varianta 2

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Mijloacele antrenamentului reprezintă elemente de conŃinut ale perioadelor de pregătire.


a. DefiniŃi mijloacele antrenamentului. 3 puncte
b. ClasificaŃi mijloacele, în funcŃie de forma de organizare a activităŃii. 6 puncte
c. MenŃionaŃi cele trei categorii de mijloace de antrenament sau de lecŃie. 3 puncte
d. PrezentaŃi cele trei tipuri de mijloace de antrenament sau de lecŃie. 18 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

PrezentaŃi tema “Perioada competiŃională – componenta unui macrociclu, care valorifică întreaga
pregătire a unui sportiv”, având în vedere următoarele aspecte:
a. precizarea celor patru sarcini ale perioadei competiŃionale, care derivă din obiectivul
fundamental al acestei perioade; 8 puncte
b. prezentarea conŃinutului perioadei competiŃionale – mijloacele utilizate ; 16 puncte
c. prezentarea tipurilor de mezocicluri. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

ElaboraŃi un microciclu de pregătire (sistem de cinci lecŃii) pentru o grupă de copii în perioada
pregătitoare-etapa de bază, disciplina sportivă la alegere. În elaborare, se va urmări precizarea
clară a:
a. obiectivelor de instruire operaŃionale pe componente ale antrenamentului, pentru fiecare lecŃie în
parte; 7 puncte
b. mijloacelor utilizate şi a dozării acestora; 7 puncte
c. dinamicii solicitării (volum şi intensitate în %), în funcŃie de obiectivele de instruire operaŃionale
ale fiecărei lecŃii. 7 puncte

Notă: Se punctează şi utilizarea limbajului de specialitate (3 puncte), modul de alternare a


obiectivelor (3 puncte) şi corelaŃia obiectiv-solicitare (3 puncte).

Probă scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI Varianta 2


1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR


DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT
14 iulie 2010

Proba scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT - ANTRENORI

Varianta 2

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracŃiuni de punct.
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea
punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Mijloacele antrenamentului.

a. Definirea mijloacelor antrenamentului. 3 puncte


Se acordă 3 puncte pentru definiŃie corectă şi completă. Pentru răspuns parŃial corect sau
incomplet, se acordă 2 puncte.
b. Clasificarea mijloacelor, în funcŃie de forma de organizare a activităŃii. 6 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru clasificarea corectă şi completă a fiecărui tip de mijloace, în
funcŃie de forma de organizare a activităŃii. Pentru răspuns parŃial corect sau incomplet, se acordă
câte 1 punct. (3 x 2 puncte = 6 puncte)
c. MenŃionarea celor trei categorii de mijloace de antrenament sau de lecŃie. 3 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru menŃionarea corectă a fiecăreia dintre cele trei categorii de
mijloace. (3 x 1 punct = 3 puncte)
d. Prezentarea celor trei tipuri de mijloace de antrenament sau de lecŃie. 18 puncte
Se acordă câte 6 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecăreia dintre cele trei tipuri
de mijloace. Pentru răspuns parŃial corect sau incomplet, se acordă câte 4 puncte.
(3 x 6 puncte = 18 puncte)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Perioada competiŃională.

a. Precizarea celor patru sarcini ale perioadei competiŃionale. 8 puncte


Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare sarcină, corect şi complet precizată. Pentru răspuns
parŃial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (4 x 2 puncte = 8 puncte)
b. Prezentarea conŃinutului perioadei competiŃionale – mijloacele utilizate. 16 puncte
Se acordă 16 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a conŃinutului perioadei
competiŃionale. Pentru răspuns parŃial corect sau incomplet, se acordă 9 puncte.
c. Prezentarea tipurilor de mezocicluri. 6 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărui tip de mezociclu.
Pentru răspuns parŃial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte.
(2 x 3 puncte = 6 puncte)

Probă scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI Varianta 2


1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Elaborarea unui microciclul de pregătire (sistem de cinci lecŃii) pentru o grupă de copii în perioada
pregătitoare-etapă de bază, disciplina sportivă la alegere.

a. Precizarea obiectivelor de instruire pe componente ale antrenamentului, pentru fiecare lecŃie în


parte. 7 puncte
Se acordă 7 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parŃial corect sau incomplet,
se acordă 4 puncte.
b. Precizarea mijloacelor utilizate şi dozarea acestora. 7 puncte
Se acordă 7 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parŃial corect sau incomplet,
se acordă 4 puncte.
c. Precizarea dinamicii solicitării (volum şi intensitate în %), în funcŃie de obiectivele operaŃionale
ale fiecărei lecŃii. 7 puncte
Se acordă 7 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parŃial corect sau incomplet,
se acordă 4 puncte.

Se acordă 3 puncte pentru utilizarea limbajului de specialitate.


Se acordă 3 puncte pentru modul corect de alternare a obiectivelor.
Se acordă 3 puncte pentru corelaŃia corectă obiectiv-solicitare.

Probă scrisă la EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT – ANTRENORI Varianta 2


2














 
 

         

         
          
 
           
    
    

 
          
    
    
  

        

  
          
      
      
             
          

            
     
 

        

 


             
    
       
       
        
       




Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

2 august 2012

Proba scrisă
Educaţie fizică şi sport
Profesori

Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (45 de puncte)

Procedeele metodice utilizate pentru dezvoltarea rezistenţei se bazează pe variaţia parametrilor


efortului fizic.
Ilustraţi două procedee metodice bazate pe variaţia intensităţii efortului prin câte un exemplu,
menţionând:
- denumirea procedeelor metodice utilizate; 6 puncte
- exerciţiul aferent fiecărui procedeu; 10 puncte
- formaţiile de lucru; 6 puncte
- numărul de serii şi de repetări; 10 puncte
- tempoul/intensitatea; 10 puncte
- durata pauzelor. 3 puncte

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)

1. Elaboraţi un complex pentru dezvoltarea fizică armonioasă, format din şase exerciţii,
executate cu bastoane. În descrierea fiecărui exerciţiu, menţionaţi acţiunea motrică, dozarea,
formaţia de lucru, respectând eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex. 18 puncte

2. Elaboraţi o secvenţă de plan de lecţie pentru o verigă tematică destinată învăţării săriturii în
lungime cu elan, clasa la alegere. În elaborare, se va urmări: 27 puncte
a. descrierea exerciţiilor utilizate; 12 puncte
b. succesiunea metodică a exerciţiilor; 5 puncte
c. precizarea dozării efortului; 5 puncte
d. menţionarea formaţiilor de lucru. 5 puncte

Pagina 1 din 1
Varianta 3
Probă scrisă la educaţie fizică şi sport
Profesori
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
30 iulie 2013

Probă scrisă
Educaţie fizică

VARIANTA 2

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (45 de puncte)

Principiul accesibilităţii contribuie, prin aplicarea sa, la participarea subiecţilor în lecţia de educaţie
fizică, indiferent de particularităţile individuale ale acestora.

a. Prezentaţi o situaţie de instruire destinată dezvoltării forţei principalelor grupe musculare, în


care acest principiu să-şi găsească aplicativitatea. Se va lua în considerare o grupă de elevi-băieţi,
clasa a VI-a, cu un nivel mediu de dezvoltare a acestei calităţi, menţionând:

- forma/formele de manifestare a forţei, stabilită/stabilite pentru această situaţie de instruire;


5 puncte
- particularităţile bio-motrice ale grupei valorice alese. 5 puncte

b. Elaboraţi cinci exerciţii destinate aplicării principiului accesibilităţii, în situaţia de instruire


prezentată. 35 de puncte

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)

1. Elaboraţi un complex pentru dezvoltarea fizică armonioasă, format din opt exerciţii, executate la
banca de gimnastică. În descrierea fiecărui exerciţiu, menţionaţi acţiunea motrică, dozarea,
formaţia de lucru, respectând eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex. 18 puncte

2. Elaboraţi o secvenţă de plan de lecţie pentru o verigă tematică destinată dezvoltării calităţii
motrice viteza, clasa la alegere. În elaborare, se va urmări: 27 de puncte

a. descrierea exerciţiilor utilizate; 12 puncte


b. succesiunea metodică a exerciţiilor; 5 puncte
c. precizarea dozării efortului; 5 puncte
d. menţionarea formaţiilor de lucru. 5 puncte

Pagina 1 din 1
Probă scrisă la educaţie fizică Varianta 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
30 iulie 2013

Probă scrisă
Educaţie fizică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

VARIANTA 2

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului


maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (45 de puncte)

Prezentarea unei situaţii de instruire destinată dezvoltării forţei principalelor grupe musculare, în
care principiul accesibilităţii să-şi găsească aplicativitatea şi elaborarea a cinci exerciţii destinate
aplicării acestui principiu.
a. 10 puncte
Se acordă 5 puncte pentru menţionarea corectă a formei/formelor de manifestare a forţei,
stabilită/stabilite pentru această situaţie de instruire. Pentru răspuns parţial corect, se acordă 2
puncte.
Se acordă 5 puncte pentru menţionarea corectă a particularităţilor bio-motrice ale grupei valorice
alese. Pentru răspuns parţial corect, se acordă 2 puncte.
b. 35 de puncte
Se acordă câte 7 puncte pentru elaborarea corectă şi completă a oricăror cinci exerciţii destinate
aplicării principiului accesibilităţii, în situaţia de instruire prezentată. Pentru răspuns parţial corect
sau incomplet, se acordă câte 4 puncte. (5 x 7 puncte = 35 de puncte)

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)

1. Elaborarea unui complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din opt
exerciţii, executate la banca de gimnastică, eşalonate metodic. 18 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (8 x 2 puncte = 16 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea corectă a exerciţiilor în complex.
2. Elaborarea unei secvenţe de plan de lecţie pentru o verigă tematică destinată dezvoltării calităţii
motrice viteza (forma de manifestare la alegere, clasa la alegere, condiţii materiale optime).
27 de puncte
a. Descrierea exerciţiilor utilizate. 12 puncte
Se acordă 12 puncte pentru descrierea corectă şi completă a exerciţiilor. Pentru răspuns parţial
corect sau incomplet, se acordă 6 puncte.
b. Succesiunea metodică a exerciţiilor. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru succesiunea metodică corectă a exerciţiilor. Pentru răspuns parţial
corect, se acordă 3 puncte.
c. Precizarea dozării efortului. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru precizarea corectă şi completă a dozării efortului. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte.
d. Menţionarea formaţiilor de lucru. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a formaţiilor de lucru. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte.

Pagina 1 din 1
Barem de evaluare şi de notare Varianta 2
Probă scrisă la educaţie fizică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
21 iulie 2014
Probă scrisă

Educaţie fizică şi sport

Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (45 de puncte)

Metodele practice sunt fundamentale în predarea conţinuturilor specifice educaţiei fizice.

Ilustraţi două procedee metodice folosite pentru dezvoltarea vitezei (forma de manifestare la
alegere) prin câte un exemplu, menţionând:

- denumirea procedeelor metodice utilizate; 6 puncte


- exerciţiul aferent fiecărui procedeu; 10 puncte
- formaţiile de lucru; 6 puncte
- numărul de serii şi de repetări; 10 puncte
- tempoul/intensitatea; 10 puncte
- durata pauzelor. 3 puncte

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)

1. Elaboraţi un complex format din opt exerciţii, pentru dezvoltare fizică armonioasă, executate
liber. În descrierea fiecărui exerciţiu, menţionaţi acţiunea motrică, formaţia de lucru, dozarea,
respectând eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex. 18 puncte

2. Elaboraţi o secvenţă de plan de lecţie pentru o verigă tematică, destinată învăţării săriturii în
lungime cu 1 ½ paşi la groapa cu nisip. În elaborare, se va urmări: 27 de puncte

a. descrierea exerciţiilor utilizate; 12 puncte


b. succesiunea metodică a exerciţiilor; 5 puncte
c. precizarea dozării efortului; 5 puncte
d. menţionarea formaţiilor de lucru. 5 puncte

Probă scrisă la educaţie fizică şi sport Varianta 3


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
21 iulie 2014
Probă scrisă
Educaţie fizică şi sport

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 3

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului


maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (45 de puncte)


Dezvoltarea vitezei.
- Menţionarea denumirii procedeelor metodice utilizate. 6 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru menţionarea corectă a denumirii oricăror două procedee metodice.
(2 x 3 puncte = 6 puncte)
- Menţionarea exerciţiului aferent fiecărui procedeu. 10 puncte
Se acordă câte 5 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu aferent
fiecărui procedeu. (2 x 5 puncte = 10 puncte)
- Menţionarea formaţiilor de lucru. 6 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru menţionarea corectă a formaţiilor de lucru pentru fiecare exerciţiu.
(2 x 3 puncte = 6 puncte)
- Menţionarea numărului de serii şi de repetări. 10 puncte
Se acordă câte 5 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a numărului de serii şi de repetări
pentru fiecare exerciţiu. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 3 puncte.
(2 x 5 puncte = 10 puncte)
- Menţionarea tempoului/intensităţii. 10 puncte
Se acordă câte 5 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a tempoului/intensităţii pentru
fiecare exerciţiu. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 3 puncte.
(2 x 5 puncte = 10 puncte)
- Menţionarea duratei pauzelor. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru menţionarea corectă a duratei pauzelor. Pentru răspuns parţial corect
sau incomplet, se acordă 1 punct.

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)


1. Elaborarea unui complex format din opt exerciţii, pentru dezvoltare fizică armonioasă, executate
liber. 18 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru descrierea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (8 x 2 puncte = 16 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea corectă a exerciţiilor în complex.

2. Elaborarea unei secvenţe de plan de lecţie pentru o verigă tematică destinată învăţării săriturii în
lungime cu 1 ½ paşi la groapa cu nisip. 27 de puncte
a. Descrierea exerciţiilor utilizate. 12 puncte
Se acordă 12 puncte pentru descrierea corectă şi completă a exerciţiilor. Pentru răspuns parţial
corect sau incomplet, se acordă 6 puncte.

b. Succesiunea metodică a exerciţiilor. 5 puncte

Probă scrisă la educaţie fizică şi sport Varianta 3


Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Se acordă 5 puncte pentru succesiunea metodică corectă a exerciţiilor. Pentru răspuns parţial
corect, se acordă 3 puncte.
c. Precizarea dozării efortului. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru precizarea corectă şi completă a dozării efortului. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte.
d. Menţionarea formaţiilor de lucru. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a formaţiilor de lucru. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte.

Probă scrisă la educaţie fizică şi sport Varianta 3


Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
iulie 2015

Probă scrisă
Educaţie fizică şi sport
MODEL

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Coordonarea (îndemânarea) este una dintre calităţile motrice. 15 puncte


a. Delimitaţi conceptual calitatea motrică coordonarea (îndemânarea). 5 puncte
b. Precizaţi cinci dintre factorii care condiţionează coordonarea (îndemânarea).10 puncte

2. Funcţiile educaţiei fizice realizează o corespondenţă între practicarea exerciţiilor fizice şi efectul
acestora în ansamblul vieţii sociale. 15 puncte
a. Delimitaţi conceptual funcţiile educaţiei fizice. 3 puncte
b. Prezentaţi funcţia de optimizare a potenţialului biologic. 6 puncte
c. Prezentaţi funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice. 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Evaluarea în educaţie fizică permite constatarea nivelului de îndeplinire a obiectivelor propuse.


18 puncte
a. Prezentaţi trei dintre tipurile de evaluare existente în educaţie fizică. 6 puncte
b. Descrieţi cele trei funcţii ale notării. 6 puncte
c. Enumeraţi şase dintre criteriile de evaluare utilizate în educaţie fizică. 6 puncte

2. Lecţia reprezintă forma organizatorică de bază în practicarea exerciţiului fizic.


12 puncte
Clasificaţi lecţiile de educaţie fizică după şase criterii diferite. 12 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Prezentaţi un complex pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din zece exerciţii, executate
liber. În descrierea fiecărui exerciţiu, menţionaţi acţiunea motrică, dozarea, formaţia de lucru,
respectând eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex. 10 puncte

2. Elaboraţi o secvenţă de plan de lecţie pentru o verigă tematică, destinată învăţării săriturii în
lungime cu 1 ½ paşi la groapa cu nisip. În elaborare, se va urmări: 20 de puncte

a. descrierea exerciţiilor utilizate; 8 puncte


b. succesiunea metodică a exerciţiilor; 4 puncte
c. precizarea dozării efortului; 4 puncte
d. menţionarea formaţiilor de lucru. 4 puncte

Probă scrisă la educaţie fizică şi sport MODEL


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
15 iulie 2015
Probă scrisă

Educaţie fizică şi sport

Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Motricitatea la vârsta şcolară mică - perioada antepubertară (6-10/11 ani) are o serie de
caracteristici somatice, funcţionale, cognitive etc. Pentru această etapă de vârstă, prezentaţi:
15 puncte
a. principalele caracteristici ale planului somatic, funcţional şi cognitiv. 3 puncte
b. principalele aspecte ale consolidării a trei deprinderi motrice fundamentale. 12 puncte

2. Rezistenţa este una dintre calităţile motrice de bază ale organismului. 15 puncte
a. Definiţi rezistenţa. 4 puncte
b. Prezentaţi trei forme de manifestare a rezistenţei. 6 puncte
c. Precizaţi cinci factori de condiţionare a rezistenţei. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Prezentaţi Principiul accesibilităţii, ca principiu de instruire în educaţie fizică, având în vedere


următoarele aspecte: 15 puncte
a. precizarea particularităţilor de care se ţine cont în practicarea exerciţiilor fizice;
3 puncte
b. descrierea a trei dintre acţiunile pe care trebuie să le întreprindă profesorul de educaţie fizică în
aplicarea acestui principiu; 3 puncte
c. prezentarea a trei cerinţe care se impun în respectarea acestui principiu. 9 puncte

2. Exerciţiul fizic reprezintă un mijloc de îmbunătăţire a capacităţii motrice. 15 puncte


a. Definiţi exerciţiul fizic. 2 puncte
b. Prezentaţi conţinutul exerciţiului fizic. 5 puncte
c. Prezentaţi forma exerciţiului fizic. 5 puncte
d. Clasificaţi exerciţiile fizice, în funcţie de trei criterii. 3 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Elaboraţi un complex pentru dezvoltarea fizică armonioasă, format din opt exerciţii, executate cu
bastoane. În descrierea fiecărui exerciţiu, menţionaţi acţiunea motrică, dozarea, formaţia de lucru,
respectând eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex. 10 puncte

2. Elaboraţi o secvenţă de plan de lecţie pentru o verigă tematică destinată învăţării alergării de
rezistenţă, clasa la alegere. În elaborare, se va urmări:
20 de puncte
a. descrierea exerciţiilor utilizate; 8 puncte
b. succesiunea metodică a exerciţiilor; 4 puncte
c. precizarea dozării efortului; 4 puncte
d. menţionarea formaţiilor de lucru. 4 puncte

Probă scrisă la educaţie fizică şi sport Varianta 3


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
20 iulie 2016
Probă scrisă

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Varianta 1

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Efortul fizic stă la baza oricărei activităţi motrice. 15 puncte


a. Definiţi efortul fizic. 3 puncte
b. Prezentaţi specificitatea stimulilor. 3 puncte
c. Prezentaţi volumul efortului. 3 puncte
d. Prezentaţi intensitatea efortului. 3 puncte
e. Prezentaţi complexitatea efortului. 3 puncte

2. Motricitatea în etapa pubertară (10-14 ani) are o serie de caracteristici somatice, funcţionale,
motrice etc. Pentru această etapă de vârstă, prezentaţi: 15 puncte
a. principalele caracteristici ale dezvoltării somatice; 6 puncte
b. principalele caracteristici ale dezvoltării funcţionale; 6 puncte
c. comportamentul motric. 3 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Prezentați Principiul sistematizării și continuității, ca principiu de instruire în lecția de educație


fizică și sport, având în vedere următoarele aspecte: 15 puncte
a. Precizarea importanței acestui principiu în procesul de instruire. 3 puncte
b. Prezentarea celor patru cerințe care trebuie îndeplinite în respectarea acestui principiu.
12 puncte

2. Forța este una dintre calitățile motrice de bază. În lecția de educație fizică, procedeul metodic în
circuit este des utilizat pentru dezvoltarea forței principalelor grupe musculare. 15 puncte
a. Menționați trei dintre factorii care condiționează dezvoltarea forței. 6 puncte
b. Clasificați forța după criteriul participării grupelor musculare în efort. 2 puncte
c. Precizați două modalități de exersare a exercițiilor în cadrul circuitului. 4 puncte
d. Menționați trei condiții pe care trebuie să le îndeplinească exercițiile selectate în circuit.
3 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Creați un sistem de cinci exerciții, pentru învățarea unei acțiuni tactice individuale de atac, dintr-
un joc sportiv la alegere. În descrierea fiecărui exercițiu, menționați acțiunea motrică, dozarea,
formațiile de lucru, respectând eșalonarea metodică a exercițiilor în sistem. 12 puncte

2. Creați o secvenţă de plan de lecţie pentru veriga netematică destinată Pregătirii organismului
pentru efort, clasa la alegere, condiţii materiale optime. Veţi urmări: 18 puncte
a. descrierea exerciţiilor utilizate; 8 puncte
b. succesiunea metodică a exerciţiilor; 4 puncte
c. precizarea dozării efortului; 4 puncte
d. menţionarea formaţiilor de lucru. 2 puncte

Probă scrisă la educaţie fizică şi sport Varianta 1


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
20 iulie 2016
Probă scrisă
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului


maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Efortul fizic. 15 puncte


a. Definirea efortului fizic. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau
incomplet, se acordă 1 punct.
b. Prezentarea specificităţii stimulilor. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a specificităţii stimulilor. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
c. Prezentarea volumului efortului. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a volumului efortului. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
d. Prezentarea intensităţii efortului. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a intensităţii efortului. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
e. Prezentarea complexităţii efortului. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a complexităţii efortului. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.

2. Motricitatea în etapa pubertară (10-14 ani). 15 puncte


a. Prezentarea principalelor caracteristici ale dezvoltării somatice. 6 puncte
Se acordă 6 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a principalelor caracteristici ale
dezvoltării somatice. Pentru răspuns parţial corect şi complet, se acordă 3 puncte.
b. Prezentarea principalelor caracteristici ale dezvoltării funcţionale. 6 puncte
Se acordă 6 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a principalelor caracteristici ale
dezvoltării funcţionale. Pentru răspuns parţial corect şi complet, se acordă 3 puncte.
c. Prezentarea comportamentului motric. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a comportamentului motric. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Prezentarea principiului sistematizării și continuității 15 puncte


a. Precizarea importanței acestui principiu. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru precizarea corectă și completă a importanței acestui principiu. Pentru
răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.
b. Prezentarea celor patru cerințe. 12 puncte
Se acordă câte 3 puncte pentru prezentarea corectă și completă a fiecărei cerințe. Pentru răspuns
parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (4 x 3 puncte = 12 puncte)
Probă scrisă la educaţie fizică şi sport Varianta 1
Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Forța. Circuitul. 15 puncte


a. Menționarea a trei dintre factorii care condiționează dezvoltarea forței. 6 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a oricăror trei factori. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (3 x 2 puncte = 6 puncte)
b. Clasificarea forței după criteriul participării grupelor musculare în efort. 2 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare tip de forţă, clasificat după criteriul participării grupelor
musculare în efort. (2 x 1 punct = 2 puncte)
c. Precizarea celor două modalități de exersare a exercițiilor în cadrul circuitului.
4 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea corectă a oricăror două modalităţi de exersare.
(2 x 2 puncte = 4 puncte)
d. Menționarea a trei condiții pe care trebuie să le îndeplinească exercițiile selectate în circuit.
3 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru menţionarea corectă a oricăror trei condiţii.
(3 x 1 punct = 3 puncte)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Crearea unui sistem de cinci exerciții, pentru învățarea unei acțiuni tactice individuale de atac,
dintr-un joc sportiv la alegere. 12 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru descrierea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (5 x 2 puncte = 10 puncte)
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea corectă a exerciţiilor în sistem.

2. Crearea unei secvenţe de plan de lecţie pentru veriga netematică destinată Pregătirii
organismului pentru efort, clasa la alegere, condiţii materiale optime. 18 puncte
a. Descrierea exerciţiilor utilizate. 8 puncte
Se acordă 8 puncte pentru descrierea corectă şi completă a exerciţiilor. Pentru răspuns parţial
corect sau incomplet, se acordă 4 puncte.
b. Succesiunea metodică a exerciţiilor. 4 puncte
Se acordă 4 puncte pentru succesiunea metodică corectă a exerciţiilor. Pentru răspuns parţial
corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.
c. Precizarea dozării efortului. 4 puncte
Se acordă 4 puncte pentru precizarea corectă şi completă a dozării efortului. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.
d. Menţionarea formaţiilor de lucru. 2 puncte
Se acordă 2 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a formaţiilor de lucru. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.

Probă scrisă la educaţie fizică şi sport Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
12 iulie 2017
Probă scrisă

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Obiectivele educaţiei fizice evidențiază modul de realizare a funcțiilor sociale și cerințele


modelului de educație fizică. 15 puncte
a. Specificaţi cinci obiective de dezvoltare structural-funcţională a organismului. 5 puncte
b. Specificaţi cinci obiective psihomotorii ale educaţiei fizice. 5 puncte
c. Specificaţi cinci obiective cognitive ale educaţiei fizice. 5 puncte

2. Metodele verbale contribuie la realizarea obiectivelor specifice de instruire. 15 puncte


a. Numiţi trei metode verbale utilizate în educaţia fizică. 3 puncte
b. Prezentaţi fiecare dintre aceste metode. 12 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. În cadrul culturii educaționale, conceptul de evaluare cunoaște, în societatea contemporană, o


multitudine de valențe, utilizări și actualizări. 15 puncte
a. Menționaţi trei dintre funcţiile evaluării. 3 puncte
b. Specificaţi trei tipuri de evaluare prezente în educaţia fizică şcolară. 6 puncte
c. Precizaţi trei criterii de evaluare, în activitatea de educaţie fizică. 6 puncte

2. Prezentaţi Principiul intuiţiei, ca principiu de instruire în educaţie fizică, având în vedere


următoarele aspecte: 15 puncte
a. precizarea rolului intuiţiei în procesul de predare 3 puncte
b. descrierea a două cerinţe ale respectării acestui principiu 6 puncte
c. descrierea a trei metode intuitive folosite în educaţie fizică şi sport. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Creaţi un circuit format din cinci staţii, pe grupe de șase elevi, pentru dezvoltarea forței
principalelor grupe musculare. Veți urmări: 15 puncte
a. descrierea exercițiilor 10 puncte
b. precizarea dozării efortului. 5 puncte

2. Creaţi o secvenţă de proiect didactic pentru o verigă tematică, destinată dezvoltării calităţii
motrice coordonarea/îndemânarea. Secvența trebuie să cuprindă cinci exerciții. Veţi urmări:
15 puncte
a. descrierea exercițiilor 5 puncte
b. precizarea dozării efortului 5 puncte
c. specificarea formațiilor de lucru. 5 puncte

Probă scrisă la educaţie fizică şi sport Varianta 3


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

11 iulie 2018

Probă scrisă
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Funcţia caracterizează măsura orientării unei activități în vederea atingerii scopului. 15 puncte
a. Definiţi funcţiile educaţiei fizice. 5 puncte
b. Prezentaţi funcţia de optimizare a potenţialului biologic. 5 puncte
c. Prezentaţi funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice. 5 puncte

2. Deprinderile motrice sunt componente ale modelului structural de educație fizică și sport.
15 puncte
a. Definiți deprinderile motrice. 3 puncte
b. Prezentaţi trei caracteristici ale deprinderilor motrice. 6 puncte
c. Clasificați deprinderile motrice, în funcţie de trei criterii de clasificare diferite. 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Metodele verbale contribuie la realizarea obiectivelor specifice de instruire. 15 puncte


a. Numiţi trei metode verbale utilizate în educaţia fizică. 3 puncte
b. Prezentaţi fiecare dintre metodele verbale numite la punctul a. 12 puncte

2. Lecția este forma de bază a procesului de practicare a exercițiilor fizice. 15 puncte


a. Clasificaţi lecția de educație fizică și sport, în funcţie de etapele învățării deprinderilor și/sau
priceperilor motrice. 5 puncte
b. Menționați durata și trei obiective ale verigii Influențarea selectivă a aparatului locomotor.
7 puncte
c. Prezentaţi dinamica efortului în lecția de educație fizică. 3 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Creaţi un complex pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din douăsprezece exerciţii
executate liber. În descrierea fiecărui exerciţiu, menţionaţi acţiunea motrică şi dozarea, respectând
eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex. 15 puncte

2. Creați o secvență de proiect didactic pentru o verigă tematică destinată consolidării alergării de
viteză. Secvența trebuie să cuprindă cinci exerciții eșalonate metodic și desfășurate în aceeași
formație de lucru. Veţi urmări: 15 puncte
a. descrierea exercițiilor 5 puncte
b. precizarea dozării efortului 5 puncte
c. specificarea formației de lucru 2 puncte
Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în secvență. 3 puncte

Probă scrisă la educație fizică și sport Varianta 3


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

11 iulie 2018

Probă scrisă
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 3

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Funcţiile educaţiei fizice. 15 puncte


a. Definirea funcţiilor educaţiei fizice. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau
incomplet, se acordă 2 puncte.
b. Prezentarea funcţiei de optimizare a potenţialului biologic. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a funcţiei de optimizare a potenţialului
biologic. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.
c. Prezentarea funcţiei de perfecţionare a capacităţii motrice. 5 puncte
Se acordă 5 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a funcţiei de perfecţionare a
capacităţii motrice. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte.

2. Deprinderile motrice. 15 puncte


a. Definirea deprinderilor motrice. 3 puncte
Se acordă 3 puncte definiție corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se
acordă 1 punct.
b. Prezentarea a trei caracteristici ale deprinderilor motrice. 6 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru prezentarea corectă și completă a oricăror trei caracteristici.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (3 x 2 puncte = 6 puncte)

c. Clasificarea deprinderilor motrice, în funcţie de trei criterii. 6 puncte


Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare categorie de deprinderi motrice, corect şi complet
clasificate, astfel: câte 1 punct pentru identificarea oricăror trei criterii de clasificare (3 x 1 punct =
3 puncte); câte 1 punct pentru fiecare clasificare corespunzătoare (3 x 1 punct = 3 puncte).

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Metodele verbale. 15 puncte


a. Numirea a trei metode verbale utilizate în educaţia fizică. 3 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru numirea corectă a oricăror trei metode verbale.
(3 x 1 punct = 3 puncte)
b. Prezentarea fiecăreia dintre metodele verbale numite la punctul a. 12 puncte
Se acordă câte 4 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei metode. Pentru
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte. (3 x 4 puncte = 12 puncte)

Probă scrisă la educație fizică și sport Varianta 3


Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Lecția de educație fizică și sport. 15 puncte


a. Clasificarea lecției de educație fizică și sport, în funcţie de etapele învățării deprinderilor și/sau
priceperilor motrice. 5 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare tip de lecţie, corect clasificat în funcţie de etapele învățării
deprinderilor și/sau priceperilor motrice. (5 x 1 punct = 5 puncte)
b. Menționarea duratei și a trei obiective ale verigii Influențarea selectivă a aparatului locomotor.
7 puncte
Se acordă 1 punct pentru menţionarea duratei verigii.
Se acordă câte 2 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a oricăror trei obiective ale
verigii. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.
(3 x 2 puncte = 6 puncte)
c. Prezentarea dinamicii efortului în lecția de educație fizică. 3 puncte
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a dinamicii efortului. Pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Crearea unui complex pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din douăsprezece exerciţii
executate liber. 15 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru descrierea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu (acțiune motrică
și dozare). (12 x 1 punct = 12 puncte)
Se acordă 3 puncte pentru eşalonarea corectă a exerciţiilor în complex.

2. Crearea unei secvențe de proiect didactic pentru o verigă tematică destinată consolidării
alergării de viteză, care să cuprindă cinci exerciții eșalonate metodic și desfășurate în aceeași
formație de lucru. 15 puncte
a. Descrierea exercițiilor. 5 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru descrierea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu.
(5 x 1 punct = 5 puncte)
b. Precizarea dozării efortului. 5 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru precizarea corectă şi completă a dozării efortului pentru fiecare
exerciţiu. (5 x 1 punct = 5 puncte)
c. Specificarea formației de lucru. 2 puncte
Se acordă 2 puncte pentru specificarea corectă a formației de lucru.

Se acordă 3 puncte pentru succesiunea metodică corectă a exerciţiilor în secvență.

Probă scrisă la educație fizică și sport Varianta 3


Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

17 iulie 2019

Probă scrisă
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
PROFESORI
Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Noțiunile fundamentale sunt aspecte abordate primordial de Teoria Educației Fizice și Sportului.
15 puncte
a. Definiți educația fizică. 2 puncte
b. Prezentați cele trei elemente ale motricității. 6 puncte
c. Scrieți trei clasificări diferite ale sporturilor. 3 puncte
d. Prezentați tipologia capacității motrice. 4 puncte

2. Priceperile motrice reprezintă, alături de deprinderile motrice, rezultate ale învățării motrice.
15 puncte
a. Definiţi priceperile motrice. 4 puncte
b. Menționați cinci caracteristici ale priceperilor motrice. 5 puncte
c. Prezentaţi tipologia priceperilor motrice. 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Calitățile motrice reprezintă însușiri ale organismului, concretizate în capacitatea de a efectua


acțiuni de mișcare cu anumiți indici de forță, viteză, îndemânare și rezistență. 15 puncte
a. Definiți calitatea motrică viteza. 2 puncte
b. Prezentați trei forme de manifestare a calității motrice rezistența. 3 puncte
c. Specificați cinci factori de condiționare a calității motrice forța. 5 puncte
d. Precizați cinci factori de condiționare a calității motrice îndemânarea. 5 puncte

2. Principiul sistematizării și continuității contribuie, alături de celelalte principii, la realizarea


normativității activității didactice în educație fizică. 15 puncte
a. Menționați aspectele generale ale acestui principiu. 3 puncte
b. Prezentați cele patru cerințe evidențiate în respectarea acestui principiu. 12 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Creaţi un complex pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din douăsprezece exerciţii
executate în perechi. În descrierea fiecărui exerciţiu, menţionaţi acţiunea motrică şi dozarea,
respectând eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex. 15 puncte

2. Scrieţi cinci exerciții pentru dezvoltarea forței membrelor superioare. Pentru fiecare exercițiu, se
va urmări: 15 puncte
a. descrierea acţiunii motrice 10 puncte
b. precizarea dozării efortului 5 puncte

Probă scrisă la educație fizică și sport Varianta 3


Profesori

Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


14 iulie 2014
Probă scrisă

Educație fizică

Varianta 1

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Lecţia de educaţie fizică este forma de bază a procesului de practicare a exerciţiilor fizice.
a. Numiţi trei tipuri de lecţie de educaţie fizică. 6 puncte
b. Definiţi conţinutul lecţiei de educaţie fizică. 3 puncte
c. Definiţi structura lecţiei de educaţie fizică. 3 puncte
d. Prezentaţi verigile 2 şi 3 ale lecţiei de educaţie fizică, precizând durata, obiectivele şi conţinutul
acestora. 18 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Elaboraţi o structură de 6 exerciţii, eşalonate metodic, pentru învăţarea săriturii cu sprijin depărtat
la capra de gimnastică. În descrierea fiecărui exerciţiu, se va preciza:
a. acţiunea motrică; 12 puncte
b. dozarea efortului; 6 puncte
c. formaţia de lucru. 6 puncte
Notă: Se punctează şi eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură (6 puncte).

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Învățarea: concept, condiții interne și condiții externe.

Probă scrisă la educație fizică Varianta 1


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

18 iulie 2013

Probă scrisă
Educaţie fizică

VARIANTA 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Exerciţiul fizic reprezintă mijlocul specific de bază al educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv.
15 puncte
a. Definiţi exerciţiul fizic. 2 puncte
b. Prezentaţi cinci dintre caracteristicile exerciţiului fizic. 10 puncte
c. Clasificaţi exerciţiile fizice, după trei criterii de clasificare diferite. 3 puncte

2. Motricitatea în etapa pubertară (10-14 ani) prezintă o serie de caracteristici generate de etapa
de vârstă vizată. 15 puncte
a. Specificaţi principalele caracteristici ale dezvoltării somatice. 5 puncte
b. Prezentaţi principalele caracteristici ale dezvoltării funcţionale. 5 puncte
c. Analizaţi comportamentul motric. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Elaboraţi o structură de 6 exerciţii, eşalonate metodic, pentru învăţarea alergării de rezistenţă. În


descrierea fiecărui exerciţiu, se va preciza:
a. acţiunea motrică; 12 puncte
b. dozarea efortului; 6 puncte
c. formaţia de lucru. 6 puncte
Notă: Se punctează şi eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură (6 puncte).

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Finalitățile educației: clasificare, ideal, scop, obiective, proceduri de operaționalizare.

Pagina 1 din 1
Probă scrisă la educaţie fizică Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


17 iulie 2012

Proba scrisă
Educaţie fizică şi sport
Profesori

VARIANTA 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Motricitatea la vârsta şcolară mică constituie un factor important al adaptării copilului la


solicitările crescute din această perioadă. 15 puncte

a. Precizaţi trei caracteristici ale planului somatic, funcţional sau cognitiv, la vârsta şcolară mică.
3 puncte
b. Analizaţi trei deprinderi motrice fundamentale, la vârsta şcolară mică. 12 puncte

2. Planul de lecţie (proiectul didactic) reprezintă consecinţa proiectării didactice. 15 puncte


a. Prezentaţi planul de lecţie, specificând indicatorii de recunoaştere şi rubricile acestuia.
5 puncte
b. Menţionaţi modalitatea de completare a celor cinci rubrici ale planului de lecţie.
10 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Elaboraţi o structură de 6 exerciţii, eşalonate metodic, pentru învăţarea elementului stând pe


mâini. În descrierea fiecărui exerciţiu, se va preciza:
a. acţiunea motrică;
b. dozarea efortului;
c. formaţia de lucru.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Formele educaţiei (educaţia formală, educaţia nonformală, educaţia informală): definirea, analiza şi
interdependenţa conceptelor.

Pagina 1 din 1
Probă scrisă la educaţie fizică şi sport
Profesori Varianta 3
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


9 iulie 2015
Probă scrisă

Educație fizică

Varianta 2
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Motricitatea la vârsta şcolară mică - perioada antepubertară (6-10/11 ani) constituie un factor
important al adaptării copilului la solicitările crescute din această perioadă. Pentru această
perioadă de vârstă, prezentaţi: 15 puncte
a. principalele caracteristici ale planului somatic, funcţional şi cognitiv. 3 puncte
b. principalele aspecte ale consolidării a trei deprinderi motrice fundamentale. 12 puncte

2. Planul de lecţie (proiectul didactic) reprezintă consecinţa proiectării didactice. 15 puncte


a. Prezentaţi planul de lecţie, specificând indicatorii de recunoaştere şi rubricile acestuia.
5 puncte
b. Menţionaţi modalitatea de completare a celor cinci rubrici ale planului de lecţie.
10 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Elaboraţi o structură de 6 exerciţii, eşalonate metodic, pentru învăţarea săriturii în lungime cu 1 ½


paşi la groapa cu nisip. În descrierea fiecărui exerciţiu, precizaţi:
a. acţiunea motrică; 12 puncte
b. dozarea efortului; 6 puncte
c. formaţia de lucru. 6 puncte
Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare -
evaluare.

Probă scrisă la educație fizică Varianta 2


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


4 august 2016
Probă scrisă

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Funcţiile educaţiei fizice realizează o corespondenţă între practicarea exerciţiilor fizice şi efectul
acestora în ansamblul vieţii sociale. 15 puncte
a. Definiţi funcţiile educaţiei fizice. 3 puncte
b. Prezentaţi funcţia de optimizare a potenţialului biologic. 6 puncte
c. Prezentaţi funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice. 6 puncte

2. Exerciţiul fizic reprezintă mijlocul specific de bază al educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv.
15 puncte
a. Definiţi exerciţiul fizic. 2 puncte
b. Prezentaţi structura exerciţiului fizic. 10 puncte
c. Clasificaţi exerciţiile fizice, după trei criterii de clasificare diferite. 3 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Creaţi o structură de cinci exerciţii, având aceeaşi formaţie de lucru, eşalonate metodic, pentru
învăţarea elementului stând pe mâini. În descrierea fiecărui exerciţiu, precizaţi: 15 puncte
a. acţiunea motrică; 5 puncte
b. dozarea efortului; 5 puncte
c. formaţia de lucru. 2 puncte
Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură. 3 puncte

2. Creați o secvență de plan de lecție pentru o verigă tematică, destinată dezvoltării coordonării
(îndemânării) în regim de viteză, prin parcurs aplicativ alcătuit din cinci stații. Veţi urmări:
15 puncte
a. descrierea exercițiilor 5 puncte
b. precizarea dozării efortului 5 puncte
c. specificarea formațiior de lucru 5 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe elaborate pe baza Programei pentru examenul
național de definitivare în învățământ la disciplina pedagogie și elemente de psihologie școlară:
1. Explicaţi conceptele de învățare și de predare. 6 puncte
2. Menţionați câte o caracteristică a educației informale și a educației formale. 4 puncte
3. Enumerați trei tipuri de curriculum. 6 puncte
4. Precizați două funcții ale evaluării școlare. 6 puncte
5. Prezentați un avantaj și un dezavantaj ale utilizării formei de organizare frontală a clasei de elevi.
8 puncte

Probă scrisă la educație fizică Varianta 3


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării tiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


20 aprilie 2017
Probă scrisă

Educație fizică şi sport

MODEL

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (60 de puncte)


1. Răspundeţi, pe foaia de examen, următoarelor cerinţe: 15 puncte
a. Menţionaţi una dintre caracteristicile densităţii lecției de educație fizică și sport. 3 puncte
b. Definiţi educaţia fizică incluzivă. 3 puncte
c. Daţi un exemplu de tip de efort în educaţie fizică şi sport. 3 puncte
d. Menţionaţi unul dintre aspectele psihogenetice ale motricităţii în perioada antepubertară (6-10/11 ani).
3 puncte
e. Numiţi un joc de mişcare folosit în educaţie fizică şi sport. 3 puncte

2. Coordonarea (îndemânarea) este una dintre calităţile motrice care condiţionează eficienţa
acţiunilor motrice. 15 puncte
a. Definiţi calitatea motrică coordonarea (îndemânarea). 4 puncte
b. Prezentaţi trei forme de manifestare a acestei calităţi motrice. 6 puncte
c. Precizaţi cinci dintre factorii care condiţionează coordonarea (îndemânarea). 5 puncte

3. Funcţiile educaţiei fizice realizează o corespondenţă între practicarea exerciţiilor fizice şi efectul
acestora în ansamblul vieţii sociale. 15 puncte
a. Definiţi funcţiile educaţiei fizice. 3 puncte
b. Prezentaţi funcţia de optimizare a potenţialului biologic. 6 puncte
c. Prezentaţi funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice. 6 puncte

4. Exerciţiul fizic reprezintă mijlocul specific de bază al educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv.
15 puncte
a. Definiţi exerciţiul fizic. 2 puncte
b. Prezentaţi structura exerciţiului fizic. 10 puncte
c. Clasificaţi exerciţiile fizice, după trei criterii de clasificare diferite. 3 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Creaţi o structură de cinci exerciţii, având aceeaşi formaţie de lucru, eşalonate metodic, pentru
învăţarea elementului stând pe mâini. În descrierea fiecărui exerciţiu, precizaţi: 15 puncte
a. acţiunea motrică; 5 puncte
b. dozarea efortului; 5 puncte
c. formaţia de lucru. 2 puncte
Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură. 3 puncte

2. Creați o secvență de plan de lecție pentru o verigă tematică, destinată dezvoltării coordonării
(îndemânării) în regim de viteză, prin parcurs aplicativ alcătuit din cinci stații. Veţi urmări:
15 puncte
a. descrierea exercițiilor 5 puncte
b. precizarea dozării efortului 5 puncte
c. specificarea formațiior de lucru 5 puncte

Probă scrisă la educație fizică şi sport MODEL


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


18 iulie 2018

Probă scrisă
EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT

Varianta 2

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Răspundeţi, pe foaia de examen, următoarelor cerinţe: 15 puncte


a. Menționați trei indici funcționali ai organismului. 3 puncte
b. Definiți acțiunea motrică. 3 puncte
c. Numiți o structură organizatorică, de nivel județean, în domeniul educației fizice și sportului.
3 puncte
d. Definiți competiția sportivă. 3 puncte
e. Precizați unul dintre factorii de condiționare a calității motrice rezistența. 3 puncte

2. Exerciţiul fizic reprezintă mijlocul specific de bază al educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv.
15 puncte
a. Definiţi exerciţiul fizic. 2 puncte
b. Prezentaţi conținutul exerciţiului fizic. 5 puncte
c. Prezentaţi forma exerciţiului fizic. 5 puncte
d. Clasificaţi exerciţiile fizice, după trei criterii de clasificare diferite. 3 puncte

3. Densitatea lecției de educație fizică și sport. 15 puncte


a. Definiți densitatea lecției. 3 puncte
b. Prezentați densitatea pedagogică. 8 puncte
c. Menționați două măsuri care conduc la obținerea unei densități optime a lecției. 4 puncte

4. Îndemânarea (capacitățile coordinative) reprezintă o componentă a capacității motrice.


15 puncte
a. Definiţi îndemânarea. 4 puncte
b. Prezentaţi cele trei forme de manifestare a îndemânării. 6 puncte
c. Precizaţi cinci dintre factorii care condiţionează îndemânarea. 5 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Creaţi o structură de cinci exerciţii, eşalonate metodic, având aceeaşi formaţie de lucru, pentru
învăţarea alergării de rezistență. În descrierea fiecărui exerciţiu, precizaţi: 15 puncte
a. acţiunea motrică; 5 puncte
b. dozarea efortului; 5 puncte
c. formaţia de lucru. 2 puncte
Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură. 3 puncte

2. Creaţi un circuit format din cinci staţii, pe grupe de cinci elevi, pentru dezvoltarea forței
membrelor inferioare. Pentru fiecare stație, se va urmări: 15 puncte
a. descrierea exercițiilor 10 puncte
b. precizarea dozării efortului 5 puncte

Probă scrisă la educație fizică şi sport Varianta 2


Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


24 iulie 2019

Probă scrisă
EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT
PROFESORI

Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Răspundeţi, pe foaia de examen, următoarelor cerinţe: 15 puncte


a. Numiți o funcție a educației fizice, în plan cultural. 3 puncte
b. Precizați cele trei elemente ale conținutului exercițiului fizic. 3 puncte
c. Specificați trei elemente componente ale psihomotricității. 3 puncte
d. Definiți actul motric. 3 puncte
e. Precizați unul dintre factorii de condiționare a calității motrice rezistenţa. 3 puncte

2. Programarea efortului este o operație foarte dificilă, condiționată de o multitudine de variabile.


15 puncte
a. Prezentați dinamica efortului în lecția de educație fizică. 9 puncte
b. Prezentați cele două modalități de dirijare a efortului în lecția de educație fizică. 6 puncte

3. Motricitatea în etapa pubertară (10-14 ani) prezintă o serie de caracteristici. 15 puncte


a. Specificaţi principalele caracteristici ale dezvoltării somatice. 5 puncte
b. Prezentaţi principalele caracteristici ale dezvoltării funcţionale. 5 puncte
c. Analizaţi comportamentul motric. 5 puncte

4. Evaluarea este o componentă de bază a procesului instructiv-educativ. 15 puncte


a. Definiți evaluarea. 3 puncte
b. Prezentați evaluarea sumativă. 4 puncte
c. Menționați două dintre scopurile evaluării. 4 puncte
d. Prezentați două dintre funcțiile evaluării. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Creați o structură de cinci exerciții, eșalonate metodic, pentru învățarea unei deprinderi motrice
sportive care este planificată a se desfășura în aer liber. În descrierea fiecărui exerciţiu, precizaţi:
18 puncte
a. acţiunea motrică 5 puncte
b. dozarea efortului 5 puncte
c. formaţia de lucru 5 puncte
Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură. 3 puncte

2. Creați o secvență de proiect didactic care să cuprindă cinci exerciții, având aceeași formație de
lucru, pentru o verigă tematică destinată dezvoltării calității motrice rezistența. Veţi urmări:
12 puncte
a. descrierea exercițiilor 5 puncte
b. precizarea dozării efortului 5 puncte
c. specificarea formației de lucru 2 puncte

Probă scrisă la educație fizică şi sport Varianta 3


Profesori
Pagina 1 din 1

S-ar putea să vă placă și