Sunteți pe pagina 1din 11

Funcțiile E.F.S.

Funcțiile educației fizice și a sportului:


Funcții specifice:
 Funcția de optimizare a potențialului biologic.
 Funcția de perfecționare a capacității motrice.
Funcții asociate:
•Funcția igienică •Funcția educativă.
•Funcția recreativă •Funcția de emulație
1.Funcția de optimizare a potențialului biologic - este o funcţie specifică, prin
care educaţia fizică influenţează pozitiv indicii somatici,rezervele
energetice,resursele psihice şi marile funcții.
2. Funcția de perfecționare a capacității motrice - este o funcţie specifică, prin
care se acţionează favorabil asupra calităţilor motrice şi asupra deprinderilor şi
priceperilor motrice.
3.Funcția igienică - este o funcţie asociată, care urmăreşte menţinerea unei stări
optime de sănătate prin respectarea normelor de igienă ,a tuturor celor care
practică în mod organizat activitatea de educaţie fizică.Această funcție
urmărește și igiena bazelor și terenurilor sportive nu doar a indivizilor care
practică sportul.
4.Funcția educativă - este o funcţie asociată, care contribuie la dezvoltarea
personalităţii umane în integritatea sa.Această funcție este considerată ca fiind
cea mai complexă funcție deoarece practicarea organizată a exercițiilor fizice
contribuie la influențarea dezvoltării personalității umane.Este o funcție
importantă a didacticii educației fizice.Această funcție oferă 4 planuri ale
personalității umane:
5. Funcția recreativă- este o funcţie asociată, care urmăreşte pe de o parte
petrecerea timpului liber prin diferite activităţi şi exerciţii fizice, iar pe de altă
parte dezvoltarea interesului pentru urmărirea, fie direct, fie prin mijloace mass-
media, a întrecerilor sportive.Această funcție are un rol deosebit pentru oamenii
de toate vârstele și profesiile.
6. Funcția de emulație - este o funcţie asociată, care dezvoltă spiritul
competiţional şi dorinţa de autodepăşire.Urmărind depăsirea în limitele
regulamentului(atitudinea de fair-play)

Obiectivele E.F.S:
-menținerea stării de sănătate
-optimizarea dezvoltării fizice armonioase
-dezvoltarea calităților motrice
-formarea obijnuinței de a practica exerciții fizice
-formarea deprinderilor și priceperii motrice

Obiective de dezvoltare structural-funcțional a organismului:


-armonoia între indicii somatici și funcționali
-menținerea unui tonus muscular optim
-formarea și menținerea unei atitudini corporale corecte
-prevenirea și corectarea deficiențelor de postură și fizice
-combaterea excesului ponderal și a obezității

Obiective în plan motric:


-dezvoltarea componentelor fitness-ului(rezis. Cardio-vasculara,rez. Musculară,
mobilitate suplețe)
-formarea unui sistem de deprinderi și priceperi motrice de bază,utilitar
aplicative si specifice unei ramur sportive sau probe sportive.
-îmbunătățirea capacității de efort prin stimularea marilor funcții

Obiective psihomotorii:
-dezvoltarea schemei corporale(ca reper în reglarea mișcărilor și ca nucleu al
imaginii de sine)
-dezvoltarea coordonărilor senzorimotorii normale
-dezvoltarea echilibrului static și dinamic
-realizarea unor reechilibrări în perioada pubertară
-dezvoltarea lateralității și armoniei laterale
-dezvoltarea capacității de diferențiere kinestezică

Obiective cognitive ale E.F:


-dezvoltarea capacității de cunoastere a propiei persoane
-valorificarea efectelor pozitive ale educației fizice
-dezvoltarea calităților atenției
-dezvoltarea inteligenței motrice
-dezvoltarea unor aspecte ale gândirii(anticipare,intuitie)

Obiective în plan motivațional și afectiv-volitiv


-educarea atitudinilor de fair-play,respect,colaborare
-echilibrarea și reglarea emoțională și comportamentală
-educarea emoțiilor estetice
-formara convingerilor la rolul exercițiilor fizice în creșterea calității vieții

Proiectarea didactică:
Def:Reprezintă activitatea de anticipare și pregătire a tuturor demersurilor pe
care le implica procesul instructiv și care are drept scop asigurarea eficienței
acestui proces.
Etapele proiectării didactice:
Ce doresc să realizez ?
-stabilirea obiectivelor instruirii,acestea să fie măsurabile și să fie realizat în
timpul avut la dispoziție
Cu cine si cu ce vom realiza cele propuse ?
Analiza resurselor:umane,materiale,geografice,etc
Cum voi realiza cele propuse ?
-elaborarea de strategii metodico-organizatorice,stabilirea formației de
lucru,dozării,metodelor sau procedeelor metodice folosite
Cum voi ști dacă am realizat ceea ce mi-am propus?
-prin evaluare,verificare,aprecieri

Educația fizică:
Def:este activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a
exercițiilor fizice în scopul măririi în principal a potențialului biologoc al
omului.
Caracteristici ale educației fizice:
-este fiziologică prin natura exercițiilor
-este pedagogică prin metodele pe care le folosește
-este biologică prin efecte
-este socială prin organizare
Subsistemele E.F:învățământul preșcolar,primar,tehnico-profesional,special,E.F.
profesională,E.F. a vârstnicilor,E.F. militară
Formele de organizare a E.F.:
-ca proces de instruire si educare(școli,licee,universități)
-ca activitate independentă de timp liber
Sportul:în cartea europeană a sporturilor(1996) sportul este definit ca
reprezentând toate formele de activitate fizică menite, printr-o practică
organizată sau nu, să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să
stabilească relații sociale sau să conducă la obținerea de rezultate în competiții
de orice nivel.
Funcțiile sportului:contribuie la asigurarea uneu stări optime de sănătate și a
unei dezvoltări fizice corecte și armonioase
-contribuie prin competiții la dezvoltarea gustului pentru mișcare
Clasificarea sportului:
-din punct de vedere pedagogic si psihologic(sporturi colective,individuale,de
lupta)
-după consumul energetic fizic si psihic(sporturi care necesita un mare consum
de nergie sau necesita o concentrare nervoasă)
-în funcție de limitele pe care sportivul trebuie să le depășească în concurs
-în funcție de finalitățile urmărite în activitatea pedagogică(stăpânirea mediului
și corpului)
-după tipul de solicitare și de stres(sporturi care solicită expresia artistică sau
coordonarea ochiilor,etc)
-după numărul de competitori(sporturi individuale,în cupluri)
-după structură(sporturi ciclice,aciclice,combinate,monstructură,polistructură)
Act motric:elementrul de bază al oricărei mișcări efectuate în scopul adaptării
imediate sau al construirii de acțiuni motrice
-reprezintă reacțiile individului la situațiile concrete în care se
află(voluntare,reflexe,instinctuale și automatizate)
-sunt baza acțiunilor motrice
Orice act motric sau acțiune motrică implică în efectuarea lor toate calitățile
motrice de bază dar cu o pondere diferită.
Acțiune motrică:sistem de acte motrice prin care se atinge un scop imediat,unic
sau integrat într-o activitate motrică.Reprezintă conținutul activității
motrice.Sunt grupate,dozate si codificate, constituind deprinderile și priceperile
motrice.
Activitatea motrică:ansamblul de mișcări sau de acțiuni motrice produse de
organism,o mulțime de operații, actea sau gesturi motrice orientate și încadrate
într-un sistem de idei,reguli și forme de organizare în vederea îndeplinirii unui
anumit obiectiv. Aceste acțiuni motrice sunt: de învățare,
consolidare,verificare,desfăsurare intenționat,inteligent sau spontan.
Antrenamentul sportiv:proces complex bio-psiho-pedagogic, planificat
,desfăsurat sistemic și continuu gradat,de adaptare a organismului sportivului la
eforturi fizice și psihice intense,necesare pentru obținerea unor rezultate în
competițiile sportive.Se adresează unui număr mic de indivizi și beneficează de
un număr redus de exerciții ele fiind specifice.Antrenamentul sportiv are două
laturi:instruirea și educația
Motricitatea:activitate integrată ce reuneste totalitatea actelor motrice efectuate
pentru intreținerea relațiilor cu mediul natural sau social, inclusiv prin efectuarea
deprinderilor specifice ramurilor sportive.Este vorba de actele motrice realizate
prin contracția muschilor scheletici.

Calitățile Motrice

Definiția:
Sunt însușiri ale organismului uman cu care individul se naște și pe care le
dezvoltă și le educă de-a lungul vieții.Fiecare om se naște cu anumiți indici ai
calităților motrice, aceștia se dezvoltă pe parcursul vieții până la o anumită
vârstă iar apoi încep să scadă treptat. Nivelul lor se apreciază prin probe de
control și teste.
Calități motrice de bază: viteza,îndemânarea,forța,rezistența sau
suplețe/mobilitate VÎRF
Calități motrice specifice anumitor ramuri sportive,reprezintă prin combinații ale
calității motrice de bază.
Fiecărei calități motrice de bază îi corespunde un element caracteristic, care
predomină:
-repeziciunea, pentru calitatea motrică de bază viteza.
-complexitatea, pentru calitatea motrică de bază îndemânare.
-încărcătura, pentru calitatea motrică de bază forța.
-durata, pentru calitatea motrică de bază rezistența.
Viteza:Este capacitatea organismului uman de a executa acte sau actiuni motrice
într-un timp cât mai scut cu rapiditate maximă, cu un anumit segment sau cu
întregul corp.
Factorii care influențează dezvoltarea vitezei:
-funcționalitatea analizatorilor.
-capacitatea contracției musculare.
-valoarea proceselor energetice.
-capacitatea de a transmitere a impulsurilor.

Factori ce condiționează viteza:sistemul nervos,sistemul muscular(sursele


energetice,elasticitatea musculară,forța musculară,tipul fibrelor),sistemul
osos(lungimea și înălțimea segmentelor ),psihic(nivelul motivației) și motric.

Formele de manifestare a vitezei:


1.Viteza de reacție:timpul latent al reacției motrice care se desfăsoară astfel:
-apariția reacției motrice și transmiterea pe cale aferentă(creier).
-stocarea informațiilor și analizarea acestora.
-transmiterea semnalului pe cale aferentă(de la creieri spre mușchi).
-contracția musculară.
2.Viteza de execuție:capacitatea de a executa un act motric sau mai multe acte
motrice.
3.Viteza de repetiție:capacitatea de a efectua același act motric într-o unitate de
timp.
4.Viteza de deplasare:reprezintă capacitatea organismului de a parcurge o
anumită distanță într-o unitatea de timp.
5.Viteza în regimul altor calități motrice:
-viteză în regim de rezistență.
-viteză în regim de îndemânare
-viteză în regim de forță(detentă)
Forța:capacitatea organismului uman de a învinge o rezistență internă sau
externă prin intermedium contracției musculare.
Factorii care condiționează dezvoltarea forței:
-capacitatea de concentrare a proceselor nervoase
-calitatea proceselor metabolice
-durata contracției musculare
-starea de funcționare a sistemului osos
-nivelul celorlalte calități motrice
-unii factori psihici(motivația,atenția,stările emoționale)
-alți factori(vârsta,genul,etc)
Forme de manifestare ale forței:
1.După participarea grupelor musculare avem:
-forță generală:cand participă principalele grupe musculare
-forță locală:când participă anumite grupe musculare
2.După caracterul contracției musculare:
-forță statică:când se modifică dimensiunea fibrelor musculare,apar în condiții
izometrice,fără efectuarea de lucru mecanic.
-forță dinamică(izotonică):când se scurtează dimensiunea fibrelor
musculare,având lucru mecanic.
-forță mixtă:când se produc contracții statice și dinamice
3.După tipul de efort:
-forță maximă sau absolută:când forța dezvoltată nu ia în considerare greutatea
corporală
-forță relativă:când forța dezvoltată este raportată la greutatea corporală
4.După nivelul de dezvoltăre a calității motrice avem:
-forță în regim de viteză
-forță în regim de rezistență
-forță în regim de îndemânare
Rezistența:capacitatea omului de a executa acte și acțiuni motrice pe durată
lungă și intensitate mare.Această calitate motrică presupune depunerea unui
efort fără apariția stării de oboseală.
Factorii care condiționează rezistența:
-stabilitatea proceselor nervoase fundamentale(excitația și inhibiția)
-calitatea funcțiilor organismului uman
-resursele energetice ale corpului
-calitatea proceselor volitive

Forme de manifestare ale rezistenței:


1.După ponderea participării în efort a grupelor musculare și a marilor funcții
organice:
-rezistență generală:efectuarea actelor și acțiunilor motrice cu participarea sist.
Muscular până la apariția oboselii.(70% din masa musculară)
-rezistență specifică:participarea la acte și acțiuni motrice de durată lungă
specifice ramurilor sportive.(efort sub 30% din masa musculară)
2.După intensitatea efortului:
-rezistență aerobă:solicitată de efort cu durată între 2 și 8 min.
-rezistență anaerobă:alactacidă(până la 10 sec.), lactacidă(între 10 sec. si 2 min.)
3.După nivelul efortului:
-rezistență cu intensitate mare de efort
-rezistență cu intensitate variabilă(lungă sau medie)
4.După nivelul de dezvoltare al celorlalte calități motrice:
-rezistență în regim de viteză
-rezistență în regim de forță,îndemânare
Îndemânarea:capacitatea organismului uman de a executate acte sau acțiuni
motrice în condiții variate,neobișuite, cu eficență maximă și consum minim de
energie.
Formele de manifestare ale îndemânării:
-îndemânare generală:necesită efectuarea tuturor actelor motrice
-îndemânare specifică:necesită efectuarii anumitor acte motrice sau probe
sportive
-îndemânarea în regimul altor calități motrice.
Factorii care determină îndemânarea:
-calitatea sistemului nervos central
-plasticitatea scoarței cerebrale
-calitatea inervației musculare
-calitatea transmiterii impulsurilor
-capacitatea de anticipare
-memorie de scurtă sau lungă durată
-gândirea creativă
-volumul și intensitatea deprinderilor și priceperilor motrice
-nivelul de dezvoltare a altor calități motrice.
Mobilitatea sau suplețea:capacitatea organismului de a executa acte sau acțiuni
motrice cu maxim de amplitudine.
Factori:
-tipul contracției musculare
-elasticitatea tendoanelor
-calitatea fibrelor musculare
-coordonarea neuromusculară
-alți factori(vârsta,sexul,etc)
Forme de manifestare:
-generală sau specifică
-activă(când rezultatul este balansul)
-pasivă(când depinde de partener sau greutăți
-mixtă(activ și pasiv)