Sunteți pe pagina 1din 77

5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.

com

CAPITOLUL 1: 

DIDACTICA PREDĂRII DISCIPLINELOR ECONOMICE 


- DIDACTICA GENERALĂ 
1. CUPRINS 
1.1. Concept. Obiective. Conţinut 
1.2. Noi abordări în didactica disciplinelor economice 
1.3. Competenţele didactice ale profesorului eficient 
1.4. Condiţionări psihopedagogice ale predării şi învăţării 
disciplinelor economice 

2.  OBIECTIVE 
3.  CUVINTE – CHEIE 
4.  SARCINI DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 
5.  REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

Studiul unităţii de curs permite: 


- identificarea relaţiilor dintre didactica generală şi didacticile 
aplicate; 
- cunoa şterea abordărilor moderne ale didacticii specialităţii; 
- înţelegerea resorturilor psihopedagogice ale predării – învăţării 
disciplinelor economice. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 1/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

1.1. Concept. Obiective. Conţinut 

Didactica specială sau aplicată, numită până de curând şi 


metodica predării, estecare
ştiinţelor pedagogice, o disciplin ă ştiinţstudierea
are ca obiect ifică integrat rii şi   
ă în ăsistemul
organiz
desf ăşur ării procesului de instruire la un anumit obiect de 
învăţământ.1) Practic, Didactica specială sau Metodica analizează: 
scopurile şi obiectivele instruirii, metodele şi mijloacele de 
învăţământ, procesul de predare-învăţare-evaluare, organizarea şi 
 principiile înv ăţământului, proiectarea activităţii didactice în sfera 
unei discipline de învăţământ2), în cazul nostru în sfera disciplinelor  
economice care se predau şi se învaţă în învăţământul secundar  
superior (liceu, şcoală profesional ). Mai mult, ea orienteaz  
 proiectarea şi realizarea activităţiiădidactice în diferite situaţăii 
concrete: trepte, ani, semestre şcolare etc. 
Didactica disciplinelor economice are, în acelaşi timp, 
caracter aplicativ şi normativ deoarece studiază nu numai procesul 
de transmitere a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor, 
capacităţilor, competenţelor şi atitudinilor la obiectul de învăţământ 
respectiv, ci ţinteşte să soluţioneze toate problemele pe care le 
ridică învăţarea unei discipline de învăţământ. 
Aflată laDidacticii ţa interdisciplinar ă a Pedagogiei, 
confluengenerale
Psihologiei, (teoria instruirii), Logicii, 
Sociologiei educaţiei, Didactica aplicată la studiul disciplinelor  
economice se bazează pe sisteme structurate de termeni, concepte, 
noţiuni şi scheme logice cu care operează toate aceste discipline. 
Fundamentul ştiinţific al disciplinei este asigurat de psihologie, 
didactica generală şi de ştiinţele economice predate în şcoală. 
Din domeniul pedagogiei şi al didacticii generale, metodica 
 preia conceptele de : sistem de înv ăţământ, conţinut, strategie 
didactică, principii didactice, scop educaţional, obiective 
educaţionale, proiectare curricular ă, forme de organizare a 
activităţii didactice, forme de evaluare, itemi etc. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 2/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Din domeniul psihologiei, metodica preia noţiuni cum ar fi: 


învăţare şcolar ă, modele şi teorii ale învăţării, capacităţi de 
învăţare, particularităţi de vârstă şi individuale, motivaţie şi 
motivare a învăţării. 
O bună pregătire metodică presupune şi suficientă instruire 
 pe probleme de design instrucţional, pornind de la cunoaşterea 
aprofundată a operaţiilor proiectării didactice. 

1.2. Noi abordări în didactica disciplinelor economice 

Calitatea didacticii diferitelor  


 practic, raporturile instituite la niveldiscipline
de sistemeconomice reflect
şi de proces întreă  ,
teoria educaţiei – teoria instruirii – şi didactica aplicativă, articulate 
la nivelul unui “design pedagogic” care angajează resursele 
 proiectării curriculare şi ale managementului instrucţional în 
vederea obţinerii de produse didactice eficiente3). În plus, abordarea 
didactică a disciplinelor economice este configurată în noile 
 programe şcolare nu ca dimensiuni academice izolate, ci ca 
 perspective reale asupra omului şi a societăţii, pe care elevii şi le 
apropie cu scopul formării competenţelor necesare valorificării 
 propriului potenţial şi inser ţiei active în viaţa social – economică.4) 
Cunoştinţele dobândite, deprinderile formate şi valorile 
internalizate prin participarea la activităţile didactice permit 
elevilor identificarea şi selectarea unor criterii în baza cărora să se 
 poată raporta critic la realitatea economică, să exprime atitudini 
active, pozitive faţă de aspectele şi problemele lumii reale. 
Importantă este şi perspectiva interdisciplinar ă în abordarea 
didactică a disciplinelor economice, precum şi contribuţia 
semnificativă a acestora la formarea competenţelor  
5)crosscurriculare. 
Activitatea didactică în şcoala contemporană este mai mult 
decât o problemă de predare a unor conţinuturi, cu precădere în 
cazul disciplinelor economice care impune, prin însăşi condiţia lor  

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 3/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

ştiinţifică, formarea la şcolari a unor deprinderi intelectuale şi de 


 participare (ex: identificarea unor concepte economice, cum ar fi: 
 piaţă,întreprinzător,raţionalitate economică,acţiune 
antreprenorială, comportament economic etc.)., alături de 
cunoştinţe şi deprinderi specifice domeniul abordat, se urmăreşte şi 
raportarea critică a elevului la valori şi norme instituite în societate, 
aşa încât să manifeste atitudini pozitive faţă de valori şi să se 
implice în viaţa reală. Pentru realizarea unor asemenea deziderate, 
didactica modernă propune strategii didactice interactive, instruirea 
în mediu virtual, învăţarea prin descoperire, modelarea, euristica 
ş.a., toate destinate eficientizării instruirii.6) 
Didactica aplicată la studiul uneia sau alteia dintre 
disciplinele economice
nu poate fi eficientă f ăr ăincluse în planurile
implicarea necondi–ţionat
cadruă de învăţământ  
a profesorilor 
cu experienţă semnificativă în activitatea de predare – învăţare –  
evaluare angajată la diferite discipline, ani de studiu, specializări 
etc. 
Cunoştinţele cuprinse în manualele şcolare dobândesc for ţă 
educativă numai prin prelucrarea, adecvarea şi transmiterea lor de 
către profesor, acel specialist preocupat în permanenţă de 
identificarea celui mai eficient mod de organizare şi dirijare a 
învăţării.
confer  Competen
ă putere operaţaţional
de specialitate i pedagogico-metodic
ă cunoştinţşelor ă 
teoretice de specialitate; 
 predarea unei discipline solicită profesorului şi o serie de abilităţi 
de aplicare a principiilor normative şi a procedeelor de acţiune 
specifice tehnologiei instruirii. Există o strânsă legătur ă între 
 pregătirea de specialitate şi cea psihopedagogică a profesorilor, 
susţin teoreticienii procesului de învăţământ. Numai printr-o astfel 
de asociere se poate imprima un sens şi o finalitate educativă 
 premiselor şi condiţiilor implicate în acest proces.7) 
Abordarea metodicîşăiademonstreaz
conţinutuluiă şvaloarea
tiinţific alşi unei  
discipline economice eficienţa în 
 practica şcolar ă, rolul profesorului fiind acela de a asigura o 
funcţionalitate optimă procesului instructiv-educativ. Astfel, el se 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 4/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

va preocupa de structurarea activităţilor de învăţare, organizarea şi 


orientarea activităţii elevilor în direcţia formării de competenţe 
specifice etc., ca element definitoriu al competenţei profesional- 
didactice, formaţia metodică a profesorului face posibilă 
identificarea unor strategii didactice adecvate atât conţinuturilor de 
transmis, cât şi particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

1.3. Competenţele didactice ale profesorului eficient 

Competenţa educatorilor din învăţământ semnifică acel 


ansamblu
managerialede care
capacit ăţi cognitive,
interac afective,
ţionează cu motiva
tr ăsăturile ţionale şi  ale 
de personalitate
educatorului, conferindu-i acestuia calităţi necesare efectuării unei 
 prestaţii didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor  
 proiectate de către marea majoritate a elevilor, iar performanţele 
obţinute să se situeze aproape de nivelul maximal al potenţialului 
intelectual al fiecăruia. 
Dimensiunile competenţei profesionale a educatorilor sunt: 
• competenţa de specialitate; 
•• competen
competenţţaa psihopedagogic ă; 
psihosocială şi managerial ă. 
Competenţa de specialitate cuprinde trei capacităţi 
 principale: 
- cunoaşterea materiei; 
- capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică; 
- capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile 
achiziţii ale ştiinţei în domeniul respectiv (dar şi în 
domenii adiacente). 
Competenţa psihopedagogică este rezultanta 
următoarelor cinci capacităţi: 
- capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare 
 particularităţile lor de vârstă şi individuale la proiectarea 
şi realizarea activităţilor instructiv-educative; 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 5/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

- capacitatea de a comunica cu elevii, de a-i influenţa şi 


motiva pentru activitatea de învăţare, în general, şi 
 pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu, în 
 particular; 
- capacitatea de a proiecta şi realiza optim activităţi 
instructiv-educative; 
- capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de 
instruire, pregătirea elevilor, precum şi şansele lor de 
reuşită; 
- capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi 
autoeducaţie. 
Competenţa psihosocială şi managerială presupune cel 
 puţin patrude
- capacitatea capacit ăţi:  elevii în raport cu sarcinile 
a organiza
instruirii şi de a stabili relaţii de cooperare, un climat 
adecvat în grupul de elevi şi de a soluţiona conflictele; 
- capacitatea de a-şi asuma r ăspunderi; 
- capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi 
motiva, de a lua decizii în funcţie de situaţie. 
Profesorul eficient dispune de anumite caracterisitici specifice 
şi abilităţi. Prof.univ.dr. P. Golu, bazându-se pe o serie de studii 
din literatura
realizeaz str ăinăăadeînsu
ă o sintez specialitate
şirilor care(P.P.D.
intr ă înEggen, D. Kanchak 
componen ţa  ş.a.) 
modelului celui ce instruieşte eficient. Acesta vizează: 
- atitudinile; 
- organizarea; 
- comunicarea; 
- focalizarea; 
- feed-back-ul; 
- monitorizarea; 
- chestionarea. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 6/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Atitudinile se refer ă la: 


♦ orientarea pozitivă şi proiectivă a profesorului, bazată pe 
credinţa că toţi elevii pot să înveţe şi că este r ăspunderea 
 profesorului de a face astfel încât elevii să-şi activeze la 
maximum potenţialul de învăţare; 
♦ combinarea instruirii active cu o serie de caracteristici 
 pozitive ale profesorului cum ar fi: căldura şi empatia, 
expectanţele înalte, entuziasmul şi energia, respectul şi 
interesul pentru elevi ca fiinţe umane. 

Organizarea 
♦ abilitatea managerială de a utiliza eficient timpul; 
♦ abilitatea de organizare conceptuală care se refer ă la 
maniera în care ideile sunt prezentate elevilor – ca o 
structur ă bazată pe logică şi pe coerenţă interioar ă. 

Comunicarea: 
♦ profesorul eficient defineşte clar şi elimină termenii vagi; 
♦ discursul didactic legat; 
♦ acordă importanţă semnalelor de tranziţie în comunicare 
care indică faptul că o idee este terminată şi că alta 
începe; 
♦ accentuarea prin conduită verbală şi prin repetiţie a 
informaţiei importante din lecţie; 
♦ claritate şi fluenţă logică a cunoştinţelor prezentate; 
♦ siguranţa profesorului că înţelege complet conţinutul ce 
va fi predat elevilor. 

Focalizarea sau Concentrarea: 


♦ propulsarea elevului în lecţie şi menţinerea lui alături de 
 profesor (alături de noi) de la începutul până la sfâr şitul 
activităţii de învăţare potrivit legităţii psihologice că 
 procesarea informa ţiei începe cu atenţia; 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 7/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

♦ furnizarea unui sistem de stimuli de orientare pentru 


intensificarea motivaţiei, activarea curiozităţii, f ăcând 
conţinutul lecţiei atractiv; 
♦ utilizarea de materiale concrete şi atr ăgătoare – obiecte, 
desene, modele, informaţii noi etc. 

Feed-back-ul: 
♦ asigurarea legăturii inverse pentru că cei care învaţă au 
nevoie de informaţie despre performanţele lor; 
♦ un feed-back eficient are următoarele caracteristici: 
- este imediat; 
- este specific; 
- furnizează informaţii corectoare; 
- depinde de performanţă; 
- are un ton emoţional pozitiv. 

Monitorizarea: 
♦ verificarea constantă a conduitei verbale şi non-verbale a 
elevilor pentru a evidenţia progresele în învăţare şi a-i 
men ţine angajaţăţi are;
de instruire-înv în sarcin
 
ă în cursul tuturor activităţilor  
♦ abilitatea de a vedea elevii neatenţi, observându-le 
conduita şi determinându-i să revină la lecţie (a fi un 
 profesor senzitiv) pentru a crea un climat suportiv în 
clasă. 

Chestionarea eficientă are următoarele caracteristici: 


♦ frecvenţa – se refer ă la numărul de întrebări puse de 
 profesor (profesorul eficient pune un număr mare de 
întrebări; rezultatul – nivelul ridicat al implicării elevilor  
şi intensificarea achiziţiilor; chestionarea promovează 
cele patru procese: elaborarea, repetiţia, revederea, 
memorarea informaţiei); 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 8/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

  ♦ distribuţia echitabilă are în vedere: 


- chestionarea elevilor din clasă, pe cât posibil, în mod 
egal; 
- formularea mai întâi a întrebării şi apoi numirea 
elevului care trebuie să r ăspundă; 
- promptitudinea chestionării determină ca elevii să 
gândească complet, direct şi să dea un r ăspuns 
acceptabil; 
- respectarea “timpului de aşteptare” – perioada de tăcere 
înainte şi după r ăspunsul elevului; potrivit cu nivelul 
întrebării; 
- acordarea unui timp mai mare elevilor pentru a 
r ăspunde
sau la întreb
să evalueze ţia.le  cer să aplice, să analizeze 
ări care
informa
Indiferent de nivelul de învăţământ, aria problematică sau 
de formă, profesorul eficient trebuie să maximizeze timpul de 
angajare a elevilor în sarcină şi timpul de învăţare şcolar ă. 
Concluzionând, multe laturi ale personalităţii profesorului 
îşi pun amprenta asupra randamentului şcolar, de aceea el se va 
 preocupa permanent de propria-i perfec ţionare şi adaptare la 
schimbări, de multe ori imprevizibile. 

1.4. Condiţionări psihopedagogice ale predării şi învăţării 


disciplinelor economice8) 

Resorturile psihologice ale învăţării disciplinelor economice 


vizează, cel puţin în principiu, atât operaţiile mintale solicitate de 
asimilarea sistematică a noţiunilor, legilor, teoriilor economice, cât 
şi procesul de dezvoltare psihologică a şcolarului, care poate 
facilita sau nu învăţarea. Profesorii de discipline economice 
constată, la o primă luare de contact, că elevii au reale dificultăţi în 
receptarea şi asimilarea cunoştinţelor economice; explicaţia ar fi că 
familia şi şcoala (gr ădiniţă + şcoală generală) nu se preocupă în 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 9/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

mod organizat de formarea şi dezvoltarea spiritului economic al 


copilului de vârstă mică şi mijlocie. De regulă, adulţii nu discută cu 
copilul în termeni economici, chiar dacă acesta se află încă de la 
momentul naşterii în “relaţii economice” cu mediul înconjur ător  
(relaţii de proprietate cu părinţii şi rudele; relaţii de repartiţie, de 
schimb şi de consum – cu mama); aceste relaţii devenind 
manifeste. Apoi, la gr ădiniţă şi în cursul primar, educatoarea şi 
învăţătoarea nu se preocupă (din neştiinţă!) suficient de 
conştientizarea de către copil a lanţului de activităţi şi operaţii cu 
“încărcătur ă” economică, nesolicitându-l să verbalizeze motivul şi 
scopul diverselor acţiuni pe care le întreprinde, succesiunea lor, 
 procedurile de lucru, rezultatul ob ţinut etc. Aşa apar dificultăţile de 
exprimare şi deîncoeren
Ulterior, ţă.  şcolar ă mică şi mijlocie, chiar dacă 
perioada
copilul este antrenat efectiv în activităţi de muncă propriu-zise, nu i 
se cultivă un stil de muncă independent (să se informeze singur; să 
caute singur explicaţii; să iniţieze şi să deruleze diverse acţiuni din 
 proprie iniţiativă; să se verifice singur; să se autoresponsabilizeze şi 
să decidă singur cum să rezolve o problemă etc.). în consecinţă, 
spiritul său economic r ămâne insuficient dezvoltat şi la un nivel 
superficial/de aparenţă, interesul elevului pentru îmbunătăţirea 
randamentului personal
a relaţiei economice estecantitatea
dintre redus, iarşicapacitatea de conpe
calitatea muncii de o   
ştientizare
 parte şi profitul obţinut, pe de altă parte, va fi şi ea destul de redusă. 
Sintetizând, datorită lipsei de educaţie economică primar ă, 
Mecanismele psihocomportamentale necesare înţelegerii 
fenomenelor economice sunt insuficient dezvoltate la majoritatea 
elevilor (exemplu: spirit de observaţie redus; lipsă de curaj; 
încredere în sine redusă; insuficientă activare a intuiţiei şi 
imaginaţiei; simţul riscului - aproape inexistent; lipsă de metodă; 
atenţie ăşirile
concentrare  
schimb din mediulminime;
social; insuficient ă receptivitate
spirit de competi faţă deetc.).
ţie insuficient  
Pe această bază apar aşa-numitele dificultăţi tipice ale 
elevilor în asimilarea cunoştinţelor economice. Spre exemplu, cele 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 10/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

mai frecvente dificultăţi sunt: termeni economici ca “venituri”, 


“marf ă”, “preţ”, “capital”, “salariu” ş.a. sunt definiţi şi explicaţi la 
un mod dezarmant de simplist/comun. 
- elevii au tendinţa de a reduce unele fenomene economice 
la reprezentări obiectuale (ex. “firmă” = o clădire sau un 
spaţiu de lucru, f ăr ă a fi sesizate şi relaţiile dintre 
angajaţi); 
- tendinţa de a reduce unele procese economice la efecte 
reale sau presupuse (“fiscalitate”, “inflaţie”, “şomaj”). 
O altă categorie de dificultăţi de învăţare ţin de specificul 
fenomenelor economice: 
- - dificultăţi reale în înţelegerea caracterului polivalent al 
fenomenelor
contextului şieconomice
conotaţiilor(sub aspectul
multiple: cauzalit
politice,  
ăţii,ţifice,
ştiin  
tehnice, juridice, morale, ecologice etc.); 
- - dificultăţi de înţelegere a caracterului ambivalent, 
concret-abstract, al sistemului economic (“oamenii”, 
“uneltele” – sunt percepute direct şi concret; relaţii 
economice – sunt doar intuite). 
Ca urmare, cadrele didactice care predau discipline 
economice trebuie să îşi activeze oportun şi permanent cunoştinţele 
de didactică, accesibilizând
emblematice cunoştinprevalându-se
ale teoriei cu practica, ţele, realizând de
corela ţii   
metode
 participative de predare-înv ăţare. Prin însăşi conţinutul lor, 
disciplinele economice au un grad de abstractizare mult mai înalt, 
necesitând un efort comun (al elevului şi profesorului) de analiză şi 
de reprezentare a lanţului de fenomene şi procese pe care termenii 
economici le desemnează. Pentru a înţelege mecanismele şi legile 
economice (nu prin însuşire mecanică, ci pe cale raţională şi 
deductibilă), elevul are nevoie de “sprijinul” specializat şi 
necondi ţionatdealcalcul
profesorului şi al manualului Complementar,
şcolar, exersându-  
deprinderile economico-matematic.   şi
 propunem şi contactul nemijlocit cu diverse sectoare de activitate 
(prin lecţii la “sursă”), astfel elevul să sesizeze direct relaţiile 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 11/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

economice care se stabilesc între activităţile umane – complexul de 


acte normative ce le reglementează – şi trebuinţele sociale ce le 
fundamentează. 
Se poate stabili chiar un algoritm general de învăţare a 
economiei: 
la fiecare lecţie, elevul să aibă posibilitatea de a 
identifica nivelurile de referinţă ale categoriilor  
economice: 
a) nivelul mondoeconomic (globalizare, bursă, piaţă 
valutar ă, FMI); 
 b) macroeconomic (buget anual de venituri şi cheltuieli, 
dezvoltare pe termen mediu…); 
c)
d) microeconomic (firmă,ţii,
infrastructural (investi IMM-uri etc); a for ţei de muncă 
reconversie
ş.a.); 
e) structural (proprietate, productivitate, eficienţă …); 
f) suprastructural (management, control economico- 
financiar, Curtea de Conturi etc). 
alternarea metodelor de învăţare (învăţare globală –  
învăţare analitică – învăţare mixtă); 
descrierea fenomenului economic respectiv pe baza unor  

 pmodele
ăr ţilor;logice,
  respectându-se ordinea prezentării 
explicarea fenomenului economic pe baza 
interdependenţelor stabilite între elementele componente, 
compararea cu fenomene similar sau absolut definite; 
realizarea de aplicaţii pe baza informaţiei asimilate 
(rezolvarea de probleme, modelări, simulări, studii de 
caz, jocuri de management ş.a.); 
recapitularea pe bază de schemă integratoare (pe baza 
unor întrebări-problem
Concluzionând, ă).  şi dificultatea fenomenelor  
complexitatea
economice, tendinţele actuale şi solicitările mediului economic 
impun profesorului să recurgă, în predare, la o didactică funcţională 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 12/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

(articulând componentele procesului de instruire în domeniu: 


obiective – conţinuturi – strategii didactice – evaluare), aşa încât 
învăţarea economiei să nu fie redusă doar la asimilarea limbajului 
economic şi a tehnicilor de calcul, ci să permită (asigure) formarea 
spiritului şi comportamentului economic al elevului, care va avea 
 posibilitatea s ă înţeleagă şi să explice unitatea dintre dimensiunea 
concretă şi cea abstractă a fenomenelor economice. Evident, este 
importantă şi motivaţia învăţării, prin ajustarea capacităţilor la 
necesităţi18. 
Didactica funcţională a predării-învăţării economiei impune 
o mai mare responsabilizare a profesorului, atât pe linia selectării, 
dozării şi actualizării informaţiei, cât şi a strategiilor didactice 
apelate respectării  rigorilor psihologice ale predării – învăţării 
eficienteşişai inovatoare.

CUVINTE – CHEIE 

-  didactică generală 
--   didactic
competenă aplicată   
ţe didactice
-  algoritm de învăţare 

SARCINI DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 


- Explicaţi şi exemplificaţi relaţia dintre didactica 
disciplinelor economice şi didactica generală. 
- Schiţaţi portretul profesorului competent şi cu rezultate 

performante
economice (laîn predarea  – învăţarea unei discipline
 
alegere).

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 13/77
 
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

1. Cristea, Sorin  Dicţionar de pedagogie, Editura Litera, 


Bucureşti, 2000 
2. Okon, Vicenty  Didactica generală. Compendium, E.D.P., 
Bucureşti,1974 

3. XXX  Dictionnaire actuel de l’éducation, ESKA, 


Paris Guerin, Montreal, 1993 

4. XXX  Ghid metodologic – aria curricular ă 


OM ŞI şSOCIETATE,
Bucure ti, 2001  Editura Aramis, 

5. XXX  Ghid metodologic–aria curricular ă 


TEHNOLOGII - Profil sevicii, 
Editura Aramis, Bucureşti, 2001 

6. Albulescu, Ion  Predarea şi învăţarea disciplinelor  


Albulescu, Mirela  socio-umane, Editura Polirom, Iaşi, 2000 

7. Badea, Elena  Paradigme ale didacticii disciplinelor  


economice în “Tribuna Învăţământului” 
nr.611/2004, Bucureşti 

8. Jinga, Ioan  Învăţarea eficientă, Editura Aldeni, 


 Negreţ, Ion  Bucureşti, 1998 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 14/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

CAPITOLUL 2 

LOCUL ŞI ROLUL DISCIPLINELOR ECONOMICE 


ÎN CURRICULUM-UL PREUNIVERSITAR  

1. CUPRINS 
2.1 Dimensiuni ale reformei învăţământului secundar superior (liceal 
şi profesional) 
2.2 Structura organizatorică a liceului 
2.3 Locul disciplinelor economice în planurile cadru de învăţământ 
2.4 Documente curriculare specifice educaţiei economice 
2.4.1 Delimitări conceptuale şi metodologice 
2.4.2 Planurile cadru de învăţământ 
2.4.3 Programa şcolar ă 
2.4.4 Manualul şcolar  
2.4.5 Metodicile 
2.4.6 Planificările calendaristice 
2.4.7 Proiectele pedagogice 

2. OBIECTIVE 
La finele cursului veţi putea: 
- să precizaţi principalele dimensiuni ale reformei curriculare; 
- să identificaţi diferenţa dintre structura formală şi periodizările 
 psihologice ale învăţământului preuniversitar; 
- să identificaţi importanţa ciclurilor şi ariilor curriculare; 
- să evidenţiaţi rolul disciplinelor economice în modelarea 
 personalităţii elevilor  
- să înţelegeţi structura programelor şcolare. 

3. CUVINTE CHEIE 
4. SARCINI DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 
5. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 15/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

2.1. Dimensiuni ale reformei învăţământului secundar  


superior (liceal şi profesional) 

Reforma curricular ă a învăţământului preuniversitar a 


 produs o serie de schimbări în structura şi conţinutul acestui 
segment important în formarea şi educarea tineretului. Astfel, 
 proiectarea curricular ă se realizează la ora actuală pe următoarele 
direcţii: 
- centrarea actului didactic pe achiziţiile finale ale 
învăţării, astfel încât absolventul de liceu – spre exemplu - să fie în 
măsur ă să decidă asupra propriei cariere, integrându-se activ în 
viaţa socială; 
- trecerea de la enciclopedismul cunoaşterii (elevul să 
ştie, la finele şcolarităţii, câte ceva din fiecare domeniu) la cultura 
acţiunii contextualizate (formarea unui ansamblu structurat de 
competenţe funcţionale de bază); 
- reconsiderarea statutului liceului şi a misiunii sale 
generale: furnizor de servicii educaţionale, elevul fiind direct şi 
 permanent
formare. Înimplicat
contextulînreformei
configurarea
învăţăpropriului
mântului,traseu
liceul de
nuînv are ş i 
maiăţface
 parte din învăţământul obligatoriu; 
- procesul de învăţare şi interesele elevului devin 
 prioritare (în condiţiile în care liceul are statut neobligatoriu); 
- diversificarea ofertei curriculare a învăţământului 
secundar superior şi, implicit, multiplicarea posibilităţilor elevului 
de a alege (prin structurarea şi funcţionarea liceului pe mai multe 
filiere, profiluri şi specializări); 
- centrarea profesorului pe comportamente specifice 
rolurilor de organizator şi mediator al experienţelor de învăţare; 
- introducerea disciplinelor opţionale în cadrul modulelor  
de studii, etc. 
 Noul curriculum şcolar este astfel conceput şi dimensionat 
încât să asigure elevilor posibilitatea formării unei personalităţi 
active şi creative, capabilă de opţiuni şi decizii. Scopurile generale 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 16/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

urmărite sunt îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor de 


specialitate şi de cultur ă generală, competenţă axiologică, 
dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi conturarea unor dimensiuni 
 practice ale cuno ştinţelor dobândite. 
Într-o altă ordine de idei, prin actuala reformă curricular ă 
este reconsiderat, par ţial sau total, locul şi rolul disciplinelor socio- 
umane (inclusiv a disciplinelor economice) în dezvoltarea 
 personalităţii elevilor, implicit în formarea capacităţii acestora de a 
valoriza realitatea şi de a-şi afirma interesul şi atitudinile pozitive 
faţă de valorile fundamentale, instituţii, societate, cultur ă etc. 

2.2. Structura organizatorică a liceului 

Schimbările propuse de Curriculum Naţional au permis o 


redistribuire a resurselor umane astfel încât să asigure apariţia 
elitelor la nivelul oricărui palier instituţional, liceul fiind structurat 
 pe filiere, profiluri şi specializări, după cum urmează: 

Filier ă  Profil  Specializare


Teoretic  Filologie 
Ştiinţe sociale 
Matematică – informatică 
Ştiinţe ale naturii 
Electronică şi automatizări 
Tehnic  Electrotehnic 
Telecomunica
Mecanic  ţii 
Lucr ări publice-construcţii 
Textile pielărie 
Chimie industrială 
Protecţia mediului 
Tehnologic  Resurse naturale şi Silvic şi prelucrarea lemnului 
 protecţia mediului Veterinar  
Agricol şi agro-montan 
Industrie alimentar ă 
Turism şi alimentaţie publică 
Economie, administrativ 
Poştă
Servicii 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 17/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Filier ă  Profil  Specializare


Vocaţional  Sportiv 
Arte vizuale 
Arte plastice
Arhitectur ă 
Arte muzicale şi Muzică 
dramatice  Teatru 
Coregrafie 
Matematică informatică 
Militar (M.Ap.N) Muzici militare 
Matematică-informatică 
Ştiinţe sociale 
Militar (M.I.) 
Ortodox 
Catolic 
Teologie  Adventist 
Musulman 
Penticostal
Baptist   
Unitarian 
Reformat 
Bibliotecar-documentarist, instructor  
animator; instructor pentru activităţi 
extraşcolare; 
Pedagogic  Pedagog şcolar 

Această structur ă permite o reală diversificare a parcursului 


şcolar, în conformitate cu interesele şi aptitudinile elevilor la vârsta 
adolescenţei. În absenţa acestei diversităţi, liceul ar continua să 
ofere o educaţie generală, aceeaşi pentru toţi. Prin noul mod de 
organizare a liceului, practic se urmăreşte asigurarea unor propor ţii 
adecvate, propor ţii care se prezintă diferenţiat în funcţie de profil. 
De remarcat este faptul că o componentă esenţială a 
reformei şcolii româneşti o constituie elaborarea unui nou 
curriculum şcolar menit să r ăspundă în mod adecvat la schimbările 
 pe care ni le rezervă viitorul. În anul 1998 a fost elaborat 
CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
OBLIGATORIU, pornind de la faptul că şcoala şi curriculum-ul ar  
trebui să ofere un cadru coerent şi flexibil în care cooperarea şi 
competiţia, gândirea independentă, opinia liber exprimată şi 
argumentată, atitudinile sociale pozitive să constituie dimensiuni 
definitorii (Curriculum Naţional – Bucureşti, 1998, p. 10). 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 18/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

În mod tradiţional, prin curriculum s-a înţeles un ansamblu 


de programe şcolare de învăţare, în măsur ă să consemneze ceea ce 
se învaţă în şcoală; curriculum se confundă cu aşa numitele 
conţinuturi ale învăţării. 
Actualmente, prin curriculum se înţelege ansamblul 
experienţelor de învăţare pe care instituţia şcolar ă la ofer ă 
tinerilor, cu scopul de a-i sprijini în descoperirea şi valorificarea 
maximă a propriilor disponibilităţi. 
În sens larg, curriculum-ul defineşte sistemul de procese 
decizionale, manageriale sau de monitorizare care preced, însoţesc 
i urmeazăpermanent
şrevizuirea proiectarea,
ă şelaborarea,
i dinamică aimplementarea, evaluarea
setului de experien ţe de  şi
 
învăţare oferite de şcoală. 
În sens restrâns, curriculum-ul cuprinde ansamblul acelor  
documente şcolare de tip reglator în cadrul cărora se consemnează 
datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de 
învăţare pe care şcoala le ofer ă elevului. Acest ansamblu de 
documente poartă, de regulă, denumirea de curriculum formal sau 
oficial. 
Începând din anul şcolar 1998-1999, în România, 
Curriculum Naţional cuprinde: 
• Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. 
Cadrul de referinţă (document reglator care asigur ă coerenţa 
componentelor sistemului curricular, în termeni de procese şi 
 produse); 
• Planurile cadru de învăţământ pentru clasele I-XII-XIII, 
document care stabileşte ariile curriculare, obiectele de studiu şi 
resursele de timp necesare
• Programele şcolare abord ării acestora;
care stabilesc  
obiectivele cadru, 
obiectivele de referinţă, exemplele de activitate de învăţare, 
conţinuturile învăţării, precum şi standardele curriculare de 
 performanţă prevăzute pentru fiecare disciplină existentă în 
 planurile cadru de învăţământ; 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 19/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

• Ghiduri, norme metodologice şi materiale suport care 


descriu condiţiile de aplicare şi de monitorizare a procesului 
curricular; 
• Manuale alternative 
Introducerea noului Curriculum Naţional constatăm că este 
însoţită de o serie de concepte noi: cicluri curriculare, arie 
curricular ă, manuale alternative – pe care le explicităm succint. 
A. Ciclurile curriculare – au apărut, în structura 
învăţământului românesc, din nevoia de a sincroniza parcursul 
şcolar cu achiziţiile din domeniul psihologiei învăţării, fiind o altă 
modalitate de organizare
CICLURILE a sistemuluireprezint
CURRICULARE de învăţăă mânt românesc.
periodizări ale   
şcolarităţii care au în comun obiective specifice şi grupează mai 
mulţi ani de studiu, apar ţinând unor niveluri şcolare diferite. Aceste 
 periodizări ale şcolarităţii se suprapun peste structura formală a 
sistemului de învăţământ, având drept scop focalizarea obiectivului 
major al fiecărei etape şcolare şi, implicit, reglarea procesului de 
învăţământ prin intervenţii de natur ă curricular ă. 
Ciclurile curriculare intervin la nivelul: 
- obiectivelor fiecărui ciclu de învăţământ preuniversitar; 
- metodologiei didactice specifice; 
Devenind operative prin reconsiderarea planurilor de învăţământ 
sub aspectul: 
- grupării obiectelor de studiu; 
- momentului introducerii anumitor discipline în planurile 
cadru; 
- ponderii disciplinelor în economia planurilor; 
- adecv ării
modific programelor 
ărilor şi manualelor 
de strategie didactică (înşcolare;
funcţie  de 
finalităţile vizate şi de competenţele profesorilor). 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 20/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Schematic, dispunerea ciclurilor curriculare în învăţământul 


 preuniversitar este următoare: 

20--  XIII Specializare 

19--  XII 

18-- 

17--  XI Aprofundare 

16--  de
Şcoala    
ucenici Şcoala
 profesională  Liceul
vocaţional Liceul
tehnologic Liceul
teoretic X 
15--  IX Observare şi 
VIII orientare 
14--  VII 

13--  Învăţământ
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
obligatoriu
12--  VI 

11--  V  Dezvoltare 

10--  IV 
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
9--  III 

8-- 
II Achiziţii 
7--  fundamentale 
ANUL PREGĂTITOR  I 
6-- 

5-- 

4-- 

3-- 

2-- 

1-- 

0-- 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 21/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Fiecărui ciclu curricular îi sunt specifice anumite obiective 


de învăţare, care precizează comportamentele de atins de către elevi 
la finele unei etape de şcolaritate. Spre exemplu, structura formală 
actuală a liceului este intersectată de următoarele cicluri 
curriculare, care au obiective specifice: 
Ciclul de observare şi orientare (clasa a IX-a) are ca 
obiectiv major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi 
 profesionale. Acesta vizează: 
• descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi 
valori în scopul construirii unei imagini de sine pozitive; 
• formarea
 prin înv capacitorient
ăţare,în scopul ăţii deăanaliz
rii spreă oa nivelului de competen
anumită carier ă  ţe  
 profesională; 
• dezvoltarea capacităţii de comunicare, folosind diferite 
limbaje specializate; 
• dezvoltarea capacităţii de gândire independentă. 
Ciclul de aprofundare (clasa a X-a şi a XI-a) are ca 
obiectiv major adâncirea studiului în profilul şi specializarea 
aleasă, asigurând în acelaşi timp, o pregătire generală pe baza 
opţiunilor din celelalte arii curiculare. Aceasta vizează: 
• dezvoltarea competenţelor cognitive ce permit 
relaţionarea informaţiilor din domenii înrudite ale cunoaşterii; 
• dezvoltarea competenţelor socioculturale ce permit 
integrarea activă în diferite grupuri sociale; 
• formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de 
acţiunile personale cu impact asupra mediului social; 
• exersarea imaginaţiei şi a creativităţii, ca surse ale unei 
vieţi personale şi sociale de(clasele
Ciclul de specializare calitate.a  XII-a şi a XIII-a)are ca 
obiectiv major pregătirea în vederea integr ării eficiente în învăţământul 
universitar de profil sau pe piaţa muncii. Aceasta vizează: 
• dobândirea încrederii în sine şi construirea unei imagini 
 pozitive asupra reuşitelor personale; 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 22/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

• luarea unor decizii adecvate în contextul mobilităţii 


condiţiilor sociale şi profesionale; 
• înţelegerea şi utilizarea modelelor de funcţionare a 
societăţii şi de schimbare socială. 
Scopurile introducerii ciclurilor curriculare sunt: 
- asigurarea continuităţii pe verticala sistemului de 
învăţământ (de la un ciclu de şcolaritate la următorul), f ăr ă a crea 
dificultăţi de adaptare majore elevului; 
- creareapremiselornecesarepentruextinderea 
învăţământului general obligatoriu la 10 clase; 
- corelarea
vârstele structurii
psihologice formale
ale elevilor a sistemuluistadialit
(respectarea de învăţăţăiimânt cu ării 
dezvolt
şi a particularităţilor de vârstă). 
Ciclurile curriculare facilitează respectarea principiilor  
didactice şi realizarea finalităţilor educaţionale preconizate. 
B. Ariile curriculare – reprezintă grupaje de discipline 
şcolare care au în comun obiective şi metodologii şi care ofer ă o 
viziune multi şi/sau interdisciplinar ă asupra obiectivelor de studiu. 
Ariile curriculare au fost selectate în funcţie de finalităţile 
educaţionale ţinând cont de importanţa diverselor domenii culturale 
care structurează personalitatea umană şi de conexiunile dintre 
aceste domenii. Curriculum Naţional din România este structurat 
 pe 7 arii curriculare, desemnate pe baza unor principii 
 psihopedagogice şi epistemologice: 
- Limbă şi comunicare; 
- Matematică şi Ştiinţe ale naturii; 
- Om şi societate; 
- Arte;
Educa  ţie fizică şi sport; 
- Tehnologi; 
- Consiliere şi orientare. 
Ariile curriculare r ămân aceleaşi pe întreaga durată a 
şcolarizării obligatorii şi a liceului, variabilă fiind doar ponderea lor  
 pe cicluri şi pe clase. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 23/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Avantajele ştiinţifice şi metodico-didactice ale structur ării 


 planurilor de învăţământ sunt, cel puţin în principiu, următoarele: 
- ofer ă posibilitatea integr ării demersului monodisciplinar  
într-un cadru interdisciplinar; 
- echilibrează ponderea diferitelor domenii şi obiecte de 
studiu; 
- compatibilizează demersul didactic cu teoriile învăţării 
inovatoare; 
- asigur ă continuitatea şi integralitatea pregătirii elevilor pe 
tot parcursul şcolar. 
C. Manualele
democratiz alternative
ării învăţă – sunt o consecin
rii. Sunt structurate ţă a  ţă cu 
în consonan
obiectivele, competenţele şi conţinuturile stipulate în programele 
şcolare la care se adaugă opţiunile autorului (autorilor) privind 
 progresia, metodologia adoptată şi interesele de cunoaştere ale 
elevilor. 
Manualele alternative susţin creativitatea şi iniţiativa 
şcolarului, contribuind şi la individualizarea învăţării. 

2.3. Locul disciplinelor economice în planurile cadru 


de învăţământ 

Întregul proces instructiv-educativ este astfel conceput şi 


desf ăăşşurat,
ura o laactivitate
ora actual ă, încât tinerii
profesional să aajung
ă, şi de ă la capacitatea
se integra de În
în societate. a   
cadrul acestuia, un loc şi rol bine definit deţin disciplinele 
economice, al căror studiu are reale valenţe formative, contribuind 
esenţial la dezvoltarea personalităţii elevilor. Edgar Faure afirma că 
„nu este suficient să ridicăm nivelul de calificare a producătorilor, 
fiecare trebuie ajutat să devină agent conştient al dezvoltării, un 
consumator luminat, datorită cunoaşterii reale a legilor, 
mecanismelor şi angrenajelor vieţii economice”. Programele de 
educaţie instituţionalizată actualizează rolul acelor discipline 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 24/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

socio-umane care îl ajută pe tânărul aflat în formare să dobândească 


conştiinţa locului său în societate, să înţeleagă că poate şi trebuie să 
 participe la viaţa economico-socială a colectivităţii. 
 Ne putem întreba: de ce trebuie s ă studieze elevii aceste 
discipline? Învăţarea lor este pedagogic motivată? Ponderea pe care 
o au în cadrul curriculum-ului este corespunzătoare interesului 
elevilor şi valenţelor lor formative? Prezenţa disciplinelor  
economice în planul de învăţământ este impusă de însăşi idealul 
educaţional urmărit, ce exprimă, în esenţa sa, modelul de 
 personalitate pe care şcoala trebuie să-l formeze. Recunoaşterea 
individualit ăţii umane,
şcoala contemporan ă, cua libertăţii mult
atât mai şi demnităţiiadolescen
cu cât sale au impact
ţa este în
 
vârsta la care încep să se evidenţieze interesele complexe de 
cunoaştere şi acţiune, vârsta la care omul se pregăteşte pentru viaţa 
socială activă, respectiv integrarea pe piaţa muncii. 
Raportarea la individ şi societate reprezintă cadre de 
referinţă în care se înscriu disciplinele economice. Cunoaşterea 
cadrelor existenţei umane, a fenomenelor şi legităţilor economice, 
„articularea” interdisciplinar ă a ştiinţelor economice cu alte ştiinţe 
socio-umane ofer ă posibilitatea înţelegerii în profunzime a realităţii 
economice şi, implicit, posibilitatea unei acţiuni eficiente asupra ei. 
Studierea disciplinelor economice are, deopotrivă, un 
caracter informativ şi formativ, în concordanţă cu particularităţile şi 
tendinţele fundamentale de progres ale vieţii sociale. Modul în care 
o persoană reacţionează într-o situaţie dată depinde de educaţia pe 
care a primit-o, de deprinderile formate, care o ajută să-şi joace 
rolul social. În context, aportul adus de disciplinele economice la 
formare
raportămşiladezvoltarea
obiectiveleelevilor
generaleeste direct sesizabil
şi competen dacă ne  
ţele specifice,
explicitate în programele şcolare. Însuşirea unui sistem de 
cunoştinţe cu privire la activitatea umană, necesitatea asocierii 
trebuinţelor cu resurselor în cadrul activităţii umane în scopul 
satisfacerii eficiente a nevoilor personale, proiectarea unui 
comportament economic raţional, adecvat la cerinţele unui mediu 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 25/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

concurenţial, formarea unor priceperi, deprinderi, capacităţi şi 


atitudini corespunzătoare unei existenţe pro-active (agent economic 
activ, consumator avizat, investitor prudent, cetăţean responsabil) –  
toate acestea îi permit elevului să-şi construiască o imagine de 
ansamblu asupra vieţii economico-sociale şi să poată r ăspunde 
cerinţelor fundamentale ale existenţei şi integr ării sociale. 
Elevul va fi pregătit – şi prin predarea-învăţarea 
disciplinelor economice – să gândească liber şi creativ, să 
manifeste capacităţi de analiză şi apreciere a propriului 
comportament şi al semenilor săi, fiind capabil de opinii personale, 
dialog, comportament
schimbare.   dezirabil, acţiune, reacţii pozitive la 
Concluzionând, disciplinele economice - prin conţinutul lor  
 profund social – au valoare utilitar ă şi paxiologică deosebită 
(în ciuda gradului ridicat de abstractizare şi generalizare a 
noţiunilor economice). Contribuie într-o măsur ă apreciabilă la 
dezvoltarea gândirii critice şi divergentă, a spiritului de observaţie, 
a atenţiei distributive etc., elevii având ocazia să abordeze coerent 
şi sistematic probleme de natur ă economică, socială, politică. 
Desigur, însă, fiecare disciplină economică vizează o anumită 
categorie de fenomene şi procese economice, pe care le 
sistematizează şi le explică, determinându-l pe elev să îşi formeze 
un mod de gândire economic şi o imagine comprehensivă despre el 
însuşi şi despre societatea de consum, putând să înţeleagă legăturile 
dintre gândire şi acţiuni (teorie şi practică). 

2.4. Documente curriculare specifice educaţiei economice 

2.4.1. Delimitări conceptuale şi metodologice 

Deoarece din punct de vedere organizatoric învăţământul 


secundar superior a că pătat o nouă orientare prin introducerea 
structurii pe filiere, profiluri şi specializări – structur ă care permite 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 26/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

o reală diversificare a parcursului şcolar în conformitate cu 


interesele şi aptitudinile elevilor la vârsta adolescenţei –  
documentele şcolare care dimensionează timpul şcolar şi 
conţinuturile învăţării au fost timpul şcolar şi conţinuturile învăţării 
au fost reconsiderate şi restructurate în conformitate cu 
coordonatele unui învăţământ formativ, centrat pe elev, facilitând 
modelarea personalităţii acestuia, respectiv înzestrarea elevului cu 
un ansamblu structurat de competenţe de tip funcţional şi 
asigurarea unei profesionalizări largi. 
Schimbarea propusă de Consiliul Naţional pentru 
Curriculum
redistribuireapermite valorizarea
resurselor umane peofertei educa
filiere, ţionale
profile şi 
şi specializări 
şcolare astfel încât să fie posibilă apariţia elitelor pe oricare dintre 
filiere. Prin urmare, conform ultimelor reglementări ale C.N.C., 
învăţământul secundar superior (liceal şi profesional) r ăspunde 
mult mai aplicat (concret) cerinţelor sociale experimate în termenii 
de achiziţii finale uşor evaluabile. Dominanta activităţii didactice 
devine asimilarea instrumentelor de prelucrare şi accesare la un 
nivel superior a informaţiei necesare integr ării absolventului în 
viaţa socială şi profesională. 
Au fost marcate de noul „val” al schimbărilor principalele 
 produse/documente curriculare, care au un impact deosebit asupra 
demersurilor educaţionale. Este vorba de planul de învăţământ, 
 programa şcolar ă şi manualul şcolar; ele se constituie în 
obiectivări ale politicii educaţionale, fiind documente şcolare 
oficiale. Normele cuprinse în aceste documente au caracter  
obligatoriu – cum este cazul planului de învăţământ şi, par ţial, 
 programele şcolare;oficial
şcolar – au caracter alte documente şcolare – cum
dar nu şi obligatoriu, iareste manualul
altele    
au numai
caracter de sugestie şi îndrumare, cum este cazul metodicilor  
disciplinelor, a planificărilor calendaristice şi proiectelor  
 pedagogice. 
În ansamblul lor, toate documentele curriculare vizează 
organizarea experienţelor de învăţare şi a conţinuturilor pregătirii, 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 27/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

respectându-se o serie de exigenţe ştiinţifice şi pedagogice, care 


vizează articularea, continuitatea şi echilibrarea curriculum-ului 
şcolar, astfel încât educaţia generală să se conjuge cât mai perfect 
cu educaţia specializată. Cele trei norme fundamentale de 
organizare curricular ă vizează, în principiu, interdisciplinaritatea, 
diferenţierea şi individualizarea instruirii prin gradualizarea 
competenţelor şi capacităţilor elevilor şi, nu în ultimul rând, o 
„justă distribuire a valorilor”, astfel încât nici una să nu devină 
supraponderală (formarea unei culturi generale şi pe baza acesteia 
specializarea)6. 

2.4.2. Planurile cadru de învăţământ 

Planul de învăţământ poate fi considerat cel mai important 


 produs curricular deoarece este instrumentul fundamental de 
conducere şi desf ăşurare a procesului de învăţământ. 
Vă reamintesc că orice plan de învăţământ stabileşte7: 
a) finalităţile şi obiectivele generale ale pregătirii; 
 b) competenţele finale şi standardele pregătirii; 
c) structura conţinuturilor pregătirii, grupate modular, sub 
formă de disicipline; 
d) eşalonarea în timp a pregătirii: 
- succesiunea disciplinelor (a „experienţelor de învăţare”); 
- numărul să ptămânal şi anual de ore afectate fiecărei 
discipline; 
- limitele minime şi maxime ale pregătirii (numărul de ani 
de studiu); 
- structura anilor şcolari (succesiunea intervalelor de timp 
afectate studiilor, vacanţelor, examenelor). 
e) sistemul de acces şi de finalizare a pregătirii; 
f) modalităţi de evaluare a competenţelor şi standardelor  
 pregătirii pe parcurs şi finale. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 28/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Structura diferenţiată pe filiere, profiluri şi specializări a 


determinat – la nivelul învăţământului liceal – existenţa mai multor  
 planuri-cadru de învăţământ care conduc la diversificarea ofertei 
educaţionale şi respectarea dreptului la opţiune. Noile planuri-cadru 
de învăţământ au la bază anumite principii de generare, cum ar fi 
(cu titlu de exemplu): 
1.Principiul selecţiei şi ierarhizării culturale – domeniile 
culturii, cunoaşterii şi acţiunii umane sunt selectate şi grupate în 
şapte arii curriculare (Limba şi comunicare; Matematica şi ştiinţe 
ale naturii; Om şi societate; Arte; Educaţie şi sport; Tehnologii; 
Consiliere şi orientare).
Ariei curriculare „Om şiObiectul
societate”dedar
învop
ăţăţmânt
ional Economie apar ţine
poate fi realizat şi 
 
 prin intermediul unor CDS-uri transcurriculare. 
2.Principiul funcţionalităţii vizează recordarea diverselor  
discipline, precum şi a ariilor curriculare: 
- la vârstele şcolare şi la psihologia vârstelor; 
- amplificarea şi la diversificarea domeniilor cunoaşterii. 
Principiul funcţionalităţii, coroborat cu o serie de strategii 
de organizare internă a curriculumului, a determinat structurarea 
 procesului de învăţământ în cicluri curriculare. 
3.Principiul coerenţei vizează caracterul omogen al 
 parcursului şcolar. Acest principiu are în vedere gradul de integrare 
orizontală şi verticală a ariilor curriculare în interiorul sistemului, 
iar în cadrul acestora, a obiectelor de studiu. 
Principiul coerenţei vizează în esenţă, raporturile 
 procentuale, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, între ariile 
curriculare, iar în cadrul ariilor, între discipline. 
4.Principiile
unui sistem care dăegalităţii fiec
dreptul şanselor are în vedere
ărui elev parte săasigurarea
descopere  şi să 
valorifice la maximum potenţialul de care dispune. Aplicarea 
acestui principiu impune: obligativitatea învăţământului general şi 
existenţa trunchiului comun, în măsur ă să asigure elevilor accesul 
la „nucleul” fiecărei componente a parcursului şcolar. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 29/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

5.Principiul flexibilităţii şi al parcursului individual 


vizează trecerea de la învăţământul pentru toţi la învăţământul 
 pentru fiecare. Acest lucru poate fi realizat prin descentralizarea 
curricular ă. Din această perspectivă, curriculumul la decizia şcolii 
urmăreşte să coreleze mai bine resursele şcolii cu dorinţele elevilor, 
contribuind în final la valorizarea fiecărui liceu, la crearea unei 
 personalităţi proprii a şcolii prin diferenţierea ofertei de educaţie. 
Competiţia între şcoli poate deveni astfel o competiţie a valorilor, 
având ca efect sporirea calităţii procesului de învăţământ. 
Diferenţierea creată în acest mod între şcoli este echilibrată prin 
 prezen ţa în plan aracord
6.Principiul trunchiului
ării la comun.
 
social presupune ca planurile să 
fie astfel concepute încât să favorizeze tipuri variate de ieşiri din 
sistem: către pregătirea universitar ă, către pregătirea postliceală sau 
către piaţa muncii. 
Conform principiului racordării la social, în vederea 
asigur ării legăturii optime dintre şcoală şi cerinţele sociale, este 
necesar ca, pe termen mediu, bacalaureatul să asigure în mod real 
diplome diferite ca specializare, singurele în măsur ă să ofere 
 posibilitatea accesului direct la specializarea universitar ă. De 
asemenea, pentru a veni în întâmpinarea reorientării elevilor, este 
necesar să existe pasarele de trecere de la o filier ă/profil/ 
specializare la alta, în diverse puncte ale parcursului şcolar. 
Prezentăm, cu titlu de exemplu, două planuri cadru de 
învăţământ destinate pregătirii economice. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 30/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFILUL SERVICII 

SPECIALIZAREA: ECONOMIC
Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa 
Arii curiculare   Discipline  
Trunchi  Trunchi Trunchi Trunchi 
comun  CDS comun CDS comun CDS  comun  CDS
1.Limbă şi   Limba şi literatura
comunicare   română  
4  3 3 3 

Limba modernă I   2  2 2 2 
2.Matematici şi Matematică   3  3 3 3 
ştiinţe ale naturii  
Fizică  
2  1 1
Chimie   2  1 1
Biologie   2  1 1
3. Om şi  Istorie   1  1 1 2 
 
societate
Geografie   1  1 1 1 
Ştiinţe socio –   1  1 1 1 
umane 
Educaţie 
antreprenorială  1 
Religie/ Istoria 
religiilor   1   1 1 1  
4. ArteEducaţie muzicală
Educaţie plastică   
5.Tehnologii Informatică /  
Tehnologii  
asistate de   2  2 2 2 
calculator   
Tehnologii şi  
aplicaţii  
6. Educaţie Educaţie fizică  
fizică şi sport   2  4 5 5 
8. Consiliere şi Orientare şi  
orientareconsiliere   2  2 1 1 
vocaţională  
Informareşi  
consiliere privind   1  1 1
cariera  

26  24 24 23 
 NUMĂR TOTAL DE ORE  
4   6 6   7
30  30 30 30 

 Elevii care nu studiază Religia îşi vor completa, în mod obligatoriu, schema orar ă cu un 
opţional ales în urma procesului de consultare 
CDS= Curriculum la decizia şcolii 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 31/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

PLANURI-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
FILIERA TEHNOLOGICĂ PROFIL SERVICII 
PROFILUL SERVICII 

SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa 
Arii curiculare   Discipline  
Trunchi  Trunchi Trunchi Trunchi 
comun  CDS comun CDS comun CDS  comun  CDS
1.Limbă şi   Limba şi literatura
comunicare   română  
4  3 3 3 

Limba modernă   2  2 2 2 
2.Matematici şi Matematică   3  3 3 3 
ştiinţe ale naturii  
Fizică   2  1 1
Chimie   2  1 1 1 
Biologie   2  1 1 1 
3. Om şi  Istorie   1  1 1 2 
 
societate
Geografie   1  1 1 1 
Ştiinţe socio –    1  1 1
umane  
Educaţie  
antreprenorială
Religie/ Istoria   1 
religiilor    1   1 1 1  
4. ArteEducaţie muzicală  
Educaţie plastică  
5.Tehnologii Informatică /  
Tehnologii  
asistate de   2  2 2 2 
calculator   
Tehnologii şi  
aplicaţii  
6. Educaţie Educaţie fizică  
fizică şi sport   2  4 5 5 
8. Consiliere şi Orientare şi  
orientareconsiliere   2  2 1 1 
vocaţională  
Informareşi  
 
consiliere privind
cariera   1  1 1

26  24 24 24 
 NUMĂR TOTAL DE ORE  
4   6 6   6
30  30 30 30 

 
Elevii care
orar ă cu un nu
opţstudiaz ă Religia
ional ales îşiprocesului
în urma vor completa, în mod obligatoriu,
de consultare schema  la 
CDS= Curriculum
decizia şcolii 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 32/77
 
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

2.4.3. Programa şcolar ă 

Programa şcolar ă este al doilea document ca importanţă 


oficială şi practică după planul de învăţământ pentru organizarea şi 
desf ăşurarea procesului instructiv-educativ. Programa şcolar ă, 
numită adesea „analitică” detaliază elementele obligatorii de 
 parcurs la o anumită disciplină (modul etc), devenind ghidul 
fundamental al activităţii cursului didactic. Programele analitice, ca 
rezultat al proiectării curriculare, „transcriu” în termenii logicii 
 pedagogice a învăţării logica ştiinţifică a domeniului studiat. 
Construcţia programei şcolare trebuie să aibă la bază modelul 
 pedagogic al disciplinei din care pot fi derivate şi trebuie înscrise 
ca atare în programă cel puţin următoarele elemente: 
a) obiectivele generale ale domeniului descrise în termeni 
de competenţă şi capacităţi finale; 
 b) standardele de performanţă prin care pot fi atestate 
(evaluate) competenţele şi capacităţile finale; 
c) obiectivele specifice ale capitolelor (unităţi de învăţare) 
şi modalităţi de testare a acestora; 
d) unităţi de conţinut – descrise în succesiunea în care 
trebuie parcurse, însoţite, eventual, de sugestii privind 
organizarea experienţelor de învăţare pentru atingerea 
obiectivelor fiecărei unităţi sau secvenţe. 
Programa este un „macroproiect pedagogic” al disciplinei 
(domeniului), de regulă structurată pe ani de studiu. Ea precizează 
limitele de timp în care trebuie parcursă materia prevăzută. Uneori 
este însoţită de sugestii sumare privind proiectarea, desf ăşurarea şi 
evaluarea unor
Prezent ăm,experien e de
cu titlu ţde învăţarecâteva
exemplu, (lecţii,programe
explicaţiianalitice
etc.).  a 
unor discipline economice care se predau în învăţământul liceal.

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 33/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

   Anexa la Ordinul ministrului 


educa ţ iei  şi cercet ării nr. 3252 / 13.02.2006  

M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I 
Programa şcolar ă a fost aprobată cu Ordin al Ministrului educaţiei naţionale nr. 5365 din
18.12.2000 şi modificată prin Ordin al Ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3915 din
31.05.2001.

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM 

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ 

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CICLUL


Clasa a X-a
SUPERIOR AL LICEULUI 

  E C O N O M I E 
 

1
CLASA A XI-A  

 Aprobat prin Ordinul ministrului  


 Nr. 3252 / 13.02.2006  

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 34/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

 
Bucureşti, 2006 

1
Se aplică şi la clasa a XII-a – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii + anul de
completare. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 35/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

NOTĂ DE PREZENTARE 

toateÎnfilierele,
conformitate cu planurile-cadru
profilurile şi specializăde
rile, ăţământ pentru
învprecum ciclul asuperior
şi la clasa XII-a, alliceu
liceului – la clasaruta
tehnologic, a XI-a,
de
 profesionalizare progresivă prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, – disciplina  Economie 
 beneficiază de următorul buget de timp: 
2 ore/săptămână: 
a)  la filiera teoretică, profilul uman, specializarea ştiinţe sociale);
 b)  la filiera tehnologică:
calificările profesionale: tehnician în turism, tehnician în activit ăţi de poştă,
tehnician în activităţi economice, tehnician în administraţie, tehnician în
achiziţii şi contractări, coafor stilist, tehnician în hotelărie, tehnician în activităţi
de comer ţ, tehnician în gastronomie, organizator banqueting;
c)  filiera vocaţională profilul militar (Licee ale Ministerului Administraţiei şi Internelor),
specializarea Ş tiin ţ e sociale;
1 oră/săptămână: 
d)  la filiera teoretică:
 profilul real (toate specializ ările);
 profilul uman (specializarea filologie);
e)  la filiera vocaţională:
 profilul artistic (toate specializ ările);
  profilul pedagogic (toate specializările);
 profilul sportiv (toate specializările);
  profilul militar (Licee ale Ministerului Ap ăr ării Naţionale), specializarea
Matematică -fizică ; 
 profilul teologic (toate specializările);
f)  la filiera tehnologică:
toate calificările profesionale, cu excepţia celor menţionate la punctul b).

Curriculumul pentru disciplina Economie r ăspunde cerinţelor formulate în documentele reglatoare


de politică educaţională din România. 

Demersurile
recomand   actualul curriculum sunt concordante, de asemenea, cu spiritul şi cu
propuseîn:prin
ările cuprinse
Planul de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor educaţionale şi de formare
profesională din Europa pentru perioada 2001 – 2010, ratificat de Consiliul Europei (Barcelona, 
2002); 
•  Declaraţia Miniştrilor Europeni ai Educaţiei şi Formării Profesionale şi a Comisiei Europene,
adoptată la Copenhaga, 29-30 noiembrie 2002, privind înt ărirea cooperării europene în
domeniul formării profesionale – „Declaraţia de la Copenhaga”.

 Economie – clasa a XI-a, ciclul superior al liceului   2  

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 36/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Locul acestei discipline în liceu este justificat de nevoia de a studia problematica  economiei de piaţă,
astfel încât tinerii: 
-  să dobândeas ă competenţele necesare unei orientări eficiente în mediul economic, valorificându- 
şi resursele personale în acord cu exigenţele proprii şi cu cele ale comunităţii în care tr ăiesc; 
-  să îşi dezvolte motivaţia şi disponibilitatea de a reac ţiona pozitiv la o realitate în continu ă
  schimbare.  

În vederea realiz ării acestor finalităţi, prezentul curriculum integrează următoarele dimensiuni: 
  dimensiunea explicativ-informativă, vizând însu şirea cunoştinţelor   despre  activitatea
  economică, despre comportamentul raţional al consumatorului şi al producătorului, precum şi
despre mecanismele de funcţionare ale economiei de piaţă; 
•  dimensiunea normativă, referitoare la orientarea comportamentului  şi a deciziilor individului,
ca agent economic, în raport cu normele, principiile şi legile activităţii economice;
•  dimensiunea interogativ-reflexivă  şi valorizatoare, care are în vedere dezvoltarea 
competenţelor specifice gândirii critice;
•  dimensiunea practică, urmărind formarea de atitudini  şi exersarea de comportamente
economice raţionale.

Structura curriculumului include următoarele componente: 


•  Competenţe generale
•  Competenţe specifice şi unităţi de conţinut
•  Valori şi atitudini
•  Sugestii metodologice.

Conţinuturile nemarcate prin asterisc (*)se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina
 Economie în 1 or ă/să ptămânal. 

Pentru clasele ai căror elevi studiază disciplina Economie în 2 ore/să ptămânal se adaug ă conţinuturile


marcate prin asterisc (*)şi corp de liter ă italic.  

Elementele de noutate sunt legate de următoarele aspecte: 


•  orientarea către latura pragmatică a aplicării curriculumului: corelarea dintre unităţile de
conţinut şi competenţele specifice permite profesorului să realizeze conexiunea explicită între
ceea ce se învaţă  şi scopul pentru care se înva ţă; corelaţia propusă are în vedere posibilitatea ca
o anumită competen ţă specifică să poată fi atinsă prin diferite unităţi de conţinut, neexistând o
corespondenţă biunivocă între acestea;
•  recomandarea unor valori şi atitudini care să completeze dimensiunea cognitivă a învăţării cu
cea afectiv-atitudinală  şi morală, din perspectiva finalităţilor educaţiei, dar  şi a disciplinei
 Economie;

•  includerea unor sugestii metodologice care s ă orienteze spre modalităţi didactice concrete de

utilizare a curriculumului în proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare.

 Economie – clasa a XI-a, ciclul superior al liceului   3  

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 37/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

 
Prezenta programă dezvoltă competenţele specifice spiritului antreprenorial dobândite de elevi în
clasa a X-a şi creează, prin competenţele propuse, posibilităţi sporite de relaţionare a elevilor la mediul
economico-social, prin valorificarea propriului potenţial şi gestionarea eficientă a resurselor proprii si,
în perspectivă, pentru gestionarea propriei afaceri. 
Programa se adresează atât profesorilor, cât şi autorilor de manuale. Lectura integrală a programei
este absolut necesar ă înaintea proiectării unităţilor de învăţare. 
Programa este concepută astfel încât s ă încurajeze creativitatea didactică  şi adecvarea demersurilor 
didactice la particularităţile elevilor. Profesorii şi autorii de manuale îşi pot concentra atenţia în mod
diferit asupra activităţilor de învăţare şi asupra practicilor didactice. Diversitatea situaţiilor concrete face
 posibilă  şi necesar ă o diversitate de soluţii didactice. Din această perspectivă, propunerile programei nu
trebuie privite ca reţetare inflexibile. Echilibrul între diferite abord ări şi soluţii trebuie să fie rezultatul
 proiectării didactice personale şi al cooper ării cu elevii fiecărei clase în parte. 

 Economie – clasa a XI-a, ciclul superior al liceului   4  

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 38/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

COMPETENŢE GENERALE 

1.  Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea


demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din

viaţa reală 
2.  Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-
 problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3.  Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în
cadrul diferitelor grupuri
4.  Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei
lumi în schimbare

5.  Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii

VALORI ŞI ATITUDINI 

Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare a 


disciplinei Economie au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini: 
libertate economică 
eficienţă economică 
raţionalitatea utilizării resurselor 
comportament economic activ şi responsabil.

 Economie – clasa a XI-a, ciclul superior al liceului   5  

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 39/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

2
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI  

Competenţe specifice  Conţinuturi 


1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe Consumatorul şi comportamentul său 
care îl îndeplineşte orice persoană  raţional 
2.1. Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei  
şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor    Nevoi şi resurse 
4.1. Proiectarea unui comportament raţional al  Cererea 
consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse  Consumatorul şi comportamentul 
său (costul de oportunitate, 
utilitatea  
economică) 
1.2. Caracterizarea producătorului / întreprinzătorului, ca  Producătorul/întreprinzătorul şi 
 purtător al ofertei  comportamentul său raţional 
2.2. Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de 
 produc ţie în activitatea
2.3. Analizarea utilizăriiă factorilor de producţie 
economic
eficienţei Proprietatea
Oferta  şi libera iniţiativă 
4.2. Proiectarea unui comportament raţional şi eficient al  Factorii de producţie şi 
 producătorului / întreprinzătorului, adecvat raportului cerere   combinarea acestora 
 – ofertă, consum – producţie  Costuri, productivitate, profit, 
eficienţă economică 

1.3. Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în  Piaţa –întâlnire a agenţilor economici 
diferite forme concrete de manifestare a acesteia 
1.4. Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind  Relaţia cerere-ofertă-preţ în 
de la obiectul tranzacţiilor realizate  economia de piaţă 
2.4. Compararea unor fenomene şi procese specifice  Mecanismul concurenţial 
dinamicii economice  Forme ale pieţei 
4.3. Adecvarea comportamentului economic propriu la  - Piaţa monetar ă 
cerinţele unui mediu concurenţial  - Piaţa capitalurilor  
5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene  - Piaţa muncii 
economice din perspectivă micro şi macroeconomică sau  - * Pia ţ a valutar ă  
individuală şi socială  - * Pia ţ a mondial ă  
* Echilibre şi dezechilibre 
economice 
*Cre ştere şi dezvoltare 
economică  
* Fluctua ţ ii ale activit ăţ ii 
economice 
*Rolul statului în economia de  
 pia ţă  

3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în rezolvarea unor   Economia deschisă 


sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalţi 
4.4 Identificarea tendinţelor de integrare şi globalizare,  *Globalizarea 
specifice dinamicii economice actuale  Uniunea Europeană – mecanisme 
de integrare economică 

2
Conţinuturile marcate prin corp de liter ă cursiv şi asterisc (*) sunt obligatorii numai la specializările care, în 
 planul-cadru, au prevăzute 2 ore/ să ptămân ă pentru disciplina Economie. 

 Economie – clasa a XI-a, ciclul superior al liceului    


http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 40/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

SUGESTII METODOLOGICE 

Prezentul curriculum este un instrument de lucru care se adresează profesorilor care predau
disciplina Economie. Acesta a fost conceput în aşa fel încât s ă permită profesorului: 
să orienteze elevii în utilizarea unor concepte şi practici care ţin de cultivarea raţionalităţii 
economice;  
să-şi orienteze propria activitate pentru formarea la elevi a competenţelor specifice
domeniului economic;
să-şi manifeste creativitatea didactică  şi să le faciliteze adecvarea demersurilor didactice la
 particularităţile elevilor cu care lucrează.

Sugestiile metodologice au în vedere deplasarea accentului de pe con ţinuturi pe competenţe. 

Unităţile de conţinut sunt prezentate într-o ordine care nu este obligatorie. 

Pentru accentuarea caracterului practic – aplicativ al disciplinei se va face apel la:  


- experienţa de viaţă a elevilor; 
- exemple din economia româneasc ă, accentuând domeniul de pregătire a elevilor; 
- analiza unor procese referitoare la integrarea României în spa ţiul economic al Uniunii Europene. 

Considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv – educative şi orientarea acesteia înspre


formarea competenţelor specifice presupun respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care: 
utilizarea unor metode active (de exemplu: învăţarea prin descoperire, învăţarea problematizată,
învăţarea prin cooperare, studiul de caz, simularea, jocul de roluri, analiza de text, realizarea de
 portofolii), care pot contribui la crearea cadrului educaţional care încurajează interacţiunea socială 
 pozitivă, motivaţia intrinsecă şi angajarea elevului în procesul de învăţare; 
utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în exerciţii de simulare a acţiunii în
mediul economic pentru apropierea procesului de predare – învăţare de realitatea economică. 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Evaluarea trebuie să se


realizeze în mod preponderent ca evaluare continu ă, formativă. Alături de formele şi instrumentele
clasice de evaluare, recomandăm utilizarea unor forme şi instrumente complementare, cum sunt: 
 proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematic ă a activităţii şi a comportamentului elevilor. 

 Economie – clasa a XI-a, ciclul superior al liceului    


http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 41/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

 
Grupul de lucru pentru Curriculum: 
  prof. Eugen STOICA  Inspector general – Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 
  prof. Angela TEŞILEANU  Expert C.N.C., Grupul Şcolar “Nichita Stănescu”, 
Bucureşti 
  prof. Elena BĂLAN  Şcoala Superioar ă Comercială “N. Kretzulescu”, 
Bucureşti 
 prof. Dorina CHIRIŢESCU  Colegiul Naţional Sf. Sava, Bucureşti 
 prof. dr. Mihai NĂZDR ĂVAN  Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, Bucureşti 
 prof. Florina OŢET  Colegiul Naţional “Andrei Şaguna”, Braşov 
 prof. dr. Sorin SPINEANU- DOBROTĂ  Inspector de specialitate – S.N.E.E. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 42/77
 
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 43/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

 NOTĂ DE PREZENTARE
Studiul Educaţiei antreprenoriale în liceu îşi propune, în contextul ştiinţelor socio-umane,
formarea personalităţii autonome şi creative, eficiente şi responsabile pentru a acţiona în
economie.
Educaţia antreprenorială urmăreşte formarea la elev a acelor competenţe specifice care să-i
 permită orientarea profesională spre a deveni antreprenor, iar prin valorificarea potenţialului său
să acţioneze eficient în orice domeniu.
Curriculum-ul este conceput pentru a forma competenţe proprii gândirii critice, capacităţi
de inser ţie socială activă, precum şi un set de valori şi atitudini personalizate, care permit
adecvarea acţiunii la o realitate în schimbare.
Acest curriculum şcolar este conceput pentru trunchiul comun, filiera tehnologică, toate
specializările şi are în vedere curriculum-ul nucleu (1 or ă/să pt.).
Prezentul curriculum şcolar reflectă noul model de proiectare curricular ă. Structura
curriculum-ului presupune următoarele componente:
 Nota de prezentare
Competenţe generale
Competenţe specifice şi unităţi de conţinut
Valori şi atitudini
Sugestii metodologice
Precizăm că:
 promovarea
 demersului curricular  şi didactic se realizează din perspectiva
finalităţilor:
- liceului – prin competenţe generale
- studierii Educaţiei antreprenoriale - prin competenţe specifice
evaluarea este concepută prin corelarea unităţilor de conţinut cu competenţele
specifice
sugestiile metodologice orientează spre modalităţi didactice concrete de

transpunere a curriculum-ului în practica şcolar ă 
curriculum-ul precizează valori şi atitudini definitorii statutului de întreprinzător.

Educaţie antreprenorială – clasa a


XII-a 2

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 44/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

COMPETENŢE GENERALE

1. Identificarea unor fapte, procese şi concepte specifice domeniului


ştiinţelor sociale şi a relaţiilor dintre acestea, prin intermediul
conceptelor specifice ştiinţelor sociale şi umane
2. Utilizarea unor instrumente specifice ştiinţelor sociale şi umane pentru
caracterizarea generală şi specifică a unei probleme teoretice şi practice
3. Explicarea unor fapte, fenomene, procese specifice domeniului ştiinţelor 
sociale prin intermediul modelelor teoretice
4. Interpretarea din perspectiva ştiinţelor sociale şi umane a rezultatelor 
unei analize sau cercetări şi a diferitelor puncte de vedere studiate
5. Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite în domeniul
ştiinţelor sociale şi umane şi aplicarea acestora în evaluarea şi
optimizarea soluţiilor unor situaţii-problemă 

Educaţie antreprenorială – clasa a


XII-a 3

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 45/77
 
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT

Competenţe specifice Conţinuturi


1.1 Identificarea faptelor, proceselor şi Universul activităţii antreprenorului
conceptelor specifice sferei de activitate - Rolul antreprenorului
1.2 Identificarea şi înţelegerea acţiunilor  - Relaţii antreprenoriale
2.1 antreprenoriale - Condiţii legislative în acţiunile
Utilizarea instrumentelor adecvate pentru antreprenoriale
2.2 desf ăşurarea acţiunii - Caracteristici şi aptitudini ale
Identificarea aptitudinilor  întreprinzătorului
2.3 întreprinzătorului
3.1 Identificarea propriilor aptitudini
Aplicarea prevederilor legislative Iniţierea şi derularea acţiunii antreprenoriale
1.3
specifice (afacerii)
5.1
Identificarea oportunităţilor pieţei - Modalităţi şi criterii de identificare şi
3.2 Evaluarea schimbărilor şi tendinţelor care selecţionare a oportunităţilor pieţei
5.2 intervin în mediul de afaceri - Stabilirea obiectului de activitate
Elaborarea planului de afaceri - Planul de afaceri : structur ă şi
5.3 Aplicarea aptitudinilor specifice în
fundamentare
derularea planului de afaceri - Realizarea, dezvoltarea şi diversificarea
5.4 Executarea şi adaptarea planului de afacerii
1.4 afaceri la condiţiile de mediu pe parcursul Comportamentul în afaceri
execuţiei - Temeiuri contractuale pentru întreprinzător 
Evaluarea rezultatelor afacerii
3.3 Recunoaşterea necesitaţii şi implicaţiilor - Tipuri de comportament în afaceri
- R ăspunderea în afaceri
executării contractelor conform legislaţiei
în vigoare
4.1
1.5 Perceperea riscurilor ce decurg din Reuşita în afaceri. Studii de caz
comportamentul în afaceri al - Modele de reuşită în afaceri
4.2 întreprinzătorului - General şi particular în realizarea unei
Contracararea riscurilor  afaceri reuşite
Identificarea riscurilor din cazurile
studiate
VALORI ŞI ATITUDINI
Competenţele generale şi specifice pe care trebuie să le formeze procesul de predare-
învăţare a disciplinei Educaţie antreprenorială se bazează pe şi promovează următoarele valori:
- libertatea economică 
- eficienţa economică 
- securitatea economică 
- creativitatea in utilizarea resurselor 
- dezvoltarea economică.
  Acestea trebuie să se exprime în atitudini corespunzătoare următoarelor caracteristici
esenţiale ale persoanei ca întreprinzător:
- capacitatea de a manifesta iniţiativă 

Educaţie antreprenorială – clasa a


XII-a 4

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 46/77
 
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

- comportamentul economic activ


- asumarea riscului calculat în afaceri
- responsabilitatea pentru actul managerial.

SUGESTII METODOLOGICE

Curriculum-ul disciplinei Educaţie antreprenorială este conceput pentru a permite:


- creativitatea didactică a profesorului şi adaptarea demersului didactic la particularităţile
elevilor 
- formarea competenţelor specifice antreprenorului
- parcurgerea de către elev a unui traseu cognitiv adecvat logicii atât interne cât şi
didactice, proprii disciplinei.
Unităţile de conţinut sunt prezentate într-o ordine care nu este obligatorie. Se recomandă 
tratarea acestora avându-se în vedere caracteristicile economiei româneşti.
Corelaţia dintre competenţele specifice şi unităţile de conţinut nu este biunivoc ă.
Suger ăm deplasarea semnificativă de accent de pe con ţinuturi pe competenţele specifice şi
centrarea pe elev ca subiect al activităţii instructiv-educative.
În acest sens se recomandă:
- utilizarea unor metode active (de exemplu, învăţarea prin descoperire, învăţarea
 problematizată, învăţarea prin cooperare, simularea, jocul de rol);
- realizarea de portofolii de afaceri şi de studii de caz; utilizarea calculatorului în acest
scop (exerciţii de simulare pentru exersarea competenţelor de întreprinzător);
- interpretarea unor fapte, fenomene, procese economice prin diferite variante
explicative.
Se mai recomandă desf ăşurarea activităţilor la clasă cu participarea unor reprezentanţi ai
comunităţii de afaceri, consultanţi ai unor organizaţii competente şi implicarea elevilor în
 proiecte
de educa ţie antreprenorial
Prezentul .
curriculum ăşcolar implică realizarea unor legături interdisciplinare şi organizarea
activităţii didactice prin relaţionarea şi corelarea domeniilor de studiu. Caracterul aplicativ al
disciplinei Educaţia antreprenorială solicită dezvoltarea dimensiunii acţionale a personalităţii
elevului.

Educaţie antreprenorială – clasa a


XII-a 5

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 47/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

CAPITOLUL 3 

FINALITĂŢILE EDUCAŢIONALE ALE PREDĂRII –  


ÎNVĂŢĂRII DISCIPLINELOR ECONOMICE 
1. CUPRINS 
3.1. Finalităţi şi obiective ale educaţiei economice 
3.1.1. Finalităţile educaţiei 
3.1.2. Derivarea obiectivelor educaţionale 
3.1.3. Taxonomii ale obiectivelor educaţionale 
3.2. Obiective cadru – obiective de referinţă 
3.3. Competenţe generale şi specifice 
3.3.1. Generalităţi şi delimitări conceptuale 
3.3.2. Avantajele centr ării demersului didactic pe competenţe 
3.3.3. Derivarea competenţelor  
3.4. Algoritmi ai operaţionalizării obiectivelor. 

2. OBIECTIVE 
- actualizarea cunoştinţelor referitoare la finalităţile educaţiei 
economice; 
- utilizarea taxonomiei obiectivelor educaţionale în formarea 
finalităţilor concrete ale demersului didactic; 
- formarea deprinderilor metodice specifice de derivare a 
competenţelor; 
- cunoaşterea şi aplicarea algoritmilor de operaţionalizare 

3. CUVINTEDE
4. SARCINI CHEIE
MUNC  Ă INDEPENDENTĂ 
5. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 48/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

3.1. Finalităţi şi obiective ale educaţiei economice 

3.1.1. Finalităţile educaţiei 

A educa înseamnă „a conduce” pe om spre stadiul de 


 persoană formată. În fapt, educaţia reprezintă un sistem de acţiuni 
exercitate în mod conştient şi sistematic asupra unor persoane în 
vederea transformării acestora potrivit unor finalităţi care, la rândul 
lor, exprimă orientările asumate la nivel de politică a educaţiei în 
vederea dezvoltării personalităţii umane conform valorilor instituite 
în societate. În acest mod se justifică caracterul tehnologic şi 
axiologic al educaţiei. 
În funcţie de gradul de generalitate, finalităţile educaţiei se 
exprimă prin idealul, scopurile şi obiectivele educaţionale. În 
tabelul de mai jos, redăm conţinutul fiecărei finalităţi, precum şi 
nivelul la care se regăsesc.1 

Ierarhia finalităţilor educaţiei 

Finalităţile 
educaţiei  Conţinutul finalităţii Nivelul la care se referă 
Idealul educa ţional ă cerinţele şi aspiraţiile unei societăţi într-
Exprim Sistemul educativ în 
o anumită etapă istorică, sub forma modelului de  ansamblul său 
 personalitate dezirabil  
Scopurile educaţiei Reprezintă anticiparea mentală şi finalitatea  Politica şi planificarea 
acţiunii de formare a omului. Sunt multiple,   educaţiei 
diverse şi se realizează prin intermediul 
obiectivelor  
ObiectiveleSunt enunţuri cu caracter anticipativ, care descriu 
educaţionale o intenţie pedagogică, un rezultat aşteptat la  -Niveluri de şcolarizare 
finalul procesului de instruire, concretizat într-o  -Tipuri şi profile de pregătire 
schimbare
studenţilor  la nivelul personalit ii elevilor, 
ăţ colar ă ale
ş-Laturi şi profesional
educaţiei  ă 
-Discipline de învăţământ 
-Lecţii şi secvenţe de lecţii 
(obiective operaţionale 

În limbaj pedagogic, termenii de ideal, scop şi obiectiv 


desemnează grade diferite de generalitate a intenţionalităţilor  
educaţionale, care derivă unele din altele. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 49/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

3.1.2. Derivarea obiectivelor educaţionale 

Trecerea progresivă de la nivelul finalităţilor  


macrostructurale  
intermediul derivăspre cele de la nivel
rii obiectivelor micro
educa se realizeaz
ţionale, după cumă prin
se poate 
vedea şi în schema de mai jos: 

Societatea 
Idealul social 
 Nevoia 
Politica   
educaţională  de educaţie

Idealul educaţional 

Scopurile generale ale educaţiei 

Obiective educaţionale 

Obiective pe niveluri  Obiective pe tipuri şi profile 


de şcolarizare  de pregătire şcolar ă/profesională 

Obiective generale şi specifice 


ale disciplinelor de învăţământ 

Obiective educaţionale care  Obiective operaţionale 


nu se operaţionalizează 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 50/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Înţelegerea derivării obiectivelor pedagogice are atât 


utilitate teoretică, cât mai ales practică, deoarece în activitatea 
şcolar ă curentă idealul educaţional se concretizează prin 
intermediul
detaliază conscopurilor  şi obiectivelor
ţinutul idealului desemnândurmevolu
ărite. ţAstfel, ări de   
scopurile
ii şi schimb
anvergur ă ale personalităţii elevilor, din punct de vedere cognitiv, 
afectiv şi comportamental2. De exemplu, ca finalităţi de medie 
generalitate, scopurile educaţiei economice vizează asimilarea unui 
 bagaj de cunoştinţe specifice disciplinelor economice predate la un 
anumit nivel de studiu (concepte economice fundamentale şi 
specifice economiei reale), maturizarea unor atitudini cognitive 
(exemplu: analiza logică a unor probleme cu care se vor confrunta 
în
modcalitate de lucr 
de gândire ători, consumatori
economic; sesizareasau cetăţeni;economiei
impactului formarea unui    
asupra
existenţei cotidiene ş.a.), modelarea aptitudinilor şi deprinderilor de 
muncă şi viaţă (deprinderea de a identifica dificultăţi economice, 
alternative, beneficii şi costuri; deprinderea de a argumenta şi de a 
compara beneficiile cu costurile; deprinderea de a depista şi analiza 
cauzele diferitelor acţiuni economice, precum şi deprinderea de a 
estima consecinţele modificării unei situaţii economice pentru viaţa 
individului/a comunităţii locale/ a societăţii etc.), formarea de 
conduite
Prinbazate pe valori
stabilirea morale
scopurilor etc. ţionale, de fapt se 
educa
anticipează rezultatele pe care dorim să le obţinem ca urmare a 
derulării mai multor secvenţe educaţionale, într-un interval mai 
lung de timp. Studiul disciplinelor economice, spre exemplu, are 
drept scop abilitarea elevului cu setul de aptitudini şi capacităţi 
intelectuale, priceperi şi deprinderi, cunoştinţe care să-i faciliteze 
integrarea activă în viaţa socială. 
Prin derivare, scopurile se transpun în obiective, care 
reprezint  
tipurile deă ipostaza
schimbăricea
demai concretă a finalit
comportament ăţilor; preconizate
al elevului, ele circumscriu
a se 
realiza şi sesiza pe parcursul sau la sfâr şitul activităţilor de predare 
 – învăţare. Obiectivele educaţionale sunt relativ numeroase, după 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 51/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

cum reiese şi din schema de mai sus, ceea ce a determinat 


numeroase încercări de a le clasifica şi explica criteriile de 
clasificare fiind diverse (grad de generalitate, domeniu de referinţă, 
ţintă Obiectivele
vizată, nivelreprezint
de proiecăţra iunea  de a exista a procesului 
ieţetc).
instructiv-educativ întrucât precizează direcţia în care el se va 
îndrepta, pentru a satisface cerinţele de formare. Totodată, au rol 
 primordial în organizarea raţională şi funcţionarea procesului, cu 
consecinţe asupra celorlalte componente ale sale: conţinuturi 
selectate, strategii de predare, procedee de evaluare etc. 

3.1.3. Taxonomii ale obiectivelor educaţionale 

I. După gradul de generalitate, obiectivele educaţionale 


 pot fi ierarhizate pe trei niveluri: 
1. Obiective generale ale sistemului de învăţământ – care 
indică domeniile şi tipurile de schimbări preconizate a fi produse. 
Se identifică cu scopurile educaţiei şi prezintă următoarele 
 particularităţi (dup ă R. Dottrens):  
- orienteaz ă întreaga activitate didactică, pe toată perioada 
şcolarităţii, fiind nominalizate în preambulul planurilor  
de învăţământ; sunt obiective de dezvoltare (de 
macrosistem); 
- au caracter global şi abstract; 
- vizează anumite laturi ale personalităţii (îndeosebi 
componenta intelectuală, afectiv – atitudinală şi 
acţională). 
2. Obiective specifice / de generalitate  
realizează o explicare a obiectivelor generalemedie – carespecifici
în termeni şi 
sunt caracteristice îndeosebi diferitelor discipline şcolare, fiind 
asociate cu conţinutul acestora, dar şi tipului de şcoală sau profilul 
de formare. Ele au două componente: prima indică domeniul de 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 52/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

conţinut (informaţii, reguli etc.), iar cealaltă modul de abordare a 


conţinutului de către elev/student/cursant (procesele psihice). 
- sunt finalităţi stabilite nu numai în funcţie de treapta de 
colarizare,
şvârst ci şi prin
ă ale elevilor. raportare
Vizeaz la particularit
ă realizarea ăţile deări  în 
unor schimb
comportamentul cognitiv, afectiv şi acţional al elevului, 
evidenţiind sensul în care va fi valorificat conţinutul 
informaţional specific diferitelor obiecte de învăţământ 
(exemplu: un obiectiv de medie generalitate vizat de 
disciplina “Economie”, predată în învăţământul liceal, 
este “explicarea unor fapte, fenomene, procese specifice 
domeniului ştiinţelor sociale prin intermediul modelelor  

3.teoretice”):  
Obiective opera ţionale sunt obiective concrete, vizând 
sarcini precise care sunt realizabile într-un interval de timp relativ 
scurt (lecţie, secvenţă de lecţie). Ele indică rezultatele observabile 
şi imediate ale instruirii. 
Pornind de la obiectivele generale, specifice unei anumite 
discipline, se pot stabili cu ajutorul procedurilor de operaţionalizare 
obiectivele concrete, imediat observabile şi măsurabile, pentru 
fiecare lecţie care se predă elevilor. Operaţionalizarea obiectivelor  
reprezint o transpunerecomportamentele
concrete,ăprecizându-se a obiectivelor generale afective  şi 
în obiective
cognitive,
 psihomotorii ce urmeaz ă a fi dobândite în cadrul unei activităţi 
didactice, ca semn că învăţarea dorită a avut loc. 
“Obiectivul operaţional este acel obiectiv definit în mod 
concret şi relativ precis, care pe plan educativ declanşează acele 
acţiuni a căror înf ă ptuire duce la progres în cunoaştere, la 
dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor, deci la dezvoltarea 
cognitivă în general, precum şi la dezvoltarea afectiv-emoţională şi 
caracterial-acţionalopera
ă a personalit 4. 
Problematica ţionalizăăţriiii va
elevului”
fi dezvoltată pe parcursul 
capitolului. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 53/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

II. O altă clasificare a obiectivelor, frecvent folosită în 


 proiectarea activit ăţii didactice, este cea realizată în funcţie de 
domeniul activităţii psihice implicate în învăţare. Au fost 
delimitate trei categorii de obiective: 
1. Obiective cognitive – care vizează asimilarea de 
cunoştinţe, formarea de deprinderi şi capacităţi intelectuale; 
2. Obiective afective - care au în vedere formarea 
sentimentelor, atitudinilor, convingerilor; 
3. Obiective psihomotorii – care vizează formarea unor  
deprinderi motorii, a unor abilităţi manuale. 

În spaţiul celor trei domenii de clasificare se afirmă două tendinţe: 


• formularea obiectivelor în termeni comportamentali; 
• elaborarea de modele taxonomice de organizare a 
obiectivelor. 

Enunţarea rezultatelor aşteptate ale instruirii sub forma unor  


ac
ar ţfiiuni, operasţăii,fac
capabili produse
ă eleviiconstatabile,
la încheiereaadică specificarea
unui a ceea  ce 
proces de predare-
învăţare, exprimă esenţa definirii comportamentale a obiectivelor. 
S-au elaborat modele de clasificare a obiectivelor pentru 
cele trei mari domenii: cognitiv, afectiv şi psihomotor. 
Cele mai cunoscute taxonomii sunt: 

 pentru domeniul cognitiv: taxonomiile lui Bloom, 


Guilford, Gagne-Marille, D Hainaut; 
 pentru domeniul afectiv: taxonomiile lui Krathwohl, 
Landsheere; 
 pentru domeniul psihomotor: taxonomiile lui Simpson,  
Harrow, Kiblet. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 54/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Taxonomia domeniului cognitiv 

Taxonomia domeniului cognitiv elaborată de B.S.Bloom 


ordoneaz ă ierarhic doutipurile
ă categorii de obiective: cele care vizeaz  
cunoaşterea, indicând de cunoa ştere de care trebuie să  ă
dispună elevul şi sunt prin excelenţă obiective de factur ă 
informativă; cea de-a doua categorie se refer ă la obiective 
formative, care au în vedere modurile în care se utilizează sau se 
operează cu informaţiile dobândite (înţelegere, aplicare, analiză, 
sinteză, evaluare). 
B.S.Bloom propune ordonarea obiectivelor de la simplu la 
complex, folosind următoarele categorii: 
1. cunoaşterea; 
2. comprehensiunea; 
3. aplicarea; 
4. analiza; 
5. sinteza; 
6. evaluarea. 
Redăm structura taxonomiilor lui B.S. Bloom pentru a veni 
în sprijinul activităţii profesorilor de formulare a unor obiective 
educaţionale variate şi de niveluri de complexitate diferită 
(cf. D. Potolea, 1984, p.123-133). 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 55/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Taxonomia obiectivelor cognitive (după B.S. Bloom) 

Clasele  Verbe 
de comportament  Competenţele de acţiune
1.Cunoaşterea  -cunoaşterea elementelor specifice şi izolabile de informaţie, date a defini, 
(achiziţie de   particulare, de la care se porneşte apoi în construirea unor forme  a recunoaşte, 
cunoaştere)  complexe şi abstracte de cunoaştere;  a distinge, 
-cunoaşterea căilor şi mijloacelor de a trata elementele specifice,  a identifica,  a
adică de a le organiza, studia, aprecia, critica (include metodele de  aminti,  a
cercetare, standardele de apreciere, structurile de organizare internă)  menţiona 
-cunoaşterea elementelor generale şi abstracţiilor (legi, principii, 
teorii specifice domeniului) 
-tratarea, adică înţelegerea pusă în evidenţă prin grija şi precizia cu 
II.Comprehensiunea  care un mesaj se parafrazează sau se redă dintr-un limbaj sau formă  a transforma, 
(înţelegerea)  de comunicare în alta (reformulare în termeni proprii)   a ilustra, 
-interpretarea, adică explicarea sau rezumarea unui mesaj, ceea ce   a interpreta,  a
implică o redistribuire, o reorganizare sau o nou ă perspectivă asupra  explica,  a
lui (inclusiv cunoaşterea unei experienţe, situaţii etc.)  demonstra, 
extrapolarea, adică evidenţierea direcţiilor sau a tendinţelor dincolo  reorganiza,  a
de datele existente, pentru a determina implicaţii, efecte etc. extinde,  aa 
extrapola, 
estima,  a 
determina  a

III.Aplicarea (prin  -folosirea abstracţiilor în situaţii particulare şi concrete (utilizarea a aplica,a 


utilizarea teoriei  noţiunilor, formulelor, regulilor, teoriilor deja învăţate pentru a  identifica,a 
învăţării)  rezolva noi situaţii)  recunoaşte,a 
analiza,a 
compensa, a deduce, 
a detecta 
a distinge, 
IV.Analiza (gândire  -identificarea elementelor incluse într-un mesaj (sesizarea a identifica, 
logică deductivă)   premiselor)   ăturilor şi interacţiunilor elementelor şi păr ţilor  
-stabilirea leg recunoa şte, 
aa analiza,
mesajului (identificarea de raporturi logice, cauzale)  a compara, 
-identificarea principiilor de organizare şi structurare a mesajului  a deduce, 
(surprinderea legilor şi structurilor care dau concreteţe unei  a detecta 
abstracţii)  a scrie, a relata, 
-producerea unui mesaj prin care se încearcă transmiterea ideilor,  a produce, a deriva, a 
V.Sinteza (activitate  impresiilor, experienţelor    planifica, a propune, 
creativă)  -elaborarea unui plan de acţiune sau set de informaţii care să  a formula, 
corespundă sarcinii ce îi revine elevului  a sintetiza 
-derivarea unui set de relaţii abstracte, pentru a clarifica sau explica 
date specifice sau fenomene ori pentru deducerea de afirmaţii şi 
relaţii pornind de la propoziţii de bază 
-aprecierea critică asupra valorii materialului în raport cu criterii 
interne (precizie logică, coerenţă, consistenţă etc.) 

(formularea    
VI.Evaluareaopiniilor  aprecierea
externe ă ,asupra
criticţă
(eficien etc.) materialului în raport cu criterii 
modelvalorii judeca,  a valida, 
a argumenta,
 proprii)  a decide, a compara, 
a standardiza 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 56/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Taxonomia domeniului afectiv (atitudinal) 


Taxonomia domeniului afectiv elaborată de D. Krathwohl 
adoptă drept criteriu de clasificare interiorizarea. D. Krathwohl 
distinge
marcândcinci
etapeclase de obiective
posibile care şdescriu
în asimilarea un continuu
i practicarea    
afectiv,
unor valori,
norme etc. (conform Landsheere, 1979, pag.125-128): 
a) receptarea (prezenţa); 
 b) reacţia (elevul “le caută”, simte satisfacţie în raport cu ele); 
c) valorizarea (elevul le preţuieşte, le prefer ă); 
d) organizarea (elevul le conceptualizează, le sedimentează); 
e) caracterizarea (îl definesc pe elev, îi exprimă personalitatea). 

Taxonomia obiectivelor afective (după Krathwohl, Bloom, 


Hastings, Madaus) 
Clasele 
de comportament  Competenţele Verbe de exprimare
I.Receptarea  -conştientizarea; în situaţii adecvate elevul să fie conştient de a accepta, a acumula, a
(participarea) ceva, să ţină seama de o situaţie, un fenomen, o stare decombina, a diferenţia, a separa, 
lucruri etc.a izola, a diviza, a alege, a 
-dispoziţia de receptare; elevul nu caută să evite, ci doreşte să r ăspunde, a asculta, a controla 
ia cunoştinţă de ceva, sa-i acorde atenţie 
-atenţie dirijată sau preferenţială, orientată spre perceptarea şi 
selectarea
II.Reacţia (r ăspunsul, stimulilor care
-asentimentul a reacţionaă la o sugestie, la o cerinţăa se conforma, a asuma, a 
de intereseaz
satisfacţia)-dorinţa de a r ăspunde, de a participaaproba, a discuta, a practica, a 
-satisfacţia de a r ăspunde şi reacţia emoţională ce o însoţeşte oferi, a aplauda, a aclama, a-şi 
 petrece timpul liber într-o(pl ăcere, savoare, bucurie) 
acticvitate 
-acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen,III.Apreciereaa renunţa, a specifica, a-şi spori 
comportament etc(valorizarea,competenţa prin…, a încuraja, a 
 preferinţa, preţuirea) -preferinţa pentru o valoare, care nu este doar acceptată, ci argumenta, a dezbate, a 
 protesta, a negadorit ă şi căutată deoarece individul îşi identifică 
comportamentul cu ea 
IV.Organizarea-conceptualizarea unei aprecieri (valori), care permitea discuta, a abstrage, a compara, 
(conceptualizarea şi elevului să raporteze o apreciere la cele pe care el şi le-aa teoretiza o temă, a organiza, a 
sedimentarea)format sau sunt în curs de formaredefini, a formula, a armoniza 
-organizarea sistemului de aprecieri (valori), acestea fiind 
ordonate,
sau sintetizate
un complex cu scopul
de evalu ări de de ţine o nou
a obsuperior,
ordin ceea ce ajută la 
ă apreciere
formarea unei concepţii 
V.Caracterizarea prin -ordonarea generalităţii, care confer ă o consistenţă internăa revizui, a schimba, a 
apreciere (valorică) sistemului de atitudini şi aprecieri (exprimă personalitateacompleta, a fi apreciat, a aprecia 
elevului)valoric o activitate sau o 
-caracterizarea (autocaracterizarea) globală; la acest nivel se ac ţiune, a dirija, a evita, a- şi 
regăsăsc obiective care se refer ă la propriul punct de vedere asuma, a colabora 
asupra lumii 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 57/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Taxonomia domeniului psihomotor (acţional) 

Taxonomia lui Simpson pentru domeniul psihomotor  


utilizeaz ă ca principiu
unei deprinderi ierarhic
necesare pentrudea îndeplini
ordonare ogradul ă pânire  a 
de stmotorie
activitate
(nemijlocit practică). Această taxonomie comportă şapte niveluri, 
dar ultimile două au fost dezvoltate de autor. Acestea sunt: 
a) percepţia – este mai mult un act preparator pentru o  
deprindere motorie; se bazează pe stimularea şi 
descifrarea senzorială şi stimularea însuşirii ei; 
 b) dispoziţia – ofer ă starea de pregătire pentru a putea 
efectua un act motor; 
c) reacţia dirijată – are în vedere comportamentele din 
care se constituie o deprindere; 
d) automatismul – exprimă deprinderea psihomotrică 
finalizată; 
e) reacţie complexă – indică o structur ă psihomotorie 
complexă manifestată cu uşurinţă şi eficacitate; 
f) adaptarea – modificarea voluntar ă a mişcărilor; 
g) creaţia – crearea unor noi sisteme de mişcări. 
Obiectivele acţionale susţin dezvoltarea abilităţilor  
intelectuale (investigaţie, calcul, aplicare, studiu independent), a 
competenţelor de comunicare, a capacităţii de decizie şi 
responsabilitate. 
Indiferent de modelul taxonomic pentru care profesorul 
optează, important este ca el să conştientizeze existenţa mai multor  
clase de obiective, diferite ca structur ă şi să promoveze o varietate 
de obiective. Astăzi taxonomiile obiectivelor educaţionale sunt 
gândite ca scheme elastice care se acomodează la structura 
 particular ă a obiectelor de învăţământ. 
Important de reţinut este şi faptul că un obiectiv este 
dimensionat prin două componente inseparabile: 
una de conţinut 
alta acţională sau operatorie. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 58/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

De asemenea, unul şi acelaşi conţinut poate fi convertit în 


diferite tipuri de obiective, care după Franz E. Williams se 
integrează în modul specificat în schema de mai jos3. 

Integrarea obiectivelor 
(Franz E. Williams
Domeniu cognitiv  Domeniu afectiv 

Cunoaşterea  Subiectul este dispus


să recepţioneze informaţiile Receptarea 

Comprehensiune  Subiectul doreşte să stă pânească R ăspunsul 


informaţiile

Aplicarea  Subiectul apreciează informaţiile Valorizarea 


care sunt relevante şi folositoare

Subiectul integrează informaţiile


Analiza/ Sinteza  într-un sistem de valori propriu Conceptualizarea

Subiectul judecă şi acţionează


Evaluarea  în viaţă conform sistemului de  Interiorizarea
valori pe care şi l-a creat.

3.2. Obiective cadru- obiective de referinţă 

Profesorul trebuie să gândească şi să realizeze activitatea de 


 predare-înv are din perspectiva
determinate,ăţspecifice disciplineiunor obiective
pe care o predădidactice bine   
 şi să organizeze
situaţii de învăţare concrete, centrate pe ele. 
În anul 1998, Consiliul Naţional pentru Curriculum, din 
cadrul MEN, a elaborat documentul “Curriculum Naţional pentru 
învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă” care sintetizează 
ansamblul de aşteptări exprimate de şcoală faţă de un tânăr capabil 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 59/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

să r ăspundă cerinţelor unor realităţi în schimbare. Aceste existenţe 


sunt: 
♦ capacităţi de gândire critică şi divergentă, în măsur ă să-i 
ajute pe eleviţele
şi competen utilizeze în  diferite situaţii cunoştinţele 
să dobândite;

♦ motivaţia şi disponibilitatea de a reacţiona pozitiv la 


schimbare, ca premisă a dezvoltării personale; 
♦ capacitatea de inser ţie socială activă, alături de un set de 
atitudini şi de valori personalizate, care vor permite 
absolvenţilor participarea la viaţa unei societăţi deschise 
şi democratice. 
 Noul Curriculum Naţional este însoţit de o serie de 
concepte noi, între care se înscriu şi cele referitoare la diferite 
categorii de obiective educaţionale, respectiv obiectiv cadru şi 
obiectiv de referinţă. 

Obiectivele cadru sunt obiective care au un grad ridicat de 


generalitate şi complexitate. Ele se refer ă la formarea unor  
capacităţi şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite de-a 
lungul mai multor ani. 
Fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate două sau mai multe 
obiective de referinţă. 

Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale 


învăţării şi urmăreşte progresia în achiziţia de competenţe şi de 
cunoştinţe de la un an la altul. Un obiectiv de referinţă poate fi atins 
folosind
activităţimai multe
de înv unit
ăţare; ăţi dedintre
unele conţinut şi ăţ
activit organizând sunt   
ile posibilediferite
recomandate prin programa şcolar ă a disciplinei respective, 
deoarece obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă se regăsesc în 
 programele şcolare ale fiecărei discipline de studiu prevăzute prin 
 planul – cadru de înv ăţământ. De exemplu: programa şcolar ă 
destinată studiului disciplinei “Elemente de tehnologie generală” –  

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 60/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

clasa a IX-a stabileşte următoarele obiective cadru şi de referinţă 


(exemplificare selectivă): 

Obiective cadru  Obiective de referinţă 


1. Dezvoltarea capacităţii de  La sfâr şitul clasei a IX-a, elevul va fi 
 proiectare, realizare şi evaluare a  capabil: 
 produselor  1.1.să distingă şi să caracterizeze 
elementele componente ale unui proces 
de producţie; 
1.2.să interpreteze schema unui proces 
tehnologic pentru realizarea unui 
 produs/serviciu 
1.3.să identifice resursele materiale 
şi energetice
domeniile de cu importan
utilizare ţă local ă şi 
a acestora
1.4.să efectueze determinări ale calităţii 
 produselor/serviciilor în raport cu 
standardele şi normele în vigoare 
1.5.să identifice factori poluanţi rezultaţi 
din procesele tehnologice 
2.Înţelegerea dezvoltării tehnicii

2.Înţelegerea dezvoltării tehnicii şi a 2.1.să interpreteze şi să 


evalueze relaţia
implicaţiilor ei asupra mediului şi a om-trebuinţe-resurse 
societăţii2.2.să identifice elemente ale tehnologiilor  
de vârf în viaţa socială 
2.3.să coreleze nevoile de dezvoltare 
dintr-un domeniu cu exploatarea raţională 
a resurselor naturale 

Potrivit noului curriculum şcolar, obiectivele cadru şi de 


referinţă se realizează în funcţie de performanţele la care elevii 
 
trebuie să ajungexprimate
comportament ă, performan ţe care vizeaz
în termeni ă schimb
de “capacit ri de
ăţi”ădobândite. Mai 
mult, însăşi achiziţiile şcolarilor se apreciază în funcţie de anumite 
capacităţi dobândite prin învăţare, respectiv în funcţie de ce ştie sau 
 poate să facă un elev cu ceea ce a achiziţionat în procesul instruirii. 
Obiectivele cadru şi de referinţă se formulează pentru 
fiecare disciplină de studiu (aşa cum am exemplificat mai sus), 
surprinzând şi specificând intenţiile pedagogice ce vizează 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 61/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

formarea, par ţial sau în totalitate, a unor capacităţi de natur ă 


cognitivă, psihomotorie, afectivă şi psihosocială. Sub nici o formă, 
ele nu trebuie confundate cu conţinuturile propriu-zise ale 
 programelor  şcolare,
asemenea finalit care se dimensioneaz
ăţi. Introducerea tocmai în func
ciclurilorăcurriculare, ţie de  ă 
ca structur 
supraordonată a sistemului de învăţământ, permite profesorului să 
aprecieze just şi corect finalităţile disciplinei pe care o predă în 
funcţie de vârsta şi condiţia psiho-intelectuală a elevului, apropiind 
astfel predarea – învăţarea de posibilităţile reale şi de 
individualitatea elevului. 
Deoarece disciplinele economice sunt introduse în planurile 
de învăţământ începând din clasa a IX-a, care, la rândul ei, este 
inclus ă îna VII-a
(clasele ciclul –curricular de observare
a IX-a), comun şi orientare
învăţământului  
gimnazial şi 
liceal, se operează cu obiective cadru şi de referinţă care vizează 
formarea de nivel general a elevului, potrivit principiului 
funcţionalităţii şi coerenţei învăţării. Specialiştii în educaţie 
consider ă că aşa se r ăspunde mult mai bine, mai eficient şi mai 
aplicat cerinţelor psiho-sociale ale elevului. În plus, structura 
curricular ă permite învăţării să devină un proces clar orientat care 
sporeşte motivaţia pentru acţiune şi dezvoltare ulterioar ă, deoarece 
 parcursul
generală de şcolar
niveleste astfel proiectat
intelectual încât
– acţional să contribuie
a elevului la ăţ
(capacit i de   
formarea
gândire specifice vârstei, moduri de acţiune corelate cu 
 posibilităţile şi limitele impuse de vârsta psihologică a elevului ş.a.) 
 – a se vedea şi capitolul privitor la proiectarea activităţii didactice. 
Începând cu clasa a X-a, modelul de proiectare curricular ă 
se schimbă, pregătind trecerea clasei a IX-a de la liceu la gimnaziu 
f ăr ă a schimba pe moment structura formală a învăţământului. Ca 
urmare, programele şcolare pentru disciplinele de studiu specifice 
învăţământului  
competenţe.  liceal şi profesional centrează activitatea pe

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 62/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

3.3. Competenţe generale şi specifice 

3.3.1. Generalităţi şi delimitări conceptuale 

Învăţământul liceal reprezintă un serviciu public în mai 


mare măsur ă decât învăţământul general, având rolul de a r ăspunde 
mult mai aplicat cerinţelor sociale exprimate în termeni de achiziţii 
finale direct evaluabile. Centrarea instruirii pe elev se realizează 
mult mai eficient în aceste condiţii, corelându-se conţinuturile şi 
competenţele şi, în acelaşi timp, deplasându-se accentul pe 
instrumentele educative de prelucrare şi accesare a informaţiei, aşa 
încât să se asigure integrarea elevului în viaţa socială şi 
 profesională. 
Prin centrarea demersului didactic pe competenţe se 
accentuează şi latura pragmatică a aplicării curriculum-ului 
 profesorul având posibilitatea de a face legătura directă şi evidenta 
între ce se învaţă şi de ce se învaţă; este facilitată şi legătura directă 
şi imediată cu evaluarea, care devine mai transparentă şi mai 
eficientă. 
În general, competenţele – formulate la nivel de disciplină 
de studiu, ca urmare a integr ării rezultatelor cercetării din 
 psihologia cognitiv ă în conţinuturile învăţământului liceal şi 
 profesional – se definesc ca fiind ansambluri structurate de 
cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare: acestea permit 
identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme 
caracteristice unui anumit domeniu. 
Competenţele generale se definesc pe obiect şi se formează 
 pe durata învăţământului liceal: acestea au un grad ridicat de 
generalitate şi complexitate. 
Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se 
formează pe durata unui an şcolar: ele sunt deduse din 
competenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora. Lor li se 
asociază prin programă unităţi de conţinut. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 63/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Modelul de proiectare curricular ă centrat pe competenţe 


simplifică structura curriculum-ului şi asigur ă o mai mare eficienţă 
a proceselor de predare/învăţare şi evaluare. Acesta permite 
operarea
măsur ă sălaorienteze
toate nivelurile cu aceea
demersurile şi unitate:
tutror implicaţia,înîn   
competen
agenţilor
 procesul de educaţie: elevi, profesori, părinţi, specialişti în 
curriculum etc. 
Un curriculum centrat pe competenţe r ăspunde mult mai 
 bine în primul rând nevoilor de formare ale elevului, precum şi 
cerinţelor actuale ale pieţei muncii, integr ării în viaţa socială şi 
 profesională pentru care se pregăteşte elevul; astfel demersul 
didactic (predare – învăţare – evaluare) se centrează pe achiziţiile 
concrete ale şcolarului. 

3.3.2. Avantajele centr ării demersului didactic pe competenţe 

Avantajele unui modul de proiectare centrat pe competenţe 


şi implicit pe valori şi atitudini specifice sunt, în principal, 
următoarele: 
- Din punct de vedere social, putem menţiona, pe de o 
 parte, o creştere a transparenţei actului didactic în cadrul unei 
şcolarităţi neobligatorii şi, pe de altă parte, posibilitatea ca aceste 
competenţe să fie social determinate, ca un r ăspuns la nevoile 
concrete ale comunităţii în care funcţionează şcoala. Competenţele 
sunt legate de anumite practici sociale. O astfel de abordare nu este 
în contradicţie cu formarea unei “culturi generale”; în societăţile 
contemporane, cultura generală va trebui să pregătească tinerii să 
rezolve cu succes problemele vieţii. 
- Din punct de vedere psihologic, se integrează ultimele 
 progrese înregistrate de ştiinţele cognitive, potrivit cărora 
demonstrarea competenţei înseamnă mobilizarea cunoştinţelor  
corespunzătoare şi a unor scheme de acţiune exersate şi validate 
anterior. Acţiunea competentă a individului într-o situaţie dată 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 64/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

înseamnă capacitatea de a mobiliza resursele mentale adecvate 


(cunoştinţe, deprinderi, scheme de acţiune etc.), de a face 
transferuri de la alte situaţii similare sau relevante şi de a pune “în 
act” toate
cadrul unuiaceste
exerciresurse selectatedela“geometrie
ţiu permanent locul şi la timpul
variabilpotrivit,
ă”.  în 
- Din punct de vedere al politicii educaţionale, se 
stimulează dezbaterea pentru identificarea acelor valori şi practici 
sociale dezirabile pe care ar trebui să le promoveze şcoala pentru a 
asigura succesul absolvenţilor săi. La nivelul politicii curriculare 
remarcăm şi deschiderile interdisciplinare ale modelului. 
Permeabilizarea barierelor rigide ale disciplinelor se poate începe 
 prin identificarea şi formularea unor competenţe transversale 
(cross-curriculare).   predării, se poate intui o flexbilizare a 
- Din perspectiva
 procesului, atât timp cât prin competen ţe nu se mai prescrie ce 
trebuie predat, ci ce anume trebuie format la elevi. Creşte libertatea 
 profesorului în utilizarea unui larg evantai de instrumente şi resurse 
didactice; acesta devine organizator al unor experienţe de învăţare 
relevante pentru elevi. Problematizarea, simularea, jocul didactic, 
lucrul pe proiecte, negocierea devin puncte de reper ale predării, iar  
rezultatele sunt uşor identificabile. 
- Procesul
raportarea de învăăţlaarepracticile
permanent câştigă în semnifica
sociale ţie prin  concrete de 
şi contextele
exersare a competenţelor dobândite. Învăţarea devine un proces 
clar orientat, care sporeşte motivaţia pentru acţiune. Competenţele 
angajează achiziţiile anterioare ale elevului, iar posibilitatea 
concretă de “a face” anumite lucruri ca urmare a formării 
competenţei creşte motivaţia pentru învăţare. Centrarea pe 
achiziţiile finale ale instruirii ofer ă libertate în manifestarea şi 
valorificarea diferitelor stiluri de învăţare şi a diferitelor combinaţii 
specifice intelectului
multiple ale elevului).multiplu
 
(permite activarea inteligenţelor  
- Evaluarea devine explicit formativă şi se poate face în 
situaţii reale. Performarea competenţei este uşor de evaluat prin 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 65/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

stabilirea unor seturi de criterii/indicatori de performanţă. Se trece 


astfel de la asigurarea cerinţelor de egalitate a şanselor de acces şi 
de tratament pedagogic, la egalitatea de cerinţe ale elevului. 
- Din perspectiva
elaborarea unui model proiect ării care
generativ, curriculare,
să poatăsefipoate la  la 
trece
adaptat
cerinţele, specificul şi nivelul de dezvoltare al didacticii fiecărei 
discipline. Trecerea la dezvoltarea curricular ă presupune 
clarificarea modului de derivare a competenţelor specifice din 
competenţele generale, precum şi o grupare a tipurilor de 
competenţe în funcţie de procesele mentale solicitate. 

* preluare din documentele C.N.C.  


 pentru aplicarea programelor  şcolareşi din
din ariile
ghidurile metodologice
curriculare “Om şi 
societate” şi “Tehnologii”. 

3.3.3. Derivarea competenţelor  

În demersul de stabilire a competenţelor s-a considerat că 


soluţia se află la intersecţia dintre domeniul didactic – vizând ariile 
curriculare, domeniul socio-economic-vizând pregătirea pentru 
 piaţa muncii şi domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr- 
un obiect de studiu – descris psihologic prin modul de gândire 
specific expertului (în sensul cognitivist al termenului). Dacă 
 primele două aspecte sunt relativ uşor de acceptat, cel de-al treilea 
necesită câteva precizări: nu este vorba despre a dobândi acele 
cunoştinţe de care dispune expertul, ci de a utiliza şi mobiliza în 
contexte adaptate vârstei elevului şi nivelului de informaţii al 
acestuia, abilităţi similare celor ale specialistului. Este vorba despre 
a manifesta un comportament cognitiv specific unui domeniu şi nu 
de a acumula insule de informaţii specifice domeniului. 
Pentru a asigura o marjă cât mai largă de acoperire a 
obiectelor de studiu, s-a pornit de la o diferenţiere cât mai fină a 
etapelor unui proces de învăţare. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 66/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Astfel, s-au avut în vedere următoarele şase etape vizând 


structurarea operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare, construire 
de structuri mentale, transpunere în limbaj, acomodare internă, 
adaptare  
externleă.corespund
Acestora categorii de competenţe organizate în 
urul câtorva verbe definitorii, ce exprimă complexe de operaţii 
mentale: 

1. Receptarea, care poate fi concretizată prin următoarele 


concepte operaţionale: 
- identificarea de termeni, relaţii, procese; 
-- observarea  
perceperea unor
unor fenomene, procese;
relaţii, conexiuni;  
- nominalizarea unor concepte; 
- culegerea de date din surse variate; 
- definirea unor concepte. 

2. Prelucrarea primar ă (a datelor), care poate fi 


concretizată prin următoarele concepte operaţionale: 
- compararea unor date, stabilirea unor relaţii; 
- concluzii par ţiale; 
- clasificări şi reprezentări; 
- investigarea, descoperirea, exploatarea; 
- experimentarea. 

3. Algoritmizarea, care poate fi concretizată prin 


urm toarele concepte opera ionale: 
-ăreducerea la o schemă; ţ
- anticiparea unor rezultate; 
- identificarea unor invarianţi; 
- rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 67/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

4. Comunicarea, care poate fi concretizată prin


următoarele concepte operaţionale: 
- descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene; 
- prezentarea
expunerea deunor
idei,argumente
concepte,într-o  
soluţii;discu ţie; 
- susţinerea uni punct de vedere. 

5. Prelucrarea secundar ă (a rezultatelor), care poate fi 


concretizată prin următoarele concepte operaţionale: 
- compararea unor rezultate, concluzii; 
- evaluarea unor rezultate; 
- interpretarea rezultatelor; 
- raportare critică la un context; 
- elaborarea de strategii; 
- relaţionări între diferite tipuri de strategii. 

6. Transferul, care poate fi concretizat prin următoarele 


concepte operaţionale: 
- aplicarea; 
- generalizarea şi particularizarea; 
- integrarea; 
- verificarea; 
- optimizarea; 
- transpunerea; 
- negocierea; 
- realizarea de conexiuni; 
- adecvare la context. 
Competenţele generale ce se urmăresc a fi formate la elevi 
 pe parcursul treptei liceale de şcolaritate, precum şi competenţele 
specifice fiecărui an de studiu, derivate din acestea, se stabilesc 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 68/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

 pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de 


concepte operaţionale în funcţie de dominatele avute în vedere. 
La competenţe generale şi specifice de format la elevi se 
adaug ă seturi deform
indispensabile valori i atitudiniăţde
ării şpersonalit însuperspectiva
ii din şit şi asumatfiec ărei  sunt 
şi care
discipline de învăţământ (disciplinele economice ţintesc formarea 
unui mod de gândire economic şi a unui comportament economic 
adecvat mediului economic concurenţial). Valorile şi atitudinile au 
importanţă egală în reglarea procesului educativ, chiar dacă se 
supun altor criterii de organizare didactico – metodică şi de 
evaluare. După cum se ştie, acea cunoaştere care nu este însoţită 
de o etică şi o sensibilitate cu efecte pozitive asupra vieţii 

sociale.  conduce la un eşec personal şi la degradarea vieţii 


 persoanei,
Competenţele – generale şi specifice – şi seturile de valori 
şi atitudini sunt specificate în programa şcolar ă a fiecărei 
discipline, profesorul având astfel posibilitatea să se orienteze în 
momentul în care realizează proiectarea propriului demers 
didactic. În capitolul doi al prezentei lucr ări am prezentat, cu titlu 
de exemplu, programele şcolare ale principalelor discipline care 
se predau în învăţământul liceal, cursantul având posibilitatea să 
le consulte i să verifice
Lecturaşunei programe veridicitatea afirmaşţiiilor
şcolare conduce că   
noastre.
la ideea
fiecărei competenţe generale şi set de competenţe specifice le 
corespund conţinuturi adecvate. Atragem atenţia că pentru una 
sau mai multe competenţe specifice corespunde un conţinut. 
Exemplu: disciplina Economie 
Competenţa specifică: explicarea rolului factorilor  
de producţie în realizarea activităţii economice 
Conţinut: Factorii de producţie 
Sau: Competen ţa specific : corelarea diferitelor activit  
economice desf ăşurate cu unităăţile economice existente în ăţi
economia românească. 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 69/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

Conţinut: Agenţii economici 


Pe parcursul proiectării, profesorul apelează şi chiar  
formulează şi competenţe derivate, care sunt, în fapt, 
 particulariz ri ale
detalieri aleăcon competenSunt
ţinuturilor. ţelordeterminate
specifice în (stabilite) de către  
raport cu anumite
 profesor tocmai pentru a face legătura directă şi evidentă între ce 
se învaţă şi de ce se învaţă, sporind astfel motivaţia învăţării. 
Exemplu: Pentru disciplina ECONOMIE clasa a X-a; 
unitatea de învăţare: “Nevoi, resurse, cost de oportunitate”; 
conţinut detaliat: “Consumatorul” – pentru competenţa specifică 
(precizată în programa şcolar ă a disciplinei): “Argumentarea 
necesităţii de a utiliza raţional resursele”, posibilele competenţe 
derivate ar fi: 
- identificarea unor situaţii concrete care ilustrează 
tensiunea nevoi-resurse; 

- compararea unor situaţii concrete în termeni de avantaje 


şi dezavantaje (competenţa de comparare, deja formată, 
se aplică raportului nevoi-resurse); 

- definirea conceptelor: nevoi, resurse, cost de oportunitate 


(consolidarea competenţei de a defini corect); 
- invocarea unor exemple de argumentare, a cerinţelor  
argumentării corecte (competenţă formată în clasa a IX-a); 
- construirea de argumente pentru susţinerea avantajelor în 
situaţia celei mai bune alegeri de bunuri (consolidarea 
competenţei de argumentare ca temei al deciziei 
economice) 
Prezentăm în continuare şi un model al instruirii şi de 
 proiecţie pedagogică (după C.Grünberg şi M.E. Druţă), deoarece 
competenţele generale, dar mai ales competenţele specifice fiecărei 
discipline de învăţământ şi an de studiu se stabilesc pornind de la  
modelul pedagogic de generare prin gruparea categoriilor de 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 70/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

concepte operaţionale, în funcţie de operaţiile dominante avute în 


vedere: 

Subiectul judecă şi
acţionează în viaţă 
Evaluarea  conform sistemului  Interiorizarea 
de valori pe care şi l-a 
creat

Subiectul înregistreză
Analiză şi sinteză  informaţiile într-un sistem  Conceptualizarea 
de valori propriu

Subiectul apreciază
informaţiile care sunt  Valorizarea 
Aplicarea  relevante şi folositoare

Subiectul doreşte să
Comprehensiune  “stă pânească” (pentru a le  R ăspunsul 
“explica” altora)

Domeniul  Subiectul este dispus să Domeniul afectiv 


cogintiv  recepţioneze informaţiile (Krathwohl) 
(Bloom) 

În încheiere,
structureaz prezentăăm
ă şi se dezvolt şi un sinoptic
competen al modului
ţele, conform cum
noului   se 
curriculum, prin predarea – învăţarea disciplinelor economice 
(vezi schema): 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 71/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

3.4. Algoritmi ai operaţionalizării obiectivelor  

Dacă obiectivele specifice disciplinei nu pun probleme 


deosebite în ceea ce adic
priveă şcele
te formularea, OBIECTIVELE  
OPERAŢIONALE, care desemneaz ă articularea unui 
obiectiv specific cu o situaţie de învăţare (definită printr-o serie de 
acte – materiale sau intelectuale – ce presupun conceperea şi 
combinarea unor mijloace psihopedagogice în vederea ob ţinerii 
unui rezultat determinat) creează dificultăţi deosebite majorităţii 
cadrelor didactice. Vă reamintim că: 
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE descriu comportamente 
observabile şi măsurabile pe care elevul va fi capabil să le 
manifeste la sfâr şitul unei activităţi de instruire, lecţie, secvenţă de 
învăţare etc. 
Obiectivele operaţionale sunt strict legate de competenţele 
specifice şi derivate ale disciplinei, ele exprimând intenţia 
 pedagogică la modul cel mai concret cu putinţă. 
Literatura de specialitate ne propune mai multe “tehnici”, 
mai bine zis “PROCEDURI DE FORMULARE (precizare) CÂT 
MAI CLAR Ă A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE. Spre 
exemplu, R.F. Mager (“Preparing Instructural Objectives”, Pallo 
Ato, Fearen, 1962, pag.53) propune formularea obiectivelor  
operaţionale prin parcurgerea a trei “paşi”. 
1. identificarea comportamentului final pe care instruirea 
încearcă să-l realizeze; 
2. descrierea condiţiei esenţiale în care ar trebui să se 
 producă respectivul comportament; 
3. stablirea nivelului de performanţă acceptabil. 
La rândul lor, Viviane şi Gilbert De Landsheere („Definirea 
obiectivelor educaţiei”, EDP, Bucureşti, 1979) propun un algoritm 
complex, ce cuprinde cinci „paşi”: 
1. Cine produce comportamentul dorit; 
2. Ce comportament observabil ne va dovedi că obiectivul 
a fost atins; 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 72/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

3. Ce produs se va obţine (performanţa); 


4. În ce condiţii se va produce comportamentul (restricţii la 
comportament); 
5. Nivelul
în baza cperforman ţei admise
ărora ajungem (criteriul
la concluzia căreu este   
şitei, criteriile
produsul
satisf ăcător). 
Ambele modele pot fi acceptate, dar cu condiţia să fie 
respectate următoarele cerinţe: 
a) obiectivele operaţionale să se refere la activitatea 
studenţilor/elevilor şi nu a cadrelor didactice (facem 
specificaţia deoarece în practică, deseori, se produc 
confuzii atunci când se formulează obiectivele); 
 b)ac
obiectivele opera
ţiuni, procese ţionale vor fi
constatabile, nucentrate pe opera
pe procese ţii,  
psihice
interne; 
c) obiectivele operaţionale vor desemna un rezultat imediat 
al instruirii. 
Operaţionalizarea instruirii didactice parcurge, aşadar, trei 
etape: 
a) specificarea comportamentului final; 
 b) precizarea condiţiilor de producere; 
c) specificarea nivelului minim al performanţei. 

A. COMPORTAMENTUL FINAL 

Este ceea ce participantul la procesul de instruire ar fi 


capabil s fac dac instruirea reu e te. Trebuie s fie formulat în 
ă comportament
termeni de ă ă ş ş şi măsurabil,ă în aşa fel încât 
observabil
să poţi constata dacă elevul şi l-a însuşit. 
Când formulaţi comportamentul final trebuie evitată 
folosirea cuvintelor care pot da naştere la interpretări, ambiguităţi. 
Verbele care se vor folosi sunt cele care descriu acţiuni pe care le 
realizează elevul (acţiuni ce pot fi văzute, auzite, percepute) şi nu 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 73/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

verbe ce descriu ceea ce se produce în mintea participantului la 


 predare-învăţare. 
În literatura de specialitate (Gagné R., Briggs L. – Principii 
de designghiduri
utilizate al instruirii,
operaţEDP,
ionale1977),
cum arsefisugerează că este
„cuvintele-ac sausă  fie 
bine
ţiuni”
„listele de termeni admişi/interzişi”. Se exprimă chiar părerea că 
alegerea verbului în definirea unui obiectiv este o problemă de o 
importanţă decisivă. Suger ăm că este potrivit ca fiecare cadru 
didactic la disciplina pe care o predă să realizeze un asemenea ghid 
de cuvinte-acţiuni şi o listă de termeni admişi/interzişi pentru a-şi 
uşura munca de formare a obiectivelor. 

B. CONDIŢIILE DE PRODUCERE A COMPOR- 


TAMENTELOR  

Cerinţa de formulare a condiţiilor trebuie înţeleasă în sensul 


că fiecare cadru didactic trebuie să precizeze ce materiale sau ce 
cadru de acţiune îi suger ăm celui ce se instruieşte pentru a-l ajuta să 
demonstreze că şi-a însuşit un anume comportament. 
În formulare trebuie incluse informaţii, instrucţiuni asupra a 
ceea ce este permis sau nu. Dintre formulele cele mai de utilizate 
suger ăm: 
o „dându-se o listă de ...” 
o „f ăr ă a folosi notiţele ...” 
o „confruntat cu ...” 
o „având acces la ...” 
o în următoarele circumstanţe ...” 
o „f ăr ă a utiliza ...” 
o „cu ajutorul ...” etc. 

C. NIVEL MINIM AL PERFORMANŢEI 

Specificarea nivelului minim al performanţei este deosebit 


de dificil de rezolvat, dar absolut necesar ă. Practic avem de-a face 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 74/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

cu introducerea unor criterii de evaluare, criterii care ne vor releva 


cât de eficient trebuie să fie un anume comportament, la ce plafon 
trebuie să se situeze cunoştinţele, deprinderile etc. 
Deoarece criteriile
sunt traductibile vor fi numerice,
într-o varietate de tipuri temporale, calitative,
de standarde:   ele 
a) NUMĂR MINIM DE R ĂSPUNSURI corecte pretinse: 
• Să identifice cel puţin trei caracteristici ale fenomenului ...; 
• Să diferenţieze minimum două idei fundamentale ...; 
 b) PROPOR ŢIA DE REUŞITĂ pretinsă: 
• Să prezinte, f ăr ă omisiuni, etapele luării hotărârii ...; 
c) LIMITE DE TIMP: 
• Să rezolve exerciţiul (problema) în maximum 20 min.; 
• Sd)
ă prezinte
CRITERIULoperaţ-iunile
MODEL de înregistrare
  contabilă în ... min.; 
• Să conceapă o investigaţie experimentată care să satisfacă 
cerinţele unui bun proiect experimental. 
Observăm că aceste criterii prezentate mai sus satisfac atât 
exigenţele cantitative cât şi calitative ale relevării unei anumite 
 performanţe – comportament. 
Privitor la formularea obiectivelor operaţionale cu 
respectarea paşilor descrişi anterior, vă prezentăm următoarele 
exemple,
din secvencu menţiunea
ţele/situaţiile cde
ă ele pot fi adaptate
instruire discipline multora 
la specificul
ale oricărei
economice: 

DISCIPLINA: Economie 
CLASA: a X-a 
TEMA: Dezechilibre ale activităţii economice: inflaţia şi şomajul 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 75/77
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (performative) 

1. Pe baza cunoştinţelor însuşite şi a exemplelor din 


manual,
favoareave ţiţfi
sus capabili
inerii ideii scăăformula
inflaţia ţşiicel puţin sunt
şomajul argumente  în 
douăconsiderate
fenomene economice negative. 
2. Pornind de la subiectul filmului didactic prezentat, 
explicaţi modul în care acţionează factorii determinanţi ai 
dezechilibrelor studiate; se acceptă cel mult două erori. 
3. Veţi fi capabili să descrieţi cu propriile cuvinte şi în cel 
mult 10 minute, modul de acţiune şi contradicţiile existente între 
măsurile antiinflaţioniste şi cele pentru diminuarea şomajului. 
Pentru rezolvarea sarcinii, veţi putea folosi notiţele şi manualul. 
4. Veţi fi capabili să elaboraţi un eseu economic de 
maximum o pagină, pe tema „Măsuri neconvenţionale de 
diminuare a şomajului”; veţi apela la manuale, bibliografie 
suplimentar ă recomandată, experienţa personală. 
În concluzie, apreciem că formularea obiectivelor  
operaţionale pentru fiecare secvenţă de instruire în termeni clari, 
 precişi, cu conţinuturile de învăţare adecvate constituie temeiul 
viabilităţii oricărei programe analitice, indiferent de disciplina 
 pentru care se întocme şte şi este o „piatr ă de încercare” pentru 
cadrele didactice care doresc un învăţământ eficient. 
Deoarece problematica operaţionalizării obiectivelor unei 
lecţii a fost tratată în extenso în cadrul cursului de Pedagogie, 
consider ăm că nu este oportun să detaliem, urmând ca cursanţii să 
îşi reactualizeze cunoştinţele însuşite. 

CUVINTE – CHEIE 
- finalitate educaţională 
- obiectiv cadru; obiectiv de referinţă 
- competenţă generală; competenţă specifică; competenţă 
derivată 
- algoritm de operaţionalizare 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 76/77
 
5/11/2018 DidacticaPredariiDisciplinelor Economice-slidepdf.com

SARCINI DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 


- Comparaţi un obiectiv referinţă cu un set de obiective 
operaţionale, stabilind genul proxim şi diferenţa 

- specifică.  
Operaţionaliza ţi obiectivele unei lecţii de „Economie” şi 
ale unei lecţii de „Educaţie antreprenorială” – prin cele 
două proceduri.  

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

1. Albulescu, I.  Predarea şi învăţarea disciplinelor  


Albulescu, M.  socio-umane, Editura Polirom, Iaşi, 2000 

2. Druţă, M.E.  Didactica disciplinelor economice - 


Grumberg, E.   portofoliul seminariilor, Editura ASE,  
Bucureşti, 2003 

3. Jinga, I.  Manual de pedagogie, Editura ALL, 


Istrate, E.  Bucureşti, 2001 
4. Istrate, E.  Metodica predării specialităţii, 
Editura Academiei, Bucureşti, 2001 

5. XXX  Ghiduri metodologice pentru aplicarea 


 programelor şcolare – ariile curriculare 
„Om şi societate”, „Tehnologii”, 
Editura Aramis Print, Bucureşti, 2000 

6. XXX  Documente ale Consiliului Naţional pentru 


Curriculum – M.E.C.T. 2000-2003 

http://slidepdf.com/reader/full/didactica-predarii-disciplinelor-economice 77/77

S-ar putea să vă placă și