Sunteți pe pagina 1din 9

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

F A C U L T A T E A D E T E O L O G I E O R T O D O XĂ
Str. Sfânta Ecaterina nr. 2, tel. 335.41.83

Domeniul de licenţă „Teologie ortodoxă pastorală“ Domeniul de licenţă „Teologie Didactică“


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
Dogmatică ortodoxă – scris; Dogmatică ortodoxă – scris;
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
2005 – 2,11 candidaţi/loc 2005 – 2,11 candidaţi/loc
2004 – 2,06 candidaţi/loc 2004 – 2,06 candidaţi/loc
2003 – 2,33 candidaţi/loc 2003 – 1,48 candidaţi/loc
2002 – 2,76 candidaţi/loc 2002 – 2,24 candidaţi/loc
2001 – 2,35 candidaţi/loc 2001 – 1,33 candidaţi/loc
2000 – 1,86 candidaţi/loc 2000 – 1,36 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
2005 – 9,81/8,13 (buget); 8,12/5,05 (taxă); 2005 – 9,60/5,44
10,00/8,00 (licenţiaţi) 2004 – 9,41/7,35 (buget); 7,34/6,12 (taxă);
2004 – 9,58/7,75 (buget); 7,74/5,02 (taxă); 10,00/9,00 (licenţiaţi)
10,00/7,00 (licenţiaţi) 2003 – 9,31/6,00
2003 – 9,97/6,97 (zi); 9,50/7,13 (taxă) 2002 – 8,66/5,20
2002 – 9,87/5,89 2001 – 5,65/5,03
2001 – 10/5,08 2000 – 8,80/5,03
2000 – 9,87/5,00

Domeniul de licenţă „Teologie – Limba franceză“ Domeniul de licenţă „Teologie – Limba engleză“
A fost transformat în domeniul de licenţă „Teologie A fost transformat în domeniul de licenţă „Teologie
Didactică“ Didactică“
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
2005 – 2,11 candidaţi/loc 2005 – 2,11 candidaţi/loc
2004 – 2,06 candidaţi/loc 2004 – 2,06 candidaţi/loc
2003 – 1,13 candidaţi/loc 2003 – 1,07 candidaţi/loc
2002 – 1,23 candidaţi/loc 2002 –1,23 candidaţi/loc
2001 – 0,76 candidaţi/loc 2001 – 0,92 candidaţi/loc
2000 – 1,00 candidaţi/loc 2000 – 1,60 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
2005 – 9,60/5,44 2005 – 9,60/5,44
2004 – 8,65/6,78 2004 – 9,20/7,18 (buget); 6,98/5,92 (taxă)
2003 – 9,53/6,78 2003 – 9,63/6,46
2002 – 9,14/5,49 2002 – 9,14/5,49
2001 – 7,88/5,15 2001 – 7,14/5,00
2000 – 8,29/5,21 2000 – 8,31/5,14

101

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Domeniul de licenţă „Teologie – Limbi clasice (latină)“ Domeniul de licenţă „Teologie – Asistenţă socială“
A fost transformat în domeniul de licenţă „Teologie
Didactică“
Probe de concurs:
Etapa a II-a:
Dogmatică ortodoxă – scris;
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
2005 – 2,11 candidaţi/loc 2005 – 2,11 candidaţi/loc
2004 – 2,06 candidaţi/loc 2004 – 2,06 candidaţi/loc
2003 – 0,00 candidaţi/loc 2003 – 2,55 candidaţi/loc
2002 – 0,30 candidaţi/loc 2002 – 1,60 candidaţi/loc
2001 – 0,28 candidaţi/loc 2001 – 1,83 candidaţi/loc
2000 – 0,32 candidaţi/loc 2000 – 1,82 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
2005 – 9,60/5,44 2005 – 9,05/5,30 (buget); 5,17/5,05 (taxă)
2004 – 7,28/6,30 2004 – 9,36/6,76 (buget); 7,71/5,07 (taxă); 10,00
2003 – 0 (licenţiaţi)
2002 – 9,34/6,88 2003 – 9,87/6,00
2001 – 7,88/5,15 2002 – 8,99/5,14
2000 – 8,60/5,35 2001 – 7,91/5,00
2000 – 9,35/5,04

Domeniul de licenţă „Teologie – Artă sacră“


Probe de concurs: Concurenţa în anii anteriori:
Etapa I eliminatorie: 2005 – 2,11 candidaţi/loc
Desen (probă practică). 2004 – 2,06 candidaţi/loc
2003 – 0,88 respectiv 0,68 candidaţi/loc
2002 – 1, respectiv 1,8 candidaţi/loc
2001 – 1,80 candidaţi/loc
2000 – 1,68 candidaţi/loc
Etapa a II-a: Prima medie/ultima medie:
Dogmatică ortodoxă – scris; 2005 – 8,47/5,05; 10,00/9,00 (licenţiaţi)
2004 – 8,34/5,92 respectiv 8,80/5,58 ("Conservare
şi restaurare", "Arte plastice")
2003 – 9,75/5,62 respectiv 9,00/6,25
2002 – 9,00/5,50 respectiv 8,41/5,58
2001 – 7,08/5,24
2000 – 9,58/5,27

Domeniul de licenţă „Teologie Ortodoxă Pastorală“


Proba scrisă la Dogmatica ortodoxă
INDICAŢII DE COMPLETARE A GRILELOR
1. Toţi itemii sunt obligatorii. Fiecare item are un singur răspuns corect.
2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Se acordă 10 puncte din oficiu.
3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
4. Pentru fiecare item, completaţi pe foaia de examen răspunsul pe care-l consideraţi corect cu simbolul O, iar răspunsurile
considerate greşite cu simbolul X.
NOTĂ: La proba scrisă de Dogmatică ortodoxă s-au dat 4 grile, conţinând întrebările prezentate mai jos, însă într-o ordine diferită.

102

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

VARIANTA 1 B a. energic creată, dar sfinţitoare;


1. Temeiul scripturistic pentru Revelaţia naturală este: b. energie divină necreată şi sfinţitoare;
a. Psalmi 19, 1; c. lucrarea Tatălui în creaţie;
b. Romani 1, 19-20; d. lucrarea Duhului Sfânt.
c. Evrei 1, 1; 11. Arătaţi care este teologul apusean, autorul unei
d. Romani 2, 18. lucrări speciale în favoarea doctrinei Filioque, scrisă la
2. Timpul venirii Mântuitorului a fost profeţit încă din porunca lui Carol cel Mare:
Vechiul Testament de: a. Fer. Augustin:
a. Miheia 5, 1-2; b. Toma de Aquino;
b. Isaia 11, 1; c. Alcuin;
c. Daniel 9, 24-27; d. Fotie.
d.Isaia 53, 1-12. 12. Psalmul 2, 7 se referă la:
3. Prin .susţinerea adaosului Filioque, romano-catolicii a. existenţa Persoanei Tatălui şi a Fiului;
confundă: b. existenţa Persoanei Tatălui;
a. atributele Persoanelor divine; c. existenţa a trei Persoane divine distincte;
b. predicatele Persoanelor divine; d. existenţa Persoanei Tatălui şi a Sfântului Duh.
c. lucrările Persoanelor divine; 13. Conservarea creaţiei înseamnă:
d. proprietăţile Persoanelor divine. a. păstrarea identităţii acesteia pe tot parcursul
4. Natura omului este dihotomică conform textului: dezvoltării sau ascensiunii sale;
a. Ecleziast 12, 7; b. dezvoltarea acesteia, fără păstrarea identităţii;
b. Facere 1, 26; c. păstrarea identităţii acesteia, fără dezvoltare;
c. Luca 23, 46; d. păstrarea creaţiei în formele originare.
d.Ioan l0, 15. 14. Textul patristic: „Ceea ce era a rămas, iar ceea ce
5. Textul scripturistic de la Matei 5, 17 este temei nu era a luat asupră-Şi, ca să ne mântuiască” aparţine:
pentru: a. Sfântului Grigorie de Nazianz;
a. superioritatea Noului Testament faţă de Vechiul b. Sfântului Ioan Gură de Aur;
Testament; c. Sfântului Maxim Mărturisitorul;
b. caracterul pedagogic al Vechiului Testament; d. Sfântului Ioan Damaschin.
c. inferioritatea Noului Testament faţă de Vechiul 15. Definirea dogmatică a unirii ipostatice prin
Testament; cuvintele: „în chip neîmpărţit, nedespărţit, neamestecat,
d. egalitatea Vechiului Testament cu Noul Testament. neschimbat” s-a făcut la:
6. Privarea pedagogică de bunuri a fost numită „pronie a. Sinodul III ecumenic;
şi judecată" de: b. Sinodul IV ecumenic;
a. Sfântul Simeon Metafrastul; c. Sinodul VI ecumenic;
b. Sfântul Nicodim Aghioritul; d. Sinodul V ecumenic.
c. Sfântul Ioan Damaschin; 16. Grăirea Mântuitorului în pilde evidenţiază:
d. Sfântul Maxim Mărturisitorul. a. toate cele trei demnităţi;
7. Cine poate interpreta Sfânta Scriptură? b. slujirea arhierească;
a. exegeţii pregătiţi special în acest scop; c. demnitatea împărătească;
b. ierarhia; d. chemarea profetică.
c. Biserica, în duhul Tradiţiei; 17. „După fiinţă, Duhul e neîmpărtăşibil, dar după
d. fiecare credincios în parte. lucrare este, precum se varsă şi se dă şi se trimite, Cel ce e
8. În concepţia lui Boetius, persoana este: pretutindeni şi e întemeiat statornic în identitatea nemişcată.”
a. fondul naturii comune mai multor indivizi; Textul aparţine:
b. modul de subzistenţă concretă a unei „ousii” sau a. Sfântului Vasile cel Mare;
fiinţe; b. Sfântului Ioan Damaschin;
c. subzistenţa individuală a unei naturi raţionale; c. Sfântului Grigorie de Nazianz;
d. materia din care este constituit un lucru sau o fiinţă. d. Sfântului Grigorie Palama.
9. Unicitatea monoteismului creştin este dată de: 18. Purcederea este proprietatea personală a:
a. credinţa într-o fiinţă supremă transcendentă; a. Tatălui:
b. credinţa într-un Dumnezeu; b. Duhului Sfânt;
c.credinţa în Iisus Hristos; c. Fiului:
d. credinţa într-un Dumnezeu întreit în Persoane d. Tatălui şi a Fiului.
10. Harul divin este:

103

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

19. Ca urmare a unirii ipostatice, comunicarea a. Ghenadie Scolarios, secolul al XV-lea;


însuşirilor se face prin intermediul: b. Sf. Grigorie Palama, secolul XIV;
a. firii dumnezeieşti; c. Iov Iasitul, secolul XIII;
b. unicităţii Persoanei; d. Petru Lombardul, secolul XII.
c. firii omeneşti; 29. Imitarea sfinţilor este cea mai bună formă de a-i
d. diversităţii firilor. cinsti. Cine afirmă acest lucru?
20. Temeiul scripturistic pentru necesitatea credinţei a. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin;
este: b. Sfântul Ignatie al Antiohiei:
a. Romani 6, 11; c. Sfântul Ioan Gură de Aur;
b. Marcu 16, 18; d. Fericitul Augustin.
c. Romani 6, 4; 30. Textul de la Galateni 3, 24 este temei pentru:
d. Evrei 11, 6. a. Taina Botezului;
21. Afirmaţia: „Persoana este subiectul ce se manifestă b. caracterul pedagogic al Vechiului Testament;
el însuşi prin lucrările şi proprietăţile sale, ca distinct de alte c. inspiraţia divină;
fiinţe de aceeaşi natură” aparţine: d. cinstirea sfinţilor.
a. Sfântului Vasile cel Mare; 31. Potrivit învăţăturii creştine, lumea este;
b. Sfântului Ioan Damaschin; a. veşnică;
c. Boetius; b. creată dintr-o materie preexistentă;
d. Sf. Grigorie de Nazianz. c. emanată din fiinţa lui Dumnezeu;
22. Potrivit dogmei imaculatei concepţii, Fecioara d. creată din nimic.
Maria este: 32. Chipul este asemănarea în potenţă, iar asemănarea
a. curăţită de păcatul strămoşesc din momentul este chipul în actualitate după afirmaţia:
întrupării Fiului; a. Sfântului Ioan Damaschin;
b. lipsită de păcate personale; b. Fericitului Augustin;
c. lipsită de păcatul strămăşesc; c. Sfântului Grigorie de Nyssa;
d. lipsită de putinţa de a păcătui. d. Sfântului Vasile cel Mare.
23. Slujirea profetică a Mântuitorului este confirmată 33. Aspectul de cooperare al proniei se realizează:
de textul scripturistic de la: a. nediferenţiat;
a. Matei 20, 28; b. diferit şi constant;
b. Ioan 3, 16; c. inconstant;
c. Matei 28, 19-20; d. treptat.
d. Matei 26, 28. 34. Pe baza comunicării însuşirilor, lucrările lui Hristos sunt:
24. Textul scripturistic de la Efeseni 4, 4-6 se referă la: a. teandrice;
a. apostolicitatea Bisericii; b. dumnezeieşti;
b. sfinţenia Bisericii; c. omeneşti;
c. universalitatea Bisericii; d. fiinţiale.
d. unitatea Bisericii. 35. Comparativ cu trupurile păcătoşilor, trupurile
25. Partea văzută a Sfintelor Taine cuprinde: înviate ale drepţilor vor fi:
a. materia, actele şi cuvintele rostite de săvârşitor; a. nestricăcioase;
b. materia şi actele făcute de săvârşitor; b. nemuritoare;
c. slujba săvârşită de preot sau episcop; c. pline de slavă;
d. lucrarea Duhului Sfânt. d. preschimbate.
26. Purgatoriul este: 36. Inspiraţia divină, ca rezultat al conlucrării dintre
a. locul în care stau cei încărcaţi de păcate uşoare, factorul divin şi uman, este:
pentru care n-au primit iertare în viaţă; a. indirectă;
b. locul unde aşteaptă drepţii judecata universală; b. verbală;
c. locul în care stau sufletele care au săvârşit păcate grele; c. dinamică;
d. locul petrecerii sufletelor până la Judecata universală. d. externă.
27. Păcatul strămoşesc a adus: 37. Mărturisirile de credinţă ale lui Petru Movilă şi
a. moartea trupească şi veşnică; Dositei al Ierusalimului aparţin:
b. moartea sufletească, trupească şi veşnică; a. Tradiţiei statornice;
c. moartea veşnică; b. Tradiţiei dumnezeieşti;
d. moartea sufletească. c. Tradiţiei apostolice;
28 Numărul de 7 Taine a fost consfinţit în Răsărit de: d. Tradiţiei dinamice.

104

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

38. Sfinţenia Bisericii este mărturisită în textul d. Toledo şi Lyon.


scripturistic de la: 42. Alterarea chipului divin din om înseamnă:
a. Efeseni 5, 25-27; a. desfiinţarea puterilor spirituale;
b. I Corinteni 1, 13; b. întunecarea raţiunii, slăbirea voinţei;
c. Efeseni 4, 4-6; c. retragerea harului supraadăugat;
d. I Corinteni 15, 1-3. d. imposibilitatea de a mai săvârşi binele.
39. Cunoaşterea despre Dumnezeu şi lucrările Lui are 43. Lectura şi tâlcuirea Sfintei Scripturi este redată în
următoarele caracteristici: textul scripturistic de la:
a. nedeplină, simbolică, directă, analogică; a. Ioan 5, 39;
b. deplină, simbolică, indirectă, analogică; b. Faptele Apostolilor 8, 27-31;
c. indirectă, nedeplină, simbolică, analogică; c. II Timotei 3, 16;
d. indirectă, raţională, simbolică, metafizică. d. Matei 5, 17.
40. La Sinoadele ecumenice I şi II a fost formulată 44. Cu termenul de „presbiter" (bătrân) erau desemnaţi
definitiv şi autoritar dogma: în primele veacuri creştine:
a. trinitară; a. episcopii;
b. hristologică; b. patriarhii;
c. mariologică; c. episcopii şi preoţii;
d. antropologică. d. preoţii.
41. Indicaţi sinoadele care s-au pronunţat în favoarea 45. Celei trei Persoane dumnezeieşti:
doctrinei despre purgatoriu: a. împart aceeaşi fiinţă divină;
a. Lyon şi Florenţa; b. posedă într-un mod specific aceeaşi fiinţă divină;
b. Trident şi Vatican I; c. sunt moduri de manifestare ale aceleiaşi fiinţe;
c. Vatican I şi II; d. sunt puteri ale aceleiaşi fiinţe.

Barem de corectare

Nr. a. b. c. d. Nr. a. b. c. d. Nr. a. b. c. d.


1 16 31
2 17 32
3 18 33
4 19 34
5 20 35
6 21 36
7 22 37
8 23 38
9 24 39
10 25 40
11 26 41
12 27 42
13 28 43
14 29 44
15 30 45

105

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Domeniul de licenţă „Teologie Ortodoxă Artă Sacră“


Probă desen
Temă
Studiu după natură.
Subiectul:
Natură statică cu obiecte.
CERINŢE:
1. Structurarea compoziţională a suprafeţei - 3 puncte
2. Analiza raportului dintre obiecte - 2 puncte
3. Relaţii valorice de lumină şi umbră - 2,5 puncte
4. Abilităţi plastice de reprezentare - 1,5 puncte
5. Din oficiu - 1 punct
Total - 10 puncte

Domeniul de licenţă „Teologie Ortodoxă Didactică/Socială/Artă“


Proba scrisă la Dogmatică ortodoxă

- Toţi itemii sunt obligatorii. Fiecare item are un singur răspuns corect.
- Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
- Pentru fiecare item completaţi pe foaia de examen răspunsul pe care-1 consideraţi corect cu simbolul 0, iar răspunsurile
considerate greşite cu simbolul X.
Varianta 1B b. predicatele Persoanelor divine;
1. Conservarea creaţiei înseamnă: c. lucrările Persoanelor divine;
a. păstrarea identităţii acesteia pe tot parcursul d. proprietăţile Persoanelor divine.
dezvoltării sau ascensiunii sale; 6. Sfântul Atanasie cel Mare a introdus în dogma
b. dezvoltarea acesteia, fără păstrarea identităţii; Sfintei Treimi termenul:
c. păstrarea identităţii acesteia, fără dezvoltare; a. prosopon;
d. păstrarea creaţiei în formele originare. b. ipostasis;
2. Purcederea este proprietatea personală a: c. deofiinţă;
a. Tatălui; d. persona.
b. Duhului Sfânt; 7. Pe baza comunicării însuşirilor, lucrările lui
c. Fiului; Hristos sunt:
d. Tatălui şi a Fiului. a. teandrice;
3. Potrivit dogmei imaculatei concepţii, Fecioara b. dumnezeieşti;
Maria este: c. omeneşti;
a. curăţită de păcatul strămoşesc din momentul d. fiinţiale.
întrupării Fiului; 8. Păcătoşii vor fi biciuiţi în gheena focului de
b. lipsită de păcate personale; flăcările iubirii după:
c. lipsită de păcatul strămăşesc; a. Sf. Atanasie cel Mare;
d. lipsită de putinţa de a păcătui. b. Sf.Isaac Sirul;
4. Celei trei Persoane dumnezeieşti: c. Sf. Ioan Scărarul;
a. împart aceeaşi fiinţă divină; d. Sf. Ioan Damaschin.
b. posedă într-un mod specific aceeaşi fiinţă divină; 9. Căile de transmitere a Revelaţiei sunt:
c. sunt moduri de manifestare ale aceleiaşi a. Biserica şi Tradiţia;
fiinţe; b. Scriptura şi Biserica;
d. suni puteri ale aceleiaşi fiinţe. c. Scriptura şi Tradiţia;
5. Prin susţinerea adaosului Filioque, romano- d. Biserica, Scriptura şi Tradiţia.
catolicii confundă: 10. Pururea-fecioria Maicii Domnului este
a. atributele Persoanelor divine; menţionată la:
106

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

a. Isaia 7. 14;; b. obicei;


b. Isaia 53, 4; c. predanie;
c. Iezechiel 44, 1-3; d. propovăduire.
d. Iezechiel 3, 12. 20. Grăirea Mântuitorului în pilde evidenţiază:
11. Dumnezeu vesteşte trimiterea unui Mântuitor, a. toate cele trei demnităţi;
după căderea în păcat a protopărinţilor, conform b. slujirea arhierească;
textului? c. demnitatea împărătească;
a. Facere 2, 14; d. chemarea profetică.
b. Facere 2, 25; 21. Textul patristic: „Făcutu-ne-ai căutători spre Tine,
c. Facere 3, 15; Doamne, şi neliniştită este inima mea până ce se va
d. Facere 2, 26. odihni întru Tine” se referă la:
12. Care este temeiul scripturistic pentru a. cunoaşterea apofatică;
purcederea Duhului Sfânt numai de la Tatăl? b. cunoaşterea naturală;
a. Ioan 16, 12-14; c. cunoaşterea supranaturală;
b. Ioan 7, 16; d. cunoaşterea simbolică.
c. Ioan 20, 22; 22. Potrivit învăţăturii creştine, lumea este:
d. Ioan 15, 26. a. veşnică;
13. Temeiul scripturistic pentru Revelaţia naturală b. creată dintr-o materie preexistentă;
este: c. emanată din fiinţa lui Dumnezeu;
a. Psalmi 19, 1; d. creată din nimic.
b. Romani 1, 19-20;; 23. Luther numeşte Sfintele Taine:
c. Evrei 1, 1; a. acte prin care Dumnezeu transmite harul
d. Romani 2, 18. credincioşilor;
14. Biserica Ortodoxă aduce sfinţilor un cult de: b. semne goale;
a. adorare; c. ceremonii simbolice;
b. preacinstire; d. acte sfinţitoare.
c. venerare; 24. Cu termenul de „presbiter” (bătrân) erau
d. supravenerare. desemnaţi în primele veacuri creştine:
15. Textul scripturistic de la Efeseni 4, 4-6 se referă la: a. episcopii;
a. apostolicitatea Bisericii; b. patriarhii;
b. sfinţenia Bisericii; c. episcopii şi preoţii;
c. universalitatea Bisericii; d. preoţii.
d. unitatea Bisericii. 25. La Sinoadele ecumenice I şi II a fost formulată
16. Realitatea proniei divine este confirmată de: definitiv şi autoritar dogma:
a. Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi; a. trinitară;
b. Sfinţii Părinţi; b. hristologică;
c. argumentele logice; c. mariologică;
d. Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi şi argumentele d. antropologică.
logice. 26. Moise a prezentat zilele creaţiei ca:
17. Purgatoriul este: a. ere geologice;
a. locul în care stau cei încărcaţi de păcate uşoare, b. perioade îndelungate de timp;
pentru care n-au primit iertare în viaţă; c. zile obişnuite;
b. locul unde aşteaptă drepţii judecata universală; d. mii de ani.
c. locul în care stau sufletele care au săvârşit păcate 27. Ce înseamnă termenul „catafatic”?
grele; a. supranatural;
d. locul petrecerii sufletelor până la Judecata b. afirmativ;
universală. c. negativ;
18. Dumnezeu a creat în ziua a treia: d. natural.
a. luminătorii; 28. Criteriul judecăţii particulare este:
b. uscatul şi vegetaţia; a. străduinţa pe care a manifestat-o în viaţă cel
c. tăria cerului; judecat pentru a se apropia de Hristos;
d. vieţuitoarele din apă şi păsările cerului. b. comuniunea;
19. Sensul adecvat al cuvântului „tradiţie” este: c. milostivirea;
a. datină; d. dreptatea.

107

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

29. Harul divin este: 38. Temeiul scripturistic pentru necesitatea


a. energie creată, dar sfinţitoare; faptelor bune este:
b. energie divină necreată şi sfinţitoare; a. Matei 7, 23;
c. lucrarea Tatălui în creaţie; b. Iacov 2, 17;
d. lucrarea Duhului Sfânt. c. Iacov 2, 19;
30. Păcatul strămoşesc a adus: d. Matei 24, 35.
a. moartea trupească şi veşnică; 39. Definirea dogmatică a unirii ipostatice prin
b. moartea sufletească, trupească şi veşnică; cuvintele: „în chip neîmpărţit, nedespărţit,
c. moartea veşnică; neamestecat, neschimbat” s-a făcut la:
d. moartea sufletească. a. Sinodul III ecumenic;
31. Care este textul invocat de Biserica Romano- b. Sinodul IV ecumenic;
Catolică pentru a susţine teoria despre purgatoriu? c. Sinodul VI ecumenic;
a. Ioan 13, 18; d. Sinodul V ecumenic.
b. I Corinteni 2, 17; 40. Următorul text: „Cinstirea de Dumnezeu
c. I Corinteni 3, 11-15; constă în două părţi: din cunoaşterea exactă a
d. II Petru 3, 10. dogmelor pietăţii şi din faptele bune. Dogmele
32. Textul de la Galateni 4, 4 face referire la: fără fapte nu sunt plăcute lui Dumnezeu. El nu
a. caracterul pedagogic al Vechiului Testament; primeşte însă nici faptele, dacă nu sunt întemeiate
b. plinirea vremii pentru întruparea Fiului lui pe dogmele pietăţii” este afirmat de:
Dumnezeu; a. Sfântul Chiril al Alexandriei;
c. universalitatea harului; b. Sfântul Atanasie cel Mare;
d. cinstirea sfinţilor. c. Sfântul Chiril al Ierusalimului;
33. Textul: „După ce Dumnezeu odinioară, în multe d. Fericitul Augustin.
rânduri şi în multe chipuri a grăit părinţilor noştri prin 41. Textul scripturistic: „Iată mielul
profeţi, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele
prin Fiul” se află la: lumii” (loan 1, 29) evidenţiază:
a. Romani 1, 19-20; a. chemarea profetică;
b. Evrei 1, 1-2; b. slujirea arhierească;
c. Ioan 17, 3; c. demnitatea împărătescă;
d. Evrei 11, 3. d. toate cele trei demnităţi.
34. Mărturisirile de credinţă ale lui Petru Movilă şi 42. Elisabeta o cinsteşte pe Maica Domnului
Dositei al Ierusalimului aparţin: potrivit textului de la:
a. Tradiţiei statornice; a. Luca 5, 29-29;
b. Tradiţiei dumnezeieşti; b. Luca 11, 27-28;
c. Tradiţiei apostolice; c. Luca 1, 40-43;
d. Tradiţiei dinamice. d. Luca 2, 5l.
35. Textul: „Credinţa fără fapte moartă este” se află la: 43. Timpul venirii Mântuitorului a fost profeţit
a. Romani 3, 25; încă din Vechiul Testament de:
b. Galateni 5, 6; a. Miheia 5, 1-2;
c. Iacov 2, 17; b. Isaia 11, 1;
d. Romani 10, 9. c. Daniel 9, 24-27;
36. Moise însuşi a profeţit (Deuteronom 18, 15) că d. Isaia 53, 1-12.
Răscumpărătorul va fi: 44. Numărul de 7 Taine a fost consfinţit în Răsărit
a. împărat; de:
b. prooroc; a. Ghenadie Scolarios, secolul al XV-lea;
c. mare învăţător; b. Sf. Grigorie Palama, secolul XIV;
d. arhiereu. c. Iov Iasitul, secolul XIII;
37. Îndemnul Sf. Ap. Pavel: „Lucraţi cu frică şi cu d. Petru Lombardul, secolul XII.
cutremur mântuirea voastră” (Filipeni 2, 12) se 45. Textul de la lsaia 11, 2-3 se referă la:
referă la: a. venirea Mântuitorului;
a. mântuirea subiectivă; b. darurile Duhului Sfânt;
b. mântuirea obiectivă; c. harismele Duhului Sfânt;
c. răscumpărare; d. chemarea profetică.
d. mântuirea prin credinţă.

108

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Barem de corectare

Nr. a. b. c. d. Nr. a. b. c. d. Nr. a. b. c. d.


1 16 31
2 17 32
3 18 33
4 19 34
5 20 35
6 21 36
7 22 37
8 23 38
9 24 39
10 25 40
11 26 41
12 27 42
13 28 43
14 29 44
15 30 45

109

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro