Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. …/ Data…

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE:

KULTENTERTAINMENTFF S.R.L, numar de ordine la Registrul Comertului J40/10937/2017,


Cod Unic de Inregistrare: 37873853, avand IBAN RO71INGB0000999908982124 cu sediul in
Bucuresti, Str. Baicului nr 10, Bl 5B, Scara A, Et. 7, Ap. 32 Sector 2, reprezentată legal prin
administratori FRATILA FLORIN EUGEN si NETU DENISA MARIANA denumita in continuare
“PRESTATOR”.

Si

.............................reprezentata legal de ........................., in calitate de Director General,


denumita in continuare “BENEFICIAR” ,

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 2.1 Obiectul prezentului contract il reprezinta prestarea de catre Prestator a urmatoarelor
servicii:
a) Realizarea spectacolului „ Cum se duce totul dracu” de 1h si 30 minute in intervalul
orar ........ din data de 24.07.2020
b) Sosirea artistilor in jurul orei ........, cu 90 de minute inainte de inceperea evenimentului

Art.3 DURATA CONTRACTULUI


Art. 3.1 Prezentul contract va intra in vigoare incepand cu data de ............ si isi mentine
valabilitatea pana la terminarea evenimentului si stingerea obligatiilor intre parti.

Art.4 VALOAREA CONTRACTULUI


Art.4.1 Valoarea contractului este de 1400 Ron. Compania nu este platitoare de TVA

Art.5 MODALITATEA DE PLATA


Art.5.1 Sumele datorate din prezentul contract se vor plati de Beneficiar pe baza facturii fiscale
emisa de Prestator.
Art.5.2 Factura fiscala se achita in termen de 10 de zile calendaristice de la data receptiei de
catre Beneficiar. Plata va fi in contul bancar al Prestatorului, pe baza facturilor fiscale semnate
si stampilate de Prestator si aprobate de Beneficiar.
Art.5.3 In cazul in care Beneficiarul nu achita contravaloarea serviciilor conform prevederilor
prezentului contract, el datoreaza Prestatorului penalizari de 0,15% pe zi de intarziere din pretul
Contractului.

6.OBLIGATIILE PARTILOR
Obligatiile Prestatorului
Art. 6.1 Prestatorul se va asigura ca serviciile puse la dispozitia Beneficiarului vor respecta
cerintele specifice activitatii
Art. 6.2 Respectarea termenelor si conditiilor solicitate de Beneficiar, conform prezentului
contract.
Art. 6.3 Prestatorul garanteaza Beneficiarului indeplinirea intocmai si la timp a tuturor clauzelor
si specificatiilor stipulate in prezentul contract In caz contrar, Prestatorul isi va asuma penalitati
in cuantum de 0.5 % pe zi de intarziere din valoarea prestatiilor neexecutate conform si plata
daunelor morale si interese ce vor rezulta si va inlocui serviciile executate ori livrate
necorespunzator sau care au prezentat deficiente calitative ori care au fost furnizate in
intregime.

1
Art. 6.4 Prestatorul are dreptul sa angajeze terte parti in vederea prestarii Serviciilor solicitate
de catre Beneficiar numai dupa ce a primit acordul expres al acestuia din urma, acestea avand
calitatea de terti fata de Beneficiar si respectiv de prepusi pentru Prestator. Prestatorul
pastreaza fata de Beneficiar deplina raspundere pentru Serviciile prestate de astfel de
subcontractori, in privinta respectarii tuturor clauzelor Contractului.
Art. 6.5 Prestatorul se obliga de la toti artistii, fotografii, distribuitorii si colaboratorii pe care ii
subcontracteaza, inclusiv angajatii sai, toate drepturile care sunt necesare pentru realizarea
intocmai a obiectului prezentului contract si sa asigure conditiile si suportul tehnic/ logistic
necesare pentru desfasurarea in bune conditii a Contractului.
Art. 6.6 Serviciile vor fi realizate in conformitate cu legislatia aplicabila, atat cea din Romania,
cat si cea comunitara, si luand in seama indicatiile si solicitarile Beneficiarului.
Art. 6.7 Prestatorul va comunica Beneficiarului orice modificari intervenite, in imprejurari
fortuite, cu privire la conditiile Serviciilor acceptate de acesta din urma, in termen de cel mult 24
de ore de la producerea cauzelor care au determinat aceste modificari, impreuna cu propuneri
de compensare a efectelor negative generate de acestea.
Art. 6.8 Prestatorul se obliga sa ii permita Beneficiarului verificarea, ori de cate ori acesta din
urma va considera de cuviinta si prin orice mijloace legale, respectarii de catre Prestator a
clauzelor Contractului si ale dispozitiilor legale in materie.
Art. 6.9 Prestatorul va suporta, integral si exclusiv, riscurile specifice legate de nerespectarea
dispozitiilor legale care reglementeaza activitatea sa, dar si sa raspunda direct pentru
incalcarea oricarui drept de autor, licente sau a oricarui alt drept ori reglementare legala sau
norma/regulament aplicabile;
Art. 6.10 Nu va intreprinde actiuni de natura a leza numele sau brandul Beneficiarului.

Obligatiilor Beneficiarului
Art. 6.11. Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului suma prevazuta in factura la
termenele si in conditiile prevazute la capitolul 5.
Art. 6.12 Beneficiarul se obliga sa ofere Prestatorului toate datele si informatiile necesare
ducerii la bun sfarsit si in bune conditii a evenimentului.

7. DREPTURILE PARTILOR
Drepturile Prestatorului
Art. 7.1 Prestatorul va putea sa utilizeze opera rezultata in urma executarii proiectelor conforme
cu obiectul prezentului contract in portofoliul propriu (online si offline) si cu scopul promovarii
propriilor servicii, pe baza acordului prealabil al Beneficiarului, exprimat in scris.

Drepturile Beneficiarului
Art. 7.2 Beneficiarul va putea sa utilizeze opera mai sus mentionata in reviste, cataloage,
pliante, rapoarte anuale, PR, promovare, prezentari de firma etc, atat in mediul online, cat si
offline.

8. CONFIDENTIALITATE
Art. 8.1 In relatia cu cele doua parti, atat Prestatorul cat si Beneficiarul vor pastra
confidentialitatea tuturor clauzelor prezentului contract, a anexelor prezentului contract si a
tuturor informatiilor in posesia carora intra in decursul desfasurarii prezentului contract. Nicio
Parte nu va dezvalui sau difuza aceste informatii unei terte parti decat cu aprobarea scrisa,
prealabila, a contractantului.

9. FORTA MAJORA, CAZUL FORTUIT


Art.9.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de o situatie de forta majora sau caz fortuit, asa cum sunt acestea
definite de legislatia romana aplicabila.

2
Art.9.2 Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit este obligata sa notifice cealalta parte
in termen de 5 zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea
limitarii consecintelor lui.
Art.9.3 Daca in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele
sa pretinda daune-interese pentru aceasta incetare.

10. INCETAREA CONTRACTULUI


10.1 Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin ajungere la termen;
b) prin acordul scris al Partilor;

11. NOTIFICARILE INTRE PARTI


Art. 11.1 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea
introductiva a prezentului contract.
Art 11.2 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata
de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
Art 11.3 Daca notificarea se transmite prin fax/email, aceasta se considera primita in prima zi
lucratoare dupa ziua in care a fost expediata.
Art 11.4 Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna din parti, daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR


Art 12.1 In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale
amiabila intre parti, in termen de 15 zile calendaristice, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente.

13. CLAUZE FINALE


Art 13. 1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Art 13.2 Orice modificare sau completare a prezentului contract este valabila numai daca este
semnata de ambele parti.
Art 13.3 Prezentul contract a fost redactat si semnat azi, .........................., intr-un numar de
2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR
KULTENTERTAINMENTFF S.R.L

Florin Fratila
Denisa Netu …………………….
Director General Director General

S-ar putea să vă placă și