Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ


Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,

CLASA a V-a

PROIECTARE DIDACTICĂ
SEMESTRUL al II-lea

Nr. Domenii de Competenţe specifice Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. conținut

1. Cânt vocal și 1.1; 1.2 Repertoriul de cântece 3 3, 4, 19


instrumental Tehnică instrumentală

2. Elemente de limbaj 2.1; 2.2; 2.3 Gamele Do major și la minor (natural) 12 5, 6, 7, 8, 9,


muzical Notația duratelor (valorile de notă întreagă, doime, 10, 11, 12, 13,
pătrime, optime, şaisprezecime) și a pauzelor 14, 15, 18
corespunzătoare
Măsuri de trei și patru timpi
Termeni de mișcare
Elemente de dinamică muzicală (nuanțe): piano, forte,
accent, crescendo, decrescendo
Elemente de timbralitate: instrumente muzicale ale
orchestrei simfonice, diferențe în emisia vocală

3. Aspecte culturale 3.1; 3.2 Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural 4 1, 2, 16, 17
eteronomice și în care a fost creată
interdisciplinare Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din
diverse regiuni geografice)
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ
Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,

CLASA a V-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL al II-lea

Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conţinut specifice învăţare ore
Aspecte Muzica şi literatura 1.1; 2.3; 3.1 - exerciţii de intonaţie; Cântece – Revedere, Pe Probe
culturale - interpretare vocală la lângă plopii fără soţ practice
eteronomice și unison; - fişe, instrumente 1 1 Observare
interdisciplinare - discuții libere asupra Audiţie – Eminescu – Ion sistematică
conținutului afectiv și ideatic Aldea Teodorovoci
al unor lucrări
- audiţii muzicale;
Probe
- exerciţii de intonaţie; Cântece –Cuvântul lui Ion 1 2 practice
Muzica şi istoria 1.1; 2.3; 3.1 - interpretare vocală la Roată, Jurământ la Putna Observare
unison; - fişe, instrumente sistematică
- discuții libere asupra Audiţie –Cântece patriotice
conținutului afectiv și ideatic
al unor lucrări
- audiţii muzicale;

Cânt Elemente de tehnică 1.2 - exerciții specifice cântului Instrumente muzicale – 1 3 Probe
instrumental instrumentală – instrumental (diferențiat, xilofon, mandolină, chitară, practice
emisie, intonație pentru instrumente de suflat, orgă, blokflote
de coarde, cu claviaturi, de
percuție) – elemente de Cântece din folclorul
emisie și intonație copiilor.
- exerciții de coordonare a
cântului instrumental în grup

1.2 - exerciții specifice cântului Instrumente muzicale – 1 4 Probe


instrumental (diferențiat, xilofon, mandolină, chitară, practice
pentru instrumente de suflat, orgă, blokflote
de coarde, cu claviaturi, de Dans zglobiu, Melodie din
percuție) – elemente de Rapsodia I – G. Enescu
emisie și intonație Oda bucuriei etc.
- exerciții de coordonare a
cântului instrumental în grup

- exerciţii de tactare a Cântec - Valsul


măsurii; Audiţe –Valurile Dunării – 1 5 Probe
Elemente de Măsura de 3 timpi, 1.1; 2.2; - citire ritmică; I.Ivanovici practice,
limbaj muzical - exerciţii de împărţire sau - manual, fişe, instrument orale,
alcătuire a măsurilor ; scrise.
Ritmul - solfegiere; Observare
- intonare vocală la unison; sistematică
-audiţii muzicale;
- exersarea pașilor de vals

Doimea cu punct 1.1; 2.2; - exerciţii de tactare a Cântec 1 6 Probe


măsurii; Foaie verde lămâiţă – practice,
- citire ritmică; D.G.Kiriac orale,
- exerciţii de împărţire sau Audiţe – Dunărea albastră – scrise.
alcătuire a măsurilor ; J. Strauss Observare
- solfegiere; - manual, fişe, instrument sistematică
- intonare vocală la unison;
-audiţii muzicale;

Măsura de 4 timpi, 1.1; 2.2; - exerciţii de tactare a Cântec –Oda bucuriei


măsurii; 1 7 Probe
- citire ritmică; - manual, fişe, instrument practice,
- exerciţii de împărţire sau orale,
alcătuire a măsurilor ; scrise.
- solfegiere; Observare
- intonare vocală la unison; sistematică
-audiţii muzicale;
- exersarea pașilor de tango

Nota întreagă 1.1; 2.2 - exerciţii de tactare a Cântec –Melodie din Probe
măsurii; Rapsodia I – G. Enescu practice,
- citire ritmică; Glasul clopotelor 1 8 orale,
- exerciţii de împărţire sau scrise.
alcătuire a măsurilor ; - manual, fişe, instrument Observare
- solfegiere; sistematică
- intonare vocală la unison;
-audiţii muzicale;
Măsuri 1.1; 2.2; - exerciţii de tactare a - manual, fişe, instrument, 1 9 Probe
consolidare măsurii; CD-player practice,
- citire ritmică; Cântece însuşite la acest orale,
- exerciţii de împărţire sau capitol scrise.
alcătuire a măsurilor ; Audiţii specifice Observare
- solfegiere; sistematică
- intonare vocală la unison;
-audiţii muzicale;
- exersarea pașilor de dans
învățați
Probe
Melodia Gama la minor 1.1;2.1; - exerciţii de reproducere, Cântec – S-a dus cucul de 1 10 practice,
comparare şi recunoaştere a pe-aici, Vai săracul pui de orale,
înălţimii sunetelor muzicale, cuc scrise.
- intuirea auditivă a Audiţii – Simfonia Surpriza Observare
sonorităţii gamei la minor, – J.Haydn, Concert pentru sistematică
- exerciţii de citire şi vioară în la minor –
reprezentare grafică a gamei A.Vivaldi
la minor;
- solfegiere
- exerciţii de sesizare a
expresivităţii intervalelor
caracteristice gamelor;
- analiza gamei
- audiţii muzicale
- recunoaşterea în audiţii a
caracterului major sau minor

- exerciţii de reproducere, - manual, fişe, instrument, 1 11 Probe


Gama la minor 1.1; 2.1; comparare şi recunoaştere a Cântece – Vai săracul pui practice,
– consolidare înălţimii sunetelor muzicale, de cuc, Pe lângă plopii fără orale,
- intuirea auditivă a soţ, La moară la Dorohoi, scrise.
sonorităţii gamelor Do Major Tricolorul, Car frumos cu Observare
şi la minor; patru boi. sistematică
- exerciţii de citire şi
reprezentare grafică a
gamelor Do major şi la
minor;
- solfegiere
- jocuri muzicale
Interpretare Nuanţe 1.1;2.3 - exerciţii de intonaţie; Cântece – Tulesc oile de 1 12 Probe
- exerciţii de recunoaştere a vale – colecţia D.G:Kiriac, practice,
nuanţelor; Râurel de ploaie – colind. orale,
- interpretare vocală; Audiţii – Primăvara – scrise.
- jocuri muzicale; A.Vivaldi, Cântec de leagăn Observare
– M.Tănase, Mica serenadă sistematică
– W.A.Mozart
- manual, fişe, instrument

Cântece – La moară la
Tempo 1.1; 2.3 - exerciţii de intonaţie; Dorohoi – melodie populară, 1 13 Probe
- recunoaşterea tempo-ului Merge raţa către lac – Liviu practice,
Comes. orale,
Audiţii – uvertură la Nunta scrise.
lui Figaro – W.A:Mozart, Observare
Menuet – Bocherini, Cântec sistematică
de leagăn – W.A.Mozart,
Dans ungar – J.Brahms.
- manual, fişe, instrument
Probe
Timbrul - exerciţii vocale; - manual, caiete, instrument, 1 14 practice,
1.1; 2.3 - audiţii muzicale; CD-player orale,
- vocal - recunoaşterea vocilor în Cântec – Trecui dealul la scrise.
audiţii; Băiuţ. Observare
- recunoaşterea formaţiilor în Audiţii – Cor de copii – sistematică
audiţii; Bimbam, Cor mixt –
- interpretare vocală; Preludiu,
- recunoaşterea
instrumentelor în audiţii;
Probe
- exerciţii vocale; - manual, caiete, instrument, 1 15 practice,
- instrumental - audiţii muzicale; CD-player, calculator, orale,
1.1; 2.3 - interpretare vocală; videoproiector scrise.
- recunoaşterea Cântec – Lăutarii, Orchestra Observare
instrumentelor în audiţii; Audiţii –M.Ravel- sistematică
Bolero,G.Enescu –Rapsodia
I, C.Porumbescu – Balada
pentru vioară, J.Haydn –
Simfonia jucăriilor.
Aspecte Cântece şi dansuri 3.2 - experimentarea unor Cântece populare românești 1 16 Probe
culturale populare româneşti dansuri din diverse arii -Trandafir de la Moldova, practice și
eteronomice și geografice Busuioc moldovenesc etc. orale
interdisciplinare - exerciţii vocale; Audiții – hore
- audiţii muzicale;
- interpretare vocală;

Cântece şi dansuri 3.2 - experimentarea unor Cântece: Hava Nagila, Probe


din alte culturi dansuri din diverse arii Cazacioc 1 17 practice și
geografice Video - Dansuri din diferite orale
- exerciţii vocale; zone ale lumii
- audiţii muzicale;
- interpretare vocală;
RECAPITULARE
FINALĂ
Probe
Elemente de Calitățile sunetului 1.1;2.1; 2.2; - exerciţii vocale; Cântece însușite la acest 1 18 practice,
limbaj muzical muzical 2.3 - audiţii muzicale; capitol. orale,
- interpretare vocală; Recunoașterea lucrărilor scrise
- jocuri muzicale audiate în clasa a V-a.

Cânt vocal și Repertoriu de 1.1 - exerciţii vocale; Repetarea cântecelor însușite 1 19 Probe
instrumental cântece - interpretare vocală; în clasa a V-a. practice

S-ar putea să vă placă și