Sunteți pe pagina 1din 916

BB – Free Learning Gifts Suport de curs RSVTI

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA


TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR
DIN DOMENIUL ISCIR

SUPORT DE CURS
MODUL A
pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de StatȘef al ISCI R nr. 130/2011, cu
modificările și completările ulterioare şi a prescripţiei tehnice PT CR 8-2009

TEMATICA ȘI CERINȚELE MINIME pentru AUTORIZAREA ISCIR a OPERATORULUI RSVTI

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG)


Page 1 of 5
SUPORT DE CURS RSVTI 2019 BB – Free Learning Gifts

Cuprins suport de curs RSVTI – iulie 2019

CUPRINS:
0. RSVTI – Profil ocupațional

1. Introducere

2. Legislaţia din România referitoare la domeniul de


activitate al ISCIR:
2.1. Generalităţi

2.2. Legislație generală

2.3. Hotărâri ale Guvernului care


transpun directive europene
specifice

2.4. Ordine ale Inspectorului de Stat Șef


al ISCIR

2.5. Prescripţii tehnice ISCIR (denumire,


domeniu de aplicare și excluderi)
în vigoare 2019:

2.5.1. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la aparate,


cazane, recipiente sub presiune, butelii, conducte, dispozitive de
siguranță, arzătoare, instalații de automatizare, arzătoare etc –
indicativ PT C ....

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 2 of 5


BB – Free Learning Gifts Suport de curs RSVTI

CUPRINS:
2.5.2. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la mașini de
ridicat, ascensoare, elemente de transmitere a mișcării / tracțiune /
legare sarcini, telecabine, transport pe cablu / plan înclinat, instalaţiile
utilizate în cadrul parcurilor de distracţii etc– indicativ PT R....

2.5.3. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la autorizarea


personalului de deservire / exploatare a instala țiilor și echipamentelor
din domeniul ISCIR și autorizarea persoanelor juridice care efectuează
lucrări de specialitate la echipamente și instalații din domeniul ISCIR –
indicativ PT CR....

2.5.4. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la instalații


de ridicat, și sistemele şi componentele care reţin presiunea din
instalaţiile nucleare– indicativ PT N....
3. Responsabilităţile
operatorului RSVTI
3.1. Responsabilităţile operatorului RSVTI –
persoană fizică

3.2. Responsabilităţile operatorului RSVTI –


persoană juridică

3.3. Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor


instalaţiilor/echipamentelor

4. Cercetarea avariilor şi
accidentelor
4.1. Modul de acțiune în caz de avarie /
Accident

4.2. Anunțarea avariilor şi accidentelor

4.3. Exemple de avarii și accidente (cauze


potențiale, urmări posibile)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG)


Page 3 of 5
SUPORT DE CURS RSVTI 2019 BB – Free Learning Gifts

CUPRINS:

4.3.1. exemplificări prin fotografii a minim


două tipuri de avarii/accidente din domeniul
instalații sub presiune IP

4.3.2. exemplificări prin fotografii a minim


două tipuri de avarii/accidente din domeniul
instalații de ridicat IR.

5. Autorizarea funcţionării
instalaţiilor
5.1. Autorizarea/Admiterea funcţionării
instalaţiilor sub presiune

5.2. Autorizarea/Admiterea funcţionării


instalaţiilor de ridicat.

6. Verificarea instalaţiilor în timpul


exploatării, periodic, la scadenţă sau
după reparare
 6.1. Instalaţii sub presiune:

 6.1.1. Cazane de abur şi apă fierbinte,


 6.1.2. Cazane de apă caldă şi abur de
 joasă presiune,
 6.1.3. Aparate consumatoare de combustibil
 6.1.4. Recipiente sub presiune,
 6.1.5. Conducte de abur şi apă fierbinte,
 6.1.6. Conducte pentru fluide sub presiune.
 6.1.7. Instalații de distribuție GPL

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 4 of 5


BB – Free Learning Gifts Suport de curs RSVTI

6.2. Instalaţii de ridicat:


6.2.1. Macarale,
6.2.2. Mecanisme de ridicat,
6.2.3. Stivuitoare,
6.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare,
6.2.5. Elevatoare pentru vehicule,
6.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri,
6.2.7. Echipamente de agrement,
6.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și ascensoare pentru
șantiere de construcții,
6.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru persoane și materiale.
6.2.10 Scări rulante / trotuare rulante

7. Autorizarea/Prelungirea
valabilităţii autorizaţiilor
personalului de deservire
7.1. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte,
7.2. Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur
de joasă presiune,
7.3. Fochist cazane conduse de calculator,
7.4. Laborant operator centrale termice,
7.5. Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane,
7.6. Operator umplere recipiente GPL,
7.7. Îmbuteliator fluide sub presiune,
7.8. Macaragiu,
7.9. Stivuitorist,
7.10. Liftier,
7.11. Mecanic trolist.
8. Acceptarea personalului
auxiliar de deservire
8.1. Legător de sarcină pentru macarale
8.2. Manevranţi,

9. Bibliografie

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG)


Page 5 of 5
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

RSVTI OCUPAŢIA: operator responsabil cu supravegherea tehnică a


instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI
Domeniul : Grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din
domeniul tehnic
Cod COR: 315218 (fost 311941)
Ocupație reglementată : necesită autorizare ISCIR conform ORDIN Nr.
130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea
operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
din domeniul ISCIR – operator RSVTI

Lista unităţilor de competenţă

Unităţi de Abordare în programul


Conținut
competenţă de instruire – modul A
Unităţi de competenţă cheie
Titlul unităţii 1 Comunicare în limba oficială
Titlul unităţii 2 Comunicare în limbi străine
Competenţe de bază în Nivel 3 (studii medii
Titlul unităţii 3
matematică, ştiinţe şi tehnologie sau postliceale)
CUPRINS: Titlul unităţii 4 Competenţe informatice
Titlul unităţii 5 Competenţa de a învăţa Nivel 4
0. RSVTI – Profil ocupațional Titlul unităţii 6 Competenţe sociale şi civice Studii superioare
Titlul unităţii 7 Competenţe antreprenoriale
1. Introducere Titlul unităţii 8 Competenţa de exprimare culturală
Unităţi de competenţă generale
2. Legislaţia din România Comunicarea cu superiorii, Asigurarea informării superiorilor, colegilor şi
referitoare la domeniul de egalii şi subordonaţii subordonaţilor prin telefon, în scris, e-mail sau direct
Analizarea informaţiilor şi evaluarea rezultatelor
activitate al ISCIR: Luarea deciziilor sau
pentru a alege soluţiile cele mai bune şi pentru a
rezolvarea problemelor
rezolva problemele.
2.1. Generalităţi Utilizarea calculatoarelor sau sistemelor
Utilizarea calculatoarelor computerizate (inclusiv hardware şi software) pentru
2.2. Legislație generală a introduce date sau procesa informaţii.
Monitorizarea şi verificarea informaţiilor provenite de
Monitorizarea proceselor,
2.3. Hotărâri ale Guvernului care la materiale, din evenimente sau din mediu pentru a
materialelor şi mediului
transpun directive europene detecta şi evalua problemele.
specifice Unităţi de competenţă specifice
Cât de des RSVTI trebuie să poarte discuţii faţă în
2.4. Ordine ale Inspectorului de Stat Șef Comunicare faţă în faţă faţă cu persoane sau echipe pentru a realiza
al ISCIR activităţile şi sarcinile postului?
Cât de mult este necesar ca RSVTI să fie în contact
Comunicare prin contactul
2.5. Prescripţii tehnice ISCIR (denumire, cu alte persoane (faţă în faţă, la telefon etc.) pentru a
cu alte persoane
domeniu de aplicare și excluderi) realiza activităţile şi sarcinile postului?
Cât de frecvent i se cere RSVTI să lucreze într-un
în vigoare 2019: Mediu interior, controlat
mediu interior, controlat?
Cât de important este să muncească împreună cu
Munca în grupe de lucru
2.5.1. Colecția prescripțiilor tehnice alte persoane organizat în grupuri sau echipe pentru
sau echipe
ISCIR referitoare la aparate, cazane, a realiza activităţile şi sarcinile postului?
recipiente sub presiune, butelii, Abilități necesare
conducte, dispozitive de siguran ță, Abilitatea de a asculta și de a înțelege informațiile și
Înțelegerea verbală
arzătoare, instalații de automatizare, ideile prezentate prin viu grai
arzătoare etc – indicativ PT C .... Abilitatea de a vedea detalii de la o distanţă mică (la
Vederea de aproape
câţiva centimetri de observator)

Notă: Orice text integral de lege, act normativ, prescrip ție tehnică ISCIR etc, la care se face referire în prezentul curs de instruire (este
subliniat!) poate fi accesat prin hyperlink-ul disponibil în fișierele bibliografice anexate

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 2 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CUPRINS: Abordare în
2.5.2. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR Unităţi de
Conținut programul de
referitoare la mașini de ridicat, ascensoare, competenţă
instruire – modul A
elemente de transmitere a mi șcării / tracțiune /
legare sarcini, telecabine, transport pe cablu / Abilități necesare
plan înclinat, instalaţiile utilizate în cadrul Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greşit sau
Identificarea
parcurilor de distracţii etc– indicativ PT R.... pare a fi greşit. Nu implică şi capacitatea de a rezolva
problemelor
2.5.3. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR probleme, ci doar recunoaşterea probabilităţii acestora.
referitoare la autorizarea personalului de Abilitatea de a comunica informaţiile şi ideile prin viu grai
Expresivitatea verbală
deservire / exploatare a instalațiilor și astfel încât ceilalţi să înţeleagă
echipamentelor din domeniul ISCIR și Aptitudini necesare
autorizarea persoanelor juridice care Oferirea unei atenţii complete la ceea ce au de spus alte
efectuează lucrări de specialitate la persoane, investirea timpului necesar pentru a înţelege
echipamente și instalații din domeniul ISCIR – Ascultare activă argumentele prezentate, punerea de întrebări atunci
indicativ PT CR.... când este necesar, şi capacitatea de a nu-i întrerupe pe
ceilalţi în momente nepotrivite.
2.5.4. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR
Supravegherea instrumentelor de măsură, a cadranelor
referitoare la instalații de ridicat, și sistemele şi Monitorizarea
sau a altor indicatoare pentru a asigura funcţionarea în
componentele care reţin presiunea din operaţiunilor
bune condiţii a maşinilor.
instalaţiile nucleare– indicativ PT N.... Utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari
Gândire critică şi punctele slabe ale soluţiilor alternative, concluziilor şi
3. Responsabilităţile abordărilor diferitelor probleme.
operatorului RSVTI Înţelegerea textelor Înţelegerea propoziţiilor şi paragrafelor scrise în
citite documentele ce ţin de postul respectiv.
3.1. Responsabilităţile operatorului RSVTI –
persoană fizică
Interese ocupaționale RSVTI
Ocupațiile realiste implică în mod frecvent activități
3.2. Responsabilităţile operatorului RSVTI – practice, precum și rezolvarea unor probleme concrete,
persoană juridică având a face de cele mai multe ori cu obiecte concrete
Interese realiste
3.3. Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor precum unelte, utilaje. Munca se desfă șoară în principal
instalaţiilor/echipamentelor afară și rar este implicată birocrația sau munca în
echipă.
Ocupațiile investigative implică lucrul cu idei și necesită
4. Cercetarea avariilor şi Interese investigative multă gândire. Pot implica cercetarea faptelor și
accidentelor rezolvarea problemelor cu ajutorul rațiunii.
4.1. Modul de acțiune în caz de avarie / Ocupațiile convenționale implică deseori urmărirea unor
Accident Interese convenționale seturi de proceduri și rutine. Pot implica lucrul cu date și
(factice) detalii mai mult decat cu idei. De regulă există o
4.2. Anunțarea avariilor şi accidentelor structură ierarhică ce trebuie respectată.
4.3. Exemple de avarii și accidente (cauze Valorile şi nevoile ataşate muncii
potențiale, urmări posibile) Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii sunt
orientate către rezultat şi permit RSTVI-știlor să îşi
4.3.1. exemplificări prin fotografii a minim Realizarea utilizeze cele mai bune abilităţi şi aptitudini, oferindu-le
două tipuri de avarii/accidente din domeniul un sentiment al împlinirii. Nevoile corespondente sunt
instalații sub presiune IP „Utilizarea abilităţilor” şi „Realizarea”.
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii oferă
avansări multiple, un potenţial de conducere, şi deseori
4.3.2. exemplificări prin fotografii a minim
Recunoaşterea sunt considerate de prestigiu. Nevoile corespondente
două tipuri de avarii/accidente din domeniul sunt avansarea, autoritatea, recunoaşterea şi statutul
instalații de ridicat IR. social.
Posturile care satisfac această valoare a muncii permit
5. Autorizarea funcţionării RSVTI-știlor să muncească şi să ia decizii singuri.
Independenţa
instalaţiilor Nevoile corespondente sunt creativitatea,
responsabilitatea şi autonomia.
5.1. Autorizarea/Admiterea funcţionării
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii oferă o
instalaţiilor sub presiune
siguranţă a locului de muncă şi condiţii de muncă bune.
5.2. Autorizarea/Admiterea funcţionării Condiţii de muncă Nevoile corespondente sunt Activitatea,
instalaţiilor de ridicat. Recompensarea, Independenţa, Siguranţa locului de
muncă, Varietatea şi Condiţiile de muncă.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 3 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Abordare în
Unităţi de
Conținut programul de
competenţă
CUPRINS: instruire – modul A
Stilul de muncă
6. Verificarea instalaţiilor în timpul
exploatării, periodic, la scadenţă sau Postul necesită atenţie la detalii şi
Atenţie la detalii
după reparare comprehensivitate în finalizarea sarcinilor postului

6.1. Instalaţii sub presiune: Postul necesită a fi onest şi incoruptibil, exigent,


6.1.1. Cazane de abur şi apă fierbinte, drastic uneori și dedicat siguranței funcționării
Integritate
6.1.2. Cazane de apă caldă şi abur de echipamentelor și securității personalului de
joasă presiune, exploatare al acestora
6.1.3. Aparate consumatoare de combustibil
6.1.4. Recipiente sub presiune, Respectarea Postul necesită a fi un om pe care ceilalţi se pot
6.1.5. Conducte de abur şi apă fierbinte, obligaţiilor baza, serios, şi care îşi respectă obligaţiile
6.1.6. Conducte pentru fluide sub presiune.
6.1.7 Instalații de distribuție GPL Postul necesită dezvoltarea unor modalităţi proprii
de a face lucrurile, fără supervizare, şi depinzând
6.2. Instalaţii de ridicat: Independenţă
doar de forţele proprii pentru a duce lucrurile la bun
6.2.1. Macarale,
6.2.2. Mecanisme de ridicat,
sfârşit
6.2.3. Stivuitoare, Cunoștințe necesare
6.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare,
6.2.5. Elevatoare pentru vehicule, Cunoştinţe legate de aplicaţiile practice ale ştiinţei
6.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri, ingineriei şi tehnologiei. Aceasta include aplicarea
6.2.7. Echipamente de agrement, Inginerie şi principiilor, tehnicilor, procedurilor şi
6.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și tehnologie echipamentelor la inspecția, verificarea, întreținerea
ascensoare pentru șantiere de și supravegherea funcționării în siguranță a
construcții, instalațiilor.
6.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru
persoane și pentru materiale. Cunoaşterea maşinilor şi instrumentelor, inclusiv
6.2.10 Scări /trotuare rulante Mecanică proiectarea acestora, utilizările, repararea şi
7. Autorizarea/Prelungirea întreţinerea.
valabilităţii autorizaţiilor Cunoștințe tehnice privind sursele de alimentare
personalului de deservire Electrotehnică și electrice ale instalațiilor și echipamentelor, modul
7.1. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte,
automatizări de funcționare a sistemelor de reglare, control și
7.2. Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur protecție automată a echipamentelor
de joasă presiune,
7.3. Fochist cazane conduse de calculator, Cunoștințe tehnice pentru însușirea manualelor cu
7.4. Laborant operator centrale termice, Operarea instalațiilor, instrucțiuni de exploatare, service și reparare,
7.5. Automatist pentru supraveghere şi întreţinere întreținere și scoatere din uz în siguranță a echipamentelor și
cazane, conservare instalațiilor din sfera de supraveghere și verificare
7.6. Operator umplere recipiente GPL, periodică
7.7. Îmbuteliator fluide sub presiune,
7.8. Macaragiu, Cunoştinţele legate de tehnicile de design,
7.9. Stivuitorist, instrumentele şi principiile implicate în producţia
7.10. Liftier, Design
planurilor tehnice, a schiţelor, desenelor şi
7.11. Mecanic trolist. modelelor.
8. Acceptarea personalului
auxiliar de deservire Cunoștințe legate de elaborarea și desfășurarea
cursurilor de instruire periodică a personalului de
Pedagogie aplicată
8.1. Legător de sarcină pentru macarale exploatare a instalațiilor aflate în domeniul de
8.2. Manevranţi, supraveghere și verificare tehnică

9. Bibliografie

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 4 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

0. RSVTI – Profil ocupațional -


Operator RSVTI, COD COR 315218 – Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea
Tehnică a Instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR.

o Operatorul RSVTI conform specificului activității sale stabilită de legislația în vigoare, își asumă o responsabilitate
accentuată și permanentă !!

o Operatorul RSVTI trebuie să cunoască și să aplice întocmai Legislația în vigoare în domeniul aflat în responsabilitatea
sa, trebuie să urmarească continuu cu atenție modificările și completă rile acestei legislații , cu scopul de a
preveni producerea unor evenimente deosebite și grave, cum ar fi: avarii și/sau accidente și de a se feri de implicarea sa,
ca vinovat în eventuala producere a acestora.

0.1. Unde și cum își desfășoară activitatea un RSVTI


În majoritatea obiectivelor industriale,
agricole, civile, comerciale etc, există diferite tipuri de
echipamente și instalații cu grad ridicat d e risc în
funcționare care fac obiectul reglementărilor
prescripțiilor tehnice ISCIR și care necesită un mod
controlat de instalare, punere țiune în funcși
exploatare în scopul prevenirii și eliminării riscurilor de
utilizare. Siguranța acestor echipamente / instalații
precum și siguranța personalului de exploatare și a
celorlalte categorii de personal care activează sau
doar se află în proximitatea acestor echipamente /
instalații poate fi garantată numai prin măsuri speciale
de control, supraveghere și ve rificare periodică
întreprinse în conformitate cu prevederile prescripțiilor
tehnice ISCIR aplicabile.

Proprietarii / administratoriiși utilizatorii unor astfel de echipamente și instalații chiar dacă nu conștientizează
necesitatea luării unor măsuri preventive speciale pentru diminuarea și ținerea sub control a riscurilor exploatării / folosirii
echipamentelor / instalațiilor specificate, sunt obligați prin lege să supună echipamentele / instalațiile deținute unui regim
de control , supraveghere în funcționare, autorizare de funcționare reglementat de prescripțiile tehnice ISCIR. Pentru a
răspunde acestor cerințe de reglementare au nevoie de specialiști proprii care să fie permanent aproape de instalații
pentru supraveghere și verificare și care să asigure interfața specifică cu organele de control ISCIR – aceștia se numesc
RSVTI.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 5 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Un operator RSVTI este un operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor din
domeniul ISCIR pentru obiectivele aflate în administrare.

RSVTI la orice persoană juridică cu activitate de producție / servicii

Responsabilitățile operatorului
sunt de a supravegherea ca
măsurile impuse de legislaţia
în vigoare privind funcţionarea,
exploatarea, precum şi
întreţinerea şi reparaţiile
instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi aparatelor
consumatoare de combustibil din
domeniul ISCIR să fie efectuate
în conformitate cu cerinţele
prescripţiilor tehnice
aplicabile.

De asemenea, întocmirea de documentații necesare


organizării selecţiilor de oferte de preţ şi licitaţii publice
deschise conform legilor în vigoare, sarcini pe linie de
gestionare eficientă a
energiei, verificare
situaţii lucrări în
conformitate cu deviz-
ofertă sunt alte atributii
importante ale unui
operator RSVTI

Atributiile din cadrul Biroului de Investiţii, sunt de


indeplinirea obiectivelor de investitii , demararea
proiectelor noi, urmărirea şi verificarea modului de
derulare a contractelor specifice activităţii de investiţii,
urmărirea stadiului fizic al obiectivelor de investiţii şi a
lucrărilor de reparaţii.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 6 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI pe un șantier de construcțiii


Pe unșantier de cons trucți e ex istă foarte mu lte r iscuri de acc idente ș i acc identări.
Din acest motiv rolul operatorulu i RSVT I este foarte important.
În primul rând: tuturor lucrătorilor de pe unșantier de construcție,
indiferent de func ția fiecăruia dintre ei, trebuie să li se facă
instructajul periodic de protecția muncii și evaluare a riscurilor.

Toti angajații de pe șantier sunt obligați să respecte aceste reguli


și operatorul RSVTI trebuie să verifice dacă angajatorii și
angajații respectă aceste reguli și folosesc în mod corect
utilajele și instalațiile cu care muncesc..

Operatorii RSVTI, pe un șantier de construcție verifică:


• Funcționarea utilajelor
• Instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicare
• Macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport
pe cablu, instalații de ridicat pe plan înclinat, poduri
rulante și alte mecanisme de ridicat.
• Echipamente de presiune.
• Să ia măsurile necesare și să se asigure că
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
întreținerii de către persoane autorizate, conform
instrucțiunilor tehnice ale acestora.
• Trebuie să se asigure că utilizarea instalației /
echipamentului se face numai de către personalul de
deservire autorizat / instruit intern, în conformitate cu
prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale
instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor /
echipamentelor.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 7 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI în Marile Centre Comerciale cu depozite proprii de mărfuri


Marile cen tre comerciale de tipul Mal l / Superș i Mega Market /Depozi te cu livrare d irectă e tc, se
desfășoară, pe orizon tală și verticală , pe mari sp ați i ș i su nt dotate cu o mul ți me de ech ipam ente p entru
ridicareaș i manevrarea mărfuri lor, pentru transp ortul persoanelor ( li ftur i, scări și tro tuare rul ante etc)
insta lații de înc ălzi t și condi ționare e tc. – din tre care cele ma i mul te fac parte d in do meni ul de
reglemen tare ISC IR . Astfel exis tă foar te mul te ris curi de acciden
și acciden
te tări .
Din acest motiv rolul operatorulu i RSVT I este foarte important.
Tuturor lucrătorilor dintr-un ”centru comercial complex”, indiferent
de funcția fiecăruia dintre ei, trebuie să li se facă instructajul
periodic de protecția muncii și evaluare a riscurilor.

Toti angajații sunt obligați să respecte aceste reguli și operatorul


RSVTI trebuie să verifice dacă angajatorii și angajații
respectă aceste reguliși folosesc în mod corect utilajele și
instalațiile cu care muncesc..

În funcție de dotarea și profilul ”centrului comercial” RSVTI verifică scările


și trotuarele rulante, butelii propan-butan depozitate / oferite la schimb

Operatorii RSVTI, în ”centrele comerciale” verifică:


• Funcționarea utilajelor
• Instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicare
• Macarale, ascensoare, elevatoare, instala ții de transport pe
cablu, instalații de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante și alte De asemenea RSVTI se poate implica activ în verificarea conformită ții
mecanisme de ridicat. echipamentelor din domeniul ISCIR oferite spre vânzare în ”centrul
• Echipamente de presiune. comercial” și sesizarea autorității competente pentru retragerea de pe
• Să ia măsurile necesare și să se asigure că piață a produselor găsite neconforme
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de
către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale
acestora.
• Trebuie să se asigure că utilizarea instalației / echipamentului
se face numai de către personalul de deservire autorizat /
instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor
tehnice aplicabile si ale instruc țiunilor de exploatare ale
instalațiilor / echipamentelor.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 8 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI în Parcurile de agrement / distracții (locuri de joacă amenajate)


Parcurile d e agrement / dțiistrac
i / locuri le d e joa că amena ja te sun t dota te cu d iverse ech ipam ente /
insta la
ț ii de agremen t (leagane sau tobogane , rol ler -coastere, caluse i, carusele , roți e tc). U ti lizare a
acestora de cei miciș i ce i mari , dup ă caz trebu ie să se facă în siguran ță dep li nă. To tuși exis tă mu lte
riscuri de accidenșiteaccide ntări asoc iate funcți onării și util izări i aces tor ech ipame nte de agreme nt,
Din acest motiv rolul operatorulu i RSVT I este foarte important.

Aceste echipamente de agremant trebuie să fie obligatoriu Industria parcurilor de distracţii are o faţetă a provocărilor prin care
autorizate de ISCIR.ISCIR-ul le autorizează doar în baza furnizaeză distracţie. Distracţia poate fi obţinută numai prin intermediul
verificărilor făcute de Compania Nationala pentru Controlul siguranţei. RSVTI oferă industriei parcurilor de distracţii o gamă de servicii
Cazanelor, Instalatiilor de ridicat si Recipientelor sub presiune, specializate ce permit menţinerea competitivităţii fără a compromite
adica CNCIR-ul. Ea este instituția care dă un termen de scadență siguranţa:
până la următoarea verificare, pentru fiecare echipament în parte.
Deținătorii acestor echipamentele de agrement din parcuri - analizează factorii de risc.
trebuie să desemneze persoane care răspund de aceste instalații, - inspectează, testează şi monitorizează calitatea părţilor componente, a
care să supravegheze ca acestea să aibă verificările tehnice la zi asamblărilor şi a sistemelor de siguran ță
și chiar să le oprească dacă reprezintă un pericol. În cazul în care
inspectorii ISCIR, în urma controlului pe care-l fac la aceste - Înainte de punerea în funcţiune echipamentelor de agrement, RSVTI
echipamente, descoperă că nu le-au fost făcute verificările la timp, efectuează teste de fiabilitate și siguranță
ei pot hotărî oprirea acestora din funcționare, pot da amenzi și - Pentru a menţine siguranţa echipamentelor în timpul operării, RSVTI
chiar pot retrage autorizația responsabilului cu supravegherea și noştri efectuează periodic teste şi inspecţii.
verificarea tehnică în exploatare a instalațiilor - RSVTI.

Operatorii RSVTI, în ”Parcurile de agrement” verifică:


• Funcționarea echipamentelor de agrement
• Analizarea riscurilor şi evaluări ergonomice
• Evaluarea mentenanţei şi a procedurilor de operare
• Instruirea operatorilor şi a personalului ce efectuează
mentenanţa
• Evaluarea daunelor şi a incidentelor
• Testimoniale pentru autorităţile locale şi organe oficiale
• Să ia măsurile necesare și să se asigure că
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condi ții de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
întreținerii de către persoane autorizate, conform
instrucțiunilor tehnice ale acestora.
• Trebuie să se asigure că utilizareațieiinstala /
echipamentului se face numai de către personalul de
deservire autorizat / instruit intern, în conformitate cu
prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale
instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor /
echipamentelor.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 9 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI în Staținile de agrement dotate cu telecabine, telegondole, telescaune etc
St aț i uni l e de schi at , st aț i uni l e m ont ane, și nu num ai, pot f i dot at e cu di verse echi pam ent e de t ranspo rt pe cabl u
pent ru per soane, șidapent r ru m at eri al e (expl oat ă ri f orest i ere, m i ni ere et c) i ar ac est e echi pa m ent e de t ra nsport
pe cabl u t rebui e să conf er e î ncrede și si gur
re anț ă de pl i nă ut i l i zat ori l or. Tot uși exi st ă m ul t e ri scuri de acci dent e
și acci dent ări asoci at e f uncț i onări i și ut i l i zări i acest or echi pam ent e de t ranspo rt pe cabl u,
Din acest motiv rolul operatorulu i RSVT I este foarte important.

Este interzisă funcţionarea telecabinelor dacă componentele În timpul exploatării, telecabinele sunt supuse la termenul scadent
de securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi unor verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifică
telecomunicaţie nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu starea tehnică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în
îndeplinesc condiţiile tehnice prescrise, precum şi dacă personalul continuare. Scadenţa următoarei verificări se stabileşte ţinându–se seama
de exploatare şi de deservire minim prevăzut în regulamentul de şi de starea tehnică a telecabinei, de condiţiile de funcţionare, de regimul
exploatare nu este prezent la post şi apt pentru muncă. de funcţionare, dar nu va fi mai mare de 1 an.
Pentru ca instalaţia să poată fi utilizată conform destinaţiei RSVTI se asigură cel țin pu de realizarea următoarelor cerințe la
sale, specificaţiilor sale tehnice şi în conformitate cu condiţiile de verificări tehnice periodice:
utilizare stabilite, trebuie să se adopte toate măsurile şi prevederile a) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor nu
tehnice astfel încât să fie respectate instrucţiunile de întreţinere, constituie un pericol pentru funcţionare;
b) exploatarea, întreţinerea şi revizia asigură funcţionarea telecabinei în condiţii
de securitate şi de funcţionare. Manualul de utilizare şi
de securitate;
instrucţiunile aferente trebuie să fie redactate în limba română. c) registrul de evidenţă a funcţionării cabinei este corect completat şi ţinut la zi.

Operatorii RSVTI, la ”instalații de transport pe cablu” verifică:


• Funcționarea echipamentelor
• Analizarea riscurilor şi evaluări ergonomice
• Evaluarea mentenanţei şi a procedurilor de operare
• Instruirea operatorilor şi a personalului ce efectuează
mentenanţa
• Evaluarea daunelor şi a incidentelor
• Testimoniale pentru autorităţile locale şi organe oficiale
• Să ia măsurile necesare și să se asigure că
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
întreținerii de către persoane autorizate, conform
instrucțiunilor tehnice ale acestora.
• Trebuie să se asigure că operarea instalației / echipamentului
se face numai de către personalul de deservire autorizat
/ instruit intern, în conformitate cu prevederile
prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instruc țiunilor de
exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 10 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI în relație cu Administrația Asociațiilor de prorietari de la imobilele de locuit


Î n pri nci pi u doar un ansam bl u nou de ț e (bl
l ocui
oc )n cu i nst al at i i noi si aut om at i zat e are nevoi e de servi ci i
t ehni ce de m ent enant a prest at e de pers oane spe ci al zi at e si aut ori zat e, RSVTI. Pe de al t ă part e dezvol t area
ansam bl uri l or de cl ădi ri de bi r ouri , sedi i de f i rm e, hot el uri et c, î ngl obează un num ăr m are de echi pam ent e di n
dom eni ul I SCIșiR Admi ni st ra
ț i a unor ast f el de i m obile are nevoi e de RSVTI . M ai exi st ă și i m obil e (bl ocur i ) vechi
dot at e cu i nstțali i ade î ncăl zi re propri i , i nst al aț i i de hi drof or și l i f t uri care ar avea nev oi e de servi ci i l e unui RSVTI
Din acest motiv rolul operatorulu i RSVT I este foarte important.

Centrale termice de bloc (cazane individuale / în baterie) Centrale termice de bloc și preparator de apă caldă menajeră

Grup hidrofor pentru bloc


Operatorii RSVTI, la ”blocuri /ansambluri rezidențiale”
verifică:
• Funcționarea echipamentelor
• Analizarea riscurilor şi evaluări de fiabilitate
• Evaluarea mentenanţei şi a procedurilor de operare
• Instruirea operatorilor şi a personalului ce efectuează
mentenanţa
• Evaluarea daunelor şi a incidentelor
• Testimoniale pentru autorităţile locale şi organe oficiale
• Să ia măsurile necesare și să se asigure că
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
De regulă toate lifturile de la blocurile de locuin țe (dar și de la alte tipuri de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
imobile) sunt în grija permanentă a unei firme specializate și autorizate
întreținerii de către persoane autorizate, conform
pentru mentenanță / service / reparații (de multe ori chiar firma furnizoare /
instrucțiunilor tehnice ale acestora.
montatoare a liftului în acea loca ție) . În baza contractului de prestari
• Trebuie să se asigure că operarea instalației / echipamentului servicii încheiat cu firma de mentenanță pentru lifturi, aceasta în mod
se face numai de către personalul de deservire autorizat
normal ar trebui să asigure și activitatea proprie unui RSVTI în beneficiul
/ instruit intern, în conformitate cu prevederile asociației de proprietari (care este proprietara de drept a liftului). Dacă
prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instruc țiunilor de liftul este deținut de firma furnizoare, care asigură și mentenanța, iar
exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor. Asociația de proprietari din blocul respectiv are doar dreptul de folosință
este normal (conform prevederilor legale) ca de ținătorul să aibă propriul
RSVTI și să-și asume toate responsabilitățile în relația cu ISCIR privind
autorizările de funcționare și verificările periodice.
Dacă Asociația de proprietari este de ținătoarea liftului, aceasta este
exceptată de la obligația de anumi un RSVTI propriu. Asta nu înseamnă
că este interzis să-și Asociațiile de proprietari și persoanele
numească un RSVTI fizice NU SUNT OBLIGATE să
propriu, dacă dore ște, numească RSVTI pentru ascensoarele
care eventual să
deținute ! (PT R2, Art.38, alin 2)
verifice chiar activitatea
firmei de întreținere angajată de Asociație.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 11 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

0.2. Profilul ocupațional al RSVTI


Din cele câteva exemple de mai sus rezultă că un RSVTI are o importan ță majoră în diferite domenii de activitate, în
diferite societăți economice cu activitate productivă sau de furnizare de servicii, în organizații civile care dețin sau exploatează în
nume propriu instalații și echipamente cu grad ridicat de risc în funcționare, ce se încadrează în domeniul reglementat ISCIR.

Două concluzii se desprind cu evidență:

a) Varietatea mare a tipurilor de echipamente din domeniul ISCIR pe care trebuie să le supraveghezeși să le verifice
tehnic în funcționare un RSVTI ar impune un anume tip de specializare diferențiată, cel puțin la nivelul grupelor
principale de echipamente din domeniul ISCIR Instalații sub presiune (IP) și Instalații de ridicat (IR)

RSVTI IP

RSVTI IR

Bineînțeles că în cadrul grupelor principale sugerate se pot dezvolta specializări mai detaliate pentru subgrupe de
echipamente din domeniul ISCIR reglementate de una sau mai multe prescrip ții tehnice (în număr limitat ) care se referă la
echipamente similare (din aceeași familie constructiv-funcțională)

Din punct de vedere al deținătorului de echipamente din domeniul ISCIR o asemenea diferențiere pe categorii de
specialitate a RSVTI-știlor ar putea părea dezavantajoasă din punct de vedere financiar, deoarece, dacă deține echipamente din
categorii diferite (IP și IR) trebuie să încheie contracte individuale cu mai mulți RSVTI-ști autorizați. Dar, la o analiză mai detaliată
s-ar putea să nu fie chiar atât de dezavantajos deoarece în majoritatea cazurilor valoarea contractelor pentru servicii de RSTVI
depinde de numărul, tipul și mărimea / complexitatea echipamentelor cere trebuie supravegheate / verificate.

O altă variantă, în ipoteza specializării RSVTI –știlor, ar fi încheierea de contracte unice cu o firmă specializată și
autorizată pentru prestarea serviciilor de RSVTI care poate avea mai mulți RSVTI-ști de diverse specializări

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 12 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) Indiferent de diversitatea echipamentelor din domeniul ISCIR și indiferent de profilul socio -economic al deținătorilor,
de statutul lor fiscalși de localizarea acestora, prestarea de servicii RSVTI presupune, din punctul de vedere al
RSVTI-stului executarea unui ”pachet” de activități foarte asemănătoare și unitar organizate conform unor proceduri
care respectă cerințele similare din toate prescripțiile tehnice ISCIR (Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR în vigoare
la nivelul anului 2019 con ține un număr de 38 prescripții), indiferent dacă acestea se referă la echipamenteși
instalații din domeniul IR sau di domeniul IP. Principalele activități se regăsesc în materializarea obligațiilor și
responsabilităților operatorului RSVTI, care definesc, în același timp și profilul ocupațional al RSVTI.

SCHIȚĂ DE PROFIL OCUPAȚIONAL bazat pe sarcinile operatorului RSVTI

Tipic, RSVTI șî i desfășoară activitatea în baza unui contract de prestare de servicii de RSVTI încheiat cu un ”Angajator”
(deținătorul/utilizatorul de instalații / echipamente din domeniul ISCIR). Acest contract se încheie de regulă pentru o perioadă
mai mare de timp (eventual determinată)deoarece activită țile specifice RSVTI implică supravegherea și verificarea
echipamentelor în funcționare în timp real și nu pot fi reduse la prestații punctuale.

”Angajator” Reprezentantul ”Angajatorului”


(deținătorul/utilizatorul de instalații / desemnat cu derularea colaborării
echipamente din domeniul ISCIR) pentru prestarea serviciilor de RSVTI

”Șef Punct de lucru 1” ”Șef Punct de lucru n”


”Punct de lucru 1” ”Punct de lucru n”
(locația unor instalații / echipamente (locația unor instalații / echipamente
din domeniul ISCIR) din domeniul ISCIR)
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE RSVTI

În esență (în baza contractului de prestări servicii de RSVTI) operatorul RSVTI acționează ca o interfață între
”Angajator” (în calitatea sa de deținător / utilizator de instalații și echipamente din domeniul ISCIR) și
ISCIR, garantând în același timp, atât pentru ”Angajator” cât și pentru ISCIR, că instalațiile și echipamentele vizate sunt sub
supraveghere și verificări tehnice de specialitate în permanență asigurându-se astfel premisele unei funcționări în siguranță
pentru acestea
În timpul prestării serviciilor operatorul RSVTI are obligația să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare
privind funcționarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în
conformitate cu cerințele Prescripțiilor Tehnice aplicabile. De asemenea, prestatorul acestui tip de servicii trebuie să
îndeplinească următoarele obligatii specifice (conform Ordinuiui nr. 130/2011):

Să identifice toate
instalațiile/echipamentele din domeniul
ISCIR de la punctul de lucru;

Să permită numai funcționarea


instalațiilor/echipamentelor
autorizate și înregistrate la ISCIR;

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 13 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să efectueze admiterea funcționării


instalațiilor / echipamentelor și să
efectueze Verificările Tehnice în
Utilizare la instalațiile/echipamentele
la care, conform prevederilor
Prescripțiilor Tehnice apiicabile,
aceste activități se realizează de
către operatorul RSVTI;

Să solicite eliberarea avizului


obligatoriu de instalare pentru
instalațiile/echipamentele pentru care
Prescripțiile Tehnice prevăd acest
lucru, atunci când este cazul;

Să ia măsurile necesareși să se asigure că


instalațiile / echipamentele de la punctul de
lucru sunt utilizate în condiții de siguranță,
prin efectuarea reviziilor, repara țiilor și
întreținerii, în conformitate cu instrucțiunile lor
tehnice, de către persoane autorizate;

Să se asigure că utilizarea
instalațiilor/echipamentelor se face conform
instrucțiunilor de exploatare ale acestora
numai de către personal de deservire
autorizat/instruit intern, în conformitate cu
prevederile Prescripțiilor Tehnice apiicabile

Să anun țe de îndată ISCIR -IT și


reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu
derularea colaborării pentru prestarea acestor
servicii, despre producererea unor avarii sau
accidente la instalațiile/echipamentele pe
care le are în eviden ță, să asig ure oprirea
acestora din funcțiune și, dacă este posibii,
izolarea acestora în vederea cercetării;

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 14 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să solicite în scris conducerii punctului de lucru


oprirea unor instalații / echipamente ISCIR din
cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a
necesității efectuării unor lucrări de întreținere,
verificare, revizii, înlocuiri de piese sau repara
ții
capitale. Înainte de efectuarea acestui tip de
demers, va comunica această ție inten
reprezentantului ”Angajatorului” desemnat cu
derularea colaborării pentru prestarea acestor
servicii;

Să solicite autorizarea funcționării


numai a instalațiilor/echipamentelor
care îndeplinesc condițiile
introducerii pe piață, conform
legislației în vigoare;

Să verifice existența documentelor însoțitoare


ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR conform actelor normative apiicabile;

Declarație de conformitate Certificat de garanție Manual de operare Instrucțiuni de service

Să întocmească și să actualizeze permanent evidența


centralizată pentru toate instalațiile/ echipamentele din
domeniul ISCIR de la punctul de lucru;

Să instruiascăși să examineze personalul de


deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel
auxiliar, instruit intern, în conformitate cu prevederile
Prescripțiilor Tehnice apiicabile și ale instrucțiunilor
de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 15 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să asigure existen ța la fiecare loc de muncă a


instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții
normale a instala țiilor/echipamentelor, a documentelor
cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii,
întreruperi și dereglări ale instalațiilor/echipamentelor sau
ale proceselor în care acestea sunt înglobate;

Să informeze reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu


derularea colaborării pentru prestarea acestor servicii
despre solicitarea în scris de a opri țiune din func
instalațiile/echipamentele la expirarea scadenței de
funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în
utilizare;

Să propună în scris conducătorului punctului de lucru,


planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului
următor, în vederea planificării condi
țiilor de pregătire a
instalațiilor/echipamentelor după consultarea cu
reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu derularea
colaborării pentru prestarea acestor servicii de RSVTI

Să urmărească eliminarea
neconformităților constatate cu
ocazia efectuarii Verificărilor
Tehnice în Utilizare

Să verificeși să vizeze registrele de evidență a


funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termen
cu respectarea modalităților stabiiite în Prescripțiile
Tehnice aplicabile;

Să confirme/accepte lucrările de instalare, montare la


instalațiile/echipamentele aflate în deținerea /exploatarea
”Angajatorului” , în conformitate cu prevederile
Prescripțiilor Tehnice aplicabile;

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 16 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să întocmească procesul-verbal de
introducere în reparare a
instalațiilor/echipamentelor aflate în
deținerea /exploatarea ”Angajatorului”,
să supravegheze și să confirme
efectuarea reparației prin procesul-
verbal de finalizare a lucrărilor la
echipamente/instalații în conformitate cu
Prescripțiile Tehnice aplicabile;

Să urmărească / asigure pregătirea


instalațiilor /echipamentelor pentru
Verificări Tehnice în Utilizare;

Să confirme lucrările de
Verificări Tehnice în Utilizare
pentru investigații/examinări
cu caracter tehnic la
instalațiile/echipamentele
aflate în deținerea
/exploatarea ”Angajatorului”,
în conformitate cu
Prescripțiile Tehnice
aplicabile;

Să participe la cercetarea avariilor sau a


accidentelor produse la
instalațiile/echipamentele pe care le are
în evidență, în vederea furnizării tuturor
informațiilor organelor de cercetare a
evenimentelor;

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 17 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să fie prezent, în termen


de maxim 120 minute, la
instalațiile/echipamentele
pe care le are în
supraveghere
în cazul producerii unor
avarii, accidente sau la
solicitarea inspectorului de
specialitate din cadrui ISCIR;

Să informeze în scris ISCIR - IT


, în termen de 15 zile, despre datele de
identificare ale nouluiținător
de de
instalații / echipamente, în cazul unui
transfer de proprietate sau de folosință al
”bunurilor” aflate ținerea
în de
/exploatarea ”Angajatorului”;

transfer de proprietate sau de folosință echipamente

Să anunțe ISCIR - IT în vederea


scoaterii din eviden
ță a instalațiilor /
echipamentelor casate, în cel mult 15
zile de la data casării, în baza
documentelor de scoatere din func țiune
transmise de către beneficiar;

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 18 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să anunțe ISCIR - IT , în termen de CONSERVARE ECHIPAMENTE


15 zile,
despre oprirea din funcțiune a instalațiilor /
echipamentelor aflate în deținerea / exploatarea

”Angajatorului”, care intră în conservare ; să


urmărească efectuarea lucrărilor de conservare;

După caz (în funcție de


tipul echipamentelor /
instalațiilor avute în
evidență), RSVTI pe
lângă sarcinile precizate
mai sus, este obligat să
urmarească datele
scadente ale
supapelor de
siguranță montate
pe echipamentele din
sfera sa de activitate și
să se ocupe de
pregătirea acestora în
vederea verificării.

Pentru verificarea / reglare supapelor de siguranță RSVTI a avea în


Pentru reglarea/verificarea supapelor de siguran ță vedere ca demontarea supapelor deță siguran pentru
de la fiecare echipament se va lua legătura cu verificare/reglare să se facă etapizat, astfel încât, in cazul a două
reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu sau mai multe echipamente similare ție ca func
(cazane,
derularea colaborării pentru prestarea acestor hidrofoare), să se asigure func ționarea permanentă a cel puțin
servicii de RSVTI și se va stabili modalitatea de unuia dintre acestea.
efectuare a serviciilor de verificare/reglare a
supapelor de siguranță, în baza unui
contract /comenzii a ”Angajatorului” cu o
firmă specializată și autorizată pentru
verificare/reglare supape de siguranță.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 19 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să respecte prevederile
Prescripțiilor Tehnice
ISCIR și celelalte
dispozi|ii legale în
domeniu.

Să anunțe în scris ISCIR - IT , în


termen de cel mult 15 zile, despre
încetarea raporturilor contractuale
cu ”Angajatorul” (deținătorul /
utilizatorul instalațiior /
echipamentelor)

Detalii procedurale pentru derularea activităților din contractul de prestare servicii de RSVTI :
a. Administrative
Operatorul RSVTI pentru instalațiile/echipamentele aflate deținerea /exploatarea ”Angajatorului” la punctul de
lucru specificat în contract, va respecta următoarele:
- Toate documentele obținute/întocmite pentru instalații/echipamente vor fi în numele și pentru ”Angajator” (detinatorul/utiliz atorul
instalațiior/echipamentelor). Acestea vor fi atașate, în original, cărților instalațiilor/echipamentelor care se afla la la punctul de lucru
specificat în contractși, în copie, se vor transmite către reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu derularea colabor ării pentru
prestarea acestor servicii de RSVTI;
- Orice problemă apărută în desfășurarea activității specifice de operator RSVTI va fi transmisa în scris (e-mail sau adresa)
reprezentantului „Angajatorului” desemnat cu derularea colaborării pentru prestarea acestor servicii de RSVTI și nu se vor î ntreprinde
măsuri fără anunțarea sau colaborarea directă cu acesta;
Pe perioada derularii colaborării, cu 30 zile înainte de expirarea autorizației de operator RSVTI, prestatorul va face dovada începerii
demersurilor legale pentru prelungirea valabilitajii ei și va transmite la ”Angajator” documente justificative în acest sens. În caz contrar,
contractul încheiat se anulează
b. recepția serviciilor
Recepția serviciilor se va realiza la punctul de lucru, la sfârșitul fiecarei luni calendaristice, prin completarea, semnarea și
ștampilarea unui proces-verbal de către reprezentanții ambelor рărți: operator RSVTI, respectiv administrator Punct de lucru al
”Angajatorului”. Documentul se va întocmi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
c. plata serviciilor
Plata serviciilor se va face în baza facturilor fiscale emise de către prestator și a documentelor originale de confirmare a prestării
serviciilor în perioada pentru care se solicită decontarea acestora.
Depunerea la ”Angajator” a documentelor de solicitare a plății (factura fiscal proces -verbal) se va face periodic.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 20 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1. INTRODUCERE
1.1.Despre Programul de instruire (cursul) RSVTI

Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze activităţile specifice


prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR ca operator RSVTI trebuie să se autorizeze în
condiţiile prevăzute în metodologia prevăzută la art. 1. din ORDIN Nr. 130 din 10 mai
2011 (emis de inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat)

PROGRAM DE INSTRUIRE
PENTRU AUTORIZAREA
OPERATORILOR RSVTI,

Prezentul program de instruire (Curs) are ca scop formarea profesională şi autorizarea


operatorilor RSVTI, persoane fizice şi juridice, în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor
tehnice ISCIR privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub
presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.

Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un
program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 21 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cursul de Operator RSVTI – Responsabil cu


Curs supravegherea tehnică ațiilor instala
și
Operator echipamentelor din domeniul ISCIR – Modulul A ( ce
RSVTI
urmează a fi autorizat ISCIR !) se adresează tuturor
tehnicienilor, inginerilor și s pecialiștilor din domeniul
instalaâiilor și echipamentelor cu grad ridicat de risc
în exploatare (reglementate ISCIR) care doresc să
obțină autorizarea ISCIR în vederea prestării de
servicii specializate de supraveghere și verificare
tehnică pentru persoane fizice sau persoane juridice
de drept public sau privat care de țin și exploatează
instalații și echipamente supuse controlului ISCIR și
care au obligația să numească un operator RSVTI.

Persoana fizică se poate înscrie la un program de instruire, organizat de o persoană juridică


avizată de ISCIR, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are exerciţiul drepturilor civile;

b) este aptă din punct de vedere medical


pentru prestarea activităţii de operator
RSVTI, aspect dovedit prin fişa de
aptitudini medicale eliberată de un
medic de medicina muncii;

c) are studii superioare sau medii


tehnice, aspect dovedit prin
documentele de studii; solicitantul
cu studii medii trebuie să facă dovada
că are o vechime de minimum 2 ani
de muncă în domenii reglementate de
ISCIR.

Persoanele fizice se pot înscrie la un program de instruire în vederea autorizării ca RSVTI fie din proprie
inițiativă , ca persoană particulară, fie ca urmare a desemnării lor de către intreprinderea la care lucrează
(intreprinderea achitând costurile de instruire și autorizare)
Indiferent de situație, certificatul de participare / absolvire a cursului și ulterior Autorizația ISCIR , se
eliberează individual, în nume personal, conferind drepturile de RSVTI doar persoanei autorizate și acestea
nu pot fi limitate la o singură intreprindere (chiar dacă aceasta a suportat cheltuielile de autorizare)
BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 22 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Organizatorul (Persoana juridică care organizează şi derulează programe de instruire pentru


operatori RSVTI, avizată de către ISCIR) cursului de RSVTI poate avea proceduri proprii de evaluare
parțială și finală a cursanților pentru a le elibera acestora diplome și certificate referitoare la
competențele dobândite în urma absolvirii cursului, dar singurul document care contează pentru
autorizarea ISCIR este ADEVERINȚA de PARTICIPARE și de aceea aceasta este obligatorie.

La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul


care confirmă participarea la programul de instruire

Autorizarea operatorului RSVTI - persoană fizică


Examenul de autorizare se susţine cu ISCIR

Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată
de către ISCIR, se pot înscrie la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI

Participanţii care absolvă programul de instruire pot fi examinaţi IMEDIAT după terminarea
CURSULUI (decide ISCIR , în baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire), sau pot fi
examinaţi la o dată ulterioară.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 23 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pentru candidaţii care la examenul de autorizare au fost declaraţi "ADMIS",


SCIR eliberează o autorizaţie.
Autorizaţia eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani de la data
eliberării.

Pe baza autorizaţiei eliberate, operatorul RSVTI


deţine o ştampilă de identificare.

Durata Programului de instruire a operatorului RSVTI (modul A)- persoană fizică


Cursul (Programul de
instruire) Operator RSVTI –
Responsabil cu supravegherea
tehnică a instala
țiilo r și
echipamentelor din domeniul
ISCIR, Modulul A, are o durată
formală de numai 16 ore.

Având în vedere multitudinea temelor abordate și volumul mare de


materiale bibliografice (prescripții tehnice, legi, ordine etc) obligatoriu de
studiat și asimilat,

”Suportul de curs” se
constituie într-un îndrumar
indispensabil studiului
individual, pe care se
fundamentează prioritar
programul de instruire al
operatorului RSVTI

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 24 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.2. Despre SUPORTUL DE CURS al Programul de instruire al operatorului RSVTI


”Suportul de curs” este în primul rând un Ghid de
parcurgere a Programului de instruireși o colecție de
instrucțiuni de aplicare a cerințelor textelor legislative și
normative referitoare la activitatea RSVTI.
”Suportul de curs” își propune să vină în sprijinul
cursanților pentru o bună și corectă informare în
domeniul RSVTI prin punerea la dispozi ția acestora a
unei bibliografii complete (legi, ordine, ții prescrip
tehnice) judicios ordonată și ușor accesibilă (în varianta
pe suport digital) precum și a unor materiale explicative
și interpretative utile pentru înțelegerea și punerea în
practică a sarcinilor și obligațiilor RSVTI.
Structura și conținutul temelor ”Suportului de curs”
sunt concepute și organizate în conformitate cu
cerințele metodologice specificate în ”ORDIN Nr. 130
din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea tehnică a instalaţiilor /
echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI” și în ”COMUNICAT referitor la avizarea
programei şi a suportului de curs pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
programul de instruire ”operator RSVTI” Modul B precum şi pentru stagiul de instruire la
expirarea perioadei de valabilitate a talonului” - emise de inspectorul de stat şef al Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Prezentare: suportul de curs în format tipărit (hard copy) și în format electronic (soft copy)
Deoarece în textul ”suportului de curs” se fac dese refeririși trimiteri la prevederi
legale, acte normative, Prescripții Tehnice, toate aceste documente (legale, normative etc) sunt incluse
în Bibliografia anexă care face parte integrantă din ”Suportul de curs” dar, în varianta ”format
tipărit”, textele integrale ale actelor normative nu mai sunt incluse – deoarece ele sunt disponibile
tipărite în Colecția ”Monitorul Oficial al României” –
În schimb, în varianta format electronic, Bibliografia anexată, se prezintă sub formă de
fișiere organizate pe categorii de documente, care includ și textele integrale ale respectivelor legi, acte
normative, Prescripții tehnice etc. Acestea pot fi accesate direct sau prin Hyperlink -uri subliniate în
textul ”suportului de curs”.

Despre surse: ”Suportul de curs” este o


”creație” originală din punct de vedere al
organizării și prezentării materialelor, dar șiî are
sursele informa ționale în RED (Resursele
Educaționale Deschise) disponibile pe internet,
de unde au fost preluate integral sau parțial texte
de legi, prescripții tehnice, articole de

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 25 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

specialitate, poze, simboluri etc unele fiind prelucrate


și
interpretate, adaptate sau modificate pentru a servi scopului
prezetului ”Suport de curs”.

Datorită acestui fapt, prezentul ”Suportul de curs”


devine el însuși o RED (Resursă Educațională Deschisă),
care poate fi publicată pe internet sub

licență deschisă Creative Commons

Despre licențele Creative Commons:

Licențele și instrumentele Creative Commons crează o balanță în interiorul ideii tradiționale de


"toate drepturile rezervate" pe care drepturile de autor o creează.
Instrumentele Creative Commons oferă tuturor, de la simplii autori la mari companiiși instituții o
simplă, standardizată soluție de a garanta drepturi de autor operelor create de ei.
Combinația dintre licențele Creative Commons și utilizatorii acestora creează Resurse
Educaționale (și altfel de conținuturi) vaste ce se află în creștere, în cadrul cărora se află conținuturi ce
pot fi : copiate, distribuite, editate, remixate, utilizate pentru a se construi pe baza lor ,
toate acestea în limita permisă de drepturile de autor

Licența ”Atribuire CC BY” – sub care se publică prezentul ”Suportul de curs”

Această licență permite altora să:


 distribuie,
 remixeze,
 adapteze
 creeze pe baza operei tale, chiar și în scop
comercial,
atât timp cât ei îți creditează opera .

Aceasta este una din cele mai adaptabile licențe


deschise existentă.
Este recomandată pentru o maximă diseminare și utilizare a operelor licențiate.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 26 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.3. Triunghiul siguranței în funcționare a instalațiilor : ISCIR – RSVTI - DEȚINĂTOR


1.3.1. Scurt istoric

Deloc paradoxal, deoarece ”Deținător ii” de echipamente cu grad ridicat de risc în funcționare (în
mod special cazane de abur) erau primii interesați de siguranța în funcționare a acestora, ei au fost primii
care au preluat țiativa
ini stabilirii unor reguli stricte privind proiectarea, const rucția / instalarea,
funcționarea, deservirea și supravegherea / controlul acestor echipamente / instalații pentru a le asigura
siguranța în funcționare.
Interesele comune (nu numai cele legate de siguran ța în exploatare a echipamentelor și
instalațiilor deținute) au determinat asocierea ”Deținătorilor”; și astfel în anul 1903 se constituie Uniunea
Generală a Industriașilor din România (UGIR).

În anul 1910 este promulgată în România prima lege (nr.


253/1910) privind măsurile de siguranță care se impun pentru
funcțioпагеа cazanelor de aburi și a instalațiilor mecanice în
industrie.

În baza acestei Legi (253/1910) se înființează


”Asociația proprietarilor de cazane, mașini și
instalații mecanice și electrice”.

Bineînțeles că au apărut și primii ”inspectori de


specialitate” care ționau
ac în numele Asociației pentru
asigurarea securită ții în funcționare a echipamentelor
deținute de ”Proprietarii individuali”
Caracterul activităților de ”inspecție” era preponderent
acela de prevenție și nu unul punitiv. ”Inspecorii” erau foarte ”apropiați” de Proprietarii de instalații /
echipamente și exercitau un control intern preventiv foarte apreciat de către ”Proprietari”. Autoritatea
tehnică a inspectorilor impunea ”Proprietarilor” să îndeplinească de urgență și întocmai toate măsurile
de securitate funcțională impuse de aceștia (fără rabaturi motivate de costuri prea mari sau de comoditate
etc), evantualele sancțiuni prevăzute de Lege fiind oarecum de prisos .
Nu era necesar niciun intermediar între ”inspector” și ”Deținătorul de instalații”. Chiar și în
cazul ”Deținătorilor de echipamente / instalații cu grad ridicat de risc în funcționare” care nu făceau
parte din ”Asociație” acțiunea ”inspectorilor” era focalizată pe îndrumare și prevenție pentru ca
aceștia să poată intra în ”Asociație” și nu pe sancțiuni care să-I țină în afara ”Asociației”.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 27 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Bineînțeles că lucrurile nu se desfășurau chiar într -o armonie idilică între ”De ținători” și
”inspectori” deoarece existau și sancțiuni, din moment ce se acționa confo rm unei Legi (orice
Lege este inutilă și inoperantă dacă nu cuprinde și penalități în caz de nerespectare a prevederilor
ei – Fac excepție Legile Fizicii, pe care le respecți oricum…. ”ca să nu-ți cadă mărul în cap”)

Încă nu apăruseră organismele de inspecție și control externe /


independente, a căror autoritate emană prioritar din dreptul lor de a
aplica sancțiuni.

Prin Decretul nr. 56/1949 al Marii Adunari Naționale se inființează


inspectoratele industriale de stat in cadrul Ministerului
Industriei, iar in anul 1952 este creat Inspectoratul General de
Control al Cazanelor - l.G.C.C.

În baza H.C.M. nr. 1325/1957 acesta se transformă în


Inspectoratul de Stat pentru Cazane și Instalații de
Ridicat - I.S.C.I.R., în cadrul Direcției Generale pentru
Metrologie, Standardeș i Invenții, din subordinea Ministerului
Industriilor.

I.S.C.I.R. a funcționat ca direcție î n cadrul Ministerului Industriilor până în anul 1997 când
devine structură centrală cu autofinanțare, inspecțiile teritoriale trecând în subordinea sa.
Obiectul principal de activitate al Instituției consta în asigurarea în numele statului a protecției
utilizatorilor ș i a siguranței în funcționare pentru instalațiile și echipamentele sub presiune, precum și
pentru instalațiile de ridicat, elaborarea prescripțiilor tehnice pentru domeniul său de activitate,
autorizarea agenților economici care proiectează, construiesc, montează, repară sau întrețin instalații și
echipamente din domeniul său de activitate etc.

În esență I.S.C.I.R. a fost o structură de forță a statului comunist (echivalente au existat și în


URSS, R.D.G. și Cehoslovacia) menită să țină sub control intreprinderile de stat din punct de vedere al
securității funcționale a echipamentelor și instalațiilor cu grad ridicat de risc în funcționare. Dar acest
control etatizat a avutși un rol benefic deoarece din punct de vedere tehnic a asigurat implementarea
măsurilor de siguran ță necesare pentru operarea sigură a cazanelor, instala țiilor sub presiune,
instalațiilor de ridicat etc (inclusiv impunerea introducerii acestor criterii de siguranță în funcționare pe
tot lanțul de fabricație a acestor tipuri de echipamente, începând de la proiectarea lor)
Dar, ca orice structură de forță a statului, I.S.C.I.R. nu putea ține sub control permanent întreaga
rețea de intrprinderi industriale care dețineau și exploatau instalații sub presiune și de ridicat (inclusiv

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 28 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

unitățile de proiectare, fabricare, montare, reparare etc, a acestor tipuri de echipamente și instalații) cu
un număr limitat de inspectori. Mai ales că în perioada comunistă în România a avut loc practic o
explozie a intreprinderilor industriale care se răspândiseră peste tot (fiecare localitate avea celținpuo
platformă industrială unde se instalau și funcționau cazane, recipiente s ub presiune, poduri rulante,
macarale etc). Astfel au apărut Responsabilii ISCIR.
Acești Responsabili ISCIR aveau statutull de
reprezentanți ai ISCIR (fiind recunoscuți / atestați de ISCIR)
la nivelul fiecărei intreprinderi deținătoare de echipamente ș i
instalații din domeniul ISCIR (dar și la nivelul unităților de
proiectare, fabricație etc), asigurau implementarea politicii și
normativelor ISCIR la nivelul intreprinderii, controlul intern de
conformitate ISCIR și supravegherea funcționării instalațiil or
deținute de intreprindere, pregătirea instalațiilor pentru
verificările oficiale făcute de inspectorii ISCIR, degrevau
inspectorii ISCIR de inspec țiile necesare la ”instalații mai
mici” și asigurau contactul relațional al intreprinderii cu ISCIR
–ul, dar erau salaria ți ai intreprinderii deținătoare de
echipamente și instalații din domeniul ISCIR.
Deși contextul politico social s-a schimbat în România după 1989, iar peisajul economico
industrial a căpătat o altă configurație (mai ales prin dispariția multor intreprinderi industriale de
producție !) și ”Deținătorii” de echipamente și instalații cu grad ridicat de risc în exploatare au
preponderent profilul de activitate în sfera prestărilor de servicii, ISCIR a continuat să existe ca
Inspecție de Stat, modernizându-și procedurile de control și adaptându-și prescripțiile tehnice la
realitățile noii economii de piață care se instaura în România.
Responsabilul ISCIR a supraviețuit până în 2005, când grație
prevederilor unor reglementări promovate și legiferate de ISCIR a devenit o
ocupație independentă, înregistrată în COR (Clasificarea Ocupa țiilor din
Romania) :
OPERATOR RSVTI.
Chiar dacă nu ar fi impusă prin lege obligativitatea tuturor ”Deținătorilor” de echipamente și
instalații din domeniul ISCIR (cu grad ridicat de risc în exploatare) să numească / aibă un
RSVTI autorizat ISCIR, orice agent economic care ține de astfel de echipamente / i nstalații,
conștientizând importanța asigurării siguranței funcționării acestora, ar încredința sarcinile de
verificare și control intern unui specialist / departament tehnic de verificare prevăzut în
organigrama de func ționare și în Sistemul de Managemen t proprii agentului economic
respectiv.
Deci, spre deosebire de alte ocupații specificate în COR, practicanții acestei
ocupații, dacă sunt autorizați ISCIR, au un loc de muncă aproape garantat.

Fără a fi neapărat un lucru bun, este de remarcat că la nivel european această ocupație (autorizată neapărat de
un organism de inspecție independent) nu există.
Organisme independente de inspecție precum TUV Austria , TUV Sud, VERITAS, TUV Karpat, RINA etc, pot
asigura, la cererea ”Deținătorilor ” responsabili și conștienți de riscurile în funcționare a echipamentelor / instalațiilor
deținute, orice tip de verificări pentru asigurarea siguranței în funcționare făcute cu personalul de inspecție propriu
(angajați permanenți sau colaboratori acreditați) fără a fi nevoie să autorizeze cu obligativitate responsabili cu
supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor la firmele deținătoare de echipamente / instalații cu grad ridicat de risc
în exploatare

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 29 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.3.2. Ce înseamnă OPERATOR RSVTI

În esență operatorul RSVTI se ocupă cu


monitorizarea tuturor instalațiilor /utilajelor
/mijloacelor de ridicare, care funcționează sub
incidența ISCIR.
• cazane sub presiune,
• boilere,
• lifturi,
• macarale,
• compresoare,
• stivuitoare,
• transpalete electrice si
manuale, etc.

Activitatea operatorului RSVTI este foarte


importantă din punct de vedere al siguranței
oamenilor și instalațiilor care sunt sub
incidenta ISCIR.
Au fost numeroase cazuri în care din cauza
nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a nevrificării regulate a echipamentelor s-au întâmplat
accidente.
Este de datoria operatorului RSVTI să prevină accidentele din cauza nerespectării anumitor ordine
ale ISCIR.

RSVTI este, în principal, țainterfa


autorizată dintre ”Deținător” și ISCIR

Obligațiile operatorului RSVTI:


• identificarea şi înregistrarea
echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR,
• transmiterea datelor spre înregistrare la Inspecţia
Teritorială ISCIR,
• monitorizeaza întreţinerea şi reparaţiile
echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe
care le au în evidenţă,
• monitorizarea înlocuiri unor piese sau instalaţii din
domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,
• monitoarizarea montajului şi punerea în funcţiune a
unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul
ISCIR, pe care le au în evidenţă,
• monitoarizarea exploatării corecte şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le
au în evidenţă,
BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 30 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

• elaborarea și aplicarea în practică a instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament/instalaţie,


• anunţarea în scris, în caz de accidente a Inspecţiei Teritoriale ISCIR ,
• anunţarea în scris, a directorului general de necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR ,
• anunţarea în scris, a directorului general de nerespectarea regimului de folosire a instalaţiilor sau
echipamentelor ISCIR,
• înregistrarea evidenţei echipamentelor/instalaţiilor într-un registru cu urmărirea efectuării verificărilor
tehnice oficiale,
• interzicerea manevrării instalaţiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate,

Drepturile operatorului RSVTI:


• să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalaţiile ISCIR pe
careleare în evidenţă,
• să facă propuneri directorului general (al ”Deținătorului”) în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de
exploatare a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR,
• să facă propuneri directorului general în vederea achiziţionării de scule, dispozitive, aparatură de
măsură şi control precum şi echipamentele de protecţie pentru ca desfăşurarea activităţii de RSVTI să
se facă în cele mai bune condiţii,
• să beneficieze periodic,cel puţin dată la doi ani de participare la cursuri sau instructaje în domeniu,
• să facă parte din comisiile (”Deținătorului”) de achiziţii a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR,
• să anunţe ISCIR de nerespectarea dispoziţiilor legale privind achiziţia, întreţinerea, repararea sau
exploatarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR.

Serviciul de operator RSVTI presupune


supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor de
ridicat și a instalațiilor mecanice sub presiune,
urmărirea evoluției acestora din punct de vedere
al stării tehnice și al siguranței în funcționare și
deservirea acestor instalații de către personal
instruit și autorizat.

Operatorul RSVTI- responsabil cu supravegherea și verificarea


tehnică a instalațiilor asigură și consultanță în legatură cu toate
aspectele privind legislația ISCIR și CNCIR, adică pune la dispoziție
(”Deținătorului”) toate informațiile legate de prescripțiile tehnice
ISCIR privind funcționarea în siguranță a instalațiilor / echipamentelor
deținute de beneficiar (”Deținător”).

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 31 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.3.3. PROFILUL PSIHO – PROFESIONAL AL OPERATORULUI RSVTI

Operatorul RSVTI îşi desfăşoară activitatea în calitate de prestator de servicii


de specialitate autorizate (de ISCIR) și de consultant extern sau în calitate de
angajat în cadrul organizaţiilor care se conformează prevederilor legisla ției specifice
aplicabile și acționează responsabil pentru realizarea, implementarea, menţinerea şi
îmbunătăţirea unui sistem de asigurare a securită ții funcționării echipamentelor și
instalațiilor din domeniul ISCIR, pe care le dețin. Acesta (RSVTI) este desemnat de
”angajator” / ”deținător” (fie selectat dintre angaja ții proprii – trimis la cursurile de
instruire și apoi autorizat de ISCIR – fie printr-un contract de colaborare / prestări
servicii de RSVTI, extern, cu RSVTI-ști deja autorizați ISCIR) pentru a realiza, în cadrulși în numele
organizației deținătoare de echipamente / instalații din domeniul ISCIR, toate activităţile specifice care
vizează supravegherea și verificarea tehnică a echipamentelor / instalațiilor deținute, conform prevederilor
legale și a prescripțiilor tehnice, în vigoare, aplicabile.

Activitatea Operatorului RSVTI se desfăşoară


în interiorul şi/sau în exteriorul ”organizaţiei
deținătoare”, atât în locuri de muncă/posturi de lucru
aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât
şi în cele aflate în spaţii deschise.

Operatorului RSVTI se ocupă de efectuarea activităţilor care vizează realizarea, implementarea,


menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de supraveghereși verificare tehnică în funcționare a
instalațiilor ”Deținătorului”, care să se conformeze prevederilor legaleși normative din domeniu și ca re
să asigure garantarea siguranței în funcționare (atât pentru echipamente cât mai ales pentru oameni)
Pentru organizarea, efectuarea şi gestiunea acestor activităţi de supraveghere și verificare tehnică în
funcționare a instalațiilor din domeniul ISCIR, pentru RSVTI sunt necesare:

capacităţi de analiză şi
sinteză,

focalizare pe probleme,

lucru în condiţii de
stres,

sub presiunea timpului

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 32 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Lucru în contexte uneori


imprevizibile

capacităţi de relaţionare
în medii foarte variate

viziune de ansamblu

capacitate de evaluare a
unor situaţii diverse

Capacitate de evaluare a
riscurilor ce pot decurge
din acţiunile întreprinse

capacitate de
decizie

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 33 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

putere de
convingere

foarte bune abilităţi


de negociere

capacitate
organizatorică şi
de gestionare a
resurselor.

Atitudini RSVTI - cerințe


Între atitudinile principale necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice se menţionează:
responsabilitatea

1.
integritatea

2.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 34 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

corectitudinea

3.
implicarea

4.
iniţiativa

5.
realismul

6.
dinamismul

7.
consecvenţa

8.

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 35 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

răbdarea
9.
tactul

10.

11. combativitatea

12. atenţia

13. obiectivitatea

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 36 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI / COMPETENȚE necesare unui RSVTI


RSVTI trebuie să țină
de cunoştinţe solide privind legislaţia din domeniul ISCIR, privind
supravegherea și verificarea în funcționare a
echipamentelor / instala
ț iilor din sfera de
reglementare ISCIR , ținutede / exploatate de
organizaţiile ”deținătoare / utilizatoare” şi
trebuie să se preocupe permanent atât de
asimilarea noutăţilor în domeniul prevenirii
accidentelor şi asigurării siguranței în funcționare
a echipamentelor / instala țiilor , cât şi de
respectarea cerinţelor de securitate legiferate /
reglementate din domeniul ISCIR la toate locurile
de muncă și pentru toate echipamentele / instalațiile ”Deținătorului”. RSVTI trebuie să aibă abilităţi
personale de comunicare şi relaţionare cu diferite categorii de interlocutori şi abilități de lucru în echipă
(chiar și atunci când nu este angajat propriu al ”Deținătorului” ci un colaborator extern, prestator de
servicii RSVTI, în baza unui contract ).

RSVTI trebuie să dețină competenţe cheie în ce priveşte:

comunicarea în limba
română şi/sau în limbi
străine

competenţe de bază în
matematică, ştiinţă şi
tehnologie

competenţe
antreprenoriale

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 37 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

competenţe
informatice

foloseşte calculatorul pentru a identifica, stoca,


prelucra, analiza, prezenta şi schimba informaţii,
precum şi pentru a comunica şi participa în cadrul unor
reţele de colaborare prin Internet

competenţa de a
învăţa

RSVTI conştientizează propriul proces de


învăţare - are competenţa de a învăţa -
identificând oportunităţile disponibile pentru
dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi
cunoştinţe şi deprinderi.

competenţe
sociale şi civice

RSVTI are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin
documentele de studii;
Studii anterioare
RSVTI cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de
minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 38 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.4 Definiții și abrevieri utile

a.0) ”ANGAJATOR” = ”DE ȚINĂTOR ” -


persoana fizică sau juridică ce are în proprietate și /
sau folosinţă cel puțin o instalaţie/un echipament din
categoria celor cu grad ridicat de risc în func
ționare
reglementate de prescrip țiile tehnice ISCIR (din
domeniul ISCIR) și care stabilește o relație
contractuală cu cel puțin un RSVTI

Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii /
echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de
forma de constituire şi proprietate, au
obligaţia să numească un operator RSVTI.

a.1) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei


persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de legislația și reglementările ISCIR;

b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise;

c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare


profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;

d) deţinător / ”organizație deținătoare”- persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice


titlu o instalaţie/un echipament în exploatare (vezi și definiția de mai sus de la pct. a.0));

e) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de


formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în
vederea autorizării;

f) formator - persoana fizică atestată de


către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 39 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

g) operator RSVTI - operatorul autorizat,


responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor /
echipamentelor din domeniul ISCIR;

h) persoană juridică - orice entitate constituită


potrivit legii naţionale, precum şi cele
constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;

i) puncte de lucru (subdiviziuni) ale persoanei juridice - sediile secundare ale


persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte
asemenea sedii;

j) supraveghere tehnică a instalaţiilor - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru


respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, desfăşurate de către operatorul RSVTI în
scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

k) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament ( din
domeniul ISCIR) ( A se vedea și definiția de la pct. a.0))

BB: When you want to learn, Learn, do not pay for it ! Pag 40 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Legislaţia din România referitoare la


domeniul de activitate al ISCIR:
2.1. Generalităţi
Despre domeniul de activitate al ISCIR

În prezent ISCIR este organul de specialitate al


administrației centrale, responsabil în numele statului
pentru asigurarea măsurilor de func ționare în condiții de
siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat
și a aparatelor consumatoare de combustibil
Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competen ță, ISCIR exercită
următoarele funcții:
a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu
și a regimului de autorizare și verificare tehnică;
b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ;
c) de reprezentare, prin care asigură cooperareași schimbul de informații, pe plan intern și
extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislației în vigoare (ISCIR a devenit membru cu
drepturi depline al Confederației Europene a Organismelor Independente de Control –
CEOC - din anul 2000)

Despre legislația aferentă domeniului ISCIR

OBLIGATIVITATE și/sau NECESITATE


Atitudinea conștientă și responsabilă î n abordarea
tuturor aspectelor legate de ționarea
func
echipamentelor și instalațiilor cu grad de risc în
exploatare aflate în proprietatea / folosința oricărui tip
de ”organizație deținătoare” determină asumarea
voluntară de obligații generale față de personalul ce
activează în cadrul acesteia, față de echipamentele /
instalațiile specificate, față de public și mediul exterior
pentru asigurarea securită ții acestora în contextul
muncii în organiza ție și în contextul relațional cu
publicul și mediul.

Legislația națională referitoare la domeniul ISCIR definește precis aceste obligații, le clasifică pe
categorii și tipuri și le transformă prin reglementare în cerințe obligatorii a căror neîndeplinire atrage
sancțiuni legale.

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 44 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În funcție de specificul domeniu lui de


activitate, de mărimea ”organizației
deținătoare”, de numărul, mărimea, tipul și
complexitatea echipamentelorși instalațiilor din
domeniul ISCIR, deținute / folosite, în funcție de
contextele în care ”organizația deținătoare” își
dersfășoară activitățile, obligațiile legale în
domeniul ISCIR pot fi numeroaseși complexe ,
fiind astfel dificil de îndeplinit / realizat în lipsa
unei structuri interne specializate și bine dotate
cu personal competent, mijloace tehnice și
bugete adecvate.
Această structură internă specializată
este reglementată prin legeși poartă numele
de RSVTI (poate cuprinde mai mul ți RSVTI -ști,
poate fi externalizată prin contract cu o firmă de
RSVTI, dar este obligatoriu să existe !)
În toate situațiile (chiar și atunci ”organizația deținătoare” ar avea de răspuns la mai pu ține
cerințe legale DIN LEGISLAȚIA AFERENTĂ DOMENIULUI ISCIR, tot ar trebui ca cineva de specialitate
să le identifice cel puțin), ”adoptarea” unui RSVTI sau a unei firme de prestări sercicii de RSVTI poate fi
soluția ideală pentru ”organizația deținătoare” ca să răspundă corect obliga țiilor legale și în primul
rând obligațiilor față de propriul personal privind asigurarea protecției și sănătății acestuia la locurile de
muncă.
Un RSVTI (departament RSVTI) care activează în cadrul unei ”organizații deținătoare”,
pentru a fi credibil și eficient are nevoie de un referențial cu largă recunoaștere ce asigură concomitent
autoritate și prezumția de conformitate cu cerințele legale.
Legislația aferentă domeniului ISCIR răspunde acestor necesități.
În concluzie, din punctul de vedere al asumării conștient voluntare a responsabilităților privind
asigurarea siguranței în funcționare a echipamentelor / instalațiilor din domeniul ISCIR deșinute,
inclusiv asigurarea securității angajaților, ”organizațiile deținătoare” respectă a Legislația aferentă
domeniului ISCIR dintr-o NECESITATE corect înțeleasă și, consecutiv sau simultan asigură în cadrul
organizației existența personalului de specialitate competent, autorizat și adecvat să preia sarcinile
legate de relația cu ISCIR ale organizației: RSVTI.
În conexiune cu această abordare responsabilă a necesității, trebuie specifcat că Legislația
aferentă domeniului ISCIR ESTE OBLIGATORIE atunci când se referă la echipamentele / instalațiile
din domeniul ISCIR deținute iar autorizarea RSVTI desemnat de ”organizațiile deținătoare” este de
asemenea OBLIGATORIE !.
Ca în orice domeniu,și în domeniul ISCIR, OBLIGATIVITATEA respectării cerințelor legale se
impune mai eficient atunci când, dincolo de apelul la con
știință, rațiune, moralitate și / sau deontologie
legea specifică sancțiuni și penalizări.

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 45 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Despre importanța cunoașterii și însușirii prevederilor din


legislația aferentă domeniului ISCIR

A. Cunoașterea rolurilor legislației ISCIR

În principiu întregul pachet legislativ care reglementează domeniul ISCIR (Legi, Ordonanțe și
Hotărâri, Odine ale Ministrului, Ordine ale Inspectorului de Șef, Stat Prescripții Tehnice ISCIR ),
completat cu diverse ”Communicate” și ”instrucțiuni de aplicare” este destinat protejării persoanelorși
proprietății (în care se includ și echipamentele / instalațiile din domeniul ISCIR) private sau de stat, de
riscurile, pericolele și urmările nedorite ale unei funcționări în condiții de nesiguranță a echipamentelor
/ instalațiilor din domeniul ISCIR.

Sintetic acest rol protector al Legislației ISCIR este evidențiat în LEGEA MASTER : LEGEA Nr.
64/2008 din 21 martie 2008 (republicată cu modificărileși completările ulter ioare în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 399 din 8, iunie 2015, și având un text revizuit în vigoare începând cu
data de 17 aprilie 2019, după ce a fost readaptat conform: Legii nr. 49/2019, Legii nr. 282/2018,
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 638/2018, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2018, Legii nr.
80/2016, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015), după cum urmeză:
”ART. 1
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.”
”ART. 2
În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat
clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora, ”prevăzute în anexa nr.
2”, instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare,
precum şi componentele acestora, ”prevăzute în anexa nr. 3”, precum şi instalaţiile sub presiune şi
instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora la

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 46 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

care verificările tehnice în utilizare sunt efectuate de către persoane fizice şi juridice autorizate de
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
”prevăzute în anexa nr. 4”, se supun regimului de autorizare şi de verificare tehnică, potrivit
prevederilor prezentei legi.”
ART. 4
(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu
personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, denumite în
continuare instalaţii/echipamente.

Dar în afară de rolul protector există și rolul punitiv (de sancționare) al legislației ISCIR, care îi
conferă acesteia autoritate și care poate induce un oarecare sentiment de teamă utilizatorilor de
echipamente din domeniul ISCIR. Exemplificăm cu articole din legea Master (Legea nr. 64 / 2008):
”Infracţiuni şi contravenţii:
ART. 21
Menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori
echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin
proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu
amendă.
ART. 22
(1) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la instalarea,
construcţia sau montajul instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, autorizarea de
funcţionare, admiterea funcţionării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreţinerea, exploatarea
sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte.
ART. 23
(1) Scoaterea neautorizată din funcţiune, în totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranţă
şi control instalate în condiţiile legii la instalaţii/echipamente, fără a avea motive ce decurg din
cerinţele de securitate nucleară sau de radioprotecţie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai
gravă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpă, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
ART. 24
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după
cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) şi e), art. 10 lit. a), b) şi e), art.
12 lit. c), d), e) şi g), art. 14 lit. c) şi e), art. 16 şi ale art. 19 alin. (2), cu amendă
de la 2.000 lei la 15.000 lei;

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 47 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) şi f), art. 10 lit. c), d), f) şi g), art. 12 lit. a), b) şi f) şi
ale art. 14 lit. a), b), d) şi f), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) şi d) şi ale art. 11, cu amendă de la 25.000 lei la
35.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

(2) Constituie sancţiune contravenţională complementară suspendarea pe o perioadă de până


la 6 luni sau retragerea, după caz, a avizului, autorizaţiei eliberate de ISCIR.

(3) Inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin proces-verbal şi un termen-limită pentru
remedierea aspectelor sesizate în urma controlului.

ART. 25
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, desemnaţi şi delegaţi pentru
activitatea de control.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de


ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei
jumătate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul
ISCIR fac menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei.

(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate


face contestaţie în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

(4) *) Contestaţia se adresează inspectorului-şef al inspecţiei teritoriale de care aparţine


inspectorul constatator.
*) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 638/2018, a constatat că prevederile art. 25 alin. (4)
din Legea nr. 64/2008 sunt neconstituţionale.

ART. 26
Dispoziţiile art. 24 şi 25 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

B. Respectul și teama față de Legislația ISCIR

Pentru un utilizator responsabilși conștient, având în vedere că toate echipamentele și


instalațiile din domeniul ISCIR (vom prezenta mai departe pe larg conținutul anexelor 2, 3și 4 din
Legea nr.64/2008) sunt din categoria celor cu grad ridicat de risc în funcționare , nici nu ar fi necesară o
Legislație punitivă care să-l oblige să – și ia toate măsurile de siguranță posibile și imaginabile pentru
BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 48 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

siguranța în funcționare, deoarece acestuia, în mod firesc, îi este mai teamă de echipamentele /
instalațiile cu grad ridicat de risc în exploatare decât de niște prevederi Legale (chiar și foarte dure)

Legislație ISCIR este utilă și în aceste cazuri deoarece este o sursă valoroasă de îndrumare
referitor la măsurile adecvate și corecte care trebuie luate pentru asigurarea siguranței în funcționate.

Totuși pot exista situații nedorite în care deținători /


utilizatori de echipamente / instalații din domeniul ISCIR, din
diverse cauze (ignoranță, o anume inconștiență, nepăsare etc)
dintre care nu pot fi excluse nici unele, de la greșeala
neintenționată și până la ignorarea / eludarea cu intenție nu
respectă cerințele explicite din Legislația ISCIR și astfel nu
asigură siguranța în funcționare a echipamentelor / instalațiilor
deținute / utilizate, punându-se în pericol în primul rând pe ei
înșiși, der și pe cei din jur.
Pentru aceste situații, dar în primul rând pentru cei care
încalcă / nu respectă cu bună știință prevederil e Legislației ISCIR, măsurile penalizatoare ale Legislației
ISCIR sunt bine venite.
Chiar dacă uneori (dacă au noroc și nu se întâmplă accidente / avarii !) cei ce încalcă / nu
respectă prevederile Legislației ISCIR pot supraviețui în peisajul economic rom ânesc și își pot derula
activitățile pentru o perioadă, dar mai devreme sau mai târziu, ”brațul lung al legii” îi va ajunge

În concluzie, luând în considerație toate aspectele, inclusiv pe cele subliniate mai sus,
Legislația ISCIR se constituie într-un pachet coerent de reglementări, norme, prescri ții tehnice,
instrucțiuni de folosire care oficializează și statuează importanța asigurării siguranței în funcționare
pentru toate tipurile de echipamente / instalații din domeniul ISCIR.
Având în vedere în primul rând ținutul con tehnic și metodologic al acestui ”pachet de
reglementări legale” care vin în sprijinul deținătorilor / utilizatorilor pentru asigurarea siguranței în
funcționare a echipamentelor / instalațiilor, din domeniul ISCIR, Legislația ISCIR trebuie respectată
nu din frica de sancțiuni ci din necesitatea de îndrumare corectă în domeniul SIGURANȚEI.

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 49 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

C. De ce este necesară cunoașterea Legislației ISCIR

În primul rând necunoașterea prevedrilor legale în


domeniul ISCIR nu scutește pe nimeni, care activează într-un fel
sau altul în acest domeniu (sau în legătură cu acest domeniu),
de suportarea consecințele aplicării sancțiunilor prevăzute de
Legislația ISCIR, în cazul încălcării prevederilor legale (chiar
dacă acestea sunt, firesc, neintenționate din cauza
necunoașterii)

În al doilea rând, și poate cel mai important pentru un


RSVTI, este că Legislația ISCIR (incluzând toate reglementările
legale și Prescripțiile tehnice) asigură pentru RSVTI autoritatea,
legitimitatea și credibili tatea necesare prestării activită
ților de
supraveghere și verificare tehnică în funcționare a
echipamentelor / instala țiilor din domeniul ISCIR aflate în
proprietatea / folosința ”Deținătorului”, iar cunoașterea acesteia
și însușirea prevederilor ei îi permit RSVTI fundamentarea
corectă și adecvată a DECIZIILOR și ACȚIUNILOR.

D. Imparțialitatea Legislației ISCIR

În sfera de ac țiune a Legislației ISCIR (tot


pachetul de acte normativeși Prescripții tehnice) se
disting două categorii principale de actori: pe de o
parte ISCIR (denumire sintetică ce include toată
structura instituțională și inspectorii) și pe de cealaltă
parte ”BENEFICIARII” (denumire generică ce
include toate categoriile de beneficiari ai dreptului de
a respecta obliga țiile și prevederil e din Legisla ția
ISCIR: De ținători / Utilizatori de echipamente /
instalații din domeniul ISCIR, dar și proiectanți,
fabricanți, furnizori, montatori, reparatori, operatori și
prestatori de diverse servicii de specialitate la, și /
sau în legătură cu, echipamente / instala ții din
domeniul ISCIR)
Pentru simplificare vom numi cele două
categorii : ISCIR și Deținători

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 50 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Legislația ISCIR nu a apărut din neant și nici nu a


fost inițiată de vreo entitate străină domeniului; ea a
fost inițiată chiar de către ISCIR, în calitate de structură
de stat specializată în domeniu.
Legislația ISCIR are accente și conținuturi
extrem de tehnice – mai ales în partea de Prescrip ții
Tehnice a ”pachetului legislativ”și de aceea inițiatorul
trebuia să fie neapărat o structură / o entitate cu tradiție
(ISCIR, sub diverse forme de organizare există ca
organism de control de specialitate încă din 1910) și
capacitate tehnică de specialitate.
Totuși, fără să genereze sau să accentueze o
oarecare stare de antagonism , care există în mod
natural în orice domeniu în care statul interacționează cu mediul privat, între ”autoritatea” care aplică
prevederi legale în numele statuluiși restul ”beneficiarilor” (în mare majoritate persoane juridiceși fizice
din sfera privată) care sunt obligați să respecte aceste prevederi, Legislația ISCIR se dovedește că
aparține ISCIR –ului căruia îi conferă un statut oarecum privilegiat, comparativ cu cel al
”Beneficiarilor”/ ”Deținătorilor”

În acest context legislativ apariția RSVTI reprezintă o foarte bună soluție pentru asigurarea unei
interfețe între autoritatea ISCIR și Deținător, pe cât de necesară, pe atât de utilă în beneficiul
ambelor părți

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 51 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

DESPRE CLASIFICAREA ȘI IERARHIZAREA COMPONENTELOR ”PACHETULUI DE


REGLEMENTĂRI LEGALE” CARE ALCĂTUIESC LEGISLAȚIA ISCIR

Din punct de vedere al ”Legiuitorului”, ”pachetul de acte legislative / normative” care


reglementează domeniul ISCIR se ierarhizează piramidal cuprinzând în principal următoarele:

Legislație generală

Hotărâri ale Guvernului


care transpun
directive europene
specifice

Ordine ale
Inspectorului
de Stat Șef
al ISCIR

Prescripții
Tehnice

Instalații sub presiune Instalații de ridicat Prescripții comune + N

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 52 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Din punct de vedere operațional pentru un RSVTI ierarhizarea aceluiași ”pachet legislativ”
va fi o ”piramidă răsturnată” din moment ce în activitatea curentă va folosi ca referen țial
principal : PRESCRIPȚIILE TEHNICE.

ORDIN 130 / 2011, Art.39:


În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice
autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să supravegheze ca
măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea,
exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor
/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în
conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

Directive
Europen

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 53 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CONTINUITATEA EXISTENȚEI ”LEGISLAȚIEI referitoare la SIGURANȚA în FUNCȚIONARE


A ECHIPAMENTELOR / INSTALAȚIILOR din domeniul actual al ISCIR ” în România

În anul 1910 este promulgată în România prima lege (nr. 253/1910) privind măsurile de
siguranță care se impun pentru funcționarea cazanelor de
aburi și a instalațiilor mecanice în industrie.

În baza acestei Legi se îniinnțeaza Asociația


proprietarilor de cazane, mașini și instalații mecanice
și electrice și care î
legiferează

Organismul propriu
de supraveghere, inspecție și
control în domeniu.

Acesta devine
organizație tehnică de stat,
prin Legea nr. 491/12.02.1910
și Legea nr. 1050/04.04.1928

Această Organizație Tehnică, dincolo de aspectele pur tehnice pe care le promova și le


impunea pentru siguran ța în funcționare a
echipamentelor și instalațiilor ”periculoase”, a
fost considerată ca apărătoare a intereselor
proprietarilor de astfel de echipamente și
instalații, așa că a fost desființată în epoca
comunistă și înlocuită (dar cu preluarea
zestrei de normative strict tehnice) cu
inspectoratele industriale de stat din
cadrul Ministerului Industriei (Prin Decretul
nr. 56/1949 al Marii Adunari Naționale )
mult mai adecvate noilor condi ții socio -
economice (chiar dacă, în afara regimului de
proprietate, nu se schimbase încă nimic în
ceea ce prive ște asigurarea condițiilor de
securitate funcțională a echipamentelor și
instalațiilor vizate) . Pentru adaptarea la
politicile de centralizare a instituțiilor de Stat,
care acționau în acea epocă, î n anul 1952
este creat Inspectoratul General de Control al Cazanelor - l.G.C.C.
Abia în anul 1957, în baza H.C.M. nr. 1325/1957, I.G.C.C se transformă în Inspectoratul de
Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat - I.S.C.I.R., în cadrul Direcției Generale pentru
Metrologie, Standarde și Invenjii, din subordinea Ministerului Industriilor.

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 54 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Deci, actul de naștere al ISCIR este eliberat în 1957 de autoritățile statale comuniste din
România acelor vremuri, iar numele de botez este dat tot atunci într-o ”sănătoasă” tradiție de
sorginte sovietică: ISCIR
Baza tehnică a acțiunilor acestei Inspecții de Stat a fost constituită de Prescripțiile Tehnice
(sub diferite denumiri echivalente: ”Normative”, ”Reguli”, ”Instrucțiuni” etc) , care, în timp, au evoluat
(sau involuat !) de la ”sursele inspiraționale” de sorginte germană spre cele de sorginte sovietică.
Realitatea este că în permanen ță Legislația din România (inclusiv cea dedicată domeniului
echipamentelor / instalațiilor cu grad ridicat de risc în funcționare – cazane, recipiente sub presiune,
instalații de ridicat etc) a încercat să se armonizeze cu legislația similară din grupul / familia de țări din
care România făcea parte. Atunci românia era membră a grupului de state socialiste CAER( URSS,
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, RDG etc) și Prescripțiile ISCIR se ”armonizau” cu cele
sovietice, care impuneau regulile în CAER, după șicum epoca actuală, Prescripțiile ISCIR se
”armonizează” cu cele ale statelor din primul val al UE, care fac regulile în UE, familie din care
România face parte în prezent.
Deși astăzi nu-și mai amintește nimeni de acele
”Prescripții Tehnice”, totuși Arhivele Naționale au mai
păstrat unele dintre textele prescripțiilor tehnice din acele
vremuri. Prezentăm câteva exemple într-o Anexă
Informativă pentru cei interesați de istorie, dar și , poate,
pentru cazurile extrem de improbabile în care mai există în
funcțiune, de exemplu, vreun cazan cu îmbinări prin nituire
care în lipsa acestor vechi prescrip ții nici nu ar putea fi
verificat în baza prescripțiilor tehnice în vigoare astăzi.

Ca o curiozitate, chiar în perioada contemporană, de după


2000, în Rusia (Federația rusă !) continuă să existe prescripții tehnice ,
care de și ”modernizate”, păstrează prevederi referitoare la
supravegherea și controlul în funcționare a unor cazane de abur vechi,
nituite, deoarece acest tip constructiv a rezistat timpuluiși încă există în
exploatare, dată fiind tradiția rusească de a construi echipamente fără
economie la materialeși fără o preocupare deosebită pentru eficiență,
dar extrem de robuste și care să dureze cel puțin 100 de ani!
Revenind la parcursul istoric al ISCIR, trebuie
precizat că timp de 40 de ani, din 1957 și până în 1997 a funcționat ca un organism de inspecție
tehnică al statului fără o autonomie clar definită prin Lege. Organismul de inspec
ție de Stat, ISCIR,
fără a-I fiștirbită autoritatea tehnică în domeniu a fost în toată această perioadă o structură
departamentală inclusă în diverse ministereși / sau Autorități de Stat recunoscute prin Lege. Abia în
1997, ISCIR dobândește o oarecare ”autonomie”, când, deși funcționa ca direcție de specialitate in
cadrul Ministerului Industriilor – în baza Decretul Consiliului de Stat nr.587/1973, devine structură
centrală cu autofinan țare , inspecțiile teritoriale trecând în subordinea sa (dar legalitatea
funcționării ISCIR se baza în continuare pe Decretul Consiliului de Stat nr.587/1973)
Abia în 2008, prin LEGEA nr.64 din 21 martie 2008, care abrogă Decretul Consiliului de
Stat nr.587/1973, ISCIR devine cu adevărat autonomă (având o Lege proprie de recunoa ștere !) și
este nominalizată ca organul de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică,
responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor (din domeniul ISCIR)

BB: It is more useful to share knowledges than to sell them! Pag 55 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Legislaţia din România referitoare la


domeniul de activitate al ISCIR:
2.2. Legislație generală
Este important ca un RSVTI să cunoască și să -și însușească prevederile principalelor acte normative
care reglementează domeniul ISCIR.
Deși ”Legislația ISCIR” poate părea foarte ”stufoasă” și complicată la o primă vedere, aceasta devine
mult mai ușor asimilabilă dacă se ordonează după câteva criteri i simple de ierarhizare vizând importanța,
cronologia intrării în vigoare și conținutul.
O astfel de schemă de ierarhizare poate fi construită începând cu alegerea sursei de informare
cea mai credibiă : site-ul www.iscir.ro, care pune la dispoziția tuturor celor interesați textele integrale ale
tuturor actelor legislativeși normative , actualizate, care compun ”pachetul legislativ ISCIR”. Acestea pot fi
descărcate pentru a ne alcătui propria bază de acte normative privind ”Legislația ISCIR”
Este important, atunci când faci apel la prevederile unui oricare act normativ din pachetul
”Legislația ISCIR” să fii în posesia celei mai recente versiuni actualizate a acelui document (legislativ,
normativ) – în acest sens site-ul www.iscir.ro oferă garanția unei actualizări permanente a ”Legislației
ISCIR” în vigoare, la zi.
Făcând o trecere în revistă a tuturor actelor normative prezentate, chiar
și numai la nivel de titlu,
acestea se pot ierarhiza după ”importanță”

LEGI

HG (Hotărâri de Guvern)

OUG (Ordonanțe de Urgență Guvern)

Ordine (date / emise de Ministru)

Ordine (ale Inspectorului de Stat Șef al ISCIR))

PRESCRIPȚIILE TEHNICE ISCIR

Următorul pas în schema de ”selec ție” a actelor normative esențiale care trebuie cunoscute și
însușite în profunzime (integral sau numai în ceea ce privește anumite aspecte) este analiza conținutului
fiecărei categorii în parte pentru a depista dacă sunt acte legislative / normative de sine stătătoare sau acte
normative care modifică sau completează conținutul actelor normative de sine stătătoare, de ”rang superior”.
În principiu, ierarhizarea după ”importan ță”, preze ntată schematic mai sus, sugerează faptul real că
”actele normative” de ”rang inferior” fie stau la baza alcătuirii celor de ”rang superior” fie decurg din acestea
ca ”acte explicative” / ”instrucțiuni de aplicare”.
Luarea în considerație a unei ordonări a actelor legislative / normative din pachetul ”legislației ISCIR”
după criteriul cronologic nu trebuie să afecteze ierarhizarea după criteriul importanței, deoarece deși actele
normative care modifică sau completează actele legislative / normative de sine stătătoare sunt, firesc,
mai recente decât acestea din urmă, nu le schimbă statutul de acte normative principale.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 59 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

După definitivarea acestor operațiuni de selecție și ierarhizare, RSVTI poate constata că este în
posesia unei ”biblioteci”, completăși ordo nată, cu ”Legislația ISCIR”, la care poate apela oricând, după
necesitate pentru documentare / informareși are în față un număr redus de acte normative pe care
trebuie să le aprofundeze în detaliu, din Legislația generală referitoare la domeniul ISCIR:

Legea nr. 64/2008, republicată, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, (trebuie studiată și însușită integral)

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările
ulterioare (trebuie studiate și însușite cu precădere Art. 1, Art. 2, Art. 3, Anexa 1, Anexa 1.1, Anexa 1.2,
Anexa 2)

Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei


Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR
S.A., precum și modificarea ș i completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizareași
funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiuneși Instalațiilor de
Ridicat (trebuie studiate și însușite cu precădere Art. 1, Art. 6 din Anexa 2 și Anexa 2 din Statut).

Deoarece ar fi redundantși neproductiv să reproducem în această secțiune a ”Suportului de


Curs”, textele integrale ale acestor acte legislative, vom indica în schimb sursele unde pot fi găsite
aceste texte integrale, actualizate (inclusiv în anexele bibliografice ale prezentului ”Suport de Curs”) și
vom încerca o analiză exhaustivă a textelor menită să contribuie la o mai bună înțelegere a prevederilor
acestor acte legislative, la atragerea atenției asupra subiectelor importante abordate de lege / normativ,
și la fixarea în ”memoria operativă” a RSVTI a cerințelor esențiale din aceste acte legislative.
Vom încerca de asemenea creionarea unei proceduri practice de abordare a studierii textelor de
lege / normative pentru a găsi repede ceea ce interesează un RSVTI atunci când apelează la textele de
lege / normative pentru clarificări și nu numai.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 60 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 din 21 martie 2008 *** Republicata


privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de
ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019

Act de bază: Legea nr. 64/2008, republicata (MO nr. 399 din 8 iunie 2015)

Acte modificatoare: Legea nr. 49/2019;Legea nr. 282/2018;Decizia Curtii Constitutionale nr.
638/2018; OUG nr. 54/2018; Legea nr. 80/2016; OUG nr. 64/2015

Legea 64 / 2008 este principala LEGE din ”pachetul legislativ” care reglementează domeniul
ISCIR și de aceea o vom numi în continuare, simbolic ”Legea Master a ISCIR”
De la apariția ei, 21 martie 2008, și până în prezent (2019) a suferit mai multe completări și
modificări, dar în esență a rămas consecventă în ceea ce privește legiferarea autorității supreme a
ISCIR în ceea ce prive ște managementul controlului asigurării siguranței în funcționare a
echipamentelor / instalațiilor din domeniul de activitate ISCIR.
Modificările și completările operate la Legea 64 / 2008, pe parcursul celor 11 ani de exercitare,
au vizat adaptăriși reorganizări ale domeniului de aplicare și ale metodologiilor de exercitare a
prerogativelor stipulate de lege, ale definirii relațiilor de subordonare / colaborare cu alte autorități etc,
pentru ca Legea 64/2008 să fie alianiată la contextul socio-economic și legislativ, în continuă
schimbare și evoluție, din România.
Fără a mai intra în detalii,și fără a le minimaliza importanța, nu mai trecem în revistă toate
actele legislative modificatoare anterioare anului 2019 (oricum acestea ș i-au făcut efectul –
prevederile lor fiind integrate în Legea 64 / 2008) și ne vom opri asupra ultimei (cea mai recentă)
Lege de modificare și completare a Legii 64 / 2008, și anume :
LEGEA Nr. 49/2019 din 14 martie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare
de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 18 martie 2019
Modificările și completările stipulate de această Lege (49/2019) au fost integrate în Legea
64/2008 și a rezultat varianta finală care este în vigoare în prezent: Legea 64 / 2008 – reactualizată
2019 - Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 .

Care sunt principalele modificării aduse textului anterior al Legii 64 / 2008


1. La Art. 2, se introduce o nouă anexă, Anexa 4, în care sunt specificate explicit
echipamentele / instalațiile din domeniul ISCIR la care verificările tehnice în utilizare sunt
efectuate de către persoane fizice şi juridice autorizate de ISCIR.

Cu alte cuvinte este evidențiat prin Lege și domeniul de competență care ar


putea fi și al RSVTI – dacă așa prevăd Prescripțiile tehnice aplicabile.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 61 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. La Art.5 se introduce o nouă definiție ( alin.a.1)) care explică semnificația termenului ”admitere
a funcţionării” ca alternativă validă la ”autorizarea funcționării”
”admitere a funcţionării” = acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de
către ISCIR, pentru o/un instalaţie/echipament, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică
aplicabilă, în scopul atestării faptului că acea/acel instalaţie/echipament îndeplineşte toate
condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă;

”autorizarea func ționării” = acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de


instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.
1340/2001 - conform prevederilor art. 3 alin. (4)), în scopul atestării faptului că o instalaţie/un
echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii
de siguranţă;

Cu alte cuvinte este definit prin Legeși verdictul pozitiv la care poate aj unge
și un RSVTI ca urmare a țiunilor
ac de verificare tehnică la punerea în
funcțiune a echipamentelor / instalațiilor din domeniul de competență al
RSVTI (în principiu cele din Anexa 4 la Legea 64/2008, dacă așa este specificat
în Prescripțiile Tehnice aplicabile)

3. Tot la Art.5 se introduce o nouă definiție ( alin.d.1)) care explică semnificația și rolul înființării
unui nou organism independent (S.A. dar înfiin țat prin HG !) pentru efectuarea verificărilor în
funcționare la anumite categorii de echipamente / instalații din domeniul ISCIR (în principiu cele
specificate în Anexa 4 la Legea 64 / 2008), conform reglementărilor Prescripțiilor tehnice ISCIR.
” d.1) Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor
sub Presiune - S.A. - societate înfiinţată în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
1.139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
denumită în continuare CNCIR"

4. La Art.6 la litera b) se aduce o precizare foarte necesară pentru luarea în considerare ca


dovadă pertinentă a demonstrării oficiale a capacită
ții unor echipamente / instalații din
domeniul ISCIR, de a satisface cerin
țe specifice de siguranță și de a realiza parametriii d e
performanță în funcționare declarați de producător, pe lângă tradiționala ”omologare” și
”certificarea” sau ”recertificarea” (care, de fapt, sunt dovezi chiar mai pertinente decât
”omologarea”, avându-și referențiale foarte judicios precizate în Directivele Europene
aplicabile)

5. La Art.9 a pare modificarea esențialăă prin care se introduce în Lege cea mai importantă
schimbare în politica ISCIR de a-și îndeplini responsabilitatea ” în numele statului pentru
asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor
prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, denumite în continuare instalaţii/echipamente.”

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 62 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ISCIR își separă atribuțiile de reglementare și control (prin măsuri specifice de


autorizare a prestatorilor de specialitate) al respectării prevederilor legale în domeniu
de atribuțiile de verificare tehnică în exploatare a echipamentelor / instalațiilor ,
atribuții pe care le lasă în seama unor prestatori de specialitate independenți și
competenți, pe care îi autorizează în acest sens.

Conform textului în vigoare (2019) al Legii nr.64 / 2008, Art.5, alin h. 1) prin exploatere se înțelege:

”totalitatea activităţilor care cuprind supravegherea tehnică, verificările tehnice în vederea


autorizării/admiterii funcţionării şi verificările tehnice în utilizare, verificările tehnice în
utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, reviziile, reparaţiile, lucrările de
întreţinere, precum şi controlul nedistructiv, operaţiunile de sudare şi deservire a
instalaţiilor/echipamentelor”

În vigoare este următorul text:


ART. 9
(1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările
tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în
anexele nr. 2 şi 3 se efectuează de către CNCIR.

(2) Verificările tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificările


tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa
nr. 4 se realizează de către persoane fizice şi juridice autorizate în acest
scop.

6.
(3) Responsabilităţile privind realizarea verificărilor tehnice în
vederea autorizării/admiterii funcţionării şi a verificărilor tehnice în
utilizare, precum şi corectitudinea rezultatelor aferente obţinute
revin CNCIR sau persoanelor autorizate prevăzute la alin. (2), după
caz.

INFRACȚIUNI și CONTRAVENȚII

ART. 25
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR, desemnaţi şi delegaţi pentru activitatea de control.

DISPOZIȚII FINALE

ART. 27
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta lege.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 63 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Instalaţii şi echipamente din domeniul ISCIR


În conformitate cu prevederile Legii 64 / 2008 (care este Legea ”master” din ”pachetul
ția ISCIR) – Domeniul ISCIR este definit astfel (conform
legislativ” numit în continuare ”Legisla
Anexelor 2, 3 și 4 din Legea 64/2008):

Notă: Se citează din LEGEA Nr. 64/2008 din 21 martie 2008 *** Republicata
privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de
ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019
Act de bază: Legea nr. 64/2008, republicata (MO nr. 399 din 8 iunie 2015)
Acte modificatoare: Legea nr. 49/2019;Legea nr. 282/2018;Decizia Curtii Constitutionale nr.
638/2018; OUG nr. 54/2018; Legea nr. 80/2016; OUG nr. 64/2015
ANEXA 2 Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate
consumatoare de combustibil şi componente ale acestora

Cazane pentru abur, pentru apă caldă


1.
sau fierbinte

Echipamente sub presiune mai mare


2.
de 0,5 bar

Instalaţii pentru gaze


2.1.
petroliere lichefiate - GPL

instalaţii pentru gaze


2.2.
naturale comprimate – GNC

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 64 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

nstalaţii pentru gaze


2.3. naturale comprimate
pentru vehicule - GNCV

Recipiente simple sub presiune mai


3.
mare de 0,5 bar

Macarale, ascensoare,
elevatoare, instalaţii de
transport pe cablu,
4. nstalaţii de ridicat pe
plan înclinat, poduri
rulante şi alte
mecanisme de ridicat

Aparate de încălzit
alimentate cu
5.
combustibil solid, lichid
sau gazos

Arzătoare cu
6. combustibil lichid sau
gazos

Accesorii de securitate
pentru instalaţiile,
7. echipamentele şi
aparatele prevăzute la
pct. 1 şi 3 - 6

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 65 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Aparatură şi instalaţii de
automatizare aferente
8. instalaţiilor şi
echipamentelor prevăzute la
pct. 1 - 7

Instalaţii şi echipamente
destinate, montate şi
9.
utilizate în cadrul parcurilor
de distracţii

ANEXA 3 Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele


instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi
componente ale acestora

Generatoare şi cazane de
abur, de apă caldă sau
fierbinte, inclusiv corpul
reactorului
1.

Echipamente sub presiune


mai mare de 0,5 bari şi
2. recipiente simple sub
presiune mai
mare de 0,5 bari

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 66 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. Pompe

Conducte pentru lichide,


4. vapori şi gaze tehnice
uscate sau umede

Suporturi ale elementelor


5.
sub presiune

6. Armături

7. Sisteme tehnologice

Macarale, ascensoare,
elevatoare, poduri rulante
8.
şi alte mecanisme de
ridicat

Accesorii de securitate
pentru instalaţiile şi
9.
echipamentele prevăzute la
pct. 1, 2, 4 şi 8

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 67 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ANEXA 4 Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate


consumatoare de combustibil şi componente ale acestora la
care verificările tehnice în utilizare sunt efectuate de către
persoane fizice şi juridice autorizate ISCIR

Cazane pentru abur şi pentru


apă fierbinte având
1.
presiune x volum </= 60 (bar
x litru)

Recipiente de categoria I
(p bar x V litri </= 50) stabilită
conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.
123/2015 privind stabilirea
2.
condiţiilor pentru punerea la
dispoziţie pe piaţă a
echipamentelor sub
presiune, cu modificările
ulterioare

Aparate de încălzit
alimentate cu combustibil
3. solid, lichid sau gazos cu
puteri nominale
</= 400 kW

Arzătoare cu
4. combustibil
lichid sau gazos

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 68 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Butelii cu volum </= 150 litri


şi butoaie cu volum </=
5. 1.000 litri pentru gaze
comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune

Macarale cu sarcina
6. nominală </= 1 t şi cele cu
acţionare manuală

Stivuitoare şi translatoare
stivuitoare, cu acţionare
7.
manuală

Platforme ridicătoare
nedeplasabile/deplasabile
exclusiv pentru materiale,
cu sarcina nominală </= 1 t
8.
şi platforme
ridicătoare
pentru persoane
cu dizabilităţi

Elevatoare pentru vehicule,


9.
cu acţionare manuală

Mecanisme de ridicat
având sarcina nominală
10.
</= 1 t şi cele cu acţionare
manuală

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 69 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Ascensoare destinate
transportului de materiale
11.
având sarcina nominală
< 100 kg

Mecanisme şi instalaţii de
12. ridicat pentru teatre,
acţionate manual

Echipamente pentru spaţii


13.
de joacă

Dispozitive de siguranţă
aferente instalaţiilor şi
14. echipamentelor prevăzute
la pct. 1 - 3
din prezenta anexă

dispozitive de siguranţă
aferente instalaţiilor şi
15. echipamentelor
prevăzute la pct. 1 - 3 şi 5
din anexa nr. 2

NOTĂ:
Materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea şi verificarea instalaţiilor şi aparatelor
se supun regimului de verificare tehnică şi sunt:
a) produse din metale feroase, neferoase şi materiale nemetalice - table, ţevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate,
semifabricate pentru organe de asamblare;
b) materiale pentru sudură - electrozi, sârme, fluxuri, materiale pentru brazare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 70 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ACTIVITĂȚI, LA, sau ÎN LEGĂTURĂ CU, ECHIPAMENTELE ȘI INSTALAȚIILE


DIN DOMENIUL ISCIR care sunt supuse controlului, verificărilor și autorizării ISCIR

Aceste activități pot fi sintetizate într -un ciclu de via ță restrâns, al echipamentelor /
instalațiilor din domeniul ISCIR, la perioada în care este implicat direct ”DEȚINĂTORUL” (fără a
se insista asupra perioadei de proiectare / concepție și asupra perioadei post casare):
 Introducerea pe piaţă,
 punerea în funcţiune
 utilizarea / exploatarea
Aceste activități sunt admise numai în condiţiile stabilite de Legea 64/2008 ( cf. Art.3)
Detalierea modului în care aceste activită ți sunt supravegheate, controlate și autorizate de
ISCIR, împărțirea lor în sub -etape și asocierea, pentru fiecare sub –etapă, de prestatori de
specialitate ce trebuie la rândul lor să fie verifica
ți și autorizați de ISCIR se poate găs i în textul
”componentelor” Legislației ISCIR, și foarte explicit, din punct de vedere procedural , mai ales în
textele ”componentelor” operaționale: Prescripțiile Tehnice ISCIR

În Art 8 al Legii 64 / 2008 sunt enumerate, mai detaliat, activitățile supuse controlului și
autorizării ISCIR (aceste activități se regăsesc în toate și în fiecare dintre Prescripțiile Tehnice
dedicate fiecărei familii specifice / tipologice de echipamente / instala
ții din domeniul ISCIR, pe care le
reglementează – unde sunt precizate metodologicși condițiile de autorizare a prestatorilor de
specialitate care execută aceste activită ți , precum și criteriile de admitere / aprobare de către
ISCIR, a rezultatelor activităților executate) :

1. Construire

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 71 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. montare

3. instalare

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 72 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

punere în
4.
funcţiune

control
5.
nedistructiv

supravegherea
tehnică şi,
după caz,
verificările
6.
tehnice în
vederea
admiterii
funcţionării

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 73 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

verificările tehnice în
utilizare pentru
7.
echipamentele/instalaţiile
prevăzute în anexa nr. 4

verificările tehnice
în utilizare pentru
8.
estimarea duratei
remanente de viaţă

reviziile, reparaţiile,
9.
lucrările de întreţinere

10. operaţiunile de sudare

11. Deservirea / operarea

Toate activitățile de mai sus se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate
(ISCIR), în condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice ISCIR şi Legea 64/2008, cu modificărileși
completările ei ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 74 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile LEGII 64 / 2008

Recipientele pentru aer


aferente instalaţiilor şi
echipamentelor de
1.
frânare, basculare şi
semnalizare,
montate pe autovehicule

Instalaţiile şi
echipamentele sub
2.
presiune, montate pe
nave

Instalaţiile şi
3. echipamentele de ridicat
montate pe nave

Conductele de gaze
naturale de alimentare
din amonte, conductele
4. aparţinând Sistemului
naţional de
transport al gazelor
naturale

Conducte de gaze
naturale aparţinând
5. sistemelor de distribuţie
şi instalaţiilor de utilizare
a gazelor naturale

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 75 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările
ulterioare
Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
Act de bază: Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (27 decembrie 2001)
Acte modificatoare: Hotărârea Guvernului nr. 182/2005
Hotărârea Guvernului nr. 920/2009
Hotărârea Guvernului nr. 1440/2009
Hotărârea Guvernului nr. 171/2010
Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010
Hotărârea Guvernului nr. 559/2013
Hotărârea Guvernului nr. 668/2014

Notă:
Conform Legii 64 / 2008 actualizată la nivelul anului 2019 (17 aprilie 2019), Art. 4 , alin.(4)

”ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit prin ordin al ministrului economiei, iar modul de
organizare şi funcţionare a ISCIR se stabileşte prin hotărâre a Guvernului*).

*)Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.

Conform art. VII din Legea nr. 49/2019, în termen de 30 de zile de la data de 17 aprilie 2019 [data
intrării în vigoare a Legii nr. 49/2019, Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 se va modifica şi completa
conform modificărilor şi completărilor dispuse prin Legea nr. 49/2019.

Până la data elaborării prezentului ”Suport de Curs” nu a fost publicat în MOR nici un text reactualizat
la nivelul anului 2019 al HG 1340 /2001

Scopul HG 1340 / 2001

Definește în contextul, Legii 64 / 2008:


 Cine este ISCIR
 Care sunt funcțiile ISCIR
 Ce atribuții are ISCIR
 Ce structură organizatorică are ISCIR
 Care este personalul și Conducerea ISCIR
 Cum acționează ISCIR în scopul îndeplinirii atribuțiilor
 Ce relații are ISCIR cu alte structuri ale autorității de Stat
 Cum își asigură ISCIR finanțarea
 Care sunt activele mobile și imobile ale ISCIR
 Ce tip de relații pot exista între ISCIR și Prestatorii de activități specializate din domeniul ISCIR

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 76 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

De ce este importantă cunoa șterea HG 1340 / 2001 (cu toate


modificările și completările ulterioare) pentru RSVTI
În Legea 64/2008 sunt definite șase categorii de ”actori” care interacționează în peisajul
echipamentelor și instalațiilor din domeniul ISC IR în scopul asigurării siguran
ței în funcționare a
acestora

Având în vedere că RSVTI trebuie să interac ționeze perrmanent cu ISCIR (raportări, informări etc)
acesta (RSVTI) trebuie să fie foarte familiarizat cu structurile ISCIR cu care trebuie să interacționeze și
să cunoască temeinic prerogativele acestora.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 77 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ISCIR RESPONSIBILITĂȚI, ATRIBUȚII, ORGANIZARE FUNCȚIONALĂ


LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001
din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
ART. 4 (alin.1) ART. 1 (alin.1)

Inspecţia de Stat pentru Controlul Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,


Cazanelor, Recipientelor sub Presiune Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită
şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei
continuare ISCIR, este organul de publice centrale cu personalitate juridică, a cărui activitate
specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de
juridică, responsabil în numele statului pentru funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi
asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr.
siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în 64/2008, denumite în continuare instalaţii şi echipamente.
anexele nr. 2, 3 Anexa ??!!
4 4
şi denumite în continuare instalaţii/
echipamente.
ART. 4 (alin.2)
ART. 2
ISCIR exercită următoarele funcţii:
a) de autoritate în domeniul
Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de
instalaţiilor/echipamentelor, care asigură controlul
respectării prevederilor referitoare la condiţiile de competenţă, ISCIR exercită următoarele funcţii:
introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării
instalaţiilor/echipamentelor, precum şi urmărirea şi prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de
controlul regimului de autorizare şi verificarea autorizare şi verificare tehnică;
tehnică a instalaţiilor/echipamentelor; b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cu caracter normativ;
documentelor cu caracter normativ pentru domeniul c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea şi
său de activitate; schimbul de informaţii, pe plan intern şi extern, în domeniul
c) de reprezentare a statului în relaţiile interne şi său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare.
internaţionale din domeniu.
Specificarea atribuțiilor operaționale ale ISCIR
a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare
Funcția de autoritate privind activitatea ISCIR;
b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în
conformitate cu prevederile legii, prescripţii tehnice ce
privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la
instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi de construire,
Funcția de reglementare montare/demontare, instalare, punere în funcţiune,
exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de
supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, de revizie,
de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente, după

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 78 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
caz;
ART. 8 (alin.1)
c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în
Activităţile de construire, montare, condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr.
instalare, punere în funcţiune şi control 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
nedistructiv, cele ce privesc supravegherea persoane fizice sau juridice care realizează, pentru
tehnică şi, după caz, verificările tehnice în
instalaţii şi echipamente, verificări tehnice în vederea
vederea admiterii funcţionării şi verificările
tehnice în utilizare pentru echipamentele/instalaţiile autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare,
prevăzute în anexa nr. 4, verificările tehnice în verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei
utilizare pentru estimarea duratei remanente de remanente de viaţă, activităţi de construire, montare,
viaţă, precum şi reviziile, reparaţiile, lucrările de instalare, punere în funcţiune, supraveghere tehnică,
întreţinere, operaţiunile de sudare şi deservire a lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; pentru
instalaţiilor/echipamentelor se realizează de către instalaţiile /echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi
dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă,
persoane fizice sau juridice autorizate, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,
în condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice şi republicată, cu modificările ulterioare;
prezenta lege.
ART. 9 (alin.1) c.1) efectuează verificări tehnice în vederea
autorizării şi verificări tehnice în
utilizare la instalaţii/echipamente, în
Verificările tehnice în vederea autorizării condiţiile stabilite de Legea nr.
funcţionării şi verificările tehnice în utilizare 64/2008, cu modificările şi
pentru i nstalaţiile şi echipamentele prevăzute în completările ulterioare;
anexele nr. 2 şi 3 se efectuează de către
CNCIR. d) autorizează, în conformitate cu
cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în
prescripţiile tehnice, funcţionarea instalaţiilor şi
echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1
ART. 8 (alin.1) + ART.6 (alin.f)
PRESTAȚIILE sun VALIDE dacă……operaţiunile de
sudare şi deservire a instalaţiilor /echipamentelor se
realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în
condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice şi prezenta lege.

ADMITERE PIF… există, pentru utilizare, personal de


e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în
deservire autorizat. condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, persoanele
ART. 10 (alin.f) + ART.12 (alin.b) fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr.
Producătorii și Prestatorii trebuie să folosească sudori 1.1;
autorizaţi ISCIR, precum şi personal autorizat ISCIR, care
execută examinări prin mijloace sau metode
nedistructive………
ART. 14 (alin.e)
Deținătorii trebuie să folosească pentru utilizarea

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 79 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire
autorizat

ART.6 (alin.b)
Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2),
se admit punerea / repunerea în funcţiune a f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi
instalaţiilor / echipamentelor care îndeplinesc echipamente;
următoarele condiţii, după caz:)
b) sunt omologate / certificate / recertificate
ART.8 (alin.1)
Activităţile de construire, montare, instalare, punere
în funcţiune……… operaţiunile de sudare…..
….se realizează de către persoane fizice sau
juridice autorizate, în condiţiile stabilite de
prescripţiile tehnice şi prezenta lege.
+ ART.12 (alin.b)
…. persoanelor fizice sau juridice autorizate … g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin
(trebuie) …să folosească în lucrările aferente prescripţiile tehnice se impune acest lucru;
activităţilor pentru care au fost autorizate, potrivit
prevederilor prescripţiilor tehnice, tehnologii de
sudare stabilite prin proceduri de sudare
aprobate de ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum
şi personal autorizat ISCIR, care execută examinări
prin mijloace sau metode nedistructive

ART.12 (alin.f)
…. persoanelor fizice sau juridice autorizate …
(trebuie) …să monteze şi/sau să instaleze h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile
instalaţii/echipamente numai dacă este emis şi se
respectă avizul obligatoriu de instalare stabilite în prescripţiile tehnice, avize obligatorii de
instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute
în anexa nr. 1.2;
+ ART. 14(alin.a) Cazane pentru abur şi apă fierbinte având PSxV > 60
(bar x litru)
Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează o Instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat – GPL,
instalaţie/echipament are următoarele obligaţii şi cu presiunea mai mare de 0,5 bar
responsabilităţi conform prescripţiilor tehnice: a) să
solicite şi să obţină avizul obligatoriu de
instalare, după caz;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 80 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014

ART. 17 (alin.1)
În cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol
iminent, accesul reprezentanţilorISCIR se poate iminent, poate dispune oprirea din
efectua indiferent de zi/oră şi necondiţionat de funcţiune sau împiedicarea
participarea unui delegat din partea punerii în funcţiune a instalaţiilor
deţinătorului/utilizatorului. şi echipamentelor şi aplică sigilii;
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) reprezentanţii
ISCIR pot dispune oprirea din funcţiune sau
împiedicarea punerii în funcţiune a
instalaţiei/echipamentului prin aplicarea de
sigilii, după caz.
ART. 17 (alin.2)
(2) Persoanele ce deţin/utilizează
instalaţii/echipamente, precum şi cele care j) efectuează controale periodice şi inopinate la
desfăşoară activităţile prevăzute la art. 8 alin. (1) au instalaţiile şi echipamentele aflate în funcţiune,
obligaţia să permită accesul şi să pună la
dispoziţia reprezentanţilor ISCIR informaţiile şi dispune măsuri şi aplică sancţiuni în
documentele referitoare la instalaţii/echipamente, condiţiile legii, atunci când constată
pe care aceştia le solicită. că nu sunt respectate cerinţele
ART. 25(alin1) aplicabile acestora;
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR, desemnaţi şi
delegaţi pentru activitatea de control.
ART. 25(alin3)
Activităţile persoanelor autorizate, prevăzute la
alin. (1), se realizează în limita competenţelor şi
responsabilităţilor stabilite prin documentul de
autorizare.
ART. 12 (alin.a, e) k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate,
Persoanele fizice sau juridice persoanele fizice şi juridice pe care le-a autorizat şi
autorizate…(trebuie).. a) să presteze activităţile decide menţinerea, suspendarea sau retragerea
pentru care au fost autorizate, în limita autorizaţiilor emise;
competenţelor şi în condiţiile de autorizare;
e) să asigure realizarea activităţilor pentru care au
fost autorizate, conform prescripţiilor şi doc. tehnice;
ART. 19 (alin.b)
…ISCIR are dreptul de acces, cu scopul efectuării

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 81 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul
şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea
persoanele fizice sau juridice autorizate….

ART. 3(alin.1)
Introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune
şi/sau utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de
prevăzute la art. 2 sunt admise numai în activitate pentru care a fost nominalizat
condiţiile stabilite de prezenta lege.
ART. 4(alin.2,lit.a)
ISCIR exercită următoarele funcţii:a) de autoritate introducere pe piaţă - acţiunea de a face
în domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care asigură disponibilă/disponibil, pentru prima dată, contra
controlul respectării prevederilor referitoare la cost sau gratuit, o instalaţie / un echipament în vederea
condiţiile de introducere pe piaţă şi punere în
distribuirii şi / sau utilizării;
funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor, precum şi
urmărirea şi controlul regimului de autorizare şi
verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
ART. 20 n) participă, la solicitarea organelor de cercetare
În situaţia în care pentru anchetarea cauzelor penală, la anchetarea cauzelor în care s-au produs
producerii unui accident trebuie să participe şi accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse
reprezentanţi ai altor autorităţi, aceştia au controlului ISCIR, evaluează efectele produse şi dispune
obligaţia să nu modifice starea de fapt a măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a
instalaţiei /echipamentului avariate/avariat şi să acestora, după caz;
conserve locul până la sosirea reprezentanţilor
ISCIR, când este cazul.
ART. 4(alin.1)
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
o) organizează şi derulează campanii de informare în
Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este
organul de specialitate al administraţiei centrale, scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare a
cu personalitate juridică, responsabil în numele instalaţiilor şi echipamentelor;
statului pentru asigurarea măsurilor de
funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor
şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi
4, denumite în continuare instalaţii/echipamente.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 82 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare
profesională care organizează programe de formare
profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr.
1.1; condiţiile şi cerinţele pentru avizarea furnizorilor de
ORDIN Nr. 165 din 4 iulie 2011 formare profesională se stabilesc prin ordin al
inspectorului de stat şef al ISCIR, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I;

Anexa 1.1 ((HHoottăărrâârreeaa GGuuvveerrnnuulluuii nnrr.. 11..334400//22000011 ccuu m


mooddiiffiiccăărriillee şşii ccoom
mpplleettăărriillee uulltteerriiooaarree))
Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice
Cod de
clasificare
Nr.
ocupaţii în Denumirea ocupaţiei
crt România
(COR)
1. 816103 Fochist cazane de abur şi apă fierbinte
2. 816105 Fochist cazane mici de abur (categoria E)
3. 816106 Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
4. 816107 Fochist cazane conduse de calculator
5. 311113 Laborant operator centrale termice
6. 816116 Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane
7. 932009 Operator umplere recipiente GPL
8. 932002 Îmbuteliator fluide sub presiune
9. 8333.2.1. Macaragiu
10. 833403 Stivuitorist
11. 833310 Liftier
12. 833303 Funicularist (mecanic trolist)
13. 721202 Sudor manual cu flacără de gaz
14. 721203 Sudor manual cu arc electric
15. 721204 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
16. 721206 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
17. 721207 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
18. 823208 Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
19. 315212 Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante
20. 315213 Operator control nedistructiv cu ultrasunete
21. 315214 Operator control nedistructiv cu lichide penetrante
22. 315215 Operator control nedistructiv cu particule magnetice
23. 315216 Operator control nedistructiv prin curenţi turbionari
24. 315217 Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţi
25. 315218 Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 83 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014

q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său


de activitate;
ART. 4(alin.2, lit.b)
ISCIR exercită următoarele funcţii:
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea
documentelor cu caracter normativ
pentru domeniul său de activitate; r) participă la elaborarea şi validarea standardelor
ocupaţionale relevante în domeniul de activitate al
ISCIR;

ART. 4(alin.2, lit.b) s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al


ISCIR exercită următoarele funcţii: ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului
documentelor cu caracter normativ economiei se publică în Monitorul Oficial l României,
pentru domeniul său de activitate; Partea I;
ART. 4 (alin.1)
…..ISCIR este organul de specialitate al t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în
administraţiei centrale, cu personalitate juridică, scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii
responsabil în numele statului pentru asigurarea accidentelor şi avariilor;
măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor şi echipamentelordin anexele 2, 3 şi 4,
u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din
alte ţări, stabileşte şi poate încheia cu acestea, în
ART. 4(alin.2, lit.c)
condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere
ISCIR exercită următoarele funcţii: …..
….de reprezentare a statului în relaţiile interne şi
reciprocă, reprezintă interesele României în
internaţionale din domeniu. organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său
de activitate, în calitate de membru observator sau de
membru cu drepturi depline;
ART. 4 (alin.1)
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, v) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare în
denumită în continuare ISCIR……… responsabil în domeniul său de activitate;
numele statului pentru asigurarea măsurilor de
funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor
şi echipamentelor……..
ART. 4 (alin.3)
ISCIR funcţionează în subordinea Ministerului w) coordonează şi derulează programe cu finanţare
Economiei şi este finanţată integral din internă şi/sau internaţională.
venituri proprii, potrivit legii.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 84 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014

Articolul 4 (1) În cadrul ISCIR funcţionează 5 inspecţii


teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa
nr. 3.

ART. 4 (alin.4)
ISCIR este condusă de un inspector de stat şef,
numit prin ordin al ministrului economiei, iar modul
de organizare şi funcţionare a ISCIR se stabileşte (1.1) Numărul maxim de posturi aprobat este de 105.
prin hotărâre a Guvernului = A se vedea HGi nr. (2) Structura organizatorică a ISCIR este în anexa nr. 3.
1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea
ISCIR; Conform art. VII din Legea nr. 49/2019, în
termen de 30 de zile de la 17 aprilie 2019 [data
intrării în vigoare a Legii nr. 49/2019 , HG
nr.1340/2001 se va modifica şi completa conform
modificărilor şi completărilor dispuse prin Legea nr.
49/2019

Articolul 5(1) ISCIR este condusă de un inspector de


stat şef, numit în condiţiile legii.
ART. 4(alin.2, lit.c) (2) Inspectorul de stat şef reprezintă ISCIR în
ISCIR exercită următoarele funcţii: ….. raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de
….de reprezentare a statului în relaţiile interne şi specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale,
internaţionale din domeniu. cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
RT. 4 (alin.4) (3) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul de stat şef
ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, emite ordine. Ordinele de interes general se publică în
numit prin ordin al ministrului economiei…….. Monitorul Oficial al României, Partea I.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 85 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
(4) Inspectorul de stat şef
numeşte şi revocă,
prin ordin:
- inspectorul de stat şef adjunct,
- inspectorii şefi ai inspecţiilor
teritoriale şi
- conducătorii structurilor
RT. 4 (alin.4) din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6).
ISCIR este condusă de un inspector de stat şef,
numit prin ordin al ministrului economiei…….. (5) Inspectorul de stat şef poate da
împuterniciri de reprezentare şi
delegare de competenta şi altor
persoane din cadrul ISCIR.

(6) În cadrul structurii ISCIR, prin


ordin al inspectorului de stat şef
se pot organiza servicii, birouri,
laboratoare, compartimente şi
subunităţi necesare realizării
obiectului său de activitate.
Articolul 6
(1) Modul de funcţionare şi atribuţiile
inspecţiilor teritoriale şi ale celorlalte
structuri din cadrul ISCIR se stabilesc
prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare al ISCIR.
(2) Regulamentul de organizare şi
funcţionare al ISCIR se aprobă prin
ordin al inspectorului de stat şef.
ART. 19 (alin.1, lit.a) Articolul 7
(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de
În aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc,
reprezentanţii săi, are dreptul: montează, instalează, pun în funcţiune, realizează supravegherea
a) să solicite informaţii şi documente de la tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează,
persoanele fizice sau juridice ce construiesc, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării,
montează, instalează, pun în funcţiune, repară, întreţin, verificări tehnice în utilizare şi verificări tehnice în utilizare pentru
asigură realizarea reviziilor, efectuează verificări tehnice stabilirea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la
în vederea autorizării/admiterii funcţionării, verificări dispoziţie pe piaţă instalaţii/echipamente, cu respectarea actelor
tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizează
estimarea duratei remanente de viaţă, deţin utilizează condiţiile de comercializare a produselor sau a actelor normative
şi/sau comercializează instalaţii/echipamente; de punere în aplicare a acestei legislaţii, după caz.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 86 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001


din 21 martie 2008 *** Republicata cu modificările şi completările ulterioare
privind functionarea in conditii de siguranta a privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
aparatelor consumatoare de combustibil Ridicat
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
ART. 19 (alin.1, lit.b)
În aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin
reprezentanţii săi, are dreptul:
b) de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute
la art. 4 alin. (2), la sediul şi/sau în locul în care îşi
desfăşoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce Articolul 7
construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, (3) ISCIR are dreptul de acces la agenţii economici şi
repară, asigură realizarea reviziilor, întreţin, instituţiile publice care deţin sau construiesc, după caz,
comercializează, efectuează verificări tehnice în vederea instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate,
autorizării/admiterii funcţionării,verificări tehnice în precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate.
utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea
duratei remanente de viaţă, deţin şi/sau utilizează
instalaţii/echipamente, precum şi în locurile în
care sunt utilizate instalaţii/echipamente, indiferent de
forma de deţinere a acestora.
ART. 4 (alin.3)
Articolul 9
(3) ISCIR funcţionează în subordinea Ministerului
Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la
Economiei şi este finanţată integral din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei,
venituri proprii, potrivit legii. Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit legii. Veniturile
obţinute din perceperea de tarife şi din prestarea altor
servicii de către ISCIR în condiţiile legii, se fac venituri la
bugetul de stat.
Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. 6 din
HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22
noiembrie 201

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 87 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

DE REȚINUT :
Instalaţii/echipamente pentru care SE AUTORIZEAZĂ FUNCŢIONAREA

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 88 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Intra sub incidența legii, avand regim de autorizare ISCIR:


a. cazanele pentru abur, apă caldă sau fierbinte,
b. echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bar,
c. recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bar,
d. macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport pe cablu,
instalații de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante, alte mecanisme de
ridicat,
e. aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos,
f. arzătoare cu combustibil lichid sau gazos,
g. accesorii de securitate pentru instalațiile, echipamentele și aparatele
prevăzute la punctele a, c – f, de mai sus
h. aparatură și instalații de automatizare aferente instalațiilor și
echipamentelor prevăzute la pct. a – g, de mai sus
i. instalații și echipamnete destinate, montate și utilizate în cadrul
parcurilor de distracții.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 89 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Activităţile supuse regimului de autorizare ISCIR şi categoriile de


personal tehnic de specialitate aferent acestora (PT CR 4)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 90 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 91 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 92 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 93 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 94 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 95 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 96 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Categorii de personal de deservire care Categorii de personal auxiliar de deservire care


trebuie să fie aurorizat ISCIR (PT CR8 / 2009) trebuie acceptat de Deținător (PT CR8 / 2009)

1 Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, 1 Legător de sarcină pentru macarale


cazane de apă caldă şi cazane de abur 2 Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală
de joasă presiune şi cane conduse de 3 Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală
calculator 4 Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri,
trolii, palane, echipamente de ridicat şi tracţiune,
2 Laborant operator centrale termice transpalete)
3 Automatist pentru supraveghere şi 5 Manevrant platforme ridicătoare deplasabile sau nu
6 Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule
întreţinere cazane 7 Manevrant pentru ascensoare cu schip
4 Operator umplere recipiente GPL 8 Manevrant ascensoare de materiale, cu comandă de
la punct fix din şantierele de construcţii
5 Îmbuteliator fluide sub presiune 9 Manevrant pentru ascensoare de construcţie
6 Macaragiu specială pentru materiale
10 Manevrant pentru trape / instalaţii de cortină pentru
7 Stivuitorist
incendiu
8 Liftier 11 Manevrant pentru echipamente din parcurile de
9 Mecanic-trolist distracţii

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 97 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ListLista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice


Cod de
clasificare
ocupaţii în Denumirea ocupaţiei
Nr.crt România
(COR)

1. 816103 Fochist cazane de abur şi apă fierbinte

2. 816105 Fochist cazane mici de abur (categoria E)

Fochist cazane de apă caldă şi cazane de


3. 816106
abur de joasă presiune

4. 816107 Fochist cazane conduse de calculator

5. 311113 Laborant operator centrale termice

Automatist pentru supraveghere şi întreţinere


6. 816116
cazane

7. 932009 Operator umplere recipiente GPL

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 98 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cod de
clasificare
ocupaţii în Denumirea ocupaţiei
Nr.crt România
(COR)

8. 932002 Îmbuteliator fluide sub presiune

9. 8333.2.1. Macaragiu

10. 833403 Stivuitorist

11. 833310 Liftier

12. 833303 Funicularist (mecanic trolist)

13. 721202 Sudor manual cu flacără de gaz

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 99 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cod de
clasificare
ocupaţii în Denumirea ocupaţiei
Nr.crt România
(COR)

14. 721203 Sudor manual cu arc electric

15. 721204 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în


16. 721206
mediu de gaz protector

Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în


17. 721207
mediu de gaz protector

Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă


18. 823208
de înaltă densitate PEHD

Operator control nedistructiv cu radiaţii


19. 315212
penetrante

20. 315213 Operator control nedistructiv cu ultrasunete

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 100 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cod de
clasificare
ocupaţii în Denumirea ocupaţiei
Nr.crt România
(COR)

Operator control nedistructiv cu lichide


21. 315214
penetrante

Operator control nedistructiv cu particule


22. 315215
magnetice

Operator control nedistructiv prin curenţi


23. 315216
turbionari

Operator control nedistructiv pentru


24. 315217
verificarea etanşeităţi

Operator responsabil cu supravegherea şi


25. 315218
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 101 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea


Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și
Recipientelor sub Presiune – CNCIR S.A., precumși modificarea și comple tarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Art.1
(1) Se înfiin
țează Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Ins talațiilor de Ridicat și
Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, ca urmare a reorganizării prin
divizare a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de
Ridicat, numită în continuare ISCIR.
(2) CNCIR este persoană juridică română, de interes strategic țional, na organizată ca societate
comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, conform legilor în vigoare și statutului prevăzut în
anexa nr. 1.
Adresa actuală (2019):
Adresa: Str. Promoroacă, nr. 9-11, cod postal 014013, Sector 1, Bucuresti, România.
Email: cncir@cncir.eu
Telefon/Fax : 021 3167921/
http://www.cncir.eu

(3) CNCIR avea la înființare în structura sa 12 sucursale .

La nivelul anului 2019 structura sucursalelor s-a lărgit și cuprinde următoarele:

(4) CNCIR funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 102 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CNCIR deține acreditări și notificări în calitate de organism de inspecție și certificare după cum
urmează:

1. Organism de inspecție in domeniul voluntar

Organismul de inspecție de terță parte, de tip A, al


CNCIR S.A., acreditat de ESYD Grecia din anul 2012
conform standardului SR EN 17020 și de R ENAR în
decembrie 2014 își desfășoară activitatea în domeniul
voluntar și în acord cu Prescriptiile tehnice ISCIR,
aprobate de Ministerul Economiei.

În anexele Certificatului de Acreditare Nr. OI 018 sunt


specificate, la nivelul fiecărei sucursale CNCIR, tipurile de
inspecții care pot fi executate la instalațiile precizate.
Acestea cuprind între 17 și 18 poziții, după cum urmează:

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 103 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 104 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Organism de inspectie in domeniul notificat

Organismul de inspecție al CNCIR CE RT, parte a CNCIR S.A., de tip A, a fost acreditat in aprilie 2014
de ESYD Grecia în conformitate cu directiva europeană 2010/35/EU, în baza cărora a fost notificat și
desemnat la Bruxelles în septembrie 2014, având NoBo 2558

3. Organism de certificare persoane

Organismul de certificare persoane a fost acreditat in septembrie 2014 de RENAR in conformitate cu


SR EN 17024:2012 si acreditat de RENAR in 2016, in conformitate cu HG 123/2015 care transpune
Directiva Europeana 2014/68/EU pentru:

-Certificare sudori otel in domeniul notificat in conformitate cu SR EN ISO 9606-1 si certificatul de


acreditare ON 053

-Certificare sudori materiale plastice in domeniul voluntar in conformitate cu SR EN 13067


si certificatul de acreditare PS 086

-Certificare operatori examinare nedistructiva, pe sectoare industriale si sectoare de produse, in


conformitate cu standardul SR EN ISO 9712:2012;

STATUTUL Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de


Ridicat și Recipientelor sub Presiune — S.A.

ARTICOLUL 5
Scopul
Scopul CNCIR îl constituie efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării ționărfunc ii și
verificări tehnice în utilizare la instala
țiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.
64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat
și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 6

(4) În scopul realizării obiectului său de activitate, CNCIR desfășoară, în principal, următoarele
activități:

a) efectuează verificări tehnice în utilizare la echipamentele/instalațiile prevăzute în anexa nr. 2 la


Legea nr. 64/2008, cu modificărileși completările ulterioare, în condițiile stabilite în prescripțiile
tehnice;

b) efectuează verificările tehnice în vederea autorizării ționăriifuncinstalațiilor și


echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 1.340/2001 privind organizarea
și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiuneși
Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile stabilite în prescripțiile
tehnice, cu excepția celor prevăzute la pct. 5 din aceeași anexă;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 105 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c) evaluează capabilitatea tehnică a persoanelor fizice și juridice care prestează, pentru


instalații și echipamente din domeniul reglementat de Legea nr. 64/2008, cu modificărileși
completările ulterioare, activită
ți de construire, montare, instalare, punere în func
țiune,
supraveghere, lucrări de revizie, reparații și de întreținere;

d) efectuează verificări tehnice în utilizare la instalațiile și echipament ele la care se solicită


stabilirea duratei remanente de viață , în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice;

e) evaluează documentații de reparații pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa


nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, raportat la cerințele și în
condițiile stabilite în prescripțiile tehnice;

f) efectuează, în condițiile legii și cu respectarea cerințelor stabilite în prescripțiile tehnice,


verificări tehnice în utilizare, după repara ții și propune Inspecției de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) data următoarei
verificări tehnice în utilizare;

g) efectuează, raportat la cerin


țele din prescripțiile tehnice, evaluări de documen tații
pentru obținerea avizului obligatoriu de instalare pentru instalațiile și echipamentele
prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, cu modificările
și
completările ulterioare;

h) efectuează analize și examinări tehnice de labo rator;

i) prestează activități de evaluare tehnică în vederea aprobării procedurilor de sudură ,


conform cerințelor prescripțiilor tehnice;

j) realizează activități de evaluare a competenței tehnice a persoanelor fizice care practică


ocupații din categoria celor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, cu
modificările și completările ulterioare, în conformitate cu cerințele tehnice și în condițiile stabilite
în prescripții tehnice;

k) execută expertize tehnice, testăriși măsu rători în domeniile specifice obiectului său de
activitate;

l) desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate.

CNCIR este persoană juridică română, cu capital social integral de


stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își
desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul
statut.
CNCIR poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții și alte
asemenea subunități în țară și în străinătate, potrivit legii și prezentului
statut.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 106 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ATRIBUȚII ISCIR în conjuntură cu ATRIBUȚII CNCIR

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 107 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ATRIBUȚII ISCIR în conjuntură cu ATRIBUȚII CNCIR

Amenzi, contraventii, sanctiuni, infractiuni ISCIR


In conformitate cu L 64 / 2008 reactualizata 17.04.2019
CAPITOLUI VI - Sanctiuni , Infractiuni si contraventii :

Art. 21. Constituie infracțiune, se întocmește dosar penal și se


pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu sancțiuni / amenzi
de la 30.000 lei la 100.000 lei, menținerea / repunerea în funcționare a
instalatiilor / echipamentelor, după ce au fost oprite sau interzisă
funcționarea acestora, prin proces-verbal încheiat de catre
inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

Art. 22. (1) Efectuarea uneia dintre activitățile prevazute la art. 8 alin. (1), fara autorizaț ie indiferent de
circumstante , constituie infracțiuni și se pedepsesc după cum urmează:

a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau se


acordă o sancț iune / amendă de la 30.000 lei la
100.000 lei, activitățile neautorizate privitoare la
instalarea, constructia sau montajul instalatiilor /
echipamentelor

b) cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, pentru


efectuarea neautorizata a unor activități privitoare la punerea în funcț iune,
exploatarea, modificarea instalațiilor / echipamentelor.
(2) Tentativa se pedepseste.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 108 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Art. 23. (1) Scoaterea neautorizată din funcțiune, în totalitate


sau în parte, a dispozitivelor de siguranță și control instalate în
condițiile legii, la instalații / echipamente, fără a avea motive ce
decurg din cerințele de securitate, dacă fapta nu constituie o
infracțiune mai gravă, se pedepseș te cu închisoare de la 6
luni la 3 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1)


este săvârșită din culpă, se întocmește dosar penal și se pedepsește
cu închisoare de la 3 luni la un an sau amenzi de
la 20.000 lei la 60.000 lei;
(3) Efectuarea verificărilor tehnice la
instalațiile / echipamentele prevăzute în
anexa nr. 3 pct. 1-9, în vederea autorizării de
funcționare de către persoane ce nu sunt angajate
în cadrul ISCIR, se sancționeaza cu amenzi
penale de la 30.000 lei la 100.000 lei.

Art. 24. Constituie circumstațe agravante comiterea uneia din faptele identificate la art. 21- 24 dacă
instalațiile / echipamentele sunt puse în funcțiune sau sunt menținute în funcțiune, pentru a fi utilizate
de către persoane care execută activități de utilitate publică.

Art. 25. (1) Următoarele fapte constituie contravenții ș i se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) si e), art. 10 lit. a), b) si e),
art.12 lit. b), d), e) si f), art.14 lit. c) si e), art. 16 si art. 19 alin. (2)
cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) si f), art. 10 lit. c), d), f) si g),
art. 12 lit. a), c) si g) si art.14 lit. a), b), d) si f) cu amendă de la 15.000
lei la 25.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit.a) si d) + art.11
cu amendă de la 25.000 la 35.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 15 cu amenda de la 30.000 lei la


40.000 lei. (lipsa unui contract cu un operator RSVTI)
(2) Constituie sanț iune contravențională complementară, suspendarea pe o
perioadă de pânăa la 6 luni sau retragerea, după caz, a avizului,
autorizației eliberate de ISCIR.
(3) Inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin proces-verbal și un termen limită pentru
remedierea aspectelor sesizate în urma controlului.

Art. 26. (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Pag 109 din 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Legislaţia din România referitoare la


domeniul de activitate al ISCIR:
2.3. Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice
Directivele europene le solicită statelor membre să obțină un anumit rezultat, fără a impune însă și modalitățile
prin care poate face acest lucru. Statele membre trebuie să adopte măsuri prin care să încorporeze directivele în
legislația națională („transpunere”) în scopul de a atinge obiectivele stabilite de acestea. Autoritățile naționale trebuie să
comunice Comisiei Europene aceste măsuri.
Transpunerea în legislația națională trebuie să aibă loc înainte de termenul stabilit în momentul adoptării unei
directive (în general în termen de 2 ani). Atunci când țară
o nu transpu ne o directivă, Comisia poate iniția o acțiune în
constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

2.3.1. Hotărârea Guvernului nr. 804/2016


privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei
2009/142/CE

1. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul Regulament se aplică
aparatelor și accesoriilor.

„aparate” înseamnă aparatele care ard combustibili gazo și, utilizate pentru gătit, refrigerare, climatizare, încălzirea
spațiului, producerea de apă caldă, iluminat sau spălare, precum și arzătoarele cu aer insuflat și corpurile de încălzit
care urmează să fie echipate cu aceste arzătoare;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 105 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

„accesorii” înseamnă dispozitivele de securitate, dispozitivele de control sau dispozitivele de reglajși


subansamblele acestora, proiectate să fie încorporate într-un aparat sau să fie asamblate pentru a
forma un aparat;

EXCEPTĂRI

Art.1 alin 3 - Prezentul regulament nu se aplică aparatelor proiectate special:

(a) pentru utilizarea în procese industriale care se desfășoară în incinte industriale;

(b) pentru utilizarea pe aeronave și căi ferate;

(c) în scopuri de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare.

În sensul prezentului alineat, un aparat se consideră a fi „proiectat special” atunci când este proiectat
pentru a răspunde în mod exclusiv unei necesități specifice din cadrul unei proceduri sau utilizări
specifice.
Activități acoperite de regulament

 Proiectare
 Fabricare
 Evaluarea conformității și certificarea
 Introducerea / punerea la dispoziție pe piață
 Importul, Distribuția / comercializarea și garanția

SCURT ISTORIC
La început a existat Directiva 90/ 396 / EEC, modificată în 1993 prin Directiva 93/68/EEC, care a fost
preluată în legislația din România prin Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 și a stat la baza primei
prescripții tehnice ISCIR armonizate cu Directivele europene: PT A1 din 2002 (activitățile de
”armonizare” și actualizare a PT ISCIR se încadrau într-un program mai amplu de asimilare a cerințelor
europene la nivelul reglementărilor na
ționale în toate domeniile, pentru aderarea la UE a României,
aderare care s-a concretizat în 2007). Aceasta a fost modificată prin HG 453-2003
Apoi Directiv EU a fost completatăși modificată devenind Gas Appliances Directive 2009/142/EC
(GAD), iar în 2016 s-a scchimbat devenind, în loc de Directivă, Regulament : 2016 / 426

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 106 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

De ce afost înlocuită Directiva pentru aparatele consumatoare de combustibilișigazo - GAD - cu


Regulamentul pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși – GAR -

Experiența dobândită din implementarea


Directivei GAD privind aparatele de gaze au
scos la iveală necesitatea de a face unele
modificări pentru a oferi claritateși a asigura
certitudinea juridică în special în ceea ce
privește definițiile și domeniul de aplicare ale
Directivei. Consiliul UE, de asemenea a
înțeles că ar trebui să existe un accent mai
mare pus pe condi țiile locale (pe teritoriul
fiecăruia dintre statele membre) de alimentare cu gaz din statelor membre, condiții care sunt de regulă
communicate (poate uneori incomplet) de statele membre, pentru a fi luate în considerație de producătorii de
aparate consumatoare de gaz (dacă doresc să furnizeze aceste aparate într-o anumită zonă a UE). S-a
recunoscut că la nivel UE informațiile publicate în prezent sunt deseori insuficiente pentru a permite
proiectanților de aparate consumatoare de combustibili gazoși pentru a adapta corect aparatele proiectate
astfel să respecte standardele locale din toate zonele din întreaga UE. Mergând mai departe s-a stabilit că în
baza acestui Regulament (GAR) de acum înainte înainte, statele membre ar urma să fie obligate să furnizeze
parametrii specifici care sunt definitiți în anexa II la Regulament.

Regulamentul este aliniat la "noul cadru legislativ" (EU), politică ce a fost adoptată în 2008 de
Consiliul UE pentru a contribui la îmbunătă țirea pieții interne a mărfurilor și penru consolidarea condițiilorîn
vederea introducerii pe piață a unei game largi de produse fabricate în UE. Regulamentul de asemenea,
clarifică ce cerințe trebu ie să îndeplinească fiecare aparatși accesoriu / instalație de gaze, prin introducerea
unui conținut armonizat menit să facilitezețărilor membre comunicarea condițiilor specifice de alimentare /
furnizare de gaze consumatorilor dințările lor, indiferent de zona UE unde se află acestea, permițând
proiectarea și construirea de produse sigure și performante care să satisfacă cerințele specifice din fiecare țară
UE.
Ce domeniu de aparate consumatoare de gaz acoperă Regulamentul:
• Aparatele care ard combustibil gazos ("aparate") și
accesorii
• aparate noi sau second hand importate dintr-o țară
din afara UE
• Toate formele de furnizare a aparatelor de gaz
utilizatorilor / clienților, inclusiv vânzările la distanță
Exceptări

Acest Regulament se aplică "aparatelor" și "accesoriilor" și are următoarele excluderi:


 Produse special concepute pentru procese industriale desfășurate în spații industriale
 Produse destinate aeronavelor și căilor ferate
 Produse destinate cercetării pentru utilizare temporară în laboratoare
 aparate care au valoare istorică sau artistică și care nu sunt puse în serviciu, de ex.
Antichități
 Persoanele care fabrică aparate pe bază neprofesionalăși utilizează exclusiv produsele
pentru propriile scopuri.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 107 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Care sunt cele mai importante schimbări de la GAD la GAR:

 În general, GAR are același domeniu de aplicare cu GAD. GAR include, de asemenea, aparate
cu o temperatură normală a apei de peste 105 grade Celsius;
 Accesoriile - componentele de supraveghere, controlși siguranță ale aparatelor cu gaz -
trebuie să fie certificate CE și, prin urmare, necesită aceleași proceduri de evaluare și atestare /
certificare a conformității ca și la aparatele pentru care sunt destinate;
 Producătorii trebuie să efectuezeși să documenteze o ev aluare a riscurilor în contextul GAR în
care trebuie avută în vedere utilizarea previzibilă a aparatului;
 Certificatul CE GAR este valabil pentru maximum zece ani de la data emiterii;
 Conform GAR, organismele notificate sunt obligate să informeze producătorii cu privire la
modificările tehnologiei și legislației care influențează certificarea.

Cea mai importantă modificare o constituie obliga


ția statelor membre de a face următoarea
comunicare:

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 108 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


Conf. ART. 4 Autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei, potrivit capitolului V din
Regulament, este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR).

Conf. ART. 11 Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 21 aprilie 2018, cu excepţia art. 3
şi art. 5 - 8 care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a art. 10 care se
aplică de la data de 21 martie 2018.

ART. 12
(1) Hotărârea Guvernului nr. 775/2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2011, se abrogă la
data de 21 aprilie 2018, cu excepţia art. 3 care se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
(2) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1),
trimiterea se va considera a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare din Regulament şi ale prezentei
hotărâri (HG Nr. 804/2016 din 26 octombrie 2016)

Articolul 3 Punere la dispoziție pe piață și punere în funcțiune

(1) Aparatele sunt puse la dispozi ție pe piață și puse în funcțiune doar dacă, în condițiile unui
utilizări normale, respectă prezentul regulament. L 81/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
31.3.2016

(2) Accesoriile sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă respectă prezentul regulament.

(3) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili cerin
țele pe care le
consideră necesare pentru a se asigura că persoanele, animalele domesticeși bunurile sunt protejate
în timpul utilizării normale a aparatelor, cu ția
condi
ca aceasta să nu presupună modificări ale
aparatelor.

Articolul 36 Supravegherea pieței UE și controlul aparatelor și accesoriilor care intră pe piața Uniunii

Articolul 15 alineatul (3)și articolele 16 -29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică aparatelor și
accesoriilor care intră sub incidența prezentului regulament.

Articolul 37 Procedura aplicabilă la nivel național aparatelor și accesoriilor care prezintă un risc

(1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr -un stat membru au suficiente motive să
considere că un aparat sau un accesoriu care intră sub inciden ța prezentului regulament prezintă un
risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau pentru animale domestice sau bunuri, acestea
fac o evaluare cu privire la aparatul sau accesoriul în cauză, acoperind toate cerin țele relevante
stabilite în prezentul regulament. Operatorii economici relevan ți cooperează cu autoritățile de
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 109 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

supraveghere a pieței în acest scop, după cum este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării
menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că aparatul sau accesoriul
nu este conform cerin țelor stabilite în prezentul regulament, ele solicită de îndată operatorului
economic în cauză să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul sau
accesoriul în conformitate cu acele cerințe sau să retragă aparatul sau accesoriul de pe piață sau să îl
recheme în decursul unei perioade rezonabile, propor țională cu natura riscului, pe care o stabilesc
acestea. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.
Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor men ționate la al doilea paragraf
din prezentul alineat.

(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează


la teritoriul lor na
țional, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele
evaluării și la acțiunile pe care le-au impus operatorului economic.

(3) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate ac țiunile corective adecvate pentru toate
aparatele și accesoriile vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

(4) În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsuri corective corespunzătoare în termenul
menționat la al doilea paragraf din alineatul (1), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile
provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a limita punerea la dispozi ție a aparatului sau a
accesoriului pe piața lor națională, pentru a retrage aparatul sau accesoriul de pe piață sau pentru a-l
rechema. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre
cu privire la măsurile respective.

(5) Informațiile menționate la al doilea paragraf din alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în
special cu privire la datele necesare pentru a identifica aparatul sau accesoriul neconform, originea
aparatului sau a accesoriului, natura neconformită ții invocate și riscul impl icat, naturași durata
măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic în cauză.
Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre
următoarele situații: (a) aparatul sau accesoriul nu îndeplinește cerințele cu privire la sănătatea sau la
securitatea persoanelor sau cu privire la protecția animalelor domestice sau a bunurilor; sau (b) există
deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 13 care conferă o prezumție de
conformitate.

(6) Statele membre, altele decât statul membru care a țiat ini procedura în temeiul prezentului articol,
informează de îndată Comisiași celelalte state membre cu privire la măsurile luate și la informațiile
suplimentare referitoare la neconformitatea aparatului sau a accesoriului în cauză pe care le au la
dispoziție și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională luată.

(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționa te la al doilea paragraf din
alineatul (4), nici statele membre, nici Comisia nu au ridicat obiec ții cu privire la o măsură provizorie
luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.

(8) Statele membre se asigură că se iau de îndată măsuri restrictive corespunzătoare în legătură cu
aparatul sau accesoriul în cauză, cum ar fi retragerea aparatului sau a accesoriului de pe piață.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 110 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
Conf. ART. 7 În aplicarea art. 23 alin. (9) din Regulament, organismele de evaluare a conformităţii
trebuie să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. R17 alin. (9) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru
comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.
Articolul 13 Prezumția de conformitate a aparatelor și a accesoriilor
Aparatele și accesoriile care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale
acestora, ale căror referin
țe au fost publicate în Jurnalul O ficial al Uniunii Europene, sunt
considerate a fi în conformitate cu cerin
țele esențiale stabilite în anexa I, vizate de acele
standarde sau părți ale acestora.

CERINȚE ESENȚIALE

0. OBSERVAȚII PRELIMINARE:

01. Cerințele esențiale în materie de securitate stabilite de prezentul regulament


sunt obligatorii.
02. Cerințele esențiale trebuie interpretate și aplicate în așa fel încât să se ia în
considerare tehnologia de vârf și practicile curente în momentul proiectării și al fabricării,
precum și considerentele tehnice și economice compatibile cu un grad înalt de eficiență
energetică, și de protecție a sănătății și a securității.
1. CERINȚE GENERALE
1.1. Aparatele trebuie proiectate și fabricate astfel încât să funcționeze în securitate și să
nu prezinte pericol pentru persoane, animalele domestice sau bunuri când se utilizează în
mod normal. Accesoriile trebuie să fie proiectateși construite astfel încât să corespundă
integral destinației acestora când sunt încorporate în aparat sau asamblate pentru a
constitui un aparat.
1.2. Producătorul este obligat să analizeze riscurile în scopul determinării celor la care
este expus aparatul sau accesoriul său. Acesta proiectează și produce aparatul sau
accesoriul ținând cont de evaluarea riscului.
1.3. Pentru a alege soluțiile cele mai adecvate, producătorul aplică principiile de mai jos,
în ordinea în care sunt enunțate:
(a) eliminarea sau reducerea riscurilor cât mai mult posibil (proiectare
și construcție la
standarde de securitate);
(b) luarea măsurilor de protecție necesare în legătură cu riscurile care nu pot fi eliminate;
(c) informarea utilizatorilor în legătură cu riscurile reziduale cauzate de eventuale deficien
țe ale
măsurilor de protecție luate și precizarea măsurilor de precauție specifice care ar trebui luate.
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 111 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.4. La proiectarea și construirea aparatului și la elaborarea instrucțiunilor, producătorul


trebuie să aibă în vedere nu numai utilizarea normală a aparatului, și utilizările
ci
prevăzute în mod rezonabil.
1.5. Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele condi ții:
(a) să fie însoțite de instrucțiunile de instalare pentru instalator;
(b) să fie însoțite de instrucțiuni de utilizare și de întreținere destinate utilizatorului;
(c) să poarte note de avertizare adecvate, care trebuie să figureze și pe ambalaj.
1.6.1. Instrucțiunile de instalare pentru instalator conțin toate instrucțiunile de instalare,
reglare și întreținere necesare pentru a se asigura că aceste operații sunt efectuate corect
astfel încât aparatul să poată fi utilizat în securitate.
Instrucțiunile de instalare pentru instalator trebuie să includă, de asemenea,
informații privind specificațiile tehnice ale interfeței dintre aparat și mediul în care este
instalat acesta care să permită conectarea corectă lațeaua re de alimentare cu gaz,
aprovizionarea cu energie auxiliară, alimentarea cu aer de combustie și sistemul de
evacuare a gazelor de ardere.
1.6.2. Instrucțiunile de utilizare și întreținere pentru utilizator conțin toate informațiile necesare
utilizării în securitateși trebuie, în special, să atragă atenția utilizatorului asupra eventualelor
restricții de utilizare.
Producătorii notează în instrucțiuni dacă sunt necesare îngrijiri suplimentare sau dacă ar
fi recomandat ca vreuna din lucrările de mai sus să fie efectuate de un specialist. Acest lucru nu
aduce atingere cerințelor naționale aplicabile în domeniu.
Producătorul aparatului include în instrucțiunile care însoțesc aparatul toate informațiile
necesare pentru reglarea, funcționarea și întreținerea accesoriilor care fac parte din produsul
finit, după caz.
2. MATERIALE
Materialele folosite la fabricarea aparatelor sau accesoriilor trebuie să corespundă
scopului pentru care sunt utilizateși trebuie să reziste la condițiile mecanice, chimice și
termice la care se preconizează că vor fi expuse.
3. PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE
Obligațiile legate de aparate care rezultă din cerințele esențiale stabilite la acest punct se
aplică, de asemenea, si accesoriilor, în măsura în care sunt relevante.
3.1. Aspecte generale
3.1.1. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, atunci când se utilizează
în condiții normale, să nu poată apărea niciun risc de instabilitate, deformare, rupere sau
uzură care ar putea diminua securitatea acestora.
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 112 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3.1.2. Condensul produs la pornireși/sau în timpul utilizării nu trebuie să afecteze


securitatea aparatelor.
3.1.3. Aparatele trebuie să fie proiectateși construite astfel încât riscul de explozii, în
cazul unui incendiu de origine externă, să fie minim.
3.1.4. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se evite pătrunderea
apei și a aerului fals în circuitul de gaze. 3.1.5. În eventualitatea unei fluctuații de energie
auxiliară în limite normale, aparatele trebuie să continue să func ționeze în condiții de
securitate.
3.1.6. Fluctuația anormală sau întreruperea în alimentarea cu energie auxiliară ori
restabilirea acestei alimentări nu trebuie să constituie o sursă de pericol.
3.1.7. Aparatele trebuie să fie proiectateși construite astfel încât să fie evitate riscurile
legate de gaz cauzate de riscurile de origine electrică. În măsura în care este relevant,
trebuie luate în considerare rezultatele de evaluare a conformită ții în ceea ce privește
cerințele de securitate din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului
sau obiectivele de securitate din Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a
Consiliului.
3.1.8. Aparatele sunt proiectate și construite astfel încât să fie evitate riscurile legate de
utilizarea gazului cauzate de pericole generate de fenomene electromagnetice. În măsura
în care este relevant, trebuie luate în considerare rezultatele evaluării conformității în ceea
ce privește cerințele în materie de compatibilitate electromagnetică din Directiva
2014/53/UE sau din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
3.1.9. Toate componentele sub presiune ale unui aparat trebuie să reziste la solicitările
mecanice și termice la care sunt supuse, fără nicio deformare care să afecteze
securitatea.
3.1.10. Aparatele trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât o defecțiune a
dispozitivului de securitate, de control sau de reglaj să nu constituie o sursă de pericol.

3.1.11. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de securitate și control, funcționarea


dispozitivelor de securitate nu trebuie să fie influen
țată de funcționarea dispozitivelor de
control.
3.1.12. Toate piesele aparatelor care sunt instalate sau reglate în faza de fabrica
ție și
care nu trebuie să fie manipulate de utilizator sau de instalator trebuie să fie protejate
corespunzător.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 113 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3.1.13. Manetele și alte dispozitive de comandă și de reglaj trebuie să fie marcate clarși
să aibă instrucțiuni corespunzătoare astfel încât să se prevină orice eroare de
manevrare/utilizare. Acestea trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice
manevrarea accidentală.
3.2. Degajarea gazelor nearse
3.2.1. Aparatele trebuie să fie proiectateși construite astfel încât viteza de degajare a
gazelor să nu prezinte niciun pericol.
3.2.2. Aparatele trebuie să fie proiectateși construite astfel încât degajarea de gaze în
orice moment al funcționării să fi e limitată, pentru a se evita acumularea periculoasă de
gaze nearse în aparat.
3.2.3. Aparatele destinate utilizării în spații și în camere închise trebuie să fie proiectate și
construite în așa fel încât să se prevină eliberarea de gaze nearse în toate situațiile care
ar putea duce la acumularea periculoasă de gaze nearse în astfel de spa ții și camere.
3.2.4. Aparatele proiectate și construite pentru a arde gaze care conțin monoxid de
carbon sau alte componente toxice nu trebuie să prezinte niciun pericol pentru sănătatea
persoanelor și a animalelor domestice expuse la acestea.
3.3. Aprinderea
Aparatele trebuie să fie proiectate și construite în așa fel încât, atunci când sunt utilizate
în condiții normale, aprinderea și reaprinderea să se efectu eze fărășocuri și
interaprinderea să fie asigurată.
3.4. Arderea
3.4.1. Aparatele trebuie să fie proiectate
și construite astfel încât, atunci când sunt
utilizate în condi
ții normale, să fie asigurată stabilitatea combustiei și produsele de
combustie să nu conțină substanțe nocive pentru sănătate în concentrații inadmisibile.
3.4.2. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, atunci când sunt
utilizate în condiții normale, să nu existe degajări accidentale de produse de combustie.
3.4.3. Aparatele conectate la un coș de evacuare a produselor de combustie trebuie să fie
proiectate și construite astfel încât, în condiții de tiraj anormal, să nu apară degajări de
produse de combustie în cantități periculoase în camerele sau în spațiile interioare în care
este utilizat aparatul.
3.4.4. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, atunci când sunt
utilizate în condiții normale, să nu determine o concentrație de monoxid de carbon sau
alte substanțe nocive pentru sănătate susceptibile să prezinte un pericol pentru sănătatea
persoanelor și a animalelor domestice expuse.
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 114 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3.5. Utilizarea rațională a energiei


Aparatele trebuie să fie proiectate
și construite astfel încât să se asigure utilizarea
rațională a energiei, utilizând tehnologii de vârf
și ținând seama de aspectele de
securitate.
3.6. Temperatura

3.6.1. Părțile aparatelor destinate să fie instalate sau plasate în apropierea suprafețelor nu
trebuie să atingă temperaturi care să prezinte un pericol.

3.6.2. Temperatura la suprafață a părților din aparate destinate a fi manevrate în timpul


utilizării normale nu trebuie să prezinte un pericol pentru utilizator.

3.6.3. Temperatura suprafețelor părților exterioare ale aparatelor, cu excepția suprafețelor


sau părților prevăzute pentru transmiterea căldurii, nu trebuie să prezinte, în condiții de
funcționare, un pericol pentru sănătatea și securitatea persoanelor expuse, în special
pentru copii și persoanele în vârstă, motiv pentru care trebuie să se ia în considerare un
timp de reacție corespunzător.

3.7. Contactul cu produsele alimentare și apa destinată consumului uman


Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului și Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului Europeanși al
Consiliului, materialele și părțile folosite la fabricarea unui aparat care ar putea veni în
contact cu alimentele sau apa destinate consumului uman, șa acum este definită în
articolul 2 din Directiva 98/83/CE a Consiliului, nu trebuie să afecteze calitatea alimentelor
sau a apei.
Articolul 14
Procedurile de evaluare a conformității pentru aparate și accesorii
(1) Înainte ca un aparat sau un accesoriu să fie introdus pe piață, producătorul îl supune unei proceduri
de evaluare a conformității în conformitate cu alineatul (2) sau (3).
(2) Conformitatea aparatelor și a accesoriilor fabricate în serie cu cerințele prezentului regulament
este evaluată printr-o examinare UE de tip (modulul B – tip de producție) stabilită la pun ctul 1 din
anexa III, în coroborare cu unul dintre următoarele module, la alegerea producătorului:
(a) conformitatea cu tipul pe baza controlului intern al producției și a verificărilor supravegheate
ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2), stabilită la punctul 2 din anexa III;
(b) conformitatea cu tipul pe baza asigurării calită
ții procesului de producție (modulul D),
stabilită la punctul 3 din anexa III;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 115 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(c) conformitatea cu tipul pe baza asigurării calității produsului (modulul E), stabilită la punctul
4 din anexa III;
(d) conformitatea cu tipul pe baza verificării produsului (modulul F), stabilită la punctul 5 din
anexa III.
(3) În cazul unui aparat sau accesoriu produs într-un singur exemplar sau în cantită ți mici,
producătorul poate să aleagă una dintre procedurile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol sau
conformitatea pe baza verificării unității de produs (modulul G), stabilită la punctul 6 din anexa III. (4)

Înregistrările și corespondența privind evaluarea conformității unui aparat sau accesoriu se redactează
într-una din limbile oficiale ale statului membru în care este stabilit organismul notificat care realizează
procedurile menționate la alineatele (2) și (3) sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.

Articolul 40 Neconformitatea formală


(1) Fără a aduce atingere articolului 37, un stat membru solicită operatorului economic relevant să
pună capăt neconformității respective în cazul î n care constată una dintre situațiile următoare:

(a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr.
765/2008 sau a articolului 17 din prezentul regulament sau nu a fost aplicat;

(b) marcajul CE nu a fost aplicat;

(c) inscripțiile prevăzute în anexa IV nu au fost aplicate sau au fost aplicate prin încălcarea
articolului 18;

(d) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producției a


fost aplicat prin încălcarea articolului 17 sau nu a fost aplicat;

(e) declarația de conformitate UE nu a fost redactată sau nu a fost redactată corect;

(f) o copie a declarației de conformitate UE nu îns oțește accesoriul; 31.3.2016 RO Jurnalul


Oficial al Uniunii Europene L 81/123

(g) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(h) informațiile menționate la articolul 7 alineatul (6) sau la articolul 9 alineatul (3) lipsesc,
sunt false sau incomplete;

(i) nu sunt îndeplinite alte cerințe administrative prevăzute la articolul 7 sau la articolul 9.

(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia
toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a
aparatului sau a accesoriului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 116 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. MARCAJE
Articolul 16 Principii generale ale marcajului
CE Marcajul CE este supus principiilor generale stabilite la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr.
765/2008.

„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că aparatul sau accesoriul
îndeplinește cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede
aplicarea respectivului marcaj pe produs;

Articolul 17 Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil


și
indelebil pe aparat și pe accesoriu sau pe plăcuța
cu date a acestora, în măsura în care acest lucru
este relevant. În cazul în care acest lucru nu este
posibil sau justificat din considerente
ținând de
natura aparatului sau a accesoriului, marcajul CE
se aplică pe ambalaj și pe documentele care
însoțesc aparatul sau accesoriul.

(2) Marcajul CE se aplică înainte ca aparatul sau accesoriul să fie introdus pe piață.

(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de
control al producției aparatului sau accesoriului, precum și de ultimele două cifre ale anului în care a
fost aplicat marcajul CE. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către
organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestu ia, de către producător sau reprezentantul său
autorizat.

(4) Marcajul CE și numărul de identificare menționat la alineatul (3) pot fi urmate de orice alt marcaj
care indică un risc special sau o utilizare specială. (5) Statele membre se bazează pe mecanismele
existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului de reglementare a marcajului și iau
CE
măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

1. În plus față de marcajul CE menționat la articolul 16, aparatul sau plăcuța cu date a acestuia
trebuie să conțină următoarele informații:
(a) denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;
(b) numărul tipului, al lotului sau numărul de serie al aparatului sau alt element de identificare;
(c) tipul de alimentare electrică folosit, dacă este cazul;
(d) marcajul categoriei aparatului; (e) presiunea de alimentare nominală a aparatului;
(f) informațiile necesare pentru a asigura instalarea corectă și sigură, în funcție de tipul de aparat.

2. Accesoriul sau plăcuța cu date a acestuia trebuie să conțină, în măsura în care este relevant,
informațiile prevăzute la punctul 1.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 117 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE - Conf. Art. 15 Declarația de conformitate UE


(1) Declarația de conformitate UE stipulează faptul că îndeplinirea cerin țelor esențiale prevăzute în
anexa I a fost demonstrată.
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE NR….
1. Aparat sau accesoriu/ model de aparat sau de accesoriu (numărul produsului, al tipului, al
lotului sau numărul de serie).
2. Denumirea și adresa producătorului, și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia.
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
4. Obiectul declarației (identificarea aparatului sau accesoriului permițând trasabilitatea; în
cazul în care acest lucru este necesar pentru identificarea aparatului sau a accesoriului, poate
include o imagine): descrierea aparatului sau a accesoriului.
5. Obiectul declarației descris la punctul 4 este conform legislației relevante de armonizare a
Uniunii: … (trimitere la alte acte ale Uniunii aplicate):
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații
tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:
7. Organismul notificat … (denumire, adresă, număr) … a efectuat … (descrierea interven ției)
… și a emis certificatul (certificatele): … (detalii, inclusiv data acestuia și, după caz, informații
cu privire la durata și condițiile valabilității sale).
8. În cazul accesoriilor, instruc țiuni cu privire la modul în care accesoriul trebuie să fie
încorporat în aparat sau asamblat pentru a constitui un aparat pentru a permite respectarea
cerințelor esențiale aplicabile aparatelor finite.
9. Informații suplimentare:
Semnat pentru și în numele: …
(locul și data emiterii):
(numele, funcția) (semnătura):

(2) Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa V, conține


elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexa III și se actualizează în permanență.
Aceasta este tradusă în limba sau limbile solicitate de statul membru în care este introdus sau pus la
dispoziție pe piață aparatul sau accesoriul.
(3) Pentru a facilita îndeplinirea de către aparate finite a cerin
țelor esen țiale aplicabile prevăzute în
anexa I, declarația de conformitate UE pentru un accesoriu precizează caracteristicile accesoriului și
conține instrucțiuni privind modul în care accesoriul ar trebui să fie încorporat în aparat sau asamblat
pentru a constitui un aparat. Declarația de conformitate UE se redactează într -o limbă care poate fi
ușor înțeleasă de către producătorii de aparate și de autoritățile de supraveghere a pieței, astfel cum
este stabilită de către statul membru în cauză.
(4) Dacă un aparat sau un accesoriu face obiectul mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o
declarație de conformitate UE, se redactează o singură declarație de conformitate UE în legătură cu
toate aceste acte ale Uniunii. Declara ția respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii,
inclusiv referințele de publicare ale acestora.
(5) Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru
conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerințele stabilite în prezen tul regulament.
(6) O copie a declarației de conformitate UE este furnizată împreună cu aparatul sau accesoriul.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 118 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

6. SANCȚIUNI - Conform Articolul 43 din Regulament


(1) Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dis pozițiilor prezentului regulament
de către operatorii economici. Pentru încălcările grave, aceste norme pot prevedeațiuni sancpenale. Sancțiunile
prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până
la 21 martie 2018 și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le afectează.
(2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că regimul sanc
țiunilor care se aplică în cazul
încălcării dispozițiilor prezentului regulament de către operatorii economici este pus în aplicare.
Conf. ART. 10 din HG Nr. 804/2016 din 26 octombrie 2016
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie
considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 5 din Regulament,
precum şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă,
interzicerea introducerii pe piaţă a aparatelor şi accesoriilor nemarcate neconforme;
b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 14 şi 15 din
Regulament, precum şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea
de pe piaţă, interzicerea introducerii pe piaţă şi interzicerea comercializării aparatelor şi accesoriilor
neconforme, până la o dată stabilită de organismul de supraveghere a pieţei de comun acord cu
producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;
c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 7 - 10 şi 12 din
Regulament, precum şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea
de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a aparatelor şi accesoriilor nemarcate, neconforme;
d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 16, art. 17 alin. (1) -
(4) şi 18 din Regulament, precum şi una dintre următoarele măsuri administrative: retragerea de pe
piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a aparatelor şi accesoriilor nemarcate sau marcate incorect,
până la eliminarea neconformităţilor.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către
personalul împuternicit din cadrul ISCIR.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii
prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancţiuni şi una
dintre următoarele măsuri administrative, respectiv: restricţii de introducere pe piaţă sau punere în
funcţiune a aparatelor şi accesoriilor, va menţiona:
a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;
c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea,
se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe.
(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate, Ministerului
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Comisiei Europene şi celorlalte state membre.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 119 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.2 Hotărârea Guvernului nr. 824/2015


privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor
simple sub presiune,

Transpune în legisla
ția din România Directiva 2014/29 / UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 februar ie 2014 privind armonizarea legisla țiilor
statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple
sub presiune

1. DOMENIU DE APLICARE
Conform Art. 1
(1) Prezenta hotărâre se aplică recipientelor simple sub presiune, denumite în continuare recipiente,
produse în serie cu următoarele caracteristici:
a) recipientele sunt sudate, proiectate pentru a fi supuse unei presiuni manometrice interioare mai
mari de 0,5 bar și sunt destinate umplerii cu aer sau azot și nu sunt destinate expunerii la foc;
b) părțile și ansamblurile ce contribuie la rezistența recipientului sub presiune se realizează fie din
oțel nealiat, fie din aluminiu nealiat, fie din aliaje de aluminiu necălite;
c) recipientele se compun fie dintr-o parte cilindrică cu secțiunea transversală circulară , închisă la
capete, cu funduri bombate spre exterior și/sau plane, care au aceeași axă de revoluție ca și
partea cilindrică, fie din două funduri bombate, care au aceeași axă de revoluție;
d) presiunea maximă de lucru a recipientului este mai mică sau egală cu 30 bar și produsul dintre
această presiune și capacitatea recipientului (PS x V) este mai mic sau egal cu 10.000 bar⋅l;
e) temperatura minimă de lucru nu este inferioară valorii de -50°C, iar temperatura maximă de
lucru nu este superioară valorii de 300°C pentru recipientele din oțel și 100°C pentru recipientele
din aluminiu sau aliaje de aluminiu.

EXCEPTĂRI
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a) recipientelor proiectate special pentru uz nuclear, a căror defectare poate să provoace o
emisie radioactivă;
b) recipientelor destinate special pentru instalarea în naveși aeronave sau pentru propulsarea
acestora;
c) stingătoarelor de incendiu.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 120 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Activități acoperite de Hotărârea Guvernului nr. 824/2015 (DIRECTIVA 2014/29/EU)


 Proiectare
 Fabricare
 Evaluarea conformității și certificarea
 Introducerea / punerea la dispoziție pe piață și punere în funcțiune
 Importul, Distribuția / comercializarea și garanția

Scurt istoric

Prima Directivă în domeniul recipientelor simple sub presiune a fost adoptată încă din anul 1987 :
87/404/EEC. Ea a fost transpusă și în legislația din România prin Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 și
a fost folosită la editarea primei ediții ”armonizate” a prescripției tehnice ISCIR, C4/1 din 2003.
Directiva 87/404/EEC a ”rezistat” 22 ani, bineîn țeles cu completări și modificări operate de -a lungul
anilor, până în 2009, când a fost înlocuită de Directiva 2009/105/EC. Aceasta n-a mai ”rezistat” decât
5 ani, când s-a constatat că mulțimea de amendamente adăugate o fac neclară și drept urmare , ea a
fost transformată într-o nouă Directivă: DIRECTIVA 2014/29/EU

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


ARTICOLUL 3 Punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune
(1) Se admite punerea la dispoziție pe piață și puner ea în funcțiune a recipientelor numai dacă acestea
respectă cerințele prezentei hotărâri atunci când sunt instalate și întreținute corespunzător și utilizate
conform destinației lor.
(2) Autoritățile competente pot emite dacă este necesar reglementări care cuprind cerințe specifice
pentru asigurarea protecției lucrătorilor în timpul utilizării recipientelor, cu condiția ca aceasta să nu
implice modificarea recipientelor într-un mod care nu este specificat în prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 39
(1) Autoritatea de supraveghere a pie ței nu poate împiedica punerea la dispoziție pe piață și/sau
punerea în funcțiune a reci pientelor conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 (preia
fosta Directivă 87/404/EEC ) privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple
sub presiune, republicată, cu modificărileși completările ulterioare, și care au fost introduse pe piață
înainte de data de 20 aprilie 2016.

ARTICOLUL 4
Cerințe esențiale
(1) Recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar⋅l trebuie să respecte cerințele
esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Recipientele la care produsul PS x V este 50 bar·l sau maițin putrebuie proiectate și fabricate în
conformitate cu cele mai bune practici inginerești din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 121 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cerințe esențiale

(1) Recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar⋅l trebuie să respecte cerințele
esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

ANEXA Nr. 1

CERINȚE ESENȚIALE DE SECURITATE


1. Materiale
Materialele sunt selectate în funcție de destinația recipientelor și în conformitate cu pct. 1.1 -1.4.
1.1. Componentele sub presiune
Materialele utilizate pentru producerea părților sub presiune îndeplinesc u rmătoarele condiții:
a) pot fi sudate;
b) sunt ductile și rezistente, astfel încât o rupere la temperatura minimă de lucru să nu permită
fragmentarea sau o rupere de tip fragil;
c) nu sunt afectate intens de procesul de îmbătrânire.
În plus, pentru recipientele din țel,
o materialele respectă cerințele formulate la pct. 1.1.1, iar
pentru recipientele din aluminiu sau din aliaj de aluminiu, cerințele menționate la pct. 1.1.2.
Materialele sunt însoțite de un certificat de inspecție, astf el cum este definit la pct. 3.1 lit. i) din
anexa nr. 3 la hotărâre, întocmit de producătorul materialelor.
1.1.1. Recipientele din oțel
Oțelurile nealiate respectă următoarele cerințe:
a) sunt calmate și livrate după un tratament de normalizare sau într-o stare echivalentă;
b) conținutul de carbon pe produs este mai mic de 0,25%, iar conținutul de sulf și cel de fosfor
este, fiecare, mai mic de 0,05%;
c) fiecare produs are următoarele calități mecanice:
(i) rezistența la tracțiune maximă R m, max trebuie să fie mai mică de 580 N/mm2;
(ii) alungirea la rupere este:
dacă epruvetele sunt prelevate paralel dacă epruvetele sunt prelevate perpendicular
cu direcția de laminare: pe direcția de laminare

(iii) valoarea medie a energiei de încovoiere șoc prin KCV pentru trei epruvete testate
longitudinal la temperatura minimă de lucru nu este mai mică de 35 J/cm2. Cel mult una dintre
cele trei valori măsurate la testare poate fi mai mică de 35 J/cm2, cu un minim de 25 J/cm2.
Această proprietate este verificată în cazulțelurilor
o care se intenționează a fi utilizate la
fabricarea recipientelor a căror temperatură minimă de lucru este mai mică de -10°C și care au
grosimea pereților mai mare de 5 mm.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 122 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.1.2. Recipientele din aluminiu


Aluminiul nealiat are un con ținut de aluminiu de minimum 99,5% și aliajele descrise la art. 1
alin. (1) lit. b) din hotărâre prezintă o rezisten
ță adecvată la coroziunea intercristalină la temperatura
maximă de lucru.
În plus, aceste materialele respectă următoarele cerințe:
a) sunt furnizate în stare recoaptă;
b) fiecare produs are următoarele caracteristici mecanice:
 rezistența la tracțiune maximă R m, max trebuie să fie mai mică de 350
N/mm2;
 alungirea la rupere este:
 A ≥ 16% dacă epruvetele sunt prelevate paralel cu direcția
de laminare;
 A ≥ 14% dacă epruvetele sunt prelevate perpendicular pe
direcția de laminare.
1.2. Materialele de sudură

Materialele de sudură utilizate la sudarea unor accesorii pe recipient sau la execu


ția recipientului
respectiv sunt adecvate și compatibile cu materialele care se sudează.

1.3. Accesoriile care contribuie la rezistența recipientului

Accesoriile menționate, de exemplu șuruburi și piulițe, sunt executate dintr-un material specificat la pct.
1.1 sau din alte tipuri de țel, oaluminiu ori un aliaj de aluminiu corespunzător, compatibile cu
materialele utilizate la fabricarea părților sub presiune.
Aceste materiale au, la temperatura minimă de lucru, alungire la rupere și energie de încovoiere prin
șoc adecvate.

1.4. Părțile care nu sunt sub presiune


Toate păr țile nepresurizate ale recipientelor
sudate sunt din materiale care sunt compatibile cu
materialele componentelor pe care sunt sudate.
2. Proiectarea recipientului
a) La proiectarea recipientului, producătorul
definește destinația utilizării acestuia și
selectează:
(i) temperatura minimă de lucru T min ;
(ii) temperatura maximă de lucru T max ;
(iii) presiunea maximă de lucru PS.
Cu toate acestea, chiar dacă se selectează o
temperatură minimă de lucru mai mare de -
10°C, calitățile cerute materialelor sunt respectate pentru temperatura de -10°C.
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 123 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) De asemenea, producătorul ține seama de următoarele:


(i) să poată fi inspectat interiorul recipientelor;
(ii) să poată fi drenate recipientele;
(iii) calitățile mecanice să fie menținute de-a lungul perioadei de utilizare a recipientului în
scopul în care a fost proiectat;
(iv) în funcție de destinație, recipientele trebuie să fie protejate în mod corespunzător
împotriva coroziunii.
c) Producătorul ține seama de faptul că, în condițiile de utilizare avute în vedere:
(i) recipientele nu sunt supuse unor solicitări care ar putea să afecteze siguran
ța acestora în
funcționare;
(ii) presiunea interioară nu depă șește în mod per manent presiunea maximă de lucru PS;
totuși, se pot admite creșteri de moment cu maximum 10%.
d) Cordoanele de sudură circumferențiale și longitudinale sunt făcute utilizându -se suduri cu
pătrundere totală sau suduri cu efect echivalent. Fundurile convexe, altele decât cele
emisferice, sunt prevăzute cu o margine cilindrică.
2.1. Grosimea peretelui
Dacă produsul PS x V nu este mai mare de 3.000
bar·l, producătorul alege una dintre metodele descrise la pct.
2.1.1 și 2.1.2 pentru determinarea gro simii peretelui
recipientului; dacă produsul PS x V este mai mare de 3.000
bar·l sau dacă temperatura maximă de lucru este mai mare de
100°C, această grosime se determină prin metoda descrisă la
pct. 2.1.1. Grosimea reală a peretelui recipientului în
secțiunea cilindrică și a capacelor nu poate fi mai mică de 2 mm pentru recipientele din oțel și mai mică
de 3 mm pentru recipientele din aluminiu sau aliaje de aluminiu.
2.1.1. Metoda de calcul
Grosimea minimă a componentelor sub
presiune este calculată avându-se în vedere
intensitatea solicitărilor și următoarele dispoziții:
a) presiunea de calcul adoptată nu este mai
mică decât presiunea maximă de lucru,PS;
b) efortul unitar de membrană admisibil nu este mai mare decât cea mai mică dintre valorile 0,6 R eT sau 0,3 R m .
Producătorul utilizează valorile minime ale R eT și R m garantate de producătorul materialului, pentru a determina
solicitarea admisibilă. Cu toate acestea, dacă por țiunea cilindrică a recipientului are una sau mai multe suduri
longitudinale executate printr-un procedeu de sudură neautomat, grosimea calculată prin metoda descrisă la primul
paragraf este multiplicată cu un coeficient egal cu 1,15.

2.1.2. Metoda experimentală


Grosimea peretelui este determinată pentru a permite recipientelor să reziste la temperatura
ambientală la o presiune egală cu celținpude cinci ori presiunea maximă de lucru, cu un factor
permanent de deformare pe circumferință de maximum 1%.
3. Procesele de fabricație
Recipientele sunt construite și verificate în conform pct. 2, 3 sau 4 din anexa nr. 2 la hotărâre.
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 124 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3.1. Pregătirea părților componente


Pregătirea părților componente, de exemplu formarea și șanfrenarea, nu generează defecte de
suprafață, fisuri sau modificări ale caracteristicilor mecanice care să afecteze siguranța recipientelor.
3.2. Sudurile pe părțile sub presiune
Caracteristicile sudurilorși zonelor adiacente sunt similare cu cele ale materialelor sudate și nu
prezintă niciun defect de suprafață sau intern care să afecteze siguranța recipientelor.
Sudurile sunt executate de sudori califica ți (autorizați), în conformitate cu procedurile de sudură
autorizate. Autorizarea și testele de calificare sunt realizate de către organismele notificate.
De asemenea, în timpul fabrica ției, producătorul asigură o calitate constantă a sudurii, prin teste de
control specifice, folosind proceduri adecvate. Aceste teste fac obiectul unui raport.
4. Punerea în funcțiune a recipientelor
Recipientele sunt însoțite de instrucțiuni elaborate de către producător, conform cerințelor de la pct.
2 din anexa nr. 3 la hotărâre.
2) Recipientele la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai puțin trebuie proiectate și fabricate în
conformitate cu cele mai bune practici inginerești din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
ARTICOLUL 35
(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 33 alin. (1), autoritatea de
supraveghere a pieței constată că, deși un recipient este în c onformitate cu prevederile prezentei
hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, pentru animale domestice
ori bunuri, aceasta solicită operatorului economic respectiv:
a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că recipientul în cauză, în
momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc; sau
b) să retragă recipientul de pe piață ori să îl recheme într -un termen rezonabil, proporțional
cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței.
(2) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse măsuri corective cu privire la toate recipientele
pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii Europene.
(3) Autoritatea de supraveghere a pie ței informează de îndată Comisia E uropeană și celelalte state
membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea
recipientului respectiv, origineași lanțul de furnizare aferent recipientului, natura riscului implicat,
natura și durata măsurilor naționale luate.

3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
ARTICOLUL 12 -
Prezumția de conformitate a recipientelor la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l
(1) Se consideră că recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l sunt conforme cu
cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 atunci când sunt conforme cu prevederile
standardelor româneși/sau ale standardelor naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, sau cu părți ale a cestora.(
2) Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror
referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordin
al ministrului economiei, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 125 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ARTICOLUL 13
Proceduri de evaluare a conformități i

(1) Înainte de fabricarea lor, recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l fac
obiectul examinării UE de tip (modulul B) prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, după cum urmează:

a) pentru recipientele fabricate în conformitate cu standardele armonizate prevăzute la art.


12, la alegerea producătorului, fie prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al
recipientului prin examinarea documenta ției tehnice și a documentelor justificative fără
examinarea unui model (modulul B - tip de proiect), fie prin evaluarea caracterului adecvat
al proiectului tehnic al recipientului prin examinarea documenta ției tehnice și a
documentelor justificative, plus examinarea unui prototip, reprezentativ pentru produc ția
preconizată, al recipientului complet (modulul B - tip de producție);
b) pentru recipientele nefabricate sau fabricate numai parțial în conformitate cu standardele
armonizate prevăzute la art. 12, producătorul prezintă în vederea examinării un prototip,
reprezentativ pentru producția preconizată, al recipientului complet și documentația tehnică
și documentele justificative pentru examinarea și evaluarea caracterului adecvat al
proiectului tehnic al recipientului (modulul B - tip de producție).

(2) Înainte de introducerea pe piață , recipientele sunt supuse următoarelor proceduri:

a) dacă produsul PS x V este mai mare de 3 000 bar·l, conformită ții cu tipul bazată pe
controlul intern al produc
ției plus verificări supravegheate ale recipientului (modulul C1)
prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 2;
b) dacă produsul PS x V este mai mic sau egal cu 3 000 bar·l, dar mai mare de 200 bar·l, la
alegerea producătorului, conformității cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus
verificări supravegheate ale recipientului (modulul C1) prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 2 sau
conformității cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale
recipientului la intervale aleatorii (modulul C2) prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2;
c) dacă produsul PS x V este mai mic sau egal cu 200 bar·l, dar mai mare de 50 bar·l, la
alegerea producătorului, conformității cu tipul bazată pe controlul intern al producți ei plus
verificări supravegheate ale recipientului (modulul C1) prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 2 sau
conformității cu tipul bazată pe controlul intern al producției (modulul C) prevăzut la pct.
4 din anexa nr. 2.

(3) Documentația și corespondența referitoare la procedurile de evaluare a conformităț ii


prevăzute la alin. (1)și (2) se redactează în limba română sau într -o limbă acceptată de organismul
notificat în conformitate cu art. 17 din Directiva 2014/29/UE a Parlamentului Europeanși a Consiliului
din 26 februarie 2014 privind armonizarea legisla ției statelor membre referitoare la punerea la
dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 126 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. MARCAJE
ARTICOLUL 15
Principii generale ale marcajului CE
Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
ARTICOLUL 16
Cerințe pentru aplicarea marcajului CE și a altor inscripții
(1) Marcajul CEși inscripțiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3 se aplică în mod vizibil, lizibilși
indelebil pe recipient sau pe plăcuța cu date a recipientului.
(2) Marcajul CE se aplică înainte ca recipientul să fie introdus pe piață.
(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de
control al producției. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul
respectiv sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.
(4) Marcajul CE și numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt marcaj care
indică un risc special sau o utilizare specială.

Conform ANEXA Nr. 3 INSCRIPȚII, INSTRUCȚIUNI, DEFINIȚII ȘI SIMBOLURI


1. Marcajul CE și inscripții
1.1. Recipientele la care produsul PS x V
depășește 50 bari·l trebuie să poarte marcajul
CE prevăzut în anexa II la Regulamentul (CE) nr.
765/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în cee a ce
privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 și ultimele două
cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE.
1.2. Recipientele sau plăcuțele cu datele tehnice trebuie să poarte cel puțin următoarele informații:
a) presiunea maximă de lucru (PS în bar);
b) temperatura maximă de lucru (T max în °C);
c) temperatura minimă de lucru (T min în °C);
d) capacitatea recipientului (V în l);
e) numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa
producătorului;
f) tipul și identificarea seriei sau a lotului de producție a recipientului.
1.3. Atunci când se utilizează o plăcuță cu date tehnice, aceasta este proiectată în așa fel încât să nu
poată fi reutilizată și cuprinde un spațiu liber pentru a putea fi înscrise și alte informații.
2. Instrucțiuni și informații de securitate
Instrucțiunile cuprind următoarele informații:
a) caracteristicile menționate la pct. 1.2, cu excepția seriei sau a lotului de
identificare a recipientului;
b) destinația recipientului;
c) condițiile de instalare și întreținere pentru securitatea recipientului.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 127 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. Definiții și simboluri
3.1. Definiții
a) Presiunea de proiectare "P" este presiunea manometrică aleasă de producător
și utilizată
pentru determinarea grosimii părților recip ientului sub presiune.
b) Presiunea maximă de lucru "PS" este presiunea manometrică maximă care poate fi
exercitată în condiții normale de utilizare a recipientului.
c) Temperatura minimă de lucru "T min" este temperatura stabilizată cea mai mică în peretele
recipientului în condiții normale de utilizare.
d) Temperatura maximă de lucru "T max " este temperatura stabilizată cea mai ridicată pe care o
poate atinge peretele vasului în condiții normale de utilizare.
e) Limita de curgere "ReT " este valoarea la temperatura maximă de lucru T max a oricăruia dintre
următoarele elemente:
(i) limita de curgere în punctul superior R eH , pentru un material care are atât punct de curgere
inferior, cât și superior;

(ii) limita de elasticitate de încercare la 0,2% R p0,2;

(iii) limita de elasticitate de încercare la 1,0% R p1,0 pentru aluminiul nealiat.

f) Familii de recipiente
Recipientele fac parte din aceeași familie, dacă diferă de prototip doar în privința diametrului, cu
condiția respectării cerințelor admisibile menționate la pct. 2.1.1și 2.1.2 din anexa nr. 1 la
hotărâre, sau a lungimii porțiunii cilindrice, în următoarele limite:
(i) dacă un prototip are una sau mai multe virole adăugate la capete, variantele din cadrul
familiei au cel puțin o virolă;
(ii) dacă un prototip are doar două capete elipsoidale, variantele din cadrul familiei nu au nicio
virolă.
Variațiile de lungime care determină modificarea crăpăturilor sau a penetrărilor sunt indicate în
desen pentru fiecare variantă.
g) Un lot de recipiente conține cel mult 3.000 de recipiente cu același tip de model.

h) Se consideră fabricație în serie, în înțelesul hotărârii, dacă cel puțin un recipient de același tip
este fabricat într-o perioadă dată printr-un proces continuu de fabrica ție, conform unui proiect
comun, utilizându-se același proces de fabricație.

i) Certificatul de inspecție este documentul prin care producătorul materialelor certifică faptul că
produsele livrate îndeplinesc cerin țele comenzii și în care prezintă rezultatele inspecțiilor de
control curente la locul de fabricație, în special compoziția chimică și caracteristicile mecanice,
realizate pe produsele obținute din același proces de producție cu cel al comenzii, dar nu în
mod special pe produsele livrate.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 128 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3.2. Simboluri

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
ARTICOLUL 14
Declarația UE de conformitate
(1) Declarația UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor esențiale
de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Declarația UE de conformitate se întocmește după modelul prevăzut în anexa nr. 4, conține
elementele specificate în modulele relevante din anexa nr. 2 și se actualizează ori de câte ori este
cazul.
(3) Declarația UE de conformitate pentru recipientele introduse sau puse la dispoziție pe piață în
România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.
(4) În cazul în care un recipient intră sub inciden
ța mai multor acte ale Uniunii Europene prin ca re se
solicită o declarație UE de conformitate, se întocmește o singură declarație UE de conformitate în
temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii Europene. Declara ția respectivă conține identificarea actelor în
cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referinț ele de publicare ale acestora.
(5) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru
conformitatea recipientului cu cerințele prevăzute în prezenta hotărâre.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 129 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

6. SANCȚIUNI
ARTICOLUL 37
(1) Autoritatea competentă în sensul prezentei hotărâri este Ministerul Economiei,

(2) Autoritatea care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri


și este responsabilă pentru
supravegherea pieței este Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și
Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

ARTICOLUL 38
(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost
săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii
penale, infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1),


referitoare la respectarea cerințelor prezentei hotărâri și a cerințelor
esențiale de securitate din anexa nr. 1, cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea
introducerii pe piață a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 6-9, referitoare la obliga


țiile
producătorilor, reprezentan
ților autorizați, importatorilor și

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 130 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

distribuitorilor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe pia
ță și
interzicerea introducerii pe piață a produselor neconf orme;

c) nerespectarea prevederilor art. 11, referitoare la identificarea operatorilor economici, cu amendă de


la 2.500 lei la 5.000 lei și interzicerea comercializării;

d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) referitoare la procedura de evaluare a conformității,
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de peță,pia interzicerea utilizării și interzicerea
introducerii pe piață a produselor neconforme;

e) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (3) și art. 14 alin. (3), referitoare la


furnizarea în limba română a informațiilor, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000
lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2) și (4), referitoare la întocmirea


declarației de conformitate, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei și
interzicerea introducerii pe piață și comercializării produselor neconforme până
la eliminarea neconformităților;

g) nerespectarea prevederilor art. 16, referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor
nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităților.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la ali n. (1) se fac de către personalul
împuternicit din cadrul ISCIR.

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal
ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1),
agentul constatator făcând men țiune despre această posibilitate în procesul -verbal de constatareși
sancționare a contravenției.

(4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sanc
țiuni și restricții
de introducere pe piață sau punere în funcțiune a echipamentelor sub presiune și a ansamblurilor, va
menționa:

a) temeiul legal al deciziei, în condițiile prezentei hotărâri;

b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;

c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat
sancțiunea, se va indica și termenul în care acesta trebuie să se pronunțe.

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cuno


ștința persoanelor interesate, Ministerului
Economiei, Comisiei Europene și celorlalte state membre.

(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 131 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2015


privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor
sub presiune
transpune Directiva 2014/68/UE

1. DOMENIU DE APLICARE
ART. 1 Domeniul de aplicare
(1) Prezenta hotărâre se aplică
proiectării, fabricării şi evaluării
conformităţii echipamentelor
sub presiune şi a ansamblurilor
a căror presiune maximă
admisibilă este mai mare de 0,5
bari.
Sub această definire concisăși simplă a
domeniul de aplicare stau multe echipamenteși instalații de o diversitate și complexitate atât
constructivă cât și funcțională greu de imaginat
Pentru a ne limita totuși imaginația, există definite și niște exceptări, după cum urmează:
EXCEPTĂRIIIII
ART .1 alin (2)
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a) conductelor care au ţevi sau un ansamblu de ţevi
destinate transportării oricărui fluid ori al oricărei substanţe
spre sau de la o instalaţie (terestră sau marină), începând
cu şi incluzând ultimul dispozitiv de închidere situat în
perimetrul instalaţiei, precum şi tuturor echipamentelor

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 132 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

auxiliare care sunt în mod specific proiectate pentru aceste conducte.


Această excludere nu priveşte echipamentele sub presiune standard
cum ar fi cele care pot să se găsească în staţiile de reglare a presiunii
sau în staţiile de compresoare;

b) reţelelor de alimentare,
de distribuţie şi de evacuare a apei şi echipamentelor
acestora, precum şi aducţiunilor hidrocentralelor, cum ar fi
conductele forţate, galeriile sub presiune, puţurile forţate
ale instalaţiilor hidroelectrice şi accesoriilor specifice ale
acestora;

c) recipientelor simple sub presiune reglementate de Directiva


2014/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre
referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple ub
presiune;

d) generatoarelor de aerosoli reglementate de Hotărârea Guvernului


nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor
de aerosoli, cu modificările şi completările ulterioare;

e) echipamentelor destinate funcţionării vehiculelor definite de următoarele acte juridice:


(i) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru
aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a
vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor
utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările
ulterioare;
(ii) Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului
European şi Consiliului
din 5 februarie 2013
privind omologarea şi
supravegherea pieţei
pentru vehiculele agricole şi forestiere;
(iii) Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind
omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu
două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 133 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

f) echipamentelor clasificate cel mult în categoria I potrivit prevederilor art. 13 şi care intră sub
incidenţa unuia dintre următoarele acte normative:
(i) Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
(ii) Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de
armonizare a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare şi la componentele de
siguranţă pentru ascensoare;
(iii) Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014
privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune;
(iv) Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor
medicale, cu modificările ulterioare;
(v) Hotărârea Guvernului nr. 775/2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea
pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere
pe piaţă a acestora;
(vi) Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014
privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de
protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;
g) echipamentelor (din domeniul armamentului) care intră sub incidenţa art. 346 alin. (1) lit. b) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
”orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare
pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și care se referă
la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război;
aceste măsuri nu trebuie să modifice condi țiile de concurență pe piața
internă în ce prive ște produsele ce nu sunt destinat e unor scopuri
specific militare.”

h) echipamentelor special proiectate pentru aplicaţii nucleare, a căror


defectare poate duce la emisii radioactive;

i) echipamentelor pentru controlul forajelor de explorare şi


extracţie din industria petrolului, a gazelor naturale sau din
explorarea geotermală, precum şi pentru depozitarea
subterană şi destinate pentru menţinerea şi/ori reglarea
presiunii la gurile de sondă; acestea cuprind capetele de
erupţie şi prevenitoare de erupţie (BOP), manifolduri,
precum şi echipamentele acestora montate în amonte;
j) echipamentelor care au carcase sau mecanisme în cazul cărora dimensionarea,
alegerea materialelor şi regulile de fabricaţie se bazează în principal pe criterii de
rezistenţă mecanică, de rigiditate şi de stabilitate pentru a se realiza efecte statice
şi dinamice sau alte caracteristici funcţionale şi pentru care presiunea nu

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 134 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

reprezintă un factor esenţial la proiectare; aceste echipamente pot cuprinde:


(i) motoarele, inclusiv turbinele şi motoarele cu ardere internă;
(ii) maşinile cu aburi, turbinele de gaz sau abur,
turbogeneratoarele, compresoarele, pompele şi dispozitivele de
comandă;
k) furnalelor, inclusiv sistemelor de răcire,
recuperatoarelor de căldură, separatoarelor
de praf ale acestora şi epuratoarelor de gaz pentru furnale, precum şi
cuptoarelor cu reducere directă, inclusiv sistemelor de răcire a
acestora, convertizoarelor cu gaz şi oalelor de topire, retopire,
degazare şi de turnare pentru oţel, fier şi metale neferoase;

l) carcaselor echipamentelor electrice de înaltă tensiune,


cum ar fi echipamentele de comutare şi de control,
transformatoarele şi maşinile rotative;

m) conductelor sub presiune pentru cămăşuirea


sistemelor de transmisie, cum ar fi cablurile electrice şi
cablurile telefonice;

n) navelor, rachetelor, aeronavelor şi platformelor marine mobile,


precum şi echipamentelor special destinate pentru a fi montate la
bordul acestora sau
pentru propulsarea
acestora;
o) echipamentelor sub
presiune compuse
dintr-un înveliş flexibil, de exemplu pneurile, pernele de aer,
mingile pentru activităţi sportive, ambarcaţiunile gonflabile
şi alte echipamente sub presiune similare;
p) amortizoarelor de zgomot pentru evacuare şi admisie;

q) sticlelor sau dozelor pentru băuturi gazoase destinate consumatorilor finali;

r) recipientelor destinate transportului şi distribuţiei băuturilor cu


un PS · V care nu depăşeşte 500 bari · litru şi o presiune maxim
admisibilă care nu depăşeşte 7 bari;
s) echipamentelor care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr.
1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în
România, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 135 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, a probată prin Legea nr.
90/2012, şi echipamentelor care intră sub incidenţa Codului maritim internaţional pentru transportul
mărfurilor periculoase şi a Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională;
Notă: ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses
par Route).

t) caloriferelor şi conductelor din sistemele de încălzire cu apă caldă;

u) recipientelor care trebuie să conţină lichide la care presiunea


gazului aflat deasupra lichidului nu depăşeşte 0,5 bari.

SCURT ISTORIC
Directiva 97/23 / CE privind echipamentele sub presiune a fost adoptată de Parlamentul European și
de Consiliul European în mai 1997. A intrat inițial în vigoare la 29 noiembrie 1999. Începând cu 29 mai
2002, directiva privind echipamentele sub presiune a devenit obligatorie în întreaga Uniune
Europeană.
În România Directiva 97/23 / CE a fost ”adoptată” prin Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune și a stat la baza
elaborării unui set de prescripții tehnice ISCIR ”a rmonizate” în 2003 (C1, C3, C4/1,C5, C6, C7,C8, C9,
C10/1)
Directiva 97/23 / CE a fost complet înlocuită de Directiva 2014/68 / UE începând cu 20 iulie 2016.
Articolul 13 din noua directivă (clasificarea echipamentelor sub presiune) a intrat în vigoare la 1 iunie
2015, înlocuind articolul 9 din Directiva 97/23 / CE
De ce o nouă Directivă PED (97/23/CE a devenit 2014/68/UE) ?
General: prin alinierea la NLF (Noul Cadrul Legislativ 765/2008și 768/2008) Directivele devin
Regulamente

PED era una dintre directivele Noii Abordări și avea în 2014 peste 17 ani de implementare. Vechea
directivă 97/23 / CE a fost înlocuită de noua directivă Directiva 2014/68 / UE ppentru a pune în
aplicare alinierea la NLF (Noul Cadrul Legislativ 765/2008și 768/2008) care urmăreșt e claritatea
(explicitarea clară) și simplificarea regulilor de punere în funcțiune a echipamentelor sub presiune pe
piață în contextul confruntării pieții din ce în ce mai mult cu echipamente certificate fraudulos.

Cerinte legale
Important este că, deși vechea directivă a fost înlocuită prin noua directivă după o perioadă de tranziție
(de peste 2 ani), a existat deja o cerință legală care trebuia să intre în vigoare imediat: Articolul 13 din
Regulamentul 2014/68 / UE a intrat în vigoare la 1 iunie 2015și se referă la clasificarea fluidei, adică
la Reglementările CLP 1272/2008. (CLP= Clasificare Etichetare și Ambalare fluide periculoase)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 136 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ART. 13 Clasificarea echipamentelor sub presiune:


(1) Echipamentele sub presiune prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt clasificate în categorii în
conformitate cu anexa nr. 2, în funcţie de creşterea nivelului de pericol de la I la IV.
În scopul realizării acestei clasificări, fluidele se împart în următoarele două grupe:
a) grupa 1, care cuprinde substanţe şi amestecuri periculoase, astfel
cum sunt definite la art. 2 pct. 7 şi 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, care sunt clasificate ca fiind periculoase în
conformitate cu clasele de pericol fizic sau pentru sănătate prevăzute în părţile 2 şi 3 ale anexei nr. 1 la
regulamentul respectiv:
(i) explozivi instabili sau explozivi din diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 şi 1.5;
(ii) gaze inflamabile, categoriile 1 şi 2;
(iii) gaze oxidante, categoria 1;
(iv) lichide foarte inflamabile, categoriile 1 şi 2;
(v) lichide inflamabile, categoria 3, atunci când temperatura maxim admisibilă este
mai mare decât punctul de aprindere;
(vi) solide inflamabile, categoriile 1 şi 2;
(vii) substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile A - F;
(viii) lichide piroforice, categoria 1;
(ix) solide piroforice, categoria 1;
(x) substanţe şi amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa,
categoriile 1, 2 şi 3;
(xi) lichide oxidante, categoriile 1, 2 şi 3; â
(xii) solide oxidante, categoriile 1, 2 şi 3;
(xiii) peroxizi organici, tipurile A - F;
(xiv) toxicitate orală acută, categoriile 1 şi 2;
(xv) toxicitate dermică acută, categoriile 1 şi 2;
(xvi) toxicitate inhalatorie acută, categoriile 1, 2 şi 3;
(xvii) toxicitate asupra unui organ-ţintă specific - o singură expunere, categoria 1.
Grupa 1 include şi substanţe şi amestecuri conţinute de echipamentele sub presiune cu o
temperatură maximă admisibilă TS care depăşeşte punctul de aprindere al fluidului;
b) grupa 2, care cuprinde substanţele şi amestecurile care nu sunt
prevăzute la lit. a).

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 137 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(2) În cazul în care un recipient este constituit din mai multe incinte, recipientul este clasificat în
categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte luate individual. Dacă într-o incintă se află
fluide diferite, clasificarea se face în funcţie de fluidul care impune categoria cea mai severă.

Clasificare pe categorii de pericol


a recipientelor care conțin gaze
periculoase
cu excepţia celor prevăzute cu arzător sau
încălzite alfel, prevăzute pentru gaze, gaze
lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori,
precum şi lichide a căror presiune de
vaporizare, la temperatura maxim admisibilă,
este mai mare de 0,5 bari la presiunea
atmosferică normală (1.013 mbari) în
următoarele limite: - pentru fluidele din
grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1
litru şi produsul PS · V este mai mare de 25
bari · litru, precum şi dacă presiunea PS
este mai mare de 200 bari

Clasificare pe categorii de
pericol a recipientelor care
conțin gaze nepericuloase
cu excepţia celor prevăzute cu arzător sau
încălzite alfel, prevăzute pentru gaze, gaze
lichefiate, gaze dizolvate sub presiune,
vapori, precum şi lichide a căror presiune de
vaporizare, la temperatura maxim admisibilă,
este mai mare de 0,5 bari la presiunea
atmosferică normală (1.013 mbari) în
următoarele limite: pentru fluidele din grupa
2, dacă volumul este mai mare de 1 litru şi
produsul PS · V este mai mare de 50 bari ·
litru, şi în cazul în care presiunea PS este
mai mare de 1.000 bari, precum şi toate
extinctoarele portabile şi buteliile pentru
echipamentele de respiraţie care se
clasifică cel puțin în categoria III

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 138 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Clasificare pe categorii de
pericol a recipientelor care
conțin lichide periculoase
cu excepţia celor prevăzute cu
arzător sau încălzite alfel,
prevăzute lichide a căror presiune
de vaporizare, la temperatura
maxim admisibilă, este mai mică
sau egală cu 0,5 bari faţă de
presiunea atmosferică normală
(1.013 mbari), în următoarele
limite: pentru fluidele din grupa 1,
dacă volumul este mai mare de 1
litru şi produsul PS · V este mai
mare de 200 bari · litru, precum şi
dacă presiunea PS este mai mare
de 500 bar

Clasificare pe categorii de
pericol a recipientelor care
conțin lichide nepericuloase
cu excepţia celor prevăzute cu
arzător sau încălzite alfel,
prevăzute lichide a căror presiune
de vaporizare, la temperatura
maxim admisibilă, este mai mică
sau egală cu 0,5 bari faţă de
presiunea atmosferică normală
(1.013 mbari), în următoarele
limite: pentru fluidele din grupa 2,
dacă presiunea PS este mai mare
de 10 bari şi produsul PS · V este
mai mare de 10.000 bari · litru,
precum şi dacă presiunea PS este
mai mare de 1.000 bari

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 139 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Clasificare pe categorii de
pericol a recipientelor încălzite/
fierbătoare care conțin lichide
nepericuloase apă - abur

echipamentele sub presiune cu arzător sau


încălzite în alt mod la care există un pericol
de supraîncălzire, prevăzute pentru
producerea aburului ori a apei calde
la o temperatură mai mare de 110
°C, dacă volumul este mai mare de
2 litri, precum şi toate oalele de gătit
sub presiune

Prin excepție, oalele de gătit sub presiune fac obiectul unei proceduri de evaluare a
conformității echivalente cel puțin unuia dintre modulele din categoria III.

Clasificare pe categorii de
pericol a conductelor care
conțin gaze periculoase
conductele prevăzute pentru: gaze, gaze
lichefiate, gaze dizolvate sub
presiune, vapori, precum şi lichide a căror
presiune de vaporizare, la temperatura
maxim admisibilă, este mai mare de 0,5 bari
faţă de presiunea atmosferică normală
(1.013 mbari) în următoarele limite: - pentru
fluidele din grupa 1, dacă DN este mai
mare de 25

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 140 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Clasificare pe categorii de pericol a


conductelor care țin
con gaze
nepericuloase
conductele prevăzute pentru: gaze, gaze lichefiate,
gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum şi
lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura
maxim admisibilă, este mai mare de 0,5 bari faţă de
presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în
următoarele limite: pentru fluidele din grupa 2, dacă DN
este mai mare de 32 şi produsul PS · DN este mai
mare de 1.000
Prin excepție, toate rețelele de c onducte care conțin
fluide la o temperatură mai mare de 350°Cși care fac
parte din categoria II, prin aplicarea tabelului 7, se
clasifică în categoria III.

Clasificare pe categorii de pericol a


conductelor care țin
con lichide
periculoase
conductele prevăzute pentru: lichide a căror presiune de
vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai
mică sau egală cu 0,5 bar faţă de presiunea atmosferică
normală (1.013 mbari) în următoarele limite: - pentru
fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25 şi
produsul PS · DN este mai mare de 2.000

Clasificare pe categorii de pericol a


conductelor care țin
con lichide
nepericuloase
conductele prevăzute pentru: lichide a căror presiune de
vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică
sau egală cu 0,5 bar faţă de presiunea atmosferică normală
(1.013 mbari) în următoarele limite: - pentru fluidele din
grupa 2, dacă PS este mai mare de 10 bari şi DN este
mai mare de 200 şi dacă produsul PS · DN este mai
mare de 5.000

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 141 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În vechea Directivă 97/23/CE deși asemănător, subiectul era abordat în termeni mai generali în art.9
Articolul 9
Clasificarea echipamentelor sub presiune
(1) Echipamentele sub presiune prevăzute în articolul 3 alineatul (1) sunt clasificate în categorii în
conformitate cu anexa II, în funcție de creșterea potențialului de pericol.
În scopul realizării acestei clasificări, fluidele se împart în două grupe conform cu punctele 2.1 și 2.2.
2.1. Grupa I cuprinde fluidele periculoase. Un fluid periculos este o substan ță
sau un preparat prevăzut în definițiile menționate în articolul 2 alineatul (2)
din Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 de apropiere a
actelor cu putere de legeși actelor administrative privind clasificarea,
ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (24).
Din grupa I fac parte fluidele definite ca fiind:
— explozive;

— extrem de inflamabile;

— ușor inflamabile;

— inflamabile (atunci când temperatura maxim admisibilă este o


temperatură mai mare decât punctul de aprindere);

— foarte toxice;

— toxice;

— comburante.

2.2. Grupa 2 cuprinde toate celelalte fluide care nu sunt prevăzute la punctul
2.1.
(3) În cazul în care un recipient este constituit din mai multe incinte, recipientul este clasificat în
categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte luată individual. Dacă într-o incintă se află
fluide diferite clasificarea se face în funcție de fluidul car e impune categoria cea mai severă.

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


Articolul 3 - 2014/68/UE
Punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune
(1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că echipamentele sub presiuneși
ansamblele pot fi puse la dispozi ție pe piață și puse în funcțiune numai dacă satisfac cerințele
prezentei directive atunci când sunt instalateși întreținute corespunzător și utilizate conform destinației
lor.
(2) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili cerin țele pe care le
consideră necesare pentru a asigura protec ția persoanelor și, în special, a lucrătorilor care utilizează
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 142 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

echipamentele sub presiune sau ansamblele respective, cu condi ția ca aceasta să nu presupună
modificări ale acestor echipamente sau ansamble într-un mod care nu este precizat în prezenta
directivă.
(3) Statele membre nu împiedică prezentarea la târguri, expozi ții, demonstrații și alte evenimente
similare a echipamentelor sub presiune sau a ansamblelor care nu sunt conforme cu prezenta
directivă, cu condiția ca un panou vizibil să indice în mod clar că aceste echipamente nu pot fi
introduse pe piață și/sau puse în funcțiune înainte de a fi aduse în stare de conformitate. În timpul
demonstrațiilor, este necesar să fie luate toate măsurile de securitate corespunzătoare în conformitate
cu cerințele stabilite de autoritatea competentă a statului membru interesat în scopul asigurării
securității persoanelor.

ART. 3 - Hotărârea Guvernului nr. 123/2015


Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune
(1) Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi
ansamblurilor numai dacă acestea respectă prevederile prezentei hotărâri atunci când sunt instalate şi
întreţinute corespunzător şi utilizate conform destinaţiei lor.
(2) Autorităţile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinţe specifice
pentru protecţia persoanelor şi, în special, a lucrătorilor care utilizează echipamente sub presiune sau
ansambluri, cu condiţia ca respectivele reglementări să nu conducă la modificarea unor astfel de
echipamente şi ansambluri, într-un mod care nu este specificat în prezenta hotărâre.
(3) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor tehnice sau a altor evenimente similare,
echipamentele sub presiune ori ansamblurile care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri pot
fi expuse, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar faptul că astfel de echipamente sub presiune
sau ansambluri nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri şi nu pot fi introduse pe piaţă şi/sau
puse în funcţiune dacă nu sunt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstraţiilor tehnice se iau
măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecţia sănătăţii şi a integrităţii fizice a
persoanelor.
ART. 5 Libera circulaţie
(1) Autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate interzice, restrânge sau împiedica, din motive legate
de riscurile cauzate de presiune, punerea la dispoziţie pe piaţă ori punerea în funcţiune, în condiţiile
stabilite de producător, a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care respectă dispoziţiile
prezentei hotărâri.
(2) Autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate, din motive legate de riscuri generate de presiune, să
interzică, să restrângă sau să împiedice punerea la dispoziţie pe piaţă ori punerea în funcţiune a unor
echipamente sub presiune sau ansambluri care respectă prevederile art. 4 alin. (4).
(3) Dacă Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului desemnează un inspectorat al utilizatorilor, în
conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 25, autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate, pentru
riscuri generate de presiune, să interzică, să restrângă sau să împiedice introducerea pe piaţă ori
punerea în funcţiune, în condiţiile prevăzute la art. 16, a unor echipamente sub presiune sau
ansambluri a căror conformitate a fost evaluată de un inspectorat al utilizatorilor desemnat de un alt
stat membru în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 25 din Directiva 2014/68/UE a Parlamentului
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 143 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

European şi a Consiliului din 15 martie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare
la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune.
(4) Pentru utilizarea corectă şi sigură a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor, informaţiile
care figurează la pct. 3.3 şi 3.4 din anexa nr. 1 trebuie furnizate în limba română.
CAPITOLUL V Supravegherea pieţei şi procedura de salvgardare
ART. 36
Art. 15 alin. (3) şi art. 16 - 29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică echipamentelor sub
presiune şi ansamblurilor prevăzute la art. 1 alin. (1).
ART. 37
(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei are suficiente motive să considere că un
echipament sub presiune sau un ansamblu care intră sub incidenţa prezentei hotărâri prezintă un risc
pentru sănătatea ori securitatea persoanelor sau pentru animalele domestice ori pentru bunuri, aceasta
efectuează o evaluare cu privire la echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză, acoperind
toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre. Operatorii economici implicaţi cooperează cu
autoritatea de supraveghere a pieţei în acest scop, dacă este necesar.
(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei
constată că echipamentul sau ansamblul nu este conform cu cerinţele stabilite în prezenta hotărâre,
aceasta solicită de îndată operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corective
corespunzătoare pentru a aduce echipamentul sub presiune sau ansamblul în conformitate cu cerinţele
respective, să retragă echipamentul ori ansamblul de pe piaţă sau să îl recheme într-un interval de
timp rezonabil, în funcţie de natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(3) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organismul notificat relevant în legătură cu
măsurile luate.
(4) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2).
(5) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează
la teritoriul naţional, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi
Turismului şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat
din partea operatorului economic.
(6) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective corespunzătoare în
ceea ce priveşte totalitatea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor vizate pe care acesta le-
a pus la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul Uniunii Europene.
(7) În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsuri corective corespunzătoare în termenul
prevăzut la alin. (2), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare
pentru a interzice sau a limita punerea la dispoziţie a echipamentului sau a ansamblului pe piaţa
naţională, pentru a retrage echipamentul sau ansamblul de pe piaţă ori pentru a-l rechema.
(8) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul
Economiei, Comerţului şi Turismului şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate conform
prevederilor alin. (7).

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 144 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(9) Informaţiile prevăzute la alin. (8) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele
necesare pentru a identifica echipamentele sau ansamblurile neconforme, originea echipamentului sau
a ansamblului, natura neconformităţii constatate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale
luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic în cauză.
(10) Autoritatea de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia
dintre următoarele situaţii: a) echipamentul sau ansamblul nu îndeplineşte cerinţele cu privire la
sănătatea sau la securitatea persoanelor sau cu privire la protecţia animalelor domestice sau a
bunurilor; ori b) există deficienţe în ceea ce priveşte standardele armonizate prevăzute la art. 12 alin.
(1) care conferă prezumţia de conformitate.
(11) Autorităţile care asigură supravegherea pieţei din statele membre ale Uniunii Europene, altele
decât statul membru care a iniţiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată
Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate şi la informaţiile suplimentare
referitoare la neconformitatea echipamentului sau a ansamblului în cauză pe care le au la dispoziţie şi
cu privire la obiecţiile lor, în caz de dezacord cu măsura naţională luată.
(12) În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8), niciun stat
membru sau Comisia Europeană nu ridică obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea
de supraveghere a pieţei, măsura este considerată justificată.
(13) Autoritatea de supraveghere a pieţei se asigură că se iau de îndată măsuri restrictive
corespunzătoare în legătură cu echipamentele sau ansamblurile în cauză, cum ar fi retragerea
echipamentului sau a ansamblului de pe piaţă.
ART. 38
(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 37 alin. (6) - (8), se ridică obiecţii la
adresa unei măsuri luate de un alt stat membru ori în cazul în care Comisia Europeană consideră că o
măsură naţională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, la iniţiativa Comisiei Europene,
Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi/sau autoritatea de supraveghere a pieţei participă la
consultările cu statele membre şi cu operatorul ori operatorii economici relevanţi şi evaluează măsura
naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura naţională
este justificată. Statelor membre şi operatorului sau operatorilor economici li se aduce la cunoştinţă de
către Comisia Europeană decizia acesteia.
(2) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieţei
adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piaţă a echipamentelor sub presiune sau
a ansamblurilor neconforme şi informează Comisia Europeană în consecinţă. În cazul în care măsura
naţională este considerată nejustificată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului retrage această
măsură.
ART. 39
(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu art. 37 alin. (1), autoritatea de
supraveghere a pieţei constată că, deşi un echipament sub presiune sau un ansamblu este în
conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea
persoanelor ori pentru animalele domestice sau pentru bunuri, aceasta solicită operatorului economic
respectiv: a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul sau ansamblul
în cauză, în momentul introducerii pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc; b) să retragă echipamentul

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 145 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

sau ansamblul de pe piaţă sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului,
indicat de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(2) Operatorul economic se asigură că sunt luate măsuri corective pentru toate echipamentele sau
ansamblurile pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Uniunii Europene.
(3) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state
membre. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica
echipamentul sau ansamblul respectiv, originea şi lanţul de furnizare aferent echipamentului ori
ansamblului, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate.
ART. 40
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 37, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului
economic relevant să pună capăt neconformităţii constatate în cazul în care:
a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr.
765/2008 sau ale art. 19 din prezenta hotărâre;
b) marcajul CE nu a fost aplicat;
c) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producţiei a
fost aplicat prin încălcarea art. 19 sau nu a fost aplicat;
d) marcajul şi eticheta prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 1 nu au fost aplicate sau au fost
aplicate cu încălcarea prevederilor art. 19 sau ale pct. 3.3 din anexa nr. 1;
e) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită;
f) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect;
g) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
h) informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (9) sau la art. 8 alin. (5) lipsesc, sunt false sau
incomplete; i) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 6 sau la
art. 8. (2) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de
supraveghere a pieţei ia toate măsurile adecvate pentru a restricţiona sau a interzice
punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentului sau a ansamblului în cauză ori pentru a se
asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.
ART. 43
(1) Punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care respectă
reglementările naţionale în vigoare la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 584/2004
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi
completările ulterioare, şi care au fost introduse pe piaţă până la data de 29 mai 2002 nu poate fi
împiedicată.
(2) Punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor ori a
ansamblurilor sub presiune conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, şi care au fost introduse pe piaţă înainte de data de 1 iunie 2015 nu poate fi
împiedicată.
(3) Certificatele şi deciziile eliberate de organismele de evaluare a conformităţii în temeiul
Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valabile în temeiul
prezentei hotărâri.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 146 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
ART. 12 Prezumţia de conformitate
(1) Se consideră că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1) - (3) sunt
conforme cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 atunci când sunt conforme cu
prevederile standardelor române şi/sau ale standardelor naţionale ale celorlalte state membre ale
Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părţi ale acestora.

Cerinţe esenţiale de securitate

0. Observaţii preliminare

01. Obligaţiile care decurg din cerinţele esenţiale de securitate enunţate în prezenta anexă pentru
echipamentele sub presiune se aplică, de asemenea, ansamblurilor atunci când există un pericol
corespunzător.

02. Cerinţele esenţiale de securitate stabilite de prezenta hotărâre sunt obligatorii. Obligaţiile
care decurg din cerinţele esenţiale de securitate respective nu se aplică decât dacă există pericolul
corespunzător pentru echipamentele sub presiune în cauză atunci când acestea sunt utilizate în
condiţiile care pot, în mod rezonabil, fi prevăzute de către producător.

03. Producătorul este obligat să analizeze pericolele şi riscurile în scopul determinării celor care pot
apărea la echipamente din punctul de vedere al presiunii; acesta proiectează şi fabrică echipamentele
ţinând cont de aceste analize.

04. Cerinţele esenţiale de securitate trebuie interpretate şi aplicate în aşa fel încât să se ia în
considerare progresele tehnicii şi practica în momentul proiectării şi al fabricării, precum şi
considerentele tehnice şi economice compatibile cu un grad înalt de protecţie a sănătăţii şi
securităţii.

1. Generalităţi
1.1. Echipamentele sub presiune sunt proiectate, fabricate, controlate şi, dacă este cazul,
echipate şi instalate în aşa fel încât să se garanteze securitatea lor atunci când sunt puse în funcţiune
în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau în condiţii care pot fi în mod rezonabil prevăzute.
1.2. Pentru a alege soluţiile cele mai adecvate, producătorul aplică principiile de mai jos, în
ordinea în care sunt enunţate: - eliminarea sau reducerea pericolelor atât cât este posibil în mod
rezonabil; - aplicarea măsurilor adecvate de protecţie faţă de pericolele care nu pot fi eliminate; -
informarea utilizatorilor, dacă este cazul, asupra pericolelor reziduale şi indicarea, dacă este necesar, a
măsurilor adecvate speciale în vederea diminuării riscurilor în momentul instalării şi/sau folosirii.
1.3. În caz de risc dovedit sau previzibil de utilizare eronată, echipamentele sub presiune se
proiectează astfel încât să excludă pericolele unei asemenea utilizări eronate sau, dacă acest lucru nu
este posibil, se indică în mod adecvat că echipamentele sub presiune respective nu se utilizează
astfel.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 147 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Proceduri de evaluare a conformităţii

1. Modulul A: Controlul intern al producţiei


2. Modulul A2: Controlul intern al producţiei plus verificări ale echipamentului sub presiune
supravegheate la intervale aleatorii

3. Modulul B: Examinarea UE de tip


3.1. Examinarea UE de tip - tip de producţie
3.2. Examinarea UE de tip - tip de proiect

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 148 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. Modulul C2: Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări ale
echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii
5. Modulul D: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie

6. Modulul D1: Asigurarea calităţii procesului de producţie


7. Modulul E: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii echipamentelor sub presiune

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 149 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

8. Modulul E1: Asigurarea calităţii la inspecţia şi încercarea echipamentului sub presiune finit
9. Modulul F: Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea echipamentelor sub presiune

10. Modulul G: Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs


11. Modulul H: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 150 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

12. Modulul H1: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii plus examinarea proiectării
13. Modulul SEP (Sound Engineering Practice): Buna Practică Inginerească
Cum se folosesc adecvat diferitele Module de evaluare a conformită
ții pentru
diferitele categorii de echipamente sub presiune

Accesoriiele de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune


împotriva depăşirii limitelor admisibile, inclusiv dispozitive de limitare directă a presiunii, cum ar fi
ventilele de siguranţă, dispozitivele cu discuri de rupere, tijele de flambaj, dispozitivele de siguranţă
comandate (CSPRS) şi dispozitivele de limitare care determină fie acţiuni de corectare, fie închid sau
închid şi blochează, cum ar fi presostatele, termostatele ori nivostatele şi dispozitivele de măsură, de
control şi de reglare care au un rol în ceea ce priveşte siguranţa (SRMCR)
Mai precis, accesoriile de siguranţă şi accesoriile pentru reglarea presiunii destinate
echipamentelor care intră sub incidenţa Art.4 , alin.(1), lit. a) - c), inclusiv când astfel de
echipamente fac parte dintr-un ansamblu sunt evaluate în ceea ce prive ște conformitate,
clasificându-le într-o categorie de pericol astfel:
a) dacă sunt fabricate pentru un echipament specific – se clasifică în aceeași categorie cu
echipamentul pe care îl protejează
b) dacă nu sunt fabricate pentru un echipament specific – se clasifică în categoria IV

Există disponibilă pe internet o diagramă sintetică pentru aflarea categoriei de pericol


și a
procedurii de evaluare a conformității aplicabilă fiecărui echipament sau ansamblu care se află
sub reglementarea PED (fie că ne raportăm la 97/23/CE la fie că ne raportăm la 2014/68/UE)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 151 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 152 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Implicarea Organismelor Notificate în procedurile de evaluare a


conformității echipamentelor

Producătorii de echipamente sub presiune pot alege dintr-o gamă disponibilă (în
Regulamentul 2014/68/UE )de Module de evaluare a conformității pentru a demonstra
că echipamentele fabricate de ei îndeplinesc Cerințele esențiale de Siguranță, după
cum urmează:

Modulele includ, printre altele următoarele proceduri de evaluare a conformității:


 Autocertificarea producătorului
 Examinarea de terță parte sau Examinarea Proiectării
 Inspecția de terță parte
 Ertificarea sistemului de management a cCalității
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 153 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

De notat că prezentarede mai sus a modului de implicare al Organismelor Notificate în procesul


de evaluare și certificare a conformității echipamentelor sub presiune cu Cerințele Esențiale de
Securitate specificate în Regulamentul 2014/68/UE nu epuizează toate variantele posibile, fiind
doar o prezentare rezumativă

LEGENDA
În prezentarea Modulelor de evaluare a conformită
ții de mai sus abrevierile au următoarele
semnificații:

CoC - Certificat de Conformitate


DoC – Declarație de Conformitate
ESRs – Cerințe Esențiale de Securitate
NoBo – Organism Notificat (de Evaluare și Certificare)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 154 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform Regulamentului 2014/68/UE

Articolul 12

Prezumția de conformitate
(1) Echipamentele sub presiune sau ansamblele men țio nate la articolul 4 alineatele (1)
și (2) care
sunt conforme cu standardele armonizate sau țipărale acestora, ale căror referințe sunt publicate
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerin
țele esențiale de
securitate vizate de acele standarde sau părți ale acestora, menționate în anexa I.

(2) Materialele utilizate pentru producerea echipamentelor sub presiune sau a ansamblelor care sunt
în conformitate cu aprobările europene de materiale ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene în temeiul articolului 15 alineatul (4) sunt considerate ca fiind în
conformitate cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa I.

Articolul 14
Procedurile de evaluare a conformității
(1) Procedurile de evaluare a conformită
ții aplicabile unui echipament sub presiune sunt stabilite în
funcție de categoria, astfel cum este aceasta stabilită în articolul 13, în care este clasificat
echipamentul.
(2) Procedurile de evaluare a conformității care se aplică pentru diferite categorii de echipamente sub
presiune sunt următoarele:

categoria I:
(a)
— Modulul A
categoria II:
— Modulul A2
(b)
— Modulul D1
— Modulul E1
categoria III:
— Modulele B (tip de proiect) + D
— Modulele B (tip de proiect) + F
(c)
— Modulele B (tip de producție) + E
— Modulele B (tip de producție) + C2
— Modulul H
categoria IV:
— Modulele B (tip de producție) + D
(d) — Modulele B (tip de producție) + F
— Modulul G
— Modulul H1

Procedurile de evaluare a conformității sunt stabilite în anexa III.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 155 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(3) Este necesar ca echipamentele sub presiune să facă obiectul unei proceduri de evaluare a
conformității, la alegerea producătorului, prevăzută pentru categoria în care sunt clasificate acestea.
Producătorul poate, de asemenea, să aleagă aplicarea unei proceduri prevăzute pentru o categorie
mai severă în măsura în care ea există.
(4) În cadrul procedurilor privind asigurarea calității pentru echipamentele sub presiune din categoriile
III și IV prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (i), articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul
(ii) prima liniuță și articolul 4 alineatul (1) litera (b), organismul notificat, cu ocazia efectuării vizitelor
inopinate, prelevă un șeantion din echipament din spa țiile de producție sau de depozitare pentru a
efectua sau pentru a dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa I punctul 3.2. În acest
scop, producătorul informează organismul notificat cu privire la proiectul de program de producție.
Organismul notificat efectuează cel pu țin două vizite în primul an de fabricație. Frecvența vizitelor
ulterioare este stabilită de organismul notificat pe baza criteriilor expuse la punctul 4.4 din modulele D,
E și H și la punctul 5.4 din modulul H1.
(5) În cazul producerii în regim de unicat a recipientelor și a echipamentelor sub presiune din
categoria III prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) în cadrul procedurii din modulul H, organismul
notificat efectuează sau dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa I punctul 3.2 pentru
fiecare unitate de produs. În acest scop, producătorul comunică organismului notificat proiectul
programului de producție.
(6) Ansamblele prevăzute în articolul 4 alineatul (2) fac obiectul unei proceduri globale de evaluare a
conformității care cuprinde următoarele evaluări:

evaluarea individuală a fiecărui echipament sub presiune care intră în


componența ansamblului, prevăzut la articolul 4 alineatul (1), care nu a fost
(a) supus unei proceduri de evaluare a conformită ții anterior includerii în
ansamblu și care nu poartă un marcaj CE separat; procedura de evaluare este
stabilită în funcție de categoria fiecărui echipament sub presiune;
evaluarea integrării componentelor în ansamblu în conformitate cu anexa I
punctele 2.3, 2.8și 2.9: aceasta este determinată de categoria cea mai severă
(b)
care poate fi aplicată echipamentelor respective; echipamentele care au un rol
în asigurarea securității nu sunt luate în considerare;
evaluarea protecției ansamblului împotriva depășirii limitelor admisibile de
(c) funcționare în conformitate cu anexa I punctele 2.10 și 3.2.3 este efectuată în
funcție de categoria cea mai severă care se aplică echipamentului de protejat.

(7) Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, în cazuri justificate, autoritățile
competente pot permite punerea la dispozi ție pe piață și punerea în funcțiune, pe teritoriul statului
membru în cauză, a unor echipamente sub presiune individuale și ansamble pre văzute la articolul 2
pentru care nu au fost aplicate procedurile prevăzute la alineatele și
(1)(2) de la prezentul articol și
care sunt utilizate în scopuri experimentale.
(8) Documentele și corespondența privind procedurile de evaluare a conformității se redactează într-o
limbă oficială a statului membru în care este stabilit organismul notificat care realizează procedurile de
evaluare a conformității sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 156 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. MARCAJE
Conform DIRECTIVEI Regulamentului 2014/68/UE

Articolul 18

Principii generale ale marcajului CE


Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE)
nr. 765/2008.

Articolul 19

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe oricare dintre următoarele:

(a) pe fiecare echipament sub presiune prevăzut la articolul 4 alineatul (1) sau pe
plăcuța sa cu date;
(b) pe fiecare ansamblu prevăzut la articolul 4 alineatul (2) sau pe plăcuța sa cu date.

În cazul în care aplicarea nu este posibilă sau nu este justificată din considerente
ținând de natura
echipamentului sau a ansamblului, marcajul CE se aplică pe ambalajși pe documentele de însoțire.
Echipamentul sau ansamblul menționat l a literele (a)și (b) din primul paragraf trebuie să fie fabricat
complet sau să se afle într-un stadiu de fabrica
ție care să permită evaluarea finală așa cum este
descrisă în anexa I punctul 3.2.

(2) Nu este necesară aplicarea marcajului CE individual pe fiecare echipament sub presiune care
compune un ansamblu. Echipamentele individuale sub presiune care poartă deja marcajul CE continuă
să-și păstreze marcajul atunci când sunt montate într-un ansamblu.

(3) Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentul sub presiune sau ansamblul să fie introdus pe
piață.

(4) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un
astfel de organism este implicat în faza de control a producției.
Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau,
conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.

(5) Marcajul CE și, după caz, numărul de identificare menționat la alineatul (4) pot fi urmate de o rice
alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

(6) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a
regimului aplicabil marcajului CE
și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadec vate a
respectivului marcaj.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 157 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Conform Regulamentului 2014/68/UE

Articolul 17

Declarația UE de conformitate

(1) Declarația UE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate


prevăzute în anexa I a fost demonstrată.

(2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa IV și conține


elementele specificate în procedurile relevante de evaluare a conformității stabilite în anexa III și se
actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe
piața căruia este introdus sau pus la dispoziție pe piață echipamentul sub presiune sau ansamblul.

(3) În cazul în care un echipament sub presiune sau un ansamblu face obiectul mai multor acte ale
Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se întocmește o singură declarație UE de
conformitate în legătură cu toate aceste acte ale Uniunii. Declara ția respectivă conține identificarea
actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.

(4) Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru
conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cuțelecerin stabilite în prezenta
directivă.

ANEXA IV

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE (Nr. XXXX) (1)

1. Echipament sau ansamblu sub presiune (numărul produsului, al tipului,


al lotului sau numărul de serie):
2. Denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului
autorizat al acestuia:
3. Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a
producătorului:
4. Obiectul declarației (identificarea echipamentului sau a ansamblului
sub presiune permi țând trasabilitatea). Dacă este necesar pentru
identificarea unui echipament sau ansamblu sub presiune, se poate
adăuga o imagine:
— descrierea echipamentului sub presiune sau a ansamblului;
— procedura de evaluare a conformității aplicată;
— pentru ansamble, descrierea echipamentelor sub presiune
din care sunt constituite, precumși procedurile aplicate la
evaluarea conformității.
5. Obiectul declarației descris mai sus este î n conformitate cu legislația
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 158 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

relevantă de armonizare a Uniunii:


6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la
celelalte specifica
ții tehnice în legătură cu care se declară
conformitatea:
7. Dacă este cazul, denumirea, adresa și numărul de telefon al
organismului notificat care a efectuat evaluarea de conformitate și
numărul certificatului eliberatși o trimitere la certificatul de examinare
UE de tip – tip de producție, la certificatul de examinare UE de tip – tip
de proiect, la examinarea UE a proiectului sau la certificatul de
conformitate.
8. Informații suplimentare:
Semnat pentru și în numele:
(locul și data emiterii):
(numele, funcția) (semnătura):
dacă este cazul, identificarea semnatarului care a primit
împuternicirea pentru a angaja producătorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia

(1) Atribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.

6. SANCȚIUNI
Conform Regulamentului 2014/68/UE

Articolul 43

Neconformitatea formală

(1) Fără a aduce atingere articolului 40, un stat membru solicită operatorului economic
relevant să pună capăt neconformității respective în cazul în care constată una dintre
situațiile următoare:

(a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE)
nr. 765/2008 sau a articolului 19 din prezenta directivă;
(b) marcajul CE nu a fost aplicat;
(c) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al
producției a fost aplicat prin încălcarea articolului 19 sau nu a fost aplicat;
(d) marcajul și eticheta menționate în anexa I punctul 3.3 nu au fost aplicate sau au fost
aplicate prin încălcarea articolului 19 sau a anexei I punctul 3.3;
(e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită;
(f) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;
(g) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 159 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(h) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (6) sau la articolul 8 alineatul (3)
lipsesc, sunt false sau incomplete;
(i) nu sunt îndeplinite orice alte cerin
țe administrative prevăzute la articolul 6 sau la
articolul 8.

(2) Dacă neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate
măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentului
sau a ansamblului în cauză ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.

Conform CAPITOL VI - Răspunderi şi sancţiuni(Hotărârea Guvernului nr. 123/2015)


ART. 41
(1) Autoritatea competentă, în sensul prezentei hotărâri, este Ministerul Economiei,
Comerţului şi Turismului.
(2) Autoritatea care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este
responsabilă pentru supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare
ISCIR.
ART. 42
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum
urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (1) şi (2) referitoare la respectarea
cerinţelor prezentei hotărâri şi a cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, cu amendă
de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe
piaţă a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) şi ale art. 16 alin. (2), referitoare la aplicarea marcajului
CE, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi retragerea de pe piaţă;

c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4), referitoare la furnizarea în limba română a informaţiilor
prevăzute la pct. 3.3 şi pct. 3.4 din anexa nr. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, retragerea de pe
piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă şi interzicerea comercializării produselor nemarcate ori
marcate incorect până la eliminarea neconformităţilor;

d) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 şi 9, referitoare la obligaţiile producătorilor,
reprezentanţilor autorizaţi, importatorilor, distribuitorilor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,
interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor
neconforme;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 160 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

e) nerespectarea prevederilor art. 11, referitoare la identificarea operatorilor economici, cu amendă de


la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării;

f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3), referitoare la procedura de evaluarea conformităţii, cu


amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării şi interzicerea
introducerii pe piaţă a produselor neconforme;

g) nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (3) şi (5), referitoare la evaluarea conformităţii de către
inspectoratul utilizatorilor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, interzicerea
introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a produselor neconforme;

h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2) - (4), referitoare la declaraţia UE de conformitate, cu


amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, interzicerea introducerii pe piaţă şi comercializării produselor
neconforme până la eliminarea neconformităţilor;

i) nerespectarea prevederilor art. 19, referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5000 lei la
10000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor
nemarcate sau marcate incorect până la eliminarea neconformităţilor.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de


către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.
(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul
amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă
sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a echipamentelor sub
presiune şi a ansamblurilor va menţiona:
a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;

b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;

c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat
sancţiunea se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe.

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate şi
Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 161 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.4. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 126/2011


privind echipamentele sub presiune transportabile
transpune Directiva 2010/35/UE,

1. DOMENIU DE APLICARE
ART. 1 Domeniu de aplicare
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte reguli privind echipamentele sub presiune transportabile,
cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa şi de a asigura libera circulaţie a acestor echipamente pe teritoriul
Uniunii Europene.
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică:
a) noilor echipamente sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care
nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE,
84/527/CEE sau Directiva 1999/36/CE, în scopul punerii la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor
respective;
b) echipamentelor sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care
poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 2010/35/UE sau directivele 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE ori Directiva 1999/36/CE, în vederea inspecţiilor periodice, a inspecţiilor
intermediare, a controalelor excepţionale şi a utilizării acestora;
c) echipamentelor sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care nu
poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 1999/36/CE, în vederea reevaluării
conformităţii

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 162 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ART. 2 pct. 1. echipamente sub presiune transportabile înseamnă

a) toate recipientele sub presiune, armăturile acestora şi alte accesorii, dacă este cazul, aşa cum sunt
prevăzute în cap. 6.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;

b) cisternele, vehiculele-baterie/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu elemente multiple


(CGEM), armăturile acestora şi alte accesorii, dacă este cazul, aşa cum sunt prevăzute în cap. 6.8 din
anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, atunci când echipamente
menţionate la lit. a) sau la prezenta literă sunt utilizate, în conformitate cu anexele respective, pentru
transportul gazelor din clasa 2, cu excepţia gazelor sau articolelor al căror cod de clasificare conţine
cifrele 6 şi 7, precum şi pentru transportul substanţelor periculoase din alte clase, prevăzute în anexa
nr. 1;

În noţiunea de echipamente sub presiune transportabile sunt incluse buteliile/cartuşele de gaz (nr.
ONU 2.037), dar nu şi aerosolii (nr. ONU 1.950), recipientele criogenice deschise, buteliile de gaz
pentru aparate respiratorii, stingătoarele de incendii (nr. ONU 1.044), echipamentele sub presiune
transportabile exceptate în conformitate cu subsecţiunile 1.1.3.2 din anexele la Hotărârea Guvernului
nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi echipamentele sub presiune transportabile exceptate de la
normele privind confecţionarea şi testarea ambalajelor, potrivit dispoziţiilor speciale ale cap. 3.3 din
anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 163 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

EXCEPTĂRI

Conform ART. 1 (3)


Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică:
a) echipamentelor sub presiune transportabile care au fost introduse pe piaţă înainte de data
punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind
echipamentele sub presiune transportabile şi care nu au făcut încă obiectul unei reevaluări a
conformităţii;
b) echipamentelor sub presiune transportabile utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri
periculoase între statele membre şi ţări terţe efectuat în conformitate cu art. 6 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu
modificările ulterioare.
Transportul de mărfuri periculoase între statele membreși state terțe este autorizat în măsura
în care acesta respectă cerințele A.D.R., R.I.D. sau A.D.N., cu excepția cazului în care în anexele
la prezenta hotărâre se prevede altfel.

SCURT ISTORIC

 Adoptarea Directivei 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind echipamentele


sub presiune transportabile a reprezentat primul pas spre îmbunătă țirea siguranței
transportului de echipamente sub presiune transportabile, asigurându-se totodată libera
circulație a acestora în cadrul unei piețe unice a transporturilor.
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 451/2001
 PT ISCIR C12 – 2003 - CERINŢE TEHNICE PENTRU RECIPIENTE CISTERNE, RECIPIENTE
CONTAINERE ŞI RECIPIENTE BUTOAIE METALICE PENTRU GAZE COMPRIMATE,
LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE
 PT C 5-2003 - Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
 Hotărârea Guvernului nr. 941-2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi
utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile
 Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind
transportul interior de mărfuri periculoase a extins domeniul de aplicare al dispozi
țiilor anumitor
acorduri internaționale pentru a include traficul național, în vederea armonizării condițiilor care
reglementează transportul rutier, feroviarși pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase
în întreaga Uniune.
 HOTĂRÂRE nr.1.326 din 11 noiembrie 2009 privind transportul mărfurilor periculoase în
România
 Având în vedere întârzierea semnificativă a procesului de transpunere a Directivei 2010/35/UE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune
transportabile şi de abrogare a directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE
şi 1999/36/CE ale Consiliului faţă de termenul de 30 iunie 2011, data până la care România, ca

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 164 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

stat membru, avea obligaţia să adopte actele cu putere de lege necesare pentru a se conforma
acestei directive, ţinându-se cont de faptul că introducerea art. 260 alin. (3) în Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) accelerează mecanismul de impunere a sancţiunilor
pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune în
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de a
comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură
legislativă, dat fiind faptul că în data de 18 iulie 2011 Comisia Europeană a iniţiat prima
etapă a procedurii de infringement pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a
Directivei 2010/35/UE, se impune transpunerea în regim de urgenţă a prevederilor
directivei menţionate. Având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere
constituţional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea
obligaţiilor României faţă de Uniunea Europeană şi existând situaţia iminentă de declanşare a
procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, întrucât aceste elemente
anterior menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a
căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României,
republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: ORDONANȚA DE
URGENȚĂ nr. 126/2011

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


Conform Art.2 ,

pct. 3, introducere pe piaţă înseamnă prima punere la dispoziţie a echipamentelor sub presiune
transportabile pe piaţa Uniunii Europene;

pct.4, punere la dispoziţie pe piaţă înseamnă orice acţiune de furnizare a unor echipamente sub
presiune transportabile pentru a fi distribuite sau utilizate pe piaţa Uniunii Europene în cadrul unei
activităţi comerciale ori de serviciu public, fie contra unei plăţi, fie în mod gratuit;

pct.26. supravegherea pieţei înseamnă activităţile desfăşurate şi măsurile luate de autorităţile publice
pentru a se asigura că echipamentele sub presiune transportabile respectă pe parcursul ciclului lor de
viaţă cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi de
prezenta ordonanţă de urgenţă şi nu pun în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte legate de
protecţia intereselor publice.
Conform Directivei 2010/35/UE Articolul 162

Libera circulație a echipamentelor sub presiune transportabile


Fără a aduce atingere procedurilor de salvgardare prevăzute la articolele 30 și 31 din prezenta
directivă și cadrului de supraveghere a pieței prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 , niciun stat
membru nu poate interzice, restricționa sau împiedica, pe teritoriul său, libera circulație, punerea la
dispoziție pe piață și utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile care respectă dispozițiile
prezentei directive.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 165 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Articolul 30
Procedura aplicabilă echipamentelor sub presiune transportabile care prezintă un risc la nivel
național
(1) În cazul în care autorită țile de supraveghere a pieței dintr -un stat membru au luat măsuri în
conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care autoritățile
respective au motive suficiente să creadă că echipamentele sub presiune transportabile care fac
obiectul prezentei directive prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguran ța persoanelor sau pentru alte
aspecte ale protecției interesului public care fac obiectul prezentei directive, acestea realizează o
evaluare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile în cauză, verificând respectarea
tuturor cerințelor stabilite de prezenta directivă. Operatorii economici pertinenți trebuie să coo pereze,
dacă este necesar, cu autorită țile de supraveghere a pieței, inclusiv să permită accesul acestora în
incintele lor și să le furnizeze eșantioane, dacă este cazul.
În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autorită
țile de supraveghere a p ieței constată că
echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cuțele cerinprevăzute de prezenta
directivă și în anexele la Directiva 2008/68/CE, acestea solicită de îndată operatorului economic
relevant să ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a asigura conformitatea echipamentelor
respective cu cerințele menționate, să le retragă de pe piață sau să le recupereze în decursul unei
perioade rezonabile, proporționale cu natura riscului, stabilită de autoritățile respective.
Autoritățile de supraveghere a pieței informează în consecință organismul notificat pertinent.
Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor corective menționate în paragraful
al doilea din prezentul alineat.

Articolul 32
Echipamentele sub presiune transportabile conforme care prezintă un risc pentru sănătate
și
siguranță
(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în temeiul articolului 30 alineatul (1), un stat
membru constată că, de și echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu Directiva
2008/68/EC și cu prezenta directivă, acestea prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța persoanelor
sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public, acesta solicită operatorului economic pertinent
să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, atunci când sunt introduse pe ță, pia
echipamentele sub presiune transportabile în cauză nu mai prezintă riscul respectiv, pentru a retrage
echipamentele de pe ță pia sau pentru a le recupera, în decursul unei peri oade rezonabile,
proporționale cu natura riscului, pe care o stabilește statul membru respectiv.
(2) Operatorul economic se asigură că se iau măsuri corective în privin ța tuturor echipamentelor sub
presiune transportabile vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață sau pe care le utilizează pe
teritoriul Uniunii.
(3) Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile comunicate
includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele sub
presiune transportabile în cauză și pentru a determina originea și lanțul de distribuție al
echipamentelor, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 166 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
Conform Directivei 2010/35/UE Articolul 12

În sensul prezentei directive, marcajul „pi” este singurul marcaj care atestă conformitatea
echipamentelor sub presiune transportabile cu cerin
țele aplicabile prevăzute în anexele la
Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.
Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabileși evaluarea conformității
(1) Echipamentele sub presiune transportabile men ționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) trebuie
să îndeplinească cerințele pertinente privind evaluarea conformității, inspec țiile periodice, inspecțiile
intermediare și verificările excepționale, prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în capitolele 3
și 4 din prezenta directivă.
(2) Echipamentele sub presiune transportabile men ționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) trebuie
să respecte specificațiile pe baza cărora au fost fabricate. Echipamentele respective trebuie să facă
obiectul unor inspecții periodice, al unor inspecții intermediare și al unor verificări excepționale în
conformitate cu anexele la Directiva 2008/68/CE și să se conformeze cerințelor prevăzute în capitolele
3 și 4 din prezenta directivă.
(3) Certificatele de evaluare a conformită ții și certificatele de reevaluare a conformității, precum și
rapoartele privind inspecțiile periodice, inspecți ile intermediare și verificările excepționale, emise de un
organism notificat, sunt valabile în toate statele membre.
Părțile demontabile ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile pot face obiectul unei
evaluări separate a conformității.

Articolul 13
Reevaluarea conformității
Reevaluarea conformită ții echipamentelor sub presiune transportabile menționate la articolul 1
alineatul (2) litera (c), fabricateși puse în funcțiune înainte de data punerii în aplicare a Directivei
1999/36/CE, se efectuează în conformitate cu procedura de reevaluare a conformității prevăzută în
anexa III din prezenta directivă.
Anexa III
PROCEDURA DE REEVALUARE A CONFORMITĂ ȚII
1. În prezenta anexă se stabilește metoda de garantare a conformității echipamentelor sub presiune
transportabile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), fabricate și puse în funcțiune înainte de
data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE, cu dispozi țiile corespunzătoare din anexele la
Directiva 2008/68/CE și din prezenta directivă, aplicabile în momentul reevaluării.
2. Proprietarul sau operatorul trebuie să pună la țiadispozi unui organism notificat care se
conformează standardului EN ISO/IEC 17020:2004 tip A, notificat pentru reevaluarea conformită ții,
informațiile cu privire la echipamentele sub presiune transportabile care permit organismului respectiv
să le identifice cu precizie (origine, norme de proiectareși, în plus, pentru buteliile cu acetilenă, detalii
cu privire la materialul poros). Informațiile trebuie să includă, dacă este cazul, restric țiile de utilizare
prescrise și notele cu privire la eventualele deteriorări sau la eventualele reparații efectuate.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 167 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. Organismul notificat de tip A, notificat pentru reevaluarea conformității, verifică dacă echipamentel e
sub presiune transportabile prezintă cel țin pu același nivel de siguranță ca și echipamentele sub
presiune transportabile menționate în anexele la Directiva 2008/68/CE. Verificarea se efectuează pe
baza informațiilor prezentate în conformitate cu punctul 2 și, dacă este cazul, pe baza unor inspecții
suplimentare.
4. În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la punctul 3 sunt satisfăcătoare, echipamentele
sub presiune transportabile fac obiectul inspec țiilor periodice prevăzute în anexele la Dir ectiva
2008/68/CE. Dacă sunt îndeplinite cerin țele inspecțiilor periodice în cauză, organismul notificat
responsabil cu inspec țiile aplică marcajul „pi” sau marcajul se aplică sub supravegherea sa în
conformitate cu articolul 14 alineatele (1)-(5). Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al
organismului notificat responsabil de inspec țiile periodice. Organismul notificat responsabil de
inspecțiile periodice eliberează un certificat de reevaluare în conformitate cu dispozițiile de la punctul 6
5. În cazul în care recipientele sub presiune au fost fabricate în serie, statele membre pot autoriza un
organism notificat pentru inspecțiile periodice ale recipientelor sub presiune transportabile relevante să
realizeze reevaluarea conformită ții unor rec ipiente sub presiune individuale, inclusiv a ventilelor
acestora și a altor accesorii utilizate pentru transport, cu condiția ca un organism notificat de tip A
responsabil de reevaluarea conformității să fi realizat evaluarea conformității de tip în confor mitate cu
punctul 3 și să se fi emis un certificat de reevaluare a tipului. Marcajul „pi” este urmat de numărul de
identificare al organismului notificat responsabil de inspecțiile periodice.
6. În toate cazurile, certificatul de reevaluare se eliberează de către organismul notificat responsabil
de inspecțiile periodice și conține cel puțin următoarele informații:

numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul,


și
dacă acesta este diferit, numărul de identificare al organismului notificat de tip
(a)
A responsabil cu reevaluarea conformității în conformitate cu dispozițiile de la
punctul 3;
(b) denumirea și adresa proprietarului sau operatorului menționat la punctul 2;
datele de identificare ale certificatului de reevaluare de tip, în cazul aplicării
(c)
procedurii de la punctul 5;
datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile cărora li
(d)
s-a aplicat marcajul „pi”, inclusiv, cel puțin, numărul sau numerele de serie; și
(e) data eliberării.

7. Se eliberează un certificat de reevaluare de tip.


În cazul în care se aplică procedura descrisă la punctul 5, certificatul de reevaluare de tip se eliberează
de către organismul de tip A responsabil cu reevaluarea conformită ții și conține cel puțin ur mătoarele
informații:

(a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul;


denumirea și adresa producătorului și ale deținătorului certificatului de omologare
(b) inițial pentru echipamentele sub presiune transportabile aflate în curs de reevaluare,
în cazul în care deținătorul nu este aceeași persoană cu producătorul;
(c) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile care

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 168 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

aparțin seriei respective;


(d) data eliberării; și
mențiunea: „prezentul certificat nu autorizează producerea de echipamente
(e)
sub presiune transportabile sau de părți ale acestora”.
8. Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, proprietarul sau operatorul arată și
că î
asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate
cerințele prevăzute de prezenta directivă și în anexele la Directiva 2008/68/CE aplicabile în momentul
reevaluării.
9. După caz, seține seama de dispozițiile anexei II punctul 2 și se aplică, de asemenea, marcajul
referitor la temperatura scăzută prevăzut în respectiva anexă.

4. MARCAJE
Conform Directivei 2010/35/UE
Articolul 14444

Principiile generale ale marcajului „pi”

(1) Marcajul „pi” se aplică numai de către producător sau, în cazul reevaluării conformității,
așa cum se prevede în anexa III. În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Directivele
84/525/CEE, 84/526/CEE sau 84/527/CEE, marcajul „pi” se aplică de către organismul notificat sau
sub supravegherea acestuia.

(2) Marcajul „pi” se aplică numai echipamentelor sub presiune transportabile care:
îndeplinesc cerințele de evaluare a conformității prevăzute în anexele la
(a)
Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă; sau
(b) îndeplinesc cerințele de reevaluare a conformității menționate la articolul 13.

Marcajul „pi” nu se aplică niciunui alt echipament sub presiune


transportabil.

(3) Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, producătorul arată căși î asumă
responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerin
țele
aplicabile prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CEși în prezenta directivă.

(4) În sensul prezentei directive, marcajul „pi” este singurul marcaj care atestă conformitatea
echipamentelor sub presiune transportabile cu cerin
țele aplicabile prevăzute în anexele la Directiva
2008/68/CE și în prezenta directivă.

(5) Este interzisă aplicarea pe echipamentele sub presiune transportabile a mărcilor, semnelorși
inscripțiilor care pot induce în eroare părțile terțe în ceea ce privește semnificația sau forma marcajului
„pi” sau ambele. Se pot aplica și alte marcaje pe echipamentele sub presiune transportabile, cu
condiția să nu afecteze vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului „pi”.
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 169 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(6) Marcajul „pi” se aplicăși părților demontabile cu funcție directă de siguranță ale echipamentelor
sub presiune transportabile reîncărcabile.
(7) Statele membre asigură punerea în aplicare corectă a normelor care reglementează marcajul „pi”
și iau măsuri corespunzătoare în caz de utilizare incorectă a acestuia. Statele membre prevăd, de
asemenea, sancțiuni pentru încălcarea legislației, care pot include sancțiuni penale pentru încălcările
grave. Sancți unile respective sunt proporționale cu gravitatea faptei și reprezintă o măsură eficace de
descurajare a utilizării incorecte.

Articolul 15
Norme și condiții privind aplicarea marcajului „pi”

1) Marcajul „pi” constă în simbolul următor, având următoarea formă:

(2) Înălțimea minimă a marcajului „pi” este de 5 mm. Pentru echipamentele


sub presiune transportabile cu diametrul mai mic sau egal cu 140 mm, înălțimea minimă a marcajului
este de 2,5 mm.
(3) Trebuie respectate proporțiile date î n desenul gradat de la alineatul (1). Graficul nu face parte din
marcaj.
(4) Marcajul „pi” se aplică în mod vizibil,și lizibil
permanent echipamentelor sub presiune
transportabile sau plăcuțelor cu datele tehnice ale acestora, precum și părților demonta bile cu funcție
directă de siguranță ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.
(5) Marcajul „pi” se aplică înainte de introducerea pețăpia a noilor echipamentelor sub presiune
transportabile sau a părților demontabile cu funcție dire ctă de siguran ță ale echipamentelor sub
presiune transportabile reîncărcabile.
(6) Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în inspec
țiile și
testările inițiale.
Numărul de identificare al organismului notificat este aplicat chiar de către organismul notificat
sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător.
(7) Marcajul care indică data inspecției periodice sau, după caz, a inspecției intermediare, trebuie să
fie însoțit de numărul de identificar e al organismului notificat responsabil cu efectuarea inspecției
periodice.
(8) În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE sau
84/527/CEE, care nu poartă marcajul „pi”, atunci când se efectuează prima ținspec ie periodică în
conformitate cu prezenta directivă, numărul de identificare al organismului notificat responsabil este
precedat de marcajul „pi”.
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 170 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Aplicarea marcajului ”pi” este echivalentă cu o declarație de conformitate ”la vedere”

Conform Directivei 2010/35/UE


Anexa III4

8. Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, proprietarul sau operatorul arată
că șiî asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune
transportabile cu toate cerin
țele prevăzute de prezenta directivă și în anexele la Directiva
2008/68/CE aplicabile în momentul reevaluării.

9. După caz, seține seama de dispozițiile anexei II punctul 2 și se aplică, de asemenea,


marcajul referitor la temperatura scăzută prevăzut în respectiva anexă.

6. În toate cazurile, certificatul de reevaluare se eliberează de către organismul notificat


responsabil de inspecțiile periodice și conține cel puțin următoarele informații:

(a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul,


și dacă acesta este diferit, numărul de identificare al organismului notificat
de tip A responsabil cu reevaluarea conformită ții în conformitate cu
dispozițiile de la punctul 3;
(b) denumirea și adresa proprietarului sau operatorului men ționat la punctul 2;
(c) datele de identificare ale certificatului de reevaluare de tip, în cazul
aplicării procedurii de la punctul 5;
(d) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile
cărora li s-a aplicat marcajul „pi”, inclusiv, cel puțin, numărul sau numerele
de serie; și
(e) data eliberării.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 171 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform ORDONANȚRI DE URGENȚĂ nr. 126/2011


ART. 34, alin (1)
Certificatele de aprobare CEE de model pentru echipamentele sub presiune
transportabile, eliberate în temeiul directivelor 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE, şi
certificatele CE de examinare a proiectului, eliberate în temeiul Directivei 1999/36/CE,
sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de omologare prevăzute în anexele
la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi fac obiectul
dispoziţiilor privind perioada limitată de recunoaştere a omologărilor de tip stabilite în
respectivele anexe.

6. SANCȚIUNI
CAPITOLUL VI Răspunderi şi sancţiuni

ART. 32
(1) Autoritatea de supraveghere a pieţei care verifică respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi a Instalaţiilor
de Ridicat - ISCIR.
(2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea disciplinară,
patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
(3) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 - 9 referitoare la obligaţiile producătorilor, reprezentanţilor
autorizaţi, importatorilor, distribuitorilor, proprietarilor şi operatorilor, cu amendă de la 10.000 lei la
20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor
neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) referitoare la conformitatea echipamentelor
sub presiune transportabile şi evaluarea conformităţii, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei,
interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor
neconforme;
c) nerespectarea prevederilor art. 14 şi 15 referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la
5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a
produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (3) se fac de către
personalul împuternicit din cadrul ISCIR.
(5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin. (3) se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 172 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.5. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 574/20051


bbbprivind stabilirea cerințelor referitoare la EFICIENȚA CAZANELOR noi
pentru apă caldă care func ționează cu combustibili lichizi sau gazoșile
transpune Directiva 92/42/CEEG

ART. 19
Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/42/CEE din 21 mai
1992 privind cerinţele de eficienţă pentru cazanele noi de apă caldă care funcţionează cu
combustibili lichizi sau gazoşi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din data
de 22 iunie 1992, modificată şi completată prin Directiva Consiliului 93/68/CEE din 22 iulie 1993,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 220 din data de 30 august 1993 şi modificată
şi completată prin Directiva Consiliului 2004/8/CEE din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 052 din 21 februarie 2004.

ART. 18
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 270/2002
privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea
pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu modificările
ulterioare.
ART. 20 Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse cazane
noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, în sensul art. 15 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele
consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte
normative.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 173 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1. DOMENIU DE APLICARE
ART. 1 Prezenta hotărâre se încadrează în programul de promovare a eficienţei energetice şi stabileşte
cerinţele referitoare la randamentul cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau
gazoşi şi care au puterea nominală de minimum 4 kW şi de maximum 400 kW, denumite în continuare
cazane.
ART. 2 alin (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
cazan: ansamblul corp cazan-arzător, destinat să transmită apei căldura degajată la arderea combustibilului;
EXCEPTĂRI
ART. 3 (1) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele:
a) cazanele pentru apă caldă care funcţionează cu alte tipuri de combustibili,
inclusiv combustibili solizi;
b) echipamentele pentru prepararea instantanee
a apei calde;
c) cazanele destinate să funcţioneze cu
combustibili ale căror proprietăţi diferă în mod
considerabil de proprietăţile combustibililor lichizi
şi gazoşi comercializaţi în mod curent, cum ar fi gazele industriale reziduale,
biogazul şi altele;
d) maşinile de gătit şi aparatele destinate în principal să
încălzească spaţiile în care sunt instalate şi care au ca funcţie
secundară furnizarea apei calde pentru încălzire centrală şi a apei
calde menajere;
e) aparatele cu o putere nominală mai mică de 6 kW, care
folosesc circulaţia apei în sistem gravitaţional şi sunt destinate
numai pentru producerea şi stocarea apei calde menajere;

f) cazanele fabricate în regim de unicat;


g) unităţile de cogenerare: unităţi pentru
producerea simultană a energiei electrice şi
termice şi/sau mecanice.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 174 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SCURT ISTORIC
 Directiva 78/170/CEE a Consiliului din 13 februarie 1978 privind randamentul generatoarelor de
căldură pentru încălzirea localurilor și pentru producerea de apă caldă în imobilele neindustriale
noi sau existenteși izolația distribuției de căldurăși de apă caldă menajeră în imobilele
neindustriale noi a dus la stabilirea unor niveluri de randament substanțial diferite de la un
stat membru la altul
 În 21 mai 1992 s-a adoptat Directiva 92/42/CEE – eficienta energetică a cazanelor de apă
caldă, care se încadrează în programul SAVE ("Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency")
privind promovarea eficien ței energetice în Comunitate, determină cerințele de
randament aplicabile cazanelor noi de apă caldă cu combustibil lichid sau gazos cu o
putere nominală de minimum 4 șikWmaximum 400 kW, denumite în continuare
„cazane”.
 Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi
etichetarea energetica pentru introducerea pe piaţa a cazanelor noi de apa calda care
funcţionează cu combustibil lichid sau gazos
 Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerințele minime de randament la fabricarea
sau la punerea în funcțiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea și/sau
producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente

Directiva 92/42/CEE a fost amendată de Directivele 93/68/CEE si 2004/8/CE iar, în plan


național, în România Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 a fost în vigoare de la 09 aprilie 2003
până la 10 iulie 2005, fiind abrogată și înlocuită prin Hotărârea 574/2005.

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


Conform ART. 4

(1) Nu pot face obiectul interzicerii, restricţionării sau împiedicării introducerii pe piaţă ori punerii în
funcţiune pe teritoriul României aparatele şi cazanele care sunt conforme cu prevederile prezentei
hotărâri, care poartă marcajul CE prevăzut la art. 7 ce atestă conformitatea cu toate prevederile
prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile pentru evaluarea conformităţii prevăzute la art. 7 şi 8, decât

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 175 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

dacă legislaţia armonizată în vigoare prevede astfel. Elementele de identificare a marcajului de


conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările
ulterioare

(2) Se admite punerea în funcţiune a cazanelor numai dacă respectă cerinţele de randament prevăzute
la art. 5 alin. (1) şi condiţiile de punere în funcţiune stabilite pe baza condiţiilor climaterice locale, a
caracteristicilor energetice şi a spaţiilor de amplasare a acestora în cadrul imobilelor

Conform ART. 5

(1) Cazanele trebuie să respecte


cerinţele de randament util:
a) la puterea nominală, respectiv în
timpul funcţionării la puterea
nominală Pn exprimată în kW, şi la o
temperatură medie a apei din cazan
de 70 grade C; şi
b) la sarcină parţială, respectiv în
timpul funcţionării la o sarcină
parţială de 30% şi la o temperatură
medie a apei care variază în funcţie
de tipul de cazan.

(2) Cerinţele de randament util pentru cazane sunt prevăzute în anexa nr. 1.

97

(3) Standardele europene armonizate referitoare la cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre, ale căror
numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilesc, între altele,
metodele de verificare valabile pentru fabricaţie şi măsurări. Toleranţe adecvate trebuie incluse în
nivelurile de randament
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 176 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform ART. 7

(4) În cazul în care sunt introduse pe piaţă aparate comercializate separat, acestea trebuie să poarte
marcajul CE şi să fie însoţite de declaraţia de conformitate EC care defineşte parametrii ce le permit
acestora ca, după asamblare, să atingă nivelurile de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1)

(7) În cazul în care organul de control constată că neconformitatea continuă, acesta ia măsurile
necesare de restricţionare sau de interzicere a introducerii pe piaţă a produsului în cauză ori pentru
retragerea produsului de pe piaţă, după caz. Ministerul Economiei şi Finanţelor va notifica Comisiei
Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu măsurile întreprinse.

conform ART. 14

(1) Responsabilităţile producătorului sau ale reprezentantului său autorizat, în legătură cu cazanele şi
cu aparatele introduse pe piaţă sau puse în funcţiune cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute
de prezenta hotărâre pentru cazanele şi aparatele cu marcaj CE.

(2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 9 se aplică şi în cazul cazanelor şi aparatelor introduse pe
piaţă cu marcaj CS.
3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
Conform ART. 7

(1) Se consideră că respectă cerinţele de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1) cazanele care sunt
conforme cu prevederile standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale
Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel de cazane trebuie să aibă aplicat marcajul CE şi
să fie însoţite de declaraţia de conformitate EC.

(2) Conformitatea cazanelor fabricate în serie se certifică prin:


(a) examinarea randamentului unui cazan tip, conform cu modulul B prevăzut în anexa nr. 4;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 177 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII Examinarea EC de tip - Modulul B


1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat constată şi atestă că un
exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere respectă prevederile aplicabile din prezenta
hotărâre.
2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip se înaintează de către producător sau de către
reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene, unui singur organism notificat, ales de către acesta. Cererea trebuie să cuprindă
următoarele:
a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul
autorizat al acestuia, denumirea şi adresa reprezentantului autorizat;
b) o declaraţie scrisă, potrivit căreia rezultă că o cerere similară nu a mai fost înaintată nici
unui alt organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3.
Solicitantul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia
avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate să solicite un număr rezonabil de
exemplare dacă consideră că sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.

3. Dosarul tehnic de fabricaţie

trebuie să permită efectuarea evaluării conformităţii aparatului cu cerinţele aplicabile din prezenta
hotărâre. În măsura în care este necesar evaluării, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să acopere
proiectarea, fabricaţia şi modul de funcţionare a aparatului şi trebuie să cuprindă următoarele:

a) descrierea generală a tipului;

b) planuri de concepţie, planuri de fabricaţie şi diagrame


ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor
etc.;

c) descrieri şi explicaţii necesare


înţelegerii desenelor şi diagramelor, precum şi a
modului de funcţionare a produsului;

d) lista standardelor prevăzute la art.


5 alin. (2) , aplicate în totalitate sau parţial,
precum şi descrierea soluţiilor adoptate pentru
îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute de
prezenta hotărâre pentru cazul în care standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) nu au fost aplicate;

e) rezultatele calculelor de proiectare realizate, verificările efectuate etc.;

f) rapoarte de încercări.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 178 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. Organismul notificat are următoarele obligaţii:

4.1. să examineze dosarul tehnic de fabricaţie, să verifice dacă tipul a fost fabricat în
conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi să identifice elementele care au fost proiectate în
conformitate cu standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, precum şi componentele care au
fost proiectate fără a aplica prevederile din acele standarde;

4.2. să efectueze sau să impună efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a încercărilor


necesare, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 5 alin. (2)
din hotărâre, dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele esenţiale prevăzute de prezenta
hotărâre;

4.3. să efectueze sau să impună efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a încercărilor


necesare, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice standardele din domeniu,
dacă acestea au fost aplicate;

4.4. să convină împreună cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinările şi
încercările necesare.
5. În cazul în care tipul respectă prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat
trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare EC de
tip. Acest certificat conţine denumirea şi adresa producătorului,
concluziile examinărilor şi datele necesare pentru identificarea tipului
aprobat.

Lista cu cele mai importante documente din dosarul tehnic de fabricaţie se anexează la
certificat şi o copie se păstrează de către organismul notificat. În cazul în care organismul notificat
refuză acordarea certificatului de examinare EC de tip producătorului sau reprezentantului autorizat al
acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, organismul trebuie
să justifice detaliat solicitantului refuzul.

În situaţia în care i se refuză unui producător certificarea unui tip, acesta poate face plângere la
instanţa judecătorească competentă teritorială, în condiţiile legii.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 179 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia referitoare la


certificatul de examinare EC de tip, asupra tuturor modificărilor pe care le- a efectuat sau intenţionează
să le efectueze unui aparat aprobat. Aceste modificări sunt supuse unei aprobări suplimentare atunci
când pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile prevăzute pentru utilizarea
acestui produs. Această aprobare suplimentară trebuie acordată sub forma unei completări la
certificatul de examinare EC de tip original.
7. Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, să comunice celorlalte organisme notificate
informaţii relevante privind certificatele de examinare EC de tip pe care le-a emis sau le-a retras,
inclusiv completările la acestea.
8. Celelalte organisme notificate pot să obţină copii ale certificatelor de examinare EC de tip şi/sau ale
completărilor la acestea. Anexele la certificate trebuie puse la dispoziţie celorlalte organisme notificate.

9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie copiile
certificatelor de examinare EC de tip emise şi ale completărilor la acestea o perioadă de cel puţin 10
ani de la data fabricării ultimului produs. În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul
autorizat al acestuia nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene,
obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie ISCIR, la cerere, documentaţia tehnică revine persoanei
responsabile cu introducerea pe piaţă a produsului.
(b) declararea conformităţii cu tipul aprobat în conformitate cu modulele C, D sau E prevăzute în
anexa nr. 5.
ANEXA 5 PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
1. Modulul C - Conformitatea cu tipul
2. Modulul D - Asigurarea calităţii producţiei
3. Modulul E - Asigurarea calităţii produsului
(3) Pentru cazanele care funcţionează cu combustibili gazoşi procedurile de evaluare a conformităţii
randamentelor lor sunt cele utilizate pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de securitate stabilite în
Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoşi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din
9 iunie 2005.

4. MARCAJE

ART.7
(4) În cazul în care sunt introduse pe piaţă
aparate comercializate separat, acestea
trebuie să poarte marcajul CE şi să fie
însoţite de declaraţia de conformitate EC care defineşte parametrii ce le permit acestora ca, după
asamblare, să atingă nivelurile de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1).

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 180 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(5) Marcajul CE se aplică pe cazane în mod vizibil, lizibil şi durabil.


Este interzisă aplicarea pe aceste produse a unor marcaje
asemănătoare cu marcajul CE care pot fi confundate cu acest marcaj.
Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazane şi pe aparate, cu condiţia
ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

(6) În cazul în care organul de control sau un organism notificat


constată că marcajul CE a fost aplicat necorespunzător, producătorul
sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat să
realizeze cazanul conform prevederilor privind aplicarea marcajului
CE şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri
(1) Se consideră că respectă cerinţele de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1) cazanele care sunt
conforme cu prevederile standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale
Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel de cazane trebuie să aibă aplicat marcajul
CE şi să fie însoţite de declaraţia de conformitate EC.

ART. 15 Cazanele şi aparatele introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea
Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi
distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată.

ANEXA 5

2. Modulul D - Asigurarea calităţii producţiei


2.1. Asigurarea calităţii producţiei este procedura prin care producătorul care respectă obligaţiile ce îi
revin conform prevederilor pct. 2.2 asigură şi declară conformitatea aparatelor în cauză cu tipul descris
în certificatul de examinare EC de tip şi faptul că acestea satisfac cerinţele prezentei hotărâri.
Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui
stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să
întocmească în scris o declaraţie de conformitate.
Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat
responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 2.4.

3. Modulul E - Asigurarea calităţii produsului


3.1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte prevederile pct.
3.2 asigură şi declară cazanele şi aparatele conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC
de tip.
Producătorul sau reprezentantul său autorizat, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare cazan şi aparat şi să întocmească în scris o
declaraţie de conformitate. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului
notificat care răspunde de supraveghere, conform prevederilor pct. 3.4.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 181 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Exemplu:

Model general aplicabil:


DECLARATIE DE CONFORMITATE
_____________________ / din data _______________
(numar de identificare produs/lot/data fabricatie)

SC _________ SRL, având sediul social în ________, înregistrată la RC ____ cu nr. J_______ CUI
_________ , prin reprezentant legal ________ în calitate de ________, declarăm pe propria
răspundere, cunoscând prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații și prevederile art.
5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viaț a,
sănătatea, securitatea munciiș i protecția mediului, faptul că produsul / serviciul ___________ (a se
specifica toate datele de identificare) care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în
pericol viata, sănatătea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în
conformitate cu ___ Directiva 92/42/CEEG__ (documentul normativ de referinta, norme UE, standard
ISO, etc).
SC ___________ SRL
prin ___________ (nume in clar, semnatura si stampila)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 182 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

6. SANCȚIUNI
ART. 9 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei, interzicerea introducerii pe piaţă, retragerea de pe piaţă,
interzicerea punerii în funcţiune şi a utilizării produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3), cu amendă de la
2.500 lei la 5.000 lei, limitarea sau interzicerea introducerii pe piaţă,
retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării sau/şi punerii în
funcţiune a produselor nemarcate ori marcate incorect, până la eliminarea
neconformităţilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (4) şi (5) şi a celor din
anexa nr. 4 pct. 9 şi din anexa nr. 5 pct. 1.3, 2.5 şi 3.5, cu amendă de la
2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control, de
comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea
neconformităţilor;
d) lipsa autorizării prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi
interzicerea utilizării cazanelor recuperatoare şi/sau a cazanelor instalate, destinate a fi instalate în
spaţii de locuit.
ART. 9 (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul organului de control.
ART. 10 Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi care asigură
supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piaţă – I
ART. 11 (1) Deciziile luate în aplicarea prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancţiuni şi
restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a cazanelor şi a aparatelor, vor menţiona:
a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;
c) termenele pentru exercitarea căilor de atac în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea.
(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) sunt aduse imediat la cunoştinţă persoanelor interesate şi Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
Conform ART.14, alin (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 9 se aplică şi în cazul cazanelor şi
aparatelor introduse pe piaţă cu marcaj CS.
Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie copiile
certificatelor de examinare EC de tip emise şi ale completărilor la acestea o perioadă de cel puţin 10
ani de la data fabricării ultimului produs. În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul
autorizat al acestuia nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene,
obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie ISCIR, la cerere, documentaţia tehnică revine persoanei
responsabile cu introducerea pe piaţă a produsului.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 183 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.6. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1029/20081


bbbprivind condițiile de introducere pe piață a MAȘINILOR, cu modificările și
completările ulterioarele
transpune Directiva 2006/42/CE

1. DOMENIU DE APLICARE HG (care transpune Directiva) se aplică următoarelor produse:

Conform Directiva 2006/42/CE, art.(1) Conform HG 1029/2008, art.(1)


(a) echipamente tehnice; maşini
(b) echipament interschimbabil; echipamente interschimbabile
(c) componente de siguranță; componente de securitate
dispozitive de prindere pentru
(d) accesorii de ridicare;
ridicarea sarcinii
(e) lanțuri, cabluri și chingi; lanţuri, cabluri şi chingi,
dispozitive detașabile de transmisie arbori de transmisie cu articulaţii
(f)
mecanică; cardanice
echipamente tehnice parțial
(g) cvasimaşini
finalizate.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 184 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

EXCEPTĂRI Conform HG 1029/2008, art.(2)


Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a) componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca
piese de schimb pentru înlocuirea pieselor identice şi
furnizate de către producătorul maşinii originale;
b) echipamentelor specifice destinate utilizării în târguri şi/sau
parcuri de distracţii;
c) maşinilor special proiectate sau puse în funcţiune în scopuri nucleare care, în cazul avariilor, pot
avea ca rezultat emisii radioactive;
d) armelor, inclusiv armelor de foc;

e) mijloacelor de transport următoare: tractoare agricole


sau forestiere, cu excepţia maşinilor montate pe aceste
vehicule, pentru riscurile prevăzute de Ordinul ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de
tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere,
precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la
acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, vehicule şi remorcile acestora, cu excepţia
maşinilor montate pe aceste vehicule, prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor
şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vehicule, cu excepţia maşinilor
montate pe aceste vehicule, prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vehicule destinate exclusiv competiţiilor
şi mijloacelor de transport aerian, naval şi feroviar, cu excepţia maşinilor montate pe aceste mijloace
de transport;
f) navelor maritime şi platformelor maritime, inclusiv
echipamente lor instalate la bordul acestor nave şi/sau
platforme;
g) maşinilor special
proiectate şi
construite în scop militar sau de menţinere a ordinii publice;
h) maşinilor special proiectate şi construite în scop de
cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare;
i) ascensoarelor care echipează puţurile de mină;
j) maşinilor special destinate deplasării artiştilor în timpul spectacolelor;
k) produselor electrice şi electronice, în măsura în care acestea sunt reglementate de Hotărârea
Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă
tensiune, republicată, cu modificările ulterioare: aparate electrocasnice, echipamente audio şi video,
echipamente pentru tehnologia informaţiei, echipamente pentru birouri, mecanisme de joasă tensiune
pentru conexiuni şi control, motoare electrice;
l) echipamentelor electrice de înaltă tensiune: aparataje pentru conexiuni şi control transformatoare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 185 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SCURT ISTORIC

 Directiva 89/392/CEE privind apropierea legisla țiilor statelor membre în domeniul


echipamentelor tehnice (mașini)
 Directiva 98/37/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul echip amentelor
tehnice (mașini)
 Directiva (mașini) 2006/42/CE este o versiune revizuită a Directivei „Maşini”, a cărei primă
versiune a fost adoptată în 1989. Noua directivă „Maşini” este aplicabilă de la 29
decembrie 2009. Directiva are un obiectiv dublu de a armoniza cerințele de securitate și
sănătate aplicabile maşinilor pe baza unui nivel ridicat de protec ție a sănătății și de
securitate,asigurând în acela și timp libera circulație a maşinilor pe piața Uniunii
Europene. Directiva ”Maşini” revizuită nu introduce modificări radicale față de versiunile
anterioare. Această versiune clarifică și consolidează dispozițiile directivei, în scopul
îmbunătățirii aplicării practice a acesteia.

Ce se înțelege prin ”MAȘINI”:


Conform HG 1029/2008, art. 3(1), alin. a)
un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în
mişcare, care sunt reunite de o manieră solidară în vederea unui anumit scop, în special
montat ori destinat montării cu un sistem de acţionare, altul decât forţa umană sau
animală, aplicată direct;

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


Art.3 alin 8. introducere pe piaţă - prima punere la dispoziţie, în România sau într-un stat membru
al Uniunii Europene, a unei maşini ori cvasimaşini în vederea comercializării sau utilizării sale, contra
cost ori gratuit;

CAP. 2 Condiţii de introducere pe piaţă


SECŢIUNEA 1 - Supravegherea pieţei
ART. 5 (1)
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în calitate de autoritate competentă în domeniu,
trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru ca maşinile să fie introduse pe piaţă şi/sau puse în
funcţiune numai dacă acestea satisfac prevederile prezentei hotărâri şi nu compromit sănătatea şi
securitatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice sau bunurilor, atunci când ele sunt
instalate şi întreţinute corespunzător şi utilizate în conformitate cu destinaţia lor sau în condiţii rezonabil
previzibile.
SECŢIUNEA a 2-a - Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune
ART. 6
(1) Înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unei maşini, producătorul sau
reprezentantul său autorizat trebuie:

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 186 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

a) să se asigure că aceasta satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care îi sunt


aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1;
b) să se asigure că este disponibil dosarul tehnic prevăzut în anexa nr. 7 lit. A;
c) să pună la dispoziţie, în special, informaţiile necesare, cum ar fi instrucţiunile;
d) să aplice procedurile specifice de evaluare a conformităţii, potrivit prevederilor art. 13;
e) să întocmească declaraţia CE de conformitate, potrivit prevederilor anexei nr. 2 lit. A pct. 1, şi
să se asigure că aceasta însoţeşte maşina;
f) să aplice marcajul CE în conformitate cu prevederile art. 16.
(2) Înainte de introducerea pe piaţă a unei cvasimaşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat
se asigură că a fost îndeplinită procedura prevăzută la art. 14.
(3) În sensul procedurilor menţionate la art. 13, producătorul sau reprezentantul său autorizat dispune
ori are acces la mijloacele necesare pentru a se asigura de conformitatea maşinii cu cerinţele esenţiale
de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 7
(1) În cazul în care maşina face obiect şi al altor reglementări armonizate, care se referă la alte
aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie să indice şi
conformitatea maşinilor cu prevederile respectivelor reglementări.
(2) În situaţia în care una sau mai multe dintre reglementările armonizate prevăzute la alin. (1) lasă
producătorului ori reprezentantului său autorizat, într-o perioadă tranzitorie, posibilitatea alegerii
regimului de aplicare, marcajul CE indică conformitatea numai cu dispoziţiile respectivelor reglementări
aplicate de către producător sau de reprezentantul său autorizat. Declaraţia CE de conformitate trebuie
să menţioneze referinţele reglementărilor aplicabile, astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.

SECŢIUNEA a 3-a - Libera circulaţie


ART. 8
(1) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a
maşinilor care sunt conforme cu prevederile
prezentei hotărâri nu pot fi interzise, restrânse sau
împiedicate.
(2) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a
cvasimaşinilor nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate în cazul în care producătorul ori
reprezentantul său autorizat stabileşte, prin declaraţia de încorporare prevăzută în anexa nr. 2 lit. B
pct. 1, că aceste cvasimaşini sunt destinate a fi încorporate într-o maşină sau asamblate cu alte
cvasimaşini în vederea constituirii unei maşini.
(3) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor tehnice şi a altor manifestări similare, maşinile şi
cvasimaşinile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu condiţia ca un
indicator vizibil să indice clar neconformitatea acestora, precum şi imposibilitatea vânzării înainte de
punerea lor în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. În timpul demonstraţiilor cu aceste maşini
şi cvasimaşini neconforme, expozantul ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru asigurarea
protecţiei persoanelor.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 187 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
SECŢIUNEA a 4-a - Prezumţia de conformitate şi standardele armonizate
ART. 9
(1) Se consideră ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotărâri maşinile care poartă marcajul CE
şi care sunt însoţite de declaraţia CE de conformitate ale cărei elemente sunt prevăzute în anexa nr. 2
lit. A la pct. 1.
(2) O maşină fabricată în conformitate cu un standard român şi/sau un standard naţional al unui alt stat
membru al Uniunii Europene, care adoptă un standard european armonizat al cărui număr de referinţă
este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că este conformă cu cerinţele
esenţiale de sănătate şi securitate acoperite de standardul respectiv.
(3) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini se
aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I. Această listă se actualizează ori de câte ori este necesar.
(4) Asociaţia de Standardizare din România trebuie să asigure condiţiile pentru a permite partenerilor
sociali să participe şi să îşi exprime punctul de vedere la nivel naţional asupra procesului de elaborare
şi urmărire a standardelor armonizate.

SECŢIUNEA 1 -Procedurile de evaluare a conformităţii maşinilor


ART. 13

(1) Pentru a atesta conformitatea unei maşini cu prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau
reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformităţii
prevăzute la alin. (2), (3) şi (4).

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 188 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(2) Dacă maşina nu este prevăzută în anexa nr. 4, producătorul sau reprezentantul său autorizat
trebuie să aplice procedura de evaluare a conformităţii cu controlul intern al producţiei maşinilor,
prevăzută la anexa nr. 8.
(3) Dacă maşina este prevăzută în anexa nr. 4 şi este fabricată conform standardelor armonizate
prevăzute la art. 9 alin. (2) care acoperă ansamblul cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate
aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile
următoare:
a) procedura de evaluare a conformităţii prin control intern al producţiei maşinilor, prevăzută la
anexa nr. 8;
b) procedura "examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al
producţiei maşinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3;
c) procedura de asigurare totală a calităţii, prevăzută la anexa nr. 10.

(4) În situaţia în care maşina este menţionată în anexa nr. 4 şi dacă nu este fabricată conform
standardelor armonizate prevăzute la art. 9 alin. (2) sau dacă este parţial în conformitate cu aceste
standarde ori dacă standardele armonizate nu acoperă ansamblul cerinţelor esenţiale de securitate şi
sănătate aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre
procedurile următoare: a) procedura "examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu
controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3; b) procedura de asigurare totală a
calităţii, prevăzută la anexa nr. 10.

SECŢIUNEA a 2-a - Procedura pentru cvasimaşini


cvasimaşină - maşina parţial finalizată; un ansamblu care
se constituie ca o maşină, dar care nu poate să asigure el
însuşi un scop definit. Un sistem de acţionare este o
cvasimaşină. Cvasimaşina este destinată a fi încorporată
sau asamblată cu alte maşini ori alte cvasimaşini sau
echipamente în vederea constituirii unei maşini căreia i se
aplică prezenta hotărâre
ART. 14
(1) Înainte de introducerea pe piaţă a unei cvasimaşini,
producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să se
asigure că:
a) este pregătită documentaţia tehnică relevantă descrisă în anexa
nr. 7 lit. B pct. 1;
b) sunt pregătite instrucţiunile de asamblare descrise la anexa nr. 6;
c) este întocmită declaraţia de încorporare, descrisă în anexa nr. 2
lit. B pct. 1.
(2) Instrucţiunile de asamblare şi declaraţia de încorporare trebuie
să însoţească cvasimaşina până la încorporarea acesteia în maşina
finală şi trebuie să constituie parte a dosarului tehnic pentru această maşină.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 189 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. MARCAJE
CAP. 5 Marcaje
SECŢIUNEA 1 - Marcajul CE
ART. 16
(1) Marcajul CE de conformitate este format din iniţialele "CE", în
conformitate cu grafica modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Marcajul CE se aplică pe maşină în mod vizibil, lizibil şi de neşters,
în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.
(3) Aplicarea pe maşini a marcajelor, semnelor ori inscripţiilor care pot
induce în eroare terţele părţi în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma
marcajului CE sau ambele este interzisă. Orice alt marcaj poate fi
aplicat pe maşini, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectate
vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.
Conform ANEXA1 – art.1.
Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate
1.7.3. Marcarea maşinilor Fiecare maşină trebuie marcată vizibil şi durabil, cel puţin, cu următoarele
informaţii:
- sediul social şi adresa completă ale producătorului şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat;
- denumirea maşinii;
- marcajul CE (a se vedea anexa nr. 3);
- indicarea seriei sau a tipului;
- numărul seriei, dacă există;
- anul de fabricaţie, acesta fiind anul în care procesul de producţie a fost finalizat. Este interzisă
antedatarea sau postdatarea maşinii la aplicarea marcajului "CE".
În plus, dacă maşina este proiectată şi construită pentru a fi utilizată într-o atmosferă potenţial
explozivă, această informaţie trebuie indicată pe maşină. Pe maşină trebuie să figureze, de asemenea,
informaţii complete referitoare la tipul acesteia şi esenţiale pentru utilizarea ei în condiţii de securitate.
Aceste informaţii intră sub incidenţa cerinţelor prevăzute la pct. 1.7.1.
Dacă o parte a maşinii trebuie manipulată în timpul utilizării cu mijloace de ridicare, masa ei
trebuie indicată vizibil, durabil şi fără ambiguitate.
ANEXA 3 MARCAJUL CE
Marcajul CE de conformitate este constituit din iniţialele "CE" sub următoarea formă:
În cazul reducerii sau măririi marcajului CE, proporţiile trebuie
respectate, aşa cum reiese din grafica de mai sus. Diferitele elemente ale
marcajului CE trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni pe verticală, care nu pot fi mai
mici de 5 mm. Se poate face derogare de la această dimensiune pentru maşinile
de dimensiuni reduse. Marcajul CE trebuie să fie aplicat în imediata vecinătate a
numelui producătorului sau al reprezentantului său autorizat, cu folosirea aceloraşi tehnici.
În situaţia în care se aplică procedura de asigurare a calităţii totale menţionată la art. 13 alin. (3) lit. c) şi
alin. (4) lit. b) din hotărâre, marcajul CE trebuie să fie imediat urmat de numărul de identificare al organismului
notificat.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 190 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
ANEXA 2 exemplu:

DECLARAŢII

Conţinut
A. Declaraţia CE de conformitate a maşinii
Declaraţia şi traducerile acesteia trebuie să fie elaborate potrivit instrucţiunilor prevăzute la pct.
1.7.4.1 lit. a) şi b) din anexa nr. 1 şi trebuie să fie dactilografiate sau scrise de mână cu majuscule.
Această declaraţie se referă exclusiv la maşina care se află în starea în care a fost introdusă pe piaţă
şi exclude componentele adăugate şi/sau operaţiile efectuate ulterior de către utilizatorul final.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 191 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Declaraţia CE de conformitate trebuie să conţină următoarele elemente:


1. denumirea şi adresa completă ale producătorului şi, după caz, ale reprezentantului său autorizat;
2. denumirea şi adresa persoanei autorizate să constituie dosarul tehnic, persoană care trebuie să fie
stabilită în Uniunea Europeană;
3. descrierea şi identificarea maşinii, inclusiv denumirea generică, funcţia, modelul, tipul, numărul de
serie şi denumirea sa comercială;
4. o declaraţie care să precizeze expres că maşina
satisface ansamblul prevederilor pertinente din
prezenta hotărâre şi, după caz, o declaraţie
similară care precizează că maşina este conformă
şi cu alte reglementări şi/sau reguli tehnice
specifice. Referinţele trebuie să fie cele
care sunt publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene. În cazul maşinilor
fabricate pe teritoriul României se
precizează toate referinţele
reglementărilor române aplicabile, care
sunt publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
5. dacă este cazul, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a efectuat
examinarea CE de tip prevăzută în anexa nr. 9 şi numărul certificatului de examinare CE de tip;
6. dacă este cazul, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat
sistemul de asigurare a calităţii totale prevăzut în anexa nr. 10;
7. dacă este cazul, referinţele la standarde armonizate care au fost utilizate aşa cum este menţionat la
art. 9 alin. (3) din hotărâre;
8. dacă este cazul, referinţele la alte standarde şi la specificaţiile tehnice care au fost utilizate;
9. locul şi data declaraţiei;
10. identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să elaboreze această declaraţie în numele
producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

B. Declaraţie de încorporare a cvasimaşinilor


Declaraţia şi traducerile acesteia trebuie să fie elaborate potrivit instrucţiunilor prevăzute la pct.
1.7.4.1 lit. a) şi b) din anexa nr. 1 şi trebuie să fie dactilografiate sau scrise de mână cu majuscule.
Declaraţia de încorporare trebuie să conţină următoarele elemente:
1. denumirea şi adresa completă ale producătorului cvasimaşinii şi, după caz, ale reprezentantului său
autorizat;
2. numele şi adresa persoanei autorizate să constituie dosarul tehnic respectiv, persoană care trebuie
să fie stabilită în Uniunea Europeană;
3. descrierea şi identificarea cvasimaşinii, inclusiv denumirea generică, funcţia, modelul, tipul, numărul
de serie şi denumirea sa comercială;
4. o declaraţie care să precizeze care sunt cerinţele esenţiale prevăzute de prezenta hotărâre aplicate şi
satisfăcute şi că documentaţia tehnică specifică este constituită conform lit. B) din anexa nr. 7 şi, după caz, o

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 192 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

declaraţie care precizează că cvasimaşina este conformă şi cu alte reglementări şi/sau reguli tehnice specifice.
Referinţele trebuie să fie cele care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul cvasimaşinilor
fabricate pe teritoriul României se precizează toate referinţele reglementărilor române aplicabile, care sunt
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
5. un angajament de a transmite informaţiile relevante privind cvasimaşina, la cererea justificată a
autorităţilor naţionale. Acest angajament trebuie să conţină metoda de transmitere şi nu trebuie să
aducă prejudicii drepturilor de proprietate intelectuală a producătorului cvasimaşinii;
6. o declaraţie în care se precizează că această cvasimaşină nu poate fi introdusă pe piaţă înainte ca
maşina finală în care ea trebuie să fie încorporată a fost declarată conformă cu prevederile relevante
ale prezentei hotărâri, dacă este necesar;
7. locul şi data declaraţiei;
8. identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să elaboreze această declaraţie în numele
producătorului sau al reprezentantului său autorizat. 2. Conservare Producătorul sau reprezentantul
său autorizat trebuie să păstreze originalul declaraţiei CE de conformitate pentru o perioadă de cel
puţin 10 ani de la ultima dată a fabricării maşinii. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie
să păstreze originalul declaraţiei de încorporare pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată
a fabricării cvasimaşinii.

6. SANCȚIUNI
CAP. 6 Răspunderi şi sancţiuni
ART. 18
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se
sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi ale art. 6
alin. (1) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,
retragerea de pe piaţă, interzicerea introducerii pe piaţă, a
punerii în funcţiune şi a utilizării produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) şi alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la
5.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu
producătorul sau cu reprezentantul său autorizat, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi ale art. 17 alin. (1), cu amendă de la 2.500 lei la
5.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate ori
marcate incorect.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii
de muncă cu atribuţii specifice, care asigură supravegherea pieţei, desemnaţi potrivit art. 5 alin. (5).
(3) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse notifică Comisiei sancţiunile stabilite la alin. (1) şi
(2), precum şi orice modificări ulterioare aduse acestora.

ART. 19 Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile


Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 193 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.7. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 957/20161


privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 2016/4242/UE a
Parlamentului European și al Consiliului privind

NS
IIN TA
ST LA
AL LE
ȚIIIIL
AȚ DE
ED TR
ET AN
RA SP
NS OR
PO RT TP EC
PE CAABBLLU
U
p en
pe up
nttrru so
errs
pe an
oa ne
e
și de abrogare a Directivei 2009/9/CE
transpune Regulamentul (UE) 2016/424/UE

1. DOMENIU DE APLICARE
Articolul 2 - Domeniu de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplică instalațiilor pe cablu noi
destinate transportului de persoane, modificărilor instalațiilor pe
cablu care necesită o nouă autorizare și subsistemelorși
componentelor de securitate pentru instalațiile pe cablu.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 194 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

O instalație de transport pe cablu (persoane) se compune din infrastructură și din subsistemele


enumerate în continuare:
1. cabluri și elemente atașate cablurilor;

2. angrenaje și frâne;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 195 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. dispozitive mecanice:
3.1. dispozitive de tensiune în cablu;

3.2. dispozitive mecanice în stații;

3.3. dispozitive mecanice ale lucrărilor de linie;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 196 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. vehicule:
4.1. cabine, telescaune și teleschiuri;

4.2. suspante (corzi);

4.3. cărucioare (transbordoare);

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 197 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4.4. elemente de legătură cu cablurile;

5. dispozitive electrotehnice:
5.1. dispozitive de comandă, de supraveghereși de securitate;

5.2. instalații de comunicare și de informare;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 198 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.3. dispozitive de protecție împotriva trăsnetelor;

6. echipamente de salvare:
6.1. dispozitive fixe de salvare;

6.2. dispozitive mobile de salvare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 199 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

EXCEPTĂRI (2) Prezentul regulament nu se aplică:


(a) ascensoarelor reglementate de Directiva 2014/33/UE;
(b) instalațiilor pe cablu care sunt clasificate de către statele membre drept instala ții istorice, culturale
sau de patrimoniu care au fost puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 1986, sunt exploatate în continuare și nu
au suferit nicio modificare semnificativă de proiectare sau de construc ție, inclusiv subsistemele și
componentele de securitate proiectate anume pentru acestea;

(c) instalațiilor concepute în scopuri agricole sau forestiere;

(d) instalațiilor pe cablu pentru deservirea adăposturilor montane și


a cabanelor, destinate exclusiv transportului de șibunuri
transportului de persoane special desemnate;
(e) echipamentelor fixe sau mobile concepute exclusiv pentru
agrement și distracție, și nu drept mijloace de transport pentru
persoane;
(f) instalațiilor minie re sau altor instala ții industriale fixe
utilizate pentru activități industriale;
(g) instalațiilor în care utilizatorii sau vehiculele se deplasează
pe apă.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 200 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SCURT ISTORIC

 Directiva 2000/9/CE a Parlamentului Europeanși a Consiliului stabileșt e norme referitoare la


instalațiile pe cablu care sunt proiectate, construite și operate în vederea transportului de
persoane.
 Directiva 2000/9/CE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluția Consiliului
din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehniceși a standardelor. Prin urmare,
directiva stabilește numai cerințele esențiale aplicabile instalațiilor pe cablu, în timp ce
detaliile tehnice sunt adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul
European de Standardizare Electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
1025/2012 al Parlamentului Europeanși al Consiliului . Conformitatea cu standardele
armonizate astfel stabilite, ale căror numere de referin ță sunt publicate în Jurnalul Ofic ial al
Uniunii Europene, conferă prezumția de conformitate cu cerințele Directivei 2000/9/CE .
Experiența a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcționează bine în acel sector și ar
trebui să fie menținute și chiar promovate în continuare.
 Hotărârea Guvernului nr. 433/2002 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane
În vigoare de la 01 mai 2004 până la 29 iulie 2004, fiindșiabrogat înlocuit
prin Hotărârea Guvernului nr. 1009/2004.
 Hotărârea Guvernului nr. 1009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane
În vigoare de la 30 iulie 2004 până la 20 aprilie 2018, fiind abrogat prin HG 957/2016.

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


„instalație pe cablu” înseamnă un sistem complet instalat in situ
constând în infrastructurăși subsisteme care este proiectat,
construit, asamblat și pus în funcțiune în scopul transportului de
persoane, a cărui tracțiune este asigurată de cabluri dispuse de -
a lungul traseului;

Conform nr. 957/2016


ART. 2 Se desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri ca
autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor Regulamentului.
ART. 3 Autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei, potrivit capitolului V din Regulament, este
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
denumită în continuare ISCIR.
ART. 4, alin. (c))
punerea în funcţiune şi utilizarea instalaţiilor pe cablu sunt admise în condiţiile prevăzute de Legea nr.
64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi
a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, şi cu respectarea prevederilor prescripţiilor
tehnice aplicabile instalaţiilor pe cablu (PT R7 – 2003)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 201 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui subsistem sau a unei componente de
securitate pentru distribuirea sau utilizarea pe pia
ța Uniunii în cadrul unei activități comerciale, contra
cost sau gratuit;

„introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție pe piața Uniunii a unui subsistem sau a
unei componente de securitate;
Subsistemele și componentele de securitate sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă sunt
conforme cu prezentul regulament (Regulamentul (UE) 2016/424/UE)

Articolul 7 Libera circulație a subsistemelor și a componentelor de securitate


Statele membre nu pot interzice, restric
ționa sau împiedica punerea la dispoziție pe piață a
subsistemelor și a componentelor de securitate care îndeplinesc cerințele prezentului regulament.

Articolul 14 Obligațiile distribuitorilor


(1) Atunci când pun la dispoziție pe piață un subsistem sau o componentă de securitate, distribuitorii
acordă o atenție deosebită cerințelor prezentului regulament. L 81/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene 31.3.2016
(2) Înainte de a pune la dispoziție pe piață un subsistem sau o
compon entă de securitate, distribuitorii verifică dacă subsistemul
sau componenta de securitate poartă marcajul șiCEdacă este
însoțită de o copie a declarației de conformitate UE, de instrucțiuni
și de informații de securitate și, după caz, de alte documente
necesare, într-o limbă ușor de înțeles de către util izatori, după cum
stabilește statul membru vizat, și dacă producătorul și importatorul
au respectat cerințele prevăzute la articolul 11 alineatele (5) și (6)
și, respectiv, la articolul 13 alineatul (3). Dacă distribuitorul
consideră sau are motive să creadă că un subsistem sau o
componentă de securitate nu este conform (ă) cu cerințele esențiale
de securitate aplicabile prevăzute în anexa II, acesta nu pune la dispozi ție pe piață subsistemul sau
componenta de securitate până când nu este asigurată conformitatea sa cu cerințele menționate. Mai
mult decât atât, atunci când subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, distribuitorul
informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a
pieței.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 202 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un subsistem sau o


componentă de securitate este în responsabilitatea lor, țiilecondide
depozitare sau de transport nu periclite ază conformitatea sa cu cerințele
esențiale aplicabile prevăzute în anexa II.
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un subsistem
sau o componentă de securitate pe care l-au introdus/au introdus-o pe
piață nu este în conformitate cu prezentul regulament iau de îndată
măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului
subsistem sau a respectivei componente de securitate, pentru a îl/o
retrage sau pentru a îl/o rechema, după caz. Mai mult decât atât, în cazul
în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest
sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață subsistemul sau
componenta de securitate, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitateși la orice măsuri corective
luate.
(5) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorită
ți naționale competente, îi furnizează
acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui subsistem sau a
unei componente de securitate. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau
în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice
acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de subsistemele sau de componentele de securitate
pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.

3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
Articolul 17 Prezumția de conformitate a subsistemelor și a componentelor de securitate
Subsistemele și componentele de securitate care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu
părți ale acestora, ale căror referin
țe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt
considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa II care sunt vizate de
standardele respective sau de părți ale acestora.

ANEXA II CERINȚE ESENȚIALE


1. Obiectiv

Prezenta anexă define ște cerințele esențiale, inclusiv cerințele privind mentenabilitatea și
operabilitatea, care se aplică la proiectarea, construcția și punerea în f uncțiune a instalațiilor pe cablu,
precum și la subsistemele și componentele de securitate.

2. Cerințe generale

2.1. Securitatea persoanelor

Securitatea pasagerilor, a
personalului de exploatareși a
terților este o cerință
fundamentală pentru proiectarea,
construcția și exploatarea
instalațiilor pe cablu.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 203 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.2. Principii de securitate


Toate instalațiile pe cablu sunt proiectate, exploatate și întreținute cu aplicarea următoarelor principii,
în ordinea indicată:
— eliminarea sau, dacă eliminarea este imposibilă, reducerea riscurilor, prin caracteristici de
proiectare și de construcție;
— definirea și adoptarea tuturor măsurilor de protecție necesare împotriva riscurilor imposibil
de eliminat prin caracteristicile de proiectare și de construcție;
— definirea și enunțarea măsurilor de prevedere care trebuie luate pentru a evita riscurile care
nu pot fi eliminate în întregime prin dispozi
țiile și măsurile menționate la primele două principii
anterioare.

2.3. Luarea în considerare a factorilor externi

Instalațiile pe cablu se proiectează și se construiesc în așa fel încât să poată fi exploatate în siguranță,
ținând cont de tipul de instalație pe cablu, de natura și de caracteristicile fizice ale terenului pe care
este instalată, de împrejurimile acestuia, de condițiile meteorologice și atmosferice, precum și de
posibilele structuri și obstacole terestre sau aeriene situate în apropiere.

7.3.2. Riscurile de cădere

Posturile și suprafețele de lucru sau de intervenție, inclusiv cele utilizate doar ocazional, și accesul la
acestea sunt proiectateși construite astfel încât să prevină căderea persoanelor care lucrează sau
care circulă în locurile respective. Dacă aceste amenajări nu sunt suficiente, posturile de lucru se
dotează, în plus, cu puncte de ancorare pentru echipamente de protecție individuală anticădere.

PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂ


ȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI
COMPONENTE DE SECURITATE:
MODULUL B: EXAMINAREA UE DE TIP – TIP DE PRODUCȚIE
1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformită ții în care un
organism notificat examinează proiectul tehnic al unui subsistem sau al unei componente de
securitate și verifică și atestă că proiectul tehnic îndeplinește cerințele aplicabile acestuia din
prezentul regulament.
2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic
al subsistemului sau al componentei de securitate, prin examinarea documenta ției tehnice
menționate la punctul 3, precum și prin examinarea unui exemplar complet de subsistem sau
de componentă de securitate reprezentativ pentru produc ția luată în considerare (tip de
producție).
MODULUL D: CONFORMITATEA CU TIPUL PE BAZA ASIGURĂRII CALITĂ
ȚII
PROCESULUI DE PRODUCȚIE

1. Conformitatea cu tipul pe baza asigurării calității procesului de producție este acea parte din
procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 204 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

la punctele 2și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemele sau


componentele de securitate în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de
examinare UE de tip și respectă cerințele care le sunt aplicabile din prezentul regulament.
2. Fabricația - Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru producția, inspecția
produselor finite și încercarea subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză astfel
cum se specifică la punctul 3 și se supune supravegherii astfel cum se specifică la punctul 4
3. Sistemul de calitate

MODULUL F: CONFORMITATEA CU TIPUL PE BAZA VERIFICĂRII


SUBSISTEMULUI SAU A COMPONENTEI DE SECURITATE

1. Conformitatea cu tipul pe baza verificării subsistemului sau a componentei de securitate este


acea parte din procedura de evaluare a conformită ții prin care producătorul îndepl inește
obligațiile prevăzute la punctele 2, 5.1 și 6 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă
că subsistemele sau componentele de securitate în cauză, care au făcut obiectul dispozi țiilor de
la punctul 3, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de și tip
satisfac cerințele care le sunt aplicabile din prezentul regulament.
2. Fabricația - Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabrica ție și
monitorizarea acestuia să asigure conformitatea subsistemelor sau a componentelor de
securitate fabricate cu tipul aprobat prezentat în certificatul de examinare UE șidecutip
cerințele care le sunt aplicabile din prezentul regulament.
3. Verificarea

MODULUL G: CONFORMITATEA PE BAZA VERIFICĂRII UNITĂȚII DE PRODUS


1. Conformitatea bazată pe verificarea unită ții de produs este procedura de evaluare a
conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3.1 și 4
și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemul sau componenta de
securitate în cauză, care se supune dispozi țiilor punctului 3, este în conformitate cu cerințele
prezentului regulament care îi sunt aplicabile.
2. Fabricația - Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și
monitorizarea lui să asigure conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate
fabricate cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament.
3. Verificarea

MODULUL H 1: CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A


CALITĂȚII, ÎNSOȚITĂ DE EXAMINAREA PROIECTULUI
1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calită
ții, însoțită de examinarea proiectului, este
procedura de evaluare a conformită ții prin care producătorul își îndeplinește obligațiile
prevăzute la punctele 2și 5 și asigură ș i declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemele
sau componentele de securitate în cauză satisfac cerin țele care le sunt aplicabile din prezentul
regulament.
2. Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea,
fabricarea, inspecția produselor finite și încercarea subsistemelor sau a componentelor de
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 205 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

securitate specificate la punctulși3 se supune supravegherii specificate la punctul 4 Se


examinează caracterul adecvat al proiectului tehnic al subsistemelor sau al componentelor de
securitate, conform dispozițiilor de la punctul 3.6
3. Sistemul de calitate

Articolul 43 Neconformitatea formală


(1) Fără a aduce atingere articolului 40, un stat membru solicită operatorului economic relevant să
pună capăt neconformității respective în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:
(a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr.
765/2008 sau a articolului 21 din prezentul regulament;
(b) marcajul CE nu a fost aplicat;
(c) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al
producției a fost aplicat prin încălcarea articolului 21 sau nu a fost aplicat;
(d) declarația de conformitate UE nu însoțește subsistemul sau componenta de
securitate;
(e) declarația de conformitate UE nu a fost redactată;
(f) declarația de conformitate UE nu a fost redactată corect;
(g) documentația tehnică este fie absentă, fie incompletă
(h) informațiile menționate la articolul 11 alineatul (6) sau la articolul 13 alineatul (3)
lipsesc, sunt false sau incomplete;
(i) nu este îndeplinită orice altă cerință administrativă prevăzută la articolul 11 sau la
articolul 13.
(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia
toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a
subsistemelor sau a componentelor de securitate respective sau pentru a se asigura că acestea sunt
rechemate sau retrase de pe piață.

4. MARCAJE

Articolul 20 Principii generale ale marcajului


CE
Marcajul CE face obiectul principiilor generale
prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Articolul 21 Norme
și condiții pentru
aplicarea marcajului CE
(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil
și indelebil pe subsistemul sau pe componenta de
securitate ori pe plăcuța sa cu datele produsului. Dacă acest lucru nu este posibil sau nu se justifică
dată fiind natura subsistemului sau a componentei de securitate, marcajul CE se aplică pe ambalajși
pe documentele însoțitoare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 206 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(2) Marcajul CE se aplică înainte ca subsistemul sau componenta de securitate să fie introdus(ă) pe
piață.
(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de
control al producției. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică c hiar de către
organismul notificat sau, la instrucțiunile acestuia, de către producător sau de către reprezentantul său
autorizat.
(4) Marcajul CE și numărul de identificare menționat la alineatul (3) pot fi urmate de orice alt însemn
care indică un risc special sau o utilizare specială.
(5) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a
regimului aplicabil marcajului CEși iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării necorespunzătoare
a respectivului marcaj.

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Articolul 19 Declarația de conformitate UE
(1) Declarația de conformitate UE pentru un subsistem sau o componentă de securitate stipulează
faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute în anexa II.
(2) Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa IX, conține
elementele specificate în modulele relevante stabilite în anexele III-VII și se actualizează în
permanență. Declarația însoțește subsistemul sau componenta de securitateși este tradusă în
limba/limbile impusă/impuse de statul membru în care este introdus(ă) sau pus(ă) la dispozi
ție pe piață
subsistemul sau componenta de securitate.
(3) În cazul în care un subsistem sau o componentă de securitate intră
sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o
declarație de conformitate UE, se redactează o singură declarație de
conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația
respectivă conține identificarea actelor respective ale Uniunii, inclusiv
referințele de publicare ale acestora.
(4) Prin redactarea declarației de conformitate UE , producătorul șî i
asumă responsabilitatea pentru conformitatea subsistemului sau a
componentei de securitate cu țele cerinprevăzute de prezentul
regulament.
ANEXA IX
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE
SECURITATE NR. … (*)
1. Subsistemul/componenta de securitate sau modelul de subsistem/componentă de securitate
(produsul, tipul, lotul sau
numărul de serie).

2. Numele și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 207 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. „Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.”


4. Obiectul declara ției (identificarea subsistemului sau a componentei de securi tate care permite
trasabilitatea. Aceasta poate include o imagine, în cazul în care acest lucru este necesar pentru
identificarea subsistemului sau a componentei de securitate):
— descrierea subsistemului sau a componentei de securitate,
— toate dispoziții le relevante pe care trebuie să le respecte componenta de securitate, în
special condițiile de utilizare.
5. Obiectul declara ției descris la punctul 4 este în
conformitate cu legisla ția relevantă de armonizare a
Uniunii: …(Regulamentul (UE) 2016/424/UE)
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau
trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care
se declară conformitatea:
7. Organismul notificat … (denumire, adresă, număr) … a
efectuat … (descrierea interven ției) … și a emis
certificatul/certificatele: … (detalii, inclusiv data acestuiași, după caz,
informații cu privire la durata și condițiile valabilității sale).
8. Informații suplimentare:
Semnat pentru și în numele: …
(locul și data emiterii):
(numele, funcția) (semnătura):

6. SANCȚIUNI

Articolul 45
Sancțiuni

(1) Statele membre stabilesc regimul sanc țiunilor


care se aplică în cazul încălcării de către operatorii economici
a dispozițiilor prezentului regulament și a dispozițiilor de drept
național adoptate în temeiul prezentului regulament. Pentru
încălcările grave, aceste norme pot prevedea țiunisanc
penale.
Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare și pot fi mai severe în
cazul în care operatorul economic relevant a comis anterior o încălcare similară a dispozi țiilor
prezentului regulament.
Statele membre notifică aceste norme Comisiei până la 21 martie 2018 și notifică fără întârziere orice
modificare ulterioară adusă acestora.

(2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că normele lor privind
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor prezentului
regulament sunt respectate.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 208 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform nr. 957/2016, ART. 10

1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie
considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 din Regulament, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000


lei, precum şi cu una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării instalaţiei
şi, după caz, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a subsistemelor şi
componentelor de securitate neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 11 - 14, 16 şi 19 din Regulament, cu amendă de la 25.000
lei la 50.000 lei, precum şi cu una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea
utilizării instalaţiei şi, după caz, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a
subsistemelor şi componentelor de securitate neconforme;
c) nerespectarea prevederilor art. 21 din Regulament, cu amendă de la 25.000 lei la 50.000
lei, precum şi cu una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea comercializării
subsistemelor şi componentelor de securitate ori, după caz, interzicerea introducerii pe piaţă
până la eliminarea neconformităţilor.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul
împuternicit din cadrul ISCIR.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult
48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute
la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancţiuni şi una
dintre următoarele măsuri administrative, respectiv: restricţii de introducere pe piaţă a subsistemelor şi
componentelor de securitate neconforme sau interzicerea utilizării instalaţiei, va menţiona:
a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR; c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul
plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie
să se pronunţe.
(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate, Ministerului
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Comisiei Europene şi celorlalte state membre.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 11 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 21 aprilie 2018, cu excepţia art.
5 - 7 şi 9, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi a art. 10, care se aplică
începând cu data de 21 martie 2018.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 209 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.8. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 410/20161

privind stabilirea condițiilor pentru


introducerea pe piață sau punerea în funcțiune
a ASCENSOARELOR
și pentru punerea la dispozi ție pe piață
aa ccoom
mppoonneenntteelloorr ddee ssiigguurraannțțăă ppeennttrruu aacceesstteeaa,, transpune Directiva 2014/33/EU

1. DOMENIU DE APLICARE
ART. 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte reguli privind ascensoarele care deservesc permanent
clădiri şi construcţii, destinate pentru transportul de: a) persoane;

b) persoane şi mărfuri;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 210 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c) doar mărfuri, dacă există acces la suportul pentru transport, adică dacă o persoană poate
intra fără dificultate şi dacă este prevăzut cu comenzi situate în interiorul suportului pentru
transport sau în raza de acţiune a unei persoane din interior.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi componentelor de siguranţă pentru ascensoare


prevăzute în anexa nr. 3, care sunt utilizate în ascensoarele prevăzute la alin. (1).

ANEXA 3 LISTA componentelor de siguranță pentru ascensoare

Componentele de siguranță pentru un ascensor (în special atunci când este vorba de
transportul persoanelor!) sunt un ansamblu de dispozitive mecanice, electrice, electroniceși /
sau hidraulice menite să detecteze ții situa
anormale în funcționarea ascensorului și să
inițializeze acțiuni automate care să preântâmpine producerea de avarii / accidente.
Aceste componente de siguranță sunt interconectate și se clasifică după PRINCIPALELE
FUNCȚII DE SIGURANȚĂ PE CARE LE ÎNDEPLINESC:
a) siguranța pasagerilor la urcarea și la coborârea din cabina liftului
b) limitarea ”încărcării cabinei liftului” (cu pasageriși bagajele lori, cu materiale etc)
c) limitarea cursei cabinei în țulpu liftului, atât în partea superioară, cât și în partea
inferioară
d) limitarea vitezei de deplasare a cabineiși împiedicarea căderii libere a cabinei în puț
1. Dispozitive de zăvorâre a uşilor de palier

2. Dispozitivele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre pentru împiedicarea căderii cabinei sau
a mişcărilor sale necontrolate

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 211 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PANOU ELECTRIC DE
FORȚĂ și DE COMANDĂ Troliu / Mașina de ridicare
Regulator de Frâna
supra viteză
MOTORUL ELECTRIC al
Mașinii de ridicare

Cablul de tracțiune
al cabinei
Mecanismul de
Cablul de acționare a ușii
antrenare a Limitator de
Regulatorului de siguranță , capăt
supraviteză de cursă a ușii

interblocaje Fotocelulă

PARACĂZĂTOARE

Cuplajul cablului de
la Regulatorul de
supraviteză la
CABLUL DE
TRACȚIUNE al Cablu mobil de
CABINEI cursă al cabinei

CONTRAGREUTATEA
ROATĂ / SCRIPETE de
întindere a cablului de Tampoane de
antrenare a Regulatorului amortizare
de supra viteză

3. Limitatoare de viteză

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 212 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. a) Tampoane cu înmagazinarea energiei: neliniare sau cu amortizarea mişcării de revenire

b) Tampoane cu disiparea energiei

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 213 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. Dispozitive de siguranţă montate pe vinciurile circuitelor hidraulice, când acestea sunt utilizate ca
paracăzătoare

6. Contacte electrice de siguranţă sub formă de circuite de siguranţă care conţin componente
electronice

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 214 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

EXCEPTĂRI
Conform H.G. nr. 410/2016
Art.(3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a) dispozitivelor de ridicare a căror viteză nu depăşeşte 0,15 m/s;

b) elevatoarelor pentru construcţii;

c) instalaţiilor de transport pe cablu, inclusiv instalaţiilor de transport pe plan înclinat care se


deplasează pe şine;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 215 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

d) ascensoarelor special proiectate şi construite pentru uz militar sau poliţienesc;

e) dispozitivelor de ridicare de pe care se pot efectua lucrări;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 216 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

f) ascensoarelor pentru puţuri de mină;

g) dispozitivelor de ridicare pentru ridicarea artiştilor în timpul spectacolelor;

h) dispozitivelor de ridicare instalate în mijloacele de transport;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 217 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

i) dispozitivelor de ridicare conectate la utilaje şi destinate exclusiv accesului la locul de muncă,


inclusiv puncte de întreţinere şi inspecţie pe echipamente tehnice;

j) trenurilor cu cremalieră şi pinion;

k) scărilor şi trotuarelor rulante.

(4) În situaţia în care, pentru ascensoare sau pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare,
riscurile prevăzute de prezenta hotărâre sunt reglementate în totalitate sau parţial de legislaţia
specifică a Uniunii Europene, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică sau aplicarea acestora
încetează de la data aplicării respectivei legislaţii specifice a Uniunii Europene.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 218 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SCURT ISTORIC
 Directiva 84/529/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1984 de apropiere a legisla țiilor statelor
membre referitoare la ascensoarele cu acționare electrică, hidraulică sau oleo -electrică
 Directiva 95/16/CE a Parlamentului Europeanși a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a
legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare
Directiva 95/16/CE a fost preluată în legislația românească de ”armonizare” cu legislația EU
în 2002
 Hotărârea nr. 225/2002 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor
Pe baza căreia ISCIR elaborează în 2002, prescripția tehnică ”armonizată EU”:
PT R6-2002, ediția 1 - Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea,
repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electriceși hidraulice de persoane și/sau de
materiale -, aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002
Hotărârea nr. 225/2002, n-a avut viață lungă (nici 6 luni), ”a murit în fașă”, fiind în vigoare
de la 01 ianuarie 2003 până la 11 iunie 2003, înainte de a fi abrogată și înlocuită prin Hotărârea
439/2003.
• Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a
ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, cu
modificările úi completările ulterioare;
• În schimb, prescripția tehnică ISCIR - PT R6-2002, ediția 1, a rezistat în varianta inițială până
în 2006, când a fost modificată și completată prin Ordin de Ministru:
Ordinul nr. 265/2006 privind modificareași completarea Prescripției tehnice PT R 6-2002,
ediția 1, Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și
verificarea tehnică a ascensoarelor electriceși hidraulice de persoane și/sau de materiale,
aprobată anterior prin Ordinul ministrului industriei și resurs elor nr. 577/2002
Acest Ordin de Ministru rămâne în vigoare de la 20 iulie 2006 până la 08 octombrie
2010, când este abrogat printr-un alt Ordin de Ministru :
 Ordin 1404/2010, ocazie cu careși PT R6-2002, ediția 1 este abrogată, modificată și
completată și ”rebotezată”, devenind:
 PT R2-2010 Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri
sau de mărfuri cu comandă interioară,
În 2014, ca urmare a trecerii în 2008 de la politica de ”armonizare legislativă” cunoscută sub
denumirea de ”Noua Abordare” la o nouă politică cunoscută sub denumirea de ”Noul cadru
legislativ”, Directiva 95/16/CE – ASCENSOARE este înlocuită de
• Directiva 2014/33/EU

Directiva 2014/33/EU este preluată în legislația din România prin:

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 410/2016 (Totuși, deocamdată -2019- PT R2-2010


Ascensoare – nu s-a modificat semnificativ)

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 219 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CELE MAI IMPORTANTE MODIFICĂRI ALE DIRECTIVEI ASCENSOARE:


 Sistemul de protecție a mișcărilor neintenționate ale cabinei ascensorului denumite abreviat
UCMP a devenit o componentă de siguranță în noua directivă a ascensoarelor (Directiva 2014/33/EU).
 Noua directivă privind ascensoarele (Directiva 2014/33/EU ) descrie obligațiile specifice pentru toți
”actorii”/ operatorii de pe piață. ”Actorii” de pe piață sunt instalatorii de ascensoare și producătorii
sau reprezentanții lor autorizați, precum și importatorii și distribuitorii de componente de siguranță.
 Autoritățile de reglementare a pieței pentru ascensoareși componentele de siguranță pent ru
ascensoare, pot verifica respectarea obligațiilor Directivei privind ascensoarele
 Ca instalator de lifturi, sunte
ți obligat să vă asigurați că toate componentele de siguranță, inclusiv
UCMP, pe care le-ați cumpărat de la 20 aprilie 2016, trebuie să aibă un marcaj CEși o declarație
UE de conformitate. Componentele de securitate care au intrat pețapia UE înainte de 20 aprilie
2016 pot fi, de asemenea, instalate într-un ascensor, chiarși după această dată, cu declarația CE
de conformitate originală, în conformitate cu Directiva 95/16 / CE. Ascensoarele fabricate după 20
aprilie 2016 trebuie întotdeauna să primească o declara ție UE de conformitate în conformitate cu
noua directivă privind ascensoarele (Directiva 2014/33/EU ).
 În calitate de distribuitor de componente de siguranță, inclusiv UCMP, sunteți obligat să furnizați
aceste componente cu marcajul CE și declarația UE de conformitate în conformitate cu noua
directivă privind ascensoarele de la 20 aprilie 2016. Componentele de siguran ță care au in trat pe
piața UE înainte de 20 aprile 2016, începând cu această dată, pot fi instalate și după aprilie 2016
într-un ascensor, cu declarația CE de conformitate originală, în conformitate cu Directiva 95/16 / CE .
 În calitate de importator de componente de siguranță, inclusiv UCMP, sunteți obligat să furnizați
aceste componente cu marcajul CE și declarația UE de conformitate în conformitate cu noua
directivă privind ascensoarele de la 20 aprilie 2016.
 Rezultatul marcării componentelor de siguranță trebuie s ă fie extins pentru a permite identificarea
persoanelor cărora le-a fost livrat fiecare componentă de siguranță.
 ”Declarația CE de conformitate” trebuie să fie re-denumită ”declarația de conformitate a UE” în
conformitate cu noua directivă privind ascensoarele.
 Dacă ați pus la dispoziție (pe piață) componente sau ascensoareși ați descoperit defecte /
probleme de siguranță la acestea, acum trebuie să le raportați guvernului. Sunteți obligat să păstrați
un registru de evidență privind aceste aspecte.
 Instalatorii, Producătorii și importatorii ascensoarelor trebuie să investigheze reclamațiile cu privire la
produsele lor și apoi să ia măsuri de rezolvare a reclamațiilor și să țină un registru al reclamațiilor.
 Noua directivă - ascensoare o perioadă de zece ani de păstrare a documentației tehnice,
informațiilor de livrare, declarației UE de conformitate și, după caz, a certificatelor de tip CE de către
toți operatorii/ ”actorii” de pe piață . Organismele notificate sunt chiar obligate să păstreze informați ile
privind certificatele și documentele tehnice eliberate de acestea timp de cincisprezece ani.
Noua Directivă – ascensoare trebuie pusă în aplicare în legislația națională a fiecărui stat UE.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 220 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


Articolul 3
(1) Introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziţie pe piaţă a
componentelor de siguranţă pentru ascensoare care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri
nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată.
(2) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor sau demonstraţiilor, ascensoarele sau componentele de siguranţă
pentru ascensoare care nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu
condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar faptul că ele nu sunt conforme cu prevederile prezentei
hotărâri şi că nu vor fi introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă până când nu sunt aduse în stare de
conformitate. În timpul demonstraţiilor se iau măsuri de securitate corespunzătoare pentru a asigura
protecţia persoanelor.
(3) În situaţia în care este necesar, se pot emite reglementări care cuprind cerinţe specifice de
protecţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor când ascensoarele sunt puse în funcţiune sau
utilizate. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei
hotărâri.
Articolul 4
Introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință
(1) Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensoarele
reglementate de prezenta directivă pot fi introduse pe pia ță și date în folosință numai dacă respectă
dispozițiile din prezenta directivă, în condițiile în care sunt instalate și întreținute corespunzător și
utilizate pentru scopul propus.
(2) Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componentele de
siguranță pentru ascensoare reglementate de prezenta directivă pot fi puse la dispoziție pe piață și
date în folosință numai dacă respectă dispozițiile din prezenta directivă, în condițiile în ca re sunt
integrate și întreținute corespunzător și utilizate în scopul propus.

Articolul 5
(1) Ascensoarele trebuie să respecte cerinţele esenţiale privind sănătatea şi securitatea prevăzute în
anexa nr. 1.
(2) Componentele de siguranţă pentru ascensoare trebuie să respecte cerinţele esenţiale privind
sănătatea şi securitatea prevăzute în anexa nr. 1 şi permit ascensoarelor în care sunt integrate să se
conformeze cerinţelor respective.

CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE

1. Obligaţiile corespunzătoare cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate se aplică doar când există
riscuri corespunzătoare pentru ascensorul sau componenta de siguranţă pentru ascensoare în cauză,
în condiţiile în care este utilizată în modul intenţionat de montator sau producător.
2. Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate conţinute în hotărâre sunt imperative. Totuşi, dat fiind
stadiul actual al tehnicii, este posibil ca obiectivele pe care le stipulează să nu poată fi atinse. În astfel
BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 221 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

de cazuri şi în cea mai mare măsură posibilă, ascensoarele sau componentele de siguranţă pentru
ascensoare trebuie proiectate şi construite astfel încât să fie cât mai apropiate de aceste obiective.
3. Producătorul şi montatorul sunt obligaţi să evalueze riscurile în scopul identificării tuturor riscurilor
aferente produselor lor; apoi trebuie să proiecteze şi să construiască produsele ţinând cont de
rezultatele evaluării.
 Toate ascensoarele de persoane trebuie să aibă un mecanism propriu. Această cerinţă nu se
aplică ascensoarelor la care contragreutăţile sunt înlocuite cu o a doua cabină.
 Ascensorul trebuie proiectat şi construit astfel încât spaţiul în care se deplasează cabina să fie
inaccesibil, cu excepţia întreţinerii sau în situaţii de urgenţă. Utilizarea normală a ascensorului
trebuie să fie blocată înainte ca o persoană să aibă acces la spaţiul respectiv.
 Ascensorul trebuie proiectat şi construit astfel încât să se prevină riscul de zdrobire când cabina
este în una dintre poziţiile extreme.În acest scop se asigură un spaţiu liber sau refugiu dincolo
de poziţiile extreme.
 Cabinele ascensoarelor trebuie să fie complet închise prin pereţi pe toată lungimea, inclusiv
podelele şi tavanul, cu excepţia orificiilor de ventilaţie, şi echipate cu uşi pe toată lungimea.
Aceste uşi trebuie să fie proiectate şi montate astfel încât cabina să nu se poată mişca, cu
excepţia mişcărilor de aducere la nivelul palierului prevăzut în paragraful al treilea de la punctul
2.3, decât dacă uşile sunt închise şi cabina să se poată opri dacă uşile se deschid.Uşile cabinei
trebuie să rămână închise şi blocate dacă ascensorul se opreşte între două niveluri când există
riscul unei căderi între cabină şi puţ sau când nu există puţ.
 În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie sau a defecţiunii componentelor, ascensorul
trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea liberă sau deplasarea necontrolată a
cabinei.Dispozitivul de prevenire a căderii libere a cabinei trebuie să fie independent de mijlocul
de suspendare a acesteia.Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală şi
la viteza maximă anticipată de montator.
 Cabinele trebuie prevăzute cu mijloace de comunicare bidirecţionale, care permit contactul
permanent cu un serviciu de salvare.
 Componentele de siguranţă pentru ascensoare prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre trebuie să
fie însoţite de instrucţiuni astfel încât următoarele operaţiuni să poată să fie efectuate eficient şi
fără pericol:
a) asamblarea;
b) conectarea;
c) reglarea;
d) întreţinerea.
 Fiecare ascensor trebuie să fie însoţit de instrucţiuni redactate în limba română. Instrucţiunile
de utilizare conţin cel puţin următoarele documente:
a) instrucţiuni, conţinând planurile şi diagramele necesare utilizării normale şi
referitoare la întreţinere, inspectare, reparare, verificări periodice şi operaţiunile
de salvare
b) un jurnal în care pot fi notate reparaţiile şi, când este cazul, verificările periodice.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 222 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
Comformitatea cu prevederile Directivei 2014/33/EU se demonstrează în urma aplicării uneia
dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:
 EXAMINAREA UE DE TIP pentru ascensoare şi componente de siguranţă pentru
ascensoare modulul B
Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un
organism notificat examinează proiectul tehnic al unei componente de siguranţă pentru
ascensoare şi verifică şi atestă că respectivul proiect tehnic respectă cerinţele esenţiale privind
sănătatea şi securitatea aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre şi dacă permite ascensorului în
care se montează să funcţioneze conform cerinţelor respective.

 INSPECŢIA FINALĂ A ASCENSOARELOR


Inspecţia finală este acea parte a unei proceduri de evaluare a conformităţii prin care un
organism notificat asigură şi certifică faptul că un ascensor care face obiectul unui certificat de
examinare UE de tip sau care este proiectat şi fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de
asigurare a calităţii satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr.
1 la hotărâre.

 CONFORMITATEA CU TIPUL bazată pe asigurarea calităţii produsului în cazul componentelor


de siguranţă pentru ascensoare modulul E
Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calităţii produsului în cazul componentelor de
siguranţă pentru ascensoare este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care
un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii al unui producător pentru a se
asigura că componentele de siguranţă pentru ascensoare sunt fabricate şi monitorizate în
conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip, respectă cerinţele aplicabile
prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, permiţând unui ascensor în care sunt integrate în mod
corect să îndeplinească respectivele cerinţe.

 CONFORMITATEAbazată pe asigurarea totală a calităţiipentru componentele de siguranţă


pentru ascensoare modulul H
Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii în cazul componentelor de siguranţă
pentru ascensoare este procedura de evaluare a conformităţii prin care un organism
notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii utilizat de un producător pentru a se
asigura că componentele de siguranţă pentru ascensoare sunt proiectate, fabricate,
inspectate şi testate astfel încât să satisfacă cerinţele aplicabile prevăzute în anexa nr. 1
la hotărâre şi să determine ca un ascensor pe care au fost integrate în mod corect să
îndeplinească respectivele cerinţe.
 CONFORMITATEAbazată pe verificarea unităţii pentru ascensoare modulul G
Conformitatea bazată pe verificarea unităţii este procedura de evaluare a conformităţii
prin care un organism notificat evaluează dacă un ascensor respectă cerinţele esenţiale
de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 223 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

 CONFORMITATEA CU TIPULplus verificarea aleatorie pentru componentele de siguranţă


pentru ascensoare modulul C2
Conformitatea cu tipul plus verificarea aleatorie este partea din procedura de evaluare a
conformităţii prin care un organism notificat efectuează verificări ale componentelor de siguranţă
pentru ascensoare pentru a se asigura că ele sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în
certificatul de examinare UE de tip şi că satisfac cerinţele aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre,
permiţând unui ascensor în care sunt integrate corect să satisfacă cerinţele respective.

 CONFORMITATEA CU TIPUL bazată pe asigurarea calităţii produsului pentru ascensoare


modulul E
Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului este partea procedurii de evaluare
a conformităţii prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii utilizat de
un montator pentru a se asigura că ascensoarele sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în
certificatul de examinare UE de tip sau cu un ascensor proiectat şi fabricat în cadrul unui sistem
de asigurare a calităţii aprobat în conformitate cu anexa nr. 11 la hotărâre şi că satisfac cerinţele
esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

Articolul 41
Neconformitatea formală
(1) Fără a aduce atingere articolului 38, un stat membru solicită operatorului economic vizat să pună
capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:
marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE)
(a)
nr. 765/2008 sau a articolului 19 din prezenta directivă;
(b) marcajul CE nu a fost aplicat;
numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea
(c)
articolului 19 sau nu a fost aplicat atunci când acest lucru este impus de articolul 19;
(d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită;
(e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;
documentația tehnică menționată în anexa IV partea A și partea B și în anexele VII,
(f)
VIII și XI este fie absentă fie incompletă;
denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau
(g) adresa instalatorului, producătorului sau a importatorului este indicată în conformitate
cu articolul 7 alineatul (6), articolul 8 alineatul (6) sau articolul 10 alineatul (3);
informațiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranță
(h) pentru ascensoare nu sunt indicate în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) sau
articolul 8 alineatul (5);
ascensorul sau componenta de siguran ță pentru ascensoare nu este însoțită de
(i) documentele menționate la articolul 7 alineatul (7) sau articolul 8 alineatul (7) ori
documentele respective nu respectă cerințele aplicabile.

(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia
toate măsurile corespunzătoare pentru a restric
ționa sau a interzice utilizarea ascensorului sau a -l
retrage sau pentru a restric
ționa sau a interzice punerea la dispoziție pe pia ță a componentei de
siguranță pentru ascensoare sau pentru a asigura că este rechemat sau retras de pe piață.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 224 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. MARCAJE
Articolul 18 Marcajul CE este supus
principiilor generale prevăzute la art. 30
din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Articolul 19 alin (1) Marcajul CE se
aplică vizibil, lizibil şi indelebil pe fiecare cabină de ascensor şi pe fiecare dintre componentele de
siguranţă pentru ascensoare sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă ataşată componentei
de siguranţă pentru ascensoare care nu se poate separa de aceasta.
(2) Marcajul CE se aplică înainte ca ascensorul sau componenta de siguranţă pentru ascensoare să fie
introduse pe piaţă.
(3) Marcajul CE de pe ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat
implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii:
a) inspecţia finală, prevăzută în anexa nr. 5;
b) verificare unitară, prevăzută în anexa nr . 8;
c) asigurarea calităţii, prevăzută în anexele nr. 10, 11 sau 12.
(4) Marcajul CE de pe componentele de siguranţă pentru ascensoare este urmat de numărul de
identificare al organismului notificat implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a
conformităţii:
a) asigurarea calităţii unui produs, prevăzută în anexa nr. 6;
b) asigurarea totală a calităţii, prevăzută în anexa nr. 7;
c) conformitatea cu tipul plus verificarea aleatorie pentru componentele de siguranţă pentru
ascensoare, prevăzută în anexa nr. 9.
(5) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către acesta sau, conform
instrucţiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat sau de către montator sau
reprezentantul său autorizat.
(6) Marcajul CE şi numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn
care indică un risc special sau o utilizare specială.
5. Marcajul
Pe lângă particularitățile minime impuse pentru orice mecanism în conformitate cu punctul 1.7.3
5.1. din anexa I la Directiva 2006/42/CE, fiecare cabină trebuie să poarte o plăcu ță ușor vizibilă care
să indice clar sarcina nominală în kilograme și numărul maxim de pasageri care pot fi transportați.
Dacă ascensorul este proiectat să permită persoanelor blocate în cabină ieșirea fără ajutor din
5.2.
exterior, instrucțiunile relevante trebuie să fie clare și vizibile în interiorul cabinei.

7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate


Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele
esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei directive și, sub
7.1.
responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al
acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.
Instalatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și
păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o
7.2.
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de
conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 225 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
ANEXA II
A. CONȚINUTUL DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE UE PENTRU COMPONENTELE DE
SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE

Declarația de conformitate UE pentru componentele de țăsiguran pentru ascensoare conține


următoarele informații:
(a) denumirea comercială și adresa producătorului;
(b) dacă este cazul, denumirea comercială și adresa reprezentantului autorizat;
descrierea componentei de siguranță pentru ascensoare, detaliile privind tipul sau
(c) seria și numărul seriei (dacă există); dacă este necesar pentru identificarea
componentei de siguranță pentru ascensoare, se poate adăuga o imagine;
funcția de siguranță a componentei de siguranță pentru ascensoare, dacă nu este
(d)
evidentă din descriere;
(e) anul fabricației componentei de siguranță pentru ascensoare;
toate dispozițiile relevante cărora li se conformează componenta de siguranță
(f)
pentru ascensoare;
o declarație din care să reiasă că componenta de siguranță pentru ascensoare este
(g)
conformă cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii;
(h) după caz, referința la standardul armonizat utilizat;
după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare a l organismului notificat care
a efectuat examinarea UE de tip a componentelor de siguran ță pentru ascensoare
(i)
din anexa IV partea Ași din anexa VI și referința certificatului de examinare UE de
tip acordat de organismul notificat respectiv;
după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care
(j) a realizat procedura de evaluare a conformită ții de tip cu verificare aleatorie pentru
componentele de siguranță pentru ascensoare, menționată în anexa IX;
după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care
(k) a aprobat sistemul de asigurare a calității utilizat de producător, în conformitate cu
procedura de evaluare a conformității din anexa VI sau VII;
numele și funcția persoanei împute rnicite să semneze declara ția în numele
(l)
producătorului sau al reprezentantului său autorizat;
(m) locul și data semnăturii;
(n) semnătura.

B. CONȚINUTUL DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE UE PENTRU ASCENSOARE


Declarația de conformitate UE pentru ascensoare se întocmește în aceeași limbă ca și instrucțiunile
menționate în anexa I punctul 6.2, este dactilografiată sau tipărită și conține următoarele informații:
(a) denumirea comercială și adresa instalatorului;
(b) dacă este cazul, denumirea comercială și adresa reprezentantului autorizat;
descrierea ascensorului, detaliile privind tipul sau seria, numărul serieiși adresa
(c)
unde este instalat ascensorul;
(d) anul instalării ascensorului;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 226 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(e) toate dispozițiile relevante cărora se conformează ascensorul;


o declarație din care să reiasă că ascensorul este conform cu întreaga legislație
(f)
relevantă de armonizare a Uniunii;
(g) după caz, referința (referințele) la standardele armonizate utilizate;
după caz, denumirea, adresași numărul de id entificare ale organismului notificat
care a realizat examinarea UE de tip a ascensoarelor din anexa IV partea B în
(h)
conformitate cu articolul 16 alineatul (1) literași (a) referința la certificatul de
examinare UE de tip emis de organismul notificat;
după caz, denumirea, adresași numărul de identificare al organismului notificat care
(i) a realizat verificarea unitară a ascensoarelor din anexa VIII în conformitate cu
articolul 16 alineatul (1) litera (c);
după caz, numele, adresași numărul de id entificare ale organismului notificat care a
(j)
realizat inspecția finală a ascensoarelor din anexa V;
după caz, numele, adresași numărul de identificare ale organismului notificat care a
(k) aprobat sistemul de asigurare a calită ții utilizat de instalator în conformitate cu
procedura de evaluare a conformității din anexa X, XI sau XII;
numele și funcția persoanei împuternicite să semneze declarația în numele
(l)
instalatorului sau al reprezentantului său autorizat;
(m) locul și data semnăturii;
(n) semnătura.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 227 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

6. SANCȚIUNI
Articolul 41, alin (1)
Autoritatea competentă în sensul prezentei hotărâri este Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de Afaceri.
(2) Autoritatea care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este
responsabilă pentru supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.
Articolul 42, alin (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se
sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 4 şi 5, cu
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi una dintre următoarele măsuri
administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea
introducerii pe piaţă a produselor;
b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) sau (9), art. 8 alin. (9)
sau (11), art. 10 alin. (4) sau (5) sau art. 11 alin. (1) sau (5), cu amendă de la
2.500 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6) sau
(8), art. 8 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) sau (10), art. 9 alin. (2), art. 10
alin. (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9) sau (10) sau art. 11 alin. (2), (3) sau (4), cu
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi una dintre următoarele măsuri
administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea
introducerii pe piaţă a produselor;

d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei
şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor;
e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2), (3) sau (4), cu amendă de la 2.500 lei la
5.000 lei şi următoarea măsură administrativă: interzicerea introducerii pe piaţă a produselor;
f) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a), b) sau c), alin. (4) lit. a), b)
sau c), alin. (5) sau (6), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi una dintre următoarele măsuri
administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a
produselor.
Articolul 42, alin (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică operatorilor economici care aveau
obligaţia de a se conforma normei legale.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac
de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.
Articolul 42, alin (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor
prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 228 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 435/20101

privind regimul de introducere pe piaţă şi


de exploatare a echipamentelor pentru agrement

Notă: Siguranța echipamentelor pentru parcuri de distracții face obiectul reglementărilor


naționale ale statelor membre, deoarece o propunere a Comisiei privind o directivă specifică în
acest domeniu a fost eliminată din programul legislativ european prin decizia Consiliului
European din decembrie 1992.
Prin urmare în acest domeniu nu există o Directivă / Un Regulament la nivel EU
Totuși Standardele europene EN 13814și EN 13782 au fost elab orate de Comitetul European
pentru Standardizare (CEN) ca răspuns la un mandat al Comisiei menit să ofere producătorilor
și autorităților naționale o bază comună pentru proiectarea și evaluarea în condiții de siguranță
a echipamentelor pentru parcurile de distracții
 Standard EN 13814:2004 – ”echipamente și utilaje specifice pentru Târguri și parcuri de
distractii. Siguranța structurilor”
 Standard EN 13782: 2005 – ”structuri temporare – Corturi – Siguranță”
Potrivit informa
țiilor de care dispune Comisia, C omitetul tehnic 254 al Organiza ției
Internaționale de Standardizare (ISO) intenționează să elaboreze un standard internațional
pentru echipamentele destinate parcurilor de distracții pe baza standardelor europene
existente.
Comisia nu are o relație oficia lă cu ISO. Cu toate acestea, mai multe organiza ții europene de
standardizare, inclusiv cele din Danemarca, Finlanda, Fran ța, Germania, Italia și Regatul Unit,
participă activ la activitatea ISO. Prin urmare, ar trebui să li se poată garanta că viitorul
standard ISO men ține sau chiar îmbunătățește nivelul de siguranță oferit de standardele
europene existente. În plus, în conformitate cu acordul de la Viena dintre ISOși CEN, înainte ca
un astfel de standard interna țional să poată fi adoptat ca standard europ ean, acesta trebuie

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 229 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

supus votului paralel al membrilor CEN. În acest stadiu, autorită


țile naționale ale statelor
membre ale UE vor putea verifica dacă
rezultatul lucrărilor ISO prevede un nivel
adecvat de siguranță.

Pe lângă standardele europene care


reglementează proiectareași construcția
mașinilor și structurilor destinate folosirii în
târguri și parcuri de distracții, se aplică
directivele UE adoptate pentru a proteja
lucrătorii expuși riscurilor profesionale. În
conformitate cu Directiva-cadru 89/391 /
CEE, angajatorul efectuează o evaluare
globală a riscurilorși pune în aplicare
măsurile preventive necesare.
În cazul particular al parcurilor de distracții, ar trebui să se acorde o atenție specială măsurilor
legate de utilizarea echipamentului de lucru (Directiva 2009/104 / CE individuală), riscurile
specifice legate de manipularea manuală a încărcăturilor (directiva individuală 90/269 / CEE);
(Directiva individuală 92/57 / CEE), zgomotul (directiva individuală 2003/10 /șiCE) vibrațiile
(Directiva individuală 2002/44 / CE), de exemplu.

1. DOMENIU DE APLICARE
Art. 1. - (1) Prezenta hotarâre reglementeaza regimul de introducere pe piata si de exploatare a
echipamentelor pentru agrement.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 230 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

EXCEPTĂRI
(2) Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica:
a) echipamentelor destinate competitiilor sportive si sporturilor extreme;

b) echipamentelor supuse legislatiei privind regimul armelor si munitiilor;

c) echipamentelor pentru practicarea sporturilor cu motor.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 231 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SCURT ISTORIC

 Hotărârea nr. 1102/2002 privind regimul de introducere pe


ță pia
și de exploatare a
echipamentelor pentru agrement
În vigoare de la 27 octombrie 2002 până la 14 august 2010, fiind abrogat prin Hotărâre 435/2010.
 PT R19-2002, ediţia 1, ” Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile
montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă”

 HG 435 / 210 - privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor


pentru agrement
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
1.102/2002 privind regimul de introducere pe piață și de exploa tare a echipamentelor pentru agrement,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002, Ordinul ministrului
industriei și resurselor și al ministrului sănătății și familiei nr. 145/626/2003 pentru
aprobarea Normativului referitor la autorizarea și gradul de calificare a personalului tehnic de deservire
ția extremă, NT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al
și a coordonatorului de securitate pentru distrac
României, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003,și Ordinul ministrului industrieiși resurselor și al
ministrului sănătății și familiei nr. 364/619/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea
analizei de risc în exploatare, MT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din
26 iunie 2003.

 PT R19-2002, ediţia 1, ” Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile


montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă” este în
continuare în vigoareși a fost amendată prin Comunicatul Inspectorului de Stat Șef
ISCIR din 11.09.2018:

COMUNICAT
privind echipamentele pentru agrement
extras:
Pentru punerea la dispoziția celor interesați a unor informații utile referitoare la echipamentele
pentru agrement prezentăm modul în care se aplică prevederile Legii nr. 64/2008, republicată, ale
Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001, cu modificărileși completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului
nr. 435/2010, ale Prescripției Tehnice PT R19 -2002 și ale Prescripției Tehnice PT CR4-2009, în cazul
acestor echipamente.
Verificările tehnice în vederea autorizării ționării
func și verificările tehnice în utilizare la
echipamentele prevăzute la pct. 7 se efectuează de către Compania Naţională pentru Controlul
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – CNCIR S.A., în conformitate cu
prevederile Prescripției Tehnice PT R19-2002.
Autorizarea funcționării echipamentelor prevăzute la pct. 7 se efectuează de către ISCIR, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001și ale Prescripției
Tehnice PT R19-2002.
Utilizarea/exploatarea, repararea, întreținerea și revizia echipamentelor prevăzute la pct. 7 se
efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008, ale Prescripției Tehnice PT R19 -2002 și a
celorlalte prescripții tehnice aplicabile.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 232 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ


Ce echipamente destinate parcurilor de distrac ții fac
obiectul ”introducerii pe piață”:
 echipament pentru agrement - orice utilaj, instalatie
sau dispozitiv actionat prin forta ori greutatea
omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic si/sau
prin orice alta/alte sursa/surse de energie, ce
functioneaza pe un amplasament temporar ori
definitiv si care este destinat agrementului, jocului
sau destinderii consumatorilor;
 echipament pentru spatii de joacă - echipament
pentru agrement, actionat exclusiv prin greutatea
sau forta fizica a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spatiu dejoaca,
temporar ori permanent;
Art. 3. - (2) Înainte de introducerea pe piaţă a unui echipament pentru agrement,
producătorul sau reprezentantul său autorizat ori importatorul trebuie să solicite unui organism
de certificare desemnat evaluarea conformităţii echipamentului în cauză cu cerinţele esenţiale
de securitate aplicabile (printre documentele necesare acestei evaluări numărându-se și lista
standardelor, a specificaţiilor tehnice de referinţă şi/sau a reglementărilor aplicate pentru
proiectarea şi execuţia echipamentelor de agrement) şi emiterea unui certificat de conformitate,
care va însoţi produsul.

Art. 3. –

(1) Se admite introducerea pe piata a echipamentelor pentru


agrement care respecta cerintele esentiale de securitate
aplicabile, prevazute în anexa nr. 1. Se pot introduce pe piață
și pune în funcțiune în parcurile de distracții echipamentele
care îndeplinesc
CERINȚELE ESENȚIALE DE SECURITATE:
Extras:
1. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie produs astfel încât să poată funcționa și să fie reglat și
întreținut fără a se expune la pericole din punctul de vedere al securitatii, atunci când aceste actiuni
sunt realizate în circumstantele stabilite de producator.
2. Masurile de precautie luate trebuie sa vegheze la excluderea oricarui pericol în conditii normale sau
previzibile de utilizare, pe durata normala de viata a echipamentului pentru agrement.
3. Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie sa fie în raport cu
aptitudinea consumatorilor, In scopul punerii acestui principiu în practica se stabileste, acolo unde este
necesar, o vârsta minima, limita de greutate, înaltime sau stare de sanatate pentru consumatori.
4. Pentru alegerea celor mai bune solutii producatorul trebuie sa aplice urmatoarele principii, în ordinea
indicata:
a) excluderea sau limitarea la maximum a pericolelor prin integrarea în mod optim a cerintelor
de securitate în cadrul proiectarii si fabricarii echipamentului de agrement;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 233 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) luarea masurilor necesare de precautie de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse;


c) informarea despre pericolele ramase ca urmare a eficacitatii incomplete a masurilor de
protectie luate, indicarea, în cazul în care este necesar, a pregatirii speciale si semnalarea
faptului ca trebuie sa fie utilizate anumite echipamente de protectie individuala.
5. In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii
instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa ia în considerare atât o utilizare normala a
echipamentului, cât si o utilizare previzibila irationala.
6. Echipamentul pentru agrement trebuie sa fie conceput astfel încât sa se evite o utilizare pentru alt
scop decât cel pentru care a fost fabricat, daca aceasta implica pericole.
7. In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii
instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa tina seama inclusiv de comportamentul specific al
minorilor.
8. In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii
instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa tina seama de obstacolele pe care cel ce va utiliza
echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesara sau previzibila, a echipamentului de protectie
individuala.
9. Echipamentul pentru agrement trebuie sa fie însotit de toate echipamentele si accesoriile speciale
care sunt esentiale pentru a preveni pericolele în cadrul montajului, demontarii, transportului, reglarii,
întretinerii si utilizarii.
10. In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii
instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa ia în considerare urmatoarele aspecte ale pericolelor:
a) pericole care rezulta din portanta insuficienta a
echipamentului, tinându-se seama de rezistenta, de
rigiditatea si de capacitatea de deformare a materialelor
utilizate;
b) pericole care rezulta din pierderea de echilibru a
echipamentului, tinându-se seama de sustinerea
echipamentului si solurilor posibile, precum si a
încarcarilor eventuale ale echipamentului;
c) pericole care
rezulta din
utilizarea echipamentului, printre care lovirea, taierea,
strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, socul si
supraîncarcarea corpului;
d) pericole care rezulta din accesibilitatea echipamentului,
inclusiv accesibilitatea în caz de pana si stare de urgenta
si posibilitatea de evacuare;
e) pericole care rezulta din eventualele interactiuni ale
echipamentului si consumatorilor cu mediul înconjurator si
cu publicul;
f) pericole în spatiile închise, inclusiv lipsa de ventilatie si
de luminozitate;
g) pericole care rezulta din posibilitatile defectuoase de întretinere;
h) pericole care rezulta dintr-un incendiu;
i) pericole care rezulta din radiatii.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 234 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. PREZUMȚIA DE CONFORMITATE
Art. 4. - (1) In scopul realizării evaluaăii conformității prevazute la art. 3 alin. (2), producatorul sau
reprezentantul sau autorizat ori importatorul trebuie:

a) să înainteze unui organism de certificare desemnat, ales de catre el, o cerere de evaluare
semnata, înso ț ită de dosarul tehnic al
echipamentului pentru agrement. Cererea de
evaluare trebuie sa includa denumirea si adresa
producatorului si, în cazul în care cererea este
depusa de catre reprezentantul autorizat, si
numele si adresa acestuia;

b) să pună la dispoziția organismului de


certificare desemnat, în vederea examinarii si
testarii, unul sau mai multe echipamente pentru
agrement, reprezentative, daca este cazul.

(2) Dosarul tehnic prevazut la alin. (1) lit. a) trebuie sa includa, dupa caz:
a) o descriere generala a produsului;
b) desenul de ansamblu si desene de executie pentru toate componentele echipamentului
pentru agrement, schemele electrice si hidraulice ale
echipamentului, atunci când este cazul, precum si
descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea
acestor desene si scheme;
c) breviare ale calculelor efectuate;
d) lista standardelor, a specificatiilor tehnice de
referinta si/sau a reglementarilor aplicate pentru
proiectarea si executia echipamentelor de agrement,
identificate prin titlu, numar si data emiterii;
e) analiza de risc, cu identificarea elementelor de
securitate si a avertizarilor;
f) instructiuni de utilizare si de întretinere;
g) instructiuni si desene de montaj, cu precizarea
spatiilor de securitate si a conditiilor pentru realizarea
fundatiilor echipamentelor pentru agrement, daca este cazul;
h) proceduri si instructiuni scrise pentru proiectare, executie, montare, încercari;
i) descriere a examinarilor si încercarilor, efectuate pe durata executiei, asamblarii si a
montajului;
j) rapoarte de inspectie, de încercare si de etalonare realizate, în copie.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 235 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

(3) Organismul de certificare desemnat verifica documentele ce i-au fost înaintate si realizează
examinarile si încercarile necesare pentru a se asigura ca
echipamentul pentru agrement respecta cerintele esentiale de
securitate.
Pentru produsele ce fac obiectul productiei de serie, în
scopul de a se asigura de capabilitatea
producatorului de a furniza
consecvent echipamente
având caracteristicile si
performantele
echipamentului certificat,
organismul de certificare desemnat evalueaza sistemul calitatii
aplicat de producator.

(4) In situatia în care în urma evaluarii prevazute la alin. (3)


organismul de certificare desemnat considera ca echipamentele
pentru agrement respecta cerintele esentiale de securitate
aplicabile, emite un certificat de conformitate.

4. MARCAJE
Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz, trebuie să
inscripţioneze pe echipamentele pentru agrement, vizibil, lizibil şi durabil, următoarele informaţii: a.
Denumirea echipamentului;
b. Codul de identificare al echipamentului pentru agrement;
c. Seria;
d. Anul de fabricare;
e. Producător/reprezentant autorizat al
producătorului/importator (denumirea completă, adresa
sediului, datele de contact);
一 f. Caracteristicile tehnice, după caz: i. limita
de vârstă pentru utilizarea echipamentelor;
一 ii. greutatea maximă admisă;
一 iii. înălţimea maximă admisă;
一 iv. numărul maxim de utilizatori admis;
一 v. viteza maximă admisă a echipamentelor
de agrement.
g. Numărul certificatului de conformitate (dacă este
cazul)*).
*) Se va inscripţiona numărul certificatului de conformitate
pe echipamentul de agrement numai dacă acesta este certificat conform prevederilor art. 3, alin. (2) din
H.G. nr. 435/2010 sau dacă legislaţia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat care
este parte a Acordului constituind Spaţiul Economic European sau a Turciei prevede certificarea
conformităţii.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 236 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În funcție de caracteristicile tehnice ale echipamentului pent ru agrement, prevăzute mai sus, acesta
poate fi:
a. echipament pentru spaţii de joacă - echipament pentru agrement, acţionat exclusiv
prin greutatea sau forţa fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un
spaţiu de joacă, temporar ori permanent sau

b. echipament pentru parcurile de distracţii - echipament pentru agrement care NU este


destinat spaţiilor de joacă;

5. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Pentru aceste echipamente producătorii nu emit Declarații de Conformitate.


În schimb, producatorul sau reprezentantul sau autorizat ori importatorul trebuie sa solicite
unui organism de certificare desemnat evaluarea conformitatii echipamentului în cauza cu cerintele
esentiale de securitate aplicabile si emiterea unui certificat de conformitate, care va însoti
produsul.

Fac exceptie de la prevederile alin. (2) echipamentele pentru agrement conforme cu


reglementarile tehnice, standardele,
specificatiile tehnice sau procedurile de
fabricatie ale unui alt stat membru al
Uniunii Europene ori care este parte a
Acordului instituind Spatiul Economic
European sau ale Turciei, care asigura
un nivel echivalent de protectie cu
cerintele esentiale de securitate
prevazute în anexa nr. 1.

Pentru echipamentele prevazute


mai sus ca excep ție, în situatia în care
organele de control considera necesara
luarea unei decizii din categoria celor
prevazute la art. 2 alin. (1) din
Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor
proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru si de
abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, producatorul,
reprezentantul sau autorizat, distribuitorul sau importatorul, dupa caz,
trebuie sa puna la dispozitie organelor de control, la cerere, reglementarile tehnice,
standardele, specificatiile tehnice sau procedurile de fabricatie aplicabile acestora si
documentele care atesta conformitatea lor.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 237 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

6. SANCȚIUNI Art. 14. -


(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
a) introducerea pe piață a echipamentelor pentru agrement, cu excepția
echipamentelor prevăzute la art. 3 alin. (3), fără certificatul de
conformitate prevăzut la art. 3 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la
50.000 lei și interzicerea utilizării echipamentului pentru agrement până
la remedierea deficiențelor;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei și interzicerea
utilizării echipamentului pentru agrement până la remedierea deficiențelor;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (6), ale art. 5 alin. (2), (3)și (4), ale art. 6 alin. (1) lit. a) -i), cu
amendă de la 1.000 lei la 10.000 leiși interzicerea utilizării echipamentului pentru agrement până la
remedierea deficiențelor;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), și b) c), ale art. 8 pct. 1, 2 și 3, ale art. 9, 10 și 11, cu
amendă de la 200 lei la 2.000 leiși interzicerea utilizării echipamentului până la remedierea
deficiențelor;
e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 și interzicerea
lei
punerii în funcțiune a echipamentului pentru parcurile de distracții;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d)și e), ale art. 8 pct. 4 și 5, cu amendă de la 2.000 lei la 15.000
lei și interzicerea punerii în funcțiune a echipamentului pentru parcurile de distracții;
g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. j) se sancționează potrivit prevederilor art. 44 pct. IV lit.
i) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile persoanelor fizice, precum și persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d)
se efectuează de personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor, cele prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) se efectuează de către
personalul împuternicit al Inspec ției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalaț iilor de Ridicat, iar cele prevăzute la alin. (1)
lit. g) se efectuează de către personalul împuternicit al unită ților teritoriale ale
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

(4) În cazul în care organele de control prevăzute la alin. (3) constată că produsele pot prejudicia
sănătatea și securitatea utilizatorilor echipamentelor pentru agrement, iau măsuri pentru interzicerea
utilizării și/sau retragerea produselor de pe piață și sancționează contravenientul cu amendă de la
10.000 la 50.000 lei.
(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii
aplicabile.
Art. 15. Prevederilor art. 14 le sunt aplicabile dispozi
țiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 238 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.3.10. ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 49/20091

privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea


de a furniza servicii în România
transpune DIRECTIVA 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne
Deoarece obiectivele prezentei directiveși anume, eliminarea barierelor în calea libertății
de stabilire a prestatorilor în statele membre și în calea libertății de a presta servicii între statele
membre nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, din
cauza dimensiunilor acțiunii, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comuni tatea poate
adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarită ții prevăzut la articolul 5 din tratat. În
conformitate cu principiul propor ționalității astfel cum este prevăzut la articolul menționat,
prezenta directivă nu depășește ceea ce este neces ar pentru realizarea acestor obiective.
OUG nr. 49/2009 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 68/2010

1. DOMENIU DE APLICARE

ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general al libertăţii de stabilire a
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii pe teritoriul României.

ART. 4 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică atât serviciilor furnizate de către prestatorii
stabiliţi în România, cât şi serviciilor furnizate transfrontalier, în România, de către prestatori
stabiliţi în alt stat membru.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 239 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

EXCEPTĂRI
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu are ca obiect liberalizarea serviciilor de interes economic
general, rezervate organismelor publice sau private, privatizarea organismelor publice prestatoare de
servicii şi eliminarea monopolurilor care prestează servicii.
(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează dispoziţiile penale în vigoare.
(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează dispoziţiile naţionale privind definirea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor economice de interes general, relaţiile de muncă, sănătatea şi securitatea la
locul de muncă, securitatea socială, protecţia şi promovarea libertăţii culturale sau lingvistice,
pluralismul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi exercitarea drepturilor fundamentale, astfel
cum sunt acestea recunoscute potrivit legii.
ART.4 (2) Nu intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) serviciile financiare, precum serviciile bancare, de credit, asigurări şi reasigurări, pensii ocupaţionale
şi personale, valori mobiliare, fonduri de investiţii, plăţi şi consultanţă pentru investiţii, inclusiv serviciile
menţionate la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
a.1) serviciile neeconomice de interes general;
b) serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice, precum şi resursele şi serviciile asociate, în ceea ce
priveşte domeniile reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele
publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare al
comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire
la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2007 privind condiţiile generale
referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum şi a
echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor;
c) serviciile în domeniul transportului, inclusiv serviciile portuare;
d) serviciile de angajare ale agenţiilor de ocupare temporară a forţei de muncă;
e) serviciile medicale, indiferent dacă sunt asigurate sau nu în cadrul unor unităţi sanitare şi indiferent
de modul în care sunt organizate şi finanţate ori dacă sunt de natură publică sau privată;
f) serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile cinematografice, indiferent de modul lor de producţie,
distribuţie şi transmisie, precum şi serviciile de radiodifuziune;
g) activităţile de jocuri de noroc care presupun pariuri cu o miză cu valoare pecuniară, inclusiv loterie,
jocuri de cazinou şi tranzacţii referitoare la pariuri;
h) activităţile asociate exercitării autorităţii publice;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 240 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

i) serviciile sociale privind locuinţele sociale, serviciile privind îngrijirea copiilor şi ajutorul acordat
familiilor sau persoanelor aflate în nevoie în mod permanent ori temporar, care sunt furnizate de stat,
de către prestatori mandataţi de stat sau de către organizaţii caritabile
j) serviciile de securitate privată;
k) serviciile prestate de notari şi executori judecătoreşti.

2. EXPLICITAREA TERMENILOR
ART. 2 În înţelesul prezentei ordonanţe de
urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) stat membru - stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European;
b) serviciu - orice activitate economică
independentă, prestată în mod obişnuit în
schimbul unei remuneraţii;
c) prestator - orice persoană fizică, cetăţean al unui stat membru, sau orice persoană juridică stabilită
într-un stat membru, care oferă ori prestează un serviciu;
d) beneficiar - orice persoană fizică, inclusiv consumatorul, aşa cum este acesta definit în Ordonanţa
Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cetăţean al unui stat membru sau care beneficiază de drepturi conferite prin acte normative
comunitare, sau orice persoană juridică stabilită într-un stat membru, care, în scopuri profesionale ori
nonprofesionale, utilizează sau intenţionează să utilizeze un serviciu furnizat;
e) stat membru de stabilire - statul membru pe al cărui teritoriu este stabilit prestatorul de servicii în
cauză;
f) stabilire - exercitarea efectivă de către prestator, pe o perioadă nedeterminată, a unei activităţi
economice cu caracter independent, având un sediu stabil, fără ca acesta să fie în mod necesar un
sediu statutar;
g) stat membru în care se prestează serviciul - statul membru în care serviciul este oferit de către
un prestator stabilit într-un alt stat membru;
h) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat
membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile
de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele
profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale
care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal
pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;
i) regim de autorizare - orice procedură care obligă prestatorul sau
beneficiarul la efectuarea anumitor formalităţi în vederea obţinerii unei
decizii din partea unei autorităţi competente pentru accesul la o activitate de servicii ori exercitarea
acesteia;

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 241 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

j) cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă


prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu
caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care
rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor
profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor
organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de
autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de
partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe în sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă;
k) motive imperative de interes general - ordinea publică, siguranţa
publică, sănătatea publică, păstrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate socială, protecţia
consumatorilor, beneficiarilor serviciilor şi a lucrătorilor, loialitatea tranzacţiilor comerciale, combaterea
fraudei, protecţia mediului, sănătatea animalelor, proprietatea intelectuală, conservarea patrimoniului
naţional istoric şi artistic, obiectivele de politică socială şi de politică culturală, precum şi orice alte
considerente calificate ca motive imperative de interes general de Curtea de Justiţie a Comunităţilor
Europene, în jurisprudenţa sa;

l) profesie reglementată - orice activitate profesională, astfel cum aceasta


este definită în art. 3 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;

m) organizaţie caritabilă - organizaţie constituită în condiţiile


legii, care desfăşoară activităţi neremunerate constând în
acordarea de ajutor persoanelor aflate în nevoie în mod
permanent sau temporar;
n) registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o
autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie,
cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi
într-un domeniu specific;
o) Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) - platforma
electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de
informaţii şi comunicarea între autorităţile competente, care
decurg din obligaţiile de cooperare administrativă prevăzute
în prezenta ordonanţă de urgenţă;
p) Interactive Policy Making (IPM) - platforma electronică
prin intermediul căreia se realizează raportarea regimurilor
de autorizare, a condiţiilor evaluate, a celor menţinute şi a
celor eliminate, în urma transpunerii prevederilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne în legislaţia sectorială din domeniul serviciilor.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 242 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. SIMPLIFICAREA ADMINISTRATIVĂ
ART. 5 (1) În cazul în care o autoritate competentă română solicită ca prestatorul ori beneficiarul să
prezinte un certificat, o atestare sau un alt document pentru a dovedi că o anumită cerinţă a fost
îndeplinită, aceasta acceptă orice document dintr-un stat membru întocmit într-un scop echivalent sau
din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită.

(2) Autorităţile române nu pot solicita prezentarea unui document emis într-un alt stat membru în
original, în copie certificată pentru conformitate sau traducere certificată, cu excepţia cazurilor
prevăzute de alte acte normative care transpun acte comunitare ori creează cadrul pentru aplicarea
directă a regulamentelor sau a cazurilor în care o astfel de cerinţă este justificată printr-un motiv
imperativ de interes general. Autorităţile române pot solicita prezentarea unor traduceri necertificate ale
unor documente în limba română.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică documentelor menţionate în actele normative prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 6 (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează Punctul de contact unic electronic,
denumit în continuare PCU electronic.
(2) PCU electronic asigură, pentru prestatori, posibilitatea îndeplinirii cu uşurinţă, de la distanţă şi prin
mijloace electronice, a următoarelor proceduri şi formalităţi:
a) ansamblul procedurilor şi formalităţilor necesare pentru accesul la activităţile de servicii ale
acestora, în special declaraţiile, notificările sau cererile necesare pentru obţinerea autorizării,
inclusiv cererile de înscriere într-un registru;
b) orice cereri de autorizare necesare pentru exercitarea activităţilor de servicii.

(5) PCU electronic are statut de sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-
guvernare din Sistemul Electronic Naţional. Prevederile cărţii I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, se
aplică în mod corespunzător.

(6) Se desemnează Centrul Naţional "România Digitală", denumit în continuare CNRD, în subordinea
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, ca autoritate responsabilă pentru realizarea,
operaţionalizarea şi administrarea PCU electronic.

(7) Funcţionarea PCU electronic nu aduce atingere competenţelor autorităţilor administraţiei publice
din România, nici ale organismelor profesionale sau ale altor organe cu competenţă de reglementare,
autorizare ori control în domeniul serviciilor.

(8) Limitele competenţei operatorului PCU electronic, detalierea mecanismelor de funcţionare şi a


tuturor activităţilor desfăşurate prin intermediul PCU electronic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 243 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. AUTORIZAȚII
ART. 8 (1) Accesul la o activitate de servicii sau exercitarea acesteia poate fi supus(ă) unui regim de
autorizare numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) existenţa unui regim de autorizare este justificată de un motiv imperativ de interes general;
b) obiectivul urmărit nu poate fi atins printr-o măsură mai puţin restrictivă, în special din cauză
că un control ulterior ar fi tardiv pentru a fi, în mod real, eficient;
c) regimul de autorizare este nediscriminatoriu în ceea ce priveşte prestatorii.
(2) Prezenta secţiune nu se aplică acelor aspecte specifice ale regimurilor de autorizare care sunt
reglementate direct sau indirect prin alte acte normative naţionale care transpun acte comunitare.

ART. 9 (1) Regimurile de autorizare au la bază criterii de natură a limita marja de apreciere a
autorităţilor competente, astfel încât acestea să nu fie aplicate într-un mod arbitrar.
(2) Criteriile care stau la baza regimurilor de autorizare trebuie să fie:
a) nediscriminatorii;
b) justificate printr-un motiv imperativ de interes general;
c) proporţionale în raport cu obiectivul de interes general urmărit;
d) clare şi lipsite de ambiguităţi;
e) obiective;
f) făcute publice în prealabil;
g) transparente şi accesibile.
3) Este interzisă impunerea unor condiţii de acordare a autorizaţiei pentru stabilire, prin care se
dublează cerinţele şi controalele echivalente sau comparabile ca scop, la care prestatorul a fost supus
deja în alt stat membru ori în România.

(4) Persoanele desemnate potrivit art. 31 alin. (2) şi prestatorul oferă sprijin autorităţii competente prin
furnizarea oricăror informaţii necesare cu privire la aceste cerinţe.

(5) Autorizaţia permite prestatorului accesul la activitatea de servicii sau exercitarea acelei activităţi pe
teritoriul României, inclusiv prin înfiinţarea de agenţii, filiale, sucursale, birouri.

(6) Autorizaţia poate fi limitată la o anumită parte a teritoriului numai dacă limitarea este justificată de
un motiv imperativ de interes general.

(7) Autorizaţia se acordă de îndată ce se stabileşte, în urma unei examinări corespunzătoare, că au


fost îndeplinite condiţiile de autorizare, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 12 alin. (2).

(8) Orice decizie a autorităţilor competente, inclusiv refuzul sau retragerea unei autorizaţii, trebuie
motivată corespunzător şi poate fi atacată în faţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun.
Decizia de acordare a autorizaţiei nu trebuie motivată.

(9) Prezentul articol nu aduce atingere modului de repartizare a competenţelor în acordarea


autorizaţiilor între autorităţile administrative.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 244 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. SANCȚIUNI

ART. 28 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională


următoarele fapte:
a) în cazul nerespectării de către prestatori a obligaţiilor
prevăzute la art. 20, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
b) în cazul nerespectării de către prestatori a obligaţiilor
prevăzute la art. 26 alin. (1) - (5), cu amendă de la 1.000 la
10.000 lei; c) nerespectarea de către prestatori a obligaţiilor
prevăzute la art. 27, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
d) în cazul nerespectării de către autorităţile competente a
obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate
din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune
despre această posibilitate în procesul-verbal.
(3) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 28 alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a
Guvernului.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute
la alin. (1) lit. a) - c) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în
care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate
interesele consumatorilor.
(4.1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la
alin. (1) lit. d) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai AADR.
(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile O G
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

BB: Instruirea nu se face neapărat cu plată, iar cu plată nu se face neapărat instruire Page 245 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR:

2.4. Ordine ale Inspectorului de Stat Șef al ISCIR

2.4.1. Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/2011

pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea


tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu
modificările și competările ulterioare
Acte modificatoare:
1. Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 83/2012
2 Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 29 august 2012
3 Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 225/2013

SUBIECT
ART. 1 Se aprobă Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, prevăzute în tabelul anexă de mai jos
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Prescripția
Nr.
tehnică Tipul instalației/echipamentul ui Parametri maximi
crt.
aplicabilă
Q(max) = 10 t/h sau
D(max) = 5 Gcal/h sau
1. C1-2010 Cazane de abur și cazane de apă fierbinte
T(max) = 250° C sau
P(max) = 16 bar
Fluide de gr. 2 cf. Hotărârii
Guvernului nr. 584/2004, art. 12,
2. C4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune având V(max) = 50.000 l sau
P(max) = 40 bar sau
T(max) = 440° C

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 246 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescripția
Nr.
tehnică Tipul instalației/echipamentul ui Parametri maximi
crt.
aplicabilă
Fluide de gr. 2 cf. Hotărârii
Guvernului nr. 584/2004, art. 12,
3. C6-2010 Conducte pentru fluide sub presiune
având P(max) = 40 bar sau
T(max) = 440° C
Cazane de apă caldă și cazane de abur de P(max) = 6.000 kW sau
4. C9-2010
joasă presiune Q(max) = 2 t/h
P(max) = 40 bar sau
5. C10-2010 Conducte de abur și conducte de apă fierbinte
T(max) = 440° C
Macarale S(n) = 20 t
Mecanisme de ridicat S(n) = 10 t
Stivuitoare S(n) = 5 t
Platforme autoridicătoare deplasabile /
6. R1-2010
nedeplasabile, cu excepția celor pentru S(n) = 1 t
persoane cu dizabilități
Elevatoare pentru vehicule S(n) = 5 t
Mașini de ridicat de tip special S(n) = 5 t
Ascensoare, cu excepția celor aferente
7. R2-2010 instituțiilor publice,de interes public sau care Indiferent de sarcină
oferă servicii publice

ART. 2 Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze activităţile specifice prescripţiilor tehnice -
Colecţia ISCIR ca operator RSVTI trebuie să se autorizeze în condiţiile prevăzute în metodologia
prevăzută la art. 1.

ANEXA 1 METODOLOGIE privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea


tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

Extrase:
ART. 1 (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională şi autorizarea operatorilor RSVTI,
persoane fizice şi juridice, în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice ISCIR privind
siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al
instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea profesională a operatorilor RSVTI să se facă unitar,
cu organizatori avizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile
necesare în vederea desfăşurării activităţii.

ART. 2 ÎÎn sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei
persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta metodologie;

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 247 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise; c) avizare - procedura
de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul
reglementat de prezenta metodologie;
g) operator RSVTI - operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

ART. 3 Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma


de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.

ART. 4 Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza
autorizaţiei emise de către ISCIR.

ART. 5 Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un
program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.

ART. 6 (1) Persoanele juridice care doresc să organizeze şi să deruleze programe de instruire pentru
operatori RSVTI trebuie avizate de către ISCIR.
(2) În vederea avizării, persoana juridică depune la ISCIR următoarele:
a) adresa de solicitare;
b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională,
conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut;
c) programa analitică cu tematica prevăzută în anexa nr. 1;
Anexa 1 la metodologiePrograma analitică (modul A) a programului de instruire în vederea
autorizării
Tema Numărul de ore de predare
Legislația din România referitoare la domeniul de activitate al
ISCIR:
Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a
instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificările și completările
ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și
funcțio- narea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu 6
modificările și comple-tările ulterioare
Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene
specifice: Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea
condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor,cu modificările
și completărileulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili
gazoși, republicată, cu modificările și completările ulterioare

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 248 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Tema Numărul de ore de predare


Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață a recipientel or simple sub presiune,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub
presiune transportabile, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condițiile introducerii
pe piață a mașinilor
Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de
introducere pe piață a echipamentelor sub presiune, cu
modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condițiilor
de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru
persoane, cu modificările și completările ulterioare
Prescripții tehnice
Responsabilitățile operatorului RSVTI
Responsabilitățile operatorului RSVTI - persoană fizică
Responsabilitățile operatorului RSVTI - persoană juridică
Responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor instalațiilor /
echipamentelor
Cercetarea avariilor și accidentelor
Autorizarea funcționării instalațiilor
Autorizarea funcționării instalațiilor sub presiune
Autorizarea funcționării instalațiilor de ridicat
Verificarea instalațiilor în timpul exploatării, periodic, la sca-
dență sau după reparare
Instalații sub presiune:
Cazane de abur și apă fierbinte
Cazane de apă caldă și abur de joasă presiune
Aparate consumatoare de combustibil
Recipiente sub presiune
8
Conducte de abur și apă fierbinte
Conducte pentru fluide sub presiune
Instalații de ridicat:
Macarale
Mecanisme de ridicat
Stivuitoare
Nacele și platforme autoridicătoare
Elevatoare pentru vehicule
Trape de scenă și trape de decoruri
Echipamente de agrement
Autorizarea/Prelungirea valabilității autorizațiilor personalului
2
dedeservire

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 249 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Tema Numărul de ore de predare


Fochiști
Laboranți operatori pentru tratarea apei
Automatiști pentru supraveghere și întreținere
Operatori la instalațiile de alimentare cu GPL auto
Macaragii
Legători de sarcină
Manevranți
Stivuitoriști
Liftieri
Mecanici troliști
Programa analitică (modul B) a programului de instruire în vederea prelungirii valabilită
ții
autorizației
Tema Numărul de ore de predare
Modificări legislative și prescripții tehnice ISCIR 4
Efectuarea supravegherii tehnice prin prisma modificărilor
4
legisla- tive la instalații sub presiune și instalații de ridicat
Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca
2
operator RSVTI
Aplicații practice, studii de caz rezultate ca urmare a activității
2
de operator RSVTI
d) suportul de curs.
3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi, în cazul în care acestea corespund
prevederilor prezentei metodologii, ISCIR eliberează adresa de avizare/respingere a persoanei
juridice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE/RESPINGERE A PERSOANEI JURIDICE
Antet ISCIR ................ Nr. de înregistrare ....../.......
Către............................
Adresă .....................
CUI ........................
Tel./Fax ...................
În atenția .................
Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......../......., înregistrată la ția
Inspec
de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiuneși Instalațiilor de Ridicat cu nr. ......../........., privind
solicitarea de avizare pentru desfășurarea de cursuri conform programei analitice ..........*) și suportului
de curs aferent în vederea autorizării de către ția Inspec
de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiuneși Instalațiilor de Ridicat a cursanților pentru ocupația/calificarea de
operator RSVTI, cod COR/cod Nomenclator calificări ........, vă comunicăm avizul nostru
favorabil/respingerea solicitării.----------
*) Se menționează modul A sau modul B.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 250 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Programa de pregătireși suportul de curs respectă/nu respectă prevederile ........ ................... și ale
legislației în vigoare privind formarea profesională a adulților.
Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislației în vigoare.
Inspector de statșef al Inspecției de Statpentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiun e și
Instalațiilor de Ridicat,.........................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)------------
(4) În cazul respingerii avizării, ISCIR comunică motivele respingerii.
(5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Articolul 13 La sfârșitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanților documentul


care confirmă participarea la programul de instruire conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

MODEL DE DOCUMENT ELIBERAT DE CĂTRE ORGANIZATORPENTRU OPERATOR RSVTI


Antet persoană juridică
Nr. ..... din .................
ADEVERINȚĂ
Domnul/Doamna ......................., CNP ................., a participat în perioada .............. la programul
de instruire pentru activitatea de supraveghere tehnică a instala țiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR în vederea autorizării ca operator RSVTI.Programul de instruire a fost aprobat
de către Inspec ția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și
Instalațiilor de Ridicat prin Adresa nr. ........... din data de ..................
Director,..............................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

Articolul 14 Persoana juridică avizată care nu anunță organizarea unui program de instruire în
termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) nu are dreptul să elibereze participanților documentul care să
confirme participarea la programul de instruire.

Articolul 15 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfășurare a programului de instruire.

Articolul 16 (1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, organizat de o


persoană juridică avizată de către ISCIR, se pot înscrie la examenul în vederea autorizării ca
operator RSVTI.
(2) Participanții care absolvă programul de instruire pot fi examinați după terminarea acestuia, în baza
cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi examinați la o dată ulterioară.
(3) Solicitarea privind examinarea după terminarea programului de instruire se depune odată cu
documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), iar decizia ISCIR se comunică odată cu transmiterea
documentului prevăzut la art. 11 alin. (3).

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 251 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Articolul 17 Examenul de autorizare se susține cu ISCIR.


Articolul 20 (1) Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în vederea
obținerii autorizației ca operator RSVTI pot participa la reexaminare în condițiile prevăzute la art.
18 pe baza unei solicitări scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data
finalizării programului de instruire.
(2) Examenul de autorizare se susține cu ISCIR , care planifică candidații înscriși.
Articolul 21 (1) Pentru candidații care la examenul de autorizare au fost declarați "ADMIS", ISCIR
eliberează o autorizație conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Anexa nr. 5 la metodologie


MODEL DE AUTORIZAȚIEA OPERATORULUI RSVTI - PERSOANĂ FIZICĂ
față

verso

(2) Autorizația eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani


de la data eliberării.
(3) Pe baza autoriza ției eliberate, operatorul RSVTI de ține o
ștampilă de identificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 252 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca


operatori RSVTI

ART. 39 (1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au
obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea,
exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie
efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

SECŢIUNEA a 3-a Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare / utilizatoare de instalaţii


/ echipamente din domeniul ISCIR

ART. 40 (1) În afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR
mai au şi următoarele obligaţii specifice:
a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalaţiile / echipamentele
din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;
b) în cazul în care deţinătorul / utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice
care deţin instalaţii / echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai
multor inspecţii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător
fiecărei inspecţii teritoriale ISCIR;

CAPITOLUL V Măsuri administrative

SECŢIUNEA 1 Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice avizate pentru formarea


profesională şi a formatorilor atestaţi
ART. 41 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor juridice avizate pentru
formarea profesională se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a avizului acordat de către ISCIR în cazul
încălcării prevederilor art. 37 lit. a);
b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a avizului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării
prevederilor art. 37 lit. b) - f).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR
pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un
inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării avizului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei juridice prin
care se angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi
conduce la retragerea avizului.
(5) Reacordarea avizului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni şi a reluării
procedurii conform prezentei metodologii.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 253 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ART. 42 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice atestate de către


ISCIR ca formatori se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a atestatului acordat de către ISCIR în cazul
încălcării prevederilor art. 38 lit. a);
b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a atestatului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării
prevederilor art. 38 lit. b). (
2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR
pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un
inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării atestatului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei fizice prin
care se angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi
conduce la retragerea definitivă a atestatului.
(5) Reacordarea atestatului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni.

SECŢIUNEA a 2-a Măsuri administrative aplicabile persoanelor fizice autorizate ca operator


RSVTI

ART. 43 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice autorizate ca operator


RSVTI se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a autorizaţiei în cazul încălcării
prevederilor art. 39 alin. (2) lit. g) - v);
b) retragerea autorizaţiei şi a talonului pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării
prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) - f).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR
pe baza unei verificări inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un
inspector de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării autorizaţiei şi a talonului se face la cererea persoanei fizice prin care se
angajează în respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce
la retragerea autorizaţiei.
(5) Reacordarea autorizaţiei în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni şi după
susţinerea unui nou examen conform prevederilor prezentei metodologii.

SECŢIUNEA a 3-a Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI

ART. 44 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor juridice autorizate ca operator


RSVTI se sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea pe o perioadă de maximum 3 luni a autorizaţiei, în cazul încălcării prevederilor art. 39
alin. (3) lit. a), b) şi e);
b) retragerea autorizaţiei pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (3) lit.
c) şi d).

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 254 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.4.2. Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/2011

pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în


domeniul ISCIR, cu modificările și completarile ulterioare

Acte modificatoare
M1: Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 46/2012 Modificările şi completările
efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic.

ART.1 Se aprobă Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în


domeniul ISCIR, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 Persoanele fizice care doresc să presteze activităţile specifice prescripţiilor tehnice
ISCIR ca personal tehnic de specialitate trebuie să fie atestate în condiţiile prevăzute în
metodologia menţionată la art. 1.
ART.3 Persoanele fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au atestate
valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr.
465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 255 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

domeniul ISCIR, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activităţii ca personal


tehnic de specialitate până la data expirării valabilităţii acestora.
ART.4 La data expirării perioadei de valabilitate a atestatelor emise în temeiul Ordinului
Inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009, cu modificările ulterioare, persoanele fizice
care doresc dobândirea unor noi atestate ca personal tehnic de specialitate vor îndeplini
condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.
ART. 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului de stat
şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a
personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi orice
alte dispoziţii contrare.
Extrase:
METODOLOGIE
privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

CAPITOLUL I Dispoziţii generale


SECŢIUNEA 1 Scopul metodologiei
ART. 1 (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională a personalului tehnic de
specialitate în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice privind siguranţa
în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al
instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea profesională a personalului tehnic de
specialitate să se facă unitar de către persoane juridice avizate de către Inspecţia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), cu
formatori atestaţi de către ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispoziţia
participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii.
ART. 2
(2) În conţinutul prezentei metodologii sunt folosite următoarele abrevieri:
a) RADTA - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice
de automatizare;

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 256 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) RADTE - personal tehnic de specialitate


responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi
supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter
tehnic;

c) RADTI - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de


instalare;

d) RADTP - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice


preliminare pentru montare/reparare;

e) RSL - personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor;

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 257 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

f) RTS - personal tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura;

g) RTEND - responsabil tehnic pentru examinări nedistructive;

h) RTED - responsabil tehnic pentru examnări distructive;

i) RVTA - personal tehnic specializat responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor;

j) RVT - personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 258 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde este nevoie de acest personal tehnic de specialitate atestat ISCIR


Activităţile supuse regimului de autorizare ISCIR şi categoriile de personal tehnic de
specialitate aferent acestora

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 259 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

SECŢIUNEA a 3-a Domeniu de aplicare


ART. 3 Personalul tehnic de specialitate (specificat mai sus) este atestat de către ISCIR după
participarea la un program de instruire
Câteva aspecte legate de programele de instruire specificate mai sus:

CAPITOLUL II Organizarea şi desfăşurarea programelor de instruire în vederea


atestării personalului tehnic de specialitate
SECŢIUNEA 1 Atestarea formatorilor

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 260 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ART. 4 (1) Persoanele fizice care doresc să participe în calitate de formatori la programele de instruire
trebuie atestate de către ISCIR.
(2) Atestarea se efectuează pentru unul sau mai multe dintre modulele prezentate în tabelul de mai
jos:

SECŢIUNEA a 2-a Avizarea persoanelor juridice care organizează programe de instruire


ART. 6 (1) Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate.
(2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR.
(4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.

SECŢIUNEA a 3-a Organizarea programelor de instruire în vederea atestării personalului tehnic de


specialitate

ART. 11 La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul care


să confirme participarea la programul de instruire (se recomandă utilizarea modelului prevăzut în anexa nr. 4).
ART. 12 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui program de instruire în termenul
prevăzut la art. 9 nu are dreptul să elibereze participanţilor documentul care să confirme participarea
la programul de instruire.
ART. 13 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de instruire.

SECŢIUNEA a 4-a Organizarea examenului de atestare a personalului tehnic de specialitate


ART. 14 (1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire organizat de o persoană
juridică avizată de către ISCIR se pot înscrie la examenul de atestare.
ART. 15 Examenul de atestare se susţine cu ISCIR.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale


ART. 43 (1) Personalul tehnic de specialitate poate să presteze serviciile/lucrările pentru care este
atestat conform prezentei metodologii, în baza unui contract individual de muncă încheiat în condiţiile
legii.
(2) Contractul individual de muncă poate fi încheiat cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă.
(3) Personalul tehnic de specialitate RADTI/ RADTP /RADTA poate să presteze serviciile/lucrările
pentru care este atestat conform prezentei metodologii şi ca activitate independentă, în condiţiile legii.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 261 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.4.3. Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 7/2013

referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane (existente încă în uz)


În ciuda evidentelor progrese tehnologice înregistrate în industria ascensoarelor, a implementării Directivelor și
standardelor care reglementează la nivel EU performanța și securitatea funcțională a ascensoarelor de persoane (și de
mărfuri), astăzi pe lângă numeroase ascensoare moderne care funcționează în diferitele clădiri publice și rezidențiale,
există în funcționare și folosire curentă foarte multe ascensoare de persoane care au o vechime în utilizare uneori cu
mult peste 20 ani. De fapt peste jumătate din toate ascensoarele care funcționează în prezent în România sunt mai
vechi de 20 ani. Am ”armonizat” legisla ția și astfel noile lifturi sunt conforme cu cele mai noi și exigente cerințe de
securitate în vigoare pe piața EU, dar lifturile vechi, încă în funcțiune, nu au fost ”armonizate” Ce e de făcut?
Un posibil răspuns poate fi găsit în Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 7/2013:
Art. 1. -
Pentru îmbunătățirea securității ascensoarelor de persoane, ca primă etapă de implementare a
cerințelor SNEL (Safety Norm for Existing Lifts - Norme de securitate pentru ascensoare
existente), se aprobă următoarele măsuri:
a) iluminatul puțului ascensorului: puțul ascensorului trebuie prevăzut, cel puțin, cu o instalație de
iluminat electric permanent, conform cerințelor standardelor aplicabile;

b) evitarea riscului de cădere a persoanelor în pu țul ascensorului: ascensoarele trebuie dotate,


cel puțin, cu un dispozitiv tip apărătoare/șorț, care poate fi fixă/fix sau telescopică/telescopic, conform
cerințelor standardelor aplicabile.
Lista standardelor aplicabile este următoarea:
1. SR EN 81-80: 2004 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare
existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătă țirea securității ascensoarelor de persoane și a
ascensoarelor de materiale și persoane existente;
2. SR EN 81-21: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și mon tarea ascensoarelor. Ascensoare
de persoaneși de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane și de materiale în clădiri
existente;

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 262 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. SR EN 81-1 + A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 1:
Ascensoare electrice;
4. SR EN 81-2 + A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 1:
Ascensoare hidraulice.
Notă: Standardele Europene pentru lifturi (în total există 44 standarde EU pentru lifturi)

Influențe
Documentație exterioare
suport Siguranța la
foc
Accesibilitate

Aplicați standardele Europene


corespunzătoare în funcție de scopul
liftului sau în funcție de riscurile
l t
Siguranța de

Eficiența
Clădirile existente cu energetică
limitările lor
Ascensoarele
existente

Evoluția cerințelor
de securitate în
standardele
și reglementările
EU în ceea ce
privește
construcția și
folosirea lifturilor

Art. 2. - Prevederile art. 1 se vor aplica la ascensoarele aflate în funcțiune, mai puțin la cele
care au fost fabricate/montate cu aceste dotări.
Art. 3. - Lucrările privind dotarea ascensoarelor cu instala țiile/dispozitivele prevăzute în
prezentul ordin se consideră lucrări de reparare care nu intră sub țainciden art. 74 din

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 263 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

prescripția tehnică PT R2-2010 "Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și


mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", aprobată prin Ordinul ministrului economiei,
comerțului și mediului de afaceri nr. 1.404/2010 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT R1-
2010 "Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare , platforme autoridicătoare
și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de
ridicat de tip special)”, PT R2-2010 "Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de
persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", PT R3-2010 "Verificarea în utilizare
a elementelor de transmitere a șcării,
mi a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere și a
elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi
textile, funii și altele asemenea", PT R8 -2010 "Scări și trotuare rulante" , și se efectuează cu
respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.
Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 septembrie 2013 pentru
fiecare ascensor care va fi scadent la verificarea tehnică periodică, urmând să se acorde o
nouă scadență de funcționare numai în cazul dotării acestora conform prevederilor prezentului
ordin.
Informații suplimentare pertinente:
SNEL (Norma de siguranță pentru ascensoarele existente)
50% din lifturile existente în Europa au peste 20 de ani vechime (în funcționare), având diferite
standarde de siguranță . Utilizatorii se așteaptă la un nivel de siguranță uniform, fără riscuri
Standardul EN 81 Partea 80: ”Reguli pentru îmbunătățirea siguranței ascensoarelor existente
din clădiri pentru persoane și mărfuri” definește 74 de riscuri / potențiale de risc
și furnizează următoarele ”instrumente” pentru minimizarea riscurilor?
• Ghid și listă de verificare pentru identificarea riscurilor
• metodă de valuare a potențialului de risc (frecvență și gravitate)
• Definirea claselor de clasificare a profilurilor de risc

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 264 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Deși Ordinul nr. 7/2013 nu are în vedere decât contracararea a două riscuri posibil existente la
ascensoarele vechi, care sunt încă în func țiune, reamintim că SNEL (Standard EN 81-80 / 2004)
identifică cel puțin 74 riscuri, dintre care prezentăm în continuare câteva exemple:

Câteva considerente despre SNEL (Safety Norm for Existing Lifts)

Lifturile mai vechi, care au fost instalați înainte de introducerea Directivei 95/16 /CE, la 1 iulie 1999,
(în prezent modificatăși completată și înlocuită c u Directiva 2014/33/EU) pot fi periculoase în
anumite cazuri / situații.
Experții din industria lifturilor au elaborat o listă cu 74 de riscuri care pot exista pe ascensoare vechi.
Unele dintre aceste riscuri sunt foarte grave. Acestea pot duce la accidente mortale și ar trebui să fie
urgent eliminate002E
Dificultatea în oprirea din func ționare a vechilor ascensoare (care au peste 20 de ani de serviciu
continuu !), pe motiv că nu îndeplinesc cerințele de securitate ale Directivei 95/16 /CE , sau, mai nou
ale Directivei 2014/33/EU) este că, în general, aceste Directive EU nu sunt retroactive și sunt impuse
doar lifturilor noi, construite și puse în funcțiune după intrarea Directivelor în vigoare.
Este cazul a peste 1.5 milioane de ascensoare instalate în Europa de la aplicarea Directivei 95/16
/CE . Dar și cazul celor peste 3.5 milioane de lifturi / ascensoare instalate înainte de 1999, pentru
care s-a aplicat legislația națională a fiecărui stat membru, referitoare la domeniul respectiv.

Fiecare legislație națională ar trebui să fie actualizată și îmbunătățită pentru a impune cu


obligativitate modernizarea urgentă a ascensoarelor existente care necesită o actualizare a
siguranței.
Această modernizare / actualizare de siguranță este foarte diferit ă de la lift la lift, în funcție de vârsta
lor. Aceasta variază în funcție de legislația și standardele care s-au aplicat în perioada când aceste
lifturi vechi au fost construiteși puse în funcțiune. Ținând cont de aceste aspecte este important de
precizat că și costul ”actualizării siguranței lifturilor vechi” variază în consecință.

Cea mai bună cale de urmat a fost evaluarea de către CEN (European Committee for Standardization)
a tuturor riscurilor existente la ascensoare, indiferent de tipul lor sau de vârstă. Experții au enumerat
74 dintre ele cu diferite grade de urgență și au definit măsurile adecvate pentru a suprima riscurile.
Astfel a fost elaborată Noua normă europeană EN 81-80, Norma de siguran ță pentru
ascensoarele existente (SNEL).
SNEL este originală în conceptul său, deoarece solicită ca fiecare autoritate națională în domeniu să -
și treacă în revistă propria legislație națională în domeniu și să identifice elementele lipsă ale legislației
care să acopere riscurile pentru utilizatori / pasageriși pentru lucrătorii / tehnicienii care execută
diverse lucrări la lift (de obicei lucrări de între
ținere). Acest proces de ”filtrare a legislației naționale în
domeniu” a fost aplicat cu succes în astfel țări de ca Franța, Spania, Austria, Belgia, Germania,
Norvegia și guvernele au luat decizii esențiale: legi și decrete de aplicare, decrete regale, regulamente
sau recomandări simple; calea aleasă variază de lațară la țară, dar dacă toate se aplică EN 81-80,
Europa va obține o armonizare de facto a legislaț iei sale pentru ascensoarele existente și
pentru a îmbunătăți radical siguranța celor 5 milioane de ascensoare aflate în uz în Europa

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 265 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Un bun exemplu de rezultate ținute


ob prin aplicarea EN 81-80 la lifturile vechi, este Fran
ța, unde
accidentele fatale au fost prectic eradicate și numărul de accidente a scăzut la o treime.
Țările din Asia și America de Nord sunt foarte interesate de standardul european EN 81-80, și au cerut
Sistemului de standardizare internațională ISO, să înceapă să lucreze la un standard similar care să
se aplice în întreaga lume.
Din păcate multețări din EU nu au legiferat la nivel național SNEL, ba nici măcar nu s -au apucat de
procesul de ”filtrare” a legislației naționale cerut de EN 81 -80.

Asta deoarece Nu există nicio obligație .


Totuși importanța adoptării SNEL la nivel național este foarte mare pentru a eradica cele mai multe
riscuri pe ascensoarele existente.
S-a constatat că Cele mai multe accidente fatale care a avut loc la ascensoarele din Europa
în ultimul deceniu ar fi putut fi evitată dacă SNEL ar fi fost implementată peste tot!
În continuare sunt prezentate (exemple) 11 de situații care ucid oameni în fiecare an în Europa,
pe ascensoare instalate înainte 1999și care nu au fost modernizate după cerințele SNEL (EN 81-80).
Fiecare desen prezintă accidentul sau situa ția periculoasă pentru utilizatorul ascensorului sau
pentru lucrătorul / tehnicianul care efectua lucrări de între ținere la ascensor, precum și situația, după
”modernizarea / actualizarea securității liftu lui” când situația de risc a fost eradicată.
Numărul (numerele) de identificare a riscurilor (dintre cele 74 specificate de standard) sunt cele
preluate din standardul EN 81-80 împreună cu o scurtă descriere a riscului / situației periculoase.

Risc 3 - sistem de acționare cu oprire defectuasă / lipsa preciziei de aliniere a podelei cabinei
cu podeaua palierului stației liftului

Lipsa preciziei de aliniere la nivel a podelei cabinei liftului cu podeaua


palierului stației (existența unei dieferențe de niv el / decalări între podeaua
cabinei și podeaua palierului stației) poate face ca oamenii să se
dezechilibreze / împiedice și să cadă sau mai rău, să dea cu capul de peretele
holului sau de pereții din interiorul cabinei liftului.
În cazul unui utilizator în scaun rulant, care abordează urcarea în cabina
liftului cu spatele, acest risc poate ucide persoana cu dizabilită ți prin
ruperea gâtului sau spargerea craniului

Noile sisteme de comandă și control, sistemele de reglare a troliului și


dispozitivele de re-aliniere a podelei cabinei cu podeaua palieruluițieista
asigură garantat că ascensorul se ”auto-corectează” și este întotdeauna la
nivelul potrivit. Precizia opririi cabinei trebuie sa fie de +/- 10 mm, o precizie
de aliniere a nivelelor podelelor cabinei și palierului se păstrează în limitele de
+/- 20 mm. Dacă, în timpul (de exemplu) fazelor de urcare în / încărcare și de
coborâre din / descărcare cabina liftului, valoarea preciziei de aliniere a
podelelor depășește de 20 mm, trebuie să se corecteze.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 266 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 6 – închiderea puțului liftului cu pereți parțiali / grilaje balustradă de sârmă împletită)
Obiecte, membrele sau părțile corpului pot trece peste balustradă și ajunge în
spațiul gol al puțului liftului, provocând forfecarea și zdrobirea membrelo r sau
chiar moartea la ”întâlnirea” cu cabina sau contragreutatea care se șcă mi în
sus și în jos în puțul liftului . Ascensoarele instalate pe o scară mare, unde
treptele scării urcă în spirală în jurul ascensorului, trebuie să aibă incinte de
rulare complet închise (puțuri închise complet) și nici o posibilitate pentru
oameni să pună intenționat sau nu o parte din corpul lor în interiorul puțului
liftului. Ascensoarele extrem de silențioase care coboară chiar în acel moment
pot decapita o persoană care s-ar uita în jos în puțul liftului sau ar chema pe
cineva de la un palier inferior aplecându-se în puțul liftului.

Soluția este o incintă complet închisă pentru puțul liftului, care se poate face în
același fel cu balustrada parțială din fier forjat sau din material lemnos, de
exemplu,dar, de asemenea, din pereți îmbinați din plăci de plexiglas sau chiar
sticlă de grosime minim 6mm, asigurându-vă că nici un animal (pisica) sau
omul își pot pune viața în pericol.

Risc 31 – dispozitiv nesigur / nesecurizat de blocare / închidere a ușii de palier (stație)

Ușa de la stație de acces spre puțul liftului (ușa basculantă cu balamale care ar
trebui să se poată deschide doar dacă înțiestaeste parcată aliniat cabina )-
pentru acces în cabină când aceasta se află în stație este închisă, dar nu este
închisă corect – închidere securizată, persoana deschide șua. Cabina liftului
nu în spatele ușii, persoana cade în jos în puțul liftului și este grav rănită sau
chiar ucisă.

Cel mai bun mijloc de a preveni acest tip de accidente este instalarea unui
dispozitiv de blocare securizată la fiecare șă u de acces spre puțul liftului de la
fiecare ”stație” / de la fiecare palier. Ușa (preferabil glisantă și nu cu balama) se
poate deschide doar dacă la nivelul sta ției / palie rului respectiv se află parcată
corect aliniată (podea la podea) cabina liftului, pentru a permite accesul
călătorului în cabină.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 267 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 39 – lungime inadecvată a ”șorțului” de protecție de sub cabina liftului

Salvarea persoanelor blocate în cabina liftului atuncă când cabina liftului este
oprită între etaje iar podeaua cabinei este deasupra podelei palierului / sta ției
de lift. Dacă sub cabină nu există o apărătoare / un ș” orț” de protecție suficient
de lung, persoana care încearcă opera țiunea de salvare a celor blocați în
cabină poate cădea ea însăși în puțul liftului.
bine.

Un ”șorț” de protecție este poziționat sub cabina liftului (fix sau telescopic). In
caz de oprire a cabinei între 2 etaje, în cazul pasagerilor blocați în cabină care
încearccă să iasă din cabină, și să ajungă / să sară pe platforma palierului de
jos se întâmplă deseori ca aceștia să-și piardă echilibrul în ultima secundăși
să cadă în puțul liftului în cazul în care ”șorțul” / apărătoarea de sub cabină nu
este suficient de lung / ă. Porțiunea verticală a ”șorțului” trebuie să fie de
cel puțin 0,75 m.

Risc 30 – lipsa sau inadecvarea dispozitivelor de siguranță a ușilor acționate motorizat

Persoana trece prin spațiul dintre ușile motorizate când ușile încep să se
închidă. Usile automate / motorizate se închid rapidși cu forță, lovind
lungimea întregului corp al persoana care intră sau iese din cabină.
Persoanele fragile, cele în vârstă sau cele cu dizabilități pot avea membre
sau un șold rupte de pe urma șocului provocat de ușile motorizate care se
închid sau de pe urma căderii ulterioare.

Ușile cu acționare electrică / motorizată trebuie să aibă o protecție adecvată ,


adică un dispozitiv de protecție de închidere, detectând prezența unui corp /
obstacol în caleși să se redeschidă după cel mult o atingere ușoară a
corpului / obstacolului interpus între ușile care se închideau . Adesea în acest
scop, sunt instalate dispozitive sensibile la schimbările de lumină (de
exemplu fotocelule).

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 268 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 46 – lipsa sau inadecvarea ilumiatului de siguranță în cabină

În cazul ”căderii tensiunii” / întreruperii sursei de alimentare cu energie


electrică, un utilizator / un călător aflat în cabina liftului nu are întotdeauna la
îndemână o sursă proprie, independentă de lumină. Este, în aceste condiții de
întuneric, dificil de găsit butonul potrivit pentru a merge în sus sau în jos sau
pentru a solicita asistență prin apăsarea butonului de avarie / alarmă / butonul
intercom. Panica și claustrofobia pot pune stăpânire pe călătorul aflat în cabina
liftului.

Toate ascensoarele trebuie să fie echipate cu iluminare de siguranță


în cazul unei căderi de tensiune.

Risc 50 – lipsa sau inadecvarea frânelor de siguranță (paracăzătoarelor) și sau a


regulatoarelor de supra- viteză

Supra-viteza / accelerarea de coborâre sau căderea liberă a cabinei liftului,


din cauza defectării paracăzătoareloe / frânelor de siguranță ale cabinei sau
a cablurilor de suspendare, ruperea axului scripeților de tracțiune ,
defecțiunea frânelor troliului etc. Dacă frânele de siguranță /
paracăzătoarele de pe cabină nu reușe sc să șiî îndeplinească funcția,
cabina ascensorului este în cădere liberăși poate provoca grave accidente
sau chiar accidente mortale.

Trebuie să existe o frână de siguranță (paracăzătoare) de ultimă generație


montată pe cabinăși care să se înțepenească pe glisierele de ghidaj ale
cabinei și un regulator de supra-viteză pe toate ascensoarele existente,
care să determine oprirea în siguranță a cabinei în caz de cădere liberă.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 269 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 27 – Geam inadecvat la ușa palierului / stației

Dacă există un panou de sticlă într-o ușă de stație / de palier, acesta trebuie să
fie din sticlă securizată sau armată, ceea ce face imposibil pentru ca o persoană
să spargă sticla prin lovire / impact și să-și bage mâna sau un obiect prin
deschidere. Aceasta poate duce (depinde cât de mare este deschiderea
rămasă în urma spargerii geamului) la căderea în puț, forfecarea membrelor,
vătămări grave sau chiar moarte.

Toate ascensoarele cu panou de sticlă în ușile de palier / stație trebuie să fie


echipate cu geam securizat / armat / incasabil

Risc 52 – Niciun mijloc de protecție contra supra-viezei / accelerării la deplasarea în sus a


cabinei la ascensoarele cu tracțiune, cu contragreutate
Supra-viteza / accelerarea cabinei în direcția ascendentă se poate produce
din cauza defectării motorului ma șinii de tracțiune a axului troliului, a
defectării frânei de pe troliu de tracțiune , defecțiunea sistemului electric
sistemul, etc. Persoana din cabina liftului este rănită când cabina atinge
acoperișul puțului liftului. Dacă este vorba de un tehnician de mentenan ță
aflat pe acoperișul cabinei, acesta va fi zdrobit între acoperișul cabinei și
tavanul puțului.
Dacă nu există mijloace de protec ție ins talate pentru evitarea depășirii
vitezei de deplasare în sus, cvabina ascensorului ar putea țâșni în sus foarte
rapid și să se zdrobească la impactul cu tavanul puțului liftului.

Toate ascensoarele cu tracțiune și contragreutate trebuie să fie echipate cu


mijloacele de protecție necesare contra depășrii limitei de viteză de
deplasare a cabinei în sus.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 270 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Risc 17 și 23 – lipsa iluminatului sau iluminat inadecvat în puțul liftului și iluminat


necorespunzător în camera mașinii de tracțiune / camera troliului

Puțul liftului este o zonă de lucru pentru tehnicieniși inspectorii și poate fi un


spațiu periculos de lucru dacă nu este luminat suficient și corect.

Camera troliului / mașinii de ridicare și puțul liftului vor fi


Iluminate cu o sursă de lumină care poate fi oprită când nu este necesară
iluminarea respectivelor spații (de lucru) .

Risc 68 – Inexistența unui întrerupător principal a tuturor circuitelor electrice securizabil

O persoană comută întrerupătorul de activare a circuitelor electrice ale


ascensorului în poziția ”pornit”/”activat” în timp ce o altă persoană lucrează la
lift. Rezultat: persoana de întreținere / inspecție care lucrează pe lift este
electrocutată / strivită sau zdrobită. Pot fi pricinuite leziuni / răniri utilizatorilor
sau lucrătorilor; pot avea loc, de exemplu electrocutări grave,șocuri electrice
sau mișcări / deplasări neintenționate ale cabinei care pot răni / accidenta
mecanicul care lucrează în puț.

Întrerupătorul principal trebuie să poată fi blocat / ”încuiat” de mecanic


când lucrează la lift.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 271 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.4.4. Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 163/2012

pentru aprobarea metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi


modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice

METODOLOGIE privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor


scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice
1. Deţinătorul va declara la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) intenţia de a efectua un studiu pe baza căruia să se permită prelungirea
autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice
periodice fără efectuarea reviziei interioare (RI) până la RI + IP (încercarea la presiune).

2. Anunţarea se va efectua cu cel puţin 3 luni înaintea expirării scadenţei la RI; lucrarea trebuie
terminată înainte de expirarea scadenţei la RI pentru a decide ce fel de control se va efectua la
expirarea scadenţei.
3. Societatea care efectuează studiul va preciza, în scris, la ISCIR ce metodă de studiu se va utiliza.
4. Societatea care efectuează studiul va prezenta la ISCIR metoda pe care urmează să o aplice, în
vederea avizării; pentru a fi avizată, aceasta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:
a) Identificarea instalaţiei/echipamentului
b) Date ale proiectului original şi ale construcţiei
c) Procese-verbale şi/sau rapoarte de inspecţie precedente
d) Modificări/Reparaţii/Limitări de parametri

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 272 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

e) Înregistrări ale procesului de operare, cu predilecţie ale parametrilor maximi admişi, luaţi în
calcul la proiectare şi identificaţi pe placa de timbru
f) Înregistrări ale procesului de mentenanţă
g) Modalitatea şi experienţa supravegherii
h) Dispozitive de siguranţă şi protecţie
i) Instalarea
j) Evaluarea consecinţelor cedării
k) Sănătatea şi siguranţa personalului
l) Deteriorarea mediului şi consecinţe asupra vecinătăţilor (tehnice, dar şi sociale)
m) Alte date relevante
n) Măsuri compensatorii propuse în funcţie de rezultatele finale
5. Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să aibă şi să menţină un proces adecvat al datelor esenţiale legate
de instalaţie. Aceste date esenţiale furnizează echipei de evaluare o bază pentru care să judece
operarea în continuare în condiţii de siguranţă.

6. Dacă nu au fost menţinute înregistrări precise sau complete, atunci evaluarea va deveni inevitabil
subiectivă, ceea ce ar putea să inducă riscuri mai înalte decât dacă ar fi disponibile mai multe
informaţii; în acest caz, executanţii au posibilitatea ajustării coeficienţilor de risc în funcţie de datele
din teren.
7. Este, de asemenea, important dacă deţinătorul a efectuat o "verificare tehnică în utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic" care permite reflectarea obiectivă a condiţiilor tehnice de
evaluare.
8. Rezultatele finale, avizate de către personalul tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei
tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic (RADTE), vor fi prezentate la ISCIR, care va efectua procesele-verbale de prelungire.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 273 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Alte câteva acte de reglementare din domeniul ISCIR, care pot fi de interes pentru RSVTI

1. ORDIN Nr. 100 din 18 mai 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea calitatii de
expert tehnic extrajudiciar in domeniul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune si Instalatiilor de Ridicat publicat in M. O. Nr. 383 din 2 iunie 2015.

2. LISTA DE TARIFE ISCIR publicata in M.O. Nr. 716 din 20 august 2018.

3. ORDINUL ISCIR NR. 146 din 21 iunie 2013 – Tarife acceptare programe-rapoarte investigatii
tehnice.

4. ORDIN Nr. 259 din 19 decembrie 2011 privind unele masuri administrative in domeniul ISCIR
publicat in M.O. Nr. 921 din 23 decembrie 2011.

5. HOTARAREA Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe publicata in M.O. Nr.46 din 13 ianuarie 2005.

COMMUNICATE:

1. Comunicat privind verificarea tehnica la platforme ridicatoare


deplasabile/nedeplasabile.
2. Comunicat privind examinarea in vederea atestarii ca RVT.
3. Comunicat privind desfasurarea examenelor in vederea atestarii personalului
tehnic de specialitate.
4. Comunicat privind prelungirea valabilitatii atestatelor personalului tehnic de
specialitate.
5. Comunicat privind tarifarea prelungirii valabilitatii atestatelor personalului tehnic
de specialitate.
6. Comunicat privind modificarea Ordinului ISCIR nr. 130-2011.
7. Comunicat privind modificarea parametrilor maximali ai
instalatiilor/echipamentelor.
8. Comunicat privind asigurarea regimului chimic al cazanelor.
9. Comunicat privind examinarea in vederea autorizarii personalului care efectueaza
examinari nedistructive.
10. Comunicat privind autorizarea/prelungirea valabilitatii autorizatiilor personalului
care efectueaza examinari nedistructive, respectiv autorizarea/reautorizarea
sudorilor.
11. Circulara privind limitarea valabilitatii autorizatiei de „Operator statie umplere
GPL”.
12. Circulara privind intocmirea rapoartelor preliminare pentru PEVIT in cazul
necesitatii efectuarii de reparatii.
13. Comunicat privind continutul minim al programelor de investigatii/examinari cu
caracter tehnic.

BB: Dacă pentru un biet RSVTI-st este o obligație să cunoască atât de multe lucruri,
e clar că pentru un Inspector (ISCIR, CNCIR) e suficient să cunoască RSVTI-ști Page 274 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR:

2.5. Prescripţii tehnice ISCIR în vigoare 2019


Ce sunt Prescripțiile Tehnice ISCIR
Prescriptiile Tehnice (PT) sunt normative elaborate de catre ISCIR, care cuprind
cerintele minime obligatorii privind instalarea, punerea în functiune, utilizarea, intretinerea, repararea
si verificarea tehnica periodica a echipamentelor ce intră sub incidența ISCIR.
Aceste prescripții sunt grupate pe categorii de echipamente asemănătoare din punct
de vedere constructiv si functional.
• pentru instalatii de ridicat (categoria R)
• pentru instalatii sub presiune (categoria C)
• pentru instalatii de incalzit (categoria A)
• pentru instalatii nucleare (categoria N)
De asemenea, exista si o categorie de prescriptii referitoare la autorizari (categoria CR)

Prescriptii tehnice pentru instalatii de ridicat

PT R1 – 2010 Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme


(in vigoare din autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati,
09.10.2010) elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)

PT R2 – 2010
Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri
(in vigoare din
sau de marfuri cu comanda interioara
09.10.2010)

Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a


PT R3 – 2010
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de
(in vigoare din
tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi,
09.10.2010)
benzi textile, funii si altele asemenea

PT R8 – 2010
(in vigoare din Scări și trotuare rulante
09.10.2010)

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 278 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru


PT R7 – 2003
persoane – telecabine

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru


PT R8 – 2003
persoane – telegondole

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru


PT R9 – 2003
persoane – telescaune

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru


PT R10 – 2003
persoane – teleschiuri si telesanii

Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan inclinat


PT R11 – 2003
pentru persoane

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea,


PT R12 – 2003 intretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru
materiale

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea


PT R13 – 2003
si verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea


PT R15 – 2003
si verificarea tehnica a ascensoarelor pentru santiere de constructii

Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea,


PT R16 – 2003 intretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe
plan inclinat pentru materiale

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea


PT R17 – 2003 si verificarea tehnica a ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea


PT R18 – 2003 si verificarea tehnica a trapelor de scena, trapelor de decoruri si
instalatiilor de cortine pentru incendiu din salile de spectacole

Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile


montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca
PT R19 – 2002

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 279 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescriptii tehnice pentru instalatii sub presiune

PT C1 – 2010
Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si
(in vigoare din
economizoare independente
12.07.2010)

PT C2 – 2010
(in vigoare din Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi
22.08.2010)

PT C3 – 2012 Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate

PT C4 – 2010
(in vigoare din Recipiente metalice stabile sub presiune
12.07.2010)

Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze


PT C5 – 2003
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

PT C6 – 2010
(in vigoare din Conducte metalice sub presiune pentru fluide
12.07.2010)

PT C7 – 2010
(in vigoare din Dispozitive de siguranta
12.07.2010)

PT C8 – 2010
(in vigoare din Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate
12.07.2010)

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 280 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT C9 – 2010
(in vigoare din Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune
12.07.2010)

PT C10 – 2010
(in vigoare din Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune
12.07.2010)

PT C11 – 2010
Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de
(in vigoare din
ardere aferente cazanelor
22.08.2010)

Cerinte tehnice pentru recipiente cisterne, recipiente containere si


PT C12 – 2003 recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune

Prescripții tehnice pentru aparate de încălzit

PT A1 – 2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid,


(in vigoare din lichid sau gazos cu puteri nominale mai mici sau egale
22.08.2010) cu 400 kW

Prescriptii tehnice pentru instalatii nucleare

Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele


PT N MMR 1-2008
lor auxiliare din instalaţiile nucleare (Anexa la OMEF nr. 3699/2008)

Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea


PT N SCP 1-2008
din instalaţiile nucleare (Anexa nr.1 la OME nr. 675/2009)

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 281 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescriptii tehnice legate de autorizari

Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la


PT CR4 – 2009
instalatii/echipamente

Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor


juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si
evauarea persoanelor juridice care efectueaza examinari
nedistructive
PT CR6 – 2013
(in vigoare din 12.04.2010)

Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu si aliaje de


PT CR7 – 2013
aluminiu si polietilena de inalta densitate

Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor


PT CR8 – 2009
si acceptarea personalului auxiliar de deservire

Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii


sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si
fitinguri din polietilena de inalta densitate
PT CR9 – 2013
(in vigoare din 12.04.2010)

BB: Prescripțiile Tehnice se ”actualizează” mai frecvent ca ”Legea Pensiilor”.


Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 282 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.5.1 Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR referitoare la aparate, cazane, recipiente sub presiune, butelii, conducte,
dispozitive de siguranță, arzătoare, instalații de automatizare, arzătoare etc iinnddiiccaattiivv P
PTTC
C ........
Prescripția tehnică ISCIR Denumire Domeniu de aplicare Excluderi Observații

PT A1 / 2010 a) aparatele montate pe nave, platforme


marine fixe și mobile;

Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau


a) aparatele, cu puteri nominale P 400 kW

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010


utilizate pentru încălzit, alimentate cu
combustibil gazos sau lichid;
b) cazanele de apă caldă, cu puteri nominale P
400 kW și temperatura maximă a apei calde de
cel mult 110º C, alimentate cu combustibil
gazos, lichid sau solid;
c) cazanele de abur de joasă presiune cu
debitul nominal Q 0,6 t/h úi presiunea maximă
gazos cu puteri nominale a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar),
alimentate cu combustibil gazos, lichid sau
solid.
b) sobe și șeminee echipate cu arzătoare
Prevederile prezentei prescripții tehnice se
cu aer aspirat.
aplică și la cazanele cu puteri nominale P
400 kW, care poartă marcajul CE:
a) pentru apă fierbinte la temperatura maximă
de 120º C, cu condiția ca dispozitivele de
siguranță să fie limitate la cel mult 110º C de
către producător sau de către persoane juridice
autorizate conform prezentei prescripții;
b) pentru abur cu presiunea maximă de 1 bar,
cu condiția ca dispozitivele de siguranță să fie
limitate la cel mult 0,5 bar.

BB: Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 279 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescripția tehnică ISCIR Denumire Domeniu de aplicare Excluderi Observații

PT C1 / 2010 a) cazanele de abur cu presiunea


nominală a aburului (PS) mai mare de

CAZANE DE ABUR, CAZANE DE APĂ FIERBINTE, SUPRAÎNCĂLZITOARE


0,05 MPa (0,5 bar);

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010


a) cazanele montate pe nave, platforme
marine fixe și mobile;
b) schimb󲐀toarele de căldură înglobate într-
un proces tehnologic industrial și a căror
funcție este, în principal, răcirea diferitelor

ECONOMIZOARE INDEPENDENTE
fluide (medii) între anumite limite impuse de
procesul tehnologic respectiv și numai, în
b) cazanele de apă fierbinte cu secundar, de a produce abur /apă fierbinte
temperatura maximă a apei mai mare sau de a supraîncălzi abur;
de 110º C; c) aparatele de vulcanizare cu foc direct;
d) cazanele care au ca agent termic alt fluid
decât apa, ca de exemplu difil, difenil, uleiuri
organice, soluții amoniacale și altele
asemenea, pentru care prezenta prescripție
tehnică are caracter de recomandare, iar
condițiile tehnice privind montarea
/instalarea, punerea în funcțiune,
c) supraîncălzitoarele de abur și exploatarea, verificarea tehnică și repararea
economizoarelor independente. se stabilesc prin documentația tehnică
aferentă acestora;
e) cazanele din componența obiectivelor
nucleare.

BB: Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 280 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescripția tehnică ISCIR Denumire Domeniu de aplicare Excluderi Observații


a) arzătoare cu combustibil lichid
sau gazos care echipează instalațiile
PT C 2 / 2010 tehnologice;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.VII.2010


ARZĂTOARE CU COMBUSTIBILI GAZO
Nu fac obiectul prevederilor prezentei
b) arzătoare cu combustibil lichid sau prescripții tehnice arzătoarele cu
combustibil lichid sau gazos care
gazos care echipează aparate de echipează instalațiile tehnologice și
încălzit cu aer cald sau prin radiație, aparatele de încălzit cu aer cald sau prin
cu puterea nominală P > 400 kW. radiație, de pe nave, platforme marine
fixe și mobile

BB: Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 281 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescripția tehnică ISCIR Denumire Domeniu de aplicare Excluderi Observații


(1) Prezenta prescripție tehnică stabileşte
condițiile şi cerințele tehnice pentru
supravegherea tehnică la umplere, Prevederile prezentei prescripții

Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate


PT C3—2012 verificarea tehnică în utilizare, repararea,
scoaterea din uz şi casarea recipientelor tehnice se aplică doar în măsura în
butelii cu capacitate până la 26 de litri care nu există alte dispoziții

publicat în: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 18 martie 2013


pentru gaze petroliere lichefiate, denumite în specifice (cu acelaşi obiectiv) în
continuare butelii.
legislația comunitară transpusă în
(2) Prevederile prezentei prescripții tehnice se legislația românească.
aplică pentru butelii sudate din oțel, pentru
gaze petroliere lichefiate (propan, butan şi
amestec butan-propan), cu capacitate până la
26 litri
(3) Buteliile cu capacitate până la 26 de litri
pentru gaze petroliere lichefiate pot fi:
a) butelii noi care respectă cerințele privind
introducerea pe piață, stabilite de Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 126/2011
b) butelii vechi care au mai funcționat şi:
1. provin din Uniunea Europeană: Notă:
I. respectă cerințele privind introducerea pe
piață stabilite prin Ordonanța de urgență a pentru buteliile vechi care provin din
Guvernului nr. 126/2011 afara Uniunii Europene, dar respectă
II. nu au marcaj de conformitate ”pi” şi au fost cerințele prevăzute la introducerea pe piață
introduse pe piață cu respectarea stabilite prin Directiva 2010/35/UE și se
reglementărilor naționale, respectiv a supun activităților de supraveghere
prescripțiilor tehnice ISCIR, tehnică la umplere, inspecția periodică
2. provin din afara Uniunii Europene, dar se efectuează de către un organism
respectă cerințele prevăzute la introducerea pe notificat; sunt exceptate cele menționate
piață stabilite prin Directiva 2010/35/UE și se la lit. b) pct. 1 paragraful II.
supun activităților de supraveghere tehnică
la umplere

BB: Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 282 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescripția tehnică ISCIR Denumire Modificări la PT C3/2012 Observații


1. Articolul 3 se modifică şi va avea 4. La articolul 11, alineatul (2) se
PT C3—2012 – completări 2019

anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripţiei


următorul cuprins: modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN Nr. 1649/2018 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea


"ART. 3 Prevederile prezentei prescripţii "(2) Verificarea exterioară constă în

tehnice PT C3-2012 "Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru GPL"


tehnice se aplică pentru butelii sudate din oţel, examinarea aspectului suprafeţei buteliilor,
cu sau fără marcaj de conformitate prevăzut de verificarea existenţei şi a conţinutului
legislaţia aplicabilă privind introducerea pe marcajelor, verificarea dimensională şi

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 22 ianuarie 2019


piaţă, şi pentru butelii din materiale compozite, verificarea integrităţii armăturii de închidere.
cu marcaj de conformitate prevăzut de Buteliile necorespunzătoare nu sunt admise
legislaţia aplicabilă privind introducerea pe la umplere, acestea fiind trimise la reparare
piaţă, pentru gaze petroliere lichefiate, sau scoase din uz, după caz; defectele care
respectiv propan, butan şi amestec butan- impun scoaterea din uz şi casarea buteliilor
propan, cu capacitate până la 26 litri." sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pentru
buteliile din oţel, respectiv cele prevăzute în
2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi anexa nr. 1.1, pentru buteliile din materiale
va avea următorul cuprins: compozite."
"ART. 4 (1) Butelia este un ansamblu format,
după caz, din: 5. La articolul 11 alineatul (3), litera b) se
a) recipientul sub presiune; modifică şi va avea următorul cuprins:
b) armătura de închidere, respectiv:
robinet cu ventil, supapă cu bilă; "b) postamentul şi garda de protecţie
c) capacul de protecţie demontabil sau nedemontabilă pentru buteliile din oţel sau
garda de protecţie nedemontabilă; manşonul de protecţie pentru buteliile din
d) postamentul; materiale compozite nu prezintă deformaţii
e) manşonul de protecţie." şi/sau ruperi;"
3. La articolul 6 alineatul (1), după litera f)
se introduce o nouă literă, litera f.1), cu 6. La articolul 11 alineatul (3), litera f) se
următorul cuprins: modifică şi va avea următorul cuprins:
"f.1) butelie din materiale compozite - orice "f) recipientul sub presiune se încadrează în
butelie fără liner executată numai din fire de toleranţele admise pentru deformaţiile
fibre continue într-o matrice de răşină permanente conform prevederilor anexei nr.
înfăşurată în ambele direcţii, circumferenţială şi 1 pentru buteliile din oţel, respectiv celor
longitudinală, respectiv cu liner din oţel, din prevăzute în anexa nr. 1.1, pentru buteliile
aliaj de aluminiu sau nemetalic, înfăşurat atât din materiale compozite;".
circumferenţial, cât şi longitudinal, cu fire
continue într-o matrice de răşină;"

BB: Nu vă străduiți să vi le însușiți integral ! Până terminați de citit, sigur se vor modifica ! Page 283 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Prescripția tehnică ISCIR Denumire Modificări la PT C3/2012 Observații

anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripţiei


PT C3—2012 – completări 2019

ORDIN Nr. 1649/2018 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea


7. La articolul 11 alineatul (3) litera g)
punctul 2, subpunctul I se modifică şi va

tehnice PT C3-2012 "Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru GPL"


11. La articolul 53, după litera e) se
avea următorul cuprins: introduce o nouă literă, litera f), cu
"I. anul şi luna următoarei inspecţii următorul cuprins:

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 22 ianuarie 2019


periodice/verificări tehnice în utilizare la "f) înlocuirea manşonului de protecţie."
scadenţă, dacă nu este altfel prevăzut în
legislaţia specifică;". 12. Articolul 64 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
8. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi
va avea următorul cuprins: "ART. 64 Buteliile care prezintă cel puţin
unul dintre defectele prevăzute în anexa nr.
"(2) Nu este permisă umplerea buteliilor dacă 1, pentru buteliile din oţel, respectiv cele
la verificarea exterioară nu sunt îndeplinite prevăzute în anexa nr. 1.1, pentru buteliile
toate condiţiile prevăzute la art. 11 şi se din materiale compozite, precum şi buteliile
constată unul din defectele prevăzute în anexa prevăzute la art. 51 alin. (2) se scot din uz şi
nr. 1, în cazul buteliilor de oţel, respectiv cele se casează."
prevăzute în anexa nr. 1.1, pentru buteliile din
materiale compozite, care impun scoaterea din 13. Denumirea anexei nr. 1 se modifică şi
uz şi casarea acestora." va avea următorul cuprins:
9. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi "Defectele şi deformaţiile care impun
va avea următorul cuprins: scoaterea din uz şi casarea buteliilor din
oţel şi toleranţele admise pentru defecte
"(2) Buteliile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 1 permanente"
subpct. II mai vechi de 30 de ani sunt scoase
din uz şi casate, indiferent de starea lor 14. După anexa nr. 1 se introduce o nouă
tehnică, iar celelalte butelii prevăzute la art. 2 anexă, anexa nr. 1.1, având cuprinsul
sunt scoase din uz şi casate la sfârşitul duratei prevăzut în anexa care face parte
de viaţă prevăz