Sunteți pe pagina 1din 19

ANEXA NR. ______ LA HCJC NR.

__________/____________________

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL


CU CAZARE ADĂPOSTUL DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII

ARTICOLUL 1
Definiţie

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social


„Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii”, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Constanța, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor
minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații
privind condițiile de admitere, serviciile oferite.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât
și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții
legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social

Serviciul social „ Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii”, cod serviciu social
8790CR-C-III, este înființat și administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, acreditat conform Certificatului de acreditare seria
AF nr. 000971.
Serviciul social „ Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii” a fost licențiat conform
Licenței de funcționare definitivă nr.000565 Seria LF, sediul fiind în Constanţa strada
Decebal, nr. 13 bis. Jud. Constanța.

ARTICOLUL 3 
Scopul serviciului social

Scopul Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii este de a asigura găzduire şi


îngrijire de bază pe termen scurt, precum şi alte activităţi şi/sau acces la serviciile necesare în
scopul reintegrării în familie sau luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare.
În vederea realizării scopului se desfăşoară următoarele activităţi:
1. Activități administrative și hoteliere:
1.1.Cazare pe perioadă determinată
1.2.Acordare masă (3 mese/zi si 2 gustări)
1.3.Distribuire hrană caldă și rece primită de la bucătăria centralizată
1.4.Menaj: spălătorie, uscătorie
1.5.Curăţenie
2. Activități de asistență socială:
2.1. Elaborare plan de intervenţie
2.2. Îndrumare către alte servicii
2.3. Consiliere socială
2.4. Informare
2.5. Suport emoţional
3. Activități de asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării in
familie:
3.1. Consiliere psihologică
3.2. Supraveghere
3.3. Suport emoţional
1
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

4. Activități de asistență medicală:


4.1. Asistenţă medicală acordată de medicul de familie – consultaţii şi tratament
4.2. Asistenţă medicală acordată de cabinetul medical al serviciului social
5. Activităţi de susţinere a nevoilor fizice şi emoţionale
5.1. Efectuare activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
5.2. Consiliere psihologica şi psihoemoţională
6. Activități de recreere şi socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber,
respectiv, activități de socializare desfășurate în perimetrul și în afara centrului,jocuri
în aer liber, participarea la viața religioasă, jocuri de rummy, table, șah, etc., vizionare
TV, audiții muzicale, șa.
7. Activităţi educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului.

ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social „ Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii” funcționează cu


respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale,
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea
violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor
acte normative secundare aplicabile domeniului. Ordin 400 si legea 487
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor
minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, anexa 5.
(3) Serviciul social „ Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii” este înființat prin
Hotărârea nr. 121/30.11.2000 a Consiliului Judeţean Constanţa.

ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social „ Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii” se organizează și


funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de
asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor
sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în
celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele
minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „ Adăpostului
de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii” sunt următoarele:
a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea
de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală
și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont,
după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu7;
2
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după


caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta
a dezvoltat legături de atașament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz,
în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și
abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active
a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu
care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL6 
Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „ Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii


Străzii” sunt:
a) Copiii care consumă substanţe interzise şi sunt lipsiţi de supraveghere părintească din
diferite motive;
b) Copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie ;
c) Copiii care trăiesc în stradă ;
d) Copiii care au trăit în stradă şi sunt re/integrati în familie cu plan de servicii;
e) Copiii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor de familie ;
f) Copiii marginalizaţi de familie;
g) Copiii defavorizaţi social, etc ;
(2) Condițiile de acces/admitere în „ Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii” sunt
următoarele:
a) admiterea se face indiferent de sex, varsta, religie, apartenenta etnica, prin mai multe
modalitati:
- copiii se pot adresa liberi adăpostului în vederea admiterii;
- copiii sunt aduşi de poliţie, jandarmerie sau de alte persoane;
- copiii sunt transferati din alte centre similare din tara;
- copiii sunt transferaţi din instituţii medicale.
b) fiecare copil este admis în adăpost în urma unei evaluări iniţiale, realizate de personalul
specializat din cadrul Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii şi în baza
dispoziţiei de admitere a directorului general sau a hotărârii de plasament emisă de instanţa
judecătorească.
c) imediat după admiterea copilului în adăpost, şeful de centru anunţă D.G.A.S.P.C.
Constanţa în vederea desemnării menegerului de caz, de asemenea şeful de centru
desemnează responsabilul de caz care va colabora cu menegerul de caz.
d) acte necesare;
- Proces - verbal de intrare in institutie şi/sau cererea beneficiarului;
- Referatul prin care se solicită emiterea Dispoziţiei de admitere
- Raport de evaluare iniţială a copilului;
- Raport întrunire echipă multidisciplinară;
3
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

- Notă de luare la cunoştinţă;


- Planul Individualizat de Protecție;
Conţinutul şi rolul documentelor
Procesul - verbal de intrare în instituţie este o prezentare schematică a principalelor informații
deţinute despre copil - de unde vine, fapta săvârşită şi documente de identitate (dacă este
cazul) s.a . Prezentul document este semnat de persoana care însoţeşte copilul la intrarea în
instituţiei şi de persoana care preia copilul.
Referatul prin care se solicită emiterea Dispoziţiei de admitere este întocmit de către asistentul
social, vizat de către şeful de centru şi aprobat de către Directorul General al D.G.A.S.P.C.
Constanţa.Referatul se emite în ziua în care intră copilul pentru cei care intră până în orele
16:00, iar pentru cei care intră după orele 16:00, referatul se va face a doua zi; pentru
beneficiarii intraţi în week-end, referatele se vor întocmi în ziua de luni a săptămânii
următoare.
Raport de evaluarea iniţială a copilului se întocmeşte de asistentul social sau de asistent
medical şi cuprinde date despre:
- instituţia/persoana care a sesizat situaţia;
- locul unde se află copilul;
- date despre copil;
- date despre familie;
- date despre locuință;
- concluzii.
Raport întrunire echipă multidisciplinară se intocmeşte după întâlnirea organizată de echipa
multidisciplinară formată din: şef centru, manager de caz, asistent social, asistent medical,
persoana de referință – educatorul, psiholog – şi are rolul de a stabili obiectivele preliminare.
Obiectivele preliminare trebuie să urmărească:
- cunoaşterea de către copil a regulilor de organizare şi funcționare ale centrului;
- evaluarea psihologică;
- restricţiile specifice cazului;
- programul de acomodare al copilului;
- înscrierea copilului la instituţia de învăţământ, medic de familie etc;
- în situaţia în care dosarul personal al copilului este incomplet, demersurile necesare
obţinerii documentelor respective.
Notă de luare la cunoştinţă prin care beneficiarii iau la cunoştinţă principalele reguli ale
adăpostului pe care trebuie să le respecte, dar şi lista cu serviciile/instituţiile partenere ale
A.Z.N.C.S.
Planul individualizat de protecţie. În cadrul centrului fiecare copil/tânăr este ocrotit în baza
unui plan individualizat de protecţie care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte:
- dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
- nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii
- nevoile de îngrijire
- nevoile fizice şi emoţionale
- nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare al copilului.
- nevoile de petrecere a timpului liber.
- nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturii, dupa caz, cu
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil
şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.
Fiecare copil este admis în A.Z.N.C.S. în urma unei evaluări iniţiale, realizate de personalui
specializat din cadrul adapostului şi în baza dispoziţiei de admitere a directorului general al
4
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau a hotărârii de plasament


emisă de instanţa judecătorească.
Imediat după admiterea copilului în adăpost, şeful centrului anunţă D.G.A.S.P.C. Constanţa în
vederea desemnării managerului de caz, de asemenea managerul de caz al adăpostului
desemnează responsabilul de caz care va colabora cu acesta.
După admitere în adăpost, copilul va fi evaluat iniţial de personalul de specialitate al
adăpostului.
La admitere în A.Z.N.C.S., fiecarui beneficiar i se prezintă clar, în funcţie de gradul de
înţelegere, principalele reguli ale centrului pe care trebuie să le respecte, dar şi lista cu
serviciile/instituţiile partenere ale A.Z.N.C.S.. Beneficiarului i se asigură un mediu primitor,
în care i se respectă identitatea. De asemenea este încurajat să-şi exprime opiniile şi
sentimentele faţă de familie sau căminul în care a trăit până la admiterea în adăpost.
În situaţia admiterii minorului după orele 16,00, în zilele lucrătoare, referatul şi dispoziţia de
admitere a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului se vor întocmi a doua zi. În zilele de sărbătoare şi cele de la sfărşitul de sătămână,
referatul şi dispoziţia de admitere a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului se vor întocmi în prima zi lucrătoare.
În cazul unor probleme personale, beneficiarii pot să apeleze la responsabilul de caz şi la
oricare din membrii personalului pe toată durata şederii în adăpost.
(3) Condiții de încetare a serviciilor:
a) ieşirea copilului din adăpost se face după caz prin Dispoziţia de încetare a admiterii emisă
de către Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
b) pregătirea ieşirii din adăpost se realizează de către responsabilul de caz, după cum
urmează:
- însuşirea de către copil a caracteristicilor noului mod de viaţă;
- pregătirea familiei/familiei lărgite pentru reintegrarea copilului;
c) în cazul deplasarii copilului în oraş/judeţul Constanţa, coordonatorul asigură transportul şi
persoana angajată care însoţeşte copilul.
d) după ieşirea din adăpost, responsabilul de caz va monitoriza situaţia copilului cel puţin 3
luni, cu recomandarea de prelungire cu încă 3 luni în situaţiile excepţionale.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ Adăpostului de Zi şi de Noapte
pentru Copiii Străzii” au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile
care au generat situația de dificultate;
e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu
dizabilități.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ Adăpostul de Zi şi de Noapte
pentru Copiii Străzii” au următoarele obligații:
a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și
economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare
a serviciilor sociale;
5
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,


în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 
Activităţi şi funcţii

Principalele funcții ale serviciului social „ Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru Copiii


Străzii” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele
activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. asigurã găzduirea pe perioadă determinate;
3. îngrijire personal, asigură hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-
sanitare necesare
4. alte activitati si/sau acces la serviciile necesare in scopul reintegrarii in familie sau luării
unei măsuri de protecție corespunzătoare.
5. asigură menţinerea stãrii de sãnãtate, asistenţã medicalã a beneficiarilor.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului
larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. campanii de promovare a centrului;
2. realizarea de pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului;
3. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în
care pot intra grupurile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare,
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate
nevoilor specifice lor;
2. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
3. oferirea de servicii în spiritul respectării confidenţialităţii şi a demnităţii beneficiarilor
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. funcţionează în acord cu un proiect instituţional întocmit în baza prevederilor
standardelor minime şi a nevoilor specifice ale beneficiarilor.
4. realizarea obiectivelor cuprinse în plan individualizat de protecție (PIP);
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea
următoarelor activităţi:
1. întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului;
2. propuneri de achiziţii produse şi materiale;
3. întocmirea fişelor de post ale angajaţilor;
4. evaluarea performanţelor individuale ale personalului;
5. propuneri privind necesarul de resurse umane.

ARTICOLUL 8 
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

6
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

(1) Serviciul social „ Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii” funcționează cu un


număr de 15 total personal, conform prevederilor Hotărârii nr. 237/29.09.2016 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii, a organigramei, a statelor de
funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pe anul 2016 ale Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, din care:
a) personal de conducere: șef de centru;
b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 1
psiholog, 2 asistenţi medicali, 8 educatori;
c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 muncitor
calificat bucătărie, 1 îngrijitor, 1 muncitor necalificat spălătorie;
(2) Raportul angajat/beneficiar se face conform Ordinului nr.132/2005:
../../../Documents and
Settings/Administrator/sintact Nr. de Raport minim
3.0/cache/Legislatie/temp2163590/00085561.HTML copii/grupă adulţi-copii
- #Categorii de vârstă
3-6 ani 8 1:3
7-12 ani 12 1:4
Peste 13 ani 12 1:6

ARTICOLUL9 
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este şeful de centru (134401);


(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:
1. Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul
centrului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își
îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării
obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și
perfecționare;
4. În activitatea sa se bazează pe :
4.1. dispoziţiile D.G.A.S.P.C. Constanţa;
4.2. prevederile contractului Colectiv de Muncă;
4.3. prevederile contractului individual de muncă;
4.4. prevederile Regulamentului intern;
4.5. prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC;
4.6. prevederile MOF centru;
4.7. prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al centrului ;
4.8. prevederile Standardelor minime obligatorii;
4.9. legislaţia în vigoare privind protecţia copilului ;
4.10. procedurile operaţionale şi de sistem existente la nivelul centrului cât şi cele de
la nivelul DGASPC Constanţa.
5. Informează şeful ierarhic cu privire la orice eveniment care se produce în centru şi care
depăşeşte limita sa de competenţă.
6. Solicită avizul şefului ierarhic privind accesul oricărei persoane străine în cadrul centrului.
7. Oferă copiilor şi colegilor, în permanenţă, un exemplu personal de igienă, vocabular şi
comportament.
7
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

8. Respectă confidenţialitatea şi stimulează încrederea şi respectul reciproc, stabilind însă


limite clare, bine precizate, în raport cu beneficiarii.
9. Cunoaşte şi respectă drepturile copilului.
10. Respectă normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii.
11. Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul Adăpostului
12. Organizează activitatea personalului, întocmeşte fişele de post.
13. Urmăreşte întocmirea evidenţei contabile primare.
14. Analizează, face propuneri şi răspunde de calitatea serviciilor oferite beneficiarilor.
15. Reprezintă centrul în raport cu celelalte componente ale serviciului public specializat şi
cu alte servicii implicate în protecţia asistatului.
16. Este coordonatorul echipei pluridisciplinare
17. Asigură tuturor rezidenţilor accesul la serviciile de sănătate, de recuperare fizică şi
psihică, la modalităţile de petrecere a timpului liber, fiind preocupat de creşterea şanselor
acestora de (re)integrare socială şi în familie.
18. Asigură coordonarea şi relaţionarea cu alţi prestatori de servicii care pot interveni în
activităţile de protecţie a persoanei adulte (comisii de evaluare, servicii medicale, etc.).
19. Ţine legătura cu familiile beneficiarilor din Adăpost, primăriile, organele de poliţie în
scopul soluţionării şi cunoaşterii problemelor ce privesc persoanele internate.
20. Respectă principiul “lucrul în echipă”, aplicând o strategie de comunicare internă şi de
valorizare a resurselor umane care să permită:
20.1. informarea tuturor membrilor echipei de personal asupra evoluţiei proiectului de
restructurare a instituţiei;
20.2. dezbaterea temelor de interes;
20.3. înţelegerea schimbării şi stimularea participării la această schimbare;
20.4. cunoaşterea rolului fiecărui profesionist;
20.5. evaluarea activităţilor individuale şi în echipă.
21. Este răspunzător de calitatea serviciilor oferite beneficiarilor.
22. Asigură coerenţa practicilor şi a acţiunilor din unitate în concordanţă cu mandatul şi cu
obiectivele acestuia.
23. Păstrează confidenţialitatea lucrărilor încredinţate şi a informaţiilor de care ia cunoştinţă
în cadrul activităţii pe care o desfăşoară.
24. Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle
de serviciu.
25. Aplică şi execută legislaţia în domeniul asistenţei sociale.
26. Respectă măsurile stabilite de şeful ierarhic pentru simplificarea procedurilor birocratice
în scopul reducerii ariei de manifestare potentială a fenomenului de corupţie.
27. Nu permite accesul persoanelor neatorizate la informaţiile şi documentele în exercitarea
funcţiei.
28. Colaborează cu toate celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanţa.
29. Îndeplineşte orice altă dispoziţie primită de la şeful ierarhic superior.
30. Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu suportă amânare, salariaţii pot
îndeplini şi alte sarcini trasate de şeful de serviciu/conducătorul instituţiei.
31. Lucrează conform metodologiilor de organizare şi funcţionare existente la nivelul
centrului cât şi cele existente la nivelul direcţiei şi care sunt aplicabile compartimentului din
care face parte.
32. Respectă şi aplică procedurile operaţionale şi de sistem existente la nivelul centrului cât şi
cele de la nivelul DGASPC Constanţa.
33. Să desfăşoare activităţi în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, cu respectarea
instrucțiunilor primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de

8
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi
afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
34. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu, angajatul va răspunde disciplinar,
administrativ, material şi penal, după caz, conform legii.
(3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.
(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de
învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai
învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative,
cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în
condițiile legii.

ARTICOLUL 10
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este:


a. asistent medical generalist (325901)
b. educator (531203);
c. îngrijitor G (532104)
d. psiholog (263411);
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) asistent medical generalist (325901)
1. În activitatea să se bazează pe :
1.1. dispoziţiile D.G.A.S.P.C. Constanţa ;
1.2. prevederile contractului Colectiv de Muncă ;
1.3. prevederile contractului individual de muncă ;
1.4. prevederile Regulamentului intern ;
1.5. prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC
1.6. prevederile MOF centru
1.7. prevederile Standardelor minime obligatorii ;
1.8. legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
pe care are obligaţia de a le cunoaşte şi de a le respectă.
2. Informează şeful ierarhic cu privire la orice eveniment care se produce în centru şi care
depăşeşte limita să de competenţă ;
3. Solicită avizul şefului ierarhic privind accesul oricărei persoane străine în cadrul centrului ;
asista medicul cu care lucrează la consultarea şi diagnosticarea bolnavilor - beneficiari, prin
efectuarea tehnicilor medicale corespunzătoare;
1. Execută pe baza prescripţiilor medicale, explorările diagnostice, tratamentele, vaccinările
etc. şi, după caz, procedurile medicale, măsurile de recuperare, administrarea
medicamentelor, aplicarea regimului alimentar; se implică în activităţile de terapie
ocupaţională;
2. Raportează medicului observaţiile privind evoluţia stării de sănătate şi de recuperare a
bolnavilor beneficiari şi menţionează în fişele medicale ale acestora, datele care confirmă
observaţiile făcute;
3. Semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurenţe, asigurând terapia şi alte
măsuri, numai la recomandarea medicului;
4. Programează la indicaţiile medicului şi însoţeşte beneficiarii la efectuarea examenelor de
specialitate prescrise;

9
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

5. Efectuează controlul epidemiologic la intrarea în unitate a bolnavilor beneficiari, precum şi


la revenirea acestora în unitate , după învoiri şi după transferul din alte servicii de
specialitate;
6. Organizează şi supraveghează aplicarea în sectorul de activitate repartizat, a măsurilor
igienico-sanitare sau antiepidemice;
7. Organizează şi controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor,
dispuse sau după caz aplică măsurile care se impun;
8. Controlează respectarea meniurilor pentru beneficiari în timpul servirii mesei, controlează
condiţiile igienico-sanitare de transport şi servire a hranei; Îndeplineşte conform
competenţei sale, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieţii bolnavilor;
9. Acordă în lipsa medicului ajutorul de urgenţă, se îngrijeşte de transportul bolnavului la
unitatea sanitară de specialitate, urmăreşte şi raportează medicului la revenirea în centru
asupra ajutorului de urgenţă acordat , precum şi cu privire la evoluţia stării de sănătate a
bolnavului respectiv la unitatea la care a fost internat;
10. Gestionează medicamentele şi materialele igienico-sanitare, aparatură şi instrumentarul
din cabinetul medical, respectiv aparatul de urgenţă, răspunde de păstrarea şi utilizarea
acestora în condiţiile igienice şi de sterilizare prescrise;
11. Organizează, controlează şi răspunde direct de activitatea infirmierelor şi îngrijitoarelor de
curăţenie din subordine privind supravegherea beneficiarilor, asigurarea şi respectarea
normelor igienico-sanitare individuale ale beneficiarilor, a spatiiilor de cazare, a
condiţiilor de servire a mesei şi de petrecere a timpului liber (curte, club, biblioteca, etc.);
12. Cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare, recomandările O.M.S. şi standardele
Comunităţii Europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi tehnică a persoanelor
bolnave şi a celor sănătoase;
13. Are obligaţia menţinerii şi impunerii în sectorul de activitate a unui climat corespunzător
desfăşurării unei activităţi optime;
14. Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios toate
îndatoririle de serviciu.
15. Respectă programul de lucru şi semnează corespunzător condica de prezenţa.
16. Oferă copiilor şi colegilor, în permanentă, un exemplu personal de igienă, vocabular şi
comportament ;
17. Respectă confidenţialitatea şi stimulează încrederea şi respectul reciproc, stabilind însă
limite clare, bine precizate, în raport cu beneficiarii ;
18. Cunoaşte şi respectă drepturile copilului ;
19. Respectă normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii ;
20. Colaborează cu toate celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanţa;
21. Păstrează secretul profesional şi respectă confidenţialitatea în legătură cu problematica
serviciului;
22. Îndeplineşte orice altă dispoziţie primită de la şeful ierarhic superior;
23. Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu suportă amânare, salariaţii pot
îndeplini şi alte sarcini trasate de şeful de serviciu/conducătorul instituţiei;
24. Încălcarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
b) educator (531203);
1. In activitatea sa se bazeaza pe :
1.1. dispoziṭiile D.G.A.S.P.C. Constanṭa ;
1.2. prevederile contractului Colectiv de Muncǎ ;
1.3. prevederile contractului individual de muncǎ;
1.4. prevederile Regulamentului intern ;
1.5. prevederile Regulamentului de Organizare si Funcṭionare al DGASPC
10
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

1.6. prevederile MOF centru;


1.7. prevederile Standardelor minime obligatorii ;
1.8. legislaṭia ȋn vigoare privind protecṭia copilului;
pe care are obligaṭia de a le cunoaște și de a le respecta.
2. Informează şeful ierarhic cu privire la orice eveniment care se produce în centru şi care
depăşeşte limita să de competenţă ;
3. Solicită avizul şefului ierarhic privind accesul oricărei persoane străine în cadrul centrului;
4. Oferă copiilor şi colegilor, în permanentă, un exemplu personal de igienă, vocabular şi
comportament. lucrează permanent şi nemijlocit cu copiii din centru, pentru o anumită grupa
fiind şi educator de referinţă;
5. Răspunde de securitatea copiilor, de păstrarea integrităţii fizice şi morale a acestora
precum şi de bunurile materiale folosite în desfăşurarea activităţii proprii sau aparţinând
centrului de plasament;
6. Face parte din echipa pluridisciplinară a centrului, participând la întocmirea şi revizuirea
trimestrială a P.I.P., plan ce va cuprinde obiectivele şi activităţile ce vor fi realizate pe termen
lung şi scurt, activităţi ce sunt stabilite pe baza evaluării nevoilor copilului precum şi a
modificărilor că pot apărea în viaţă acestuia ;
7. Comunică şi relaţionează permanent cu şeful de centru, inspectorii cu atribuţii de educatori
sau supraveghetori de noapte, asistenţii sociali, psihologul, cabinetul medical precum şi
personalul administrativ din centrul de plasament;
8. Acţionează pentru respectarea şi afirmarea personalităţii copilului (păstrarea şi
reconstituirea istoriei copilului, eliminarea complexelor) fără a comenta sau judecă greşelile
părinţilor sau situaţia socială specifică a familiei;
9. Contribuie la păstrarea legăturii copilului cu familia să naturală sau familia lărgită;
10. Contribuie la dezvoltarea relaţiei copil – familie naturală/lărgită/substitutiva sau adoptivă,
colaborând în acest sens fie cu familie, pentru menţinerea, restructurarea relaţiei cu propriul
copil, fie cu celelalte servicii, conform planului personalizat;
11. Ajută copiii în pregătirea temelor, îi controlează, face demersuri pentru o pregătire
suplimentară, le stimulează aptitudinile;
12. Asigura permanentă legăturii cu şcoală;
13. Are obligaţia să controleze prezenţa copilului la şcoală şi să discute atât cu copilul cât şi
cu învăţătorul, profesorul, dirigintele;
14. Informează şeful de centru şi familia despre comportamentul şi rezultatele şcolare ale
copiilor;
15. Planifică săptămânal programul educativ-recreativ pentru grupa la care este educator de
referinţă (se va întocmi un caiet cu planificarea săptămânală a activităţilor educative, de
comun acord cu ceilalţi educatori de referinţă)
16. Iniţiază jocuri specifice vârstei copiilor din grupa cu care lucrează;
17. Contribuie la dezvoltarea expresiei grafice, plastice, muzicale şi încurajează
individualizat, talentul fiecărui copil;
18. Prin activităţile planificate, stimulează creativitatea şi originalitatea copiilor, respectându-
le personalitatea;
19. Organizează şi animă activităţi sportive, culturale, gospodăreşti, turistice, distractive;
20. Conduce grupa de copii răspunzând imediat la nevoile copilului;
21. Discuta cu copilul într-un climat afectiv de încredere şi respect reciproc;
22. Elimina formalismul în relaţia adult-copil;
23. Prin tot ce întreprinde, asigura dezvoltarea autonomiei personale şi sociale a copilului,
creând premizele optime integrării sociale a acestuia;
24. Ascultă opiniile copiilor şi le stimulează iniţiativa;

11
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

25. Are în vedere activităţi de dezvoltare a limbajului, a proceselor de cunoaştere, precum şi


activităţi de integrare în comunitate, pentru copiii cu care lucrează;
26. Stimulează comunicare între copii şi încurajează vizitele în familii;
27. Se implică în amenajarea şi curăţenia spaţiilor de locuit, de joacă şi de odihnă,
consultându-i şi antrenându-i şi pe copii;
28. Întocmeşte planul de activitate şi lista cu elevii de serviciu pe camera, internat şi cantină,
în funcţie de orarul elevilor;
29. Contribuie la prevenirea îmbolnăvirii copiilor, asigurând o permanentă colaborare cu
medicul şi asistenţii medicali. Urgent, aduce la cunoştinţă cabinetului medical, toate
problemele de sănătate ale copiilor.
30. Organizează vizite în municipiu, pentru cunoaşterea acestuia, urmărind în acelaşi timp
formarea autonomiei personale în mediul ambiant precum şi învăţarea normelor de
comportament social;
31. Îi însoţeşte pe copii la cumpărături, spectacole, manifestări culturale, sportive sau
distractive, organizate în comunitate;
32. Discută cu copiii despre istoricul şi specificul comunităţii, precum şi despre diferite
profile şi meserii cerute pe piaţă locală a forţei de muncă;
33. Stimulează activităţile desfăşurate în comun cu copii din comunitate sau alte centre de
plasament;
34. Coordonează planul de dezvoltare individuală a copilului, acordând o atenţie deosebită
fiecărui copil nou venit în centru, pentru care va concepe un program special de acomodare cu
grupul de copii şi cu echipa de personal (minim două săptămâni);
35. Va avea în vedere să delimiteze clar rolul sau de rolul părinţilor, pentru a nu determina o
dependenţă a copilului da factorii instituţionali şi pentru a pregăti reintegrarea acestuia în
familie (dacă este cazul);
36. Participa creativ şi activ la derularea proiectelor concepute în favoarea copilului, la nivelul
centrului de plasament;
37. Colaborează cu asistentul social în dezvoltarea relaţiilor cu familia precum şi în tot ceea
ce înseamnă socializarea copilului aflat în dificultate;
38. Ține evidenţă şi frecvenţa copiilor din centru în “Registrul general cu evidenţă
rezidenţilor”; preia tură pe baza de apel nominal;
39. Completează zilnic raportul de tură în “Registrul de tură” în care va consemna numărul
copiilor înscrişi, prezenţi şi absenţi (menţionându-se cauza absenţei) predarea-primirea
bunurilor materiale gestionate pe parcursul programului de lucru, activităţi desfăşurate,
evenimentele deosebite petrecute, etc.
40. Fiecare educator are asupra lui inventarul grupei, şi răspunde împreună cu supraveghetorii
de noapte de starea acestuia;
41. La schimbul dintre educatori şi supraveghetorii de noapte, inventarul se preda pe baza de
semnătură de predare – primire, orice defecţiune fiind consemnată în registru, urmărindu-se
totodată remedierea ei;
42. Pregăteşte şi ţine evidenţă strictă a vizitelor părinţilor în centru, cu prezentarea succintă a
modului în care acestea au decurs;
43. Ține evidenţă strictă a învoirilor (biletelor de voie), consemnând în”Registrul special cu
evidenţă învoirilor” durata şi condiţiile specifice învoirii.
44. Ține evidenţă copiilor de care răspunde în calitate de “educator de referinţă” într-un
registru separat, cunoscând oricând toate problemele legate de aceştia;
45. Răspunde de învoirea copiilor din centru în timpul lor liber, sfârşit de săptămâna sau
vacanţe; eventual colaborează cu diriginţii dacă este necesar;
46. Răspunde de învoirea şi deplasarea în familie a copiilor rezidenţi, la sfârşit de săptămâna
sau în vacanţe, situaţie posibilă numai cu acordul scris al părinţilor;
12
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

47. Asigura îndeplinirea zilnică a programului de activitate a copiilor în cămin şi cantină,


informându-i permanent despre normele specifice de tehnică securităţii muncii şi PSI, în
scopul evitării oricărui pericol la adesa vieţii şi integrităţii copilului;
48. Informează coordonatorul de centru, diriginţii şi familiile asupra activităţilor,
comportamentului şi rezultatelor şcolare ale copiilor din centru;
49. Întocmeşte listele cu prezenţa la masă, pentru copiii absenţi fiind obligatoriu să se
cunoască motivaţia lipsei;
50. Stimulează şi ajută copiii să cunosca şi să apeleze la serviciile comunitare (poştă,
magazine, mijloace de transport în comun..etc.) să-şi gestioneze banii şi bunurile proprii, să-şi
formeze şi dezvolte deprinderi de servire a mesei în mod civilizat, de autogospodărire, etc.
51. Că educator de referinţă controleaza prezența copiilor la programul școlar și la alte
activități inițiate de școala, rezolvarea absenteismului fiind o sarcina prioritara; discutǎ cu
cadrele didactice ȋn vederea rezolvǎrii eventualelor probleme; supravegheazǎ, ajutǎ și
controleazǎ efectuarea temelor; stimuleazǎ aptitudinile copilului, cu ajutorul conducerii
centrului; participǎ la ședinṭele cu pǎrinṭii, organizate ȋn școli; cunoaște situaṭia copiilor, le
acordǎ permanent sprijinul și poate da ȋn orice moment informaṭii despre aceștia, la solicitarea
șefului de centru;
52. La întoarcerea din vacanţă sau week-end, interzice accesul copiilor în centru fără triaj
epidemiologic. De asemenea, verifică inventarul hainelor cu care a plecat şi s-a întors copilul,
păstrând în acest sens o continuă colaborare activă şi funcţională cu personalul de la lenjerie.
53. Distribuie gustarea elevilor şi asigura servirea celor trei mese în bune condiţii,
supraveghind copiii pentru păstrarea disciplinei în cantină şi respectarea normelor igienico-
sanitare;
54. Asista dimineaţă la preluarea alimentelor pentru cantină, din magazia centrului, face parte
din comisia de recepţie, la primirea alimentelor;
55. Propune recompensarea elevilor care s-au evidenţiat în activităţile din internat şi cantină şi
sancţionarea celor care au încălcat regulamentul;
56. Oferă copilului, în permanentă, un exemplu personal de igienă, vocabular şi
comportament.
57. Îndrumă copiii să respecte regulile igienico-sanitate din internat, cantină şi şcoală.
Controlează zilnic aspectul şi igienă copiilor, îndrumandu-i, ori de câte ori este nevoie, să-şi
schimbe îmbrăcămintea şi lenjeria.
58. Asigura accesul la informare al copiilor, evitând izolarea artificială de contextul social,
politic şi cultural;
59. Respectă principiile:
60. În calitate de instructor de referinţă va ţine lunar, evidenţă strictă a ciclului menstrual la
fete, într-un caiet special şi va aduce la cunoştiinţă cabinetului medical, orice modificare a
acestuia.
61. Anunţă urgent şeful de centru despre orice eveniment deosebit apărut pe parcursul
serviciului;
62. Cunoaşte telefoanele utile la care poate apela în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute;
63. Îndeplineşte orice sarcina trasată de către şeful de centru dacă este în interesul instituţiei
sau al copilului şi dacă este în conformitate cu atribuţiile de serviciu.
64. Respectă interzicerea oricărei forme de pedeapsa fizică (bătaie, privare de hrană, privare
de îmbrăcăminte, etc) sau psihică (umilirea, interzicerea contactelor sociale, intimidarea,
agresarea verbală, etc.), pedepsirea copilului, în caz de nevoie, numai prin metode educative,
efectuarea periodică a controalelor de evaluare a stării de sănătate fizică şi psihică, la datele
cerute de legislaţia în vigoare şi communicate de către medicul centrului; interzicerea
consumului de băuturi alcoolice în unitate sau prezentarea la serviciu sub influenţă acestora;
fumatul este permis numai în locurile special amenajate şi nu în dormitoare, cluburi, băi, grup
13
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

alimentar, spălătorie, lenjerie, etc; prin igienă şi comportamentul sănătos, fiecare educator
trebuie să constituie pentru copii, modele demne de urmat; fiecare educator va răspunde de
integritatea fizică, morală şi sirituala a copiilor rezidenţi; are obligaţia de a semna condica de
prezenţa, zilnic, consemnând ora sosirii şi plecării de la locul de muncă ; pentru rezolvarea
unor probleme deosebite care nu suportă amânare salariaţii pot îndeplinii şi alte sarcini trasate
de şeful de centru.
65. Respectă confidenţialitatea şi stimulează încrederea şi respectul reciproc, stabilind însă
limite clare, bine precizate, în raport cu beneficiarii.
66. Cunoaşte şi respectă drepturile copilului.
67. Respectă normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii.
68. Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu pot fi amânate, îndeplineşte orice alte
sarcini trasate de către persoanele faţă de care se subordonează ierarhic în limita
competenţelor profesionale ;
69. Pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, răspunde disciplinar, administrativ, material şi
penal, după caz, conform legii.
c) îngrijitor G (532104)
1. În activitatea să se bazează pe:
1.1. dispozitiile D.G.A.S.P.C. Constanta ;
1.2. prevederile contractului Colectiv de Munca ;
1.3. prevederile contractului individual de munca ;
1.4. prevederile Regulamentului intern  ;
1.5. prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al DGASPC
1.6. prevederile MOF centru
1.7. prevederile Standardelor minime obligatorii ;
1.8. legislatia in vigoare privind protectia copilului;
pe care are obligaţia de a le cunoaşte şi de a le respectă.
2. Informează şeful ierarhic cu privire la orice eveniment care se produce în centru şi care
depăşeşte limita să de competenţă ;
3. Solicită avizul şefului ierarhic privind accesul oricărei persoane străine în cadrul centrului;
4. Oferă copiilor şi colegilor, în permanentă, un exemplu personal de igienă, vocabular şi
comportament.
5. Efectuează curăţenie, asigura ordinea şi aerisirea în sectorul repartizat de către asistenţă de
sector, în mod permanent, răspunzând de neîndeplinire.
6. Răspunde de menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor sanitare din sectorul de
activitate.
7. Păstrează materialele de curăţenie primite şi răspunde de folosirea lor raţională conform
normelor igienico-sanitare.
8. Are obligaţia purtării echipamentului de protecţie.
9. Răspunde de menţinerea integrităţii şi în stare bună a inventarului încredinţat.
10. Participa împreună cu infirmierele de sector la supravegherea bolnavilor.
11. Participa la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în centru.
12. Execută orice sarcini din profilul postului dispuse de către asistenţă de sector, medic şi
şeful de centru.
13. Respectă confidenţialitatea şi stimulează încrederea şi respectul reciproc, stabilind însă
limite clare, bine precizate, în raport cu beneficiarii.
14. Cunoaşte şi respectă drepturile copilului.
15. Respectă normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii.
16. Păstrează secretul profesional şi respectă confidenţialitatea în legătură cu problematica
serviciului;
17. Îndeplineşte orice altă dispoziţie primită de la şeful ierarhic superior;
14
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

18. Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu suportă amânare, salariaţii pot
îndeplini şi alte sarcini trasate de şeful de serviciu/conducătorul instituţiei;
19. Încălcarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
d) psiholog (263411);
1. Ȋn activitatea sa se bazeaza pe :
1.1. dispoziţiile D.G.A.S.P.C. Constanţa ;
1.2. prevederile contractului Colectiv de Muncă ;
1.3. prevederile contractului individual de muncă ;
1.4. prevederile Regulamentului intern ;
1.5. prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC
1.6. prevederile MOF centru
1.7. prevederile Standardelor minime obligatorii ;
1.8. legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
pe care are obligaţia de a le cunoaşte şi de a le respectă.
2. Informează şeful ierarhic cu privire la orice eveniment care se produce în centru şi care
depăşeşte limita să de competenţă ;
3. Solicită avizul şefului ierarhic privind accesul oricărei persoane străine în cadrul
centrului;
4. Oferă copiilor şi colegilor, în permanentă, un exemplu personal de igienă, vocabular şi
comportament.
5. Cunoaşte particularităţile psihosomatice ale copiilor aflaţi în ocrotire şi ale celor care
frecventează complexul/centrul.
6. Foloseşte timpul afectat pentru activitatea de terapie individuală şi/sau colectivă şi pentru
alte activităţi propuse, conform programelor individualizate.
7. Respectă programul de lucru (8.00 – 10,00), astfel încât programul terapeutic să decurgă
după orarul stabilit şi semnează corespunzător condica de prezenţa.
8. Efectuează evaluarea primară şi permanentă a copilului, în cadrul echipei
pluridisciplinare.
9. Colaboreazä cu ceilalţi membri ai echipei pluridisciplinare, în scopul elaborării
strategiilor de intervenţie şi cu ceilalţi angajaţi, în scopul bunei derulări a acestora,
respectând principiul «lucru în echipa ».
10. Depune, în Dosarele personale ale copiilor, obiectivele PIS stabilite de echipa
pluridisciplinară, consemnând: numele şi prenumele, vârstă şi diagnosticul complet ai
copilului, modulul şi obiectivele. La fiecare obiectiv se vor menţiona: programul
recuperatoriu, termenul şi numele celor care răspund de realizare. În prealabil, aceste
obiective sunt semnate de cel care le-a întocmit, supuse aprobării şefului
complexului/centrului şi abia apoi predate educatorilor care vor semna pentru realizare.
11. Îndrumă activitatea educativă şi recuperatorie efectuată de educatori, în sensul urmăririi
aplicării PIS stabilit de echipa pluridisciplinară.
12. Completează bateria de teste specifice activităţii de terapie individualä.
13. Este direct răspunzător de realizarea planului de activităţi de la module, precum şi de
aplicarea acestora în cadrul programului zilnic.
14. Confecționeaza materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de
dezvoltare.
15. Se îngrijeşte de dotarea cabinetului de psihologie prin alcătuirea de referate de necesitate
supus aprobärii şefului centrului.
16. Alcătuieşte planul de evaluare, precizând : obiectivele din PIS, mijloacele de evaluare
specifice, resursele folosite şi timpul alocat fiecărei operaţii.

15
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

17. Se îngrijeşte că programul de lucru (terapia individuală conform programării) să fie


cunoscut de educatori.
18. Preia copilul pentru şedinţa individuală de terapie, direct din modul sau din spafiul de
joacă, de la educator, după care îl readuce în modul şi-l preda educatorului. Cu această
ocazie, instruieşte educatorul de tură asupra metodelor de intervenţie.
19. Supervizează programele de activitate şi activitatea educatorilor, voluntarilor şi
studenfilor practicieni.
20. Stimulează, prin activităţi sau programe, conştientizarea interdisciplinarităţii şi
valorificarea heterogenităţii colectivului, în ideea creşterii calităţii întregii activităţi din
complex/centru.
21. Consiliazä familiile copiilor rezidenţi din complex/centru, în cadrul reuniunilor
individuale sau generale de informare a acestora.
22. Este direct răspunzător de cuprinderea famililor copiilor în echipa terapeutică, că factor
activ de colaborare, în vederea integrării şi continuării, la domiciliu, a terapiei.
23. Păstrează în bune condiţii toate bunurile materiale din cabinet şi răspunde de evidenţă lor.
24. Este interzisă orice urmă de abuz flzic sau psihic asupra copilului, precum neglijarea şi /
sau refuzul de a lucra cu copilul, pe diferite motive care nu au nici un suport legal.
25. Răspunde cu promptitudine solicitărilor de control medical periodic din partea
cabinetului de Medicină Muncii. Refuzul atrage după sine suspendarea din runctie, că
«inapt» din punct de vedere medical.
26. Respectă normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii.
27. Cunoaşte şi respectă Standardele Minime Obligatorii şi legislaţia privind serviciile pentru
protecţia copilului, drepturile copilului şi N.O.I.
28. Respectă cu stricteţe codul deontologic: confidenţialitate, nediscriminare,
imparţialitate, acceptare, înţelegere, competenţă şi calitatea serviciilor, precum şi
asumarea responsabilităţii muncii pe care o efectuează.
29. Alături de ceilalţi specialişti din echipa, realizează şi implementează PIS.
30. Alături de ceilalţi specialişti din echipa, elaborează PI (Proiectul instituţional).
31. Elaborează, împreună cu ceilalţi specialişti din echipa, raportul anual de activitate.
32. Întocmeşte procesele-verbale de întâlnire cu personalul ce îngrijeşte un copil nou-intrat,
în prima săptămâna de la intrare.
33. Răspunde cu promptitudine şi profesionalism oricărei solicitări verbale sau scrise a
şefului centrului, pentru atribuţii individualizate:
34. Reprezintă şeful complexului/centrului, în absenţa acestuia, în raport cu persoanele din
afară complexului/centrului (vizitatori, sponsori etc.);
35. Elaborează, revizuieşte şi respectă PIS pentru educaţie;
36. Elaborează procedura de educaţie;
37. Elaborează procedura de control ai comportamentului copiilor;
38. Răspunde de predarea la timp, şefului complexului/centrului, a raportului anual de
activitate;
39. Răspunde de diseminarea, analiză periodică şi evidenţă documentelor pe care le-a
elaborat.
40. Respectă confidenţialitatea şi stimulează încrederea şi respectul reciproc, stabilind însă
limite clare, bine precizate, în raport cu beneficiarii.
41. Cunoaşte şi respectă drepturile copilului.
42. Respectă normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii.
43. Colaborează cu toate celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanţa;
44. Păstrează secretul profesional şi respectă confidenţialitatea în legătură cu problematica
serviciului;
45. Îndeplineşte orice altă dispoziţie primită de la şeful ierarhic superior;
16
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

46. Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu suportă amânare, salariaţii pot
îndeplini şi alte sarcini trasate de şeful de serviciu/conducătorul instituţiei;
47. Încălcarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 11 
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul administrativ asigura activităţile auxiliare serviciului social: preparare şi distribuire


hrană, menţinerea rufăriei curate, etc. şi au următoarele atribuții și responsabilități:
a) muncitor calificat bucătărie (512001);
1. In activitatea sa se bazeaza pe:
1.1. dispoziţiile D.G.A.S.P.C. Constanţa;
1.2. prevederile contractului Colectiv de Muncă;
1.3. prevederile contractului individual de muncă;
1.4. prevederile Regulamentului intern;
1.5. prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C.;
1.6. prevederile MOF centru;
1.7. prevederile Standardelor minime obligatorii;
1.8. legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
pe care are obligaţia de a le cunoaşte şi de a le respectă.
2. Informează şeful ierarhic cu privire la orice eveniment care se produce în centru şi care
depăşeşte limita să de competenţă;
3. Solicită avizul şefului ierarhic privind accesul oricărei persoane străine în cadrul centrului;
4. Oferă copiilor şi colegilor, în permanentă, un exemplu personal de igienă, vocabular şi
comportament ;
5. Respectă confidenţialitatea şi stimulează încrederea şi respectul reciproc, stabilind însă
limite clare, bine precizate, în raport cu beneficiarii. Conduce întreagă activitate desfăşurată la
bucătărie, coordonează, repartizează şi controlează activitatea desfăşurată de către personalul
necalificat subordonat;
6. Participa la elaborarea meniurilor săptămânală şi zilnice, întocmeşte şi răspunde asupra
meniurilor detaliate conform reţetelor culinare;
7. Are obligaţia afişării zilnice a meniului în sala de mese şi răspunde de păstrarea în bune
condiţii a dosarului care cuprinde foile zilnice de alimente, meniurile detaliate, efectivele la
zi;
8. Primeşte zilnic de la magazie, în conformitate cu “Lista zilnică de alimente” cantităţile de
alimente necesare preparării meniului, semnează şi răspunde de folosirea lor, exclusive pentru
prepararea meniului;
9. Asigura şi răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor, conform
circuitelor igienico-sanitare;
10. Răspunde de prepararea la timp a meniului, cât şi de calitatea hranei preparate;
11. Verifică felurile de mâncare preparată şi are obligaţia păstrării probelor conform legislaţiei
în frigiderul de probe;
12. Răspunde de respectarea gramajelor prevăzute în meniul zilnic;
13. Asigura distribuirea hranei către asistaţi conform prescripţiilor (regim hiposodat, de
cruţare, gastric, hepatic etc.);
14. Răspunde de permanentă întreţinere a stării de curăţenie, conform normelor igienico-
sanitare la nivelul întregului bloc alimentar ;
15. Are în primire inventarul bucătăriei şi dependenţele;
16. Are obligaţia purtării echipamentului de protecţie;
17
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

17. Rezolva operativ sesizările în blocul alimentar menţionate în “Registrul de rapoarte” ale
medicului, asistenţei medicale;
18. Execută orice alte sarcini di profilul postului dispuse de către şeful de centru;
19. Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios toate
îndatoririle de serviciu;
20. Respectă programul de lucru şi semnează corespunzător condica de prezenţa;
21. Cunoaşte şi respectă drepturile copilului;
22. Respectă normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii;
23. Păstrează secretul profesional şi respectă confidenţialitatea în legătură cu problematica
serviciului;
24. Îndeplineşte orice altă dispoziţie primită de la şeful ierarhic superior;
25. Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu suportă amânare, salariaţii pot
îndeplini şi alte sarcini trasate de şeful de serviciu/conducătorul instituţiei;
26. Încălcarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
b) muncitor necalificat spălătorie (912103).
1. În activitatea să se bazează pe:
1.1. dispoziţiile D.G.A.S.P.C. Constanţa;
1.2. prevederile contractului Colectiv de Muncă;
1.3. prevederile contractului individual de muncă;
1.4. prevederile Regulamentului intern;
1.5. prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C.;
1.6. prevederile MOF centru;
1.7. prevederile Standardelor minime obligatorii;
1.8. legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
pe care are obligaţia de a le cunoaşte şi de a le respectă.
2. Înformează şeful ierarhic cu privire la orice eveniment care se produce în centru şi care
depăşeşte limita să de competenţă;
3. Solicită avizul şefului ierarhic privind accesul oricărei persoane străine în cadrul centrului;
4. Oferă copiilor şi colegilor, în permanentă, un exemplu personal de igienă, vocabular şi
comportament;
5. Respectă confidenţialitatea şi stimulează încrederea şi respectul reciproc, stabilind însă
limite clare, bine precizate, în raport cu beneficiarii. Coordonează şi controlează zilnic
activitate desfăşurată în cadrul spălătoriei;
6. Primeşte zilnic rufele murdare de pe sectoarele cu paturi;
7. Execută spălarea, uscarea şi călcarea mecanică în bune condiţii şi cu respectarea normelor
igienico-sanitare;
8. Primeşte materialele necesare pentru dezinfectarea şi spălarea rufelor pe le utilizează
conform normelor de consum stabilite;
9. Sortează inventarul pentru călcat după spălare;
10. Asigura starea igienico-sanitară la locul de muncă, atât pentru încăpere cât şi pentru
utilajele din dotare;
11. Ține evidenţă şi răspunde de inventarul moale pe care îl gestionează
12. Răspunde de bună funcţionare, de întreţinerea aparaturii (maşini de spălat, calandru,
uscătoare);
13. Organizează zilnic activitatea din spălătorie în funcţie de necesităţi ;
14. Sesizează personalul de întreţinere,(consemnând în caietul de defecţiuni) asupra
eventualelor defecţiuni ivite în funcţionarea utilajelor de spălare, călcare, uscare sau alte
deficienţe

18
ANEXA NR. ______ LA HCJC NR. __________/____________________

15. Pästreaza confidenţialitatea lucrărilor încredinţate şi a informaţiilor primite în


exercitarea atribuţiilor;
16. Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios toate
îndatoririle de serviciu;
17. Cunoaşte şi respectă drepturile copilului;
18. Respectă normele P.S.I. şi normele de protecţia muncii;
19. Păstrează secretul profesional şi respectă confidenţialitatea în legătură cu problematica
serviciului;
20. Îndeplineşte orice altă dispoziţie primită de la şeful ierarhic superior;
21. Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu suportă amânare, salariaţii pot
îndeplini şi alte sarcini trasate de şeful de serviciu/conducătorul instituţiei;
22. Încălcarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 12
Finanţarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate
aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul Consiliului Județean Constanța;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din
ţară şi din străinătate;
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii este o componentă funcțională fără


personalitate juridică, aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Constanța și este finanțat prin bugetul de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C.
Constanța aprobat prin Hotărare a Consiliului Județean Constanța.

19