Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Subsemnatul/ Subsemnata
…………………………………………………, cu domiciliul în
………………….., str. …………………………………, nr. ……, bl. .…, sc.
…, ap. ….., având CNP …………………….……….., angajat(ă) în cadrul
D.G.A.S.P.C. Constanța la Centrul/Serviciul/Biroul/Compartimentul
……………………………………..….., vă aduc la cunoștință că nu doresc să
primesc vouchere de vacanță acordate în conformitate cu O.U.G nr.8/18
februarie 2009, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020.

Data Semnătura

…………………… …………………..