Sunteți pe pagina 1din 8

ASOCIAŢIA ,,PARADISUL BUNICILOR

Centrul ,,Casuta cu Bunici,,


Punct de lucru : com. Vanatori, sat Costi, str. Bunicilor, nr. 14
Adresa furnizor: str. Blaj nr. 3, bl. F6, ap. 46, Jud. Galati, cod postal 127035

Căminului de Bătrâni PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia:3


„Căsuţa cu bunici” ADMITERII ÎN CĂMIN Nr. de ex.:1
Sat Costi - Galaţi P.O. CB 01/03 Revizia: 1
Nr. de ex.:1
Biroul de Asistenţă Socială Exemplar nr.:

1. LISTA RESPONSABILITĂŢILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI MANUALULUI DE PROCEDURI


OPERAŢIONALE
Elemente privind Numele si Funcţia Data Semnătura
Responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Grigoras Alberto Asistent social
1.2 Verificat Grigoras Alberto Asistent social
1.3 Aprobat Grigoras Alberto Şef centru

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN EDIŢIILOR MANUALULUI DE PROCEDURI OPERAŢIONALE


Ediţia/revizia In cadrul ediţiei Componenta revizuita Modalitatea Data de la care se aplica
reviziei prevederile ediţiei sau reviziei
ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia 3 X
2.2 Revizia 1 x
2.3 Revizia 2
ASOCIAŢIA ,,PARADISUL BUNICILOR
Centrul ,,Casuta cu Bunici,,
Punct de lucru : com. Vanatori, sat Costi, str. Bunicilor, nr. 14
Adresa furnizor: str. Blaj nr. 3, bl. F6, ap. 46, Jud. Galati, cod postal 127035

3. STA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA MANUALULUI DE PROCEDURI OPERAŢIONALE

Scopul difuzării Exemplar nr Compartiment Funcţia Nume şi prenume Data primirii


Semnătura
Elaborare Asistenţă socială Asistent social Grigoras Alberto
1
Aplicare/arhivare Asistenţă socială Asistent social
2
Informare/arhivare 3 Asistenţă socială Asistent social

4. SCOP
4.1. Admiterea in camin vizeaza principiile: solidaritatea sociala, unicitatea persoanei, liberatea de a alege serviciul social in functie de nevoia
sociala, egalitatea de sanse si nediscriminarea la accesul de servicii sociale, participarea beneficiarilordirecţi sau indirecţi la întregul proces de
furnizare de servicii sociale, transparenţa şi nsabilitatea publică în acordarea serviciilor sociale, proximitate în furnizarea serviciilor sociale,
complementaritate şi abordare integrată în furnizarea serviciilor le, concurenţă şi competitivitate, confidenţialitate şi parteneriat.
5. DOMENIUL MENIU DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE
5.1. Procedura se aplică solicitanţilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate, dosarul este complet şi evaluare complexă atestă necesitatea
serviciilor specializate.
6. CUMENTE DE REFERINŢĂ
6.1. Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011
6.2. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată, actualizată;
6.3. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, actualizată;
6.4. Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
6.5. Legea 466/2004 privind statutul asistentului social;
6.6. Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
6.7. Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
6.8. ORDIN Nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de
servicii de, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale

6.9. Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor
ASOCIAŢIA ,,PARADISUL BUNICILOR
Centrul ,,Casuta cu Bunici,,
Punct de lucru : com. Vanatori, sat Costi, str. Bunicilor, nr. 14
Adresa furnizor: str. Blaj nr. 3, bl. F6, ap. 46, Jud. Galati, cod postal 127035

fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate
în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale
6.10. OUG 97/2005 republicata 2011 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor romani. Ordonanţa de urgenta nr. 97/2005,
republicata
6.11. Ordonanţa nr. 27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
6.12. Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale;
6.13. Hotărârea Guvernamentală nr.886/2000 privind Grila naţională de evaluare a persoanelor vârstnice.
6.14. Hotărârea nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale;
6.15. HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituţiile si unităţile publice si private de
asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor vârstnice.

7. DEFINIŢII ŞI

PRESCURTĂRI 7.1.

DEFINIŢII

 Manual de proceduri operaţionale - însumarea tuturor procedurilor operaţionale efectuate de biroul de asistenţă socială
 Procedura operaţională - prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în
vederea realizării activităţii
 Revizia in cadrul unei ediţii - acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii
a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
 Servicii sociale specializate - măsuri de suport şi asistenţă care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor persoanei ori familiei, aflate
în situaţii specifice de vulnerabilitate sau de risc de excluziune socială;
ASOCIAŢIA ,,PARADISUL BUNICILOR
Centrul ,,Casuta cu Bunici,,
Punct de lucru : com. Vanatori, sat Costi, str. Bunicilor, nr. 14
Adresa furnizor: str. Blaj nr. 3, bl. F6, ap. 46, Jud. Galati, cod postal 127035

7.2. RE SCURTĂRI
> P.O. - Procedura operaţională;
> E - Elaborare;
> V - Verificare;
> Ap - Aplicare;
> Ah - Arhivare;
> A - Aprobat;
> MC - Manager de caz;
> CB - Căminul de bătrâni;

DESCRIEREASCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE


8.1. Generalităţi
Trecerea de la calitatea de client la cea de beneficiar al serviciilor sociale impune parcurgerea obligatorie a unor paşi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8.2. Modul de lucru
8.2.1. Biroul de asistenţă este serviciul care deţine prin ROF şi aplică procedura de admitere în Căminului de Bătrâni „Căsuţa cu bunici” sat Costi - Galaţi.
instrument de lucru în cadml acestei proceduri este cel denumit OPIS ANEXA -- anexa 5, cu structura:
 cerere înregistrată la sediul căminului; cuponul de pensie din luna în care se depune cererea; copie după actul de identitate; copie după certificatul de
naştere;
 copie după certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz; copie după certificatul de căsătorie, după caz; copie după hotărârea definitivă de divorţ, după
caz;
 copie după actul de concesiune loc de înhumare, dacă există; copii după actele de identitate ale descendenţilor şi membrilor de familie
 declaraţie notarială privind asumarea obligaţiei de înmormântare, dată de susţinătorul legal, după caz;
 în cazul bătrânilor fără discernământ, este obligatorie şi anexarea copiei după actul de curatelă;
 acte medicale: VDRL, MRF, test HIV/SIDA, examen coproparazitologic, examen coprobacteriologic, examen psihiatric însoţit de avizul medicului specialist că
poate locui în colectivitate, adeverinţă medicală că nu suferă de boli contagioase, copie după fişa medicală de la medicul de familie;
 alte acte relevante în susţinerea cazului precum: împuternicire pentru înhumare şi cerificat de moştenitor pentru ridicarea liberului la ultima pensie - în cazul
ASOCIAŢIA ,,PARADISUL BUNICILOR
Centrul ,,Casuta cu Bunici,,
Punct de lucru : com. Vanatori, sat Costi, str. Bunicilor, nr. 14
Adresa furnizor: str. Blaj nr. 3, bl. F6, ap. 46, Jud. Galati, cod postal 127035

solicitanţilor fără susţinători legali etc..


 Obţinerea calităţii de beneficiar în Căminului de Bătrâni „Căsuţa cu bunici” sat Costi - Galaţi este condiţionată de parcurgerea următoarelor etape:
 evaluarea iniţială;
 depunerea cererii la sediul unităţii;
 completarea dosarului;
 efectuarea evaluării complexe; PENTRU BENEFICIARII CARE SUNT INCADRATI IN GRAD DE DIZABILITATE ESTE NECESAR
CERTIFICATUL DE INCADRARE IN GRAD DE DIZABILITATE SI PLANUL DE INTERVENTIE ELIBERAT DE DGASPC
 audierea solicitantului şi a susţinătorilor săi legali, după caz, în cadrul comisiei de analiză;
 întocmirea referatului de situaţie, care să conţină propunerea corespunzătoare;
 emiterea Dispoziţiei Preşedintelui Asociaţiei;
 semnarea angajamentului de plată privind stabilirea contribuţiei de întreţinere, de către solicitant şi/sau de către susţinătorii legali;
 planificarea serviciilor;
 încheierea contractului de prestare servicii.
8.2.2. Dosarul structurat conform art. 2 lit. A, Cap 7 din ROF, va fi înaintat preşedintelui, la solicitarea managerului de caz, pentru a fi studiat şi pentru emiterea
dispoziţiei aferente.
8.2.3. Dosarul completat cu referatul de intemare/respingere este înaintat Preşedinteşui asociaţiei pentru obţinerea Dispoziţiei de admitere/respingere care este de
competenţa şi decizia ultimă a Preşedintelui. După obţinerea dispoziţiei de intemare/extemare, dosarul este remis instituţiei. Responsabilul de caz, va înmâna clientului
decizia corespunzătoare pe bază de semnătură.
8.2.4. Dacă dispoziţia este de internare, va stabili, de comun acord cu clientul, care din acest moment va fi denumit beneficiar, data şi condiţiile internării.
8.2.6. Dosarele persoanelor pentru care s-a obţinut dispoziţie de respingere, se restituie clientului la cerere, dar se păstrează o copie a dosarului care se vează
conform legii.
8.2.7.0bţinerea statutului de beneficiar nu absolvă de obligaţiile legale şi morale pe susţinătorii legali ai acestuia.
8.2.8 Instrumentele de lucru utilizate în etapa de faţă, sunt:
 Angajament de plată- redactat în 3 exemplare -unul beneficiarului, unul biroului fmanciar-contabil şi unul va rămâne la dosarul de beneficiar - anexa;
ASOCIAŢIA ,,PARADISUL BUNICILOR
Centrul ,,Casuta cu Bunici,,
Punct de lucru : com. Vanatori, sat Costi, str. Bunicilor, nr. 14
Adresa furnizor: str. Blaj nr. 3, bl. F6, ap. 46, Jud. Galati, cod postal 127035

 Plan Individualizat de îngrijire şi Asistenţă - - redactat în 2 exemplare: unul beneficiarului şi unul va rămâne la dosarul de persoană asistată - anexa ;
 Contract prestare servicii - redactat în atâtea exemplare câte semnături sunt, înregistrat în Registrul special de contracte prestări servicii sociale; un
exemplar va rămâne la dosar - anexa .
 Internarea propriu-zisă impune redactarea următoarelor documente administrative, financiare şi medicale:
 Carte de identitate cu adresa Căminului de Bătrâni „Căsuţa cu bunici” sat Costi - Galaţi (sau viză de reşedinţă) - competenţa administratorului;
 Fişă medicală - în competenţa cabinetului medical,
 Fişă de recuperare - în competenţa Kinetoterapeutului/maseurului;
 Fisă contabilă - în competenţa biroului contabilitate,
 Fisă de bunuri personale - în competenţa asistentului medical la internare
 De asemenea se procedează la:
 informare privind regulamentele instituţiei, paşii pe care trebuie să-i parcurgă în vederea petiţionării, drepturi şi obligaţii;
 identificarea unui loc potrivit intr-un dormitor;
 identificarea unui loc la masă în sala de mese;
 înscrierea în baza interna de date a instituţiei;
 înscrierea în tabelul de beneficiari câte un exemplar pentru fiecare serviciu;
 verificarea şi selectarea bagajelor vârstnicului - de competenţa cabinetului medical;
 verificarea stării de igienă corporală şi vestimentară a vârstnicului - de competenţa cabinetului medical.
8.2.12. Ultimele două operaţiuni se derulează în prezenţa vârstnicului şi/sau susţinătorului legal.
8.2.13. Se permite beneficiarului mici operaţiuni de personalizare a camerei (fotografii, tablouri, cuverturi, etc. - fără mobilier), cu acordul colegului
de cameră.
8.2.14. Circuitul documentelor se respectă conform documentului cu acelaşi nume (preexistent).
8.2.15. Implementarea procedurii se controlează în puncte cheie ca:
 număr de înregistrare a cazului (cerere) în Registrul instituţiei;
 număr de înregistrare a angajamentului de plată în Registrul instituţiei;
ASOCIAŢIA ,,PARADISUL BUNICILOR
Centrul ,,Casuta cu Bunici,,
Punct de lucru : com. Vanatori, sat Costi, str. Bunicilor, nr. 14
Adresa furnizor: str. Blaj nr. 3, bl. F6, ap. 46, Jud. Galati, cod postal 127035

 număr de înregistrare a Planului Individual de îngrijire în Registrul instituţiei;


• numărul de înregistrare a contractului de prestare servicii sociale în registrul special.
8.2.16. Feed-back-ul către beneficiar se asigură prin predarea, semnarea şi datarea a câte unui exemplar din: Dispoziţia Preşedintelui, Contractul de
prestări servicii, Planul de îngrijire şi asistenţă, Angajamentul de plată cu titlu executoriu şi a Ghidului beneficiarului.
8.2.17. Responsabili de procedură sunt: asistenţii sociali/administratorul/medic/serviciul contabilitate.

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII


Nr. crt. Compartimentul I II III IV V.

0 1 3 4 5 6 7

1. Asistenţă Socială E

2. Asistenţă Socială V
3. Manager de caz Ap
4. Manager de caz A
5. Asistenţă Socială Ah.
ASOCIAŢIA ,,PARADISUL BUNICILOR
Centrul ,,Casuta cu Bunici,,
Punct de lucru : com. Vanatori, sat Costi, str. Bunicilor, nr. 14
Adresa furnizor: str. Blaj nr. 3, bl. F6, ap. 46, Jud. Galati, cod postal 127035

10.LISTA CU PERSONALUL CARE A LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DESPRE EXIXTENŢA MANUALULUI


Funcţia Numele şi prenumele Semnătura
Data luării la cunoştinţă

Responsabil centru
Contabil / serviciu
contabilitate
Medic \
Asociatia ,,Paradisul
Bunicilor,,
11. CUPRINS:
Tumărul componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale
cadrul procedurii Pagina
operaţionale
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei in 19
1. cadrul
ediţiei procedurii
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadruloperaţionale
ediţiilor procedurii operaţionale 19
2.
' 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 20
procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 20
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 20
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 20
7. Definiţii si abrevieri ale termenilor utilizaţi in procedura operaţionala 21
8. Descrierea procedurii operaţionale 22
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 25

10.
Lista cu personalul care a luat la cunoştinţă despre existenta procedurii 26
II. Cuprins
26