Sunteți pe pagina 1din 214

Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.

-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR     SENATUL
LEGE
privind finanţele publice locale

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. Obiectul legii
Art. 2. Definiţii
Art. 3. Veniturile şi cheltuielile bugetare
Art. 41. Măsuri pentru eliminarea arieratelor (articol introdus prin art. I pct. 1 1 din O.U.G. nr. 47/2012,
astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 98/2013, în vigoare de la 18 aprilie 2013)
Art. 42. Verificarea încadrării angajamentelor în bugetele aprobate (articol introdus prin art. I pct. 1 1
din O.U.G. nr. 47/2012, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 98/2013, în vigoare
de la 18 aprilie 2013)
Art. 4. Autorizarea bugetară/ angajamentele multianuale
Art. 5. Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale
Art. 6. Descentralizarea unor activităţi

Obiectul legii

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea,
angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei
publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:

a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor
şi municipiului Bucureşti;
b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz;
c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor,
comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi
externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor
economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile
administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau
garantate de autorităţile administraţiei publice locale;
e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

4. Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 35 alin. (2) şi (3)
următoarele:

"(2) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de
credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la
termenele stabilite de acesta.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 1
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(3) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,
instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonator
principal de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului
Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti
privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor un
exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la
următoarele termene:

a) în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă."

    Având în vedere reglementările mai sus menţionate, se stabilesc următoarele:

a) în vederea prezentării la termen a situaţiilor financiare centralizate, ordonatorii principali de credite
vor stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare de către ordonatorii secundari sau terţiari de
credite, după caz, iar ordonatorii secundari de credite vor stabili termenele de depunere a situaţiilor
financiare pentru ordonatorii terţiari de credite;
b) în vederea prezentării la termen a situaţiilor financiare centralizate ale unităţilor administrativ-
teritoriale pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti, directorul executiv al direcţiei generale a
finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti va stabili termenele de depunere a situaţiilor
financiare de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe);
c) termenul de predare la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de metodologie
contabilă instituţii publice - a situaţiilor financiare prevăzute la art. 35 alin. (3) din Legea nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la finele trimestrului I 2008 este 15 mai 2008.
Pentru trimestrele II şi III termenul este 14 august, respectiv 14 noiembrie 2008.

(pct. 4 din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 1146/2008, în aplicarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 22 aprilie 2008)

[{*}] [- Act satelit -] pct. 5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 629/2009 abrogat prin art. 2 din Ordinul M.F.P.
nr. 556/2014 - pt. aprob. Normelor metod. prv. intocmirea si depunerea situatiilor financiare...
5. Legea nr. 82/1991, . . . text abrogat - [{*}] . . . (pct. 5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 629/2009, în
aplicarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, abrogat de la 15 aprilie 2014 prin art. 2 din Ordinul
M.F.P. nr. 556/2014)

    NOTĂ UltraTech: Măsurile privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice


centrale şi locale au fost stabilite prin Legea nr. 271/2015, în aplicarea art. 1 din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 15 noiembrie 2015.

Art. 1. - (1) Începând cu situaţiile financiare aferente trimestrului III al anului 2019, rapoartele privind
situaţiile financiare, rapoartele privind notele la situaţiile financiare, precum şi alte rapoarte, prevăzute la nr.
crt. 1 - 6 din tabelul 1 "Generarea rapoartelor privind situaţiile financiare", la nr. crt. 1 - 11 din tabelul 2
"Generarea rapoartelor privind notele la situaţiile financiare" şi la nr. crt. 3 - 8 şi nr. crt. 12 din tabelul 3
"Generarea altor rapoarte" din anexa nr. 6 "Procedură privind modulul «Generarea rapoartelor de situaţii
financiare ale instituţiilor publice»" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 2


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de
raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, sunt generate din Sistemul naţional de
raportare - Forexebug.
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se verifică şi se validează de către instituţiile publice potrivit
prevederilor cap. II subcap. II.16 "Completarea formularului «Lista de validare a rapoartelor recepţionate
pentru Situaţii Financiare»" şi III.16 "Depunerea formularului «Lista de validare a rapoartelor recepţionate
pentru Situaţii Financiare»" din anexa nr. 5 "Procedură privind modulul «Completarea şi depunerea
formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice»" la Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din
procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările
ulterioare.
    (art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 3265/2019, în aplicarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, în vigoare
de la 14 octombrie 2019)

Definiţii

Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care
începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie;
2. angajament bugetar - actul prin care o autoritate publică competentă, potrivit legii, afectează
fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate;
3. angajament legal - faza din procesul execuţiei bugetare, reprezentând orice act juridic din care
rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice;
4. articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de
caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei
cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă;
41. arierate - plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei; (punct
introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)
5. autorităţi ale administraţiei publice locale - consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
ca autorităţi deliberative, primarii, primarii de sectoare şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca
autorităţi executive;
6. buget - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau,
după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice;
7. buget local - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile
unităţilor administrativ-teritoriale;
8. buget local pe ansamblul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti - totalitatea bugetelor
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi bugetului propriu al judeţului, respectiv ale sectoarelor şi
al municipiului Bucureşti;
9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele şi potrivit
destinaţiilor stabilite prin bugetele respective;
10. clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după
criterii unitare;
11. clasificaţie economică - gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic;
12. clasificaţie funcţională - gruparea cheltuielilor după destinaţia lor, pentru a evalua alocarea
fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice;
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 3
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

13. contabil - denumirea generică pentru persoana şi/sau persoanele care lucrează în compartimentul


financiar-contabil, care verifică documentele justificative şi întocmeşte/întocmesc instrumentele de
plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;
14. compartiment financiar-contabil - structura organizatorică din cadrul instituţiei publice în care
este organizată execuţia bugetară (serviciu, birou, compartiment);
15. consolidare - operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele prevăzute la art. 1
alin. (2), în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora;
16. cotă defalcată din unele venituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din unele venituri ale
bugetului de stat, care se alocă bugetelor locale;
17. credite destinate unor acţiuni multianuale - sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte,
obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi determină credite de
angajament şi credite bugetare;
18. credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului
bugetar, în limitele aprobate;
19. credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot
ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului
bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi
efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni;
20. cofinanţare - finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin
credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse atrase;
21. contribuţie - prelevarea obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice, cu sau
fără posibilitatea obţinerii unei contraprestaţii;
22. deficit bugetar - partea cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar;
221. deficitul secţiunii de funcţionare - diferenţa dintre suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe
de o parte, şi veniturile încasate, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de funcţionare, ce poate să apară
pe parcursul execuţiei bugetare; (punct introdus prin art. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2
iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
222. deficitul secţiunii de dezvoltare - diferenţa dintre suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe
de o parte, şi veniturile secţiunii de dezvoltare, pe de altă parte, ce poate să apară pe parcursul execuţiei
bugetare; (punct introdus prin art. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în
vigoare de la 1 ianuarie 2011)
23. deschidere de credite bugetare - aprobarea comunicată Trezoreriei Statului de către ordonatorul
principal de credite, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare şi plăţi de casă din
bugetele locale;
24. dobândă - preţul folosirii temporare a capitalului împrumutat;
25. donaţie - contractul prin care o persoană fizică sau juridică transmite cu titlu gratuit unei instituţii
publice dreptul de proprietate asupra unor fonduri băneşti sau bunuri materiale, încheind în acest scop
un înscris autentic;
[{*}] 26. echilibrul bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare programate şi cheltuielile bugetare
de efectuat în cadrul unui exerciţiu bugetar. În cazul în care veniturile programate ale secţiunii de
dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile bugetare prevăzute ale acesteia, echilibrul bugetar se poate
asigura utilizând ca sursă de finanţare excedentul anilor precedenţi; (punct modificat prin art. 1 pct. 2
din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
27. echilibrare financiară - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat către
unităţile administrativ-teritoriale în vederea asigurării fondurilor necesare furnizării de servicii publice,
în condiţiile legii;
28. excedent bugetar - partea veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar;
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 4
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

281. excedentul secţiunii de funcţionare - diferenţa dintre veniturile încasate, pe de o parte, şi suma


plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de funcţionare, ce poate să
apară pe parcursul execuţiei bugetare; (punct introdus prin art. 1 pct. 3 din O.U.G. nr. 63/2010
(publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
282. excedentul secţiunii de dezvoltare - diferenţa dintre veniturile secţiunii de dezvoltare, pe de o
parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de
dezvoltare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare; (punct introdus prin art. 1 pct. 3 din
O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
29. execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor
aprobate prin buget;
30. execuţie de casă a bugetului - complexul de operaţiuni care se referă la încasarea veniturilor şi la
plata cheltuielilor bugetare;
31. exerciţiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se execută
şi se raportează bugetul;
32. fonduri publice locale - sumele alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi cele
gestionate în afara bugetului local;
33. fond de risc - fondul constituit în afara bugetului local de către autorităţile administraţiei publice
locale din comisioanele suportate de beneficiarii împrumuturilor garantate de aceste autorităţi şi din alte
surse, destinat acoperirii riscurilor financiare care decurg din garantarea împrumuturilor respective;
[{*}] 34. fond de rulment - . . . text abrogat - [{*}] . . . (punct abrogat de la 1 ianuarie 2011 prin art. 1
pct. 4 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

35. fond de rezervă bugetară - fondul prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale;


36. garanţie locală - angajamentul asumat de o autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de
garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale garantatului, operatorilor economici şi serviciilor
publice din subordinea acesteia, în condiţiile legii;
37. impozit - prelevarea obligatorie, fără contraprestaţie imediată, directă şi nerambursabilă, pentru
satisfacerea necesităţilor de interes general;
38. insolvenţă - incapacitatea unei unităţi administrativ-teritoriale de a-şi achita obligaţiile de plată
lichide şi exigibile, cu excepţia celor care se află în litigiu contractual;
39. instituţii publice locale - denumirea generică, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele
municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea
acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;
[{*}] 40. finanţări rambursabile - obligaţii ale instituţiilor publice locale provenite din finanţări
angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către
autorităţile administraţiei publice locale, conform dispoziţiilor prezentei legi şi ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările
ulterioare.(punct modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în
vigoare de la 24 martie 2008)
41. lichidarea cheltuielilor - faza din procesul execuţiei bugetare, în care se verifică existenţa
angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de
exigibilitate a angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective;
42. obligaţiuni - titluri de credit pe termen mediu şi lung, emise de o autoritate a administraţiei publice
locale, a căror rambursare este garantată prin veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale;
43. ordonanţarea cheltuielilor - faza din procesul execuţiei bugetare, în care se confirmă că livrările de
bunuri şi servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată;
44. plata cheltuielilor - faza din procesul execuţiei bugetare, reprezentând actul final prin care instituţia
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 5
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

publică achită obligaţiile sale faţă de terţi;
[{*}] 441. plăţi restante - sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de
actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate şi neachitate, reeşalonate la plată, cu
acordul părţilor, se modifică termenul de plată în mod corespunzător; (punct modificat prin art. I pct. 5
din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 13/2011, în vigoare
de la 17 martie 2011)
45. proces bugetar - etapele consecutive de elaborare, aprobare, executare, control şi raportare ale
bugetului, care se încheie cu aprobarea contului anual de execuţie a acestuia;
46. program - acţiunea sau ansamblul coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de
credite, proiectat pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi
indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în limitele de finanţare aprobate;
47. rectificare bugetară locală - operaţiunea prin care se modifică, în cursul exerciţiului bugetar,
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu obligativitatea menţinerii echilibrului bugetar;
48. registru al datoriei publice locale - documentul care evidenţiază situaţia datoriei publice locale
contractate direct, în ordine cronologică, şi care are două componente: subregistrul datoriei publice
interne locale şi subregistrul datoriei publice externe locale;
49. registru al garanţiilor locale - documentul care evidenţiază situaţia garanţiilor locale acordate de
autorităţile administraţiei publice locale, în ordine cronologică, şi care are două componente:
subregistrul garanţiilor interne locale şi subregistrul garanţiilor externe locale;
[{*}] 50. secţiune de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2),
cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi
interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor
stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de
funcţionare sunt prevăzute la alin. (2) şi (3); (punct modificat prin art. 1 pct. 2 din O.U.G. nr. 63/2010
(publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
[{*}] 51. secţiune de dezvoltare - partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu
excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital
aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local,
după caz. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt prevăzute la alin. (4) şi (5); (punct
modificat prin art. 1 pct. 2 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
52. subdiviziuni ale unităţilor administrativ-teritoriale - sectoarele municipiului Bucureşti sau alte
subdiviziuni ale municipiilor, ale căror delimitare şi organizare se stabilesc prin lege;
53. sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sumele defalcate pentru echilibrarea
bugetelor locale şi sumele defalcate cu destinaţie specială, alocate pentru finanţarea unor servicii
publice descentralizate sau a unor noi cheltuieli publice;
54. şef al compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcţia de conducere a
compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a
cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei
instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care
îndeplineşte aceste atribuţii pe bază de contract, în condiţiile legii;
55. taxă - suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de
către un operator economic, o instituţie publică ori un serviciu public;
56. unităţi administrativ-teritoriale - comunele, oraşele, municipiile şi judeţele;
57. vărsământ - modalitatea de stingere a obligaţiei legale prin virarea unei sume de bani, efectuată de
un agent economic, de o instituţie publică, serviciu public ori instituţie financiară;
58. venituri bugetare - resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c),
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 6
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

după caz, în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte
venituri, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi cele prevăzute la art. 5 alin.
(1) lit. b)-d);
59. virare de credite bugetare - operaţiunea prin care se diminuează creditul bugetar de la o
subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezintă disponibilităţi şi se majorează corespunzător o altă
subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a
operaţiunilor respective.

(2) Veniturile secţiunii de funcţionare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele:

[{*}] a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepţia veniturilor din valorificarea unor
bunuri, sumelor reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi a sumelor aferente depozitelor speciale
pentru construcţia de locuinţe; (literă modificată prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a
fost modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 13/2011, în vigoare de la 17 martie 2011)
b) venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
c) subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente;
d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente;
e) venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi serviciilor publice locale sau activităţilor finanţate
integral din venituri proprii;
f) vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, care se reflectă cu
valoare negativă.

(alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(3) Cheltuielile secţiunii de funcţionare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele:

a) cheltuieli de personal;
b) bunuri şi servicii;
c) dobânzi;
d) subvenţii;
e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice;
f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;
g) asistenţă socială;
h) rambursări de credite;
i) alte cheltuieli;
j) împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate integral din venituri
proprii.

(alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(4) Veniturile secţiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele:

a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare;
[{*}] b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi
sume aferente depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe; (literă modificată prin art. I pct. 6 din
O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 13/2011, în vigoare de
la 17 martie 2011)
c) subvenţii pentru cheltuieli de capital;

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 7


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor de capital;
e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.

(alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(5) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele:

a) cheltuieli de capital;
b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;
c) transferuri pentru cheltuieli de capital;
d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.
e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă
nerambursabilă de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate. (literă introdusă prin art.
I pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din Legea nr. 13/2011, în
vigoare de la 17 martie 2011)

(alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(6) În cazul bugetelor împrumuturilor externe şi interne, tragerile autorizate din finanţările rambursabile
contractate reprezintă sursa de finanţare a cheltuielilor acestora. (alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G.
nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)

4.2.(7) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) - (6) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, evidenţierea vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare a bugetelor
locale se efectuează astfel:

- la unităţile administrativ - teritoriale:

            % = 581 "Viramente interne"
5211 "Disponibil al bugetului
local"
        ( - cod 37.02.03)
5211 "Disponibil al bugetului
local"
        (+ cod 37.02.04)

- la instituţiile subordonate finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţile finanţate din
venituri proprii ale unităţilor administrativ - teritoriale:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 8


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

            % = 581 "Viramente interne"
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii"
        (- cod 37.10.03)
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii"
        (+ cod 37.10.04)
            % = 581 "Viramente interne"
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii"
        (- cod 37.10.03)
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii"
        (+ cod 37.10.04)
            % = 581 "Viramente interne"
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din
venituri proprii"
        (- cod 37.10.03)
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din
venituri proprii"
        (+ cod 37.10.04)

(pct. 4.2 alin. (7) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1865/2011, în aplicarea art. 2 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 18 aprilie 2011)

3.1. (3) În vederea stabilirii rezultatului bugetului local conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce contul în afara bilanţului 8075 "Rezultatul
bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare".
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, separat pe fiecare secţiune: secţiunea de funcţionare şi
secţiunea de dezvoltare.
    În debit se înregistrează excedentul bugetului local stabilit în trezorerie, iar în credit se înregistrează
deficitul bugetului local stabilit în trezorerie şi plăţile restante râmase neachitate latinele exerciţiului, care
trebuie să corespundă cu sumele raportate în formularul prevăzut în anexa 30b "Plăţi restante" (anexă la
situaţiile financiare).
    Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe fiecare secţiune, iar soldul creditor reprezintă
deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, pe fiecare secţiune.
    Soldul contului nu se redeschide în anul următor.
    În situaţia în care la încheierea exerciţiului unităţile administrativ - teritoriale raportează obligaţii restante
neachitate (plăţi restante), acestea vor fi explicate într-o notă, pe fiecare categorie şi număr de zile de

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 9


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

întârziere, în care se va preciza şi componenţa sumelor raportate.
(pct. 3.1 alin. (3) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 24/2012, în aplicarea art. 2 din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 17 ianuarie 2012)

[{*}] [- Act satelit -] art. 8 din O.U.G. nr. 83/2014, abrogat de la 1 iulie 2017 prin art. 44 alin. (1) lit. 28 din
Legea nr 153/2017 - privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Art. 8. - (1) În anul . . . text abrogat - [{*}] . . . (art. 8 din O.U.G. nr. 83/2014, în aplicarea art. 2 alin. (1)
pct. 39 din Legea nr. 273/2006, abrogat de la 1 iulie 2017 prin art. 44 alin. (1) lit. 28 din Legea nr
153/2017)

Art. 2. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică autorităţilor, instituţiilor şi entităţilor publice şi/sau de utilitate
publică prevăzute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, finanţate potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
altor entităţi clasificate în administraţia publică conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din
Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 26 iunie 2013.
    (art. 2 din Legea nr. 69/2010, în aplicarea art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 14 mai
2015)

[{*}]
Art. 10. - (1) În anul . . . text abrogat - [{*}] . . . (art. 10 din O.U.G. nr. 57/2015, în aplicarea art. 2 alin. (1)
pct. 39 din Legea nr. 273/2006, abrogat de la 1 iulie 2017 prin art. 44 alin. (1) lit. 28 din Legea nr
153/2017)

    NOTĂ UltraTech: Conform Deciziei Î.C.C.J. nr. 28/2017, în vigoare de la 22 mai 2017, se admite, în
parte, sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, se stabileşte că noţiunea de
"autoritate publică", astfel cum este definită de art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu este similară cu cea de "instituţie publică", astfel
cum este prevăzută de art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele locale, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin.
(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de
finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă
instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii şi nici indemnizaţia de
hrană şi indemnizaţia de vacanţă prevăzute de Legea - cadru nr. 153/2017.
     (art. 9 din O.U.G. 90/2017, în aplicarea art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 7
decembrie 2017)

[- Act satelit -] art. 36 alin. (1) - (5) din O.U.G. nr. 114/2018 - privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si...
Art. 36. - (1) În perioada 2019 - 2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 10


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la
art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de
sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate
pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţia de
hrană prevăzută la art. 18 din Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În perioada 2019 - 2021, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30
din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare,
inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă
personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr.
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.
(3) În perioada 2019 - 2021, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30
din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare,
inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă
personalului din cadrul acestora premii.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în perioada 2019 - 2021 se pot acorda premii pentru sportivii şi
colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale
oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele
internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care
iau pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anii 2019 - 2020, pentru personalul militar, poliţiştii,
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile
publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se decontează serviciile turistice prestate de orice
structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul
sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea - cadru nr.
153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018, în aplicarea art. 2 alin. (1) pct. 39 şi art. 63 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 29 decembrie 2018)

Art. III. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocuparea prin detaşare a
posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2
alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi
la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, se poate realiza numai cu personal
angajat în instituţii şi autorităţi publice.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detaşările care nu întrunesc
condiţiile prevăzute la alin. (1) încetează de drept.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul Ministerului Afacerilor Externe, detaşările în curs care
nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) încetează până la data de 31 august 2020, termen până la care
Ministerul Afacerilor Externe iniţiază concursuri pentru ocuparea posturilor astfel vacantate, în condiţiile
legii.
(4) Detaşările de personal din cadrul instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională la instituţii
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 11
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

şi autorităţi publice se efectuează numai pentru misiuni în acord cu competenţele şi interesele legitime ale
instituţiilor cedente.
(art. III din O.U.G. nr. 1/2020, în aplicarea art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la
9 ianuarie 2020)

Veniturile şi cheltuielile bugetare

Art. 3.
[{*}] (1) Veniturile şi cheltuielile bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cumulate la nivelul
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va
reflecta dimensiunea efortului financiar public, în anul respectiv, în unitatea/subdiviziunea administrativ-
teritorială şi starea de echilibru sau dezechilibru. (alineat modificat prin art. 1 pct. 7 din O.U.G. nr. 63/2010
(publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
[{*}]
Art. 3. - [. . .]

18. bugetul centralizat al unităţilor administrativ - teritoriale - veniturile şi cheltuielile bugetelor


generale ale unităţilor administrativ - teritoriale, definite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

    (art. 3 pct. 18 din Legea nr. 69/2010, în aplicarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la
14 mai 2015)

(2) Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea administraţiei publice locale, programelor,
proiectelor, activităţilor, acţiunilor, obiectivelor şi altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte
reglementări, şi vor fi angajate şi folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor
bugetare.
    NOTĂ UltraTech: Conform Deciziei Î.C.C.J. nr. 66/2017, în vigoare de la 7 decembrie 2017, se admite
sesizarea şi se stabileşte că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, executarea silită a titlurilor
executorii - hotărâri judecătoreşti privind creanţe bugetare, datorate în temeiul unor raporturi juridice
contractuale care se fac venit la bugetul consolidat al statului, se realizează prin executori fiscali, ca organe
de executare silită ale statului.

Autorizarea bugetară/ angajamentele multianuale

Art. 4. - (1) Prin aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se autorizează, pentru anul bugetar,
veniturile şi cheltuielile bugetare, după caz.
(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se
angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.
(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.
(4) Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor
vinovaţi, în condiţiile legii.
(5) Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare.
(6) În vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 12
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

Măsuri pentru eliminarea arieratelor

Art. 41. - (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2),
precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor,
executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte valoarea maximă în limita căreia se pot executa
lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă dintre creditele bugetare şi sumele
aferente plăţilor restante.
(2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii,
executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente
anului bugetar, în funcţie de valoarea maximă calculată conform alin. (1).
(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă
calculată şi notificată conform alin. (1).
(articol introdus prin art. I pct. 1 1 din O.U.G. nr. 47/2012, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1
din Legea nr. 98/2013, în vigoare de la 18 aprilie 2013)

Verificarea încadrării angajamentelor în bugetele aprobate

Art. 42. - Proiectele angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, iniţiate de
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de
sistemul de finanţare, se transmit unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea avizării din punctul
de vedere al încadrării sumelor în creditele de angajament şi bugetare rămase disponibile.
Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale pot încheia angajamente legale noi numai pentru proiectele
avizate de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(articol introdus prin art. I pct. 1 1 din O.U.G. nr. 47/2012, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1
din Legea nr. 98/2013, în vigoare de la 18 aprilie 2013)

Art. 1. - (1) Până la data prezentării la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului a primului "Proiect de
angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .", întocmit potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 2, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din
subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia completării şi depunerii "Situaţiei
angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la
data de. . . . . . . . . .", întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Pentru fiecare angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice, instituţiile
publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia depunerii unui "Proiect de angajament legal din care rezultă
cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii. . . . . . . . . . la data
de. . . . . . . . . .", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei
Statului.
(3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ." poate fi întocmit de
ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) şi depus la unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a
arieratelor din execuţia anului curent, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (8) şi (9) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În situaţia în care un angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice se
încheie pentru mai multe obiective/proiecte/categorii de investiţii, instituţiile publice prevăzute la alin. (1)

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 13


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului câte un "Proiect de angajament legal din care rezultă
cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data
de. . . . . . . . . ." pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investiţii în parte.
(5) Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să se asigure că la data
semnării oricărui angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice a fost
obţinut avizul unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului pe "Proiectul de angajament legal din care rezultă
cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data
de. . . . . . . . . .".
    (art. 1 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea art. 42 din Legea nr. 273/2006, în vigoare
de la 22 mai 2013)

[- Act satelit -] art. 2 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013 - pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor art. 4*2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Art. 2. - (1) "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor
bugetare aferente la data de . . . . . . . . . .", precum şi "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli
pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de. . . . . .
. . . ." se completează de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele titluri de cheltuieli
bugetare:

a) 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";
b) 71 "Active nefinanciare";
c) 75 "Fondul Naţional de Dezvoltare".
d) 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -
2020". (literă introdusă prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 2035/2017, în vigoare de la 31 august 2017)

(2) "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare
aferente la data de . . . . . . . . . ." se completează de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) astfel:

a) Coloana 1 "Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiţii aprobată" - se înscrie denumirea
obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii aprobat/aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de
credite;
b) Coloana 2 "Buget - sursă de finanţare" - se înscrie "02" pentru buget local, "06" pentru cheltuieli din
credite externe etc.;
c) Coloana 3 "Capitol/Titlu de cheltuială bugetară" - se înscriu capitolul şi titlul de cheltuială de la care
se efectuează finanţarea obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii;
d) Coloana 4 "Credite bugetare aprobate pentru anul curent" - se înscrie valoarea creditelor bugetare
aprobate în bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investiţii;
e) Coloana 5 "Credite de angajament aferente anului curent" - se înscrie valoarea creditelor de
angajament aprobate în anexele la bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de
investiţii;
f) Coloana 6 "Valoare angajamente legale încheiate în anul curent până la data depunerii situaţiei" - se
înscrie valoarea totală a angajamentelor legale încheiate de la începutul anului curent până la data
întocmirii şi depunerii la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a documentului prevăzut în anexa nr.
1, indiferent de anul/anii în care urmează a fi efectuată plata obligaţiilor rezultate din acesta;
g) Coloana 7 "Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale
încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anii anteriori, cu termen de plată în
anii anteriori, restante la 31 decembrie anul precedent" - se înscriu creditele bugetare aprobate în

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 14


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

bugetul anului curent pentru plăţi restante, conform art. 14 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
h) Coloana 8 "Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale
încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu termen de plată în
anul curent" - se înscrie valoarea totală din angajamentele legale încheiate în anii anteriori cu termen de
plată în anul curent;
i) Coloana 9 "Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale
încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anul curent cu termen de plată în anul
curent" - se înscrie valoarea corespunzătoare din angajamentele legale încheiate în anul curent care au
ca termen de plată tot anul curent;
j) Coloana 10 "Total credite bugetare destinate plăţii obligaţiilor rezultate din angajamente legale
încheiate" - se înscrie valoarea totală a creditelor bugetare aferente angajamentelor legale încheiate
rezultate din adunarea coloanelor 7, 8 şi 9.

(3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ." se completează de
instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) astfel:

a) Coloana 1 "Buget - sursă de finanţare" - se înscrie "02" pentru buget local, "06" pentru cheltuieli din
credite externe etc.;
b) Coloana 2 "Capitol/Titlu de cheltuială" - se înscrie capitolul şi titlul de cheltuială de la care se
efectuează finanţarea obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii;
c) Coloana 3 "Număr de înregistrare a proiectului de angajament la instituţia publică" - se înscrie
numărul de înregistrare a proiectului de angajament atribuit de instituţia publică;
d) Coloana 4 "Valoare totală proiect de angajament legal" - se înscrie valoarea totală a proiectului de
angajament legal aferent angajamentului legal ce se va încheia în anul curent, indiferent de anul/anii în
care urmează a fi efectuată plata obligaţiilor rezultate din acesta;
e) Coloana 5 "Credite bugetare destinate plăţii obligaţiilor ce derivă din angajamentul legal pentru anul
curent" - se înscrie valoarea creditului bugetar aprobat în anul curent, în limita căruia se vor efectua
plăţi în anul curent aferente angajamentului legal.

    (art. 2 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea art. 42 din Legea nr. 273/2006, în vigoare
de la 22 mai 2013)

Art. 3. - La primirea "Situaţiei angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a
creditelor bugetare aferente la data de . . . . . . . . . .", unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului preiau în
sistemul informatic datele raportate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice
din subordinea acestora, întocmind în acest scop, distinct, pentru fiecare instituţie publică şi obiectiv/
proiect/categorie de investiţii, "Fişa proiectului de angajament legal pentru . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei
publice/codul de identificare fiscală) aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii. . . . . . . . . .",
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. (art. 3 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea art.
42 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 mai 2013)

[- Act satelit -] art. 4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013 - pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor art. 4*2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Art. 4. - (1) La primirea fiecărui proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii
publice, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică următoarele:
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 15
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

a) dacă valoarea totală a proiectului de angajament legal înscrisă în coloana 4 din formularul prevăzut
în anexa nr. 2 se încadrează în creditele de angajament disponibile la data solicitării avizului;
b) dacă creditele bugetare înscrise în coloana 5 din formularul prevăzut în anexa nr. 2 se încadrează în
creditele bugetare rămase disponibile la data respectivă.

(2) În scopul avizării "Proiectului de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice
aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .", unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică pe fiecare sursă bugetară şi respectiv capitol şi titlu de cheltuială,
pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investiţii în parte, ca disponibilul de credite de angajament rămas
de angajat şi disponibilul de credite bugetare rămas în anul curent să aibă o valoare pozitivă sau cel puţin
egală cu zero. Datele din "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice
aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .", prezentat de
instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), se preiau în sistem informatic de unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului în "Fişa proiectului de angajament legal pentru . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei
publice/codul de identificare fiscală) aferentă obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . .",
prevăzută în anexa nr. 3.
(3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ." avizat se transmite, cu
adresă, instituţiei publice deponente, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentului.
La unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate, scanate, proiectele de angajamente legale din
care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, avizate de aceste unităţi.
(4) În situaţia în care din verificările prevăzute la alin. (1) rezultă că disponibilităţile de credite de
angajament şi/sau disponibilităţile de credite bugetare au valori negative, unităţile teritoriale ale Trezoreriei
Statului nu avizează "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice
aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .". Unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului nu înregistrează în anexa nr. 3 şi restituie instituţiilor publice deponente, cu
adresă, proiectele de angajamente legale neavizate, cu precizarea motivelor care au condus la neavizarea
acestora, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentului. La unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului sunt arhivate scanat proiectele de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru
investiţii publice, neavizate de aceste unităţi.
    (art. 4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea art. 42 din Legea nr. 273/2006, în vigoare
de la 22 mai 2013)

Art. 5. - În situaţia în care pe parcursul executării unui obiectiv/proiect/categorie de investiţii pentru care
datele dintr-un "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ." deja avizat se modifică,
instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) prezintă un nou "Proiect de angajament legal din care rezultă
cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data
de . . . . . . . . . .", în care, în coloanele 4 şi 5, vor înscrie numai diferenţa în plus sau în minus faţă de valoarea
înscrisă în "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de. . . . . . . . . ." depus anterior. (art. 5 din
anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea art. 42 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 mai
2013)

Art. 6. - Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) răspund de realitatea şi
exactitatea datelor înscrise în "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 16
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

publice şi a creditelor bugetare aferente la data de . . . . . . . . . ." şi în "Proiectul de angajament legal din care
rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . .
la data de. . . . . . . . . .". (art. 6 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea art. 42 din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 22 mai 2013)

Art. 7. - (1) "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor
bugetare aferente la data de . . . . . . . . . ." se prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului astfel:

a) ori de câte ori se efectuează rectificări bugetare pe parcursul anului bugetar;
b) la fiecare început de an bugetar, începând cu anul 2014, înainte de efectuarea cheltuielilor de
investiţii.

(2) În cazul în care sumele înscrise în "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru
investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de . . . . . . . . . ." depusă la unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului se modifică drept urmare a rectificărilor bugetare, în formular vor fi înscrise numai
diferenţele în plus sau în minus faţă de valorile înscrise în documentul depus anterior.
    (art. 7 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea art. 42 din Legea nr. 273/2006, în vigoare
de la 22 mai 2013)

Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale

Art. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate
din impozitul pe venit;
[{*}]
(51) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media aritmetică a veniturilor proprii,
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii
3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile, care urmează să fie
contractată şi/sau garantată. (art. 1 alin. (51) din H.G. nr. 9/2007, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 273/2006, modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 665/2011, în vigoare de la 8 iulie 2011)

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
d) donaţii şi sponsorizări;
e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.
(literă introdusă prin art. 1 pct. 8 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)

[{*}] (2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea şi
inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele
aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente
specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare
bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor. (alineat modificat prin art. 1
pct. 9 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)
(3) Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 17
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu
atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea
funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective.
(4) Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile
reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.
    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor
acordate unităţilor administrativ - teritoriale în condiţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
89/2018 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele
instituţiilor publice locale au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 3301/2018, în aplicarea art. 5
alin. (1) lit. a) şi cap. IV din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 10 octombrie 2018.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor


acordate unităţilor administrativ - teritoriale în condiţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal - bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă
împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale au fost aprobate
prin Ordinul M.F.P. nr. 2303/2019, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. a) şi cap. IV din Legea nr. 273/2006.
(Conform art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 2303/2019, în vigoare de la 30 mai 2019)

Descentralizarea unor activităţi

[{*}] Art. 6. - Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice
locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli
publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora,
fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe
baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preţurilor de consum, după cum urmează:
(parte introductivă modificată prin art. I pct. 9 1 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificată prin art.
I pct. 5 din Legea nr. 13/2011, în vigoare de la 17 martie 2011)

a) în primul an, prin cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu
destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice,
precum şi a criteriilor de repartizare;
b) în anii următori, prin cuprinderea resurselor respective în ansamblul sumelor defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor nominalizate
distinct prin anexa la legea bugetului de stat.

CAPITOLUL II
Principii, reguli şi responsabilităţi

SECŢIUNEA 1 Principii şi reguli bugetare
SECŢIUNEA a 2-a Alte principii
SECŢIUNEA a 3-a Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar

SECŢIUNEA 1

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 18


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Principii şi reguli bugetare

Art. 7. Principiul universalităţii
Art. 8. Principiul transparenţei şi publicităţii
Art. 9. Principiul unităţii
Art. 10. Principiul unităţii monetare
Art. 11. Principiul anualităţii
Art. 12. Principiul specializării bugetare
[{*}] Art. 13. Principiul echilibrului (articol modificat prin art. 1 pct. 10 din O.U.G. nr. 63/2010
(publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)
Art. 14. Reguli bugetare

Principiul universalităţii

Art. 7. - (1) Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.
(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi
sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte.

Principiul transparenţei şi publicităţii

Art. 8. - Procesul bugetar este deschis şi transparent, acesta realizându-se prin:

a) publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice, sau afişarea la sediul autorităţii
administraţiei publice locale respective a proiectului de buget local şi a contului anual de execuţie a
acestuia;
b) dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia;
c) prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în şedinţă publică.

Principiul unităţii

Art. 9. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura
utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice locale.
(2) Se interzic reţinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar, precum şi constituirea de fonduri
publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu prevede altfel.

Principiul unităţii monetare

Art. 10. - Toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă naţională.

Principiul anualităţii

Art. 11. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioadă de un an, care
corespunde exerciţiului bugetar.
(2) Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin
exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.

Principiul specializării bugetare

Art. 12. - Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţă şi,
respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora.
[{*}]
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 19
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Principiul echilibrului

Art. 13. - Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul
anilor precedenţi.
(articol modificat prin art. 1 pct. 10 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5
iulie 2010)

Reguli bugetare

Art. 14. - (1) Este interzisă efectuarea de plăţi direct din veniturile încasate, cu excepţia cazurilor în care
legea prevede altfel.
(2) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi
speciale şi în legile bugetare anuale.
(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi
efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.
(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este
aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.
(5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar numai
cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente
exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.
(6) La elaborarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), ordonatorii de credite şi autorităţile deliberative au
obligaţia să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui
pentru care se întocmeşte bugetul. (alineat introdus prin art. 1 pct. 11 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2
iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(7) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin.
(2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii
pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii
se stabileşte potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al
ministrului finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 11 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie
2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)

NOTĂ UltraTech: Metodologia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor
administrativ - teritoriale, aprobat prin art. 1 lit. a) din Ordinul M.F.P. nr. 2651/2010, în aplicarea art. 14
alin. (7) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 noiembrie 2010)

[{*}] (8) Ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure
achitarea plăţilor restante prevăzute la alin. (6), precum şi a plăţilor restante rezultate în cursul anului curent.
Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după
stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului
curent, cu excepţia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finanţare a
proiectelor derulate prin programe naţionale. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 47/2012, în
vigoare de la 6 septembrie 2012)
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), se pot încheia noi angajamente legale pentru proiecte/programe
finanţate din fonduri externe nerambursabile. (alineat introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 47/2012, în
vigoare de la 6 septembrie 2012)

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 20


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

SECŢIUNEA a 2-a
Alte principii

Art. 15. Principiul solidarităţii
Art. 16. Principiul autonomiei locale financiare
Art. 17. Principiul proporţionalităţii
Art. 18. Principiul consultării

Principiul solidarităţii

Art. 15. - (1) Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de
rezervă bugetară constituit în bugetul local.
(2) Din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local consiliile locale, judeţene sau Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale
aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale
sau din proprie iniţiativă.

Principiul autonomiei locale financiare

Art. 16. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile
administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în limitele prevăzute de
lege.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale,
în condiţiile legii.
(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze aplicarea
politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de competenţă.
(4) Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei publice locale în
conformitate cu prevederile legale.

Principiul proporţionalităţii

Art. 17. - Resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie proporţionale cu
responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale stabilite prin lege.

Principiul consultării

Art. 18. - Autorităţile administraţiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie să fie
consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale.

SECŢIUNEA a 3-a
Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar

Art. 19. Aprobarea şi rectificarea bugetelor
Art. 20. Rolul, competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale
Art. 21. Categorii de ordonatori de credite
Art. 22. Rolul ordonatorilor de credite
Art. 23. Responsabilităţile ordonatorilor de credite
Art. 24. Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern şi controlul ulterior

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 21


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Aprobarea şi rectificarea bugetelor

Art. 19. - (1) Bugetele locale şi celelalte bugete pevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe
nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi
de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea
acestora.

(2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la
alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de
stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor
bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor
din calendarul bugetar.

Rolul, competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 20. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea
ce priveşte finanţele publice locale:

a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit
prevederilor stabilite prin prezenta lege;
b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a
oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate,
în condiţiile legii;
c) urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul anului
bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;
d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice de interes
local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor operatori economici
specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul
colectivităţilor locale;
e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor administrativ-
teritoriale;
f) contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmărirea
achitării la scadenţă a obligaţiilor de plat rezultate din acestea;
g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmărirea achitării la
scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către beneficiari;
h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă;
i) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;
j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă a
unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;
k) îndeplinirea şi a altor atribuţii, competenţe şi responsabilităţi prevăzute de dispoziţile legale.

(2) Preşedinţilor consiliilor judeţene li se aplică prevederile prezentei legi, similar cu autorităţile executive.

Categorii de ordonatori de credite

Art. 21. - (1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 22


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

ordonatori terţiari.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unităţilor administrativ-teritoriale,
primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi preşedinţii
consiliilor judeţene.
(3) Ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept sau altor persoane
împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare, ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi
condiţiile delegării.
(4) Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se alocă fonduri din bugetele
prevăzute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz.

NOTĂ UltraTech: Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1)
şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ -
teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente. (Conform art.
243 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, în vigoare de la 5 iulie 2019)

Rolul ordonatorilor de credite

Art. 22.
[{*}] (1) Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru
bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori
secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu
respectarea dispoziţiilor legale. (alineat modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6
septembrie 2012)
(2) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate potrivit art. 19 alin. (1) lit. b),
pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de
credite, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.
(3) Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea
sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin
dispoziţiile legale.

Responsabilităţile ordonatorilor de credite

Art. 23. - (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita
prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice
respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Ordonatorii de credite răspund de:

a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a
veniturilor bugetare posibil de încasat;
d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduc;
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra
situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de
investiţii publice;

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 23


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern şi controlul ulterior

Art. 24. - (1) Controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern se exercită asupra tuturor
operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat şi sunt exercitate
conform reglementărilor legale în domeniu.
(11) Instituţiile publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 54 alin. (7), precum şi cele care nu dispun de
resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secţiunii de funcţionare cooperează
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege
autorităţilor administraţiei publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit,
inspecţie, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul structurilor judeţene cu
personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca
fiind de utilitate publică sau prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară înfiinţate potrivit legii. (alineat
introdus prin art. 1 pct. 12 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)
(12) Activităţile prevăzute la alin. (11) se organizează şi se exercită în baza hotărârilor consiliilor locale
interesate prin care se aprobă acordurile de cooperare, care cuprind:

a) părţile semnatare;
b) obiectul acordului de cooperare;
c) drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activităţii respective, inclusiv cele
financiare;
d) atribuţiile exercitate;
e) durata şi desfiinţarea acordului de cooperare;
f) alte clauze;
g) dispoziţii finale.

(alineat introdus prin art. 1 pct. 12 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5
iulie 2010)
(13) Prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se
stabileşte modelul-cadru al acordului de cooperare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 12 din O.U.G. nr.
63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)

NOTĂ UltraTech: Modelul - cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor
activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale,
aprobat prin art. 1 alin. (1) din Ordinul M.F.P. nr. 2477/2010, în aplicarea art. 24 alin. (1 1) - (1 3) din Legea
nr. 273/2006, în vigoare de la 2 noiembrie 2010.

(2) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aprobă de ordonatorul de
credite, iar plata acestora se efectuează de către contabil, cu excepţia prevederilor art. 54 alin. (7).
(3) Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar
preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale.
(4) Formarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi contul de execuţie a bugetelor locale sunt supuse
controlului Curţii de Conturi, potrivit legii.

CAPITOLUL III

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 24


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Procesul bugetar

SECŢIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor
SECŢIUNEA a 2-a Calendarul bugetar
SECŢIUNEA a 3-a Prevederi referitoare la investiţii publice locale
SECŢIUNEA a 4-a Execuţia bugetară

SECŢIUNEA 1
Proceduri privind elaborarea bugetelor

Art. 25. Elaborarea bugetelor
Art. 26. Conţinutul şi structura bugetelor
Art. 27. Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale
Art. 28. Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a unor bunuri materiale, precum
şi al sumelor încasate din concesionarea sau închirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri
confiscate
[{*}] Art. 29. Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat (articol
modificat prin art. 1 pct. 16 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie
2010)
Art. 30. Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale
Art. 31. Activităţi de natură economică
Art. 32. Cote defalcate din impozitul pe venit
Art. 33. Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
Art. 34. Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
Art. 35. Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare
Art. 351. (articol introdus prin art. 20 din O.U.G. nr. 18/2014, în vigoare de la 24 aprilie 2014)
Art. 352. (articol introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 305/2018, în vigoare de la 15 decembrie 2018)
Art. 36. Fondul de rezervă bugetară

Elaborarea bugetelor

Art. 25. - Proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se elaborează de către ordonatorii principali de
credite, avându-se în vedere:

a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se
elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani, elaborate de organele abilitate;
[{*}] b) cadrul fiscal - bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi cadrul de
cheltuieli pe termen mediu; (literă modificată prin art. 1 pct. 13 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2
iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
c) prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe încheiate, ale memorandumurilor de
finanţare sau ale altor acorduri internaţionale, semnate şi/sau ratificate;
d) politicile şi strategiile sectoriale şi locale, precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor
de buget;
e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
f) programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau
ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienţă;
programele sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program, care trebuie să
precizeze: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 25


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

următori, măsurate prin indicatori precişi, a căror alegere este justificată;
g) programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale, în
concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local.

Conţinutul şi structura bugetelor

Art. 26. - (1) Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de
Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, titluri,
articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz.
(21) Bugetele structurate potrivit alin. (2) se aprobă şi pe secţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 50 şi 51.
(alineat introdus prin art. 1 pct. 14 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(3) Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată.
(4) Numărul de personal, permanent i temporar, precum şi fondul salariilor de bază se aprobă distinct, prin
anexa la bugetul fiecărei instituţii publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi
depăşit.
(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament şi
cu duratele de realizare a investiţiilor.
(6) Programele se aprobă ca anexe la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2).
[{*}] (7) Secţiunile de funcţionare şi secţiunile . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie
2011 prin art. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

[{*}] (8) Cheltuielile curente prevăzute la alin. . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie
2011 prin art. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

[{*}] (9) Fondurile externe nerambursabile şi împrumuturile . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de
la 1 ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

(10) Veniturile bugetelor locale sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar cheltuielile acestora în anexa nr. 2 la
prezenta lege.

Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale

Art. 27. - Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.

Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a unor bunuri materiale, precum şi
al sumelor încasate din concesionarea sau închirierea unor bunuri ori din valorificarea unor
bunuri confiscate

Art. 28. - (1) Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma
demolării, dezmembrării ori dezafectării, în condiţiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din
vânzarea unor bunuri materiale care aparţin instituţiilor publice, finanţate integral din bugetele locale,
constituie venituri ale bugetelor locale şi se varsă la acestea.
(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) de către celelalte instituţii publice constituie venituri ale bugetelor
acestora.
[- Act satelit -] pct. 4 din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 3769/2009 - pt. aprob. Normelor metodologice privind

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 26


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

intocmirea si depunerea situatiilor financiare...

4. În conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările
ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în
urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în condiţiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din
vânzarea unor bunuri materiale, care aparţin instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, constituie venituri ale acestor
bugete şi se varsă la acestea, după caz.
    Sumele obţinute din operaţiuni similare de către celelalte instituţii se reţin de către acestea în vederea
realizării de investiţii.
    Având în vedere prevederile de mai sus, înregistrările contabile privind valorificarea ca atare a activelor
fixe sau materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau a unor obiecte de
inventar scoase din folosinţă la instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale sunt următoarele:

a) Vânzarea activelor fixe sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţă, în condiţiile legii:

461 "Debitori" = %
    4481 "Alte datorii faţă de buget"
(în cazul instituţiilor publice finanţate de la
buget)
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale
statului"
(în cazul instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii)
b) Scăderea din evidenţă a activelor fixe:
% = 2xx "Active fixe corporale"
281 "Amortizări privind activele fixe corporale"    
691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu
active fixe"
c) Scăderea din evidenţă a obiectelor de inventar:
603 "Cheltuieli privind materialele de natura = 303 " Materiale de natura obiectelor de inventar"
obiectelor de inventar" (pentru cele achiziţionate după 1 ianuarie 2006)
  şi,  
117 "Rezultatul reportat" = 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
(pentru cele achiziţionate înainte de 31
decembrie 2005)
d) Înregistrarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau a unor
obiecte de inventar scoase din folosinţă:
302 "Materiale consumabile" (la valoarea de = 4481 "Alte datorii faţă de buget"
înregistrare) ( în cazul instituţiilor publice finanţate de la
buget)
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale
statului"

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 27


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(în cazul instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii)
e) Înregistrarea valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din
funcţiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţă:
e1) în situaţia în care preţul de vânzare este mai mare decât preţul de înregistrare:
461 "Debitori" (la valoarea de vânzare) = %
    302 "Materiale consumabile"
4481 "Alte datorii faţă de buget" (în cazul
instituţiilor publice finanţate de la buget)
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale
statului" (în cazul instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii)
e2) în situaţia în care preţul de vânzare este mai mic decât preţul de înregistrare:
461 "Debitori" (la valoarea de vânzare) = %
    302 "Materiale consumabile"
4481 "Alte datorii faţă de buget" (în cazul
instituţiilor publice finanţate de la buget) în roşu
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale
statului" (în cazul instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii) în roşu

    La instituţiile publice finanţate de la buget, pe baza documentelor care atestă virarea la buget a sumelor
datorate, stingerea debitorilor din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe
scoase din funcţiune sau obiecte de inventar scoase din folosinţă:
4481 "Alte datorii faţă de buget" = 461 "Debitori"
    Veniturile încasate din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din
funcţiune se înregistrează în contabilitatea creanţelor bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, după caz.
(pct. 4 din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 3769/2008, în aplicarea art. 28 alin. (1) şi ali. (2) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 9 ianuarie 2009)

(3) Sumele încasate din concesionarea sau din închirierea unor bunuri aparţinând domeniului public sau
privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale.
(4) Sumele încasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, în funcţie de
subordonarea instituţiilor care au dispus confiscarea acestora, în condiţiile legii.
[{*}]

Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat

Art. 29. - Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al
unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de
dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor.
(articol modificat prin art. 1 pct. 16 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5
iulie 2010)

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 28


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale

Art. 30. - (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice,
consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale.
(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi
pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
(3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi condiţiile în
care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local,
pentru care se propun taxele respective.
(4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele
fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de internet sau în presă.
(5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau
publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se
întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.
[{*}] (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice
care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. (alineat modificat prin
art. I pct. 16 1 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 7 din Legea nr. 13/2011, în
vigoare de la 17 martie 2011)
[{*}] (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1
ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 17 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

Activităţi de natură economică

Art. 31. - (1) Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică au obligaţia
calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe aferente acestor activităţi prin
tarif sau preţ, potrivit legii.
[{*}] (2) Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe constituie integral venituri
ale bugetelor locale, care se cuprind în secţiunea de dezvoltare, se utilizează exclusiv pentru realizarea de
investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii, ca sursă de finanţare a
acestora, cu excepţiile prevăzute în acordurile de împrumut sau de garanţie încheiate cu instituţiile financiare
internaţionale. (alineat modificat prin art. I pct. 171 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificată prin
art. I pct. 8 din Legea nr. 13/2011, în vigoare de la 17 martie 2011)
(3) Activităţile de natură economică pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.

Cote defalcate din impozitul pe venit

Art. 32.
[{*}] (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale
în luna anterioară, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, până cel târziu la data de 8
a lunii în curs, o cotă de: (teză introductivă modificată prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de
la 6 septembrie 2012)

a) 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară
activitatea plătitorii de impozit pe venit;
b) 11,25% la bugetul local al judeţului;

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 29


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

c) 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la
trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale
oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului.

(alineat modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 102/2011, în vigoare de la 2 decembrie 2011, se aplică
impozitului pe venit încasat la bugetul de stat începând cu luna decembrie 2011)
[{*}] (2) În execuţie, cota de 18,5% se alocă de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în
termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale
municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului, proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în acest
scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) - (5). (alineat modificat prin art. I pct. 1 din
O.U.G. nr. 102/2011, în vigoare de la 2 decembrie 2011, se aplică impozitului pe venit încasat la bugetul de
stat începând cu luna decembrie 2011)
[{*}] (3) Pentru municipiul Bucureşti cota de 71,5% din impozitul pe venit, cu excepţia impozitului pe
veniturile din pensii, se repartizează, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel:

a) 20% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) 44,5% la bugetul local al municipiului Bucureşti;
c) 7% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului
Bucureşti la Trezoreria Municipiului Bucureşti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor,
precum şi a bugetului local al municipiului Bucureşti.

(alineat modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 102/2011, în vigoare de la 2 decembrie 2011, se aplică
impozitului pe venit încasat la bugetul de stat începând cu luna decembrie 2011)
[{*}] (4) În execuţie, cota de 7% se alocă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului
Bucureşti, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum şi a
bugetului local al municipiului Bucureşti, proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în bugetele
respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6). (alineat modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 102/2011,
în vigoare de la 2 decembrie 2011, se aplică impozitului pe venit încasat la bugetul de stat începând cu luna
decembrie 2011)
(5) În situaţii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate.
(6) Operaţiunile de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează de
Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
[{*}] (7) Orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică
şi instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât
sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligaţia
să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor,
la organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află
adresa unde se desfăşoară efectiv activitatea acelei entităţi. Solicitarea se face în termen de 30 de zile de la
data înfiinţării, pentru entităţile nou-înfiinţate. Organul fiscal are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la
înregistrarea fiscală, să transmită o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală primarului unităţii
administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureşti în a cărei/cărui rază teritorială îşi desfăşoară
efectiv activitatea entitatea respectivă. Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia să
organizeze şi să conducă contabilitatea astfel încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei
luni, calculat, reţinut şi virat, pe fiecare entitate care intră sub incidenţa prezentului alineat. (alineat modificat
prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în vigoare de la 24 martie 2008)
(8) Primarul, prin compartimentele de specialitate, poate verifica corecta înregistrare fiscală a contribuabililor
la organul fiscal teritorial atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 30
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(9) Primarul are obligaţia să sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal teritorial al Ministerului
Finanţelor Publice.
[- Act satelit -] art. 6 din Legea nr. 2/2018 - bugetului de stat pe anul 2018
Art. 6. - (1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat
la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale se repartizează o cotă de:

a) 11,25% la bugetul local al judeţului;
b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară
activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ.

(2) Pentru municipiul Bucureşti, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2018 la bugetul de stat, la
nivelul fiecăruia dintre sectoarele municipiului Bucureşti, prin excepţie de la prevederile art. 32 şi 33 din
Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează o cotă de:

a) 55% la bugetul local al municipiului Bucureşti;
b) 30% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
c) 5% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Bucureşti la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Din cota de 17,25% prevăzută la alin. (1) lit. c):

a) se repartizează bugetului local al judeţului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în
vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai
judeţului cu suma de 250 lei;
b) se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de
locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor
şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului
şi unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ;
c) diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget: minim de funcţionare
la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei
pentru oraşe şi 5.000.000 lei pentru municipii.

(4) Din cota de 5% prevăzută la alin. (2) lit. c):

a) se repartizează bugetului local al municipiului Bucureşti o cotă de 25%, în completarea veniturilor
proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de
locuitori ai municipiului Bucureşti cu suma de 250 lei;
b) se constituie un fond la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, calculat prin
înmulţirea numărului de locuitori ai municipiului Bucureşti cu suma de 25 lei, care se repartizează
integral în anul 2018 sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 31
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti se comunică directorului Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, instituţiei prefectului şi sectoarelor municipiului Bucureşti;
c) diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare la
nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 5.000.000 lei.

(5) Dacă impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1) - (4) nu asigură bugetele minime de
funcţionare prevăzute de prezentul articol, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
(6) Pentru unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale cărora, în anul 2018, le-au fost repartizate cote
defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale mai mici decât sumele provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale încasate în anul 2016, se alocă sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată până la nivelul sumelor încasate în anul 2016 la cei doi indicatori de venituri.
(7) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (5) şi (6) pentru unităţile administrativ - teritoriale
prevăzute la alin. (1) se diminuează cu jumătate din excedentul unităţilor administrativ - teritoriale,
înregistrat la data de 31 decembrie 2016.
(8) Cu sumele rămase nerepartizate din cotele de 17,25%, respectiv 5%, prevăzute la alin. (1) lit. c) şi alin.
(2) lit. c) se majorează fondul la dispoziţia consiliului judeţean, respectiv la dispoziţia Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b).
(9) Sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1) - (8) detaliate pe unităţi/subdiviziuni administrativ -
teritoriale sunt cele prevăzute în anexele nr. 7 şi 8.
(10) Sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul sumelor stabilite potrivit alin. (1) - (4)
se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b),
respectiv la alin. (2) lit. a) şi b), iar cu cele corespunzătoare cotelor de 17,25%, respectiv 5%, se majorează
fondul la dispoziţia consiliului judeţean, respectiv la dispoziţia Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b), prin decizie a directorului direcţiei
generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice.
(11) În execuţie, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi
b) se alocă de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiile judeţene ale finanţelor
publice bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în
curs pentru luna anterioară.
(12) Sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. c) se alocă de către direcţiile generale
regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice bugetelor locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale în termenul prevăzut la alin. (11), proporţional cu sumele
repartizate.
(13) Cu sumele încasate suplimentar potrivit prevederilor alin. (10) se rectifică bugetele locale.
(14) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul Naţional de
Statistică la data de 1 ianuarie 2017, iar veniturile proprii estimate a fi încasate în anul 2018 sunt la nivelul
celor realizate de unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale la data de 31 decembrie 2016.
(15) Modul de aplicare a sistemului de echilibrare se evaluează după primul semestru al anului 2018,
utilizându-se aceeaşi procedură şi avându-se în vedere:

a) asigurarea unui nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit şi al sumelor defalcate

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 32


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel
puţin egal cu nivelul aceloraşi sume încasate de unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale în
anul 2017;
b) excedentul bugetelor locale ale unităţilor administrativ - teritoriale înregistrat la data de 31
decembrie 2017, diminuat cu sumele destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanţare din
fonduri externe nerambursabile şi cu sumele alocate din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
c) veniturile proprii încasate din impozite şi taxe locale la data de 31 decembrie 2017.

(art. 6 din Legea nr. 2/2018, în aplicarea art. 32 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 6 ianuarie
2018)

[- Act satelit -] art. 6 alin. (1) - alin. (20) din Legea nr. 50/2019 - bugetului de stat pe anul 2019
Art. 6. - (1) În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat
la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale, se repartizează începând cu luna
următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, următoarele cote:

a) 15% la bugetul local al judeţului;
b) 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară
activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

(2) Suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul
2019 se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia
consiliului judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral
în anul 2019 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărârea consiliului judeţean, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare
locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ - teritoriale din judeţ, în
mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în
bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. Pentru repartizarea
pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor din fond, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile
de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor
unităţilor administrativ - teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume
pentru destinaţiile prevăzute. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi
unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ.
(3) Pentru municipiul Bucureşti, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019 la bugetul de
stat, la nivelul municipiului Bucureşti, inclusiv cel încasat anterior publicării prezentei legi, se repartizează,
începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, prin
decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cote şi sume, pentru
asigurarea unui buget de funcţionare după cum urmează:

a) 49% pentru bugetul local al municipiul Bucureşti;

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 33


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

b) 1 .250 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în completarea
veniturilor proprii ale acestora.

(4) Sumele rămase după asigurarea bugetului de funcţionare se repartizează sectoarelor municipiului
Bucureşti proporţional cu impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, la nivelul fiecărui sector, prin
decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
(5) În execuţie, în vederea aplicării prevederilor alin. (3) lit. b) şi alin. (4), suma încasată se alocă bugetelor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului
finanţelor publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.
(6) Suma corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la alin. (1) lit. c), cumulată cu suma corespunzătoare
cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, în completarea veniturilor proprii, proporţional cu necesarul stabilit pe total judeţ,
pentru asigurarea unui buget de funcţionare, astfel:

a) 450 lei/locuitor/an pentru judeţe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/judeţ;
b) nu mai puţin de 12 milioane lei/an/municipiu;
c) nu mai puţin de 6 milioane lei/an/oraş;
d) 1 .000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puţin de 2 milioane lei/an/comună.

(7) În vederea repartizării sumelor prevăzute la alin. (6), în termen de 3 zile de la data publicării prezentei
legi, Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe
venit estimat la nivelul fiecărui judeţ pentru anul 2019 şi nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităţilor
administrativ - teritoriale pe care le vor pune la dispoziţia consiliului judeţean.
(8) În completarea veniturilor proprii din impozitele şi taxele locale, estimate a fi încasate în anul 2019,
cumulate cu impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (6), precum şi cu
cel încasat până la data publicării prezentei legi, se repartizează unităţilor administrativ - teritoriale sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7, în
vederea asigurării bugetelor de funcţionare stabilite, potrivit prevederilor prezentului articol, proporţional cu
necesarul stabilit.
(9) Unităţilor administrativ - teritoriale ale căror sume repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit şi din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare sunt mai mici decât nivelul aceloraşi sume,
exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinaţie potrivit anexei nr. 7,
proporţional cu necesarul stabilit pe total judeţ.
(10) Dacă diferenţa dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit cumulate cu cele repartizate
în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi nivelul aceloraşi sume,
exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură finanţarea cheltuielilor
determinate de aplicarea prevederilor art. 5 alin. (7), se repartizează în completare sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinaţie potrivit anexei nr. 7.
(11) Sumele prevăzute la alin. (6), (8), (9) şi (10) se repartizează prin hotărâre a consiliului judeţean, după
consultarea primarilor şi a preşedintelui consiliului judeţean, cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, în termen de 7 zile
de la publicarea prezentei legi şi se comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice şi unităţilor administrativ - teritoriale în termen de 3
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 34
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

zile de la adoptarea hotărârii.
(12) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei
unităţi administrativ - teritoriale, se alocă unităţilor administrativ - teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1),
potrivit prevederilor prezentului articol şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală.
(13) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti, se alocă municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti proporţional cu
planul aprobat şi se cuprind în bugetele acestora prin rectificare bugetară locală.
(14) În execuţie, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3) lit. a) se alocă
de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice
bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna
anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. b) se alocă în acelaşi termen, proporţional cu
sumele repartizate.
(15) În execuţie, sumele încasate, aferente cotei prevăzute la alin. (2), se alocă bugetelor locale ale unităţilor
administrativ - teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, proporţional cu
sumele repartizate, după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 5
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se vor reflecta în bugetele locale ale unităţilor
administrativ - teritoriale, la o poziţie distinctă de venituri.
(16) Sumele rămase nerepartizate aferente cotei de 17,5%, cumulate cu cele corespunzătoare cotei de 18,5%,
prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi cele încasate suplimentar în timpul anului, se alocă bugetelor locale ale unităţilor administrativ - teritoriale,
proporţional cu sumele repartizate potrivit alin. (6).
[{*}] (17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ -
teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanţării sistemului de protecţie a copilului şi
centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanţării drepturilor asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare, se regularizează în cursul anului 2019, dar nu mai
târziu de data de 10 decembrie, cu bugetul de stat. (alineat modificat prin art. 23 pct. 1 din O.U.G. nr.
71/2019, în vigoare de la 29 noiembrie 2019)
(18) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul Naţional de
Statistică la data de 1 ianuarie 2018, iar estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2019 din
impozitul pe venit şi din veniturile proprii din impozite şi taxe locale, aferente fiecărei unităţi/subdiviziuni
administrativ - teritoriale, se face de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile
judeţene ale finanţelor publice având în vedere datele comunicate potrivit alin. (7). Estimarea impozitului pe
venit şi a veniturilor proprii din impozite şi taxe locale cuprinde şi sumele încasate anterior publicării
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I şi se comunică unităţilor administrativ - teritoriale în
termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(19) Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei
publice locale pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi
a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi pentru furnizarea energiei termice către
populaţie în sezonul rece 2018 - 2019.
(20) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, cu prioritate, plata cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin.
(7).
    (art. 6 din Legea nr. 50/2019, în aplicarea art. 32, art. 33 şi art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 18 martie 2019)

    NOTĂ UltraTech: Macheta "Solicitare de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale" a fost aprobată prin Ordinul M.F.P. nr. 2741/2019, în aplicarea art. 33 din
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 35
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Legea nr. 273/2006. (Conform art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 2741/2019, în vigoare de la 19 august 2019)

[- Act satelit -] Legea nr. 5/2020 - bugetului de stat pe anul 2020
Art. 6. - (1) În anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat
la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale se repartizează prin decizie a
directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor
publice, începând cu luna ianuarie, următoarele cote:

a) 14% la bugetul local al judeţului;
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară
activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a
consiliului judeţean;
d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
e) 3% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor publice de
spectacole şi concerte din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor
administrativ - teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere, filarmonici.

(2) Pentru municipiul Bucureşti, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, începând cu luna ianuarie, impozitul pe venit estimat a
fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului Bucureşti, se repartizează prin decizie a directorului
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, astfel:

a) 50% pentru bugetul local al municipiului Bucureşti;
b) 1.000 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
c) diferenţa se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti direct proporţional cu impozitul pe venit
estimat a se realiza pe raza fiecărui sector.

(3) În cadrul fiecărui judeţ, sumele aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează pentru
echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ - teritoriale astfel:

a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;
b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, şi sumele prevăzute la alin. (3) lit. a), constituite la nivelul
fiecărui judeţ, se repartizează unităţilor administrativ - teritoriale, prin decizie a directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, în două etape, utilizând modelul de
calcul transmis de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, astfel:

a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităţilor administrativ -
teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt
mai mici de 830 lei/locuitor/an, precum şi celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din
cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici decât 1.500 mii lei/unitate administrativ - teritorială/an;
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 36
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

b) sumele prevăzute la lit. a) se repartizează unităţilor administrativ - teritoriale respective în valoare
egală cu diferenţa dintre 830 lei/locuitor/an şi veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul
2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) în fiecare unitate administrativ - teritorială în parte;
c) dacă suma dintre veniturile estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) şi
sumele repartizate potrivit lit. b) din prezentul alineat este mai mică decât 1.500 mii lei/unitate
administrativ - teritorială/an, în condiţiile în care mai sunt disponibile sume în cadrul judeţului, atunci
se repartizează şi diferenţa până la 1.500 mii lei/unitate administrativ - teritorială/an;
d) sumele ramase nerepartizate în prima etapă, potrivit lit. a) - c), se repartizează în etape succesive
comunelor, oraşelor şi municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, rezultată prin însumarea
veniturilor estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) şi sumele repartizate
potrivit lit. b) şi c), este mai mică decât media pe judeţ/locuitor/an rezultată din însumarea veniturilor
respective la nivel judeţean;
e) repartizările efectuate potrivit lit. d) se realizează în vederea egalizării mediilor individuale cu media
pe judeţ, direct proporţional cu necesarul determinat, după modelul de calcul pus la dispoziţie de către
Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor,
prevăzute în anexa nr. 7, se repartizează în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2020 din
cota prevăzută la alin. (1) lit. a) şi a sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b), astfel încât valoarea însumată a
tuturor acestora să nu fie mai mică de 275 de lei/locuitor/an.
(6) Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul
2020, prevăzută la alin. (1) lit. c), se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 27.316 mii lei,
reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului
judeţean se repartizează integral în anul 2020 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului
judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ -
teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit
repartizat potrivit alin. (1) lit. b) şi d), şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale
unităţilor administrativ - teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unităţi
administrativ - teritoriale a sumelor din fond, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la
publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor
unităţilor administrativ - teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume
pentru destinaţiile prevăzute. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi
unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ.
(7) Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.
(8) În execuţie, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) lit. a), se alocă de
către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice
bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în
curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) lit. b) şi c) se alocă în acelaşi
termen, proporţional cu sumele repartizate.
(9) Sumele încasate din cota prevăzută la alin. (1) lit. e) până la data de 30 iunie 2020 se repartizează prin
hotărâre a Guvernului, potrivit necesarului stabilit de direcţiile generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice în baza solicitărilor transmise de autorităţile
administraţiei publice locale, iar sumele încasate ulterior acestei date se repartizează până la sfârşitul anului.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 37
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(10) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi impozitului pe venit încasat la bugetul de stat în luna decembrie
2019, în termenul prevăzut la alin. (8).
(11) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei
unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale, se alocă unităţilor administrativ - teritoriale în cotele prevăzute
la alin. (1) şi (2), potrivit prevederilor prezentului articol, şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare
bugetară locală.
(12) Numărul locuitorilor din unităţile administrativ - teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul
articol este cel comunicat de direcţiile judeţene de statistică, respectiv de Direcţia Regională de Statistică a
Municipiului Bucureşti, după caz, la data de 1 ianuarie 2019.
(13) Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul
bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane
adulte cu handicap.
    (art. 6 din Legea nr. 50/2020, în aplicarea art. 32, art. 33, art. 45 şi art. 58 alin. (1) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 6 ianuarie 2020)

Art. XXXIII. - Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în luna ianuarie 2020 cotele defalcate din impozitul
pe venit încasat la bugetul de stat în luna decembrie 2019 se alocă bugetelor locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale până cel târziu la data de 10 ianuarie 2020. (art. XXXIII
din O.U.G. nr. 1/2020, în aplicarea art. 32 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 9 ianuarie
2020)

Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

Art. 33. - (1) Pentru finanţarea cheltuielilor publice prevăzute la art. 6, precum şi pentru echilibrarea
bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se aprobă sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat, cu destinaţie specială şi, respectiv, pentru echilibrarea bugetelor
locale.
(2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale vor fi
repartizate pe judeţe, potrivit următoarelor criterii:

a) capacitatea financiară determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor, în proporţie de
70%, potrivit următoarei formule de calcul:

Ivm.tj Nr. loc.j


  x  
Ivm.j Nr. loc.tj
Sr.j = x Sr.tj,
n
  S
j=1
[ Ivm.tj
Ivm.j
x
Nr. loc.j
Nr. loc.tj ]  

unde:

Sr.j - sume defalcate repartizate judeţului;
Sr.tj - sume defalcate de repartizat pe total judeţe;

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 38


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor încasat pe judeţ în anul anterior anului de calcul;
Ivm.tj - impozitul pe venit mediu pe locuitor încasat pe total judeţe în anul anterior anului de
calcul;
Nr.loc.j - numărul locuitorilor din judeţ;
Nr.loc.tj- suma locuitorilor judeţelor;

b) suprafaţa judeţului în proporţie de 30%. Sumele defalcate cu destinaţie specială se repartizează
conform legii.

NOTĂ UltraTech: Prin dispoziţiile referitoare la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, de la art. 35
alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 61/2012, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2012 se majorează cu suma de
883.646 mii lei din care 76.800 mii lei se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale, potrivit anexei
nr. 6, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 29 octombrie
2012.

NOTĂ UltraTech: Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe a sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face în
scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ - teritoriale,
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori
faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale - conform art. 35
alin. (11) din O.U.G. nr. 61/2012, în vigoare de la 29 octombrie 2012.

[- Act satelit -] art. 65 alin. (3) din O.G. nr. 9/2014 - cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
Art. 65. - [. . .]
[{*}] (3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor
alocate în condiţiile alin. (1) lit. b) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 30 septembrie 2014,
înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale, precum şi a sumelor aprobate prin hotărâre a consiliului local, dar nedecontate, pentru acoperirea
parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor din schema de
ajutor de stat, aprobată prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014, reprezentând:

a) obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;
b) sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale furnizorilor care prestează
serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza
deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 septembrie 2014, pentru acoperirea diferenţei dintre
preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate
populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii, şi pentru acoperirea parţială a pierderilor induse
din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru
populaţie în sistem centralizat, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor din schema de ajutor de stat,

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 39


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

aprobată prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi
al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014;
c) obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor
speciale.

    (alineat modificat prin art. 51 pct. 3 din O.U.G. nr. 59/2014, în vigoare de la 1 octombrie 2014)
[. . .]
    (art. 65 alin. (3) din O.G. nr. 9/2014, în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la
9 august 2014)

[{*}] (3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,
aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 18,5% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27%
se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, astfel:

a) 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor
publice judeţene, în funcţie de următoarele criterii: populaţie, suprafaţa din intravilanul unităţii
administrativ - teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii administrativ - teritoriale;
[{*}] b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului
direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, instituţiei prefectului şi consiliilor locale din judeţ.
(literă modificată prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)

(alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 102/2011, în vigoare de la 2 decembrie 2011, se aplică
impozitului pe venit încasat la bugetul de stat începând cu luna decembrie 2011)

NOTĂ UltraTech: Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor prevăzute
în anexele nr. 7, nr. 8 şi nr. 9, se face prin hotărâre a consiliului judeţean, până la data de 16 noiembrie
2012, proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise
ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judeţean până la data de 9
noiembrie 2012. În cazul instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi al spitalelor publice din
reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, sumele solicitate prin cerere sunt în limita obligaţiilor de
plată ale unităţilor administrativ - teritoriale către acestea. În limita sumelor repartizate se diminuează
obligaţiile de plată ale bugetului de stat către unităţile administrativ - teritoriale rezultate din derularea
programelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. d) şi e) din O.U.G. nr. 61/2012,
    Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 comunicate de Ministerul Finanţelor
Publice, pe unităţi administrativ - teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea
sumelor pe unităţi administrativ - teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din
Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al
direcţiei generale a finanţelor publice judeţene. Sumele ce se repartizează unităţilor administrativ -
teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit
alin. (18) - conform art. 35 alin. (2), (4) şi alin. (22) din O.U.G. nr. 61/2012, în vigoare de la 29 octombrie
2012.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 40


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Art. 65. - [. . .]


(13) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au
obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2014 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale, în
termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ -
teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, prin decizie a directorilor executivi ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/şefilor administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Sumele ce se repartizează
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul
Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).
[. . .]
    (art. 65 alin. (13) din O.G. nr. 9/2014, în aplicarea art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de
la 9 august 2014)

(4) Pentru repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale, conform prevederilor alin. (3) lit. a), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene procedează
astfel:

[{*}] a) calculează indicatorii «impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe unitatea administrativ-
teritorială» şi, respectiv, «impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe ansamblul judeţului», după
următoarele formule:

Ivm.l = Iv.l / Nr. loc. l
Ivm.j = Iv.j / Nr. loc. j,

unde:

Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul
anterior anului pentru care se face repartizarea;
Iv.l - impozitul pe venit încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului pentru
care se face repartizarea;
Nr.loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială;
Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului
pentru care se face repartizarea;
Iv.j - impozitul pe venit încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului pentru care se face
repartizarea, obţinut prin însumarea impozitului pe venit încasat pe fiecare unitate administrativ-
teritorială a judeţului;
Nr.loc.j- numărul locuitorilor din judeţ;

(literă modificată prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în vigoare de
la 1 ianuarie 2009)
a1) în situaţia în care datele privind impozitul pe venit nu sunt disponibile la finele anului anterior
anului pentru care se face repartizarea, impozitul pe venit pe unităţile administrativ-teritoriale
componente ale judeţului, utilizat în calculele prevăzute la lit. a), se determină după următoarea
formulă:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 41


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

  S (Iv1 + . . . + Ivn)  
lv.l = x12,
  n  

unde:

Iv.l - impozitul pe venit încasat pe o unitate administrativ-teritorială componentă a judeţului;
Ivn - impozitul pe venit încasat în lunile anterioare lunii de calcul pe unitatea administrativ-
teritorială componentă a judeţului;
n - numărul de luni anterioare lunii în care se efectuează repartizarea.

    Impozitul pe venit pe total judeţ se obţine prin însumarea impozitului pe venit pe unităţile
administrativ-teritoriale componente ale judeţului, stabilit conform formulei prevăzute în prezenta
literă.
(literă introdusă prin art. I pct. 5 din O.G. nr. 28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în vigoare de la
1 ianuarie 2009)
[{*}] b) datele utilizate, modul de calcul şi repartizarea efectuată conform alin. (3)-(9) se transmit în
format electronic Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în termen de 5 zile calendaristice
de la repartizarea aprobată prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi prin hotărâri ale consiliilor judeţene, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (literă modificată prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 28/2008
(publicată la 21 martie 2008) în vigoare de la 1 ianuarie 2009)
c) în prima etapă se repartizează sumele calculate potrivit prevederilor alin. (3) lit. a) numai către
unităţile administrativ-teritoriale al căror impozit pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea
administrativ-teritorială în anul anterior anului de calcul, este mai mic decât impozitul pe venit mediu
pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului de calcul, pe baza următoarelor
criterii:

- ponderea populaţiei unităţilor administrativ-teritoriale care participă la această etapă în totalul
populaţiei acestora, în proporţie de 75%;
- ponderea suprafeţei din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale care participă la această
etapă în totalul suprafeţei din intravilanul acestora, în proporţie de 25%;

d) sumele repartizate în prima etapă unităţilor administrativ-teritoriale sunt limitate, astfel încât media
rezultată pe locuitor, calculată conform formulei de mai jos, să fie mai mică sau egală cu impozitul pe
venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului de calcul:

Mloc.el = [Iv.l + Sr.el]/Nr.loc.l,

unde:

Mloc.el - media rezultată pe locuitor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în urma
repartizării în prima etapă;
Iv.l - impozitul pe venit încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului de
calcul;
Sr.el - sume repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale în prima etapă;
Nr.loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 42


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

    Sumele rămase nerepartizate în prima etapă se reportează pentru etapa a doua;
e) sumele rămase nerepartizate în prima etapă se repartizează la toate unităţile administrativ-teritoriale
din judeţ, în funcţie de capacitatea financiară a acestora, determinată pe baza impozitului pe venit
încasat pe locuitor în anul anterior anului de calcul, folosindu-se următoarea formulă:

Ivm.j Nr. loc.l


  x  
Ivm.l Nr. loc.j
Sr.e2 = x Sr.j.e2,
n
  S
l=1
[ Ivm.j
Ivm.l
x
Nr. loc.l
Nr. loc.j ] 
unde:

Sr.e2 - sume repartizate unităţii administrativ-teritoriale în etapa a doua;
Sr.j.e2 - sume de repartizat tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ în etapa a doua;
Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul
anterior anului de calcul;
Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul judeţului în anul anterior anului
de calcul;
Nr.loc.l - numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială;
Nr.loc.j - numărul locuitorilor din judeţ;

f) sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte în urma derulării celor două etape
de echilibrare, precum şi pe judeţ şi municipiul Bucureşti vor fi diminuate cu gradul de necolectare, prin
înmulţirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport între suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor
şi redevenţelor încasate în anul financiar anterior încheiat şi suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor
şi redevenţelor de încasat în anul financiar anterior încheiat. La calculul gradului de necolectare nu se
iau în considerare creanţele fiscale aflate în litigiu;
g) sumele reţinute potrivit lit. f) vor fi repartizate conform alin. (3) lit. b);
h) repartizarea sumelor conform lit. a)-f) se face de către directorul direcţiei generale a finanţelor
publice judeţene sau al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz, prin
decizie ce se comunică prefectului, consiliului judeţean şi consiliilor locale din judeţ;
i) directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi prefecţii au obligaţia publicării deciziei prevăzute la lit. h)
pe pagina de internet a instituţiilor acestora.

(5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevăzute la alin. (3) lit. b), precum şi a celor prevăzute la
alin. (4) lit. f) consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din
cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare locală care necesită
cofinanţare locală.
[{*}] (5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevăzute la alin. (3) lit. b), precum şi a celor
prevăzute la alin. (4) lit. f), consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii
bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ
- teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru achrtarea arieratelor,
precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală. (alineat modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 43
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

6 septembrie 2012)
[{*}] (6) Pentru municipiul Bucureşti, din cota de 7% prevăzută la art. 32 alin. (4) se alocă o cotă de 25%
pentru bugetul local al municipiului Bucureşti, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, astfel:

a) 85% din sumă se repartizează prin decizie a directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a
Municipiului Bucureşti, utilizându-se în mod corespunzător prevederile, procedura şi criteriile de
repartizare prevăzute la alin. (4) lit. a) - f);
[{*}] b) 15% din sumă, precum şi sumele reţinute prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4)
lit. f) se repartizează prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu respectarea
procedurii prevăzute la alin. (5), pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală. Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti se comunică directorului
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, Instituţiei Prefectului Municipiului
Bucureşti şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (literă modificată prin art. I pct. 8
din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)

(alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 102/2011, în vigoare de la 2 decembrie 2011, se aplică
impozitului pe venit încasat la bugetul de stat începând cu luna decembrie 2011)
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (3)-(6) atrage nulitatea absolută a deciziilor directorilor direcţiilor
generale ale finanţelor publice şi a hotărârilor adoptate de consiliile judeţene, respectiv a hotărârilor
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru repartizarea sumelor şi a cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, urmând să se emită o nouă decizie,
respectiv o nouă hotărâre, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării acestora. Nulitatea se constată de
către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei alte persoane interesate.

NOTĂ UltraTech: Prin dispoziţiile referitoare la bugetele locale pe anul 2011, de la art. 4 din Legea nr.
286/2010, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.120,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele
locale, din care 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale,
în aplicarea art. 33 alin. (3) - (7) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 31 decembrie 2010.

[{*}] (71) Începând cu anul 2008, . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineatele (71) şi (72) abrogate de la 1
ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 19 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

[{*}] (8) Începând cu data de 1 . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie 2011 prin art. 1
pct. 19 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

NOTĂ UltraTech: În aplicarea art. 33 alin. (8) lit. c) şi d) din Legea nr. 273/2006, a fost aprobat Ghidul-
cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile
publice descentralizate, prin art. 1 din H.G. nr. 961/2009, în vigoare de la 28 august 2009.

[{*}] (9) Numărul locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul
articol este cel comunicat de direcţiile judeţene de statistică, respectiv de Direcţia Regională de Statistică a
Municipiului Bucureşti, după caz, la data de 1 iulie a anului anterior anului de repartizare. Suprafaţa din
intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale utilizată în calculele prevăzute în prezentul articol este cea

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 44


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

comunicată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară de la nivelul judeţului sau, după caz, al
municipiului Bucureşti, la data de 1 iulie a anului anterior anului de repartizare.  (alineat modificat prin art. I
pct. 8 din O.G. nr. 28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în vigoare de la 24 martie 2008)
NOTĂ UltraTech: Prin dispoziţiile referitoare la bugetele locale pe anul 2012, de la art.4 lit. d) din
Legea nr. 293/2011, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru
bugetele locale, din care 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale,
în aplicarea art. 33 Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 25 decembrie 2011.

NOTĂ UltraTech: Prin dispoziţiile referitoare la bugetele locale pe anul 2013, de la art. 4 lit. d) din
Legea nr. 5/2013, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.638,2 milioane lei sume defalcate pentru
bugetele locale, din care 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor care se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale, în aplicarea art. 33 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 25 februarie 2013.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. V şi art. VI din O.U.G. nr. 12/2013, în vigoare de la 8 martie
2013:

"Art. V. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31
decembrie 2013, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. f) şi alin.
(6) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, suma aferentă procentajului de 20%, respectiv 15%, din cota
defalcată din impozitul pe venit de 18,5%, respectiv 7%, şi din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi sumele reţinute ca urmare a
aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale se repartizează prin hotărâre a
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital pentru
care au avut prevederi bugetare aprobate, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor,
precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală. Pentru unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale care
înregistrează arierate, consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, după caz, alocă sume prioritar pentru stingerea arieratelor. Pentru
unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale care nu înregistrează arierate, consiliul
judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, alocă sume pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală.

Art. VI. - (1) În situaţia în care o unitate/subdiviziune administrativ - teritorială are calitatea
atât de debitor pentru obligaţii de plată restante înregistrate faţă de un operator economic, cât
şi de creditor pentru creanţele fiscale restante către bugetul local ale operatorului respectiv,
aceasta poate opera stingerea obligaţiilor reciproce în limita celei mai mici dintre creanţele
reciproce.
(2) În cazul în care disponibilităţile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operarea
stingerii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), unităţile Trezoreriei Statului vor asigura

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 45


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local determinat de
operaţiunea de stingere a obligaţiilor, din disponibilităţile contului curent general al
Trezoreriei Statului.
(3) Suma acordată pentru echilibrarea bugetelor locale în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi
nivelul sumei care face obiectul stingerii obligaţiilor şi se recuperează integral în aceeaşi zi
lucrătoare în care a fost acordată, după finalizarea operaţiunii de stingere a obligaţiilor.
Recuperarea sumei acordate pentru echilibrarea bugetelor locale se va efectua prin debitarea
de către unităţile Trezoreriei Statului a contului de venituri al bugetului local în care aceasta
a fost virată.
(4) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor
publice."

NOTĂ UltraTech: Procedura de compensare conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale şi prorogarea unor termene, aprobată prin
art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 512/2013, în aplicarea art. 33 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 23
aprilie 2013.

[- Act satelit -] art. 64 din O.G. nr. 17/2013 - cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
Art. 64. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2013 se majorează cu suma de 1.012.476 mii lei şi se
alocă astfel:

a) suma de 6.476 mii lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar - bugetare, aprobată
prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea plăţii scadente la împrumutul
extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul
Suceava", astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.243 mii lei, municipiului Vatra
Dornei suma de 1.714 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.098 mii lei şi oraşului Siret suma de
421 mii lei;
b) suma de 4.000 mii lei se alocă judeţului Constanţa, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor
desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare
acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2013 pe plajele cu destinaţie turistică,
astfel: municipiul Constanţa - pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia - suma de 1.394 mii lei, municipiul
Mangalia - pentru staţiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn şi Mangalia -
suma de 788 mii lei, oraşul Eforie - pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud - suma de 727 mii lei,
oraşul Năvodari - pentru staţiunea Năvodari - suma de 485 mii lei, comuna Costineşti - pentru staţiunea
Costineşti - suma de 303 mii lei, comuna Limanu - pentru staţiunile 2 Mai şi Vama Veche - suma de
303 mii lei;
c) suma de 2.000 mii lei se alocă bugetului propriu al judeţului Dâmboviţa pentru finalizarea investiţiei
"Hangar Aeronavă C - 130 Hercules" în cazarma 546 Otopeni;
d) 1.000.000 mii lei se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante
înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ - teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din bugetul local, şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei
publice locale la data de 31 iulie 2013, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 46


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(2) În înţelesul prezentei ordonanţe, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate
parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt
numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumei prevăzute la
alin. (1) lit. d) se face în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ
- teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori
faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. d) va fi utilizată exclusiv pentru:

a) stingerea obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări
ai unităţilor administrativ - teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul
local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
b) stingerea obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor administrativ - teritoriale şi ale
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) În scopul alocării sumelor prevăzute la alin. (1) lit. d), unităţile administrativ - teritoriale pot depune până
la data de 31 octombrie 2013 la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Bucureşti cereri scrise, însoţite de următoarele documente:

a) situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor alin. (4)
lit. a) şi b), după caz;
b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ - teritoriale/instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publi ce
locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b), după caz, emise de
organele fiscale;
c) acorduri încheiate între unităţile administrativ - teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări,
inclusiv pentru furnizorii instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor
publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, denumite în continuare
acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste
acorduri, furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea
obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol;
d) cerere privind introducerea unui control de tip preventiv, organizat şi exercitat de Ministerul
Finanţelor Publice, prin structurile descentralizate, asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de
credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor alin. (1)
lit. d) aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului
Bucureşti/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Bucureşti analizează cererile în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea acestora, din
punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în
prevederile prezentului articol, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 47
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Bucureşti întocmesc/întocmeşte o situaţie centralizatoare care conţine suma
necesară a fi repartizată unităţilor administrativ - teritoriale.
(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţiile generale ale finanţelor publice
judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale
finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti transmit/transmite o cerere
Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei
centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi
nevirate în contul unităţilor administrativ - teritoriale potrivit alin. (16).
(8) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele
solicitate, pe fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea
acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. d).
(9) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor
alin. (8) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2013, pe care le comunică direcţiilor generale ale
finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor
judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
(10) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale ale finanţelor publice
judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale
finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti cererile prevăzute la alin. (8)
pentru care, din sumele prevăzute la alin. (1) lit. d), nu mai există sume de repartizat.
(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ - teritoriale/instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ -
teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a fi
percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi
cuprind creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării.
(12) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin.
(5) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b)
pentru stingerea cărora acestea utilizează rezultate din certificatele de atestare fiscală.
(13) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului
Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Bucureşti au/are obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2013 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi administrativ -
teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ -
teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice
judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/şefului administraţiei judeţene a
finanţelor publice/directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
Sumele ce se repartizează unităţilor administrativ - teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care
Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).
(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor
publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale
finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, unităţile administrativ -
teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei
Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 48


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate
integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale, după caz;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor
bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a)
şi b);
c) ordinele de plată prin care unităţile administrativ - teritoriale virează sumele aprobate în conturile
instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor
administraţiei publice locale;
d) ordinele de plată prin care unităţile administrativ - teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau
parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale
aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări sau propriile obligaţii fiscale, după caz.

(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile
Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:

a) existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituţiilor
publice finanţate integral ori parţial din bugetul local şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor
administraţiei publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);
b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată
prezentate;
c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (14) lit. d), sunt în limita sumelor
înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile administrativ -
teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de
stat sau bugetelor fondurilor speciale;
d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale ale
finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului
Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Bucureşti;
e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În
acest scop, la data primirii documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ - teritoriale,
unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din
certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele
respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată
prezentate de unităţile administrativ - teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de
atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor administrativ - teritoriale pentru a fi refăcute în
termen de o zi lucrătoare de la restituire.

(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în
conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a
conducătorului entităţii la care s-a depus iniţial cererea, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 49
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile administrativ - teritoriale,
cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (14). Cu diferenţa dintre
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate
în conturile acestora, unităţile administrativ - teritoriale îşi diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele
rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).
(17) Pentru operaţiunile care fac obiectul achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (3) - (16), unităţile
Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de
plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale restante şi a
obligaţiilor de plată restante faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, şi vor transmite
furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi
ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de
natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor
contabile aplicabile.
(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3) - (16) repartizate şi neutilizate până la data de 6 decembrie
2013 se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale ale finanţelor publice
judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale
finanţelor' publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti până la data de 9 decembrie
2013, în vederea retragerii lor.
(19) În aplicarea prevederilor alin. (3) - (17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(art. 64 din O.G. nr. 17/2013, în aplicarea art. 33 alin. (2), alin. (3) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 8 august 2013)

Art. 4. - Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.225,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale,
din care:

a) 2.056,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei
nr. 4;
b) 11.046,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
c) 368,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute
în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ - teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi
starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale, potrivit
prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.

(art. 4 din Legea nr. 356/2013 - publicată la 19 decembrie 2013, în aplicarea art. 33 din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 1 ianuarie 2014)

    NOTĂ UltraTech: Conform art. 51 alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 47/2015, în vigoare de la 29 octombrie
2015, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015 se majorează cu suma de 900.000 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor. Repartizarea pe
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 50
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

unităţi administrativ - teritoriale se face potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    NOTĂ UltraTech: Conform art. 51 alin. (4) lit. j) din O.U.G. nr. 47/2015, în vigoare de la 29 octombrie
2015, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015 se majorează cu suma de 22.000 mii lei,
care se alocă municipiului Drobeta - Turnu Severin, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din
Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea, în condiţiile legii, a
continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populaţie, în
sezonul rece.

    NOTĂ UltraTech: Conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 339/2015, în vigoare de la 22 decembrie 2015,
în anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) - (4) şi (9) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată aprobate prin legea bugetului de stat şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale, astfel: 27% pentru bugetul
judeţului şi 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 20%
din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului general al direcţiei
generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei
prefectului, consiliilor locale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 20%
din sumă se repartizează în funcţie de ponderea suprafeţei intravilane în totalul suprafeţei intravilane din
judeţ şi 60% din sumă se repartizează în etape succesive comunelor, oraşelor şi municipiilor care au o
medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe judeţ, în vederea egalizării mediilor
individuale, după formula pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la
data publicării a Legii nr. 339/2015.

    NOTĂ UltraTech: Conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 6/2017, în vigoare de la 20 februarie 2017, în
anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
aprobate prin legea bugetului de stat şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale, astfel: 27% pentru bugetul judeţului şi
73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 20% din sumă se
repartizează prin hotărârea consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri
financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 51


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

programare 2007 - 2013, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr.
124/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală; 20% din sumă se repartizează în funcţie de ponderea
suprafeţei din intravilanul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ în totalul suprafeţei din intravilanul
judeţului şi 60% din sumă se repartizează în etape succesive, comunelor, oraşelor şi municipiilor care au o
medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe judeţ, în vederea egalizării mediilor
individuale, după modelul de calcul pus la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5
zile de la data publicării a Legii nr. 6/2017.

[- Act satelit -] O.U.G. nr. 78/2018 - cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
Art. 28. - [. . .]
(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în
condiţiile alin. (1) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 31 iulie 2018, înregistrate în
contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale,
reprezentând:

a) obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;
b) sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale furnizorilor care prestează
serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza
deconturilor justificative, înregistrate la data de 31 iulie 2018, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul
local al energiei termice facturate populaţiei şi preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii;
c) obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor
speciale.

[. . .]
(13) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au
obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2018 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale, în
termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ -
teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/şefilor administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Sumele ce se repartizează
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul
Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).
(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, unităţile/subdiviziunile administrativ -
teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei
Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate
integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale, după caz;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 52


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la alin.
(4);
c) ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale virează sumele aprobate
în conturile de venituri ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din
reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
d) ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale/instituţiile publice
finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei
publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor
speciale obligaţiile fiscale restante aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care
prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem
centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care
prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat
sau propriile obligaţii fiscale restante, după caz.

[. . .]
    (art. 28 alin. (3), (13) şi (14) din O.U.G. nr. 78/2018, în aplicarea art. 33 alin. (2) - (3) şi art. 82 din Legea
nr. 273/2006, în vigoare de la 7 septembrie 2018)

    NOTĂ UltraTech: Aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) - (17) din O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 a fost reglementată prin Ordinul M.F.P. nr. 3124/2018, în
aplicarea art. 33 alin. (2) - (3) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 21 septembrie 2018.

Transferuri consolidabile pentru bugetele locale

Art. 34. - (1) Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiţii finanţate din
împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se aprobă anual, în poziţie
globală, prin legea bugetului de stat.
[{*}] (2) Din bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi prin
bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bugete se pot aloca, pe bază de contract
de finanţare, resurse financiare către bugetele locale pentru finanţarea integrală sau parţială a unor proiecte de
dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean ori local. Stabilirea proiectelor şi a
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare se face pe baza criteriilor propuse de fiecare
ordonator principal de credite al bugetului de stat şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Contractul de
finanţare cuprinde, în mod obligatoriu, prevederi referitoare cel puţin la următoarele elemente:

a) obiectul contractului;
b) valoarea totală a proiectului;
c) durata contractului;
d) contribuţia din bugetul de stat, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru
implementarea proiectului;
e) eşalonarea multianuală a implementării şi a alocărilor din bugetul de stat, precum şi din bugetele
prevăzute la art. 1 alin. (2), după caz, pe ani bugetari, până la finalizarea proiectului, inclusiv punerea în
funcţiune a obiectivelor, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului;
f) cheltuielile eligibile aferente contribuţiei din bugetul de stat;
g) clauze de modificare sau reziliere a contractului de finanţare;
h) clauze privind răspunderea în solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 53
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

contractuale, din motive imputabile părţilor.

(alineat modificat prin art. 1 pct. 20 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(3) Sumele aferente finanţării integrale sau parţiale a unor proiecte de dezvoltare, prevăzute la alin. (2), se
repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului sau ordin al
ministrului, după caz, şi se comunică acestora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului
de stat. (alineat introdus prin art. 1 pct. 21 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de
la 1 ianuarie 2011)

NOTĂ UltraTech: Modelul contractului de finanţare a lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi


modernizări efectuate la unităţile de asistenţă socială şi medico - socială, pentru finanţarea nerambursabilă
acordată de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în
vederea decontării contravalorii lucrărilor de construcţie, reparaţie, amenajare şi modernizare la instituţii
de asistenţă socială, respectiv de reparaţie şi amenajare la unităţi de asistenţă medico - socială, în aplicarea
art. 34 din Legea nr. 273/2006, aprobat prin Ordinul M.M.F.P.S. nr. 2071/2011, în vigoare de la 19
septembrie 2011.

NOTĂ UltraTech: Modelul Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii
către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru
spitalele din subordinea acestora a fost aprobat prin art. 1 alin. (1) din Ordinul M.S. nr. 1079/2013, în
aplicarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 25 septembrie 2013.

    NOTĂ UltraTech: Programul de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi


completarea unor acte normative a fost aprobat prin art. 1 din O.U.G. nr. 76/2018, în aplicarea art. 34 alin.
(2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 iulie 2018.

Art. 1. - (1) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul
Turismului încheie cu autorităţile administraţiei publice locale contracte de finanţare multianuale, pentru
finanţarea investiţiilor în turism prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017
privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism
- şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, cu modificările şi completările ulterioare,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate
şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat
pentru toată perioada de finanţare.
(2) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autorităţile
administraţiei publice locale contracte de finanţare multianuale, pentru lucrările rămase de executat sau
pentru lucrările executate şi nedecontate din contractele de lucrări aflate în derulare, pentru finanţarea
investiţiilor în turism prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare.
(3) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu
valoarea creditelor bugetare.
(4) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 54
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

prevăzută la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.
(5) Creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1) şi (2) se transferă
beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Turismului aprobat cu această destinaţie, în ordinea
cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
(6) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) decontează sumele aferente contribuţiei de la
bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, aceştia au dreptul să solicite recuperarea
acestora la Ministerul Turismului, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în
buget cu această destinaţie.
(7) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) şi (2), în baza contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei
ordonanţe de urgenţă, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcţie de graficele de execuţie
a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuţiei de lucrări.
(art. 1 din O.U.G. nr. 10/2019, în aplicarea art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 25 februarie 2019)

Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare

Art. 35. - (1) Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi
servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se
prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale
implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile
mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere.
(2) Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor
servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. Autorităţile deliberative pot hotărî
achiziţionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la
a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al
acestora, în condiţiile legii.
(3) Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de asociaţii de dezvoltare comunitară, în limitele şi
în condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi
furnizarea în comun a unor servicii publice.
(4) Asociaţiile de dezvoltare comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate
public-private, în condiţiile legii.
(5) Guvernul derulează programe naţionale de dezvoltare în vederea stimulării asocierii unităţilor
administrativ-teritoriale şi a creşterii capacităţii administrative a acestora, finanţate anual din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(6) Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor
administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu
personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale
acestora.

Art. 351.
[{*}] (1) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot aproba finanţarea unor proiecte propuse
de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, Ucraina şi Serbia, în baza

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 55


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

acordurilor de înfrăţire/cooperare încheiate în condiţiile legii, pentru: (parte introductivă modificată prin art.


I pct. 1 din Legea nr. 305/2018, în vigoare de la 15 decembrie 2018)

[{*}] a) obiectivele de investiţii ale unităţilor administrativ - teritoriale din Republica Moldova şi
Ucraina; (literă modificată prin art. I din Legea nr. 52/2018, în vigoare de la 12 martie 2018)
b) programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale;
c) stagii de pregătire profesională;
d) alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.

(2) Procedurile de finanţare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice.
(articol introdus prin art. 20 din O.U.G. nr. 18/2014, în vigoare de la 24 aprilie 2014)
[{*}]
Art. 1. - Autorităţile administraţiei publice locale din România pot finanţa din bugetele locale proiecte
propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova şi Ucraina, în baza
acordurilor de finanţare încheiate, în condiţiile legii. (art. 1 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1030/2014, în
aplicarea art. 351 din Legea nr. 273/2006, modificat prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 2482/2018, în vigoare
de la 13 iulie 2018)

[{*}]
Art. 2. - (1) Acordurile de finanţare trebuie să vizeze finanţarea proiectelor, obiectivelor şi acţiunilor
prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, şi să respecte formatul - cadru prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acordurile de finanţare prevăzute la
alin. (1) doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) între unitatea administrativ - teritorială din România şi cea din Republica Moldova sau Ucraina este
încheiat un acord de înfrăţire/cooperare potrivit art. 15 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) unitatea administrativ - teritorială din Republica Moldova sau Ucraina a transmis unităţii
administrativ - teritoriale din România o solicitare scrisă care cuprinde: proiectele ce se propun a se
finanţa, însoţite de decizia/dispoziţia (după caz) autorităţii competente, conform prevederilor legale, în
vigoare, în Republica Moldova sau în Ucraina privind aprobarea acestor proiecte, necesarul de finanţare
din partea unităţii administrativ - teritoriale din România, responsabilităţile părţilor, termene de
realizare, persoane responsabile;
c) adoptarea, de către autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale din
România a hotărârii de finanţare a proiectului propus de către unitatea administrativ - teritorială din
Republica Moldova sau Ucraina, cuantumului finanţării, responsabilităţile părţii române şi
responsabilităţile părţii moldovene şi/sau ucrainene.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din România şi autorităţile administraţiei publice locale din
Republica Moldova sau Ucraina încheie câte un acord de finanţare pentru fiecare proiect propus.
    (art. 2 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1030/2014, în aplicarea art. 351 din Legea nr. 273/2006, modificat
prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 2482/2018, în vigoare de la 13 iulie 2018)

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 56


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

[{*}]
Art. 3. - (1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, autoritatea administraţiei publice locale din
Republica Moldova şi Ucraina întocmeşte cereri de plată, intermediare şi/sau finale, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 2.
(2) În baza cererilor prevăzute la alin. (1) şi a prevederilor din acordurile de finanţare, partea română
efectuează plăţi în conturile indicate de către partea moldoveană sau de către partea ucraineană.
(3) Cheltuielile efectuate de către unităţile administrativ - teritoriale din România pentru finanţarea acţiunilor
prevăzute în acorduri se reflectă în bugetul local la titlul VII "Alte transferuri", cod indicator 55.02.04 "Alte
transferuri curente în străinătate".
    (art. 3 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1030/2014, în aplicarea art. 351 din Legea nr. 273/2006, modificat
prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 2482/2018, în vigoare de la 13 iulie 2018)

[{*}]
Art. 4. - (1) În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acţiunilor din proiect, autoritatea administraţiei
publice locale din Republica Moldova sau din Ucraina transmite autorităţii administraţiei publice locale din
România un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în
acordul de finanţare.
(2) În cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 noiembrie a fiecărui an,
autoritatea administraţiei publice locale din Republica Moldova sau Ucraina transmite autorităţii
administraţiei publice locale din România un raport intermediar de progres privind cheltuielile şi acţiunile
realizate în anul financiar respectiv.
(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2), însoţite de un raport al ordonatorului principal de credite, se
prezintă autorităţii deliberative din unitatea administrativ - teritorială din România, în termen de maximum
30 de zile de la primire.
(4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2) cuprind cel puţin: descrierea activităţilor desfăşurate pentru
implementarea proiectului şi detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.
    (art. 4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1030/2014, în aplicarea art. 351 din Legea nr. 273/2006, modificat
prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 2482/2018, în vigoare de la 13 iulie 2018)

[{*}]
Art. 5. - Ordonatorii principali de credite ai unităţilor administrativ - teritoriale din Republica Moldova şi din
Ucraina răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale şi acordurile de finanţare, a
sumelor alocate de unităţile administrativ - teritoriale din România potrivit art. 3 alin. (2), precum şi faţă de
terţi, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării
acordului de finanţare. (art. 5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1030/2014, în aplicarea art. 351 din Legea nr.
273/2006, modificat prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 2482/2018, în vigoare de la 13 iulie 2018)

Art. 352. - Autorităţile administraţiei publice locale din România pot aproba finanţarea/cofinanţarea unor
proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, Ucraina şi Serbia
în cadrul programelor de interes comun, de cooperare transfrontalieră şi cooperare teritorială. (articol
introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 305/2018, în vigoare de la 15 decembrie 2018)

Fondul de rezervă bugetară

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 57


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Art. 36. - (1) În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean
şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz,
în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de
credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale,
precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă
dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie.
(2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului
local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor sectoarelor
municipiului Bucureşti, după caz, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la
sfârşitul anului.

SECŢIUNEA a 2-a
Calendarul bugetar

Art. 37. Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi de
transferuri consolidabile
Art. 38. Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Art. 39. Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale
Art. 40. Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament

Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi de
transferuri consolidabile

Art. 37. - (1) Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice, consiliilor
judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o scrisoare-
cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget
prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat şi ale transferurilor consolidabile, prevăzute la art. 34 alin. (1), pe ansamblul judeţului şi municipiului
Bucureşti, după caz, în vederea elaborării de către ordonatorii de credite a proiectelor de buget prevăzute la
art. 1 alin. (2).
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, în bugetele cărora sunt prevăzute
transferuri către bugetele locale, transmit autorităţilor administraţiei publice locale sumele aferente, în termen
de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, în vederea cuprinderii acestora în
proiectele de buget.
[{*}] (3) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în condiţiile prevederilor art. 33,
utilizând indicatori stabiliţi la finele anului anterior anului de calcul. (alineat modificat prin art. I pct. 9 din
O.G. nr. 28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în vigoare de la 24 martie 2008)

Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite

Art. 38. - Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor art. 37,
elaborează şi depun la direcţiile generale ale finanţelor publice, până la data de 1 iulie a fiecărui an, proiectele
bugetelor locale echilibrate şi anexele la acestea pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru
următorii 3 ani, urmând ca acestea să transmită proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului şi
municipiului Bucureşti la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 iulie a fiecărui an.

Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale


Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 58
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Art. 39. - (1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii bugetului
de stat, Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat.
[{*}] (2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în
condiţiile legii, repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale, în termen de 5 zile de la
comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art.
34 alin. (1), în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. În
acelaşi termen, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a Municipiului Bucureşti, comunică unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor
acestora, după caz, şi o estimare a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit. (alineat modificat
prin art. 1 pct. 22 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)
(3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în
termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii
administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul
de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.
(4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului
local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus
aprobării autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite.
(5) Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului
de buget, potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta
a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.
(6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de
maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în
condiţiile art. 2 achită arieratele proprii şi ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, în
termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor de disponibil, în baza bugetului împrumuturilor
interne, aprobat de autorităţile deliberative, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul aceluiaşi termen, unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale virează sumele din împrumut contractate pentru achitarea arieratelor instituţiilor
publice prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. b) şi c) în conturi distincte de disponibilităţi deschise pe numele
acestora la Trezoreria Statului. Virarea sumelor în conturile instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (4)
lit. b) şi c) se efectuează de către unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale numai cu condiţia
prezentării de către acestea a ordinelor de plată prin care îşi achită arieratele pentru care au fost solicitate
împrumuturile.
    (art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2013, în aplicarea art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de
la 31 ianuarie 2013)

(7) În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin.
(6), direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către
autorităţile deliberative. În această situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte
venituri încasate.
[{*}]
2.4.Ordonatorii principali de credite ai bugetelor . . . text abrogat - [{*}] . . . (pct. 2.4 din anexa la Ordinul

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 59


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

M.F.P. nr. 2164/2006, în aplicarea art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, abrogat de la 27 decembrie
2007 prin Ordinul M.E.F. nr. 2397/2007)

2.3. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale şi ordonatorii de credite subordonaţi acestora pot
prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie
2008, începând cu data de 27 decembrie 2007. În cadrul perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii
bugetului de stat pe anul 2008 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de
credite bugetare se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită
creditele respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în interval de 45 de zile de la data publicării
Legii bugetului de stat pe anul 2008 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui
interval, finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale şi ale unităţilor din subordinea acestora se
efectuează în condiţiiie prevederilor art. 39 alin. (7) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare. (pct. 2.3 din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 2397/2007, în aplicarea
art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 27 decembrie 2007)

2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului
cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2009, începând cu data de 29
decembrie 2008. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2009 cu cel puţin 3 zile înainte de
expirarea exerciţiului bugetar al anului 2008, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în
conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În cadrul perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2009 în Monitorul
Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivelul
necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective. În cazul în care
bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul
2009 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanţarea cheltuielilor
unităţilor administrativ - teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează în condiţiile
prevederilor art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(pct. 2.4 din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 3647/2008, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi art. 40 din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 24 decembrie 2008)

(71) În cazul autorităţilor deliberative care sunt dizolvate sau se află în procedură de dizolvare, după caz, în
condiţiile legii, şi care nu şi-au aprobat bugetele locale în termenul legal, direcţiile generale ale finanţelor
publice, prin excepţie de la prevederile alin. (7), alocă cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, până la data aprobării bugetelor locale ale noilor autorităţi deliberative constituite. (alineat
introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 91/2009, în vigoare de la 1 iulie 2009)
2.6. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului
cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2010, începând cu data de 28
decembrie 2009.
(2) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2010 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare se întocmesc la
nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective. În cazul în
care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe
anul 2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanţarea cheltuielilor
unităţilor administrativ - teritoriale şi ale unităţilor din subordinea acestora se efectuează în condiţiile
prevederilor art. 39 alin. (7) şi (71) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 60


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

completările ulterioare.
(pct. 2.6 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 3387/2009, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi alin. (71) din Legea
nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2009)

2.6. [. . .]
(3) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2011 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele
respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii
bugetului de stat pe anul 2011 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval,
finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ - teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează
în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7) şi (71) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
(pct. 2.6 alin. (3) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2839/2010, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi alin. (71) din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 20 decembrie 2010)

2.3. [. . .]
(3) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2012 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele
respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii
bugetului de stat pe anul 2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval,
finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ - teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează
în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7) şi (71) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
(pct. 2.3 alin. (3) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2985/2011, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi alin. (71) din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 21 decembrie 2011)

    2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului
cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 20 decembrie 2012. Repartizarea/Retragerea
creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai
bugetelor locale până cel târziu la data de 21 decembrie 2012, inclusiv.
(2) Începând cu data de 21 decembrie 2012, inclusiv, şi până la finele anului 2012 pot fi efectuate deschideri
de credite bugetare numai pe baza fundamentărilor justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu
aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli
ale bugetului local şi al trezorierului - şef al activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică judeţene.
(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2013 pot fi
prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 27 decembrie 2012, inclusiv. În cazul
neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2013 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al
anului 2012, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2013 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele
respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii
bugetului de stat pe anul 2013 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval,

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 61


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ - teritoriale şi a unităţilor din subordinea acestora se
efectuează în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7) şi (71) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
    (pct. 2.3 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1720/2012, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi (7 1) şi art. 40 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 20 decembrie 2012)

    2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului
cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 19 decembrie 2013 inclusiv. Retragerea
creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai
bugetelor locale, până cel târziu la data de 24 decembrie 2013 inclusiv.
(2) Începând cu data de 20 decembrie 2013 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot
prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:

- în perioada 20 decembrie 2013 - 24 decembrie 2013 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);
- în perioada 20 decembrie 2013 - 30 decembrie 2013 - pentru sumele pentru care în luna decembrie
2013 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora şi efectuarea de plăţi din bugetul
local aprobat pe anul 2013, precum şi pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de
ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt
deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local şi a trezorierilor şefi ai activităţilor de
trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier - şef.

(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2014 pot fi
prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 24 decembrie 2013 inclusiv. În cazul
neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2014 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al
anului 2013, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2014 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele
respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii
bugetului de stat pe anul 2014 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval,
finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ - teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează
în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7) şi (71) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
(pct. 2.3 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2020/2013, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi (7 1) şi art. 40 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 decembrie 2013)

[{*}] (72) Primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti,
aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (71), aplică în anul financiar în curs ultimul buget aprobat, actualizat cu
sumele repartizate, în anul curent, de la bugetul de stat sau de la alte bugete, cu încadrarea cheltuielilor în
limita lunară de 1/12 din totalul acestui buget. (alineat modificat prin art. II din O.U.G. nr. 14/2015, în
vigoare de la 28 mai 2015)
[{*}] (8) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită direcţiilor generale ale finanţelor publice
bugetele locale, în condiţiile prezentei legi, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora. (alineat modificat
prin art. 1 pct. 22 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)
(9) Direcţiile generale ale finanţelor publice, în termen de 10 zile de la primirea bugetelor locale aprobate,

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 62


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

întocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv în format electronic, bugetele pe ansamblul
fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, grupate în cadrul fiecărui judeţ şi al municipiului
Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi pe judeţ, pe structura
clasificaţiei bugetare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 23 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010),
în vigoare de la 5 iulie 2010)
(10) Direcţiile generale ale finanţelor publice, în termenul prevăzut la alin. (9), transmit Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în format electronic, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), pe judeţ, respectiv pe
fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, pe structura clasificaţiei bugetare. (alineat introdus prin
art. 1 pct. 23 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)
    2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului
cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 22 decembrie 2014 inclusiv. Retragerea
creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai
bugetelor locale, până cel târziu la data de 23 decembrie 2014 inclusiv.
(2) Începând cu data de 23 decembrie 2014 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot
prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:

- la data de 23 decembrie 2014 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);
- în perioada 23 decembrie 2014 - 30 decembrie 2014 - pentru sumele pentru care în luna decembrie
2014 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora şi efectuarea de plăţi din bugetul
local aprobat pe anul 2014, precum şi pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de
ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt
deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local şi a trezorierilor şefi ai activităţilor de
trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier - şef.

(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2015 pot fi
prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 29 decembrie 2014 inclusiv. În cazul
neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2015 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al
anului 2014, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2015 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele
respective.
(5) În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii
bugetului de stat pe anul 2015 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval,
finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ - teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează
în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7) şi (71) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
(pct. 2.4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1780/2014, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi (7 1) şi art. 40 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2014)

[- Act satelit -] pct. 2.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1780/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014
    2.5. (1) Ordonatorii de credite ai bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu
excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, inclusiv ai bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 63


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

externe nerambursabile şi bugetelor privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice, indiferent de
modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru
deschiderea creditelor bugetare până la data de 22 decembrie 2014 inclusiv, asigurându-se astfel timpul
necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.
(2) Începând cu data de 23 decembrie 2014 inclusiv, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1)
pot prezenta unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare pe bază
de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite
ierarhic superior, în cazul în care acesta există. Deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu aprobarea
conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale
bugetelor respective şi a trezorierilor - şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a
persoanelor care exercită atribuţii de trezorier - şef.
(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele prevăzute la alin. (1) aferente trimestrului I
2015 pot fi prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 29 decembrie 2014 inclusiv.
(4) Instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale căror bugete de
venituri şi cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2014, pot efectua cheltuieli în anul 2015 până la
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăşi, de
regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate
de către ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care
acesta există. În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2015 sunt mai mici
decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în
proiectul de buget.
(5) În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2015 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea
exerciţiului bugetar al anului 2014, deschiderea creditelor bugetare din bugetele instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele
fondurilor externe nerambursabile, după caz, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare şi finanţare a acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, sau, respectiv, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.
(6) Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează la termenele
prevăzute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 39
alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de
subordonarea instituţiilor publice respective.
(7) În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 70 alin.
(4) - (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 39 alin. (7) din Legea
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor
publice respective.
(pct. 2.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1780/2014, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi (8) şi art. 40 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2014)

    2.6. (1) Începând cu data de 29 decembrie 2014, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate
integral din venituri proprii pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise
conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna ianuarie 2015, întocmite
la nivel de capitol şi titlu de cheltuială.
(2) În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2015 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea
exerciţiului bugetar al anului 2014, deschiderea creditelor bugetare din bugetele activităţilor finanţate integral
din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice se efectuează în conformitate cu prevederile art.
37 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 40 din Legea nr. 273/2006,
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 64
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(3) Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează la termenele
prevăzute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 39
alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de
subordonarea instituţiilor publice respective.
(4) În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (3) se aplică prevederile art. 70 alin.
(4) - (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 39 alin. (7) din Legea
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor
publice respective.
(pct. 2.6 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1780/2014, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi (8) şi art. 40 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2014)

    2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului
cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 24 decembrie 2015 inclusiv. Retragerea
creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai
bugetelor locale, până cel târziu la data de 24 decembrie 2015 inclusiv.
(2) Începând cu data de 28 decembrie 2015 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot
prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:

- la data de 28 decembrie 2015 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);
- în perioada 28 decembrie 2015 - 31 decembrie 2015 - pentru sumele pentru care în luna decembrie
2015 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora şi efectuarea de plăţi din bugetul
local aprobat pe anul 2015, precum şi pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de
ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt
deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local şi a trezorierilor - şefi ai activităţilor de
trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier - şef.

(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2016 pot fi
prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 29 decembrie 2015 inclusiv. În cazul
neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al
anului 2015, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2016 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele
respective.
(5) În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii
bugetului de stat pe anul 2016 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval,
finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ - teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează
în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7), (7 1) şi (72) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
(pct. 2.4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015, în aplicarea art. 39 alin. (7), (7 1) şi (72) şi art. 40 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2015)

[- Act satelit -] pct. 2.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015 - pentru aprobarea Normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 65


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

    2.5. (1) Ordonatorii de credite ai bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu
excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, inclusiv ai bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă
unele instituţii publice, bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile şi bugetelor privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice, indiferent de
modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru
deschiderea creditelor bugetare până la data de 24 decembrie 2015 inclusiv, asigurându-se astfel timpul
necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.
(2) Începând cu data de 28 decembrie 2015 inclusiv, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1)
pot prezenta unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare pe bază
de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite
ierarhic superior, în cazul în care acesta există. Deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu aprobarea
conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale
bugetelor respective şi a trezorierilor - şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a
persoanelor care exercită atribuţii de trezorier - şef.
(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele prevăzute la alin. (1) aferente trimestrului I
2016 pot fi prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 29 decembrie 2015 inclusiv.
(4) Instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale căror bugete de
venituri şi cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2015, pot efectua cheltuieli în anul 2016 până la
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăşi, de
regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate
de către ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care
acesta există. În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2016 sunt mai mici
decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în
proiectul de buget.
(5) În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea
exerciţiului bugetar al anului 2015, deschiderea creditelor bugetare din bugetele instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele
fondurilor externe nerambursabile, după caz, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare şi finanţare a acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, sau, respectiv, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.
(6) Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează la termenele
prevăzute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 39
alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de
subordonarea instituţiilor publice respective.
(7) În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 70 alin.
(4) - (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 39 alin. (7) din Legea
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor
publice respective.
(pct. 2.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015, în aplicarea art. 39 alin. (7) şi (8) şi art. 40 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2015)

    2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului
cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 23 decembrie 2016 inclusiv. Retragerea
creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai
bugetelor locale, până cel târziu la data de 23 decembrie 2016 inclusiv.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 66
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(2) Începând cu data de 27 decembrie 2016 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot
prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:

- la data de 27 decembrie 2016 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);
- în perioada 27 decembrie 2016 - 30 decembrie 2016 - pentru sumele pentru care în luna decembrie
2016 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora şi efectuarea de plăţi din bugetul
local aprobat pe anul 2016, precum şi pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de
ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt
deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local şi a trezorierilor - şefi ai activităţilor de
trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier - şef.

(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2017 pot fi
prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 28 decembrie 2016 inclusiv. În cazul
neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2017 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al
anului 2016, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2017 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale
se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele
respective.
(5) În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii
bugetului de stat pe anul 2017 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval,
finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ - teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează
în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7), (7 1) şi (72) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
    (pct. 2.4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2890/2016, în aplicarea art. 39 alin. (7), (7 1), (72) şi (8), art. 40,
art. 49 alin. (131) şi (132), art. 54 alin. (8) - (11), art. 70 alin. (3), art. 71 alin. (4), art. 80 alin. (2) şi art. 84
din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 23 decembrie 2016)

Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament

Art. 40. - (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea
exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete,
limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu
excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din
sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.
(2) Instituţiile publice şi acţiunile nou-aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului
bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea bugetului, în limita a 1/12 din prevederile acestora
cuprinse în proiectul de buget.
(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din
prevederile bugetare ale anului precedent.
(4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri
consolidabile depăşeşte o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea
integrală a veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direcţiile generale ale
finanţelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor şi fundamentărilor prezentate de

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 67


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

ordonatorii principali de credite.
(5) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (4) sunt propuse în proiectul bugetului de stat mai mici decât
cele din anul precedent, limitele lunare se acordă în cotă de 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului
de stat.

[- Act satelit -] pct. 2.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2890/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
    2.5. (1) Ordonatorii de credite ai bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, cu
excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, inclusiv ai bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă
unele instituţii publice, bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile şi bugetelor privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice, indiferent de
modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru
deschiderea creditelor bugetare până la data de 23 decembrie 2016 inclusiv, asigurându-se astfel timpul
necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.
(2) Începând cu data de 27 decembrie 2016 inclusiv, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1)
pot prezenta unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare pe bază
de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite
ierarhic superior, în cazul în care acesta există. Deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu aprobarea
conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale
bugetelor respective şi a trezorierilor - şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a
persoanelor care exercită atribuţii de trezorier - şef.
(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele prevăzute la alin. (1) aferente trimestrului I
2017 pot fi prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 28 decembrie 2016 inclusiv.
(4) Instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale căror bugete de
venituri şi cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2016, pot efectua cheltuieli în anul 2017 până la
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăşi, de
regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate
de către ordonatorul de credite şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care
acesta există. În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2017 sunt mai mici
decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în
proiectul de buget.
(5) În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2017 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea
exerciţiului bugetar al anului 2016, deschiderea creditelor bugetare din bugetele instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele
fondurilor externe nerambursabile, după caz, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare şi finanţare a acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, sau, respectiv, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor publice respective.
(6) Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează la termenele
prevăzute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 39
alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de
subordonarea instituţiilor publice respective.
(7) În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 70 alin.
(4) - (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 39 alin. (7) din Legea
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor
publice respective.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 68
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

    (pct. 2.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2890/2016, în aplicarea art. 39 alin. (7), (71), (72) şi (8), art. 40,
art. 49 alin. (131) şi (132), art. 54 alin. (8) - (11), art. 70 alin. (3), art. 71 alin. (4), art. 80 alin. (2) şi art. 84
din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 23 decembrie 2016)

SECŢIUNEA a 3-a
Prevederi referitoare la investiţii publice locale

Art. 41. Prezentarea investiţiilor publice în proiectul de buget
Art. 42. Informaţii pivind programele de investiţii publice
Art. 43. Rolul metodologic al Ministerului Finanţelor Publice
Art. 44. Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale
Art. 45. Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului
Art. 46. Structura programelor de investiţii publice locale
Art. 47. Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice locale
Art. 48. Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiţii

Prezentarea investiţiilor publice în proiectul de buget

Art. 41. - (1) Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice
locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de
dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative.
(2) Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele obiective de investiţii pentru care sunt
asigurate integral surse de finanţare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38. (alineat introdus prin
art. 1 pct. 24 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)

Informaţii pivind programele de investiţii publice

Art. 42. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii
publice pe clasificaţia funcţională.
(2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi
nefinanciare.
(3) Informaţiile financiare vor include:

a) valoarea totală a proiectului;
b) creditele de angajament;
c) creditele bugetare;
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie;
e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizată şi în cazul obiectivelor în derulare;
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune.

(4) Informaţiile nefinanciare vor include:

a) strategia în domeniul investiţiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu priorităţile investiţionale şi
legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în programul de
investiţii a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare;
b) descrierea proiectului;
c) stadiul fizic al obiectivelor.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 69
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Rolul metodologic al Ministerului Finanţelor Publice

Art. 43. - Ministerul Finanţelor Publice este împuternicit să stabilească conţinutul, forma şi informaţiile
referitoare la programele de investiţii necesare în procesul de elaborare a bugetului.

Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale

Art. 44. - (1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi
externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către
autorităţile deliberative.
(2) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează din împrumuturi
externe şi, în completare, din transferuri de la bugetul de stat şi din alte surse, precum şi ale celor finanţate
integral sau în completare din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea
acestora, se supun spre aprobare Guvernului.
(3) Pentru investiţiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor produse de acţiuni accidentale şi de
calamităţi naturale, documentaţiile tehnico-economice, precum şi notele de fundamentare privind celelalte
cheltuieli de investiţii cuprinse în poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, elaborate şi avizate potrivit
dispoziţiilor legale, se aprobă de ordonatorii principali de credite, cu informarea imediată a autorităţilor
deliberative.
(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv
de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora,
în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv
propriu.
[{*}]
NOTĂ UltraTech: Lista standardelor de cost . . . text abrogat - [{*}] . . . (abrogată de la 20 septembrie
2018 prin art. I lit. b din O.U.G. nr. 85/2018)

Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului

Art. 45. - (1) Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de
investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele
de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost
elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în
programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinaţie, asigurând
totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.

Structura programelor de investiţii publice locale

Art. 46. - (1) În programele de investiţii se nominalizează obiectivele de investiţii grupate pe: investiţii în
continuare, investiţii noi şi poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, pe categorii de investiţii.
(2) Poziţia globală alte cheltuieli de investiţii cuprinde următoarele categorii de investiţii:

a) achiziţii de imobile;
b) dotări independente;
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 70
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

altor studii aferente obiectivelor de investiţii;
d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru
prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure,
inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate
de realizarea acestor investiţii;
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă
tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii.

(3) Cheltuielile de investiţii prevăzute la alin. (2) se detaliază în anexă distinctă de către ordonatorul principal
de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea,
oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă de autorităţile deliberative
odată cu bugetul local.

Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice locale

Art. 47. - Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investiţii publice şi alte cheltuieli
asimilate investiţiilor, cofinanţate din surse externe, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului
de finanţare.

Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiţii

Art. 48. - (1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui
proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai
bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii
fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii.
(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor,
precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii.

SECŢIUNEA a 4-a
Execuţia bugetară

Art. 49. Principii în execuţia bugetară
Art. 50. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare
Art. 51. Deschiderea de credite bugetare
Art. 52. Transferurile de atribuţii către autorităţile administraţiei publice locale
Art. 53. Fondurile externe nerambursabile
Art. 54. Execuţia bugetară
Art. 55. Plata salariilor
Art. 56. Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite
Art. 57. Contul anual de execuţie
Art. 58. Excedentul sau deficitul bugetar
Art. 59. Execuţia de casă a bugetelor locale
Art. 60. Principii ale încheierii execuţiei bugetare

Principii în execuţia bugetară

Art. 49. - (1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind şi se aprobă, după caz, veniturile şi creditele
bugetare în structura clasificaţiei bugetare.
(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 71


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare.
(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la
altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali
de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol,
care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în
competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi
serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia,
până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de
la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului la
care se suplimentează prevederile bugetare.
[{*}] (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul
al III - lea al anului bugetar. (alineat modificat prin art. I pct. 241 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost
modificată prin art. I pct. 10 din Legea nr. 13/2011, în vigoare de la 17 martie 2011)
(8) Autorităţile administraţiei publice locale pot să prevadă şi să aprobe vărsăminte din secţiunea de
funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate necesare
acoperirii cheltuielilor secţiunii de funcţionare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010
(publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(9) Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secţiunilor de
funcţionare ale bugetelor respective. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la
2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(10) În situaţia în care secţiunea de funcţionare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de
credite propune autorităţii deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor
reprezentând vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare, cu condiţia ca sumele
respective să nu facă obiectul unor angajamente legale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr.
63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(11) În situaţia în care, în execuţie, se constată că sumele reprezentând vărsăminte din secţiunea de
funcţionare către secţiunea de dezvoltare sunt mai mari decât sumele aprobate prin rectificarea bugetară
locală, prevăzută la alin. (10), sumele transferate în plus se restituie de la secţiunea de dezvoltare la secţiunea
de funcţionare prin ordin de plată. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2
iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(12) În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul
al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi
aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia
bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea
exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte,
să fie mai mare decât zero.

(alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(13) În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul
al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 72


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de
a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante
să fie mai mare decât zero.

(alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(131) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia raportării, până cel târziu la data de 6 a
fiecărei luni, către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a Municipiului Bucureşti a situaţiei plăţilor restante înregistrate la nivelul bugetului general al
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, la finele lunii precedente. În situaţia plăţilor restante se
evidenţiază distinct plăţile restante provenite din activitatea instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii, din neacordarea sumelor cuvenite la care s-au angajat instituţiile publice din administraţia publică
centrală prin semnarea contractelor de finanţare a proiectelor derulate prin programe naţionale şi cele
determinate de implementarea proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile care nu se iau în
considerare la aplicarea prevederilor alin. (13 2) - (137). La situaţia plăţilor restante înregistrate la nivelul
bugetului general al unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale se anexează situaţia plăţilor restante
pe fiecare instituţie publică de subordonare locală, finanţată integral din venituri proprii. Metodologia privind
raportarea plăţilor restante se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. (alineat introdus prin art. I
pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13 1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor
raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009
au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 1248/2012, în aplicarea art. 49 alin. (13 1), art. 80 alin.
(2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 21 septembrie 2012.

(132) Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ - teritoriale care
înregistrează arierate au obligaţia să diminueze lunar volumul acestora cu cel puţin 5%, calculat la soldul
lunii anterioare. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie
2012)
(133) În cazul nerespectării prevederilor alin. (131) şi (132), directorii direcţiilor generale ale finanţelor
publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sistează
alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr.
47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)
    4.5. (1) În conturile 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale", 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi, respectiv, 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare
externă, care necesită cofinanţare locală" deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele direcţiilor
generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti pot rămâne, la finele anului 2012,
următoarele sume:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 73


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

[. . .]
c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ
- teritoriale ca urmare a nerespectării prevederilor art. 49 alin. (13 1) şi (132) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.

    (pct. 4.5 alin. (1) lit. c) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1720/2012, în aplicarea art. 49 alin. (13 1) - (13 3)
din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 20 decembrie 2012)

    4.5. (1) În conturile 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale", 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi, respectiv, 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare
externă, care necesită cofinanţare locală" deschise la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului
2013, următoarele sume:

a) cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unităţilor
administrativ - teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform
prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare;
c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ
- teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (13 1) şi
(132) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative în
vigoare.

(2) Sumele rămase, la finele anului 2013, în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul
următor şi vor fi alocate bugetelor locale, astfel:

a) sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2014, în conformitate cu hotărârile
consiliului judeţean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita
sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2014;
b) sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ -
teritoriale, în condiţiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.

(pct. 4.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2020/2013, în aplicarea art. 49 alin. (13 1) şi (132) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 19 decembrie 2013)

(134) La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajează să achite arierate şi în care se
menţionează beneficiarii sumelor şi detaliile privind plata, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice
judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti alimentează conturile
acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale până la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor. (alineat
introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)
(135) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite prezintă
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 74
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită arieratele, potrivit celor
menţionate în cerere. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie
2012)
(136) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin.
(135) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (13 4), unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor
defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată
neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de
îndată ordonatorilor principali de credite sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.
(alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)
(137) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzută la alin. (133), se reia la data respectării prevederilor
alin. (131) şi (132). (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie
2012)
(138) Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral din venituri
proprii, care înregistrează arierate au obligaţia să diminueze lunar volumul acestora cu cel puţin 3%, calculat
la soldul lunii anterioare, potrivit situaţiilor prezentate conform alin. (131) pentru fiecare instituţie în parte.
(alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)
Art. 35. - [. . .]
(3) Unităţile administrativ - teritoriale, instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi
spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care au primit şi au utilizat sume
potrivit alin. (2) şi care raportează arierate reduse cu cel puţin 10%, respectiv 6% faţă de soldul lunii
octombrie, sunt exceptate de la prevederile art. 49 alin. (132) şi (138) din Legea nr. 273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012, cu condiţia ca soldul arieratelor raportate până
la sfârşitul anului 2012 să nu înregistreze creşteri faţă de soldul din luna octombrie redus în condiţiile
prezentului alineat şi să fie raportate conform art. 49 alin. (13 1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
(art. 35 alin. (3) din O.U.G. nr. 61/2010, în aplicarea art. 49 alin. (13 1), (132) şi (138) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 29 octombrie 2012)

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (13 2) şi (138) din Legea nr. 273/2006 privind


finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite ai bugetelor locale
ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale şi ai instituţiilor publice de subordonare locală, care
înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013, au obligaţia diminuării volumului acestora cu cel puţin
85%, până la data de 31 martie 2013. Nu se iau în considerare arieratele aflate în litigiu.
[. . .]
(8) Pentru arieratele înregistrate începând cu luna aprilie, ordonatorilor de credite ai bugetelor locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale şi ai instituţiilor publice de subordonare locală, care au
respectat prevederile alin. (1), li se aplică prevederile art. 49 alin. (13 2) - (1310) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, până la achitarea integrală a arieratelor.
(9) Ordonatorilor de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale şi ai
instituţiilor publice de subordonare locală, care nu au respectat prevederile alin. (1), li se aplică în continuare
aceste prevederi, precum şi prevederile art. 49 alin. (132) şi (138) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, până la achitarea integrală a arieratelor.
(art. 1 alin. (1), alin. (8) - (9) din O.U.G. nr. 3/2013, în aplicarea art. 49 alin. (13 2) - (13 10) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 31 ianuarie 2013)
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 75
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

[{*}] (139) În cazul nerespectării prevederilor alin. (131) şi (138), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului
au obligaţia să nu opereze plăţi din conturile instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral din
venituri proprii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora,
respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi a plăţilor efectuate pentru implementarea programelor
naţionale de sănătate. (alineat modificat prin art. 32 din O.U.G. nr. 103/2013, în vigoare de la 15 noiembrie
2013)
(1310) Măsura prevăzută la alin. (13 9) încetează la data respectării prevederilor alin. (131) şi (138). (alineat
introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)
(14) La sfârşitul anului, bugetul general consolidat al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al
subdiviziunii acesteia, după caz, trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: suma veniturilor încasate, a
tragerilor din împrumuturile contractate şi a sumelor utilizate din excedentele bugetelor prevăzute la art. 1
alin. (2), pe de o parte, să fie mai mare decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte.
(alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(15) Curtea de Conturi, potrivit prevederilor art. 21 şi 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, efectuează audit la unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale pentru verificarea respectării prevederilor alin. (8), (9), (12) - (14). (alineat introdus prin art. 1 pct.
25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
Art. 27. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a), c) şi g) şi art. 18 alin. (3) - (4) din Legea
responsabilităţii fiscal - bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi
art. 3 alin. (4) şi (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul
fiscal - bugetar pe anul 2014, ale art. 47 alin. (3), (4), (8), (9) şi (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 49 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se
autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare la titlul 10 "Cheltuieli de
personal" de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole bugetare,
inclusiv de la proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de investiţii,
pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor art. 26.
(2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli
de personal", prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de
personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau
din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, precum şi cheltuielile de personal prevăzute în
bugetele instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat,
pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor
art. 26.
    (art. 27 din O.U.G. nr. 74/2014, în aplicarea art. 49 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 5
decembrie 2014)

    5.4. (1) În conturile 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale", 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi respectiv 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare
externă, care necesită cofinanţare locală" deschise la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 76


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

2014, următoarele sume:

a) cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unităţilor
administrativ - teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform
prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ
- teritoriale ca urmare a sistării temporare determinată de nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (13 1) şi
(132) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative în
vigoare.

(2) Sumele rămase la finele anului 2014 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul
următor şi vor fi alocate bugetelor locale, astfel:

a) sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2015, în conformitate cu hotărârile
consiliului judeţean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita
sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2015;
b) sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ -
teritoriale, în condiţiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.

(pct. 5.4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1780/2014, în aplicarea art. 49 alin. (13 1) şi (132) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2014)

    5.4. (1) În conturile 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale", 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi respectiv 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare
externă, care necesită cofinanţare locală" deschise la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului
2015, următoarele sume:

a) cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unităţilor
administrativ - teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform
prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ
- teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (13 1) şi
(132) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative în
vigoare.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 77


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(2) Sumele rămase la finele anului 2015 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul
următor şi vor fi alocate bugetelor locale, astfel:

a) sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2016, în conformitate cu hotărârile
consiliului judeţean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita
sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2016;
b) sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ -
teritoriale, în condiţiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.

    (pct. 5.4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015, în aplicarea art. 49 alin. (13 1) şi (132) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2015)

    5.4. (1) În conturile 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale", 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi respectiv 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare
externă, care necesită cofinanţare locală" deschise la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului
2016, următoarele sume:

a) cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unităţilor
administrativ - teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform
prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ
- teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (13 1) şi
(132) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative în
vigoare.

(2) Sumele rămase la finele anului 2016 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul
următor şi vor fi alocate bugetelor locale, astfel:

a) sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2017, în conformitate cu hotărârile
consiliului judeţean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita
sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2017;
b) sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ -
teritoriale, în condiţiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.

    (pct. 5.4 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2890/2016, în aplicarea art. 39 alin. (7), (71), (72) şi (8), art. 40,
art. 49 alin. (131) şi (132), art. 54 alin. (8) - (11), art. 70 alin. (3), art. 71 alin. (4), art. 80 alin. (2) şi art. 84
din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 23 decembrie 2016)

Art. IX. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţii fiscal -
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 78
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 6 alin. (2)
din Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se
pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă
instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea
responsabilităţii fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la
prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) şi (8) - (11) şi art. 47 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 49 alin. (7) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează
ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate,
după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a
răspândirii infectării cu coronavirusul COVID - 19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali
de credite a virărilor efectuate la alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării, să aprobe
repartizarea pe trimestre a virărilor de credite bugetare şi credite de angajament.
(art. IX din O.U.G. nr. 29/2020, în aplicarea art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 21
martie 2020)

    NOTĂ UltraTech: Componenţa, modelele şi normele metodologice de elaborare a rapoartelor privind


situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi
anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug au fost aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.
1801/2020, în aplicarea art. 49 alin. (13 2) şi (138) din Legea nr. 273/2006. (Conform Ordinului M.F.P. nr.
1801/2020, în vigoare de la 3 aprilie 2020)

Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

Art. 50. - (1) Veniturile şi cheltuielile aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se repartizează pe
trimestre, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară
efectuarea cheltuielilor.
(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi modificarea acestora se aprobă
de către:

a) Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi
pentru transferurile de la acest buget, prevăzute la art. 34 alin. (1), pe baza propunerilor ordonatorilor
principali de credite ai bugetelor locale, transmise de direcţiile generale ale finanţelor publice, în termen
de 20 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Sumele astfel aprobate se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale de către direcţiile generale ale
finanţelor publice;
b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în
termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevăzute la lit. a).

(3) Repartizarea pe trimestre a transferurilor prevăzute la art. 34 alin. (2), precum şi modificarea acestora se
comunică autorităţilor administraţiei publice locale de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de
stat sau ai altor bugete, în termen de 10 zile de la aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a
repartizării pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete.

Deschiderea de credite bugetare


Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 79
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Art. 51.
[{*}] (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) pot fi folosite prin deschideri
de credite efectuate de ordonatorii de credite ai acestora, în limita sumelor aprobate, potrivit destinaţiei
stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, precum şi
cu respectarea procedurilor şi calendarului aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (alineat
modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012)
[{*}]
NOTĂ UltraTech: Instrucţiunile privind completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite
bugetare", aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi
completările ulterioare au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 2005/2013 - publicat la 18
decembrie 2013, în aplicarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor


bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului
pentru mediu şi bugetele locale, care se aplică începând cu data de 15 mai 2013, în aplicarea art. 51 alin.
(1) din Legea nr. 273/2006, aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 501/2013, în vigoare de la 17 aprilie
2013.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor
privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare
şi finanţare a acestora au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 720/2014, în aplicarea art. 51
alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 29 mai 2014.

(2) Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete către
bugetele locale, în cadrul limitelor prevăzute în bugetele respective, se efectuează de către Ministerul
Finanţelor Publice, pentru cele prevăzute la art. 34 alin. (1), prin direcţiile generale ale finanţelor publice, la
cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, în funcţie de necesităţile execuţiei bugetare, cu
respectarea destinaţiei, sau de către ceilalţi ordonatori principali de credite, pentru transferurile prevăzute la
art. 34 alin. (2).
(3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme
angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata
salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii.

Transferurile de atribuţii către autorităţile administraţiei publice locale

Art. 52. - (1) În situaţiile în care, în timpul exerciţiului bugetar, pe baza dispoziţiilor legale, au loc treceri de
instituţii, acţiuni sau sarcini în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale, Ministerul Finanţelor
Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat,
fără afectarea echilibrului bugetar.
(2) Autorităţile deliberative vor aproba modificările intervenite potrivit alin. (1) în structura bugetelor proprii
şi, respectiv, ale instituţiilor publice subordonate.

Fondurile externe nerambursabile

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 80


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Art. 53. - (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional şi se
derulează conform acordurilor încheiate cu partenerii externi.
(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi încasate într-un cont distinct în afara bugetului local şi vor fi
cheltuite numai în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi în scopul în care au fost acordate.

Execuţia bugetară

Art. 54. - (1) În procesul execuţiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament,
lichidare, ordonanţare, plată.
(2) Execuţia bugetară la oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţe şi municipiul Bucureşti se
bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile
persoanelor care au calitatea de contabil.
(3) Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt în competenţa ordonatorilor de
credite şi se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiilor publice.
(4) Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor
disponibile.
(5) Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să
certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor, executarea serviciilor şi altele asemenea, conform
angajamentelor legale încheiate. Instrumentele de plată se semnează de către contabil şi şeful
compartimentului financiar-contabil.
(6) Efectuarea plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative,
întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost angajate, lichidate şi
ordonanţate.
(7) Plata cheltuielilor la comune şi la instituţiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un
număr de personal mai mic de 5 persoane se realizează de către ordonatorul de credite şi de persoana
împuternicită cu atribuţii financiar-contabile, cu respectarea normelor metodologice privind organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
(8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua plăţi în avans de până la 30%, în condiţiile
dispoziţiilor legale.
(9) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit alin. (8) şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări
executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate
de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
(91) Prin excepţie de la prevederile alin. (9):

[{*}] a) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor
finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, altele decât cele aferente Programului
operaţional sectorial Transport şi cele prevăzute la lit. b), pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări
executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate,
cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/ contracte/decizii/ordine
de finanţare;» (literă modificată prin art. II2 din O.U.G. nr. 34/2015, astfel cum a fost modificată prin
art. I pct. 1 din Legea 104/2016, în vigoare de la 3 iunie 2016)
b) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea unor proiecte şi acţiuni finanţate în cadrul
Programului operaţional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii
prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea
eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz,
memorandumuri/acorduri de împrumut. Proiectele şi acţiunile, precum şi condiţiile pentru aplicarea
acestor prevederi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 81


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(alineat introdus prin art. II din O.U.G. nr. 57/2010, în vigoare de la 29 iunie 2010)
(92) În cazurile prevăzute la alin. (91), sumele reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate,
lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor
contractuale, vor fi recuperate de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui
bugetului din care au fost avansate, cu perceperea majorărilor de întârziere existente pentru veniturile
bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării sumelor restante.
(alineat introdus prin art. II din O.U.G. nr. 57/2010, în vigoare de la 29 iunie 2010)
(10) În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate, pentru care s-au plătit
avansuri, recuperarea sumelor de către instituţia publică se face cu perceperea majorărilor de întârziere la
nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au
recuperat.
(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (9) situaţiile expres reglementate prin dispoziţii legale.

2.7. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli
finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea şi justificarea acestora de către contractori sau
alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7), (7 1), (8), (9) şi (10) din Legea nr.
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 alin. (8), (9), (9 1), (92), (10) şi (11) ale art. 54
din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea
de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (pct. 2.7 din
anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2839/2010, în aplicarea art. 54 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 20
decembrie 2010)

2.5. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli
finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea şi justificarea acestora de către contractori sau
alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile alin. (7), (71), (8), (9) şi (10) ale art. 52 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, alin. (8), (9), (9 1), (92), (10)
şi (11) ale art. 54 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi
limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. (pct. 2.5 alin. (3) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2985/2011, în aplicarea art. 54 din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 21 decembrie 2011)

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. III din O.U.G. nr. 57/2010, în vigoare de la 29 iunie 2010:

"Art. III. - Prevederile art. I şi II se vor aplica şi contractelor aflate în derulare."

    2.5. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli
finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea şi justificarea acestora de către contractori sau
alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7), (7 1), (8), (9) şi (10) din Legea nr.
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.
293/2011, ale art. 54 alin. (8), (9), (9 1), (92), (10) şi (11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (pct. 2.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1720/2012,
în aplicarea art. 54 alin. (8), (9), (91), (92), (10) şi (11) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 20

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 82


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

decembrie 2012)

    2.5. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli
finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori
sau alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8) - (12) din Legea nr. 500/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, art. 20 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 54 alin. (8), (9), (9 1), (92), (10) şi (11) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (pct. 2.5 din anexa la Ordinul M.F.P. nr.
2020/2013, în aplicarea art. 54 alin. (8), (9), (91), (92), (10) şi (11) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la
19 decembrie 2013)

    3.2. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli
finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori
ori alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8) - (12) din Legea nr. 500/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 alin. (8) - (11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (pct. 3.2 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1780/2014,
în aplicarea art. 54 alin. (8) - (11) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2014)

    3.2. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli
finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori
ori alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8) - (12) din Legea nr. 500/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 alin. (8) - (11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal -
bugetare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. (pct. 3.2 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015, în aplicarea art.
54 alin. (8) - (11) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2015)

    3.2. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli
finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori
ori alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8) - (12) din Legea nr. 500/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 alin. (8) - (11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal -
bugetare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. (pct. 3.2 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2890/2016, în aplicarea art.
39 alin. (7), (71), (72) şi (8), art. 40, art. 49 alin. (131) şi (132), art. 54 alin. (8) - (11), art. 70 alin. (3), art. 71

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 83


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

alin. (4), art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 23 decembrie 2016)

Plata salariilor

Art. 55. - (1) Salariile la instituţiile publice cărora li se aplică prevederile prezentei legi se plătesc o dată pe
lună pentru luna precedentă.
(2) Eşalonarea plăţilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite şi instituţiile şi serviciile publice din
subordinea acestora, se face de către direcţia generală a finanţelor publice, la propunerea ordonatorilor
principali de credite.

    NOTĂ UltraTech: Conform art. 60 din O.U.G. nr. 47/2015, în vigoare de la 29 octombrie 2015, prin
derogare de la prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, plata salariilor pentru luna decembrie 2015, ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea,
potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ce fac subiectul cheltuielilor
eligibile în cadrul proiectelor conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează până la data de 31
decembrie 2015.

Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite

Art. 56. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea menţinerii unor
credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau din alte cauze, sarcinile au fost desfiinţate ori
amânate şi de a propune autorităţilor deliberative anularea creditelor respective.
(2) Pentru ultima lună a anului bugetar, termenul-limită pentru aplicarea prevederilor alin. (1) este 10
decembrie.
(3) Cu creditele bugetare anulate în condiţiile alin. (1) se majorează fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor deliberative.

Contul anual de execuţie

Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative,
până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2),
în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.

(2) Trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situaţii financiare asupra execuţiei

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 84


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

bugetare, care se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice. După verificare, acestea întocmesc şi
depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare centralizate privind execuţia bugetelor prevăzute la
art. 1 alin. (2), pe ansamblul judeţului, la termenele şi potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul
Finanţelor Publice transmite spre informare Ministerului Administraţiei şi Internelor o situaţie financiară
centralizată privind execuţia bugetelor locale.
(21) Ministerul Finanţelor Publice comunică trimestrial şi anual unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale indicatori cu privire la execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin
metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor
publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administrativ-teritoriale. (alineat
introdus prin art. 1 pct. 26 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie
2011)

NOTĂ UltraTech: Metodologia privind stabilirea indicatorilor cu privire la execuţia bugetelor locale,
aprobat prin art. 1 lit. b) din Ordinul M.F.P. nr. 2651/2010, în aplicarea art. 57 alin. (2 1) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 19 noiembrie 2010)

(3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale
rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi
pe cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale.
(4) Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de
credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative.

Excedentul sau deficitul bugetar

Art. 58.
[{*}] (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni,
după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la
art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum
şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza
hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării
prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după
caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

(alineat modificat prin art. 1 pct. 27 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)

4.19. Excedentul bugetelor locale reflectat, începând cu anul 2011, în contul 82.98.02 "Excedent" se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (pct. 4.19 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2839/2010, în
aplicarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 20 decembrie 2010)

[{*}]
    NOTĂ UltraTech: În aplicarea art. 58 alin. (1) şi ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, pe

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 85


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor/măsurilor/proiectelor


şi activităţilor SEAF prevăzute la bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale
beneficiare de proiecte/măsuri, atât pentru proiectele/măsurile proprii, cât şi pentru proiectele/măsurile ai
căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora şi bugetele locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale care au calitatea de beneficiari SEAF, beneficiarii de
proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF pot contracta, în condiţiile legii, finanţări rambursabile sau pot
utiliza excedentul anual al bugetului local prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) şi ale art. 61 alin.
(1) din Legea nr. 273/2006, conform art. 6 alin. (1) şi alin. (2) din O.U.G. nr. 62/2011, modificat prin art. I
pct. 7 din O.G. nr. 10/2017, în vigoare de la 10 august 2017.

Art. 25. - Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate în anul 2016 bugetelor locale ale unităţilor
administrativ - teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la finele
exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ - teritoriale şi se
utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea lucrărilor.
Eventualele sumele rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiţii se restituie la bugetul de stat.
(art. 25 din O.U.G. nr. 99/2016, în aplicarea art. 2 alin. (1) pct. 39 şi art. 58 alin. (1) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2016)

(11) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se
reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste
fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (alineat
introdus prin art. 1 pct. 28 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie
2011)
(12) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă
neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul
următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 28 din
O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea
de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în
excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de
dezvoltare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 28 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare
de la 1 ianuarie 2011)
(14) Acoperirea definitivă la sfârşitul anului, a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziţiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia
i s-au delegat aceste atribuţii, atunci când deficitul rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar, este mai mic sau
egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor autorităţilor deliberative pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1)
lit. a) şi b). (alineat introdus prin art. 16 din O.U.G. nr. 9/2017, în vigoare de la 30 ianuarie 2017)
[{*}] (2) Disponibilităţile fondului de rulment sunt . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1
ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 29 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

[{*}] (3) Fondul de rulment poate fi . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie 2011 prin
art. 1 pct. 29 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

NOTĂ UltraTech: În aplicarea art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, sumele acordate ca

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 86


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

prefinanţare în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale rămase neutilizate la finele
exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment şi vor fi
utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie, aprobate prin pct. 4.10 din anexa la Ordinul M.F.P. nr.
3387/2009, în vigoare de la 22 decembrie 2009.

[{*}] (4) Utilizarea fondului de rulment, în . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie 2011
prin art. 1 pct. 29 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

[{*}]
4.10. [. . .] (8) Sumele defalcate . . . text abrogat - [{*}] . . . (pct. 4.10 alin. (8) din anexa la Ordinul M.F.P.
nr. 2164/2006, în aplicarea art. 58 din Legea nr. 273/2006, abrogat de la 27 decembrie 2007 prin Ordinul
M.E.F. nr. 2397/2007)

4.9. [. . .]
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor
administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor, rămase neutilizate la finele anului 2007 şi care se
reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment, vor fi utilizate în anul 2008 cu
aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în condiţiile prevederilor art. 58 alin. (3) şi (4)
din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(pct. 4.9 alin. (3) din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 2397/2007, în aplicarea art. 58 alin. (3) şi alin. (4) din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 27 decembrie 2007)

4.9. [. . .]
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor
administrativ - teritoriale prin hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor, rămase neutilizate la finele anului 2008, şi
care se reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment, vor fi utilizate în anul 2009
cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în condiţiile prevederilor alin. (3) şi (4) ale
art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(pct. 4.9 alin. (3) din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 3647/2008, în aplicarea art. 58 alin. (3) şi alin. (4) din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 24 decembrie 2008)

4.9. [. . .]
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor
administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor, rămase neutilizate la finele anului 2009 şi care se
reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment vor fi utilizate în anul 2010 cu
aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în condiţiile prevederilor art. 58 alin. (3) şi (4)
din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(pct. 4.9 alin. (3) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 3387/2009, în aplicarea art. 58 alin. (3) şi alin. (4) din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2009)

NOTĂ UltraTech: În aplicarea art. 58 din Legea nr. 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat către
bugetele locale, necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi,

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 87


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

respectiv, în fondul de rulment, şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste
fonduri au fost acordate, până la finalizarea proiectelor respective, aprobate prin art. 5 din O.U.G. nr.
4/2009, în vigoare de la 16 februarie 2009.

[- Act satelit -] pct. 4.1 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1865/2011 - pt. aprob. Normelor metodologice
privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale...
4.1. În aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea evidenţierii sumelor din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă
ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, începând cu luna ianuarie 2011, în Planul de conturi pentru
instituţiile publice se introduc următoarele conturi:

- Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă";
- Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă".

4.1.(1) Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casă"
    Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ - teritoriale ţin evidenţa sumelor acordate din excedentul
anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii.
    Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele acordate, potrivit legii, iar în credit
sumele restituite.
    Soldul debitor al contului reprezintă sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă, potrivit legii.
    Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă" se debitează prin creditul contului:

5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"
- cu sumele acordate în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din
decalajele între veniturile şi cheltuielile bugetului local.

    Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă" se creditează prin debitul contului:

5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"
- cu sumele restituite în cursul anului, din cele acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă
provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli.

4.1.(2) Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casă"
    Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ - teritoriale ţin evidenţa sumelor primite din excedentul
anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii.
    Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele primite, potrivit legii, iar în debit
sumele restituite.
    Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă, potrivit legii, nerestituite.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 88


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

    Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă" se creditează prin debitul contului:

5211 "Disponibil al bugetului local"
- cu sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă
provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli.

    Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă" se debitează prin creditul contului:

5211 "Disponibil al bugetului local"
- cu sumele restituite pentru reîntregirea excedentului anului precedent la nivelul sumelor acordate din
acesta în cursul anului.

(pct. 4.1 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1865/2011, în aplicarea art. 58 din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 18 aprilie 2011)

Art. 39. - În anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ - teritoriale din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii ca urmare a
calamităţilor produse, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului
local al unităţilor administrativ - teritoriale şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care
aceste fonduri au fost alocate. (art. 39 din O.U.G. nr. 74/2014, în aplicarea art. 58 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 5 decembrie 2014)

Art. VII. - (1) În anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală nr. 28/2013, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. XIX din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal - bugetare,
cele alocate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar - edilitar şi de constituire a băncilor de date
urbane, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămase
neutilizate la finele exerciţiului bugetar 2014, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local şi
se utilizează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1), neutilizate până la 31 decembrie 2015, se vor regulariza conform art. 58 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (art. VII din O.U.G. nr. 92/2014, în aplicarea art. 58 din Legea nr. 273/2014, în vigoare de la 30
decembrie 2014)

    NOTĂ UltraTech: Conform art. 51 alin. (8) din O.U.G. nr. 47/2015, în vigoare de la 29 octombrie 2015,
prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
suma de 500.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, alocată
bugetelor locale ale unităţilor administrativ - teritoriale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 89
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ - teritoriale şi se utilizează în anul următor
cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate.

Art. 1. - (1) Pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare din sistemul de protecţie a copilului şi ale centrelor
publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice,
autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume din veniturile proprii încasate şi din sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, peste valoarea standardelor minime de
cost aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime
de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din
centrele rezidenţiale.
(2) În anul 2017, în vederea finanţării cheltuielilor prevăzute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art.
58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local.
     (art. 1 din O.U.G. 90/2017, în aplicarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 7
decembrie 2017)

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul
rece 2017 - 2018, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local.
     (art. 2 din O.U.G. 90/2017, în aplicarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 7
decembrie 2017)

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ - teritoriale din Fondul de
intervenţie la dispoziţia Guvernului începând cu anul 2017, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar,
se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ - teritoriale şi se utilizează cu aceeaşi
destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea lucrărilor. Eventualele sume rămase
neutilizate după finalizarea lucrărilor se restituie la bugetul de stat.
     (art. 3 din O.U.G. 90/2017, în aplicarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 7
decembrie 2017)

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului


nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene
nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano - român vizând
reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei
naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 3050/2018, în aplicarea art. 58 din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 23 octombrie 2018.

Art. 8. - Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, sumele alocate pentru lucrările de reparaţie, întreţinere curentă, punere în valoare, cercetare,
conservare, consolidare şi restaurare a Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, precum şi asigurarea serviciilor
de supraveghere şi pază ale acestor obiective, rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar de către
unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale, se reportează şi rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi
utilizate cu aceeaşi destinaţie, în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de investiţii, a proiectelor şi

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 90


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

acţiunilor. Sumele rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiţie şi acţiunilor se restituie la
bugetul de stat. (art. 8 din Legea nr. 23/2020, în aplicarea art. 35 şi art. 58 din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 23 martie 2020)

Art. 22. - Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale pot utiliza până la 5% din
excedentul bugetului local şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere
şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID - 19, aflate în sarcina lor, precum şi în sarcina
instituţiilor publice subordonate.
    (art. 22 din O.U.G. nr. 50/2020, în aplicarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 17
aprilie 2020)

Execuţia de casă a bugetelor locale

Art. 59. - (1) Execuţia de casă a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează prin unităţile teritoriale
ale Trezoreriei Statului, evidenţiindu-se în conturi distincte:

a) veniturile bugetare încasate pe structura clasificaţiei bugetare;
b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita creditelor
bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale;
c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică internă şi externă, rezultată din
împrumuturi contractate sau garantate de stat, precum şi cele contractate sau garantate de autorităţile
administraţiei publice locale, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenţă şi plata dobânzilor,
comisioanelor, spezelor şi altor costuri aferente;
d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice locale;
e) păstrarea disponibilităţilor reprezentând fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a
acestora, primite pe bază de acorduri şi înţelegeri guvernamentale şi de la organisme internaţionale, şi
utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate;
f) alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.

(2) Pentru împrumuturile contractate, altele decât cele din disponibilităţile contului curent general al
Trezoreriei Statului, autorităţile administraţiei publice locale îşi pot deschide conturi la bănci comerciale, în
vederea derulării acestora.
(3) În execuţie, alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se efectuează lunar de către
direcţiile generale ale finanţelor publice, pe baza fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de
credite.

Principii ale încheierii execuţiei bugetare

Art. 60. - (1) Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.
(2) Orice venit neîncasat şi orice cheltuială angajată, lichidată şi ordonanţată în cadrul prevederilor bugetare
şi neplătită până la data de 31 decembrie se va încasa sau se va plăti, după caz, în contul bugetului pe anul
următor.
(3) Creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de drept.

2.1. - [. . .]
(2) Creditele bugetare neutilizate la data de 31 decembrie 2007 sunt anulate de drept conform prevederilor
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi ale art. 60 alin. (3) din Legea nr.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 91
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(pct. 2.1 alin. (2) din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 2397/2007, în aplicarea art. 60 alin. (3) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 27 decembrie 2007)

(4) Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice destinate cofinanţării
contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor
de implementare, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi potrivit acordurilor
încheiate cu partenerii externi.

CAPITOLUL IV
Împrumuturi

Art. 61. Aprobarea împrumuturilor
Art. 62. Datoria publică locală
Art. 63. Condiţii pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi
Art. 64. Fondul de risc
Art. 65. Împrumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului
Art. 66. Verificări excepţionale

Aprobarea împrumuturilor

Art. 61. - (1) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba
contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru
realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

NOTĂ UltraTech: În aplicarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, pe parcursul execuţiei bugetare,
pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din
România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanţări rambursabile,
prevăzut prin art. 9 alin. (6) din Legea nr. 105/2011, în vigoare de la 24 iunie 2011.

[{*}]
Art. 2. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale pot solicita de la
Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte
din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de
maximum 5 ani, în limita sumei totale de 120.000,00 mii lei, prevăzută la art. 1 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, pentru
finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau
care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale, cu completările ulterioare.
    (suma din art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2013, în aplicarea art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (41) din Legea
nr. 273/2006, majorată prin art. 1 din O.U.G. nr. 41/2013, în vigoare de la 15 mai 2013)

    NOTĂ UltraTech: Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare prevăzute
la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea de finanţări rambursabile,
inclusiv pentru proiectele implementate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte,
proporţional cu contribuţia asumată, prevăzute prin art. 7 alin. (3) din O.U.G. nr. 40/2015, în aplicarea art.
61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 6 octombrie 2015.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 92
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

[{*}] (11) Consiliile locale, judeţene şi . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie 2011
prin art. 1 pct. 30 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

(2) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, hotărăsc, la
propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel
puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi în condiţiile alin. (1),
potrivit legii, numai cu avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
Art. 4. - (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 2
numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de
maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Documentele în baza cărora se obţine avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale sunt
următoarele:

a) hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului;
b) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de
credite, în care se menţionează beneficiarii sumelor şi detaliile privind plata;
c) situaţia arieratelor înregistrate la data depunerii cererii;
d) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale în
vederea determinării valorii împrumutului de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale;
e) serviciul datoriei publice locale existente, pe perioada împrumutului pentru care se solicită
autorizarea;
f) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor
rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială, aflate în
derulare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene,
respectiv la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, care le verifică şi le vizează.
Documentaţia vizată de acestea se transmite Ministerului Finanţelor Publice.
(4) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor
locale, Ministerul Finanţelor Publice transmite unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale convenţia
de împrumut în vederea semnării.
(5) În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea convenţiei, transmisă în format electronic de
către Ministerul Finanţelor Publice, unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale au obligaţia de a o
retransmite semnată, scanată, în format electronic, către Ministerul Finanţelor Publice pentru efectuarea
demersurilor privind punerea în aplicare şi efectuarea plăţii. În acelaşi termen, două exemplare originale ale
convenţiei, semnate, se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în vederea transmiterii la Ministerul Finanţelor
Publice, în regim de urgenţă. Ministerul Finanţelor Publice virează suma aprobată într-un cont distinct de
disponibil, deschis pe numele unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, la unitatea Trezoreriei Statului
unde aceasta este arondată, menţionat în convenţia de împrumut, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
semnării convenţiei de împrumut de ambele părţi.
    (art. 4 alin. (2) - (5) din O.U.G. nr. 3/2013, în aplicarea art. 61 alin. (3) şi art. 63 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 31 ianuarie 2013)

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 93


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

[{*}] (4) Componenţa şi funcţionarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale se aprobă prin hotărâre
a Guvernului. Membrii comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi ai secretariatului vor primi o
indemnizaţie lunară egală cu 20% din indemnizaţia secretarului de stat, în lunile în care au loc şedinţe ale
comisiei. Indemnizaţia se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(indemnizaţie revenită la forma iniţială începând cu 1 ianuarie 2011 potrivit art. 13 din Legea nr. 329/2009
(publicată la 9 noiembrie 2009))
    NOTĂ UltraTech: Constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor
locale conform H.G. nr. 9/2007, în aplicarea art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 30
ianuarie 2007.

(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot beneficia şi de împrumuturi externe contractate sau garantate de stat,
în condiţiile legii.
NOTĂ UltraTech: În aplicarea art. 61 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 273/2006, ministerul Finanţelor
Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici
şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea
finanţatorilor care acordă credite beneficiarilor eligibili, aprobat prin art. 3 din O.U.G. nr. 9/2010, în
vigoare de la 1 martie 2010.

(6) Cheltuielile finanţate din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se
reflectă în bugetul împrumuturilor externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării
împrumuturilor, prin rectificare bugetară locală, în condiţiile legi, în limita tragerilor anuale autorizate
aferente împrumuturilor. (alineat introdus prin art. 1 pct. 31 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie
2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
Art. 1.
[{*}] (1) Prin excepţie de la prevederile art. 61 şi 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2011 Ministerul Finanţelor Publice acordă unităţilor
administrativ - teritoriale împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent
general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, cu o
perioadă de graţie de un an, în limita sumei de 1.500.000 mii lei, pentru achitarea obligaţiilor de plată
restante înregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2010 faţă de operatorii economici furnizori de bunuri,
servicii şi lucrări, inclusiv faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport
şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, neachitate la data solicitării împrumutului. Perioada de
acordare a împrumutului se stabileşte în convenţiile de împrumut încheiate cu unităţile administrativ -
teritoriale. (art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2010, în aplicarea art. 61 şi art. 63 din Legea nr. 273/2006,
modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 37/2011, în vigoare de la 27 martie 2011)
(art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2010, în aplicarea art. 61 şi art. 63 din Legea nr. 273/2006, în vigoare
de la 21 iunie 2010)

[- Act satelit -] art. XII din O.U.G. nr. 2/2015 - pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum si alte masuri...
Art. XII.
[{*}] (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la art. 61 alin.
(1) şi art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, unităţile/ subdiviziunile administrativ - teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2015, contractarea de

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 94


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita
sumei de 1.313.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile din perioada de programare 2007 - 2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile
asociate proiectelor, în următoarele condiţii: (limita sumei majorată de la 1.290.000 mii lei la 1.313.000 mii
lei prin art. V alin. (1) din OUG nr. 46/2015, în vigoare de la 28 octombrie 2015)

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii
anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată
durata de derulare a împrumutului;
b) perioadă de rambursare: până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
c) termen - limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile
judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale: 1 octombrie 2015;
d) limita de îndatorare: exceptat.
[{*}] (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile
art. 61 alin. (1), de la nivelul de 30% al limitei de îndatorare prevăzută la art. 63 alin. (4), şi de la prevederile
art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la
Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din
privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 124.000 mii lei,
din plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal - bugetar pe anul 2015, astfel: (limita sumei redusă de la 400.000 mii lei
la 124.000 mii lei prin art. V alin. (2) din OUG nr. 46/2015, în vigoare de la 28 octombrie 2015)

a) pentru finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile, în următoarele condiţii:

1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a
lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne
fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
2. perioadă de rambursare: până la 20 ani cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau
integral;
[{*}] 3. termen - limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11)
pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 1 octombrie 2015, inclusiv;
(punct modificat prin art. unic pct. 1 din O.G. nr. 18/2015, în vigoare de la 31 iulie 2015)
4. limita de îndatorare: 70%.

b) pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, în următoarele condiţii:

1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a
lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne
fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
2. perioadă de rambursare: până la 10 ani cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau
integral;
[{*}] 3. termen - limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11)
pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 1 octombrie 2015, inclusiv;

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 95


Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(punct modificat prin art. unic pct. 2 din O.G. nr. 18/2015, în vigoare de la 31 iulie 2015)
4. limita de îndatorare: 70%.

(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) pentru
cheltuielile aflate în sarcina:

[{*}] a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale fie semnatare ale contractelor de finanţare
nerambursabile, fie obligate la cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în
baza prevederilor contractelor de finanţare sau a acordurilor de parteneriat şi a instituţiilor publice
finanţate integral din bugetul local; (literă modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 171/2015, în
vigoare de la 4 iulie 2015)
b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;
c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

(4) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (3) lit. b) - d) se
transferă de către unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în
bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la
Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care
efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.
(5) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează în tranşe trimestriale, egale,
începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului
Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând
cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(6) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare ale împrumuturilor contractate conform
alin. (1) şi (2) se stabilesc prin convenţie de împrumut.
(7) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o
dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data
stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(8) Unitatea/Subdiviziunea administrativ - teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul
distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În
termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine:
dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5), directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din
impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci
când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
(10) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) şi
(2) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(11) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului prevăzută la alin.
(18).
(12) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (11), precum şi încadrarea în scopul
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 96
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

pentru care se contactează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale şi ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la alin.
(3) lit. b) şi c).
(13) Documentele prevăzute la alin. (11) se depun, până cel târziu la termenele prevăzute la alin. (1) lit. c),
respectiv alin. (2) lit. a) pct. 3. şi lit. b) pct. 3, după caz, la direcţiile generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.
(14) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea
bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de
Ministerul Finanţelor Publice.
(15) Solicitările unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile pentru investiţii publice de interes local, precum şi cele pentru autorizare de trageri din
finanţările rambursabile contractate pentru investiţii publice de interes local, depuse până la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale,
conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art.
3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014.
[{*}] (16) Solicitările unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile pentru investiţii publice de interes local, precum şi cele pentru autorizare de trageri din
finanţările rambursabile contractate pentru investiţii publice de interes local, depuse după data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale,
începând cu data de 15 octombrie 2015, cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr.
182/2014 rămase neutilizate. (alineat modificat prin art. unic pct. 3 din O.G. nr. 18/2015, în vigoare de la 31
iulie 2015)
(17) Finanţările rambursabile contractate pentru refinanţarea datoriei publice locale, precum şi cele pentru
asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de
preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană, altele decât cele care fac obiectul alin. (1), sunt exceptate
de l a prevederile alin. (15) şi (16).
(18) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ -
teritoriale conform prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele
instituţiilor publice prevăzute la alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 10 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(art. XII din O.U.G. nr. 2/2015, în aplicarea art. 61 şi art. 63 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 13
martie 2015)

Art. 37. - (1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind
integral, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -
2020", la codul de clasificaţie corespunzător, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii,
precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora.
(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau
finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020", la codul de clasificaţie corespunzător, sumele
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii finanţate din FEPAM.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare prevăzute la alin. (1),
autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea de finanţări rambursabile, inclusiv pentru
proiectele implementate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporţional cu
contribuţia asumată.
(art. 37 din O.U.G. nr. 49/2015, în aplicarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 3
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 97
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

noiembrie 2015)

[- Act satelit -] art. 1 din O.U.G. nr. 8/2016 - prv. unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor
finantate din fondurile Uniunii Europene ...
Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi (4 1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3
alin. (2) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal -
bugetar pe anul 2016, unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale pot solicita Ministerului Finanţelor
Publice, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, contractarea de împrumuturi din venituri
din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei.
(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării
proiectelor cu o valoare de maximum 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin Programul operaţional
regional 2007 - 2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007 - 2013, în vederea îndeplinirii integrale a
obiectivelor şi indicatorilor acestora, pentru care au fost încheiate acte adiţionale cu termen de finalizare până
cel târziu la data de 30 iunie 2016, în următoarele condiţii:

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii
anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe
toată durata de derulare a împrumutului;
b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral,
a împrumutului, numai în cazul în care nu prezintă obligaţii de plată restante, respectiv rate şi dobânzi;
c) limita de îndatorare: exceptat;
d) la data depunerii documentaţiei de împrumut să nu aibă obligaţii de plată restante decurgând din
împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului.

(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale, se utilizează cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (2), pentru cheltuielile
aflate în sarcina:

a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale fie semnatare ale contractelor de finanţare
nerambursabile, fie obligate la cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în
baza prevederilor contractelor de finanţare, a acordurilor de parteneriat şi a instituţiilor publice finanţate
integral din bugetul local;
b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;
c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

(4) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (3) lit. b) - d) se
transferă de către unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în
bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la
Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, nepurtătoare de dobândă, care
efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.
(5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine
în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale,
sens în care la autorizarea împrumuturilor ordonatorii principali de credite vor depune o declaraţie pe propria
răspundere.
(art. 1 din O.U.G. nr. 8/2016, în aplicarea art. 61 alin. (1) şi (3) şi art. 63 alin. (4) şi (41) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 24 martie 2016)
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 98
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Art. 2. - (1) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în tranşe trimestriale, egale,
începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului
Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând
cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(2) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform
art. 1 se stabilesc prin convenţie de împrumut.
(3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o
dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii
obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(4) Unitatea/Subdiviziunea administrativ - teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul
distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia.
Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile
şi ratele de capital.
(art. 2 din O.U.G. nr. 8/2016, în aplicarea art. 61 alin. (1) şi (3) şi art. 63 alin. (4) şi (41) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 24 martie 2016)

Art. 3. - În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale nu respectă termenele de plată
prevăzute în convenţiile de împrumut, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii
administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe
venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu
excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi
asigurate din venituri proprii. (art. 3 din O.U.G. nr. 8/2016, în aplicarea art. 61 alin. (1) şi (3) şi art. 63 alin.
(4) şi (41) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 24 martie 2016)

Art. 4. - (1) Lista proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007 - 2013 şi Programul
operaţional sectorial Mediu 2007 - 2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale pot
contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 şi sumele aferente, se aprobă prin ordin comun al viceprim -
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene,
emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 numai
cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentaţiile în ordinea înregistrării acestora
la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ -
teritoriale conform prevederilor art. 1, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la
baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, modul de reflectare a sumelor
respective în bugetele instituţiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(5) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (4), precum şi încadrarea în scopul pentru
care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale şi ordonatorilor principali de credite ai
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale.
(6) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun până la data de 15 mai 2016 inclusiv la direcţiile generale
regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, care după verificare le
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 99
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

transmit, prin registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale.
(art. 4 din O.U.G. nr. 8/2016, în aplicarea art. 61 alin. (1) şi (3) şi art. 63 alin. (4) şi (41) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 24 martie 2016)

[- Act satelit -] art. 1 din O.U.G. nr. 27/2017 - pentru adoptarea unor masuri fiscal - bugetare
Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la
prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale pot solicita, inclusiv
pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2017,
contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei
Statului, în limita sumei de 500.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014 - 2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile
asociate proiectelor, în următoarele condiţii:

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii
anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,50 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe
toată durata de derulare a împrumutului;
b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
c) termenul - limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile
judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (10) pentru a fi transmise Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale: 31 octombrie 2017;
d) limita de îndatorare: exceptat.

(2) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile
aflate în sarcina:

a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, fie semnatare ale contractelor de finanţare
nerambursabile, fie obligate la cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în
baza prevederilor contractelor de finanţare sau a acordurilor de parteneriat ş; a instituţiilor publice
finanţate integral din bugetul local;
b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;
c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

(3) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (2) lit. b) - d) se
transferă de către unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în
bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la
Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care
efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.
(4) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu
trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului,
care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării
împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(5) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform
prevederilor alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.
(6) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 100
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii
obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(7) Unitatea/Subdiviziunea administrativ - teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în conturi
distincte deschise la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia,
nepurtătoare de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare
zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile/subunităţile
administrativ - teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru
împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în
conturile indicate de titulari.
(8) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din
impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci
când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
(9) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1)
numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu
prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
(10) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul comun al viceprim - ministrului,
ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi al ministrului finanţelor
publice prevăzut la alin. (14).
(11) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (10), precum şi încadrarea în scopul
pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale şi ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la alin.
(2) lit. b) şi c).
(12) Documentele prevăzute la alin. (10) se depun, până cel târziu la termenele prevăzute la alin. (1), la
direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.
(13) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea Şi aprobarea
bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de
Ministerul Finanţelor Publice.
(14) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ -
teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în
bugetele instituţiilor publice prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al viceprimministrului,
ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi al ministrului finanţelor
publice.
    (art. 1 din O.U.G. nr. 27/2017, în aplicarea art. 61 alin. (1) şi alin. (3), art. 63 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 3 aprilie 2017)

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor


acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal - bugetare, precum şi modul de reflectare a
sumelor respective în bugetele instituţiilor publice au fost aprobate prin art. 1 din Ordin M.M.F.P.S.P.V nr.
3067/2017, în aplicarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 26 mai 2017.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 101
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

[- Act satelit -] O.G. nr. 8/2018 - pentru reglementarea unor masuri fiscal - bugetare
Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin derogare de la prevederile art. 61
alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi (4 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale pot solicita, inclusiv pentru
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2018,
contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei
Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.
(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă în următoarele condiţii:

a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi
lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa
împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea
rambursării anticipate, parţial sau integral;
c) termenul - limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile
judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (12), pentru a fi transmise Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale: 29 noiembrie 2018.

(3) Marja prevăzută la alin. (2) lit. a) se stabileşte astfel:

a) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani inclusiv;
b) 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv;
c) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani inclusiv;
d) 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani inclusiv.

(4) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile
aflate în sarcina:

a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din
bugetul local;
b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local;
c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

(5) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (4) lit. b) - d) se
transferă de către unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în
bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la
Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care
efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.
(6) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu
trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului,
care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării
împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(7) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare ale împrumuturilor contractate conform
alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.
(8) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 102
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii
obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(9) Unitatea/Subdiviziunea administrativ - teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente într-un cont
distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia,
nepurtătoare de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare
zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru
împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în
conturile indicate de titulari.
(10) În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale înregistrează restanţe la plata ratelor şi
dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din
impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci
când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
(11) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1)
numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu
prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
(12) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice
prevăzut la alin. (17).
(13) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (12), precum şi încadrarea în scopul
pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale.
(14) Documentele prevăzute la alin. (12) se depun până la termenul prevăzut la alin. (2) lit. c) la direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.
(15) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea
bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de
Ministerul Finanţelor Publice.
(16) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (4) lit. b) - d) restituie, din sumele rambursate de către autoritatea de
management, suma reprezentând valoarea prefinanţării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe
nerambursabile de la Uniunea Europeană, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale au
contractat împrumuturi, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale acestora.
(17) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ -
teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în
bugetele instituţiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile
calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
    (art. 1 din O.G. nr. 8/2018, în aplicarea art. 61 - art. 63 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 31
august 2018)

Art. 2. - Împrumuturile contractate din venituri din privatizare de unităţile/subdiviziunile administrativ -
teritoriale se pot refinanţa prin împrumuturi contractate de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit, în
condiţiile art. 61 - 63 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 2 din O.G. nr.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 103
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

8/2018, în aplicarea art. 61 - art. 63 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 31 august 2018)

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor


acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului
nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor
respective în bugetele instituţiilor publice au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 2975/2018, în
aplicarea art. 5 alin. (1) lit. a), art. 61 alin. (3), art. 63 alin. (43) şi cap. IV din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 31 august 2018.

[- Act satelit -] art. I alin. (1) - alin. (12) din O.U.G. nr. 35/2019 - pentru adoptarea unor masuri fiscal -
bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului si pentru modificarea si completarea...
Art. I. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4 1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi
în cadrul fiscal - bugetar pe anul 2019, unităţile administrativ - teritoriale pot solicita, în cursul anului 2019,
contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei
Statului, în limita sumei de 700.000 mii lei, pentru plata subvenţiilor restante aferente furnizării energiei
termice către populaţie, în următoarele condiţii:

a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi
lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa
împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja
se stabileşte astfel:

(i) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;
(ii) 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;
(iii) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;
(iv) 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 15 ani, inclusiv;
(v) 3,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 15 şi 20 de ani, inclusiv;

b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea
rambursării anticipate, parţial sau integral;
c) limita de îndatorare: 30%;
d) termenul - limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile
judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (9), pentru a fi transmise Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale: 31 iulie 2019.

(2) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile administrativ
- teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiei prevăzute la alin. (1). Responsabilitatea cu privire la
utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ - teritoriale.
(3) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu
trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului,
care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării
împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(4) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform
alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.
(5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 104
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii
obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(6) Unitatea administrativ - teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente într-un cont distinct deschis
la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtător de dobândă.
Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile
şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile administrativ - teritoriale faţă de suma
scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral,
sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile indicate de titulari.
(7) În cazul în care unităţile administrativ - teritoriale înregistrează restanţe la plata ratelor şi dobânzilor
datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din
impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci
când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
(8) Unităţile administrativ - teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la
împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
(9) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice
prevăzut la alin. (12).
(10) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (9), precum şi încadrarea în scopul pentru
care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor
administrativ - teritoriale.
(11) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea
bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de
Ministerul Finanţelor Publice.
(12) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ - teritoriale
conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele
instituţiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile
calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (art. I din O.U.G. nr. 35/2019, în aplicarea art. 61 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 63 alin. (41) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 30 mai 2019)

Datoria publică locală

Art. 62. - (1) Datoria publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată, conform
acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale împrumutate, prevăzute la art.
5 alin. (1) lit. a), precum şi din veniturile beneficiarilor de împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei
publice locale, după caz.
(2) Instrumentele datoriei publice locale sunt:

a) titluri de valoare;
b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituţii de credit;
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 105
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

c) credite furnizor;
d) leasing financiar;
e) garanţie locală.

(3) Avalizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a biletelor la ordin emise de operatorii
economici şi serviciile publice din subordinea acestora reprezintă datorie publică locală.
(4) Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice
locale sau prin intermediul unor agenţii ori al altor instituţii specializate.
(5) Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă în registrul
de evidenţă a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare.
(6) Registrul de evidenţă a datoriei publice locale va include informaţii care să specifice suma totală a
datoriilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi detalierea datoriilor şi alte informaţii stabilite
prin norme metodologice privind registrul de evidenţă a datoriei publice locale, emise de Ministerul
Finanţelor Publice.
(7) Valoarea totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se înscrie în registrul de
evidenţă a garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare.
(8) Registrul de evidenţă a garanţiilor locale cuprinde informaţii care să specifice suma totală a garanţiilor
emise de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi detalierea garanţiilor şi alte informaţii stabilite
prin norme metodologice privind registrul de evidenţă a garanţiilor locale, emise de Ministerul Finanţelor
Publice.
(9) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi interne şi/sau externe, autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data
intrării în vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atestă, după caz:

a) contractarea/garantarea împrumutului;
b) actul adiţional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse modificări la acesta,
cu respectarea clauzelor contractuale.

(10) Pe perioada utilizării şi rambursării împrumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finanţelor
Publice a datelor privind datoria publică locală se efectuează lunar, în termen de 15 zile de la sfârşitul
perioadei de raportare.
(11) În scopul evaluării datoriei publice locale, orice obligaţie de plată, exprimată în altă monedă decât cea
naţională, este calculată în moneda naţională, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca
Naţională a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.
(12) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului şi va fi plătit din
bugetele locale şi din bugetele beneficiarilor de împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice
locale, precum şi din sumele obţinute din contractarea de împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice
locale directe.

ARTICOLUL 9
Garanţii

(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să
constituie garanţii, cu excepţia instituţiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2011, în aplicarea art. 62 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22
martie 2011)

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 106
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Condiţii pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi

Art. 63. - (1) Împrumuturile contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele contractate de
operatorii economici şi de serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de către acestea prin
veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a).
(2) Orice garantare prin venituri devine valabilă şi se aplică din momentul acordării garanţiei; veniturile care
se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare
respectiv, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor terţi către autoritatea administraţiei
publice locale respective, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.
(3) Documentul prin care se încheie acordul de garantare prin venituri trebuie înregistrat la autorităţile
administraţiei publice locale şi la împrumutător.
[{*}] (4) Unităţilor/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau la
garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la
împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale
împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşesc limita de 30% din
media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din
valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării
rambursabile care urmează să fie contractată şi/sau garantată. Calcularea încadrării în limită se realizează
după cum urmează:
    Suma = (Cc + Cn) trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 30% din:

(Vpt-3 - Vct-3) + (Vpt-2 - Vct-2)+ (Vpt-1 - Vct-1)
  ,
3

    unde:

Cc - (Rată credit + dobândă + comisioane) credite contractate;
Cn - (Rată credit + dobândă + comisioane) credlt nou;
Vpt-3 - veniturile proprii realizate în cel de-al 3-lea an anterior celui în care se solicită
contractarea/garantarea;
Vpt-2 - veniturile proprii realizate în cel de-al 2-lea an anterior celui în care se solicită
contractarea/garantarea;
Vpt-1 - veniturile proprii realizate în anul anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;
Vct-3 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în cel de-al 3-lea an anterior celui în care
se solicită contractarea/garantarea;
Vct-2 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în cel de-al 2-lea an anterior celui în care
se solicită contractarea/garantarea;
Vct-1 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în anul anterior celui în care se solicită
contractarea/garantarea.

(alineat modificat prin art. 1 pct. 32 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)
(41) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care au înregistrat plăţi restante la data de 31 decembrie
a anului anterior, neachitate până la data solicitării avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
sau care au înregistrat deficit al secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului anterior solicitării nu au dreptul la
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 107
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

contractarea sau garantarea de împrumuturi. (alineat introdus prin art. 1 pct. 33 din O.U.G. nr. 63/2010


(publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(42) Sunt exceptate de la prevederile alin. (41) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în
procedură de criză financiară sau insolvenţă şi care solicită împrumuturi sau garanţii pentru refinanţarea
datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau insolvenţei, după caz. (alineat
introdus prin art. 1 pct. 33 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie
2011)
[{*}] (43) În cazul împrumuturilor pentru refinanţarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale,
reprezentând rate scadente de capital, dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor refinanţate, nu se ia în
considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4). Totalul datoriilor anuale, reprezentând
rate scadente de capital, dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate şi/sau garantate de
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor
care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană, nu
se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4). (alineat modificat prin art. I pct.
11 din O.U.G. nr. 47/2012, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 98/2013, în vigoare de
la 18 aprilie 2013)
(5) Condiţiile prevăzute la alin. (4) se aplică inclusiv pentru datoriile anuale care decurg din împrumuturile
contractate şi/sau garantate de stat pentru unităţile administrativ-teritoriale.
[{*}] (51) Împrumuturile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe
nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin.
(4) şi (41). (alineat modificat prin art. 1 pct. 34 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare
de la 1 ianuarie 2011)
(6) În scopul calculării acestei limite, pentru împrumuturile contractate şi/sau garantate cu o rată variabilă a
dobânzii se va efectua calculul folosind rata dobânzii valabile la data întocmirii documentaţiei.
(7) În scopul calculării acestei limite, împrumuturile acordate în valută vor fi luate în calcul la valoarea
cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării calculului.
(8) Ratele scadente aferente împrumuturilor, dobânzile şi comisioanele datorate de unităţile administrativ-
teritoriale se prevăd în bugetul local sau, după caz, se pot contracta noi împrumuturi pentru achitarea ratelor
scadente, în condiţiile prevederilor prezentei legi.
(9) Toate acordurile de împrumut sau de garantare încheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi
considerate ca fiind pe deplin autorizate şi vor constitui obligaţii care pot fi impuse bugetelor locale
respective.
(10) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, la propunerea Ministerului
Finanţelor Publice, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, limitele
anuale pentru finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale şi pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate, pe o perioadă de 3 ani următori anului în care se aprobă. (alineat introdus prin art. 1 pct. 35 din
O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(11) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (10) nu se includ finanţările rambursabile pentru prefinanţarea
şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană,
inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor - HiPERB, şi
tragerile din aceste finanţări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 35 din O.U.G. nr. 63/2010
(publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(12) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 108
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăţi, cu
încadrarea în limitele anuale prevăzute la alin. (10). (alineat introdus prin art. 1 pct. 35 din O.U.G. nr.
63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(13) Pe parcursul anului, în cazul în care o unitate/ subdiviziune administrativ - teritorială are trageri
autorizate în cadrul limitei pentru anul curent din finanţări rambursabile contractate, ordonatorul principal de
credite poate solicita comisiei de autorizare a împrumuturilor Jocale reautorizarea acestor trageri de la o
finanţare rambursabilă la alta, în limita tragerilor totale autorizate pentru anul respectiv. În cazul în care din
această compensare de trageri autorizate pentru anul curent rezultă sume care trebuie autorizate pentru anul
sau anii următori, acestea se autorizează cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii. (alineat introdus
prin art. 4 din O.U.G. nr. 11/2018, în vigoare de la 7 martie 2018)
(14) În cazul tragerilor din finanţările rambursabile contractate, a căror autorizare trebuie să se încadreze în
limitele anuale, în condiţiile legii, unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale au obligaţia, ca până la
data de 15 august a fiecărui an, reprezentând data înregistrării la registratura Ministerului Finanţelor Publice,
să transmită Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale o notificare care să cuprindă următoarele:

a) sumele autorizate pentru anul în curs;
b) sumele autorizate care vor fi trase până la sfârşitul anului;
c) sumele autorizate ca trageri pentru anul în curs care sunt disponibilizate;
d) reprogramarea tragerilor pentru anii următori. Tragerile se reautorizează pentru anii următori pentru
care există disponibil din plafoanele de trageri, în condiţiile legii. Sumele disponibilizate pentru anul în
curs se utilizează pentru autorizarea de trageri aferente altor finanţări rambursabile contractate de
unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale.

(alineat introdus prin art. IX din O.U.G. nr. 89/2018, în vigoare de la 9 octombrie 2018)
    NOTĂ UTG: Conform art. X din O.U.G. nr. 89/2018, în vigoare de la 9 octombrie 2018, pentru anul
2018, termenul prevăzut la art. 63 alin. (14) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu completările aduse prin O.U.G. nr. 89/2018 se înlocuieşte cu data de 15 octombrie
2018.
(15) În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la
alin. (14), Comisia de autorizare a împrumuturilor locale anulează sumele autorizate ca trageri pentru anul în
curs şi netrase până la data de 31 august, conform ultimei raportări transmise de autorităţile administraţiei
publice locale în baza art. 62 alin. (10). Tragerile se reautorizează pentru anii următori pentru care există
disponibil din plafoanele de trageri, în condiţiile legii. Sumele disponibilizate pentru anul în curs se utilizează
pentru autorizarea de trageri aferente altor finanţări rambursabile contractate de unităţi/subdiviziuni
administrativ - teritoriale. (alineat introdus prin art. IX din O.U.G. nr. 89/2018, în vigoare de la 9 octombrie
2018)
    NOTĂ UTG: Conform art. X din O.U.G. nr. 89/2018, în vigoare de la 9 octombrie 2018, pentru anul
2018, termenul prevăzut la art. 63 alin. (15) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu completările aduse prin O.U.G. nr. 89/2018 se înlocuieşte cu data de 31 octombrie
2018.
(16) În cazul în care sumele notificate conform alin. (14) lit. b) nu se utilizează până la finele anului,
unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale plătesc o penalitate de 2% din suma notificată şi netrasă.
(alineat introdus prin art. IX din O.U.G. nr. 89/2018, în vigoare de la 9 octombrie 2018)
(17) Unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale au obligaţia calculării şi achitării, până la data de 31
martie a anului următor, a penalităţii prevăzute la alin. (16), care reprezintă venit la bugetul de stat. (alineat
introdus prin art. IX din O.U.G. nr. 89/2018, în vigoare de la 9 octombrie 2018)
(18) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale sunt exceptate de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 109
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

la alin. (16) şi (17) în cazul neefectuării până la finele anului a tragerilor notificate conform alin. (14) lit. b)
pentru că finanţatorii nu au disponibilizat sumele solicitate acestora de către unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale, conform cererilor de tragere către finanţatori şi a extraselor de cont de la sfârşitul
anului aferente finanţărilor rambursabile. (alineat introdus prin art. 79 din O.U.G. nr. 114/2018, în vigoare
de la 29 decembrie 2018)

Art. 1. - Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind
finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale,
reprezentând datorie publică locală, Sunt în sumă de 900 milioane lei pentru anul 2012 şi în sumă de 800
milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013 şi 2014. (art. 1 din H.G. nr. 16/2012, în aplicarea art. 63 alin.
(10) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 ianuarie 2012)

Art. 2. - Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind
tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale sunt în sumă de 1.400 milioane lei pentru anul 2012 şi în sumă de 1.200 milioane
lei pentru fiecare dintre anii 2013 şi 2014. (art. 2 din H.G. nr. 16/2012, în aplicarea art. 63 alin. (10) din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 ianuarie 2012)

[{*}]
    NOTĂ UltraTech: Limitele anuale, aferente anilor 2020, 2021 şi 2022, pentru finanţările rambursabile
care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale au fost reglementate prin H.G. nr. 82/2020,
în aplicarea art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006. (Conform H.G. nr. 82/2020, în vigoare de la 5
februarie 2020)

[- Act satelit -] art. 7 alin. (1) - alin. (4) din O.U.G. nr. 114/2018 - privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte...
Art. 7.
[{*}] (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară prin unităţile administrativ - teritoriale componente au obligaţia de a restitui anual, pe o
perioadă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect/proiecte. Suma se stabileşte la
momentul depunerii solicitării, prin eşalonarea valorii finanţate pentru fiecare proiect în sume egale anuale,
pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi restituită, aferentă proiectelor finanţate nu va depăşi
diferenţa între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciul
datoriei publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. În cazul în care pe parcursul celor 20 de ani
sunt contractate noi împrumuturi în condiţiile art. 10, se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a se
restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale înregistrat de unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale. Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale au posibilitatea achitării
anticipate a contribuţiilor proprii la proiecte. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează
la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează
de către beneficiar şi se verifică de către structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau
Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (alineat modificat
prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 43/2019, în vigoare de la 21 iunie 2019)
(2) Universităţile au obligaţia de a restitui anual 2,5% din valoarea finanţării, pe o perioadă fixă de 20 de ani,
reprezentând contribuţia proprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează
la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 110
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

de către beneficiar şi se verifică de către structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau
Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(3) Pentru neachitarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), beneficiarii datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere la nivelul celor stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare. Executarea silită a sumelor neachitate se efectuează de către organele
fiscale centrale.
(4) Diferenţa rezultată dintre valoarea grantului şi sumele achitate conform alin. (1), la finalul perioadei de
20 de ani, reprezintă cheltuiala definitivă a bugetului de stat şi nu se mai datorează de către beneficiar.
(art. 7 din O.U.G. nr. 114/2018, în aplicarea art. 2 alin. (1) pct. 39 şi art. 63 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 29 decembrie 2018)

[- Act satelit -] art. 18 alin. (1) - alin. (4) din Ordinul M.F.P. nr. 2023/2019 - pt. aprob. Normelor metod. de
aplic. a art. 1 - 10 din OUG 114/2018 prv. inst. unor masuri ...
Art. 18.
[{*}] (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară prin unităţile administrativ - teritoriale componente au obligaţia de a restitui anual, pe o
perioadă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect/proiecte. Suma se stabileşte la
momentul depunerii solicitării, prin eşalonarea valorii finanţate pentru fiecare proiect în sume egale anuale,
pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi restituită, aferentă proiectelor finanţate nu va depăşi
diferenţa între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciul
datoriei publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. În cazul în care pe parcursul celor 20 de ani
sunt contractate noi împrumuturi în condiţiile art. 10, se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a se
restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale înregistrat de unităţile/subdiviziunile
administrativ - teritoriale. Unităţile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale au posibilitatea achitării
anticipate a contribuţiilor proprii la proiecte. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează
la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor şi se virează în contul de venituri, cod
indicator 41.01.15 - Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii. Calculul
sumei datorate se efectuează de către beneficiar şi se verifică de către structuri din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor
publice. (alineat modificat prin art. I pct. 9 din Ordinul M.F.P. nr. 2677/2019, în vigoare de la 12 august
2019)
(2) Universităţile au obligaţia de a restitui anual 2,5% din valoarea finanţării, pe o perioadă fixă de 20 de ani,
reprezentând contribuţia proprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează
la bugetul de stat, subdiviziunea bugetară la care se virează sumele rambursate de beneficiari, respectiv
contul de venituri, cod indicator 41.01.15 - Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare şi
Investiţii, până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către
beneficiar şi se verifică de către structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau
Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(3) Pentru neachitarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), beneficiarii datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere la nivelul celor stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare. Executarea silită a sumelor neachitate se efectuează de către organele
fiscale centrale.
(4) Diferenţa rezultată dintre valoarea grantului şi sumele achitate conform alin. (1), la finalul perioadei de
20 de ani, reprezintă cheltuiala definitivă a bugetului de stat şi nu se mai datorează de către beneficiar.
(art. 18 din Ordinul M.F.P. nr. 2023/2019, în aplicarea art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, în
vigoare de la 16 aprilie 2019)
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 111
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Fondul de risc

Art. 64. - (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile
administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de
subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local.
(2) Fondul de risc se păstrează în conturi separate, deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, şi
se constituie distinct pentru garanţii locale la împrumuturi interne şi, respectiv, pentru garanţii la împrumuturi
externe.
(3) Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii
împrumuturilor garantate; dobânzile acordate de unităţile Trezoreriei Statului la disponibilităţile fondului;
majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen
de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor şi
comisioanelor aferente şi, în completare, din bugetul local. În cazul în care se efectuează plăţi din fondul de
risc, aferente unor scadenţe neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reîntregesc cu sumele
recuperate de la acesta.
(4) Nivelul comisionului de risc se determină de către ordonatorul principal de credite şi se aprobă de către
autorităţile deliberative. Acest comision se aplică asupra valorii împrumutului garantat.
(5) Sumele aflate în fondul de risc la sfârşitul anului se regularizează cu bugetul local, în limita sumelor
primite de la acest buget, iar diferenţa se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Contul de execuţie
al fondului de risc se anexează la situaţiile financiare.

Împrumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului

Art. 65.
[{*}] (1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei, apar goluri temporare de casă ca urmare a decalajului
dintre veniturile şi cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin împrumuturi acordate de
Ministerul Finanţelor Publice din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai după
utilizarea excedentului din anii precedenţi. (alineat modificat prin art. 1 pct. 36 din O.U.G. nr. 63/2010
(publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1 ianuarie 2011)
(2) Valoarea totală a împrumutului care poate fi angajat de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit
prevederilor alin. (1), este supusă următoarelor limite:

a) nu va depăşi 5% din totalul veniturilor estimate a fi încasate pe durata anului bugetar în care se face
împrumutul, în regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4);
b) în condiţiile prevederilor lit. a), autorităţile administraţiei publice locale nu pot angaja împrumuturi
mai mari decât fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiaşi an bugetar.

(3) Rambursarea fondurilor împrumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantată cu veniturile
estimate a fi încasate în anul bugetar respectiv, în condiţiile respectării garantării, prin venituri, a celorlalte
datorii publice locale.
(4) În situaţia în care împrumutul prevăzut la alin. (1) nu a fost restituit până la 31 decembrie, direcţiile
generale ale finanţelor publice sunt autorizate să execute contul unităţii administrativ-teritoriale în cauză.

Verificări excepţionale

Art. 66. - (1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale va fi supusă unei verificări excepţionale de
către Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, în următoarele situaţii:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 112
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

a) autoritatea administraţiei publice locale nu îşi rambursează toate obligaţiile de plată pe termen scurt
până la sfârşitul anului bugetar în care au fost angajate împrumuturile;
b) dacă, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt ale autorităţii
administraţiei publice locale depăşesc limita stabilită la art. 65 alin. (2) lit. a);
c) la sesizarea motivată a cel puţin unei treimi din numărul membrilor ce compun autoritatea
deliberativă.

(2) Curtea de Conturi va solicita autorităţilor administraţiei publice locale care se află în una dintre situaţiile
specificate la alin. (1) să întocmească şi să depună un plan de redresare la Curtea de Conturi şi la direcţia
generală a finanţelor publice, prin care autorităţile administraţiei publice locale se obligă să se supună
prevederilor art. 65 alin. (2) în termen de 12 luni.
(3) Ministerul Finanţelor Publice poate acorda din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei
Statului împrumuturi cu dobândă autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul planului de redresare, în
regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4) şi cu condiţia ca acestea să se angajeze la rambursarea
acestor fonduri într-un termen stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, dar care nu poate depăşi 2 ani.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de Conturi şi la direcţia generală a
finanţelor publice modul de realizare a măsurilor cuprinse în planul de redresare prevăzut la alin. (2).

CAPITOLUL V
Finanţarea instituţiilor publice

Art. 67. Finanţarea instituţiilor publice
Art. 68. Veniturile proprii ale instituţiilor publice
Art. 69. Bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de instituţiile publice
Art. 70. Excedentele bugetelor instituţiilor publice
Art. 71. Regimul de finanţare a unor activităţi ale instituţiilor publice
Art. 72. Împrumuturi temporare pentru unele activităţi sau instituţii publice
Art. 73. Execuţia de casă a bugetelor instituţiilor publice

Finanţarea instituţiilor publice

Art. 67. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigură astfel:

a) integral din bugetul local;
b) din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local;
c) integral din venituri proprii.

(2) Instituţiile publice, finanţate integral din bugetul local, varsă veniturile realizate la acest buget.

    NOTĂ UltraTech: Conform art. II. din O.U.G. nr. 90/2007, în vigoare de la 26 septembrie 2007,
instituţiile publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările
ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din
venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri
proprii, nu acordă tichete de masă în anul 2008 personalului din cadrul acestora.

Art. I. - (1) Instituţiile publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 113
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice,
cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din
cadrul acestora.
(2) În bugetele pe anul 2010 ale instituţiilor publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr.
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate
integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de
tichete cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora.
(art. I din O.U.G. nr. 114/2009, în aplicarea art. 67 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 29
decembrie 2009)

[{*}]
Art. 2. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică autorităţilor, instituţiilor şi entităţilor publice şi/sau de utilitate
publică prevăzute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, finanţate potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
altor entităţi clasificate în administraţia publică conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din
Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 26 iunie 2013.
    (art. 2 din Legea nr. 69/2010, în aplicarea art. 67 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 14 mai 2015)

Veniturile proprii ale instituţiilor publice

Art. 68. - (1) Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c), se
încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează de către acestea potrivit dispoziţiilor legale.
(2) Veniturile proprii ale bugetelor instituţiilor publice, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. b) şi c), provin
din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale şi sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii
editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe şi altele.

Bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de instituţiile publice

Art. 69. - (1) Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor bunuri materiale şi fonduri
băneşti, primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea
dispoziţiilor legale.
(2) Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite în condiţiile alin. (1), în situaţia
instituţiilor publice finanţate integral de la buget, sunt vărsate direct la bugetul local din care se finanţează
acestea. Cu aceste sume se majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local, iar fondurile respective se vor
utiliza cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător.
(3) Cu fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor
publice finanţate potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) şi c), se vor majora bugetele de venituri şi
cheltuieli ale acestora. Aceste instituţii au obligaţia de a prezenta, în anexa la contul de execuţie bugetară
trimestrială şi anuală, situaţia privind sumele primite şi utilizate în aceste condiţiii şi cu care a fost majorat
bugetul de venituri şi cheltuieli.
(4) Bunurile materiale primite de instituţiile publice în condiţiile alin. (1) se înregistrează în contabilitatea
acestora.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 114
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Excedentele bugetelor instituţiilor publice

Art. 70. - (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate în condiţiile art. 67
alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârşitul anului cu bugetele locale din care sunt finanţate, în limita sumelor
primite de la acestea, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c),
rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi folosite în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(3) Autorităţile deliberative pot hotărî ca excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice
subordonate, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), să se preia ca venit la bugetul local, după deducerea
sumelor încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată.

2.17. - [. . .]
(2) Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art.70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05
"Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor rezultate din execuţia
bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente, la finele anului
2007, în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate
integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 "Disponibil
din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală", deschise pe numele instituţiilor publice şi
serviciilor publice subordonate.
(pct. 2.17 alin. (2) din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 2397/2007, în aplicarea art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin.
(4) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 27 decembrie 2007)

2.19. [. . .]
(2) Autorităţile deliberative pot hotărî în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05
"Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor rezultate din execuţia
bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente, la finele anului
2008, în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate
integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 "Disponibil
din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală" deschise pe numele instituţiilor publice şi
serviciilor publice subordonate.
(pct. 2.19 alin. (2) din anexa la Ordinul M.E.F. nr. 3647/2008, în aplicarea art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin.
(4) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 24 decembrie 2008)

2.20. [. . .]
(2) Autorităţile deliberative pot hotărî în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05
"Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor rezultate din execuţia
bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente la finele anului
2009 în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate
integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 "Disponibil
din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală" deschise pe numele instituţiilor publice şi
serviciilor publice subordonate.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 115
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(pct. 2.20 alin. (2) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 3387/2009, în aplicarea art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin.
(4) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2009)

2.21. [. . .]
(2) Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 "Venituri
ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor
rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii,
existente la finele anului 2010 în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei
publice locale finanţate integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul
contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală", deschise pe
numele instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate.
(pct. 2.21 alin. (2) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2839/2010, în aplicarea art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin.
(4) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 20 decembrie 2010)

2.19. [. . .]
(2) Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 "Venituri
ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor
rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii,
existente la finele anului 2011 în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei
publice locale finanţate integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul
contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală" deschise pe
numele instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate.
(pct. 2.19 alin. (2) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2985/2011, în aplicarea art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin.
(4) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 21 decembrie 2011)

2.20. [. . .]
(2) Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 "Venituri
ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor
rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii,
existente, la finele anului 2012, în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei
publice locale finanţate integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul
contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală", deschise pe
numele instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate.
    (pct. 2.20. alin. (2) din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1720/2012, în aplicarea 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4)
din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 20 decembrie 2012)

    2.19. (1) Disponibilităţile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi
disponibilităţile rezultate din execuţia bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii, rămase la
finele anului 2013 în soldul conturilor 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice
centrale finanţate integral din venituri proprii", 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 116
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

publice locale finanţate integral din venituri proprii", 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi
instituţiilor publice de subordonare centrală" şi 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice
de subordonare locală", după caz, se reportează în anul următor şi se utilizează în anul 2014 în condiţiile
prevederilor legale în vigoare.
(2) Autorităţile deliberative pot hotărî în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 "Venituri
ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor
rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii,
existente, la finele anului 2013, în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei
publice locale finanţate integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul
contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală", deschise pe
numele instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate.
(pct. 2.19 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2020/2013, în aplicarea art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 decembrie 2013)

    3.15. Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul
21.A.36.05.00 "Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor
publice", a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral
din venituri proprii, existente, la finele anului 2014, în soldul contului 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului
instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii", precum şi a
excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din
venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de
subordonare locală", deschise pe numele instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate. (pct. 3.15 din
anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1780/2014, în aplicarea art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2014)

    3.18. Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul
21.A.36.05.00 "Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor
publice", a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral
din venituri proprii, existente, la finele anului 2015, în soldul contului 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului
instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii", precum şi a
excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din
venituri proprii, existente în soldul contului 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate
integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală". (pct. 3.18
din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015, în aplicarea art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 22 decembrie 2015)

    3.16. Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul
21.A.36.05.00 "Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor
publice", a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral
din venituri proprii, existente, la finele anului 2016, în soldul contului 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului
instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii", precum şi a

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 117
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din
venituri proprii, existente în soldul contului 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităţilor finanţate
integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din administraţia publică locală". (pct. 3.16
din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2890/2016, în aplicarea art. 39 alin. (7), (71), (72) şi (8), art. 40, art. 49
alin. (131) şi (132), art. 54 alin. (8) - (11), art. 70 alin. (3), art. 71 alin. (4), art. 80 alin. (2) şi art. 84 din
Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 23 decembrie 2016)

Regimul de finanţare a unor activităţi ale instituţiilor publice

Art. 71. - (1) Autorităţile deliberative pot aproba înfiinţarea de activităţi integral finanţate din venituri proprii
pe lângă unele instituţii publice, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. a), stabilind totodată domeniul de
activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare şi funcţionare a acestor
activităţi.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se aprobă odată
cu bugetul instituţiei publice de care aparţin.
(3) În situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii,
cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate.
(4) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din
venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie sau se preiau ca venit la bugetul local,
potrivit hotărârii autorităţilor deliberative.

Împrumuturi temporare pentru unele activităţi sau instituţii publice

Art. 72. - (1) În cazul în care la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor
instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de
fonduri suficiente, în baza documentaţiilor temeinic fundamentate autorităţile deliberative pot aproba
împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenţie.
(2) Împrumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la data
acordării.
(3) În situaţia nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul
celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

Execuţia de casă a bugetelor instituţiilor publice

Art. 73. - (1) Instituţiile şi serviciile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv
activităţile de pe lângă unele instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, efectuează operaţiunile
de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază îşi au sediul şi unde au
deschise conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilităţi.
(2) Instituţiile publice au obligaţia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi la
unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
(3) Autorităţile executive şi preşedinţii consiliilor judeţene au obligaţia publicării pe pagina de Internet a
instituţiilor publice şi/sau prin afişaj public a proiectului de buget, a bugetului aprobat, a execuţiei bugetului,
a evoluţiei execuţiei bugetului, a rectificării bugetului şi a contului de execuţie, precum şi actualizarea
informaţiilor cel puţin o dată pe trimestru.

CAPITOLUL VI
Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 118
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Art. 74. Criza financiară
Art. 75. Insolvenţa
Art. 751 Excepţii (articol introdus prin art. 1 pct. 37 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010),
în vigoare de la 1 ianuarie 2011)

Criza financiară

Art. 74.
[{*}]
[{*}] (1) Criza financiară este starea patrimoniului unităţii administrativ - teritoriale caracterizată prin
existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea
obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Criza financiară este prezumată în
una dintre următoarele situaţii: (parte introductivă modificată prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013,
astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 35/2016, în vigoare de la 27 martie 2016)

[{*}] a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile şi care depăşesc
15% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unităţii administrativ - teritoriale respective, cu
excepţia celor aflate în litigiu comercial; (literă modificată prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013,
astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 35/2016, în vigoare de la 27 martie
2016)
b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri şi cheltuieli sau în bugetele
instituţiilor sau serviciilor publice de interes local sau judeţean, după caz, pe o perioadă mai mare de 90
de zile de la data scadenţei;

    (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013)
(2) Situaţia de criză financiară poate fi sesizată de ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-
teritoriale, conducătorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite
din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conducătorii societăţilor comerciale sau ai
regiilor autonome din subordinea consiliului local, de diverşi creditori, de directorul direcţiei generale a
finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi de structurile teritoriale ale Curţii de
Conturi. Sesizarea se face la direcţia generală a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti şi la
ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale care se află în situaţia de criză financiară.

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 3. - (1) Situaţia crizei financiare poate fi sesizată potrivit prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Autoritatea deliberativă ia act, prin adoptarea unei hotărâri, de existenţa situaţiei de criză financiară,
mandatează ordonatorul principal de credite să elaboreze un proiect de plan de redresare financiară şi
analizează propunerile strategice preliminare care să fie cuprinse în planul de redresare financiară
elaborat de către ordonatorul principal de credite.
(3) Ordonatorul principal de credite solicită înregistrarea hotărârii autorităţii deliberative de declarare a
crizei financiare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia, în registrul local al situaţiilor de
criză financiară a unităţilor administrativ - teritoriale, care este gestionat de direcţiile generale ale
finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Acestea comunică lunar Ministerului
Finanţelor Publice situaţiile de deschidere sau de închidere a crizelor financiare înregistrate."

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 119
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(3) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al
unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de
încadrare sau neîncadrare în prevederile alin. (1).
[{*}] (4) Ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea crizei financiare,
convoacă autoritatea deliberativă şi sesizează direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau a
municipiului Bucureşti, după caz. (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare
de la 24 mai 2013)
(5) Autoritatea deliberativă ia act, în condiţiile legii, de existenţa situaţiei de criză financiară, mandatează
ordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiară şi analizează propuneri
care să fie cuprinse în planul de redresare financiară prezentat de ordonatorul principal de credite.
[{*}] (6) În termen de 30 zile calendaristice de la adoptarea hotărârii prin care a fost declarată starea de criză
financiară, ordonatorul principal de credite împreună cu ceilalţi membrii ai comitetului pentru situaţii de criză
financiară pregătesc un plan de redresare financiară a unităţii administrativ - teritoriale. (alineat modificat
prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013)
[{*}] (7) Planul de redresare financiară cuprinde planificarea economico - financiară şi bugetară pe perioada
procedurii de redresare financiară, care presupune:

1. o prezentare a situaţiei economico - financiare a unităţii administrativ - teritoriale;
2. măsuri care să asigure prestarea serviciilor publice esenţiale de către autorităţile administraţiei
publice locale pe durata aplicării planului de redresare financiară;
3. măsuri de îmbunătăţire a managementului financiar şi a mecanismelor de control necesare pentru
eficientizarea furnizării serviciilor publice esenţiale;
4. măsuri de creştere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum şi de generare de venituri
suplimentare;
5. măsuri pentru reducerea cheltuielilor;
6. planificarea economico - financiară şi bugetară pe perioada procedurii de redresare financiară, care
presupune:

a) analiza tuturor veniturilor şi cheltuielilor bugetare, recomandări pentru creşterea veniturilor şi
reducerea cheltuielilor, precum şi elaborarea de rectificări ale bugetului local;
b) proiecţia veniturilor şi cheltuielilor pentru anul curent şi pentru următorii 2 ani;
c) restructurarea conducerii, organizării şi gestionării aparatului de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului judeţean, a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local sau judeţean,
după caz;

7. stabilirea sarcinilor pentru îndeplinirea prevederilor din planul de redresare financiară pe obiective,
persoane responsabile şi termene.

(alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013)
[{*}] (8) Controlul executării şi îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de redresare financiară este realizat
de comitetul pentru situaţii de criză financiară. (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013,
în vigoare de la 24 mai 2013)
(9) Planul de redresare financiară este supus spre aprobare autorităţii deliberative în termen de 3 zile
lucrătoare de la elaborare şi va fi adoptat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunere. În cazul în
care planul de redresare financiară nu este adoptat, autoritatea deliberativă se întruneşte în termen de 3 zile
lucrătoare de la data dezbaterii în ultima şedinţă pentru reanalizarea acestuia. Dacă planul de redresare
financiară nu se adoptă, acesta se consideră aprobat în forma propusă de iniţiator.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 120
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 5 alin. (5) din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai
2013:

"Art. 5. - [. . .]
(5) Planul de redresare financiară se aprobă, la propunerea ordonatorului principal de credite, prin
hotărâre a autorităţii deliberative, potrivit art. 74 alin. (9) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare. "

[{*}] (10) Planul de redresare financiară poate fi modificat, la cererea ordonatorului principal de credite, ori
de câte ori este necesar, în cazul în care apar date, informaţii sau fapte necunoscute la momentul aprobării
acestuia, dacă acestea pot împiedica procesul de redresare financiară. Noul plan este elaborat de ordonatorul
principal de credite împreună cu membrii comitetului pentru situaţii de criză financiară şi se supune aprobării
autorităţii deliberative. (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai
2013)
(11) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca în perioada desfăşurării procedurii de redresare a crizei
financiare să asigure funcţionarea eficientă şi eficace a serviciilor publice esenţiale.
[{*}] (12) Autoritatea deliberativă declară, la cererea ordonatorului principal de credite şi cu avizul
consultativ al comitetului pentru situaţii de criză financiară, încetarea situaţiei de criză financiară, prin
adoptarea unei hotărâri, dacă:

a) criteriile prevăzute la alin. (1) nu s-au mai evidenţiat timp de 180 de zile calendaristice;
b) sunt îndeplinite criteriile pentru declararea stării de insolvenţă, prevăzute de art. 75, caz în care
unitatea administrativ - teritorială este supusă procedurii insolvenţei, prevăzută de prezenta lege.

    (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013)
(13) Situaţia de criză financiară, respectiv încetarea acesteia, se înregistrează, în termen de 5 zile de la
declararea situaţiei de criză financiară, de către ordonatorul principal de credite, respectiv de la aprobarea
încetării stării de criză financiară, în registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-
teritoriale, care este gestionat de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti. Acestea vor comunica lunar situaţiile de deschidere sau de închidere a crizelor financiare
înregistrate Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi înregistrate în registrul naţional al situaţiilor de criză
financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 4. - (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
gestionează registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ - teritoriale, în care
sunt înscrise toate unităţile administrativ - teritoriale aflate în situaţie de criză financiară, potrivit
prevederilor art. 74 alin. (13) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Acest
registru are caracter de document public, se publică şi se actualizează permanent pe pagina de internet a
Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Procedurile privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ - teritoriale şi
înregistrarea lor la registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ - teritoriale se
stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă."

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 121
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Art. 1. - (1) În termen de 30 de zile de la sesizarea situaţiei de criză financiară de către persoanele prevăzute
la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ - teritoriale are obligaţia furnizării
situaţiei economico - financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situaţia de criză financiară.
Autoritatea deliberativă ia act, prin adoptarea unei hotărâri, de existenţa situaţiei de criză financiară.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de
criză financiară, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ - teritoriale solicită înregistrarea
acesteia la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în Registrul
local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ - teritoriale.
(3) În Registrul local al situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ - teritoriale sunt înscrise toate
unităţile administrativ - teritoriale aflate în situaţie de criză financiară sau ieşite din situaţie de criză
financiară.
(art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2247/2013, în aplicarea art. 74 alin. (2) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 8 iulie 2013)

Art. 2. - În vederea solicitării înregistrării hotărârii autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză
financiară ordonatorul principal de credite depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti următoarele documente:

a) adresă de solicitare a înregistrării hotărârii autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză
financiară;
b) hotărârea autorităţii deliberative de declarare a situaţiei de criză financiară;
c) sesizarea situaţiei de criză financiară de către persoanele prevăzute la art. 74 alin. (2) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
[. . .]

(art. 2 alin. (1) lit a) - c) din anexa nr. 1 la Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2247/2013, în aplicarea art. 74 alin.
(2) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 8 iulie 2013)

Insolvenţa

Art. 75.
[{*}]
[{*}] (1) Insolvenţa este starea patrimoniului unităţii administrativ - teritoriale caracterizată prin existenţa
unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de
plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Insolvenţa este prezumată în una dintre următoarele
situaţii: (parte introductivă modificată prin art. 123 pct. 2 din O.U.G. nr. 46/2013, astfel cum a fost
modificată prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 35/2016, în vigoare de la 27 martie 2016)

[{*}] a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc
50% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unităţilor administrativ - teritoriale, fără a se lua în
calcul cele aflate în litigiu comercial; (literă modificată prin art. 123 pct. 2 din O.U.G. nr. 46/2013,
astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 35/2016, în vigoare de la 27 martie
2016)
b) neachitarea drepturilor salariale izvorâte din raporturile de muncă şi prevăzute în bugetul de venituri
şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 122
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

    (alineat modificat prin art. 123 pct. 2 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013)

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 12 lit. b) din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai
2013:

"Art. 12. - Autoritatea deliberativă declară, la cererea ordonatorului principal de credite şi cu avizul
consultativ al comitetului pentru situaţii de criză financiară, încetarea situaţiei de criză financiară, prin
adoptarea unei hotărâri, dacă:

[. . .]
b) sunt îndeplinite criteriile pentru declararea stării de insolvenţă, prevăzute de art. 75 alin. (1) din
Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care unitatea administrativ -
teritorială este supusă procedurii insolvenţei."

(2) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva
unei unităţi administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul acesteia pe o
perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are sediul
unitatea administrativ-teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei acestei unităţi administrativ-
teritoriale.

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 57. - Orice creditor sau grup de creditori care îndeplinesc condiţiile prevederilor art. 75 alin. (2)
din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate introduce la tribunal o cerere de
deschidere a procedurii de insolvenţă. "

(3) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al
unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de
încadrare sau neîncadrare în prevederile alin. (1).
(4) Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia ca, în termen de 15 zile
de la constatarea stării de insolvenţă care a intervenit potrivit alin. (1), să solicite deschiderea procedurii
privind insolvenţa unităţii administrativ-teritoriale, prin cerere depusă la tribunalul în a cărui circumscripţie
se află unitatea administrativ-teritorială respectivă. Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-
teritoriale are obligaţia de a notifica deschiderea procedurii de insolvenţă creditorilor şi oricăror persoane
interesate.

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 53 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 53. - Procedura insolvenţei se deschide pe baza unei cereri introduse la tribunal de către creditori
sau de ordonatorul principal de credite potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) şi (4) din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 59 alin. (1) din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai
2013:

"Art. 59. - (1) Dacă cererea formulată de ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ -
teritoriale în cauză întruneşte condiţiile cerute de art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, judecătorul - sindic pronunţă o încheiere de deschidere a

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 123
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

procedurii şi dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea prevăzută la art. 78.
[. . .]"

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 115 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 115. - Constituie infracţiune de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă de către ordonatorul principal de credite a cererii
de deschidere a procedurii de insolvenţă a unităţii administrativ - teritoriale într-un termen care
depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare."

(5) Introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către ordonatorul principal de credite a cererii prevăzute la
alin. (4) atrage răspunderea acestuia, în condiţiile legii, pentru prejudiciile pricinuite părţii interesate.
(6) Judecătorul-sindic, prin hotărârea de deschidere a procedurii de insolvenţă, va numi un administrator.
[{*}] (7) În termen de 30 de zile calendaristice administratorul judiciar elaborează planul de redresare a
insolvenţei, împreună cu ordonatorul principal de credite, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice
judeţene sau al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi al camerei de conturi
teritoriale. (alineat modificat prin art. 123 pct. 2 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013)
(8) Administratorul sau ordonatorul principal de credite, după caz, are obligaţia ca în perioada desfăşurării
procedurii de insolvenţă să asigure furnizarea eficientă şi eficace a serviciilor publice esenţiale, în condiţiile
legii.
(9) Planul de redresare a insolvenţei va cuprinde:

a) măsurile de restabilire a viabilităţii financiare a unităţii administrativ-teritoriale;
b) măsurile de continuare a prestării serviciilor esenţiale ale unităţii administrativ-teritoriale, pe toată
perioada insolvenţei acesteia;
c) planul de achitare a debitelor către creditori.

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 90 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 90. - Administratorul judiciar, împreună cu ordonatorul principal de credite, întocmeşte un plan de
redresare care să includă elementele prevăzute la art. 75 alin. (9) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare. Planul de redresare este supus avizării direcţiei generale a
finanţelor publice judeţene sau a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi
camerei de conturi teritoriale, în termen de 3 zile de la finalizare, care vor emite avizul în termenul
prevăzut la art. 79 alin. (2), urmând a fi supus aprobării autorităţii deliberative potrivit prevederilor art.
75 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

(10) Planul de redresare a insolvenţei se supune aprobării consiliului local, în termen de 10 zile de la
întocmirea conform prevederilor alin. (7), şi devine obligatoriu atât pentru autoritatea deliberativă, cât şi
pentru ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale.
(11) În caz de neadoptare în termenul prevăzut la alin. (10), administratorul va propune judecătorului-sindic
emiterea hotărârii de preluare a atribuţiilor de ordonator principal de credite de către administrator.
(12) Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a insolvenţei.
(13) În caz de nerespectare a planului de redresare a insolvenţei, administratorul va propune judecătorului-
sindic suspendarea atribuţiilor de ordonator principal de credite şi emiterea hotărârii de preluare a atribuţiilor
de ordonator de credite de către administrator.

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 22 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 124
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

"Art. 22. - Atribuţiile judecătorului - sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii
administratorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei.
Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar sau ordonatorului principal de credite al
unităţii administrativ - teritoriale dacă acestuia nu i s-a suspendat dreptul de a exercita atribuţiile de
ordonator principal de credite potrivit art. 75 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare. "

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 34 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24
mai 2013:

"Art. 34. - (1) Comitetul creditorilor are următoarele atribuţii:
[. . .]
d) să solicite administratorului judiciar, în temeiul art. 75 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, suspendarea atribuţiilor de ordonator principal de credite al
unităţii administrativ - teritoriale;
[. . .]"

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 41 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 41. - În conformitate cu art. 75 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, administratorul judiciar poate propune judecătorului - sindic suspendarea
atribuţiilor de ordonator principal de credite şi dispunerea preluării acestor atribuţii de către
administratorul judiciar."

(14) Ordonatorului principal de credite şi autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale le este
interzisă exercitarea oricăror atribuţii cu implicaţii financiare pe toată perioada gestionării situaţiei de
insolvenţă, conform prevederilor alin. (11)-(13), atribuţii care se exercită exclusiv de administratorul numit în
condiţiile alin. (6), (11) sau (13).
[{*}] (15) În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile stării de insolvenţă a unităţii administrativ -
teritoriale, judecătorul - sindic pronunţă o sentinţă de închidere a procedurii, chiar dacă nu au fost stinse toate
creanţele cuprinse în planul de redresare a stării de insolvenţă. Restul creanţelor nestinse în procedura de
insolvenţă vor fi cuprinse în planul de redresare a stării de criză financiară. Sentinţa de închidere a procedurii
este notificată de administratorul judiciar direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, după caz, pentru efectuarea menţiunii în registrul local al situaţiilor de insolvenţă a
unităţilor administrativ - teritoriale. (alineat modificat prin art. 123 pct. 2 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare
de la 24 mai 2013)
(16) Prin închiderea procedurii insolvenţei, administratorul este descărcat de orice îndatoriri sau
responsabilităţi cu privire la aplicarea procedurii faţă de ordonatorul principal de credite, faţă de patrimoniul
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi faţă de creditori. În termen de 30 de zile de la notificarea
prevăzută la alin. (15), între administrator şi ordonatorul principal de credite se încheie un proces-verbal de
predare-primire cu privire la operaţiunile derulate în timpul procedurii insolvenţei.
(17) Unitatea administrativ-teritorială revine la statutul de criză financiară, iar ordonatorul principal de
credite şi consiliul local îşi reiau atribuţiile şi vor proceda conform art. 74 la aplicarea întocmai a planului de
redresare financiară pentru ieşirea unităţii administrativ-teritoriale din criză financiară.
(18) Cheltuielile ocazionate cu plata indemnizaţiei administratorului şi îndeplinirea procedurii de redresare a
insolvenţei reprezintă cheltuieli ale unităţii administrativ-teritoriale şi se suportă din bugetul acesteia.
(19) Situaţia de deschidere a procedurii de insolvenţă, respectiv de închidere a acesteia, se înregistrează în
termen de 5 zile de la declararea situaţiei de insolvenţă, respectiv de la notificarea hotărârii judecătoreşti de
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 125
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

închidere a procedurii de către ordonatorul principal de credite, în registrul local al situaţiilor de insolvenţă a
unităţilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti. Acestea vor comunica lunar situaţiile de deschidere sau de închidere a
procedurilor de insolvenţă înregistrate Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi înregistrate în registrul
naţional al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 52 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 52. - (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
gestionează un registru local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ - teritoriale în care sunt
înscrise toate unităţile administrativ - teritoriale aflate în stare de insolvenţă, potrivit prevederilor art. 75
alin. (19) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Acest registru are caracter
de document public, se publică şi se actualizează permanent pe pagina de internet a Ministerului
Finanţelor Publice.
(2) Procedurile privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ - teritoriale şi
înregistrarea lor la registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ - teritoriale,
precum şi gestionarea acestuia, se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013:

"Art. 71. - Pe perioada în care unitatea administrativ - teritorială este declarată în stare de insolvenţă,
potrivit prevederilor art. 75 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ordonatorul principal de credite şi autoritatea deliberativă nu pot, fără avizul administratorului judiciar:

a) să emită dispoziţii sau să adopte hotărâri, după caz, care pot conduce la o creşterea obligaţiilor
financiare, cu excepţia celor prevăzute prin lege, sau să efectueze alte cheltuieli în afara celor
necesare furnizării serviciilor publice esenţiale;
b) să înfiinţeze noi servicii sau instituţii publice de interes local sau judeţean;
c) să răspundă oricăror obligaţii financiare contractate înainte de iniţierea procedurilor, cu excepţia
obligaţiilor aprobate expres în planul de redresare a insolvenţei unităţii administrativ - teritoriale;
d) să împrumute fonduri cu excepţia împrumuturilor de refinanţare a datoriei publice;
e) să angajeze personal suplimentar."

Art. 1. - (1) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile
împotriva unei unităţi administrativ - teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul
acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi
are sediul unitatea administrativ - teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei acestei unităţi
administrativ - teritoriale.
(2) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al
unităţii administrativ - teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico - financiare şi a concluziei de
încadrare sau neîncadrare în situaţia de insolvenţă.
(3) Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ - teritoriale are obligaţia ca, în termen de 15 zile
de la constatarea stării de insolvenţă care a intervenit potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, să solicite deschiderea
procedurii privind insolvenţa unităţii administrativ - teritoriale, prin cerere depusă la tribunalul în a cărui
circumscripţie se află unitatea administrativ - teritorială respectivă.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 126
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(4) Ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la declararea situaţiei de insolvenţă, solicită
înregistrarea acesteia la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în
Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ - teritoriale.
(5) În Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ - teritoriale sunt înscrise toate
unităţile administrativ - teritoriale aflate în situaţia de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă.
(art. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2247/2013, în aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 8 iulie 2013)

Excepţii

Art. 751 - Prevederile art. 14 alin. (6)-(8) şi ale art. 49 alin. (6)-(13) nu se aplică unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale care intră în procedura de criză financiară, respectiv de insolvenţă, potrivit legii
speciale prevăzute la art. 85.
(articol introdus prin art. 1 pct. 37 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)

CAPITOLUL VII
Dispoziţii instituţionale

Art. 76. Comitetul pentru finanţe publice locale
Art. 761. Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale (articol
introdus prin art. 1 pct. 38 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)

Comitetul pentru finanţe publice locale

Art. 76. - (1) Se înfiinţează Comitetul pentru finanţe publice locale, organism cu rol consultativ în procesul
de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, care privesc în mod direct bugetele locale şi de
stabilire a sumelor de echilibrare ce se alocă anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale, structură de tip
partenerial, fără personalitate juridică.
(2) Comitetul pentru finanţe publice locale este compus din câte un reprezentant desemnat de:

a) Parlamentul României;
b) Ministerul Administraţiei şi Internelor;
c) Ministerul Finanţelor Publice;
d) structura asociativă a comunelor din România;
e) structura asociativă a oraşelor din România;
f) structura asociativă a municipiilor din România;
g) structura asociativă a consiliilor judeţene din România.

(3) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile de specialitate,
asigură împreună secretariatul tehnic al Comitetului pentru finanţe publice locale.
(4) Modul de funcţionare şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicării pe
paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 127
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

informaţii:

a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora,
în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;
b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare
de la aprobare;
d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute ia
art. 1 alin. (2), inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile
generale ale finanţelor publice;
e) bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit
metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului
finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;

NOTĂ UltraTech: Metodologia privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al


unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, aprobat prin art. 1 lit. c) din Ordinul M.F.P. nr.
2651/2010, în aplicarea art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 noiembrie
2010)

f) registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data
de 31 ianuarie a fiecărui an;
g) programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile
lucrătoare de la aprobare.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la
termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea publicării pe pagina de
internet a acestuia.
(3) Se consideră îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (2) numai după obţinerea numărului de înregistrare
generat automat de programul informatic după încărcarea informaţiilor.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale care până la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet publică
documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1), în termenele respective, la avizierul aflat la sediul acestora,
fără a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3).
(5) Unităţile administrativ-teritoriale care se încadrează în prevederile alin. (4) au obligaţia ca până la data de
31 decembrie 2010 să realizeze şi să operaţionalizeze pagini de internet proprii.
(articol introdus prin art. 1 pct. 38 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 1
ianuarie 2011)

Art. 1. - (1) Prin prezentul ordin se aprobă procedura de exploatare a aplicaţiei informatice privind
transmiterea în format electronic a informaţiilor conform art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) Aplicaţia informatică se accesează din pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor
(www.mai.gov.ro), sub link-ul "Aplicarea Legii nr. 273/2006".
b) Pentru înregistrarea în aplicaţia informatică, în vederea încărcării documentelor electronice pe pagina
de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor, fiecare ordonator principal de credite de la
nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale/subdiviziuni administrativ - teritoriale, după caz,
dispune parcurgerea următoarelor etape:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 128
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

- etapa 1: îndeplinirea condiţiilor tehnice minime pentru aplicarea prevederilor art. 761 din Legea
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1;
- etapa 2: desemnarea unei persoane responsabile de aplicarea prevederilor art. 76 1 din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Persoana responsabilă, în calitate de
utilizator, trebuie să deţină o adresă de e-mail validă care va fi utilizată şi pentru recuperarea
parolei de acces;
- etapa 3: crearea de către utilizator, până la data de 26 ianuarie 2011, a unui cont de acces în
numele unităţii administrativ - teritoriale/subdiviziunii administrativ - teritoriale, după caz, prin
accesarea aplicaţiei informatice. În acest sens, va introduce datele necesare pentru crearea contului
de utilizator;
- etapa 4: accesarea de către utilizator a aplicaţiei informatice de pe pagina de internet a
Ministerului Administraţiei şi Internelor www.mai.gov.ro, sub link-ul "Aplicarea Legii nr.
273/2006", şi completarea formularului de validare cont utilizator, prevăzut în anexa nr. 2.
Formularul de validare se tipăreşte, se semnează, se ştampilează şi se transmite, până la data de 26
ianuarie 2011, pe fax, la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru politici fiscale şi
bugetare locale. Numărul de fax se publică la acelaşi link sus - menţionat.

(2) Transmiterea informaţiilor în format electronic, prevăzute la art. 761 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se realizează prin încărcarea documentelor electronice, de către
utilizatori, direct prin aplicaţie.
(3) Aplicaţia se utilizează conform Manualului de exploatare a aplicaţiei care se postează pe pagina de
internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor, sub link-ul "Aplicarea Legii nr. 273/2006".
(art. 1 din Ordinul M.A.I. nr. 11/2011, în aplicarea art. 761 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 18
ianuarie 2011)

CAPITOLUL VIII
Sancţiuni

[{*}] Art. 77. Infracţiuni şi pedepse (articol modificat prin art. 182 din Legea nr. 187/2012 - publicată
la 12 noiembrie 2012, în vigoare de la 1 februarie 2014)
Art. 78. Contravenţii şi sancţiuni
Art. 79. Legislaţia aplicată contravenţiei

[{*}]

Infracţiuni şi pedepse

Art. 77. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:

a) angajarea, ordonanţarea şi efectuarea de plăţi peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de
cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) peste limita creditelor bugetare
aprobate;
c) exercitarea oricăror atribuţii cu implicaţii financiare pe toată perioada gestionării situaţiei de
insolenţă, conform prevederilor art. 75 alin. (11) - (13), de către ordonatorul principal de credite sau de
către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ - teritoriale aflate în procedură de insolvenţă.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 129
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(articol modificat prin art. 182 din Legea nr. 187/2012 - publicată la 12 noiembrie 2012, în vigoare de la
1 februarie 2014)

Contravenţii şi sancţiuni

Art. 78. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (2), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 19 alin. (2), art. 40, art. 44, art.
45, art. 57 şi ale art. 69 alin. (2) şi (4);
[{*}] b) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) - (4), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1) -
(4), art. 33 alin. (3) - (6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3) - (5) şi (7), art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2) -
(6) şi (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 74 alin.
(4), (6) şi (13), art. 75 alin. (19) şi ale art. 76 1; (literă modificată prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr.
47/2012, în vigoare de la 6 octombrie 2012)
[{*}] c) nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi (6), art. 14 alin. (1) şi (6), art. 23, art. 30 alin. (3) -
(6), art. 32 alin. (7), art. 38, art. 39 alin. (3) - (6), art. 63, art. 73 alin. (1) şi ale art. 75 alin. (4) şi (6).
(literă modificată prin art. 123 pct. 3 din O.U.G. nr. 46/2013, în vigoare de la 24 mai 2013)
[{*}] d) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (8), art. 49 alin. (8), (9), (12)-(14), art. 61 alin. (3).
(literă modificată prin art. 1 pct. 40 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la
1 ianuarie 2011)
e) nerespectarea dispoziţiilor art. 62 alin. (9) şi (10). (literă introdusă prin art. 1 pct. 41 din O.U.G. nr.
63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 4 august 2010)

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele de la
alin. (1) lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, iar cele de la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 3.000 lei
la 5.000 lei.
(21) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
(alineat introdus prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în vigoare de la 24
martie 2008)
(22) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei.
(alineat introdus prin art. 1 pct. 42 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 4
august 2010)
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de
Curtea de Conturi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.

Art. 1. - (1) Se împuterniceşte personalul instituţiilor prefectului să exercite atribuţii de constatare a
contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare.
(2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, prefecţii emit ordine prin care
nominalizează personalul împuternicit potrivit alin. (1).
(art.1 din Ordinul M.A.I. nr. 173/2010, în aplicarea art. 78 din Legea nr. 273/2006, (publicat la 10 august
2010) în vigoare de la 13 august 2010)

Art. 1. - (1) Se împuterniceşte personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului
Bucureşti să exercite atribuţii de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute la art. 78
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. IV
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 130
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
(2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, directorii direcţiilor generale ale
finanţelor publice judeţene emit decizii prin care nominalizează personalul împuternicit potrivit alin. (1).
(art.1 din Ordinul M.F.P. nr. 85/2011, în aplicarea art. 78 din Legea nr. 273/2006, (publicat la 26
ianuarie 2011) în vigoare de la 29 ianuarie 2011)

    NOTĂ UltraTech: Personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne competent să constate
contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea nr. 273/2006, a fost desemnat de art.
1 din Ordinul M.A.I. nr. 106/2018, in aplicarea art. 78 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 9
octombrie 2018.

    NOTĂ UltraTech: Stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural
naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" a fost reglementată prin O.U.G. nr.
42/2019, în aplicarea art. 58 din Legea nr. 273/2006. (Conform O.U.G. nr. 42/2019, în vigoare de la 18
iunie 2019)

Legislaţia aplicată contravenţiei

Art. 79. - Contravenţiilor prevăzute la art. 78 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

Art. 80. Contabilitate publică
Art. 81. Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)
[{*}] Art. 82. Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia
Guvernului (articol modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 91/2009, în vigoare de la 1 iulie 2009)
[{*}] Art. 83. Sumele veniturilor cu . . . text abrogat - [{*}] . . . (articol abrogat de la 1 ianuarie 2011
prin art. 1 pct. 43 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

Art. 83. Sumele veniturilor cu destinaţie specială
Art. 84. Norme metodologice şi instrucţiuni
Art. 85. Procedura crizei financiare şi a insolvenţei unităţilor administrativ-teritoriale
Art. 86. Intrarea în vigoare

Contabilitate publică

Art. 80. - (1) Contabilitatea publică a instituţiilor publice locale, definite potrivit prezentei legi, va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata
cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte
evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial;
[{*}] . . . Text abrogat - [{*}] . . .

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 131
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(2) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte prin norme metodologice procedurile contabile şi sistemul de
raportare privind informaţiile furnizate de contabilitatea publică.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2007, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.E.F. nr. 2397/2007, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 27 decembrie 2007.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin art. 1 din Ordinul M.E.F. nr. 116/2008, în
aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 21 ianuarie 2008.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2008, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.E.F. nr. 1146/2008, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 22 aprilie 2008.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.E.F. nr. 3647/2008, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 24 decembrie 2008.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin art. 1 din Ordinul M.E.F. nr. 3769/2008, în
aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 9 ianuarie 2009.

[{*}]
NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, au fost
aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 556/2014, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 15 aprilie 2014.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 3387/2009, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 22 decembrie 2009.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 79/2010, în
aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 28 ianuarie 2010.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 980/2010, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 29 aprilie 2010.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 2839/2010, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 132
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

în vigoare de la 20 decembrie 2010.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 59/2011, în aplicarea
art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 ianuarie 2011.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 1865/2011, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 18 aprilie 2011.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 2985/2011, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 21 decembrie 2011.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 24/2012, în aplicarea
art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 17 ianuarie 2012.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 479/2012, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 17 aprilie 2012.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 1720/2012, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 20 decembrie 2012.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 71/2013, în
aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 29 ianuarie 2013.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate
prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 505/2013, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 22 aprilie 2013.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2013 au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 116/2014, în
aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 4 februarie 2014.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2015 au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 82/2016, în
aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 26 ianuarie 2016.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 133
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016 au fost
aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 529/2016, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr.
273/2006, în vigoare de la 19 aprilie 2016.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale


instituţiilor publice la 31 decembrie 2016 au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 191/2017, în
aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 6 februarie 2017.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


trimestriale ale instituţiilor publice au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 640/2017, în
aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 9 mai 2017.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 au fost
aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 3244/2017, în aplicarea art. 39 alin. (7), alin. (71), alin. (72),
alin. (8), art. 40, art. 49 alin. (131), alin. (132), art. 54 alin. (8) - alin. (11), art. 70 alin. (3), art. 71 alin. (4),
art. 80 alin. (2), art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 21 decembrie 2017.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018 au fost aprobate prin
art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 1762/2018, în aplicarea art. 49 alin. (131), art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea
nr. 273/2006, în vigoare de la 12 aprilie 2018.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 129/2019, în
aplicarea art. 49 alin. (131), art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 28 ianuarie
2019.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare


trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice au fost aprobate
prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 1998/2019, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006,
în vigoare de la 15 aprilie 2019.

Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)

Art. 81. - Întocmirea şi depunerea declaraţiilor, stingerea obligaţiilor bugetare, soluţionarea contestaţiilor,
controlul fiscal, executarea creanţelor bugetare, precum şi cele referitoare la evaziunea fiscală se supun
legislaţiei în domeniu.

Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului

[{*}] Art. 82. - (1) Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de
intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte
normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive,
potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.
(articol modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 91/2009, în vigoare de la 1 iulie 2009)

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 134
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de
rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de
stat sau retrase prin acte normative, se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin decizie emisă
de persoana care îndeplineşte calitatea de ordonator principal de credite în condiţiile art. 117 alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi modificările
ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice. (alineat introdus prin art. IV din O.U.G. nr.
41/2015, în vigoare de la 30 septembrie 2015)
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (1), în cazul unităţilor administrativ - teritoriale care au
consiliile locale dizolvate şi nu s-a putut reconstitui consiliul local, în condiţiile legii, primarul poate aproba,
prin dispoziţie, contractarea unui împrumut pentru asigurarea cofinanţării proiectelor care beneficiază de
fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2007
- 2013, respectiv pentru asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile asociate acestora. (alineat introdus prin
art. IV din O.U.G. nr. 41/2015, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 112/2016, în
vigoare de la 2 iunie 2016)
Art. 35. - [. . .]
(23) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor
publice judeţene, unităţile administrativ - teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului
la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz;

(art. 35 alin. (23) lit. a) din O.U.G. nr. 61/2010, în aplicarea art. 82 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de
la 29 octombrie 2012)

Art. 65. - [. . .]


(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, unităţile/subdiviziunile administrativ -
teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei
Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate
integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale, după caz;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor
bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4);
c) ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale virează sumele aprobate
în conturile de venituri ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din
reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
d) ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale/instituţiile publice
finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei
publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor
speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care
prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem
centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care
prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 135
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

sau propriile obligaţii fiscale, după caz.

[. . .]
    (art. 65 alin. (14) din O.G. nr. 9/2014, în aplicarea art. 82 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 9
august 2014)

Art. 21. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute
în anexa nr. 5, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, în scopul achitării arieratelor
înregistrate în contabilitatea acestora, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul
local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie
2014 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, arieratele înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice
finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
sunt numai cele aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.
(3) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice alocă
sumele aprobate potrivit alin. (1), în baza solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai
unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, însoţite de declaraţia pe propria răspundere a acestora şi
copii ale documentelor justificative din care rezultă obligaţia de plată.
(4) Cu sumele alocate potrivit alin. (3) se majorează bugetele locale în condiţiile art. 82 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii se
majorează şi bugetele celorlalte instituţii publice prevăzute la alin. (1).
(5) Ordonatorii de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, inclusiv ai instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi ai spitalelor publice din reţeaua autorităţilor
administraţiei publice locale, răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispoziţiile
legale.
    (art. 21 din O.U.G. nr. 74/2014, în aplicarea art. 82 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 5 decembrie
2014)

Art. 22. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute
în anexa nr. 6, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, în scopul achitării ratelor de
capital pe anii 2014 şi 2015, precum şi pentru achitarea ratelor de capital restante înregistrate până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente împrumuturilor contractate de
unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie,
precum şi alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, şi Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte
măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.
140/2013, cu modificările ulterioare.
(2) Cu sumele alocate potrivit alin. (1) se majorează bugetele locale în condiţiile art. 82 din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ - teritoriale vor
prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la
comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale
finanţelor publice, următoarele documente:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 136
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1);
c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente în conturile prevăzute în convenţiile de împrumut.

(4) Obligaţiile unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale reprezentând rate aferente împrumuturilor
contractate din venituri din privatizare se sting la data efectuării plăţilor.
(5) Ordonatorii principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale răspund de modul
de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (art. 22 din O.U.G. nr. 74/2014, în aplicarea art. 82 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 5 decembrie
2014)

[{*}] Sumele veniturilor cu destinaţie specială Art. . . . text abrogat - [{*}] . . . (articol abrogat de la 1
ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 43 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010))

Norme metodologice şi instrucţiuni

Art. 84. - În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul
Finanţelor Publice sunt autorizate să emită norme metodologice şi instrucţiuni de aplicare.

NOTĂ UltraTech: În aplicarea art. 84 din Legea nr. 273/2006, se aprobă procedura de exploatare a
aplicaţiei informatice privind transmiterea în format electronic a informaţiilor, prin art. 1 din Ordinul
M.A.I. nr. 11/2011, în vigoare de la 18 ianuarie 2011.

NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii au fost aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 1177/2018, în aplicarea art. 80 alin. (2) şi
art. 84, în vigoare de la 1 februarie 2018.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 au fost
aprobate prin art. 1 din Ordinul M.F.P. nr. 3809/2018, în aplicarea art. 39 alin. (7), alin. (71), alin. (72),
alin. (8), art. 40, art. 49 alin. (131), alin. (132), art. 54 alin. (8) - alin. (11), art. 58 alin. (14), art. 60 alin. (2),
art. 70 alin. (3), art. 71, art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 19 decembrie
2018.

    NOTĂ UltraTech: Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 au fost
aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3751/2019, în aplicarea art. 39 alin. (7), alin. (71), alin. (72), alin. (8), art.
40, art. 54 alin. (8) - alin. (11), art. 58 alin. (1) lit. c), alin. (14), art. 60 alin. (2), art. 70 alin. (3), art. 71
alin. (4), art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006. (Conform art. 1 din Ordinul M.F.P. nr.
3751/2019, în vigoare de la 17 decembrie 2019)

Procedura crizei financiare şi a insolvenţei unităţilor administrativ-teritoriale

Art. 85. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor
şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează proiectul de lege specială privind procedura de aplicare a
prevederilor art. 74 şi 75.

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 137
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

Intrarea în vigoare

Art. 86. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu următoarele excepţii:

a) art. 61, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
prezentei legi;
[{*}] b) art. 33 alin. (4) lit. f) şi g) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, iar art. 74 şi 75, la data
intrării în vigoare a legii speciale prevăzute la art. 85. (literă modificată prin art. I pct. 12 din O.G. nr.
28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în vigoare de la 24 martie 2008)
c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) şi art. 41, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, în vederea
fundamentării proiecţiei bugetare pentru anul 2009.

[{*}] (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003
privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19
iunie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (alineat modificat prin Rectificarea publicată în Monitorul
Oficial nr. 627 din 20 iulie 2006)

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin.
(1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 29 iunie 2006.
Nr. 273.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II şi III din O.G. nr. 28/2008 (publicată la 21 martie 2008) în vigoare de la 24
martie 2008:

"Art. II. - Pentru entităţile înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, solicitarea prevăzută la art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prevăzute în prezenta ordonanţă
de urgenţă, se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

Art. III. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 4 şi 5 ale art. I, care intră în vigoare
începând cu data de 1 ianuarie 2009 şi sunt utilizate pentru repartizarea cotelor defalcate din
impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate
echilibrării bugetelor locale începând cu anul 2009."

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. I din O.U.G. nr. 114/2009, în vigoare de la 29 decembrie 2009:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 138
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

"Art. I. - (1) Instituţiile publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul
de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate
pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu
acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora.
(2) În bugetele pe anul 2010 ale instituţiilor publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin
Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare,
inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu
se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul
acestora."

SUMAR:

ANEXA Nr. 1 Lista impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale
ANEXA Nr. 2 Lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale

SUMAR:

ANEXA Nr. 1 Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a
creditelor bugetare aferente la data de. . . . . . . . . . (anexa nr. 1 din anexa la Ordinul M.F.P. nr.
614/2013, în aplicarea Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 mai 2013)
ANEXA Nr. 2 Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . . la data de. . . . . . . . . . (anexa nr. 2 din
anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea Legea nr. 273/2006, în vigoare de la 22 mai 2013)
ANEXA Nr. 3 Fişa proiectului de angajament legal pentru . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei
publice/codul de identificare fiscală) aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii . . . . . . . . . .
(anexa nr. 3 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 614/2013, în aplicarea Legea nr. 273/2006, în vigoare de
la 22 mai 2013)

[{*}]
SUMAR:

ANEXA Nr. 1 Acord - cadru de finanţare (anexa nr. 1 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1030/2014, în


aplicarea Legii nr. 273/2006, înlocuită prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 2482/2018, în vigoare de la
13 iulie 2018)
ANEXA Nr. 2 Cerere de plată (anexa nr. 2 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 1030/2014, în aplicarea
Legii nr. 273/2006, înlocuită prin art. I din Ordinul M.F.P. nr. 2482/2018, în vigoare de la 13 iulie
2018)

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 139
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

ANEXA Nr. 1

LISTA
impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale

Nr.
Denumirea veniturilor
crt.

CAPITOLUL I
Veniturile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor
A. Venituri proprii:
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor
judeţene
2. Cote defalcate din impozitul pe venit:
      a) cote defalcate din impozitul pe venit;
      b) sume alocate de consiliul judeţean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale.
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
      - alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
4. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
      a) taxa asupra mijloacelor de transport;
      b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare.
5. Venituri din proprietate:
      a) vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene;
      b) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi;
      c) venituri din concesiuni şi închirieri;
      d) venituri din dividende;
    e) alte venituri din proprietate.
6. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
      a) venituri din prestări de servicii;
      b) contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială;
      c) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri;
      d) alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi.
7. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
     a) venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale;
      b) încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu
confiscarea, potrivit legii;
      c) alte amenzi, penalităţi şi confiscări.
8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
      a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice;
      b) venituri din privatizare;
      c) venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat.
B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
C. Donaţii şi sponsorizări
D. Subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte administraţii
E. Operaţiuni financiare.
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 140
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

CAPITOLUL II
Veniturile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti
A. Venituri proprii:
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale
2. Cote defalcate din impozitul pe venit:
      a) cote defalcate din impozitul pe venit;
      b) sume alocate de consiliul judeţean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale.
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
      - alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital.
4. Impozite şi taxe pe proprietate:
      a) impozit pe clădiri;
      b) impozit pe terenuri;
      c) taxe juridice din timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru;
      d) alte impozite şi taxe pe proprietate.
5. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
      - taxe hoteliere.
6. Taxe pe servicii specifice:
      a) impozit pe spectacole;
      b) alte taxe pe servicii specifice.
7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
      a) taxe asupra mijloacelor de transport;
      b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare;
      c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi.
8. Alte impozite şi taxe fiscale:
      - alte impozite şi taxe fiscale.
9. Venituri din proprietate:
    a) vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale;
      b) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi;
      c) venituri din concesiuni şi închirieri;
      d) venituri din dividende;
      e) alte venituri din proprietate.
10. Venituri din dobânzi:
      - alte venituri din dobânzi.
11. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
      a) venituri din prestări de servicii;
      b) contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe;
      c) contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social;
      d) taxe din activităţi cadastrale şi agricultură;
      e) contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială;
      f) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri;
      g) alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi.
12. Venituri din taxe administrative, eliberări de permise:
      a) taxe extrajudiciare de timbru;
      b) alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise.
13. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 141
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

      a) venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale;
      b) penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe;
      c) încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu
confiscarea, potrivit legii;
      d) alte amenzi, penalităţi şi confiscări.
14. Diverse venituri:
      a) vărsăminte din venituri şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice;
      b) alte venituri.
15. Venituri din valorificarea unor bunuri:
      a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice;
      b) venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului;
      c) venituri din privatizare;
      d) venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat.
B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
C. Donaţii şi sponsorizări
D. Subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte administraţii
E. Operaţiuni financiare.

NOTĂ:

    Veniturile bugetelor locale pot fi actualizate ca urmare a perfecţionării legislaţiei fiscale,
precum şi prin legile bugetare anuale, în concordanţă cu programele de creştere a autonomiei
financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a serviciilor publice.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale

Nr.
Denumirea cheltuielilor
crt.

CAPITOLUL I
Cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
      - autorităţi executive.
2. Alte servicii publice generale:
      a) fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale;
      b) fondul de garantare a împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat;
      c) fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile
administraţiei publice locale;
      d) servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
     e) alte servicii publice generale.
3. Dobânzi
4. Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 142
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

      - transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia
copilului.
5. Apărare:
      - apărare naţională (centre militare).
6. Ordine publică şi siguranţă naţională:
      a) poliţie comunitară;
      b) protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor.
7. Învăţământ:
      a) învăţământ preşcolar şi primar*);
          - învăţământ preşcolar*);
          - învăţământ primar*);
      b) învăţământ special;
      c) alte cheltuieli în domeniul învăţământului.
8. Sănătate:
      a) servicii medicale în unităţile sanitare cu paturi:
          - spitale generale;
     b) alte cheltuieli în domeniul sănătăţii:
          - alte instituţii şi acţiuni sanitare.
9. Cultură, recreere şi religie:
      a) servicii culturale:
          - biblioteci publice judeţene;
          - muzee;
          - instituţii publice de spectacole şi concerte;
          - şcoli populare de artă şi meserii;
          - centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale;
          - consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice;
          - alte servicii culturale;
      b) servicii recreative şi sportive:
          - sport;
      c) servicii religioase;
      d) alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei.
10. Asigurări şi asistenţă socială:
      a) asistenţă acordată persoanelor în vârstă;
      b) asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi:
          - asistenţă socială în caz de invalidităţi;
      c) asistenţă socială pentru familie şi copii;
      d) alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale.
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
     a) alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice:
          - alimentare cu apă;
          - amenajări hidrotehnice;
      b) alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale.
12. Protecţia mediului:
      a) salubritate şi gestionarea deşeurilor:
          - colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor.
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
      a) acţiuni generale economice şi comerciale:
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 143
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

          - prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor;
          - programe de dezvoltare regională şi locală;
          - alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale.
14. Combustibil şi energie:
      a) energie termică;
      b) alte cheltuieli privind combustibilii şi energia.
15. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
     a) agricultură:
          - protecţia plantelor şi carantină fitosanitară.
16. Transporturi:
      a) transport rutier:
          - drumuri şi poduri;
      b) transport aerian:
          - aviaţia civilă;
      c) alte cheltuieli în domeniul transporturilor.
17. Alte acţiuni economice:
      a) zone libere;
      b) turism;
      c) proiecte de dezvoltare multifuncţională;
      d) alte acţiuni economice.
CAPITOLUL II
Cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
      - autorităţi executive.
2. Alte servicii publice generale:
      a) fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale;
      b) fondul de garantare a împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat;
      c) fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile
administraţiei publice locale;
      d) servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
      e) alte servicii publice generale.
3. Dobânzi
4. Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei:
      - transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu
handicap.
5. Apărare:
      - apărare naţională (centre militare).
6. Ordine publică şi siguranţă naţională:
      a) poliţie comunitară;
      b) protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor.
7. Învăţământ:
      a) învăţământ preşcolar şi primar:
          - învăţământ preşcolar;
          - învăţământ primar;
      b) învăţământ secundar:
          - învăţământ secundar inferior;
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 144
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

          - învăţământ secundar superior;
          - învăţământ profesional;
      c) învăţământ postliceal;
      d) învăţământ special**);
      e) servicii auxiliare pentru educaţie:
          - internate şi cantine pentru elevi;
          - alte servicii auxiliare;
      f) alte cheltuieli în domeniul învăţământului.
8. Sănătate:
      a) servicii medicale în unităţile sanitare cu paturi:
          - spitale generale;
      b) alte cheltuieli în domeniul sănătăţii:
          - alte instituţii şi acţiuni sanitare.
9. Cultură, recreere şi religie:
      a) servicii culturale:
          - biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale;
          - muzee;
          - instituţii publice de spectacole şi concerte;
          - şcoli populare de artă şi meserii***);
          - case de cultură;
          - cămine culturale;
          - centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale;
          - consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice;
          - alte servicii culturale;
      b) servicii recreative şi sportive:
          - sport;
          - tineret;
          - întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement;
      c) servicii religioase;
      d) alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei.
10. Asigurări şi asistenţă socială:
      a) asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi:
          - asistenţă socială în caz de invalidităţi;
      b) asistenţă socială pentru familie şi copii**);
      c) ajutoare pentru locuinţe;
     d) creşe;
      e) prevenirea excluderii sociale:
          - ajutor social;
          - cantine de ajutor social;
      f) alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale.
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
      a) locuinţe:
          - dezvoltarea sistemului de locuinţe;
          - alte cheltuieli în domeniul locuinţelor;
      b) alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice:
          - alimentare cu apă;
          - amenajări hidrotehnice;
Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 145
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

      c) iluminat public şi electrificări rurale;
      d) alimentare cu gaze naturale în localităţi;
      e) alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale.
12. Protecţia mediului:
      a) salubritate şi gestionarea deşeurilor:
          - salubritate;
          - colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor;
      b) canalizare şi tratarea apelor reziduale.
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
      a) acţiuni generale economice şi comerciale:
          - prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor;
          - stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii;
          - programe de dezvoltare regională şi locală;
          - alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale.
14. Combustibil şi energie:
      a) energie termică;
      b) alţi combustibili;
      c) alte cheltuieli privind combustibilii şi energia.
15. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
      a) agricultură:
          - protecţia plantelor şi carantină fitosanitară***);
          - alte cheltuieli în domeniul agriculturii.
16. Transporturi:
      a) transport rutier:
          - drumuri şi poduri;
          - transport în comun;
          - străzi;
      b) alte cheltuieli în domeniul transporturilor.
17. Alte acţiuni economice:
      a) Fondul Român de Dezvoltare Socială;
      b) zone libere;
     c) turism;
      d) proiecte de dezvoltare multifuncţională;
      e) alte acţiuni economice.

*) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program
normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
**) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti.
***) Pentru bugetul municipiului Bucureşti.

NOTĂ:

    Cheltuielile bugetelor locale pot fi actualizate ca urmare a perfecţionării legislaţiei fiscale,

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 146
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

precum şi prin legile bugetare anuale, în concordanţă cu programele de creştere a autonomiei
financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a serviciilor publice.

ANEXA Nr. 1
(anexa nr. 1 din Ordinul M.A.I. nr. 11/2011, în aplicarea Legii nr. 273/2006, în vigoare de la 18 ianuarie
2011)

CONDIŢII TEHNICE MINIME

    Cerinţe tehnice minime necesare pentru accesarea aplicaţiei:

a) calculator de configuraţie minimă pentru navigare pe internet;
b) conexiune la internet;
c) aplicaţie informatică pentru navigare pe internet cu javascript activat (de exemplu: Internet Explorer,
Mozilla Firefox etc);
d) aplicaţie informatică pentru citirea documentelor .pdf (Adobe Reader).

    Fişierele care urmează a fi transmise spre încărcare pe site-ul web trebuie să aibă următoarele
caracteristici:

a) nu trebuie să depăşească dimensiunea totală de 5 megabytes;
b) să fie în format .pdf.

(anexa nr. 1 din Ordinul M.A.I. nr. 11/2011, în aplicarea Legii nr. 273/2006, în vigoare de la 18 ianuarie
2011)

ANEXA Nr. 2
(anexa nr. 2 din Ordinul M.A.I. nr. 11/2011, în aplicarea Legii nr. 273/2006, în vigoare de la 18 ianuarie
2011)

FORMULAR VALIDARE CONT UTILIZATOR


pentru accesul în aplicaţia de încărcare a documentelor pe site-ul public al Ministerului Administraţiei
şi Internelor

    Instituţia . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . , localitatea. . . . . . . . . . , codul SIRUTA. . . . . . . . . . ,
    Numele . . . . . . . . . . , prenumele . . . . . . . . . . , funcţia . . . . . . . . . . , departamentul/direcţia. . . . . . . . . . ,
telefon. . . . . . . . . . , fax. . . . . . . . . . , adresă de e-mail*). . . . . . . . . .

Ordonator principal de credite,  


. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele în clar)
(semnătura şi ştampila)
  Data
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 147
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

    Contul de utilizator este creat on-line, din aplicaţie, însă nu va putea fi folosit pentru accesul în
aplicaţie până la activarea acestuia de către administratorul aplicaţiei.

*) Formularul va fi completat obligatoriu cu litere de tipar.
(anexa nr. 2 din Ordinul M.A.I. nr. 11/2011, în aplicarea Legii nr. 273/2006, în vigoare de la 18 ianuarie
2011)

[- Act satelit -] anexa nr. 6 din O.U.G nr. 61/2012 - cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

ANEXA Nr. 6
(anexa nr. 6 din O.U.G. nr. 61/2012, în aplicarea Legii nr. 273/2006, în vigoare de la 29 octombrie 2012)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012,
pentru achitarea obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de energie termică pentru populaţie precum şi
pentru acordarea de avansuri potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006
privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a
populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.

- mii lei -

Nr.
Judeţ Localitate Suma
Crt
1 Argeş Piteşti 2.000
2 Bacău Bacău 4.900
Oneşti 1.000
3 Bihor Oradea 4.000
4 Botoşani Botoşani 3.000
5 Brăila Brăila 3.000
6 Buzău Buzău 3.800
7 Caraş Severin Reşiţa 3.800
8 Constanţa Constanţa 3.000
9 Dâmboviţa Târgovişte 1.500
10 Galaţi Galaţi 4 900
11 Giurgiu Giurgiu 1.400
12 Hunedoara Brad 6.000
Lupeni 2.000
13 Iaşi Iaşi 12.000
Paşcani 1.500
14 Olt Caracal 3.000

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 148
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

15 Suceava Suceava 2.000


Vatra Dornei 1.500
16 Teleorman Alexandria 1.200
Turnu Măgurele 800
17 Timiş Timişoara 4.500
18 Vrancea Focşani 6.000
TOTAL 76.800

(anexa nr. 6 din O.U.G. nr. 61/2012, în aplicarea Legii nr. 273/2006, în vigoare de la 29 octombrie 2012)

[- Act satelit -] anexa nr. 7 din Legea nr. 293/2011 - bugetului de stat pe anul 2012

ANEXA Nr. 7
(anexa nr. 7 din Legea nr. 293/2011, în aplicarea Legii nr. 273/2006, în vigoare de la 25 decembrie 2011)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012

- mii lei -

Nr.
JUDEŢUL Suma
crt.
TOTAL 1.753.983
1 ALBA 34.484
2 ARAD 37.240
3 ARGEŞ 41.825
4 BACĂU 58.766
5 BIHOR 47.781
6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 29.838
7 BOTOŞANI 61.086
8 BRAŞOV 33.416
9 BRĂILA 32.854
10 BUZĂU 47.170
11 CARAŞ - SEVERIN 41.415
12 CĂLĂRAŞI 40.570
13 CLUJ 36.154
14 CONSTANŢA 42.251
15 COVASNA 22.185
16 DÂMBOVIŢA 49.429

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 149
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

17 DOLJ 53.992
18 GALAŢI 44.772
19 GIURGIU 32.574
20 GORJ 29.430
21 HARGHITA 35.764
22 HUNEDOARA 35.950
23 IALOMIŢA 33.014
24 IAŞI 59.844
25 ILFOV 9.927
26 MARAMUREŞ 51.690
27 MEHEDINŢI 30.703
28 MUREŞ 43.363
29 NEAMŢ 64.734
30 OLT 50.466
31 PRAHOVA 44.999
32 SATU MARE 32.833
33 SĂLAJ 26.394
34 SIBIU 27.282
35 SUCEAVA 86.940
36 TELEORMAN 50.052
37 TIMIŞ 40.542
38 TULCEA 34.351
39 VASLUI 61.806
40 VÂLCEA 38.477
41 VRANCEA 45.304
42 Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) 32.316
*) Din care, în baza prevederilor:

Mod deconectat! Informatii posibil neactualizate. Copyright © UltraTech Group. Pagina 150
Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 32 29-dec.-2018
se aplica de la: 29-dec.-2018 - Text mestesugit de UltraTech Group

  - art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 şi a 354
Legii nr. 298/2003, se alocă bugetului local al unităţii administrativ - teritoriale în
coordonarea căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura
Ocniţei
  - Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003, aprobată prin Legea nr. 118/2003 şi a Hotărârii 1.000
Guvernului nr. 1584/2002, cu modificările ulterioare, se alocă bugetului local al
municipiului Paşcani
  - Hotărârii Guvernului nr. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat
existente acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere. Suma 962
restantă pentru anul 2005, aferentă ajutorului de stat regional alocat Zonei Libere
Giurgiu
  - art. 101 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pentru finanţarea de bază din 30.000
învăţământul particular şi confesional acreditat. Suma se repartizează pe unităţi
administrativ - teritoriale prin hotărâri ale Guvernului

(anexa nr. 7 din Legea nr. 293/2011, în aplicarea Legii nr. 273/2006, în vigoare de la 25 decembrie 2011)

[- Act satelit -] anexa nr. 7 din O.U.G nr. 61/2012 - cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012