Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 24.02.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești.
Clasa: a VII- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Viața creștinului împreună cu semenii”
Titlul lecţiei: Evaluarea unității tematice „Viața creștinului împreună cu semenii”
Tipul lecţiei: verificare/ evaluare a cunoștințelor
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să explice Legea cea Nouă a Noului Testament;
C2 – să prezinte importanța frumosului în viața creștinului;
C3 – să prezinte relația dintre prietenie și iubire.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: Fișă de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Viața creștinului împreună cu semenii” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
1
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi, 1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1991.

Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
2
procedee învăţământ organizare
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Precizarea, 2’  Astăzi veți avea de rezolvat un
explicarea, test ce cuprinde: itemi deschiși cu
descrierea propoziții lacunare, itemi închiși Explicaţia Activitate
competenţel cu un singur răspuns corect, itemi frontală
or închiși cu răspunsuri binare și
itemi deschiși cu răspunsuri
complexe.
3. Comunicare 37’ Profesorul: Elevii notează în caiete. Conversația
a / însuşirea - împarte o fişă de evaluare;
noilor - numeşte un elev care să citească Fișă de
cunoştinţe cerinţele testului; Explicația lucru Activitate Aprecieri
- supraveghează elevii; frontală verbale
- la sfârşit, strânge testele şi dă
rezolvarea corectă;
- discută cu elevii modul în care
trebuia rezolvat corect testul. Exercițiul
Profesorul acordă 35 de minute
pentru rezolvarea testului.
4. Aprecierea 3’ Se notează răspunsurile orale. Activitate Aprecieri
rezultatelor Testele se corectează şi se discută Conversaţia frontală verbale
împreună cu elevii, ora următoare.
5. Concluzii 2’ Se analizează activitatea Conversaţia Activitate Aprecieri
desfăşurată. frontală verbale
6. Activitatea 2’ Ne aflăm în perioada
suplimentar premergătoare Postului Sfintelor Explicaţia Activitate Aprecieri
ă Paști. Temă: Cum ne pregătim frontală verbale
pentru un asemenea post, de 40 de
zile?
10 Încheierea 2’  Rugăciunea  Rugăciunea
. activităţii  Salutul  Salutul

3
Nota:__________
Numele: ____________ Data:________

Evaluare clasa a VII-a

I. Completează spațiile libere cu termenii corespunzători din paranteză, după modelul dat: 20 p

Omul este creat de Dumnezeu cu trup și suflet nemuritor, iar frumusețea spirituală este mai presus decât cea ………………. . Duhul Sfânt, numit și
……………. ……………………….., dă strălucirea harului Său celor care ascultă și împlinesc ………………………….. Mântuitorului Hristos. Acest
lucru se observă în comportamentul celor credincioși, prin îndepărtarea lor de ………………….. și înmulțirea roadelor ………….………….. . Dumnezeu
a dăruit oamenilor …………….…….. …………………………, prin care au fost concepute multe opere de artă, ce îndemnă la
………………………………… . Natura este, de asemenea, darul lui Dumnezeu pentru oameni și îi poate ajuta să-și înalțe ……………………… spre
…………………………….. universului.
(spirituală, duhovnicești, fizică, învățătura, puterea creatoare, Duhul Frumuseții, Creatorul, contemplație, mintea, păcate)

II. Alege varianta corectă de răspuns: 20 p

A. Slăbănogul din Capernaum a fost adus înaintea lui Iisus de către:


a. doi prieteni; b. patru prieteni; c. șase prieteni.
B. Domnul Hristos l-a vindecat pe slăbănog datorită:
a. credinței acestuia; b. solicitării celor prezenți; c. credinței prietenilor.
C. Prietenia se caracterizează prin:
a. indiferență; b. individualism; c. loialitate.
D. Copiii își dovedesc iubirea față de părinți prin:
a. respect și ascultare; b. ajutor și răzvrătire; c. neglijență și înțelegere.
E. În adolescență, relațiile de prietenie adevărată:
a. sunt trecătoare; b. izvorăsc din iubire; c. duc la dezbinare.
F. Între calitățile unui bun prieten se numără:
a. moralitatea și lenea; b. egoismul și solidaritatea; c. onestitatea și altruismul.

4
III. Apreciază cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunțuri: 20 p
a) Bucuria este darul Duhului Sfânt. A/F
b) Cele zece Fericiri se referă la mai multe virtuți prin care creștinii pot dobândi Împărăția cerurilor. A/F
c) Valoarea frumuseții spirituale este similară cu valoarea frumuseții fizice. A/F
d) Îndepărtarea omului de păcate contribuie la îmbunătățirea comportamentului. A/F
e) Frumosul artistic îndeamnă la contemplație. A/F
f) Icoana este unica expresie a artei religioase. A/F
g) Observând frumusețea naturii, omul poate deduce însușiri ale Creatorului acesteia, precum: măreția, înțelepciunea și bunătatea. A/F
h) Slăbănogul din Capernaum a fost vindecat datorită devotamentului prietenilor săi și milostivirii divine. A/F
i) Domnul Iisus Hristos este un exemplu de iubire, prietenie și iertare. A/F
j) Prietenia adevărată presupune ajutor reciproc, încredere și împărtășirea unor valori comune. A/F
k) Prieteniile întemeiate în adolescență pot dura toată viața, dacă se bazează pe sinceritate și altruism. A/F

IV. Scrieți în 10- 15 rânduri ce semnifică Frumusețea spirituală/ interioară a omului creștin. 30 p

S-ar putea să vă placă și