Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 27.01.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești
Clasa: a VII- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului”
Titlul lecţiei: „Manifestarea bucuriei în viața omului ”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor despre adevărate fericire care ne învață Dumnezeu.
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să cunoască ce ne învață Mântuitorul despre adevărata fericire;
C2 – „Bucurați-vă pururea întru Domnul!” (Filipeni 4, 4)
C3 – să cunoască la ce se referă Fericirile.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;

1
- Planificarea unităţii de învăţare „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a
VII-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Pregătirea 3’ „Mari lucruri a făcut Domnul cu  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor noi: ne-a umplut de bucurie.” explicaţiile profesorului. Explicaţia
pentru Psalmi 125, 3 Activitate
receptarea frontală
noilor
cunoştinţe
3. Anunţarea 3’  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Manifestarea bucuriei în viața explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei omului”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
4. Comunicare 15’ Bucuria este o stare sufletească de Elevii notează în caiete.
a / însuşirea C1 mulțumire și de împlinire pe care o
noilor trăim când ajutăm pe cineva sau Biblia
cunoştinţe realizăm ceea ce ne-am propus, Activitate Aprecieri
când oferim sau primim daruri. Ea frontală verbale
poate să cuprindă toate aspectele
vieții noastre, unele trăite mai
intens, altele mai simplu: Lectura
împlinirea unui vis, întâlnirea cu expresivă
cineva drag, participarea la o
sărbătoare sau la un eveniment
deosebit, precum botezul sau
nunta. Frumusețea naturii, muzica,
poezia sau bucuria altcuiva ne pot
aduce multă bucurie. Libertatea și

3
comuniunea cu toți ceilalți ne ajută
să trăim și să împărtășim bucuria.
La fel ca dragostea, ea se
înmulțește atunci când se dăruiește
și este deplină când iertăm sau
suntem iertați. Manual Activitate Aprecieri
Deși, din experiență, știm că frontală verbale
bucuria nu este continuă, mereu
sunt suișuri și coborâșuri,
întâmplări plăcute sau neplăcute,
în Sfânta Scriptură aflăm un Explicaţia
îndemn care pare surprinzător:
C2 Bucurați-vă pururea întru
Domnul! (Filipeni 4, 4), cu sensul
de a ne bucura întotdeauna, în
orice împrejurare. Iar bucuria Activitate
aceasta la care suntem îndemnați frontală
vine din interior, nu depinde de
ceea ce se întâmplă în exteriorul Manual
nostru. Mai mult, în ciuda tuturor Aprecieri
greutăților, suntem îndemnați să ne verbale
păstrăm pacea în inimă și lumina
în priviri, pentru că suntem cu
Hristos. Când bucuria este intensă
și deplină, spunem că suntem
fericiți. Cea mai adâncă bucurie o
descoperim în armonia relațiilor pe
care le avem cu cei din jur, cu
Dumnezeu și cu noi înșine.
Adeseori vedem la televizor, în
filme sau reclame oameni care
zâmbesc mereu și care par să aibă Explicaţia
de toate: bunuri, bani, succes,
apreciere. Imaginea afișată de ei
transmite o stare de împlinire, că Activitate
ești fericit cu cât ai mai multe. Dar Manual frontală
toate acestea aduc doar o
4
satisfacție de moment. Aprecieri
C3 În cele nouă Fericiri rostite de verbale
Mântuitorul Hristos în Predica de
pe Munte aflăm cum putem ajunge
la adevărata fericire. Niciuna
dintre ele nu pune accentul pe a
avea ceva, ci pe a fi într-un anume
fel. Aflăm că fericirea înseamnă să Manual
fim smeriți, blânzi, curați cu Aprecieri
inima, să iubim pacea și dreptatea. Explicaţia Activitate verbale
Dacă Decalogul ne arată ce nu frontală
trebuie să facem, Fericirile pun
accentul pe ceea ce este bine să
facem. Ele alcătuiesc o adevărată
scară a virtuților pe care orice
credincios este chemat să o urce
spre desăvârșire. A trăi fiecare
moment cu Dumnezeu înseamnă a
învăța să fim fericiți cu adevărat.
5. Fixarea şi 7’  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a - Ce ne învață Mântuitorul Hristos - În ciuda tuturor
cunoştinţelor despre adevărata fericire? greutăților, suntem
îndemnați să ne păstrăm
pacea în inimă și lumina în
priviri, pentru că suntem cu Aprecieri
Hristos. Când bucuria este verbale
intensă și deplină, spunem Conversaţia
că suntem fericiți.
- Cum putem aplica în viața - În Sfânta Scriptură aflăm
noastră îndemnul Bucurați-vă un îndemn care pare Activitate
pururea întru Domnul! (Filipeni 4, surprinzător: Bucurați-vă frontală
4)? pururea întru Domnul!
(Filipeni 4, 4), cu sensul de
a ne bucura întotdeauna, în
orice împrejurare. Iar
bucuria aceasta la care
5
suntem îndemnați vine din
interior, nu depinde de ceea
ce se întâmplă în exteriorul
nostru.
- La ce se referă Fericirile? - În cele nouă Fericiri
rostite de Mântuitorul Activitate
Hristos în Predica de pe frontală
Munte aflăm cum putem Conversaţia
ajunge la adevărata
fericire. Niciuna dintre ele
nu pune accentul pe a avea
ceva, ci pe a fi într-un Aprecieri
anume fel. Aflăm că verbale
fericirea înseamnă să fim
smeriți, blânzi, curați cu
inima, să iubim pacea și
dreptatea. Fericirile pun
accentul pe ceea ce este
bine să facem.
6. Asocierea, 5’ Virtuțile prezentate în Fericiri sunt
generalizare asemănătoare treptelor unei scări Lectura
a, aplicarea ce urcă spre cer. Sfântul Ioan Elevii notează în caiete
Scărarul descrie acest efort în referințele profesorului. Manual
lucrarea Scara dumnezeiescului Activitate Aprecieri
urcuș. Ea este alcătuită din 30 de frontală verbale
capitole, reprezentând cele 30 de Conversaţia
trepte ale vieţii creștine, care ne
conduc către fericirea veșnică.
Dintre acestea amintim: ascultarea,
blândețea, tăcerea, curăția, Activitate
rugăciunea, simplitatea, smerenia, frontală
credința, nădejdea și dragostea. Aprecieri
Scara virtuților este reprezentată Conversaţia verbale
iconografic în fresca exterioară a
mănăstirilor din Bucovina și preia Manual
ca simbol scara din viziunea
Patriarhului Iacob din Vechiul
6
Testament pe care îngerii urcau și
coborau.
7. Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
8. Precizarea 2’  Se anunţă şi se explică  Elevii notează tema în
şi explicarea tema pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei - De rezolvat exercițiile 1 și profesorului.
pentru 2 de la pagina 63, de la Explicaţia Activitate
acasă Adună înțelepciune. frontală
9. Încheierea 1’  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și