Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz

Dunărea – coloana vertebrală a Europei


De ce coloana vertebrală a
Europei?
• Fluviul are o influenţă majoră
în viaţa celor peste 80 de
milioane de oameni din cele 19

© WWF-Canon / Anton VORAUER


state cuprinse în bazinul său
hidrografic.
• 20 de milioane de oameni sunt
dependenţi de Dunăre pentru
traiul de zi cu zi (de exemplu,
pentru apa potabilă).
• Traversează zece ţări şi patru
capitale europene.
• Adăposteşte o biodiversitate
unică, circa 2 000 de specii de
plante şi peste 5 000 de specii
de animale: 41 de specii de
mamifere, 180 de specii de
păsări, 100 specii de peşti, 8 De la izvor la gura de vărsare Republica Slovacia), formează Zona
specii de reptile şi 12 specii de Dunărea izvorăşte din Munţii Pădurea umedă transfrontalieră de importanţă
amfibieni. Neagră, Germania, şi curge pe o internaţională, declarată sit Ramsar
distanţă de peste 2800 km., până la trilateral.
Care este valoarea Dunării? Marea Neagră. Prin văile din Bavaria, În Cehia, această zonă este, de
pătrunde în Austria, trece prin Viena, asemenea, Rezervaţie a Biosferei şi Sit
• Dunărea este o importantă
apoi Bratislava, în Slovacia, înainte de al patrimoniului Mondial. Zona este
sursă de hidroenergie şi are un a separa Buda şi Pesta, în Ungaria. reprezentată printr-un amestec de
rol vital în agricultură, După câmpiile ungare, curge prin lunci, stepe joase, pădure de luncă de
navigaţie şi industrie. Croaţia şi se uneşte cu râul Drava, esenţe tari şi prin cel mai mare
• Dacă mari porţiuni din lunca formând mlaştinile Kopacki Rit. Apoi, complex de pajişti umede din Europa,
Dunării vor fi folosite doar în trece prin ultima capitală aflată pe întinzându-se pe 25 000 ha în cele trei
aceste scopuri, se vor pierde cursul său, Belgrad, din Serbia. ţări.
valorile ecologice, iar oamenii Dunărea formează graniţa dintre Unul din cele mai importante situri de
vor avea de suferit în cele din Bulgaria şi România, apoi se îndreaptă pasaj pentru păsările migratoare din
spre nord, în Moldova, formând una Europa este Neusiedlersee & Ferto-
urmă (din lipsa apei potabile şi
dintre cele mai intacte delte din Hanság (Austria şi Ungaria). Este Parc
din cauza inundaţiilor mai Europa, la graniţa dintre Ucraina şi Naţional transfrontalier din 1993 şi a
mari). România. fost inclus în patrimoniul universal în
• Zonele umede din lungul 2003. Aici există încă o zonă de stepă,
râurilor şi râurile adăpostesc o Natura de-a lungul Dunării înconjurată de stufărişuri, cu lacuri mici
biodiversitate unică, au valoare În Austria, parcul Donau-Auen se şi păşuni tradiţionale.
ştiinţifică, un rol important în întinde pe o suprafaţă de aproximativ
reglarea climatului, potenţial 11 000 hectare de păduri de luncă şi În cadrul Parcului Naţional Duna-
turistic şi valoare socio- habitate ripariene. Este ultima luncă Drava, fondat în 1996, bălţile
intactă a Dunării Superioare. Împreună Gemenc-Béda-Karapancsa
culturală.
cu lunca râului Morava Inferioară şi a (Ungaria) constituie un important
râului Dyje (Austria, Republica Cehă şi
Pag. 2 din 2

habitat pentru păsări (barza neagră, continentală, în afara Rusiei) şi, la nivel 1985. Condiţiile de navigaţie pe
vulturul codalb) şi pentru peşti. internaţional, este bazinul hidrografic porţiunea de la gura Djerdap, pe
care include cele mai multe ţări. Acesta Dunăre, cândva foarte periculoase, au
100 de zile de inundaţii pe an asigură se întinde pe întreg cuprinsul sau pe fost îmbunătăţite radical, iar navigaţia
din abundenţă hrană pentru peşti, iar porţiuni mari din 19 state. Cele mai se desfăşoară pe tot parcursul anului.
unul din cele mai importante locuri de mari subdiviziuni ale bazinului Dunării
reproducere a peştilor de-a lungul sunt bazinele râurilor Tisa, Sava, Drava Valoarea economică a Dunării
Dunării este Kopacki Rit din Croaţia. şi Siret. Germania, Austria, Slovacia, Pe lângă rolul considerat important în
Cuprinde întinse păduri de luncă Ungaria, Croaţia, Serbia, România, producţia agricolă, precum şi cel de
(salcie, plop şi stejar), lacuri, heleştee, Bulgaria, Moldova şi Ucraina sunt sursă de apă pentru anumite industrii,
mult stuf şi mlaştini. Este sit Ramsar şi statele riverane. Bazinul hidrografic are Dunărea are şi o valoare intrinsecă.
rezervaţie naturală. arii restrânse în ţările: Albania, Bosnia Ecosistemele de luncă au multiple
şi Herzegovina, Republica Cehă, funcţii ca surse de peşte, stuf, lemn,
Învecinându-se cu situl Kopacki Rit, Republica Macedonia, Italia, apă potabilă şi au un rol vital în
mlaştinile Gornje Podunavlje Muntenegru, Polonia, Slovenia şi captarea sedimentelor şi prevenirea
(Serbia) cuprind 19 648 ha de zone Elveţia. inundaţiilor.
inundabile. Acest vast habitat cu
valoare ecologică unică este un mozaic Beneficiile pentru oameni Putem estima valoarea economică a
de ape, mlaştini, bălţi, pajişti, tufişuri şi Apele Dunării au un rol important în zonelor umede în funcţie de
păduri şi este caracterizat de o uriaşă agricultură, industrie şi pescuit, pentru biodiversitate, de valoarea ştiinţifică,
biodiversitate, cuprinzând un număr a enumera doar câteva dintre funcţii. de reglarea condiţiilor de climă,
semnificativ de specii ameninţate cu Râurile mari sunt surse de hidroenergie potenţial turistic şi valori socio-
dispariţia, specii rare, endemice şi şi importante căi de navigaţie culturale. Potrivit diferitelor studii,
relicte. (Dunărea este un important drum valoarea economică a zonelor umede
fluvial comercial). Râurile colectează şi ale Dunării se situează între 450 -
Zonele umede de pe Drava-Mura apele afluenţilor şi sunt surse de apă 520/EUR/ha pe an1.
centrală şi inferioară (Slovenia, Croaţia, potabilă, în cazul în care sunt
Ungaria) formează un coridor ecologic administrate corespunzător.
intact de 380 km., de la poalele Informaţii suplimentare:
munţilor până în Câmpia Panonică, pe În prima porţiune a bazinului, pe o
Dunăre. Coridorul se întinde pe 60 000 distanţă de 1 000 km. – de la izvor, în Comisia Internaţională pentru
ha şi formează un habitat unic, mai Germania, până la Gabcikovo – există Protecţia Dunării: Analiza Bazinului
Hidrografic al Dunării, WFD Roof
ales pentru speciile migratoare de apă 59 de diguri şi baraje construite de
Report, 2004.
dulce şi speciile pioniere care trăiesc oameni, multe dintre ele vechi de
pe bancurile de nisip, pietriş şi în decenii. În acest sector, Dunărea este Value of biodiversity – Exemple din
ostroave, cât şi pentru speciile de întreruptă de un baraj şi îndiguită, în cadrul Uniunii Europene în care
pădure şi mamifere, precum vidre şi medie, la fiecare 15 km. Doar pe pierderea biodiversităţii a condus la
castori. câteva porţiuni se poate spune că pierderea funcţiilor ecosistemului.
Dunărea Superioară „curge liber“. Marianne Kettunen & Patrick ten Brink.
Zonele umede de pe Sava se întind Aceste porţiuni sunt Vohburg- Raportul final pentru Comisia
Europeană. Institutul de Politica
în lungul Dunării, in Croaţia, Serbia şi Weltenburg şi Straubing-Vilshofen din
Mediului în Europa (IEEP), Bruxelles,
Republica Muntenegru, dar şi în Bosnia Germania, zona Wachau, porţiunea Belgia. 2006.
şi Herzegovina. Rezervaţia naturală dintre Viena şi Bratislava şi Dunărea
Lonjsko Polje este cea mai mare zonă Inferioară, în aval de Porţile de Fier. Din raportul WWF: Valorile Economice
umedă din Croaţia şi acoperă o arie de ale Zonelor Umede ale Lumii
peste 100 000 ha. Obedska Bara este La Bratislava, în aval, există alte trei
cea mai întinsă zonă umedă din Serbia hidrocentrale electrice. Prima dintre
din cadrul acestui sistem hidrografic şi ele, la barajul Gabcikovo, este în Contact:
se întinde pe mai mult de 30 000 ha. funcţiune din 1992 şi direcţionează WWF
aproximativ 80% din apele Dunării Programul Dunăre-Carpaţi România
Complexul Ecsedi Lap este format în spre un canal lateral şi un rezervor. Pe
bazinul râului Tisa şi se întinde pe ceilalţi 40 km. din matca originală, Orieta Hulea, ohulea@wwfdcp.ro
suprafaţa Ucrainei, a Republicii apele au secat. Devierea apelor şi
Slovace, a României şi a Ungariei. Este lucrările de protecţie împotriva Camelia Ionescu, cionescu@wwfdcp.ro
un coridor ecologic, cu o lungime de inundaţiilor au un impact negativ
400 km. şi o suprafaţă de 140 000 ha. asupra zonelor umede pe ambele 1
Gren I.M. Groth K.H. Sylven M., Economic
maluri ale Dunării. Values of Danube Floodplains, Journal of
Bazinul Dunării Environmental Management, Volumul 45,
Bazinul Dunării acoperă cinci din cele Barajul de la Porţile de Fier I şi II, Numărul 4, decembrie 1995, pg. 333-
opt regiuni biogeografice ale Europei: situat în zona de graniţă dintre 345(13); Gren, I-M. 1994. Valuation of
regiunea alpină, continentală, România, Serbia şi Republica Danube Floodplains. Raportul către
panonică, stepică şi marină (Marea Muntenegru, zăgăzuieşte apele Dunării Institutul WWF-Auen (Institutul de Ecologie
Neagră). Bazinul hidrografic al Dunării până la Novi Sad (Serbia). Barajul de la a Luncii Dunării), Rastatt, Germania; Kosz,
M. 1996. Valuing Riverside Wetlands: the
se întinde pe o suprafaţă de 801463m² Porţile de Fier I a fost terminat în Case of the "Donau-Auen" National Park.
(aproximativ o treime din Europa 1972, iar cel de la Porţile de Fier II în Ecological Economics 16 (2), S. 109-127