Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

PROFESOR:
OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE
CLASA: a X-a
SUBIECTUL: SENZAŢIILE (definiţia senzaţiilor, însuşirile senzaţiilor, producerea senzaţiilor principalele modalităţi
senzoriale)

TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Însuşirea limbajului psihologic şi utilizarea sa adecvată în acţiuni de caracterizare şi
autocaracterizare.
Obiective operaţionale: O1: să definească corect senzaţiile
O2: să analizeze însuşirile senzaţiilor.
O3: să precizeze producerea senzaţiilor
O4 :să clasifice senzaţiile, să caracterizeze diferite tipuri de senzaţii cu exemple din viata cotidinana
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ,
reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.
 MIJLOACE ŞI MATERIALE:
obiecte materiale didactice – pentru testarea modalitatilor senzoriale dominante

BIBLIOGRAFIE:
Mielu, Zlate – coordonator - manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005
Tinca, Creţu ; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Aniţei – colab.
Paul Popescu Neveanu, Mielu Zlate si Tinca Xretu – Psihologie – manul pentru clasa a X a. E.D.P,1995.

1
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice
Secvenţele lecţiei T Ob. Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1. Captarea 3' - elevii vor fi incurajati sa - participǎ la discuţii, -strategie observarea


atenţiei spuna la ce se gandesc cand argumentându-şi discursivǎ de -manual de sistematicǎ
aut cuvantul ‘senzatii’. Apoi rǎspunsurile ; tip psihologie a elevilor;
li se va cere sa isi imagineze argumentativ-
viata unei persoane persuasiv ;
deprivata de stimulari -dezbaterea ;
senzoriale.

- în urma discuţiilor se va
preciza faptul cǎ senzaţiile
realizează cea dintâi şi cea
mai simplă legătură
informaţională cu lumea şi
cu sine.Prin procesele
senzoriale , omului i se
semnalează însuşiri cum ar
fi lumină, sunete, vibraţii
etc., care-i orientează şi
reglează acţiunile cu
lucrurile sau îi semnalizează
stări organice legate de
trebuinţele de hrană, apărare
etc.

- se va anunţa subiectul
lecţiei şi se vor comunica
obiectivele într-un mod
accesibil, clar ;
2
2.Comunica- - ascultǎ cu atenţie
rea subiectului 2' - se vor analiza urmǎtoarele obiectivele lecţiei ;
şi a aspecte relevante pentru
obiectivelor tema în cauzǎ :
lecţiei observarea
- Definirea şi sistematicǎ
caracterizarea a elevilor;
psihologică a -manual de
senzaţiilor psihologie
3. Dirijarea 30' Oo
1
învǎţǎrii Senzaţiile au o foarte mare -strategie
importanţă pentru discursivǎ de
dezvoltarea altor procese tip explicativ ;
cognitive complexe.
Senzaţiile sunt procese
psihice ce se desfăşoară în
timp scurt şi duc la apariţia - ascultǎ ceea ce li se -expunerea ;
unui produs psihic specufic, comunicǎ ;
şi anume imaginea
senzorială.
Definiţie :
Senzaţiile sunt procese
psihice elementare, prin
care se semnalizează
separat, sub forma unei
imagini simple şi primare,
însuşirile concrete ale
obiectelor şi fenomenelor
îm condiţiile acţiunii
directe a acestora asupra
analizatorilor.
3
- Însuşirile senzaţiilor -manual de
-explicaţia psihologie
1. Calitatea – este însuşirea didacticǎ ;
care diferenţiază o senzaţie
Oo2 de alta.
2. Intensitatea senzaţiei
este proporţională cu cea a
stimulului.
3. Durata senzaţiei
corespunde , în general,
duratei acţiunii stimulului. -conversaţia ; observarea
Trebuie să se ţină seama de sistematicǎ
- perioada de latenţă – a elevilor;
senzaţia nu apare
imediat după acţiunea
stimulului, ci după un
interval de cca. 100-
150 miimi de secundă
- efectul de postacţiune
se referă la faptul că ,
după încetarea
acţiunii stimulului, se
menţine câteva miimi
de secundă o urmă, o
imagine consecutivă.
4. Tonalitatea afectivă se
referă la faptul că senzaţiile
sunt însoţite de trăiri
afective plăcute sau
neplăcute.
4
5. Valoarea informaţională - elevii vor utiliza corect -strategie
se referă la faptul că conceptele de bază ale didacticǎ de tip -manual de
senzaţiile reflectă : cunoaşterii senzoriale argumentativ- psihologie
- însuşiri ale obiectelor deductiv ;
exterioare şi pe această bază
mişcările şi acţiunile pot fi
eficiente : senzaţii
exteroceptive (auditive,
vizuale, gustative, tactile,
provocate de însuşirile
obiectelor)
- gradul de încordare - elevii vor exemplifica -conversaţia ; observarea
musculară şi direcţia de cu situaţii concrete din sistematicǎ
orientare a mişcărilor: viaţa lor a elevilor;
senzaţii proprioceptive
( provocate de stările
tensionale de la nivelul
articulaţiilor şi sistemului
osteomuscular)
- stări interne legate de
satisfacerea trebuinţelor
fundamentale: senzaţii
interoceptive (foame, sete,
durere).
5. Caracterul conştient - -problematiza- -manual de
este o însuşire a senzaţiilor rea ; psihologie
care apare numai după ce s-
au dezvoltat alte procese
psihice, cum ar fi : gândirea,
memoria şi mecanismele
limbajului. La începutul
5
vieţii, senzaţiile nu pot fi
conştientizate ; între 1 şi 3
ani apare conştiinţa şi
senzaţiile încep să aibă o
astfel de calitate.. La adult
multe senzaţii rămân
inconştiente, doar unele
ajung să fie conştientizate.

- Producerea senzaţiilor - elevii vor explica -strategie -manual de observarea


Omul dispune de cele mai contribuţia senzaţiilor la discursivǎ de psihologie sistematicǎ
multe senzaţii şi cu cea mai dezvoltarea fiinţei umane tip explicativ; a elevilor;
diversă implicare în viaţa şi
Oo3 activitatea lui. Mecanismele
de producere a senzaţiilor
sunt analizatorii – ansamble
structural-funcţionale care
fac posibila apariţia
senzaţiilor.
Analizatorul este format din -expunerea;
a) Receptor – componenta -explicaţia ;
care transformă energia
excitanţilor exteriori în
influx nervos.
b) Calea de conducere a
influxului nervos este
componenta intermediară.
c) Veriga centrală este cea
mai importantă componentă
a analizatorului. Ea este o
zonă corticală specializată
6
în decodificarea,
transformarea impulsurilor
nervoase în fapt psihic.
d) Conexiunea inversă –
asigură autoreglarea
analizatorului, în vederea
recepţionării cât mai bune a
stimulilor.

- Clasificarea senzaţiilor

Clasificarea senzaţiilor se - vor prezenta unele -strategie -manual de observarea


folosesc două criterii : situaţii petrecute în didacticǎ de tip psihologie sistematicǎ
Oo I. Tipul aparatului viaţa lor, argumentativ- a elevilor;
4 specializat pentru recepţie : exemplificând deductiv ;
- senzaţii auditive senzaţiile
- senzaţii vizuale
- senzaţii olfactive etc.
II. Natura conţinutului
informaţional ( ce fel de
însuşiri concrete sunt
semnalizate prin
respectivele senzaţii) :
a) senzaţii care furnizează
informaţii despre obiectele
şi fenomenele lumii externe
: vizuale, auditive, olfactive,
gustative, cutanate
b) senzaţii care furnizează
informaţii despre poziţia şi
mişcarea propriului corp :
7
proprioceptive,
chinestezice, de echilibru
c) senzaţii care ne
informează despre
modificările mediului observarea
intern: foame, sete, durere. sistematicǎ
Senzaţiile sunt : vizuale, a elevilor;
auditive, cutanate, olfactive,
gustative, proprioceptive,
chinestezice, organice, de
durere.

- se vor trece în revistǎ - ascultǎ ceea ce li se -conversaţia ;


elementele-cheie ale temei, comunicǎ ;
prezente în schema lecţiei

4.Obţinerea - se va realiza frontal, prin -conversaţia;


performanţei ; evaluarea rǎspunsurilor
asigurarea obţinute la solicitǎrile
feed-back-ului adresate; evaluarea va avea
o componentǎ predominant
stimulativǎ;

8
- se vor da îndrumǎri - conversaţia observarea
5.Intensificarea bibliografice, referitoare la sistematicǎ
retenţiei şi 5' tema abordatǎ. a elevilor;
transferului

6. Evaluarea Vor fi adresate intrebari - participǎ la discuţii, - dialog pentru - evaluare


performanţei 7' cheie privind continuturile raspund la intrebari examinare orală
predate

9
ANEXA
SCHEMA LECŢIEI
DEFINIŢIA SENZAŢIILOR

Senzaţiile sunt procese psihice elementare, prin care se semnalizează separat, sub forma unei imagini simple şi primare,
însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor.

I. ÎNSUŞIRILE SENZAŢIILOR
1. Calitatea
2. Intensitatea
3. Durata
4. Tonalitatea afectivă
5. Valoarea informaţională
6. Caracterul conştient

II. PRODUCEREA SENZAŢIILOR


Apariţia senzaţiilor este posibilă datorită analizatorilor, care se compun din :
1. Receptor
2. Calea de conducere
3. Veriga centrală
4. Conexiunea inversă

IV. CLASIFICAREA SENZAŢIILOR


1. Senzaţii exteroceptive
2. Senzaţii proprioceptive
3. Senzaţii interoceptive

10